of 21 /21
FAKULTET ZA MENADŽMENT Sremski Karlovci Njegoševa 1 Seminarski rad iz predmeta Menadžment Informatičkih Organizacija Upravljanje računarskim mrežama Predmetni nastavnik: Student: Docent Dr. Momčilo Kokić Nenad Rakočević

Nenad Rakočević - Upravljanje računarskim mrežama.doc

  • Author
    komaasc

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Nenad Rakočević - Upravljanje računarskim mrežama.doc

FAKULTET ZA MENADMENTSremski KarlovciNjegoeva 1

Seminarski rad iz predmeta Menadment Informatikih OrganizacijaUpravljanje raunarskim mreamaPredmetni nastavnik:Student:

Docent Dr. Momilo Koki

Nenad Rakoevi

Asistent:Broj Indeksa:

/3-2/12-1

Novi Sad, Jun 2014.

POPIS SLIKA4Slika 1 Globalna raunarska mrea

6Slika 2 Klijent-server mrea

7Slika 3 Peer-To-Peer mrea

8Slika 4 Zvezdasta topologija

8Slika 5 Prstenasta topologija

9Slika 6 Topologija magistrale

9Slika 7 Hibridna topologija

SADRAJ

2POPIS SLIKA

SADRAJ......................................................................................................................341. UVOD

52. OSNOVA RAUNARSKIH MREA

52.1.Klasifikacija mrea

52.1.1.Po prostoru na kome se prostiru

62.1.2.Po arhitekturi

3. TOPOLOGIJA MRE...883.1. Zvezdasta topologija

83.2. Prstenasta topologija

93.4. Hibridna topologija

104. PROTOKOLI

104.1 TCP/IP familija protokola (Transmission Control Protocol/Internet protocol)

104.2. Transmission Control Protocol (TCP)

104.3. Internet Protocol (IP)

104.4. Protokoli aplikativnog nivoa

115. UVOENJE KADROVA U IT SEKTOR

136. STANDARDIZACIJA POVEZIVANJA OTVORENIH SISTEMA

7. ZAKLJUAK..........................................................................................................158. LITERATURA.........................................................................................................161. UVOD

Da bi ovek olakao prikupljanje, prenos, skladitenje i obradu podataka pribegao je uspostavljanju veze sa raznim izvorima informacija i stvaranju mree koje bi mu omoguilo brz i efikasan prenos informacija. Naglim razvojem raunarske tehnologije, pogotovo u poslednjih 10 godina i sa eksplozijom Interneta, broj korisnika raunara i raunarskih mrea poeo je da raste neverovatnom brzinom. Sa sve boljom i brom raunarskom opremom svakodnevno se uvode novi servisi, a istovremeno se u umreavanju postavljaju vii standardi. Za samo par godina, aplikacije koje se govorilo da su "budunost" postale su svakodnevne. Komunikacije se pomeraju prema monim gigabitnim mreama koje podravaju bilo koji tip aplikacije. Ono to je veoma vano, definisani su globalni standardi koji omogucuju razvoj i koricenje mrea veoma velikih kapaciteta, to vodi do poboljanja kvaliteta servisa koji se pruaju krajnjim korisnicima.

Napredak u razvoju veoma brzih jeftinih raunara poslednjih nekoliko godina, i sve vei zahtevi korisnika za novim funkcijama otvorio je put novim monim aplikacijama. Sa druge strane, stalna eksploatacija i evolucija automatizovanih, kompleksnih i velikih informacionih sistema (IS), zahteva sve jae raunare, baze podataka i mree koje ce podrati aplikacije IS. Pored toga, telekomunikaciona infrastruktura se rapidno razvija kako bi adekvatno podrala zahteve dolazeih informacionih sistema.

Slika 1 Globalna raunarska mrea

2. OSNOVA RAUNARSKIH MREA

Raunarska mrea predstavlja prost skup dva ili vie raunara, koji su meusobno povezani. Oni meusobno mogu da komuniciraju i dele resurse. Mrea se koristi za prenos kako digitalnih tako i analognih podataka, koji moraju biti prilagoeni odgovarajuim sistemima za prenos. Takoe se prenose raunarski podaci, zvuk, slika, video. Mrea se sastoji od raunara, medijuma za prenos( ica optiko vlakno, vazduh) i ureaja kao to su vorita, svievi, ruteri itd. koji ine infrastrukturu mree. Neki od ureaja, kao to su mrene kartice, slue kao veza izmeu raunara i mree.

2.1.Klasifikacija mrea

Mree se mogu klasifikovati kao:

privatne javnePrivatne mree, su vlasnitvo jednog preduzea koja njome upravlja, a mreu ne koristi niko van te mree preduzea. to se tie javnih mrea (iako i one imaju vlasnika) omoguuju, bilo uz naknadu ili ne, javni pristup resursima.2.1.1.Po prostoru na kome se prostiruPo prostoru na kome se prostiru raunarske mree mogu biti:

1. Personal Area Network (PAN)

2. Local Area Network (LAN)

3. Metropolitan Area Network (MAN)

4. Wide Area Network (WAN)

5. Global Network (Internet)

Personal Area Network je raunarska mrea geografski ograniena na samo nekoliko metara razdaljine. Najee se radi o komunikaciji izmeu manjih ureaja sa raunarom ili izmeu samih raunara koji su blizu jedan drugome.

Local Area Network je osnova svake mree. Moe da bude vrlo jednostavna kada poveemo samo dva raunara kablom,a moe da bude i sloena kada poveemo stotine raunara i perifernih ureaja u jednoj firmi. Karakteristika je LAN-a je da je prostorno ograniena.Metropolitan Area Network je vea verzija LAN-a koja koristi slinu tehnologiju. Ona deluje na teritoriji veeg grada.

Wide Area Network povezuje raunare i ureaje irom sveta to znai da nije prostorno ograniena kao LAN. WAN predstavlja velik broj povezanih lokalnih mrea.Global Network je svetska mrea meusobno povezanih (pod)mrea koja, koritenjem internet protokola, omoguuje komunikaciju i pristup raznim uslugama putem raunara. esto se definia kao najvea svetska mrea ili mrea svih mrea.2.1.2.Po arhitekturi

Po arhitekturi (funkcionalnom odnosu lanova) raunarske mree mogu biti:

1. Klijent-server

2. Peer-to-peer

Klijent-server mreaKlijent-server mrea je mrea u kojoj jedan raunar uva sve informacije i resurse. On ih ini dostupnim drugim raunarima na mrei. Klijent-server mrea se esto nalazi u institucijama kao to su kole, korporacije ili biblioteke. U domainstvima nije sluaj da postoje ali nije nemogue. Glavni raunar u ovakvoj mrei zove se server. On prikuplja, obrauje i uva informacije i resurse i ini ih dostupnim ostalim raunarima u mrei. Raunari koji koriste mreu da bi pristupili informacijama zovu se klijent raunar. Primer. Kada odemo kod lekara, medicinska sestra koristi klijentski raunar koji se putem mree obraa serveru da bi doao do naih podataka koji su spohranjeni na serveru. Ovo je primer korienja klijentsko/serverske mree. Klijentsko serverska mrea je najbolja kada ima vie od deset raunara. Ona je mnogo skuplja od peer-to-peer mree, ali je najbolja opcija za velika preduzea ili gde god postoji velika koliina informacija koje treba da se sauvaju.

Klijentsko serverska mrea je najbolja kada ima vie od deset raunara. Ona je mnogo skuplja od peer-to-peer mree, ali je najbolja opcija za velika preduzea ili gde god postoji velika koliina informacija koje treba da se sauvaju.

Slika 2 Klijent-server mrea

Peer-to-peer mreaKada bi smo pogledali u renik engleskog jezika pronali bi da re Peer znai jednak, isti. Peer-to-peer mrea je veza istih raunara. Ako kod kue imamo vise raunara, roditelji i deca, moemo ih povezati u peer-to-peer mreu. Ti raunari e i dalje imati iste datoteke koje su imali i ranije pre nego to su se povezali u mreu. Ako raunar roditelja imaju tampa, deca e biti u mogunosti da sa svog raunara koristite tampa kada se raunari poveu u mreu. Ako postoji veza sa internetom, roditelji e moi da dele internet vezu kada koriste svoj raunar. I roditelji i deca e biti u mogunosti da pristupe sadraju na hard diskovima to znai da su oba raunara jednaka u mrei.Peer-to-peer mrea Obino nema vie od deset raunara i nalazi se u domovima i malim preduzeima

Slika 3 Peer-To-Peer mrea

3. TOPOLOGIJA MREETopologija mree tj. njena struktura ili arhitektura, se odnosi na meusobnu povezanost ureaja i kanala. Praktino postoji neogranieno mnogo naina na koje se raunari i terminali mogu povezati u mreu. Kako je reeno, svaki raunar se moe direktno povezati sa centralnim raunarom, ili se vie terminal i raunara moe zajedno povezati jednim kanalom.

Podela raunarskih mrea prema topologiji. Postoje:

Zvezdasta topologija

Prstenasta topologija

Topologija magistrale

Hibridna topologija

3.1. Zvezdasta topologija

U zvezdastoj topologiji postoji centralni raunar (vor) hub ili switch na koji su povezani svi ostali vorovi. Prednost ove topologije je sto je lako dodati nove vorove u mreu, a nedostatak je to u sluaju kvara na centralnom voru itava mrea ne funkcionie.

Slika 4 Zvezdasta topologija

3.2. Prstenasta topologija

Svaki vor je povezan sa dva susedna vora tako da veze ine krunu konfiguraciju. Prednost mree je manja kompleksnost i to su putevi poruka odreeni konfiguracijom mree, dok su nedostaci teko dodavanje novih vorova (mora da se prekine rad mree) i usled kvara na nekom voru dovodi do prekida rada cele mree.

Slika 5 Prstenasta topologija

3.3. Topologija magistraleKod topologije magistrale svi vorovi su vezani pojedinano na magistralu preko koje se uspostavlja komunikacija meu njima. Prednost mree je to je lako dodavanje ili uklanjanje vorova iz nje, kao i to da ako bilo koji vor prestane sa radom nema uticaja na rad cele mree, dok je nedostatak je u tome to mrea prestaje da radi jedino u sluaju prekida na magistrali.

Slika 6 Topologija magistrale

3.4. Hibridna topologija

Kod ove topologije , osim veza karakterisanih za druge topologije postoje i dodatne veze meu vorovima . Dodatne veze su obino determinisane ekonomskim razlozima. U svakom sluaju hibridna topologija predstavlja kombinaciju svih predhodno navedenih topologija.

Slika 7 Hibridna topologija

4. PROTOKOLI

Protokol je skup parvila i standarda koji omoguavaju komunikaciju meu vorovima raunarske mree. Protokoli su izuzetno kompleksni, s obzirom da omoguavaju uspostavljanje veze i izmeu raunarskih sistema baziranih na razliitim softverskim i hardverskim platformama. Komunikacioni sistemi dele se na standarne nivoe sa potpuno definisanim funkcija. Time je omogueno da, sa jedne strane, protokoli na datom nivou budu manje kompleksni, a sa druge strane, izmene protokola na jednom nivou ne utiu na promene protokola na ostalim nivoima.4.1 TCP/IP familija protokola (Transmission Control Protocol/Internet protocol)

TCP/IP familija protokola je projektovana za obezbeivanje univerzalnog meusobnog povezivanja raunara, nezavisno od konkretnih raunarskih mrea na koju su prikljueni. Korisnik treba da vidi internet kao jednu, virtuelnu mreu u koju su ukljueni svi raunari, bez obzira na njihove fizike veze.

TCP/IP protokoli ravnopravno postupaju sa svim mreama. Svaka lokalna mrea (Ethernet, napr), regionalna mrea ili veza od vora do vora izmeu dva raunara, rauna se kao jedna mrea.4.2. Transmission Control Protocol (TCP)Osnovni zadaci ovog protokola su:

podela poruke na datagram-e na strani predajnika,

sastavljanje poruke na strani prijemnika,

ponovno emitovanje onih izgubljenih datagram-a (datagram-i koji nisu pristigli, tokom odgovarajueg vremenskog intervala, do odredita).

4.3. Internet Protocol (IP)

Zadatak IP protokola je da pronae put od izvornog do odredinog raunara. On ne vodi rauna o tome da li je prenos bio uspean, odnosno da li su svi poslati datagrami pristigli na odredite.

4.4. Protokoli aplikativnog nivoa

U protokole aplikativnog nivoa spadaju:

Telnet - protokol za udaljene terminal

FTP (File Transfer Protocol) je glavni protocol za prenos podataka u okviru TCP/IP familije protokola

NSF (Network File System) obezbeuje on-line pristup deljenim datotekama

WWW (Word Wide Web) Web se sastoji od velikog broja dokumenata , web stranica koje su dostupne preko internet

URL (Uniform Resource Locator), URL adresa sadri: protokol kojim se pristupa dokumentu, lokacija servera i naziv dokumenta na serveru.5. UVOENJE KADROVA U IT SEKTOR

Kod zapoljavanju treba obratiti panju na koje mesto e se rasporediti novozaposleni kadar. U zavisnosti od radnog mesta koji novi IT kadrovi dobiju, obuka e se sastojati iz:

a) osnovne obuke koju prolaze svi novozaposleni IT kadrovib) specifinih obuka vezanih za njihovo radno mestoObuka novih IT kadrova bi trebala da ima obuavanje novozaposlenog u u nekoj od narednih kategorijaa) podrka korisnicima u svakodnevnim problemimab) administracija mrene infrastructure

c) administracija IP i fiksne telefonije

d) administracija fizikih i virtuelnih servera, storida i bekap sistema

e) podrka za aplikacije koje se koriste u poslovanju firme

U osnovnu obuku IT kadrova treba da spada upoznavanje sa informacionim sistemom, od kojih se sve celina sastoji informacioni sistem u firmi, upoznati ga ko je odgovorno lice zadueno za svaku od celina sistema i ko je sve angaovan u odravanju pojedinanih celina sistema. Svi novozaposleni IT kadrovi moraju biti upueni kako je IT sektor organizovan, kako bi mogli uputiti korisnika kome da se obrati za reavanje njegovog problema ili oni sami kontaktirati odgovornu osobu.

Osnovna obuka obuhvata:

upoznavanje sa osnovnim softverom koji se koristi u kompaniji, poev od operativnih sistema, office paketa, antivirusa i uslunih programa do specifinih aplikacija koje se koriste u pojedinim sektorima kompanije

korienje telefona/IP telefona, nain pozivanja internih i eksternih brojeva

spisak tampaa i nain na koji se oni instaliraju i koriste lokacije deljenih foldera i dokumenata

konferencijske sale i njihovo korienje

nain povezivanja na korporativnu mreu od kue ili neke druge lokacije

upoznavanje sa IT procedurama

druge opte stvari vezane za IT sektor

U zavisnosti od radnog mesta koji novoprimljeni IT kadrovi imaju, pored osnovne obuke, novoprimljeni kadrovi trebaju proi i specifinu obuku za njihovo radno mesto. Obuke ukljuuju teorijsku obuku gde novozaposleni dobija informacije o novom radnom mestu i konkretnim poslovima kojima e se baviti, svojim odgovornostima, upoznavanje sa ljudima sa kojima e novozaposleni saraivati. Praktini deo obuke ukljuuje obilazak zgrade i prostorija, sa posebnom panjom na IT prostorije ako se radi o pozicijama administratora mrea ili servera, pokazivanje i demonstracija obavljanja konkretnih zadataka i reavanja problema.

Obuka novozaposlenog na poziciji administrator raunarske mree

Na poziciji administratora raunarske mree, obuka se sastoji iz:

Upoznavanje sa postojeom mrenom infrastrukturom i dokumentacijom

Upoznavanje sa procedurama kako i na koji nain je dozvoljeno praviti bilo kakve promene u mrenoj infrastrukturi, bilo da se radi o konfiguraciji ureaja ili fizikom povezivanju ureaja

Upoznavanje sa sistemom koji slui za otvaranje tiketa prilikom bilo kakvih promena i radova na mrenoj infrastrukturi

Nain dokumentovanja promena u mrenoj infrastrukturi

e) Gde i kako se uvaju rezervne kopije konfiguracija mrenih ureaja

Upoznavanje sa procesom nabavke mrene opreme i prateih servisa

Upoznavanje sa mrenim ureajima i standardnim konfiguracijama u kompaniji koje se koriste prilikom konfiguracije opreme kao to su imena i numeracija

Upoznavanje sa uslunim programima koji se koriste za administraciju i praenje stanja mree

Kordinacija sa slubom podrke, ako je u pitanju reavanje nekog korisnikog problema koji je eskalirao na vii nivo

Dalja obuka IT kadrova zavisi prvenstveno od potreba i skupa tehnologija koje su neophodne za obavljanje posla u organizaciji ili u odreenom profilu kompanije. Prostor za dalju edukaciju je jako irok i moe se kretati u pravcu specijalizacije IT strunjaka za sigurnost, enkripciju podataka, mree i razne vrste integracija, kao i za odreene operativne sisteme, aplikacije, servise, reenja i serverske tehnologije.

6. STANDARDIZACIJA POVEZIVANJA OTVORENIH SISTEMA

Na dananjem stepenurazvoja uslovi rada u mreama razliite arhitekture su razliiti, metode upravljanja mreom su razliite, razliiti raunari funkcioniu na razliitenaine,podacisemogukodiratiiinterpretiratinarazliitenaine.Ovodovodi dopotrebeza standardizacijom prenosa podataka, kako bi se omoguila meusobna povezanost mrea i ureaja, njihova kompatibilnost kao i razmjena podataka, odnosno komunikacijaUreavanju tog problema krenulo se od koncepta tzv.otvorenih Sistema (OpenSystem), pa je ustanovljen opteprihvaeni referentni model za meusobno povezivanje otvorenih sistema poznat kao OSI referentni model (Open Systems Interconnection), koji je definisan meunarodnim standardom ISO 7498 od strane Meunarodne organizacije za standarde ( ISO ).

Open Systems Interconnection(OSI) je model zasnovan na predlogu Meunarodne organizacije za standardizaciju (International Standards Organization- ISO), definisanom jo poetkom 80-tih godina prolog veka, da se uvede meunarodni standard za komunikaciju otvorenih sistema. Pod pojmom otvoreni sistem podrazumeva se sistem otvoren za komunikaciju sa drugim sistemima. Standard je revidiran 1995. godine i danas se najee koristi kao referentni model za razumevanje mrenih protokola.

Ovaj sloeni model se sastoji od sedam nivoa ili slojeva ( Layer):1. fiziki sloj (Physical layer) standardizuje napon koriten u mrei, vremenski intervalu prenosu podataka, uspostavljanje i prekid veze i modalitete prenosa signala;2. sloj povezivanja podataka(DataLinkLayer) standardizuje strukturu, dimenzije, sadraj i kontrolne informacije u paketima podataka primjenom Parity Check metode;3. mreni sloj ( Network Layer) standardizuje tehnike prenosa paketa podataka u mrei;4. transportni sloj (Transpost Layer)standardizuje komunikacione usluge iliservise u mrei i naine spajanja dva korisnika;5. sloj sesije ( Session Layer)standardizuje komunikaciju izmeu dva ili vie uesnikau mrei, naine njihove identifikacije i ovlatenja za koritenje mrenih usluga;6. prezentacioni sloj (Presentation Layer) standardizuje predstavljanje podataka upojedinimaplikacijama(usmislutipova,formata,dimenzijaisl.),naine osiguranja nesmetanog rada mree, prenosa datoteka na daljinu i formatiranja podataka;7. aplikativni sloj (AplicationLayer)standardizuje upravljanje porukama, prijavu udaljenih korisnika za rad u mrei, upravljanje bazama podataka, mrenih servisa, rada i funkcija pojedinih servera inaredbi operativnog sistema.

Sistemi koji ele meusobno komunicirati na jednoobrazan nain moraju biti struktuirani po navedenim slojevima i pridravati se zajednikih standarda svojstvenihsvakom sloju, uz koritenje odgovarajuihkomunikacionih protokola ( CommunicationProtocol ), tj.propisa o svojstvima koje svaki system mora imati da bi se smatrao otvorenim7. ZAKLJUAK

Moderno drutvo se u svom delovanju jako oslanja na brz prenos informacija po celom svetu u to kraem roku. Popularnost interneta je doprinela brzom razvoju raunarskih mrenih tehnologija i izgradnji mrene infrastrukture. Mrea obezbeena od ISP-a (Internet Service Provider) je dostupna svuda u svetu i ljudi svakakvih profila je koriste. Samim tim se doprinelo opismenjavanju drutva i pribrilo raunar obinim korisnicima. Kompletan bankarski i mnogi drugi nosei drutveni sistemi oslanjaju se na funkcionisanje raunarske mree stoga moemo rei da je vanost raunarskih mrea u dananjem informatikom svetu ogromna.8. LITERATURA

http://www.spectrumdata.co.rs/RacunarskeMreze.aspx http://sr.wikipedia.org/sr/Mre%C5%BEne_topologije http://tk.etsntesla.edu.rs/racmreze/default.html ivorad Vasi, Milica Jevremovi, Julijana Panti Visoka kola elektrotehnike i raunarstva strukovnih studija Beograd, Srbija http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2014/radovi/RSS-7/RSS-7-13.pdf www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat63.pdf http://www.ianswer4u.com/2012/05/hybrid-topology-advantages-and.html#axzz34LcSTcs3 Cvetana Krstev, Raunarske komunikacije i mree Vera Petrovi, Upravljanje u tehnikim precesima primenom raunarskih mrea Osnove raunarskih mrea 2004 Microsoft Corporation http://foundersatwork.co.za/digital-marketing/global-network-of-people-4

HYPERLINK "http://www.spectrumdata.co.rs/RacunarskeMreze.aspx" http://www.spectrumdata.co.rs/RacunarskeMreze.aspx

HYPERLINK "http://www.spectrumdata.co.rs/RacunarskeMreze.aspx" http://www.spectrumdata.co.rs/RacunarskeMreze.aspx

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/NetworkTopology-Star.png

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/NetworkTopology-Ring.png

HYPERLINK "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/NetworkTopology-Bus.png" http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/NetworkTopology-Bus.png

HYPERLINK "http://www.ianswer4u.com/2012/05/hybrid-topology-advantages-and.html#axzz34LcSTcs3" http://www.ianswer4u.com/2012/05/hybrid-topology-advantages-and.html#axzz34LcSTcs3

HYPERLINK "http://www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat63.pdf" www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat63.pdf

ivorad Vasi, Milica Jevremovi, Julijana Panti Visoka kola elektrotehnike i raunarstva strukovnih studija Beograd, Srbija

http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2014/radovi/RSS-7/RSS-7-13.pdf

ivorad Vasi, Milica Jevremovi, Julijana Panti Visoka kola elektrotehnike i raunarstva strukovnih studija Beograd, Srbija

HYPERLINK "http://tk.etsntesla.edu.rs/racmreze/default.html" http://tk.etsntesla.edu.rs/racmreze/default.html

2