Nenad Bluecat - Staza Ratnika

Embed Size (px)

Text of Nenad Bluecat - Staza Ratnika

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  1/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  2/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  3/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  4/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  5/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  6/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  7/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  8/64

  S t a z a R a t n i k a

  - 15 -

  intenzivniji sjaj svesti. Ali, ta mu je, do avola,sad tajsjaj svesti? upitao bi neko.

  Sve sile i pojave koje se tiu energije svesti imaju svoj

  odraz na ovom materijalnom planu, u svetusvakodnevice, pa tako takoe i sjaj svesti. Elektinaenergija je dobar primer. Dakle, tu imamo istudihotomiju kao i kod energije svesti, postoji pozitivni inegativni elektricitet a kod naizmenine struje imamofazu i nulu, to su dve suprotne strane te energije. Svakaod njih sama za sebe ne proizvodi nita, statina je. Ali,kada ih sastavimo, recimo kada dodirnemo dve

  elektrode, dogaa se bljesak! Stvara se svetlost. Znai,dve sile raaju treu, novu silu koja ima razliiteosobine i kvalitet od tih sila iz kojih je nastala. Isto tako,na nivou energije svesti, dodir tonala i naguala raa sjajsvesti, treu i najvaniju silu. Silu ivota. Tu silutradicija naziva sjaj svesti. Ali, pri tome te dve sile kojedaju treu ne iezavaju ve postoje u zajednici saonom treom. Izraeno matematiki, to je sledeiobrazac: 1+1=3! To je tajna matematika piramide,sintetika matematika o kojoj savremeni naunicinemaju pojma. Zato Kastaneda u knjizi Armanda Toresa

  Susreti sa Nagualom kae da vidovnjaci veoma cenebroj tri i zbog toga sve to rade ine u znaku tog broja.On odraava ustrojstvo univerzuma.

  Da bi sjaj svesti postigao maksimalan intenzitet,potrebno je da tonal i nagual budu u savrenojravnotei, tj. tano u odnosu pola-pola. Meutim, kodveine ljudskih bia zbog groznog uticaja spoljnogfaktora, to jest letaa, pretee tonal i to skoro dokrajnosti, to sjaj svesti svodi na minimum. Onionemoguavaju potpunu unutranju ravnoteu te dvesile.

  S t a z a R a t n i k a

  - 16 -

  Jaanje te ravnotee pojaava sjaj svesti to donosioseanje sree i ispunjenosti, veu inteligenciju ikontrolu nad optom energijom. Zato je konana svrhaivota svakog ljudskog bia je da se uravnotei ili da

  umre. Ne postoji trei izbor.

  Kada svesno bie pomou disciplinovanog rada na sebipostigne savrenu unutranju ravnoteu ovih dveju sila,istog trenutka se njegov sjaj svesti pojaava dobeskonanosti i tada se deava ono to tradicija naziva

  unutranji oganj, totalna svest ili totalna sloboda,a zanimljiva je i fraza trea panja. Prva panja +

  druga panja = trea panja. Dakle, 1+1=3.

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  9/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  10/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  11/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  12/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  13/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  14/64

  S t a z a R a t n i k a

  - 27 -

  izletela iz mene. Kuljala je iz svih otvora moga tela.Svetlost je liila na neki teki sjajni fluid koji me jeprikovao za platformu tako to se obmotao oko menepoput nekakvog blistavog oklopa. Stegao mi je grlo i

  savaladao krike, ali je takoe i oslobodio predeo pluatako da sam mogla lake da diem. Umirio je mojuznemireni stomak i zaustavio drhtanje u nogama.Svetlost je obasjala celu prostoriju tako da sam videlavrata na nekoliko stopa ispred sebe. Smirila sam se takoto me je grejao njegov sjaj. Svi moji strahovi i brige sunestali tako da vie nita nije bilo vano. Leala samsavreno mirna i oputena sve dok nije svanulo.

  Potpuno okrepljena, spustila sam se na zemlju i otila ukuhinju da pripremim doruak.

  S t a z a R a t n i k a

  - 28 -

  O MAGIJSKIM POKRETIMAKastaneda je piui svojih prvih deset knjiga imao

  neverovatno teak, skoro nemogu zadatak da pie osvojoj obuci za ratnika ali bez skoro ikakvog spomena jedne od najvanijih i neizbenih praksi - magijskihpokreta. Don Huan mu to nije dopustio jer jo uvek nijebilo vreme da se o tome javno govori. Takoe mu nijebilo dozvoljeno da pie o letaima/reptilima. On jemorao da eka znak od duha da bi objavio ove kljunestvari.

  To je rezultiralo time da su sva objanjenja koja se dajuu tih 10 knjiga nepotpuna jer opisuju postupke koji sesprovode tek poto ratnik uspeno proe fazu posebnepripreme. Bez te pripreme, nije mogue efikasno izvoditibilo koje postupke opisane u prvih 10 knjiga osim,moda rekapitulacije ali i to je veliki znak pitanja.

  Ta faza pripreme obuhvata magijske pokrete irekapitulaciju.

  Poetak Poetaka

  Ono to je poetak ratnikog puta, puta oslobaanjasvesti od lanog ja kako bi se probudilo istinsko ja, subez ikakve sumnje - magijski pokreti.

  To je prvi korak, poetak poetaka koji mora biti uinjenkako bi se moglo ui u sve ostale prakse don Huanovoguenja koje nas ui nainu povratka naoj istinskojprirodi, naim skoro beskrajnim potencijalima koji suugueni delovanjem grabljivaca.

  Ovi pokreti su stvarni napor da se probudi svesnost oenergetskom polju koje proima i okruuje nae fiziko

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  15/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  16/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  17/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  18/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  19/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  20/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  21/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  22/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  23/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  24/64

  S t a z a R a t n i k a S t a z a R a t n i k a

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  25/64

  - 49 -

  odluke (i da ih sprovode - prim. autora) iako do tadanisu bili u stanju da uine ni jedan korak u tom pravcu.

  Nisam mogao da verujem da je reenje tako

  jednostavno. Ako aktiviram taj centar, sva mojakolebanja i blokade u vezi praktine primene donHuanovog uenja e nestati. Dakle izgleda da nije upitanju sila otpora koja me koi, ve slabost, nedostatakenergije! Hm... Pomislio sam da nemam ta da izgubimpa sam se bacio na uenje pokreta povezanih sacentrom za odluke. Hteo sam da dokaem samom sebida su to sve budalatine, i to me je pokrenulo na akciju.

  Nisam znao ta radim. Ali kada sam uradio to to nisamznao, onda sam zaista spoznao da nita ne znam. He hehe... Sokrates...eathernas gnosis.

  Ne mogu opisati svoje uenje kad sam primetio da me je izvoenje ovih pokreta dovelo do toga da moguuspostaviti kontinuitet u praktikovanju kako tenzegritetatako i ostalih praksi don Huanovog uenja kao to su

  sanjanje i rekapitulacija. Na neobjanjiv nain, nestalesu sve prepreke, oklevanja i potekoe koje su meometale da zaponem sa intezivnim i redovnijimpraktikovanjem ovih postupaka. Dodao bih jo da samdoiveo izuzetno oseanje samopouzdanja, sigurnosti ioptimizma kao posledicu aktiviranja i jaanja ovogcentra. Efekti magijskih pokreta su zaista arobni iudesni.

  Pitanje:

  I kod tensegritya me zapravo zanima od kuda poeti?Postoji mnogo vjebi, koje se razlikuju od knjige dovideo kazete/DVD-a, da li raditi redom, ili recimo prijelaganije vjebe, pa tek kasnije npr. westwoodski niz, ilivjebe koje mislim da e mi npr. trebati za sanjanje isl?

  - 50 -

  Eto, draga Nia, iz svega to sam ovde napisao proizilazida prvo treba aktivirati i ojaati centar za odluke, daklevestvudski niz (serija). Mada, ipak je to moje lino

  iskustvo, tako da ne znam da li bi bilo korisno za druge,ali mislim da ne moe biti tetno. A ako nije tetno,znai da je korisno.

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  26/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  27/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  28/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  29/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  30/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  31/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  32/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  33/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  34/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  35/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  36/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  37/64

  S t a z a R a t n i k a

  Kastaneda kae u Armandovoj knjizi "Susreti sa

  S t a z a R a t n i k a

  Na taj nain on je sposoban da produi svoju

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  38/64

  - 75 -

  Kastaneda kae u Armandovoj knjizi Susreti saNagualom:

  Postoji samo jedan nain da ovek prevazie svojvlastiti kraj: Pomou upravljanja svojom energijom. Tajrad poiva na sanjanju, prikradanju (tezegritet spadau prikradanje, traganje - prim. autora) i rekapitulaciji.Ove tri tehnike udruene daju jedan rezultat:kompletiranje energetskog tela.

  U optem smislu, trajanje nae egzistencije zavisi uvelikoj meri od toga kako postupamo sa naom

  energijom. Mi ivimo ovaj ivot do vrha ispunjenisvakodnevnim brigama, nas razjedinjuju stvari kojegledamo i dodirujemo i radi tog razloga umiremo. Aliako putem rekapitulacije povratimo nazad svu tuivotnu snagu, smrt vie ne moe biti ista, jer emoimati nau celokupnost.

  Sa take gledita vidovnjaka, ratnik koji je rekapitulirao

  svoj ivot ne umire. Njegova panja je toliko vrsta dapostaje jedna kontiunirana i koherentna linija; ona nijerasprena.

  arobnjak je neko ko provodi svoj ivot u podeavanjusamog sebe pomou estoke discipline. Kada doenjegovo vreme da umre, on se suoava sa smru kao sanovom fazom na svom putu. Za razliku od obinog

  oveka, on se ne trudi da ublai svoj strah pomoulanih nadanja.

  Ratnik odlazi na svoje konano putovanje ispunjenradou i njegova smrt ga pozdravlja i doputa mu dazadri svoju individualnost kao trofej. Njegovo oseanjepostojanja je tako fino podeeno da on postaje istaenergija i nestaje (s ovog sveta) u unutranjem ognju.

  - 76 -

  Na taj nain, on je sposoban da produi svojuindividualnost za milijarde godina.

  Milijarde godina?

  Tako je. Mi smo deca (planete) Zemlje, ona je nakrajnji izvor. Opcija arobnjaka je da se ujedine sasveu Zemlje, onoliko dugo koliko Zemlja bude ivela.

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  39/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  40/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  41/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  42/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  43/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  44/64

  S t a z a R a t n i k a

  Ovaj postupak e vam trajno preporoditi energetski

  S t a z a R a t n i k a

  ENERGIJA SUNCA

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  45/64

  - 89 -

  Ovaj postupak e vam trajno preporoditi energetskicentar srca to e povui sa sobom osim pozitivnogemotivnog preobraaja i povlaenje fizikih bolesti izsrca, osim ako se radi o tekim oteenjima sranog

  miinog tkiva. Drvo je najbolji iscelitelj za srce ali lei idruge stvari. Meutim, trebamo se pokrenuti i uinitineto praktino i korisno za same sebe, umesto togubimo vreme na opsesivno i pogibeljno bavljenjesvojim JA, tj. svojom linou i njenom nepostojeomvanou.

  - 90 -

  ENERGIJA SUNCA

  Iskustvo Prijatelja

  Na vie mesta u svojim knjigama, Kastaneda opisujeupotrebu sunca kako bi se dolo do energije i zatomislim da ovde treba rei neto vie o tome jer je tobitan deo indijanskog uenja koje je ovaj ovek opisao isve to sam ovde o tome napisao se zasniva pre svegana mojim eksperimentisanjima i istraivanjima tog

  uenja uz naravno, korienje i ostalih izvora dostupnogznanja.

  Korienje energije sunca je bitan deo pripreme ipodrke na putu ratnika i integralni deo ovog drevnogznanja Meksikih vidovnjaka, jer nae etarsko telo sesnabdeva energijom ba od sunca. Ono je deo suncakoji je u nama.

  Jednom je prijatelj poslao veoma zanimljiv izvetaj ukome je opisao fascinantno iskustvo u vezi toga. Toiskustvo je toliko izazovno i zanimljivo da sam muodgovorio i protumaio ga.

  Evo ta je napisao:

  Poelo je da se pria o onom filmu "CelestinskoProroantsvo", ja se zainteresovao, naao film nainternetu i skinuo ga. Pogledao film, koji je ostavio namene veoma snaan i pozitivan utisak. Radio jo netona kompjuteru, pa negde ujutru oko pola est, rekaoajde da legnem vie ...

  Krenuo da zatvorim prozor od sobe, napolju taman presvitanja, nebo svetlo i plavo ali jo nema sunca. Padne

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  46/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  47/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  48/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  49/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  50/64

  S t a z a R a t n i k a

  njima, budite celim biem u njima i osetite ih a ondaneno irite taj oseaj u dubinu zemlje, malo po malo.

  S t a z a R a t n i k a

  ha, isto kao i sa hranom tako i sa energijom moemoimati probleme ako preteramo. Zato budite umereni i

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  51/64

  - 101 -

  Posle nekog vremena ete primetiti da vas neka silapokuava izbaciti iz ravnotee, poeete da se zanosite

  levo desno i napred nazad a bie i krunog vuenja.Takoe je tu veoma vano da se svim snagamaoduprete ovoj sili i da date sve od sebe da odriteravnoteu i da ostanete potpuno nepokretni. Ta sila esve vie rasti dok ne dostigne takve razmere da e vasoboriti na tlo! Ali borite se do krajnjih granica.

  Nakon toga uradite 8 standardnih unjeva sa rukamaispruenim ispred sebe ali to kao i u prethodnompostupku inite iz pupka. A takoe kao i kod sklekova,oni koji su slabiji mogu uraditi manje unjeva, vano jesamo da bude paran broj.

  Posle toga ete otii kui pevajui i skakuui poputmalog deteta zbog oseaja blaenstva, mira,ispunjenosti i sree koji su nastali usled energije kojuvam je ljubazno darovala majka zemlja. Ali to nije nita

  jer e pun energetski efekat ovih vebi nastupiti teknakon 1 7 sati od vebanja u zavisnosti od osobe. To

  je zato to je ogromnoj energiji koju smo primili odzemlje potrebno vreme da se konsoliduje i rasporedu uenergetskom sistemu-mrei naeg etarskog tela avreme koje je potrebno za obavljanje tog automatskog

  procesa zavisi od stanja u kome se nae etarsko telonalazi.

  Ove dve vebe moete ponavljati vie puta uzastopce alinapravite pauzu od nekoliko minuta izmeu ponavljanja.

  Meutim, ako osetite jaku vrtoglavicu, muninu ili bilokakve neprijatne simptome, odmah prekinite sa

  vebanjem. Ti simptomi znae da ste se prejeli! Ha ha- 102 -

  pratite impulse svog tela, oseaje koji e vam rei kad je dosta, kad ste siti. Ovo vai i za sve ostale tehnikepunjenja energijom.

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  52/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  53/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  54/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  55/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  56/64

  S t a z a R a t n i k a

  totalnu ljubav, davanje ili krajnji OPD, jer smo tadaopet van ravnotee i van izvora svega. To je trik koji suupotrebili kod hrianstva i zato hriani ne mogu doi

  S t a z a R a t n i k a

  LEVA I DESNA STRANA

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  57/64

  - 113 -

  upo eb od a s a a o a e ogu dodo izvora, tj. Boga.

  Eto, posledice toga to se nama hrane nekakve zveri suporaavajue. ovek vie nije udesno i supersvesnobie bogato neverovatnim znanjima i mogunostima, on

  je sada samo hrana, plen

  - 114 -

  Podeljenost Energetskog Tela

  Zanimljiva je veza izmeu hemisfera mozga i "levog idesnog tela" koje opisuje Kastaneda u knjizi "MagijaPokreta".

  U toj knjizi ali i u nekim drugima, don Huan kae da jeenergetsko telo, na energetski dvojnik, poput odraza uogledalu koji se nalazi tano preko puta fizikog tela.Svaki deo naeg tela ima svoju paralelu na energetskomnivou. Recimo, imamo energetsku jetru, energetskosrce itd. Ali funkcije energetskih duplikata su sasvimdrugaije od njihovih fizikih pandana. Na primerenergetska jetra slui direktnom opaanju energijeuniverzuma - VIENJE. Kada je aktiviramo mi opaamosvetlee lopte ljudskih bia i ceo svet kao grupe

  energetskih vlakana. Taj deo energetskog tela je kljuza ulazak u drugu panju.

  Energetsko telo je podeljeno na dve strane, levu idesnu. Svaka strana se sastoji od posebne energije.Leva strana ili "levo telo" se sastoji od energije koja jevibrirajua i ima sline osobine kao elektrina struja,ekspanzivna je i zrai iz centra ka spolja. Ona stalno

  eksplodira i zrai. To je ona sila koju don Huan nazivanagual, leva strana.

  Desna strana se sastoji od vrtlone energije, odneizmernog broja energetskih spirala koje rotiraju istalno uvlae spoljnu energiju ka svom centru. Dakle to

  je energija usisavanja. Ta desna polovina svetlee lopteje dominantna i mi preteno samo nju koristimo, zato su

  ljudska bia samocentrirana i okrenuta prema sebi zbog

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  58/64

  S t a z a R a t n i k a

  Praktine postupke koje dovode do toga je opisaoKastaneda.

  S t a z a R a t n i k a

  prirodno stanje ravnotee. A to veliko oslobaanje ibuenje e se izgleda dogoditi uskoro, jer nita nijeveno pa ni nae ropstvo.

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  59/64

  - 117 -

  Eto, samo bih dodao da je energija desnog tela, spiralnai vrtlona sila koja uvlai energiju ka centru, u drevnom

  Egiptu i kod indijanskih civilizacija a i kod nekih drugih,predstavljena simbolom zmije. Ali retko ko zna ta tajsimbol u stvari znai u praksi, da je to u stvari jedna oddve sile koje ine svemir, koje mi moemo postatisvesni i rukovati njome. To je desno telo ili tonal, moreda i poretka, sila koja daje strukturu i red.

  A druga sila je predstavljena simbolom sunca koje je

  takoe bilo predmet potovanja ovih naroda. To jeenergija naeg levog tela, vibrirajua sila koja iz jednetake eksplodira na sve strane, zrai. Ona je haotina irui svaki ustanovljeni red i poredak ako je dovoljnointenzivna.

  I konano, trea sila koja je izvor ove ostale dve jepredstavljena simbolom.... pronaite sami, hehehe...

  Sve su ovo znanja drevne Atlantide, a Kastaneda jeotkrio samo onaj njihov deo koji se odnosi na znanje oovekovoj prirodi i njegovom kosmikom poloaju isituaciji u kojoj se nalazi. Drugi, ogroman deo znanjakoji se tie energetskog znanja o planeti i kosmikimsilama koje se mogu upotrebiti za sticanje neogranienebesplatne energije pomou kristala i svesti planete,znanja o tehnologijama i napravama koje razbijajukontinuitet prostor-vreme i jo puno udesnihtehnologija moraju ostati skrivena jer bi to dovelo dosamounitenja oveanstva zbog izvitoperenog iiskvarenog duha veine ljudi. Ta znanja uvaju neki ljudi

  jo od vremena Atlantide i ona e biti objavljena tekkada se oveanstvo oslobodi predatora koji su uzrok te

  iskvarenosti i poremeaja svesti i kolektivno se vrati u- 118 -

  Posle noi mora svanuti zora. A ve se naziru prvi

  tragovi svetla na horizontu.

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  60/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  61/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  62/64

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  63/64

  S t a z a R a t n i k a

  D: ...ali tako je! Moram da prekinem. Dvojnik sam(telefonski, ha ha ha ...), a moji dvojnici imaju malubebu pa da ne zadravam telefon suvie. Hvala za priu,sledei put e biti dua!

 • 8/6/2019 Nenad Bluecat - Staza Ratnika

  64/64

  - 127 -

  sledei put e biti dua!

  N: Priali smo tano onoliko koliko je bilo potrebno.

  Pozdrav i hrabro!

  ********** KRAJ **********