of 4 /4
19 GlasGrada - 601 - petak 23. 9. 2016. NEDISKRIMINIRAJUĆI UVJETI U privlačnim aranžmanima turističkih agencija za putovanja, koja se reklamiraju, od najniže, veoma prihvatljive cijene, koja potom, zbrajajući sve ono što je tiskano "malim slovima" poveća za bar- em tisuću kuna, ti dodatni troškovi nastaju zbog "troškova aero- dromskih pristojbi". To je pobudilo znatiželju, te smo od Josipa Paljetka, koordinatora za odnose s korisnicima usluga na du- brovačkoj zračnoj luci, zatražili odgovore na nekoliko pitanja. Što putnici plaćaju zračnim lukama, kolike su pristojbe o koji- ma je riječ? Putnici zračnoj luci s koje polaze plaćaju naknade za korištenje putničkih usluga. Na primjer, kada putnik iz Dubrovnik ide za Zagreb zrakoplovom i vraća se, u odlasku za Zagreb naknade plaća Zračnoj luci Dubrovnik, a u povratku iz Zagreba plaća Zračnoj luci Zagreb. U pravilu kod konvencionalnih (tradicionalnih) linijskih prijevoznika (engl. Full Service Carrier) koji pružaju punu uslugu sve su naknade već uračunate u cijenu karte za let (npr. Croatia Airlines, Lufthansa, British Airways...). Kod niskotarifnih prijevoznika (engl. Low-Cost Airlines) ove usluge često nisu uračunate u cijenu zrakoplovne karte, te ih putnik treba platiti naknadno ili direktno kod dolaska na zračnu luku. U pravilu, u zemljama članicama Europske unije, aerodromske naknade za putničke usluge koje je dužan snositi putnik su sl- jedeće: - Naknada za putnički servis - Naknada za zaštitu - Naknada za putnike s posebnim potrebama Naknade za putnički servis Naknade za putnički servis uključuje upotrebu svih nekomerci- jalnih sadržaja u putničkoj zgradi, kao što su kolica za prtljagu, WC, prostora čekaonice i ostale infrastrukture, itd. Osnovna je namjena ove naknade je financirati održavanje putničke zgrade i pokrivanje tekućih troškova koji nastaju kao što su komunalne naknade. Naknada za zaštitu Zračne luke sukladno Nacionalnom programu zaštite zračnog prometa moraju osigurati potreban prostor i opremu za osnovne i Što putnici prilikom putovanja, plaćaju zračnim lukama? posebne zaštitne preglede putnika, prtljage tereta, drugih osoba i stvari, zatim provoditi temeljene zaštitne preglede istih, vršiti zaš- titnu kontrolu pristupa zračnoj strani aerodroma, štićenim područji- ma, sterilnim područjima itd. Kroz naknadu za zaštitu zračne luke ostvaruju sredstva kojim financiraju provođenje ovih mjera. Naknada za putnike s posebnim potrebama Sukladno Uredbi (EZ) br. 1107/2006 Europskog parlamenta i vijeća o pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti, koje koriste zračni prijevoz, zračne luke su dužne pružiti pomoć takvim putnicima. Za pružanje ove pomoći zračne luke moraju imati organiziranu službu za prihvat i otpremu putnika s posebnim potrebama, koja zahtjeva obučeno osoblje za rad s ovom kate- gorijom putnika i posebnu opremu namijenjenu putnicima sman- jene pokretljivosti. Sukladno načelu nediskriminiranja osoba s in- validitetom ova usluga se financira iz naknade koja se naplaćuje svim odlaznim putnicima. Jesu li pristojbe za sve hrvatske zračne luke iste i o čemu ovisi njihova visina? - Nisu, a razliku prikazujemo u prikazanoj tablici. Naknada za put- nički servis, putnicima u domaćem prometu na hrvatskim aero- dromima se kreće od 5 do 7 eura, dok je ona nešto veća za međun- arodne putnike, od 10 do 15 eura po putniku. Isto je i s naknadom za zaštitu. Ove naknade, sukladno Zakonu o zračnom prometu, ulaze u kat- egoriju aerodromskih naknada, te kao takve, sukladno Pravilniku o naknadama zračnih luka i Pravilniku o pružanju zemaljskih usluga, moraju biti odobrene od strane Hrvatske agencije za civil- no zrakoplovstvo. Zračne luke revidiraju / daju prijedlog visine ovih naknada sukladno svom poslovanju, visine planiranih investicija, poslovnoj politici... koje zatim Agencija analizira i odobrava. Bitno je za naglasiti kako su sukladno zakonskoj regulativi, zračne luke ove usluge dužne pružati po nediskriminirajućim uvjetom, svim korisnicima po istoj cijeni i uvjetom (svim putnicima, svih prijevozni- ka za istu cijenu sukladno cjeniku). To nije slučaj s uslugama opsluživanja zrakoplova, koje se pružaju zračnim prijevoznicima i mogu biti predmet pregovaranja tijekom kojih se mogu odobra- vati i popusti.

NEDISKRIMINIRAJUĆI UVJETI Što putnici prilikom putovanja ... · (engl. Low-Cost Airlines) ove usluge često nisu uračunate u cijenu zrakoplovne karte, te ih putnik treba platiti

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NEDISKRIMINIRAJUĆI UVJETI Što putnici prilikom putovanja ... · (engl. Low-Cost Airlines) ove...

 • 19GlasGrada - 601 - petak 23. 9. 2016.

  NEDISKRIMINIRAJUĆI UVJETI

  U privlačnim aranžmanima turističkih agencija za putovanja, kojase reklamiraju, od najniže, veoma prihvatljive cijene, koja potom,zbrajajući sve ono što je tiskano "malim slovima" poveća za bar-em tisuću kuna, ti dodatni troškovi nastaju zbog "troškova aero-dromskih pristojbi". To je pobudilo znatiželju, te smo od JosipaPaljetka, koordinatora za odnose s korisnicima usluga na du-brovačkoj zračnoj luci, zatražili odgovore na nekoliko pitanja.

  Što putnici plaćaju zračnim lukama, kolike su pristojbe o koji-ma je riječ?Putnici zračnoj luci s koje polaze plaćaju naknade za korištenjeputničkih usluga. Na primjer, kada putnik iz Dubrovnik ide zaZagreb zrakoplovom i vraća se, u odlasku za Zagreb naknadeplaća Zračnoj luci Dubrovnik, a u povratku iz Zagreba plaća Zračnojluci Zagreb. U pravilu kod konvencionalnih (tradicionalnih) linijskihprijevoznika (engl. Full Service Carrier) koji pružaju punu uslugusve su naknade već uračunate u cijenu karte za let (npr. CroatiaAirlines, Lufthansa, British Airways...). Kod niskotarifnih prijevoznika(engl. Low-Cost Airlines) ove usluge često nisu uračunate u cijenuzrakoplovne karte, te ih putnik treba platiti naknadno ili direktnokod dolaska na zračnu luku.U pravilu, u zemljama članicama Europske unije, aerodromskenaknade za putničke usluge koje je dužan snositi putnik su sl-jedeće:- Naknada za putnički servis- Naknada za zaštitu- Naknada za putnike s posebnim potrebama

  Naknade za putnički servisNaknade za putnički servis uključuje upotrebu svih nekomerci-jalnih sadržaja u putničkoj zgradi, kao što su kolica za prtljagu,WC, prostora čekaonice i ostale infrastrukture, itd. Osnovna jenamjena ove naknade je financirati održavanje putničke zgrade ipokrivanje tekućih troškova koji nastaju kao što su komunalnenaknade.

  Naknada za zaštituZračne luke sukladno Nacionalnom programu zaštite zračnogprometa moraju osigurati potreban prostor i opremu za osnovne i

  Što putnici prilikom putovanja,plaćaju zračnim lukama?

  posebne zaštitne preglede putnika, prtljage tereta, drugih osoba istvari, zatim provoditi temeljene zaštitne preglede istih, vršiti zaš-titnu kontrolu pristupa zračnoj strani aerodroma, štićenim područji-ma, sterilnim područjima itd. Kroz naknadu za zaštitu zračne lukeostvaruju sredstva kojim financiraju provođenje ovih mjera.

  Naknada za putnike s posebnim potrebamaSukladno Uredbi (EZ) br. 1107/2006 Europskog parlamenta i vijećao pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti,koje koriste zračni prijevoz, zračne luke su dužne pružiti pomoćtakvim putnicima. Za pružanje ove pomoći zračne luke morajuimati organiziranu službu za prihvat i otpremu putnika s posebnimpotrebama, koja zahtjeva obučeno osoblje za rad s ovom kate-gorijom putnika i posebnu opremu namijenjenu putnicima sman-jene pokretljivosti. Sukladno načelu nediskriminiranja osoba s in-validitetom ova usluga se financira iz naknade koja se naplaćujesvim odlaznim putnicima.

  Jesu li pristojbe za sve hrvatske zračne luke iste i o čemuovisi njihova visina?- Nisu, a razliku prikazujemo u prikazanoj tablici. Naknada za put-nički servis, putnicima u domaćem prometu na hrvatskim aero-dromima se kreće od 5 do 7 eura, dok je ona nešto veća za međun-arodne putnike, od 10 do 15 eura po putniku. Isto je i s naknadomza zaštitu.Ove naknade, sukladno Zakonu o zračnom prometu, ulaze u kat-egoriju aerodromskih naknada, te kao takve, sukladno Pravilnikuo naknadama zračnih luka i Pravilniku o pružanju zemaljskihusluga, moraju biti odobrene od strane Hrvatske agencije za civil-no zrakoplovstvo. Zračne luke revidiraju / daju prijedlog visine ovihnaknada sukladno svom poslovanju, visine planiranih investicija,poslovnoj politici... koje zatim Agencija analizira i odobrava. Bitnoje za naglasiti kako su sukladno zakonskoj regulativi, zračne lukeove usluge dužne pružati po nediskriminirajućim uvjetom, svimkorisnicima po istoj cijeni i uvjetom (svim putnicima, svih prijevozni-ka za istu cijenu sukladno cjeniku). To nije slučaj s uslugamaopsluživanja zrakoplova, koje se pružaju zračnim prijevoznicima imogu biti predmet pregovaranja tijekom kojih se mogu odobra-vati i popusti.

 • 20 GlasGrada - 601 - petak 23.9. 2016. Nastavak na stranici 37.

  Nakon odlaska u mirovinu dugogodiš-njeg direktora trgovine na dubrovačkojzračnoj luci, Nikše Milanovića, njegov suposao preuzeli njegovi višegodišnjisuradnici, Stipica Vezilić i Ivana PaliMatić, podijelivši sektor nabave i proda-je. Stipica Vezilić je na dubrovačkojzračnoj luci započeo raditi 1989. god-ine, kao sezonac, a 1994. je prešao usektor trgovine, da bi od prije nekolikomjeseci svoje bogato radno iskustvokoristio kao voditelj nabave sektora tr-govine. Ivana Pali Matić, je postalavoditeljicom prodaje sektora trgovine,nakon gotovo petnaestogodišnjeg rad-nog iskustva u dubrovačkoj zračnoj luci,prvo kao sezonski djelatnik, a potom od2005. kao prodavač u odjelu parfema ikozmetike, gdje ju je poslu učila dugo-godišnja voditeljica Maja Đurović.- Sektor funkcionira kao odličan timvoditelja, referenata nabave, šefovasmjene te prodavača i skladištara, aveliku zahvalnost dugujemo i gosparuNikši koji je 40 godina proveo u sektorutrgovine, te nam prenio svoje velikoznanje i iskustvo - kazali su novi voditel-ji, Ivana Pali Matić i Stipica Vezilić. Dodalisu i kako dobrih rezultata ne bi bilo bez tru-da cijelog tima, te izražavaju nadu kako ćeopravdati ukazano povjerenje, te u nared-nim godinama poslovanje shopa dići na jošveću razinu u korist zračne luke i svih njenihzaposlenika.Što se tiče dosadašnjih analiza poslovan-ja, do 20. rujna 2016., postoji razlog za

  Cijeli tim sektora trgovine u dubrovačkoj zračnoj luci pridonosi boljim rezultatima i prometu u shopu

  PREDSTAVLJAMO: Ivana Pali Matić i Stipica Vezilić,novi voditelji shopa u dubrovačkoj zračnoj luci

  Porast prodaje igračaka, sve jeviše mladih obitelji s djecom...

  zadovoljstvo povećanjem prometa od 5,8%u odnosu na isto razdoblje lani, s konstant-nim povećanjem prometa igračaka, slastica,nakita, te parfema stranih vodećih brendova.U lipnju i rujnu 2016. ostvaren je najveći pos-totak povećanja prometa u trgovini, lipanjskih7,4% i dosadašnjih rujanskih 5% više nego uistim mjesecima lani, značajno su pridonijelisveukupnog devetomjesečnom povećanjuprometa u trgovinu dubrovačke zračne luke.Međunarodnim putnicima i nadalje domaćaroba ostaje u velikom fokusu interesa, pa se40% ukupnog prometa odnosi na hrvatskeartikle, osobito maslinovo ulje (+28%),domaća vina (+14%), te domaće slastice(+25%).Domaća roba je jako atraktivna, jer je put-nicima suvenir, i to korisni suvenir. Najpro-davaniji su oni artikli koji imaju aplikaciju ilineko obilježje Dubrovnika u svom dizajnu,stoga se takav asortiman stalno nadopunja-va i obogađuje, te prilagođava tržištu. Završet-kom nove zgrade i trgovina će dobiti svoj novizamah, više prostora, te novih brendova.Britanci i dalje ostaju najbrojniji međunarod-ni putnici, ali se posljedice Brexit referendumai pad funte osjećaju na njihovoj potrošnji.Prosječna cijena potrošnje po glavi putnikaje 12 eura, te je nešto manja nego lani.Kroz shop prolazi sve veći broj mladih obitel-ji s djecom, zbog čega i raste promet igrača-ka, a udarni dani kroz sezonu bili su četvrtka,te subota i nedjelja.

  Ivana Pali Matić Stipica Vezilić

 • 37GlasGrada - 601 - petak 23. 9. 2016.

  Prijedloge i sugestije šaljite na e-mail: [email protected], s naznakom ’za dbv info’.

  PETAK 16.9.5:50-6.45

  11:40-12:4514:15-15:2014:20-15:1514:45-15:4021:10-22:0522:00-22.55

  SUBOTA 17.9.14:55-15.5017:45-18:5021:10-22:05

  NEDJELJA 18.9.7:25-8:30

  10:35-11:4014:45-15:4014:55-15:5021:10-22:0522:00-22:55

  PONEDJELJAK 19.9.5:50-6:45

  11:40-12:4513:50-14:5514:45-15:4021:10-22:05

  UTORAK 20.9.10:35-11:4012:15-13:1013:20-14:1513:50-14:5514:45-15:4021:10-22:0522:00-22:55

  SRIJEDA 21.9.5:50-6:45

  12:10-13:1513:50-14:5514:00-14:5514:45-15:4021:10-22:05

  ČETVRTAK 22.9.5:50-6:45

  10:35-11:4012.10-13:1514:55-15:5021:10-22:0522:00-22:55PETAK 23.9.

  5:50-6.4511:40-12:4514:15-15:2014:20-15:1514:45-15.4021:10-22.0522:00-22:55

  SUBOTA 24.9.14:55-15:5017:45-18:5021:10-22:05

  NEDJELJA 25.9.7:25-8:30

  10:35-11:4014:45-15:4014:55-15:5021:10-22:0522:00-22:55

  PONEDJELJAK 26.9.5:50-6:45

  11:40-12:4513:50-14:5514:45-15:4021:10-22:05

  UTORAK 27.9.10:35-11:4012:15-13:1013:20-14:1513:50-14:5514:45-15:4021:10-22:052200-22:55

  SRIJEDA 28.9.5:50-6:45

  12:10-13:1513:50-14:5514:00-14:5514:45-15:4021:10-22:05

  ČETVRTAK 29.9.5:50-6:45

  10:35-11:4012:10-13:1514:55-15:5021:10-22:0522:00-22:55

  PETAK 16.9.6:25-7:20

  12:35-13:4013:20-14:2516:20-17:1519:25-20:3020:00-21:0521:20-22:15

  SUBOTA 17.9.6:25-7:206:50-7:45

  19:25-20:3020:00-21:0521:05-22.00

  NEDJELJA 18.9.6:25-7:20

  13:15-14:2013:35-14:3021:05-22:00

  PONEDJELJAK 19.9.6:25-7:20

  13:20-14:2516:20-17:1520.30-21:35

  UTORAK 20.9.6:25-7:20

  12:55-13:5014:55-15:5016:20-17:1520:30-21:3522:30-23:25

  SRIJEDA 21.9.6:25-7:20

  12.55-13:5016.20-17:1520:30-21:35

  ČETVRTAK 22.9.6:25-7:20

  12:55-13:5013:45-14:4016:20-17:1516:55-18:0017:40-18:35PETAK 23.9.

  6:25-7:2012:35-13:4013:20-14:2516:20-17:1519:25-20:3020:00-21:0521:20-22:15

  SUBOTA 24.9.6:25-7:206:50-7:45

  19:25-20:3020:00-21:0521:05-22:00

  NEDJELJA 25.9.6:25-7:20

  13:15-14:2013:35-14:3021:05-22:00

  PONEDJELJAK 26.9.6:25-7:20

  13:20-14:2516:20-17:1520:30-21:35

  UTORAK 27.9.6:25-7:20

  12:55-13:5014:55-15:5016:20-17:1520:30-21:3522:30-23:25

  SRIJEDA 28.9.6:25-7:20

  12:55-13:5016:20-17:1520:30-21:35

  ČETVRTAK 29.9.6:25-7:20

  12:55-13:5013:45-14:4016:20-17:1516:55-18:0017:40-18:3521:05-22:00

  Informacije o ostalim polascima i odlascimamožete dobiti na telefon 773 377, 773 100

  ili na: www.airport-dubrovnik.hr

  ZAGREB-DUBROVNIKDUBROVNIK-ZAGREB

  RED LETENJA CROATIA AIRLINESANONIMNE PRIJAVE SE ODBACUJU

  Kako prijavitioperatore dronovima?

  Eurowings uvodi letoveiz Salzburga

  Zrakoplov nacionalne kompanije CroatiaAirlines na letu OU300 iz Zagreba (ZAG)preko Dubrovnika (DBV) za Atenu (ATH)nedugo nakon polijetanja sa DBV a po ul-asku u zračni prostor Crne Gore, okrenuose i vratio na DBV, izvjestili su mediji 19.rujna. Zrakoplov Bombardier Dash 8 Q400reg.9A-CQE je malo nakon 13:30z krenuosa DBV prema ATH te je dostigao visinu18335FT. U tom trenutku je bio u zračnomprostoru Crne Gore između Bara i Ulcinja.Posada je proglasila "Emergency"(Squawk:7700) te se okrenula natrag prema DBVgdje je zrakoplov uspješno sletio u 14:28z(16:28loc). Zrakoplov je vraćen na DBVzbog poremećaja na sustavu za regulacijutlaka u putničkoj kabini, a Avioradaru.hr,kompanija je poslala objašnjenje: ZrakoplovCroatia Airllinesa Dash 8-Q400, na letu

  Njemački niskotarifni zrakoplovni pr-ijevoznik Eurowings (EW/EWG) u ljetnomredu letenja 2017. godine uvodi novu bazuu austrijskom Salzburgu. Među ostalimnovim linijama iz nove baze na zračnoj luciWolfganga Amadeusa Mozarta u Salzbur-gu su i dvije linije za Hrvatsku, prema Du-brovniku i Splitu. Obje linije počinju već uprvom tjednu ljetnog reda letenja od 27.

  ožujka 2017. godine sa dvije rotacije tjed-no, ponedjeljkom i četvrtkom za Dubrovnik,te utorkom i subotom za Split i ostaju uprometu sve do kraja ljetnog reda letenja,do 28. listopada 2017. godine. Na obje lin-ije će letjeti zrakoplovi tipa Airbus A320 izflote austrijske tvrtke kćerke Eurowings Eu-rope (E2/EWE). Eurowings je u vlasništvugrupacije Lufthansa (LH/DLH). (AVIORADAR)

  SEZONA 2017.

  PAD TLAKA U AVIONU

  Agencija je objavila „Obrazac prijave neov-laštenog izvođenja letačkih operacija sus-tavima bespilotnih zrakoplova“ kojisadržava elemente i smjernice bitne za dal-jnje postupanje Agencije. Hrvatska agen-cija za civilno zrakoplovstvo u posljednjevrijeme dobiva sve veći broj prijava protivoperatora/rukovatelja sustava bespilotnihzrakoplova za neovlašteno i nepropisno iz-vođenje letačkih operacija.U cilju prikupljanja relevantnih podatakabitnih za utvrđivanje činjeničnog stana idaljnjeg postupanja, Agencija je na svojiminternetskim stranicama objavila „Obrazacprijave neovlaštenog izvođenja letačkih op-

  eracija sustavima bespilotnih zrakoplova“koji sadržava elemente i smjernice bitne zadaljnje postupanje Agencije. Na stranica-ma Agencije se ističe i kako se anonimnimpodnositeljima prijave Agencije neće pružitipovratne informacije o statusu njihovih pri-java.Također, podnositeljima prijave koji navedusvoj identitet i kontakte te traže povratneinformacije, Agencija će na njihov zahtjevpovratno odgovoriti o poduzetim aktivnos-tima iz svoje nadležnosti (odbacivanje pri-jave, pokretanje prekršajnog postupka, iz-davanje naredaba, upozorenja, zabrana iprekršajnih naloga).

  Preventivno vraćen u DubrovnikOU300 iz Dubrovnika prema Ateni, ubrzonakon polijetanja iz dubrovačke zračne lukepreventivno je vraćen u Dubrovnik, zbogporemećaja na sustavu za regulaciju tlakau putničkoj kabini. U skladu s preporuka-ma proizvođača za takve situacije te pre-ma propisanim standardnim i sigurnosnimprocedurama Croatia Airlinesa, kapetanzrakoplova donio je odluku o preventivn-om slijetanju u najbližu zračnu luku, odnos-no o povratku u ZL Dubrovnik kako bi zra-koplov pregledali tehnički stručnjaci Croat-ia Airlinesa. Zrakoplov u kojem je bilo 52putnika sigurno je i bez poteškoća sletio udubrovačku zračnu luku, tako da sigurnostputnika ni u jednom trenutku nije bilaugožena. Let OU300 je u konačnici otka-zan, dok je zrakoplov poletio za ZAG naletu OU301 u 23:10.

 • 38 GlasGrada - 601 - petak 23.9. 2016.

  19-23-0920-23-0937-23-0938-23-09

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth 8 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.00500 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /FlateEncode /AutoFilterGrayImages false /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages true /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 400 /MonoImageDepth 8 /MonoImageDownsampleThreshold 1.00250 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth 8 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.00500 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /FlateEncode /AutoFilterGrayImages false /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages true /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 400 /MonoImageDepth 8 /MonoImageDownsampleThreshold 1.00250 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth 8 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.00500 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /FlateEncode /AutoFilterGrayImages false /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages true /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 400 /MonoImageDepth 8 /MonoImageDownsampleThreshold 1.00250 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth 8 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.00500 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /FlateEncode /AutoFilterGrayImages false /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages true /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 400 /MonoImageDepth 8 /MonoImageDownsampleThreshold 1.00250 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice