Nebeske Tajne III

 • View
  201

 • Download
  24

Embed Size (px)

Text of Nebeske Tajne III

 • 1

  NEBESKE TAJNE tom III

  Emanuel Svedenborg

  Prevod

  Risto Rundo

  SADRAJ

  Predgovor Osamnaestom Poglavlju

  Knjiga Postanja, Osamnaesto Poglavlje

  Nastavak o Rei

  Tekst

  Sadraj

  Unutranji Smisao

  O maloj deci u Drugom ivotu

  Knjiga Postanja, Devetnaesto Poglavlje

  Nastavak o Rei

  Tekst

  Sadaj

  Unutranji Smisao

 • 2

  O Memoriji posle Smrti

  Knjiga Postanja, Dvadeseto Poglavlje

  Nastavak o Rei

  Tekst

  Sadraj

  Unutranji Smisao

  O Neznabocima u Drugom ivotu

  Knjiga Postanja, Dvadesetprvo Poglavlje

  Nastavak o Rei

  Tekst

  Sadraj

  Unutranji Smisao

  O Brakovima i Preljubama

  DEO TREI

  Predgovor

  Knjiga Postanja, Dvadesetdrugo Poglavlje

  Nastavak o Rei

  Tekst

 • 3

  Sadraj

  Unutranji Smisao

  O Ljudskoj Slobodi

  A pod Ilijom se misli

  KNJIGA POSTANJA

  Poglavlje Osamanaesto

  Predgovor

  Predmet o kome se govorilo u poslednjem poglavlju bio je Poslednji Sud, i bilo je

  pokazano ta on oznaava, naime, da ne oznaava razaranje sveta, ve poslenje

  vreme crkve; da kad ovo vreme bude blizu, Gospod je rekao, da e doi na

  oblacima nebeskim u slavi (Mateja XXIV.30; Marko XIII.26; Luka XXI.27). Do

  sada niko nije znao ta se oznaava nebeskim oblacima; no meni je bilo

  otkriveno da se pod time misli samo na doslovni smisao Rei, a da sila i slava

  oznaava unutranji smisao Rei, jer je slava u unutranjm smislu Rei, jer se u

  njemu sve odnosi na Gospoda i Njegovo Carstvo (vidi prvi deo ovoga dela, n.

  1769-1772). Isto je oznaeno oblakom koji je zaklonio Petra, Jakova, i Jovana,

  kada se Gospod pokazao u slavi, o emu pie kod Luke: I u se glas iz oblaka,

  govorei, ovo je sin moj ljubazni, njega posluajte. I kad ue glas, nae se Isus

  sam (Luka IX. 35,36). Mojsijem i Ilijom, koji su govorili s Gospodom,

  pretstavljena je Re Staroga Zaveta, koja se tako isto naziva Mojsijem i

  Prorocima; pod Mojsijem se misli na Mojsijeve knjige kao i na istorijske knjige,

  dok se pod prorokom Ilijom misli na sve Proroke. Ali Petar, Jakov, i Jovan

  pretstavljaju ( kao i na drugim mestima gde god da se pominju u u knjigama

 • 4

  Jevanelista) veru, ljubav ka blinjemu i dela ljubavi ka blinjemu; to to su

  samo oni tada bili prisutni oznaava da niko drugi ne moe videti slavu

  Gospodovu, koja je u Njegovoj Rei, osim onih koji su u veri, ljubavi ka

  blinjemu, i u delima ljubavi ka blinjemu; i drugi mogu videti, ali oni ipak ne

  vide, jer ne veruju. Ovo je unutranji smisao oba gornja odeljka. I kod Proroka,

  na raznim mestima, oblak pretstavlja Re u slovu, a slava Re kad se slovo

  oivotvori. O prirodi i kvalitetu unutranjeg smisla Rei bilo je esto govora, to

  je pokazano u objanjenju svakog pojedinog izraza. U Gospodovo vreme, oni

  koji su bili veti Zakonu, najmanje su verovali da bilo ta u Rei govori o

  Gospodu; u sadanje vreme, oni koji su upoznati sa Zakonom, to znaju, ali e

  verovatno biti poslenji koji e i poverovati da u Rei ima bilo koja druga slava

  osim one koja se vidi u slovu, koje je samo oblak u kojemu je slava.

  KNJIGA POSTANJA

  POGLAVLJE OSAMNAESTO

  2135. Iz ovoga poglavlja se moe videti kakav je unutranji smisao Rei, i kako

  ga opaaju aneli dok je ovek ita. Iz istorijskog smisla slova samo se moe

  razumeti to da se Jehova pokazao Avramu u obliku tri oveka; i da su Sara,

  Avram, i momak pripremili hleb za njih, to jest kolae od finog brana, kao i tele,

  maslo i mleko; ove stvari, iako su istorijske istine koje opisuju ono to se zaista

  desilo, njih aneli ne opaaju, a koji opaaju one stvari koje su prestavljene i

  oznaene, iako su odvojene od slova, prema objanjenju koje je dato u sadraju,

  br. 2136-2141. Tako, umesto istorijske prie, oni opaaju stanje Gospodovog

  opaanja u Ljudskom, kao i komunikaciju u to vreme sa Boanskim, pre nego li je

  dolo do savrenog jedinstva Njegove Boanske Sutine s Njegovom Ljudskom, i

  Ljudske sa Boanskom (Sutinom); ovo je stanje o kojemu je Gospod ovako

  govorio: Boga niko nikad vidio nije; jedinorodni sin koji je u naruju oinom, on

  ga javi (Jovan I.18). A pod raznim vrstama hrane o kojima se ovde govori, aneli

  opaaju samo nebeska i duhovna dobra, o kojima vidi objanjenje. I dalje, u

 • 5

  onome to je reeno o sinu kojega e Sara roditi u isto vreme sledee godine,

  oni opaaju samo to da e Gospodovo ljudsko Racionalno postati Boansko. Na

  kraju, pod onim to je reeno da je Avram razgovarao s Jehovom o ruenju

  Sodome i Gomore, oni opaaju samo Gospdovo zauzimanje za ljudski rod. A pod

  brojevima pedeset, etrdeset pet, etrdeset, trideset, dvadeset, i deset, oni

  opaaju da se On zauzima za one kod kojih e istine biti pripojene dobrima, i koji

  e stei dobra preko iskuenja i borbi, ili preko drugih stanja. A tako je i sa svim

  ostalim stvarima u Rei, to se moe bolje videti iz objanjenja svakog pojedinog

  izraza, gde je pokazano da postoji slino znaenje u slinom izrazu kako u

  istorijskim tako i u prorokim delovima Rei. Svako moe uoiti iz odlomaka

  Staroga Zaveta koji se navode kod Jevanelista, da je takav unutranji smisao u

  Rei, koji govori samo o Gospodu, o Njegovom Carstvu u nebima, o Njegovoj

  crkvi na zemlji, i kod svake osobe pojedinano, i da tako govori o dobrima

  ljubavi, i o istinama vere, kao kod Mateja: Ree Gospod Gospodu mojemu: sjedi

  meni s desne strane, dok poloim neprijatelje tvoje podnoje nogama tvojim

  (XXII.44; Psalam CX.1). U ovome odlomku kod Davida ne vidi se da ove rei

  govore o Gospodu, dok se ovde jedino i govori o Gospodu, kao to to On sam

  ui. Opet: O ti Betlejeme, zemljo Judina! Ni po emu nijesi najmanji u dravi

  Judinoj, jer e iz tebe izii elovoa koji e pasti narod moj Izrailja (Mateja II.6;

  Mika V.2). Oni koji, kao Jevreji, ostaju u doslovnom znaenju ovoga odeljka, ne

  naue nita drugo iz toga smisla osim da Gospod treba da se rodi u Vitlejemu,

  ali oni oekuju vou i cara koji e ih vratiti u Hanansku zemlju, zato to oni ove

  rei razumeju samo u njihovom doslovnom znaenju; oni tumae Judinu zemlju

  kao da je to Hananska zemlja; Izrailj, kao da je to Izrailj, iako ne znaju gde je

  Izrailj; a Vou, kao da je to Mesija; dok u stvari pod Judom i Izrailjem se

  podrazumejaju druge stvari, naime, pod Judom nebeske, pod Izrailjem duhovne,

  kako u nebu tako i na zemlji, a pod Voom se misli na Gospoda. Kod istoga

  Jevaneliste: Glas u Rami u se, pla, i ridanje, i jaukanje mnogo. Rahela plae

  za svojom djecom, i ne e da se utjei, jer ih nema (II.18; Jeremija XXXI.15). Oni

  koji ostaju u doslovnom smislu ne mogu nikako da shvate ta je u u njihovom

  unutranjem smislu, iako se kod Jevanelista pokazuje da ove rei imaju

  unutranje znaenje. Kod istoga Jevaneliste: Iz Egipta dozvah Sina Svojega

  (II.15; Ozeja XI.1). Kod proroka Ozeja, kae se: Kad Izrael bjee dijete, ljubljah

 • 6

  ga, i iz Egipta dozvah sina svojega. Koliko ih zvae, toliko oni odlaahu od njih.

  Ja uih Efraima hoditi (XI.1-3). Oni koji ne znaju da u ovome postoji unutranji

  smisao, oni ne mogu a da ne pomisle da se ovde govori o Jakovu, kad je siao u

  Egipat, i o njegovim potomcima kada su iz njega izali, i da se pod Efraimom

  misli na Efraimovo pleme, i da se ovde radi o istim stvarima kao i u istorijskim

  delovima Rei; a jasno je iz Rei Jevanelista da ove stvari oznaavaju Gospoda;

  ali ta je oznaeno svakim posebnim izrazom, to se ne moe znati, osim kada se

  to otkrije ta to znai u unutranjem smislu.

  POGLAVLJE XVIII

  1. Poslije mu se javi Gospod u ravnici Mambarijskoj kad sjeae na vratima

  pred atorom svojim i po dne.

  2. Podigavi oi svoje pogleda, i gle, tri ovjeka stajahu prema njemu, i ugledavi

  ih potra im na susret pred vratima atora svojega, i pokloni se do zemlje;

  3. I ree, Gospode, ako sam naao milost pred tobom, nemoj proi sluge svojega.

  4. Da vam donesemo malo vode i operite noge, da se naslonite malo pod ovijem

  drvetom.

  5. I iznijeu malo hljeba, te potkrijepite srce svoje, pa onda poite, kad idete

  pored sluge svojega. I rekoe, Uini kako si kazao.

  6. I Avram otra pod ator k Sari, i ree: bre zamijesi tri kopanje bijeloga

  brana, i ispeci pogau.

  7. Pa otra ka govedima i uhvati tele mlado i dobro, i dade ga momku da ga

  bre zgotovi.

  8. Pa onda iznese masla i mlijeka, i tele koje bjee zgotovio, i postavi im, a sam

  stajae pred njima pod drvetom dok jeahu.

 • 7

  9. I oni mu rekoe: gdje je Sara ena tvoja? A on ree: eno je pod atorom.

  10. A jedan izmeu njih ree: dogodine u ovo doba opet u doi k tebi, i Sara e

  ena tvoja imati sina. A Sara sluae na vratima od atora iza njega.

  11. A Avram i Sara bjehu stari i vremeniti, i u Sare bjee nestalo to biva u ena.