Nebeske Tajne II

 • View
  181

 • Download
  28

Embed Size (px)

Text of Nebeske Tajne II

 • NEBESKE TAJNE tom II Emanuel Svedenborg

  Prevod

  Risto Rundo

  Napomena redaktora:

  Izostavljeni brojevi ne postoji ni u originalu

  KNJIGA POSTANJA

  Poglavlje Deseto

  O Pradrevnoj Crkvi, koja se nazivala ovek, ili Adam.

  1114. Aneli i duhovi, ili ljudi posle smrti, kada Gospod dozvoli, mogu da sretnu

  sve one koje poznaju iz ovoga sveta, ili o kojima su uli svakoga koga ele

  mogu ih videti kao prisutne i s njima razgovarati. to je zauujue, oni su

  prisutni u trenutku; tako da nije samo mogue razgovarati sa prijateljima, koji

  obino nau jedan drugoga, ve i sa onima koje su potovali i cenili. Boanskom

  milou Gospodovom meni je doputeno da razgovaram ne samo s onima, koje

  sam poznavao kada su iveli u telu, ve i s onima koji su poznati iz Rei; a tako

  isto i s onima iz Pradrevne Crkve, koja se nazivala 'ovek' ili 'Adam', i sa nekima

  iz sledeih crkava, da bih znao da su imenima u prvim poglavljima Knjige

  Postanja oznaene crkve; isto tako da bih upoznao karakter ljudi u tim crkvama

  u to vreme. Ono to sledi je izvetaj o onome to mi je dato da saznam o

  Pradrevnim Crkvama.

  1115. Oni koji su pripadali Pradrevnoj Crkvi, koja se nazivala ovek, ili Adam,

  bili su nebeski ljudi, koji su bili visoko iznad glave, i koji su tamo iveli zajedno u

  najveoj srei. Rekoe da drugi retko dolaze k njima, a neki od njih ponekad,

  kako se izrazie, i 'iz svemira', i da su oni visoko iznad ne zato to su blagorodni,

  ve zato da bi upravljali onima koji su tamo. (prim.prev. nije jasno nad kim oni

  upravljaju, kad su tamo svi nebeskoga karaktera. Verovatno se misli na one koji

 • dolaze 'iz svemira' a koji su nebeski ljudi, a koji upravljaju onima tamo u

  svemiru, koji nisu nebeski).

  1116. Pokazana su mi obitavalita onih koji su pripadali drugom i treem

  potomstvu ove Pradrevne Crkve. Ona su velianstvena, pruajui se u veliku

  daljinu, razlikujui se po lepim bojama svetlo crvene i blave boje. Jer aneli

  imaju velianstvene nastanbe, koje se ne mogu opisati, a koje esto vidim.

  Njihovim oima, one su stvarne toliko da nita ne moe biti stvarnije. Ali

  poreklo ovakvog stvarnog izgleda bie pokazano, Boanskom milou

  Gospodovom, u onome to sledi. Oni ive, takorei, u auri blistavo bisernog, a

  ponekad i dijamantnog svetla. Jer u drugom svetu postoje divotne aure,

  neizrecivih raznolikosti. Mnogo gree oni koji ne veruju da ovakve stvari tamo

  postoje, i to takve koje niko ne moe da zamisli. One su uistinu predstave

  (reprezentativi) kakve su ponekad proroci videli; a ove (predstave) su tako

  stvarne onima koji su u drugom ivotu, da njima stvari koje su na svetu

  izgledaju relativno nestvarne.

  1117. Oni ive u najjaoj svetlosti. Svetlo ovoga sveta jedva se moe uporediti

  sa svetlom u kojemu oni ive. To mi je svetlo pokazano svetlou plamena, koji

  kao da se spustio pred moje oi; oni koji su pripadali Pradrevnoj Crkvi, rekoe

  da je kod njih takva svetlost, i da je jo jaa.

  1118. Izvesnim uticajem (influksom), koji ne mogu opisati, pokazana mi je

  priroda njihovoga govora kada su iveli na svetu. Njihov govor nije bio

  artikulisan, kao glasovni govor u nae vreme, ve je bio neujan, izvoen ne

  spoljanjim ve unutranjim disanjem. Bilo mi je doputeno da osetim kakvo je

  bilo njihovo unutranje disanje da je teklo od pupka prema srcu, i tako preko

  usana, bez glasova, i da nije ulazilo u uho i nije diralo ono to se naziva

  bubnom opnom spoljanjim putem, ve nekim putem unutar usta, u stvari kroz

  prolaz koji se sada naziva Eustahijeva cev. Pa mi je pokazano i to da su se

  takvim govorom mogla punije izraziti oseanja uma i ideje misli, nego to se

  moe izraziti artikulisanim zvukovima, ili glasovnim reima, koji se zvukovi

  upravljaju disanjem, ali spoljanjim. Jer nema niega u rei to se ne upravlja

  prema disanju. Ali kod njih je to bilo mnogo savrenije, zato to je bilo preko

  unutranjeg disanja; koje je, budui unutranje, ujedno i savrenije i vie se

  slae sa samim idejama misli. (prim.prev. 'ideje misil' su slike ili predstave, koje

  misao stvara spontano). Pored toga, one (ideje misli) se izraavaju slabanim

 • pokretima usana, i odgovarajuim promenama na licu; poto su bili nebeski

  ljudi, to god su mislili sijalo je iz njihovih lica i oiju, koji su se menjali u skladu

  sa mislima. Oni nisu bili u stanju da licem izraze nita drugo osim ono to su je

  bilo u skladu njihovim mislima. Pretvorstvo (pretvaranje, simulacija) je za njih

  bio udovian zloin.

  1119. Bilo mi jde pokazano uivo kako se unutranje disanje drevnih ljudi

  beujno ulivalo u neku vrst spoljanjeg a tako i unutranjega govora, koji je

  opaao unutranji ovek drugoga oveka (oveka koji je sluao). Rekoe da se

  ovo disanje kod njih menjalao u zavisnosti od stanja njihove ljubavi i vere u

  Gospoda. Razlog da nije moglo biti drugaije, rekoe, je bio u tome to su oni

  bili povezani s nebom; jer su disali s anelima u ijem su drutvu bili. Aneli

  imaju disanje koje je saobrazno unutranjem disanju; a to disanje se menja. Jer

  kada im se dogodi neto to je suprotno ljubavi i veri u Gospoda, njihovo

  disanje se smanjuje; a kada su u srei ljubavi i vere, njihovo disanje je slobodno

  i puno. Neto je slino i sa svakim ovekom, a to je u skladu njegovim telesnim

  ljubavima i njegovim naelima. Kada se bilo ta njima suprostavlja, disanje je

  oteano; a kada im neto ide u prilog, disanje je slobodno i puno. Ali o disanju

  anela e, po Boanskoj milosti Gospodovoj, biti rei kasnije.

  1120. Tako isto mi je pokazano da je unutranje disanje ljudi Pradrevne crkve,

  koje je teklo od pupka prema grudima, u toku vremena, to jest kod njihovoga

  potomstva, bilo promenjeno, i da se povuklo prema leima i prema abdomenu

  (trbuhu), a to znai naizvan i nadole; tako da na kraju, kod poslednjeg

  potomstva te crkve, koja je postojala neposredno pred potop, malota je bilo

  ostalo od toga disanja; i kada na kraju od toga disanja nije bilo ostalo nita, oni

  su se sami od sebe uguili; ali tada je kod nekih od njih poelo spoljanje

  disanje, s artikulisanim govorom, a to je disanje bilo u skladu sa stanjem

  njihove ljubavi i vere; na kraju, kada vie nije bilo ljubavi i vere, ve samo

  obmane, unutranje disanje je prestalo; a sa njim i neposredna veza s

  anelima, i opaanje. (prim.prev. U vezi sa pradrevnim ljudima, Swedenborg na

  drugim mestima govori o organskoj povezanosti plua i srca, to je bilo

  uslovljeno vezom oseanja i misli, koje je kod njih bilo potpuno: sledea Crkva,

  nazvana Nojevskom, imala je razum i volju, odnosno ljubav i veru, odeljene,

  gde je razum upravljao voljom, pa su stoga plua i srce bilo odvojeni kao to su i

  kod sadanjih ljudi. Dodajmo da se ovek, po Swedenborgu, razvijao postupno,

 • to je pretstavljeno 'danima stvaranja sveta', gde se duhovni ovek pojavljuje u

  'estom' a nebeski u 'sednom' danu.)

  1121. Sinovi Pradrevne Crkve obavestili me o njihovom opaanju, da je njihovo

  opaanje bilo kao kod anela s kojima su bili povezani, jer je njihov unutranji

  ovek, ili duh, preko unutranjeg disanja, bio povezan s nebom; i da ljubav

  prema Gospodu i prema blinjemu idu zajedno s ovim; jer ovek je povezan s

  anelima preko svog vlastitog ivota, koji se sastoji od ovakve ljubavi. Rekoe

  da je zakon bio upisan u njima, jer su voleli Gospoda i blinjega, i poto je bilo

  ovako, sve ono to je zakon propisivao, bilo je u skladu s njihovim opaanjem, a

  sve to je zakon zabranjivao, protivilo se tome opaanju. Oni nisu sumnjali u to

  da su svi zakoni, kako ljudski tako i Boanski, zasnovani na ljubavi prema

  Gospodu i na milosru prema blinjemu, to jest da se svi zakoni odnose na njih.

  Isto tako oni veruju da oni koji danas ive u svetu, a koji vole Gospoda

  blinjega, da je zakon upisan u njih, i da su priznati svuda na zemlji, kao i u

  nebu.

  1122. Dalje, obaveten sam da su ljudi Pradrene Crkve imali predivne snove,

  kao i vienja, i da im je pokazivano njihovo znaenje. Otuda njihove rajske

  predstave, i mnoge druge stvari. Zboga toga njima spoljanja ula, koja su

  zemaljska i svetovna, nisu znaila nita, niti su imali oseali bilo kakvo uivanje

  u njima, nego su samo opaali ta ovakva opaanja oznaavaju i petstavljaju;

  stoga, kada su gledali zemaljske predmete, oni o njima nisu razmiljali, ve

  samo o onome ta su ti predmeti oznaavali i pretstavljhali, a to je bilo za njih

  isto zadovoljstvo; jer su to bile stvari kao one u nebu, preko kojih su videli

  Samoga Gospoda.

  1123. Razgovarao sam s onima iz treeg pokolenja Pradrevne Crkve, koji su mi

  rekli da su u njihovo vreme, kada su iveli na svetu, oekivali Gospoda, koji bi

  spasio ljudski rod, i da je kod njih bila uzreica da e enino seme zgaziti

  zmijinju glavu. Rekoe da je od toga vremena njihovo najvee uivanje u

  njihovom ivotu bilo da stvaraju potomstvo, tako da je njihovo najvee uivanje

  bilo u tome da vole svog branog druga radi potomstva, koje su uivanje

  nazivali najprijatnijim uivanjem i najprijatnijim zadovoljstvom, dodajui da je

  opaanje ovih uivanja dolazilo od uticaja iz neba, jer je Gospod trebao da se

  rodi.

 • 1124. Nali su se blizu mene neki od potomaka (Pradevne Crkve), koji su iveli

  pre potopa, ne oni koji su nestali, ve su neki koji su bili malo bolji. Prvo su

  uticali blago i skoro neprimetno, ali bilo mi je dato da znam da su iznutra bili zli,

  i da su