Click here to load reader

Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min ... · PDF fileFolketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabs-loven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015)

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min ... · PDF fileFolketinget...

 • ndring af rsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

  Juli 2015

 • Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ndring af rsregnskabs-loven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

  Loven sger at imdekomme den internationale udvikling p regnskabsom-rdet, og med ndringerne implementeres det nye EU regnskabs-direktiv, herunder regler vedrrende rapportering om samfundsansvar og beretning om betalinger til myndigheder.

  Det glder i korte trk, at:

  Der gennemfres nye krav for store virksomheders rapportering om samfundsansvar,

  herunder for rapportering omkring jeres forretningsmodel, samt jeres politikker, hand-

  linger, due diligence processer, vurdering af risici og ngleindikatorer mv. inden for mil-

  j, klima, sociale forhold og medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder, an-

  tikorruption og bestikkelse.

  Hvis I er en virksomhed med aktiviteter inden for udvindingsindustrien og skovbrugs-

  sektoren, skal I oplyse om betaling af skatter, afgifter, produktionsrettigheder, udbytte

  mv. til offentlige myndigheder i ledelsesberetningen (ogs kaldet land-for-land-

  rapportering eller country-by-country reporting).

  ndringerne trder i kraft med virkning for regnskabsret, der begynder 1. januar

  2016 eller senere. ndringerne kan anvendes for regnskabsr, der slutter 31. decem-

  ber 2015 eller senere.

  Virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse C stor og brsnoterede virksomhe-

  der med mindre end 500 medarbejdere, kan vente med at flge de skrpede krav om

  samfundsansvar indtil regnskabsret, der begynder 1. januar 2018. Indtil da kan de an-

  vende de nugldende bestemmelser om rapportering om samfundsansvar, suppleret

  med et nyt specifikt krav om at rapportere om eventuelle politikker for miljforhold.

 • 3

  1. Skrpede krav til ansvarlighed

  1.1. Rapportering om samfundsansvar

  1.1.1. Hvem glder de nye krav for?

  Loven implementerer de nye EU-direktivkrav, som skrper kravene til oplysninger om sam-

  fundsansvar i forhold til de nugldende regler i rsregnskabsloven (RL) 99a. De nye

  direktivkrav implementeres for flere virksomheder og med tidligere virkning end krvet af

  direktiverne.

  De nye direktivkrav skal som minimum implementeres for store virksomheder af interesse

  for offentligheden (Public Interest Entities, eller PIE-virksomheder), som har mere end

  500 ansatte. Det skal ske med virkning for regnskabsr, som begynder den 1. januar 2017

  eller senere.

  I Danmark implementeres reglerne for alle virksomheder i regnskabsklasse C stor og D

  (brsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber), med virkning for regnskabsret,

  der begynder 1. januar 2016 eller senere. Virksomheder, der er omfattet af regnskabsklas-

  se C stor og brsnoterede virksomheder med mindre end 500 medarbejdere, kan dog ven-

  te med at flge de skrpede krav indtil regnskabsret, der begynder 1. januar 2018. Indtil

  da kan de anvende de nugldende bestemmelser om rapportering om samfundsansvar,

  suppleret med et nyt specifikt krav om at rapportere om eventuelle politikker for miljfor-

  hold.

  Nedenstende skema giver en kort oversigt over gldende og nye krav. Efterflgende er

  de vsentligste nye krav omtalt.

  Deloitte mener

  Implementeringen af de nye regler om samfundsansvar er interessant, fordi der

  ikke her er foretaget byrdemling p, hvad implementeringen af EU-reglerne

  eventuelt mtte plgge de danske virksomheder af ekstra byrder.

  Dette er specielt, fordi byrdemling normalt indgr som et vigtigt element i

  lovgivningsarbejdet og for eksempel ogs er central i forbindelse med ndring

  af rsregnskabsloven som flge af implementeringen af regnskabsdirektivet.

 • 4

  Gldende 99a i RL Direktivet Ny 99a i RL

  Omfattede virksomheder Store virksomheder (RL klasse C (stor)), brsnoterede virksomheder og

  statslige aktieselskaber (ca. 1.100 danske virksomheder)

  Forretningsmodel Ingen specifikke krav Krav om kort beskrivelse af virksomhedens

  forretningsmodel

  Rapporteringsomrder Samfundsansvar, herunder

  specifikt om menneskeret-

  tigheder og klimapvirknin-

  ger (RL 99a)

  Milj, herunder reducering af klimapvirk-

  ningen ved virksomhedens aktiviteter

  Sociale forhold og medarbejderforhold

  Respekt for menneskerettigheder

  Anti-korruption og bestikkelse

  Rapporteringen omfatter Politikker for samfunds-

  ansvar

  Hvordan virksomheden

  omstter sine politikker

  for samfundsansvar til

  handling

  Resultater og eventuelle

  forventninger til fremtiden

  For hvert af ovenstende omrder skal der

  rapporteres om:

  Hvordan virksomheden omstter sine

  politikker for samfundsansvar til handling

  Anvendte processer for ndvendig omhu

  (due diligence), hvis virksomheden an-

  vender sdanne processer

  De vsentligste risici i relation til virksom-

  hedens forretningsaktiviteter

  Eventuelle anvendte ikke-finansielle ngle-

  resultatindikatorer (non-financial key per-

  formance indicators)

  For hvert politikomrde jf. ovenfor skal der

  oplyses om, hvilke resultater der er opnet

  som flge af arbejdet med samfundsansvar,

  samt forventninger til arbejdet fremover.

  Hvis virksomheden ikke

  har politikker

  SkSkal det oplyses Skal det oplyses og begrundes for hvert enkelt

  af de anfrte omrder.

  Ved virksomheders samfundsansvar forsts, at virksomheder integrerer hen-

  syn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, milj- og klimamssige for-

  hold og bekmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsak-

  tiviteter.

  Fra 99 a i Lov om ndring af rsregnskabsloven og forskellige andre love,

  vedtaget 21. maj 2015

 • 5

  1.1.2. Forretningsmodel

  De nye krav fokuserer mere p skaldt forretningsdrevet samfundsansvar end tidligere

  lovgivning. Redegrelsen skal indeholde oplysninger om samfundsansvar set i forhold til

  virksomhedens forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

  Endvidere skal der gives en kort beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel, hvilket jf.

  lovbemrkningerne skal bidrage til forstelsen af koblingen mellem strategi og kerneforret-

  ning samt virksomhedens tilgang til samfundsansvar. Typisk vil beskrivelsen indeholde

  emner som for eksempel forretningsomrder, produkter og tjenesteydelser.

  Deloitte mener

  Det er positivt, at de nye krav fokuserer mere p forretningsdrevet samfunds-

  ansvar, som netop er den mde, hvorp mange danske virksomheder allerede

  har implementeret de nuvrende krav. Det sikrer, at der bliver fokus p en

  afrapportering om netop de forhold, som berrer virksomheden mest.

 • 6

  1.1.3. Rapporteringsomrder

  I lovbemrkningerne er der givet flgende eksempler p oplysninger om de enkel rappor-

  teringsomrder:

  Rapporteringsomrder Eksempler

  Milj, herunder politikker for at

  reducere klimapvirkningen ved

  virksomhedens aktiviteter

  Aktuelle og forudsigelige pvirkninger af en virksomheds

  aktiviteter for miljet, og hvor det er relevant, for sundheden

  og sikkerheden, brugen af vedvarende og/eller ikke-

  vedvarende energikilder, drivhusgasemissioner, vandfor-

  brug og luftforurening.

  Sociale forhold samt medarbejder-

  forhold

  Oplysninger om

  foranstaltninger, der er truffet for at sikre ligestilling

  gennemfrelsen af Den Internationale Arbejdsorgani-

  sations grundlggende arbejdsvilkr

  dialogen mellem arbejdsmarkedets parter

  respekten for arbejdstagernes ret til at blive informeret

  og hrt

  respekten for fagforeningsrettigheder, sundhed og

  sikkerhed p arbejdspladsen

  dialogen med lokalsamfundet og/eller de foranstaltnin-

  ger, der er truffet for at sikre beskyttelsen og udviklin-

  gen af disse samfund.

  Respekt for menneskerettigheder,

  anti-korruption og beskikkelse

  Oplysninger om forebyggelse af negative pvirkninger af

  menneskerettighederne og/eller de instrumenter, der er

  indfrt til bekmpelse af korruption og bestikkelse.

 • 7

  1.1.4. Ndvendig omhu due diligence processer

  Som noget nyt skal der oplyses om anvendte processer for ndvendig omhu (due diligen-

  ce processer), hvis sdanne processer anvendes. Der stilles ikke krav om at anvende s-

  danne processer, og virksomheden m, jf. lovbemrkningerne, konkret vurdere, hvilke

  oplysninger, der er relevante at medtage. Det kan for eksempel vre processer for vurde-

  ring af potentielle samarbejdspartnere, medarbejdere, nye investeringers miljpvirkning

  mv.

  1.1.5. Vsentlige risici

  Det er ogs et nyt krav, at virksomheden skal oplyse om de vsentligste risici i relation til

  virksomhedens forretningsaktiviteter, herunder i relation til dens forretningsforbindelser,

  produkter og tjenesteydelser, som indebrer en srlig risiko for negativ pvirkning af virk-

  somhedens politikker for samfundsansvar.

  Oplysningerne skal gives for hvert enkelt politikomrde.

  De risici, der skal oplyses om, adskiller sig fra de risici, der i vrigt skal oplyses om i ledel-

  sesberetningen ved, at det alene omhandler vsentlige risici for virksomhedens mulighed

  for at gennemfre sine politikker for samfundsansvar. Risiciene kan stamme fra virksomhe-

  dens egne aktiviteter og drift, dens produkter, tjenesteydelser eller forretningsforbi

Search related