of 12/12
UNIUNEA EUROPEANĂ Proiect finanţat prin PHARE ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR FUNDAŢIA REFORMA JUSTIŢIEI PENALE DIRECŢIA DE PROBAŢIUNE ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ GHID PENTRU PERSOANELE CARE AU FOST CONDAMNATE PENAL

ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ - Penal Reform...diferite de cele necesare supravieţuirii în mediul penitenciar – dobândesc experienţă şi cunoştinţe legate de integrarea într un

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ - Penal Reform...diferite de cele necesare supravieţuirii în mediul...

 • UNIUNEA EUROPEANĂ

  Proiect finanţat prin PHARE

  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂA PENITENCIARELOR

  FUNDAŢIA REFORMA JUSTIŢIEI PENALE

  DIRECŢIA DEPROBAŢIUNE

  ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ

  GHID PENTRU PERSOANELE CARE AU FOST CONDAMNATE PENAL

 • CUPRINS

  Preambul................................................................................................................................3

  I.. Avantaje.ale.muncii.persoanelor.condamnate.penal.......................................................4

  II. Căutareaunuilocdemuncă............................................................................................4

  III.. Angajarea.persoanelor.care.au.fost.condamnate.penal..................................................6

  IV. Muncaprestatădepersoaneleprivatedelibertate..........................................................7

  V. Măsuriledesupraveghereşiobligaţiilecondamnatuluiîncazulsuspendării.executăriipedepseisubsupraveghere............................................................................9

  VI.. Regimurile.de.executare.a.pedepselor.privative.de.libertate...........................................9

  Adreseagenţiijudeţenedeocupareaforţeidemuncă.......................................................�0

 • 3

  PREAMBUL

  LucrareadefaţăafosteditatădeFundaţiaReformaJustiţieiPenale(RJP)încadrulproiec-tului.Advocacy pentru încadrarea în muncă a persoanelor care au fost condamnate penal.

  Proiectul,desfăşuratîncursulanului2008,apromovatasigurareadeşanseegaleînpro-cesulde încadrare înmuncăpentrupersoanelecareau fostcondamnatepenalşicarecautăoportunităţideasereintegraînsocietate.

  Pentru realizarea acestuimaterial, RJP a desfăşurat un amplu proces de consultare încareaufostimplicaţireprezentanţiaidiferitelorinstituţiicareauatribuţiiînreintegrareasocialăapersoanelorcondamnatepenal(serviciipublicedeasistenţăsocială,agenţiideocupareaforţeidemuncă,serviciideprobaţiune,penitenciare,angajatori, judecătorişiorganizaţiineguvernamentale),precumşipersoaneprivatedelibertatesaucareexecutăosentinţăsubsupraveghereîncomunitate.

  Scopulacesteilucrăriestesăofereinformaţiipracticedenaturăafacilitaaccesulpepiaţamunciipentrupersoanelecareauexecutatopedeapsăpenalăsaucareseaflăîncăîndetenţieoriexecutăosentinţăpenalăsubsupraveghereîncomunitate.Acesteinformaţiivizează:cadrullegal,resurselediferitelorinstituţiiimplicate,precumşipotenţialulşinevoilepersoanelorcareaufost.condamnate.penal.

  Lucrareasedoreşteafiuninstrumentutilpersoanelorcareaufostcondamnatepenalşicareseaflăîncăutareaunuilocdemuncăsaucareîncearcăsăîşiasigureosursălegalădevenit,darşiprofesioniştilorcareseimplicăînreintegrareaînmuncăaacestorpersoane.

  RJPmulţumeştepartenerilorşiasociaţilorsăi,AdministraţiaNaţionalăaPenitenciarelorşiDirecţiadeProbaţiunedincadrulMinisteruluideJustiţie,AsociaţiaAlternativeSociale,FundaţiaPrisonFellowshipRomânia,FundaţiaProProbaţiune,CentrulRomânpentruEducaţie şiDezvoltareUmană,AsociaţiaTârgoviştespreEuropaşiFundaţiaAcademicăSf.Imp.ConstantinşiElena,precumşituturorcelorcareaucontribuitcuexpertizaşiexperienţalorlarealizareaacestuimaterial.

  ReformaJustiţieiPenaleesteoorganizaţieneguvernamentalăacăreimisiuneesteaceeadeaîmbunătăţiicondiţiilededetenţieşideapromovasancţiunicomunitareconstructive.

 • 4

  I. AVANTAJE ALE MUNCII PERSOANELOR CONDAMNATE PENAL

  Dacăpersoanelorcondamnateliseoferăposibilitateadeasecalificaşideamunciîncădelaînceputulexecutăriisentinţei,aparoseriedeavantaje:

  Persoaneleaflateîndetenţie

  Seperfecţionează,câştigăexperienţăşichiarbanicarelevorfiutililaliberare.Diplomele,certificatelesauoricealtedocumentecareatestăînsuşireauneimeserii,calificareasaurecalificareaprofesională încursulexecutăriipedepseisunt recunoscute, încondiţiilelegii,deMinisterulMunciiSolidarităţiiSocialeşiFamilieisaudeMinisterulEducaţieişiCercetării.

  Laliberareştiuşipotsăfacăgratuitdiferitelucruriutilefamilieişiîngospodărie,(repa-raţiielectrice,pusfaianţă,etc.)

  Faptulcălucreazăpetimpuldetenţieipoatefiorecomandarepozitivăşiartrebuisăaibăunimpactpozitivasupraîncrederiicomunităţiişiangajatorilorlaliberareadinpenitenciar

  Lapuncteledelucruexterioarepenitenciarului,deţinuţii:– sepotacomodacuviaţaîncomunitate,dobândindşiexersândabilităţişicunoştinţe

  diferitedecelenecesaresupravieţuiriiînmediulpenitenciar– dobândescexperienţăşicunoştinţelegatedeintegrareaîntrunlocdemuncăşide

  relaţiacuangajatorul– potfolositelefonulmobilşibani(numaideţinuţiiaflaţiînregimuldeschisdedetenţie)

  . Reducerea.pedepsei.privative.de.libertate

  Persoanelecareexecutăsentinţeîncomunitate

  Seperfecţionează,câştigăexperienţăşibanicarelesuntutilipentruîntreţinereaperso-nalăşipentrususţinereafamiliei

  Faptulcălucreazăpetimpulexecutăripedepseiesteorecomandarepozitivăşiareunimpactpozitivasupraîncrederiicomunităţiişiangajatorilorîncazulîncercăriideagăsiunlocdemuncămaibun

  Prinimplicareaînmuncăexerseazăunstildeviaţănoninfracţional,dobândescşiprac-ticăabilităţişicunoştinţespecificeunuicomportament.pro-social

  II. CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ

  Conformexperţilor,integrareaînmuncaesteunuldintre.factorii.principali.care.contribuie.la.reducerearecidiveişireintegrareasocialăapersoanelorcondamnate.Prinintegrareaînmuncaşi înalteactivităţidincomunitate,persoanelecondamnateîşiexerseazăşidezvoltăabilităţişicalificăriprofesionale,rolurişiresponsabilităţisociale.

 • Persoanele care execută sentinţe penale în comunitatenupierdlegăturilecufamiliaşiprieteniişisuntobligatesăaibăosursălegalădevenit.

  Executareaîncomunitateauneisentinţepenalepresupune:

  restricţionarealibertăţiiprininterdicţiisauobligaţiicaceareferitoarelaprestareauneimunciînfolosulcomunităţii

  implicareaînprogramedeconsiliereşiasistenţăsocialăsauînprogrameterapeutice

  Persoanele private de libertatepotprestaomuncaînraportcucalificareaşiaptitudinilelor,precumşiactivităţinecalificate.

  Înperioadaimediatăliberăriidinpenitenciar,persoaneleanterioraflateîndetenţiesuntdeo-sebitdevulnerabile.Elesepotconfruntăcu:

  problemedeadaptarelaviaţadincomunitate

  stigmatizareadinparteacelordinjur

  dificultăţiîngăsireauneilocuinţeşiaunuilocdemuncă(osursădevenitlegală)

  dificultăţiînreintegrareaînfamilie

  Pentruaputeafacefaţăacestorproblemeastfelîncâtelesănuseagraveze,persoaneleanterioraflateîndetenţieaunevoiede:

  condiţiilocativedecente

  consilieresocialăşipsihologică

  facilităţicepotfioferitedeserviciilepublicedeasistenţăsocialăsaudeONG.

  Dacavăaflaţiîncăutareaunuilocdemunca,văputeţiadresaagenţiilorjudeţenesaumunici-paledeocupareaforţeidemuncăsaufirmelorprivatederecrutareşiplasareaforţeidemuncă.

  Agenţiile judeţene şi municipale de ocupare a forţei de muncă(AJOFMşiAMOFM)–lasfârşitulacestuimaterialgăsiţiolistăaagenţiilorcudatelelordecontact.

  PepaginadeInternetafiecăreiagenţiigăsiţiinformaţiiprivind:

  puncteledelucruexistenteînteritoriu

  ofertadelocuridemuncăvacanteexistentelamomentulrespectiv

  cursuriledecalificare/recalificareprofesionalăcaresuntorganizatedeagenţie

  informaţiiprivindburselelocurilordemuncăceurmeazăafiorganizate(periodic,AJOFMorganizeazăbursealelocurilordemuncă,evenimenteîncadrulcăroraputeţidiscutacuangajatoriiînvedereaidentificăriiunorlocuridemuncă)

  altetipurideserviciioferitedeagenţie

  Vă invităm să vă deplasaţi până la sediul agenţiei pe raza căreia vă aflaţi cu domiciliul.Puteţi să vă înscrieţi în baza de date a instituţiei ca persoană aflată în căutarea unui

  loc de muncă.

  Firmele private de recrutare şi plasare a forţei de muncă(autorizate)aubazededateîncarevăputeţiînscrie.Astfel,văcreşteţişanseledeavăgăsiunlocdemuncăcâtmaiapropiatdepregătireaşiexperienţapecareoaveţi.Firmelederecrutaredepersonalpotsăaibăofertedelocuridemuncăvariate,delacelecareimplicămuncinecalificate,meseriicaresolicităunanumittipdeformareprofesională,câtşispecializări,pânălaofertedelocuridemuncăceseadreseazăabsolvenţilordeinstituţiideînvăţământsuperior.

 • 6

  Altesursedeidentificaredelocuridemuncă

  Existăpaginide Internetdedicate identificării locurilordemuncă.Deexemplu,pesiteulHRMarket(www.hrmarket.ro)suntpuseladispoziţieolistaafirmelorderecrutareşiplasaredepersonal,câtşiolistăcuprinzătoareasiteurilorcareprezintăoportunităţiledeangajare.PrintrecelemaicunoscuteşiutilizatepaginideInternetseregăsesc:www.bestjobs.ro,www.ejobs.ro,www.myjob.ro,www.realjobs.ro

  PentruceicareauunacceslimitatlaInternet,recomandămconsultareaofertelordelocuridemuncădinziareşisăptămânaledegenulRomâniaLibera,AnunţulTelefonicsauAnunţuldelaAZ.Deasemenea,puteţiplasaunanunţ la rubrica„CereriMunca“ înacestepublicaţiisaualtele.

  III. ANGAJAREA PERSOANELOR CARE AU FOST CONDAMNATE PENAL

  Contractuldesolidaritate

  ConformLegiinr.116/2002,înscopulintegrăriisaureintegrăriiînmuncă,tineriicuvârsteîntre16şi25deaniaflaţiîndificultateşiconfruntaţicurisculexcluderiiprofesionale,potbeneficiadeplasareînmuncălaunangajatoravizatdeAgenţiaNaţionalăpentruOcupareaForţeideMuncă,înbazaunuicontractdesolidaritate.

  ContractuldesolidaritatepoatefiîncheiatîntretânărulbeneficiarşiAgenţiepeoduratădepânăla2ani,darnumaipuţindeunan.

  ÎnbazacontractuluidesolidaritateAgenţiasprijinătânărulîncalificareşigăsireaunuilocdemuncă,iarangajatorulvaîncheiacutânăruluncontractindividualdemuncăpeduratădeterminată,egalăcuceaacontractuluidesolidaritate.

  Agenţiaîncheiecontractedesolidaritatecutinerii,potriviturmătoarelorpriorităţi:tineripro-veniţidincentreledeplasamentşicentreledeprimireacopiluluidincadrulserviciilorpublicespecializateşialorganismelorprivateautorizateîndomeniulprotecţieicopiilor;tinerisinguricucopiiînîntreţinere;tinerifamilişticucopiiînîntreţinere;tinerifamiliştifărăcopiiînîntreţinere;tinerifamilişticareauexecutatpedepseprivativedelibertate;altecategoriidetineriaflaţiîndificultate(încadrulacesteicategoriipotfiincluşitinericareexecutăsentinţepenalesubsupraveghereîncomunitate,precumşialtecategoriidetinericareauexecutatpedepseprivativedelibertate)

  DacăAgenţiaaîncheiatcontractedesolidaritatepentrutoatepersoaneleaflateînevidentaacesteiaînultimeledouălunialeanuluibugetar,înlimitasumelordisponibiledinbugetulasigură-rilorpentruşomaj,poateîncheiasuplimentarcontractedesolidaritateşipentrualtepersoaneînvârstadepânăla35deani,curespectareapriorităţilor.

  Contractuldemuncă

  ÎnCodulMunciisuntspecificatecondiţiileîncaretrebuieîncheiatcontractul individualdemuncă.Înprimulrând,trebuiesăţineţimintecăacestapoatefidedouăfeluri:contractindividualdemuncăîncheiatpeduratănedeterminată;contractindividualdemuncăîncheiatpeperioadădeterminată.

 • 7

  În.modobişnuit,contracteleîncheiatedeangajatorisuntpeperioadănedeterminată.Pentruacestea,angajatorul poate săstabileascăoperioadădeprobă (maximum 30 de zile calen-daristicepentrufuncţiiledeexecuţieşicel mult 90 de zile calendaristicepentrufuncţiiledeconducere).Pentrumuncitoriinecalificaţi,perioadadeprobăarecaracterexcepţionalşinupoatedepăşi 5 zile lucrătoare.Înschimb,încazulabsolvenţilordeunităţideînvăţământcareseaflăladebutulînprofesie,perioadadeprobăestedecelmult6 luni.

  Încazulîncarecontractulvafipeperioadădeterminată,atuncipoatefiîncheiatnumaiînformăscrisă,precizânduseclardurata.Acesttipdecontractpoatefiprelungitdecelmultdouăoriconsecutiv.Trebuiesăreţineţifaptulcăunastfeldecontractnupoatefiîncheiatpeoperioadamai.mare.de.24 de luni..

  Sepoatestabilioperioadădeprobăacăreiduratădepindedeperioadapecareesteîncheiatcontractul:5 zile lucrătoarepentruuncontractcuoduratămaimicădetreiluni;15 zile lucrătoare.dacădurataestecuprinsăîntre3–6luni;30 zile lucrătoarepentruoduratămaimarede6luni;.45 zile lucrătoarepentruceiîncadraţiînfuncţiideconducerepeoduratămaimarede6luni.

  IV. MUNCA PRESTATĂ DE PERSOANELE PRIVATE DE LIBERTATE

  Persoanele.condamnate.la.pedepse.privative.de.libertate.care.sunt.apte.de.a.munci,.pot.presta.cuacordullor,omuncăînraportcucalificareaşiaptitudinilelor,precumşiactivităţinecalificate.

  1. Tipurideactivităţi

  Muncaprestatădepersoaneleprivatedelibertateserealizează:înregimdeprestărideser-viciipentruoperatoriieconomici,persoanefizicesaupersoanejuridice,îninteriorulsauexteriorulpenitenciarului;înregieproprie;îninteresulpenitenciarului,pentruactivităţicucaractergospodă-rescnecesarepenitenciarului;încazdecalamitate.

  Esteasimilatamunciiprestatedepersoanelecondamnateparticipareaacestoralaactivităţideinstruireşcolarăşiformareprofesională.

  2. Selecţionareaşirepartizarealamuncă

  Selecţionareaşirepartizareapersoanelorprivatedelibertatelaactivităţiproductivesefacînfuncţiederegimuldeexecutare,cuaprobareadirectoruluiloculuidedeţinere,lapropunereauneicomisiiformatedinreprezentanţiisectoarelordeeducaţieşiintervenţiepsihosocială,regimpenitenciar,evidenţă,organizareamunciişimedical,subconducereadirectoruluiadjunctpentrusiguranţăşiregim.Comisiasecompleteazăcupersonaldespecialitate,careverificădeprinderileprofesionale.ale.persoanelor.private.de.libertate.

  Participarealamuncăafiecăreipersoanecondamnatesefacenumaicuavizulmediculuipenitenciarului.

  Înmăsuraposibilităţilor,acerinţelordedisciplinădinlocurilededeţinereşiînlimiterezonabile,persoaneleprivatedelibertatepot:

  optapentruunanumitlocdemuncă schimbaloculdemuncădacănusuntfolositelaprestareaalteimuncişidacăposedă

  calificareasaudeprinderilenecesarenouluilocdemuncă

 • 8

  3. Veniturileobţinuteprinmuncapersoanelorprivatedelibertate

  Munca.prestatădepersoanelecondamnate lapedepseprivativede libertateeste remunerată,cuexcepţiaactivităţilorcucaractergospodărescnecesarepenitenciaruluişiacelordes-făşurateîncazdecalamitate.

  Veniturilerealizatenupotfimaimicidecâtsalariulminimpeeconomie,înraportcuprogramuldemuncă.Veniturilerealizatedepersoanelecondamnatelapedepseprivativedelibertatepentrumuncaprestatănuconstituieveniturisalarialeşiseimpoziteazăpotrivitprevederilorlegalecarereglementeazăimpunereaveniturilorrealizatedepersoanelefizice.

  Persoanelecondamnatelapedepseprivativedelibertatecareparticipălacursurideşcola-rizaresaudecalificareorirecalificareprofesionalăprimesclunar,peduratacursurilor,oremune-raţieegalăcusalariulminimpe.economie.

  4. Repartizareaveniturilorrealizatedepersoanelecondamnate

  Veniturilerealizatedepersoanelecondamnatecaurmareamunciiprestate,afrecventăriiunorcursurideşcolarizare,calificareorirecalificareprofesionalăseîncaseazădecătreadminis-traţiapenitenciaruluiîncarepersoanacondamnatăexecutăpedeapsaprivativădelibertateşiserepartizeazădupăcumurmează:

  a) 30% din venit revine persoanei condamnate, care poate folosi pe durata executăriipedepsei 90% din acesta, iar 10% se consemnează pe numele sau, urmând să fieîncasat, împreună cudobândaaferentă, înmomentul punerii în libertate. În cazul încarepersoanacondamnatălaopedeapsăprivativădelibertateafostobligatălaplatadedespăgubiricivile,carenuaufostachitatepânăladataprimiriiînpenitenciar,ocotade 50%din suma care revine persoanei condamnate se utilizează pentru reparareaprejudiciuluicauzatpărţiicivile.

  b) 70%dinvenitrevineAdministraţieiNaţionaleaPenitenciarelor,constituindvenituripropriicareseîncasează,secontabilizeazăşiseutilizeazăpotrivitdispoziţiilorlegaleprivindfinanţelepublice.

  5. Duratamuncii

  Durata.muncii.prestate.de.persoanele.condamnate.la.pedepse.privative.de.libertate.este.de.8orepezişinumaimultde40deorepesăptămâna.Pebazaacorduluiscrisalpersoanei,sepoateprestamuncaînprogramde10orepezişinumaimultde50deorepesăptămâna,acordândulisedrepturilebăneşticuvenitepentruacestprogramdemuncă.Muncaîntimpulnopţiipoatefiprestatacuacordulscris,darnumaimultde7orepenoapteşi35deorepesăptămână.

  Persoanelecondamnatebeneficiazădecelpuţinozipesăptămânăpentruodihnă.

  6. Protecţiamuncii

  Reglementările legale referitoare laorganizareaşidesfăşurareamunciisuntaplicabileşipersoanelorprivatede libertate, inclusivcele referitoare laprevenireaaccidentelordemuncă,bolilorprofesionaleşiaaltorsituaţiiderisc.Beneficiariimunciiprestatedepersoaneleprivatedelibertateauobligaţiadeaasiguraacestoramăsuriledeprotecţieamuncii,echipamentuladecvatşialimentaţiadeprotecţie.

  Persoanacondamnatăcare,întimpulexecutăriipedepsei,adevenitincapabilădemuncăînurmaunuiaccidentsauauneiboliprofesionalebeneficiazădepensiedeinvaliditate,încondiţiilelegii.

 • 9

  7. Răspundereapersoanelorprivatedelibertate

  Persoaneleaflateînexecutareapedepselorprivativedelibertaterăspundpentruprejudiciilecauzatedinvinalorlaloculdedetenţiesaulaloculdemuncă.Persoanelecondamnatenurăspundpentrupagubeleprovocatedeuzulnormalalbunurilorîncredinţatesprefolosinţăşinicipentruceleprovenitedinrisculnormalalmuncii.Însituaţiaîncarepersoanelecondamnateparticipălacursurideşcolarizare,calificareorirecalificareprofesionalăşinupromoveazăanuldestudiusauexamenulfinaldincauzeimputabileacestora,sumeleobţinutecavenitserecupereazăînbazaunui.ordin.de.imputare,.care.constituie.titlu.executoriu.

  V. MĂSURILE DE SUPRAVEGHERE ŞI OBLIGAŢIILE CONDAMNATULUI ÎN CAZUL SUSPENDĂRII EXECUTĂRII

  PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE

  Peduratatermenuluideîncercare,condamnatultrebuiesăsesupunăurmătoarelormăsuridesupraveghere:săseprezinte,ladatelefixate,lajudecătoruldesemnatcusupravegherealuisau laserviciuldeprobaţiune;săanunţe, înprealabil,oriceschimbarededomiciliu, reşedinţăsaulocuinţăşioricedeplasarecaredepăşeşte8zile,precumşiîntoarcerea;săcomuniceşisăjustificeschimbarealoculuidemuncă;săcomuniceinformaţiidenaturăaputeaficontrolatemij-loaceleluideexistenţă.Instanţapoatesăimpunăcondamnatuluirespectareauneiasauamaimultoradinurmătoareleobligaţii:sădesfăşoareoactivitatesausăurmezeuncursdeînvăţă-mântoridecalificare;sănuschimbedomiciliulsaureşedinţaavutăorisănudepăşeascălimitateritorialăstabilită,decâtîncondiţiilefixatedeinstanţă;sănufrecventezeanumitelocuristabilite;sănuintreînlegăturăcuanumitepersoane;sănuconducăniciunvehiculsauanumitevehicule;săsesupunămăsurilordecontrol,tratamentsauîngrijire,înspecialînscopuldezintoxicării.

  VI. REGIMURILE DE EXECUTARE A PEDEPSELOR PRIVATIVE DE LIBERTATE

  În. raport. de. tipul. regimului. de.executare,. persoanele.private.de. libertate.pot. participa. la.muncă.Înacestsens,seţineseamadecalificarea,deprinderileşiaptitudinilefiecăreipersoaneprivatedelibertate,devârstă,stareadesănătate,precumşideprogrameledestinatesprijiniriiformăriiprofesionaleaacestora.

  Regimul deschis–persoaneledinacestregimpotprestamuncăînafarapenitenciarului,fărăsupraveghere, avândobligaţiadearevenilaloculdedeţineredupăterminareaprogramului.

  Regimul semideschis–muncaprestatăsedesfăşoarăîninteriorulsauînafaraloculuidedeţinere,supraveghereafiindasiguratădepersonalneînarmat.

  Regimul închis–persoaneleprivatedelibertatepotprestamuncăsubpazăşisuprave-gherecontinuă,îninteriorulsauexteriorulloculuidedeţinere.

  Regimul de maximă siguranţă. –. persoanele.private.de. libertate. care.au.o. comportare.bunăşirespectăreguliledeordineinterioarăpotprestaomuncădacăsuntapte,îngrupurimici,îninteriorulloculuidedeţinereînspaţiiprevăzutecudispozitivedeînchideresigureşisubsupra-vegherepermanentă.

 • �0

  AJOFM AlbaAlba Iulia, Str. Nicolae Titulescu nr. 10B, bl. „Columna“Tel: 0258-811470http://www.ajofm.alba.rdsnet.ro/[email protected]; [email protected];[email protected]

  AJOFM Arad Arad, Str. Călugăreni nr. 1A, cod 310181 Tel: 0257-211791 / 0257-211230www.arad.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM Argeş Piteşti, B-dul Republicii nr. 11Tel: 0248222415www.arges.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM Bacău Bacău, Str. I.S. Sturdza nr. 63 Tel: 0234/576736; Fax: 0234/510942www.bacau.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM Bihor Oradea, Str. Transilvaniei nr. 2Tel: 0259/436821www.bihor.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM Bistriţa-Năsăud Bistriţa, Str. Gării 2-4Tel: 0263236295www.ajofmbn.ro; [email protected]

  AJOFM Botoşani Botoşani, Calea Naţională nr. 85, cod poştal 710048Tel: 0231.536792; 0231.536792www.botosani.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM Brăila Brăila, B-dul Dorobanţilor nr. 603–605 Tel: 0239611386www.braila.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM Braşov Braşov, Str. Lungă nr. 1A Tel: 0268/416879www.ajofm-bv.ro; [email protected]

  AMOFM Bucureşti Bucureşti, Str. Spătarul Preda nr. 12 Tel: 0213168142; 0213161804www.bucuresti.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM Buzău Buzău, Str. Ion Baiesu, bl. 3A, parter Tel: 0238.713216(tel/fax); 0238.710490www.ajofm.buzau.ro / [email protected]

  AJOFM Călăraşi Călăraşi, Str. 13 Decembrie nr. 12 Tel: 316542; 318375; 318376; 318377; Fax 0242-331693www.calarasi.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM Caraş-Severin Reşiţa, Str. Traian Lalescu nr. 17 Tel: 0255212160www.caras-severin.anofm.ro / [email protected]

  AJOFM Cluj Cluj Napoca, Str. G. Coşbuc nr. 2 Tel: 0264590227; [email protected]; [email protected]

  AJOFM Constanţa Constanţa, Lacului 14 Tel: 0241481531 / 673840www.constanta.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM Covasna Sfîntu Gheorghe, Str. Gen. Grigore Bălan nr. 14 Tel: 0267312157; [email protected]; [email protected]

  AJOFM Damboviţa Târgovişte, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 1A Tel: 0245615932http://www.dambovita.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM DoljCraiova; Str. Eugeniu Carada nr. 13A Tel: 0251306100; Fax: [email protected]; [email protected]

  AJOFM Galaţi Galaţi; Str. Domnească nr. 191 Tel: 0236416311, 412262www.galati.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM Giurgiu Giurgiu; Şos. Bucureşti, bl. 202/5D Mezanin+parter Tel: 0246/[email protected]

  ADRESE AGENŢII JUDEŢENE DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ

 • ��

  AJOFM Gorj Tg-Jiu, Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu nr. 1 Tel: 0253211568; 0253218004www.gorj.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM Harghita Miercurea Ciuc, Bdul. Frăţiei nr. 2 Tel: 0266-313423; 0266-371394www.harghita.ajofm.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM Hunedoara Deva, Piaţa Unirii nr. 2 Tel: 0254-216151; 0254-216088www.ajofmhd.ro; [email protected]

  AJOFM Ialomiţa Slobozia, Str. Lacului nr. 10 Tel: 0243231809; 0243231785www.ialomita.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM Iaşi Iaşi, Str. Cucu nr. 1 Tel: 0232254577; 0232264682www.ajofmiasi.ro; [email protected]; [email protected]

  AJOFM Ilfov Bucureşti, Str. Ruginoasa nr. 4, sector 4 Tel: 021.332.37.08; 021.330.20.14

  AJOFM Maramureş Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 1A Tel: 0262227820www.maramures.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM Mehedinţi DrobetaTurnu Severin, B-dul Carol I nr. 3 Tel: 0252 / 31902; 0252 / 319061www.ajofmmehedinti.ro; [email protected]

  AJOFM Mureş Târgu-Mureş, Str. Iuliu Maniu nr. 2 Tel: 0265-269247; Fax 0265-268035http://www.mures.anofm.ro/[email protected]; [email protected]

  AJOFM Neamţ Piatra Neamţ, Str. Privighetorii, bl. B13, parter Tel: 0233-237780; [email protected]

  AJOFM Olt Slatina, Prelungirea Crişan nr. 2 Tel: 0249 438 595; 0249 432 [email protected]

  AJOFM Prahova Ploieşti, Str. N. Iorga nr. 1 Tel: 0244/ 577380www.prahova.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM Sălaj Zalău, Str. Tudor Vladimirecu, bl. P40 Tel: 0260-616317;0260-612463; 0260-616348www.salaj.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM Satu Mare Satu Mare, Str. I. Ghica nr. 36 Tel: 0261/770237; 0261/770238www.satumare.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM Sibiu Sibiu, Str. Morilor nr. 51A Tel: 0269-210882www.ajofmsibiu.ro; [email protected]; [email protected]

  AJOFM Suceava Suceava, Str. Tudor Vladimirescu FN Tel: 0230/523279www.suceava.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM Teleorman Alexandria, Str. Dunării nr. 1 Tel: 0247310155; 0247315915; 0247312944http://www.teleorman.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM Timiş Timişoara, B-dul. Republicii nr. 21 Tel: 0256/294627; 0256/294231; 0256/294628www.timis.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM Tulcea Tulcea, Str. Grigore Antipa nr. 10 Tel: 0240516858www.tulcea.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM Vâlcea Rm. Vâlcea, Str. Dacia, bl. Transcozia, sc. B, et. II Tel: 0250735608/0250732757/0350414835www.ajofm.vl.ro; [email protected]

  AJOFM Vaslui Vaslui, Spiru Haret nr. 5 Tel: 0235/318184; 0235/321222www.vaslui.anofm.ro; [email protected]

  AJOFM Vrancea Focşani, B-dul Unirii nr. 53 A Tel: 0237 239059; 0237 224677; 0237 224678www.vrancea.anofm.ro;[email protected] [email protected]

 • ��

  Titlul Proiectului: Advocacypentruîncadrareaînmuncăapersoanelorcareaufost.condamnate.penal

  Durata: decembrie2007–septembrie2008Activităţile proiectului: 1. Grupdelucrupentruîncadrareaînmuncăapersoanelor.

  . condamnate.penal

  . . . �.. Proces.de.consultare

  . . . 3.. Promovare

  •. . Editarea şi distribuirea de publicaţii

  . •. . Bursele locurilor de muncă

  . •. . Consultanţă

  4. Evaluare

  Autor proiect: FundaţiaReformaJustiţieiPenaleParteneri: AdministraţiaNaţionalăaPenitenciarelor MinisterulJustiţiei–DirecţiadeProbaţiune

  Fundaţia Reforma Justiţiei Penale Str.Cupolei,nr.5,bl.2B,sc.B,ap.55,sect.6,Bucureşti,România

  Tel/Fax0213161505

  . [email protected]

  www.penalreform.ro

  © Fundaţia Reforma Justiţiei Penale, Bucureşti 2008© FOTO: Marin Raica, Jurnalul Naţional

  UNIUNEA EUROPEANĂ

  Proiect finanţat prin PHARE

  Proiect finanţat prin programul PHARE 2005 – ConsolidareaDemocraţieiînRomânia,Componenta2–Democraţie,drepturileomului, statul de drept, independenţa justiţiei şi lupta împotrivacorupţiei.

  MaterialeditatdeFundaţiaReformaJustiţieiPenaleîncadrulpro-iectului.Advocacy pentru încadrarea în muncă a persoanelor care au fost condamnate penal

  Septembrie2008ConţinutulacestuimaterialnureprezintăînmodnecesarpoziţiaoficialăaUniuniiEuropene.Întreagarăspundereasupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revineiniţiatorilorprezentuluimaterial.

  PentrueventualeinformaţiişisesizărilegatedeproiectelePharecontactaţ[email protected]