Click here to load reader

Naziv kolegija PSIHOLOŠKI TRETMANI I TERAPIJE zimski/III semestarDS.pdf · Naziv studija Diplomski studij psihologije Naziv kolegija Kognitivni razvoj i učenje Status kolegija Obavezni

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Naziv kolegija PSIHOLOŠKI TRETMANI I TERAPIJE zimski/III semestarDS.pdf · Naziv studija Diplomski...

 •   1

  Naziv studija Diplomski studij psihologije Naziv kolegija PSIHOLOŠKI TRETMANI I TERAPIJE Status kolegija OBVEZNI Godina 2. Semestar ZIMSKI ECTS bodovi 5 Nastavnik Red.prof.dr.sc. Anita Vulić-Prtorić

  e-mail [email protected] vrijeme konzultacija Srijeda 12-14h

  Suradnik / asistent e-mail vrijeme konzultacija

  Mjesto izvođenja nastave Dvorana 223 Oblici izvođenja nastave Predavanja, seminari, vježbe Nastavno opterećenje P+S+V 2P+1S+1V

  Način provjere znanja i polaganja ispita Pismeni ispit

  Početak nastave 13.10.2016. Završetak nastave 26.01.2017.

  Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  8.02.2017. 22.02. 2017. 14. 09. 2017. 28. 09. 2017.

  Ishodi učenja Po završetku ovog kolegija i nakon položenog pismenog ispita studenti bi trebali znati odabrati metode psihološke intervencije za različite psihološke probleme i poremećaje.

  Preduvjeti za upis

  Sadržaj kolegija

  U okviru ovog predmeta studenti se upoznaju s osnovnim pristupima u psihologiji savjetovanja, teorijskim paradigmama, te osnovnim vještinama koje će pojedincima pomoći u procesu rješavanja vlastitih problema: prihvaćanju vlastite odgovornosti, bolje razumijevanje problema, usvajanje novih oblika ponašanja, stvaranje i održavanje zadovoljavajućih socijalnih odnosa.

  Obvezna literatura Corey G. (2004). Teorija i praksa psihološkog savjetovanja i psihoterapije, Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Dopunska literatura

  Nietzel M.T., Bernstein D.A., Milich R. (2002). Uvod u kliničku psihologiju, Jastrebarsko: Naklada Slap

  Davison G.C., Neale J.M. (1999). Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja, Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Vulić-Prtorić A. (2004). Depresivnost u djece i adolescenata, Jastrebarsko: Naklada Slap.

 •   2

  Anić N. (ur) Praktikum iz bihevior terapije I. (1984), II. (1985), III. (1990), Zagreb: Društvo psihologa Hrvatske.

  Lazarus A. A. (2003). Kratka, ali sveobuhvatna psihoterapija, višemodalni način, Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Dumont F., Corsini R.J. (2004). Šest terapeuta i jedan klijent, Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Weiner I.B. (1976). Clinical Methods in Psychology, New York: Wiley & Sons.

  Jukić V., Pisk Z. (ur.) (2008) Psihoterapija – škole i psihoterapijski pravci u Hrvatskoj danas. Zagreb, Medicinska naklada

  Internetski izvori Različite baze podataka i časopisi iz područja razvojne psihopatologije Način praćenja kvalitete Studentske ankete

  Uvjeti za dobivanje potpisa

  Pravo na potpis studenti stječu redovitim pohađanjem nastave (minimum 70% nazočnosti na predavanjima, 75% na seminarima i 100% nazočnosti na vježbama), te obavljanjem svih seminarskih zadaća u dogovoru s predmetnim nastavnikom.

  Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

  Od studenata se očekuje da samostalno naprave prikaz ponuđene seminarske teme. U seminaru se ocjenjuje kvaliteta seminarskog rada i kvaliteta sudjelovanja u raspravi.

  Način formiranja konačne ocjene

  Konačna ocjena formira se na temelju slijedećih pokazatelja: 1) prisustvovanje i aktivnosti tijekom nastave i konzultacija – 10% 2) uspješno napisane i ocijenjene seminarske radnje – 30% 3) uspjeh na pismenom dijelu ispita – 60%

  Napomena

  Nastavne teme-predavanja Red. br. Datum Naslov Literatura

  1. 13.10.2016. Uvod u područje

  2. 20.10.2016.

  Psihološki tretmani i terapije – osnovne teorijske paradigme

  Davison G.C., Neale J.M. (1999). Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja, Jastrebarsko: Naklada Slap.

  3. 27.10.2016. Psihodinamske terapije i tretmani – teorijske osnove Dumont F., Corsini R.J. (2004).

  Šest terapeuta i jedan klijent, Jastrebarsko: Naklada Slap.

  4. 3.11.2016. Bihevioralne terapije i tretmani – teorijske osnove Anić N. (ur) Praktikum iz

  bihevior terapije I. (1984), II. (1985), III. (1990), Zagreb: Društvo psihologa Hrvatske.

 •   3

  5. 10.11.2016.

  Humanističke terapije i tretmani – teorijske osnove Jukić V., Pisk Z. (ur.) (2008) Psihoterapija – škole i psihoterapijski pravci u Hrvatskoj danas. Zagreb, Medicinska naklada

  6. 17.11.2016. Integrativni pristupi u terapiji – teorijske osnove Lazarus A. A. (2003). Kratka,

  ali sveobuhvatna psihoterapija, višemodalni način, Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Seminari Red. br. Datum Naslov Literatura

  7. 1.12.2016. Psihodinamske i bihevioralne terapije i tretmani – tehnike i metode Literatura za seminare je vezana za pojedine tehnike i metode tretmana, a studentima je prezentirana tijekom obrade pojedine teme, te se dogovara s voditeljem kolegija

  8. 8.12.2016.

  Humanističke i integrativne terapije i tretmani - tehnike i metode

  Vježbe Red. br. Datum Naslov Literatura

  9. 5.01.2017. Psihodinamske terapije i tretmani – tehnike i metode Literatura za vježbe je vezana za pojedine terapijske škole, a studentima je prezentirana tijekom obrade pojedine teme, te se dogovara s voditeljem kolegija

  10. 12.01.2017. Bihevioralne terapije i tretmani - tehnike i metode

  11. 19.01.2017. Humanističke terapije i tretmani - tehnike i metode

  12. 26.01.2017. Humanističke terapije i tretmani - tehnike i metode

  Nastavnik:

  Red.prof.dr.sc. A. Vulić-Prtorić

 • Naziv studija Diplomski studij psihologije Naziv kolegija Kognitivni razvoj i učenje Status kolegija Obavezni Godina II Semestar I ECTS bodovi Nastavnik Prof. dr. Izabela Sorić

  e-mail [email protected] vrijeme konzultacija

  Mjesto izvođenja nastave Dvorana 223 Oblici izvođenja nastave Predavanja, vježbe, seminari Nastavno opterećenje P+S+V 1+1+1

  Način provjere znanja i polaganja ispita Kolokviji, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit Početak nastave 17. listopada 2015. Završetak nastave 23. siječnja 2016.

  Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 12. prosinca 23. siječnja

  Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  Ishodi učenja

  opisati temeljne teorije kognitivnog razvoja i objasniti njihovu ulogu u razumijevanju razvojnih promjena

  opisati i razlikovati različite teorije kognitivnog razvoja i kritički ih usporediti.

  opisati i prepoznati razvojne promjene (kognitivna postignuća) u različitim razvojnim razdobljima.

  analizirati doprinos različitih kognitivnih teorija razumijevanju procesa učenja i poučavanja.

  Preduvjeti za upis nema Sadržaj kolegija

  Obvezna literatura

  Obvezna (određena poglavlja): Byrnes, J.P. (2001). Cognitive Development and Learning. Allyn and

  Bacon. Dacey, J. I Kenny, M. (1994). Adolescent Development (poglavlje:

  Cognitive Development (100-129)). Wm. C. Brown Communications, Inc.

  National Research Council (2000). How People Learn (poglavlje: How Children Learn (79-114)).National Academy Press.

  Chamorro-Premuzic, T. & Furnham, K.. (2005). Personality and Intellectual Competence. Lawrence Earlbaum Associates Publishers.

  Gillibrand, R., Lam, V. & O'Donnell, V.L. (2011). Developmental Psychology . Pearson, UK.

  Dopunska literatura

  Vasta, R., Haith. M.M. & Miller, S.A. (1998). Dječja psihologija (poglavlje 9 i 11). Naklada Slap: Jastrebarsko.

  Sorić (2014). Samoregulacija učenja. Naklada Slap, Jastrebarsko. Wood, D. (1992). Kako djeca misle i uče. Educa. Vizek Vidović, V., Vlahović-Štetić, V., Rijavec, M. i Miljković, D.

  (2003).Psihologija obrazovanja, Zagreb:IEP-Vern (Poglavlja: Poučavanje čitanja (str. 377.-391.); Poučavanje matematike i prirodnih znanosti (str. 393.-399.))

  Čudina-Obradović, M. (2014). Psihologija čitanja. Zagreb: Golden marketing.

  Čudina-Obradović, M. Igrom do čitanja : igre i aktivnosti za razvijanje vještina čitanja. Zagreb : Školska knjiga, 2002

 •  

   

  R.B.  Datum  Naslov   (Obavezna i prijedlozi za čitanje) 1.  17. 10  Uvodno predavanje  Byrnes, J.P. (2001). Cognitive Development and Learning. Allyn and Bacon. 

  Case, R. (1993). Theories of learning and theories of development. Educational Psychologist, 28(3), 219‐233. http://www.andrews.edu/~rbailey/Chapter%20one/9401313658.pdf Siegler, R.S. (2000). The rebirth of children’s learning. Child Development, 71(1), 26‐35. http://www.psy.cmu.edu/~siegler/siegler2000‐rebirth.pdf  Ristić Dedić, Z. (2009). Prikaz metodoloških i analitičkih pristupa  u mikrorazvojnim istraživanjima. Psihologijske teme 18 (1), 1‐20. 

  2.  24. 10  Teorije  kognitivnog razvoja  i  učenje: Piagetova teorija 

  Byrnes, J.P. (2001). Cognitive Development and Learning. Allyn and Bacon Buggle, F. (2009). Razvojna psihologija Jeana Piageta. Naklada Slap, Jastrebarsko. Vasta, R., Haith. M.M. & Miller, S.A. (1998). Dječja psihologija (poglavlje 8). Naklada Slap: Jastrebarsko. 

  3.  31. 1  Teorije  kognitivnog razvoja  i  učenje: Teorija  procesiranja informacija 

  Byrnes, J.P. (2001). Cognitive Development and Learning. Allyn and Bacon Vasta, R., Haith. M.M. & Miller, S.A. (1998). Dječja psihologija (poglavlje 9). Naklada Slap: Jastrebarsko. Munakata, Y., McClelland, J.L., Johnson, M.H., & Siegler, R.S. (1997). Rethinking infant knowledge: Toward an adaptive process account of successes and failures in object permanence tasks. Psychological Review, 104, 686‐713. http://psych.stanford.edu/~jlm/papers/MunakataMcCJohnsonSiegler97.pdf 

  4.  7. 11  Teorije  kognitivnog razvoja  i  učenje: Teorija  Vygotskog (sociokulturalni pristup) 

  Byrnes, J.P. (2001). Cognitive Development and Learning. Allyn and Bacon Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press. http://www.psy.cmu.edu/~siegler/vygotsky78.pdf  

  5.  14. 11  Razvoj govora  Vasta, R., Haith. M.M. & Miller, S.A. (1998). Dječja psihologija (poglavlje 11). Naklada Slap: Jastrebarsko. Gillibrand, R., Lam, V. & O'Donnell, V.L. (2011). Developmental Psychology (poglavlje 5; str. 110‐137). Pearson, UK. Bloom, P. (2001). Precis of how children learn the meanings of words. Behavioral and Brain Sciences, 24, 1095–1103. http://www.yale.edu/minddevlab/papers/bloom‐precis.pdf Waxman, S.R. & Booth, A.E. (2000). Principles that are invoked in the acquisition of words, but not facts. Cognition, 77, B33‐B43. http://groups.psych.northwestern.edu/waxman/principlesthatareinvoked.pdf Goldin‐Meadow, S. (2009). How gesture promotes learning throughout childhood. Child Dev Perspect, 3(2): 106–111. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2835356/pdf/nihms140414.pdf  Ganea, P.A.,  Pickard, M.B.,  DeLoache J.S. (2008). Transfer between picture books and the real world by very young children. Journal of Cognition and Development 9 (1), 46‐66 http://www.faculty.virginia.edu/deloache/Transfer%20between%20picture%20books%20and%20the%20real%20world.pdf 

  6.  21. 11  Razvoj pamćenja  Ornstein, P. A., & Haden, C. A. (2001). Memory development or the development of memory? Current Directions in Psychological Science, 10, 1‐4. http://www.luc.edu/media/lucedu/childrensmemory/pdfs/Ornstein_Haden%282001%29.pdf 

  Visinko, K. (2010).Pisanje, Zagreb: Školska knjiga

  Internetski izvori razni Način praćenja kvalitete Studentske ankete, samovrednovanje Uvjeti za dobivanje potpisa

  Pohađanje nastave, održana demonstracija vježbe, predan i prezentiran seminar

  Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

  Kolokviji i ispiti uključuju pismeni i usmeni dio. Student čiji uradak na svakom od dva predviđena kolokvija bude veći od 65% oslobođen je završnog ispita.

  Način formiranja konačne ocjene

  Ukupna ocjena iz kolegija se formira po principu 70% ocjena na ispitu, 25% ocjena seminara i 15% ocjena izvedbe vježbi.

  Napomena 1. Izlazak na kolokvije nije obavezan. 2. Ukoliko student ne položi prvi kolokvij ne može izaći na drugi. 3. Ukoliko student nije zadovoljan ocjenom na kolokviju može izaći na završni ispit.

 • Jennifer L. Coffman, Peter A. Ornstein, Laura E. McCall, and Patrick J. Curran (2008). Linking Teachers’ Memory‐Relevant Language and the Development of Children’s Memory Skills. Dev Psychol. 44(6): 1640–1654.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4079074/pdf/nihms583745.pdf Grammer J, Coffman JL, Ornstein P. (2013). The effect of teachers' memory‐relevant language on children's strategy use and knowledge. Child Dev., 84(6):1989‐2002. Ornstein, P.A., Haden, C.A. and Hedrick. (2004). Learning to remember: Social communicative exchanges and the development of children’s memory skills. Developmental Review, 24,374‐395. http://www.luc.edu/media/lucedu/childrensmemory/pdf/Ornstein_et_al._%282004%29_Learning_to_Remember.pdf 

  7.  28. 11  Razvoj  viših kognitivnih  procesa: razvoj  pojmova  i rješavanje problema 

  Keen, R. (2011). The Development of Problem Solving in Young Children: A Critical Cognitive Skill. Annu. Rev. Psychol. 2011.62:1–21. http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.psych.031809.130730 Gueldenzoph Snyder, L. & Snyder, M.J. (2008). Teaching Critical Thinking and Problem Solving Skills. The Delta Pi Epsilon Journal, Volume L, No. 2. http://reforma.fen.uchile.cl/Papers/Teaching%20Critical%20Thinking%20Skills%20and%20problem%20solving%20skills%20‐%20Gueldenzoph,%20Snyder.pdf  

  8.  5. 12  Razvoj metakognicije  i samoregulacije učenja 

   Kuhn, D. (2000). Metacognitive Development Current Directions in Psychological Science, Vol. 9, No. 5, 178‐181. http://www.educationforthinking.org/sites/default/files/pageimage/102MetacognitiveDevelopment.pdf  Sorić (2014). Samoregulacija učenja. Naklada Slap, Jastrebarsko. 

  9.  12. 12  Kontekstualni utjecaji na kognitivni razvoj i učenje 

  Gauvain, M. (2001). The social context of cognitive development. New York: Guilford Press.(Chapter 6: Solving and learning to solve problems in social context, pp. 137‐171) http://www.psy.cmu.edu/~siegler/423gauvain01.pdf  

  10.  19. 12  Razvoj  vještine čitanja 

   Kolić‐Vehovec, S. (2003). Razvoj fonološke svjesnosti i učenje čitanja: trogodišnje praćenje. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, Vol.39 No.1  http://hrcak.srce.hr/11618 Kolić‐Vehovec, S. i Bajšanski, I. (2006). dobne i spolne razlike u nekim vidovima metakognicije i razumijevanja pri čitanju. Društvena istraživanja, Vol.15 No.6 (86). http://hrcak.srce.hr/18350 Vizek Vidović, V., Vlahović‐Štetić, V., Rijavec, M. i Miljković, D. (2003).Psihologija obrazovanja, Zagreb:IEP‐Vern  ‐Poučavanje čitanja (str. 377.‐391.) Perfetti, C.A. & Bolger, D.J. (2004). The Brain Might Read That Way. Scientific Study of Reading, 8 (3),293‐304. http://www.pitt.edu/~perfetti/PDF/Brain%20might%20read%20that%20way‐%20Bolger.pdf Guthrie, J. T., Wigfield, A., Barbosa, P., Perencevich, K. C., Taboada, A., Davis, M. H.,Scafiddi, N. T., & Tonks, S. (2004). Increasing reading comprehension and engagement through Concept‐Oriented Reading Instruction. Journal of Educational Psychology, 96(3), 403‐423. http://www.cori.umd.edu/research‐publications/2004‐guthrie‐wigfield‐etal.pdf Raynor, K., Foorman, B.F., Perfetti, C.A., Pesetsky, D. & Seidenberg, M.S. (2002). How should reading be taught? Scientific American, 85‐91. http://lcnl.wisc.edu/publications/archive/32.pdf Čudina‐Obradović, M. (2014). Psihologija čitanja. Zagreb: Golden marketing. Čudina‐Obradović, M. Igrom do čitanja : igre i aktivnosti za razvijanje vještina čitanja. Zagreb : Školska knjiga, 2002 Čitanje za školu i život. IV. simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika. Zbornik radova. Agencija za odgoj i obrazovanje. Zagreb, 2013. (Svjetlana Kolić‐Vehovec: Kognitivni i metakognitivni aspekti čitanja / Barbara Rončević Zubković: Samoregulacija čitanja, http://www.azoo.hr/images/izdanja/citanje/index.html  

  11.  9. 01  Razvoj  vještine pisanja 

  Nikčević‐Milković, A. (2008). Procesni pristup pisanju kao oblikovanju teksta,Psihologijske teme,17(1), 185‐201. Nikčević‐Milković, A. (2013.). Psihologija pisanja‐određenje pisanja i njegovih procesa, razvoj pisanja kod djece te pristupi poučavanju pisanja, Školski vjesnik,62(2‐3): 391‐411, Split. Visinko, K. (2010).Pisanje, Zagreb: Školska knjiga Graham, S. & Perin, D. (2007). A Meta‐Analysis of Writing Instruction for Adolescent Students. Journal of Educational psychology, 99(3), 445‐476. http://bridgestolearning2009.pbworks.com/f/graham%26perin07.pdf 

  12.  16. 01  Razvoj matematičkih vještina 

  Vizek Vidović, V., Vlahović‐Štetić, V., Rijavec, M. i Miljković, D. (2003).Psihologija obrazovanja, Zagreb:IEP‐Vern  ‐ Poučavanje matematike i prirodnih znanosti (str. 393.‐399.) Vlahović‐Štetić, V., Nadilo, M., Pavlin‐Bernardić, N.(2008). Brojenje: Stječemo li prije načela ili vještinu, Suvremena psihologija,9, 1, 21‐34 Nunes, T. & Bryant, P. The development of mathematical  thinking (2011). U R. Gillibrand, V.  Lam, V. &  V.L. O'Donnell (Ur.), Developmental Psychology (str. 168‐213). Pearson, UK. Siegler,R.S. (2003).Implications of cognitive science research for mathematics education. U Kilpatrick, J.,Martin, B., Schifter,D.E.(Eds.),A research companion to principles and standards for school mathematics (pp. 219‐233).Reston,VA: National Council of Teachers of Mathmatics. http://www.psy.cmu.edu/~siegler/NCTM.pdf 

 • 13.  23. 01  Razvoj prirodoslovnog znanja i vještina 

  Vosniadou, S., et al. (2001). Designing learning environments to promote conceptual change in science. Learning and Instruction, 11, 381‐419. (na webu) Carey, S. (2000). Science education as conceptual change. Journal of Applied Developmental Psychology, 21(1), 13–19. http://www.wjh.harvard.edu/~lds/pdfs/carey2000a.pdf Franke,G., Scharfenberg F‐J, &  Bogner, F. (2013). Investigation of Students’ Alternative Conceptions of Terms and Processes of Gene Technology. ISRN EducationVolume 2013. http://www.hindawi.com/journals/isrn/2013/741807/ 

   

 • Naziv studija DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PSIHOLOGIJE

  Naziv kolegija Emocije i motivacija u obrazovanju Status kolegija Obvezni Godina II. Semestar I. ECTS bodovi 3 Nastavnik Doc.dr.sc. Irena Burić

  e-mail [email protected] vrijeme konzultacija ponedjeljak, 10.00 – 12.00

  Suradnik / asistent - e-mail - vrijeme konzultacija -

  Mjesto izvođenja nastave Informatička učionica (predavanja) i predavaonica 223 (seminari) Oblici izvođenja nastave Predavanja i seminari Nastavno opterećenje P+S+V 1P + 0S + 2V

  Način provjere znanja i polaganja ispita Pismeni ispit

  Početak nastave Završetak nastave

  Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  Ishodi učenja

  Očekuje se da nakon položenog ispita studenti mogu:

  - razviti i validirati novu mjeru (skalu ili upitnik) za ispitivanje relevantnih konstrukata u području emocionalnih i motivacijskih procesa, koristeći se prikladnim metodološkim i statističkim postupcima

  - kreirati konceptualni model iz područja emocionalnih i motivacijskih procesa u obrazovnom okruženju te ga empirijski testirati koristeći se prikladnim metodološkim i statističkim postupcima

  - dobivene rezultate istraživanja prikazati u formi znanstvenog rada

  Preduvjeti za upis Nema

  Sadržaj kolegija

  Pregled vodećih suvremenih teorija i modela u istraživačkom području emocionalnih i motivacijskih procesa u obrazovnom okruženju. Odabir istraživačkih problema – testiranje hipotetskog modela; razvoj i validacija novog mjernog instrumenta; adaptacija postojećeg mjernog instrumenta. Kreiranje istraživačkog nacrta. Provedba istraživanja na terenu. Unos podataka i statistička obrada rezultata. Pisanje znanstvenog izvještaja.

  Obvezna literatura

  Kail, R.V. (2015). Scientific writing for psychology: Lessons in clarity and style. Los Angeles: Sage Publications. Milas, G. (2009). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap. Schutz, P.A. i Zembylas, M. (2011). Advances in teacher emotion research. New York: Springer. Sorić, I. (2014). Samoregulacija učenja: možemo li naučiti učiti. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Dopunska literatura

  Brown, T. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: The Guilford Press. Byrne, B. (2012). Structural equation modeling with Mplus. London: Routledge. Clark‐Carter, D. (2010). Quantitative psychological research : A student’s handbook. Psychology Press, Hove. Geiser, C. (2013). Data analysis with Mplus. New York: The Guilford Press.

 • Petz, B., Kolesarić, V., Ivanec, D. (2012). Petzova statistika. Jastrebarsko: Naklada Slap. Schreiber, J.B., Amary, N., Stage, F.K., Barlow, E.A., King, J. (2006). Reporting structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review. The Journal of Educational Research, 99(6), 323 – 337. Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (2001). Using multivariate statistics. Boston: Allyn and BacoPekrun, R. i Linnenbrink-Garcia, L. (2014). International handbook of emotions in education. New York: Routledge.

  Internetski izvori http://www.unizd.hr/sveucilisnaknjiznica/Pretra%C5%BEivanje/TEST/Dru%C5%A1tveneznanosti/tabid/5726/Default.aspx

  Način praćenja kvalitete Studentska evaluacija rada nastavnika (ankete). Samoevaluacija. Uvjeti za dobivanje potpisa Pravo na potpis student stječe redovitim pohađanjem nastave.

  Način bodovanja ispita

  Ispit se sastoji od završnog pismenog izvještaja napisanog u formi znanstvenog rada koji se ocjenjuje prema sljedećim kriterijima: kvaliteta datog pregleda literature u uvodnom dijelu (max. 4 boda) kvaliteta formulacije istraživačkih problema i hipoteza (max. 4 boda) adekvatnost primijenjenih statističkih postupaka te kvaliteta interpretacije

  dobivenih rezultata (max. 4 boda) kvaliteta diskusije (max. 4 boda) jasnoća i struktura izvještaja (max. 4 boda)

  Način formiranja ocjene pismenog izvještaja:

 • Psychology Press, Hove.

  3. 01.10.2016. Razvoj mjernog instrumenta 2 Clark‐Carter, D. (2010). Quantitative

  psychological research : A student’s handbook. Psychology Press, Hove.

  4. 08.11.2016.

  Formuliranje hipotetskog modela Schutz, P.A. i Zembylas, M. (2011). Advances inteacher emotion research. New York: Springer. Sorić, I. (2014). Samoregulacija učenja: možemo li naučiti učiti. Jastrebarsko: Naklada Slap

  5. 15.11.2016. Testiranja hipoteza – pregled osnovnih statističkih modela

  Petz, B., Kolesarić, V., Ivanec, D. (2012). Petzova statistika. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  6. 22.11.2016. Faktorska analiza – provedba i interpretacija Brown, T. (2006). Confirmatory factor analysis

  for applied research. New York: The Guilford Press.

  7. 29.11.2016. Regresijska analiza – provedba i interpretacija Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (2001). Using

  multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon.

  8. 06.12.2016. Provjeravanje razlika između aritmetičkih sredina – provedba i interpretacija

  Petz, B., Kolesarić, V., Ivanec, D. (2012). Petzova statistika. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  9. 13.12.2016. Pisanje znanstvenog rada u psihologiji 1 Kail, R.V. (2015). Scientific writing for psychology

  Lessons in clarity and style. Los Angeles: Sage Publications.

  10. 20.12.2016. Pisanje znanstvenog rada u psihologiji 2 Kail, R.V. (2015). Scientific writing for psychology

  Lessons in clarity and style. Los Angeles: Sage Publications.

  11. 10.01.2017. Pisanje znanstvenog rada u psihologiji 3 Kail, R.V. (2015). Scientific writing for psychology

  Lessons in clarity and style. Los Angeles: Sage Publications.

  12. 17.01.2017. Konzultacije -

  13. 24.01.2017. Evaluacija kolegija -

  Nastavne teme-seminari Red. br. Datum Naslov Literatura

  1. 21.10.2016.

  Proučavanje literature, kreiranje istraživačkih problema i formuliranje hipoteza.

  Sorić, I. (2014). Samoregulacija učenja: možemo li naučiti učiti. Jastrebarsko: Naklada Slap. Pekrun, R. i Linnenbrink-Garcia, L. (2014). International handbook of emotions in education. New York: Routledge. Schutz, P.A. i Zembylas, M. (2011). Advances in teacher emotion research. New York: Springer.

  2. 28.10.2016.

  Proučavanje literature, kreiranje istraživačkih problema i formuliranje hipoteza.

  Sorić, I. (2014). Samoregulacija učenja: možemo li naučiti učiti. Jastrebarsko: Naklada Slap. Pekrun, R. i Linnenbrink-Garcia, L. (2014). International handbook of emotions in education. New York: Routledge.

 • Schutz, P.A. i Zembylas, M. (2011). Advances in teacher emotion research. New York: Springer.

  3. 04.11.2016. Kreiranje nacrta istraživanja. Milas, G. (2009). Istraživačke metode u

  psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  4. 11.11.2016. Kreiranje nacrta istraživanja. Milas, G. (2009). Istraživačke metode u

  psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  5. 18.11.2016. Provedba istraživanja. -

  6. 25.11.2016. Provedba istraživanja. -

  7. 02.12.2016. Provedba istraživanja. -

  8. 09.12.2016.

  Statistička obrada dobivenih rezultata. Brown, T. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: The Guilford Press. Petz, B., Kolesarić, V., Ivanec, D. (2012). Petzova statistika. Jastrebarsko: Naklada Slap. Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (2001). Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon.

  9. 16.12.2016.

  Statistička obrada dobivenih rezultata. Brown, T. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: The Guilford Press. Petz, B., Kolesarić, V., Ivanec, D. (2012). Petzova statistika. Jastrebarsko: Naklada Slap. Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (2001). Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon.

  10. 13.01.2017. Pisanje izvještaja. Kail, R.V. (2015). Scientific writing for

  psychology: Lessons in clarity and style. Los Angeles: Sage Publications.

  11. 20.01.2017. Pisanje izvještaja. Kail, R.V. (2015). Scientific writing for

  psychology: Lessons in clarity and style. Los Angeles: Sage Publications.

  12. 27.01.2017. Pisanje izvještaja. Kail, R.V. (2015). Scientific writing for

  psychology: Lessons in clarity and style. Los Angeles: Sage Publications.

  Nastavnik: Doc.dr.sc. Irena Burić

   

   

 • Naziv studija  DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PSIHOLOGIJENaziv kolegija  Stres u raduStatus kolegija  Obavezni Godina  2.  Semestar IV.ECTS bodovi  3 Nastavnik  Doc. dr. sc. Ana Slišković e‐mail  [email protected] konzultacija  četvrtkom u 10.00 i po dogovoru preko e‐maila

  Suradnik / asistent  Doc. dr. sc. Matilda Nikoliće‐mail  [email protected] konzultacija  srijedom u 10.00 i po dogovoru preko e‐maila

  Mjesto izvođenja nastave  Odjel za psihologiju; 223Oblici izvođenja nastave  Predavanja i seminariNastavno opterećenje P+S+V  15+15+0 Način provjere znanja i polaganja ispita 

  Izlaganje samostalnog seminarskog rada vezanog za dogovorenu temu (stres u konkretnom radnom sektoru/zanimanju); usmeni ispit  

  Početak nastave  10.10.2016. Završetak nastave 27.01.2017. Kolokviji  1. termin 2. termin 3. termin 4. termin‐  ‐ ‐ ‐Ispitni rokovi  1. termin 2. termin 3. termin 4. termin03.02.2017. 17.02.2017. 01.09.2017. 15.09.2017.

  Ishodi učenja 

  Na kraju semestra studenti bi trebali moći:‐ opisati  osnovne teorije i modele stresa u radu  ‐ diferencirati  i analizirati elemente transakcijskih modela stresa: 1) različite izvore stresa; 2) ishode stresa na individualnoj i organizacijskoj razini; te 3) individualne, organizacijske i kontekstualne čimbenike koje doprinose negativnim ishodima stresa ‐ poznavati istraživačku metodologiju u području stresa u radu  ‐ kritički analizirati intervencijske strategije upravljanja stresom  ‐ samostalno analizirati znanstveno‐istraživačku literaturu vezanu za stres u određenom zanimanju te odabrati adekvatne strategije upravljanja sa stresom u konkretnom zanimanju  

  Preduvjeti za upis  ‐ 

  Sadržaj kolegija 

  Definiranje područja radnog stresa Teorije i modeli stresa u radu Istraživačke metode i mjere u području stresa u radu  Izvori radnog stresa ‐ stresori Kratkoročne reakcije na radni stres  Dugoročne posljedice stresa u radu na individualnoj i organizacijskoj razini  Osobni, organizacijski i kontekstualni čimbenici  u procesu radnog stresa : direktni, moderatorski i medijatorski učinci Suočavanje sa stresom  Intervencijske strategije upravljanja s radnim stresom  Kritike koncepta stresa Specifični stresori: smjenski rad; nametnuti ritam rada  “Stresna” zanimanja  

  Obvezna literatura  Sulsky, L.; Smith, C. A. (2005). Work Stress. Belmont, CA, USA: Thomson Wadsworth.

  Dopunska literatura 

  Arnold, J.; Silvester, J.; Patterson, F.; Robertson, I.; Cooper, C.L.; Burns, B. (2005). Work Psychology ‐ Understanding Human Behaviour in the Workplace. FT Prentice Hall. Poglavlje 11:  Stress in the workplace (str. 386‐426.) 

  Doyle,  C.E.  (2003). Work  and  Organizational  Psychology:  An  introduction  with attitude. Hove, Sussex: Psychology Press, Taylor and Francis. Poglavlje 4: A study of stress: Design of environments and work (str. 111‐159.) 

  O'Driscoll, M.P.;  Cooper,  C.L.  (2002).  Job‐related  stress  and  burnout.  U  P. Warr (Ur.) Psychology at Work  (str.  203‐229). Penguinin Books Ltd.  

 • Lundberg,  U.;  Cooper,  C.L.  (2011).  The  Science  of  Occupational  Health:  Stress, Psychobiology and the New World of Work. Wiley‐Blackwell.  

  Dewe, P.J.; Michael P.; O’Driscoll; Cooper, C.L. (2010). Coping with Work Stress.  A Review and Critique. Wiley‐Blackwell. 

  Kenny, D. T.; McIntyre D. (2005). Constructions of occupational stress: Nuance or novelty?  U  A‐S.G.  Antoniou  i  C.L.  Cooper  (Ur.)  Research  Companion  to Organizational  Health  Psychology  (str.  20‐58).  Cheltenham,  United  Kingdom: Edward Elgar Publishing.  

  Jaimez, M.J.;  Bretones,  F.D.  (2011).  Towards  a  healthy  organisation model.  The Journal of Industrial Relations & Human Resource, 13(3), 7‐26.  

  Mark,  G.  M.;  Smith,  A.P.  (2008).  Stress  models:  a  review  and  suggested  new direction.  U:  Houdmont,  J.  and  Leka,  S.  (ur.)   Occupational  Health  Psychology, European  Perspectives  On  Research,  Education  and  Practice,  3.  Nottingham: Nottingham University Press, str. 111‐144. 

  Nikolić,  M.  (2009).  Pokušaj  lociranja  regulatora  ritma  kod  repetitivnog  rada  u uvjetima nametnutog i slobodnog ritma rada. Magistarski rad.  Filozofski fakultet u Zagrebu. 

  Slišković, A. (2010). Problemi rada u smjenama. Pregledni rad. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 4(61): 465‐477. 

  Dujić, I., Gregov, Lj., Slišković, A. (2014). Utjecaj smjenskog rada na društveni i obiteljski život radnika. Medica Jadertina, 44 (1‐2): 13‐25. 

  Slišković, A.; Maslić Seršić, D.; Burić, I. (2012). Izvori stresa u radu nastavnika u visokom obrazovanju. Psihologijske teme, 21(1): 83‐103. 

  Slišković, A. (2012) Doprinosi nekih aspekata A tipa ponašanja i radnog opterećenja objašnjenju psihofizičke dobrobiti. Socijalna psihijatrija, 40(2): 87‐96. 

  Slišković, A.; Maslić Seršić, D. (2011) Work stress among university teachers: Gender and position differences. Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju, 62(4): 299‐307.  

  Slišković, A. (2011) Stres kod nastavnika u visokom obrazovanju. Pregledni rad. Psihologijske teme, 20(1): 67‐90. 

  Slišković, A.; Maslić Seršić, D.; Burić, I. (2011). Work locus of control as a mediator of the relationship between sources and consequences of occupational stress among teachers. university Review of psychology, 8(2): 109‐118.  

  Gregov, LJ.; Kovačević, A.; Slišković, A. (2011). Stress in emergency medical service doctors. Croatian Medical Journal, 52(1): 8‐15. 

  Internetski izvori  Web of Science; Scopus; HRČAK – Portal znanstvenih časopisa Republike HrvatskeNačin praćenja kvalitete  Studentska evaluacija i samoevaluacijaUvjeti za dobivanje potpisa   Aktivno sudjelovanje na nastavi, izrada i prezentacija samostalnog seminarskog rada

  Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita 

  Ukupna ocjena prezentacije seminarskog rada  sastojat će se iz od tri elementa s jednakim doprinosom:   ‐ usvojenost općih teorijskih odrednica stresa u radu obrađenih na predmetu „Stres u radu“ kroz predavanja i osnovnu literaturu   ‐ samostalno obrađivanje znanstveno‐istraživačke literature vezane za konkretno zanimanje , pri čemu je  nužan vlastiti kritički stav ‐ analiza mogućih intervencijskih strategija u konkretnom zanimanju  

  Način formiranja konačne ocjene  Ukupna ocjena na predmetu će se zasnivati na ocjeni prezentacije seminara. Usmeni ispit je opcionalan.          

 • Nastavne teme‐predavanja (P) i seminari  (S)  

  Red. br.  Datum   Naslov Literatura 

  1.  14.10.2016. 

   P: Stres u radu – Definiranje područja  S: „Stresna zanimanja“ – Uvod u seminare (ponuda tema seminarski radova i opći dogovor vezan za izradu i prezentaciju seminara)   

   

  Sulsky, L.; Smith, C. A. (2005). Work Stress. Belmont, CA, USA: Thomson Wadsworth. O'Driscoll,  M.P.;  Cooper,  C.L.  (2002).  Job‐related stress and burnout. U P. Warr  (Ur.) Psychology  at  Work    (str.    203‐229). Penguinin Books Ltd.   

  2.  21.10.2016. 

      P: Teorije i modeli stresa u radu  S: Konačan dogovor vezan za odabir tema seminara 

  Mark,  G.  M.;  Smith,  A.P. (2008).  Stress models:  a  review  and  suggested  new direction. U: Houdmont, J. and Leka, S. (ur.)  Occupational  Health  Psychology,  European Perspectives  On  Research,  Education  and Practice,  3.  Nottingham:  Nottingham University Press, str. 111‐144. Kenny,  D.  T.;  McIntyre  D.  (2005). Constructions  of  occupational  stress: Nuance or novelty? U A‐S.G. Antoniou i C.L. Cooper  (Ur.)  Research  Companion  to Organizational  Health  Psychology  (str.  20‐58).  Cheltenham,  United  Kingdom:  Edward Elgar Publishing.  

  3.   28.10.2016. 

  P: Istraživačke metode i mjere u području radnog stresa P: Izvori radnog stresa, kratkoročne reakcije i dugoročne posljedice  S: Definiranje rasporeda izlaganja seminara 

   

  Sulsky, L.; Smith, C. A. (2005). Work Stress. Belmont, CA, USA: Thomson Wadsworth.  

  4.  04.11.2016. 

        P: Osobni, organizacijski i kontekstualni čimbenici  (direktni, moderatorski i medijacijski učinci) 

   

  Sulsky, L.; Smith, C. A. (2005). Work Stress. Belmont, CA, USA: Thomson Wadsworth. Slišković, A. (2012) Doprinosi nekih aspekata A tipa ponašanja i radnog opterećenja objašnjenju psihofizičke dobrobiti. Socijalna psihijatrija, 40(2): 87‐96. Slišković, A.; Maslić Seršić, D. (2011) Work stress among university teachers: Gender and position differences. Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju, 62(4): 299‐307.  Slišković, A.; Maslić Seršić, D.; Burić, I. (2011). Work locus of control as a mediator of the relationship between sources and consequences of occupational stress among teachers. university Review of psychology, 8(2): 109‐118.  

  5.  11.11.2016. 

     P: Suočavanje & upravljanje s radnim stresom  P: Kritike koncepta stresa 

   

  Dewe,  P.J.;  Michael  P.;  O’Driscoll;  Cooper, C.L.  (2010).  Coping  with  Work  Stress.    A Review and Critique. Wiley‐Blackwell. O'Driscoll,  M.P.;  Cooper,  C.L.  (2002).  Job‐related stress and burnout. U P. Warr  (Ur.) Psychology  at  Work    (str.    203‐229). Penguinin Books Ltd.  Jaimez, M.J.; Bretones, F.D. (2011). Towards a healthy organisation model. The Journal of Industrial  Relations  &  Human  Resource, 

 • 13(3), 7‐26.  Kenny,  D.  T.;  McIntyre  D.  (2005). Constructions  of  occupational  stress: Nuance or novelty? U A‐S.G. Antoniou i C.L. Cooper  (Ur.)  Research  Companion  to Organizational  Health  Psychology  (str.  20‐58).  Cheltenham,  United  Kingdom:  Edward Elgar Publishing.  

  6.  18.11.2016.  

        P: Smjenski rad kao specifičan stressor  S: Izlaganje seminarskih radova  

  Slišković, A. (2010). Problemi rada u smjenama. Pregledni rad. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 4(61): 465‐477. Slišković, A.; Manenica I. (2011) Changes in heart rate variability during working and non‐working nights. Medica Jadertina, 41(1‐2): 15‐22. Dujić, I., Gregov, Lj., Slišković, A. (2014). Utjecaj smjenskog rada na društveni i obiteljski život radnika. Medica Jadertina, 44 (1‐2): 13‐25. Tokić, A. (2014). Dugoročni efekti smjenskoga rada na dinamiku srčane aktivnosti . Doktorski rad. Sveučilište u Zagrebu.

  7.  25.11.2016.  P: Nametnuti ritam rada kao stresor  S: Izlaganje seminarskih radova   

  Nikolić,  M.  (2009).  Pokušaj  lociranja regulatora  ritma  kod  repetitivnog  rada  u uvjetima  nametnutog  i  slobodnog  ritma rada. Magistarski  rad.    Filozofski  fakultet  u Zagrebu. 

  8.  02.12.2016.   S: Izlaganje seminarskih radova  Obavezna i dopunska literatura i radovi iz relevantnih baza podataka 

  9.  09.12.2016.   S: Izlaganje seminarskih radova  Obavezna i dopunska literatura i radovi iz relevantnih baza podataka 10.  16.12.2016.   S: Izlaganje seminarskih radova  Obavezna i dopunska literatura i radovi iz relevantnih baza podataka 11.  13.01.2017.   S: Izlaganje seminarskih radova  Obavezna i dopunska literatura i radovi iz relevantnih baza podataka 12.  20.01.2017.  S: Izlaganje seminarskih radova  Obavezna i dopunska literatura i radovi iz relevantnih baza podataka 13.  27.01.2017.   Evaluacija predmeta ‐

    

 • Naziv studija Diplomski studij psihologije Naziv kolegija METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA RAZVOJNIH PROMJENA Status kolegija Obvezni Godina II. Semestar Zimski ECTS bodovi 3 Nastavnik Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić

  e-mail [email protected] vrijeme konzultacija Ponedjeljak - 9-10

  Utorak - 10-12 Suradnica / asistentica Dr. sc. Ana Šimunić

  e-mail [email protected] vrijeme konzultacija Srijeda - 12-14

  Četvrtak - 12-14 Mjesto izvođenja nastave Dvorana info Oblici izvođenja nastave Predavanja, seminari Nastavno opterećenje P+S+V

  1P+2V

  Način provjere znanja i polaganja ispita

  Kolokviji, seminari, pismeni i usmeni ispit

  Početak nastave 18.10.2016. Završetak nastave 24.01.2017. Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

  06. veljače 2017.  20. veljače 2017.  04. rujna 2017.  18. rujna 2017. Opće kompetencije i ishodi učenja

  OpćekompetencijePredmet bi trebao omogućiti studentima da na naprednijoj razini definiraju,prepoznaju, primjene i kritički vrednuju pojedine spoznaje iz područja razvojnepsihologije te da na višoj razini organiziraju svoja znanja i kompetencije izmetodologijeproučavanjarazvojnihpromjena.Specifični očekivani ishodi na razini programa kojima će doprinijeti uspješnoispunjavanjeobvezanapredmetujesu:vrednovanjerazličitihteorija,paradigmiimetodoloških pristupa u psihologiji pri planiranju procjene i intervencija spojedincima, grupama i organizacijama; procjena teorijskih koncepata iznanstvenih spoznaja u osmišljavanju intervencija i programa koji će poboljšatiuvjeteživotairazvojpojedinaca,obitelji,organizacijaizajednice.Ishodiučenja1.Nabrojati iopisatirazličitepristupeuproučavanjupojedinihfenomenaunutarpodručjarazvojnepsihologije.2.Nabrojatiiopisatisuvremenespoznajeistraživanjaopojedinimfenomenimakojiserazmatrajuunutarrazvojnepsihologije.3.Analiziratipojedinefenomeneteihdovestiumeđusobnuvezu.5.Analizirati,objasniti irazumjeti ljudskodoživljavanje iponašanjeuterminimanajvažnijihkoncepatarazvojnepsihologije.6. Argumentirati i javno izlagati svoje stavove o pojedinim fenomenima unutarrazvojnepsihologije.7. Kritički procijeniti pojedine spoznaje dobivene u okviru istraživanja unutarrazvojnepsihologije.8.Primijenitiuprofesionalnomradusuvremenespoznajeizrazvojnepsihologije.9. Razviti svijest o nužnosti stalnog usavršavanja vlastitih znanja iz područjarazvojnepsihologije.

  Preduvjeti za upis ‐‐‐Sadržaj kolegija Općerazvojnepromjene:principiizakonitostirazvoja.Diferencijalne

  razvojnepromjene.Razvojnimehanizmi.Razvojniishodi.Promjeneosobeiokolineinjihovihinterakcija.Analizekvalitativnihpromjenaurazvoju.Analizekvantitativnihpromjenaurazvoju.Kontinuiteturazvojuličnosti.Stabilnostcrtaličnosti

  Obvezna literatura Teti,D.M.(Ed.)(2005).Handbookofresearchmethodsindevelopmentalscience.NewYork:Blackwell.

 • Dopunska literatura RecentniznanstveniradoviizpodručjarazvojnepsihologijeInternetski izvori RazličitebazepodatakaičasopisiizpsihologijeličnostiNačin praćenja kvalitete StudentskeanketeUvjeti za dobivanje potpisa

  Pravonapotpisstudentstječeredovitimpohađanjemnastave(minimum70%nazočnostinapredavanjimai75%navježbama),teobavljanjemsvihseminarskihzadaća(udogovorusapredmetnimnastavnikomisuradnicom).Odstudenataseočekujeaktivnosudjelovanjenapredavanjimaivježbama.

  Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

  Studentiudogovorusasuradnicomnakolegijuodabirujednuilivišetemakojepokrivajurazličitaživotnarazdoblja.Nakonpodjeleugrupesamostalnoplanirajuiudogovorusasuradnicomprovodeistraživanjeteizrađujuizvješćeuoblikuznanstvenograda,kojeprezentirajupredostalimkolegama.Odetaljnojstrukturiradastudentisedogovarajunakonzultacijamasapredmetnimnastavnikom/suradnicomnakolegiju.Odstudenataseočekujedanapraveprikaz/istraživanjeizabranetemeipritomedasamiizaberuliteraturukojućekoristiti.Uraduseocjenjujekvalitetaizvješća.

  Način formiranja konačne ocjene

  Konačnaocjenaformirasenaosnovi:(a)prisustvovanjaiaktivnostinanastavi,tedolaskanakonzultacije‐10%,(b)uspjehausmenomdijeluispita–20%,te(c)uspješnonapisanogiocijenjenogizvješća–70%.

  Napomena      

  Nastavne teme-predavanja Red. br.

  Datum Naslov

  1. 18.10.2016. Uvodni dogovor i podjela obveza2. 25.10.2016. Mikrogenetska istraživanja u razvojnoj psihologiji3. 01.11.2016. Blagdan svih svetih4. 08.11.2016. Mikrogenetska istraživanja u razvojnoj psihologiji5. 15.11.2016. Evaluacija vježbe „Ispitivanje roditeljske brige“6. 22.11.2016.

  Efekti prikupljanja podataka od strane različitih osoba Kontekstualna procjena i metode kontekstualne procjene

  7. 29.11.2016. Arhivski podaci i metode njihova proučavanja (korištenje nacionalnih baza) 9. 06.12.2016. Analize kvantitativnih promjena u razvoju10. 13.01.2016. Kontinuitet u razvoju ličnosti, longitudinalna istraživanja11. 20.01.2016. Procjenjivanje veličine uzorka u razvojnim istraživanjima12. 10.01.2017. Različite vrste složenijih analiza podataka u razvojnoj psihologiji (hijerarhijske regresijske analize, analize longitudinalnih podataka)13. 17.01.2017. Noviji pristupi istraživanju razvoja14. 24.01.2017. Završni dogovor i predaja izvještaja provedenih vježbi

  Nastavnici:izv.prof.dr.sc.ZvjezdanPenezićDr.sc.AnaŠimunić

  Izvedbeni - Tretmani 2016-2017Izvedbeni KRU 2016-17Emocije i motivacija u obrazovanju-izvedbeni2016-2017Stres u radu - Izvedbeni plan-2016-1705 - Metodologija proučavanja razvojnih promjena