Click here to load reader

NAZEWNICTWO GEOGRAFICZNE ŚWIATA Zeszyt 7 Azja

 • View
  311

 • Download
  29

Embed Size (px)

Text of NAZEWNICTWO GEOGRAFICZNE ŚWIATA Zeszyt 7 Azja

 • Uwaga: Niniejsza publikacja zostaa opracowana wedug stanu na 2006 rok i nie jest aktualizowana. Zamieszczony na stronie internetowej Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granica-mi Rzeczypospolitej Polskiej plik PDF jest jedynie zapisem cyfrowym wydrukowanej publikacji. Wykaz zalecanych przez Komisj polskich nazw geograficznych wiata (Urzdowy wykaz polskich nazw geograficznych wiata), wraz z aktualizowan na bieco list zmian w tym wykazie, zamieszczo-ny jest na stronie internetowej pod adresem: http://ksng.gugik.gov.pl/wpngs.php.

 • KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH

  POZA GRANICAMI POLSKI przy Gwnym Geodecie Kraju

  NAZEWNICTWO GEOGRAFICZNE WIATA

  Zeszyt 7

  Azja Poudniowo-Wschodnia

  GWNY URZD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 2006

 • KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH

  POZA GRANICAMI POLSKI przy Gwnym Geodecie Kraju

  Maksymilian Skotnicki (przewodniczcy), Ewa Wolnicz-Pawowska (zastpca przewodniczcego),

  Izabella Krauze-Tomczyk (sekretarz); czonkowie: Stanisaw Alexandrowicz, Andrzej Czerny, Janusz Danecki, Janusz Goaski, Romuald Huszcza, Sabina Kacieszczenko, Dariusz Kalisiewicz,

  Artur Karp, Andrzej Markowski, Zbigniew Obidowski, Jerzy Ostrowski, Jerzy Pietruszka, Andrzej Pisowicz, Bogusaw R. Zagrski, Maciej Zych

  Opracowanie Elbieta Chudorliska (Brunei, Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Timor Wschodni, Wietnam), Teresa Halik (Kamboda, Laos, Wietnam), Artur Karp (Birma), Seta Long Kucharczyk (Kamboda),

  Jarosaw Pietrow (Tajlandia), Maciej Zych (Filipiny, Singapur, Timor Wschodni, Wyspa Boego Narodzenia, Wyspy Kokosowe, Wyspy Spratly)

  Recenzent Maciej Zych

  Komitet Redakcyjny Andrzej Czerny, Sabina Kacieszczenko, Dariusz Kalisiewicz,

  Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski, Maksymilian Skotnicki, Maciej Zych

  Redaktor prowadzcy Maciej Zych

  Projekt okadki Agnieszka Kijowska

  Copyright by Gwny Geodeta Kraju

  ISBN 83-239-9708-X

  Skad komputerowy i druk Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa

 • Spis treci

  Od Wydawcy ........................................................................................................................ 5 Przedmowa ........................................................................................................................... 7 Wprowadzenie ..................................................................................................................... 11 Wielkie regiony, oceany....................................................................................................... 15 BIRMA ................................................................................................................................ 15 BRUNEI .............................................................................................................................. 29 FILIPINY ............................................................................................................................ 32 INDONEZJA ....................................................................................................................... 42 KAMBODA ...................................................................................................................... 56 LAOS ................................................................................................................................... 66 MALEZJA ........................................................................................................................... 74 SINGAPUR ......................................................................................................................... 82 TAJLANDIA ....................................................................................................................... 85 TIMOR WSCHODNI ......................................................................................................... 103 WIETNAM .........................................................................................................................106 WYSPA BOEGO NARODZENIA .................................................................................. 119 WYSPY KOKOSOWE .......................................................................................................120 WYSPY SPRATLY ............................................................................................................121

 • Od Wydawcy

  Opracowywanie i publikowanie wykazw nazw geograficznych, majcych na celu zapewnienie jednoznacznoci w posugiwaniu si poprawnym nazewnictwem geograficznym, naley do istotnych zada suby geodezyjnej i kartograficznej.

  Publikowanie tego typu oficjalnych wykazw nazw geograficznych wynika rwnie z realizacji rezolucji Organizacji Narodw Zjednoczonych, majcych na celu ujednolicenie nazewnictwa geograficznego w obiegu midzynarodowym.

  Niniejsza publikacja pt. Azja Poudniowo-Wschodnia stanowi zeszyt sidmy NAZEWNICTWA GEOGRAFICZNEGO WIATA, ktre zostao opracowane przez Komisj Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski przy Gwnym Geodecie Kraju. Gwny Geodeta Kraju

 • Przedmowa

  W 1954 roku wczesna Komisja Ustalania Nazw Geograficznych podja szeroko zakrojone prace majce na celu ujednolicenie stosowania nazw geo-graficznych w Polsce oraz przygotowanie wykazu nazw uznanych za poprawne i zalecanych do stosowania. O tym, jak mudna okazaa si realizacja tego zadania, wiadczy fakt, e dopiero w 1959 roku, a wic po piciu latach, opublikowano Polskie nazewnictwo geograficzne wiata, opracowane przez L. Ratajskiego, J. Szewczyk i P. Zwoliskiego, wydane w Pastwowym Wydawnictwie Naukowym w Warszawie. Okazao si ono trudnym do przecenienia instrumentem w rnej, przede wszystkim wydawniczej, dziaalnoci geograficznej i kartograficznej. Pniejsze, rwnie cenne wykazy, dotyczyy ju tylko nazw spolszczonych, czyli egzonimw. Byy to Polskie nazwy geograficzne wiata, wydane staraniem Gwnego Geodety Kraju w kolejnych czterech czciach w latach 19941996.

  W p wieku po rozpoczciu prac nad tak wanym dla naszego rodowiska dzieem, Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski rozpocza wydawanie Nazewnictwa geograficznego wiata, opracowywanego przez liczne grono specjalistw: geografw, historykw, jzykoznawcw, kartografw. Czas wydaje si by najwyszy, tak wiele wydarzyo si bowiem w latach, jakie dziel nas od ukazania si pierwowzoru. O blisko jedn trzeci zwikszya si liczba pastw i tych terytoriw zalenych, ktre wymagaj oddzielnego opracowywania. Odpowiednio zwikszya si liczba jzykw urzdowych, ktre oczywicie zawsze musz by uwzgldniane. wiat sta si znacznie bliszy: dochodz do nas wiadomoci z najodleglejszych, czasem nieznanych zaktkw, do ktrych te czsto sami docieramy. Warto wic, abymy je nazywali poprawnie. Choby z tych powodw przygotowywany obecnie wykaz jest znacznie obszerniejszy, obejmie bowiem ponad 30 000 nazw, przy czym obfitsze bdzie przede wszystkim na-zewnictwo dotyczce obszarw, w ktrych stosuje si nieaciskie systemy pisma.

  W cigu owych pidziesiciu lat zmieniay si take zasady, ktrymi kierowano si przy ustalaniu zalecanego nazewnictwa. Chodzi przede wszystkim o poprawno stosowania egzonimw. Pocztkowo zalecano ich szerokie uywanie, a nawet spolszczanie tych nazw, ktre w Polsce znane nie byy. Pniej okazywano znacznie wiksz w tym wzgldzie ostrono. Egzonimw zamieszczonych w wykazach z lat dziewidziesitych jest ju znacznie mniej, cho ich liczba wydaje si cigle nadmierna. Problem jest jednak bardzo zoony, budzi kontrowersje i zrozumiae spory. Oczywicie, nie powinno si usuwa tych nazw, ktre w polskim jzyku s utrwalone i ktre, wiadczc czsto o kontaktach czcych nas z odlegymi niekiedy krajami, stanowi cz naszego dziedzictwa kulturowego; nie mona go zubaa. Jednoczenie uywanie nazw oryginalnych uatwia kontakty i umoliwia korzystanie ze rde zagranicznych, przede wszystkim z internetu. Chodzi wic z jednej strony o to, aby chroni te polskie

 • 8

  nazwy, ktre na ochron zasuguj a z drugiej strony pozbywa si tych, ktre wprowadzono pochopnie lub ktre wyszy z uycia. Opinie, a zatem i podejmowane w tych sprawach decyzje, mog by, i istotnie byy, bardzo dyskusyjne.

  Rozwizania przyjte przez Komisj wynikay wic czsto z gorcych dyskusji i nie s pozbawione subiektywizmu. Kryteria ustalania nazw nie mog by bowiem jednoznaczne tym bardziej, e jzyk jest ywy i zmienne s nasze dowiadczenia. Rwnie dyskusyjny jest z pewnoci dobr nazw obiektw geograficznych ujtych w poszczeglnych wykazach cho starano si zawsze, aby zawieray one obiekty najwiksze, najbardziej znaczce i charakterystyczne, naj-lepiej znane, najczciej odwiedzane lub pojawiajce si w literaturze.

  Przedstawione wyej uwagi odnosz si rwnie do kolejnego zeszytu Nazewnictwa, powiconego obszarowi nazwanemu Azj Poudniowo-Wschodni, a obejmujcego Birm, Brunei, Filipiny, Indonezj (wraz z jej czci zaliczan do Oceanii), Kambod, Laos, Malezj, Singapur, Tajlandi, Timor Wschodni, Wietnam, Wysp Boego Narodzenia, Wyspy Kokosowe i Wyspy Spratly. Z punktu widzenia nazewnictwa geograficznego jest to region trudny. Po pierwsze, w przypadku niektrych pooonych w nim krajw bieca dokumentacja toponomastyczna jest czsto bardzo uboga i niekiedy brak nawet podstawowych oficjalnych wersji nazewnictwa. W tym regionie znajduje si te niedawno powstae pastwo, Timor Wschodni, w ktrym nazewnictwo geograficzne dopiero jest standaryzowane. Po drugie, stosowane s tu rne systemy pisma, w tym alfabet aciski czsto uzupeniany specyficznymi znakami diakrytycznymi. Po trzecie, w regionie tym znajduj si Wyspy Spratly, bdce obszarem roszcze terytorialnych kilku pastw, co w oczywisty sposb powoduje wtpliwoci w stosowaniu oficjalnego nazewnictwa. Mamy wreszcie do czynienia z mozaik jzykow. Warto te podkreli, e Azja Poudniowo-Wschodnia bya przez dugi czas kolo