Click here to load reader

Návod k použití digitální telefonní ústředny ...info.bak.cz/ustredna/  · PDF fileMATRACOM 6504 T5 Vrchlabí ze ... digitálních telefonech firmy MATRA je toto tlačítko

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Návod k použití digitální telefonní ústředny...

 • Nvod k pouit digitln telefonn stedny

  CONNEXITY NeXspan

  MATRACOM 6504

  T5 Vrchlab

  ze standardnch a z digitlnch apart pomoc kd pro instalaci BAK a.s. Trutnov

  PDF byl vytvoen zkuebn verz FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz

  http://www.fineprint.cz

 • KRNAP Vrchlab 2

  Obsah

  I. Digitln telefonn stedny CONNEXITY NeXspan..................................... 3 II. Ovldn standardnho telefonu....................................................................... 4

  A. Tlatka a volba funkc na apartech ........................................................................................ 4 B. Tny generovan stednou a jejich vznam............................................................................ 4

  III. Organizace nvodu......................................................................................... 5 A. Oddl funkc.............................................................................................................................. 5

  IV. Voln............................................................................................................... 6 A. Hovor s internm astnkem.................................................................................................... 6 B. Hovor s externm astnkem ................................................................................................... 7 C. Ruen automatickho zptnho vyzvonn ............................................................................ 10

  V. Pjem hovor................................................................................................... 11 A. Vyzvedvn hovor............................................................................................................... 11

  VI. Sluby poskytovan bhem hovoru............................................................. 12 A. Pepojovn, konzultace a konference .................................................................................... 12 B. Dren hovoru, ekn a parkovn hovor............................................................................. 14 C. Pklad na pouit funkc bhem hovoru................................................................................. 14

  VII. Pesmrovn................................................................................................. 16 A. Vydn si a zruen pesmrovn u vlastn poboky .......................................................... 16 B. Vydn si a zruen pesmrovn z jin poboky na Va poboku ................................... 18 C. Pesmrovn na hlasovou potu a ovldn hlasov poty .................................................... 18 D. Funkce nevyruovat ................................................................................................................ 18 E. Zruen vech typ pesmrovn i funkce nevyruovat ......................................................... 19 F. Obejit vech pesmrovn i funkce nevyruovat .................................................................. 19

  VIII. Tmov spoluprce ................................................................................... 20 A. Vstup a vstup ze skupiny ...................................................................................................... 20 B. Pesmrovn vech hovor pro skupinu - fixn..................................................................... 21 C. Vyzvednut hovoru z jinho apartu ve skupin ..................................................................... 21

  IX. Kontrola a ovldn vlastnho apartu....................................................... 22 A. Zadn osobnho hesla ............................................................................................................ 22 B. Uzamen a odemen apartu, voln z uzamenho apartu ................................................ 22 C. Zapnut a vypnut hlasovho prvodce ................................................................................... 23 D. Nastaven buzen nebo upozornn na termn......................................................................... 23 E. zen kontrolky pro hotel...................................................................................................... 24 F. Speciln funkce ..................................................................................................................... 24

  X. Ovldn Vaeho apartu z jinho msta....................................................... 26 A. Penesen telefonnho prosted .............................................................................................. 26 B. Pklady pouit ...................................................................................................................... 26

  XI. Tabulky osobnho zkrcenho vyten a tsovho voln...................... 28

  PDF byl vytvoen zkuebn verz FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz

  http://www.fineprint.cz

 • KRNAP Vrchlab 3

  I. Digitln telefonn stedny CONNEXITY NeXspan Digitln pobokov telefonn stedny pedstavuj v souasn dob piku v

  technologich pro telefonn komunikace. Jsou nasazovny v prmyslovch podnicch, hotelch, nemocnicch, adech a orgnech sttn sprvy. Dovoluj budovat dmysln rozprosten st a jsou proto vhodn i pro vstavbu privtnch nebo specializovanch telefonnch st nap. pro eleznici nebo zchrannou slubu.

  Mezi pednosti digitlnch steden CONNEXITY NeXspan pat irok paleta uivatelskch funkc vychzejc ze zkuenost s pobokovmi systmy v praxi. K dispozici jsou tak nstroje pro inn zen distribuce hovor. Protoe zbr aplikac stedny je velmi irok, nkter funkce budete pouvat denn, jin nepouijete vbec. Zkladn koncepc ady NeXspan je jednotn pstup ke vem slubm telefonn stedny bez ohledu na to, zda m uivatel k dispozici obyejn telefon s rotan selnic nebo vkonn digitln telefon MC610 vybaven displejem. Pravdou ovem je, e uivatel, kter chce vyut cel kly funkc a nen vybaven komfortnm digitlnm apartem s displejem je nucen vyvolvat sluby stedny pomoc selnch kd. Postupy a uplatnn tchto kd pro analogov telefonn pstroje, zkladn digitln pstroj MC400, ale i pro digitln pstroje s displejem popisuje tento manul.

  Zkladn vlastnost digitlnch steden je jejich programovatelnost. Program rozhodujcm zpsobem ovlivuje innost stedny. Toto naprogramovn provd pi instalaci specializovan firma. Ta podle poadavk zkaznka povol nebo zake pouit nkterch funkc a slueb jednotlivm astnkm. Pokud tedy nkter funkce nejsou dostupn z Va poboky, informujte se, bylo-li Vm pouit tchto funkc povoleno systmovm programtorem. Nkter zmny me provst tak V telefonn drb, spojovatelka (opertorka) a k nkterm programovacm krokm me bt oprvnn i bn astnk.

  Tento manul je rozdlen do nkolika kapitol podle stavu spojen. Kapitoly si v klidu protte a zvate, kter funkce a sluby jsou uiten pro Vai prci. Ty se naute pouvat, ppadn je naprogramujte na tlatka Vaeho komfortnho telefonu pro rychl pouit. Za nejdleitj lze povaovat tato jednoduch sla:

  Navolen sttn linky 0 Voln pracovit spojovatelky 222 nebo 8

  Zvrem nm dovolte projevit pn, abyste byli s telefonovnm s pomoc systmu z ady NeXspan spokojeni. I kdy jako kad nov vc me zpotku vzbuzovat obavy, vme e se postupn naute vyuvat vech funkc a slueb, kter se hod pro V zpsob telefonovn a prce vbec.

  MATRACOM 6501

  PDF byl vytvoen zkuebn verz FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz

  http://www.fineprint.cz

 • KRNAP Vrchlab 4

  II. Ovldn standardnho telefonu Tento nvod mete pout k ovldn standardnho telefonu, ale i digitlnch

  telefon.

  A. Tlatka a volba funkc na apartech

  1. Zkladn selnice Zkladn selnice je bu rotan, nebo tlatkov. Na selnici provdte nejenom

  volbu jednotlivch astnk, ale tak zadvte kdy Vmi poadovanch slueb nebo dal daje (as buzen, osobn identifikan kd atd.). Analogov apart me vytet jak pulzn tak v tnov DTMF volb. Systmov programtor me piadit sluby i tlatkm * a #.

  2. Speciln tlatko pro vydn slueb bhem hovoru Aby telefonn stedna byla schopna rozeznat, e bhem hovoru od n poadujete

  dal sluby, je ped volbou kdu sluby teba stisknout tlatko FLASH. Na digitlnch telefonech firmy MATRA je toto tlatko oznaeno psmenem R. Pstroje, kter nemaj ani tlatko R ani FLASH, mus bt pepnuty do mdu pulzn volby a msto stisku R se pouije vytoen sla 2. Proto na obyejnch pstrojch s rotan selnic pouvme bhem hovoru slo 2 jako prefixu. V dalm textu je okamik stisku aktivanho tlatka oznaovn psmenem R, ale kad uivatel mus rozhodnout podle typu jeho apartu, jestli pouije tlatko R, tlatko FLASH nebo vyto 2 v pulzn volb.

  3. Ostatn funkn tlatka Komfortnj telefonn pstroje nabzej dal funkn tlatka. Mezi zkladn

  funkn tlatko pat tak tlatko LNR nebo REDIAL na digitlnch pstrojch. Po jeho stisku se automaticky znovu vyto posledn vytoen sekvence sel. Obdobnou funkci poskytuje stedna kadmu astnku i po vytoen kdu sluby Redial (viz dle).

  4. Indikan kontrolka na digitlnch apartech MC400 Zkladn digitln apart MC400 je vybaven kontrolkou LED. Ta me bt

  systmovm drbem naprogramovna pro rzn funkce: sledovn intern poboky, extern linky nebo sledovn aktivace njak funkce (pesmrovn, filtrace apod.)

  B. Tny generovan stednou a jejich vznam

  1. Oznamovac tn Neperuovan trval tn. Pokud slyte tento tn, oekv se volba telefonnho

  sla nebo sla sluby, ppadn zadn osobnho hesla. Volte teprve po obdren oznamovacho tnu.

  PDF byl vytvoen zkuebn verz FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz

  http://www.fineprint.cz

 • KRNAP Vrchlab 5

  2. Obsazovac tn Peruovan tn v rychlm rytmu obdobn obsazovacmu tnu veejn st.

  Volan poboka je obsazena, nen voln dn extern linka, nejste oprvnn k tomuto typu hovor (nap. mezinrodn hovory), prv vydan sluba nen pro Vs dostupn, se neprovedla spn.

  3. Vyzvnc tn Peruovan tn v pomalm rytmu obdobn vyzvncmu tnu veejn st.

  Volan poboka vyzvn. V ppad aktivace funkce Call-Back (Zptn vy

Search related