of 13 /13
Naučnom veću Instituta za fiziku u Beogradu Beograd, 25. novembar 2011. g. Predmet: Molba za pokretanje postupka za sticanje zvanja naučni savetnik S obzirom da ispunjavam kriterijume propisane od strane Ministarstva prosvete i nauke za sticanje naučnog zvanja naučni savetnik, kao i kriterijume propisane Pravilnikom o sticanju naučnih zvanja u Institutu za fiziku, molim Naučno veće Instituta za fiziku u Beogradu da pokrene postupak za moj izbor u navedeno zvanje. U prilogu dostavljam: 1. Mišljenje rukovodioca projekta 2. Kratku biografiju 3. Pregled naučne aktivnosti 4. Elemente za kvalitativnu ocenu naučnog doprinosa 5. Elemente za kvantitativnu ocenu naučnog doprinosa 6. Spisak objavljenih radova i njihove kopije Sa poštovanjem, dr Aleksandar Bogojević

Naučnom veću Instituta za fiziku u Beograduindico.ipb.ac.rs/userfiles/dr Aleksandar Bogojevic(1).pdfImplementation Phase), čiji je koordinator nemački GAUSS centar za superkompjuting

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Naučnom veću Instituta za fiziku u Beograduindico.ipb.ac.rs/userfiles/dr Aleksandar...

 • Naučnom veću Instituta za fiziku u Beogradu Beograd, 25. novembar 2011. g. Predmet: Molba za pokretanje postupka za sticanje zvanja naučni savetnik S obzirom da ispunjavam kriterijume propisane od strane Ministarstva prosvete i nauke za sticanje naučnog zvanja naučni savetnik, kao i kriterijume propisane Pravilnikom o sticanju naučnih zvanja u Institutu za fiziku, molim Naučno veće Instituta za fiziku u Beogradu da pokrene postupak za moj izbor u navedeno zvanje. U prilogu dostavljam: 1. Mišljenje rukovodioca projekta 2. Kratku biografiju 3. Pregled naučne aktivnosti 4. Elemente za kvalitativnu ocenu naučnog doprinosa 5. Elemente za kvantitativnu ocenu naučnog doprinosa 6. Spisak objavljenih radova i njihove kopije

  Sa poštovanjem,

  dr Aleksandar Bogojević

 • Naučnom veću Instituta za fiziku u Beogradu Beograd, 25. novembar 2011. g. Predmet: Mišljenje rukovodioca projekta o izboru dr Aleksandra Bogojevića u

  zvanje naučni savetnik Kao rukovodilac Laboratorije za primenu računara u nauci Instituta za fiziku u Beogradu i projekta osnovnih istraživanja Ministarstva prosvete i nauke ON171017 pod nazivom „Modeliranje i numeričke simulacije složenih višečestičnih sistema“, saglasan sam sa pokretanjem postupka za izbor dr Aleksandra Bogojevića u zvanje naučni savetnik. Za sastav Komisije za izbor dr Aleksandra Bogojevića u zvanje naučni savetnik predlažem:

  (1) dr Aleksandar Belić, naučni savetnik, IPB, (2) dr Slobodan Vrhovac, naučni savetnik, IPB, (3) prof. dr Milan Knežević, redovni profesor, FF.

  Rukovodilac projekta dr Aleksandar Belić

 • Biografija – dr Aleksandar Bogojević Aleksandar Bogojević je rođen 2. juna 1960. u Beogradu, oženjen je i ima dvoje dece. Osnovnu školu je pohađao u Beogradu i Njujorku. Srednju školu je pohađao u Prvoj beogradskoj gimnaziji. Studije fizike je završio na PMF u Beogradu 1983. godine (prosek ocena 9.70). Diplomski rad iz kvantne mehanike uradio je kod prof. dr Fedora Herbuta (ocena 10). Od 1983. do 1985. godine je boravio na poslediplomskim studijama fizike na Columbia Univerzitetu u Njujorku gde je i magistrirao 1985. godine. Te iste godine poslediplomske studije nastavlja na Brown Univerzitetu (Providence, Rhode Island) iz oblasti teorijske fizike visokih energija (kvantna teorija polja struna). Doktorirao je 1989. godine sa temom “Čern-Sajmons struktura teorije polja struna”, pod rukovodstvom prof. dr Antala Jevickog. U toku poslediplomskih studija je bio dobitnik stipendije Columbia Univerziteta i radio kao asistent-istraživač Brown univerziteta. 1989. godine je na poslediplomskom predmetu “Relativistička kvantna mehanika” zamenjivao prof. dr Leon Cooper-a. U toku posledimplomskih studija je proveo dva meseca u Prinstonu kao gost Instituta za vrhunska istraživanja (Institute for Advanced Study, Princeton). Po odbrani doktorata prelazi u Kopenhagen u Danskoj gde je bio na postdoktorskoj poziciji na Nils Bor Institutu (Niels Bohr Institute). Za vreme boravka u Kopenhagenu (1989-1991) bio je dobitnik stipendije Nils Bor (Niels Bohr fellowship), i gostovao je i držao seminare na nekoliko Univerziteta u SAD (MIT, Harvard, Brown, University of Florida at Gainnesville). Pri kraju boravka u Kopenhagenu je organizovao međunarodni skup iz fizike visokih energija “Danube Workshop 1991” na Institutu za fiziku. Od oktobra 1991. godine je stalno zaposlen u Institutu. Pored istraživačkog rada na Institutu za fiziku, od 2001. do 2004. godine je bio izvršni direktor Obrazovnog foruma (nevladine organizacije koja se bavi reformom obrazovnog sistema u Sribiji). U toku ovog perioda je rukovodio regionalnim projektom UNESCO “Braindrain” i UNICEF-ovim projektom “Optimalizacija mreže škola u Srbiji”. U toku svoje profesionalne karijere, dr Aleksandar Bogojević je učestvovao u osnivanju Laboratorije za primenu računara u nauci Instituta za fiziku, a bio je angažovan kao rukovodilac potprojekta na projektu osnovnih istraživanja ON141035 "Modeliranje i numeričke simulacije kompleksnih fizičkih sistema" od 2006. do 2010. godine, kao i u novom projektnom ciklusu, na projektu ON171017 "Modeliranje i numeričke simulacije složenih višečestičnih sistema", koji je najbolje ocenjen na zbirnoj listi svih projekata osnovnih istraživanja. Dr. Bogojević takođe rukovodi potprojektom na projektu III43007 " Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje ". Dr Aleksandar Bogojević je bio jedan od rukovodilaca FP6 projekta "Centre of Excellence for Computational Modeling of Complex Systems" (2006. do 2009. godine), i učestvovao je u radu FP6 projekta EGEE-II (2008. do 2010. godine), FP6 projekata SEE-GRID (2004. do 2006. godine), SEE-GRID-2 (2006. do 2008. godine), kao i FP7 projekata SEE-GRID-SCI (2008. do 2010. godine), HP-SEE (2010. do 2011. godine) i PRACE-1IP i EGI-InSPIRE (oba počev od 2010. godine), i FP7 projekta PRACE-2IP (počev od 2011. godine).

 • ELEMENTI ZA KVALITATIVNU OCENU NAUČNOG DOPRINOSA DR ALEKSANDRA BOGOJEVIĆA ZA IZBOR U ZVANJE NAUČNI SAVETNIK

  1. Pokazatelji uspeha u naučnom radu

  1.1. Nagrade i priznanja za naučni rad

  • Dobitnik nagrade Instituta za fiziku za 2007. godinu 1.2. Uvodna predavanja na konferencijama i druga predavanja po pozivu Na međunarodnim i domaćim konferencijama je održao veći broj predavanja, kao i sledeće predavanje po pozivu:

  1) A. Balaž, A. Belić and A. Bogojević, ”Euler Summation Formula for Path Integrals”, Proceedings of BW2005: Second Southeastern Europe Workshop: Challenges Beyond the Standard Model.

  1.3. Članstva u odborima međunarodnih naučnih konferencija i odborima naučnih društava

  • Organizator Danube Workshop 1991. godine 1.4. Članstva u uređivačkim odborima časopisa, uređivanje monografija, recenzije naučnih radova i projekata

  • Kandidat je u više navrata bio recenzent naučno-istraživačkih projekata na javnim pozivima evropskih programa

  2. Angažovanost u razvoju uslova za naučni rad, obrazovanju

  i formiranju naučnih kadrova 2.1. Doprinos razvoju nauke u zemlji Dr Aleksandar Bogojević je jedan od osnivača Laboratorije za primenu računara u nauci Instituta za fiziku 2004. godine. Ova laboratorija je nakon toga postala nosilac istraživanja u okviru projekta osnovnih istraživanja Ministarstva nauke OI141035, kao i evropski centar izvrsnosti za numeričko modeliranje kompleksnih sistema (CX-CMCS). Svojim atraktivnim istraživačkim programom laboratorija je privukla veliki broj mladih istraživača-doktoranata koji su sada angažovani u laboratoriji. Kandidat je takođe aktivno učestvovao u obezbeđivanju sredstava za opremanje laboratorije računarskim resursima visokih performansi iz Nacionalnog investicionog plana Republike Srbije.

 • Dr Aleksandar Bogojević je takođe dao ključan doprinos u formiranju EU centra izvrsnosti Centre of Excellence for Computer Modelling of Complex Systems (CX-CMCS), koji je bio finansiran od strane Evropske komisije u okviru Okvirnog programa 6 (FP6) u periodu od 2006. do 2009. godine. Pored ovog centra izvrsnosti, u Institutu za fiziku je oformljeno još 3 centra izvrsnosti, a u Srbiji ukupno 6 centara izvsrnosti iz fizike, delimično i kao rezultat izuzetne aktivnosti kandidata i rada i obuke zainteresovanih istraživačkih grupa. U svom istraživačkom radu, dr Aleksandar Bogojević je uveo novi metod za računanje funkcionalnih integrala i očekivanih vrednosti za opštu nerelativističku višečestičnu kvantnu teoriju. Pored izvođenja diskretizovanih efektivnih dejstava koja omogućavaju da analitički bolje razumemo suštinu funkcionalnog formalizma, na taj način je u numeričkom smislu dobijeno suštinsko ubrzanje Monte Karlo algoritma za računanje funkcionalnih integrala. Konvergencija numerički izračunatih funkcionalnih integrala korišćenjem izvedenih efektivnih dejstava nivoa p je sistematski ubrzana sa 1/N na 1/Np, gde je N broj vremenskih koraka, a p je prirodan broj koji nije suštinski ograničen i zavisi od broja članova u razvoju koji je uzet u obzir prilikom analitičkog izvođenja. Za jednočestične teorije izvedena su diskretizovana efektivna dejstva do nivoa p=35, a za opšte višečestične teorije do nivoa p=10. Izvedena procedura daje zatvorene analitičke oblike diskretizovanih efektivnih dejstava u slučaju opšte kvantne teorije. U slučaju polinomijalnih interakcija, navedena analitička procedura se bitno pojednostavljuje, što je omogućilo izvođenje efektivnih dejstava do nivoa p=144. 2.2. Mentorstvo pri izradi magistarskih i doktorskih radova, rukovođenje specijalističkim radovima Dr Aleksandar Bogojević je bio mentor magistarskih radova Dejana Stojkovića i Antuna Balaža na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i doktorskog rada Antuna Balaža na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 2.3. Pedagoški rad Kandidat je tokom svoje naučne karijere bio veoma aktivan u pedagoškom radu i formiranju naučnog podmlatka. Njegove najvažnije aktivnosti u formiranju naučnog podmlatka bile su vezane za kurseve iz kvantne teorije polja u okviru postdiplomskih studija iz teorijske fizike elementarnih čestica i gravitacije na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 2.4. Međunarodna saradnja Kandidat je učestvovao u brojnim međunarodnim projektima:

  • Od 2004. do 2006. godine učestvovao je u EU FP6 projektu SEE-GRID (South Eastern European GRid-Enabled eInfrastructure Development), čiji je koordinator grčka akademska mreža (GRNET).

 • • Od 2006. do 2008. godine učestvovao je u EU FP6 projektu SEE-GRID-2 (South Eastern European GRid-Enabled eInfrastructure Development 2) , čiji je koordinator grčka akademska mreža (GRNET).

  • Od 2006. do 2008. godine učestvovao je u EU FP6 projektu EGEE-II (Enabling Grids for E-sciencE-II), čiji je koordinator CERN.

  • Od 2008. do 2010. godine učestvuje u EU FP7 projektu EGEE-III (Enabling Grids for E-sciencE-III), čiji je koordinator CERN.

  • Od 2008. do 2010. godine učestvuje u EU FP7 projektu SEE-GRID-SCI (SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience), čiji je koordinator grčka akademska mreža (GRNET).

  • Od 2006. do 2009. godine je učestvovao u EU FP6 projektu CX-CMCS (Centre of Excellence for Computational Modeling of Complex Systems), čiji je koordinator Laboratorija za primenu računara u fizici Instituta za fiziku.

  • Počev od 2010. godine učestvuje u EU FP7 projektu PRACE-1IP (PRACE First Implementation Phase), čiji je koordinator nemački GAUSS centar za superkompjuting.

  • Počev od 2010. godine učestvuje u EU FP7 projektu HP-SEE (High Performance Computing Infrastructure for South Eastern Europe), čiji je koordinator grčka akademska mreža (GRNET).

  • Počev od 2010. godine učestvuje u EU FP7 projektu EGI-InSPIRE (European Grid Initiative - Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe).

  • Počev od 2011. godine učestvuje u EU FP7 projektu PRACE-2IP (PRACE Second Implementation Phase), čiji je koordinator nemački GAUSS centar za superkompjuting.

  2.5. Organizacija naučnih skupova

  • Organizator Danube Workshop 1991. godine

  3. Organizacija naučnog rada

  3.1 Rukovođenje projektima, potprojektima i zadacima Dr Aleksandar Bogojević je rukovodio zadacima na sledećim međunarodnim projektima:

  • Od 2004. do 2006. godine učestvovao je u EU FP6 projektu SEE-GRID (South Eastern European GRid-Enabled eInfrastructure Development), čiji je koordinator grčka akademska mreža (GRNET).

  • Od 2006. do 2008. godine učestvovao je u EU FP6 projektu SEE-GRID-2 (South Eastern European GRid-Enabled eInfrastructure Development 2) , čiji je koordinator grčka akademska mreža (GRNET).

  • Od 2006. do 2008. godine učestvovao je u EU FP6 projektu EGEE-II (Enabling Grids for E-sciencE-II), čiji je koordinator CERN.

 • • Od 2008. do 2010. godine učestvuje u EU FP7 projektu EGEE-III (Enabling Grids for E-sciencE-III), čiji je koordinator CERN.

  • Od 2008. do 2010. godine učestvuje u EU FP7 projektu SEE-GRID-SCI (SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience), čiji je koordinator grčka akademska mreža (GRNET).

  • Od 2006. do 2009. godine je učestvovao u EU FP6 projektu CX-CMCS (Centre of Excellence for Computational Modeling of Complex Systems), čiji je koordinator Laboratorija za primenu računara u fizici Instituta za fiziku.

  • Počev od 2010. godine učestvuje u EU FP7 projektu PRACE-1IP (PRACE First Implementation Phase), čiji je koordinator nemački GAUSS centar za superkompjuting.

  • Počev od 2010. godine učestvuje u EU FP7 projektu HP-SEE (High Performance Computing Infrastructure for South Eastern Europe), čiji je koordinator grčka akademska mreža (GRNET).

  • Počev od 2010. godine učestvuje u EU FP7 projektu EGI-InSPIRE (European Grid Initiative - Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe).

  • Počev od 2011. godine učestvuje u EU FP7 projektu PRACE-2IP (PRACE Second Implementation Phase), čiji je koordinator nemački GAUSS centar za superkompjuting.

  Kandidat je rukovodio potprojektima i istraživačkim temama na sledećim projektima osnovnih istraživanja i integrisanih interdisciplinarnih istraživanja Ministarstva nauke i tehnnološkog razvoja, odnosno Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije:

  • Od 2006. do 2010. godine na projektu ON141035, “Modeliranje i numeričke simulacije kompleksnih sistema u fizici”

  • Od 2011. do 2014. godine na projektu ON171017, “Modeliranje i numeričke simulacije složenih višečestičnih sistema”

  • Od 2011. do 2014. godine na projektu III43007, “Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje”

  4. Kvalitet naučnih rezultata

  Kandidat je tokom svoje karijere objavio 21 rad kategorije M21. Od poslednjeg izbora u zvanje, kandidat je objavio 10 radova kategorije M21, 1 rad kategorije M22 i 2 rada ketegorije M23. Takođe, u vodećim časopisima nacionalnog značaja kandidat je objavio 1 rad kategorije M51, kao i 2 rada kategorije M52. Kandidat na međunarodnim skupovima ima 5 saopštenja kategorije M33 (štampanih u celini), kao i 7 saopštenja kategorije M34 (štampanih u izvodima) od poslednjeg izbora u zvanje. Na nacionalnim skupovima ima 4 saopštenja kategorije M63, i 1 kategorije M64. Svi ovi rezultati se odnose na period nakon poslednjeg izbora u zvanje. Bitan element za procenu kvaliteta naučnih rezultata kandidata je i kvalitet časopisa u kojima su radovi objavljeni, odnosno njihov impakt faktor (IF). U kategorijama M21

 • (vrhunski međunarodni časopisi) i M22 (istaknuti međunarodni časopisi), kandidat je od poslednjeg izbora u zvanje objavio 11 radova, i to u sledećim časopisima:

  • 3 rada u Physical Review E, IF=2.352 • 4 rada u Physics Letters A, IF=1.963 • 2 rada u J. Stat. Mech., IF=1.822 • 1 rad u Commun. Comp. Phys., IF=1.835 • 1 rad u Physica A, IF=1.522

  Ukupan impakt faktor radova kandidata u gornjim časopisima kategorija M21 i M22 je 21.909. Prema Science Citation Index-u, naučni radovi koje je dr Aleksandar Bogojević objavio do sada su citirani više od 80 puta u međunarodnim časopisima, ne računajući autocitate.

 • Elementi za kvantitativnu ocenu naučnog doprinosa

  dr Aleksandra Bogojevića za izbor u zvanje naučni savetnik

  Ostvareni rezultati u periodu od prethodnog izbora

  Kategorija M bodova po radu Broj radova Ukupno M bodova

  M21 8 10 80

  M22 5 1 5

  M23 3 2 6

  M33 1 5 5

  M34 0.5 7 3.5

  M51 2 1 2

  M52 1.5 2 3

  M63 0.5 4 2

  M64 0.2 1 0.2

  Poredjenje minimalnih kvantitavnih uslova za izbor u zvanje naučni savetnik

  Minimalan broj M bodova Ostvareno

  Ukupno 65 106.7

  M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42 50 96

  M11+M12+M21+M22+M23+M24 35 91

  Prema ISI bazi, radovi dr Aleksandra Bogojevića su citirani vǐse od 80 puta (bez autocitata).

 • Spisak radova - dr Aleksandar Bogojević

  (nakon poslednjeg izbora u zvanje)

  Radovi u vrhunskim med̄unarodnim časopisima (M21)

  1. SPEEDUP Code for Calculation of Transition Amplitudes Via the Effective Action Approach

  A. Balaž, I. Vidanović, D. Stojiljković, D. Vudragović, A. Belić, and A. Bogojević

  Commun. Comput. Phys. 11, 739 (2012)

  2. Fast converging path integrals for time-dependent potentials: II. Generalization to many-

  body systems and real-time formalism

  A. Balaž, I. Vidanović, A. Bogojević, A. Belić, and A. Pelster

  J. Stat. Mech. P03005 (2011)

  3. Fast converging path integrals for time-dependent potentials: I. Recursive calculation of

  short-time expansion of the propagator

  A. Balaž, I. Vidanović, A. Bogojević, A. Belić, and A. Pelster

  J. Stat. Mech. P03004 (2011)

  4. Ultra-Fast Converging Path-Integral Approach for Rotating Ideal Bose-Einstein Condensates

  A. Balaž, I. Vidanović, A. Bogojević, and A. Pelster

  Phys. Lett. A 374, 1539 (2010)

  5. Properties of Quantum Systems Via Diagonalization of Transition Amplitudes. II. Systematic

  Improvements of Short-time Propagation

  I. Vidanović, A. Bogojević, A. Balaž, and A. Belić

  Phys. Rev. E 80, 066706 (2009)

  6. Properties of Quantum Systems Via Diagonalization of Transition Amplitudes. I. Discretiza-

  tion Effects

  I. Vidanović, A. Bogojević, and A. Belić

  Phys. Rev. E 80, 066705 (2009)

  7. Recursive Schrödinger Equation Approach to Faster Converging Path Integrals

  A. Balaž, A. Bogojević, I. Vidanović, and A. Pelster

  Phys. Rev. E 79, 036701 (2009)

  8. Fast Convergence of Path Integrals for Many-Body Systems

  A. Bogojević, I. Vidanović, A. Balaž, and A. Belić

  Phys. Lett. A 372, 3341 (2008)

  9. Efficient Calculation of Energy Spectra Using Path Integrals

  D. Stojiljković, A. Bogojević, and A. Balaž

  Phys. Lett. A 360, 205 (2006)

  10. Energy Estimators and Calculation of Energy Expectation Values in the Path Integral For-

  malism

  J. Grujić, A. Bogojević, and A. Balaž

  Phys. Lett. A 360, 217 (2006)

  1

 • Radovi u istaknutim med̄unarodnim časopisima (M22)

  1. Consequences of Increased Longevity for Wealth, Fertility, and Population Growth

  A. Bogojević, A. Balaž, and R. Karapandža

  Physica A 387, 543 (2008)

  Radovi u med̄unarodnim časopisima (M23)

  1. Linearized Gaussian Halving in D=1

  A. Bogojević, A. Balaž, and A. Belić

  Phys. Low-Dim. Struct. 1, 52 (2006)

  2. Gaussian Halving of Path Integrals in D=1

  A. Bogojević, A. Balaž, and A. Belić

  Phys. Low-Dim. Struct. 1, 49 (2006)

  Saopštenja sa med̄unarodnih skupova štampana u celini (M33)

  1. Optimization and Porting of the Path Integral Monte Carlo SPEEDUP Code to New Com-

  puting Architectures

  V. Slavnić, A. Balaž, D. Stojiljković, A. Belić, and A. Bogojević

  Proceedings of the SEE-GRID-SCI User Forum 2009, Istanbul, Turkey, 9–10 Dec 2009, p.

  133 (2009)

  2. Accelerated Path-Integral Calculations via Effective Actions

  A. Balaž, I. Vidanović, A. Bogojević, and A. Belić

  Proceedings of the Path Integrals – New Trends and Perspectives PI07 Conference, Dresden,

  Germany, 23–28 Sep 2007, p. 86 (2008)

  3. Systematic Speedup of Energy Spectra Calculations for Many-Body Systems

  I. Vidanović, A. Balaž, A. Bogojević, and A. Belić

  Proceedings of the Path Integrals – New Trends and Perspectives PI07 Conference, Dresden,

  Germany, 23–28 Sep 2007, p. 92 (2008)

  4. Accelerated Path Integral Calculations for Many-body Systems

  A. Balaž, I. Vidanović, and A. Bogojević

  QTS-5 Conference, Valladolid, Spain, 22-28 Jul 2007

  J. Phys. Conf. Ser. 128, 012048 (2008)

  5. Energy Levels and Expectation Values via Accelerated Path Integral Monte Carlo

  D. Stojiljković, A. Bogojević, and A. Balaž

  QTS-5 Conference, Valladolid, Spain, 22-28 Jul 2007

  J. Phys. Conf. Ser. 128, 012062 (2008)

  Saopštenja sa med̄unarodnih skupova štampana u izvodima (M34)

  1. Fast Converging Path Integrals for Time-Dependent Potentials

  A. Balaž, I. Vidanović, A. Bogojević, and A. Pelster

  Proceedings of the DPG-2010 Conference, Regensburg, Germany, 22–27 Mar 2010, DY-1.3

  (2010)

  2

 • 2. Short-time Effective Action Approach for Numerical Studies of Rotating Ideal BECs

  A. Balaž, I. Vidanović, A. Bogojević, and A. Pelster

  Proceedings of the Conference on Research Frontiers in Ultra-Cold Atoms, ICTP, Trieste,

  Italy, 4–8 May 2009, P2030-4 (2009)

  3. Ultra-fast Converging Path Integral Approach for Rotating Ideal Bose Gases

  A. Balaž, I. Vidanović, A. Bogojević, and A. Pelster

  Proceedings, DPG-2009 Conference, Dresden, Germany, 22–27 Mar 2009, DY-1.4 (2009)

  4. Calculation of Tc of 87Rb BEC using High-order Effective Actions

  I. Vidanović, A. Balaž, A. Bogojević, and A. Pelster

  Proc. of Quo Vadis BEC? Conference, Bad Honnef, Germany, 29-31 Oct 2008, P2 (2008)

  5. Path Integrals Without Integrals

  A. Balaž, I. Vidanović, A. Bogojević, and A. Pelster

  Proceedings, DPG-2008 Conference, Berlin, Germany, 25–29 Feb 2008, DY-29.16 (2008)

  6. Efficient Calculation of Energy Expectation Values in the Path Integral Formalism

  J. Grujić, A. Bogo jević, and A. Balaž

  Proceedings of 5th International Student Conference of the Balkan Physical Union, Bodrum,

  Turkey, 21–24 Aug 2007, p. 80 (2007)

  7. Effective Action Approach for Improved Many-Body Path Integral Calculations

  I. Vidanović, A. Bogo jević, and A. Balaž

  Proceedings of 5th International Student Conference of the Balkan Physical Union, Bodrum,

  Turkey, 21–24 Aug 2007, p. 82 (2007)

  Radovi u vodećim časopisima nacionalnog značaja (M51)

  1. Euler Summation Formula for Path Integrals

  A. Bogojević, A. Balaž, and A. Belić

  Facta Universitatis 4, 219 (2006)

  Radovi u časopisima nacionalnog značaja (M52)

  1. Pan-European Grid EInfrastructure for LHC Experiments at CERN - SCL‘s Activities in

  EGEE

  A. Belić, A. Balaž, and A. Bogojević

  J. Res. Phys. 31, 22 (2007)

  2. Spacing of Planets in an Effective Gravitational Accretion Model

  A. Bogojević, A. Balaž, and A. Belić

  Publ. Astron. Obs. Belgrade 80, 149 (2006)

  Saopštenja sa skupova nacionalnog značaja štampana u celini (M63)

  1. Effective Actions for Path Integral Monte Carlo

  I. Vidanović, A. Balaž, A. Bogojević, and A. Belić

  Proceedings of the XVII National Symposium on Condensed Matter Physics, SFKM 2007,

  Vršac, Serbia, 16–20 Sep 2007, S3P010, p. 201 (2007)

  3

 • 2. Stability and Performance of the gLite Workload Management System

  N. Švraka, A. Balaž, A. Belić, and A. Bogojević

  Proceedings, INFOTEH 2007 Conference, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 28–30 Mar

  2007, E-III-6 (2007)

  3. gLite Workload Performance Measurements

  N. Švraka, A. Balaž, A. Belić, and A. Bogojević

  Proceedings, INDEL 2006 Conference, Banjaluka, Bosnia and Herzegovina, 10–11 Nov 2006,

  p. 294 (2006)

  4. Grid Approach to Path Integral Monte Carlo Calculations

  D. Stojiljković, A. Balaž, A. Bogojević, and A. Belić

  Proceedings, INDEL 2006 Conference, Banjaluka, Bosnia and Herzegovina, 10–11 Nov 2006,

  p. 298 (2006)

  Saopštenja sa skupova nac. značaja štampana u izvodima (M64)

  1. Efficient Calculation of Energy Expectation Values in the Path Integral Formalism

  J. Grujić, A. Bogojević, and A. Balaž

  Proceedings of the XVII National Symposium on Condensed Matter Physics, SFKM 2007,

  Vršac, Serbia, 16–20 September 2007, S1P025, p. 114 (2007)

  4