Nauka o organizacji - Prof. Tadeusz o organizacji   Nauka o organizacji wyk‚ad Prof. dr

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Nauka o organizacji - Prof. Tadeusz o organizacji   Nauka o organizacji wyk‚ad Prof. dr

1

Nauka o organizacjiwykad

Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek

2013/2014

Nauka o organizacji Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek 2

I Wstp1. Struktura nauki o organizacji2. Otoczenie kontekstowe

II Ontologia organizacji (przedmiot poznania)1. Cechy ontyczne organizacji2. Organizacja w sieci3. Typy i rodzaje organizacji4. Wirtualizacja organizacji (organizacja wirtualna)

III Epistemologia organizacji1. Definiowanie organizacji2. Organizacja jako zbir zasobw3. Organizacja jako zbir procesw4. Organizacje jako struktura5. Organizacja jako system spoeczny6. Struktura organizacji i jej cechy uytkowe7. Oddziaywanie organizacji z otoczeniem

IV Metodologia nauk o organizacji1. Teorie funkcjonowania organizacji2. Czowiek w organizacji3. Zarzdzanie i administrowanie4. Kreowanie wartoci (acuch wartoci)

V Metody i dobre praktyki organizacyjne,1. Rwnowaga mikro-makro (TBL i Zrwnowaony rozwj)2. Optymalno i optymalizacja3. Innowacyjno i przedsibiorczo4. Systemy organizacyjne

VI Aksjologia organizacji1. Co to znaczy dobra organizacja2. Jak budowa kryteria oceny organizacji

VII Spektakularne przykady organizacji

Struktura wykadu

2

Nauka o organizacji Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek 3

METODOLOGIAJak postpowa?

EPISTEMOLOGIACo wiemy?

ONTOLOGIACo istnieje?

AKSJOLOGIAJak oceni?

Nauka o organizacji Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek 4

Strukturanauki oorganizacji

3

Nauka o organizacji Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek 5

T. Gospodarek, M.B. NeaceGlobal Supply Chains as Multi-category, Intertwined Systems; B&ESI ConferenceSplit, 6-9.07.2011

Organizacjaw otoczeniu

Globalny acuch dostaw

Ontologia organizacji

Makroskopowy opis organizacji Uzasadnienie ontologiczne bytu Zrozumie kontekst Cechy ontyczne organizacji Jak organizacja bytuje?

4

Nauka o organizacji Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek 7

Czy organizacj mona uzna za byt?

Aby organizacj mona byo uzna za byt w sensie ontologicznym, konieczne jest udzielenie odpowiedzi na nastpujce pytania: Jak waciwoci organizacji odnosz si do niej samej?

Czy organizacja jest obiektem fizycznym czy nie?

Jakie funkcje organizacji wyrniaj j jako wyizolowany byt?

Jak organizacja istnieje (bytuje)?

Jakie uposaenie mona przypisa organizacji jako bytowi?

Jaki jest zbir desygnatw istnienia organizacji?

Jak mona uzasadni, e organizacja istnieje?

Kiedy organizacja przestaje istnie, w odrnieniu od jej zmian?

Nauka o organizacji Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek 8

Organizacja jest:

inteligentnym i samorefleksyjnym systemem spoeczno-ekonomicznym,

adaptatywnym kreatorem wartoci,

zarzdzan struktur relacyjn wartociowych zasobw i kluczowych kompetencji,

miejscem zorganizowanej pracy ludzkiej i wykorzystania zasobw do dyspozycji,

zbiorem uytecznych procesw, relacji i oddziaywa z otoczeniem.

wacicielem i dysponentem kapitaw, zasobw oraz kluczowych kompetencji,

miejscem powstawania wiedzy i przetwarzania informacji,

miejscem powstawania zjawisk przedsibiorczoci i innowacyjnoci.

Zbir wasnoci odnoszcy si do niej samej

5

Nauka o organizacji Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek 9

Funkcje wyrniajce organizacj

Organizacja tworzy warto w otoczeniu, tworzy i wykorzystuje wartociowe zasoby, tworzy relacje wewntrzne i zewntrzne, tworzy struktury wadzy, realizuje uyteczne procesy, realizuje interesy swoich interesariuszy, podejmuje ryzyko dziaalnoci, generuje acuch wartoci, generuje acuch dostaw, zarzdza i dysponuje kapitaem, zarzdza zasobami do dyspozycji, zarzdza zasobem ludzkim i prac, zarzdza wiedz i informacj.

Nauka o organizacji Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek 10

Podejmuje dziaania gospodarcze lub spoeczne i ryzyko dziaalnoci w swoim otoczeniu biznesowym.

Kreuje i realizuje uyteczne procesy generujce warto. Oddziaywuje z otoczeniem tworzc relacje i powizania w

formie acuchw dostaw. Podporzdkowuje si ograniczeniom formalnym, prawnym i

normatywnym okrelonym w otoczeniu biznesowym. Tworzy adaptatywne do warunkw struktury organizacyjne,

optymalizuje je i zarzdza nimi w formie acucha wartoci. Buduje wartociowe zasoby, kluczowe kompetencje i wiedz

(know-how, know-what i know-where) oraz zarzdza nimi. Uywa zasobw rodowiska naturalnego realizujc zasady 3P. Wykorzystuje prac ludzk oraz kapita, zarzdzajc zasobami

pracy, czasem oraz kosztami.

Prowadzi dziaania przedsibiorcze, innowacyjne oraz stabilizujce pozycj rynkow i ekonomiczn.

Jak organizacja bytuje?

6

Nauka o organizacji Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek 11

Kada organizacja posiada: zbir wartociowych zasobw, struktur logiczn, zbir oddziaywa z otoczeniem, zbir relacji wewntrznych i zewntrznych, zbir interesariuszy i interesw, zbir procesw, wiedz know-how, know-what i know-where, reprezentacje formalne oraz relacyjne, kapita swobodny i zwizany, wizj, misj, cele i funkcje celu, zdefiniowany acuch wartoci, zarzd i system zarzdu, zdolno do zachowa inteligentnych, zdolno do samorefleksji.

Jakie uposaenie ontyczne posiada organizacja?

Nauka o organizacji Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek 12

Desygnaty istnienia organizacji

Firma, Marka, Dokumenty rejestracyjne, Dokumenty ewidencji dziaalnoci, Wiadomoci w mediach, Siedziba, Produkty lub usugi, Ludzie zwizani z organizacj, wiadectwa osb, Reklama, Zbir interesariuszy

7

Nauka o organizacji Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek 13

Jak uzasadni, e organizacja istnieje?

Istniej dokumenty wiadczce o cigoci dziaania (CIDG, faktury, rachunki do zapacenia).

Mona znale osoby potwierdzajce istnienie organizacji.

Istnieje siedziba i ludzie identyfikujcy si z organizacj.

Istniej produkty lub usugi datowane aktualn dat.

Informacje z internetu.

Istnieje acuch dostaw, ktry mona zidentyfikowa.

Nauka o organizacji Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek 14

Kiedy organizacja przestaje istnie?

Kiedy organizacja trwale traci zdolno do generowania wartoci (bankructwo).

Kiedy struktura zostaje podzielona w sposb uniemoliwiajcy identyfikacj zasadniczego podmiotu (rozpad korporacji).

Kiedy koczy si proces likwidacji podmiotu gospodarczego w postpowaniu.

Kiedy syndyk masy upadociowej koczy proces sprzeday majtku.

Kiedy organizacja zostaje zlikwidowana na drodze wrogiego przejcia.

8

Nauka o organizacji Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek 15

Co jest zmian organizacji?

Zmian organizacji w odrnieniu od jej unicestwienia jako bytu s rnice pojawiajce si po czasie jej cech ontycznych, uposaenia, funkcjonalnoci, powodujce zmiany jej uytecznoci ale bez zaniku zdolnoci do generowania wartoci, np.:

redefinicja acucha wartoci, modernizacja struktury zasobw,

zmiany ukadu wadzy i relacji, zmiany ukadu interesariuszy, zmiany struktury procesw,

zmiany formy wasnoci nie powodujce utraty tosamoci. rebranding oraz zmiana nazwy.

Nauka o organizacji Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek 16

Rodzaje organizacji

Komercyjne Spoeczne Rzdowe Pozarzdowe Wyznaniowe Edukacyjne Wojskowe Organizacje kultury

Systemowe Rzdowe i wadzy Franczyzowe Licencyjne

Jednopodmiotowe Spki handlowe Przedsibiorcy Stowarzyszenia Zwizki Fundacje

Wielopodmiotowe Korporacje Zwizki Stowarzyszenia

Sieciowe acuch dostaw Sie korporacyjna

Rodzaj dziaalnoci Typ struktury

9

Nauka o organizacji Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek 17

Wnioski

Nie istnieje ani jedyny uniwersalny rodzaj ani typ organizacji, odpowiadajcy dowolnym potrzebom spoeczno-ekonomicznym.

Nie istnieje organizacja, ktra nie posiada wartociowych zasobw i kluczowych kompetencji.

Nie istnieje organizacja, ktra nie generuje wartoci lub nie jest uyteczna spoecznie.

Nie istnieje organizacja, ktra nie jest zarzdzana.

Nie istnieje organizacja, ktra nie wymienia kapitau z otoczeniem.

Kontekst spoeczno-ekonomiczny organizacji

Zasada optymalnoci Rwnowaga mikro-makro Optimum Pareto Zasada LeChteliera Rwnowaga rynkowa Ograniczenia Potrzeby i ich struktura Uyteczno i warto

10

Nauka o organizacji Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek 19

Optymalno

Najoglniejsz, najbardziej powszechn, gbok i wyrazist przyczyn wszystkiego jest optymalno. W niej zawiera si cay ogrom wiedzy o wiecie

Pogorzelski W., O filozofii bada systemowych, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2002, s. 47

Nauka o organizacji Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek 20

Globalny acuch dostaw

T. Gospodarek, M.B. NeaceGlobal Supply Chains as Multi-category, Intertwined Systems; B&ESI ConferenceSplit, 6-9.07.2011

Organizacjaw otoczeniu

11

Nauka o organizacji Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek 21

Rwnowaga oglna (G.Debreu)

Zaoenia Mona skonsumowa tylko tyle ile zostanie wyprodukowane.

W przestrzeni dbr konsument moe swobodnie dokonywawyborw (preferencje konsumenta)

W przestrzeni produktw, kady producent ma swobodny dostp do rynku.

Wystpuje idealna konkurencja oraz peny dostp do informacji.

Wwczas Istnieje rwnowaga oglna na rynku.

Model mikroekonomiczny Arrowa-Debreu-McKenzie (ADM) ma zastosowanie.

Zaburzenie ktrego z zaoe powoduje wystpienie lokalnych odchyle od pooenia rwnowagi oglnej.

Nauka o organizacji Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek 22

Kontekst makro

Rwnowaga makroekonomiczna

12

Nauka o organizacji Prof. dr hab. Tadeusz Gospodare