of 20 /20
1957.-2012. 1957.-2012. Naučno-stručni skupovi u Naučno-stručni skupovi u organizaciji Saveza organizaciji Saveza inženjera metalurgije inženjera metalurgije

Naučno-stručni skupovi u organizaciji Saveza inženjera metalurgije

 • Author
  sierra

 • View
  34

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Naučno-stručni skupovi u organizaciji Saveza inženjera metalurgije. 1957.-2012. SAVETOVANJA: 1957-1980 Organizator: Savez inženjera i tehničara rudarske i metalurške struke Jugoslavije 1957. – Savetovanje - Savez inženjera i tehničara rudarske i metalurške struke Jugoslavije, - PowerPoint PPT Presentation

Text of Naučno-stručni skupovi u organizaciji Saveza inženjera metalurgije

 • 1957.-2012.Nauno-struni skupovi u organizaciji Saveza inenjera metalurgije

 • SAVETOVANJA: 1957-1980

  Organizator:

  Savez inenjera i tehniara rudarske i metalurke struke Jugoslavije

  1957. Savetovanje - Savez inenjera i tehniara rudarske i metalurke struke Jugoslavije, Udruenje proizvoaa i preraivaa obojene metalurgije i Drutvo rudarskih i metalurkih inenjera i tehniara NR Makedonija

  1958. Savetovanje o retkim metalima, Ljubljana

  1959. Savetovanje Drutvo rudarskih inenjera i tehniara NR Srbija, Beograd

  1970. Savetovanje o automatizaciji u crnoj metalurgiji, Skoplje

  1976. Savetovanje i Konferencija o produktivnosti rada u rudarstvu geologiji i metalurgiji, Herceg Novi

  1979. Konferencija o kadrovima u rudarstvu, geologiji i metalurgiji, ibenik

  1980. Nauna i tehniko-tehnoloka istraivanja u geologiji, rudarstvu i metalurgiji, Neum

 • SAVETOVANJA

  Komitet za crnu metalurgiju

  Vie desetina savetovanja iz oblasti proizvodnje gvoa i elika, oblasti livarstva i iz oblasti valjaonike proizvodnje.

  1963.-1988. devet (9) savetovanja valjaoniara Jugoslavije

  Komitet za obojenu metalurgiju

  1977. Proizvodnja, prerada i potronja glinica i aluminijuma, Budva

  1978. Prvi jugoslovenski Simpozijum o obojenoj metalurgiji, Beograd

  1978. Savetovanje o problematici zatite ovekove okoline i zatita na radu u obojenoj Metalurgiji, Beograd

  1980. Drugo Savetovanje o problematici proizvodnje, prerade i potronje boksita, glinice i aluminijuma u Jugoslaviji, Radenci

  1984. Tree Savetovanje o problematici proizvodnje, prerade i potronje boksita, glinice i aluminijuma u Jugoslaviji, ibenik

  1985. Savetovanje o stanju i problemima, ciljevima i razvoju cinka, olova, antimona do 2000. god., abac

  1988. I Jugoslovensko Savetovanje o problematici proizvodnje, primene i plasmana proizvoda i konstrukcija iz aluminijuma u graevinarstvu, Nika Banja

 • KONFERENCIJE : 1975-1990

  Organizator:

  Savez inenjera i tehniara geologije, rudarstva i metalurgije Jugoslavije

  1975. Potencijalni minerali sirovina i mogunost njihovog korienja kao faktor dugoronog razvoja privrede SFRJ

  1976. Produktivnost rada u rudarstvu, geologiji i metalurgiji

  1979. Kadrovi u rudarstvu, geologiji i metalurgiji

  1980. Nauna i tehniko-tehnoloka istraivanja u geologiji, rudarstvu i metalurgiji

  1988. Strategija nauno-tehnolokog razvoja u geologiji, rudarstvu i metalurgiji, Opatija

  1990. Unapreenje i racionalizacija tehnolokih procesa u rudarstvu, geologiji i metalurgiji, Beograd

  Zakljuci sa navedenih Konferencija najsnanije manifestacije aktivnosti Saveza; irok odjek u strunim, naunim i privrednim krugovima;Korisnici dravni organi, ministarstva za formiranje saveznih i republikih srednjoronih i dugoronih planova u predmetnim oblastima.

 • Savez inenjera metalurgije Jugoslavije1994.-2001.

  1995., 1996., 1997. SAVETOVANJA o primeni naunih istraivanja i projektnih reenja u Metalurgiji (Sartid 1913, elezara Niki, RTB Bor)

  1999. IV Savetovanje metalurga, Zlatibor (preko 200 uesnika, preko 140 radova)

  2000. Savetovanje inenjera metalurgije, Beograd

  2001. V Savetovanje metalurga Jugoslavije sa meunarodnim ueem, Novi Sad (150 radova sa 8 plenarnih predavanja)

  1999. Prvi Meunarodni simpozijum Laki metali i kompozitni materijali, Beograd (vie od 35 radova, preko 60 uesnika iz zemlje i inostranstva)

  1995. Okrugli sto Razvoj metalurgije gvoa i elika poetkom XXI veka u Jugoslaviji

  1995. Okrugli sto Razvoj proizvodnje i prerade bakra poetkom XXI veka u Jugoslaviji

  1996. Okrugli sto Razvoj proizvodnje i prerade Pb, Zn, Al poetkom XXI veka u Jugoslaviji

  1997. Okrugli sto Obrazovanje u visokim i viim kolama u Jugoslaviji

 • Savez inenjera metalurgije Srbije i Crne Gore2001.-2005.

  2003. VI Savetovanje metalurga Srbije i Crne Gore, Primenjena istraivanja i projektna reenja u metalurgiji, Aranelovac, 12-13 jun (105 radova, 200 aut. i koautora)

  Predavai po pozivu: Borivoje Mikovi, Sinia Miloevi, Savo Markovi, Varuan Kevorkijan, Branko Nikoli, Tomas Kelly

  2004. 2nd International Symposium, Light Metals and Composite Materials, Belgrade, May 19-20, (50 radova, 44 autora.-koaut., 11 zemalja), Predavai po pozivu: Varuan Kevorkijan, Endre Romhanji, Nexhmedin Lohja, Zlatanka Martinova, Boidar arler, George Kaptay, Nadeda Talijan, Milesa Srekovi

 • 2005. 2nd International Conference, Deformation Processing and Structure of Materials, Belgrade, May 26-28.

  Topics:

  (44 rada, 100 aut. i koaut.,12 razliitih zemalja)

  Predavai po pozivu:

  Bert Verlinde, Henz Palkowski, Isabel Gutierez, Hendrik Schulze Niehoff, Luc RabetSavez inenjera metalurgije Srbije i Crne Gore2001.-2005.Deformation processingmodeling and simulationcasting and solidificationphysical metallurgy of ferrous and non-ferrous alloyscorrosion behaviorphysical and mechanical properties of ceramic and carbon materials

 • Savez inenjera metalurgije Srbije2006.-Topics:

  (98 radova, 9 zemalja Jugoistone Evrope kao i nekoliko uesnikaiz drugih evropskih zemalja)

  Predavai po pozivu: Dimitris Panias, Bernd Fridrich, Seshadri Seetharaman, V. Soundararajan,Endre Romhanji, Velimir Radmilovi, Craig O. Hlady2006. 4th Balkan Conference on Metallurgy, 27-29 Septembar, Zlatibor, SrbijaFuture of metal industry in Balkan CountriesGeology and minerals potentials for metallurgy productionNew industrial achievementsDevelopments and trends in extractive metallurgyFerrous and non-ferrous metals productionMetal forming, casting, powder metallurgyNew and advanced materialsCoating, galvanizing , corrosion and protection of metalsProcess control and optimizationMetals recycling, waste minimization and environmental protection

 • Savez inenjera metalurgije Srbije2006.-2007. 3rd International Conference, Deformation Processing and Structure of Materials, Belgrade, September 20-22

  Topics:

  (39 radova, 100 aut.-koaut.,12 razliitih zemalja)

  Predavai po pozivu: H. W. Zandbergen, Velimir Radmilovi, Deformation processingmodeling and simulationcasting and solidificationphysical metallurgy of ferrous and non-ferrous alloyscorrosion behaviorphysical and mechanical properties of ceramic and carbon materials

 • 2008. VII Savetovanje metalurga Srbije, Perspektive metalurke industrije u Srbiji, Beograd, Sept. 11-13.

  Dva okrugla stola:

  Arheometalurgija i Zlatarstvo u SrbijiSavez inenjera metalurgije Srbije2006.- (62 rada, 124 autora i koautora iz zemalja bive Jugoslavije, Velike Britanije, Italije i Nemake)Oblasti koje savetovanje metalurga tradicionalno pokriva:metalne i nemetalne prevlakeureaji i postrojenja u metalurgijistandardizacija i meunarodna saradnjaouvanje resursa i zatita ivotne sredineobrazovanjeproizvodnja gvoa, elika i obojenih metalaprerada metala u plastinom stanju i livenjeinenjerstvo materijalareciklaa metalnih materijalafizika metalurgija i termika obrada

 • Savez inenjera metalurgije Srbije2006.-2008. 3rd International Symposium Light Metals and Composite Materials Belgrade, September 12-14.(23 rada, 76 autora i koautora iz 10 zemalja)

  Predavai po pozivu:Yong Du, Ruderiger Bahr, Velimir Radmilovi,Karl Heinz Spitzer, Dimitrios Panais, Zlatanka MartinovaExtraction, Rafination, RecyclingCasting and metal workingPM processingStructure and phase transformationsMaterials design and applicationRare and other metalsNanocomposite materialsMicrostructural and interface characterizationPhase interactionsModelling and simulation

 • Savez inenjera metalurgije Srbije2006.-2010. 4th International Conference Processing and Structure of Materials Pali, May 27-29.

  Topics:

  (33 rada, 80 autora-koautora iz 14 zemalja)Deformation processingmodeling and simulationcasting and solidificationphysical metallurgy of ferrous and non-ferrous alloyscorrosion behaviorphysical and mechanical properties of ceramic and carbon materials

 • Metallurgical & Materials Engineering Congress of South-East Europe

  *******************