Click here to load reader

Natječaj za upis

 • View
  220

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Natječaj za upis

 • NATJEAJ

  ZA UPIS UENIKA U

  I. RAZRED SREDNJE KOLE

  U K. GOD. 2015./2016.

  ZADARSKA UPANIJA

 • Na temelju lanka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (Narodne novine

  broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) srednje kole Zadarske

  upanije oglaavaju

  NATJEAJ ZA UPIS UENIKA U I. RAZRED SREDNJE KOLE

  ZA KOLSKU GODINU 2015./2016.

  Zajednika obavijest

  Izrazi koji se koriste u ovom natjeaju, a koji imaju rodno znaenje, bez obzira na to jesu li koriteni u mukome

  ili enskome rodu, obuhvaaju na jednak nain i muki i enski rod.

  Ope odredbe

  I.

  Pravo upisa u prvi razred srednje kole imaju svi kandidati koji su zavrili osnovno obrazovanje, pod jednakim

  uvjetima u skladu s brojem upisnih mjesta utvrenih Odlukom o upisu uenika u I. razred srednje kole u

  kolskoj godini 2015./2016. (Narodne novine broj: 52/15), te kriterijima utvrenih Pravilnikom o elementima i

  kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole (Narodne novine broj: 49/15).

  Pod jednakim uvjetima u srednje kole upisuju se kandidati hrvatski dravljani, Hrvati iz drugih drava te djeca

  dravljana iz drava lanica Europske unije.

  U prvi razred srednje kole mogu se upisati kandidati koji do poetka kolske godine u kojoj upisuju prvi razred

  srednje kole navravaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje kolskog odbora, u prvi razred srednje kole moe se

  upisati kandidat do navrenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kandidat

  stariji od 18 godina.

  Dobne granice za upis kandidata u pojedine programe srednjega umjetnikog obrazovanja propisane su lankom

  8. Zakona o umjetnikom obrazovanju (Narodne novine broj: 130/11).

  Kandidati se za upis u obrazovne programe prijavljuju i upisuju putem mrene stranice Nacionalnog

  informacijskog sustava prijava i upisa u srednje kole (NISpuS).

  U svakome upisnom roku kandidat se moe prijaviti za upis u najvie est (6) obrazovnih programa.

  II.

  U srednju kolu moe se upisati i redovito obrazovati bez plaanja trokova kolovanja i kandidat koji je strani

  dravljanin iz zemlje izvan Europske unije ako ispunjava jedan od sljedeih uvjeta:

  1. ako za to postoji meudravni ugovor ili drugi interes tijela dravne ili lokalne vlasti odnosno javnih ustanova;

  2. ako takva osoba ima status izbjeglice u Hrvatskoj koji je utvrdilo ovlateno upravno tijelo u Hrvatskoj; 3. ako je roditelj ili skrbnik te osobe hrvatski dravljanin; 4. ako roditelj ili skrbnik te osobe ima radnu dozvolu i dozvolu privremenoga boravka ili poslovnu

  dozvolu u Hrvatskoj;

  5. ako roditelj ili skrbnik te osobe ima odobren stalni boravak u Hrvatskoj; 6. ako je roditelj ili skrbnik te osobe diplomatski ili poslovni predstavnik strane drave u Hrvatskoj; 7. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe azilant ili traitelj azila; 8. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe stranac pod supsidijarnom zatitom ili stranac pod

  privremenom zatitom.

  Kandidat strani dravljanin iz zemalja izvan Europske unije, a koji ne ispunjava ni jedan od navedenih uvjeta,

  moe se upisati u srednju kolu kao redoviti uenik uz obvezu plaanja trokova kolarine.

  ELEMENTI VREDNOVANJA

  III.

  Za upis u I. razred srednje kole prijavljenom kandidatu vrednuju se i boduju zajedniki, dodatan i poseban

  element.

  http://www.zakon.hr/cms.htm?id=66http://www.zakon.hr/cms.htm?id=67http://www.zakon.hr/cms.htm?id=68http://www.zakon.hr/cms.htm?id=69http://www.zakon.hr/cms.htm?id=70http://www.zakon.hr/cms.htm?id=71http://www.zakon.hr/cms.htm?id=72http://www.zakon.hr/cms.htm?id=73http://www.zakon.hr/cms.htm?id=182http://www.zakon.hr/cms.htm?id=480http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1671

 • ZAJEDNIKI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA

  IV.

  Zajedniki element za upis kandidata u sve srednjokolske programe obrazovanja ine prosjeci zakljunih ocjena

  iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja.

  Na takav nain mogue je stei najvie 20 bodova.

  Za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju kraem od tri godine vrednuju se

  prosjeci zakljunih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog

  obrazovanja.

  Za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe obrazovanja za vezane obrte, u

  trajanju od najmanje tri godine, uz element iz stavka 1. ove toke, vrednuju se i zakljune ocjene u posljednja

  dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik.

  Na takav nain mogue je stei najvie 50 bodova.

  Za upis u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od

  najmanje etiri godine, uz element iz stavka 1. ove toke vrednuju se i zakljune ocjene u posljednja dva razreda

  osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih

  predmeta vanih za nastavak obrazovanja u pojedinim programima obrazovanja od kojih su dva

  propisana Popisom predmeta posebno vanih za upis koji je sastavni dio Pravilnika, a jedan samostalno odreuje

  srednja kola. Za programe koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina to je, u pravilu, nastavni

  predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

  Na takav nain mogue je stei najvie 80 bodova.

  U sluaju da kandidatu u svjedodbama za posljednje etiri godine osnovnog obrazovanja nije upisana ocjena iz

  nekog od nastavnih predmeta koji su znaajni za prijavu za upis, za utvrivanje broja bodova iz toga nastavnoga

  predmeta koristi se prosjek svih zakljunih ocjena na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog

  obrazovanja.

  DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA

  V.

  Dodatni element vrednovanja ine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata.

  Sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

  na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vjetina, sposobnosti i darovitosti;

  na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju;

  na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima kolskih sportskih drutava.

  Vrednovanje uspjeha radi upisa u programe likovne umjetnosti i dizajna

  VI.

  (1) Za upis kandidata u programe likovne umjetnosti i dizajna provjerava se darovitost kandidata za likovno

  izraavanje crtanjem olovkom ili ugljenom te slikanjem (tempera, gva ili akvarel). Navedenom provjerom

  mogue je ostvariti najvie 120 bodova, a minimalni bodovni prag na navedenoj provjeri je 70 bodova.

  (2) Konana ljestvica poretka kandidata utvruje se zbrajanjem bodova dobivenih provjerom darovitosti za

  likovno izraavanje i zajednikog, dodatnog i posebnog elementa vrednovanja.

  (3) Ako dva ili vie kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario vei broj

  bodova iz provjere darovitosti za likovno izraavanje.

  Vrednovanje uspjeha radi upisa u programe glazbene umjetnosti

  VII.

  Kandidatima koji su uspjeno zavrili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi (II.) pripremni razred srednje

  glazbene kole za upis u I. razred etverogodinjega srednjega glazbenog programa vrednuju se:

  zajedniki, dodatni i poseban element vrednovanja; postignuti opi uspjeh iz petoga i estoga razreda glazbene kole ili dva razreda pripremnoga

  obrazovanja;

  konani rezultati ostvareni na prijamnome ispitu glazbene darovitosti. Na takav nain mogue je stei najvie 260 bodova.

 • Prijamni ispit za instrumentaliste i pjevae obuhvaa provjeru iz temeljnoga predmeta struke i solfeggia, za

  teoretiara provjeru iz klavira i solfeggia, a za graditelja i restauratora glazbala provjeru solfeggia i ocjenu

  priloenog rada (izgraeno glazbalo).

  Na temelju prijamnoga ispita mogue je stei najvie 170 bodova, a minimalni prag na prijamnome ispitu je 70

  bodova.

  Ako dva ili vie kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario vei broj

  bodova na prijamnome ispitu glazbene darovitosti.

  Kandidati koji nisu pohaali osnovnu glazbenu kolu upisuju prvi pripremni razred srednje glazbene kole nakon

  prijamnoga ispita koji sadri provjeru sluha, glazbenog pamenja i ritma, a za glazbenika pjevaa i izvedbu dviju

  vokalnih skladbi po slobodnome izboru.

  Na prijamnome ispitu moe se ostvariti najvie 180 bodova, a minimalni prag je 100 bodova.

  Vrednovanje uspjeha za upis u programe plesne umjetnosti

  VIII.

  Kandidati koji su uspjeno zavrili osnovno plesno odnosno baletno obrazovanje ili pripremni razred srednje

  plesne kole za upis u I. razred etverogodinjega srednjega plesnog programa vrednuju se:

  zajedniki, dodatni i poseban element vrednovanja; opi uspjeh iz etvrtoga razreda plesne odnosno baletne kole ili uspjeh iz pripremnoga razreda; konani rezultati ostvareni na prijamnome ispitu plesne darovitosti koji ukljuuje uspjeh iz glavnih

  plesnih predmeta koje je utvrdila kola i objavila u ovome Natjeaju.

  Na takav nain mogue je stei najvie 200 bodova.

  Na temelju prijamnoga ispita mogue je stei najvie 115 bodova, a minimalni prag na prijamnome ispitu je 70

  bodova.

  Ako dva ili vie kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario vei broj

  bodova na prijamnome ispitu plesne darovitosti.

  Kandidat koji nije pohaao osnovnu plesnu kolu upisuje pripremni razred srednje plesne kole nakon

  poloenoga pri

Search related