Click here to load reader

NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG · PDF file- Fizička hemija - Zaštita životne sredine - Metode analize zagađujućih materija - Eko zaštita u industriji - Analiza,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG · PDF file- Fizička hemija -...

 • NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održanoj 20.4.2017. godine odlukom broj 35/77 imenovani smo za članove Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti uslova za reizbor dr Snežane M. Aksentijević, dipl. inž. metalurgije u naučno-istraživačko zvanje naučni saradnik. Na osnovu pregleda i analize dostavljenog materijala i uvida u dosadašnji rad Snežana Aksentijević, Komisija podnosi sledeći:

  IZVEŠTAJ

  1.1 BIOGRAFSKI PODACI

  Snežana M. Aksentijević rođena je 2.8.1968. godine u Užicu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu završila je 1995. godine po nastavnom planu koji obuhvata crnu i obojenu metalurgiju, diplomskim radom: „Konstrukcija alata za isparljive modele“ ocenom 10 (deset) i prosečnom ocenom u toku studiranja 8,63 (osam 63/100). Magistrirala je na Tehnološko-metalruškom fakultetu u Beogradu, magistarskom tezom: „Projektovanje optimalne tehnologije livenja sa polistirenskim modelima putem modelovanja procesa“, 2003. godine.

  Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, 2011. god., odbranila je doktorsku disertaciju: „Model distribucije rezidua hazardnih teških metala između čvrste i tečne faze“ i stekla zvanje Doktor tehničkih nauka iz oblasti inženjerstva zaštite životne sredine.

  Od 1995. godine radi u Visoko poslovno-tehničkoj školi strukovnih studija u Užicu, prvo kao stručni saradnik, a od 2011. godine kao profesor strukovnih studija na predmetima:

  - Fizička hemija - Zaštita životne sredine - Metode analize zagađujućih materija - Eko zaštita u industriji - Analiza, kontrola i zaštita zemljišta - Analiza, kontrola i zaštita vazduha

  Recenzent je u Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju. Član je Srpskog hemijskog društva i Saveza inženjera metalurgije Srbije. Zvanje naučnog saradnika stekla je 31.10.2012. godine na Tehnološko-metalurškom

  fakultetu u Beogradu. Dr Snežana Aksentijević bila je angažovana na tri međunarodna projekta: TEMPUS projekat 157871- Bezbednost i zdravlje na radu, projekat broj 511044-1-TEMPUS- 2010-1-UK-JPCR Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes, i TEMPUS Projekat 544543 Modernization and harmonization of tourism study programmes in Serbia.

 • Objavila je 2 udžbenika (1. Snežana Aksentijević, Fizička hemija – zbirka zadataka, Beosong, Beograd (2014), ISBN 978-86-7686-200-9; 2. Snežana Aksentijević, Metode analize zagađujućih materija, VPTŠ Užice (2015), ISBN 978- 86-83573-41-7), 1 rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti (M21a), 1 rad u vrhuskom međunarodnom časopisu (M21), 4 rad u istaknutim međunarodnim časopisima (M22), 2 rad u časopisima međunarodnog značaja (M23) rada u časopisima nacionalnog značaja, 1 rad u nacionalnom časopisu međunarodnog značaja (M24), 5 radova objavljenih u vodećem časopisu nacionalnog zanačaja (M51), 2 rad u časopisima nacionalnog zanačaja (M52), 37 saopštenja na skupovima međunarodnog značaja štampani u celini (M33), 12 saopštenja sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (M34), 19 saopštenja na nacionalnim skupovima štampani u celini (M63), 4 saopštenja sa nacionalnih skupova štampani u izvodu (M64). Kandidat je samostalno pripremio 7 kurseva, Fizičke hemije, Korozije i zaštite i Eko zaštite u industriji i Analiza, kontrola i zaštita zemljišta, Zaštita životne sredine, Metode analize zagađujućih materija i Analiza, kontrola i zaštita vazduha na Visokoj poslovno – tehničkoj školi strukovnih studija u Užicu. Mentor je 158 završnih i 9 specijalističkih radova odbranjenih na Visokoj poslovno – tehničkoj školi strukovnih studija u Užicu. Dr Snežana Aksentijević je od 2011. godine član Programskog odbora Međunarodne naučne konferencije "Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja – SED“ koja se održava u Visokoj poslovno-tehničkoj školi strukovnih studija u Užicu. Recenzent je dva udžbenika: - Ekologija i turizam, Ljiljane Trumbulović Bujić, VPTŠ Užice, (2014) ISBN 978-86- 83573-46-2 - Ekoturizam, Radmila Kostić Novaković, Ljiljana Trumbulović Bujić, VPTŠ Užice, (2016) ISBN 978-86-83573-46-2 Dr Snežana Aksentijević je recenzent više radova u međunarodnim časopisima kategorije M20 - Environmental Technology – 9 recenzija i Environmental Monitoring and Assessment 2 recenzije. Učešće na navedenim projektima, kao i realizacija istraživanja tokom izrade magistarske i doktorske disertacije potvrdili su istraživačku kompetentnost kandidata.

  ELEMENTI ZA KVALITATIVNU OCENU NAUČNOG DOPRINOSA KANDIDATA 1. Naučni radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja (M20) 1.1. Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti (M21a)

  Posle izbora u zvanje 1.1.1. Jelena S. Kiurski, Branislav B. Marić, Snežana M. Aksentijević, Ivana B. Oros, Vesna S. Kecić, Ilija M. Kovačević, Indoor air quality investigation from screen printing industry, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume(28), December 2013, p. 224 – 231 ISSN: 1364 – 0321

 • 1.2. Radovi u istaknutom međunarodnom časopisu (M22) Do izbora u zvanje

  1.1. Aksentijevic, S., Kiurski, J.,Vucinic Vasic,М., Arsenic Distribution in Water/Sediment System of Sevojno, Environmental Monitoring and Assessment, (2012), Volume 184, Number 1, p. 335-341, ISSN 1573-2959

  Posle izbora u zvanje

  1.2.2. M. Vučnić Vasić, J. Kiurski, S. Aksentijević, U. Kozmidis-Luburić, Metal concentration and particle size distribution of stream and river water polluted from copper rolling mill industry, International Journal of Environmental Science and Technology, (2013), Volume 10, Number 5, p. 923 – 930, ISSN 1735-1472

  1.2.3. J. Kiurski , B. Marić, S. Aksentijević, I. Oros, V. Kecić, Occupational hazards in printing industry , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, (2016), Vol. 13, No. 3, p. 955-972

  1.2.4. Kiurski S. Jelena, Aksentijevic M. Snezana, Oros B. Ivana, Multiple regression analysis as indicator of hazardous organic pollutants interdependency in pad press indoor air, CLEAN- Soil Air Water , (2016), Vol.44, No.12, p. 1605 – 1613.

  1.2.5. Jelena S. Kiurski, Ivana B. Oros, Vesna S. Kecic, Ilija M. Kovačević, Snezana M. Aksentijević, The temporal variation of indoor pollutants in photocopying shop, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, (2016), vol. 30 br. 4, p. 1289- 1300, ISSN 1436 – 3240 1.3. Radovi u međunarodnom časopisu (M23) Do izbora u zvanje 1.3.1.Kiurski, Jelena, Vučinić-Vasić, Milica, Aksentijević, Snežana, Kozmidis-Luburić, Uranija, Vojinović-Miloradov, Mirjana (2010): Metals Distribution and Partice Size Analysis in Water and Sediment of the Djetinja River and Dragića Spring (Serbia), Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, Vol. 16, No. 4, p. 363-372, (2010) ISSN 1451-9372.

  http://link.springer.com/journal/477

 • Posle izbora u zvanje

  1.3.2. Jelena, Kiurski, Snežana, Aksenitijević, Ljubo, Nedović, Ivana, Oros, Dragan, Adamović, Jelena, Krstić, Lidija Čomić (2016): THE INFLUENCE OF PRINTING MICROCLIMATE PARAMETERS ON ISOPROPYL ALCOHOL EMISSION, Environmental Engineering and Management Journal, Vol.15, No.8. p. 1705- 1711. ISSN: 1582-9596

  1.4. Radovi objavljeni u nacionalnom časopisu međunarodnog značaja (M24) Posle izbora u zvanje 1.4.1. Snežana Aksentijević, Jelena Kiurski, Zagorka Aćimović Pavlović: Olovo u otpadnim vodama metaloprerađivačke industrije Zapadne Srbije, Zaštita materijala, (2013), Vol. 54, No. 2, p. 175-178, UDK 628.358.043.045, ISBN ISSN: 0351-9465

  2. Zbornici međunarodnih naučnih skupova (M30)

  2.1. Saopštenja sa međunarodnog skupa štampan u celini (M33)

  Do izbora u zvanje

  2.1.1. Đuričić M., Aćimović Z., Tomović-Perović S., Stevanović M., Anđić S., »Examination of Phase Transitions and Recovering of Cold Sintered Iiron Powder«, International Congress Mechanical Engineering Tehnologies, Sofia (1997), Proceedings, vol.7 (16), p. 8-13.

  2.1.2. Trumbulović LJ., Aćimović Z., Panić S., Đuričić M., Aksentijević S., »The refractory Lining Based on Cordierite for the Application in the Casting«, 34th International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor, 30.9 – 2.10. 2002., Proceedings, p. 477 - 480.

  2.1.3. Aksentijević S., Aćimović Z., Đuričić M.R., »The Research of the Possibility of Mathematical Optimizing of the Process of Casting With Evaporabile Models«, 4th Internacional Coference, Research and Develoment in Mechanical Industry, RaDMI 2004, Zlatibor, 31.8. – 4.9.2004., Proceedings, p. 883-886., ISNB 86-83803-18-X (HTMS)

  2.1.4 Aksentijević S., Aćimović Z., Đuričić M.R., »Viable Development – Prerequisite of Life Quality«, 5th International Conference ″Research and Development in Mechanical Industry″ RaDMI 2005, Vrnjačka Banja, 4 – 7.9. 2005., Proceedings, p. 311-315., ISNB 86-83803-30-1

 • 2.1.5. Vasović V., Aćimović Z., Drobnjak R., Aksentijević S., »Environment Management«, 5th International Conference ″Research and Development in Mechanical Industry″ RaDMI 2005, Vrnjačka Banja, 4 – 7.9. 2005., Proceedings, p. 549-552. ISNB 86-83803-30-1

  2.1.6. Aksentijević S., Aćimović Z., »Research of Possibilities of Reducing Errors on

Search related