17
1 Univerzitet u Beogradu Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Studijski program Defektologija - modul Prevencija i tretman poremećaja ponašanja Nastavni program (syllabus) za predmet Socijalna patologija Naziv predmeta: Socijalna patologija Naziv predmeta na engleskom: Social pathology Nivo studija Osnovne akademske II godina Кarakter predmeta Obavezni predmet Nedeljni fond časova 2+2 Godišnji fond časova 60+60 Тrajanje i raspored nastave Predavanja, III i IV semestar, sreda: 11:45h 13:15h Vežbe, III i IV semestar, sreda: 13:30h -15:00h; Broj ESPB 9 Nastavnik prof. dr Aleksandar Jugović Аsistent ass. mast. Dragica Bogetić Način izvođenja nastave Predavanja kroz power-point prezentacije, diskusije, izlaganja studenata, rad u malim grupama, upotreba video-materijala, konsultacije kroz individualni mentorski rad. Nač in ocenjivanja i vrednovanja predmetnih oblasti Predispitne obaveze - student može da osvoji maksimalno 50 poena: 1) obavezni pismeni test/kolokvijum 30 poena (maks.) 1) fakultativni usmeni seminar 20 poena (maks): student može usmeno položiti III deo gradiva: Teorijske perspektive društvene devijantnosti i osvojiti max. 20 a min. 12 poena i time biti oslobođen tog dela gradiva na usmenom ispitu (jednog od tri pitanja). Položen ovaj deo gradiva važi godinu dana, zaključno sa junskim rokom naredne školske godine. Ispitne obaveze - završni usmeni ispit 50 ili 70 poena (maks.) Da bi student stekao pravo da izađe na usmeni fakultativni seminar i završni usmeni ispit mora imati položen pismeni kolokvijum u formi testa. Kolokvijum obuhvata III deo sadaja predmeta: teorijske perspektive društvene devijantnosti.

Nastavni program (syllabus) za predmet Socijalna patologijajugovic.fasper.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/SOCIJALNA-PATOLOGIJA...4. Zoran Stanković&Dejan Begović (1995)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Nastavni program (syllabus) za predmet Socijalna patologijajugovic.fasper.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/SOCIJALNA-PATOLOGIJA...4. Zoran Stanković&Dejan Begović (1995)

1

Univerzitet u Beogradu

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Studijski program Defektologija - modul Prevencija i tretman poremećaja ponašanja

Nastavni program (syllabus) za predmet Socijalna patologija

Naziv predmeta:

Socijalna patologija

Naziv predmeta na engleskom:

Social pathology

Nivo studija

Osnovne akademske – II godina

Кarakter predmeta

Obavezni predmet

Nedeljni fond časova

2+2

Godišnji fond časova

60+60

Тrajanje i raspored nastave Predavanja, III i IV semestar, sreda: 11:45h – 13:15h

Vežbe, III i IV semestar, sreda: 13:30h -15:00h;

Broj ESPB

9

Nastavnik

prof. dr Aleksandar Jugović

Аsistent ass. mast. Dragica Bogetić

Način izvođenja nastave

Predavanja kroz power-point prezentacije, diskusije, izlaganja studenata, rad u malim grupama, upotreba video-materijala,

konsultacije kroz individualni mentorski rad.

Način ocenjivanja i vrednovanja

predmetnih oblasti

Predispitne obaveze - student može da osvoji maksimalno 50

poena: 1) obavezni pismeni test/kolokvijum – 30 poena (maks.)

1) fakultativni usmeni seminar – 20 poena (maks): student

može usmeno položiti III deo gradiva: Teorijske perspektive

društvene devijantnosti i osvojiti max. 20 a min. 12 poena i

time biti oslobođen tog dela gradiva na usmenom ispitu

(jednog od tri pitanja). Položen ovaj deo gradiva važi godinu

dana, zaključno sa junskim rokom naredne školske godine.

Ispitne obaveze - završni usmeni ispit – 50 ili 70 poena (maks.)

Da bi student stekao pravo da izađe na usmeni fakultativni

seminar i završni usmeni ispit mora imati položen pismeni

kolokvijum u formi testa. Kolokvijum obuhvata III deo sadržaja

predmeta: teorijske perspektive društvene devijantnosti.

Page 2: Nastavni program (syllabus) za predmet Socijalna patologijajugovic.fasper.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/SOCIJALNA-PATOLOGIJA...4. Zoran Stanković&Dejan Begović (1995)

2

Izračunavanjeocene: dо 50 poena = ocena 5 (nije položio)

оd 51 – 60 poena = оcena 6 (dovoljan)

оd 61 – 70 poena = оcena 7 (dobar)

оd 71 – 80 poena = оcena 8 (vrlo dobar)

оd 81 – 90 poena = оcena 9 (оdličan)

оd 91 – 100 poena = оcena 10 (оdličan-izuzetan)

Način polaganja

Obavezni pismeni kolokvijum i usmeni ispit.

Кontrola kvaliteta predmeta Studentska evaluacija, analiza ispunjenosti plana rada, analiza

ispitnih rezultata.

Оbavezna literatura

1. Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu

edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i

Partenon.

2. Milosav Milosavljević (2003). DEVIJACIJE I DRUŠTVO.

Beograd: Draganić.

3. Aleksandar Jugović (2014). ZAPISI IZ ANOMIJE – ogledi

iz nauke o društvenim devijacijama. Beograd: Institut za

kriminološka i sociološka istraživanja.

4. Zoran Stanković&Dejan Begović (1995).

ALKOHOLIZAM – OD PRVE DO POSLEDNJE ČAŠE.

Beograd: Kreativni centar).

5. Petar Nastasić (2004). NE DOZVOLI DA TE DROGA

IZBACI IZ IGRE. Beograd: Privredni pregled).

Dopunska literatura U dogovoru sa nastavnikom za svaku tematsku jedinicu koja se

obrađuje na predavanjima i vežbama.

Opis predmeta Socijalna patologija

Socijalna patologija u savremenom naučnom i društvenom kontekstu prevazilazi svoje početne

socijalno-medicinske i pozitivističke korene postajući integrativna i teorijsko-pluralistička nauka o

društvenim devijacijama. Srž tako shvaćene ove naučne discipline čini kompleksno razmatranje

društvenih devijacija kao društvenih pojava i njihovo smeštanje u socio-kulturološki kontekst ili

relaciju društvo-kultura-pojedinac/čovek. Sadržajem predmeta obuhvaćene su tri osnovne celine.

Prva u kojoj se razmatraju predmetno-ciljne i teorijsko-metodološke osnove socijalne

patologije – osnovne kategorije, metode, definicije, tipologije, najvažnije teorijske paradigme o

društvenim devijacijama.

Druga celina je posvećena fenomenologiji i etiologiji društvenih devijacija i socijalnih

problema: prirodi, sadržaju, strukturi, rasprostranjenosti, distribuciji, dinamici, činiocima/faktorima

uslovljenosti i uzročnosti i posledicama devijacija. U ovom delu razmatraju se sledeće pojave:

siromaštvo, nezaposlenost, kriminal, maloletničko prestupništvo, vandalizam i društvene agresije,

prosjačenje i skitnja, alkoholizam, zavisnost od psihoaktivnih supstanci, kocka, samoubistva,

prostitucija, primeri socijalnih dezorganizacija.

I treća celina koja razmatra katakteristike i tipove odnosa društva prema različitim društvenim

devijacijama (neformalni/vaninstitucionalni i formalni/institucionalni sistemi društvene reakcije).

Page 3: Nastavni program (syllabus) za predmet Socijalna patologijajugovic.fasper.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/SOCIJALNA-PATOLOGIJA...4. Zoran Stanković&Dejan Begović (1995)

3

Cilj predmeta Socijalna patologija

Studenti kroz program nastavnog predmeta Socijalna patologija treba da:

1. upoznaju nastanak, razvoj, predmet i ciljeve socijalne patologije kao nauke o društvenim

devijacijama;

2. upoznaju metode nauke o društvenim devijacijama;

3. ovladaju osnovnim pojmovima o društvenim devijacijama kao i definicijama, kriterijumima i

opštim tipologijama devijantnosti;

4. steknu znanja o različitim teorijskim perspektivama nauke o društvenim devijacijama i da

izgrade kritičke sudove u vezi njihovih teorijskih omeđenosti i vrednosti;

5. razumeju praktične konsekvence različitih teorijskih shvatanja društvenih devijacija;

6. upoznaju fenomenologiju i etiologiju društvenih devijacija: prirodu, sadržaje, strukturu,

rasprostranjenost, distribuciju, dinamiku, činioce/faktore uslovljenosti i uzročnosti i posledice

društvenih devijacija;

7. razumeju povezanost društvenih devijacija sa: društvenim odnosima, promenama i strukturama;

društvenim poretkom; socijalnom kontrolom; socijalnim diferencijacijama; odnosima moći u

društvu; društvenim vrednostima; (sub)kulturnim identitetima i životnim stilovima; modelima

ponašanja, itd; steknu znanja o karakteru, tipovima ili modelima odnosa društva prema

devijacijama.

Page 4: Nastavni program (syllabus) za predmet Socijalna patologijajugovic.fasper.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/SOCIJALNA-PATOLOGIJA...4. Zoran Stanković&Dejan Begović (1995)

4

Sadržaj predmeta Socijalna patologija

I POJAM, ISTORIJA, PREDMET I METODE NAUKE O DRUŠTVENIM DEVIJACIJAMA

1. Pojam nauke o društvenim devijacijama - socijalne patologije

2. Istorijski koreni nauke o društvenim devijacijama

3. Istraživanja koja prethode konstituisanju nauke o društvenim devijacijama Parcijalne studije socijalnih problema

Socijalutopisti

4. Predmet nauke o društvenim devijacijama - socijalne patologije

5. Odnos socijalne patologije sa bliskim naukama Sociologija i socijalna patologija

Socijalna patologija i kriminologija

Socijalna patologija i psihologija/psihopatologija

6. Aspekti proučavanja društvenih devijacija

7. Metode nauke o društvenim devijacijama (socijalne patologije)

Opšte metode društvenih nauka: Indukcija-dedukcija. Analiza-sinteza.

Istorijsko-dijalektička metoda.

Sociološke metode: Posmatranje. Intervju. Anketa. Akciona istraživanja.

Posebne metode nauke o društvenim devijacijama: Statistička metoda. Istorija slučaja.

Analiza slučaja. Viktimološka metoda.

Literatura: Milosav Milosavljević (2003). DEVIJACIJE I DRUŠTVO. Beograd: Draganić

II POJMOVNE OSNOVE NAUKE O DRUŠTVENIM DEVIJACIJAMA

1. Pojam devijantnosti

Relativnost devijantnosti (Ne)normalnost društvenih ponašanja

2. Kriterijumi određivanja društvenih devijacija Normativni kriterijum

Kriterijum društvenih vrednosti

Kriterijum društvene reakcije

Kriterijum ljudskih potreba

3.Opšti tipovi društvenih devijacija Devijacije i poredak: sistemske, adaptivne i nekonformističke devijacije

Piramida devijantnosti

Pozitivne i negativne devijacije

4. Integrativno određenje društvenih devijacija

5. Pojam i koncepti rizičnosti Društvo rizika i kultura straha

Socijalni rizici i rizične socijalne grupe

Faktori rizika/zaštite i rizična ponašanja

Literatura:

Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd:

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon.

Milosav Milosavljević (2003). DEVIJACIJE I DRUŠTVO. Beograd: Draganić

Page 5: Nastavni program (syllabus) za predmet Socijalna patologijajugovic.fasper.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/SOCIJALNA-PATOLOGIJA...4. Zoran Stanković&Dejan Begović (1995)

5

Aleksanadar Jugović (2014). ZAPISI IZ ANOMIJE – ogledi iz nauke o društvenim

devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

III TEORIJE DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI

1. Bio-antropološka teorija: devijantnost kao bio-kulturno zaostajanje

Idejni izvori: frenologija i teorija evolucije

Atavizam

Lombrozova tipologija devijanata

Teorijske implikacije: genetske i samo-konstitucionalne teorije

2. Socijalno-patološka&pozitivistička teorija: moralni poredak i patologija

društva

Ogist Kont: devijantnost i moralna bolest Herbert Spenser: društvena bolest i disolucija

Pozitivistički funkcionalizam: Emil Dirkem

Dirkemovo shvatanje odnosa pojedinac-društvo

Kolektivna svest, društvena integracija i regulacija

Anomija

Razlikovanje normalnih od patoloških društvenih pojava

Devijacije kao funkcionalne pojave

3. Ekološka teorija: devijantnost i socijalna dezorganizacija

Izvori: moralni statističari i rane ekološke studije

Devijantnost u urbanim područijima

Devijantnost kao socijalna dezorganizacija

Ekološki interakcionizam

Diferencijalna asocijacija i identifikacija

Kulturni konflikat

Teorija socijalnih dezorganizacija

4. Strukturalno – funkcionalistička teorija: disfunkcije, sistem i socijalna

kontrola

Poredak, pluralizam i devijantnost Disfunkcionalnost devijacija

Devijantnost kao društvena uloga

Funkcionalnost devijacija

Mertonovo shvatanje anomije

Razlikovanje aberacija i nekonformizma

Devijantne subkulture

5. Socijalno-antropološka&egzistencijalistička teorija: bolesno društvo i

egzistencija čoveka Ljudske potrebe u društvu tehničkog uma Ideja zdravog društva

Normativni humanizam

Fromovo shvatanje ljudskih potreba i njihovih izvitoperenja

Page 6: Nastavni program (syllabus) za predmet Socijalna patologijajugovic.fasper.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/SOCIJALNA-PATOLOGIJA...4. Zoran Stanković&Dejan Begović (1995)

6

Fromovo shvatanje “bekstva od slobode” i otuđenja

Uzroci i posledice bolesnog društva

6. Interakcionističko&konstruktivistička teorija: različitost, poredak i

stigmatizacija Kontsrukcija i interpretacija ljudskih značenja Devijantnost kao etiketa

Procesi konstrukcije devijantnosti

Kultura “žrtvenog jarca” i “ideologija stigme”

Destigmatizacija

7. Radikalno-kritičke teorija: devijantnost i kapitalizam Teorijski izvori: marksizam i interakcionizam

Osnove konfliktnih teorija o društvu

Normalnost kao lažna svest

Deprivacija u sistemu kapitalizma

8. Teorija socijalne kontrole: devijantnost i socijalna kontrola Ideološke i antropološke pozicije desnog realizma

Hiršijeva arheologija konformizma

Teorija suzdržavanja

Teorija rutinske aktivnosti

Teorija reintegrativnog postiđivanja

Teorija niske samokontrole

Literatura:

Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd:

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon.

IV FENOMENOLOGIJA I ETIOLOGIJA DRUŠTVENIH DEVIJACIJA

1. Kriminal

Kriminal kao društvena devijacija Opšte klasifikacije kriminala

Socijalne protivrečnosti, krize kapitalizma i kriminal

Društvena struktura, ekonomske prilike i kriminal

Karakteristike organizovanog kriminala

Subkulturna obeležja organizovanog kriminala

Kriminalne mreže u socijalnim strukturama

Page 7: Nastavni program (syllabus) za predmet Socijalna patologijajugovic.fasper.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/SOCIJALNA-PATOLOGIJA...4. Zoran Stanković&Dejan Begović (1995)

7

2. Maloletnički kriminal Pojam i karakteristike maloletničkog prestupništva

Trendovi i oblici maloletničkog kriminala

Socijalna i razvojna obeležja maloletničkog kriminala i predikcija

Etiologija maloletničkog kriminala

Društveni odgovori na maloletnički kriminal

3. Nasilje i društvene agresije Pojam i teorijska objašnjenja prirode nasilja i agresija

Društveni izvori i oblici agresija

Huliganizam

Vandalizam i grafitizam

Nasilje nad decom

4. Alkoholizam Pojam alkoholizma i stavovi o alkoholizmu

Uzroci alkoholizma

Tipovi alkoholičara

Alkoholizam, porodica i deca

Zdravstvene, psihičke i socijalne posledice alkoholizma

Lečenje alkoholičara

5. Zavisnost od droga Droge: pojam, način unošenja i delovanje

Osnovne karakteristike i razvoj zavisnosti od droga

Vrste i obeležja droga

Opšte posledice unošenja droga i specifični problemi kod zavisnosti

Uzroci zavisnosti od droga

Terapija zavisnosti od droga: lečenje i faze terapijskog programa

6. Prostitucija Pojam prostitucije i socijalne karakteristike prostitutki

Oblici prostitucije i klasifikacija prostitutki

Društveni odnos prostitutka – mušterija

Uzroci prostitucije

Društvena reakcija na prostituciju

Prevencija prostitucije i rehabilitacija prostitutki

7. Kocka Opšte odlike i vrste ljudskih igara

Pojam kockanja i kockarskih igara

Karakteristike kockanja i kockara

Društveni uzroci i posledice kockanja

Kockanje kao zavisničko ponašanje

Kockanje i druge društvene devijacije

Društvena reakcija na kockanje

8. Prosjačenje i skitnja

Definisanje pojma prosjačenja i skitnje

Socijalne karakteristike prosjačenja i skitnje

Page 8: Nastavni program (syllabus) za predmet Socijalna patologijajugovic.fasper.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/SOCIJALNA-PATOLOGIJA...4. Zoran Stanković&Dejan Begović (1995)

8

Tipovi i oblici prosjačenja i skitnje

Uzroci i posledice prosjačenja i skitnje

Društvena reakcija na prosjačenje i skitnju

9. Samoubistva i pokušaji samoubistva Pojam, shvatanja i psiho-socijalne karakteristike samoubistva

Uzroci samoubistava: faktori rizika i socio-kulturni kontekst

Dirkemova tipologija samoubistava

Stope i raširenost samoubistava

Specifičnosti samoubistava mladih

Pokušaji samoubistva: pojam, obeležja i posledice

Društvena reakcija na samoubistvo i prevencija samoubistava

10. Korupcija kao makrosocijalna dezorganizacija Korupcija kao društveni problem

Aspekti i oblici korupcije

Društvena reakcija na korupciju

Literatura:

Milosav Milosavljević (2003). DEVIJACIJE I DRUŠTVO. Beograd: Draganić.

Aleksanadar Jugović (2014). ZAPISI IZ ANOMIJE – ogledi iz nauke o društvenim

devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

Zoran Stanković&Dejan Begović (1995). ALKOHOLIZAM – OD PRVE DO

POSLEDNJE ČAŠE. Beograd: Kreativni centar.

Petar Nastasić (2004). NE DOZVOLI DA TE DROGA IZBACI IZ IGRE. Beograd:

Privredni pregled.

Page 9: Nastavni program (syllabus) za predmet Socijalna patologijajugovic.fasper.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/SOCIJALNA-PATOLOGIJA...4. Zoran Stanković&Dejan Begović (1995)

ISPITNA PITANJA SOCIJALNA PATOLOGIJA

1. Pojam i istorijski koreni nauke o društvenim devijacijama (Milosav Milosavljević

(2003). DEVIJACIJE I DRUŠTVO. Beograd: Draganić).

2. Predmet nauke o društvenim devijacijama i odnos sa srodnim naukama (Milosav

Milosavljević (2003). DEVIJACIJE I DRUŠTVO. Beograd: Draganić).

3. Aspekti proučavanja i metode nauke o društvenim devijacijama (Milosav

Milosavljević (2003). DEVIJACIJE I DRUŠTVO. Beograd: Draganić)

4. Pojam devijantnosti i integrativno određenje društvenih devijacija (Aleksandar

Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu

edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

5. Opšti tipovi društvenih devijacija: piramida devijantnosti, pozitivne i negativne

devijacije, devijacije i poredak (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE

DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u

Beogradu i Partenon & Milosav Milosavljević (2003). DEVIJACIJE I DRUŠTVO. Beograd:

Draganić).

6. Kriterijumi za definisanje društvenih devijacija (Milosav Milosavljević (2003).

DEVIJACIJE I DRUŠTVO. Beograd: Draganić).

7. Pojam rizičnosti: društvo rizika, kultura straha, socijalni rizici i rizične socijalne

grupe (Aleksanadar Jugović (2014). ZAPISI IZ ANOMIJE – ogledi iz nauke o društvenim

devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja).

8. Faktori rizika/zaštite i rizična ponašanja (Aleksanadar Jugović (2014). ZAPISI IZ

ANOMIJE – ogledi iz nauke o društvenim devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka i

sociološka istraživanja).

1

Page 10: Nastavni program (syllabus) za predmet Socijalna patologijajugovic.fasper.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/SOCIJALNA-PATOLOGIJA...4. Zoran Stanković&Dejan Begović (1995)

2

9. Pojam i uloge teorije u društvenim naukama i pojam teorije&paradigme društvene devijantnosti

(Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za

specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

10. Kriminalna antropologija i frenologija (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE

DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i

Partenon).

11. Fizičko-moralni atavizam i Lombrozova tipologija zločinaca (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA

DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u

Beogradu i Partenon).

12. Bio-antropološka paradigma: uzroci zločina i biološke teorije devijantnosti (Aleksandar Jugović

(2013). TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Univerziteta u Beogradu i Partenon).

13. Osnove pozitivističke teorije društva i čoveka (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE

DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

14. Pozitivistička&socijalno-patološka paradigma: definicija normalnosti i devijantnosti (Aleksandar

Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i

rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

15. Pozitivistička&socijalno-patološka paradigma: tipovi i uzroci devijantnosti i društvena

reakcija (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za

specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

16. Moralna statistika i kartografija i rane ekološke studije kriminala (Aleksandar Jugović (2013).

TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Univerziteta u Beogradu i Partenon).

17. Čikaška škola humane ekologije i ekološki koncept društvene devijantnosti (Aleksandar

Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu

edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

18. Teorija ekološkog interakcionizama (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE

DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i

Partenon).

Page 11: Nastavni program (syllabus) za predmet Socijalna patologijajugovic.fasper.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/SOCIJALNA-PATOLOGIJA...4. Zoran Stanković&Dejan Begović (1995)

3

19. Teorija kulturnog konflikta i teorija socijalne dezorganizacije (Aleksandar Jugović (2013).

TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Univerziteta u Beogradu i Partenon).

20. Teorija diferencijalne asocijacije i identifikacije (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA

DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u

Beogradu i Partenon).

21. Teorija tehnika neutralizacije (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE

DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i

Partenon).

22. Strukturalni funkcionalizam kao društvena teorija (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA

DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u

Beogradu i Partenon).

23. Strukturalno-funkcionalistički koncept društvene devijantnosti (Aleksandar Jugović (2013).

TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Univerziteta u Beogradu i Partenon).

24. Teorija o disfunkcijama ličnosti (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE

DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i

Partenon).

25. Teorija anomije (pritiska) (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE

DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i

Partenon).

26. Teorije devijantnih subkultura i teorija socijalnih problema (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA

DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u

Beogradu i Partenon).

27. Strukturalno-funkcionalističke ideje o društvenoj reakciji (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA

DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u

Beogradu i Partenon).

28. Ljudske potrebe u društvu tehničkog uma: osnove socijalno-antropološke paradigme (Aleksandar

Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i

rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

Page 12: Nastavni program (syllabus) za predmet Socijalna patologijajugovic.fasper.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/SOCIJALNA-PATOLOGIJA...4. Zoran Stanković&Dejan Begović (1995)

4

29. Socijalno-antropološka paradigma: definicija normalnosti i devijantnosti (Aleksandar Jugović

(2013). TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i

rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

30. Socijalno-antropološka paradigma: izvitoperene ljudske potrebe (Aleksandar Jugović (2013).

TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i

rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

31. »Bekstvo od slobode«: socijalna psihologija fašizma (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA

DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u

Beogradu i Partenon).

32. Otuđenje čoveka i patogeni modus »imati« (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA

DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Univerziteta u Beogradu i Partenon).

33. Maligna agresivnost i neproduktivni društveni karakter (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA

DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u

Beogradu i Partenon).

34. Socijalno-antropološka paradigma: uzroci i lečenje bolesnog društva (Aleksandar Jugović

(2013). TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i

rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

35. Konstrukcija i interpretacija značenja: osnove I&K paradigme (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA

DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

36. Pojam devijantnost I&K paradigme (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE

DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i

Partenon).

37. Obeležja društvene stigme (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd:

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

38. Primarna i sekundarna devijacija (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI.

Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

39. Stigmatizacija: “kultura žrtvenog jarca” (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE

DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

40. Umrtvljavanje sopstva: totalne ustanove (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE

DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

41. Devijantna karijera: slučaj pušača marihuane (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE

DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

Page 13: Nastavni program (syllabus) za predmet Socijalna patologijajugovic.fasper.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/SOCIJALNA-PATOLOGIJA...4. Zoran Stanković&Dejan Begović (1995)

5

42. Mešoviti susreti i stereotipizacija (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI.

Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

43. Eskalacija i neprimenjivanje prinude (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI.

Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

44. Moralna panika (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za

specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

45. Proizvodnja devijantnosti i destigmatizirajuća politika društva (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA

DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i

Partenon).

46. Konfliktne teorije o društvu (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd:

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

47. Radikalno-kritički koncept društvene normalnosti (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE

DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

48. Radikalno-kritičke tipologije devijantnosti (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE

DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

49. Marksistička kriminologija V. Bongera i radikalni socijalni rad V. Holštajna (Aleksandar Jugović

(2013). TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u

Beogradu i Partenon).

50. Levi realizam i radikalni&marksistički feminizam (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE

DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

51. Radikalno-kritička paradigma: viđenje društvene reakcije (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA

DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i

Partenon).

52. Ideološke i antropološke pozicije »desnog realizma« (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE

DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

53. Rane teorije socijalne kontrole i Hiršijeva »arheologija konformizma« (Aleksandar Jugović (2013).

TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u

Beogradu i Partenon).

54. Teorija suzdržavanja i teorija rutinske aktivnosti (Aleksandar Jugović (2013). TEORIJA DRUŠTVENE

DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Partenon).

55. Teorija reintegrativnog postiđivanja i teorija niske samo-kontrole ponašanja (Aleksandar Jugović

(2013). TEORIJA DRUŠTVENE DEVIJANTNOSTI. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u

Beogradu i Partenon).

Page 14: Nastavni program (syllabus) za predmet Socijalna patologijajugovic.fasper.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/SOCIJALNA-PATOLOGIJA...4. Zoran Stanković&Dejan Begović (1995)

6

56. Kriminal kao društvena devijacija i opšte klasifikacije kriminala (Milosav Milosavljević (2003).

DEVIJACIJE I DRUŠTVO. Beograd: Draganić).

57. Socijalne protivrečnosti, krize kapitalizma i kriminal (Aleksanadar Jugović (2014). ZAPISI IZ

ANOMIJE – ogledi iz nauke o društvenim devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka

istraživanja).

58. Društvena struktura, ekonomske prilike i kriminal (Aleksanadar Jugović (2014). ZAPISI IZ

ANOMIJE – ogledi iz nauke o društvenim devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka

istraživanja).

59. Karakteristike organizovanog kriminala i kriminalne mreže u socijalnim strukturama

(Aleksanadar Jugović (2014). ZAPISI IZ ANOMIJE – ogledi iz nauke o društvenim devijacijama.

Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja).

60. Subkulturna obeležja organizovanog kriminala (Aleksanadar Jugović (2014). ZAPISI IZ

ANOMIJE – ogledi iz nauke o društvenim devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka i

sociološka istraživanja).

61. Pojam i karakteristike maloletničkog prestupništva (Milosav Milosavljević (2003).

DEVIJACIJE I DRUŠTVO. Beograd: Draganić).

62. Trendovi i oblici maloletničkog kriminala (Aleksanadar Jugović (2014). ZAPISI IZ ANOMIJE

– ogledi iz nauke o društvenim devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka

istraživanja).

63. Socijalna i razvojna obeležja maloletničkog kriminala i predikcija (Aleksanadar Jugović

(2014). ZAPISI IZ ANOMIJE – ogledi iz nauke o društvenim devijacijama. Beograd: Institut za

kriminološka i sociološka istraživanja).

64. Etiologija maloletničkog kriminala (Aleksanadar Jugović (2014). ZAPISI IZ ANOMIJE – ogledi

iz nauke o društvenim devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja).

65. Društveni odgovori na maloletnički kriminal (Aleksanadar Jugović (2014). ZAPISI IZ

ANOMIJE – ogledi iz nauke o društvenim devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka i

sociološka istraživanja).

66. Pojam alkoholizma i stavovi o alkoholizmu (Zoran Stanković&Dejan

Begović (1995).

ALKOHOLIZAM – OD PRVE DO POSLEDNJE ČAŠE. Beograd: Kreativni centar).

Page 15: Nastavni program (syllabus) za predmet Socijalna patologijajugovic.fasper.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/SOCIJALNA-PATOLOGIJA...4. Zoran Stanković&Dejan Begović (1995)

7

67. Uzroci i razvoj alkoholizma i alkoholemija (Zoran Stanković&Dejan Begović (1995).

ALKOHOLIZAM – OD PRVE DO POSLEDNJE ČAŠE. Beograd: Kreativni centar).

68. Tipovi alkoholizma i alkoholičara (Zoran Stanković&Dejan Begović (1995). ALKOHOLIZAM – OD

PRVE DO POSLEDNJE ČAŠE. Beograd: Kreativni centar).

69. Alkoholizam, porodica i deca (Zoran Stanković&Dejan Begović (1995). ALKOHOLIZAM – OD

PRVE DO POSLEDNJE ČAŠE. Beograd: Kreativni centar).

70. Zdravstvene, psihičke i socijalne posledice alkoholizma (Zoran Stanković&Dejan Begović (1995).

ALKOHOLIZAM – OD PRVE DO POSLEDNJE ČAŠE. Beograd: Kreativni centar).

71. Lečenje alkoholičara (Zoran Stanković&Dejan Begović (1995). ALKOHOLIZAM – OD PRVE DO

POSLEDNJE ČAŠE. Beograd: Kreativni centar).

72. Droge: pojam, način unošenja i delovanje (Petar Nastasić (2004). NE DOZVOLI DA TE DROGA

IZBACI IZ IGRE. Beograd: Privredni pregled).

73. Osnovne karakteristike i razvoj zavisnosti od droga (Petar Nastasić (2004). NE DOZVOLI DA TE

DROGA IZBACI IZ IGRE. Beograd: Privredni pregled).

74. Vrste i obeležja droga (Petar Nastasić (2004). NE DOZVOLI DA TE DROGA IZBACI IZ IGRE.

Beograd: Privredni pregled).

75. Opšte posledice unošenja droga i specifični problemi kod zavisnosti (Petar Nastasić (2004). NE

DOZVOLI DA TE DROGA IZBACI IZ IGRE. Beograd: Privredni pregled).

76. Uzroci zavisnosti od droga (Petar Nastasić (2004). NE DOZVOLI DA TE DROGA IZBACI IZ

IGRE. Beograd: Privredni pregled).

77. Terapija zavisnosti od droga: lečenje i faze terapijskog programa (Petar Nastasić (2004). NE

DOZVOLI DA TE DROGA IZBACI IZ IGRE. Beograd: Privredni pregled).

78. Pojam prostitucije i tipovi prostitucije i prostitutki (Milosav Milosavljević (2003). DEVIJACIJE I

DRUŠTVO. Beograd: Draganić).

79. Prostitucija: karakteristike, uzroci, odnos prostitutka-mušterija (Milosav Milosavljević (2003).

DEVIJACIJE I DRUŠTVO. Beograd: Draganić).

80. Društvena reakcija na prostituciju: modeli, prevencija, rehabilitacija (Milosav Milosavljević (2003).

DEVIJACIJE I DRUŠTVO. Beograd: Draganić).

81. Definisanje pojma i socijalne karakteristike prosjačenja i skitnje (Aleksanadar Jugović (2014).

ZAPISI IZ ANOMIJE – ogledi iz nauke o društvenim devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka i

sociološka istraživanja).

Page 16: Nastavni program (syllabus) za predmet Socijalna patologijajugovic.fasper.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/SOCIJALNA-PATOLOGIJA...4. Zoran Stanković&Dejan Begović (1995)

8

82. Tipovi, oblici, uzroci i posledice prosjačenja i skitnje (Aleksanadar Jugović (2014). ZAPISI IZ

ANOMIJE – ogledi iz nauke o društvenim devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka i

sociološka istraživanja).

83. Društvena reakcija na prosjačenje i skitnju (Aleksanadar Jugović (2014). ZAPISI IZ ANOMIJE –

ogledi iz nauke o društvenim devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja).

84. Opšte odlike&vrste igara i kockanje (Milosav Milosavljević (2003). DEVIJACIJE I DRUŠTVO.

Beograd: Draganić).

85. Karakteristike i uzroci kockanja (Milosav Milosavljević (2003). DEVIJACIJE I DRUŠTVO.

Beograd: Draganić).

86. Kockanje kao zavisničko ponašanje (Aleksanadar Jugović (2014). ZAPISI IZ ANOMIJE – ogledi iz

nauke o društvenim devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja).

87. Društvena reakcija na kockanje i kockanje i druge društvene devijacije (Milosav Milosavljević

(2003). DEVIJACIJE I DRUŠTVO. Beograd: Draganić).

88. Pojam i teorijska objašnjenja agresija i nasilja (Milosav Milosavljević (2003). DEVIJACIJE I

DRUŠTVO. Beograd: Draganić & Aleksanadar Jugović (2014). ZAPISI IZ ANOMIJE – ogledi iz nauke o

društvenim devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja).

89. Društveni izvori agresija i tipovi agresija (Milosav Milosavljević (2003). DEVIJACIJE I

DRUŠTVO. Beograd: Draganić).

90. Huliganizam: pojam, ritualni karakter, teorija decivilizujućeg nagona

i kolektivni identiteti (Aleksanadar Jugović (2014). ZAPISI IZ ANOMIJE – ogledi iz nauke o

društvenim devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja).

91. Huliganizam: konfliktna supkultura, socijalna isključenost, političko značenje i “kultura zavere”

(Aleksanadar Jugović (2014). ZAPISI IZ ANOMIJE – ogledi iz nauke o društvenim devijacijama.

Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja).

92. Vandalizam: pojam, manifestacije, uzroci, posledice i prevencija (Aleksanadar Jugović (2014).

ZAPISI IZ ANOMIJE – ogledi iz nauke o društvenim devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka i

sociološka istraživanja).

93. Grafiti i grafitizam (Aleksanadar Jugović (2014). ZAPISI IZ ANOMIJE – ogledi iz nauke o

društvenim devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja).

94. Nasilje nad decom (Milosav Milosavljević (2003). DEVIJACIJE I DRUŠTVO. Beograd: Draganić).

Page 17: Nastavni program (syllabus) za predmet Socijalna patologijajugovic.fasper.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/03/SOCIJALNA-PATOLOGIJA...4. Zoran Stanković&Dejan Begović (1995)

9

95. Pojam, psiho-socijalne karakteristike i Dirkemova tipologija samoubistva (Milosav Milosavljević

(2003). DEVIJACIJE I DRUŠTVO. Beograd: Draganić).

96. Uzroci samoubistava: faktori rizika i socio-kulturni kontekst (Aleksanadar Jugović (2014). ZAPISI

IZ ANOMIJE – ogledi iz nauke o društvenim devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka

i sociološka istraživanja).

97. Stope i raširenost samoubistava (Aleksanadar Jugović (2014). ZAPISI IZ ANOMIJE – ogledi iz

nauke o društvenim devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja).

98. Specifičnosti samoubistava mladih (Aleksanadar Jugović (2014). ZAPISI IZ ANOMIJE – ogledi iz

nauke o društvenim devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja).

99. Pokušaji samoubistva: pojam, obeležja i posledice (Milosav Milosavljević (2003). DEVIJACIJE I

DRUŠTVO. Beograd: Draganić).

100. Društvena reakcija na samoubistvo i prevencija samoubistava (Milosav Milosavljević (2003).

DEVIJACIJE I DRUŠTVO. Beograd: Draganić & Aleksanadar Jugović (2014). ZAPISI IZ ANOMIJE –

ogledi iz nauke o društvenim devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja).

101. Korupcija: pojam, aspekti i društvena reakcija (Milosav Milosavljević (2003). DEVIJACIJE I

DRUŠTVO. Beograd: Draganić).