107
1 UNIVERZITET U BIHAĆU EKONOMSKI FAKULTET B I H A Ć NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKI PROGRAM VISOKA POSLOVNA ŠKOLA (trogodišnja) (ECTS 180) Bihać, 2011. godina

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKI PROGRAM … 3+0 2011.pdf · Mikroekonomija 60+30 6 7. Osnovi menadžmenta 60+30 6 8. Poslovna statistika ... 5. seminarski rad 5. finalni ispit (pismeni+usmeni)

Embed Size (px)

Citation preview

1

UNIVERZITET U BIHAĆU

EKONOMSKI FAKULTET

B I H A Ć

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

STUDIJSKI PROGRAM

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA (trogodišnja)

(ECTS – 180)

Bihać, 2011. godina

2

1. UVOD:

Nastavni plan i program za prvi ciklus, tj. dodiplomski studij, utemeljen je na:

Okvirnom Zakonu o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (sl. Glasnik BiH

br. 59/07),

Zakon o visokom obrazovanju USK-a,

Standardi i normativi za visoko obrazovanje u Federaciji BiH,

Statutu Univerziteta u Bihaću,

Principima Bolonjske deklaracije.

2. OSNOVNE POSTAVKE STUDIJA:

Studij na prvom ciklusu Ekonomskog fakulteta u Bihaću izvodi se u okviru studijskog

programa Visoke poslovne škole (3+0)

Program Visoke poslovne škole (3+0) organizira se sa tri smjera:

1. Finansijsko-računovodstveni

2. Menadžment i poduzetništvo

3. Menadžment turizma i ugostiteljstva

3. STRUKTURA PROGRAMA PRVOG CIKLUSA AKADEMSKOG STUDIJA

VISOKE POSLOVNE ŠKOLE (3+0)

Student završetkom prvog ciklusa akademskog studija stiče 180 ECTS bodova. Po završetku

studija student može nastaviti akademske studije.

Osnovna obilježja akademskog studijskog programa su:

Predmeti su jednosemestralni;

Uspostavljen je povoljan odnos sati predavanja i vježbi u sedmici i semestru;

Za svaki predmet utvrđen je odgovarajući broj ECTS bodova, u zavisnosti od obima

rada koji student treba da uloži da bi savladao sadržaj predmeta. Ukupan broj ECTS

bodova po semestru iznosi 30, po godini 60, odnosno, za tri godine studija 180 ECTS

bodova;

Realizacija studijskog programa povjerena je eminentnim stručnjacima sa bogatim

akademskim iskustvom u privredi.

Nastava se ostvaruje: u malim grupama, mentorskom radu i uspostavljanjem neposrednog

kontakta student-profesor, case study (analiza slučaja), isticanjem individualnog razvoja

studenta, timskim radom kroz razvoj interpersonalnih vještina, sticanjem praktičnih znanja,

korištenjem savremene tehnologije, itd.

3

4. ISHODI UČENJA I KLJUČNE KOMPETENCIJE PRVOG CIKLUSA

AKADEMSKOG STUDIJA VISOKE POSLOVNE ŠKOLE (3+0)

Procesi globalizacije i tranzicija BiH društva zahtijeva sve više specijalističkih znanja za

rješavanje kompleksnih problema upravljanja javnim institucijama, kao i privrednim

subjektima u post privatizacijskom periodu. Razvoj preduzetništva i oslobađanje privatne

inicijative na osnovama savremenog menadžmenta (tehnološkog, finansijskog, marketinškog)

postavlja se kao imperativ daljeg privrednog i društvenog razvoja.

S toga, ono što učimo studente je da: Treba uvijek raditi na sebi i unaprjeđivati sebe.

Studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću pružamo mogućnost da razviju

ključne kompetencije, zauzmu stav proaktivnosti, jednog poduzetničkog ponašanja, te da

shvate da je proces prilagođavanja nužna pretpostavka opstanka u turbulentnom svijetu

poslovanja.

Savladavanjem studijskog programa osnovnih akademskih studija, studenti stiču slijedeće

opšte sposobnosti i kompetencije:

Sposobnost da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikupljene podatke,

predvide moguće posljedice i adekvatno rješavaju probleme;

Ovladaju različitim metodama rješavanja ekonomskih problema;

Sposobnost kritičkog i samokritičnog mišljenja i usvajanje objektivnog stava u odnosu

na bilo koju praktičnu situaciju; Sposobnost da stečena znanja efikasno primjene u praktičnim situacijama pri radu u

zemlji i inostranstvu;

Sposobnost pravilnog izražavanja (usmenog i pismenog) uz upotrebu adekvatne

stručne terminologije kao i razvoj komunikacionih sposobnosti;

Praćenje inovacija u oblasti ekonomije i njihove primjene radi unapređenja sopstvenih

znanja i sposobnosti;

Sposobnost za rad u timu, uvažavanje tuđih stavova i mišljenja i donošenje

kompromisnog rešenja.

S toga su i ciljevi obrazovanja usmjereni prema dobivanju opće kompetencije, kao što su:

Poduzetničke kompetencije

Sposobnost kritičkog razmišljanja i kreativnost;

Sposobnost za obavljanje poslova menadžerske prirode;

Mogućnost razmjene informacija, ideja, problema i rješenja;

Spremnost za cjeloživotno učenje.

Obrazovni ciljevi su usmjereni na to da omoguće studentu da ovlada specifičnim

kompetencijama poslovne ekonomije.

5. CILJEVI PROGRAMA PRVOG CIKLUSA AKADEMSKOG STUDIJA (4+1+3)

Cilj ovog studija je obrazovanje i osposobljavanje polaznika za poslovanje u tržišnim

uslovima privređivanja, koje je obilježeno informatičkom tehnologijom kao i procesima

približavanja standardima EU. Studenti tokom studija stiču teorijska i praktična znanja,

obuhvatajući sve segmente u koje danas zadire menadžment i preduzetništvo. Program se

zasniva na najnovijim naučnim spoznajama iz područja poslovne ekonomije, odnosno

menadžmenta, preduzetništva, finansija, marketinga, računovodstva, ekonomskim analizama

4

itd., sa posebnim akcentom na istraživački rad studenta. U skladu sa prethodno navedenim

možemo definisati da su opšti ciljevi studijskog programa:

Pružiti studentima fundamentalna znanja iz oblasti menadžmenta i poduzetništva;

Pružiti studentima šira znanja iz ostalih ekonomskih disciplina;

Pružiti studentima znanja o funkcionisanju kompanija i njihovom mjestu u

globalnom uslužnom okruženju;

Osposobiti studente da primjenjuju stečena zvanja kroz vlastiti biznis;

Obrazovanje stručnjaka sa visokim stepenom profesionalnog, teorijskog i

praktičnog znanja koje se uspješno može primijeniti;

Podsticati studente da konstantno ispoljavaju samostalnost, kreativnost i

inovativnosti u radu;

Osposobiti studente da kao budući ekonomski stručnjaci, izvršenju svakog posla

pristupaju ozbiljno, savjesno i kvalitetno;

Podsticati studente na timski rad i konstantno im ukazivati na važnost tolerancije i

uvažavanja tuđeg stava i mišljenja;

Pružiti studentima mogućnost da nastave svoje školovanje i dalje naučno-stručno

usavršavanje.

5

NOVI STUDIJSKI PROGRAM „3+0“

R.

br. NAZIV PREDMETA

SEMESTAR / Fond časova predavanja i vježbi ECTS

I II III IV V VI

1. Osnovi ekonomije 60+30 6

2. Ekonomika preduzeća 60+30 6

3. Poslovno pravo 60+30 6

4. Poslovna matematika 60+30 6

5. Poslovna informatika 60+30

6

U K U P N O : 300+150 30

6. Mikroekonomija 60+30 6

7. Osnovi menadžmenta 60+30

6

8. Poslovna statistika 60+30 6

9. Osnovi marketinga 60+30 6

10. Organizacija 60+30

6

U K U P N O : 300+150 30

11. Makroekonomija 60+30 6

12. Menadžment ljudskih resursa

60+30

6

13. Monetarne i javne finansije 60+30 6

14. Poslovne finansije 60+30 6

15. Osnovi računovodstva

60+30

6

U K U P N O : 300+150 30

16. Istraživanje marketinga 60+30 6

17. Financijska i aktuarska

matematika

60+30 7

18. Ekonomija BiH 60+30 6

19. Ekonomski razvoj i ekologija 60+30 6

20. Poslovni strani jezik

45+30 5

U K U P N O : 285+150 30

I SMJER: Finansijsko-

računovodstveni

21. Financijsko računovodstvo

60+30

6

22. Troškovno računovodstvo 60+30 6

23. Finansijski menadžment 60+30 6

24. Revizija poslovanja

60+30

6

25. Bankarstvo 60+30 6

U K U P N O : 300+150 30

26. Specijalna računovodstva

60+30 6

27. Međunarodne finansije 60+30 6

28. Finansijska tržišta 60+30 6

29. Izborni predmet

45+30 5

30. Diplomski rad 105 7

U K U P N O : 225+120+105 30

6

R.

br. NAZIV PREDMETA

SEMESTAR / Fond časova predavanja i vježbi ECTS

I II III IV V VI

II SMJER: Menadžment i

preduzetništvo

21. Strateški menadžment

60+30

6

22. E-marketing 60+30 6

23. Međunarodni marketing 60+30 6

24. Poslovno odlučivanje

60+30

6

25. Poduzetništvo 60+30 6

U K U P N O : 300+150 30

26. Poslovno komuniciranje

60+30

6

27. Menadžment kvaliteta 60+30 6

28. Međunarodne finansije 60+30 6

29. Izborni predmet

45+30 5

30. Diplomski rad 105 7

U K U P N O : 225+120+105 30

III SMJER: Menadžment turizma

i ugostiteljstva

21. Osnovi turizma

60+30

6

22. Poslovanje turističkih

agencija

60+30 6

23. Menadžment u ugostiteljstvu 60+30 6

24. E-marketing u turizmu

60+30

6

25. Oblikovanje turističkog

proizvoda

60+30 6

U K U P N O : 300+150 30

26. Međunarodni turizam

60+30

6

27. Istraživanje turističkih tržišta

60+30

6

28. Poslovno komuniciranje 60+30 6

29. Izborni predmet

45+30 5

30. Diplomski rad

105 7

U K U P N O : 225+120+105 30

7

IZBORNI PREDMETI

SMJER: FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENI

Rbr. Naziv predmeta Semestar

Računovodstveni informacioni sistemi VI

Elektronsko bankarstvo VI

Revizija financijskih izvještaja VI

Teorija i analiza bilansa VI

Vrjednovanje preduzeća VI

Menadžersko računovodstvo VI

Međunarodno računovodstvo VI

Ekonomika osiguranja VI

Strategijski finansijski menadžment VI

SMJER: MENADŽMENT I PODUZETNIŠTVO

Rbr. Naziv predmeta Semestar

Upravljanje trgovačkim društvima VI

Menadžment inovacija VI

Upravljanje poslovnim procesima VI

Marketing u malom biznisu VI

Krizni menadžment VI

Poslovna etika VI

Poslovna strategija VI

Menadžment promjena VI

Menadžment mikro, malih i srednjih preduzeća VI

Marketinški komunikacijski miks VI

Ekonomika javnog sektora VI

Marketing menadžment VI

Marketing usluga VI

SMJER: MENADŽMENT TURIZMA I UGOSTITELJSTVA

Rbr. Naziv predmeta Semestar

Turistička geografija VI

Menadžment sporta u turizmu VI

Promocija u turizmu VI

Specifični oblici turizma VI

Preduzetništvo u turizmu VI

Poslovno pravo u međunarodnom turizmu VI

Ekonomika turizma VI

Marketinški menadžment u turizmu VI

Menadžment turističke destinacije VI

8

I GODINA

NAZIV PREDMETA: OSNOVI EKONOMIJE Šifra predmeta BS-001

Godina studija: Prva (I) Fond časova: 90 Predavanja: 60 Vježbe: 30 ECTS 6 Nastavnik: 1.CILJ PREDMETA

Interpretiranje osnovnog instrumentarija ekonomske analize, osnova mikroekonomije, osnova makroekonomije i osnova međunarodne ekonomije i razvoja

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi ekonomije je osnovni predmet za koji nije potrebno polaganje drugih ispita.

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Ekonomski proces i ekonomska teorija 2. Proizvodnja, njene determinante i troškovi faktora proizvodnje 3. Raspodjela i proces reprodukcije 4. Razmjena i djelovanje tržišnog mehanizma 5. Potrošnja i proces reprodukcije 6. Međunarodna razmjena i plaćanja 7. Međuzavisnosti u ekonomskim procesima 8. Ekonomske funkcije države i makroekonomska politika 9. Privredni razvoj 10. Stabilnost i poremećaji u procesu reprodukcije 11. Istorijski razvoj ekonomske nauke

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. gosti predavači

1. 60% 2. 25% 3. 15%

Učešće u ocjeni (%) 2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak (%)

2. grupni rad (broj rad.) 3. test za provjeru znanja 4. kviz 5. seminarski rad 5. finalni ispit (pismeni+usmeni)

1. 10% 2. 10% 3. 20% 4. 2×5% 5. 10% 6. 40% (20+20)

3.LITERATURA

Osnovna literatura: 1. Vilogorac,E. Uvod u ekonomiju, Ekonomski fakultet Sarajevo, 2001. 2. Šebić,F., Uvod u ekonomiju, „Zoro“ Sarajevo, 2004. 3. Čaušević, F., Osnove ekonomije, Ekonomski fakultet Sarajevo, 2010.

9

NAZIV PREDMETA: OSNOVI EKONOMIJE Šifra predmeta BS-001-a Godina studija: Prva (I) Fond časova: 90 Predavanja: 60 Vježbe: 30 ECTS 6

Nastavnik: 1. CILJ PREDMETA

Interpretiranje osnovnog instrumentarija ekonomske analize, osnova mikroekonomije, osnova makroekonomije i osnova međunarodne ekonomije i razvoja

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi ekonomije je osnovni predmet za koji nije potrebno polaganje drugih ispita.

1.2. Osnovne tematske jedinice

12. Ekonomski proces i ekonomska teorija 13. Proizvodnja, njene determinante i troškovi faktora proizvodnje 14. Raspodjela i proces reprodukcije 15. Razmjena i djelovanje tržišnog mehanizma 16. Potrošnja i proces reprodukcije 17. Međunarodna razmjena i plaćanja 18. Međuzavisnosti u ekonomskim procesima 19. Ekonomske funkcije države i makroekonomska politika 20. Privredni razvoj 21. Stabilnost i poremećaji u procesu reprodukcije 22. Istorijski razvoj ekonomske nauke

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. gosti predavači

3. 60% 4. 25% 5. 15%

Učešće u ocjeni (%) 2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak (%)

2. grupni rad (broj rad.) 3. test za provjeru znanja 4. kviz 5. seminarski rad 5. finalni ispit (pismeni+usmeni)

1. 10% 2. 10% 3. 20% 4. 2×5% 5. 10% 6. 40% (20+20)

3. LITERATURA

Osnovna literatura: 4. Vilogorac,E. Uvod u ekonomiju, Ekonomski fakultet Sarajevo, 2001. 5. Šebić,F., Uvod u ekonomiju, „Zoro“ Sarajevo, 2004. 6. Čaušević, F., Osnove ekonomije, Ekonomski fakultet Sarajevo, 2010.

10

NAZIV

PREDMETA:

EKONOMIKA PREDUZEĆA

Šifra predmeta BS-002

Godina studija: Prva (I)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim ekonomskim kategorijama koje

se susreću u poslovanju preduzeća, te da im se prenese potrebno znanje o poslovnom

procesu i njegovim elementima.

1.1. Predmeti koji su

preduslov za polaganje

1.2. Osnovne tematske

jedinice

1. Ekonomika preduzeća kao naučna disciplina: predmet, cilj, metode, razvoj i

povezanost ekonomike s drugim ekonomskim disciplinama – prva sedmica

2. Ekonomski sistem preduzeća, preduzetnik i preduzetništvo – prva sedmica

3. Proizvodnja i njene karakteristike; proces reprodukcije – druga sedmica

4. Teorijski aspekti zakonitosti proizvodnje i njihov odraz u praksi poslovanja preduzeća

– druga sedmica

5. Sredstva i izvori sredstava preduzeća; ekonomika resursa – treća i četvrta sedmica

6. Troškovi i njihove razne podjele – peta sedmica

7. Troškovi u funkciji uspostavljanja i korištenja kapaciteta – šesta sedmica

8. Ponašanje troškova i zone korištenja kapaciteta – sedma sedmica

9. Utvrđivanje (praga korisnosti) tačke pokrića – osma sedmica

10. Metodologija obračuna troškova – deveta sedmica

11. Rezultati reprodukcije – deseta sedmica

12. Dobitak, gubitak – deseta sedmica

13. Ekonomski principi reprodukcije: produktivnost, ekonomičnost, profitabilnost –

jedanaesta, dvanaesta i trinaesta sedmica

14. Ekonomika poslovnih funkcija – četrnaesta i petnaesta sedmica

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra

2. diskusije

3. prezentacije

4. slajdovi, studij slučaja

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. seminarski rad

2. parcijalni test

3. zadaća / timski rad /case study

4. prezentacija

5. finalni ispit

1. 20%

2. 2 x 15% = 30%

3. 10%

4. 10%

5. 30%

3. LITERATURA 1. Biščević, I.: Ekonomika u tržišnim preduzetničkim uslovima, Univerzitet u Bihaću,

Bihać, 1998.

2. Dr. Šunjić-Beus Mira i dr. : Ekonomika preduzeća, treće dopunjeno i izmijenjeno

11

izdanje, Sarajevo, 2000.

3. Dr. Šunjić-Beus Mira: Ekonomika preduzeća – praktikum, II izdanje, Svjetlost,

Sarajevo, 1998.

4. Thompson A.: Economics of the Firm, theory and practice, fifth Edition, New Jersey

5. Samuelson A Paul.: Economics, XVI izdanje, Mate, Zagreb, 2001.

6. Samuelson A Paul.: Ekonomska čitanka, Nakladni zavod, Zagreb, 2000.

12

NAZIV PREDMETA: POSLOVNO PRAVO

Šifra predmeta BS-003

Godina studija: Prva (I)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Izučavanje osnova poslovnog prava obuhvata poznavanje: osnova obligacionog prava, kompanijskog prava, stečajnog prava, ugovori poslovnog prava, hartije od vrijednosti i pravo konkurencije. Izučavanje ovog predmeta ima za cilj da upozna buduće ekonomiste sa osnovnim postulatima pravne nauke sa kojima će se susretati u svom budućem radu. Ovo je posljedica činjenice da, bez obzira u kom privrednom sektoru rade, ekonomisti se susreću sa brojnim pravnim institutima i instrumentima. Time je pravna disciplina koju nazivamo poslovno pravo postala nezaobilazna u obrazovanju budućih ekonomista.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Nema preduslova za polaganje predmeta Poslovno pravo poslije odslušanog prvog semestra.

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Obligaciono pravo 2. Kompanijsko pravo 3. Institucionalni oblici finansijskog kapitala 4. Stečaj i redovna likvidacija 5. Ugovor o prodaji 6. Ugovori o zastupanju 7. Ugovori o uslugama 8. Ostali ugovori poslovnog prava (ugovor o građenju, ugovor o licenci, ugovor o osiguranju) 9. Hartije od vrijednosti 10. Pravo konkurencije

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5. prethodna provjera znanja

1. 40% 2. 20% 3. 20% 4. 5% 5. 15%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. grupni rad 3. domaća zadaća-vježbe 4. seminarski rad 5. case study 6. test (parcijalni) 7. test (finalni) 8. prezentacija

1. 10% 2. 10% 3. 5% 4. 10% 5. 5% 6. 10% 7. 40% 8. 10%

3. LITERATURA 1. Poslovno pravo – osnovi prava i obligacija, privredna/trgovačka društva, Prof. dr Milić Simić i prof. dr Miloš Trifković, Ekonomski fakultet Sarajevo, 1999. god.; 2. Poslovno pravo - ugovori, hartije od vrijednosti i pravo konkurencije, Prof. dr Miloš Trifković, prof.dr Milić Simić i doc.dr Veljko Trivun, Ekon. fakultet Sarajevo, 2004 3. Praktikum poslovnog prava, doc. dr Veljko Trivun, asistent Vedad Silajdžić, asistent Fatima Mahmutćehajić i v. Asistent mr Zinka Grbo, II izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet u Sarajevu, 2003. god.

13

NAZIV PREDMETA: POSLOVNA MATEMATIKA

Šifra predmeta BS-004

Godina studija: Prva (I)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1.CILJ PREDMETA

Studenti trebaju savladati temeljna područja poslovne matematike neophodnu za ekonomske analize. Savladati elemente financijske matematike. Osposobiti studente da mogu pratiti druge predmete koji u sadržaju imaju elemente matematike i kvantitativne vrijednosti

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Funkcije: definicija, injekcija, bijekcija, slaganje funkcija, inverzna funkcija. 2. Elementarne funkcije: linearna, kvadratna, eksponencijalna, logaritamska. 3. Jednostavnije razlomljene funkcije. 4. Nizovi i redovi općenito. 5. Konvergencija divergencija. 6. Aritmetički i geometrijski niz i red. 7. Elementi ekonomske računice: prosto pravilo trojno, račun diobe i račun smjene. 8. Prosti kamatni račun. Standardi za izračunavanje broja dana. 9. Složeni kamatni račun. Dekurzivno i anticipativno ukamaćivanje. 10. Konačna vrijednost svote ako se kamate prepisuju glavnici na kraju perioda i više puta u toku perioda. 11. Vrste kamatnjaka. Neprekidno ukamaćivanje. 12. Konačna i sadašnja vrijednost više periodično jednakih svota sa dekurzivnim i aticipativnim ukamaćivanjem, plaćanje prenumerando i postnumerando. 13. Dugoročni zajmovi.

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači

1. 70% 2. 10% 3. 10% 4. 10%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. domaća zadaća 3. seminarski rad 4. test (parcijalni) 5. test (finalni)

1. 10% 2. 10% 3. 10% 4. 30% 5. 40%

3. LITERATURA 1) Chiang, A.C.: «Osnovne metode matematičke ekonomije», Mate, Zagreb, 1996.

2) Pavlović I.: «Poslovna matematika za ekonomiste», Sveučilište u Mostaru, 1998.

3) Babić Z., Tomić-Plazibat N.: «Poslovna matematika», Veleučilište u Splitu, 2000.

4) Dabčević A. i ostali: Osnove matematike za ekonomiste», Informator, Zagreb, 1973.

14

NAZIV PREDMETA: POSLOVNA INFORMATIKA

Šifra predmeta BS-005

Godina studija: Prva (I)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1.CILJ PREDMETA

Razumijevanje osnova informacionih tehnologija i njihove uloge u poslovanju.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

1.2. Osnovne tematske

jedinice

1. Osnovni pojmovi i koncepti 2. Vrste kompjuterskih sistema 3. Elementi hardvera i sistema za komunikaciju podacima 4. Sistemski softver 5. Aplikativni softver 6. Organizacija podataka 7. Računarsko programiranje i razvoj aplikacija 8. Obrada teksta i prezentacijski softver (Word, PP) 9. Spreadsheet alati (Excel) 10. Desktop DBMS (Access) 11. Aplikativni softver za savremeno poslovanje 12. Osnove podatkovnih komunikacija i računarskih mreža 13. Informacioni sistemi: osnove i uloga u poslovanju i društvu 14. Elementi izgradnje informacionih sistema 15. Osnovni problemi primjene IT

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra 2. prezentacije 3. gosti predavači 4. laboratorijske vježbe

1. 40 2. 10 3. 10 4. 40

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. praktičan rad na rač. 2. test (parcijalni) 3. test (finalni) 4. seminar-prezentacija

20 % 30 % 30 % 20 %

3. LITERATURA 1. Lagumdžija, Z., Informatika za korisnike presonalnih kompjutera, Trilogija: Knjiga, Priručnik i interaktivni CD ROM, Ekonomski fakultet, 2000. 2. Grupa autora, „Uvod u praktično korištenje personalnih kompjutera“ i „Microsoft office aplikacije u poslovanju“, Ekonomski fakultet u Sarajevu, 2004. 3. Turban, Rainer, Potter, Introduction to Information Technology, Wiley, 2005

15

NAZIV PREDMETA: MIKROEKONOMIJA Šifra predmeta BS-006

Godina studija: Prva (I) Fond časova: 90 Predavanja: 60 Vježbe: 30 ECTS 6 Nastavnik: 1.CILJ PREDMETA

Upoznavanje sa ciljnim funkcijama i načinom na koji osnovni akteri tržišne ekonomije – potrošači, proizvođači i državne agencije donose i na tržištu realiziraju svoje odluke. Jasnim diferenciranjem pojedinih tržišnih stanja – potpune konkurencije, oligopola, monopolističke konkurencije i monopola- student stiče uvid u način na koji preduzeće ostvaruje maksimizaciju profita u različitim uslovima poslovanja. Poseban naglasak je na modernim teorijama koje objašnjavaju stratešku interakciju učesnika, prije svega različiti modeli suradničkog i nesuradničkog ponašanja preduzeća na tržištu ograničene konkurencije. Cilj je da se objasni i način i metode koje država primjenjuje u regulaciji prirodnih monopola, kao i uloga države u realizaciji mjera zaštite okoliša, kroz analizu eksternih efekata na različitim tržišnim strukturama. Cilj je da student stekne znanje o vrstama ekonomske efikasnosti, i načinu na koji se one iskazuju kao statičke ili dinamičke efikasnosti na nivou preduzeća, grane ili društva kao cjeline.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Uvod u ekonomiju

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Teorije izbora potrošača i njihova praktična primjena 2. Teorija proizvodnje – proizvodna funkcija 3. Optimizacija troškova u kratkom i dugom vremenskom periodu 4.Maksimizacija profita na tržištu potpune konkurencije i praktična primjena konkurentnog modela 5. Monopol – maksimizacija profita i diskriminacija cijena 6. Oligopol – klasični modeli i teorija igara 7. Monopolistička konkurencija 8. Tržište faktora proizvodnje 9. Eksterni efekti – analiza po tržišnim stanjima 10. Državno reguliranje prirodnog monopola 11. Asimetrične informacije 12. Ekonomska efikasnost – vrste i analiza po tržišnim strukturama

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači

1. 60% 2. 15% 3. 15% 4. 10%

Učešće u ocjeni (%) 2.2.Način ocjenjivanja studenata

1. obavezni dolazak (80% nastave) 2. seminarski rad ili prezentacija 3. zadaća / case study 4. test (parcijalni) 5. test (finalni pismeni + usmeni)

1. 10% 2. 15% 3. 15% 4. 20% 5. 40%

16

3. LITERATURA 1. F. Dervišević: Mikroekonomija, Grafis Bihać, 2008. 2. Mikroekonomski praktikum, Grafis Bihać, 2007. 3. Perloff M.Jeffrey: Microeconomics, Adisson Wesley Longman, 2004. 4. Parkin Michael: Microeconomics, Adisson Wesley Longman, 2004. 5. Pyndick Robert and Rucrinfeld Daniel: Mikroekonomija, Mate Zagreb, 2005. 6. Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D., (2007): Economics, XVIII izdanje, Mate,

17

NAZIV PREDMETA: OSNOVI MENADŽMENTA

Šifra predmeta BS-007

Godina studija: Prva (I)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik: 1.CILJ PREDMETA

Studenti treba da razumiju kako funkcionira poslovni subjekt (preduzeće) kao cjelina upoznajući se sa sadržajem svake menadžerske funkcije sa pozicije osobe (top-menadžera) koja vodi cjelokupan poslovni subjekt.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Uvod u menadžment 2. Razvoj menadžmenta i teorije menadžmenta 3. Okruženje organizacije 4. Oblikovanje vizije i misije organizacije 5. Strategijski menadžment i planiranje 6. Odlučivanje 7. Organiziranje – strukturiranje organizacije 8. Menadžment ljudskih potencijala 9. Ponašanje u organizaciji i motivacija 10. Vođenje 11. Kontrola 12. Komuniciranje 13. Rukovođenje u krizi 14. Savremeni koncepti menadžmenta: BPR, TQM i učešća org.

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra

2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5. studije slučajeva

1. 55% 2. 5% 3. 15% 4. 10% 5. 15%

Učešće u ocjeni (%) 2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak

2. grupni rad 3. domaća zadaća 4. seminarski rad 5. prezentacija 6. testovi (parcijalni) 7. test (finalni)

1. 5% 2. 10% 3. 5% 4. 5% 5. 5 % 6. 70% 7. 70%

3. LITERATURA 1. M. Ferizović: Strateški menadžment, Ekonomski fakultet Bihać, 2004. 2. Aziz Šunje: Top-menadžer: vizionar i strateg, Tirada, 2003. 3. Wiehrich H. & Koontz Harold: Principi managementa, Mate, Zagreb, str. 29-

44.; 459-559; 577-597. 4. Hasan Muratović: Organizacijski preokret: str. 161-187 Studenti koji se služe engleskim jezikom mogu za sva predavanja i dio primjera na

18

vježbama koristiti udžbenik: Ricki W.Griffin: Fundamentals of Management, Haughton Miffin Company Boston, NY, 2003.

NAZIV PREDMETA: POSLOVNA STATISTIKA

Šifra predmeta BS-008

Godina studija: Prva (I)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA Savladavanje osnovnih statističkih metoda i modela i njihove primjene u poslovanju i upravljanju

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Uvod u ekonomiju, Ekonomika preduzeća

1.2.Osnovne tematske jedinice

1. Statistika i statistička istraživanja (definicija statistike, naučni pristup istraživanju)

2. Statističke institucije, prikupljanje, obrada i prezentacija pod. 3. Programska podrška za statističku analizu podataka i modela 4. Analiza empirijskih distribucija frekvencija 5. Mjere centralne tendencije i disperzije 6. Mjere oblika distribucije i koncentracije 7. Indeksi i mjerenje evolucije (apsolutne i relativne promjene, individualni

indeksi, agregatni indeksi) 8. Vremenske serije (metod pokretnih sredina, trend modeli, aditivni i

multiplikativni metodi) 9. Osnovi metode uzoraka i testiranje hipoteza (aritmetička sredina, varijansa

i proporcija)

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. analiza slučajeva primjenom programa na računaru 3. prezentacije 4. diskusije 5.gostujući predavači

1. 50% 2. 30% 3. 10% 4. 5% 5. 5%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. aktivno učešće na vježbama / domaći zadatak 2. seminarski rad / prezentacija 3. test I 4. test II (finalni ispit)

1. 10% 2. 10% 3. 40% 4. 40%

3. LITERATURA 1. Somun-Kapetanović, R., (2004), Deskriptivna statistika. Ekonomski fakultet, Sarajevo. 2. Šošić, I. (2004), Primijenjena statistika, Školska knjiga, Zagreb. 3. Šošić, I., Serdar,V., (2002), Uvod u statistiku, Školska kjiga, Zagreb. 4. Wonnacott, T.H., Wonnacott, R.J., (1990), Introductory Statistics for Business and Economics, 4/e, John Wiley & Sons, New York. 5. Berenson, M.L., Levine, D.M., Krehbiel, T:C., (2004), Basic business statistics, Pearson Education International, 9th edition, New Yersey.

19

NAZIV PREDMETA: OSNOVI MARKETINGA

Šifra predmeta BS-009

Godina studija: Prva (I)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Specifični ciljevi predmeta “Marketing” su slijedeći: 1) upoznati studente sa ulogom i funkcijama marketinga u kompaniji, 2) ukazati na značaj utvrđivanja marketinških mogućnosti za kompaniju kroz shvatanje uticaja okruženja, razumijevanje ponašanja potrošača, analiziranje veličine tržišta i tržišnog učešća kompanije, 3) upoznati studente sa strateškim odlukama o segmentiranju, izboru ciljnih segmenata i pozicioniranju, 4) upoznati studente sa elementima marketing miksa – proizvodom, cijenom, distribucijom i promocijom i ojačati njihovu sposobnost da razumiju i sami razmatraju određene situacije u kojima se donose marketinške odluke i, konačno, 5) kroz korištenje i studiju slučajeva iz prakse pružiti im mogućnost (i pismenu i usmenu) da razviju, prezentiraju, diskutuju i brane svoje mišljenje i prijedloge o marketing aktivnostima kao i da ispituju i na kritički način diskutuju o prijedlozima njihovih kolega.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Ekonomika preduzeća

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Marketing – kreiranje vrijednosti i zadovoljstva za kupce. 2. Strateško planiranje i marketing proces. 3. Marketing okruženje. 4. Istraživanje marketinga i informacioni sistemi. 5. Ponašanje potrošača i poslovnih kupaca u kupovini. 6. Tržišno segmentiranje, izbor ciljnih tržišta i pozicioniranje. 7. Upravljanje proizvodom i razvoj novih proizvoda. 8. Formiranje i strategije cijena. 9. Marketing kanali i upravljanje lancem isporuke. 10. Upravljanje integriranom marketinškom komunikacijom. 11. Kreiranje konkurentskih prednosti. 12. Globalni marketing. 13. Etika u marketingu i društvena odgovornost kompanije

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra 2. diskusije na času 3. prezentacije 4. gosti predavači 5. analiza slučajeva

1. 40% 2. 10% 3. 20% 4. 10% 5. 20%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. Prisustvo na nastavi (predavanja i vježbe) 2. Parcijalni ispit 1 3. Parcijalni ispit 2

1. 10% 2. 20% 3. 20%

20

4. Seminarski rad 5. Case study i zadaće 6. Završni ispit

4. 10% 5. 10% 6. 30%

3. LITERATURA Osnovna literatura: 1. Mujić H.: Marketing, Ekonomski fakultet Bihać, 2005. 2. Tihi, B., Čičić, M., Brkić, N., redaktori, Marketing, Treće izdanje, Ekonomski

fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2006. Dopunska literatura: 3. Previšić, J., Ozretić-Došen, Đ., Osnove marketinga, Drugo izdanje, Advesta,

Zagreb, 2004. 4. Milisavljević, M., Maričić, B., Gligorijević, M., Osnovi marketinga, Ekonomski

fakultet Beograd, Beograd, 2004.

21

NAZIV PREDMETA: ORGANIZACIJA

Šifra predmeta BS-010

Godina studija: Prva (I)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1.CILJ PREDMETA

Studenti treba da ovladaju principima funkcioniranja organizacije, vrstama struktura i načinima strukturiranja organizacijskih sistema, posebno poduzeća. Tokom predavanja i vježbi treba da razumiju analizirati specifične slučajeve i rješavati jednostavnije probleme izgradnje organizacije poduzeća i njenih posebnih funkcija.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

1.2.Osnovne tematske jedinice

1. Definiranje pojmova 2. Razvoj organizacijske nauke i karakteristike organizacijskih teorija 3. Poduzeće kao subjekt organizacije 4. Faktori oblikovanja organizacije 5. Organizacijske strukture – pojam i vrste 6. Strukturiranje organizacije – proces oblikovanja 7. Organizacija poslovnih funkcija 8. Radno mjesto i njegovi elementi 9. Organizacijska kultura 10. Ponašanje u organizaciji 11. Efikasnost organizacije 12. Promjene u organizaciji 13. Rješavanje organizacijskih problema

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5. studije slučajeva

1. 40% 2. 15% 3. 15% 4. 10% 5. 12%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. timski rad (analiza slučajeva) 3. seminarski rad 4. testovi (parcijalni) 5. test (finalni)

1. 5% 2. 15% 3. 5% 4. 50% 5. 25%

3. LITERATURA 1. Sikavica, Pere & Novak, Mijo,: Poslovna organizacija, Informator, Zagreb, 1997.

2. Grupa autora (Bahtijarević,F. i drugi): Organizacijska teorija, Informator, Zagreb, 1991.

22

II GODINA

NAZIV PREDMETA: MAKROEKONOMIJA

Šifra predmeta BS-011

Godina studija: Druga (II)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Izučavanje funkcionisanja ekonomije zemlje (nacionalne ekonomije) – ciljevi, politike i instrumenti makroekonomije.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

1. Uvod u ekonomiju

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Sistem AS-AD i pojam makroekonomske ravnoteže 2. Makroekonomski ciljevi i Sistem nacionalnih računa 3. Potrošnja, dohodak i štednja 4. Investicije 5. Model multiplikatora 6. Novac i bankarstvo 7. Inflacija i nezaposlenost 8. Budžet i fiskalna politika 9. Konjukturni ciklusi i makroekonomska ravnoteža 10. Rast i razvoj 11. Makroekonomija otvorene privrede 12. Makroekonomske teorije i modeli

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra nastavnika 2. diskusije i grupni rad 3. prezentacije i seminarski rad 4. gosti predavači

1. 60% 2. 10% 3. 10% 4. 20%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezno prisustvo 2. seminarski rad i prezentacije 3. parcijalni test 4. završni ispit (pismeni i usmeni)

1. 10% 2. 20% 3. 30% 4. 40%

3. LITERATURA 1. P.A. Samuelson, W. Nordhaus: „Ekonomija“, 18.izdanje, Mate Zagreb, 2007.god. 2. M. Omerdić: „Uvod u ekonomiju“, Ekonomski fakultet Bihać, 2006. 3. D. Stojanov, Đ. Medić: „Makroekonomske teorije i politike u globalnoj ekonomiji“, Ekonomski fakultet Sarajevo, 2000. 4. A.Hadžiahmetović, Makroekonomija, Ekonomski fakultet Sarajevo, 2009.god. 5. O., Blanchard, makroekonomija, treće izdanje, Mate, Zagreb, 2005

23

NAZIV PREDMETA: MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Šifra predmeta BS-012

Godina studija: Druga (II)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1.CILJ PREDMETA

Studenti trebaju ovladati osnovama, principima i različitim aspektima menadžmenta ljudskih resursa, te prepoznati doprinos i značaj funkcije menadžmenta ljudskim resursima u postizanju ciljeva organizacije u današnjem turbulentnom i neizvjesnom okruženju. S tim u vezi potrebno je razumjeti faktore koji utiču na motivaciju zaposlenih, pošto su zadovoljni i motivirani zaposleni posvećeni poslu i imaju puno povjerenje u organizaciju u kojoj rade.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi menadžmenta, Organizacija

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Uvod u Menadžment ljudskih resursa 2. Strateška uloga Menadžmenta ljudskih resursa 3. Analiza posla i dizajn posla 4. Planiranje ljudskih resursa 5. Regrutovanje, selekcija i izbor 6. Proces zapošljavanja 7. Opis i procjena performansi i potencijala 8. Trening i razvoj ljudskih resursa 9. Kompenzacije zaposlenima 10. Motivacija zaposlenih 11. Strategije preuzimanja odgovornosti

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5.studiji slučajeva

1. 40 % 2. 10 % 3. 20 % 4. 10 % 5. 20 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. analiza slučajeva – diskusije 3. timski rad 4. testovi (parcijalni) 5. test (finalni)

1. 5 % 2. 10 % 3. 10 % 4. 2 x 20% = 40 % 5. 35 %

3. LITERATURA 1. Štangl Sušnjar G., Zimanji V.,: Menadžment ljudskih resursa, II izdanje, Univerzitet u Novom Sadu Ekonomski fakultet, Subotica, 2006.

2. Torrington, D., Hall, L., Taylor, S., Menadžment ljudskih resursa, Fifth Edition, Irwin/McGraw-Hill, Inc., 2005.

3. Boxall, P.; Purcell, J.: Strategy and Human Resource Management, Palgrave, New York, 2008.

4. Noe, R.A.; Hollenbeck, J.R.; Gerhart, B.; Wright, P.M.: Menadžment Ljudskih potencijala, Mate, Zagreb, 2006.

24

5. Byars, L.L., Rue, L.W., Human Resource Management, Fifth Edition, Irwin/McGraw-Hill 1997.

NAZIV PREDMETA: MONETARNE I JAVNE FINANSIJE

Šifra predmeta BS-013

Godina studija: Druga (II)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Upoznati studente sa osnovnim elementima monetarne i fiskalne politike, kao ključnim segmentima makroekonomske politike zemlje.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Uvod u ekonomiju. Makroekonomija

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Teorijske osnove monetarne politike 2. Monetarni agregati 3. Brzina opticaja novca i faktori BON-a 4. Primarna i sekundarna likvidnost 5. Ekonomski značaj novvca i kupovna snaga novca 6. Pojam inflacije, generatori inflacije, vrste inflacije 7. Kreiranje i emisije novca 8. Instrumenti monetarne politike 9. Monetarni sistem BiH. 10.Teorijske osnove fiskalne politike 11.Javni prihodi mi javni rashodi savremene države 12. Politika javnog duga 13. Granice javnog duga 14. Budžet i ekonomski aspekti budžetske politike 15. Finansijski odnosi u federalno uređenim zemljama

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra 2. diskusije i grupni rad 3. prezentacija i seminarski radovi 4. gosti predavači

1. 70% 2. 10% 3. 10% 4. 10%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. Obavezni dolazak (80% nastave). 2. Seminarski rad i prezentacija 3. Testovi (parcijalni) 4. Finalni ispit

1. 10% 2. 10% 3. 40% 4. 40%

3. LITERATURA 1. M. Alijagić i J. Kumalić: Javne finansije i fis. politika, EF Bihać, 2004. 2. I. Perišin, A. Šokman i A. Lovrinović:Mon. politika, EF Pula 3. B. Jelčić: Javne financije, Informator, Zagreb, 2005. 4. J. Kumalić: Zakon o PDV-komentar i primjena, Revicon, Sarajevo, 2005. 5. M. Alijagić: Monetarne finansije, EF, Bihać, 2003.

25

NAZIV PREDMETA: POSLOVNE FINANSIJE

Šifra predmeta BS-014

Godina studija: Druga (II)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1.CILJ PREDMETA

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim instrumentima (tehnikama) poslovnih finansija, prihvatanje finansijske funkcije kao profitabilne djelatnosti privrednog subjekta.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Uvod u ekonomiju

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Vremenska vrijednost novca, 2. Rizik i neizvjesnost, 3. Finansijska funkcija, 4. Finansijska funkcija i druge poslovne funkcije, 5. zvori finansiranja, 6. Pravila finansiranja, 7. Finansijsko planiranje, 8. Finansijska analiza, 9. Finansijska tržišta, 10. Finansijsko upravljanje.

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači

1. 50% 2. 10% 3. 30 % 4. 10 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. prezentacije ili seminarski rad 3. domaća zadaća 4. test (parcijalni) 5. test (finalni)

1. 10 % 2. 10 % 3. 10 % 4. 30 % 5. 40 %

3. LITERATURA 1. J. Kumalić, Poslovne finansije, Ekonomski fakultet Bihać, 2007. 2. J.C. Van Horne, Finansijsko upravlanje i politika, deveto izdanje, Mate Zagreb,

1993. 3. Z. Njuhović, Poslovne finansije, Revicon Sarajevo, 1999. 4. S.A.Ross, R.W.Westerfield, J.Jaffe: Corporate finance, Irwin McGraw-Hill,

N.York, 1996; 5. R.A.Brealey, S.C.Myers, F.Allen: Corporate finance, McGraw Hill Irwin, N.York,

2005. 6. Predavanja.

26

NAZIV PREDMETA: OSNOVI RAČUNOVODSTVA

Šifra predmeta: BS-015

Godina studija: Druga (II)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Globalni program predmeta Računovodstvo je namijenjen studentima koji uče računovodstvo na drugoj godini studija. Nekima će to biti i jedino susretanje sa izučavanjem računovodstva tokom studija, jer se neće usmjeriti na sticanje zvanja profesionalnih računovođa. Studentima koji se usmjere za sticanje zvanja profesionalni računovođa to će biti uvod u proučavanje u višim godinama studija drugih računovodstvenih disciplina. Zbog toga smo težište u globalnom programu dali korištenju i razumijevanju računovodstvenih informacija pri donošenju odluka, a ne njihovom sastavljanju i predočavanju. To je zato što će se studenti i svi poslovni ljudi, u svom životu koristiti računovodstvenim informacijama u poslovnom odlučivanju. U računovodstvenom praćenju tipičnih poslovnih događaja ne koristi se numeričko obilježavanje konta (kontiranje), već samo nazivi konta (računa). Razlog tome su dosadašnja stečena iskustva. Program je dizajniran prema savremenim naučno istraživačkim rezultatima, računovodstva kao „jezika poslovanja“ sadržanih u stručnoj literaturi domaćih i inostranih autora iz navedene oblasti.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Okvir računovodstva 2. Predmet računovodstvenog obuhvatanja 3. Računovodstvena načela i standardi kao okvir realnog finansijskog

izvještavanja 4. Sadržaj dijelova finansijskih izvještaja ( bilans stanja i bilans uspjeha) 5. Obilježja, sadržaj i faze računovodstvenog procesa 6. Računovodstveno obuhvatanje tipičnih poslovnih događaja:

a. Računovodstvo stalnih sredstava b. Računovodstveno obuhvatanje tekućih sredstava c. Računovodstveno obuhvatanje obaveza d. Računovodstveno obuhvatanje kapitala

7. Računovodstvo troškova u proizvodnim preduzećima 8. Računovodstveno obuhvatanje rashoda 9. Računovodstveno obuhvatanje prihoda 10. Utvrđivanje rezultata poslovanja (bilans stanja i bilans uspjeha)

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra 2. diskusije i grupni rad 3. prezentacija i seminarski radovi 4. gosti predavači

1. 70% 2. 10% 3. 10% 4. 10%

Učešće u ocjeni (%)

27

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak (85% nastave) 2. seminarski rad 3. I parcijalni test 4. II parcijalni test 5. finalni test

1. uslov za izlazak na finalni ispit

2. 10 % 3. 25 % 4. 25 % 5. 40 %

3. LITERATURA KAPIĆ J.: Računovodstvo, Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2008. Skupina autora, (2006), (redaktor Ferdo Spajić), Računovodstvo trgovačkih društava, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb. KURTANOVIĆ S.: Računovodstvo, skripta, Ekonomski fakultet, Bihać, 2011.

SAVEZ RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANSIJSKIH RADNIKA FBIH: Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI) uključujući i međunarodne računovodstvene standarde (MRS), Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH, Mostar, 2006

28

NAZIV PREDMETA: ISTRAŽIVANJE MARKETINGA

Šifra predmeta: BS-016

Godina studija: Druga (II)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Osnovni cilj predmeta je da studenti steknu neophodna znanja i sposobnosti u analitičkom pristupu marketingu. Za razliku od ostalih aktivnosti koje se obavljaju u okviru marketinga, rezultat rada istraživača marketinga su isključivo informacije koje služe menadžerima kao podrška u odlučivanju. Da bi te informacije bile kvalitetne studenti moraju savladati metodologiju istraživanja i specifične metode koje se koriste u marketingu. Teoretski dio edukacije se dopunjava slučajevima iz prakse istraživanja marketinga u određenom poslovnom okruženju preduzeća.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Marketing; Statistika za ekonomiste

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Istraživanje marketinga kao podrška menadžerima u donošenju odluka 2. Naučni metod kao osnov istraživanja marketinga 3. Planiranje istraživanja marketinga 4. Prikupljanje sekundarnih podataka 5. Prikupljanje primarnih podataka – metode ispitivanje i posmatranja 6. Metode mjerenja u istraživanju marketinga 7. Primjena metoda uzorka i organizovanje prikupljanja primarnih podataka 8. Analiza prikupljenih podataka – priprema, deskriptivna analiza, definisanje hipoteza 9. Analiza prikupljenih podataka – analiza jedne, dvije i više varijabli, interpretacija i pisanje izvještaja 10. Marketing informacioni sistem – MIS 11. Predviđanje prodaje i predinvesticiona istraživanja 12. Istraživanje međunarodnog marketinga 13. Uticaj nove ekonomije i novih tehnologija na istraživanje marketing

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. analiza slučajeva iz prakse 3. prezentacije i rasprave na času 4. gosti predavači

1. 40% 2. 30% 3. 20% 4. 10%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. Prisustvo na nastavi (predavanja i vježbe) 2. Parcijalni ispit 1 3. Parcijalni ispit 2 4. Seminarski rad 5. Case study i zadaće 6. Završni ispit

1. 10% 2. 20% 3. 20% 4. 10% 5. 10% 6. 30%

3. LITERATURA Osnovna literatura: 1. Tihi, Boris, Istraživanje marketinga, V izdanje, Zenica:Dom štampe, 2003 2. Churchil, G.A., Iaccobucci D., Marketing Research

29

Methodological Foundations, 8th edition, South-Western Thomson Learning, 2002 Dopunska literatura: 1. Marušić, Mira i Vranešević, Tihomir, Istraživanje tržišta, V izdanje, Zagreb: Adeco, 2001 2. Hanić, Hasan, Istraživanje tržišta i marketing informacioni sistem, II izdanje, Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, 2004

30

NAZIV PREDMETA: FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Šifra predmeta: BS-017

Godina studija: Druga (II)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 7

Nastavnik:

1.CILJ PREDMETA

Osposobiti studente za uspješno korištenje metoda finansijske matematike u bankarskom i financijskom poslovanju. Nadalje, cilj kolegija je upoznati studente sa specifičnostima osiguranja života i kapitala

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Uvod u ekonomiju, Ekonomika preduzeća, Statistika

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Karakteristike, teoretske osnove i praktična primjena 2. Principi ekvivalencije i matematička zasnovanost vremenske vrijednosti novca 3. Finansijska matematika – dekurzivno i anticipativno računanje kamate 4. Karakteristike i komparacije jednokratnog i periodičnog akumuliranja sredstva i periodičnih isplata 5. Amortizacija zajmova, konverzija i zaključivanje zajmova 6. Matematički elementi životnog osiguranja, aktuarske tablice i kvantitativni odnosi komutativnih brojeva 7. Modeli životnog osiguranja na osnovu uplate jednokratne i višekratne premije: osiguranje rente i neto premija 8. Bruto i neto premija 9. Matematička (premijska) rezerva 10. Otkup i kapitalizacija

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. zadaća 3. diskusije 4. gost predavač

1. 60% 2. 20% 3. 10% 4. 10%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolasci 2. zadaća 3. parcijalni ispit 4. finalni ispit

1. 10% 2. 20% 3. 30% 4. 40%

3. LITERATURA 1. Branko Trklja: „Finansijska matematika“, Ekonomski fakultet Sarajevo, 2002. R. Ralević: „Financijska i aktuarska matematika“, Ekonomski fakultet Rijeka, 2003 2. B. Relić: „Gospodarska matematika“, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2002. 3. B. Relić: „Financijske tablice“, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2002. 4. B Šego: „Matematika za ekonomiste“, Potecon, Zagreb, 2000.

31

NAZIV PREDMETA: EKONOMIJA BOSNE I HERCEGOVINE Šifra predmeta: BS-018

Godina studija: Druga (II) Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6 Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Upoznati studente sa historijskim razvojem, strukturom, uslovima i faktorima, resursima, rezultatima i dostignutim nivoom razvoja, aktualnim trendovima i strateškim pravcima razvoja ekonomije BiH, s posebnim uklonom na tekući tranzicioni proces u BiH u uvjetima globalizacije, liberalizacije i integracije svjetske privrede.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Uvod u ekonomiju; Makroekonomija; Mikroekonomija; Ekonomski razvoj; Ekonomija Europe; Svjetski ekonomski razvoj; Monetarne i javne financije

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Historijski razvoj Ekonomije BiH 2. Dostignuti nivo razvoja 1990/91. g. 3. Ratna ekonomija BiH 1992-95. g. 4. Dostignuti nivo razvoja 2003/2004. g. 5. Analiza privredne strukture BiH 6. Armatura i konfiguracija ekonomskog sistema BiH 7. Makroekonomske politike BiH 8. Uslovi i faktori ekonomskog razvoja BiH 9. Tekući tranzicioni proces u BiH 10. Dugoročna strategija ekonomskog razvoja BiH 11. Globalizacija i liberalizacija kao ambijent funkcioniranja i razvoja ekonomije BiH 12. Uključivanje ekonomije BiH EU, WTO i ostale međunarodne organizacije i asocijacije

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači

1. 50% 2. 20% 3. 20% 4. 10%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. Obavezni dolazak 2. Grupni rad / diskusije / debate 3. Obavezni seminarski rad 4. Prezentacija 5. Test (finalni usmeni)

6. kviz

1. 10% 2. 20% 3. 20% 4. 10% 5. 30% 6. 10%

3. LITERATURA

Obavezni udžbenici: 1. M. Bašić: EKONOMIJA BiH, Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2005. 2. Grupa autora: KONKURENTNOST BiH, MIT Centar, Ekonomski fakultet Sarajevo,

2004/2005. Dopunska literatura: 1. S. Kreso: NOVAC BOSNE I HERCEGOVINE, Ekonomski fakultet, Sarajevo, 1997. 2. I. Kešetović: ECONOMSKA STVARNOG BiH, Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2003. 3. Grupa autora: KAKO PRAVITI BIZNIS U BiH, Zenica – Sarajevo, CMP, 1998. 4. Grupa autora: REGIONALIZACIJA U BiH, Ekonomski institut, Sarajevo, 1992. 5. PRSP za BiH, Ministarsko vijeće BiH, 2002. 6. J. Kumalić: ŠTA UGROŽAVA MAKROEKONOMSKU STABILNOST BiH, Međunarodni

simpozij, Neum, 2008. 7. Razvojna strategija BiH, direkcija za ekonomsko planiranje

32

NAZIV PREDMETA: EKONOMSKI RAZVOJ I EKOLOGIJA

Šifra predmeta: BS-019

Godina studija: Druga (II)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Predstaviti studentima principe i koncepte razvoja, probleme i politike na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou kao mogućnosti i izglede ekonomskog razvoja.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Principi i koncepti: Ekonomija, institucije i razvoj 2. Teorije razvoja 3. Planiranje, tržište i uloga države 4. Rast, siromaštvo i distribucija dohotka 5. Razvoj stanovništva i ekonomski razvoj: uzroci, posljedice i kontraverze 6. Nezaposlenost: pitanja, dimenzije i analize 7. Urbanizacija i ruralno-urbane migracije: teorija i politika 8. Obrazovanje i razvoj 9. Finansiranje razvoja: kontraverze i mogućnosti 10 Strategije razvoja 11. Bosna i Hercegovina 12. Mogućnosti i izgledi

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra nastavnika 2. diskusije i grupni rad 3. prezentacije i seminarski rad 4. gosti predavači

1. 60% 2. 10% 3. 10% 4. 20%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezno prisustvo 2. seminarski rad i prezentacije 3. projekt-problem-zadatak 4. parcijalni test 5. kviz 6. završni ispit (pismeni i usmeni)

1. 10% 2. 20% 3. 10% 4. 10% 5. 10% 6. 40%

3. LITERATURA

1.Michael P. Todaro, Stephen C. Smith: „Ekonomski razvoj“, deveto izdanje (prijevod) Šahinpašić, Sarajevo, 2006.

2. M. Bašić: „BH ekonomija“, Ekonomski fakultet Sarajevo, 2005. 3. Todaro & Smith, Ekonomski razvoj, Šahinpašić, Sarajevo, 2006.god. 4. Renato Orstato, sustainability Corporate Strategies – When does it Pay to be

Green. Palgrave Macmillan, 2009.

33

NAZIV PREDMETA: POSLOVNI STRANI JEZIK - ENGLESKI

Šifra predmeta: BS-020

Godina studija: Druga (II)

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

ECTS 5

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA Usvajanje osnovnih znanja u okruženju poslovanja sa inozemstvom

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Geografski pojmovi, zemlje i gradovi 2. Fakultet, porodica 3. Promet, robne kuće 4. Restoran 5. Sajmovi 6. Banke 7. Trgovina 8. Osiguranje 9. Uvoz i izvoz 10. Marketing Gramatika: imenice; zamjenice; pridjevi; glagoli

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije

1. 60% 2. 20% 3. 20%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. Obavezni dolazak 2. 1. test (parcijalni) 3. 2. test (parcijalni) 4. Finalni ispit

1. 10% 2. 10% 3. 15% 4. 60%

3. LITERATURA 1. Getting Ahead, Sarah-Jones-Masziola and Greg White 2. Gramatika engleskog jezika 3. Članci iz stručnih časopisa na engleskom jeziku

34

NAZIV PREDMETA: POSLOVNI STRANI JEZIK – NJEMAČKI

Šifra predmeta: BS-1-020

Godina studija: Druga (II)

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

ECTS 5

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA Usvajanje osnovnih znanja u okruženju poslovanja sa inozemstvom

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Geografski pojmovi, zemlje i gradovi 2. Fakultet, porodica 3. Promet, robne kuće 4. Restoran 5. Sajmovi 6. Banke 7. Trgovina 8. Osiguranje 9. Uvoz i izvoz 10. Marketing Gramatika: imenice; zamjenice; pridjevi; glagoli

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije

1. 60% 2. 20% 3. 20%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. Obavezni dolazak 2. 1. Test (parcijalni) 3. 2. Test (parcijalni) 4. Finalni ispit

1. 10% 2. 10% 3. 15% 4. 60%

3. LITERATURA 1. Sokal D: Njemački za ekonomiste, Svjetlost Sarajevo 2. Gramatika njemačkog jezika, grupa autora 3. Članci iz stručnih časopisa na njemačkom jeziku

35

III G O D I N A

I SMJER: FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENI

NAZIV PREDMETA: FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Šifra predmeta: BS-021

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1.CILJ PREDMETA

Cilj predmeta “Finansijsko računovodstvo” jeste da studentima omogući detaljan uvid u primjenu Kodeksa računovodstvenih načela i Računovodstvenih standarda sa ciljem da se osposobe za primjenu kontnih planova uz važeće zakonske propise. Pretpostavka je da se kroz ovaj program studenti obogate znanjem evidencije i praćenja poslovnih promjena sa mogućnošću finansijskog izvještavanja u skladu sa zahtjevima Računovodstvenog standarda 1 i važećih zakonskih propisa. “Finansijsko računovodstvo” treba da omogući sticanje znanja adekvatnog nivoa za upravljanje finansijskim poslovanjem na osnovu tačno utvrđenih računovodstvenih informacija koje su posljedica pravilne primjene Računovodstvenih standarda i važećih propisa.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Računovodstvo

1.2.Osnovne tematske jedinice

1. Uvod u finansijsko računovodstvo 2. Okvir za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja, MRS i MSFI 3. Kontni plan za preduzeća 4. Računovodstvo stalnih sredstava 5. Računovodstvo zaliha 6. Računovodstvo trgovinskih preduzeća 7. Gotovina, kratkoročna potraživanja i ulaganja 8. Računovodstvo troškova u proizvodnim preduzećima 9. Računovodstvo kapitala i rezervi 10. Obaveze 11. Prihodi i rashodi 12. Računovodstvo dobiti i gubitka 13. Slobodna klasa kontnog plana i vanbilansna evidencija 14. Izrada finansijskih izvještaja i povezanih informacija te njihova prezentacija

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači

Nastava se treba izvoditi u formi ex katedre i istu u cijelosti treba izvoditi predmetni nastavnik, s tim da predmetni nastavnik tokom predavanja može pozivati gostujuće predavače.

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak (85% nastave) 2. seminarski rad 3. I parcijalni test 4. II parcijalni test 5. finalni test

1. uslov za izlazak na finalni ispit 2. 10 % 3. 25 % 4. 25 % 5. 40 %

36

3. LITERATURA JAHIĆ, M.: Finansijsko računovodstvo: II dopunjeno izdanje. Sarajevo: Udruženje revizora FBiH, 2008. Skupina autora, (2006), (redaktor Ferdo Spajić), Računovodstvo trgovačkih društava, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb. KURTANOVIĆ S.: Finansijsko računovodstvo, skripta, Ekonomski fakultet, Bihać, 2011. SAVEZ RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANSIJSKIH RADNIKA FBIH: Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI) uključujući i međunarodne računovodstvene standarde (MRS), Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika FbiH, Mostar, 2006 Važeći zakoni iz oblasti računovodstva i revizije u FbiH i BiH

37

NAZIV PREDMETA: TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO

Šifra predmeta: BS-022

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1.CILJ PREDMETA

Omogućiti studentu da razumije osnovne pojmove, sisteme, metode i instrumente Troškovnog računovodstva da ih koristi i primjenjuje kako bi se menadžerima obezbijedili ključni podaci za planiranje, kontroling, kao i za upravljanje troškovima proizvoda, usluga i kupaca.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Računovodstvo, Finansijsko računovodstvo

1.2. Osnovne tematske jedinice

1.Uloga računovođe u savremenoj organizaciji, uvod u troškovne pojmove i svrhu 2.Odnos troškova, obima proizvodnje i dobiti 3.Sistemi obračuna troškova 4.Budžetiranje, računovodstvo odgovornosti i menadžment kontrola 5.Informacije o troškovima za odlučivanje 6.Alokacija troškova i prihoda 7.Prihodi, odstupanja od prodaje, analiza profitabilnosti kupaca i troškovi 8.Škart, ponovna obrada, otpad i kvalitet, vrijeme i teorija ograničenja 9.Obračun troškova proizvodnje, Just in time (JIT) sistemi i Backflush obračun troškova 10.Troškovi prodatih proizvoda i utvrđivanje prodajnih cijena

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači

Nastava se treba izvoditi u formi ex katedre i istu u cijelosti treba izvoditi predmetni nastavnik, s tim da predmetni nastavnik tokom predavanja može pozivati gostujuće predavače.

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak (85% nastave) 2. seminarski rad 3. I parcijalni test 4. II parcijalni test

1. uslov za izlazak na finalni ispit 2. 10 % 3. 25 % 4. 25 %

3. LITERATURA HORNGREN C.T., FOSTER G., DATAR S.M.: Osnove troškovnog računovodstva; Udruženje računovođa i revizora FBIH, Sarajevo, 2002 Poglavlja: 1, 2, 4, 9, 14, 17, 18, 20, Dio poglavlja:3,5,6,7,8,10,12,15,16, Skupina autora, (2006), (redaktor Ferdo Spajić), Računovodstvo trgovačkih društava, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb. DRURY. J.C.: Management & cost accounting, 7th edition, South Western Cengage Learning EMEA London, 2008. BAŠIĆ M., POPIĆ I.: Troškovno računovodstvo (praktikum), Ekonomski fakultet Sarajevo, 2005. STEVANOVIĆ N.: Sistemi obračuna troškova, Centar za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2009 MILIĆEVIĆ V.: Računovodstvo troškova i poslovno odlučivanje, Ekonomski fakultet Beograd, 2000 POPIĆ I.: Računovodstvo troškova po aktivnostima – mogućnost primjene u Bosni i

38

Hercegovini, IC štamparija, Mostar, 2007. CASHIN J.A., HANDY S.A., POLIMENI R.S.: Troškovno računovodstvo; treće izdanje, d.o.o. Revicon Sarajevo, 1999. BAŠIĆ M., POPIĆ I., ISAKOVIĆ-KAPLAN Š., RESIĆ E.: Praktikum iz Troškovnog računovodstva, Ekonomski fakultet Sarajevo

39

NAZIV PREDMETA: FINANSIJSKI MENADŽMENT

Šifra predmeta: BS-023

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1.CILJ PREDMETA

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim finansijskim logikama, tehnikama i mogućnostima upravljanja finansijama.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Uvod u ekonomiju; Poslovne finansije

1.2.Osnovne tematske jedinice

1. Finansijski sistem kao okvir upravljanja finansijama, 2. Instrumenti finansijskih tržišta, 3. Rizik i prinos, 4. Upravljanje potraživanjima i zalihama, 5. Upravljanje gotovinom i utrživim vrijednosnim papirima, 6. Troškovi finansiranja, 7. Struktura kapitala, 8. Finansijska poluga, 9. Investicije, 10. Restrukturiranje preduzeća 11. Analitička procjena vrijednosti preduzeća 12. Zajednička ulaganja

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači

1. 60 % 2. 10 % 3. 20 % 4. 10 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. prezentacije 3. test (parcijalni) 4. test (finalni)

1. 10 % 2. 10 % 3. 30 % 4. 50 %

3. LITERATURA 1. J. Kumalić: Finansijski menadžment, Ekonomski fakultet Bihać, 2004. 2. J.C.Van Horne, J.M. Wachowicz Osnove finansijskog menadžmenta,

deveto izdanje MaTe Zagreb, 2002; 3. A. Rovčanin, Upravljanje finansijama, II dopunjeno izdanje, Ekonomski

fakultet, Univerzitet u Sarajevu, 2004. 4. Z. Njuhović: Finansijski menadžment u praksi, Fer komerc Sarajevo,

2000. 5. Predavanja. 6. Internet.

40

NAZIV PREDMETA: REVIZIJA POSLOVANJA

Šifra predmeta: BS-024

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA Efikasan ekonomsko – finansijski nadzor

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Računovodstvo; Finansijsko računovodstvo

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Djelokrug nadzora 2. Interni revizijski nadzor 3. Standardi i pravila internog nadzora 4. Finansijska revizija 5. Operativna revizija 6. Poslovna revizija 7. Standardi revizije 8. Odnosi između interne i eksterne revizije 9. Odnosi između kontrole i revizije 10. Revizijsko izvještavanje 11. Standardi izvještavanja 12. Profesionalna etika

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači

Nastava se treba izvoditi u formi ex katedre i istu u cijelosti treba izvoditi predmetni nastavnik, s tim što predmetni nastavnik tokom predavanja može pozivati gostujuće predavače.

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistemi ocjenjivanja 1.Prvi parcijalni ispit 2.Drugi parcijalni ispit 3.Finalni ispit 4.Obavezni dolazak 5.Seminarski rad

1. 20% (20 bodova) 2. 20% (20 bodova) 3. 50% (50 bodova) 4. 5% (2 boda) 5. 5% (3 boda)

3. LITERATURA 1. Prof.dr Jozo Sović: Upravljački nadzor poslovanja preduzeća – Kontrola i Revizija, Sarajevo, 2000. 2. William F. Messier Jr: Revizija – priručnik za revizore i studente s rješenjima zadataka (II dopunjeno izd.), Zagreb, 2000. 3. Zavod za računovodstvo i reviziju FbiH: Standardi revizije i srodnih usluga FbiH, Sarajevo, 1998. 4. J. Kumalić: Kako implementirati reviziju učinaka, Međunarodni simpozij Konkurentnost i evropski put BiH, Neum, 2008. 5. Predavanja.

41

NAZIV PREDMETA: BANKARSTVO

Šifra predmeta: BS-025

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1.CILJ PREDMETA

Sticanje znanja i ovladavanje osnovnim modelima, metodama i tehnikama koje vode optimalnoj bilansnoj i kapitalnoj strukturi banke. Specifična profesionalna znanja o strukturi, troškovima i rizicima izvora sredstava, kreditnom portfelju, kanalima distribucije usluga, upravljanju rizicima, kreditnim i drugim procedurama.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Poslovne finansije

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Bankarska struktura i okruženje 2. Bankarsko upravljanje 3. Bankarski depoziti 4. Bankarski nedepozitni (kreditni) resursi 5. Bankarski kapital 6. Bankarska likvidnost 7. Bankarski zajmovi 8. Bankarski investicioni portfolio 9. Vanbilansne transakcije banke 10. “Wholesale“ bankarstvo 11. Međunarodno bankarstvo

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti(%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra 2. prezentacije 3. diskusije 4. gostujući predavači

1. 60% 2. 20% 3. 10% 4. 10%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. zadaća 3. prezentacija 4. parcijalni test 5. finalni test

1. 10% 2. 10% 3. 20% 4. 20% 5. 40%

3. LITERATURA 1. M. Alijagić: „Bankarstvo“, Ekonomski fakultet Bihać, 2002. 2. Peter Rose, Sylvia C. Hudgins: „Bankarski menadžment i finansijske usluge“,

Data Status, Beograd, 2005. 3. Peter Rose: „Menadžment komercijalnih banaka“, Mate Zagreb, 2005. 4. Mlađen Šljivančanin: „Banka-finansijsko preduzeće“, Podgorica, 2000. 5. Slobodan Komazec, Aleksandar Živković, Žarko Ristić: „Bankarstvo“, Beograd,

1999.

42

NAZIV PREDMETA: SPECIJALNA RAČUNOVODSTVA

Šifra predmeta: BS-026

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1.CILJ PREDMETA

Upoznavanje s osnovama računovodstvenog sistema te tehnikama knjiženja računovodstvenih promjena. Nadalje, cilj je izučavanje računovodstva raznih djelatnosti kao „jezika savremenog poslovanja“ i korištenja računovodstvenih informacija za donošenje poslovnih odluka. Sticanje specifičnih znanja o računovodstvenim kategorijama i njihovom obuhvatu u finansijskim izvještajima.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Računovodstvo, Finansijsko računovodstvo

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Neprofitne organizacije: vrste, karakteristike njihove specifičnosti 2. Zakonska regulativa koja definiše principe neprofitnog poslovanja 3. Trgovinsko računovodstvo 4. Računovodstvo finansijskih institucija i sl. 5. Računovodstveni standardi 6. Kontni planovi 7. Finansijski izvještaji 8. Poznavanje značaja i uloge nadzora (internog i eksternog).

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra 2. prezentacije 3. gosti predavači

1. 60% 2. 20% 3. 20%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1.obavezni dolasci 2. zadaća 3. prezentacija 4. parcijalni ispit 5. finalni ispit

1. 10% 2. 10% 3. 20% 4. 20% 5. 40%

3. LITERATURA 1. V. Vašiček, D. Vašiček, K. Sirovica: „Računovodstvo neprofitnih organizacija“, Ii izmijenjeno i dopunjeno izdanje, HZRFD Zagreb, 2000. 2. Grupa autora (redaktor Danimir Gulin): „Računovodstvo trgovačkih društava uz primjenu MRS i poreznih propisa“, HZRIF, Zagreb, 2000. 3. Gulin D., Idžojtić I., Novaković Ž.: „Konsolidacija financijskih izvještaja“, HZRIF, Zagreb, 1999. 4. Vinko Belak, Željko Bošnjak, Maja Pehar: „Financijsko računovodstvo“, Fircon Mostar, 2006. 5. Grupa autora (red. Habek M.): „Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja“, knjiga I, naklada III, RRIF plus, Zagreb, 2000. 6. International Financial Reporting Standards, International Accounting Standard Board, London, 2004. 7. Anthony R.N. & Reece J.S.: „Računovodstvo, financijsko i upravljačko računovodstvo“, (prevod), I naklada, RRIF plus, Zagreb, 2004. 8. Meigs R.F. & Meigs W.B.: „Računovodstvo: temelj poslovnog odlučivanja“, (prevod), I naklada, Mate Zagreb, 1999.

43

NAZIV PREDMETA: MEĐUNARODNE FINANSIJE

Šifra predmeta: BS-027

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1.CILJ PREDMETA

Studenti (budući poslovni ljudi i makroekonomisti) upoznaju se sa: teorijama, politikama, institucijama i instrumentima međunarodnih finansija. Studenti izučavaju međunarodne finansijske rizike i način upravljanja međunarodnim finansijskim rizicima (covering and hedging). Pažljivo se izučavaju međunarodne finansijske institucije kao što su : IMF, Svjetska banka, IFC, IDA. Posebna pažnja se posvećuje EMU i Euru, te međunarodnim monetarnim medijima: Dolar. SDR i Jen. Predmet studiranja su: međunarodni monetarni i finansijski sistem. Platnobilansna i devizno-kursna politika BiH se izučava iz teorijskog i praktičnog ugla.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Međunarodna ekonomija, Makroekonomija, Mikroekonomija

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Teorija i politika deviznih kurseva 2. Teorija i politika platne bilance 3. Pokrivanje devizno-kursnih rizika 4. Međunarodne finansijske krize i špekulacije 5. Mundell-Flemingov model 6. Optimum Currency Area 7. EMU i Euro 8. Dolar 9. Međunarodna kretanja kapitala i FDI 10.Međunarodne finansijske institucije 11.Devizno-kursna politika zemalja u tranziciji 12.Platnobilansna politika BiH

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti(%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači

1. 50% 2. 20% 3. 20% 4. 10%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. test (parcijalni) 3. test (finalni) 4. prezentacija

1. 10% 2. 30% 3. 40% 4. 20%

3. LITERATURA 1. Stojanov.D. (2000), Međunarodne finansije u globalnoj ekonomiji,Ekonomski fakultet Sarajevo

2. Hallwood.P.-MacDonald.R.(2000), International Money and Finance , Blackwell

3. C.P. Kindleberger, R. Aliber: Najveće svjetske finansijske krize, 5. Izdanje, Masmedia Zagreb, 2006.

4. Predavanja 5. Internet.

44

NAZIV PREDMETA: FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Šifra predmeta: BS-028

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1.CILJ PREDMETA

Cilj predmeta je da studentima omogući razumijevanje finansijskih tržišta, instrumenata i institucija. Kurs pokriva širok krug pitanja sa naglaskom na oba, i teorijski i empirijski aspekt.

1.1.Osnovne tematske jedinice

1. Uloga i razvoj finansijskih tržišta i institucija. 2. Tržište novca: funkcije, institucionalna struktura i instrumenti. 3. Tržište novca razvijenih zemalja: pitanja regulacije i izazovi globalizacije 4. Tržišta kapitala: funkcije, institucionalna struktura i instrumenti 5. Tržište kapitala razvijenih zemalja, pitanja regulacije i izazovi globalizacije 6. Finansijska tržišta u zemljama u tranziciji 7. Konfiguracija tržišta novca i kapitala u BiH i razvojne perspektive 8. Međunarodno finansijsko tržište

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači

1. 50% 2. 20% 3. 20% 4. 10 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. seminarski rad 3. prezentacija 3. testa za provjeru znanja 4. finalni ispit

1.10% 2.10 % 3.10% 3. 20 % 4. 50%

3. LITERATURA 1. M. Ferizović, „Finansijska tržišta i institucije“, Ekonomski fakultet Bihać, 2004. 2. Prof.dr. Sead Kreso, «Finansijska tržišta i institucije – CD sa pregledom predavanja» 3. Jeff Madura, “Financial markets and Institutions”, 6th Edition, Thomson Learning, 2003 4. Internet

45

NAZIV PREDMETA: IZBORNI PREDMET

Šifra predmeta: BS-029

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

ECTS 5

Nastavnik:

Izborni predmet za smjer: Finansijsko-računovodstveni

Računovodstveni informacioni sistemi

Elektronsko bankarstvo

Revizija financijskih izvještaja

Teorija i analiza bilansa

Vrjednovanje preduzeća

Menadžersko računovodstvo

Međunarodno računovodstvo

Ekonomika osiguranja

Strategijski finansijski menadžment

46

IZBORNI PREDMETI SMJERA FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVENOG

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Finansijsko – računovodstveni

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA Usvojiti osnovne vještine korištenja računala i znanja o primjeni informatike u funkciji unaprijeđenja uzročno – posljedičnih odnosa na relaciji: sistem – informacijski sistem – upravljački informacijski sistem – računovodstveni sistem

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Računovodstvo, Informatika

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Uloga i značaj računovodstva u savremenim uslovima poslovanja 2. Računovodstvena funkcija i računovodstveni informacioni sistem preduzeća. 3. Koherentnost računovodstvenog informacionog sistema 4. Razvoj organizacije računovodstva. 5. Instrumenti organizacije računovodstva 6. Metode i tehnička sredstva za realizaciju računovodstvene procedure 7. Modeli organizacije računovodstva. 8. Razvoj računovodstvenih informacionih sistema.

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači

Nastava se treba izvoditi u formi ex katedre i istu u cijelosti treba izvoditi predmetni nastavnik, s tim da predmetni nastavnik tokom predavanja može pozivati gostujuće predavače.

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja

1. obavezni dolazak 2. seminarski rad (prezentacija) 3. parcijalni test 4. finalni test

1. 10 % 2. 20 % 3. 30 % 4. 40 %

3. LITERATURA

ŽENŽEROVIĆ R.: Računovodstveni informacijski sustavi, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2007 SUTTON G.: Accounting Information Systems 5th Edition PANIAN Ž., KLEPAC G. Poslovna inteligencija, Masmedia, 2003 MAMIĆ SAČER I., ŽAGER K.: Računovodstveni informacijski sustavi, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2007.

47

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

ELEKTRONSKO BANKARSTVO

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Finansijsko – računovodstveni

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA Upoznavanje studenata sa ulogom i sve većim značajem elektronskog bankarstva u zemlji i na globalnom nivou.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Informacione tehnologije u bankarstvu

2. Elektronsko bankarstvo (automatizacija

bankarskog poslovanja, elektronski novac, kućno bankarstvo, on line bankarstvo)

3. Internet bankarstvo. Razvoj IB, vrste IB,

prednosti IB

4. Nedostaci IB (cijene, nepostojanje zakonske

regulative, sigurnost i sistem zaštite poslovanja IB)

5. Instrumenti IB (čekovi, kartice, šifrirane kartice,

e-fin. tržišta

6. Standardizacija elektronske razmjene podataka

u bankarskom poslovanju (Edifact standard)

7. Savremena računarska mreža u bankarstvu

(poslovne komunikacije preko računarskih mreža, top- down pristup, mrežni modeli,

mrežni operativni sistem i tipovi prenosa. Tipovi mreža. Komponente računskih

mreža. Arhitektura računarske mreže.

8. Finansijski informacioni sistemi CB-a i poslovnih

banaka

9. Sistemi međubankarskih komunikacija. Klirinške

kuće,Swift

10. Elektronski platni promet

11. Međunarodni platni promet

12. Platni promet u tranzicijskim zemljama

13. Bruto i neto obračun u platnom prometu

14. Sistem obračuna platnog prometa u EU, SAD i

Japanu

15. Perspektive daljnjeg razvoja elektronskog

bankarstva

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra

2. interaktivnost

1. 70%

2. 20%

48

3. gosti predavači 3. 10%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja

1. obavezni dolazak

2. seminarski rad

3. parcijalni test

4. finalni ispit

1. 10%

2. 10%

3. 40%

4. 40%

3. LITERATURA

1. Živković, A., Stankić, R., Krstić, B.: Bankarsko poslovanje i platni promet, CID,

Beograd, 2007.

2. Hanić, H.: Leksikon poslovne informatike, EF Bg, 1996.

3. Stankić, R.: Poslovna informatika, EF, Beograd, 2003.

49

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Finansijsko – računovodstveni

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

U okviru ovog predmeta studenti će izučavati pojam, značaj, ulogu, razvoj i vrste revizije, revizijska načela i standarde, revizijske metode, metodologiju obavljanja revizije od planiranja do sastavljanja izvještaja revizora, analitičke postupke u reviziji i pitanja profesionalne etike. Cilj je razumijevanje mjesta i uloge revizije računovodstvenih i poslovnih iskaza i interne revizije u korporativnom upravljanju i sistemu internog nadzora, kao i sticanje teorijskih i praktičnih znanja o savremenim metodama i postupcima provođenja revizije.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Računovodstvo, Finansijsko računovodstvo, Revizija

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Revizija i korporativno upravljanje 2. Vrste revizije 3. Revizijski standardi i načela 4. Obavljanje revizije 5. Upoznavanje poslovanja klijenta i planiranje revizije 6. Revizijski rizici 7. Revizijski dokazi i radna dokumentacija revizora 8. Izvještaj i mišljenje revizora 9. Interna revizija 10. Organizacija i proces interne revizije 11. Profesionalna etika revizora 12. Kodeks profesionalne etike revizora

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači

Nastava se treba izvoditi u formi ex katedre i istu u cijelosti treba izvoditi predmetni nastavnik, s tim da predmetni nastavnik tokom predavanja može pozivati gostujuće predavače.

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja

1. obavezni dolazak 2. prezentacija 3. I parcijalni test 4. II parcijalni test

1. 10 % 2. 10 % 3. 20 % 4. 20 %

50

5. finalni test 5. 40 %

3. LITERATURA

BREKALO, F.: Revizija financijskih izvještaja, Faber&Zgombić Plus, Zagreb, 2004 CARMICHAEL D. R., WILLINGHAM J. J.: Pojmovi i metode revizije - vodič u suvremenu revizijsku teoriju i praksu. Mate d.o.o., 2000 POPOVIĆ. Ž.,VITEZIĆ. N.: Revizija i analiza - instrumenti uspješnog donošenja poslovnih odluka, HZRFD, Zagreb, 2000 Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever, S., Žager. L.: Analiza financijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb, 2008. VRANAR K.: MRevS - međunarodni revizijski standardi, TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. 2007 ANDRIĆ M., KRSMANOVIĆ B., JAKŠIĆ D.: Revizija – teorija i praksa, Ekonomski fakultet Subotica, Univerzitet Novi Sad, 2009 TUŠEK, B., ŽAGER L.,: Revizija, HZRIFD, Zagreb 2006 TUŠEK, B.: Revizija – instrument poslovnog odlučivanja, TEB, Zagreb, 2001 MESSIER F. W.: Revizija, Faber & Zgombić Plus, Zagreb, 2000

51

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

TEORIJA I ANALIZA BILANSA

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Finansijsko – računovodstveni

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA Analiza i procjenjivanje finansijskog stanja preduzeća posmatrano prvenstveno kroz finansijske izvještaje.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Računovodstvo, Finansijsko računovodstvo

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Pojam i obuhvatnost analize bilansa kao naučne discipline 2. Statične i dinamične teorije bilansa i načela bilansiranja 3. Klasifikacija bilansa i njihova uloga, značaj i doprinos efikasnom poslovanju

preduzeća, 4. Valorizovanje i procjena bilansnih pozicija stanja u stabilnim uslovima poslovanja,

valorizacija aktivnih i pasivnih bilansnih pozicija, 5. Valorizacija i procjena bilansnih pozicija bilansa stanja u uslovima dejstva inflacije 6. Teorijska osnova analize bilansa raznih sadržaja, pojam i svrha analize, analitičke i

sintetičke metode analize bilansa. 7. Primijenjena analiza bilansnih segmenata. 8. Globalna analiza finansijskog položaja i finansijske moći preduzeća 9. Analiza bilansa korporacija i drugih složenih preduzeća vezanih ulaganjem kapitala i

ostvarivanjem prava na upravljanje, 10. Računovodstveno izvještavanje u domenu analize bilansa u funkciji efikasnog

poslovnog odlučivanja.

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači

Nastava se treba izvoditi u formi ex katedre i istu u cijelosti treba izvoditi predmetni nastavnik, s tim da predmetni nastavnik tokom predavanja može pozivati gostujuće predavače.

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja

1. obavezni dolazak 2. prezentacija 3. I parcijalni test 4. II parcijalni test 5. finalni test

1. 10 % 2. 10 % 3. 20 % 4. 20 % 5. 40 %

3. LITERATURA KUMALIĆ J. Vujnović G., B.: Teorija i analiza bilansa, OTVORENI UNIVERZITET

52

„APEIRON“ Banja Luka, 2010. god. BOGETIĆ P.: Analiza bilansa – Univerzitet Crne Gore – Ekonomski fakultet, Poslovni biro Beograd, Podgorica – Beograd, 2000 POPIĆ I.: Zbirka zadataka iz analize poslovanja preduzeća, Ekonomski fakultet Mostar, Mostar, 2000 TINTOR J.: Poslovna analiza, Masmedia, 2009 ŽAGER K. et. al.: Analiza finansijskih izvještaja, II izdanje, Masmedia, Zagreb, 2008

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

VREDNOVANJE PREDUZEĆA

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Finansijsko – računovodstveni

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Upoznati sudente sa teorijom procjene vrijednosti preduzeća. Teorija procjene vrijednosti preduzeća je dio ekonomske teorije o izboru investicija, koja se bazira na rentabilnosti investicija, a to znači da se vrednovanje usmjerava na vrednovanje interesa. Prema teoriji, vrijednosti interesa u jednom preduzeću zavise od budućih koristi koja će se dobiti od toga.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Računovodstvo, Finansijsko računovodstvo

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Opšta teorija vrijednosti

2. Pojam i definicija vrijednosti preduzeća

3. Koncept vrijednosti preduzeća

4. Pristup procjeni vrijednosti preduzeća

5. Finansijska analiza

6. Metode procjene vrijednosti preduzeća (metode procjene supstance, prinosne metode

i ostale metode procjene vrijednosti preduzeća)

7. Cijena kapitala

8. Testiranje prihvatljivosti procjene vrijednosti preduzeća

9. Procjena vrijednosti preduzeća u kriznom periodu

10.Sadržaj izvještaja o procjeni vrijednosti preduzeća

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra

2. diskusije na času

3. prezentacije

4. gosti predavači

5. analiza slučajeva

1. 40%

2. 10%

3. 20%

4. 10%

5. 20%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja

1. obavezni dolazak

2. seminarski rad

3. parcijalni test

1. 10%

2. 20%

3. 20%

53

4. projektni rad

5. finalni ispit

4. 20%

5. 30%

3. LITERATURA

1. Tuševljak, S., Procena vrijednosti preduzeća u krizi, Savremena administracija,

Beograd, 1996. godina

2. Kumalić, J. Finansijski menadžment, Ekonomski fakultet, 2004. godina

3. Rodić, J., Tuševljak S., Finansije preduzeća, Consseco institut, Beograd, 2003.

godine

4. UNIDO: Priručnik za vrednovanje industrijskih projekata, Beograd, 1990. godina

5. James C. Van Horne, Financijsko upravljanje i politika, Deveto izdanje, Mate d.o.o., Zagreb, 1999.

54

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

MENADŽERSKO RAČUNOVODSTVO

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Finansijsko – računovodstveni

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Stjecanje znanja i vještina o mjerenju i priznavanju računovodstvenih kategorija, objavljivanja u finansijskim izvještajima, savremenim finansijskim instrumentima i poslovnim kombinacijama te konsolidaciji i finansijskom izvještavanju složenih poslovnih subjekata relevantno je za razvoj računovodstvene profesije i prakse finansijskog izvještavanja korisnicima u svrhu kvalitetnog poslovnog odlučivanja.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi računovodstva, Finansijsko računovodstvo,

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Uloga menadžerskog računovodstva, pojam svrha i veza sa troškovnim i

finansijskim

računovodstvom

2. Finansijski izvještaji posmatrani i interpretirani sa stanovišta menadžerskog

računovodstva

3. Odnosi troškova i BS i BU

4. Analiza pokazatelja uspješnosti poslovanja na osnovu podataka iz finansijskih

izvještaja u svrhu

donošenja odluka

5. Analiza dodane vrijednosti

6. Analiza novčanih tokova

7. Standardni troškovi u planiranju i kontroli vezano za donošenje odluka

8. Analiza odnosa troškova i prihoda ( CVP analiza)

9. Analiza i mjere performansi zasnovane na kontribucijskoj marži

10. Donošenje odluka na osnovu informacija iz menadžerskog računovodstva

11. Decentralizacija organizacije, računovodstvo odgovornosti i controlling

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra

2. diskusije

3. prezentacije

4. gosti predavači

70 %

10%

10 %

10 %

55

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja

1. obavezni dolazak

2. seminarski rad

3. I parcijalni test

4. II parcijalni test

5. finalni test

1. 10 %

2. 10 %

3. 20 %

4. 20 %

5. 40 %

3. LITERATURA

ATKINSON A, BANKER R., KAPLAN R., YOUNG S.: Management accounting, Prentice

Hall, Inc. 1997

HORNGREN C.T., FOSTER G., DATAR S.M.: Osnove troškovnog računovodstva;

Udruženje računovođa i revizora FBIH, Sarajevo, 2002. - poglavlje 11

STEVANOVIĆ N, MALINIĆ D., MILIĆEVIĆ V.: Upravljačko računovodstvo, Centar za

izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2010.

KURTANOVIĆ S.: Menadžersko računovodstvo – skripta, Ekonomski fakultet Bihać,

2007

POPIĆ I.: Računovodstvo troškova po aktivnostima – mogućnost primjene u Bosni i

Hercegovini, IC štamparija, Mostar, 2007.

MALINIĆ D., MILIĆEVIĆ V.: Upravljačko računovodstvo (zbirka zadataka), Centar za

izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2005

BELAK V.: Menadžersko računovodstvo; RRIF plus, Zagreb, 1995

DRURY C.: Management accounting for business decisions, Thomson Learning; 3

edition 2005

DIZDAREVIĆ S., POPIĆ I.: Menadžersko računovodstvo, Ekonomski fakultet Mostar,

2000

CHADWICK L.: Osnove upravljačkog računovodstva, Mate, Zagreb; 2002.

Zakon o računovodstvu i reviziji, Službeni glasnik BiH br. 42/04

56

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

MEĐUNARODNO RAČUNOVODSTVO

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Finansijsko – računovodstveni

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA Usvajanje potrebnih znanja i vještina iz područja međunarodnog računovodstva, tj. poslovnih transakcija, standardizacije na međunarodnoj razini te posebnosti računovodstvenog sistema pojedinih država i regija svijeta.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

1.2. Osnovne tematske jedinice

Područja međunarodnog računovodstva: Stepen različitih računovodstvenih rješenja; Značaj usporedivosti računovodstvenih podataka; Uzroci različitih računovodstvenih rješenja; Najznačajnije razlike u međunarodnom financijskom izvješćivanju; Klasifikacija međunarodnog finansijskog izvješćivanja; Usklađivanje računovodstva na međunarodnoj razini; Odredbe međunarodnih računovodstvenih standarda; Posebnosti računovodstva pojedinih država svijeta: Finansijsko izvješćivanje u EU; Posebnosti finansijskog izvješćivanja u Nizozemskoj, Francuskoj i Njemačkoj; Finansijsko izvješćivanje u SAD; Finansijsko izvješćivanje u Japanu; Finansijsko izvješćivanje u ostalim značajnim državama svijeta (Italija, Norveška, Singapur); Finansijsko izvješćivanje u Istočnoj Europi i Kini;

Osnovne odrednice međunarodnog računovodstva: Obaveze; Konsolidirani izvještaji; Tečajne razlike; Izvješćivanje o dijelovima poduzeća;

Analiza, revizija i oporezivanje u međunarodnom računovodstvu: Međunarodna financijska analiza; Tumačenje razlika u međunarodnom računovodstvu; Međunarodni revizijski standardi;

Klasifikacija i usklađivanje poreza na dobit: osnovica oporezivanja, porezni sistemi, usklađivanje sistema oporezivanja;

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači

Nastava se treba izvoditi u formi ex katedre i istu u cijelosti treba izvoditi predmetni nastavnik, s tim da predmetni nastavnik tokom predavanja može pozivati gostujuće predavače.

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem 1. obavezni dolazak 1. 10 %

57

ocjenjivanja 2. seminarski rad (prezentacija) 3. parcijalni test 4. finalni test

2. 20 % 3. 30 % 4. 40 %

3. LITERATURA

SAVEZ RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANSIJSKIH RADNIKA FBIH: Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI) uključujući i međunarodne računovodstvene standarde (MRS), Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH, Mostar, 2006 Ostala relevantna literatura koja će biti prezentirana studentima na početku svake akademske godine

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

EKONOMIKA OSIGURANJA

Šifra predmeta: Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Finansijsko – računovodstveni

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Cilj predmeta Ekonomika osiguranja je da studenti ovladaju temeljnim teorijskim i praktičnim znanjima iz oblasti osiguranja i posebno ekonomike osiguranja. Svrha predmeta je sagledavanje cjeline i dijelova oblasti, djelatnosti i posebnosti industrije osiguranja sa znanstvenog, teorijskog i praktičnog stajališta, zakonske i stručne regulative; korelacione veze sa okruženjem i interaktivno djelovanje; trendovi u savremenom svijetu i BiH.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi menadžmenta, Organizacija, Menadžment ljudskih resursa

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Uvod u osiguranje: nastanak i razvoj osiguranja 2. Funkcija osiguranja: funkcija zaštite, financijsko - akumulatorska funkcija i

društvena funkcija 3. Ekonomska načela osiguranja: fond osiguranja, osiguranje i amortizacija 4. Elementi osiguranja: rizik, premija, naknada iz osiguranja 5. Vrste osiguranja: obavezno i dobrovoljno, osiguranje lica, socijalno, životno i

zdravstveno osiguranje, penziono osiguranje, osiguranje imovine, od odgovornosti, transportno osiguranje, osiguranje kredita

6. Pravna regulativa osiguranja: ponuda, polica, ugovori, pravna organizacija poslova osiguranja

7. Reosiguranje, retrocesija i saosiguranje: načela i vrste 8. Tehnička organizacija osiguranja: zadaci i elementi 9. Tarife u osiguranju 10. Upravljanje finansijama u osiguranju 11. Osiguravajuće kompanije na finansijskom tržištu 12. Osiguranje u budućnosti: privredni i društveni aspekti

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5.studiji slučajeva

1. 40 % 2. 10 % 3. 20 % 4. 10 % 5. 20 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 1. 5 %

58

2. analiza slučajeva - diskusije 3. timski rad 4. testovi (parcijalni) 5. test (finalni)

2. 10 % 3. 10 % 4. 2 x 20% = 40 % 5. 35 %

3. LITERATURA 1. Jelena Kočović i dr Predrag Šulejić: Osiguranje, Ekonomski fakultet, Beograd, 2002

2. Sanja Andrijašević i Vladimir Petranović: Ekonomika osiguranja, Alfa, Zagreb, 1999

3. Emmet Vaughan, Therese Vaughan: Osnove osiguranja – Upravljanje rizicima, Mate,Zagreb, 2000.

4. Boris Marović i dr Veselin Avdalović: Osiguranje i upravljanje rizikom, DDOR Novi Sad i Birografika, Subotica, 2005.

5. Aktuelni zakoni koji reguliraju ovu oblast u BiH 6. Sanja Andrijašević, Tatjana Račić-Žlibar (urednici): Rječnik osiguranja,

Masmedia, Zagreb, 1997.

59

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

STRATEGIJSKI FINANSIJSKI MENADŽMENT

Šifra predmeta: Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Finansijsko – računovodstveni

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Objasniti studentima kako preduzeća prikupljaju sredstva a kako ih alocira. U

toj aktivnosti upoznati studente sa funkcijom i zadatkom strateškog

finansijskog menadžmenta kao izbor menadžerskih odluka.

Studenti trebaju da ovladaju sa teorijom finansijske strategije, što

podrazumjeva vještinu upotrebe sredstava, korišćenje izvora finansiranja i

raspodjele finansijskog rezultata radi postizanja cilja finansijske politike –

finansijske snage.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Poslovne finansije

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Temeljni koncept strateškog finansijskog menadžmenta

2. Financijska analiza

3. Financijsko prognoziranje i planiranje

4. Strategija upravljanje obrtnim kapitalom i kratkoročno finasiranje

5. Strategija i taktika trajnog i dugoročnog kapitala

6. Rizik, povrat i vrednovanje

7. Plan financiranja dugoročnih projekata i rizici

8. Politika dividendi, vrste dionica

9. Dugoročne obaveze, zajam i najam

10. Strategija restruktuiranja preduzeća

11. Međunarodni finansijski menadžment

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra

2. diskusije na času

3. prezentacije

4. gosti predavači

5. analiza slučajeva

1. 40%

2. 10%

3. 20%

4. 10%

5. 20%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. prisustvo na nastavi (predavanja i vježbe)

2. parcijalni ispit

1. 10%

2. 20%

60

3. projektni rad

4. prezentacija

5. finalni ispit

3. 20%

4. 20%

5. 30%

3. LITERATURA 1. James C. Van Horne, John M. Washowicz, Jr., Osnovi finacijskog menadžmenta,

Deveto izdanje, Mate d.o.o., Zagreb, 2002. godine

2. Kumalić, J. Finansijski menadžment, Ekonomski fakultet, Bihać, 2004.

3. H.van Greuning i S.A.Bratanović “ Analiza upravljanja bankovnim rizicima” 2.

izdanje, 2006 godina, prevod “Mate” Zagreb.

4. Richard A. Brealey, Stewart C. Myers i Alan J. Marcus “ Osnove korporativnih

financija”, prevod “Mate” Zagreb 5 izdanje, 2007.godine

5. Jae K.Shim i Joel G.Siegel “Upravljačke financije”, 2007.godina, Zagreb

Brzaković T., Tržište kapitala – teorija i praksa, Bg.,2007.

61

II SMJER: MENADŽMENT I PODUZETNIŠTVO

NAZIV PREDMETA: STRATEŠKI MENADŽMENT

Šifra predmeta: BS-031

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1.CILJ PREDMETA

Koncept predmeta Strateški menadžment bazira na stavu da je profitabilnost preduzeća predominantno određena njegovim strateškim opredjeljenjem. Pri tome treba imati u vidu činjenicu da je izbor strategije preduzeća podjednako važno pitanje za svako preduzeće nezavisno da li se ono nalazi u profitabilnom ili gubitničkom poslu.

Strateški menadžment je svestran dubok proces upravljanja preduzećem. To je proces koji uključuje donošenje i implementaciju odluka rukovodstva (top menažmenta) preduzeća u dinamičnom tržišnom okruženju i sve manje predvidivim promjenama u njemu. Upravo zbog toga koncept predmeta Strateški menadžment bazira na stavu da je strategija preduzeća razumljiva, ciljno usmjerena aktivnost koja se ostvaruje, prije svega kroz pragmatično strateško razmišljanje. Shodno ovome, studenti će biti u prilici da pored sticanja najnovijih teorijskih saznanja, ovaj predmet uče i kroz studije slučajeva iz domaće prakse.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi menadžmenta, Menadžment ljudskih resursa, Osnovi marketinga

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Uvod u strateški menadžment 2. Strateško planiranje 3. Adidžesova metodologija odlučivanja 4. Stakeholder-i i misija preduzeća 5. Analiza vanjskog okruženja – identifikacija prilika u grani 6. Analiza internih faktora: resursi i konkurentske prednosti preduzeća 7. Izgradnja konkurentskih prednosti kroz funkcionalni nivo strategije 8. Poslovni nivo strategije 9. Korporativna strategija vertikalna integracije 10. Korporativna strategija diversifikacije 11. Koncept portfolio menadžmenta 12. Dizajniranje organizacione strukture 13 Dizajniranje sistema strateške kontrole

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači studiji slučajeva

1. 35% 2. 25% 3. 20 % 4. 10% 5. 10%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolasci i aktivnost 1. 10%

62

2. timski rad (strateški planovi) 3. parcijalni ispiti 4. finalni ispit

2. 25% 3. 40% 4. 30%

3. LITERATURA 1. M. Ferizović: Strateški menadžment, Ekonomski fakultet Bihać, 2003. 2. Bešić C., Nikolić M., Damnjanović A., Strategijski menadžment, Tehnički fakultet,

Čačak, Univerzitet u Kragujevcu, 2010. 3. Buble, M.i dr.:Strateški menadžment, Sinergija, Zagreb, 2005. 4. Michael E. Porter: On competition, A Harvard Business Review Book, 1998, 5. Gary Hamel/ C.K. Prahalad: Competing for the future, Harvard Business School

Press, 1996.

63

NAZIV PREDMETA: E-MARKETING

Šifra predmeta: BS-032

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA Upoznavanje s karakteristikama virtualnog elektronskog tržišta (cyber tržišta), te tehnologijom i tehnikama aplikacije marketinga na tom tržištu.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi marketinga

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Elektronsko okruženje poslovanja preduzeća 2. Definiranje e-poslovanja, e-trgovine i e-marketinga 2. Internet i internet servisi 3. Web lokacija 4. E-marketing informacijski sistemi 5. Primara online istraživanja 6. E-mail marketing 7. E-marketing miks 8. E-marketing komunikacijski miks 10. Poslovni modeli na Internetu

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra 2. diskusije na času 3. prezentacije 4. gosti predavači 5. analiza slučajeva

1. 40% 2. 10% 3. 20% 4. 10% 5. 20%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. Prisustvo na nastavi (predavanja i vježbe) 2. Parcijalni ispit 1 3. Parcijalni ispit 2 4. Seminarski rad 5. Case study i zadaće 6. Završni ispit

1. 10% 2. 20% 3. 20% 4. 10% 5. 10% 6. 30%

3. LITERATURA 1. Ružić, D.: e-Marketing, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2003. 2. Strauss, J. et al.: E-marketing, 3rd Ed., Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 2002. 3. Kleindl, B.A.: E- marketing – Capitalizing on Tehnology, South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio, 2001. 4. Mahmutović, K.: Direktni i Internet marketing, skripta, Ekonomski fakultet Bihać, 2008. 5. Mujić, H., Mahmutović, K.: Marketinški komunikacijski miks, Univerzitet u

64

Bihaću, 2008.

NAZIV PREDMETA: MEĐUNARODNI MARKETING

Šifra predmeta: BS-033

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1.CILJ PREDMETA

Sticanje znanja o načinima kreiranja i implementacije koncepta međunarodnog marketinga u uvjetima globalnog tržišta

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Marketing; Upravljanje marketingom

1.2. Osnovne tematske jedinice

1.Globalno tržište i koncepcija međunarodnog marketinga 2. Istraživanja za potrebe međunarodnog marketinga 3. Ekonomska okolina međunarodnog marketinga 4. Kulturološka okolina međunarodnog marketinga 5. Političko-pravna okolina međunarodnog marketinga 6. Strategije ulaska na međunarodno tržište putem izvoza 7. Strategije ulaska na međunarodno tržište prenosom proizvodnje u inozemstvo 8. Planiranje marketing mixa za međunarodno tržište 9. Proces planiranja i izrada međunarodnog marketing plana

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5.studije slučaja

1. 40% 2. 10% 3. 20% 4. 10% 5. 20%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. Prisustvo na nastavi (predavanja i vježbe) 2. Parcijalni ispit 1 3. Parcijalni ispit 2 4. Seminarski rad 5. Case study i zadaće 6. Završni ispit

1. 10% 2. 20% 3. 20% 4. 10% 5. 10% 6. 30%

3. LITERATURA 1. Domazet, A. ed al (2002): Međunarodni marketing. Ekonomski fakultet Sarajevo

2. Previšić, J., Došen, O. (1999): Međunarodni marketing, Massmedia, Zagreb.

3. Mujić H. (2002): Međunarodna razmjena i organizacija marketinga velikih poduzeća, Ekonomski fakultet Bihać.

4. Keegan, W. (1999): Global Marketing Management, Pearson, New York

65

NAZIV PREDMETA: POSLOVNO ODLUČIVANJE

Šifra predmeta: BS-034

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1.CILJ PREDMETA

Ciljevi koji se žele ostvariti realizacijom nastavnog procesa su razumijevanje logike procesa poslovnog odlučivanja, upoznavanje sa sadržajem osnovnih aspekata odlučivanja, precizno definiranje pojma i sadržaja poslovnog odlučivanja, rješavanje određenih menadžerskih problema i razumijevanje i korištenje modela i tehnika odlučivanja u različitim uvjetima. Rezultati predmeta Poslovno odlučivanje se mogu sagledati kroz razumijevanje studenata vezano za korištenje efektivnih tehnika poslovnog odlučivanja u praksi. Pored navedenog studenti će biti u mogućnosti da donose kvalitetnije individualne odluke i da budu efektivni kod učešća u procesu grupnog odlučivanja.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi menadžmenta, Menadžment ljudskih resursa

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Uvod u poslovno odlučivanje 2. Stilovi i tehnike poslovnog odlučivanja 3. Ograničenja i okolnosti poslovnog odlučivanja 4. Integralni proces poslovnog odlučivanja 5. Tehnike poslovnog odlučivanja sa aspekta neizvjesnosti 6. Tehnike za efektivno odlučivanje 7. Upravljanje zalihama i poslovno odlučivanje 8. Stres i poslovno odlučivanje 9. Kreativno rješavanje problema 10. Poslovno odlučivanje i menadžment vremena 11. Poslovno odlučivanje PERT i CPM

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5.studiji slučajeva

1. 40 % 2. 10 % 3. 20 % 4. 10 % 5. 20 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. analiza slučajeva – diskusije 3. timski rad 4. testovi (parcijalni) 5. test (finalni)

1. 10 % 2. 10 % 3. 10 % 4. 2 x 20% = 40 % 5. 40 %

3. LITERATURA 1. J. Frank Yates „Menadžment odlučivanja“, Mate, Zagreb, 2008. 2. Pavličić Dubravka „Teorija odlučivanja“, Beograd, 2007.

66

3. Sikavica, P., i dr., Poslovno odlučivanje, Informator, Zagreb, 1999. 4. Render B., Stair R., Balakrishan N., Managerial Decision Modeling, Pretince

Hall, New Jersey, 2003.

NAZIV PREDMETA: PODUZETNIŠTVO

Šifra predmeta: BS-035

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Definirati preduzetništvo i razmotriti osobine uspješnih preduzetnika. Naučiti strategije pokretanja vlastitog preduzeća i odabira pravnog oblika vlasništva preduzeća. Upoznati temeljne menadžerske, tehničke, marketinške, finansijske i sposobnosti međuljudskih odnosa, potrebne za poduzetnički uspjeh..

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi menadžmenta, Organizacija

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Definiranje i obilježja preduzetništva, preduzetnika i preduzeća. 2. Važnost preduzetništva i malog preduzeća u privredi. 3. Prednosti i nedostaci malog preduzeća. 4. Ključne osobine uspješnog preduzetnika. 5. Glavne djelatnosti koje privlače preduzetnike. 6. Pravni oblici preduzeća. 7. Način pokretanja vlastitog preduzeća. 8. Franšizam kao strategija preduzetništva. 9. Pojam i temeljne menadžerske funkcije u preduzetništvu. 10. Razine i područja menedžmenta i potrebne vještine na pojedinim razinama

menadžmenta. 11. Strateško, taktičko i operativno planiranje. 12. Pripremanje i prezentiranje poslovnog plana. 13. Organiziranje i vođenje preduzeća. 14. Sistemi kontrole u preduzetništvu. 15. Upotreba informacijskih sistema u preduzetništvu. 16. Operacijski, marketinški i finansijski menedžment u preduzetništvu.

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5.studiji slučajeva

1. 40 % 2. 10 % 3. 20 % 4. 10 % 5. 20 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. analiza slučajeva - diskusije 3. timski rad 4. testovi (parcijalni) 5. test (finalni)

1. 10 % 2. 10 % 3. 10 % 4. 2 x 20% = 40 % 5. 30 %

67

3. LITERATURA 1. M. Škrtić, R. Vouk, Osnove poduzetništva, Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb, 2004.

2. F. Jozić, Sustav uspjelog poduzetništva, Školska knjiga, Zagreb,2004. 3. N. C. Siropolis, Menedžment malog poduzeća: Vodič u poduzetništvo, Mate,

Zagreb, 2004.

NAZIV PREDMETA: POSLOVNO KOMUNICIRANJE

Šifra predmeta: BS-036

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Usvajanje općih znanja potrebnih za uspješniju poslovnu komunikaciju. Sticanje potrebnih znanja i vještina iz primijenjenih područja poslovnog komuniciranja, kao što su izvođenje prezentacija, pregovaranja, vođenje sastanaka, intervjuiranje, rješavanje konfliktnih situacija itd. Stečena znanja iz ovog predmeta će omogućiti lakše razumijevanje uloge i začaja interpersonalnog komuniciranja u i izvan oprganizacije. Studenti će savladati određenje tehnike i vještine koje će im omogućiti lakše i efikasnije komuniciranje, kao i druga područja: prezentacije, vođenje sastanaka i sl.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi menadžmenta

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Pojam komunikacije i komuniciranja 2. Modeli komunikacije 3. Oblici komunikacije 4. Uspješnost komuniciranja 5. Poslovne komunikacijske vještine 6. Prezentacije i prezentacijsko komuniciranje 7. Priprema i izvođenje prezentacije 8. Pregovaranje 9. Poslovni sastanci 10. Intervjuiranje 11. Konflikt menadžment 12. Poslovni bonton

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5.studiji slučajeva

1. 40 % 2. 10 % 3. 20 % 4. 10 % 5. 20 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. analiza slučajeva - diskusije 3. timski rad 4. testovi (parcijalni) 5. test (finalni)

1. 10 % 2. 10 % 3. 10 % 4. 2 x 20% = 40 % 5.30 %

3. LITERATURA 1. Michael J.Rouse, Sandra Rouse: Poslovne komunikacije, Masmedia, Zagreb,

68

2005. 2. Whetten A.D., Cameron S.K.: Developing Management Skills, Addison-Wesley,

2006. 3. Osredečki, E.: Poslovno komuniciranje i poslovni bonton, Naklada «Edo»,

Zagreb,1995.

NAZIV PREDMETA: MENADŽMENT KVALITETA

Šifra predmeta: BS-037

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1.CILJ PREDMETA

Menadžment kvaliteta postaje sve aktualnije područje interesovanja savremenih kompanija. Ovo tim prije, s obzirom da se radi o značajnoj potrebi da se u ovaj proces uključe svi subjekti u reprodukcionom nizu i da svako preuzme odgovarajući dio zadatka u cilju obezbjeđivanja kvaliteta poslovanja i životne sredine. Menadžment kvaliteta prožima sve funkcije poslovnih subjekata, pa je potpuno razumljivo da se radi o permanentnom zadatku svih zaposlenih bez obzira na kojem području zadataka su angažirani. Studenti će biti osposobljeni da preuzmu odgovornost za obezbjeđivanje certificiranog kvaliteta poslovanja preduzeća.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi menadžmenta, Menadžment ljudskih resursa

1.2.Osnovne tematske jedinice

1. Pojam i karakteristike kvalitete. 2. Koncepcija menadžmenta kvaliteta na principima međunarodnih standarda. 3. Planiranje i realizacija sistema kvaliteta. 4. Izbor instrumenata sistema kvaliteta. 5. Institucionalna obilježja menadžmenta kvaliteta. 6. Dekompozicija funkcionalnih područja odgovornih za kvalitet. 7. Operativne procedure u menadžmentu kvaliteta. 8. Uslovi i kontinuirano održavanje certificiranog kvaliteta. 9. Kvalitet, bezbjednost i zaštita životne sredine.

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5.studiji slučajeva

1. 40 % 2. 10 % 3. 20 % 4. 10 % 5. 20 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. analiza slučajeva – diskusije 3. timski rad 4. testovi (parcijalni) 5. test (finalni)

1. 10 % 2. 10 % 3. 10 % 4. 2 x 20% = 40 % 5. 40 %

3. LITERATURA 1. Đorđević, D., Ćoćkalo, D., Upravljanja kvalitetom, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, 2007.

2. Heleta, M., TQM: model za poslovnu izvrsnost, Educta, Beograd, 1998.

69

NAZIV PREDMETA: MEĐUNARODNE FINANSIJE

Šifra predmeta. BS-038

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Studenti (budući poslovni ljudi i makroekonomisti) upoznaju se sa: teorijama, politikama, institucijama i instrumentima međunarodnih finansija. Studenti izučavaju međunarodne finansijske rizike i način upravljanja međunarodnim finansijskim rizicima (covering and hedging). Pažljivo se izučavaju međunarodne finansijske institucije kao što su : IMF, Svjetska banka, IFC, IDA. Posebna pažnja se posvećuje EMU i Euru, te međunarodnim monetarnim medijima: Dolar. SDR i Jen. Predmet studiranja su: međunarodni monetarni i finansijski sistem. Platnobilansna i devizno-kursna politika BiH se izučava iz teorijskog i praktičnog ugla.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Međunarodna ekonomija, Makroekonomija, Mikroekonomija

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Teorija i politika deviznih kurseva 2. Teorija i politika platne bilance 3. Pokrivanje devizno-kursnih rizika 4. Međunarodne finansijske krize i špekulacije 5. Mundell-Flemingov model 6. Optimum Currency Area 7. EMU i Euro 8. Dolar 9. Međunarodna kretanja kapitala i FDI 10.Međunarodne finansijske institucije 11.Devizno-kursna politika zemalja u tranziciji 12.Platnobilansna politika BiH

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti(%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači

1. 50% 2. 20% 3. 20% 4. 10%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. test (parcijalni) 3. test (finalni) 4. prezentacija

1. 10% 2. 30% 3. 40% 4. 20%

3. LITERATURA 1. Stojanov.D. (2000), Međunarodne finansije u globalnoj ekonomiji,Ekonomski fakultet Sarajevo

2. Hallwood.P.-MacDonald.R.(2000), International Money and Finance ,

70

Blackwell 3. C.P. Kindleberger, R. Aliber: Najveće svjetske finansijske krize, 5. izdanje,

Masmedia Zagreb, 2006. 4. Predavanja 5. Internet.

NAZIV PREDMETA: IZBORNI PREDMET

Šifra predmeta. BS-039

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

ECTS 5

Izborni predmet za smjer: Menadžment i poduzetništvo

Upravljanje trgovačkim društvima

Menadžment inovacija

Upravljanje poslovnim procesima

Marketing u malom biznisu

Krizni menadžment

Poslovna etika

Poslovna strategija

Menadžment promjena

Menadžment mikro, malih i srednjih preduzeća

Marketinški komunikacijski mix

Ekonomika javnog sektora

Marketing menadžment

Marketing usluga

71

IZBORNI PREDMETI SMJERA MENADŽMENT I PREDUZETNIŠTVO

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

UPRAVLJANJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Menadžment i poduzetništvo

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Osposobljavanje studenata za upravljanje trgovinskim poduzećem kroz savladavanje ekonomike trgovinskog poduzeća, marketinga trgovinskog poduzeća i menadžmenta trgovinskog poduzeća.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Ekonomika preduzeća, Osnovi menadžmenta

1.2. Osnovne tematske jedinice

1.sredstva i troškovi trgovinskih preduzeća 2.produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost trgovinskog preduzeća 3.prag rentabilnost trgovinskog preduzeća 4.asortiman trgovinskog preduzeća 5.politika cijena i kalkulacije 6.kanali prodaje trgovinskog preduzeća 7.maloprodaja i veleprodaja 8.planiranje i organiz. poslovanja trgo. preduzeća 9.ljudski resursi u trgovinskom preduzeću 10.kontrola poslovanja trgovinskih preduzeća

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1.predavanja 2.vježbe i zadaci 3.diskusije 4.prezentacije studenata 5.prezentacije firmi 6.posjeta ugostitelj. firmama

1. 25% 2. 25% 3. 10% 4. 10% 5. 10% 6. 20%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Način ocjenjivanja studenata

1.testovi 2.diskusija 3.prezentacija studenata 4. vježbe

1. 30% 2. 20% 3. 20% 4. 30%

72

3. LITERATURA 1.Prof. dr NIKOLA GRABOVAC "Ekonomika trgovinskih poduzeća", 2.Prof. dr NIKOLA GRABOVAC "Marketing trgovinskih poduzeća" 3.Prof. dr NIKOLA GRABOVAC "Menadžment trgovinskih poduzeća". 4.Prof. dr NIKOLA GRABOVAC "Zbirka zadataka iz Upravljanja trgovinskim poduzećima"

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

MENADŽMENT INOVACIJA

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Menadžment i poduzetništvo

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Ovaj predmet omogućit će studentima potrebna znanja (i teorijska i praktična) za područje upravljanja inovacijama koje su osnovni pokretač ekonomskog razvoja u svijetu.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi menadžmenta, Menadžment ljudskih resursa, Poslovna informatika

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Uvod u inovacije 2. Razvoj novih tehnologija i uticaj na poslovanje preduzeća 3. Preduvjeti razvoja inovacija. 4. Strateški proces razvoja inovacija 5. Inovacije proizvodnog programa 6. Osobine projekata istraživanja i razvoja proizvoda. 7. Organizacija projekata razvoja novih projekata u tradicionalnim oblastima. 8. Organizacija projekata razvoja novih proizvoda u oblasti softvera i primjene

Interneta. 9. Upravljanje sa više projekata. 10. Inovacije u okruženju 11. Inovacije marketinškog miksa (proizvod, usluge, cijene, distribucija i prodaja,

komunikacija) 12. Inovacije i upravljanje informacijama 13. Odnos tržišnih i tehnoloških inovacija 14. Znanje kao temelj inovacija 15. Kategorizacija inovacija 16. Razvoj i upravljanje inovacijama

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5.studiji slučajeva

1. 40 % 2. 10 % 3. 20 % 4. 10 % 5. 20 %

73

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. analiza slučajeva - diskusije 3. timski rad 4. testovi (parcijalni) 5. test (finalni)

1. 10 % 2. 10 % 3. 10 % 4. 2 x 20% = 40 % 5. 30 %

3. LITERATURA 1. Trott P. (2005) Innovation Management and New Product Development, Pearson, Essex

2. Fagerberg J., Mowery D. C., Nelson R. R. (2007): The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press,

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Menadžment i poduzetništvo

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Upoznavanje i analiziranje koncepcije, područja, temeljnih teorijskih i aplikativnih problema procesnog pristupa poslovanju u savremenim organizacijama. Sticanje potrebnih znanja za razumijevanje važnosti poslovnih procesa i njihovo uspješno upravljanje.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Poslovna informatika, Osnovi menadžmenta

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Procesni pristup poslovanju 2. Poslovni procesi 3. Procesno-orijentirana organizacija 4. Upravljanje poslovnim procesima 5. Promjena poslovnih procesa 6. Analiza i mapiranje poslovnih procesa 7. Mjerenje i procjena uspješnosti poslovnih procesa 8. Informacijska podrška upravljanju poslovnim procesima

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5.studiji slučajeva

1. 40 % 2. 10 % 3. 20 % 4. 10 % 5. 20 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. analiza slučajeva - diskusije 3. timski rad 4. testovi (parcijalni) 5. test (finalni)

1. 10 % 2. 10 % 3. 10 % 4. 2 x 20% = 40 % 5. 30%

3. LITERATURA 1. Bosilj-Vukšić, V., Hernaus, T., Kovačič, A.: Upravljanje poslovnim procesima: organizacijski i informacijski pristup, Školska knjiga, Zagreb, 2008.

2. Harmon, P.: Business Process Change: A Guide for Business Managers and

74

BPM and Six Sigma Professionals, Morgan-Kaufmann, Burlington, 2007.

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

MARKETING U MALOM BIZNISU

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Menadžment i poduzetništvo

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Osnovni cilj predmeta je usmjeren na razumijevanje i upotrebu marketing koncepta u osnivanju i upravljanu malim biznisom. Uspjeh u malom biznisu je baziran na sposobnostima menadžera da efikasno razumiju i zadovolje potrošačke potrebe, i time generiraju adekvatan profit. Predmet također pruža praktične upute u kreiranju efikasnog marketing programa i praćenju marketing performansi u malim i srednjim preduzećima.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi marketinga, Osnovi menadžmenta

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Mali biznis i marketing koncept 2. Uloga istraživanje tržišta u malom biznisu 3. Segmentiranje, targetiranje i pozicioniranje MSP 4. Marketing strategije i mali biznis 5. Upravljenje marketing miksom u malom biznisu 6. Marketing planiranje i kreiranje marketing plana za MSP 7. Organizacioni aspekti marketing funkcije u MSP 8. Mjerenje marketing performansi MSP

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra 2. analiza slučajeva iz prakse 3. prezentacije i rasprave na času 4. gosti predavači

1. 40% 2. 30% 3. 20% 4. 10%

Učešće u ocjeni (%)

75

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. Prisustvo na nastavi (predavanja i vježbe) 2. Parcijalni ispit 1 3. Parcijalni ispit 2 4. Seminarski rad 5. Case study i zadaće 6. Završni ispit

1. 10% 2. 20% 3. 20% 4. 10% 5. 10% 6. 30%

3. LITERATURA 1. Renko, N. (2010), Marketing malih i srednjih poduzeda, Naklada Ljevak 2. Milenko Dostić, Menadžment malih i srednjih preduzeća, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2003. 3. Marin Buble, Menadžment u malom poduzeću, Ekonomski fakultet u Splitu, Split, 2003. 4. Grupa autora, Osnovi marketinga, treće izdanje, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2005.

76

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

KRIZNI MENADŽMENT

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Menadžment i poduzetništvo

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Cilj izučavanja ovog predmeta: upoznavanje sa unutarnjim i vanjskim faktorima koji djeluju na ponašanje u organizaciji, razvijanje određenih aktivnosti na istraživanju ponašanja ljudi u organizaciji, od individualnog nivoa, preko grupnog do nivoa organizacije. Organizacijsko ponašanje, također, ima za cilj da objasni, predvidi i kontroliše ponašanje ljudi u organizaciji. Studenti treba da upoznaju i razumiju karakteristike i specifičnosti ljudskog ponašanja u organizaciji, sa posebnim akcentom na motivaciju, predviđanje i kontrolu ponašanja pojedinaca i grupa u organizaciji.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi menadžmenta, Organizacija

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Pojam i karakteristike krize poslovanja 2. Tok krize poslovanja preduzeća 3. Vrste kriza poslovanja 4. Simptomi (znaci) krize poslovanja 5. Uzroci krize 6. Krizni menadžment (definiranje i vrste) 7. Rana upozorenja na krizu 8. Koncept analiziranja i dijagnosticiranja krize preduzeća 9. Organizacija izlaska iz krize 10. Faze preokreta - procesa izlaska iz krize 11. Stečaj i likvidacija preduzeća 12. Komuniciranje u krizi

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5.studiji slučajeva

1. 40 % 2. 10 % 3. 20 % 4. 10 % 5. 20 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. analiza slučajeva - diskusije 3. timski rad

1. 10 % 2. 10 % 3. 10 %

77

4. testovi (parcijalni) 5. test (finalni)

4. 2 x 20% = 40 % 5. 30%

3. LITERATURA 1. Osmanagić Bedenik, Nidžara: Kriza kao šansa, II izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2007.

2. Muratović, Hasan: Organizacijski preokret, OKO, Sarajevo, 1999. 3. Luecke, Richard: Upravljanje kriznim situacijama, Zgombić&Partneri, Zagreb,

2005.

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

POSLOVNA ETIKA

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Menadžment i poduzetništvo

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Predmet ima za cilj da pruži studentima osnovne informacije o poslovnoj etici.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi menadžmenta, Organizacija, Menadžment ljudskih resursa

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Tri osnovne oblasti poslovne etike 2. Etika i poslovanje i etičke nedoumice 3. Etičke norme i finansijsko tržište; poslovanje i blefiranje 4. Poslovna etika i religijska etika 5. Moralnost korporacije i modeli etičkog ponašanja 6. Rukovanje i moralni govor i moralno opravdanje uzbunjivanja 7. Etika oglašavanja i sponzorstva 8. Etike i međunarodne norme 9. Etika zaštite životne sredine 10. Etično bankarstvo i računovodstvo 11. Etika i internet 12. Moralne norme za biznis u manje razvijenim zemljama 13. Etičke teorije

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5.studiji slučajeva

1. 40 % 2. 10 % 3. 20 % 4. 10 % 5. 20 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. analiza slučajeva - diskusije 3. projektni rad 4. timski rad i prezentacija 5. testovi (parcijalni) 6. test (finalni)

1. 5 % 2. 10 % 3. 10 % 4. 10 % 5. 2 x 20% = 40 % 6. 25 %

78

3. LITERATURA 1. Krkač, K.,: Uvod u poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost, Mate, Zagreb, 2007.

2. Dramond Dž. i Bein B.,: Poslovna etika, Clio, 2001. 3. Jakovljević D.,: Etika – ogledi iz primjenjene etike, Cid 1993.

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

POSLOVNA STRATEGIJA

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Menadžment i poduzetništvo

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Predmet ima za cilj da pruži studentima upoznavanja s načinima oblikovanja, analize i provedbe poslovne strategije poduzeća.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi menadžmenta, Organizacija, Menadžment ljudskih resursa

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Strategija preduzeća 2. Strukturalistički pristup strategiji 3. Resursni pristup strategiji 4. Niski troškovi kao konkurentska prednost 5. Diferencijacija kao konkurentska prednost 6. Industrijska evolucija i ekspanzija preduzeća 7. Okomita integracija 8. Diverzifikacija 9. Strateški savezi 10. Poslovne strategije na međunarodnim tržištima

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5.studiji slučajeva

1. 40 % 2. 10 % 3. 20 % 4. 10 % 5. 20 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. analiza slučajeva - diskusije 3. projektni rad 4. testovi (parcijalni) 5. test (finalni)

1. 5 % 2. 10 % 3. 20 % 4. 2 x 20% = 40 % 5. 25 %

3. LITERATURA 1. Tipurić, D. (urednik): Konkurentska sposobnost poduzeća, Sinergija, Zagreb, 2000.

2. Tipurić, D., Markulin, G.: Strateški savezi, Sinergija, Zagreb, 2002. 3. Grant, R.: Contemporary Strategy Analysis, Blackwell, 2002.

79

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

MENADŽMENT PROMJENA

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Menadžment i poduzetništvo

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Studenti treba da upoznaju trendove koji oblikuju poslovanje preduzeća, posebno glavne probleme i promjene tokom životnog ciklusa, te načela i tehnike upravljanja promjenama, kao i otpore promjenama i njihovo savladavanje. Studenti će biti upoznati sa osnovnim pojmovima uvođenja promjena i njihovo iniciranje, te da identifikuju glavne pokretače koji se obično nalaze u osnovi potreba za promjenama. Studenti trebaju da mogu sagledati sve aspekte složenog procesa promjena, što uključuje i saradnju sa učesnicima u procesu promjena, a u svhu osiguranja krajnjeg uspjeha.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi menadžmenta, Organizacija, Menadžment ljudskih resursa

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Pojam i definiranje organizacijskih promjena 2. Životni ciklusi preduzeća 3. Ciljevi i načela menadžmenta promjena 4. Faktori i ciljevi promjena u organizaciji 5. Uvjeti za promjene 6. Vrste organizacijskih promjena 7. Iniciranje promjena i dijagnoza stanja organizacije 8. Motivacija za promjene 9. Implementacija promjena 10. Vođenje promjena 11. Otpori promjenama i njihovo savladavanje

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5.studiji slučajeva

1. 40 % 2. 10 % 3. 20 % 4. 10 % 5. 20 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. analiza slučajeva - diskusije 3. projektni rad 4. testovi (parcijalni)

1. 5 % 2. 10 % 3. 20 % 4. 2 x 20% = 40 %

80

5. test (finalni) 5. 25 %

3. LITERATURA 1. Burnes, B.: Managing Change, 4th edition, Prentice Hall, New York, 2004. 2. Luecke, Richard: Upravljanje promjenama i tranzicijom, Zgombić&Partneri,

Zagreb, 2004 3. Carnall, C. A.: Managing Change in Organizations, 4th ed. Prentice Hall,

London, 2003

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

MENADŽMENT MIKRO, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Menadžment i poduzetništvo

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Menadžment mikro, malih i srednjih preduzeća (3MSP), ima za cilj, svrhu, da osposobljava studente da vode, uslovno rečeno, manje, a ne velike korporativno ustrojene biznise. Osnovni cilj je razumijevanje značaja preduzetništva i sektora „malog“ biznisa za ekonomsko-društveni razvoj zemlje, upoznavanje sa sadržajem bazičnih menadžerskih funkcija „malih“ biznisa posmatranih sa stanovišta top-menadžera, nerijetko samog preduzetnika, kako osigurati, iz kojih izvora, nedostajuća finansijska sredstva, kako napraviti biznis plan – metodologija izrade biznis plana, identifikacija mogućih oblika i načina potpore preduzetništvu i „malom“ biznisu u razvijenim tržišnim ekonomijama, identifikacija mogućih oblika i načina potpore preduzetnišvu i „malom“ biznisu u Bosni i Hercegovini, Rezultati učenja – kompetencije: vlastiti razvoj i unapređenje pojedinih kompetencija emocionalne inteligencije koje posjeduj preduzetnici, odnosno top-menadžeri „malih” biznisa, sposobnost analitičkog promišljanja i sposobnost rješavanja problema iz domena menadžmenta na kreativan način, timski rad, usmena prezentacija i komunikacione vještine, unapređenje vještina usmene prezentacije pisana prezentacija, unapređenje vještine pisanog prezentiranja, itd.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi menadžmenta, Organizacija, Osnovi marketinga

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Uvod u menadžment mikro, malih i srednjih preduzeća – mikro, mala i srednja preduzeća

2. Generator ekonomskog razvoja 3. Strategijski menadžment mikro, malih i srednjih preduzeća (+ osnove biznis

planiranja) 4. Balanced scorecard koncept i primjena u mikro, malim i srednjim preduzećima 5. Marketing u mikro, malim i srednjim preduzećima 6. Organizovanje mikro, malih i srednjih preduzeća 7. Vođenje 8. Izvori finansiranja 9. Evropska povelja o malim i srednjim preduzećima 10. Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća u BiH 11. Institucionalna podrška mikro, malim i srednjim preduzećima u svijetu 12. Institucionalna podrška mikro, malim i srednjim preduzećima u BiH

81

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5.studiji slučajeva

1. 40 % 2. 10 % 3. 20 % 4. 10 % 5. 20 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. analiza slučajeva - diskusije 3. timski rad 4. testovi (parcijalni) 5. test (finalni)

1. 10 % 2. 10 % 3. 10 % 4. 2 x 20% = 40 % 5. 30%

3. LITERATURA 1. Dostić M.: Menadžment malih i srednjih preduzeća, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu – Izdavačka djelatnost, Sarajevo, 2002.

2. Cvijanović, V., M. Marović i B. Sruk „Financiranje malih i srednjih poduzeća“, Binoza press d.o.o., Zagreb, Hrvatska Private Equity&Venture Capital Asocijacija, Zagreb, 2008.

3. EC – European Commission: European Commission recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises, Official Journal of the European Union, L124/36. 2003.

4. OECD and European Commission: „Report of the Implementation of the European Charter for Small Enterprises in the Western Balkans – SME Policy Index, 2007.“ 2007.

82

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Menadžment i poduzetništvo

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA Osnovni cilj predmeta jeste izučiti ulogu javnog sektora u savremenom ekonomskom kontekstu. Pored izučavanja značaja uključivanja države u ekonomiju, predmet se bavi analizom aktivnosti u kojima je država efikasniji akter na tržištu od privatnog sektora, uključujući i istraživanje kako unaprijediti efikasnost javnog sektora u savremenim tržišnim ekonomijama.

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Javni sektor u savremenoj ekonomiji 2. Tržišna efikasnost i uloga države 3. Nesavršenost tržišta i uloga države u ekonomiji 4. Efikasnost i pravednost 5. Javna dobra i privatna dobra javnog sektora 6. Javni izbor 7. Proizvodnja javnog sektora, eksterni efekti i životna sredina 8. Analiza politike javnih rashoda 9. Cost-benefit analiza 10. Javni sektor u tranziciji i BiH

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije

1. 60% 2. 20% 3. 20%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. Obavezni dolazak 2. Seminarski rad 3. Prezentacija 4. Diskusija / timski rad 5. Kviz 4. Finalni ispit (usmeni + pismeni)

1. 10% 2. 20% 3. 10% 4. 10% 5. 10% 6. 40%

3. LITERATURA Stiglitz, J. E. (2000) Ekonomija javnog sektora, II izd., Ekonomski fakultet u Beogradu, prevod iz 2004. ili 2008. godina

83

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

MARKETING MENADŽMENT

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Menadžment i poduzetništvo

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Osnovni cilj predmeta je da studenti steknu znanja i sposobnosti u procesu upravljanja marketingom koji se odnosi na: Strateško planiranje poduzećem; Analizu mogućnosti marketinga – okruženje, kupci, tržište, konkurenti i javnost; Kreiranje strategija marketinga; Marketinško upravljanje proizvodima i uslugama; Odluke o miksu.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Ekonomika poduzeća; Osnovi Marketinga, Osnovi Menadžmenta

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Strateško upravljanje marketingom 2. Ciljevi učesnika u razmjeni 3. Marketing okruženje 4. MIS i istraživanje tržišta u upravljanju marketingom 5. Analiza konkurencije 6. Analiza kupaca 7. Tržišne strategije 8. Upravljanje proizvodom i proizvodnim linijama 9. Upravljanje uslugama 10. Kvalitet ponude iz perspektive marketinga 11. Upravljanje cijenama 12. Upravljanje kanalima distribucije 13. Upravljanje marketing komuniciranjem 14. Organizacija marketinga u kompaniji 15. Kontrola u marketingu

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije na času 3. prezentacije 4. gosti predavači 5. analize slučajeva iz prakse

1. 40% 2. 10% 3. 20% 4. 10% 5. 20%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. Prisustvo na nastavi (predavanja i vježbe) 2. Parcijalni ispit 1

1. 10% 2. 20% 3. 20%

84

3. Parcijalni ispit 2 4. Seminarski rad 5. Case study i zadaće 6. Završni ispit

4. 10% 5. 10% 6. 30%

3. LITERATURA 1. P. Kotler: „Upravljanje marketingom“, Informator Zagreb, 2002. 2. Hilmija Mujić: „Marketing“, Ekonomski fakultet Bihać, 2006.

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

MARKETING USLUGA

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Menadžment i poduzetništvo

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Predmet je koncipiran tako da omogući studentima uočavanje i razumijevanje

uslužnih dimenzija ponude i primjenu marketinškog koncepta u uslužnim

kompanijama i proizvodnim kompanijama koje naglašavaju uslužnu ponudu.

Primarni cilj predmeta je da pomogne studentima da budu uspješni u potencijalnoj ulozi pružaoca usluga i da odgovore izazovima koji se pred njih postavljaju, neovisno o tome da li se radi o pružanju usluga u direktnoj interakciji ili elektronskim putem. Sljedeći cilj predmeta je da podrži studente da prihvate konstruktivnu i kritičku poziciju kao korisnici različitih vrsta usluga i time prihvate aktivnu ulogu u procesu usluživanja koji savremeni korisnici usluga imaju.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi marketinga; Osnovi menadžmenta

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Razumijevanje usluga – specifičnosti usluga

2. Uslužna marketing strategija

3. Relationship marketing

4. Interni, eksterni i interaktivni marketing

5. Istraživanje, segmentiranje i pozicioniranje uslužnih kompanija

6. Marketing mix uslužnih kompanija – proaktivna usluga

7. Formiranje cijena u uslužnim kompanijama

8. Promocija i distribucija usluga

9. Ljudi, procesi i pojavni oblici kao elementi marketing mixa usluga

10. Mjerenje kvaliteta usluga

11.Organizacija marketing funkcije u uslužnim kompanijama

12. Kontrola uslužnog procesa

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. interaktivni oblik predavanja i

komunikacije sa studentima

2. individualne diskusije i grupni rad

3. angažovanje gosta predavača

1. 60 %

2. 30 %

3. 10 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 1. 10%

85

2. I parcijalni test

3. II parcijalni test

4. seminarski rad

5. case study i zadaće

6. završni ispit

2. 20%

3. 20%

4. 10%

5. 10%

6. 30%

3. LITERATURA 1. Ozretić-Došen, Đurđana, „Marketing usluga“, Mikrorad, d.o.o. Zagreb, 2002 2. Babić-Hodović, Vesna „Strategija i implementacija marketinga usluga“, Ekonomski fakultet, Sarajevo 2002 3. Ljubojević, Lj. Čedomir, „“Marketing usluga“, Ekonomski fakultet Subotica, 1995.

86

III SMJER: MENADŽMENT TURIZMA I UGOSTITELJSTVA

NAZIV PREDMETA: OSNOVI TURIZMA

Šifra predmeta: BS-041

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Na nivou dodiplomskog studije predstaviti osnove turizma. Izgraditi, razviti ili podići sigurnost studenata u:

1. Poznavanju i razumijevanju ekonomske demografije i ljudskog (humanog) kapitala

2. Pisanoj i usmenoj prezentaciji tema, pitanja, problema ekonomskog razvoja

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Definiranje turizma 2. Turizam i teorija razvoja 3. Istorijski razvoj turizma 4. Faktori turizma 5. Prostor kao faktor razvoja 6. Turističko tržište 7. Turistička potražnja 8. Turistička ponuda 9. Tipovi turizma 10. Upravljanje razvojem turizma 11. Planiranje razvoja turizma 12. Turizam budućnosti 13. Slučaj: Bosna i hercegovina

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5. ostalo

25% 15% 25% 25% 10%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. Participacija na času (diskusije, pitanja) 2. Kvizovi (2 u toku semestra) 3. Esej, prezentacija, projekat 4. Midterm Exam 1. 5. Midetrm Exam 2. 6. Final exam

1. 10% 2. 10% 3. 20% 4. 20% 5. 20% 6. 20%

87

Ukupno 100%

3. LITERATURA Osnovna literatura: 1. Prijevc, Boris. Ekonomska obilježja turizma, Sveučilište u Zagrebu, 1998 2. Vukonić, Boris, Keča, Ksenija. Turizam i razvoj – pojam, načela,

postupci. Sveučilište u Zagrebu, 2001 3. Dulčić, Ante. Upravljanje razvojem turizma. Sveučilište u Splitu, 2001. Šira literatura: 1. Aronson I. The Development of Sustanable Tourism. Continuim London

2000 2. France L. Sustanable Tourims Earthscan London 1997

Dokumenti i materijali WTO i drugih relevantnih organizacija i institucija

88

NAZIV PREDMETA: POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA

Šifra predmeta: BS-042

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Upoznavanje studenata sa mjestom i značajem turističke agencije u turizmu. S ciljem da shvate i nauče: 1. što su to turističke agencije, 2. koji im je cilj poslovanja, 3. kako posluju, i 4. koja je uloga turističkih agencija u oblasti turizma.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. pojam i funkcije turističkih agencija, 2. vrste agencija, 3. zadaci agencija za razvoj turizma u BiH, 4. vidovi poslovanja agencija u turizmu (maloprodajne – emitivne agencije,

turoperatora, receptivno – emitivne agencije) 5. principali agencija u turizmu (objekti za smeštaj, avio – putnički promet, pomorski

promet, željeznički putnički promet, cesterni putnički promet) 6. troškovni aspekt poslovanja turističkih agencija, 7. menadžment agencija u turizmu (planiranje razvoja i operativnih aktivnosti,

upravljanje materijalnim i ljudskim resursima) 8. organizacija agencija u turizmu.

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1.predavanja 2.vježbe i zadaci 3.diskusije 4.prezentacija studenata 5.prezentacije turističkih agencija 6.posjeta turističkih agencija 7.posjeta sajmovima turizma

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1.testovi 2.usmeni 3.diskusija 4.prezentacija studenata

- 40% - 20% - 20% - 20%

3. LITERATURA 1.Prof. dr. Boris Vukonić "Turističke agencije", 2.Prof. dr. Nevenka Čavlek "Turoperatori i svjetski turizma""

89

NAZIV PREDMETA: MENADŽMENT U UGOSTITELJSTVU

Šifra predmeta: BS-043

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Studenti trebaju da razumiju kako funkcionira poslovni subjekt (preduzeće) kao cjelina s fokusom na funkcioniranju i uspješnom menadžerskom vođenju ugostiteljstva.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Uvod u menadžment 2. Turizam kao industrija: Analiza okruženja 3. Oblikovanje vizije i misije organizacije 4. Strategijski menadžment i planiranje 5. Odlučivanje 6. Organiziranje – struktuiranje organizacije 7. Tipovi ugostiteljsko-turističkih kapaciteta 8. Menadžment ljudskih potencijala 9. Ponašanje u organizaciji i motivacija 10. Vođenje 11. Kontrola 12. Komuniciranje 13. Rukovođenje u krizi 14. Suvremeni koncepti menadžmenta: BPR, TQM i učešća organizacija

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5. studiji slučajeva

1. 55 % 2. 05 % 3. 15 % 4. 10 % 5. 15 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. grupni rad (analiza slučajeva) 3. domaća zadaća 4. seminarski rad 5. prezentacija 6. testovi (parcijalni) 7. test (finalni)

1. 5 % 2. 5 % 3. 5 % 4. 5 % 5. 5 % 6. 50% 7. 25%

3. LITERATURA 1.Aziz Šunje: Top-menadžer: vizionar i strateg, Tirada, 2003. godine; 2.Wiehrich H. & Koontz Harold: Principi managementa, Mate, Zagreb, str. 29-44; 459-559; 577-597; 3.Hasan Muratović: Organizacijski projekat: str. 161-187.

90

Studenti koji se služe engleskim jezikom mogu za sva predavanja i dio primjera na vježbama koristiti udžbenik: Ricki W. Griffin: Fundamentals of Management, Haughton Miffin Company Boston, NY, 2003.

NAZIV PREDMETA: E-MARKETING U TURIZMU

Šifra predmeta: BS-044

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Upoznavanje s karakteristikama elektronskog tržišta (cyber tržišta) u turizmu , te tehnologijom i tehnikama aplikacije marketinga na tom turustičkim tržištima.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi marketinga

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Specifičnosti turističkog e-tržišta 2. Definiranje e-poslovanja, e-trgovine i e-marketinga 2. Internet i internet servisi 3. Web lokacija i analiza web lokacija 4. E-marketing informacijski sistemi u turizmu 5. Primara online istraživanja u turizmu 6. E-mail marketing u turizmu 7. E-marketing miks 8. E-komunikacija u turizmu 9. Affiliate programi 10. Rezervacijski sistemi na Internetu

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra 2. diskusije na času 3. prezentacije 4. gosti predavači 5. analiza slučajeva

1. 40% 2. 10% 3. 20% 4. 10% 5. 20%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. Prisustvo na nastavi (predavanja i vježbe) 2. Parcijalni ispit 1 3. Parcijalni ispit 2 4. Seminarski rad 5. Case study i zadaće 6. Završni ispit

1. 10% 2. 20% 3. 20% 4. 10% 5. 10% 6. 30%

3. LITERATURA 1. Ružić, D.: e-Marketing, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2003. 2. Strauss, J. et al.: E-marketing, 3rd Ed., Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 2002. 3. Kleindl, B.A.: E- marketing – Capitalizing on Tehnology, South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio, 2001. 4. Mahmutović, K.: Direktni i Internet marketing, skripta, Ekonomski fakultet Bihać,

91

2008. 5. Mujić, H., Mahmutović, K.: Marketinški komunikacijski miks, Univerzitet u Bihaću, 2008.

NAZIV PREDMETA: OBLIKOVANJE TURISTIČKOG PROIZVODA

Šifra predmeta: BS-045

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Upoznati turističku ponudu proizvoda i usluga, metode oblikovanja turističkih proizvoda, tipologija i hijerarhija turističkih proizvoda, sa tehnološkim i tržišnim karakteristikama turističkog proizvoda, osnove procesa cjelovitog upravljanja kvalitete turističkog proizvoda, procese permanentne inovativnosti ponude turističkog proizvoda, značaj turističkih proizvoda za cjelovitu turističku ponudu i konkurentnost i ekonomičnost turističkih proizvoda.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Uvod i predstavljanje predmeta 2. Turistički proizvodi 2.1. Tipologija turističkih proizvoda 2.2. Kompleksnost turističkih proizvoda 2.3. Parcijalni, integralni, paušalni turistički proizvod 3. Turistički proizvod i turistička destinacija 4. Metodologija oblikovanja turističkog proizvoda 4.1. Inventarizacija 5. Cjelovito upravljanje kvalitete turističkih proizvoda 5.1. Na nivou pojedinačnog proizvoda 5.2. Na nivou turističke destinacije 6. Image i značaj prepoznatljivosti turističkog proizvoda 7. Inovativnost u turizmu 8. Konkurentnost turističkih proizvoda 9. Osnove oblikovanja cijena turističkog proizvoda 10. Primjer jedinstvenih turističkih proizvoda 11. Studije slučaja

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije na času 3. prezentacije 4. gosti predavači 5. analiza slučaja

1. 40% 2. 10% 3. 20% 4. 10% 5. 20%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja

1. obavezni dolazak 2. I parcijalni test 3. II parcijalni test 4. seminarski rad 5. case study i zadaće

1. 10% 2. 20% 3. 20% 4. 10% 5. 10%

92

6. finalni test 6. 30%

3. LITERATURA 1. Blažević, Branko: Turizam u gospodarskom sustavu, Opatija, 2007. 2. Magaš, Draga: Turistička destinacija, Opatija, 1997. 3. Zbornici radova sa domaćih i međunarodnih konferencija na temu turizam

NAZIV PREDMETA: MEĐUNARODNI TURIZAM

Šifra predmeta: BS-046

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Upoznavanje studenata sa mjestom i značajem međunarodnog turizma u ekonomskom razvoju zemlje, faktorima koji utiču na kretanje ljudi na destinacijama van država u kojima žive i sticanje znanja za istraživanje i iskorištavanje tržišnih mogućnosti za razvoj međunarodne turističke ponude Bosne i Hercegovine.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Marketing

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Znanstveno-teorijske osnove međunarodnog turizma. 2. Ekonomsko značenje međunarodnog turizmu 3. Globalne tendencije razvoja turističkog prometa 4.Ekonomija Europske unije i turizam. 5. Uloga međunarodnog turizma u razvoju vanjskotrgovinskih odnosa. 6.Okruženje međunarodnog turizma 7.Marketing zemalja kao turističkih destinacija 8.Marketing menadžment u međunarodnom turizmu 9.Priprema plana marketinga za međunarodno turističko tržište

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5.studije slučaja Napomena: uvjeti nastave i ocjenjivanja odnose se na studente sa min. 75% prisustvom na nastavi

1. 40% 2. 10% 3. 20% 4. 10% 5. 20%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja

1. grupni rad na studijama slučajeva 2. diskusije 3. seminarski rad/ prezentacije 4. završni rad i esej 5. test nenajavljeni (parcijalni) u drugoj polovici semestra Napomena: studenti koji ne ostvare 75% prisustva na nastavi polažu pismeni ispit (test 15 pitanja i esej na tri teme) uz prethodno prihvaćen seminarski rad.

1. 30% 2. 10% 3. 15% 4. 30% 5. 15%

3. LITERATURA 1. Luiz Moutinho (2005): Starteški menadžment u turizmu (prijevod), Masmedia, Zagreb 2. Ivan Vuković (2000): Međunarodna ekonomija i turizam, Dalmatina, Zagreb

93

3. Middleton, V.T.C. (2002): Marketing in Travel and Tourism, Butterworth Heinemann, Oxford

NAZIV PREDMETA: ISTRAŽIVANJE TURISTIČKIH TRŽIŠTA

Šifra predmeta: BS-047

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Cilj je da student razviju sposobnost razumijevanja i analiziranja rezultata istraživačkih projekata, članaka i/ili drugih materijala nastalih kao rezultat nekog konkretnog istraživanja tržišta, steknu neophodna znanja i vještine potrebe za organiziranje i provođenje procesa istraživanja tržišta za potrebe turizma te shvate ulogu istraživanja tržišta kao oruđe menadžmenta u rješavanju problema na svim područjima tržišnog poslovanja, a posebice u turizmu.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Organiziranje, Osnovi menadžmenta, Osnovi marketinga

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Marketinški informacijski sistem u turizmu 2. Sekundarni podaci u turizmu 3. Sadržaj i proces istraživanja turističkih tržišta 4. Vrste istraživanja turističkih tržišta 5. Primarni podaci u turizmu 6. Uzorak i prikupljanje podataka 7. Analiza podataka i prikazivanje rezultata 8. Istraživanje za potrebe segmentacije turističkog tržišta 9. Istraživanje za potrebe ugostiteljskih poduzeća 10. Istraživanje za potrebe posrednika u organizaciji i prodaji turističkih usluga 11. Istraživanje za potrebe prijevozničkih preduzeća 12. Istraživanje za potrebe održivog razvoja 13. Istraživanje za potrebe upravljanja kvalitetom u turizmu.

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije na času 3. prezentacije 4. gosti predavači 5. analiza slučajeva

1. 40% 2. 10% 3. 20% 4. 10% 5. 20%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja

1. obavezni dolazak 2. I parcijalni test 3. II parcijalni test 4. seminarski rad 5. case study i zadaće 6. finalni test

1. 10% 2. 20% 3. 20% 4. 10% 5. 10% 6. 30%

3. LITERATURA 1. Marušić, M. Prebežac, D. (2004.), Istraživanje turističkih tržišta, Adeco, Zagreb 2. Ritchie, B. W. Burns, P. Palmer, C. (2005), Tourism Research Methods: Integrating Theory With Practice, CABI Pub, Cambridge.

94

3. Finn, M. (2000), Tourism and Leisure Research Methods: Dana Collection, Analysis and Interpretation, Logman Pub, Group, New York.

NAZIV PREDMETA: POSLOVNO KOMUNICIRANJE

Šifra predmeta: BS-048

Godina studija: Treća (III)

Fond časova: 90

Predavanja: 60

Vježbe: 30

ECTS 6

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Usvajanje općih znanja potrebnih za uspješniju poslovnu komunikaciju. Sticanje potrebnih znanja i vještina iz primijenjenih područja poslovnog komuniciranja, kao što su izvođenje prezentacija, pregovaranja, vođenje sastanaka, intervjuiranje, rješavanje konfliktnih situacija itd. Stečena znanja iz ovog predmeta će omogućiti lakše razumijevanje uloge i začaja interpersonalnog komuniciranja u i izvan oprganizacije. Studenti će savladati određenje tehnike i vještine koje će im omogućiti lakše i efikasnije komuniciranje, kao i druga područja: prezentacije, vođenje sastanaka i sl.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi menadžmenta

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Pojam komunikacije i komuniciranja 2. Modeli komunikacije 3. Oblici komunikacije 4. Uspješnost komuniciranja 5. Poslovne komunikacijske vještine 6. Prezentacije i prezentacijsko komuniciranje 7. Priprema i izvođenje prezentacije 8. Pregovaranje 9. Poslovni sastanci 10. Intervjuiranje 11. Konflikt menadžment 12. Poslovni bonton

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5.studiji slučajeva

1. 40 % 2. 10 % 3. 20 % 4. 10 % 5. 20 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. analiza slučajeva - diskusije 3. timski rad 4. testovi (parcijalni) 5. test (finalni)

1. 10 % 2. 10 % 3. 10 % 4. 2 x 20% = 40 % 5. 30%

3. LITERATURA 1. Michael J.Rouse, Sandra Rouse: Poslovne komunikacije, Masmedia, Zagreb, 2005.

95

2. Whetten A.D., Cameron S.K.: Developing Management Skills, Addison-Wesley, 2006.

3. 3. Osredečki, E.: Poslovno komuniciranje i poslovni bonton, Naklada «Edo», Zagreb,1995.

NAZIV PREDMETA: IZBORNI PREDMET

Godina studija: Treća (III)

Šifra predmeta: BS-049

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

ECTS 5

Nastavnik:

Izborni predmet za smjer: Turizam

Turistička geografija

Menadžment sporta u turizmu

Promocija u turizmu

Specifični oblici turizma

Preduzetništvo u turizmu

Poslovno pravo u međunarodnom turizmu

Ekonomika turizma

Marketinški menadžment u turizmu

Menadžment turističke destinacije

96

IZBORNI PREDMETI SMJERA MENADŽMENT TURIZMA I UGOSTITELJSTVA

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

TURISTIČKA GEOGRAFIJA

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Menadžment turizma i ugostiteljstva

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA Na nivou dodiplomskog studije predstaviti osnove turističke geografije Izgraditi, razviti ili podići sigurnost studenata u:

1. Poznavanju i razumijevanju turističke geografije 2. Pisanoj i usmenoj prezentaciji tema, pitanja, problema turističke

geografije

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Definiranje turističke geografije 2. Faktori turizma 3. Vrste i oblici turističkih kretanja 4. Turistički resursi 5. Analiza resursa 6. Analiza položajnih i prometnih preduslova 7. Turističke prostorne jedinice 8. Promet i turizam 9. Regionalna distribucija međunarodnog turizma 10. Turističke regije 11. Turističke regije Evrope 12. Turističke regije Bosne i Hercegovine

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5. ostalo

25% 15% 25% 25% 10%

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. Participacija na času (diskusije, pitanja) 2. Kvizovi (2 u toku semestra) 3. Esej, prezentacija, projekat 4. Midterm Exam 1. 5. Midetrm Exam 2. 6. Final exam Ukupno

1. 10% 2. 10% 3. 20% 4. 20% 5. 20% 6. 20% 100%

97

3. LITERATURA Stiglitz, J. E. (2000) Ekonomija javnog sektora, II izd., Ekonomski fakultet u Beogradu, prevod iz 2004. ili 2008. godina

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

MENADŽMENT SPORTA U TURIZMU

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Menadžment turizma i ugostiteljstva

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA Razumijevanje složenosti turizma sa stanovišta sadržaja aktivnosti. Stjecanje specifičnih znanja iz područja sportskog turizma: planiranje razvoja, organizacija i menadžment. Upoznavanje metodologije za valorizaciju ekonomskih učinaka sportsko rekreacijskih usluga u turizmu.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi menadžmenta, Osnovi marketinga, Osnovi turizma

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Međuodnosi turizma i sporta

2. Tržišni parametri istraživanja sporta u turizmu

3. Ekonomski učinci sporta i sportske rekreacije u turizmu

4. Prirodno geografska obilježja BiH kao osnova za razvoj sportsko

rekreacijskog turizma

5. Velike sportske manifestacije i turizam

6. Posebni oblici sportskog turizma (golf turizam, wellness, zimski sportski

turizam i dr.)

7. Programi sporta u zdravstvenom turizmu

8. Menadžment i preduzetništvo u sportu i sportskom turizmu

9. Marketing u sportu i sportskom turizmu

10. Animacija u turizmu

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra

2. diskusije

3. prezentacije

4. gosti predavači

5.studiji slučajeva

1. 40 %

2. 10 %

3. 20 %

4. 10 %

5. 20 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak

2. seminarski rad

3. timski rad

4. parcijalni test

5. finalni ispit

1. 10 %

2. 10 %

3. 10 %

4. 30 %

5. 40 %

98

3. LITERATURA 1. Bartoluci, M., Čavlek, N. (ur.) (2007), Turizam i sport - razvojni aspekti (Tourism and sport - aspects of development), Školska knjiga, Zagreb. 2. Bartoluci, M., Škorić, S. (2009), Menadžmen sportskog i nautičkog turizma, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac.

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

PROMOCIJA U TURIZMU

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Menadžment turizma i ugostiteljstva

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA Stjecanje znanja o funkcioniranju turističkog tržišta sa aspekta marketinškog

komuniciranja, s posebnim naglaskom na ulogu i značaj promocije u planiranju i

upravljanju turističkim resursima. Stvaranje koncepcijskog okvira potrebnog za

učinkovito planiranje promotivnih aktivnosti na razini države i/ili pojedinačnih

nositelja ponude u turističkoj destinaciji. Ovladavanje znanjima o specifičnim

aktivnostima, sredstvima i medijima nužnim za uspješno i učinkovito

promoviranje turističkog proizvoda destinacije u cijelosti ili njenih pojedinačnih

aktivnosti.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi marketinga, Istraživanje marketinga, Osnovi turizma, Osnovi menadžmenta

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Uloga marketinške komunikacije u turizmu.

2. Imidž i ponašanje turista u kontekstu izbora turističke destinacije.

3. Uloga državnih organizacija u promociji turističke destinacije.

4. Proces upravljanja promocijom u turizmu.

5. Promotivni miks u turizmu – oglašavanje.

6. Promotivni miks u turizmu – Osobna prodaja i unapređenje prodaje.

7. Promotivni miks u turizmu – Direktni marketing i internetski marketing.

8. Promotivni miks u turizmu - Odnosi s javnošću, publicitet i promocija od usta

do usta.

9. Turistički sajmovi, događanja i sponzorstva u funkciji promocije turističke

destinacije.

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra

2. diskusije

3. prezentacije

4. gosti predavači

5.studiji slučajeva

1. 40 %

2. 10 %

3. 20 %

4. 10 %

5. 20 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 1. 10 %

99

2. seminarski rad

3. timski rad

4. parcijalni test

5. finalni ispit

2. 10 %

3. 10 %

4. 30 %

5. 40 %

3. LITERATURA 1. Križman Pavlović, D. (2008), Marketing turističke destinacije, Odjel za ekonomiju i turizam dr. Mijo Mirković – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Mikrorad, Zagreb-Pula, Poglavlja: 3 (str. 57-80), 4 (str. 83-122), 5 (125-193) i 6 (195-209). 2. Senečić, J. (2005), Marketing turističkog gospodarstva,VUK, Karlovac, Poglavlje 7. (str. 248-287).

100

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

SPECIFIČNI OBLICI TURIZMA

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Menadžment turizma i ugostiteljstva

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA Upoznati studente s najrazličitijim oblicima turizma od kojih su neki bili u

zametku stvaranja turizma (poput zdravstvenih usluga), dok se pak drugi

specifični oblici turizma pojavljuju tek u novije vrijeme kao rezultat promjene

stila življenja koji uvjetuje promjene i u načinu provođenja odmora, poput

nautičkog turizma, sportsko-rekreacijskog turizma , avanturističkog turizma te

različitih drugih specifičnih oblika turizma, s ciljem da bi u praksi proširivali

turističku ponudu destinacije poticanjem i razvijanjem odgovarajućih specifičnih

oblika turizma.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi marketinga, Istraživanje marketinga, Osnovi turizma, Osnovi menadžmenta

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Osnovne karakteristike dosadašnjeg razvoja turizma u svijetu.

2. Vrste i karakteristike specifičnih oblika turizma.

3. Ekonomski učinci specifičnih oblika turizma.

4. Potražnja za specifičnim oblicima turizma.

5. Specifični oblici turizma vezani uz aktivnosti na odmoru.

6. Specifični oblici turizma vezani uz sadržaj boravka.

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra

2. diskusije

3. prezentacije

4. gosti predavači

5.studiji slučajeva

1. 40 %

2. 10 %

3. 20 %

4. 10 %

5. 20 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak

2. seminarski rad

3. timski rad

4. parcijalni test

5. finalni ispit

1. 10 %

2. 10 %

3. 10 %

4. 30 %

5. 40 %

3. LITERATURA 1. Čorak, S., Mikačić, V., ur. (2006), Hrvatski turizam: plavo, bijelo, zeleno,

101

Institut za turizam, Zagreb 2. Bartoluci, M., Čavlek, N. i suradnici (2007), Turizam i sport – razvojni aspekti, Školska knjiga, Zagreb 3. Čavlek, N. (1997), Osnove poslovanja ostalih djelatnosti u turizmu, skripta, Ekonomski fakultet, Zagreb 4. Douglas, N., Douglas, N., Derett, R. (2002), Special Interest Tourism, Wiley, New York 5. Weiler, B., Hall, C. M. (1992), Special I. Tourism, Belhaven Press, London

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

PREDUZETNIŠTVO U TURIZMU

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Menadžment turizma i ugostiteljstva

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA Razumijevanje složenosti turizma sa stanovišta procesa poduzetništva. Stjecanje specifičnih znanja iz područja planiranja i izrade poduzetničkih programa u turističkoj djelatnosti (u hotelijerstvu, ugostiteljstvu te specifičnim oblicima turizma).

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi marketinga, Istraživanje marketinga, Osnovi turizma, Osnovi menadžmenta

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Proces preduzetništva u turizmu

2. Preduzetništvo u turističkoj destinaciji

3. Preduzetništvo u hotelijerstvu

4. Preduzetništvo u ugostiteljstvu

5. Metodologija preduzetničkih programa u turizmu

6. Preduzetnički programi u turizmu

7. Razvijanje preduzetničkog duha u turizmu

8. Preduzetničke ideje u turizmu

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra

2. diskusije

3. prezentacije

4. gosti predavači

5.studiji slučajeva

1. 40 %

2. 10 %

3. 20 %

4. 10 %

5. 20 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak

2. projektni rad

3. timski rad

4. parcijalni test

5. finalni ispit

1. 10 %

2. 10 %

3. 10 %

4. 30 %

5. 40 %

3. LITERATURA 1. Škrtić, M. (2006.). Poduzetništvo. Zagreb: Sinergija.

2. Bartoluci, M. (2003.). Ekonomika i menedžment sporta. Zagreb: Informator.

3. Bartoluci, M., Čavlek, N. (2006.). Turizam i sport - razvojni aspekti /

102

Tourism and sport - aspects of develeopment. Zagreb: Školska knjiga.

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

POSLOVNO PRAVO U MEĐUNARODNOM TURIZMU

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Menadžment turizma i ugostiteljstva

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA Poznavanje osnovnih pojmova i logike prava u turizmu u domaćem i međunarodnom turizmu kao preduvjeta za uspješno pregovaranje i poslovanje te odvijanje pojedinih pravnih poslova na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi marketinga, Poslovno pravo

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Izvori poslovnog prava u turizmu

2. Propisi EU,

3. Komparativno pravo u turizmu,

4. Ugovori između davatelja turističkih usluga i

izravnog korisnika.

5. Ugovori između putničkih agencija i izravnog

korisnika usluga

6. Ugovori između putničke agencije i davatelja

usluga u turizm

7. Odnosi između klijenta, turističke agencije i

ugostitelja.

8. Agencijski ugovor o hotelskim uslugama

(ugovor o rezervaciji)

9. Ugovor o angažiranju ugostiteljskih kapaciteta

(ugovor o alotmanu)

10. Razlike između ugovora o rezervaciji i ugovora o alotmanu.

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra

2. diskusije

3. prezentacije

4. gosti predavači

5.studiji slučajeva

1. 40 %

2. 10 %

3. 20 %

4. 10 %

5. 20 %

Učešće u ocjeni (%)

103

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak

2. seminarski rad

3. prezentacija

4. parcijalni test

5. finalni ispit

1. 10 %

2. 10 %

3. 10 %

4. 30 %

5. 40 %

3. LITERATURA 1. Gorenc, V., (1998.), Zakon o obveznim odnosima s komentarom, RRiF,

Zagreb, čl. 712. – 723. i čl. 859. - 896.

2. Gorenc, V. i grupa autora, (1996.) Posebne uzance u ugostiteljstvu s

komentarom, RRiF, Zagreb,

3. Šmid, V., (1994), Kodeks poslovanja IHA-FUAAV, Zbornik radova, Pravni fakultet Split, br. 1-2/1994.

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

EKONOMIKA TURIZMA

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Menadžment turizma i ugostiteljstva

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA

Studenti će ovladati znanjem vezanim za značaj i ulogu turizma kako sa aspekta ukupnog društva tako i sa aspekta pojedinaca vezano za razvijanje njjihove poduzetničke aktivnosti.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi menadžmenta, Organizacija, Menadžment ljudskih resursa, Makroekonomija

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Pojami značaj turizma 2. Definiranje turizma 3. Turizam i makroekonomija 4. Faktori turizma 5. Prostor kao faktor turizma 6. Tipovi – vrste turizma 7. Turistička ponuda i potražnja 8. Planiranje razvoja turizma 9. Upravljanje razvojem turizma 10. Perspektive razvoja turizma 11. Turizam u BiH

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave

1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači 5.studiji slučajeva

1. 40 % 2. 10 % 3. 20 % 4. 10 % 5. 20 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak 2. analiza slučajeva - diskusije

1. 5 % 2. 10 %

104

3. timski rad 4. testovi (parcijalni) 5. test (finalni)

3. 10 % 4. 2 x 20% = 40 % 5. 35 %

3. LITERATURA 1. Unković Slobodan, Zečević Bojan „Ekonomika Turizma“, Beograd, 2007. 2. Vukonić Boris i dr. „Turizam i razvoj“, Zagreb, 2001. 3. Boris Prijevc „Ekonomska obilježja turizma“, Zagreb, 1998. 4. Leonard J. Lickorish I Carson L. Jenikins „Uvod u turizam“, Prevod Ekokon,

Split, 2006.

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

MARKETINŠKI MENADŽMENT U TURIZMU

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Menadžment turizma i ugostiteljstva

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA Stvaranje koncepcijskog okvira za razumijevanje značaja i uloge marketinške koncepcije u specifičnim uvjetima turističkog gospodarstva. Stjecanje znanja o funkcioniranju marketinškog sustava odnosno o interakciji tržišta, aktivnih i kontroliranih varijabli u marketingu i faktora okruženja. Spoznaja o osnovnim obilježjima potrošačkog ponašanja i segmentaciji turističkog tržišta. Ovladavanje sposobnostima za kreiranje marketinške politike u turizmu na podlozi marketinškog planiranja na makro, mikro i mezzo razini. Stjecanje znanja o svim elementima aktivne marketinške politike (proizvod, cijena, kanali distribucije i promocija) u optimalnoj kombinaciji.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi marketinga, Osnovi turizma, Osnovi menadžmenta

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Okruženje u turizmu 2. Ponašanje potrošača u turizmu 3. Segementacija turističkog tržišta 4. Marketinško planiranje u turizmu 5. Politika proizvoda u turizmu 6. Cijena turističkog proizvoda 7. Kanali distribucije u turizmu 8. Promocija u turizmu 9. Organizacija marketinga u turizmu 10.Marketinške informacije i istraživanje u turizmu 11.Marketinška kontrola u turizmu 12.Marketing menadžment turističke destinacije

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra 1. 40 %

105

2. diskusije

3. prezentacije

4. gosti predavači

5.studiji slučajeva

2. 10 %

3. 20 %

4. 10 %

5. 20 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak

2. projektni rad

3. timski rad

4. parcijalni test

5. finalni ispit

1. 10 %

2. 10 %

3. 10 %

4. 30 %

5. 40 %

3. LITERATURA 1. Kotler, P., Bowen, J., Makens, J.: Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i

turizmu, Mate d.o.o., Zagreb, 2010. POGLAVLJA 4-13, 18-19.

2. Pike, S.: Marketing turističkog odredišta, M Plus d.o.o., Zagreb, 2010.

3. Moutinho, L.: Strateški menadžment u turizmu, Masmedia, Zagreb, 2005. – Poglavlja: 1 (str. 15-33), 2 (str. 35-63), 3 (str. 67-116) i 5 (183-246).

106

NASTAVNA DISCIPLINA (PREDMET)

MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE

Šifra predmeta:

Broj ECTS kredita: 5

Status: Izborni predmet Smjer: Menadžment turizma i ugostiteljstva

Godina studija: Treća (III)

Semestar: VI

Fond časova: 75

Predavanja: 45

Vježbe: 30

Nastavnik:

1. CILJ PREDMETA Studenti se osposobljavaju za integralno upravljanje konkretnom turističkom destinacijom i na slučajevima iz prakse pripremaju se za vrlo složene poslove upravljanja turističkom destinacijom.

1.1. Predmeti koji su preduslov za polaganje

Osnovi marketinga, Osnovi menadžmenta, Osnovi turizma

1.2. Osnovne tematske jedinice

1. Turistička destinacija kao novi pojam – Terminus technicus. 2. Menadžment turističke destinacije 3. Planiranje turističke destinacije 4. Organizacija turističke destinacije 5. Turistička politika turističke destinacije

2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. ex katedra

2. diskusije

3. prezentacije

4. gosti predavači

5.studiji slučajeva

1. 40 %

2. 10 %

3. 20 %

4. 10 %

5. 20 %

Učešće u ocjeni (%)

2.2. Sistem ocjenjivanja 1. obavezni dolazak

2. projektni rad

3. timski rad

4. parcijalni test

5. finalni ispit

1. 10 %

2. 10 %

3. 10 %

4. 30%

5. 40 %

3. LITERATURA 1. Magaš, D. (2003), Management turističke organizacije i destinacije,

107

Adamić, Rijeka

2. Ritchie, B., Crouch, G. (2003). The Competitive Destination, CABI Publishing, Wallingford