of 55 /55
Nastavne metode za Nastavne metode za turističku turističku geografiju geografiju

Nastavne metode za turističku geografiju

 • Author
  rene

 • View
  58

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nastavne metode za turističku geografiju. 1. dio Predlozi za uvod. 1. Slika * Učenici opisuju sliku * Primjeri: ▫ Fotografija ▫ Crtež ▫ Diagram ▫ Tabela ▫ Karta ▫ Satelitski snimak. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Nastavne metode za turističku geografiju

 • Nastavne metode za turistiku geografiju

 • 1. dio

  Predlozi za uvod

 • 1. Slika

  * Uenici opisuju sliku* Primjeri:

  Fotografija Crte Diagram Tabela Karta Satelitski snimak

 • * Prezentacija slike Plakat Atlas Projektor Kopija

  * Naznaka

  Praktine su slike koje prikazuju neto iznenaujue, ta bi se uenicima dopalo i probudilo njihovu radoznalost!

 • 2. Poreenje dvije slike

  * Uenici uporeuju 2 slike i opisuju ih * Uenici samostalno odluuju iz slika temu asa

 • 3. Teme

  * Uenici opisuju i odluuju samostalno o temi koja e biti obraena na asu* Primjeri: Minerali Klima -Hidrografija Instrumenti (Kompas, Aparat za mjerenje padavina)

 • 4. Eksperimenti

  * as poinje sa pokuajem

  * Korisne su kratke demonstracije Primjeri za kondenzaciju: Nastavnik duva u hladan prozor

 • 5. Kratke prie

  * Nastavnik pria neki svoj doivljaj preko kojeg e se uvesti u temu asa

  * Primjeri za priu: Doivljaj iz odmora

 • 6. Tekst

  * Nastavnik ili ak itaju na poetku asa tekst koji sadri temu asa

  * Primjeri za tekst

  Struni tekst iz leksikona Isjeak iz novina

 • 7. Film ili filmski isjeak

  * Nastavnik pokazuje krai film ili isjeak koji uvodi u temu

 • 8. Zadatak sa grekama

  * Nastavnik prezentuje zadatak koji sadri jednu ili vie greaka

  * Metoda slui prije svega ako je u prethodnim asovima odreena tema ve obraena * Primjer: Klimatske i vegetacione zone se kombinuju

 • 9. Puzzle

  * Nastavnik dijeli kopiju sa puzzle-djeliima. Uenici reu djelie i pravilo ih sastavljaju.

  * Primjeri Pregled nad svim kontinentima Drave jednog kontinenta

 • 10. Zagonetka* Nastavnik prezentuje ili podjeljuje geografsku zagonetku

  * Primjeri Ukrtenica Rebus Rijei za izmijenjenim redosledom slova

 • 11. Atlas-putovanje

  * Nastavnik opisuje putovanje i uenici trae spomenute stanice tokom puta u atlasu* Uenici na kraju sami odreuju cilj puta

 • 12. Ponavljanje Varijanta 1

  * Uenici po redu ponavljaju temu i rezultate zadnjeg asa

  * Pitanja koja se pojavljuju tokom ponavljanja mogu se iskoristiti za dalji tok nastave

 • 13. Ponavljanje Varijanta 2

  * Nastavnik pie 3-4 kljuna izraza sa zadnjeg asa na tablu

  * Uenici objanjavaju te pojmove i daju informacije o njima

 • 14. Brainstorming

  * Nastavnik zadaje temu nastave

  * Uenici zapisuju ta im padne na pamet i u okviru grupe komentarisu

  * Vana naznaka: Nastavnik ne smije da komentarie izjave uenika

 • 15. Dopunjavanje polureenica

  * Nastavnik predstavlja sliku sa nepotpunom reenicom koju uenici dopunjavaju

  * Primjeri: Kada bih bio zaduen za zatitu ivotne sredine u naoj zemlji bih .

  Kada bih bio gradonaelnik naeg grada .

 • 16. Uenici postavljaju pitanja

  * Nastavnik predstavlja temu asa

  * Uenici zapisuju pitanja u vezi sa zadatom temom

  * Pitanja se sakupljaju i prezentuju

 • 17. Vijest

  * Polazna taka asa je neka aktuelna vijest iz medija

  * Moe to biti vijest sa radija ili iz novina

 • 18. Anketa

  * Na poetku asa se vri anketa meu uenicima

  * Pri tome moraju da odaju svoje miljenje o nekoj temi tako to e o istoj glasati

 • 19. Sakupljanje informacija

  * Uenici se dovoljno vremena prije obraivanja neke teme zamole da sakupe informacije i podatke o istoj

  * Primjeri o informacijama Novinski lanci Fotografije Internet-lanci Predmeti

 • 20. Ekskurzija

  * Pri poetku teme predstoji ekskurzija

  * Preko toga uenici stiu prvi utisak odnosno impulse iz kojih se u daljem toku razrauju pitanja ili utisici za dalji rad tokom nastave

 • 2. dio

  Predlozi za izradu teme

 • 1 Rad s tekstovima

  * Tekstovi se viestruko mogu obraivati

  Uenici itaju tekst i podvlae vane pojmove Uenici sainjavaju sadraj teksta Uenici odgovaraju na pitanja Uenici upotrebljavaju informacije u tekstu kako bi odgovorili na zapisana pitanja Uenici u desnom dijelu zapisuju odgovore Uenici dopunjavaju tekst s praznim cjelinama Uenici komentariu tekst Uenici prepisuju tekst Uenici trae odgovarajui naslov za neki tekst

 • * Primjeri za tekst Internet-tekstovi Struni tekstovi iz leksikona Novinski lanci Izvjetaji sa putovanja Intervjui

 • 2. rad sa slikama

  * Nastavnik predstavlja ili dijeli slike

  * Uenici opisuju, objanjavaju, prepisuju, komentariu, uporeuju slike

  * Primjeri za slike Fotografije Karikature Plakati Projektor

 • 3. Rad sa geografskim kartama

  * Nastavnik predstavlja geografsku kartu

  * Uenici opisuju, objanjavaju, dopunjavaju i porede kartu

  * Uenici takoe mogu i samostalno da saine kartu

  * Primjeri za geografsku kartu Karta za planinske ture Karta beamer-om Atlaskarte Nijema karta

 • 4. Rad s tabelama

  * Nastavnik predstavlja ili dijeli tabelu

  * Uenici objanjavaju, porede tabelu

  * Uenici mogu tabelu i geografski da saine tako to e istu da pretvore u dijagram

 • 5. Rad sa diagramom

  * Nastavnik predstavlja ili dijeli diagram

  * Uenici objanjavaju ili porede diagram

  * Uenici mogu samostalno da saine diagram

  * Primjer: Klimatski diagram

 • 6. Sprovoenje anketa

  * Uenici sami sainjavaju anketu u mjestu gdje ive na temu koju su sami odabrali

  * Uenici sami vre analizu rezultata ankete (npr. crtanjem diagrama)

 • 7. Voenje intervjua

  * Uenici sami vode intervju

  * Oni vode intervju sa strunjacima o odreenoj temi

  * Sa strunjacima intervju se moe sprovesti tokom ekskurzije, oni se mogu pozvati u kolu, posjetiti ih na radnom mjestu ili putem e-maila

 • 8. Sainjavanje referata

  * Uenici sastave kui ili tokom nastave referat o odreenoj temi koju prezentuju na casu

 • 9. Internet-pretraivanje

  * Uenici putem interneta skupljaju informacije o odreenim temama

  * Korisno je izvriti pretragu u internetu i pri tome korisiti konkretne internet-adrese

 • 10. Rad s modelima

  * Nastavnik uenicima objanjava jednu temu uz pomo modela

  * Primjeri za modele: Globus Model vulkana

 • 11. Rad s filmovima i filmskim isjecima

  * Nastavnik pokazuje film ili isjeak iz filma o odreenoj temi

  * Vana je priprema pred prikazivanja filma

  * Mogunosti pripreme Prije gledanja filma postavlja se odreeno pitanje Uenici prije toga dobijaju katalog sa setom pitanja

 • 12. Izvriti procjenu

  * Uenici sprovode odreene procjene

  * Primjeri za procjene:

  Izraunati odreenu mjeru Izraunati klimatske vrijednosti (srednje vrijednosti)

 • 13. Igra uloga

  * Uenici spremaju igru uloga i istu prezentuju

  * Za to dobijaju informacioni materijal od strane nastavnika

 • 14. Planske igre

  * Uenici, uz direkcije od strane nastavnika, sprovode plansku igru ili simulaciju* Primjer: Planska privredna igra u naoj koli sa eksternim specijalistima

 • 15. Ekskurzija

  * Uenici razrauju tokom ekskurzije na razliit nain odreene sub-teme iz spektra tema koje su obraene tokom nastave

 • 3. dio

  Utvrivanje obraenog gradiva

 • 1. Slika na tabli

  * Nastavnika sakuplja rezultate rada uenika i zapisuje ih na tabli

  * Uenici preslikavaju sliku s table u svoje sveske ili mape

 • 2. Teks sa praznim pasusima

  * Uenici ispunjavaju tekst sa praznim pasusima i na glas itaju tekst sa svojim predlozima

  * Nastavnik moe dodatno da prezentira svoje rezultate na projektoru

 • 3. Diktiranje

  * Nastavnik ita na glas vanu reenicu ili rezultat rada i uenici preuzimaju sadraj u svoje sveske ili mape

 • 4. Plakati

  * Uenici prenose rezultate svojeg rada na plakat

  * Potom grupa uenika predstavlja svoje rezultate cijelom odeljenju

  * Plakat se potom objesi na zid uionice

 • 5. itanje odgovora

  * Vie uenika ita svoj odgovor na jedno te isto pitanje

  * Odgovor provjerevaju ostali uenici ili nastavnik i u sluaju da je netaan oni ga ispravljaju

 • 6. Komentarisanje grafika

  * Nastavnik uenicima nudi grafiku bez teksta

  * Uenici sami dopisuju tekst

  * Primjer: Grafika sa razliitim djelovima jednog gleera

 • 7. Igra uloga

  * Najprije uenici sami sainjavaju jednu temu i potom prezentuju rezultate svog rada u obliku igre uloga

 • 8. Film bez tona

  * Poslije rada na odreenoj temi tokom predavanja nastavnik prezentira film ili isjeak filma bez tona

  * Uenici komentariu film

  * To moe biti film koji je ve na poetku asa prikazan sa tonom

 • 9. Ponavljanje gradiva

  * Tokom nastave obraen sadraj moe da se zabiljei tokom razgovora zajedno na tabli ili kao zajedniko formulisan tekst u svesci ili u mapi uenika

 • 10. Ekskurzija

  * Ekskurzija se moe upotrijebiti kao zakljuna metoda poslije obraivanja neke teme

  * Tokom ekskurzije bi trebali svjesno nadograditi sadraj koji ste ve na asu obraivali

 • 11. Alfabet-Salata

  * Nastavnik dijeli listie sa kvadratiima u kojima su nacrtana slova

  * Na listiima su pojmovi koji se tiu prethodno obraenih tema

  * Uenici trae sve pojmove koji su povezani sa tom temom

  * Primjer: 10 pojmova o temi Indija bez koriscenja udzbenika

 • 12. Izmijenjen redosled

  * Nastavnik dijeli tekst sa temom koja je prethodno obraena tokom nastave * Redosled paragrafa u tekstu je izmijenjena

  * Uenici dobijaju zadatak da uspostave originalni redosled

 • 13. Domai zadatak

  * I u geografiji je mogue da se zavrni dio nekog tematskog poljaobradi u obliku domaeg zadatka * No, to bi trebao da bude izuzetak kako se aci ne bi preopteretili

 • Grupa autora:Ljiljana Vorotovieka ElezoviSaa Kovaevi Mihajloviula BaiAnela KadoviJelena utovi

  ******************************************************