Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  1/63

  NASLEĐIVANJENASLEĐIVANJE

  KVANTITATIVNIHKVANTITATIVNIH

  SVOJSTAVASVOJSTAVA

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  2/63

  Većina ekonomski važnih svojstava (količina mleka,količina mlečne masti, prirast, konverziaj hrane, prinosvune itd.) pripada kvantitativnim svojstvima. Fenotipska

  ispoljenost ovih svojstava zavisi od:a) većeg broja (minor ili aditivnih) gena sa slabimpojedinačnim eektom (poligeni tip nasle!ivanja)

  b ) aktora spoljne sredine 

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  3/63

  "opula#ija

  µ $%& $'& $&

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  4/63

   

  F enotip* genotip

  + aktori spoljne sredine

  F - * $ +

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  5/63

  FENOTIP IFENOTIPSKI PARAMETRI 

  Fenotip je spoljanji izgled ili rezultatimerenja  kvantitativnih osobina, kao

  rezultat interak#ije genotipa i spoljnesredine.

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  6/63

  1

  )(   2

  −Σ=

  n

   x X 

   s

  1

  )(   22

  −Σ=

  n

   x X  s

  100×= X 

  S V 

  n

  S S  x   =

  n

   X 

  n

   X  X  X  X  x

    n ∑=

  ++++=

  ...321

  Fenotipski parametri su statistički parametri kojiopisuju distribu#iju rekven#ija rezultata merenja

  svojstava u popula#iji.

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  7/63

   X SVOJSTVO

    S S V% Min Max

    Količina

  mleka

   

  Dnevni prira!

   

  "rinov#ne

   

   X 

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  8/63

   

  /elovanje poligena može biti:  aditivno dominantno epistatično

  NAČINI DELOVANJA POLIENA!ADITIVNIH ILI MINOR ENA" 

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  9/63

  /elovanje gena je aditivno  kad enotip koji

  oni daju predstavlja zbir negativnih ipozitivnih eekata pojedinačnih gena.1ditivni eekat gena je u tesnoj vezi sa

  oplemenjivačkom vrednoću grla.

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  10/63

  /ominantno   delovanje gena je posledi#ainterak#ije alela unutar lokusa. /ominantnostmože biti: delimična puna overdominantnost

    2a dominantnom eektu gena se zasnivapojava heterozisa

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  11/63

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  12/63

  +pistatično   delovanje gena jeposledi#a interak#ije izme!u lokusa. 

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  13/63

   A

  a   b

  B

  Dominans Epistasis

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  14/63

   

  #ti$aji %a&t'ra ()'ljne (re*ine na &+antitati+ne '(',ine m'-u ,iti.

  / trenutni 1 uti$aji i(2rane3 ne-e3 z*ra+(t+en'- (tanja it*4&'ji (e elimini5u &a*a (e )'(matra (re*nja +re*n'(t

  / trajni 1  uti$aji %arme3 -'*ine3 (ez'ne it*4 &'ji (e elimini5uiz,'r'm met'*a te(tiranja i matemati6&' (tati(ti6&im met'*ama

  / materin(&i uti$aji &'ji (e elimini5u iz,'r'm met'*a te(tiranjai matemati6&' (tati(ti6&im met'*ama

  FAKTORI SPOLJNE SREDINE IKVANTITATIVNE OSO7INE 

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  15/63

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  16/63

  Na(le*n'(t i )r'menji+'(t

  !intera&$ija -en'ti)/'&'lina"Na(le*n'(t  / )r'$e( raz+i8a n'+i2 'r-anizama&'ji (u (li6ni (+'jim r'*iteljima i )re$ima4

  Pr'menji+'(t  1 razli&e &'je )'(t'je izme9ur'*itelja i )'t'ma&a !na(tale &a' )'(le*i$a)r'mena u NASLEDNOJ OSNOVI i uti$ajem

  FAKTORA OKOLINE &'ji (e ne)re&i*n'menjaju u t'&u raz+i8a je*in&e"4

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  17/63

  2aslednost i aktori

  okoline9 Vintersov krug

  9 8rug predstavlja individualnu naslednu mogućnost iograničenost

  9 Faktori okoline su mnogobrojni: klima, ishrana, način držanja i

  sl.9 7amo u optimalnim uslovima sredine moguće je potpunoispoljavanje genetskog poten#ijala.

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  18/63

  2asledno variranje9 "rimer: "rinos mleka u zavisnosti od genotipa$aa $aa & $aa '

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  19/63

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  20/63

  2asledno variranje2asledno variranje ima značaja za:

  9 evolu#iju9 eksperimente u oblasti genetike9 stvaranje novih rasa

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  21/63

  2enasledno variranje

  9 "rimer: "rinos mleka u zavisnosti od aktoraokoline (arma)

  5asa 1 visoka mlečnost

  Farma 1 Farma 2 Farma 3

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  22/63

  2enasledno variranje 

  9 2enasledno variranje značajno je zapoljoprivrednu proizvodnju.

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  23/63

   

  HERITABILNOST$(")T&)*+OST,(+(T)-K( KO$(*')J(F(+OT)"SK( KO$(*')J(KO$(*')J( OKO*)+(

  V$)J+S( ) KOV$)J+S(

  G E N E T S K I P A R A M E T R I 

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  24/63

  •  Izučavanje izvora varijabilnosti – pre svega genetske•  "ro#čavane priro/ne ak0ie ena koi /e!ermini#

  o/reena vo!va•  Izbor prava ople!enjivanja•  "ro0en# oplemenivački4 vre/no!i priplo/naka i

   plo!kina

  •  Izbor !eto"a selekije sa o"govaraju#i! e$ekto! tj%genetički! tren"o!•  Mo/elirane kri!eri#ma elek0ie•  "ro#čavane in!erak0ie i5me# eno!ipa 6ivo!ine iokoline

  Sl#6e 5a7

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  25/63

  HERITA7ILNOST KOEFI:IJENT NASLEDNOSTI 

  2; 

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  26/63

  ;a< =. =ush.

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  27/63

  > irem smislu

  2

  2

  2222

  222

  2

   P 

  G

   E  I  D A

   I  D Ahδ 

  δ 

  δ δ δ δ 

  δ δ δ 

  =+++

  ++=

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  28/63

  > izrazu regresije heritabilnostpredstavlja očekivanu promenu u

  aditivnoj genetskoj vrednostipotomaka za svaku jedini#u promeneu enotipu roditelja:

    h' - b1"

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  29/63

  Vrednosti

  heritabilnosti se mogukretati u intervalu od ?

  do %.

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  30/63

  @eritabilnost nije biolokakonstanta 

  a) 2iskonasledna , sa vrednoću ?,??,%? ili ?%?A

  b) 7rednjenasledna, sa vrednoću ?,%?,B ili

  %?B?A#) Visokonasledna, preko ?,B ili B?A

  @eritabilnost izme!usvojstava se razlikuje:

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  31/63

  Me!o/e 5a i5rač#navane 4eri!a8ilno!i naonov#7

  9 lično!i i5me# ro/nika&' ( ') regresija poto!aka na je"nog o" ro"itelja *( 'b&' ( ) regresija poto!aka na prosek ro"itelja *( b&' ( + )interklasna korelaija unutar polusro"nika *( +t&' ( ' )interklasna korelaija unutar puni& sro"nika *( 't

  9 ak!#elni4 elek0iki4 ole/a

  9 i5#čavana mono5io!ni4 8li5ana0a

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  32/63

  METOD INTRAKLASNE

  KORELA:IJE 

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  33/63

  STATISTIČKI DEO METODA INTRAKLASNE KORELA:IJE   A

  i> E 

  i&   -*e je. 

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  34/63

  4abela %: 1naliza varijanse

  6CVD56V156;1E6=2D746 

  74+"+267=DED/+

  7>3+8V1/5141

  75+/62+8V1/5141

   +δ' 

  6C3+> DG+V1  7%

   

  78s

   

  38s

   

  δ'

  H$kδ'

  7

  6C3+>"D4D3181>2>415 DG+V1

   n.7

   78H

   38H

   δ'H

  s broj očevan. ukupan broj potomakani broj potomaka po očevimak koei#ijent korek#ije za nejednak broj potomaka po očevima

  ni-k kod jednakog broja potomaka po očevima 

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  35/63

  S#ME KVADRATA OČEVA POTOMSTVA 

  CT n

  Y SKs

  i

  i −Σ=2.

  i

  iik 

  n

  Y Y SKw2.2   Σ

  −ΣΣ=

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  36/63

  SREDINE KVADRATA 

  OČEVA POTOMSTVA

  1−= s

  SKs MKs

   sn

  SKw MKw

  −=

  .

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  37/63

  VARIJANSE 

  OČEVA

   MKw MKsS 

  −=

  2δ 

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  38/63

    "D4D374V1 

   MKwW   =2

  δ 

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  39/63

  - $2

   P δ   2

  S δ 

    2

  W δ 

    #K#PNA FENOTIPSKA VARIJANSA 

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  40/63

  INTRAKLASNI KORELA:IONI KOEFI:IJENT  

  HERITA7ILNOST  2 ; =?@t 

  2

  2

   P 

  t  δ 

  δ =

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  41/63

  STANDARDNA REKA HERITA7ILNOSTI  

  [ ].

  )1.(:)1)(.(

  )1(1)1)(1.(2;2

  22

  2

  nn

   s snk t k t nSGh   −

  −−−+−−=

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  42/63

  RABLIKE # SL#ČAJ# NEJEDNAKO 7ROJA POTOMAKA PO

  OČEVIMA 

  STANDARDNA REKA HERITA7ILNOSTI  

     

    

      Σ−

  −=

  ..

  1

  1  2

  n

  nn

   sk 

    i

  [ ])1)(.(

  )1(1)1)(1.(2;

  2

  222

  −−

  −+−−=

   s snk 

  t k t nSGh

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  43/63

  K'e%i$ijent )'n'+lji+'(ti

  !Re)eata,ilitC/Re)ita,ilitet"/eini#ija: 9 Re)ita,ilitet !R" )re*(ta+lja +re*n'(t

  intra&la(n'- &'e%i$ijenta &'rela$ije izme9u)'n'+ljeni2 merenja i(te '(',ine !la&ta$ija3'(',ine )l'*n'(ti3 )r'iz+'*nja jaja3 +une " iin*i+i*ue4 P' )ra+ilu )'&azuje +e8u +re*n'(t '*2erita,iliteta i )re*(ta+lja nje-'+u -'rnju-rani$u !uti$aj ()'ljne (re*ine na i()'lja+anje

  '(',ina"49 Vre*n'(t R (e &re8e '* /

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  44/63

  K'e%i$ijent )'n'+lji+'(ti

  !Re)eata,ilitC/Re)ita,ilitet"Izra6una+anje P'(tu)a&'m analize +arijan(e4#&u)na +arijan(a (e ra(6lanja+a na +arija,iln'(t izme9u

  i unutar merenja4Ba izra6una+anje R nije )'tre,n' -ru)i(ati -rla )'(r'*(t+u

  3etod analize varijanse

  22

  2

  ew

  w Rδ δ 

  δ 

  +=

  P i

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  45/63

  9 Ca o#enu #elokupne genetske varijanse,pri čemu moramo uvažiti, da δ'* o#enjuje i deo varijanse spoljne sredine

  9 Ca proveru tačnosti merenja te izbortehnike merenja

  9 Ca korek#iju h'

  . @eritabilnost običnoo#enjujemo na osnovu jednog merenja.1ko je na raspolaganju veći brojmerenja h' je veća. 4ada h' množimoaktorom

  Primena

   Rm

  m

  )1(1   −+

  8orela#ije

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  46/63

  8orela#ijeK'e%i$ijent &'rela$ije rFC

  9 P'&azuje (te)en (la-anja izme9u *+e )r'menji+e+eli6ine4K'rela$ije.Fen'ti)(&eenet(&eO&'lineenet(&e &'rela$ije u(l'+ljene (u.9 Plej'tr')ij'm 1 )'ja+a *a i(ti -eni uti6u na i()'lja+anje

  +i5e '(',ina4

  9 #&')6an'58u -ena 1 &'ja )'ti6e '* ,lizine l'&u(a nai(t'm 2r'm'z'mu na &'jima (e nalaze -eni &'ji utu6u nai()'lja+anje ; '(',ine4

  K'e%i$ijent &'rela$ije ima +re*n'(ti '* / *' >4

  8orela#ije

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  47/63

  8orela#ije

  9 K'e%i$ijent &'rela$ije

  9 re5&a &'e%i$ijenta &'rela$ije

  ∑∑

     

     − 

    

     −

     

     −   

     −

  = −−

  −−

  22

  Y Y  X   X  

  Y Y  X   X  

  r  xy

  2

  1 2

  −=

  n

  r S 

    xy

  r  xy

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  48/63

  Fenotipske i genetske korelacije između važnijih osobina domaćih životinja

  rp rg,lečnagove"a

  -rinos !leka . -rinos !l% !asti-rinos !leka . -rinos proteina-rinos !leka . Sa"r/aj proteina-rinos !leka . Sa"r/aj !l% !asti

  0 1%210 1%31. 1%41. 1%41

  0 1%310 1%35. 1%'1. 1%'1

  Svinje 6nevni prirast . 6nevnakonzu!aija6nevni prirast . 7onverzija &rane-rinos !esa . 6ebljina le8ne slanine

  . 1%+1

  . 1%21

  . 1%51

  . 1%+5

  . 1%95

  . 1%51

  Ove ,asa čistog runa . -rinos vune,asa čistog runa . 6u/ina vlakna,asa čistog runa . :ijugavost

  0 1%510 1%+1. 1%45

  0 1%+10 1%41. 1%41

  ;ivina Broj jaja . ,asa telaBroj jaja . ,asa jaja

  ,asa tela . ,asa jaja

  . 1%'1

  . 1%41

  0 1%+1

    1%11. 1%15

  0 1%44

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  49/63

  Principi i efekat selekcijePrincipi i efekat selekcije

  S l & ij

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  50/63

  Sele&$ija

  9 Najzna6ajniji %a&t'r )r'mene %re&+en$ije -ena

  9 Sele&$ij'm (e ne (t+araju n'+i   -eni +e8 (e

  )'+e8a+a %re&+en$ija )'Geljni23 a (manjuje%re&+en$ija ne)'Geljni2 -ena4

  9 D')rin'( (+a&e '* '*a,rani2 in*i+i*ua za+i(i '*

  ,r'ja )'t'ma&a4

  Sele&$ija

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  51/63

  Sele&$ija

  Pr'mene %re&+en$ije -ena m'-u (e ()r'+'*iti)utem.

  Iz,'ra r'*itelj(&i2 )ar'+a

  K'ntr'le na6ina )arenja r'*itelja !met'*'*-aji+anja" &'ji u&lju6uje in,ri*in- i

  u&r5tanje

  Selekcija

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  52/63

  Selekcija

  Selekcija se zasniva samo na aditivnimefektima gena

  Selekcija omogućava menjanje i poboljšanje nasledne osnovedomaćih životinaja (prošlost i sadašnjost).

  1954 2!

  E%e&at (ele&$ije !H ili

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  53/63

  E%e&at (ele&$ije !H iliR ili ES"

  9 O6e&i+ani u()e2 (ele&$ije/u()e2 &'ji (e '6e&uje iuna)re* )r'-n'zira4Ba(ni+a (e na (aznanjima)')ula$i'ne -eneti&e4

  9 O*(tu)anje '(t+aren'- '*'6e&i+an'- u()e2a(ele&$ije za+i(i '*ta6n'(ti '$ene PV *'ma8i2Gi+'tinja !a*iti+na-enet(&a +re*n'(tin*i+i*ua u '*n'(u na

  )')ula$iju iz &'je )'ti6e"4

  9 PV (e za(ni+a na )'*a$ima%en'ti)a3 )'re&la3(r'*ni&a i )'t'ma&a4

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  54/63

  7elek#ijski dieren#ijal

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  55/63

  7elek#ijski dieren#ijalSele&$ij(&i *i%eren$ijal !SD" )re*(ta+lja

  razli&u izme9u )r'(e6ne +re*n'(tir'*itelja i )r'(e6ne +re*n'(ti -ru)e ili)')ula$ije

  SD = !P( / P"

  SD = i

  7elek#ijski dieren#ijal

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  56/63

  7elek#ijski dieren#ijalVre*n'(t (ele&$ij(&'- *i%eren$ijala za+i(i '*. 

  4 #&u)ne +arija,iln'(ti )'(matrane '(',ine!+e8a +arija,iln'(t SD a time i e%e&at (ele&$ije";4 Re)r'*u&ti+ne ()'(',n'(ti *'m4 Gi+4!+e8a re)r'*u&ti+na ()'(',n'(t manje )'tre,ni2

  Gi+'tinja za zamenu SD"4 7r'j '*a,rani2 Gi+'tinja!manji ,r'j Gi+'tinja SD"

  ?4 Du-'+e6n'(ti

  !*u-'+e6nije Gi+'tinje manje )'tre,ni2 Gi+'tinjaza zamenu !rem'nt" SD"M4 P'la

  !mu5&a -rla )' )ra+ilu imaju SD3razl'-. )'tre,an manji ,r'j )ril'*ni2 -rla

  u '*n'(u na Gen(&a"

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  57/63

  7elek#ijski dieren#ijal

  SD = ;

  SD m  SD ž!kupan SD

  6nt nzit t s l k#ij

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  58/63

  6ntenzitet selek#ije

  6ntenzitet selek#ije je strogost pri odabiranju grla zapriplod . Ito je veći intenzitet selek#ije veća je i njenaeikasnost. M'Ge (e )'+e8ati.povećanjem broja testiranih životinja izborom načina

  testiranja :#entralna testna stani#a armski testJgrupno individualno držanje u testu

  smanjenjem broja izabranih životinja

  tačne metode za o#ene oplemenjivačkih vrednostiprimena savremenih biotehnologija (VD, zamrzavanjesperme, embrio transer)

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  59/63

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  60/63

  @eritabilitetK'e%i$ijet 2erita,iliteta +e8ine e&'n'm(&i +aGni2'(',ina *'ma8i2 Gi+'tinja je niza& ili (re*nji 4

  Ve8e +re*n'(ti 2erita,iliteta e%e&at(ele&$ije

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  61/63

  E%e&at (ele&$ije za

  -'*inu !H -"Dsim za genera#iju, eekat selek#ijemože da se odredi i za godinu. *enetskinapredak za godinu je važan sa

  ekonomske tačke gledita i dobija sekada se genetska promena za genera#ijupodeli sa genera#ijskim intervalom (t ili=).

  " g # h$ (%s & %)

  t

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  62/63

  *enera#ijski interval (=, t)

  enera$ij(&i inter+al je*na& je )r'(e6n'j(tar'(ti r'*itelja )rili&'m ra9anja )'t'ma&a i)re*(ta+lja +reme u &'me (e -eni )ren'(e unare*nu -enera$iju4

  Kra8i -enera$ij(&i inter+al e%e&at (ele&$ije

  Pr'-eni te(t !te(t )' )'t'm(t+u" i )'na+ljanjerezultata !+e8i ,r'j merenja )'+e8a+aju t3 alii(t'+remen' 6ine (ele&$iju u()e5nij'm/ta6nij'm"

  'etode odabiranja (selekcije) tj procene

 • 8/19/2019 Nasledjivanje Kvantitativnih Svojstava

  63/63

  'etode odabiranja (selekcije) tj. proceneoplemenjivake vrednosti domaćih životinja

  -ndividualna selekcija (fenotip)&Selekcija po familijama# Selekcija unutar familija&*ombinovana (unutar i izme+u familija)

  &Selekcija po braći i sestrama (sib)&Selekcija po poreklu&Selekcija po potomstvu&ndirektna selekcija

  &Selekcija na više osobina&nezavisni nivo selekcije&tandem selekcija&S

  &Selekcija na osnovu linearnih modela