Narodowe Centrum Bada„ i Rozwoju - rpk.ppnt._29.03.2012_MSZ.pdf  Narodowe Centrum Bada„ i Rozwoju

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Narodowe Centrum Bada„ i Rozwoju - rpk.ppnt._29.03.2012_MSZ.pdf  Narodowe Centrum...

Narodowe Centrum Bada i Rozwoju

NCBR w krajowym systemie finansowania nauki

dr in. Magorzata Skibska Zieliska malgorzata.skibska@ncbir.pl

tel. kom.515061557

2

Plan prezentacji

1. Podstawowe informacje o NCBR (status, misja, rola, podstawy prawne)

2. Ustawowe zadania Centrum (programy NCBR, zasady realizacji zada)

3. Rola NCBR w systemie finansowania nauki (rodki finansowe Centrum)

4. Podstawowe zasady dziaania NCBR

5. Potencjalni Beneficjenci programw NCBR

6. Dziaania doskonalce realizacj programw NCBR

0

3

Status NCBR

Narodowe Centrum Bada i Rozwoju (NCBR) zostao powoane w lipcu 1 lipca 2007 r. jako pastwowa osoba prawna, realizujca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo technicznej i innowacyjnej pastwa.

Reforma Nauki daa Centrum nowe moliwoci i zadania.

Zgodnie z now ustaw o NCBR z 30 kwietnia 2010 r. Centrum jest agencj wykonawcz w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Agencja rzdowa wsppracujca z Ministerstwem nauki i Szkolnictwa Wyszego kompetencje do realizacji programw B+R i przydzielania na nie funduszy

0 1.1

4

Misja Centrum 1.2

Wsparcie polskich jednostek naukowych

oraz przedsibiorstw w rozwijaniu ich zdolnoci

do tworzenia i wykorzystywania rozwiza opartych

na wynikach bada naukowych w celu nadania

impulsu rozwojowego gospodarce

z korzyci dla spoeczestwa

5

Rola NCBR

Centrum zostao powoane do realizacji polityki pastwa w zakresie finansowania bada stosowanych, majcych strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski i jej bezpieczestwa.

Do zasadniczych zada NCBR naley te zapewnienie skutecznego przekazywania wiedzy i wynikw bada wprost do polskiej gospodarki.

Istot dziaania Centrum jest pobudzanie inwestowania przez przedsibiorcw w dziaalno badawczo-rozwojow poprzez dofinansowywanie przedsiwzi uatwiajcych wdroenie wynikw bada.

rdo: wywiad z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego prof. dr hab. Barbar Kudryck

0 1.3

6

I. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(Dz. U. Nr 96, poz. 615)

II. Ustaw z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Bada i

Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz.616)

1. Rozp. MNiSW z dnia 9 wrzenia 2010 r. w sprawie statutu NCBR

(Dz. U. Nr 171, poz. 1153)

2. Rozp. MNiSW z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie warunkw i trybu

realizacji przez NCBR zada innych ni strategiczne programy

bada naukowych i prac rozwojowych (Dz. U. Nr 150, poz.1066)

3. Rozp. Ministra NiSW z dnia 17 wrzenia 2010 r. w sprawie

szczegowego trybu realizacji zada NCBR

(Dz.U. Nr 178, poz.1200)

4. Rozp. MNiSW z dnia 28.10. 2010 r. w sprawie warunkw i trybu

udzielania pomocy publicznej za porednictwem NCBR

(Dz. U. Nr 89, poz. 732);

Podstawy prawne

1.4

7

Ustawowe zadania NCBR

Strategiczne programy bada naukowych i prac rozwojowych

Programy bada naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronnoci i bezpieczestwa pastwa

Wspieranie rozwoju kadry naukowej (LIDER)

Wspieranie komercjalizacji wynikw bada naukowych lub prac rozwojowych (INNOTECH)

Programy obejmujce finansowanie bada naukowych lub prac rozwojowych oraz dziaa przygotowujcych do wdroenia (INNOTECH)

Programy obejmujce finansowanie bada stosowanych (PBS)

Midzynarodowe programy bada naukowych lub prac rozwojowych (ERA NET, ERA-NET PLUS)

inne zadania zlecane przez Ministra .(np. IT1, IniTech)

Programy POIG, POKL, POI -NCBR jako instytucja poredniczca

2.1

8

Zasady realizacja zada Centrum

Art. 35 ustawy o NCBR z 30.04.2010 r. 1. Realizacja zada Centrum obejmuje w szczeglnoci:

1) okrelanie zakresw tematycznych programw, terminw i warunkw ich realizacji;

2) ogaszanie konkursw na wykonanie projektw w ramach realizowanych programw;

3) ocen i wybr wnioskw dotyczcych wykonania projektw, zwanych dalej wnioskami;

4) zawieranie umw o wykonanie projektw i ich finansowanie;

5) nadzr nad wykonaniem projektw, ich odbir, ocen i rozliczenie finansowe.

2. Dyrektor okrela i przedstawia do zatwierdzenia Radzie zakresy tematyczne, terminy i warunki realizacji Programw , z zastrzeeniem art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 2.

2.2

9

NCBR w system finansowania nauki

Finansowanie statutowe

Infrastruktura badawcza

Promocja nauki Rozwj kariery

naukowej Fundusze dla

bibliotek Wsppraca

midzynarodowa

Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyszego

Narodowe Centrum Bada i Rozwoju

Warszawa

- badania stosowane

Narodowe Centrum Nauki

Krakw

- badania podstawowe

umowy (jednostki naukowe, przedsibiorcy)

10% 10% 80%

Konkursy wnioskw na projekty

Fundusze

-alokacja budetu Nauka

3.1

10

rodki finansowe NCBR

NCBR prowadzi samodzieln gospodark finansow na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez MNiSW

MNiSW przeznacza nie mniej ni 10% budetu na nauk na zadania NCBR dot. realizacji programw strategicznych

Budet NCBR - 430 mln z (wykonanie w 2010 r.); 2 mld z (991 mln) (wykonanie w 2011 r.); 3,4 mld z (1,1 mld) (plan na 2012 r. - szansa na 4,4 mld z) (od 1.09 2011 w budecie NCBR ujte s rodki programw operacyjnych wspfinansowanych z funduszy strukturalnych UE)

MNiSW zwiksza rodki finansowe NCBR ze wzrostem finansowego udziau w realizacji zada Centrum podmiotw prowadzcych dziaalno gospodarcz

rodki finansowe przeznaczone corocznie na zadania NCBR maj osign do 2020 r. warto nie mniejsz ni 50% rodkw finansowych na nauk

3.2

11

Potencjalni Beneficjenci projektw dofinansowywanych przez NCBR

1) jednostki naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki (prowadz w sposb cigy bad. naukowe i prace rozwojowe)

2) konsorcja naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowaniu nauki; 3) sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebdce podstawowymi

jednostkami organizacyjnymi w rozumieniu ustawy o zas.fin. nauki 4) centra naukowo-przemysowe (wg ustawy o instytutach badawczych) 5) centra naukowe Polskiej Akademii Nauk (wg ustawy o PAN ) 6) biblioteki naukowe; 7) przedsibiorcy majcy status centrum badawczo rozwojowego (CBR)

(wg ustawy o niektrych formach wspierania dziaalnoci innowacyjnej 8) jednostki organizacyjne posiadajce osobowo prawn i siedzib na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 9) osoby fizyczne; (Dyrektor wydaje promes finansowania; warunkiem

przyznania rodkw finansowych na wykonanie projektu jest zatrudnienie tej osoby przez podmiot okrelony w pkt 1-8),

10)przedsibiorcy prowadzcy badania naukowe w innej formie organizacyjnej ni pkt 1-8

* udzia przedsibiorcy w projekcie (kolor blue)

4.1

12

Podstawowe zasady dziaania Centrum

Bezwzgldne przestrzeganie przepisw prawa

Realizacja zada Centrum, gwnie poprzez inicjowanie i realizacj programw, zgodnie z ustaw o NCBR

Gruntowane przygotowanie programw, opiniowanie programw przez Rad Centrum, ewaluacja programw

Transparentno zasad finansowania (konkursy, oceny eksperckie)

Rwnouprawnienie w dostpie do rodkw finansowych (regulaminy programw, zdefiniowani Wnioskodawcy, okrelone zasady finansowania projektw)

Efektywne i skuteczne zarzdzanie finansami publicznymi

Otwarto na wspprac z otoczeniem (konsultacje zaoe programw, reagowanie na zgaszane potrzeby rodowisk)

0 5.1

13

Zasady przygotowania nowego programu Centrum

Rozp. MNiSW w sprawie szczegowego trybu realizacji zada NCBR, z dnia 17.10.2010 r. (Par. 3.1. )

1) diagnoza sytuacji w obszarach nauki i gospodarki

2) cel gwny i cele szczegowe

3) sposb interwencji, w tym warunkw realizacji projektw

4) sposb monitorowania i wskaniki realizacji celw

5) ryzyka dla osignicia celw

6) harmonogram realizacji programu

7) plan finansowy i rdo finansowania

8) plan realizacji i zarzdzania programem

Opinia Rady Centrum o Programie (uzupenienia, korekty)

0 5.2

14

Konsekwentnie wdraane praktyki

Stymulowanie udziau w projektach podmiotw majcych zdolno do zastosowanie wynikw bada w gospodarce (Wnioskodawcy: przedsibiorcy, konsorcja nauka przemys)

Dofinansowywanie bada stosowanych (wymagane wyniki bada o znaczeniu praktycznym)

Innowacyjno i potencja komercjalizacyjny projektu (gwne kryteria oceny wnioskw projektowych)

Rozszerzone zasady monitorowania realizacji projektw (monitoring realizacji projektu (raporty okresowe roczne), raport z wdroenia wynikw bada - po 2 latach, analiza przychodw ze sprzeday innowacji - po 5 latach)

Stymulowanie realizacji wikszych projektw we wsppracy wielu partnerw z sektora B+R i przemysu (Nowe podejcie - programy sektorowe, programy technologiczne, program pilotaowy komercjalizacji .

0 5.2

15

Dziaania doskonalce realizacj programw NCBR

1) Rozszerzenie zakresu i stosowanie rnych form promocji udziau MP w programach finansowanych z budetu nauki (FAQs, spotkania informacyjne, strona internetowa NCBR)

2) Zwikszanie rodkw finansowych na realizacj projektw, w tym pobudzanie przedsibiorcw do inwestowania w B+R

Related documents