Click here to load reader

NARODNE NOVINE · PDF file Prijedlog proračuna za 2016. Projekcija proračuna za 2017. Projekcija proračuna za 2018. Plan 2015. Izvršenje 2014. Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto)

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NARODNE NOVINE · PDF file Prijedlog proračuna za 2016. Projekcija proračuna za 2017....

 • ST R

  A N

  IC A

  8 – BR O

  J 26 Č

  ET V

  RTA K

  , 24. O ŽU

  JK A

  2016. NARODNE NOVINE SLU

  ŽBEN I LIST R

  EPU BLIK

  E H R VA T

  SK E

  010 131.501.289 122.891.168 125.277.709 204.406.323 131.758.000

  130.332.887 131.758.000 131.501.289 122.891.168 125.277.709

  130.332.887 131.758.000 131.501.289 122.891.168 125.277.709

  128.546.683 129.407.500 128.815.789 120.505.668 122.692.209

  94.006.885 94.320.000 100.844.000 93.214.000 92.843.000

  32.167.566 34.422.500 27.457.000 26.870.000 29.387.000

  14.851 25.000 18.789 15.668 16.209

  109.520 200.000 200.000 200.000 200.000

  2.247.862 440.000 296.000 206.000 246.000

  360.000 360.000 360.000 360.000 360.000

  360.000 360.000 360.000 360.000 360.000

  2101 130.332.887 131.758.000 131.501.289 122.891.168 125.277.709

  85.575.000 79.550.000 80.392.061 605.000 610.000 286.073

  14.664.000 14.160.000 13.328.751

  7.930.000 8.945.000 9.131.033 3.370.000 3.865.000 3.435.235 9.868.000 12.158.000 10.501.218

  535.000 800.000 794.675 5.754.000 8.654.500 8.305.403

  18.789 25.000 14.851

  200.000 200.000 109.520

  211.000 405.000 2.212.870 85.000 35.000 34.992

  360.000 360.000 360.000

  Šifra Naziv

  HRVATSKI SABOR

  01005 Hrvatski sabor

  Proračun glave/RKP-a po programima

  21 POLITIČKI SUSTAV

  PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

  A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

  31 311 312 313

  32 321 322 323 324 329

  34 343

  37 372

  42 422 424

  A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)

  38 381

  Prijedlog proračuna za

  2016.

  Projekcija proračuna za

  2017.

  Projekcija proračuna za

  2018.

  Plan

  2015.

  Izvršenje

  2014.

  Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto) Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće

  Materijalni rashodi Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

  Financijski rashodi Ostali financijski rashodi

  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Postrojenja i oprema Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

  Ostali rashodi Tekuće donacije

  122.873.168 131.448.289 125.259.709 131.740.000 130.292.52511 18.000 18.000 18.000 18.00031

  40.36243 35.00052

  Proračun glave/RKP-a po izvorima

  Opći prihodi i primici Vlastiti prihodi Ostali prihodi za posebne namjene Ostale pomoći

 • Č ET

  V RTA

  K , 24. O

  ŽU JK

  A 2016.

  BR O

  J 26 – ST R

  A N

  IC A

  9 NARODNE NOVINE SLU

  ŽBEN I LIST R

  EPU BLIK

  E H R VA T

  SK E

  69.488.319

  500.000 500.000 500.000

  500.000 500.000 500.000

  500 500 500 500

  400 400 400 400

  100 100 100 100

  500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

  500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

  100.000 100.000 100.000 100.000

  100.000 100.000 100.000 100.000

  898.383 1.360.000 1.200.000 900.000 1.100.000

  467.364 600.000 600.000 600.000 600.000

  431.019 760.000 600.000 300.000 500.000

  27.821 30.000 25.000 25.000 25.000

  27.821 30.000 25.000 25.000 25.000

  500.000

  400 400

  100 100

  500.000 500.000 500.000

  100.000 100.000

  600.000 600.000 467.364

  400.000 500.000 402.501 200.000 260.000 28.519

  25.000 30.000 27.821

  Šifra Naziv

  A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA

  38 381

  A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

  31 312

  34 343

  A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH

  38 381

  A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA

  38 381

  K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

  41 412

  42 422 426

  K501027 SABORSKA TELEVIZIJA

  42 422

  01020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

  Prijedlog proračuna za

  2016.

  Projekcija proračuna za

  2017.

  Projekcija proračuna za

  2018.

  Plan

  2015.

  Izvršenje

  2014.

  Ostali rashodi Tekuće donacije

  Rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene

  Financijski rashodi Ostali financijski rashodi

  Ostali rashodi Tekuće donacije

  Ostali rashodi Tekuće donacije

  Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Nematerijalna imovina

  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Postrojenja i oprema Nematerijalna proizvedena imovina

  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Postrojenja i oprema

  68.311.60511 112.40512

  53.37243 1.010.93851

  Proračun glave/RKP-a po izvorima

  Opći prihodi i primici Sredstva učešća za pomoći Ostali prihodi za posebne namjene Pomoći EU

 • ST R

  A N

  IC A

  10 – BR O

  J 26 Č

  ET V

  RTA K

  , 24. O ŽU

  JK A

  2016. NARODNE NOVINE SLU

  ŽBEN I LIST R

  EPU BLIK

  E H R VA T

  SK E

  69.488.319

  5.321.753

  4.199.828

  1.063.887

  391

  57.646

  62.863.236

  58.618.506

  3.746.731

  498.000

  1.123.343

  1.123.343

  2103 69.488.319

  3.597.417 7.916

  594.496

  126.154 144.989 340.219

  53.372 399.153

  391

  57.646

  21.128 127.759

  13.882.570 8.841

  44.578.208

  3.746.731

  498.000

  1.123.343

  Šifra Naziv

  Proračun glave/RKP-a po programima

  21 POLITIČKI SUSTAV

  PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

  A501024 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

  31 311 312 313

  32 321 322 323 324 329

  34 343

  42 422

  A501002 PROVEDBA IZBORA

  32 321 322 323 324 329

  36 363

  38 381

  A501039 IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA NADZORA FINANCIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI I NADZORA IZBORNE PROMIDŽBE

  32 323

  Prijedlog proračuna za

  2016.

  Projekcija proračuna za

  2017.

  Projekcija proračuna za

  2018.

  Plan

  2015.

  Izvršenje

  2014.

  Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto) Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće

  Materijalni rashodi Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

  Financijski rashodi Ostali financijski rashodi

  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Postrojenja i oprema

  Materijalni rashodi Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

  Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna Pomoći unutar općeg proračuna

  Ostali rashodi Tekuće donacije

  Materijalni rashodi Rashodi za usluge

 • Č ET

  V RTA

  K , 24. O

  ŽU JK

  A 2016.

  BR O

  J 26 – ST R

  A N

  IC A

  11 NARODNE NOVINE SLU

  ŽBEN I LIST R

  EPU BLIK

  E H R VA T

  SK E

  4.585.116

  179.987

  50.224

  129.763

  4.585.116

  4.385.713

  3.771.763

  598.849

  1.462

  13.638

  199.403

  66.836

  132.567

  50.224

  129.763

  2120 4.585.116

  3.230.799 6.250

  534.714

  83.026 89.988

  410.782 15.054

  1.462

  13.638

  66.836

  41.567 91.000

  Šifra Naziv

  K501030 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

  41 412

  42 422

  01025 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

  Proračun glave/RKP-a po programima

  21 POLITIČKI SUSTAV

  ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

  A868001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

  31 311 312 313

  32 321 322 323 329

  34 343

  42 422

  K868002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

  41 412

  42 422 426

  Prijedlog proračuna za

  2016.

  Projekcija proračuna za

  2017.

  Projekcija proračuna za

  2018.

  Plan

  2015.

  Izvršenje

  2014.

  Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Nematerijalna imovina

  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Postrojenja i oprema

  Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto) Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće

  Materijalni rashodi Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

  Financijski rashodi Ostali financijski rashodi

  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Postrojenja i oprema

  Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Nematerijalna imovina

  Rashodi za nabavu proi

Search related