NAPREDNA MJERENJA U UVJETIMA OTVORENOG TRŽIŠTA ?· Smart meter (pametno brojilo, napredno brojilo),…

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

NAPREDNAMJERENJAUUVJETIMAOTVORENOGTRNAPREDNAMJERENJAUUVJETIMAOTVORENOGTRIITATAELEKTRIELEKTRINEENERGIJEUREPUBLICIHRVATSKOJNEENERGIJEUREPUBLICIHRVATSKOJ

Vedran Gae, HEP ODSMarin Bokovi, HEP ODS

nacionalnaelektroenergetskatvrtka

proizvodnja,prijenosidistribucijaelektrineenergije,opskrbakupacatoplinomidistribucijomplina

brojzaposlenika13.900

distribucijaelektrineenergijeopskrbatarifnihkupaca

21distribucijskopodruje

ukupanbrojmjernihmjesta 2.344.908kupcinaviskomisrednjemnaponu 2.128poduzetnitvoniskinapon 191.182kuanstvo 2.130.247

javnarasvjeta 21.351

Podaci31.12.2011

Triteelektrineenergije

Direktive EU Zakon o energiji Zakon o tritu elektrine energije Opi uvjeti za opskrbu elektrinom energijom Pravila djelovanja trita elektrine energije (HROTE) Pravila o uravnoteenju elektroenergetskog sustava (HEP

OPS) Metodologija za pruanje usluge uravnoteenja elektrine

energije u elektroenergetskom sustavu (HERA) Pravila primjene nadomjesnih krivulja optereenja (HEP

ODS)

Pojmovivezaniuztrite

bilateralni raspored ugovorni raspored energija uravnoteenja SOZO (Subjekt odgovoran za odstupanje ) Odstupanje opskrbljivaa Krivulje optereenja izmjerene i

nadomjesne

Primjerizraunaostvarenjaopskrbljivaa

Planirano

Sudionicinatritu

OPS

ODS

HROTE

Opskrbljiva

Kupac

Proizvoa

Prijava ugovornih rasporeda(dnevno)

Prijava ugovornih rasporeda(dnevno)

Dostavljanje mjernih podataka(mjeseno)

Dostavljanje mjernih podataka i dostava ostvarenja opskrbljivaa

(mjeseno)

Izraun odstupanja opskrbljivaa(mjeseno)

Izdavanje rauna za energiju

Izdavanje rauna za mrearinu(i energiju za tarifne kupce te kupce bez opskrbljivaa)

Trgovac

Prijava ugovornih rasporeda(dnevno)

Krivuljaoptereenjadistribucijskogsustava

NKOiprimjenazaizraunostvarenja

Karakteristine skupine kupaca (KSK): Poduzetnitvo P1 (prikljuna snaga 13 kW) Poduzetnitvo P2 (prikljuna snaga > 13 kW) Poduzetnitvo javna rasvjeta JR0 Kuanstva K0http://www.hep.hr/ods/opskrbljivaci/

OsnovnipojmovizaNKO

3 vremenska razdoblja u godini (zima, ljeto i prijelazno razdoblje)

karakteristini dani (radni, subota, nedjelja i blagdan)

Za KSK Kuanstvo K0 funkcija dinamiziranja

Mjeriteljstvo znanost o mjerenju

Mjeriteljstvoobuhvaamjernejediniceinjihoveetalone,mjerilainjihovopodrujeprimjenetesveteoretskeipraktineproblemevezanesmjerenjem.

Mjeriteljstvosedijelinatriglavnapodruja:

1.Znanstvenomjeriteljstvo,

2.Zakonskomjeriteljstvo,

3.Industrijskomjeriteljstvo.Mjere za duinu, povrinu, obujam i teinu bile su tijekom srednjeg vijeka u Hrvata razliite, a proizlazile su iz mjerenja laktovima, stopama, palcima i slino.Orlandov stup u Dubrovniku, simbol slobode i nezavisnosti Dubrovake Republike (1358-1808), ima na podlaktici kipa ugraenu mjeru lakta (51,2 cm) za mjerenje tkanina koje su se prodavale blizu njega.

AuHEPujesvekrenuloovako

Tehnologija naprednog mjerenja

Smart meter (pametno brojilo, napredno brojilo), je elektroniko brojilo (el. energije, vode, plina, topline, ) koje mjeri i pohranjuje kumulativne ili intervalne mjerne podatke te putem dvosmjernog komunikacijskog kanala razmjenjuje podatke sa centralnim sustavom za nadzor i obraun. Napredna brojila imaju dodatno ugraene odreene funkcionalnosti: senzore za nadzor rada brojila, zapis dogaaja i nestanaka napona, nadzor kvalitete isporuke krajnjem korisniku, mogunost komuniciranja s ureajima za prikaz potronje kupcima, mogunost komuniciranja sa mjerilima drugih energenata.

Novipojmovi:

Smartmeter?

Elektroniko brojilo, (AMR brojilo), je brojilo koje u pravilu osim mjerenja omoguuje i daljinsko oitavanje mjernog podatka.

Funkcionalnosti naprednih brojila (2010.)

1. Daljinsko oitavanje brojila2. Mjerenje krivulje optereenja3. Pristup podacima na zahtjev kupca4. Pristup podacima na zahtjev tree strane5. Daljinsko upravljanje i parametriranje brojila6. Daljinsko smanjenje prikljune snage7. Prikljuenje/iskljuenje8. Omoguavanje promjenjivih time of use tarifa9. Dinamike obavijesti kupcu o promjeni cijene

Komunikacija

Komunikacija je najkritiniji dio tehnologije naprednog mjerenja.

Koriste se ine i beine veze: GSM/GPRS, PLC, CS, RS485, RS232, ethernet, ZigBee, euridis, RF, m-bus, bluetooth s razliitim protokolima: IEC 62056-(21,31), TCP/IP, DLMS/COSEM Pred proizvoae brojila postavlja se problem interoperabilnosti kao najvea prepreka masovnijoj implementaciji naprednih mjernih sustava.

Naprednamjernainfrastruktura AMR,AMM,AMI?

Naprednamjernainfrastruktura(AdvancedMeteringInfrastructureAMI) jesustavkojimjeri,prikupljaianaliziranainkoritenjaenergijetekomunicirasmjernimureajimakaotosuelektronikoiliplinskobrojilo,brojilotoplineilivode,premadefiniranomrasporeduilinazahtjev.

Ovisustaviukljuujuhardware,software,komunikacije,energetskepokaznikeikontrolerezakupce,sustavekojikoristekupci,aplikacijezaupravljanjemjernimpodacimateposlovnesustaveopskrbljivaa.

KomponenteAMIsustava

Smartgrid,Smartnetwork?

NaprednabrojilamogubitidioSmartgrida(naprednemree),alisamizasebenemogujetvoriti.StavoviiduodtogadajenaprednomjerenjebazanaprednemreedotogadanaprednimjerniureajinisupotrebnizaostvarenjekonceptaSmartgrid.

Motivacija

Uvoenje tehnologije naprednog mjerenja u Europi potaknuto je Treim energetskim paketom kojim je naznaeno da se do 2020 opremi bar 80% mjernih mjesta za koja se financijskom studijom dokae isplativost opremanja.

Ova aktivnost provoditi e se na vie od 200 milijuna mjernih mjesta.

Prve procjene predviaju investicije u napredno mjerenje do kraja 2020. godine u iznosu preko 40 milijardi EUR-a.

Zakonskapodlogazauvoenjenaprednogmjerenja

TehnikiuvjetizaobraunskamjernamjestaunadlenostiHEPODSa(1993....2011.)

EIC1107,EIC1142protokoli

Mrenapravila(NN36/2006)Ureujesepogoninainvoenja,razvojiizgradnjate uspostavljanje

prikljuakanaprijenosnuidistribucijskumreuuelektroenergetskomsustavu,kaoimjernapravilazaobraunskomjernomjesto

Poglavlje6.MJERNAPRAVILA definirajuseminimalnestandardnemjerneznaajkezapojedinevrstemjernihmjesta

Pravilaomjernimpodacima

2008.godineHEPODS,definiranjelistaOBISkodovapotipovimamjernihmjesta

OBISkod Opisvrijednosti10:1.8.1 RadnaenergijaA+tarifeVT10:1.8.2 RadnaenergijaA+tarifeNT10:1.6.1 MaksimalnaradnasnagaP+tarifeVT10:1.6.2 MaksimalnaradnasnagaP+tarifeNT10:3.8.0 JalovaenergijaR+10:4.8.0 JalovaenergijaR01.1.5.0 Srednje15minvrijednostiradnesnageP+

Implementacija naprednog

mjerenja u EU

(rollout)

Italija

Enel SpA, najvea distribucijska tvrtka u Italiji, provela je najvei svjetski projekt implementacije naprednih brojila, kod gotovo 27 milijuna kupaca.

Projekt je zapoeo 2000.-e godine, planirano je da zavri 2006.

Tri najvee distribucije elektrine energije:Enel 31.000.000 kupaca vlastiti PLCACEA 1.550.000 kupaca PLC Landis&GyrA2A 1.090.000 kupaca (+1.200.000 kupaca plina)

Povrina: 301.000 km2ODS-a: 162 tvrtkiKupaca el. energije: 36 milijunaGodinja potronja: 3.000 kWh po kuanstvuKupaca plin: 20,7 milijuna

ItalijaOMM opremljena su elektronikim smart brojila, s integriranom dvosmjernom komunikacijom, naprednim funkcionalnostima za mjerenje i upravljanje optereenjem, kontroliranim isklopnikom. Brojila komuniciraju putem niskonaponske mree koritenjem standardizirane tehnologije Echelon Korporacije do Echelon koncetratora podataka, a od te toke razliitim inim i beinim vezama prema Enel-ovim serverima.

Sistem omoguava razliite napredne funkcionalnosti kao to su daljinsko iskljuenje/ukljuenje instalacije kupca, koritenje podataka o nainu potronje iz brojila, detektiranje ispada napona, detektiranje neovlatene potronje, promjena prepay/postpay, promjena tarifa.

Opremanje svih mjernih mjesta zavreno je 2011. godine, a planira se daljnje opremanje plinskih mjernih mjesta (povezivanje sa brojilima el. energije ili vlastita beina mesh mrea).

vedska

Sjever Europe postao je centralno mjestoimplementacije AMM-a 2003. godine kadaje vedska objavila zahtjev o mjesenomoitanju svih brojila elektrine energijedo 2009. godine.

Tri su najvee energetske tvrtke:E.ON vedska (19%),- piloti 2004, , 2005. Metrima (L&G), TietoEnator(Echelon), 2006. ES Matteknik, 2007. Landis&GyrFortum (17,1%) - Telenor Cinclus (Landis+Gyr)i dravni Vattenfall (17,8%, 2009.) - Actaris 2003, Iskraemeco 2004, Telvent & Echelon (70 % OMM).

Povrina: 450.000 km2ODS-a: 158 tvrtkiKupaca el. energije: 5,2 milijunaGodinja potronja: 9.200 kWh po kuanstvu

Nordijske zemlje

Nakon vedske aktivnosti uvoenja smart brojila proirile su se na ostale Nordijske zemlje. Vattenfall, Fortum i E.ON kao vodee energetske tvrtke i u vedskoj i u Finskoj odluili su da izgrade sustav daljinskog oitavanja i upravljanja brojilima (AMM) i u Finskoj.

Unutar Danske su najvee distribucijske tvrtke zapoele 2004.nekoliko ambicioznih projekata ugradnje naprednih brojila.

Norveka dosta opreznije ide u implementaciju naprednih brojila, ali je u lipnju 2007. godine Norwegian energy authority NVE objavioda e predloiti nove pravne akte kako bi se podrala ugradnja novihbrojila sa ciljem zavretka projekta do kraja 2013. godine.

2009. Finska je imala 23%, a Danska je imala 15% ugovorenih zamjena brojila svojih OMM-a, dok je Norveka imala tek za 6%.

Francuska

ERDF (Electricit Rseau Distribution France) - pilot projekt ugradnje 300.000 naprednih brojila s PLC komunikacijom (7.000 NN transf. stanica) (LINKY projekt). Projekt vodi tvrtka Atos Origin,