145
www.kumarikrishna.blogspot.com தபம ந . பரததசரதயன நவல ஆதமவன ரகஙகள மனனரஇத ஒர கநதய சகபத நவல; ஆனல ஒனறலல இரணட சகபதஙகர$ நஙகள இநத நவலல சநதககறரகள. ஒர தரலமரறயன ததசபகதரகள அரனவரதம இநத நவலன கதபதரஙக$க வரகறரகள. உபபச சததயககரகததலரநதநறற வரர உள$ நரலரமக$னத/ இநதக கரத பயகற; வ$ரகறத, நரறகறத. தச சதநதர வரலறம தபரட/ஙகளம, பனனணயக அரமய உரவககபபட/ இககரதரய ஒர ததசய சமகதன பதய வரகச சததர நவலக நன கரதகதறன. அத எநத அ$வறகச சயன கரதத எனபரதப படககறவரகள தன மடவ சசயய தவணடம. ஏசனனல, இத ஒர சதயககரகயன கரத. அபபரயஙகர$ வறபறதத எதரபரகவரமபவலரல. சதநதரமர/நத ஒவசவர மணணன சபடசமம அநத சதநதரதரத அர/யப தபரடயவரகர$ உரமகக சகணட சபறற சபடசம தன எனபரத மறநத வ/லகத. சதநதரப தபரட/தன தபத இலலத இயககஙகள, சதநதரதம தவண/சமனற இயககஙகள எலலம க/ இனற நமத சதநதரதன பயரன அநபவககனற. அனற சதநதரதறககப தபரடயவரகள யத, அவரகள மதத மணணடயதல மக, எனதற உரமக வட/ரகள. ஆனல, சதநதரம இனனம இரககறத. தயகம, தச பகதயம சரச இநதயனன வரதமக மறய சதநதர தவளவதயல கலநத, அதன பன அரதயடத பதவக$ன பரபரபன கலததல தனதய வலக வழநஒர ததசபகதன கரத இ. ஒர சததயககரக யகதத நவல எனதற இரத வகதக சகணட எழதயரகதறன. மகதமவன கரரலயம, இநதய சதநதரப தபன சஙகநதரதயம இநத நவலலம தகடகறரகள. ஒர மகததன தரலமரறயன மஙகய மடரவய, மறசறர பரபரபன தரலமரறயன ஆரமபதரதயம இககரத நகழசசக$கப சபறறரககறத; இநதக கரத ந/நத கலத உணரமதசபகதரகள சலர இனனம நமமர/தய இரககனறனர. இதல வரம கறபரனக கதபதரஙகர$ அறயவம, உணரவம அநத உணரமத தச பகதரகள தன நமகக உரரகல. உலகறய ஊரறய நடடககத தயகம சசயத ஒரவரம, உலகறயம, ஊரறயமல, அநதரஙகமக அவரகககத தயகம சசயத ஒரதயம, அவரகளர/ய ஆதமரகஙகளம இநத நவல மழவதம சரத சதமக ஒலகனற.

Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

த�பம ந� . ப�ரததச�ரத�ய�ன ந�வல

ஆதம�வ�ன ர�கஙகள

மனனரர

இத ஒர க�நத�ய சக�பத ந�வல; ஆன�ல ஒனறலல இரணட சக�பதஙகர$ ந�ஙகள இநத ந�வலல சநத�கக�ற�ரகள. ஒர தரலமரறய�ன ததசபகதரகள அரனவரதம இநத ந�வலன கத�ப�தத�ரஙக$�க வரக�ற�ரகள. உபபச சதத�ய�கக�ரகதத�லரநத தநறற வரர உள$ ந�ரலரமக$�னத/ இநதக கரத ப�யக�றத; வ$ரக�றத, ந�ரறக�றத.

ததச சதநத�ர வரல�றம தப�ர�ட/ஙகளம, ப�னனண�ய�க அரமய உரவ�ககபபட/ இககரதரய ஒர ததச�ய சமகதத�ன பத�ய வரகச ச��தத�ர ந�வல�க ந�ன கரதக�தறன. அத எநத அ$வ�றகச ச��ய�ன கரதத எனபரதப படகக�றவரகள த�ன மடவ சசயய தவணடம. ஏசனன�ல, இத ஒர சதத�ய�கக�ரக�ய�ன கரத. அப�பப�ர�யஙகர$ வறபறதத� எத�ரப�ரகக வ�ரமபவ�லரல.

சதநத�ரமர/நத ஒவசவ�ர மணண�ன சபடசமம அநத சதநத�ரதரத அர/யப தப�ர�டயவரகர$ உரம�கக சக�ணட சபறற சபடசம த�ன எனபரத மறநத வ�/ல�க�த. சதநத�ரப தப�ர�ட/தத�ன தப�த இலல�த இயககஙகள, சதநத�ரதம தவண/�சமனற இயககஙகள எலல�ம க/ இனற நமத சதநத�ரதத�ன பயரன அநபவ�கக�னறன. அனற சதநத�ரதத�றக�கப தப�ர�டயவரகள ய�தர�, அவரகள ம��தத மணணடய�தல மகக�, எனதற� உரம�க� வ�ட/�ரகள. ஆன�ல, சதநத�ரம இனனம இரகக�றத.

த�ய�கமம, ததச பகத�யம சர�ச�� இநத�யன�ன வ�ரதம�க ம�ற�ய சதநத�ர தவளவ�த த�ய�ல கலநத, அதன ப�ன அரதயடதத பதவ�க$�ன பரபரபப�ன க�லதத�ல தன�தய வ�லக� வ�ழநத ஒர ததசபகத��ன கரத இத. ஒர சதத�ய�கக�ரக யகதத ந�வல எனதற இரத வகததக சக�ணட எழத�ய�ரகக�தறன.

மக�தம�வ�ன கரரலயம, இநத�ய சதநத�ரப தப���ன சஙகந�ததரதயம இநத ந�வலலம தகடக�ற�ரகள. ஒர மகதத�ன தரலமரறய�ன மஙக�ய மடரவயம, மறசற�ர பரபரபப�ன தரலமரறய�ன ஆரமபதரதயம இககரத ந�கழசச�க$�கப சபறற�ரகக�றத; இநதக கரத ந/நத க�லதத உணரமத ததசபகதரகள ச�லர இனனம நமம�ர/தய இரகக�னறனர. இத�ல வரம கறபரனக கத�ப�தத�ரஙகர$ அற�யவம, உணரவம அநத உணரமத ததச பகதரகள த�ன நமகக உரரகல.

உலகற�ய ஊரற�ய ந�டடககத த�ய�கம சசயத ஒரவரம, உலகற�ய�மல, ஊரற�ய�மல, அநதரஙகம�க அவரகக�கத த�ய�கம சசயத ஒரதத�யம, அவரகளர/ய ஆதமர�கஙகளம இநத ந�வல மழவதம சரத� சததம�க ஒலகக�னறன.

Page 2: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

இநத�ய�வ�ல 'க�நத�யகம' ப�றநத ஒர நற�ணடகள ந�ரறயம நலல தவர$ய�ல இநத ந�வல சவ$�வரக�றத. இத ஒர க�நத� யகததக கரத. ஆன�ல க�நத� சக�பதம ந�ரறயம தப�த சவ$� வரக�றத. 'சதத�ய�கக�ரகம' எனற பதமம சப�ரளம தவததகக இரணய�னரவ. அநதத ததச�ய மக�வ�ரதம ந�கழநத க�லதத�ல ந�கழம கரத இத. இதறகள$ சபரரமகள என இரத எழத�யவன கரத� கணகக�டவனவறறள அததவ மதனரமய�னத; மகக�யம�னத.

உ/மரப வ�/ப பலனகள உயரநதரவ; பலனகர$ வ�/ மனம உயரநதத. உ/மப, பலனகள, மனம எலலவறரறயம வ�/ ஆதம� ம�க உயரநதத; ம�கப ப��சததம�னத - எனக�றத பரEய தவதவ�கக�யம.

உ/மப�தல�, மனதத�தல�, பலனக$�தல� மடடதம வ�E�மல அவறற�ல ந�னற, அவறற�லம தமமபடட ஆதம�வ�ன�ல வ�ழநத ஒரதத�ய�ன த�ய�கதத�ன�லம, சதநத�ரப தப�ர எனற பவ�தத�ரம�ன தந�னப�ன�லம, மழரமயர/நத ஒரவ��ன இநதக கரதய�ல ந�ஙகள இதவரர தகடடர�த ஆதம�வ�ன இன�ய பணபகள ஒலகக�னறன.

இநந�வலன இரண/�வத பத�பரபத தம�ழப பததக�லயதத�ர சவ$�ய�டக�ற�ரகள. தம�ழப பததக�லய உ��ரமய�$ர த�ர. கண. மதரதய� அவரகளம, தக�ரவ பக சசன/ர ட.வ�. எஸ. மண� அவரகளம, 'எழதத' ஆச���யர ச�.ச.சசலலபப� அவரகளம இநந�வரல எழதம தப�த ச�ல அ��ய கற�பபகர$ அ$�தத உதவ�ய�ரகக�ற�ரகள. அவரகளககம, 'வ�சகர வட/த' த�ரககம, இரத எழதம தப�த உ/ன�ரநத படதத ரச�தத உதவ�ய சதக�தரர ஆர. ப�லசபரமண�யததககம, இரத சவ$�ய�டம தப�த நனற� கறக க/ரமப படடரகக�தறன. ந�டடன இனரறய சபடசததகக உரம�க� ந�றகம தநறரறய த�ய�க�கள அரனவ��ன த�ரவடகளககம, ததசபகதரக$�ன ந�ரனவகளககம அஞசலய�க இந ந�வரலச சமரபப�கக�தறன.

ந�. பரததச�ரத�"த�பம", சசனரன - 227.7.70

Page 3: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

ஆதம�வ�ன ர�கஙகள

1

ச/லப���ண/��ல க�ர/தத கர/ச�த தநத�ரயயம தசரதத ப�னபம க/ப பத�ரனநத வ��களகக இ/ம ம�தம�ரநதத. சவ$�யரகளகக�ன '/�க - எடஷன' இறஙக�, 'ஸட எடஷ'னகக ம�ஷ�ன தய�ர�ய�ரபபத�க ஃதப�ர தமன ந�யடவம எசச��கரக சக�டதத�ய�றற, ரநட ��பதப�ரட/ர ந�ர�யணச�ம� கர/ச�த தநத�ரயச சசயத�ய�கக�க சக�டததவ�டட, இரணட தமரLகர$ இரணததப படகரகய�கக�க சக�ணட உறஙகத சத�/ஙக�ய�ரநத�ர. ஹ�ல கடக�ரம ஒர மண� அடததத. அவவ$வ சப��ய ஹ�லல ந�சபததரத ம�ரடடவத தப�ல ஒறரற மண�தய�ரசய�ன ந�த அரலகள ச�ல வ�ந�டகளககத தரததவத தப�னற சEனற சக�ணடரநதன. ந�யடவ�ன கரரலக தகடடத தரல ந�ம�ரநததன.

"ஸட எடஷன தபஜ கத$�ஸ பணண� ம�ஷ�னல ஏததல�ம�? கர/ச�த தநத�ககக க�E�தல இரககற எ/தரதக க�லய�தவ வடடபப/தறன."

ந�ன ந�யடவகக மறசம�E� கறவதறகள எத�ரப�ர�த வ�தம�க ச/லப���ண/ர ச�றத சத�/ஙக�யத. ஃதப�ரதமன மகதரதச ச$�பபரதக கவன�ததக சக�ணத/ ச/ல ப���ண/ரர தந�கக� வ�ரரநததன. தஙகத சத�/ஙக�வ�ட/ ரநட ��பதப�ரட/��ன உதவ�ரய இன� ந�ன எத�ரப�ரககமடய�த. ஸட எடஷன ம�ஷ�ன�ல ஏற தவணடய அவச�யம ரநட எடட/ரகக இலரலசயனற�லம, பதத���ரகத சத�E�ரலப சப�றததவரர பதவ�ய�ன சக$ரவதரத வ�/த சத�E�லன ந�ணயம சப��சதனற ந�ரனகக�றவன ந�ன. மனற ந�ம�ஷம ச�ற�வ�டட ச/லப���ண/ர ஓயநதத. அலம�ன�யம ஸதகரல எடததத த�ர$க க�E�தததப�த ப�த� ப��ய�த ந�ரலய�ல ரககள நடஙக�ன. மதல வ��ய�தலதய சசயத�ரய ப��நத சக�ணட வ�/ மடநதத எனற�லம, ச�ற�த தநரம ஒனறதம சசயவதறக ஒ/வ�லரல.

"ப�ரபல ததசபகதரம, அறபதததழ வயத ந�ரறநதவரம, க�நத�யக கலவ� ந�பணரம, த�ய�க�யம�ன, சரதவ�தயத தரலவர க�நத�ர�மன மதரரயரதக இனற மனன�ரவ�ல தமத சதத�ய தசவ� க�ர�ம ஆச�ரமதத�ல ம�ரர/பப�ன�ல க�லம�ன�ர. இறத�ச ச/ஙககள, ந�ர$ ம�ரல நர/ சபறல�சமனற சத��க�றத."

- என கணக$�ல ந�ர சநக�ழநதத. இரபத வர/ஙகளகக மன க�நத�யடகள சடடக சக�லலபபட/ சசயத�கக எடடக க�லமம ந�ரறயமபட ஒர தரலபப எழத�ய தப�த ந�ன இபபடக கணண�ர ச�நத�ய�ரகக�தறன. பதத���ரகத தரறய�ல ந�ன சமப�த�ககவம, பகEர/யவம, வ�Eவம, தசம�ககவம, சநதரபபஙகள இரநதத தப�லக கணண�ர வ�/வம, சபரம�தபப/வம க/ சநதரபபஙகள இரநதன. பல ஆணடகள ப�டபடட ப�ஸம�ரக சLரமன�ரய ஐகக�யப படதத�யத தப�ல இநத�ய�வ�ன ஐநநறறறபதத ஐநத சமஸத�னஙகர$த தமத த�/ சகத�ய�ல ஒனறபடதத�ய சரத�ர பத/லன மரணம, Lவகரல�ல எனற தர�L�க கனவ அE�நத சசயத�, ல�ல பகத��ன வர மரணம, இவறரற சவ$�ய�டரகய�ல எலல�ம ந�ன ஒர ததசபகத�யள$ இநத�யப பதத���ரகய�$ன எனற மரறய�ல இதயம தடதத சநக�ழநத�ரகக�தறன. நவ இநத�ய�ரவ உரவ�கக�ய சப��யவரகள ஒவசவ�ரவர�கப தப�யக சக�ணத/ இரபபரதப ப�ரதத அககரறதய�ட பயபபடக�றவன ந�ன. த�ய�கமம, சபரநதனரமயம ததசபகத�யம, த�ரமம, சதயவநமப�கரகயம ந�ரறநத ஒர

Page 4: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

சக�பதம சமலல சமலல மரறவரதயம, பதவ�யம ததரதலம கடச�பபசலகளம கலவரஙகளம�ன ஒர க�லம எத�தர சத��வரதயம ந�ளதத�றம ப�ரததப ப�ரதத தவதரனயர/நத சக�ணடரநதவனககக க�நத�ர�மன�ன மரணச சசயத� இனசன�ர தப��டய�ய�ரநதத.

பதவ�கர$யம சயநலஙகர$யம தசசம�க மத�தத கர/ச�ப சப��ய மன�தனம இனற ப�ரத ந�டடலரநத மரறநத வ�ட/�ன! ஒர வ�ரதத�றக மனபத�ன ததச நலன�ல அககரற சக�ணட க�நத�ர�மன சதத�ய தசவ�ச�ரமதத�லரநத அனபப�ய�ரநத இரணட அற�கரககர$ சவ$�ய�டடரநததன; அத�ல ஓர அற�கரக பர/பலததகக எத�தர சதத�யகக�ரகதத�லம, அக�மரசய�லம சவனற சசகதக�ஸதல�வ�கக�ய�ரவப பறற�யத. 'சசக ந�டடல க�நத�யம சவலக�றத' - எனற தரலபப�ல க�நத�ர�மன அனபப�ய�ரநத அநத அற�கரகய�ல, 'ஆகக�ரம�ததவரகளககத தத�லவ�; ஆகக�ரம�ககபபட/வரகளகக ம�சபரம சவறற� இத' - எனற கற�பப�டடரநத�ர. மறசற�ர அற�கரக ந�ட மழவதம த�ய�கப பரவ�க சக�ணடரககம ம�ணவர அரமத�ய�னரமரயப பறற�யத. ந�ட தப�க�ற ந�ரல பறற� இநத இரண/�வத அற�கரகய�ல மகவம கவரல சத��வ�தத�ரநத�ர க�நத�ர�மன.

அநத உரககம�ன அற�கரகக$�லரநத சபறற ஆறதரல இனற நள$�ரவ�ல இநத தவர$ய�ல இEகக�தறன ந�ன. ந�யடவ�ன கரல எனரன வ�ரடடக�றத.

"எனனஙக... ந�யஸ எத�ன�சசம உணடஙக$�?"

"உணட! அவச�யம ஸட எடஷனலய�வத வநத�கணம, க�நத�ர�மன தப�ய�ட/�ர. கர/ச�த தநத�ய�தல ம�த�ய�ரகக�ற இ/தத�லய�வத தப�ட/�கணம..."

ந�யடவ�ன மகதத�லம ஒர கலககம ந�Eலட/த.

"இபபதவ மண� ஒணணரரய�சச! ம�தன� ஆபதரட/ரம வடடககப தப�ய�ட/�தன?"

"பரவ�ய�லரல! இநதப பததப பத�ரனஞச வ��ரய ந�தன அடசசக சக�டதத�/ மடயம ந�யட...."

"தச! தச! ந�தன அடசசகக�தறஙக. ந�ஙக ச�ரமபப/ தவண�ம. எழத�க கடஙக. ததசததகக�க எவவ$தவ� சசஞசவரகக ந�ம இதக/ச சசயய�டட... அபபறம இநத ந�டடதல ந�ம சப�றநதத�மக�றத�தல அரதததம ய�லரல!.. கர/ச�ப சப��ய மனசனம தப�ய�ட/�ன..."

ந�யடவ�ன பத�ல எனககத த�ரபத� அ$�ததத. மனம பதற - ரக பதற சசயத�ரய எழத உடக�ரநததன. சச�நதத தநரதய�ன மரணதத�னதப�தக/ ந�ன இவவ$வ தவதரனபபட/த�லரல. ய�ர�ல இநத ந�ரலகக வநதததன� அநதப சபரநதனரமய�$��ன மரணச சசயத�ரய எழதம தப�த ந�ன எததரகய உணரவகர$ அர/நத�ரபதபசனனபரத வ�வ��கக தவணடயத�லரல. தப�ன ம�தம மதரரககப தப�ய�ரநத தப�த ஓர இரணட மண� தநரம ஆச�ரமம இரநத க�ர�மததககப தப�ய, அவதர�ட தபச�க சக�ணடரநததன.

"ந�ஙகச$லல�ம அரமப�டபடடப ப�ரதம�த�வ�ன மகதத�ல பனனற ஆணடக$�க மரறநத�ரநத பனனரகரய ம�ணடம வரவரEததத�ம. இநத இரபததத�ர�ணடக$�ல அநதப

Page 5: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

பனனரக ம�ணடம படபபடய�க மரறநத சக�ணட வரக�றத. ர�LV! மறபடயம அவள மகதத�ல பனனரகரயப ப�ரகக�மல ந�ன ச�க வ�ரமபவ�லரல. எனகக வயத�க� வ�ட/த. ந�ஙகச$லல�ம பகழநத எழதமபட ததசததகக எவவ$தவ� சசயத�சச. ஆன�லம மறபட ந�ன கவரலபப/ எததரனதய� க�ரணஙகள இரகக�னறன. ந�ஙகள தப�ர�டய க�லதத�ல இநத ததசதத�ல ததசம வ�டதரல சபற தவணடசமனற ஒதர இயககமம, ஒதர தரலரமயம த�ம இரநதன. இனதற� ஒவதவ�ர ம�ந�லதத�லம ஒனபத வரக இயககம; ஒனபத வரகத தரலரம எலல�ம வநதவ�ட/ன. ஆய�ரம க�ரணஙகளகக�கப பத�ன�ய�ரம கடச�கள தப�ர�டம தப�த ததசம எனக�ற சகத� எவவ$வ பலவனம�க� வ�டக�றத ப�ரதத�ய�?"

"ந�ஙகள இரணயறற ஒர சக�பததரதப ப�ரதத�ரகள. இனசன�னரறயம இபதப�த ப�ரகக�ற�ரகள..."

"கவரலதய�ட ப�ரகக�தறன எனற சச�ல."

*****

- கர/ச�ய�க ந�ன அவரரச சநத�தத ந�ரனபரப மறபட எணண�யதப�த இபபடப சபரமசதச�ட அநத எணணம மடக�றத.

ந�யட சசயத�ரய வ�ஙக�க சக�ணட தப�ன ப�ன ம�தன� ம�ஷ�ன இயஙகம சபதம வரக�றத. ரநட ��பதப�ரட/��ன கறடர/ ஒலரய அநத ம�ஷ�ன இயஙகம ஓரச உள$/கக�க சக�ணட வ�ழஙக� வ�டக�றத. இனற ஸட எடஷன மகக�ல மண� தநரம த�மதம�க ம�ஷ�ன�ல ஏறம. ச/லவ�� வ�ன சவ$�தய வநத ந�றக�றத. ஹ�ரன சத�/ரநத ஒலகக, அரதயடதத ர/மக�பபர உளத$ வநத ப�ரசல சசகன�ல இரரவத தகடக�றத. ந�ன எனனர/ய லவ சலட/ரர எழத�க சக�ணடரகக�தறன. மதரரககப தப�க தவணடம. ம�சபரம ததச பகத��ன இறத� ச/ஙகக$�ல கலநத சக�ள$ தவணடம. பதத���ரக ஆச���யன எனற மரறரயவ�/ இத�ல என சச�நதகக/ரம சப��த�ய�ரநதத. ம�கவம சநரஙக�ய ஆதமபநத ஒரவ��ன மரணததககப தப�வததப�ல, ந�ன இதறகப தப�க தவணடயவன�ய�ரநததன. பல வர/ஙக$�க என வ�ழகரககக அவர கரவ�கவம, நணபர�கவம இரநத�ரகக�ற�ர. வகக�லககப படததவ�டட, ர�Lதக�ப�ல ப�.ஏ., ப�. எல., எனற தப�ரட ம�டடக சக�ணட தக�ரடடக$�ன படக$�ல ந�ன ஏற� இறஙக�க சக�ணடரகக�மல, "உனககப பதத���ரகத தரறத�ன சப�ரததம�ய�ரககம. அதன மலம�கத ததசததககம, சப�த வ�ழகரகககம ந� எவவ$தவ� நலலத சசயயல�ம" எனற எனகக அற�வரர கற�, எனரன இநதத தரறகக அனபப� ரவததவதர க�நத�ர�மன த�ன. கடமப வ�ஷயதத�லம ச��, சப�த வ�ஷயஙக$�லம ச��, தந��தல� கடத மலதம� ந�ன அவரரக தகடக�மல எநத மடவம சசயதத�லரல. எநதக க���யதத�லம இறஙக�யத�லரல.

அபபட ஒர வE�க�டட இன�தமல எனகக இலரல எனபரத மனம ஒபப� அஙக�க��ததக சக�ளவத தவதரனய�கத த�ன இரநதத. மன�தன�ல ல�பதரத சலபம�க அஙக�க��தத ஒபபக சக�ள$ மடவத தப�ல இEபரப அததரன சலபம�க அஙக�க��தத ஒபபக சக�ணடவ�/ மடவத�லரலதய. க�ல நறற�ணடக க�லததகக தமல�க எனகக இரநத ஒர மதக�நநதம�ன தரண தப�யவ�ட/த. எனகக மடடம�லரல, ததசததககம த�ன. கரரவயம, சதயவதரதயம ததடக கணடப�டகக�றவரர சர�ச�� இநத�யன�ன வ�ழகரக ந�ரறவத�லரல

Page 6: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

எனற நமபக�றவன ந�ன. பனனற யகஙக$�க இநத�ய வ�ழகரக வE�க�டடவதறக�கத தகத� வ�யநத ஒரவரரத ததடகசக�ணடத�ன இரநத�ரகக�றத. தன� மன�தன�க இநத�யனககம ச��, சமகததககம ச��, இத சப�ரநதக�றத. ஒர சமயதத�ல பததர க�ர/தத�ர; அபபறம கர/ச�ய�க மக�தம� க�நத�, எனககக க�நத�ர�மன - எலதல�ரம இபபடதத�ன க�ர/தத�ரகக�ற�ரகள. க�நத�ரயக கரவ�கக சக�ணட ந�னம, இநதத தரலமரறய�னரம வ�ழநத�ரகக�தற�ம. இநத�ய வ�ழகரகதய�ட கஙரக நத�ரயயம, இமயமரலரயயம தப�ல கரவம - கர பரமபரரத தததவமம, எவவ$வ அEக�கப ப�ரணநத�ரகக�னறன எனசறணண�ய தப�த சமயச�லததத எனகக.

ந�னற�ய, சசனற நறற�ணட இநத�யன ஆனம�ரவப சப��த�க மத�தத வ�ழநத�ன. இநத நறற�ணட இநத�யன மனதரதப சப��த�க மத�தத வ�ழக�ற�ன. ஆனம�ரவப சப��த�க மத�தத வ�ழநத க�லதத�றகம மனதரதப சப��த�க மத�தத வ�ழம க�லதத�றகம நடதவ எவவ$தவ� தரம நமககத சத��ய�மதல இரகக�றத. இநத இரணட சக�பதஙக$�ன எலரலகர$யம ப�ரததவர க�நத�ர�மன. கஙரகய�ன உறபதத�ரயயம, சஙகமதரதயம ப�ரபபததப�ல, இரணட இநத�ய சமகஙகர$யம அவர ப�ரதத�ரகக�ற�ர. இரணயறற த�ய�கமம சதத�ய�கக�ரகமம, வ�ரதஙக$�ய�ரநத க�லதத�லம இநத�ய�வ�ல அவர வ�ழநத�ரகக�ற�ர. த� ரவததலம, கலவரம சசயதலம, ப�டவ�தஙக$�க�வ�ட/ க�லதத இநத�ய�வ�லம அவர வ�ழநத�ரகக�ற�ர. சர�ச�� இநத�யன ஆனம�ரவ மத�தத வ�ழநத க�லதத�ன மஙகலம�ன மடவம அவர கணக$�ல சதனபடடரகக�றத. ஆரசகளம அரவ வ�ர$யம மனமம�க வ�Eத சத�/ஙக�வ�ட/ க�லமம அவர கணக$�ல சதனபடடரகக�றத. ஒர பதத���ரகய�$ன எனற மரறய�ல இபபட இரணட சக�பதஙக$�ன எலரலகர$ப ப�ரததவரர உலகததகக வரல�ற�க எழத�கக�ட/ தவணடசமனற ஆரச எனகக உணட. ஆன�ல, அநத ஆரச இனறவரர ந�ரறதவறவ�லரல.

ஏழ வர/ஙகளகக மனப சசனரனய�ல ர�L�L� ஹ�லல ரவததப சப��யவர க�நத�ர�மனர/ய அறபத�ணட ந�ரறவ வ�E�ரவக சக�ண/�டயதப�த, மதல மதல�க அவரர/ய வ�ழகரக வரல�றரற எழத�ப பததகம�க சவ$�ய�/ தவணடசமனற என ஆரசரய ந�ன அவ��/ம சவ$�ய�டத/ன. ச���ததக சக�ணத/ அரத ஒபபக சக�ணட இரசவ தர மறததவ�ட/�ர அவர.

"என தமலள$ ப���யம உனகக இநத ஆரசரய உண/�கக�ய�ரகக�றத, ர�LV! ஒர மன�தன உய�தர�ட இரகக�ற வரர அவனர/ய வ�ழகரக வரல�ற பரதத�ய�க� வ�டவத�லரல. உய�தர�ட இரபபவரகளர/ய வ�ழகரக வரல�றக$�ல சப�யயம, ம�ரகபபடததலம, பரனவகளதம அத�கம�க வரமடயம. ஒவசவ�ர ந�ளம ந�ன ர/�� எழதக�தறன. ஆன�ல, அரதயம என மனதத�ரபத�கக�கதத�ன எழதக�தறன. ந�ன உய�தர�டரகக�ற வரர என வ�ழகரக வரல�றரற எழதக க/�த எனபதறக இபதப�த ந�ன உனன�/ம சச�லவரதத தவ�ரவம தவற க�ரணஙகள உணட, ந�யம ததசமம எனனர/ய த�ய�கஙகளகக நனற� சசலததவத தப�ல மறககமடய�த ச�ல த�ய�கஙகளகக�க சவ$�தய கறமடய�மல ந�ன இதயதத�ல அநதரஙகம�க நனற� சசலதத தவணடயவரகளம இரகக�ற�ரகள. மனதத�ன�ல எனகக நனற� சசலததம பலல�ய�ரம அனபரக$�/ம�ரநத ந�ன அரத ஏறற இர/வ�/�மல என ஆனம�வ�ன�ல ய�ரகதக� நனற� சசலதத தவணடய�ரகக�றத. இநத அறபத வயத வரர கடமபம பநதப�சம எதவதம இனற�க கE�தத வ�ட/ எனரன ந�ஙகச$லல�ம ததசபகத சநந�ய�ச� எனற பகழக�ற�ரகள. எனரன எனனர/ய சப�னன�ன வ�லபதத�ல சநந�ய�ச�ய�கக�யவள ப�ரதததவ� மடடமலல; இனசன�ரதத�யம

Page 7: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

இரநத�ரகக�ற�ள. இதறகதமல எனன�ல இபதப�த எதவதம சச�லல மடய�ததறக�க எனரன மனன�ததவ�ட ர�LV. இநத ப�ரத ததசதத�ல கஙரகயம இமயமரலயம உள$வரர ந�னம ச�ரஞச�வ�ய�க இரநத ப�ரககதவணடசமனற எனககப தபர�ரச உணட. ஆன�ல அத மடய�த. ஒரந�ள ந�னம தப�கதவணடய�ரககம. அபபட இநதத ததசதரதக க�ணபதறக எனரனவ�/ அத�கம�ன ப�தத�யரத உள$ மக�தம�தவ தப�யச தசரநதவ�ட/�ர. ந�ன எமம�தத�ரம? ஒர ந�வலன கத�ந�யகரன வ�/ச சவ�ரஸயம�க ந�ன வ�ழநத�ரகக�தறன. ஆனம�வ�ன�ல வ�ழநத�ரகக�தறன; அதத�ன சர�மப மகக�யம. ஆனமவ�ன�ல வ�ழநத தரலமரறய�ன கர/ச�க சக�ழநத ந�ன. எபதப�த�வத ந�ன தப�னப�ன என ர/��கர$த ததட எடதத வ�ழகரக வரல�ற எழதம உ��ரமரய உனகக ந�சசயம�கத தரக�தறன. இபதப�த எனரன வ�டடவ�ட."

அபதப�த அதறகதமல அவரர வறபறதத எனகக வ�ரபபம�லரல, வ�டடவ�டத/ன. அதறகதமல இரணச/�ர மரற அவரரப ப�ரகக ஆச�ரமததககப தப�ய�ரநத தப�தம இரதக தகடடப பரEய பத�ரலதய எனன�ல அவ��/ம�ரநத சபற மடநதத. ஆய�னம, அவரர/ய வ�ழகரக வரல�றரற எனற�வத எழதம உ��ரம எனகக அ$�ககபபடடரகக�றத எனற சபரரமய�தலதய ந�ன த�ரபத� அர/நத�ரநததன.

இபதப�த அநத வரல�றரற எழத�த த�ரபத� அர/ய தவணடய சநதரபபமம வநதவ�ட/த. அவரர/ய மரணதரதத த�ஙக�க சக�ள$ மடய�த தவதரனதய�ட இநத ஒர த�ரபத�யம இரநதத. உ/தன மதரரககப பறபப/ ஏறப�ட சசயய தவணடம. இநத தநரதத�றக தமல இரய�லகள ஏதம இலரல. வ�டநததம பகல எகஸப�ரச�ல தப�கல�சமனற�ல அத மதரரககப தப�யச தசரமதப�தத இரவ பதத மண� ஆக�வ�டம. சப��யவரர/ய இறத�ச ச/ஙக�ல கலநத சக�ள$ மடய�த. க�ரல வ�ம�னதத�ல மதரர தப�ய, அஙக�ரநத ய�ர�வத நணபரக$�/ம க�ர தகடடப தப�கல�ம�, அலலத ம�மபலம தப�ய வடடலரநத சச�நதக க���தலதய அத�க�ரல ந�ல மண�ககக க�$மப� வ�/ல�ம� எனற தய�ச�ததக சக�ணடரநததன.

ஃதப�ரதமன ஸட எடசன மதல ப�ரத�ரய தமரLய�ல சக�ணட வநத பரபப�ன�ன. ஒர ப�ரரவ ப�ரததவ�டட, ஏரலயனஸ கமசபன�கக ஃதப�ன சசயயத சத�/ஙக�, அத சத�/ரநத 'எஙதகஜட' ஆகதவ இரககதவ, 'எத�ரதத�றதப�ல இரகக�ற இ/ததகக தந��ல த�ன தப�தவ�தம' எனற பறபபடத/ன.

மண� மனற. மவணடதர�ட சவற�சசசனற�ரநதத. சக�ததவ�லச�வடககப தப�கம, அலலத அஙக�ரநத வரம இரணச/�ர கடர/ வணடகள க/ம/ சவனற சபததத/ன நகரநத சக�ணடரநதன. கவரனசமணட எஸத/ட மரஙக$�ல க�கஙகள கரரயத சத�/ஙக� வ�ட/ன. க�Eககப பககம�ரநத க/றக�றற ச�லசலனற மகதத�ல வநத தம�த�யத.

"மதரரய�ல ய�தர� மகக�யம�னவஙக... சசததப தப�ய�ட/�ஙக$�ம. ஃபயசனரலகக அட/ணட பணண மநத���களம, ப�ரமகரகளம� இபபதவ ஏகபபட/ சவய�டடங லஸட. ச/லல ரநட ப�த$னல தவற சரணட யன�யன ச/பட ம�ன�ஸ/ரஸ, ந�ல எம. ப� எலல�ம வர�ஙக, ம�ரன�ங மதரர ப�த$னல அவஙகளகக பரய���ட ஸட அதரஞஜ பணணனம. இஙதகதய சவய�டடங லஸடதல பததபதபர இரகக�ஙக. எனன பணறதனதன சத��யதல, ச�ர!" - எனற மனன�பபக தக���ன�ர, ஏரரலனஸ பகக�ங அலவலர. வடடககப தப�யக க���தலதய பறபபடவசதனற மடவ சசயததன. க���ல க�ரல பத�சன�ர மண�கக�வத மதரர தப�யச தசரல�ம; மதரரய�லரநத ஒர மண� தநர டரரவ த�ன. எபபடயம பகல

Page 8: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

பனன�ரணட மண�கக ஆச�ரமதத�ல இரககல�ம.

மறபடயம ஆப�ஸகக வநத ச�ல வ�வரஙகர$ எழத� தமரLய�ல ரவததவ�டட, வடடகக ஃதப�ன சசயததன. சர�மப தநரம மண� அடததக சக�ணடரநதத. தககக க�றககததத�ட ச/லதப�ரன எடததப தபச�ன�ள மரனவ�.

"ர�ம இரநத�ல உ/தன க�ரர எடததக சக�ணட இஙதக வரச சச�ல. அவசரம�க மதரர தப�கனம" - எனற என மதத ரபயரனக க�ர/ன வரசசசயயம பட மரனவ�ய�/ம கற�தனன. ச/லதப�ரன ரவததவ�டடத தரல ந�ம�ரநத தப�த,

"மதரர தப�ற�ஙக$�, ச�ர? எனன வ�தசஷதம�?" எனற கணரணக கசகக�க சக�ணத/ எத�ரபபட/ ரநட ��பதப�ரட/��/ம தமரLய�ல க�/நத தபபபரர எடததச சடடக க�டடதனன. அதத�ட, "ம�ஸ/ர ந�ர�யணச�ம� க�ரலய�தல ச�ஃப கரஸப�ணச/ணட வநதததம ந�ன சச�னதனனன ஸட ��பதப�ரட/ரர அனபப�, எலல� வ�.ஐ.ப�.ஸதZ�/ கண/லனரZயம தகடட வ�ஙக�ப தப�/ச சச�லலஙகள. இபபட ஒர சப��ய மனஷன இன�தம தம�ழ ந�டடதல ப�றககபதப�றதம�லதல; ச�கப தப�றதம�லதல..." எனதறன.

"ந�ஙக சச�லலணம�? ��யல ஹ� டZரவஸ..." எனற உரககததத�ட பத�ல வநதத ந�ர�யணச�ம�ய�/ம�ரநத. வ�சலல க�ர வநத�ரபபத�க ரநட வ�டசதமன வநத கறதவ, வ�ர/சபறறக சக�ணட பறபபடத/ன. வடடககப தப�ய அவசரப பயணததகக�ன ச�லவறரற மடடம ஒர சபடடய�ல த�ண�ததக சக�ண/ப�ன, ஞ�பகம�கக ரககக�ம�ர�ரவயம எடததக சக�ணட பறபபடத/ன.

"மநநற ரமலகக தமதல ந�ஙகத$ ஓடடணட தப�ய�/ மடயம�; ர�மரவ தவண�க கடடணட தப�ஙகத$ன. சரணட ந�ள த�தன?" எனற�ள மரனவ�.

"க�தலஜ சகடம, அவன தவண/�ம! ஒர தவர$ இரணட ந�ர$கக தமதலயம ஆகல�ம" - எனற அரத மறததவ�டடக க�$மப�தனன.

க�ர சசஙகலபடர/க க/ககம தப�த சமய�ன தர�டர/ ஒடடய�ரநத ஒர கமபதத�ல மவரணக சக�ட அரரக கமபதத�ல இறககபபடவரதக கவன�தததன. க�தE ச�ல ஊE�யரகள கரபபச ச�னனமண�நத கழம�ய�ரநதனர; அவவ$வ அத�க�ரலய�தலதய சசயத� அநத ஊரகக எபபடக க�ர/ததசதனற சத��யவ�லரல.

வ�ழபபரதத�ல ச�ரலதய�ரம�க இரநத ஒர ந�யஸ ஸ/�லல "தம�ழ ந�டடக க�நத� மரறநத�ர" எனற ஒதர சசயத�தய�ட ஒர ததச�யத தம�ழ த�னச��ய�ன வ�ல தப�ஸ/ர சத�ஙகவரதப ப�ரதததன.

த�ரசச�ய�ல சம$ன ஊரவலம ஒனற ம�ரலய�ல நர/சபறசமனற மரலகதக�டர/யரதக த�ர தர�டல சணண�மப�ல சப��த�ய எழத�ய�ரநத�ரகள. கணணகக சத��நத மவரணக சக�டகள எலல�ம அரரகமபதத�ல பறநத சக�ணடரநதன. கதரச சடர/யண�நத ஒரவன அரமத�ய�கக ரகரய ந�டடக க�ரர ந�றதத�, எனனர/ய கதரர/ரயக கவன�தத எனன�/மம ஒர ச�ற�ய கரபப தண�த தணகரகயம கணடச�ரயயம ந�டடன�ர. வ�ஙக�ச சடர/ய�ல கதத�க சக�ணட பறபபடத/ன.

Page 9: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

மதரர தப�யச தசரம தப�தத க�ரல பத�சன�னறரர மண�ய�க� வ�ட/த. மதரர நகரதம தயர வட தப�ல கர$ இEநத க�ணபபட/த. ஹரதத�ல அநஷடததக கர/கள ம/பபடடரநதன. வத�கள கலகலபப�க இலரல. எலல� கர/களதம அர/பபடடரநததன�ல ம�கவம ச�ரமபபடட ஒர பககர/கக�ர��ன வடடககப தப�ய பககதத�தலதய உடக�ரநத�ரநத ஒர தர�L�பப ம�ரலரயத சத�டதத வ�ஙக தவணடயத�ய�றற. தசவ�ச�ரமததககள சப��யவர உய�தர�டரநதவரர ய�ரம தர�L�பப ம�ரலகத$� தவசறநத ம�ரலகத$� சக�ணட தப�க மடய�த.

"ப�ரத ம�த�வ�ன கழதத�ல ந�ர$கக சடடவதறக�க ந�தன இஙக ஆய�ரதரதநநற தர�L�பப பத�யனகர$ வ$ரதத வரக�தறன" எனற தமத ஆச�ரமதத�ன ம�ணவ ம�ணவ�கர$ப பறற� அடககட கற�பப�டவ�ர சப��யவர. ஒவசவ�ர ஆச�ரமவ�ச�ரயயம தர�L�பபத�யன�க உரவகபபடதத�க கறம அவரர/ய கவ�ததவதரத வ�யநத�ரகக�தறன. ந�ன மதல மதல�க இனற த�ன ரத��யம�க அவரககச சட/ ஒர தர�L�பப ம�ரலரய வ�ஙக�ப தப�க�தறன. த�ழததபபட/வரகள கலவ� வ$ரசச�, வ�ழகரக வ$ரசச�கக�க அயர�த ப�டபட/ சப��யவர, ம�ரலகள ஏறபரதயம ம��ய�ரதகள சபறவரதயம ஆ/மபரம�கக கரத� சவறதத வநத�ர. ம�ரலகக ஆகம சசலரவத தமத த�ழததபபட/வர கலவ� ந�த�ககத தரச சச�லலக தகடபத அவர வEககம.

மதரரய�லரநத தசவ�ச�ரமமள$ க�ரமததககப தப�க�ற ச�ரலய�ல ஒதர கட/ம. ந/நதம, க���லம, L�பப�லம, பஸக$�லம�க மன�தரகள சம$னம�கப தப�யக சக�ணடரநத�ரகள. எலல�ர ம�ரப�லம சடர/தமல கரபபச ச�னனம, நர/ய�ல த$ரசச�, மகதத�ல தயரம. தககதம ஊரவலம சசலவத தப�லரநதத. ஆச�ரமததகக சவ$�ய�தலதய க�ரர 'ப�ரக' சசயத வ�டட ம�ரலயம ரகயம�க உளத$ நரEநத தப�த அஙக�ரநத சழந�ரலகர$ப ப�ரதத எனகதக அழரக வநதவ�டம தப�லரநதத. இ$மம�ணவ�களம, ம�ணவரகளம சப��ய ஆலமததடய�ல கழம�ய�ரநதனர. உணரசச� வசபபடடச ச�லர ததமப�த ததமப� அழத சக�ணடரநதரதக கணத/ன. அனப�ன�ல மன�தரகள எவவ$வ ச�ற கEநரதக$�க� வ�டக�ற�ரகள எனபரதப ப�ரதத தப�த மனம சநக�ழநதத. இததரன உய�ரள$வரகர$க கலஙக ரவதத ஒர மரணதரத எனன�ல கறபரன சசயத�ரககக க/ மடயவ�லரல. இநத மரணததககக க�வலதன தண�நத�ரககக க/�சதனற தத�னற�யத.

இரகச�யம�யச ச���ததக சக�ணத/ உறஙகவத தப�ல மலர ம�ரலகளகக�ர/தய அவர மகம சத��நதத. சறற�லம அரசய�மல சம$னம�ய ந�றகம மன�தரகள சலனமறறப தப�ய�ரநதனர. தரலப பககம ஒரவர க�ரதயம இனசன�ரவர த�ரவ�சகமம வ�ச�ததக சக�ணடரநத�ரகள. வணஙக�ன�ரகள. த�ரமப�ன�ரகள. ச�ல��/ம அழரக பற�க சக�ணட சவடததத; ச�ல��/ம சமலலய வ�சமபலகள ஒலததன. ஆச�ரமதத�ல அவரர/ய அரறய�ல நரEநததம கணண�ல படக�றம�த���, 'சதத�ய�கக�ரகம எனபத எலல�கக�லததககம சப�ரநத�வரககடய ந�யத�, ஒர சதத�ய�கக�ரக�ககத தத�லவ�தய இலரல' - எனற மக�தம�வ�ன ப/ததககக க�தE எழத�ய�ரநதரத இனறம க�ண மடநதத. இனற அநத வ�கக�யததகக அரததஙக$�ன எலரல வ���வர/வத தப�ல உணரநததன ந�ன. ம�ரலயண�வ�தத வ�டடக க�றபககம�க வணஙக�யப�ன ஒதஙக� ந�னற என க�தரதக, "மறபட சநத�கக மடய�த பணண�ய பரஷரகர$ ந�ம ஒவசவ�ரவர�க இEநத சக�ணடரகக�தற�ம" - எனற தயரததத�ட சமலலய கரலல கற�ன�ர ஒர ப�ரமகர. மநத���கள, ப�ரமகரகள ததசபகதரகள, கலவ� ந�பணரகள எலதல�ரம ஒவசவ�ரவர�க வநத ம�ரலயண�வ�தத

Page 10: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

வ�டடக கன�நத தரல ந�ம�ர�மல ந�னற�ரகள. தயஙக�த தயஙக� ந�ன ச�ல பரகபப/ஙகள எடதததன.

ம�ரல ஐநத மண�கக ஆச�ரமதத�ன ஒர தக�டய�தலதய தகனகக���ரய ந/நதத. அவர சர�மப ந�$�க வ�ரமப�ச சச�லலக சக�ணடரநதபட ஆச�ரமதத�ல கர/ச�ய�கச தசரநத�ரநத அந�ரதச ச�றவன ஒரவன த�ன அவரககக சக�ள$�ய�ட/�ன. இரஙகல கட/ம ஒனறம ந/நதத. ஆலமரக க�றதற�டம, ஈமத த�ய�ன சநதனப பரகதய�டம சமலலய தச�க இரEக$�க 'ரகபத�ர�கவ' க�தமம 'ரவஷணவ Lன தத�' வம ஒலததன. ஆச�ரமப சபணகள ப�டன�ரகள.

ஒர ச�கபதம அஙதக அனரறய ச��ய�ஸதமனததத�ட மடநத தப�ய�றற. சப��யவ��ன அநதரஙகக க���யத��ச� ந�ர�யணர�ரவச சநத�ததப சப��யவ��ன ர/��கர$க தகடக எணண�யம அனற�ரவ அத ச�தத�யம�ய�லரல. மறந�ள க�ரலய�லம ச�தத�யம�ய�லரல. ப�றபகல ந�ர�யணர�ரவச சநத�கக மடநதத.

"சப��யவர பலத/ரவ சச�லலய�ரபபத ஞ�பகம�ரகக�றத. தநறற மன த�னம ம�ரல வரரய�ல க/ அவர ர/�� எழத�ய�ரகக�ற�ர. ந�த�னம�க எலல�ம ததட எடததத தரக�தறன. இரணட ந�ள தஙக�ப தப�கமபட ரவததக சக�ளளஙகள. அநத மக� பரஷன�ன வரல�ற வரதவணடசமனபத�ல உஙகர$ வ�/ எனகக ஆரச அத�கம" - எனற�ர ந�ர�யணர�வ. ந�ன அவரர/ய வ�ரபபபபடதய இரணச/�ர ந�ள தசவ�ச�ரம க�ர�மதத�ல தஙக மடவ சசயததன. சப��யவ��/ம அவர இரநத தப�த வ�ழகரக வரல�ற எழதம வ�ரபபதரத ந�ன ப�ரஸத�ப�தத சநதரபபஙக$�ல எலல�ம "ந�ர�யணர�வ! ந�ன உய�ல எழத�வ�ட/�லம என ர/��க$�ன உ��ரம இவரரச தசர தவணடயத த�ன; இரத இபதப�தத உனன�/ம சச�லல ரவகக�தறன," எனற பககதத�லரநத தமத க���யத��ச�ய�/ம ச���ததக சக�ணத/ சச�லலய�ரகக�ற�ர அவர.

'ர�LV இபதப�த பதத���ரககக�ரர�க இரநத�லம வகக�லககப படததவர. ர/��கர$ அவ��/ம சக�டகக�வ�ட/�ல உமதமல தகஸ க/ப தப�டவ�ர, L�கக�ரரத!' எனற க/ ஒர மரற ந�ர�யணர�ரவக தகல சசயத�ரகக�ற�ர சப��யவர.

இரணட மனற ந�டக$�ல ந�ர�யணர�வ சப��யவரர/ய ர/��கள எலல�வறரறயம, அவர ம�ரர/பப�ல இறநத தப�வதறககச ச�ல மண� தநரஙகளகக மன எழத�யத உடப/, எனன�/ம ஒபபர/தத வ�ட/�ர. ந�ர�யணர�வகக எபபட நனற� கறவசதனதற சத��யவ�லரல. சசனரன த�ரமப�யதம க���ய�லயததகக ஒர ம�தம லவ தப�டடவ�டடப சப��யவர க�நத�ர�மன�ன ர/��க$�ல மழக�தனன. சதத�ய�கக�ரக வ�ழவ�ல க�நத�யகம அ$�ககமடநத ஒர க�வ�யம�கதவ அநத வ�ழகரக வரல�ற அரமயமதப�ல சத��க�றத. சதநத�ரததககத த�ய�கம சசயதவரக$�ன க�லமம சதநத�ரதரத அநபவ�கக�றவரக$�ன க�லமம இநத வரல�றற�ல சநத�கக�னறன. சப��யவரர/ய வ�ழகரகய�ல உலகற�ய�த பகத�களம, அவரரத த�ய�க�ய�கக�ய தவசற�ர த�ய�க�ய�ன கரதயம இதன மலம சவ$�ய�க�றத. அவதர சச�லலயரதப தப�ல இநத வரல�ற ஒர ந�வரலவ�/ச சவ�ரஸயம�ய�ரபபத�தவ எனககத தத�னறக�றத. ந�ஙகள எபபட எடததக சக�ணட வ�ச�தத�லம ச��த�ன. ஒர வரல�றரறப தப�ல எழத மரனவரதவ�/ ஒர கரதரயபதப�லதவ இரத ந�ன எழததவணடய ந�ரபபநதம இரகக�றத. சப��யவர தம வ�ழந�$�ல ய�ரரயம சவறததத�லரல; ய�ரககம சகடதல சசயதத�லரல. எனதவ அவரகக

Page 11: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

ஒர க�லதத�ல சக�டரம சசயதவரகர$ப பறற�க கடம சம�E�ய�ல எழதவரதத தவ�ரகக தவணடய�ரகக�றத. இத கரதரயப தப�ல அரமவதறக அதவம ஒர க�ரணம. 'இனற பலல�ய�ரககணகக�னவரகள எனககச சசலததம நனற�ரய மனபபரவம�க ஏறற ந�ன அரத அபபடதய அநதரஙகம�கவம, ஆனம பரவம�கவம இனசன�ரவரககச சசலதத�க சக�ணடரகக�தறன," எனற அவர அடககட கற�ய அநத இனசன�ரவரரப பறற� எழத மயலமதப�த இத�ல கவ�ரதய�ன சமரதகற�வ�/ல�ம. எபபடய�ய�னம, இத ஒர மக� பரஷன�ன கரத. சக�பதஙக$�ன எலரலகர$ப ப�ரதத சதத�யச�ல��ன வரல�ற எனற அ$வ�ல இரதப பர/பபத�ல என த�றரம மழவரதயம சசலதத� எழத�தய ஆக தவணடம. அவர ப���யம�க அமரநத, ம�ரல தவர$க$�ல சதத�ய தசவ� ஆச�ரமதத�ன அனப ம�ணவரக$�/ம உரரய�டம அநதப ப�ரமம�ண/ம�ன ஆலமரததடய�லரநத இநதக கரதரய ந�ன எழதத சத�/ஙகக�தறன. அதறக�கதவ சசனரனககப தப�யச ச�ல ந�ள தஙக�வ�டட ஒர ம�த லவ�ல ந�ன மறபட இஙதக வநததன.

ஆதம�வ�ன ர�கஙகள

2

தம ம�தம மதல வ�ரம ச�தத�ரரத த�ரவ�E�வ�ன கலகலபபம இபதப�த மதரரய�ல இலரல. வ/ககச ச�தத�ரர வத�ய�ல இரள சழநத வ�ட/த. எனன க�ரணதத�தல� மன�ச�பல வ�$கககள பத�சன�ர மண�கதக கணமடத தஙக�வ�ட/ன. சம�டர/க தக�பரதத மன�ய�ணடரயத தஙக ரவபபதறக த�ல�டடப ப�டவத தப�ல, ய�தர� ஒர தவ$�ர, அலலயரச�ண�ம�ரல ர�கதத�ல, மதரர வரன கரதரய உடககடததச சச�லலக சக�ணடரநத�ர. ம�ன�டச� தக�வ�ல மத�லக$�ல அத பயஙகரம�க எத�சர�லததக சக�ணடரநதத. மத�ரல ஒடட இரநத நநதவனதத�ல சதனரன மரதத�ன பசரச ஓரலகர$க க�றற சதநத�ரம�ன சகதத/ன அரசததக சக�ணடரநதத. அனற 7-5-30 ல வ�சகச�ரலய�ல ஒர ம�க மகக�யம�ன கட/ம.

அதன�ல மத�லகக எத�ர வ��ரச ம�டய�ல த�லகர ததச�ய வ�சகச�ரலய�ன அரறய�ல மடடம வ�$கக இனனம அரணயவ�லரல. ம�ட மகபப�ல ய�தர� ச�லர ந�னற எவரர/ய வரரவதய� எத�ரப�ரததக சக�ணடரபபத சத��க�றத. தமலசச�தத�ரர வத�யம, வ/ககச ச�தத�ரர வத�யம சநத�கக�ற மரலய�ல இரநத ஓட/ல வ�சலல தவரல சசயக�றவரகள, தக�ர/கக�க சவ$�தய கடடலகர$ எடததப தப�டடக சக�ணட, தககம வர�தத�ல ஏதத� ஊரக கரதகள தபச�க சக�ணடரகக�ற�ரகள. வ�சக ச�ரலய�ல கடய�ரநதவரகள எத�ரப�ரதத�ரநத ர�L�ர�மன அனனககE� மண/பததககப ப�னன�லரநத பறபபடட வ�சக ச�ரலகக வநத தசரம தப�த மண� பத�சன�னறரர ஆக�வ�ட/த. ரகதய�ட மதல ந�ள சசனரனய�ல பத�பப�க� மறந�ள மதரரககக க�ர/தத�ரநத 'சததசம�தத�ரன' த�னச��ரயயம சக�ணட வநத�ரநத�ன ர�L�ர�மன. ம�டபபட இரணடரநதத. ஆறட உயரதத�றக தமலரநத ர�L�ர�மன சவத$சறனற தமரபப பபதப�ல சவளதத தய உர/ய�ன கமபரததத�ட படதயற� வநதத ம�னனல பறபபடட தமதலற� வரவத தப�லரநதத. ர�L�ர�மன தமதல படதயற� வரவரதப ப�ரதததம, ம�ட மகபப�ல கடய�ரநதவரகள உளத$ த�ரமப�னர. வ�சக ச�ரலரயயம ம�டபபடரயயம இரணககம கதவ ர�L�ர�மன உளத$ வநதததம த�E�/பபட/த. க�தE வ���ககபபடடரநத ப�ய�ல நணபரகள சE அமரநத�ன ர�L�ர�மன. வ�$கக சவ$�சசதத�ல அவன தத�றறதரத இபதப�த ம�க நனற�கப

Page 12: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

ப�ரகக மடக�றத. உயரதத�றகத தகநத அEகம வச�கரமம அவன தத�றறதத�ல சப�ரநத�ய�ரகக�னறன. தர�L�ப ப ந�$ம�கப பததச ச�வநதத தப�ல ந$�னம�ய�ரநத அவனர/ய அEக�ய ரகவ�ரலக$�ல 'சததசம�தத�ரன' த�னச�� படபபதறக�க வ���ததப ப�டககபபட/ தப�த எலதல�ரர/ய கணகளம அவன மகதரததய ப�ரததன. சபணரமய�ன வச�கரச ச�யலம, ஆணரமய�ன எடபபம கலநத�ரநத அநத மகதத�ல கலககம ந�Eலடடரநதத. சசனரனய�ல 1930-ம ஆணட தம ம�தம ஆற�நததத� சவ$�ய�/பபடட மறந�ள ஏE�நததத� மதரரககக க�ர/தத�ரநத தபபபர அத. ர�L�ர�மன தபபபரரப படபபதறக மன,

"உனககத சத��யம�, ர�L�? பசர�பZர ச�மதவல கர/ச�ய�ல அநதப பகக���ச�ம�ரய மதம ம�றற� வ�ட/�ர. தநறற�லரநத க�தலஜ அடச/ண/னஸ ��L�ஸ/��ல க/ அவன சபயரர L�ன பகக���ச�ம� எனற ம�றற� எழத�ய�சச�ம!" - எனற உளளர ம�ஷன கலல�� ஒனற�ல ந/நத ந�கழசச� ஒனரறபபறற�ச சறற�லம அமரநத�ரநத இர$ஞரக$�ல ஒரவன ப�ரஸத�ப�தததப�த, அரதக தகடட ர�L�ர�மனககக தக�பதம வநத வ�ட/த.

"க�தலரLப பறற�யம, சவளர$கக�ரனககத தத�ப�டம அநதச ச�மதவல வ�தத�ய�ரரப பறற�யம இஙதக தபச�ததனன உனகக எததரன த/ரவ சச�லறத? இநத ததசதத�ல இநதத தரலமரறய�ல ஒதர ஒர மதம�றறம த�ன உ/னடய� ந/ககணம. Lனஙகர$ அடரமத தனதத�லரநத சதநத�ரதத�றக மதம ம�றற�ய�க தவணடம. அரதக க�நத� மக�ன சசயத சக�ணடரகக�ற�ர. ப�வ�கள அத சப�றகக�மல, மநத�ந�ள அவரரக ரகத சசயத�ரகக�ற�ரகள. வ�ச�ரரணதய இலல�மல ச�ரறததண/ரனயம சக�டதத�ரகக�ற�ரகள!"- கற�வ�டடச 'சததசம�தத�ரரன'யம படதத க�டடய தப�த, உய�ரககர$ ததமபம ர�L�ர�மன�ன L�வன ந�ரறநத வ�E�க$�ல சதத�ய�தவசம ஒ$�ரநதத. 'சததசம�தத�ரரன'ப ப�டதத�ரநத அவன ரககள கஙகமம�கச ச�வநத�ரநதன. க��ய ந�ச�ககக க�தE ச�வநத அழததம�ன உதடகள அவன எரதயம ச�த�ககககடயவன எனற த�/ச�தததரதக க�டடன.

தமலக தக�பரததரதக ஃபண/�பஸல மண� பனன�ரணட அடககம ஓரச க�றற�ல ம�தநத வநதத. தமதல ர�L�ர�மன எனன சச�லலப தப�க�ற�ன எனற எத�ரப�ரதத எலதல�ரம அவரனதய ப�ரககத சத�/ஙக�ன�ரகள. ர�L�ர�மரனத தவ�ர அஙக�ரநத ந�லவ��ல மதத�ர$பபன பள$� ஆச���ய�; கரச�ம� ப�ணடய தவ$�$ர சதரவ�ல ரதயறகர/ ரவதத�ரநத�ர; சநதரர�Lன, பEந�ய�ணட, இரவரம கலல�� ம�ணவரகள. ர�L�ர�மனம ச�ல ம�தஙகளகக மனபவரர அவரகத$�டத�ன கலல��ய�ல சக ம�ணவன�கப படததக சக�ணடரநத�ன. ததசதத�ன அரறகவரல ஏறறக கலல��ய�லரநத அவன சவ$�தயற�ச ச�ல ம�தஙகளக/ ஆகவ�லரல. இண/ரம�டயட இரண/�வத வர/ம படததக சக�ணடரநத அவன படபரபவ�டட வ�டட ததச�ய தவளவ�த த�ய�ல கத�ததரத அவன த�தய வ�ரமபவ�லரல. இ$ரமய�தலதய வ�தரவக தக�லம பண/ அநத அனரன, த�ன வ�ழநத கடமப வ�ழவ�ன ஒதர இன�ய ஞ�பகம�க எஞச� ந�றகம மகன மனம தக�ணமபட அவரனக கணடகக மடய�மல கவரலபபட/�ள.

"ர�L�! ந� இபபடச சசயத�ரககபப/�த," எனற ர�L�ர�மன�ன த�ய அவன கலல��ப படபரப மடததக சக�ண/ரதப பறற� வரததபபட/தப�த, "ஒர ப�ளர$ரயப சபறற த�ய�க�ய ந�தய இபபடக கவரலப ப/ற�தய அமம�! தக�டககணகக�ன ப�ளர$கர$ப சபறற�ரககம ஒர த�ய எவவ$வ கவரலபபடவ�ள எனற ந�ரனததபப�ர"- எனபத�கப பத�ல சச�னன�ன அவன. அநதப பத�ரல எத�ரததப ப�ளர$ய�/ம மரணட ப�டககத த�ய�ல மடயவ�லரல. அவன தப�கக�ல வ�டட வ�ட/�ள. ர�L�ர�மரனத சத�/ரநத

Page 13: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

கலல��ய�லரநத சவ$�தயறவத�க வ�கக$�தத�ரநத சநதரர�Lனம, பEந�ய�ணடயம இதவரர அபபடச சசயயவ�லரல. 'சததசம�தத�ரரன' மடதத ரவததவ�டட "ஏண/�, ந�ஙக சரணடதபரம எபப சவ$�தயற� வரப தப�ற�ஙக?"- எனற சநதர�Lரனயம, பEந�ய�ணடரயயம ப�ரததக தகட/�ன ர�L�ர�மன. பEந�ய�ணடயம, சநதரர�Lனம ஒரவர மகதரத ஒரவர ப�ரததக சக�ண/னர. சநதரர�Lன த�ன மதலல பத�ல கற�ன�ன.

"ஃப�தர சர�மபக கணடபப� இரகக�ர. சரணட வரஷதரத எபபடய�வத க/நத�ட/�, ல� க�தலL�தல தசரநதக�/ல�மஙக�ற�ர. அத�ன பரகக�தறன..."

"ச��! ந� உரபப/தவ தப�றத�லதல. வகக�ல பதத சதரவ�தலதய க�/நத, அடரமய�கதவ ச�கதத�ன ல�யகக."

வகக�ல�ன தநரதககப பயநத சநதரர�Lன ப�னவ�ஙக�யத ர�L�ர�மனககக தக�பமடடயத. மறசற�ரவன�க�ய பEந�ய�ணட பத�ல சச�லலமனதப அவன பத�ல எனனவ�ய�ரககம எனற ர�L�ர�மதன அநம�ன�தத வ�ட/�ன. பEந�ய�ணடய�ன தநரத பழதத Lஸடஸ கடச� ஆள. /�க/ர ந�யரரத சதயவம�க ந�ரனதத சவளர$கக�ரன�ன தத� ப�டக சக�ணடரபவர. பEந�ய�ணடயம தனககத தரண வரம�ட/�ன எனபத ர�L�ர�மனககப ப��நத வ�ட/த. அதன�ல அதறக�கத தன மடரவ ம�றற�க சக�ள$ அவன தய�ர�ய�லரல.

"சநதரர�Lன வகக�ல�கப தப�க�ற�ன. உஙகபப�தவ� 'Zர' பட/ததககப பE� க�/கக�ற�ர. ரபயன ததசப தப�ர�ட/ததககப தப�றத ந�சசயம�க அவரககப ப�டகக�த. எனன, பEந�ய�ணட, ந�ன சச�லறத ச��த�தன?

"ந�ன இஙதக வரரத தப�றத க/ எஙகபப�வககத சத��ய�த,"- எனற பEந�ய�ணட பயநத சக�ணட ஆரமப�தத தப�த ர�L�ர�மனகக தமலம தக�பம வநதத.

"சத��ய�த�, சர�மப நலலத! ந�ஙக சரணட தபரம வடடககப தப�ய, தவஷடரய அவ�ழததப தப�டட வ�டடச தசரல கடடணட க�தலLbககப தப�ஙக/�. தவஷட ஆமபர$கத$�/ ச�னனம. ந�ஙக அரதக கடடகக�றத அதகக ம��ய�ரதய�லதல." ர�L�ர�மனர/ய தக�பதரதக கணட நணபரகள ஒனறம தபசத தத�னற�மல உடக�ரநத�ரநதனர. ச�ற�த தநரதத�ல தநரம�க�றசதனற சச�லலகசக�ணத/ சநதரர�Lனம, பEந�ய�ணடயம சமலல வடடகக நழவ�ன�ரகள. மதத�ர$பபனம, கரச�ம�யம ர�L�ர�மன எபபடச சசயயச சச�னன�தன� அபபடச சசயயத தய�ர�ய�ரநத�ரகள. வடடககத த�ரமப தநரம�லல�வ�ட/�ல அஙதகதய அநத ஒதர ப�ய�ல ர�L�ர�மதன�ட படததத தஙகக கடயவரகள அவரகள. அத ர�L�ர�மனககம நனற�கத சத��யம. அதன�ல த�ன அவன அவரகர$ ஒனறம தகடகவ�லரல.

சநதரர�Lனம பEந�ய�ணடயம பறபபடடப தப�னப�ன அவரகள மவரம த�ஙகள சசயய தவணடய க���யஙகளககத த�ட/ம�/த சத�/ஙக�ன�ரகள. அனனககE� மண/பததச சநத�ல தனனர/ய வடடகக மனபறம�ரநத அரறய�தலதய த�லகர ததச�ய வ�சக ச�ரலரய ந/தத� வநத ர�L�ர�மன, அநத வடடகக�ரர இநத வ�சக ச�ரலய�ல நள$�ரவ�லம ஆடகள கடவத, வநதத ம�தரம ப�டவத தப�னறவறற�ல தக�பபபடடக க�ல சசயயச சச�னனத�ல, வ/ககச ச�தத�ரர வத� ம�டகக ம�றற�ய�ரநத�ன. இ/ம ம�றற�ச ச�ல ந�டகத$ ஆக�னறன. க�தEயம,

Page 14: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

பககதத�லம கடய�ரபப வடகள இலல�தத�ல வ/ககச ச�தத�ரர வத� ம�டய�ல எநத தநரதத�லம நணபரகள கடப தபச வசத�ய�ய�ரநதத. ம�டபபடதயறக�ற இ/தத�ல க�தE தஙகம - சவள$�ப பசச தவரல சசயத ஒர க�லட ஷ�ப இரநதத. க�லட-ஷ�பக�ரர ரதத�னதவல பததர ஒர க�நத� பகதர. அவர த�ன இநத இ/தரத ர�L�ர�மனககச சச�னனவர. ம�டபபடப ப�ரத தன�தய தநர�கத சதரவகக இறஙக� வ�டவத�ல, இநதப பத இ/ம எநத தநரமம பட/தத�றகக வசத�ய�க இரநதத. ம�தம பதத ரப�ய வ�/ரக, அரத நணபரகள பஙக�டடக சக�ணட சக�டததவர ஏறப�/�க� இரநதத. பத இ/தத�ல மதல மதல�க ந/ககம நள$�ரவக கட/ம இதத�ன. ப�னபறம இநத வ�சகச�ரலய�ன ம�ட ரரம ஒடடன�றதப�ல ஒர ச�னன சம�டர/ ம�ட! அடததப பககதத�லள$ ஒணண�ம நமபர சநத�ல இரககம ம�ட வடடல அரற ஒனற இநத சம�டர/ ம�டரய ஒடட இரகக�றத. சர�மப தநரம வரர அநதப பககதத ம�டயரறய�லரநத ய�தர� சகம�க வரண வ�ச�ததக சக�ணடரபபரதக தகடக மடநதத. ஃபண/�பஸ மண� இரண/டததப�ன அநத வரண ஒலயம ந�னற தப�ய�றற. ர�L�ர�மன, அநந�யத தண� பக�ஷக�ரம, களளககர/ மற�யல தப�னறவறரறப பறற� ஒர த�ட/ம தப�டட, நணபரகளகக வ�$கக�க சக�ணடரநத�ன. எரத எபபட எஙசகஙதக சசயவசதனபத பறற� நணபரகள வ�வ�த�ததனர. உபப சதத�ய�கக�ரகம அபதப�தத�ன ந�ச/ஙகம ந/நத தரலவரகள ரகத�க�ய�ரநதனர.

"களளககர/ மற�யரலச சசலலரலய�வத த�ரபபரஙகனறதத�லய�வத ந/ததணம,"- எனற�ர மதத�ர$பபன. அநந�யத தண�ககர/ மற�யரல தமலக தக�பர வ�சலல ரவததக சக�ளவத�, க�ழச ச�தத�ரர வத�ய�ல அமமன சநந�த�யரதக ரவததக சக�ளவத� எனபத பறற� ர�L�ர�மனககம கரச�ம�ககம அப�பர�யதபதம இரநதத. பல சப��யவரகள ஏறசகனதவ ந/தத�ய�ரநத இநத மற�யலகர$ அவரகள ம�ணடம ந/தத எணண�னர.

க�நத� ரகத�னத�ல எரதய�வத சசயத, தஙகளகக ஏறபடடரககம த�ரம�கக தக�பதரதக க�ட/ தவணடம எனபத�ல, அவரகளககள அப�பர�யதபதம எதவம இரககவ�லரல. எபபடச சசயவத, எஙதக சசயவத எனபத�ல த�ன அப�பர�யதபதம இரநதத. கரச�ம�யம, மதத�ர$பபனம ர�L�ர�மரனவ�/ மததவரகள. ர�L�ர�மன�/ம தடபபம, தவகமம, ஆதவசமம இரநதன. கரச�ம�ய�/மம மதத�ர$பபன�/மம அநபவ ந�த�னம இரநதத.

"ந�ட மழவதம தரலவரகளம ததசபகதரகளம எரதய�வத ச�தரன சசயத ரகத�க�க சக�ணடரகக�ற சமயதத�தல ந�ம மடடம வ�சகச�ரலய�ல உடக�ரநத தபபபர படசச�டட வமப தபச�க சக�ணடரகக�றத�தல ப�ரதய�சனம�லரல" - எனற ர�L�ர�மன கர/ச�த த/ரவய�க வறபறதத�ய தப�த ஃபண/�பஸ மண� ந�லடததத.

"ந�ர$ ஒர மடவ எடபதப�ம" எனற கரச�ம� சச�லலம தப�தத தப�டட தப�டடக சக�ணட வ�ரதரதகர$த தடததத சக�ட/�வ�.

அவரகளம அஙதகதய படபப�ரகள எனற எணணதத�ல ப�ரய உதற� வ���கக சத�/ஙக�ன�ன ர�L�ர�மன. மதத�ர$பபன பறபப/த தய�ர�க� வ�ட/�ர.

"இபபதவ மண� ந�ல�சச. ந�ஙக தபச�கக�டத/ ந/நத தப�கச ச��ய�ய�ரககம. இஙதக படதத� தநரந சத��ய�மத தஙக�டதவ�ம. கரச�ம�ககக க�ரலல கர/ சதறககணம. எனகக ஸகல லவனன�லம சஹடம�ஸ/ர வரச சச�லலய�ரகக�ர. ந�யம வடடககப தப�ய�த/ன, ர�L�. உனகக எஙகர$வ�/ப பககம த�தன?"

Page 15: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"இலரல, ந�ஙக தவணமன� தப�ஙக. எஙக வடட ஓனர ஒர மசட. ர�தத���ய�தல சததம தப�/தற�மன வ�சகச�ரலரயதய க�$பப� வ�ட/வன. இபப வடர/தய க�ல பணணமப�ன. ந�ன க�ரலய�தலதய தப�யகக�தறன"-எனற நணபரகளகக வ�ர/சக�டதத வ�டடக கதரவத த�E�ட/�ன ர�L�ர�மன.

ம�ட ஓடடச ச�ரபப. ம�ததம� தம ம�தம. உளத$ சவகரக சப�றகக மடயவ�லரல. தஙக மடய�த தப�லரநதத. நணபரகள தபச�கசக�ணடரநதவரர தபசச சவ�ரஸயதத�ல சவகரக சத��யவ�லரல. ர�L�ர�மன ப�ரயச சரடடக சக�ணட சம�டர/ ம�டய�ல ப�ய வ���ததப படதத�ன. அஙக�ரநத மறறதத�ல அவன க�ல ந�டடய தப�த சவ��ல இடததத. படதத ச�ற�த தநரதத�தலதய தஙக�வ�ட/�ன அவன. ந�ட/ இ/ம�லல�தத�ல தககதத�ல ம�கக கரறநத உயரமள$ வ�$�மபச சவ��ல இரணட க�லகர$யம தகக�பதப�/ தவணடயத�ய�றற. சவர மறபறம�ரநத ப�ரதத�ல இரணட த�மரரகள பததச சவர வ�$�மப�ல க�/பபத தப�ல அநதக க�லக$�ன உடபறஙகள சத��நதன.

*****

க�லக$�ல ச�லசலனற ஏதத� வநத வ�ழநதரத உணரநததப�த அவன மறபட கண வ�E�தத�ன. க�லல வநத வ�ழநத சப�ரள உறததவ�லரல. ம�ரதவ�ய�ரநதத/ன சகம�கவம இரநதத. மதன�கரம�ன நறமணதரத அவன ந�ச� உணரச சசயதத. அநதப சப�ரள, கணவ�E�ததப ப�ரதத�ல இதலச�க வ�டய ஒர சக�தத மலலரகச சரம சரபபம தப�ல சரணட அவன க�லக$�ல க�/நதத. அரகL�, Lவவ�த, பனக சநதன வ�சரனயம அநதப ப வ�சரனதய�ட கலநத�ரநதத. அநத வ�சரனகள அவரனக க�றஙக அடததன. பககதத வடட ம�டய�லரநத ய�தர� சனனல வE�தய வச� எற�நத�ரகக தவணடம. பககதத வட ய�ரர/ய�த�ய�ரககம எனற அநம�ன�கக மயனற அநத அநம�னம இதலச�க ந�ரனவ�ல ப�டபட/தப�த அநதப பரவக க�ல�ல உரதகக எணண�, 'பககர$ ம�த�கக தவண/�ம,' எனற இஙக�தம�ன நணணணரதவ�ட க�லக$�லரநத அரதக க�தE தரரய�ல நழவவ�ட/�ன அவன. க�Eகதக வ�னம சவளதத�ரநதத. ப எநத Lனனலலரநத வநத வ�ழநததத�, அநத Lனனல வE�தய வரணய�ல ய�தர� பப�$ம வ�ச�ககத சத�/ஙகம ஒல சமலல எழநதத. அவன ப�ரயச சரடடக சக�ணட உளத$ வநத�ன.

அநத மலலரகப பவ�ன வ�சரன இனனம க�லக$�லரநத தப�கவ�லரல. உளத$ சப��த�க ம�டடய�ரநத த�லகர, க�நத� ப/ஙகள அவன ப�ரரவய�ல பட/தம,

"அபபதன! உனனர/ய ததசம வ�டதரலயர/க�றவரர க/ ந� சதநத�ரம�க இரச�கக மடய�த!" - எனற அநதப ப/ஙக$�லரநதவரக$�ன ப�ரரவ அவரன எசச��பபத தப�லரநதத. ம�டக கதரவத த�றநத வ�சக ச�ரலகக�கப தப�/பபடடரநத பதத���ரககர$ எடதத�ன. சசனரனய�லம, மதரரய�லம, த�ரசச�ய�லம, த�ரசநலதவலய�லம�க தமலம பல சதத�ய�கக�ரக�கள ரகத�க�ய�ரநத�ரகள. ததசதத�ன நலன�ல அககரரயள$ பலர சத�/ரநத ரகத�க�ச ச�ரறககப தப�யக சக�ணடரககமதப�த த�ன மடடம சவ$�தய இரபபத ப�வசமனற தத�னற�யத அநத இர$ஞனகக. வ�சக ச�ரலரயப படடக சக�ணட அவன க�தE இறஙக�ய தப�த க�லட கர/ப பததர, கர/ரயத த�றநத சக�ணடரநத�ர. வ�சகச�ரலச ச�வ�ரயக சக�டகக அவ��/ம தப�ன தப�த,

Page 16: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"ப�ன பககம ம�ட வட ய�தர�/த; சத��யலதய?" எனற சக�ஞசம சத��நதம சத��ய�மலம�ரநத சநததகதத/தனதய அவரரக தகட/�ன.

"இசதனன தகளவ� தமப�! ப�னபககம ஒணண� நமபரச சநதஙக�றத சத��யம�லதல?" - எனற சச�லலவ�டடச ச���தத�ர பததர. ர�L�ர�மனம ப��நத வ�ட/�ற தப�லப பத�லககச ச���தத�ன.

"சதரப பர�வதம கநதரவ தல�கமக�றத ஊரற�ஞச வ�ஷயம�சதச? ஏன? எனன ஆசச?"

"ஒணணம�லதல! சமம� சத��ஞசககதத�ன தகடத/ன."

"அஙதக ந�ஙக சத��ஞசகக�றதகக எதவதம இலரல, தமப�,"

பதத��/ம ச�வ�ரயக சக�டதத வ�டடப பறபபட/�ன ர�L�ர�மன. சதரவ�ல தய�ரகக���க$�ன பட/�$ம ஒனற தசரநத பறபபடட வநத சக�ணடரநதத. தரலய�ல அவவ$வ சப��ய ப�ரனரயக கர/ககள ரவததக சக�ணட இரணட ரககர$யம வச�ச சதநத�ரம�க ஒர ச�ற�தம பயபப/�மல எபபட அவரக$�ல ந/நதவர மடக�றசதனபத அவன மனதத�ல ஆசச��யம�ய�ரநதத. வ�ழகரகய�ல எநத மரலய�லம சப�றபபம சரமயமள$வரகள இபபடதத�ன அந�யசம�க ந/நத வரக�ற�ரகச$னற தத�னற�யத. சப�றபபம சரமயம இலல�தவரகள த�ன தடம�ற� வ�ழக�ற�ரகத$� எனற ஒர ச�நதரன உளத$ ஓடயத. வடடககப தப�ய க$�தத உர/ ம�றற�க சக�ணட சவ$�தய பறபப/க க�$மப�ய ர�L�ர�மரன தமலரககப தப�ய கததரககக�ரரனப ப�ரததவ�டட வரச சச�லலத த�ய வறபறதத�ன�ள. அவரகளககப பரவகம தமலர. தமல��ல ஒர பரEய வடம, த�ரவ�தவ��ல சக�ஞசம ந�லமம உணட. அபப� க�லம வரர தமல��ல த�ன வ�சம. அவன ரஹஸகல படபபத சத�/ஙக�ய தப�த மதரரகக ஒணடக கடததனம வநதவரகள த�ன; மதரர இனனம அவரகர$ வ�ட/ப�/�க இலரல. தமலர வட ஒர உர டபதப�வகக�க வ�/ரககக வ�/பபடடரநதத. அநத உர டபதப�வ�ன சஹட ஆபஸ மதரரய�லரநதத�ல வ�/ரகரய அநதக ரகய�ல வ�ஙக�, இநதக ரகய�ல மதரர ஒணடக கடததனததககக சக�டததக சக�ணடரநத�ள, அவன அமம�.

அவன க�தலஜ படபரப வ�ட/த�லரநத, "ஏண/� இன�தமதல மதரரய�தல எதகக கடததனம? தமலரகதக வடத/�/ப தப�ய�/ல�தம?" எனற அவன த�ய வ�யகக வ�ய மணமணபபத சகLம�க�ய�ரநதத. வ�சக ச�ரலரயயம, ததச பகத நணபரகர$யம, தரலவரகர$யம ப���நத ததசதத�ன பரபரபப�ன க�லதத�ல தமலரககப தப�க அவனகக வ�ரபபதம இலரல. அதன�ல அத ஒனரற மடடம அமம�வ�/ம கணடபப�க மறதத வநத�ன அவன. ஏ.ரவதத�யந�தயயர, L�ரஜ தL�சப தப�னற உளளரத தரலவரக$�ன ஆச�யம அவனககக க�ர/தத�ரநதத. ச�ந�வ�சவரதன அவனகக ஒர ப�ரத� ப�/ல பததகதரத அனப$�பப�கக சக�டதத�ரநத�ர. மனற வரஷஙகளகக மன மதரரய�ன வத�க$�ல ததச பகதர தச�மய�LVல ந/தத�ய பட/�ககதத� ஊரவலதத�ன தப�த, இர$ஞன�ய�ரநத அவரனப பலர தடததம தக$�மல அவனம க/ப தப�ய�ரநத�ன. சLனரல அவ��� ந�கப��ய�ல ந/தத�ய சக�ட ஏநத�ய ததசபகத�ப பர/ய�ன வ�ள ஊரவலதத�ன எத�சர�லய�க இநதப பட/�ககதத� ஊரவலம மதரரய�லம ந/நதத. சசனரனய�ல ந/நத ரசமன கம�ஷன எத�ரபப ஊரவலதத�ல கலநத சக�ண/ ததசபகதரகர$யம, சப�த மககர$யம இரவ�ல வட

Page 17: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

த�ரமபரகய�ல, அநந�யரக$�ன கலப பட/�$மம, கண/ரகளம அடதத சந�றகக�யரதக கணடததத த�ரர சதத�யமரதத� - ல�ரட சவலலங/ரன அரறகவ� மEஙக�ய வர வ�சகஙகர$ப ப�ர�டட, அபதப�த ரஹஸகலல படததக சக�ணடரநத ர�L�ர�மன அவரகசக�ர கடதம எழத�ன�ன.

"பகலல எஙகள ஆடச� ந/கக�றத. இரவ�தல� கண/ரகள ஆடச� ந/கக�றத! அபபடய�ன�ல சவலலங/தன உமத ஆடச� எஙதக ந/கக�றத? எஙதக தப�ய�றற?" - எனற அநத த�ரர கற�ய வ�கக�யஙகர$ அவன ப�ர�டட எழத�ய கடதததகக ஆச� கற�, அவர ஒர ச�ற பத�ல எழத�ய�ரநத�ர. அநதப பத�ல இனனம அவன�/ம பதத�ரம�க இரநதத. மதரரய�ன இநத ஞ�பகஙகர$யம அநபவஙகர$யம வ�டடவ�டட தமலர தப�க அவனககப ப�டககவ�லரல. தமல��ல அவனகக தவணடய சழந�ரலதய இலரல.

தL�சப ச�ரரப ப�ரததவ�டட வரல�ம எனறத�ன அனற க�ரல அவன சவ$�தய பறபபடடரநத�ன. தமலர தப�ன�தல�, அஙக�ரநத த�ரவ�தவர தப�யத த�ரமப ம�ரலய�க�வ�டம. அவதன� பசமரல தப�க வ�ரமப�ன�ன.

"தமலரகக இனசன�ர ந�ள தப�தறன," எனற தடடககE�தத வ�ட/�ன அவன. த�ய மணமணதத�ள.

"சவ$�தய தப�றதத�ன தப�தற; த�ரமப எவவ$வ ந�E�ய�கதம�? ஏத�வத ச�பப�டட வ�டடப தப�" எனற இரலரயப தப�ட/�ள அமம�. கணடபரபயம வ�/ மடய�மல ப�சதரதயம வ�/ மடய�மல த�ய படம ச�ரமதரத அவன நனற�க உணரநத�ரநத�ன. ஒறரறகசக�ர ப�ளர$ எனபத�ல சர�மப ந�ள வரர அவரனப ப�சரச எனற த�ன அவள கபப�டடக சக�ணடரநத�ள. அவன க�தலஜ படபப வயதகக வநததம த�ன, அவள அபபடக கபப�டம வEககதம ந�னறத.

இரணட தத�ரச ச�பப�ட/ததம அவன இரலய�லரநத எழநத வ�ட/�ன.

"ஏண/�, தப�தம�?"

"ச�கக�ரம� வநதடதவன. இத தப�றம."

சசயயபதப�க�ற க���யஙகளகக உ/ன�ரநத உதவக�ற ம�த��� மதன�த�/மள$ பதத�ரபத தபர அவனகக ததரவபபட/�ரகள. ஒரவர இரணட தபர சசயவதன�ல ஒர மற�யதல�, ஆரபப�ட/தம� ந�ரகக�த எனபரத அவன உணரநத�ரநத�ன. மற�யரலத சத�/ஙக மனதப த/யம சத��நத தப�லஸ ப�டததக சக�ணட தப�யவ�ட/�ல மற�யதல ந/கக�த. பEந�ய�ணடயம, சநதரர�Lனம இன�தமல வ�சகச�ரலப பககம தரலகக�ட/ ம�ட/�ரகள எனபத அவனகக ந�சசயம�கப ப��நதத.

'வயத�னவரக$�ல பலர அநந�ய அரசஙகததககப பயபபடக�றவரகள; வயத�க�த இர$ஞரகள அபப�வககப பயபபடக�றவரகள. க/வத$! இநத ததசம எபபடத த�ன உரபப/பதப�றதத�?' - எனற அவன வ�ய மணமணததத. 'பயசமனனம தபய தனரன வ�ரடடயடததத�ம. சப�யரமப ப�மரபப ப�$நத உய�ரரக கடததத�ம' - எனற மனபப�/ம சசயத�ரநத ப�ரத�ய�ர ப�டட ஞ�பகம வநதத. அநந�ய அரச�ஙகததககப பயபபடக�ற

Page 18: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

வயத�னவரகர$யம, வயத�னவரகளககப பயபபடக�ற இர$ஞரகர$யம ரவததக சக�ணட, இஙக எரதயதம ச�த�கக மடய�த. தமதல�ரகள சவஞச�ரறய�ல வழநத க�/பபரதயம, நதல�ரகள சசககடய�ல தந�வரதயம இன�யம சப�றபபதறக�லரல எனற அவனர/ய இ$ம ரததம சத/ற�க சக�த�ததத. இத�ல தனகக உதவககடயவரகள எனற நமப�கரகய$�தத பலரரப தப�யச சநத�தத, வ�சக ச�ரலகக அனற�ரவ வரம�ற தவணடக சக�ண/�ன. ர�L�ர�மன ந�ரறய அரலய தவணடய�ரநதத; ந�ரறயப தபச தவணடய�ரநதத. ததச வ�டதரலய�லம, க�நத�ய�/மம, அநத�பமம நமப�கரகயமள$வரகள க/ப பயபபட/�ரகள.

"எலல�ம ச��. இதகக�க ந� க�தலஜ படபரப வ�டடரககப ப/�தபப�" - எனற அவரனக கடநத சக�ள$த தரலபபட/னர ச�லர. எரதக தகடடம அவன கலஙக�வ�/வ�லரல. வட த�ரமபம தப�த பகல இரணட மண� ஆக�வ�ட/த. ச�பப�டர/ மடததக சக�ணட சவ$�தய மறபட பறபபட/தப�தம, "தமலரககப தப�யக கததரககக�ரரனப ப�ரததடட வரணமதனதன?" எனற ம�ணடம க�ரலய�ல சச�னனரததய த�ரபப�ச சச�னன�ள த�ய.

"ந�ர$ககப தப�தறன, அமம�. இனன�கக ர�தத���யம வ�சகச�ரலய�ல கட/ம இரகக. எலதல�ரரயம வரச சச�லலய�ரகதகன."

"த�னம ர�தத��� ர�தத��� எனன கட/ம தவணடகசக/கக?"

"....."

ர�L�ர�மன பத�ல சச�லலவ�லரல. அவன வ�சகச�ரலககப தப�யச தசரநத தப�த க�லட கர/ பததர பத�த�க ஒர சசயத�ரயச சச�னன�ர.

"க�ரலய�தலரநத ச�.ஐ.ட. ஒரததன வட/ம தப�/ற�ன. எஙக�ட/க க/ வநத, 'தமதல எனன ரலபர��?'னன�ன 'த�லகர ரலபர��; ச�ல சமயம ர�தத���தல க�ரதப ப�ரசஙகம ந/ககம'தனன. தப�லஸ கணதல ரலபர��யம இரகக; சத��ஞசககஙக தமப" எனற�ர பததர. சமயதத�ல அவர அரதத தனன�/ம சத��வ�தததறக�க ர�L�ர�மன அவரகக நனற� சத��வ�தத�ன.

ஆதம�வ�ன ர�கஙகள

3

அனற�ரவ கட/ம வ�சக ச�ரலய�ல நர/சபறவ�லரல. ரவரகக கரரய�ல ப�டடத தத�பப மண/பததரதக ஒர நநதவனதத�ல ந/நதத. வ�சகச�ரலய�ல கட/ம ந/ககம எனற வநதவரகளககத தகவல சச�லலப ப�டடத தத�பபகக ம�றற� அனபபவதறக�கதவ பததர அனற ப�ரம�த தவரலய�ரபபத தப�ல க�லட கர/ரய சர�மப தநரம த�றநத ரவததக சக�ணட க�தத�ரநத�ர. கர/ச� நபரரயம ப�டடத தத�பபகக அனபப�யதத�ட அநதக கர/ச� நப��/தம வ�சகச�ரலச ச�வ�ரயயம ர�L�ர�மனககக சக�டததனபப� வ�ட/�ர பததர. ஒர தவர$ ர�L�ர�மனம, நணபரகளம ப�டடத தத�பப�ல கட/ம மடநத சவக தநரம�க�த த�ரமபம தப�த வ�சக ச�ரலய�ல வநத படகக தநரநத�லம அதறக வசத�ய�கச ச�வ�

Page 19: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

இரககடடம எனற மனதய�சரனதய�ட த�ன ச�வ�ரயக சக�டததனபப�ய�ரநத�ர அவர. அனற வEககததகக ம�ற�கக க�லட கர/ரயப படடம தப�த பத�சன�ர மண�கக தமல�க�வ�ட/த. எரதய�வத தகடர/ச சரணடயம, 'ஆஸட' ஊறலல நரனயப தப�டவத தப�லவம பத�சன�ர மண� வரர நடகக தவணடய�ரநதத. அதறகளத$தய இரணட தரம ச�.ஐ.ட. வநத வ�ட/�ன.

"எனன, க�லட கர/கக�ரதர, இனன�ககக க�ரதப ப�ரசஙகம க�ர/ய�த�?" - எனறம க/ ஒர த/ரவ அவரரக தகடடரநத�ன ச�.ஐ.ட. அரதயம ச�வ� சக�ணட தப�னவ��/ம சச�லல ர�L�ர�மரன எசச��தத ரவககமபட பததர கற�ய�ரநத�ர.

ப�டடத தத�பப நநதவனதத�ல 'வநததம�தர' மEககதத/ன நணபரகள சநத�ததனர.

"நமம�ல ச�லர�வத த�ரசச�ககப தப�ய, தவத�ரண�யததகக அஙக�ரநத தசலம வகக�ல ஸ.ர�Lதக�ப�ல�சச���ய�ர தரலரமய�ல பறபபட/ உபப சதத�ய�கக�ரக தக�ஷடதய�ட கலநத சக�ணடரகக தவணடம. ந�தன அபபடக கலநத சக�ணட ரகத�க�ய�ரககல�ம. அதறக ந�ன ஆரசபபடத/ன; மடயவ�லரல. இபதப�தம க�லம க/நத வ�/வ�லரல. ந�ம ஏத�வத சசயயதவணடம. க�ரலய�ல தL�சப ச�ரர ப�ரககப தப�ய�ரநததன. அவரம இலரல. க�நத�யம தரலவரகளம ரகத�ன சசயத�கர$ப படககப படகக என சநஞச கமறக�றத. நமத ம��ய�ரதகக��ய ததசத தரலவரகள ச�ரறய�ல வ�டமதப�த ந�ம இபபடச சமம� இரககல�க�த." - எனற ர�L�ர�மனம அரதயடதத மதத�ர$பபனம கரச�ம�யம தபச�ன�ரகள.

சசலல��ல களளககர/ மற�யலம, க�ழச ச�தத�ரர வத�ய�ல அமமன சநந�த� மகபப�ல தண�ககர/ மற�யலம சசயயல�சமனற மடவ�ய�றற. தண�ககர/ மற�யலகக ர�L�ர�மன தரலரமதயறபத�கக கற�ன�ன. மறசற�னற�ககக கரச�ம�, மதத�ர$பபன, இரவரதம தய�ர�ய�ரநதனர. ச�டடக கலகக�ப தப�டடப ப�ரதத வ�/ல�சமனற கறபபட/த. இரவரதம ரகத�வரத வ�/ ய�ர�வத ஒரவர சவ$�தய இரபபத ச�ல க���யஙகர$ச சசயய வசத�ய�ய�ரககம எனற தத�னற�யத. ர�L�ர�மரனப சப�றததவரர அவன ந�சசயம�கதவ ச�ரறவ�சம அனபவ�கக வ�ரமப�ன�ன.

"இநதத தண/ரனரய இனற அர/ய மடநதவன ப/மடக�ற சபரம�ததரதத ததசதத�ல இன� வரம எநதத தரலமரறய�லம எநதத தண/ரனய�லம, எவன�லம அர/ய மடய�த," எனற அவன அடககட கறவதணட. ச�டடக கலகக�ப தப�டடப ப�ரததத�ல, கரச�ம�ய�ன சபயர வ�ழநதத. மதத�ர$பபன சவ$�தய இரநத வ�சக ச�ரலரயயம, மறறக க���யஙகர$யம கவன�ததக சக�ளளம�ற தவண/பபட/த. ச�ரற சசலல மடயவ�லரலதய எனற வரததததத�ட தன மதத�ர$பபனம அதறக இணஙக தவணடயத�ய�றற. நணபரகள ம�ணடம 'வநதத ம�தர' மEககததத�ட ப���யம தப�த நள$�ரவகக தமல�க�வ�ட/த. எலல�ரம அவரவர வடகளககப தப�யவ�ட/�ரகள. ர�L�ர�மன மடடம வ�சகச�ரலகக வநத சம�டர/ ம�டய�ல ப�ரய வ���ததப படததக சக�ண/�ன. மற�யலககக கற�தத�ரநத ததத�கக இனனம இரணட மனற ந�டகத$ இரநதன. அதறகச சசயய தவணடய க���யஙகர$ ந�ரனவ படதத�க சக�ண/�ன அவன. சர�மப தநரம�கத தககம வரவ�லரல. அத�க�ரலய�ல த�ன சக�ஞசம கணணயர மடநதத. அனற ம�க அத�க�ரலய�தலதய எழநத�ரநத தமலரககப தப�யவர எணண�ய�ரநத�ன அவன. ரகத�க� சLய�லககப தப�வத�ன�ல அமம�வகக வநத தசர தவணடய கததரகப பணம தர/பபடமபட தநரவ�/

Page 20: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

அவன வ�ரமபவ�லரல. அவன ரகத�வதத�, மறற வ�வரஙகத$� அமம�வககத சத��ய�த. கததரககக�ரன�/ம, 'அபபபதப� பணதரத மதரரககக சக�ணட வநத சக�டததட, ந�ன சக�ஞச ந�ள ஊ��லரகக ம�டத/ன' - எனற சச�னன�தல தப�தம.

அவன கண வ�E�தததப�த, தநறரறப தப�லதவ இனறம க�லல பசசரம வ�டக க�/நதரதப ப�ரதத�ன. த�ஙக மடய�த தக�பம வநதத அவனகக. அநதக தக�பதத�ன தவகதரத வரணய�ன ந�தம மடடபபடதத மயனற�ற தப�ல ஒலததத. அதத வ�சரனகள. ஆன�ல, ப மடடம இனற ப�சச�பப. அதன�ல மதல ந�ள மலலரகரய வ�/க சக�ஞசம அத�கம�கதவ வ�டய�ரநதத இத.

பககதத ம�டய�லரநத வ�தம வ�தம�ன பககர$ச சடக கE�தத, வ�டநததம எற�யம அநத உரவதரதப ப�ரககவம கணடககவம தவணடம தப�ல அவனககத தத�னற�யத. அடதத கணதம, 'சத�ரலயடடம; நமகதகன இநத வமப? ந�ர$ மதல சம�டர/ ம�டய�ல படகக தவண/�ம; அலலத தவற பககம�கக க�ல ந�டடப படககல�ம' - எனசறணண�ய தப�த சக�பபத தனரமய/ன வ�டட வ�/ல�சமனறம தத�னற�யத. 'ந�ள தவற�மல, வ�சகச�ரல சம�டர/ ம�டய�ல, ச�நத� மகரததம கE�தத அரற மறறம தப�ல வ�டய பககள வ�ழநத க�/நத�ல, வரக�றவரகள தனரனப பறற� எனன ந�ரனபப�ரகள?' எனசறணண�யதப�த மடவ�கக தக�பதம வ�சவரபசமடததத.

பககதத ம�டய�லரககம சபயர சத��ய�த அநத அபசரரZ எனன சச�லல எபபடச சபதம தப�டட இரரநத கபப�டவசதனற தயஙக�யதப�த, இர ரககர$யம தசரததப பலம�கத தடடவரதத தவ�ர தவற எநத வE�யம பலபப/வ�லரல. சகம�ன வரண வ�ச�பரப அபபடக ரக தடடத தடபபத ந�க��கம�க�தத�ன. ஆன�லம, இநத ஒணண�ம நமபர சநத Lனமஙகளகக ந�க��கசமனன தகட? மன�தரகர$க கபப�டம தப�த ம�ரகஙகர$க கபப�டவத தப�ல அந�க��கம�க ஓரசபபடதத�க கபப�/க க/�தத�ன. ஆன�ல, அதத சமயதத�ல ம�ரகஙகர$க கபப�டமதப�த மன�தரகர$க கபப�டவத தப�ல இஙக�தம�கப சபயர சச�லலக கபப�/ தவணடய அவச�யம�லரல. உ/மரப வ�ய�ப�ரம பணணம ஒரதத�ரய ம�ரகம�க ந�ரனபபத�ல தபசபனன?

'ம�ரகம இவவ$வ சகம�க வரண வ�ச�ககம�? ம�ரகம இததரன வ�சரனயள$ பககர$த சத�டததச சடம�?'

அவன மனதத�றகளத$தய ஒர தப�ர�ட/ம ந/நதத. கர/ச�ய�ல தனம�னதம சவனறத. அவன பலம�கக ரக தடடன�ன. ச�ற�த தநரம ரக தடடய ப�னனம வரண வ�ச�பபத ந�றகவ�லரல. 'ஒர தவர$ சக�ஞசம சசவ�/�ய�ரபப�த$�? - தச! தச! இததரன சகம�ன வ�தத�யதரத இரசபபவள சசவ�/�ய�ரகக மடய�த; இரககவம க/�த.' மறபடயம பலங சக�ண/ மடடம ரககர$ இரணததத தடடன�ன ர�L�ர�மன. பபதப�னற அவன ரகக$�ல இரததம கEமப�வ�ட/த. சடச/னற வரண ஒல ந�னறத. ப/ரவ சரசரகக வர$யலகள கலஙக ய�தர� எழநதவரம ஓரச தகட/த. அடதத கணம எத�தர ரகபப�டச சவரரக�ல வநத ந�னற வனபரபப ப�ரதததம மதலல அவனகக தபச வரவ�லரல. சரஸவத�ய�ன தமரதரமயம, லடசம�ய�ன சமகத தனரமயம தசரநத ஓர இ$ம மகம அவன கணகர$ இரமகக மடய�மற சசயதத. அநத மகதத�ன வச�கரதத�ல அவன தபச மடய�மல தப�யவ�ட/�ன.

Page 21: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"ரக தடடனத ந�ஙகத�தன?"

தபசக�ற�$�, அலலத இதழக$�லம ந�வ�ன�லதம ம�ணடம வரண வ�ச�கக�ற�$� எனற ப��ய�மல மரண/�ன ர�L�ர�மன.

சநக�E, சநக�Eத சத�$ சத�$சவன ந�ர�ட மடதத கநதலம, ந�லப படடப ப/ரவயம, சநறற�ய�ல த�லகமம�க ந�னறவள தகட/ தகளவ�ய�ல எரதக கணடபபதறக�க அவர$க ரகதடடக கபப�டத/�ம எனபரத அவதன மறநதவ�ட/�ன. அவளர/ய மகக�லரநத ரவரப தபZ��ய�ல ச��ய ஒ$�பபடடத தத�றறக கச�யத தப�லதவ அவனம கச�ப தப�ன�ன.

ரகதடடவ�டடப தபசவம மடய�மல ந�றகம அநத வ�லபன�/ம சவடக�யத தப�ல அவளம சமலல உளத$ த�ரமப�ன�ள. தணட நழவ�ய சப�ன ந�ற ம�ரப�ல அரரகக�ரர வ�ரத தவ�ன�றதப�ல கரகரசவனற தர�மம/ரநத இவன சநஞரசயம தத�ர$யம அ$நத வ�டட அவளர/ய அபரவம�ன வ�E�கள தரரரய தந�கக�க சக�ணத/ ச���ததன. சமலல உடபககம த�ரமப�ய அவள உதடக$�ல பனனரக ஊற�ய�ரநதத. ரசம தளமப� ந�றகம த�ர�டரசககன�தப�ல மதவற�ய அநத இதழக$�ல ஓட ஒ$�நத நரகய/ன அவள த�ரமப�ய தப�தத�ன, கபப�ட/வனர/ய ரத��யம த�ரமப வநதத.

"ந�ன த�ன கபப�டத/ன" - எனற தத�ளம ம�ரபம மரறயமபட தமல தணர/ப தப�ரதத�க சக�ணத/ சமனற மழஙக�ய ப�ன, தமதல தபசவதறக�க அவர$ 'ந�' எனபத� 'ந�ஙகள' எனபத� எனற சத��ய�மல தவ�தத�ன ர�L�ர�மன. 'ந�' எனற சச�லல வ�ய வரவ�லரல. 'ந�ஙகள' எனற சச�லல மனம ஒபபவ�லரல. வயத�ல அவரன வ�/ச ச�ற�யவ$�கதவ சத��நத அவர$சய�தத ஒணண�ம நமபரச சநத அபசரஸகர$ 'ந�' எனற எவசனவதன� ந�ததம ந�ததம கபப�டட உறவ சக�ண/�டக�றதப�த, த�ன ந� எனற கபப�டவத�ல ஒனறம கடமழக� வ�/�சதனற தண�வ உண/�கச ச�ல வ�ந�டகள ஆய�றற. அபபடயம தபசச�ன மதல வ�கக�யதத�ல 'ந�' தய� 'உன'தன� வர�மதல தப�யவ�ட/த.

"ஒர ந�ர$பதப�ல வ�டயற தவர$கக ய�ர�தர� கEறற� எற�யற பசவலல�ம இஙதக என தமதல வநத வ�Eறத. அரதச சச�லலதத�ன கபப�டத/ன."

"ய�ர�தர� ஒணணம�லதல! ந�ன த�ன கEறற� எற�யதறன. அத உஙக தமதல வ�ழமதன� வ�ழநத சக�ணடரககனதன� இதவரர எனககத சத��ய�த. இன�தம அபபடச சசயயதல. இத சசஞசதககப சப��ய மனச பணண� மனன�ககணம," - எனற த�மரர சம�டடப தப�ல ரககபப�ன�ள, அவள.

வணககததத�ட ம�கவம பவயம�க மனன�பபக தகடடவ�டட உளத$ தப�யவ�ட/�ள அவள. எத�ரப�ர�த அநத பவயம ர�L�ர�மரனத த�ணறச சசயதத. மழக தக�பதரதயம க�டடத த�ட/ மடய�மல பணண� வ�ட/�த$ எனற தர�ஷம தவற சப�ததக சக�ணட வநதத. அநத தர�ஷதரத உறஙகப பணணவததப�ல ப�ரயச சரடடக சக�ணட படய�றஙக�ய அவன க�த�ல ம�ணடம வரணய�ன இரச வநத ப�யநதத. அவர$யம அவள மகதரதயம கபப�ய ரகக$�ன வ�ரலகர$யம ப�ரததப�ன வரணரய அவள வ�ச�கக�ற�$�, அலலத வரணதய அவளர/ய மதரம�ன வ�ரலகர$த த/வ� வ�ச�கக�றத� எனற ர�L�ர�மனககச சநததகம வநதத. சநததகமம, தக�பமம, ம�ற� ம�ற� எழம மனந�ரலதய�ட, அவள சபயர

Page 22: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

எனனவ�ய�ரககம எனற தய�சரனய�லம மழக�ன�ன அவன. அநதக கரலம உ/தன பண�யம அநத பவயமம, ப�றவ�தய�ட வநத அEககள தப�ல அவளககப சப�ரநத�ய�ரநதத�கத தத�னற�யத. க�தE இறஙக� வநத ப�னபம அவர$ அததரன சலபம�க மறநதவ�/ மடயவ�லரல, அவன�ல. பதத���ரககர$ப ப�ரதத வ�டடக க�தE இறஙக�யதப�த பததர மதல ந�ள ப�டடத தத�பபக கட/ம பறற� வ�ச���தத�ர. அவன எலல�வறரறயம அவரககச சச�னன�ன. பககதத வடட ம�டப சபணரணக கபப�டட இரரநதத பறற�யம கற�ன�ன.

"அவ$�, மதரமன சசலலம�கக கபப�டவ�ஙக - மதரவலலனன மழபதபர. தனப�கக�யததத�/ மகள" - எனற அவன தகடக�மதல தமல வ�வரஙகர$ச சச�லலத சத�/ஙக�ன�ர பததர. அநதப தபசரச ம�றற வ�ரமப�ய ர�L�ர�மன, "தமலரககப தப�தறன பதததர! த�ரமப� வர ஒர தவர$ ச�யஙக�லம�ய�டம. மதத�ர$பபன�வத, கரச�ம�ய�வத வநத� ச�வ�ரயக சக�டஙக. அதத�ட வ�சக ச�ரலரயயம ப�ரததககஙக" எனற ச�வ�ரய ந�டடன�ன.

"ப�ரததப தப�ய�டட வ�ஙக தமப! எஙக ப�ரதத�லம ச�.ஐ.ட. ந/ம�ட/ம இரகக. உஙக தபர அவஙக லஸடதல இரகக�தம?" எனற அவரன எசச��தத�ர பததர. வடடகக வநத, பல வ�$கக� மகம கழவ�க சக�ணட பறபபட/ அவரனப பரEயத ச�பப�டட வ�டடப தப�கச சச�னன�ள த�ய. பரEய தச�றம தய�றம ந�ரததஙக�ய ஊறக�யம அம�ரதம�ய�ரநதன. சக�லரலப பககம ந�ல ஒணடக கடததனததககம சப�தவ�ன க�ணறறடய�ல சபணகள கட/ம�ய�ரநதத�ல க$�பபரத, தப�க�ற இ/தத�ல எஙக�வத ரவததக சக�ள$ தவணடயதத�ன தப�லரநதத. பரEய தச�றற�லம தய���லம ஒர சகத� - மறபட ச�யஙக�லம வரர பச� த�ஙகம தப�லரநதத. கததரககக�ரரனப ப�ரததப தபச�வ�டடத த�ரவ�தவரக க���யஙகள மடநததம, தமல��ல க/ ச�ல சத�ண/ரகர$யம ஊE�யரகர$யம அவன�ல சநத�கக மடநதத. அநதத சத�ண/ரக$�ல ஒரவர வடடதலதய பகலல ச�பப�/ச சச�னன�ரகள. ஊரகக தமறதக அரண த�றநத மலரல வ�யகக�லல தணண�ர வ�டடரநத�ரகள. தப�யக க$�தத அஙதகதய தவஷடரய உலரதத�க கடடக சக�ணட வநத�ன ர�L�ர�மன. பகல உணவ மடநத நணபர வடடத த�ணரணய�ல உடக�ரநத தபச�க சக�ணடரநததப�த, தமலரத சத�ண/ரகளககம ச�ல உறச�கம�ன த�ட/ஙகர$ச சச�னன�ன அவன. அஙக�ரநத ததசத சத�ண/ரகள அவரன வ�/ வயத�ல மததவரகள எனற�லம உலக ந/பரபத சத��நத சக�ளளம வசத� கரறவ�ய�ரநதத�லம, ந/தத�ச சசலவதறகத தரலரம இலல�தத�லம, இரணச/�ர வ�வரம சத��நதவரகளம தவத�ரண�யதத�ல ரகத�க� ச�ரறககப தப�யவ�ட/த�லம, தய�சரனகர$ ர�L�ர�மன சச�லல தவணடய�ரநதத.

தமல��லரநத அவன மதரர த�ரமபமதப�த இரடடவ�ட/த. வடடககப தப�ய அமம�வ�/ம தகவரலச சச�லலவ�டட வ�சகச�ரலககப தப�க ந�ரனதத�ன. அவன வடடககள நரEநதததம அமம� அவனகக அநதத தகவரலச சச�னன�ள:

"ந� த�ரமப� வநத�, வ�சகச�ரலகக வரதவண/�மன பததர உஙக�ட/ச சச�லலச சச�னன�ர. அஞச மண�கக மதத�ர$பபனம, கரச�ம�யம வநத�ஙக$�ம. தப�லஸ ப�டசச�ணட தப�ய�டதத�ம. ந� வர தவண/�மன பததர வநத அவசர அவசரம�ச சச�லலவ�டடப தப�ன�ர."

Page 23: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

-அமம�வ�ன மகதத�ல கவரல ததஙக�ய�ரநதத. கணகள கலஙக�ய�ரநதன. த�ன சசயத சக�ணடரககம க���யஙகள எதவதம ப�டகக�தத தப�னற மனதத�ஙகல அநத மகதத�ல சத��வரதயம ர�L�ர�மன கண/�ன. ந�த�னம�க அவன அவர$க தகட/�ன.

"பததர எபப வநத�ர?"

"இபபத�ன, ச�தத மனதன வநத சச�லலடடப தப�ற�ர. ந� தப�க தவண/�ம/� கEநரத. ந�ன சச�லறரதக தகள... எனரன வய�சற��யப பணண�தத! வயச வநதவன இபபட அரலயறதத எனககப ப�டககலதல."

அவன த�ய�ன கரல அவரனக சகஞச�யத. ஏறககரறய அவள அEத சத�/ஙக�வ�ட/�ள. அககமபககதத ஒணடக கடததனகக�ரரகள கடவ�டவ�ரகள தப�லரநதத.

"எதககமம� இபப�ட அழத ஒபப��� ரவகக�தற? ஊர கட வ�ச���ககணம�! இபப எனன ந/நதடதத? தப�க தவண/�மன�ப தப�கரல..."

-அமம�வ�ன அழரக அ/ஙக�யத. அவன மனம கவரலய�ல�ழநதத. ஒனறதம சசயத மடகக�மல த�ன ரகத�க� வ�/கக/�த எனபத�ல அவன அத�க அககரறதய�ட இரநத�ன. ச�ற�தத� சப��தத� ஒவசவ�ர மரEத த$�ககம ப�ரவ�கதத�ல பஙக உணட. இநத மற�யலகர$ எலல�ம அவரனவ�/ப சப��யவரகள க/நத க�லதத�ல ந�ரறய ந/தத�ய�ரநத�ரகள. இபதப�த அவன ம�ணடம ந/தத வ�ரமப�யதறகக க�ரணம�க இரநத உள மரனபரப வ�டடவ�/ அவன தய�ர�ய�லரல. உபப சதத�ய�கக�ரகதத�றகப தப�யக ரகத�க மடய�த தவதரனரய அவனம, அவரனப தப�னறவரகளம இபபடத தண�ததக சக�ள$ வ�ரமப�ன�ரகள. ரகத�க�ச ச�ரறக$�ல தவதரனபபடடக சக�ணடரககம தரலவரக$�ன தவதரன தஙகள இதயதத�லம எத�சர�லததத தணடகக�றத எனபரதக க�ட/தவ அவன இரதச சசயய வ�ரமப�ன�ன. தப�லஸ வடடககம ததட வரதம� எனற மனசனசச��கரக அவன மனதத�ல இரநதத. எபபடத தபபவசதனற மனதய�சரனகளம அவன உள$தத�லரநதன. வடடதலதய இரநத இனனம ஒர ந�ர$க கE�ததவ�/ வ�ரமப�ன�ன அவன. இனனம ஒர ந�ர$க கE�ததவ�ட/�ல, அபபறம அடதத ந�ள த�ன அநதத தண�ககர/ மற�யலககக கற�தத�ரககம த�னம. ஒர வ�ந�டய�வத மற�யரல ந/தத� வ�டத/�ம எனற சபரம�தததத�ட ரகத�க தவணடசமனற�ரநத�ன அவன.

இரவ எடட மண�ககச ச�பப�/ உடக�ரமன ரகக�ல கழவ�வர அவன ப�னபககம க�ணறறடககப தப�னதப�த அஙதக தக�ர/கக�கக கடடரல எடததப தப�டடக சக�ணட உடக�ரநத�ரநத பககததப தப�ரஷன வகக�ல கம�ஸத� த�ரதவஙக/ம அவரன வமபப தபசசகக இழதத�ர.

"எனனபப� ர�L�ர�மன, இநத உபப சதத�ய�கக�ரகம, அநந�யத தண�மற�யல, களளககர/ எத�ரபப இதன�சலலல�ம எனன ப�ரதய�Lனம வநத/ப தப�றதனன உஙக க�நத� இரதசயலல�ம கடடணட அEற�ர? ச��யன அஸதம�கக�த ப���டடஷ ச�மர�ஜயதரத இதன�சலலல�ம அரசசசபப�/ மடயமன� ந�ரனகக�தற? எலல�ம ச�னனக கEநரதகள வ�ர$ய�/ற ம�த���னன� இரகக..."

"ச�னனக கEநரதகள வ�ர$ய�டதத�ன சப��யவ�$�கணம. சர�மப ந�$� உமகக Lஸடஸ

Page 24: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

கடச� வகக�ல க�ட/க கம�ஸத�வ� இரநத இரநத, அநதப பதத�தய வநத�ரகக ஓய! இநத ததசதத�ல இனன�கக மகக�லவ�ச� Lனஙகளகக சததச� உணரசச�னன� எனனனதன சத��யதல. அத ஏதத� தபப�ன க���யம, அலலத ர�Lதததவஷம�ன க���யமன சப�யய�ன ப�ரரம ப�டசச ஆடடகக�ணடரகக. அரதக சக�ஞசம சக�ஞசம�கத த�ன தப�கக மடயம. அரதப தப�ககறதககக க�நத� சசயயற எலல�தம ச��ய�ன க���யம த�ன. சததச� உணரசச�ஙகறத எனனனன ப�ல ப�/தம சச�லலக சக�டககற�பப�தல, உமரமப தப�லக தக�டககணகக�ன Lனஙகள இஙதக இரகக ஓய! ப���டடஷக�ரன ய�தர� ந�ர ய�தர�; ஆன� அவரன உமம த�தத� ம�த��� ந�ரனசசப தபசற�ர ந�ர. இநதப ப�ரரமரய எபபடய�வத மதலதல தப�கக�ய�கணம..."

"எனனதம� தப�! உஙகமம� சர�மப மனக கஷ/பப/ற�. ந� படபரபக சகடதத�ணட வணகக அரலயதற?"

"ஓய, எஙகமம�த�ன படகக�தவ! ஒர ப�சதத�தல அபப�ட சநரனககற� - ந�சரலல�ம படசசவர; ந�தர இஙதக அபபட சநரனககறதப�த எனன சசயயறத?..."

வகக�ல கம�ஸத� தமதல ஒனறம தபச மடயவ�லரல. ஈரகரகரய தமல தணடன�ல தர/ததக சக�ணத/ உளத$ தப�ன�ன ர�L�ர�மன. ச�பப�டடல மனம சசலலவ�லரல. ச�பப�டத/�ம எனற தபர சசயயதத�ன மடநதத. சவளர$கக�ரன ச�ரறககள சக�ணட ரவபபதறக மன அதறகத தயஙக�த த�தன ச�ரறய�ல ரவததக சக�ண/ரதப தப�ல வடடல ஒடஙக�க க�/பபத அவனககப சப�றகக மடய�தத�ய�ரநதத. சப�றததக சக�ணடம ஆக தவணடய�ரநதத. அநத வடடல அவனககப ப�டததரதப தபசவம மன�தரகள இலரல; ப�டகக�தரத எத�ரததப தபச�ன�ல, அரதக தகடகவம மன�தரகள இலரல. சச�நத ஊ��ல, சச�நத ந�டடல, கடய�ரககம வடடதலதய அநந�ய ந�டடல இரபபத தப�ல இரகக தவணடய�ரநதத.

கரச�ம�யம, மதத�ர$பபனம ரகத�க�ய சசயத� அவரனப பலவ�தம�ன தய�சரனக$�ல மழகச சசயத�ரநதத. கரச�ம�ய�வத தன�ககடர/; ரதயறகர/ரய ய�ரம கவன�கக ம�ட/�ரகள எனபத தவ�ர தவற கவரலய�லரல. மதத�ர$பபன கடமபஸதர. சLய�லககப தப�னத�ல தவரலயம தப�யவ�டம. அவரர/ய கடமபததகக இத சப��ய தச�தரனய�ய�ரககசமனபரத இபதப�தத ர�L�ர�மன�ல உணர மடநதத. ஏறசகனதவ ப�டடத தத�பப�ல ச�டடக கலகக�ப தப�டட மடவ சசயத ம�த���க கரச�ம� சசலல��ல களளககர/ மற�யல சசயவதம நர/சபற மடய�த. மதத�ர$பபன சவ$�தய இரநத வ�சக ச�ரலரயக கவன�பபத எனபதம ந/கக�த. ஒரதவர$ வ�சக ச�ரலரயப பததர கவன�ததக சக�ள$ல�ம. தப�லஸ சத�நதரவ, ச�.ஐ.ட. ந/ம�ட/ம அத�கம�க�த சத�E�லககத சத�நதரவ வரம�ன�ல, பததரம அரதச சசயய ம�ட/�ர. வகக�ல கம�ஸத� த�ரதவஙக/தரத தப�ல சவளர$கக�ர த�சர இலரல எனபத த�ன பதத��/ம வ�ரமபததகக அமசதம தவ�ரப தப�ர�ட/தத�ல இறஙகம தண�சவலல�ம அவ��/ம க�ர/ய�த. உபக���, க�நத�ய�/ம நமப�கரக எனற அ$வ�ல மழரமய�ன பகத� உள$வர எனபத வரர, பததர சநததகததகக�/ம�லல�தவர. வ�சக ச�ரலரய அவர ந/ததவ�ர� இலரலய� எனபத பறற�யம ச�நத�தத ஒர மடவகக வர மடய�மல தவ�தத�ன ர�L�ர�மன.

'ப�ளர$, எஙதக நட ர�தத���ய�ல எழநத�ரநத வ�சக ச�ரலககப தப�யவ�டவ�தன�' எனற பயதத�ல அமம�வம தஙக�மல சக�ட/க சக�ட/ வ�E�ததக சக�ணட உடக�ரநத�ரநத�ள.

Page 25: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

அவளர/ய பயமம அககரறயம ர�L�ர�மனககப ப��நதன.

மறந�ளம அவன சவ$�தய தப�கவ�லரல. க�ரல பத�சன�ர மண�கக ஒர ச�.ஐ.ட. வடடககத ததட வநத�ன. நலலதவர$ய�க, ர�L�ர�மன�ன அமம�தவ அபதப�த வ�சல த�ணரணய�ல இரநதத�ல, "அவன தமலரதலரநத இனனம வரலதய!" எனற பத�ல சச�லல அனபப�வ�ட/�ள. வநத ஆள ச�.ஐ.ட.ய� இலரலய� எனபத பறற� ர�L�ர�மன�ன த�யககத சத��ய�த. ச�.ஐ.ட.ய�க இலல�வ�ட/�லம அவள அதத பத�ரலதத�ன சச�லலய�ரபப�ள. ப�ளர$ய�ண/�ன சவ$�தய தப�ய ரகத�கக க/�சதனபத�ல அவளகக அவவ$வ அககரற.

ஆதம�வ�ன ர�கஙகள

4

அடதத ந�ள க�ரல வ�டவதறக மனதப எழநத ந�ர�டத தய�ர�க�வ�ட/�ன ர�L�ர�மன. க���யதரதச சசயதவ�டத/ ரகத�க வ�ரமப�யத�ல வடடலரநதத அகபபடடக சக�ள$�தபட மனசனசச��கரக அவச�யம�க�யத. நணபரகள எலதல�ரம அமமன சநந�த� மகபப�ல ததஙக�ய மண/பதத�ல க�ரல 9 மண�ககச சநத�கக தவணடசமனற ப�டடத தத�பபக கட/தத�தலதய சச�லலபபடடரநதத. வடடலரநத மதலல தமலக தக�பர வ�சல வE�தய தக�வ�லககள பகநத சக�ண/�ல அபபறம தக�வ�லலரநதத அமமன சநந�த�ககப தப�வத சலபம. அவன பறபபடக�ற க���யததகக ஆச� வEஙக அவனர/ய அனரன வ�ரமப ம�ட/�ள. மதரரகதக அனரனய�க�ய ம�ன�டச�ய�/ம ஆச� வ�ஙக�க சக�ணட தப�க வ�ரமப�ன�ன அவன. பலபலசவனற க�Eகதக சவளகக மனதப பறபபடட வ�ட/�ன. அவனர/ய த�ய கறகதக ந�னற�ள.

"எஙக க�$மப�ய�சச?"

"தக�வ�லககப தப�தறன..."

"L�கக�ரரதய�ப தப�ய�டட வ�..."

அவரனப சப�றததவரரய�ல அவன சச�லலயத சப�யய�லரல. ததசமம தக�வ�லம அவனகக ஒனற த�ன; இரணர/யம அவன வE�படக�ற�ன. இரணர/யதம அவன தப�றற�த சத�ழக�ற�ன.

சப�றற�மரரய�ல ரக க�ல சததம சசயத சக�ணட அமமன சநந�த� மகபப�ல அவன ப�ரதவச�தத தப�த, உளத$ இரநத எத�தர வநத சக�ணடரநதவர$ப ப�ரதத ஒர கணம தயஙக� ந�னற�ன, அவன. அவள இதழக$�ல நரக ஓட ஒ$�நதத. தக�ய�லககப தப�க�ற தப�தம அநத ஒணண�ம நமபரச சநத Lனமதத�ன மகதத�ல வ�E�கக தநரநததத எனற மனம அரவரபபர/ய தமதல ந/நத�ன அவன. அவ$ரதக வநத சக�ணடரநதவள அவளர/ய த�ய�ய�ரகக தவணடம. த�ய�ன க�தரதக சமதவ�க அவள ஏதத� சச�லவரதயம அவன கவன�கக மடநதத. மதரம எனற பததர அவளர/ய சபயரரச சச�லலய�ரநதத ந�ரனவ வநதத. உளளககள ச���ததக சக�ணத/ ந/நத�ன அவன. ஒர மரற யததசரசய�க, அவன ப�னன�ல த�ரமப�ப ப�ரதத தப�த, அவளம அவரனத த�ரமப�ப ப�ரததபட ந�னற

Page 26: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

சக�ணடரநத�ள. அநதப ப�ரரவரய அவன�ல மறகக மடயவ�லரல. அபபடப ப�ரதததறக�க அவள தமல தக�பமம வநதத.

அமமன சநந�த�ய�லரநத ச�ம� சநந�த�ககப தப�கம தப�தம அவர$ அவன அஙதக க�ண மடநதத. ஏதத� அப�தஷக கலசஙகள அலஙக��ககபபடடக கரககள மநத�ரஙகர$ச சச�லலக சக�ணடரநத�ர. அவளம அவள த�யம சறறத தள$� அமரநத�ரநதனர. அவள அநதக கலச�ப�தஷகதககப ப�ர�ரததரன பணண�க சக�ணடரகக�ற�ள தப�லம. ரகந�ரறய தம�த�ரஙகளம, ம�ரப�ல சமலலய தஙகச சஙக�லயம /�லடகக ஒர ப�ரமகரம இனசன�ர பககம உடக�ரநத�ரநத�ர. த��சனமம மடநத ப�னனம ந�ரறய தநரம�ரநதத. ம�ணடம அமமன சநந�த� வநத, க�$� மண/பததரதக க$ககரரய�ல சபபணம கடட உடக�ரநத�ன அவன.

க�ரலய�ல அவன எதவம ச�பப�டடவ�டட வரவ�லரல; பச�ததத. தக�வ�லககப தப�யவ�டட வரவத�கக கற�ய�ரநதத�ல அவன த�யம அவரனச ச�பப�/ச சச�லல வறபறததவ�லரல. "நலல க���யஙகர$ப பச�தய�ட சசயத�ல த�ன ச�ரதரதரயக க�ணப�ககல�ம - எனற வ�ரதஙகர$யம தந�னபகர$யம பச�தத வய�றதற�ட சசயயச சச�லல ப�ரத ந�டட மனதன�ரகள வEககபபடதத�ய�ரகக�ற�ரகள. இநதத தரலமரறய�ல ம�கப சப��ய வ�ரதம சததச� இயககம த�ன!" எனற எனண�ய தப�த பச�ரயக க/ மறகக மடநதத, அவன�ல.

தநரம சமதவ�க நகரவத தப�லரநதத. மண/பதத�ல கணடல அர/பபடடரநத க�$�க$�ன ம�Eறறம கரலகர$க சக�ஞச ந�E�ரக அவன இரச�ததக சக�ணடரநத�ன. சம�ர எடத/ மகக�ல மண�கக அவன அஙக�ரநத க�Eகதக அமமன சநந�த� மகபபகக ந/நத�ன. எத�ரசசரக�ல Lவ$�க கர/கர$ ஒவசவ�னற�கத த�றநத சக�ணடரபபத சத��நதத. நணபரகள பனன�ரணட தபர மற�யலகக வரவத�க வ�ககக சக�டதத�ரகக�ற�ரகள. ஆன�ல வநதத மனற தபரகள. மறறவரகள பயநத தயஙக�தய�, அலலத மதத�ர$பபன, கரச�ம� ரகத�னத சத��நதத� மற�யலகக வர�மல ப�ன தஙக�வ�ட/�ரகள. அவரனயம மறற மவரரயம ததஙக�ய, பEககர/கக�ரரகள மரறதத மரறததப ப�ரததனர. அத�க தநரம த�மத�தத�ல, இநத மனற தபரம க/ப தப�யவ�டவ�ரகத$� எனற சநததகம�ய�ரநதத. ய�ரகக�கவம க�தத�ர�மல மற�யரல உ/தன சத�/ஙகவத நலலசதனற ந�ரனதத�ன அவன.

"வநதத ம�தரம! மக�தம� க�நத�கக தL!" - எனற கரலகள அநத ந�னக தபரர/ய கண/தத�லரநதம ஒதர சமயதத�ல ஒலததன. Lவ$�ககர/ வ�சலல தப�யக ரகதக�தத ந�னற, சதல�கஙகள மEகக�ன�ரகள அவரகள. கர/கக�ரர வநத சததம தப�ட/�ர.

"உஙகத$�/ எஙகளகக எதவம தபசச�லரல. அநந�ய ந�டட Lவ$� வ�ஙக வரக�ற Lனஙக$�/ம ந�ஙக சச�லல தவணடயரதயம, சத��வ�கக தவணடயரதயம த�ன இபபடத சத��வ�கக�தற�ம" - எனற�ன ர�L�ர�மன. சறற�லம கட/ம கடவ�ட/த. கர/ககத தண� வ�ஙக வநத இரணச/�ரவர த�ரமப�ப தப�ய வ�ட/னர. கர/கக�ரரககக தக�பம வநதவ�ட/த. க�ழவ�சல தப�லசககத தகவல சச�லல அனபபவத�க ம�ரடடன�ர. ர�L�ர�மன கர/வ�சல படய�ல கறகதக படதத�ன. தப�லசககத தகவல சச�லலப பறபபட/ ஆள அவன தத�ளபடர/ய�ல ம�த�ததக சக�ணடத�ன தப�க மடயசமனற ந�ரல

Page 27: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

ஏறபட/த. அநத ஆள அரதச சசயயத தயஙக�ன�ன."

"தப�யத சத�ரலதயண/�; ந�யப பயதல!" - எனற கர/கக�ரர அவரனத தசசம�க ஒர வ�ரதரத சச�லலத த�டடன�ர. அவன ர�L�ர�மன�ன தத�ர$த த�ண/ மயனற, மடய�மல சநஞச�ல ம�த�ததக சக�ணட பட இறஙக�த தனரன மறநத ந�ரலய�ல ஒரவரரத சத��ய�மல ம�த�ததவ�ட/ சமயதத�ல சசயவத தப�ல கணக$�ல ரகரய ஒறற�க சக�ணட வ�/தவ, அரதக கணட தமலம தக�பம சக�ண/ கர/கக�ரர, "சப��ய ச�ம�ரய ம�த�சச�ட/�பபல கணண�தல ஒதத�கக�ற�ன. தப�/�னன� ந�கக�ற�தய?" எனற கசசல தப�ட/�ர. 'வநதத ம�தரம, மக�தம� க�நத�கக தL!' - எனற தக�ஷஙகள மற�யலக�ரரக$�/ம�ரநத இர/வ�/�மல மEஙக�க சக�ணத/ இரநதன. கர/ககள ஒர Lனம க/ நரEயவ�லரல. மற�யல ஒர மண� தநரததககம தமல�க ந/நதத. பததத மகக�ல மண�ககப தப�லஸக�ரரகளம ஒர சப இனஸசபக/ரம வநத�ரகள. அதறகளத$தய தணண���ல ச�ண�ரயக கரரததக சக�டடவ�/ப தப�வத�கக கர/கக�ரர பயமறதத�க சக�ணடரநத�ர.

தப�லஸக�ரரகளம சப இனஸசபக/ரம வநத ப�னபம ர�L�ர�மன மற�யரல வ�/வ�லரல. கர/கக�ரர கறகதக கயதய� மரறதய�சவனற சப இனஸசபக/��/ம மரறய�ட/�ர. மற�யலக�ரரகள கர/ரயதய சக�ளதத வநதத�கப பளக�ன�ர அவர. ர�L�ர�மனர/ய தத�ளபடர/ய�ல லதத�க கமப�ல ஓஙக� அட வ�ழநதத. இரணட தப�லஸக�ரரகள அவரனத தகக� ந�றதத�ன�ரகள. நணபரகளககச ச��ய�ன அட வ�ழநத�ரநதத. தக�ஷம�டவரத அவரகள இனனம ந�றததவ�லரல.

தப�லஸக�ரரகள அவரனயம நணபரகர$யம இழததப தப�கம தப�த, அமமன சநந�த� வ�சலல ஒர Lடக�வ�ல அவள ஏற�க சக�ணடரநத�ள. அவத$�ட அவள த�யம அநதத தஙகச சஙக�லப ப�ரமகரம உ/ன�ரபபத சத��நதத. அவள கணகள கலககததத�ட தனரனப ப�ரபபரத அவனம கவன�தத�ன. அப�தஷகம மடநத இபதப�தத�ன அவரகள வட த�ரமப தவணடம எனபத�க அவனககத தத�னற�யத. அதறகள ஒர தப�லஸக�ரன ப�/��ய�ல ரகரயக சக�டதத அவரன மனனககத தள$�ன�ன. 'இவள சடககE�ககம வ�டய பககள வ�சகச�ரல மறறதத�ல வநத வ�E இன�தமல ஒர தர/யம�ரகக�த...' எனற எணண�யபடதய பச�த த$ரசச�யம அட வ�ஙக�ய வலயம�கத தள$�டத தள$�ட தமதல ந/நத�ன அவன.

ச�யஙக�லம வரர அவரனயம நணபரகர$யம க�Eவ�சல ல�க அபப�ல ரவதத�ரநத�ரகள. ��ம�ணட - வ�ச�ரரணககப ப�னப அவன மடடம தவலரககக சக�ணட தப�கபபட/�ன. நணபரகர$ எனன சசயயப தப�க�ற�ரகள; எஙதக சக�ணட தப�கப தப�க�ற�ரகள எனபரத அவன�ல அற�ய மடயவ�லரல. மதரர ரய�லதவ ப�$�டப�ரதத�ல, தமறதக ச��யன மரறயம க�டச�ரயப ப�ரததக சக�ணத/ வ�லஙக�ட/ ரககள/ன அவன ரய�தலறறபபட/தப�த ரதத�னதவல பததர கணக$�ல சதனபட/�ர. சசயத�ரயக தகளவ�பபடட அவரனப ப�ரககதத�ன அவர வநத�ரகக தவணடம. ஆன�ல அவதர�ட அவன எதவம தபச மடயவ�லரல. L�ர/ க�ட/ மயனறம, அரதச சசயய மடய�மல கட/ம அவரகக அவரனயம, அவனகக அவரரயம மரறததவ�ட/த. பரஸபரம ப�ரததக சக�ள$ மடடம மடநதத. மனதத�ல எனசனனனதவ� அரல தம�த�றற.

ரய�ல ரவரகப ப�லம த�ணடயதப�த ஊரம, தக�பரஙகளம ம�ரல இர$�ல மஙகல�கத சத��நதன. த�ணடககலலல ஏதத� ச�பப�/ வ�ஙக�க சக�டதத�ரகள. வலத ரகரய மடடம கEறற�வ�டட, இ/த ரகரயத தன ரகதய�ட ப�ரணதத வ�லஙரகப படடக சக�ணடத�ன

Page 28: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

ர�L�ர�மரன ச�பப�/ அனமத�தத�ன தப�லஸக�ரன. அனற மழவதம வடடல அமம� ச�பப�டடரகக ம�ட/�ள எனற ஞ�பகம வநதத. அவளகக எபபடயம இரவககள பததர தப�யச சச�லலவ�டவ�ர. அவள எனசனனன உணரசச�கர$ அர/வ�ள எனபரத அவன�ல கறபரன சசயதக/ப ப�ரகக மடயவ�லரல. தத�ளபடர/ய�ல அட வ�ழநத இ/தத�ல வலததத. உரடடய கவ$தரத வ�ய வரர உயரதத�ப தப�டடக சக�ள$க க/ மடய�மல வலததத. அடபட/ இ/தத�ல சப��ய சநலலகக�ய$வ வஙக� இரநதத.

ர�L�ர�மன மறந�ள தவலர ச�ரறய�ல ச� வகபபக ரகத�ய�க நரEநத�ன. அரச�யல ரகத�களகக ப� வகபபத தரவ�ரகள எனற எஙதக� ய�தர� சச�லலய�ரநத�ரகள. மதரர தப�லஸ எனன ச�ரஜ எழத� அனபப�ய�ரநததத�, அவரன ச� வகபப�ல தள$�ன�ரகள. 'ப�'ய�லம 'ச�'ய�லம இரநத பல ததசத சத�ண/ரகர$ப ப�ரதததப�த அவனககத தன இனததகக நடதவ வநத தசரநத வ�டத/�ம எனற சபரரமய�ய�ரநதத. மனந�மமத� ஏறபட/த.

அஙக�ரநத அரனவரதம த�ய, தநரத, கடமபம, மரனவ� மககள, பநதப�சம எலல�வறரறயம வ�டடவ�டடத ததசதரத வ�டவ�பபதறக�க இபபட வநத வ�டக�ற�ரகள எனபரத ந�ரனதததப�த ஒர சப��ய த�ய�ன தவதரனகக�கத தன த�ரயப தப�ல எஙசகஙதக� பல ச�ற�ய த�யம�ரகள தவதரனபப/ல�சமனற எணண� ஆறதலர/ய மடநதத. மதத�ர$பபரனயம, கரச�ம�ரயயம எஙதக சக�ணட தப�ய�ரபப�ரகச$னற அவன�ல அனம�ன�கக மடயவ�லரல. ஒர தவர$ க/லரககக சக�ணட தப�ய�ரககல�ம. அலலத த�ரசச�ககக சக�ணட தப�ய�ரககல�ம; ந�கப��கதக�, சபலல���கதக�, சக�ணட தப�ய�ரகக அவவ$வ த�வ�ரம�ன க�ரணம இலரலசயனதற தத�னற�யத. அவரகர$ வ�/ப சப��ய க�ரணஙகளகக�கக ரகத�னவரகள எலல�ம க/ தவலர சLய�லல த�ன இரநத�ரகள. சLய�லல சக�டதத தகழவரகக க$� மதல த/ரவ அவனககக கமடடக சக�ணட வநதத. அம�ரததரததய உணணம தகத�ள$ சப��ய சப��ய தரலவரகளம அஙதக இரததத�ன ச�பப�டக�ற�ரகள எனற எணண�யதப�த, ரச�கர$க கடடபபடதத மயனற�ன அவன. க/ இரநதவரக$�ல ஒரவர தவத�ரண�யம உபபச சதத�ய�கக�ரகதத�ல ரகத�னவர. அவ��/ம தவத�ரண�யம ந�கழசச�கர$ வ�வ��ததச சச�லலச சச�லலக தகடடக சக�ணடரபபத மக�ழசச�ய$�கக�ற அனபவம�க இரநதத. நடததர வயத�னர�ன அவர ஒர க�ரதப பததகம ரவதத�ரநத�ர. ம�ரலதவர$ய�ல ச�ற�த தநரம அவரரக க�ரதககப சப�ரள சச�லலச சசயத தகட/�ன ர�L�ர�மன. அத மனதகக ஆறதல$�பபத�ய�ரநதத.

"ப�ரததத�ன மகதத�ன அனபவ க�ரநததம தப���ல த�ன ப�றநத�ரகக�றத" எனற அவர க�ரதரயப பறற�ச சச�னனரத அவன இரச�தத�ன.

"இபதப�த ந�ம ந/தத�க சக�ணடரபபத க/ ஒர தரம யததம த�ன. இத�ல நமமர/ய க�ரத க�நத�ய�ய�ரகக�ற�ர. நமத தயககம பநதப�சம எலல�வறரறயம வ�டட வ�டட ந�ம இநதப தப���ல கத�ககத தண�நததறக அநத மக�ன த�ன க�ரணம. ப���ஸ/ரககப படததவ�டடத சத�E�ல சசயத ஆய�ரககணகக�ல சமப�த�கக�மல, இநத ததசததகக�க ஒர ந�டடபபற வ�வச�ய�ரயப தப�ல ஒறரற ஆர/ரய மEஙக�லகக தமலடததப பறபபடடரகக�ற�ர ப�ரஙகள" - எனற கணக$�ல ந�ர சநக�E வரண�தத�ர அநத நணபர.

'ச�' க�$�ஸ அரச�யல ரகத�கள பததப தபரகக தமல அநத ந�ண/ க/ம தப�னற அரறய�ல அர/ககபபடடரநத�ரகள. க�ரதப பததகம ரவதத�ரநத நணபர ப�ரகத�ஸவரன

Page 29: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

பதகதக�டர/கக�ரர. கலகதத� க�ஙக�ரZbகக தந��ல தப�யக கலநத சக�ண/வர அவர. ஆய�ரததத சத�ள$�ய�ரதத இரபதசதடடல ந/நத கலகதத� க�ஙக�ரரசப பறற� அவர கற�ய வரணரனகர$க தகடடக தகடடப ப$க�ஙக�தம அர/நத�ன ர�L�ர�மன. கலகதத� க�ஙக�ரஸன தசவ�த$த சத�ண/ரகளககத தரலவர எனற மரறய�ல சப�ஷ சநத�ரதப�ஸ ர�ணவ உர/ த��தத தக�லதத�ல க�டச�ய$�தத கமபரதரதப பறற� ப�ரகத�ஸவரன வரண�தத தப�த, அரதக தகடடக சக�ணடரநத ர�L�ர�மனகக உ/மப பலல��ததத. வரமம, இ$ரமயம சப�ஙக�த ததமபம சப�ஷ தப�ஸன சநதர மகதரத அகககணண�ல ந�ரனததப ப�ரதத சமயச�லரதத�ன அவன. தர�மன தர�லநத கலகதத� க�ஙக�ரZbகக வ�ழததச சசயத� அனபப�ய�ரநதரதப பறற�யம, 'ப��பரண வ�டதரலதய ப�ரத ந�டடன கற�கதக�ள' எனற அநதக க�ஙக�ரஸல Lவஹரல�ல தநரவம, சப�ஷ தப�Zbம த�ரததப ப�தரரரணகள சக�ணட வநதரதப பறற�யம - எலல�ம ப�ரகத�ஸவரன வ�வ��ததச சச�னன�ர.

கரத தகடபத தப�ல எலல�ரம ப�ரகத�ஸவரரனச சறற� அமரநத, அரதக தகடடக சக�ணடரநத�ரகள. ல�கர க�ஙக�ரரZப பறற�யம சச�லலம�ற அவரரக தகட/�ன ர�L�ர�மன.

"ஆய�ரததத சத�ள$�ய�ரதத இரபதசத�னபத�தல ல�கர க�ஙக�ரZbகக ந�ன தப�க மடயதல. அநதச சமயம த�ன என மரனவ� இரண/�வத ப�ரசவததககப ப�ன சர�மப உ/மப சவக��யம�லல�தம, ப�ரEபப�த$� ம�ட/�த$� எனற�ரநதத. தப�க மடய�மப தப�சச" எனற வரததபபடடக சக�ண/�ர ப�ரகத�ஸவரன. கடமபதரதப பறற�க கவரலபபடவத தப�லதவ ததசதரதப பறற�க கவரலபபடம இநதப பவ�தத�ரம�ன மன ந�ரலரய ஒவசவ�ர இநத�யனம அர/யச சசயத த�லகரம, க�நத�யம எவவ$வ சப��ய சதத�ய சகத�யள$வரக$�ய�ரகக தவணடம எனற ந�ரனதத ந�ரனதத வ�யநத�ன ர�L�ர�மன. மரனவ� உய�ரகக மனற�டக சக�ணடரநதம ல�கர க�ஙக�ரZbககப தப�க மடயவ�லரலதய எனற ப�ரகத�ஸவரன வரநத�ய�ரபபரத எணண�ய தப�த ததசபகத� எனக�ற ம�யசகத� எனசனனன க���யஙகர$ச ச�த�கக�றசதனற ப��நத சக�ள$ மடநதத. தவதக�லதத இநத�ய�வககப ப�ன த�லகரம மக�தம�வம ததசபகத� எனனம ஒர பத�ய தவதரததய வEககததககக சக�ணட வநத�ரபபத�கத தத�னற�யத. தன� மன�தனகக மகத�யம ச�தத�களம அ$�பபதத பரEய தவததகக இலடச�யஙகள. இநதப பத�ய தவததகதக� எலல� இலடச�ய தந�ககமம ததசம$�வ�ய பயனகர$த தரவத�க அரமககபபடடரகக�றத. இநதப பத�ய தவதரதச சசயயம தய�க�க$�ல இர$யவன�க அவரகள கட/தத�ல த�னம இரகக�தற�ம எனபரத எணண� சயணண�ப ப��தத�ன ர�L�ர�மன. சதத�ய�கக�ரகம எனற பதத சத�/��ன அரதததரதப ப�ரகத�ஸவரன வ�$கக�யதப�த அவன ப�ரம�பப அர/நத�ன. 'இயககம' எனற ச�த�ரண வ�ரதரதரய வ�/ப சப�ர$�Eம உள$த�ய�ரநதத அத.

ச�ரறய�ல அவரகளகக அ$�ககபபட/ உணவ ம�கம�க தம�சம�ய�ரநதத. ஒர ந�ள ப�ரகத�ஸவரனகக அ$�ககபபட/ தகழவரகக க$�ய�லரநத ஒர கரபப�ன பசச�ரய எடததக க�டடவ�டட அநதக க$�ரய உணண�மல மரலய�ல ஒதகக� ரவதத�ர அவர. தவற சதத�ய�கக�ரக�க$�ல ச�லர வய�றறப தப�கக�லம ச�லர வ�நத�ய�லம தவதரனபபட/�ரகள. எலல�வ�த வகபபக ரகத�களம தசரநத தஙகள உணவகக�ன ச�ம�னகர$க சக�டததவ�ட/�ல த�ஙகத$ உணவ தய���ததப ப��ம�ற�க சக�ளவத�க வ�டதத தவணடதக�ர$ச ச�ரற ந�ரவ�கம ஏறறத. ப�ரகத�ஸவரனகக நனற�கச சரமககத சத��யம. சரமயல சப�றபரப அவர மக�ழசச�தய�ட ஏறறக சக�ண/�ர. அவரகக�ன உதவ�கர$ச சசயவத�ல ர�L�ர�மன மன ந�னற�ன. வ�தத�ய�சம ப�ர�மல சப��ய சப��ய தரலவரகள

Page 30: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

எலல�ரம பநத�ய�ல அமரநத ச�பப�ட/ரதக கணட அவனம ப�ரகத�ஸவரனம ம�கவம த�ரபத�யர/நத�ரகள. ச�ல சதத�ய�கக�ரக�கள உணவப பநத�ய�ல ப�ர�ரததரனக க�தஙகர$ப ப�டன�ரகள. தவற ச�லர ப�ரத�ய�ரர/ய 'இதநதர மரனய�ன ந�ஙக�' - எனற சத�/ஙகம சதநத�ரததவ� தத�ரய இன�ய எடபப�ன கரலல ப�டன�ரகள. ந�ய�யம�ன க�ரணததகக�கப தப�ர�டச ச�ரற பகநத�ரகக�தற�ம எனற சதத�ய ஆதவசம அஙக எலல�ரககம இரபபரதப ப�ரதததப�த அவனகக அத தன�ப சபரம�ததரத அ$�ததத. ச�ரறசச�ரல தவச ச�ரலரயப தப�லரநதத.

தபடர/ மததரஙக மதலய���ன ந�ல�ய�ர த�வயப ப�ரபநத ஆர�யசச�யம, ப�ரகத�ஸவரன�ன க�ரத வகபபம, ர�L�ர�மன த�தன வ�ரமப� ந/தத�ய ப�ரத� ப�/ல வகபபம ம�ரல தவர$க$�ல சதத�ய�கக�ரக�கர$ உறச�கப படதத�ன. 'வநதத ம�தரம எனதப�ம - எஙகள ம�ந�லதத�ரய வணஙகதம எனதப�ம' - எனற ப�டய ஒவசவ�ர மரறயம ச�வசகத� ததமபம த�ரக மநத�ரம ஒனரற ஓத� மடதத மக�ழசச� அவரகளககக க�ர/ததத. ர�L�ர�மன தவலர ச�ரறகக வநத ஒர வ�ரதத�ல, அவன த�ய சச�லல ரததனதவல பததர ரகபப/ எழதபபட/ கடதம ஒனற அவனககக க�ர/ததத. அநதக கடததத�லரநத தனனர/ய த�ய ம�கவம அத�ரநத தப�ய�ரகக�ற�ள எனபரத அவன உணர மடநதத. அதறகபபறமம ம�தம ஒனதற� இரணத/� - அவன த�ய சச�லலப பததர தகடட எழத�ய கடதஙகள அவனககத தவற�மல க�ர/ததக சக�ணடரநதன. ஐநத�ற ம�தஙகள வ�ர$ய�டடப தப�ல தவகம�க ஓடவ�ட/ன. ச�ரறவ�சம நனற�கப பEக�வ�ட/த. மரடடத தரரய�ல க�தத�ன வ���பப�ல தககம க/ வநதத. அததவ ஓர ஆச�ரம வ�ழகரக தப�ல�க�ய�ரநதத. மதரரய�லரநத அநத ம�தம கடதம வரதவணடய வEககம�ன ததத�ககக கடதம வர�மல, இரணட ந�ள கE�ததப பதததர தந��ல சநத�தத அவரனப பதர�லல அரEததச சசலவதறக�ன ஏறப�டகள/ன வநத�ரபபத�கத சத��வ�தத�ர அவர. அவன அதறக�ன க�ரணதரதக தகட/தப�த,

"உஙகமம� சநரலரம சர�மப தம�சம�ய�ரகக. இனனம சரணட மண ந�ள த�ஙகறத க/க கஷ/ம" எனற கவரல தத�யநத கரலல பத�ல கற�ன�ர பததர. ர�L�ர�மன 'பதர�லல' மதரர தப�க வ�ரமபவ�லரல. ச�ல த�னஙகளகக மனப தபடர/ மததர�மலஙக மதலய���ன த�ய�ர க�லம�ன சசயத� தவலர ச�ரறகக வநததப�த 'பதர�லல ஊர தப�ய வரம�ற' - அவரர எலல� சதத�ய�கக�ரக�களம வறபறதத�யதப�தம, அவர தப�க மறதத�ரநத�ர. த�யத த�ரந�டடன வ�டதரலகக�கக க�ர/தத�ரநத தனபதரதப பநத ப�சக கவரலய�ல ச�ல ந�டகள க/ இEகக வ�ரமப�த அநத சநஞசரம, அவன�/ம இரநதத. 'பதர�லல', அரEததப தப�வதறக�ன எலல� ஏறப�டகள/னம வநத�ரநத பதததர�ட தப�க மறததவ�ட/�ன, அவன. அவர எவவ$தவ� வறபறதத�யம அவன தகடகவ�லரல.

"அநதப சபண மதரததகக ஏத�சசம சச�லலணம�?" எனற பததர தகட/தப�த மதலல அவனகக அவர ய�ரரப பறற�ச சச�லலக�ற�ர எனதற ந�ரனவ வரவ�லரல. ப��யவம�லரல. ச�ற�த தநரம கE�ததப ப��நததம தக�பம த�ன வநதத.

"ந�ஙக எனன பதததர; எநசதநத ஒணண� நமபரச சநதப ப�றவ�களகசகலல�தம� தகவல தகடக�ற�ஙக...? அதககம எனககம எனன இரகக? ந�ன எதககச சச�லலணம, எனன சச�லலணம?" எனற கடரமய�கக தகட/தம, பததர தபச�மல தப�யவ�ட/�ர. ஆன�ல அவர தப�ய சவக தநரம�ன ப�னபம பEககம�லல�த ஒரதத�கக ஏத�வத தகவல உண/�? - எனற தனரன எதறக�க அவர தகட/�ர எனபத ப��ய�மல அவன மனம தய�ச�ததக சக�ணத/ இரநதத; பததர எனன ந�ரனததக சக�ணட அபபடக தகட/�ர. எனன எத�ரப�ரததக

Page 31: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

தகட/�ர எனற அநம�ன�ககக க/ அவன�ல மடயவ�லரல.

ச��ய ஒ$�ய�ல மககதத� ம�னனம, நரக ஓட ஒ$�க�ற இதழகள/ன கடய அநத வச�கரம�ன மகமம, கணகளம, வரணய�ன கரலம, கரலன வரண இன�ரமயம சமலல சமலல அவன ஞ�பகதத�ல வநத தப�ய�ன.

"அவர$ப பறற� எனன�/ம தகவல தகடக எனன இரகக?"

ந�ண/ தநரம இநத ச�நதரனய�லரநத அவன ம�$வ�லரல. அமமன சநந�த� வ�சலல த�ன ரகத�ன தப�தம, அதறக மனன�ல தக�வ�லககளளம தனரன அவள ப�ரதத�ள எனபதம இபதப�த அவனகக ந�ரனவ வநதத. பததர வநத தப�ன அவசரதத�லம, பரபரபப�லம, அவ��/ம தகடடத சத��நத சக�ள$ தவணடய பல வ�ஷயஙகர$த த�ன தகடக மறநத வ�டத/�ம எனபரத ந�த�னம�க ந�ரனததப ப�ரதத தப�தத�ன உணர மடநதத. மதத�ர$பபன, கரச�ம� இரவரரயம பறற�ய வ�வரஙகள, வ�சக ச�ரல எபபட நர/சபறக�றசதனற ந�ரலரம, தனதன�ட அமமன சநந�த� வ�சலல ரகத�ன மறற இர சதத�ய�கக�ரக�கள பறற�ய வ�வரஙகள, எரதயதம த�ன பதத��/ம வ�ச���ததத சத��நத சக�ள$வ�லரல எனபரத அவர பறபபடடப தப�ன ப�னதப அவன ந�த�னம�க உணரநத�ன.

த�ன வரவ�லரல எனபரத அற�நத�ல தன த�ய�ன மனம எனன ப�டபடம எனபரத எணண�ப ப�ரதததப�த அவனகதக தவதரனய�கவம இரநதத. அநத அத�ரசச�ரய அவ$�ல த�ஙகதவ மடய�சதனபத அவனககத சத��யம.

"உஙகமம�வகக ந�த�ன ஒதர ப�ளர$னன�ப தப�ய�டட வறதத�ன ந�ய�யமன ப/றத எனகக. பத�னஞச ந�ள வரர க/ப 'பதர�ல'தல தப�ய�டட வரல�தம?" எனற�ர ப�ரகத�ஸவரன. அவதர இபபடச சச�லலயரதக தகட/ தப�த, 'தப�யவ�டத/ வநத�ரககல�தம�?' எனற க/ அவனககத தத�னற�யத. தனரன அற�ய�மல அவன அனற மழவததம ஓய�மல அவ��/ம தன த�ரயப பறற�யம அவளககத தன தமலள$ ப���யதரதப பறற�யதம த�ரமபத த�ரமபப தபச�க சக�ணடரநத�ன. எவவ$தவ� மனரதக கடடபபடதத�க சக�ள$ மயனறம அவன�ல அரதத தவ�ரகக மடயவ�லரல. அவன மனம எனன ந�ரனகக�றசதனற ப��நதத�ன ப�ரகத�ஸவரன அநத தய�சரனரய அவனககக கற�ன�ர. 'அவவ$வ தரம தனனர/ய க�லட கர/ தவரலகர$சயலல�ம வ�டடவ�டட, எனகக�க தவலரககத ததடவநத பததரகக உபச�ரம�க ஒர வ�ரதரத நனற�க/ச சச�லல மறநதவ�டத/தன' - எனற ந�ரனதததப�த அவசரதத�லம மனக கவரலய�லம பல தவரலகர$ச சசயயத தவற�ய�ரபபத அவனகக ஞ�பகம வநதத.

வடர/யம, அமம�ரவயம சறற�ச சறற�த தயஙக�ய மனதரத அனற ம�ரல ப�ரகத�ஸவரன ந/தத�ய க�ரத வ�$ககவரர ஓர$வ அரமத�யர/யச சசயதத. இரவ சவகதரம உறஙக�மல வ���தத க�தத�ன�ல உடக�ரநத சக�ணத/ இரநத�ன ர�L�ர�மன. மறற சதத�ய�கக�ரக�கள த�றம�ற�கக க�/நத உறஙக�க சக�ணடரநத ச�ரறய�ர$�ல ப�ரகத�ஸவரன அரக�லமரநத அவன மனக கவரலரயப பக�ரநத சக�ள$ மயனற�ர. 'அமம� தப�ய வ�டவ�த$�' எனற பயமம தககமம ம�கநத தப�த சப�றகக மடய�மல அழரகதய வநத வ�ட/த அவனகக. அபதப�த ஒர மதத சதக�தரன�ன ப�சததத�ட அவன தத�ர$த சத�டடத தடடக சக�டதத�ர ப�ரகத�ஸவரன.

Page 32: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

'மனரச வ�டட வ�/�தத' - எனற அவரர/ய ச�தவகம�ன கரல அபதப�த அவன க�தரதக ம�ரதவ�க ஒலததத.

மறந�ள க�ரலய�ல சக�ஞசம கவரல கரறநதத. அனற க�ரல சதத�ய�கக�ரக�கள க$�பபதறக மரற; உ/லல தணண�ர பட/தம ஏதத� பததணரசச� சபறற வ�ட/�ற தப�லரநதத. பநத�கக உணவ ப��ம�றவத, ப�ர�ரததரன எலல�வறற�லம�கக கவரலகர$ அனற பகலல ஓர$வ மறகக மடநதத. வகக�லகள, ஆச���யரகள, சசலவ�ககள$ கடமபதரதச தசரநதவரகள, ச�த�ரணம�ன கடமபதரதச தசரநதவரகள எனற பநத�ய�ல அமரநத ச�ரற உணரவச ச�பப�ட/வரகள ஒவசவ�ரவரம, இபபட எததரன எததரன கவரலகர$ மறநத ததச வ�டதரலகக�க இஙதக க�/நத ம�யக�ற�ரகள எனபரத எணண�யதப�த தன கவரல ம�கவம ச�ற�த�கதவ இரககம எனற தத�னற�யத அவனகக.

ம�ரலய�ல க�ரத வகபப ந/தத�யதப�த எலல� சதத�ய�கக�ரக�களம சறற� அமரநத�ரநத�லம, அவனகக�கதவ அநத வகபரப ந/தத�யததப�ல ந/தத�ன�ர ப�ரகத�ஸவரன. அவன மனம மறற�லம ஆறதல அர/யததகக வ�ததத�ல அவரர/ய உரரகள அரமநத�ரநதன. மறந�ள வ�டநத�ல சவள$�கக�Eரம. ஒவசவ�ர சவள$�கக�Eரமயம அத�க�ரல ஐநத மண�கக எழநத�ரநத, மக�கவ� ப�ரத�ய���ன த�ரபபள$� எழசச�ரயப ப�டவரத வEககபபடதத�க சக�ணடரநத�ரகள அவரகள. மதலல ர�L�ர�மன ப�டவ�ன; அபபறம மறறவரகளம த�ரபப�ப ப�டவ�ரகள. அஙக�ரநதவரக$�ல அவனககம இனசன�ர இரணச/�ரவரககம த�ன ப�ரதம�த� த�ரபபள$� எழசச� நனற�க மனபப�/ம ஆக�ய�ரநதத.

மதல ந�$�ரவ, "ந�ர$கக சவள$�கக�Eரம! க�ரலய�தல த�ரபபள$� எழசச� இரகக. அஞச மண�கதக எழநத�ரககணம. ச�கக�ரம�கத தஙக" - எனற அவரனயம தஙகச சச�லலப ப���யததத�ட தவணடக சக�ணடத�ன அபபறம ப�ரகத�ஸவரன படதத�ர.

அவர க�ரலய�ல ந�தல மகக�ல மண�கதக எழநத�ரநத ர�L�ர�மரனயம எழபப�வ�ட/�ர. சLய�ல க�மபவணடககள இரநத மரஙக$�ல பறரவக$�ன வ�தவ�தம�ன கரலகள ஒலககத சத�/ஙக�ய அதத தவர$ய�ல,

"சப�ழத பலரநதத ய�ம சசயத தவதத�ல பனரம இரடகணம தப�ய�ன ய�வம..."

எனற ர�L�ர�மன ப�/த சத�/ஙக�ன�ன. அபதப�த ய�ரம எத�ரப�ர�மல வ�ர/ன கதரவத த�றகக சLய�ல அத�க��� ஒரவர உளத$ வநத�ர. அவர ரகய�ல ஒர தநத� இரநதத. /க/க எனற படஸ ஒலகக வ�ர/னம அத�க���யம வEககம�லல�த வEககம�க அநத தவர$ய�ல அஙதக வநதரதக கணடம, அவரகள ப�டட ந�றகவ�லரல. ப�டட மடக�ற வரர வ�ர/ன க�தத�ரகக தநரநதத.

"ர�L�ர�மன எனபத?"

"ந�ன த�ன" - எனற ர�L�ர�மன ஓரட மனன�ல வநத�ன.

Page 33: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"மதரரய�ல உன த�ய�ர க�லம�க� வ�ட/�ள. தநத� நடர�தத���கக வநதத."

"....."

"பதர�லல ய�ர�வத அரEசச�ணட தப�க வநத�ல அனபபதறன... ஐ ய�ம தZ� Z���..."

-ர�L�ர�மன ஒனறம தபசத தத�னற�மல அபபடதய த�கப�ரரம ப�டததபதப�ய ந�னற�ன. அEகக/ வரவ�லரல. மனதரத ஏதத� ப�ரசநதத. இரமப அ$�ய�ன ந�$ ந�$ம�ன கமப�கள ஆக�சததககம பம�ககம�க ந�ணட சத��யத சத�/ஙகவத தப�ல ப�ரரம தடடயத. த�ய�ன மகமம மதரரய�ன தக�பரஙகளம, நடவ�க ந�ர ஓடம தக�ர/க�லதத ரவரகய�ன தத�றறமம, சமபநதததத�டம சமபநதம�லல�மலம, உரசவ$�ய�ல தத�னறவதம மரறவதம�ய�ரநதன. சத�ணர/க கE�ய�ல ஏதத� வநத அர/பபத தப�லரநதத.

'சப�ழத பலரநதத' எனற அவன ப�/த சத�/ஙக�ய தவர$ய�ல மறபட இரடடவ�ட/த. வ�ர/ன தரணவர அவரனக க�ணறறடககக கடடகசக�ணட தப�ய இரணட வ�$� தணண�ரர இரறததத தரலய�ல ஊறற�ன�ர ப�ரகத�ஸவரன. சச�நதத த�ய�ன மரணததகதக, ய�தர� உறவ�னர ச�ரவக தகடடத தரல மழகவத தப�ல, மழக�ன�ன அவன.

"அனன�கதக 'பதர�ல'தல தப�ய�ரககல�ம. மகதததல மE�கககக/ உனககக சக�டதத ரவககதல! ப�வம..." எனற�ர ப�ரகத�ஸவரன.

"கரமமல�ம பணணணதம? பதர�லதல தப�ற�ய�?"

"இலரல. தப�க தவண/�ம. ந�ன தப�ய இன�தமல அவள த�ரமப�க சகர/ககப தப�றத�லதல" எனற�ன ர�L�ர�மன. சச�லலமதப�தத அவன கரல கமம�யத. கணகள கலஙக�வ�ட/ன. ச�ரமபபடட அவன அழரகரய அ/கக மயனறரதப ப�ரகத�ஸவரன கவன�தத�ர. அனற மழவதம ர�L�ர�மன ச�பப�/வ�லரல. ய�ர/னம தபசவ�லரல. ப�ரகத�ஸவரன ஆறதல�க ஏதததத� கற�க சக�ணடரநத�ர. மறந�ள பகலலம அவர வறபறதத�ய ப�னதப அவன ஏதத� சக�ஞசம ச�பப�ட/த�கப தபர பணண�ன�ன. ந�$�க ந�$�க அவன மனம ஆற�யத. ஒர வ�ரததககப ப�ன பததர மறபட வநதவ�டடப தப�ன�ர. க�லம ஓடயத.

ஆதம�வ�ன ர�கஙகள

5

1931-ஆம வர/த சத�/ககதத�ல மதலல மக�தம� க�நத� வ�டதரல சசயயபபட/�ர. சத�/ரநத ப�ற தரலவரகளம, சதத�ய�கக�ரக�களம ந�ச/ஙகம வ�டதரல சசயயபபட/�ரகள. க�நத� - இரவ�ன உ/னபடகரக ஏறபட/த. தவல��லரநத ர�L�ர�மன தநதர மதரரகக வரவ�லரல. தவல��லரநத வ�டதரலய�னவரக$�ல மதரர, சப��யக$ம தப�னற ஊரகர$ச தசரநத சதத�ய�கக�ரக�களம இரநதனர. அவரகர$ வரதவறக அவரவரகள ஊ��லரநத சத�ண/ரகளம உறவ�னரகளம வநத�ரநதனர. ஊரகக�ரரகள எலதல�ரம தஙகத$�ட மதரரகக வநதவ�/ச சச�லல ர�L�ர�மரனக கபப�ட/னர.

Page 34: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

ப�ரகத�ஸவரதன�, தனதன�ட பதகதக�டர/கக வநத ச�ல ந�டகள தஙக�வ�டட அபபறம மதரர தப�யக சக�ள$ல�ம எனற அவன�/ம கற�ன�ர. பததர கர/ச�ய�க மதரரய�லரநத தவலரகக வநததப�த, அனனககE� மண/பததச சநத�ல ஒணடக கடததனம இரநத வடடலரநத ப�தத�ரம, பண/ம, தடடமடடச ச�ம�னகர$ ஒE�தத, தமலர வடடல சச�நத உபதய�கததகக ரவததக சக�ணடரநத ம�டப பரண�ல கடடப தப�டடவ�டம�ற அவன கடததத�ல சத��வ�ததபடதய சசயத வ�ட/த�கக கற�ய�ரநத�ர. வ�சக ச�ரல நனற�க ந/பபத�கவம கற�ய�ரநத�ர. 'எபபட ந/கக�றத? ய�ர வ�/ரக சக�டகக�ற�ரகள? - பதத���ரககள, பததகஙகள வ�ஙக ய�ர உதவக�ற�ரகள?' எனசறலல�ம அவன தணடத தணடக தகட/தப�த,

"அசதலல�ம இபப எதககஙக தமப�? ந�ஙக வ�டதரலய�க� வநதபபறம ச�வக�சம�ப தபச�ககல�ம" - எனற மழபப�வ�ட/�ர பததர. ஒர தவர$ அவதர ரகபபணதரதச சசலவE�ததச சசயத சக�ணட அரதத தனன�/ம சச�லலக கசக�ற�தர� எனற தத�னற�யத அவனகக. மதத�ர$பபனம கரச�ம�யம க/லர ச�ரறய�லரககம சசயத�ரயயம, அநதத த/ரவ பததர வநத�ரநததப�தத�ன அவன தகடடத சத��நத சக�ணடரநத�ன. எனதவ, ப�ரகத�ஸவரதன�ட பதகதக�டர/ தப�ய ஒர வ�ரதம� பததந�த$� தஙக� வ�டடப தப�கல�சமனற அவனகதக தத�னற�யத�ல, அவன அவ��/ம மறகக�மல ஒபபக சக�ண/�ன.

'வடர/க க�ல சசயத ச�ம�னகர$ தமல��ல சக�ணட தப�யப தப�ட/�ய�றற. வ�சகச�ரல ஒழஙக�க ந/கக�றத' - எனற இரணட வ�வரஙகளதம அவன உ/னடய�க மதரர தப�க அவச�யம�லரல எனபரத அவனகக உணரதத�ன. அவன ப�ரகத�ஸவரதன�ட பதகதக�டர/ககப தப�ன�ன.

அநத ஒர வ�ரமம மழரமய�க அவன பதகதக�டர/ய�ல தஙகவ�லரல. தப�கமதப�த இரவரதம த�ரசச�ய�ல இரணட ந�ள தஙக�ச ச�ல ததச பகதரகர$யம சத�ண/ரகர$யம சநத�ததனர. பதகதக�டர/ய�ல மனற ந�டகள இரகக மடநதத. ஒர ந�ள ப�ர�னமரலககம, இனசன�ரந�ள அனனவ�சல க�ர�மததககம, அவரன அரEததச சசனற�ர ப�ரகத�ஸவரன. அவரர/ய கடமபதத�ல எலல�ரம ர�டர/ நறகப பEக�ய�ரநதரதயம, மரனவ� கEநரதகள உடப/ அரனவரம கதரண�நத�ரநதரதயம ப�ரததப சபரரமபபட/�ன அவன.

அவன மதரர த�ரமபமதப�த க�ரரககட வரர ப�ரகத�ஸவரனம க/ வநத�ர. க�ரரககடய�லம அவரகள சநத�கக தவணடயவரகள இரநத�ரகள. க�ரரககடய�ல அவனகக வ�ர/ சக�டககமதப�த, "ந�ர$ய�லரநத ந�னம என மரனவ�யம ப�ரத� ப�/லகர$ப ப�டக சக�ணத/, சதரத சதரவ�ய, எஙகள பதகதக�டர/ச ச�ரமய�லள$ க�ர�மம க�ர�மம�யக கதரத தண�கர$ச சமநத வ�றகல�சமனற�ரகக�தற�ம. மதரரய�ல ந�ஙகளம அத ம�த��� ஏத�வத சசயத�ல எனககச சநதத�ஷம�ய�ரககம" - எனற சச�லலயனபப�ன�ர ப�ரகத�ஸவரன. கதரப ப�ரச�ரதத�ல ஈடபடவத�க அவனம அவரகக வ�ககக சக�டதத�ன. ஒரவரர ஒரவர ப���வத பரஸபரம இரவரககதம தவதரனய$�பபத�ய�ரநதத; அவரர/ய நடப�ன அரரமரயப பல ம�தஙகள உ/ன�ரநத பEக�யதப�த உணரநதரத வ�/ இபதப�த இநதப ப���யம வ�ந�டக$�ல ம�கம�க அத�கம�க உணரநத�ன ர�L�ர�மன. அவன மதரரகக வநத தநரம இரவ எடட மண�கக தமலரககம. பறபபடக�ற த�னததனற இபபட இரடடல த�ன பறபபடத/�ம எனபத ந�ரனவ வநதத. தமலகதக�பர வ�சலகக வநத ந�னற தப�தத�ன எஙதக தப�யத தஙகவத எனற தகளவ� எழநதத. த�ய இறநத அநத வட ம�க

Page 35: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

அரக�தலதய இரபபரத உணரநத தப�த மனம சநக�ழநத அழதத. ரவதத�யந�தயயர வடடகதக�, தL�Zப ச�ர வடடகதக� தப�கல�ம எனற தத�னற�ன�லம, சப�த தவரலகர$ச சசயவதறக வ�சகச�ரலய�ல தஙகவதத நலலசதனற ந�ரனதத�ன ர�L�ர�மன.

'பததர வ�சகச�ரலரயப படடக சக�ணட வடடககப தப�ய�ரநத�ல எனன சசயவத?'

'வடடககப தப�ய�ரநத�லம பரவ�ய�லரல. பததர வட பககதத�தலதய சசமப�யன க�ணறறச சநத�தலத�ன இரகக�றத, அஙதகதய தப�யச ச�வ�ரய வ�ஙக�க சக�ணட வநத வ�/ல�ம...'

-இநத மடவகக வநததம அவன வ/கதக த�ரமப�க தக�பர வ�சலலரநத ச�தத�ரர வத�கக ந/நத�ன. அவன ந�ரனததபட பததர கர/ பட/பபடடரநத�லம, நலல தவர$ய�க வ�சக ச�ரல ம�டய�ல வ�$கக சவ$�சசம சத��நதத. ய�தர� வ�சக ச�ரல ம�டய�ல இரபபரத அற�ய மடநதத.

வ�சக ச�ரலகக�க தமதல படதயற�யதப�த ம�டக கதவ த�E�டடரநதத. கதரவ சமதவ�க தடடன�ன அவன. உளத$ தகட/ தபசசக கரலக$�லரநத ந�ரலநத தபர கடய�ரகக�ற�ரகள எனபரத உணர மடநதத. கதரவத த�றநததத மதத�ர$பபன த�ன. நணபரன அபபடதய கடடத தழவ�க சக�ண/�ன ர�L�ர�மன. கரச�ம�யம, அநந�யத தண� மற�யலல அவதன�ட ரகத�ன உளளர நணபரகளம, பததரம ந�றக�லக$�ல அமரநத�ரநதனர. வ�சகச�ரலய�ல இபதப�த ஐநத�ற பரEய ம/கக ந�றக�லகளம, இரணட பததக அலம���யம, ஒர சப��ய தமரLயம இ/ம சபறற�ரபபரதக கவன�தத ஆசச��யபபட/�ன அவன. இ/ததகக வ�/ரக சக�டகக மடய�மல வ�சக ச�ரலதய ந/கக மடய�த ந�னற தப�ய�ரககதம� எனற பயநதவனகக, 'அபபட இலரல! வ�சக ச�ரல ந/கக�றத' எனற பததர தவல��ல வநத சச�லல, ந�மமத� அ$�தத�ரநத�ர. இபதப�த இநத வ$ரசச� அவனககப பதரமய�ய இரநதத. நணபரகள எலல�ரம அவரன உறச�கம�க வரதவறற அ$வ$�வ�ன�ரகள. பததரரத தவ�ர மறறவரகள இபதப�தத�ன அவரனப ப�ரகக�ற�ரகள. ஆதல�ல அவன த�ய இறநதரதப பறற�த தககம தகடபத�ல ச�ற�த தநரம கE�நதத. தககப தபசசத சத�/ஙக�யததம அஙக�ரநத கலகலபபப தப�யவ�ட/த.

"தமப� ந�ன தப�யக கபப�ட/பபதவ 'பதர�ல'தல வநத�ரககல�ம, சப��யமம� மனச தந�கப பணண�ரகக தவண/�ம. ந�ன த�ரமப� வநத, 'அமம� உஙக மகன பதர�லதல வர ம�டத/னன�ட/�ர'னன க/ச சச�லலதல, 'சLய�லதல வ�/ ம�டத/ஙக�ற�ஙக சப��யமம�! ந�ம சக�டதத வசசத அவவ$வ த�ன'ன சப�ய சச�னதனன. உள$ரதச சச�லலய�ரநத� அநதமம� இனனம சர�மப மனச சந�நத தப�ய�ரககம. 'அநதக க�நத�ககத தததக சக�டககதத�ன ந�ன ப�ளர$ சபறதறன. எனககக சக�ள$�ப தப�/ப சபறதல'னன அனனம�ற�கக�டத/ தப�யச தசரநத�ஙக ப�வம!..." எனற பததரம அமம�ரவப பறற�ப தபச ஆரமப�தத வ�/தவ, ஒனறம சச�லலத தத�னற�மல கணகலஙக�ப தப�ன�ன ர�L�ர�மன. ச�ற�நத தநரம ய�ரர/ய தபசசக கரலமறற தன� சமfனம ந�லவ�யத அஙதக.

மதத�ர$பபன, கரச�ம�, பததர மவரரத தவ�ர மறறவரகள வ�ர/சபறறக சக�ணட தப�ன�ரகள. அஙக�ரநத தயரச சழந�ரலய�ல வ�ரதரதக$�ல சச�லல வ�ர/சபற அஞச�தய� தயஙக�தய�, L�ர/ய�ல ரகயரசதத வ�ர/ சபறறனர அவரகள. ம�தம�ரநத மவரககம பரஸபரம தபசவதறக எததரனதய� வ�ஷயஙகள இரநதம சத�/ரநத சமfனதம

Page 36: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

ந�டததத. ர�L�ர�மன இனனம மனம சத$�நத தரல ந�ம�ரவ�லரல. அவன மனம ச��ய�க� அவன�கப தபசக�றவரர அவரன அபபடதய வ�டவத நலலசதனற மறறவரகள தபச�மலரநதனர. ச�ற�த தநரதத�றகப ப�ன அவதன தரல ந�ம�ரநத மதத�ர$பபரன வ�ச���தத�ன.

"உஙகளககதத�ன சர�மபக கஷ/ம. தவரல தவற தப�ய�ரககம. ம�சக கணகக�தல சLய�ல வ�சம பணண�டடஙக, கடமபதரத ய�ர கவன�சசண/�த$�, எனன ச�ரமதம�?"

"அபப�டதத�ன ந�ன கவரலபபடத/ன ர�L�! ஆன�, இதத� பககதத�தல இரகக�தர; இநதப பணண�யவ�$ன தயவதல ம�சம தவற�தம என கடமபததககப பண உதவ� க�ர/சச�ரகக. 'க�லட கர/ ரதத�னதவல பததர ம�த� ம�தம பணம சக�டதத உபக�ரம பணண�கக�டட இரகக�ர'ன என சமச�ரம எழத�ன கடத�ச� சLய�லககக க�ர/சசபப எதத�ன� சநதத�ஷம�க இரநத�சசத சத��யம�?" எனற பததரரக க�டடப பத�ல சச�னன�ன மதத�ர$பபன.

"ததசமக�ற சப��ய கடமபதரதக க�பப�ததறதகக ந�ம கஷ/பப/தற�ம. அபப நமதம�/ ச�னனக கடமபதத�தல எததரனதய� கஷ/ஙகள, நஷ/ஙகள எலல�ம வரத."

"எனனத ச�த�ரணம! உன நஷ/ம சர�மபப சப��ச ர�L�. ந� சLய�லககப தப�க�ம இரநத�ரநத� உன த�ய�ரகக இபப�ட தநரநத�ரகக�த..."

"தநரநதத தநரநத�சச... மரணம ந�ம தடகக மடஞசத�லரல..."

"அனனககE� மண/பததச சநத�ல தப�ரஷரனக க�ரல பணண�ச ச�ம�னகர$சயலல�ம தமலர வடடதல சக�ணட தப�யப படடய�சசனன பததர சச�னன�ர. இன�தம எஙதக தஙகப தப�தற? உனகக ஆடதசபரன இலதலனன� சக�ஞச ந�ர$ககத சதறக வ�சலதல எஙகத$�/ வநத தஙகல�ம ர�L�."

"தஙகறத ஒர சப��ய ப�/�? இஙதகதய வ�சகச�ரலய�தல க/த தஙக�பதபன. க�தE படய�றஙக�ன�ல பததர க�லட கர/ய�ல க$�ககக சக�ள$ மடயம. பததர த�ன மனச ரவககணம..."

"தபஷ�த தஙகல�ம! ந�ஙக தகடட, ந�ன எதகக�வத ம�டத/னன�ரகதகன� தமப?"

"ஆன�லம, உஙக அனமத� தவணம�லலய� பதததர?"

"அனமத�ய�ம, சப��ய அனமத�! இசதலல�ம எனன தபசசனன தபசற�ஙக தமப?"

ர�L�ர�மன பததரரப ப�ரததச ச���தத�ன.

"உஙகளகக�க எபபடபபட/ மனஷ�ளஙகள$�ம எனசனனனதவ� சசயயக க�ததகக�டடரகக�ஙக. ந�ன சப��ச� எனன சசஞச�/ப தப�தறன தமப..."

"எனகககக/ இஙதக எஙக�ய�வத ச�தத�ரர வத�ய�லதய ஒர எ/ம ப�ரஙக, பதததர! ந�னம ரதயல சமஷ�ரனத தகக�டட வநத/தறன," - எனற�ன, அத வரர தபச�மலரநத

Page 37: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

கரச�ம�. உ/தன ர�L�ர�மன மறதத�ன.

"தவண/�ம! ந� ப�ணடய தவ$�$ர சதரவ�தலதய இர. க�நத�ரயப பதத�ப தபசறவஙக ந�ல� பககதத�தலயம ஊரல இரககணம. எலல�ரம ஒதர சதரவ�தல மடடம கவ�ஞச�/பப/�த."

ஃபண/�பஸ மண� ஒனபதடததத.

"மண� ஒனபதடககதத. ந�ஙக ஏத�வத ச�பப�/ தவண/�ம� தமப?"

"ந�ஙகள$�ம?"

"ந�ன ச�பப�ட/�சச. மதத�ர$பபனம கரச�ம�யம வடடககப தப�ய�டவ�ஙக. உஙகளககதத�ன ஏத�வத வ�ஙக�ய�ரணம; வ�ஙக�ய�ரடடம�?"

"தவண/�ம, ந�தன தப�யச ச�பப�டடகக�தறன, பதததர! ஆன�, ந�ன த�ரமப� வரற வரர ந�ஙக இஙதக இரககணம, எனகக உஙகக�ட/க சக�ஞசம தபச தவணடய�ரகக."

"இஙதகய�? ச��! இரகதகன. பககதத�ல கர/ எதவம இரகக�த. ந�ஙக தமலம�ச� வத�ய�ல கடடசசடட மண/பம பககம�யப தப�யப ப�ரதத�ல த�ன ஏத�வத சரணட ப�ல கர/, ம�ட/�யக கர/ த�றநத�ரககம. ந�ஙக த�ரமப� வரவரர ந�ன இரகதகன தமப... தப�ய வ�ஙக..."

- கரச�ம�, மதத�ர$பபன, ர�L�ர�மன மவரம பறபபட/னர. கரச�ம�யம, மதத�ர$பபனம தமலம�ச� வத� வரர க/ ந/நத வநத, ர�L�ர�மரன வ�டட வ�டடப தப�வதறக�க உ/ன வநதனர.

தமலக தக�பர வ�சல சதரவம /வன ஹ�ல தர�டம சநத�கக�ற இ/தத�ல தமறகம�ச� வத�ய�ல கடடசசடட மண/பததரதக ஒர ப�ல கர/ த�றநத�ரநதத. கரச�ம�ரயயம, மதத�ர$பபரனயம க/த தனதன�ட ஏத�வத ச�பப�டமபட தவணடன�ன ர�L�ர�மன. இரவரம மறததவ�டடச ச���ததக சக�ணத/ வ�ர/ சபறறனர.

ர�L�ர�மன ப�ல கர/ய�ல க�ர/ததரதச ச�பப�டடப ப�ரலக கடததவ�டட, வ�சக ச�ரலககத த�ரமப�ன�ன. பததர அவனகக�க வ�சக ச�ரலய�ல க�தத�ரநத�ர.

ஆன�ல, இசதனன? ந�றக�லகள ம/கக� ரவககபபடட, தமரL ஓரம�க ஒதகக�ப தப�/பபடட, நடவ�கத தரரய�ல சமதரத வ���ககபபடடரகக�றதத! சமதரதய�ன இரபறமம எமப�ர�ய/�� தவரல சசயத பபதப�ட/ தரலயரணகள க�/கக�னறன! ஓர ஓரம�க ஒர சவள$�க கL�வம, பககதத�ல தமதல /பர�வ�ல மடய தம$ரம ரவககபபடடரகக�னறனதவ!

"இசதலல�ம எனன பதததர! நமம பரEய பததமர/ப ப�ரயக க�ணலதய? உஙக வடடலரநத தரலக�ண� சமதரத சக�ணட வநத�ஙக$�?"

ஒர ந�ம�ஷம பத�ல சச�லலத தயஙக�வ�டட, "அபபடத த�ன வசசககஙகத$ன தமப�?" -

Page 38: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

எனற சச�லலச ச���தத�ர பததர. ச���ததக சக�ணத/ /வர�வ�ல மட ரவதத�ரநத சவள$�த தம$ரர எடததப ப�ரல ஆறறத சத�/ஙக�ய அவ��/ம,

"பதததர! ந�ன ப�ல கடததவ�டட வநத�சச. ந�ஙக தவதற சக�ணட வநத�ரகக�ஙகத$?" - எனற மறதத�ன ர�L�ர�மன.

"பரவ�ய�லரல தமப! ஆய�ரம�ரநத�லம கர/பப�ல வடடப ப�ல ஆய�டஙக$�?" - எனற சச�லலக சக�ணத/ ப�ரல ஆறற� அவன�/ம சக�டதத�ர. ரகய�ல வ�ஙக�ய ப�ல கள$�ச சச�ட/�யப ப�த�மக�ர ந�றததகக இரநதத. பசரசக கறபரமம கஙகமபபவம கமகமசவனற மணநதன. அவன ப�ரலக கடதத�ன. ப�ல அம�ரதம�ய�ரநதத.

"சLய�லதல கட/�ந தரரய�லம சம�ரடடக க�தத�னலயம படததப படததச சஙக/பபடடரகக�ஙக. ந�ஙக நலல�த தஙகஙக தமப! சமம� அரலயபப/�த. உ/மரபயம கவன�சசககணம. உஙகர$க கவன�கக இபதப� உஙகமம� க/ இலரல."

"அத ச��! பறபபடட/�த�ஙக பதததர! ந�ன உஙகக�ட/ப தபசணமதனதன?"

"எனன தபசணம? எலல�ம க�ரதத�தல தபச�பபம! இபப தஙகஙக தமப!"

"இலரல? அஞச ந�ம�ஷம இரநத�டடப தப�ஙக. உஙக க�லட கர/ வரம�னம எனனனன எனககத சத��யம பதததர. ந�ஙக க/தன� உ/தன� வ�ஙக� அத�கம�ச ச�ரமபபடடரகக�ஙகனன சத��யத. ந�றக�ல, தமரL, அலம��� எலல�ம வ�சகச�ரலகக வ�ஙக�ப தப�டடரகக�ஙக. சரணட மண தரம தவலர வநத�ரகக�ஙக; கர/ச�த த/ரவ வநத தப�த எஙக�ட/க சக�ஞசம பணமம சக�டதத�ஙக. மதத�ர$பபன கடமபததகக தவற ம�ச� ம�சம கடதத�ரகக�ஙகத$. வ�சக ச�ரல வ�/ரகயம ந�ஙக த�ன கடதத�ரககணம. இததரன சப��ய சசலவ உமககத த�ஙக�தஙக�றத எனககத சத��யம; ந�ரம சப��ய கடமபஸதர..."

"அதகசகனன இபப? ச�வக�சம�யப தபச�ககவதம?"

"தவலரதல ந�ன தகட/பபதவ இபபடதத�ன பத�ல சச�லலத தடடக கE�சச�ர? த�யம ப�ளர$யம�ன�லம வ�யம வய�றம தவறத�ன பதததர! வ�வரம சச�னன�ரன� நலலத."

பததர ச���தத�ர. பத�ல சச�லலத த�ணற�ன�ற தப�லச ச�ற�த தநரம தயஙக�ன�ர.

"நமம ச�தநக�தம ந�டககணமன� ந�ஙக இரதச சச�லலணம..."

"தஙகஙக தமப? இபப இதகசகனன அவசரம? வ�டஞச தபச�ககபப/�த�?" எனற மழபப மயனற�ர. அவன வ�/வ�லரல.

"ந�ன ந�மமத�ய�கத தஙகணமன� ந�ஙக இதககப பத�ல சச�லலய�கணம பதததர?"

பததர தமலம ச�ற�த தநரம தயஙக�ன�ர.

"இத�தல தயஙகறதகக எனன இரகக?"

Page 39: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"சச�னன�, உஙகளககக தக�பம வரதம�னனத�ன பயம�ய�ரகக தமப! 'மதரததகக ஏத�சசம தகவல சச�லலணம�'னன தவலரதல தகட/பபதவ உஙகளகக தக�பம வநத�சச?"

"அதககம, இதககம எனன சமபநதம? அரத ஏன இபப சச�லலக க�ட/ற�ர?"

"சமபநதம இரகக�றத�ன�தலத�ன பயபப/ தவணடய�ரகக. உபக�ரம பணண வநத ததவரத தப�ல அநதப சபணணத�ன வலவ�தல வநத உபக�ரம பணண�கக�டடரகக. அதகக ந�ஙக ஒர சதயவதரதப தப�ல, சத� உஙகர$தய சநரனசச அத உரக�டடரகக..."

"தப�தம ந�றததம! ஒர ததவடய�ளர/ய உபக�ரதத�தல ந�ம இநதத ததசதரதக க�பப�தத தவண/�ம."

"ந�ஙக இநத வ�ரதரதரயச சச�லலகக/�த, தமப! மததவஙக சச�லலல�ம; ஆன�, ந�ஙக சச�லலகக/�த. க�நத�ரயயம, அஹ�மரசரயயம, சதத�யதரதயம நமபறவஙக இபப�ட உத�ச�னம�ப தபசபப/�த. 'க/வள மன�தரனதத�ன பர/சச�ர - மன�ததன� L�த�கர$ப பர/தத வ�ட/�ன'ன க�நத� சநரனகக�ற�ர. மன�தததனரம உள$வஙக, மன�தத தனரம இலல�தவஙகனன உலகதத�தலதய சரணட L�த�த�ன இரகக."

அவரர/ய வ�ரதரதகள அவன இதயதரதத த�கக�ன. இ$ரமத தடபப�தல தபச�ய தபசசகக�க வரநத� தரலகன�நத�ன ர�L�ர�மன. பததரககப பத�ல சச�லல வ�ரதரதகள க�ர/ககவ�லரல அவனகக. அவர க�நத�ய�ன தபரர எடதததம அவனககத த�ட/ வரவ�லரல.

"ந�ஙக ரகத�ன அனன�கக� உஙகர$க தக�வ�லதல ப�ரததத�ம. தக�வ�லதலரநத சவ$�ய�தல வரரபப உஙகர$ வ�லஙக தப�டடப தப�லஸக�ரஙக இழததடடப தப�றரதயம ப�ரததத�ம. எனரன ஏதத� நரக தவரல சசயயறதகக�கக கபப�/ற�பல கபப�டட, இததரனயம சச�லல அழத�சச. ந�ஙக ரகத�னதத அத சச�லலதத�ன எனககத சத��யம. க�ழவ�சலகக ஓட வநததன; ப�ரகக வ�/ம�டத/னட/�ஙக. அபபறம த�ன ரய�லதவ ஸத/ஷனகக ஓடவநததன. அஙதகயம தபசமடயரல. ந�ன தவலரகக வநதபபலல�ம ந�ன� வரதல. 'தப�ஙக! தப�யப ப�ரதத�டட வ�ஙக'னன அத தரதத�தத�ன ந�ன ஓட வநததன. இநத வ�சகச�ரல, மதத�ர$பபன கடமபம, எலல�தரதயம க�பப�தத அதத�ன உபக�ரம பணண�ய�ரகக. உபக�ரம பணணச சச�லல, ந�ன தகடகரல. 'அவர சLய�லககப தப�ய�ட/த�ன�தல எதவம ந�ககபப/�த. ந�ன ததரன. சசயயஙக'னன அதவ�க கபப�டட உபக�ரம பணண�சச. இபபக க/ச ச�ததத மனதன ம�ட வE�ய� எனரனக கபப�டட, 'வநத�சச�'னன தகடடத. 'வநத�சச; ச�பப�/ப தப�ய�ரகக�ர'னதனன. உ/தன உளத$ ஓட இநத சமதரத தரலக�ண�ரயக சக�ண/�நத சக�டததபப�டட, 'ப�வம! சLய�லதல படகக வசத�கள இரநத�ரகக�த! இரத வ���சச நலல�த தஙகச சச�லலஙகள. சம�டர/ ம�டய�தல படகக தவண/�ம; பகல மழதம சவய�லடசச சவகரக தரரய�தல இரககம. உளத$தய படககச சச�லலஙக'னனத. சமதரததய�/ ந�ன உளத$ வரரததககள$ மறபட கபப�டட, இநத கL�, ப�ல, எலல�தரதயம சக�டதத�டட, 'எனரனபபதத� அவரகக ஞ�பகம�வத இரகக� பதததர?'னன கணணதல ந�ர தளமபக தகடடசச! உஙகமம� உ/மபககச சகம�லல�தம படததபப, சரணட வ�டட கர/ ந�ரறயச ச�ததககட வ�ஙக�க சக�டததனபப�சசத. 'ந�தய வநத, சப��யமம�ரவப ப�ரததக கத/ன அமம�'னதனன. அதகக மதரம ஒபபககரல.

Page 40: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

'தவண/�ம! எனகக அவரகர$த சத��ய�த. எனரனப ப�ரதத�, அவரகளககச சச�நதப ப�ளர$ தமதலதய மனச சமசயபபடம. ஊரகக�ரரகளம வமப தபசவ�ஙக. என ப�றவ� ர�ச� அபபட'னனசச. 'த�ச� தனப�கக�யததகக இபப�ட ஒர நலல மனச ந�ரறஞச சப�ணண�'னன ந�தன வ�யநத தப�தனன. அநத அழககப ப�டசச வடடதல தனரன ஒர ததவரதய� ந/ம�/ வசசகக�டடரகக அத. உஙகர$ப ப�ரதத ந�ளத$ய�ரநத ந�ஙகத�ன அதம மனச�தல இரகக�ஙக தமப�. இததரன இஙக�தம�ன சப�ணண அநதச சநத�தல இரகக மடயமதன எனன�தல நமப மடயரல. தவலரதல வநத�ரநதபப, 'மதரததகக தக�பம�ப பத�ல சச�னன�ஙக. அநதப பத�ரல அபபடதய வநத சச�லலய�ரநத� அத மனச ஒடஞச தப�ய�ரககம. ஏதத�, ந�ன� இடடக கடடச சச�னதனன. 'பதர�ல'தல வரம�டத/னன ந�ஙக ப�டவ�தம ப�டசசரதச சச�லல�தம, 'சLய�லக�ரன வ�/ ம�டத/னனட/�ன'ன உஙகமம�வககப சப�ய சச�னன ம�த��� மதரததககம ஒர சப�ய சச�னதனன. அநதக க�நத� மக�ரனப ப�னபறறத சத�/ஙக�ன ந�ளதலரநத ந�ன சப�ய சச�லறரத வ�ட/�சச. ஆன�, எனன சசயய�றத? இத மனசஙகத$�/ உலகம. இஙதக ச�ல சமயஙக$�தல உணரமரயக க/ சப�ய ரபதத�தலத�ன வE�ப/ தவணடரகக தமப!"

அவன பத�ல தபச மடய�மலம, கன�நத தரல ந�ம�ர�மலம உடக�ரநத�ரநத�ன. மEஙக�லகர$க கதத ரவதத மகதரதப பரதததக சக�ணட அவன அமரநத�ரநத ந�ரல த�வ�ர ச�நதரனரயக க�டடயத. ஒர கர/ கரபபத த�ர�டரசக கரலகர$க கவ�ழததத தப�ல அவன தரல சரள சர$�கப படநத கரரம ம�னன�யத. இரநத�றதப�லரநத தரல ந�ம�ரநத அவன பததரர ஒர தகளவ� தகட/�ன.

"சLய�லககப தப�றதகக மநத�, தண�ககர/ மற�யலகக மனதன ஒரவ�ரம�ரககம. அபப, ந�ன ஒர ந�ள ர�தத��� இஙதக படதத�ரநததன. மறந�ள க�ரலய�தல, க�தE படய�றஙகறபப ப�ன பககதத ம�டரயப பதத� உஙகக�ட/ வ�ச���சதசதன; ஞ�பகம�ரகக�?"

"அதகசகனன இபப? ஞ�பகம�ரகக. 'ப�னபககம ஒணண� நமபரச சநதஙக�றத சத��யம�லதல'னதனன. அடதத ந�ள ந�ஙக மதரதரதப பறற�யம வ�ச���சச�ஙக! 'தனப�கக�யததத�/ மகள'னம பத�ல சச�னதனதன?"

"அபப உண/�ன அரவரபபதத�ன இனனம தப�கரல. தக�வ�லதல தவதற, அவத$�/ ய�தர� ஒர பணகக�ர Lம�நத�ர உடக�ரநத�ரநத�தன அனன�கக�?"

"அதகக அவ எனன சசயயவ�?"

"உ/மரப வ�றக�ற ப�வம ம�கம�க தம�சம�னத!"

"மனஷ�த$�/ மனரசப ப��ஞசகக�தம உத�ச�னமம சவறபபம க�ட/றத அரதவ�/ப ப�வம தமப! அஹ�மரசயம சதத�யமம க�நத� மக�தம�தவ�/ உபததசஙகள. ஒர சதத�ய�கக�ரக�கக இததரன உத�ச�னம க/�தஙக..."

அவன�ல பததரககப பத�ல சச�லல மடயவ�லரல. மறபடயம தரல கன�நத சமfனம�ன�ன அவன. மதரதரத அவன ப��நத சக�ளளமபட சசயவத எபபட எனற தய�சரனய�ல பததரம மழக�ன�ர. 'அவத$� ர�L�ர�மன தமல உய�ரரதய ரவதத உரக�க

Page 41: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

சக�ணடரகக�ற�ள! இநதத தமப�ய�ன மனதத�தல� உத�ச�னமம சவறபபம ந�ரமப�க க�/கக�னறன. எபபடய�வத இநத உத�ச�னதரத ம�றற�ய�க தவணடம எனற தத�னற�யத அவரகக. பபதப�னற ம�ரதவ�ன மனமம தக�ம$ம�ன சப�வமம, அத�ரப தபச�த இஙக�தமம ந�ரமப�ய மதரம இநத உத�ச�னதரதத த�ஙக� ந�றக�மல உரக�வ�டவ�ள எனபத அவரககத சத��யம.

பதத��/ம மறபடயம அவதன தபச�ன�ன.

"உஙக வடடதல க�யசச�ன ப�லன ந�ரனசச, அரதக கடசதசன! சத��ஞச�ரநத� அரத சத�டடரகககக/ ம�டத/ன."

"ஆம�ம�? எஙக வடடதலத�தன ந�தத ந�ததம கஙகமபப, பசரசக கறபரமல�ம தப�டடப ப�ல க�யசச�க கடசச�கக�டட இரகதக�ம? சச�லல ம�டடஙக$�, ப�னதன?"

"இநத சமதரத தரலக�ண�சயலல�ம ந�ஙக வ�ஙக�ய�ரககபப/�த பதததர! அவள இதவரர வ�சகச�ரலககம மதத�ர$பபன கடமபததககம, மறறதககம, எவவ$வ கடதத�ரகக�த$�, அவவ$ரவயம கணககப ப�ரததச சச�லலஙக. ந�ர$கக தமலர தப�ய�டட வதரன. வநததம, கணககத த�ரததபப�/ல�ம."

"த�ரர கணகக இலலஙக தமப�, இத! ஆதத�ரதததல தபசற�ஙக. ந�த�னம� தய�ச�யஙக. ப�ன பககததச சநத�தல எதத�ன�தய� ப�வப ப�றவ�ஙக இரகக. அநதச தசறற�தல இநத மதரம ஒர சசநத�மரர. ஒர ததச பகதனகக உபக�ரம பணணனமக�ற மனச அதகக வநதபபதவ இரத ந�ஙக ப��ஞச�டடரககணம. பணதரத எணண�த த�ரபப�க சக�டதத�/ல�ம. ஆன�, அநத நலல மனரச ந�ஙக த�ரபப�த தர மடய�த. பணதரதத த�ரபப�க சக�டதத�, அநத நலல மனசதல மளர$ வ���க சக�டற�பல இரககம..."

ஃபண/�பஸ மண� பத�சன�னற அடததத.

"தஙகஙக தமப�! ந�ன வடடககப தப�தறன. தயவ சசஞச சமதரதய�தல படததககஙக. கடததவஙக - நலசலணணததத�/, மனச தவ�சசத தவ�சச, அமம�வககத சத��ய�தம, அலலசலககத சத��ய�தம, உஙக உ/மப தந�கதமனன தவதரனபபடடக சக�டதத�ரகக�ஙக! சதத�யம�ன அனரப அவம�னபபடதத�பப�ட/�, அபபறம க�நத�ககப ப�னன�தல தப�றதகககக/ நமகக தய�கக�யரத இரகக�த."

கற�வ�டடப பததர பறபபட/�ர. 'க�நத�ககப ப�னன�தல தப�றதகககக/ தய�கக�யரத இரகக�த' எனற த�ன கற�ய கடரமய�ன வ�கக�யததகக ர�L�ர�மன ம�கவம ஆதத�ரம அர/நத ஏத�வத கடரமய�கப பத�ல சச�லலவ�ன எனற அவர எத�ரப�ரதத�ர. அவன பத�ல சச�லல�மல தய�ச�ககதவ, தன வ�ரதரதக$�ல அவன மனம சமலல சமலல ம�ற�க சக�ணடரகக�றசதனபரத உணர மடநதத அவர�ல.

கதரவத த�E�டடக சக�ளளம�ற ம�ணடம கற�வ�டடப படய�றஙக�ன�ர அவர. கதரவத த�E�டடக சக�ணட ச�ற�த தயஙக� ந�னறப�ன, ஏதத� மடவகக வநதவன தப�ல அவன அநத சமதரதய�ல நடவ�கப படததக சக�ண/�ன. தரலயரண சமதரத எலல�ம பவம, சநதனமம மணநதன. பசரசக கறபர வ�சரன கமகமததத. ந�ண/ தநரம பததர

Page 42: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

சச�லலயவறரறசயலல�ம தய�ச�ததக சக�ணத/ படதத�ரநத�ன அவன. அவர சச�லலயத ந�ய�யசமனதற அவனககப பட/த.

'ந�ன இததரன சவறககமபட அவள அபபட எனனத�ன சசயதவ�ட/�ள! அவள ஒணண�ம நமபரச சநத�ல ப�றநததம, தனப�கக�யதத�ன ரகக$�ல வ$ரநததம, வ�ழவதம அவள ப�ரEகள அலலதவ! மன�தரகள எஙதக இரகக�ற�ரகள எனபத சப��த�லரல. எபபட இரகக�ற�ரகள எனபதத�ன சப��யத. L�த�ரயயம, கலதரதயம ரவதத மடடம ந�ன ஒரதத�ரய உத�ச�னம சசயய மடயம�ன�ல, க�நத�ரய மனபபரவம�கப ப�னபறறக�றவன�க இரகக ம�டத/ன; உத�ச�னம - அரககரகளகக�கவம, கரரண - மன�தரகளகக�கவம, க/�டசம - சதயவஙகளகக�கவம உபக��ககபபட/ கணஙகள. எநத அ$வகக மறறவரகர$ உத�ச�னபபடததம கணம எனககள இரகக�றதத�, அநத அ$வகக ந�ன ர�டசZன�க�தறன. எநத அ$வகக மறறவரகள தமல கரரண க�டடம சப�வம எனககள இரகக�றதத� அநத அ$வகக ந�ன மன�தன�க�தறன. எநத அ$வகக மறறவரகள தமல என க/�டசம சகதரத உண/�கக மடயதம�, அநத அ$வகக ந�ன ததவரதய�க�தறன. ததவரதய�க மடய�வ�ட/�லம ந�ன மன�தன�கவ�வத இரகக தவணடம.'

சZf�� சZfர� சமபவதத�ன தப�த மக�தம� கற�ய அஹ�மரசத தததவம ர�L�ர�மனகக ந�ரனவ வநதத. 'சவறபபகக அடபபர/ உத�ச�னம; கதர�தததகக அடபபர/ சவறபப. சக�ரல, சக�ளர$களகக அடபபர/ கதர�தம. உத�ச�னம படபபடய�க மன�தரன அரககன�ககக�றத. கரரணதய� படபபடய�க மன�தரன சதயவம�ககக�றத.'

தய�ச�ததக சக�ணத/ இரநதவன எபதப�த தஙக�தன�ம எனற தனகதக சத��ய�த ஒர தவர$ய�ல நனற�க அயரநத தஙக� வ�ட/�ன. சமதரத - தரலயரணக$�ன ந$�னம�ன நறமணஙகள அவரனச சகம�ன உறககதத�லம தழவ�ய�ரநதன. தககதத�ல ஒர சச�பபனம.

ஒர ததவரத ரக ந�ரறய மலலரகப பககர$ அள$�க சக�ணட ஓடவநத அவன ப�தஙக$�ல சக�டடக�ற�ள.

அவன வ�லக� ந�றக மயலக�ற�ன. தக�பததத�ட "இபபடச சசயய உனகக அரகரதய�லரல" எனற அவன கபப�ட தப�டக�ற�ன.

"ப�தஙகள, அவறரற வE�படக�றவரகளககச சச�நதம," எனற சச�லக�ற�ள அவள. சச�லலய அ$வ�ல ய�தர� வரண வ�ச�கக�ற கரல தகடக�றத. அவள தத�றறம மரறக�றத; வரணயம ந�றக�றத. 'சதலயதலத ர�ம� பகத� ம�ரககம' எனற ய�தர� சமதவ�க இன�ய கரலல ப�டக�ற�ரகள. தககம கரலக�றத.

Page 43: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

ஆதம�வ�ன ர�கஙகள

6

ர�L�ர�மன எழநத�ரநத கணகர$க கசகக�க சக�ணட சம�டர/ ம�டபபககம வநத ரககர$த தகக�ச தச�மபல மற�தத தப�த, எத�ரபபறம ரகபப�டச சவரரதக மதரம ந�னற சக�ணடரநத�ள.

"சசfகக�யம�?" -

அட மனதத�லரநத ஆதம பரவம�க வநத அநதக கரல சகம�ன சஙக�தம தப�ல ஒலததத. த�டசரனற, சசfநத��யவத�ய�ன அவர$ எத�தர சநத�தததம அவனககப தபச வரவ�லரல. 'சசfகக�யம' எனபதறக அர/ய�$ம�கத தரலரய ஆடட ரவதத�ன.

"அமம� க���யம ஆசசப தப�லரகதக!"

"ம! ந�ம சக�டதத வசசத அவவ$வத�ன. எனன சசயயல�ம?" - அவன அவளககப பத�ல சச�னன�ன.

"சர�மப இர$சசப தப�ய�டடஙக..."

"....."

"உ/மபம கறததப தப�ய�ரகதக?"

அநதப ப��வ�ன வ�ச�ரரணய�ன கன�வ�ல மழக�, ஒனறம பத�ல சச�லல மடய�மல தவ�தத ர�L�ர�மன...

"இபபப ப�டனத ய�ர, ந�த�தன?" - எனற தகளவ�ரய தவற பககம த�ரபப�ன�ன.

அவள ச���தத�ள.

"ஏன? ந�ன த�ன ப�டதனன! உஙகர$ச ச�ரமப படதத�மல தககதத�லரநத எழபப எனகக தவற உப�யம சத��யதல?"

"எனன ப�டதன?"

"'சதலயதலத ர�ம� பகத� ம�ரககம'னன ப�டதனன. ஏன? ப�டடப ப�டககலய� உஙகளகக?"

"சர�மபப ப�டசச�ரநதத! க�லஙக�ரதத�தல தகடகறதகக சகம� இரநதத; அத�ன தகடத/ன."

Page 44: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"இனசன�ர தரம ப�/டடம�?"

"ப�த/ன..."

"சதலயதலத ர�ம� பகத� ம�ரககம!"

- அவள ப�/த சத�/ஙக�யததம கற�கக�டட தகட/�ன அவன;

"இதகசகனன அரததம, மதரம?"

"ர�ம�! உனரனப பகத� சசயயம ம�ரககம சத��யவ�லரலதய?" எனற அவன பககம�கக ரகரயச சடடக க�டடப பத�ல கற�ன�ள அவள. அபபடப பத�ல சச�லலம தப�த அவள மகதத�ல சவடகமம பனனரகயம தப�டடய�ட/ன.

அரதக தகடட ர�L�ர�மனகக சமயச�லரததத. இரணட அரதததத�ல அவள அநத வ�கக�யதரதச சச�லலயரத அவன இதயம உணரநதத. 'க�வ�யம, அலஙக�ரம எதவதம கறக�மல த�ச�களகக எபபட இவவ$வ நயம�க உரரய�/ வரக�றத? இவரகள சஙக�ததரத வ�/ நயம�கச சமப�ஷ�கக�ற�ரகள. ந�ரதத�யதரத வ�/ லலதம�கவம தக�ம$ம�ன சப�வததத�டம பEகக�ற�ரகள. இநதக கவரசச�கள ய�வம இவரகளககப பரமபரரய�ன மலதனம தப�லம!" - எனசறணண� உளளற வ�யநத�ன அவன.

"மதரம! எஙதக அநத அரதததரத இனசன�ர தரம சச�லல?"

அவள ந�ண�த தரலகன�நத�ள. அத�க�ரலய�ல கண/ கனவ ந�ரனவ வநதத அவனகக.

"இனற க�ரலய�ல உனனர/ய பககள அரசச�ககம ப�கக�யம க�லகளககக க�ர/ககவ�லரல மதரம?"

"ததவரதக$�ன ப�தஙகள அரசச�கக மடய�த எலரல வரர வ�லக�ப தப�கம தப�த, பகத� சசயக�றவரகளகக அவறரற அர/யம ம�ரககம ப��வத�லரல; நடவ�ல எததரன சவரகத$� தடகக�னறன..."

- மறபடயம அவள ப�டய சஙக�ததரத வ�/ப தபச�ய சஙக�தம நயம�ய�ரபபரத உணரநத�ன அவன. வ�சக ச�ரலககம, மதத�ர$பபன கடமபததககம பததர மலம உதவ� சசயததறக�க அவளகக மனபபரவம�க நனற� சச�லல ந�ரனதத ந�ரனததபட வ�ரதரதகள வர�மல அவன ஏதத� சச�லலத சத�/ஙக�ய தப�த,

"அதகசகனன இபப? ந�ன சப��ச� ஒணணம பணண�/ரல" - எனற சபரநதனரமய�கப பத�ல சச�லலப தபசரச உ/தன மடததவ�ட/�ள அவள.

- அநதச சமயதத�ல உடபறம�ரநத அவள த�ய தனப�கக�யதத�ன கரல அவர$க கபப�/தவ,

"அமம� கபப�/ற�! அபபறம�ப ப�ரககதறன. உஙக உ/மப ததறணம. கவன�சசககஙதக�..." - எனற கற�வ�டட அனனம�ய அரசநதரசநத ந/நத தப�ய வ�ட/�ள.

Page 45: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

க�ரலய�ல சலனககப தப�ய மட சவடடக சக�ள$ ந�ரனதத�ரநத�ன அவன. க�தE பததர 'க�லட' கர/ரயத த�றநத�ரநத�ர. அவ��/தம சக�ஞசம உம�கக�� வ�ஙக�ப பல வ�$கக� மகம கழவ�க சக�ணட சலனககப பறபபட/�ன ர�L�ர�மன.

அவன மடசவடடக சக�ணட த�ரமப� வநததப�த பததர அவனககச சச�லவதறக�கத தகவல ரவதத�ரநத�ர.

"க�நத� - இரவ�ன உ/னபடகரகரயக சக�ண/�டம சநதரபபதரத ஒடட ம�க�ண க�ஙக�ரஸ ம�ந�ட இஙதக மதரரய�ல க/ப தப�க�றத�ம. சதத�யமரதத� தரலரம வக�ககப தப�க�ற�ர�ம. சப��ய ஊரவலததககம ஏறப�ட சசயயணம�ம. வ�ரதபபடடக க�மர�ஜ ந�/�ர, மததச�ம� ஆச���, எலல�ரம வநத�ரகக�ஙக$�ம. பரவ�ஙகக கட/ம இனன�ககப பத�சன�ர மண�கக இரகக�ம. உஙகர$ வரச சச�லலத தகவல சச�லல அனபப�ய�ரகக�ஙக. க$�சச�டடப பறபபடஙகள" எனற�ர பததர.

சதத�யமரதத� வரபதப�க�ற�சரனற தகளவ�பபடட அவனர/ய வ�லப உள$ம தள$�யத. அவரர/ய அறபதம�ன, ஆண�ததரம�ன ப�ரசஙகதரதக தகடகல�ம எனற தத�னற�ய தப�த, இ$ம ததசபகதன ஒரவனகக இயலப�க ஏறப/க கடய கதகலம அவனககம ஏறபட/த. க$�தத உர/ம�றற�க சக�ணட - ச�தத�ரர வத� மரல தஹ�ட/லல ஏதத� ச�பப�டடவ�டட அவசர அவசரம�கக கம�டட அலவலகததகக வ�ரரநத�ன அவன. அஙதக கடய�ரநத சப��யவரகள எலல�ரம அவரன அனத�பததத�ட வ�ச���தத�ரகள. சசயத� சத��நத ச�லர அவன த�ய க�லம�னத பறற�த தககமம தகட/�ரகள.

"இன�தம எனன கவரல? நமமர 'சப�ஷ தப�ஸ' கட/ததகக வநத�சச!" எனற தவடகரகய�க அவரன வரதவறற�ர ஒர ததசபகதர. உளளர ததசபகதரகள அவனர/ய உயரம�ன - கமபரம�ன தத�றறதரத ரவதத சசலலம�க அவரன, 'மதரர தப�ஸ' - எனற அரEபபத வEககம. சவணண�றக கதரக கலல�யகத$�ட கடய�ரநத அநதக கட/தத�ன தரலகர$ப ப�ரதத தப�த ப��சததம�ன க/ரமரயச ச�ரதமற சமநதபட அவரகள எலல�ரம அமரநத�ரபபத�கத தத�னற�யத அவனகக.

"ஊரவலததகக ஏறப�ட பணறததககம, மக�ந�டட தசவ�த$த சத�ண/ரகர$ தமறப�ரததகக�றதககம ர�L�ர�மரன ந�யம�சச/ல�ம" - எனற�ர தL�சப ச�ர. மறறவரகளம அதறக ஒபபக சக�ண/�ரகள. ஊரவலததககம, ம�ந�டடககம, அவரவரக$�ல மடநதரத வசல சசயய தவணடம எனற கம�டடக கட/தத�ல கறபபட/த. கதரப ப�ரச�ரதத�ல சத�ண/ரகள த�வ�ரம�க ஈடப/ தவணடசமனற ப�ரத�கரஞ எடததக சக�ள$பபட/த. "ப�ரத� ப�/லகர$ப ப�ரபலப படததவத ஒவசவ�ர ததச�யவ�த�ககம க/ரமய�க இரகக தவணடம" - எனற ச�ந�வ�ச வரதன உறச�கம�கக கற�ன�ர. அவரர/ய மரனவ� பதம�Zன� அமம�ள அ/ககதம உரவ�க அரதக அமரநத�ரநத�ள.

"ம�ம�! ந�ஙக சக�டதத ப�ரத� ப�/ல பஸதகதரத அதநகம�க மனபப�/தம பணண�டத/ன" - எனற ர�L�ர�மன அவ��/ம கற�யதப�த, "சப�ஷ/� அமப�!" - எனற அவன மதக�ல தடடக சக�டதத�ர ச�ந�வ�ச வரதன. 'அமப�' எனற கபப�ட/�ல ச�றவயச�தலதய அவனககக தக�பம வரம. பல��/ம அபபடக தக�பபபடடம�ரகக�ற�ன; வ�லபன�ன ப�றகம, ச�ந�வ�ச வரதன ச�ர அபபடக கபப�டம தப�த மடடம அவனககக தக�பதம வரவத�லரல.

Page 46: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

கம�டட ஆபஸலரநத மறபட அவன வ�சக ச�ரலகக வரமதப�த ஒர மண�கக தமல�க�வ�ட/த.

"டபன க���யரதல ச�பப�ட தமதல இரகக! தப�யச ச�பப�டஙக தமப!" - எனற�ர பததர. சநததகததத�ட அவன அவரரக தகட/�ன.

"ஏத? உஙக வடடதலரநத சக�ண/�நத�ஙக$�?"

பததர ச���தத�ர. பத�ல சச�லலத தயஙக�ன�ர.

"எஙதகய�ரநத சக�ண/�நத� எனன? தப�யச ச�பப�டஙக. அபபறம தபச�ககல�ம."

அவன தமதல படதயற� வநத�ன. டபன தக��ய��ல 'தனப�கக�யம' எனற எழதத அடதத�ரநதத. அவனககக சக�ள$வம மடய�மல, தள$வம மடய�மல மனச தவ�ததத. பததரரக கபப�டடத த�ரபப�க சக�டககச சச�லலவ�டட ஓட/லககப தப�யவ�/ல�ம� எனற ஒர கணம தத�னற�ன�லம, அடதத கணதம மதரததகக மனம பணபடதம எனற தயககம�கவம இரநதத.

தயககததத�ட தயககம�க அவன ச�பப�டடக ரக கழவ�யதம பததர தமதல வநத�ர.

"கவரலப ப/�த�ஙக தமப! தபப�ன க���யததகக ந�ன எபபவம ஒதத�ரசய�க இரகக ம�டத/ன. எத க�லட, எத அசலன எனகக நலல�த சத��யம. வண� மனச தந�கப பணண�த�ஙக."

அவர எனன சச�லக�ற�ர, ய�ரரப பறற�ச சச�லக�ற�ர எனபத அவனகக நனற�கப ப��நதத. அவன அவரர மறததப தபசவ�லரல. அநத சமfனதத�ன அஙக�க�ரம பததரககத த�ரபத�ய$�தத�ரகக தவணடம. உ/தன அநதப தபசரச வ�டடவ�டட, மக�ழசச�தய�ட கம�டட ஆபஸ கட/தரதப பறற� வ�ச���ககத சத�/ஙக�ன�ர அவர. அவனம அவரகக அரத வ�வ��ததச சச�லலல�ன�ன. பததர அரமத�ய�கக தகடடக சக�ணடரநத�ர. சச�லல மடநததம, "ச�யஙக�லம மதத�ர$பபனம, கரச�ம�யம வரவ�ஙக$�? இலதல ய���ட/வ�வத தகவல சச�லல அனபபணம�?" - எனற அவரரக தகட/�ன அவன.

"தகவல சச�லல அனபப தவணடயத�லரல. அவரகத$ ச�யஙக�லம வரவ�ஙக. சப�ழத ச�யற வரரககம ப�ரபதப�ம" - எனற பத�ல சச�லலவ�டடக கர/ தவரலரயக கவன�ககச சசனற�ர அவர. சம�டர/ ம�டப பககம�ரநத மறபட அநத வரணககரல ஒலததத.

"ச�பப�ட ப�டசச�ரநதத�?" க�ல டபன தக��யதர�ட எழநத படதயற� சம�டர/ ம�டககப தப�ன�ன அவன. டபன தக��யரரத த�ரபப�க சக�டததவ�டட, அவன தகட/�ன:

"ந� எனரன சர�மபச ச�ரமபபடதததற மதரம."

"உஙகர$ மதமதல�கப ப�ரததததலரநத இநதக சக�ஞச ம�சம� என மனரச ந�ஙக எவவ$வ ச�ரமபபடதத�ய�ரபபஙக சத��யம�? அதககப பத�ல ந�ஙகளம இபப ச�ரமபபடவதத�ன ந�ய�யம..."

Page 47: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"இபபட ந�தம ச�பப�ட சக�டககறத - ச�தத�யம�லரல..."

"மடஞசதப�த சக�டகக�தறன. மடய�ததப�த சவ$�ய�தல ச�பப�டஙதக�..."

"ப�ரதய�Lனபப/�த வ�ரநத�$�கக வ�ழநத வ�ழநத உபச�ரம சசயக�ற�ய?" "வநத தப�க�றவரகள த�ன வ�ரநத�$�கள. ந�ரநதரம�கத தஙக�வ�ட/வரகர$ அநத வ�ரதரத கற�கக�த..."

"எஙதக தஙக�வ�ட/வரகர$?"

"இஙதக!" - எனற சநஞரசத சத�டடக க�டடச ச���ததக சக�ணத/ அவள உளத$ தப�யவ�ட/�ள. வ�தஙக$�ல சLய�கக மடய�த ந$�னததககத தத�றறப தப�ய உளத$ படய�றஙக�த த�ரமப�ன�ன ர�L�ர�மன. அவ$�/ம எபபடப தபச� சLய�பபத, அலலத தத�றகச சசயவசதனற சத��யவ�லரல அவனகக. பதகதக�டர/ய�லரநத வரமதப�த ப�ரகத�ஸவரன அவனகக ந�ரறயப பததகஙகள சக�டததனபப�ய�ரநத�ர.

அனற ச�யஙக�லம வரர பததகம படபபத�ல கE�நதத ச�யஙக�லம மதத�ர$பபனம, நணபரகளம வநத�ரகள. "ஊரவலம, ம�ந�டட ஏறப�டகர$க கவன�ககணம. சதத�யமரதத� வர�ர�ம" - எனற மதத�ர$பபன, கரச�ம� மதலய நணபரக$�/ம வ�வ��தத�ன ர�L�ர�மன.

"ம�க�ண ம�ந�ட தஙகள ஊ��ல ந/ககப தப�க�றத. சதத�யமரதத� தரலரம வக�கக வரபதப�க�ற�ர" - எனற சசயத� எலதல�ரககதம உறச�கதரத அ$�ததத. வசலல தஙகள பஙரக அத�கம�கக சக�டபபதறக�க ந�னக தக�பர வ�சலலம உணடயல ஏநத� ந�றகல�ம எனற தய�சரன கற�ன�ன கரச�ம�. மதத�ர$பபன கரச�ம�ரயக க�ண/ல பணண�ன�ர.

"ம�ன�டச�யமமனககப தப�டடய� எனன? ரபய�தல இரககறரத எலல�ம வ�சலதலதய ந� பற�சச�கக�டடய�னன� தக�ய�லகக உளத$ய�ரகக�ற உணடயலகத$�/ கத� எனன ஆக�றத?"

"ப�ரத ம�த�ஙக�ற சப��ய அமமரனச ச�ரற ம�டகணமன� எரதயம சசயயல�ம. அநத ம�ன�டச�யமமனகதக வ�ய�ரநத�, 'வ�சலதல ந�றக�ற கதர கலல�யகக�ரதன�/ உணடயலதல உளத$ தப�/ற க�ரசப தப�டஙக'னன அததவ சச�லல ஆச�ரவ�தம பணணம" எனற கரச�ம� மதத�ர$பபனககப பத�ல சச�னன�ன.

"ந� சச�லதற அபபதன! ஆன� எதத�ன� மக�தம�ககள ப�றநத�லம, இநத Lனஙகளககப பதத� வர�த தப�தலரகக. இனன�கக வஸத�ர�லயதத�தலரநத ஒர மடர/ கதரததண�ரய வ�ஙக�ச சமநதகக�டடத சதரத சதரவ�கப தப�தனன. ஒரததன தகட/�ன, "வ�தத�ய�ரரய�, உமகதகன இநத வமப! 'வ�ரதபபடடச சன�யரன சவரலகக வ�ஙகற�பல' இதல ந�ர ஏன தப�ய ம�டடரகக�ற�ர? தபச�ம /�ன� /�வனன�ச சச�லலக சக�டததகக�டடரககபப/�த?'னன. இனசன�ர ஷரபத கர/கக�ரன தகல பணண�ன�ன. இ/ம சத��ய�தம ஒர Lஸடஸ ப�ரடட வகக�ல வடடதல தப�ய�க கதர சடர/தய�/ நரEஞச� வசதசன; அடககதவ வநத�ஙக. கர/ச�ய�தல எஙக�ட/ மனச தக�ண�மக கதர வ�ஙக�னத ய�ரஙக�தற? ந�ன தவரல ப�ரததபபக க/ இரநத சரணட மண வ�தத�ய�ரஙகளம சதறக வ�சல நலலமததப ப�ளர$யம த�ன மகமலரநத வ�ஙக�ன�ஙக-"

Page 48: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

மதத�ர$பபன கதர வ�றகபதப�ன அனபவதரதக தகடட ர�L�ர�மனகக ம�கவம வரததம�ய�ரநதத. க�ரரககடய�ல வ�ர/சபறறக சக�ணட பறபபடமதப�த ப�ரகத�ஸவரன தனன�/ம கதர வ�றபத பறற�க கற� அனபப�ய�ரநதத ம�ணடம ஞ�பகம வநதத.

"மதத�ர$பபன! ந�ர$கக வஸத�ர�லயததககப பறபப/றபதப�, இஙதக வநத தப�ஙக. ந�னம உஙகத$�/ வதரன!" - எனற�ன ர�L�ர�மன.

"ந� வரணம�, ர�L�? ம�க�ண ம�ந�டட தவரல, ஊரவல ஏறப�ட எலல�ம இரகதக. அரதசயலல�ம கவன�கக தவண/�ம� ந�?" - எனற�ர மதத�ர$பபன. "இரநத�லம பரவ�ய�லரல! சக�ஞச ந�E� சறறல�ம" - எனற ர�L�ர�மன ப�டவ�தம ப�டதத�ன. ம�க�ண ம�ந�டட தவரலகக�க சவ$�தய சறற�ப ப�ரகக தவணடயவரகர$ அனற ம�ரலய�தலதய ப�ரதத�ரகள அவரகள. சபபர�மன அவரகர$யம தL�சப ச�ரரயம ப�ரததச ச�ல தய�சரனகள தகடடக சக�ண/�ரகள. ரவதத�யந�தயயர தவற வரச சச�லலய�ரநத�ர. ஏEரர மண�ககச சநரதப தபடர/த சதரவ�லரநத மதத�ர$பபனம, கரச�ம�யம மறற நணபரகளம வ�ர/ சபறறக சக�ணட தப�யவ�ட/�ரகள. வ�சகச�ரலககப தப�வதறக மன ர�L�ர�மனககச சச�நதத ததரவகக�கச ச�ல ச�ம�னகள வ�ஙக தவணடய�ரநதத.

மதரரய�ல வடர/ ஒE�ததச ச�ம�னகர$ தமல��ல சக�ணடதப�யப தப�டவதறக மன பததர ஞ�பகம�க அவனர/ய தண�மண�கள, பததகஙகள அ/ஙக�ய டரஙகப சபடடரய வ�சகச�ரலய�ல சக�ணட வநத ரவதத�ரநத�ர. ஆன�லம, தணண�ர ப�டதத ரவததக சக�ள$ ஒர வ�$�, அவசரததகக சவநந�ர ரவததக சக�ள$ ஒர ச�ற�ய க��யடபப எலல�ம வ�ஙக தவணடய�ரநதத. பத மண/பததககப தப�ய இநதச ச�ம�னகர$ வ�ஙக�க சக�ணட, க�Eவ�சல வE�ய�ய வ/கக�ட வத� வநத கறகக வE�ய�ல வ�சக ச�ரலரய அர/யம தப�த மண� எட/ரர ஆக�ய�ரநதத.

பததர க�லட கர/ரயப படடக சக�ணட பறபப/த தய�ர�க�க சக�ணடரநத�ர. ச�வ�ரய அவன�/ம சக�டததவ�டட,

"உ/மப சர�மப இர$சசக கறததப தப�ய�ரகக�ஙக$�ம, தமப! 'சவ$�தய கண/ கண/ இ/ததல ச�பப�/ தவண/�ம, சக�ஞச ந�ர$கக ந�தன எலல�ம ததரன. உ/மப ததறக�றவரர இஙதகதய ச�பப�/ச சச�லல அவ��ட/ வறபறதத�ச சச�லலஙதக�, பதததர'னன மதரம ப�டவ�தம ப�டககத..."

"அத எபபட ச�தத�யம�கம, பதததர? ஒர ந�ர$ப தப�ல அமம�வககத சத��ய�தம, அதத�ன எபபடச ச�பப�ட எடததக சக�டககம? ந�ன த�ன ந�ல இ/ம அரலயறவன எபபடச ச�பப�டடகக�க இஙதகதய ஓட வர மடயம?"

"உஙகளகக மடயம� இலரலயஙக�றதத�ன தகளவ�தய தவ�ர, அதகக மடயம�ஙகறத தகளவ�தய இலரல, தமப�. அநத வடடகக அதத�ன ர�ண�. இநத ம�த��� வ�ஷயதததலதய உஙக சகடடகக�ரததனம என சகடடகக�ரததனம எலல�ம அததன�/ ச�மரதத�யததகக உரற தப�/க க�ண�த. கற�பபற�ஞச க���யஙகள சசயயறதததல அதகக இரணதய சச�லல மடய�த. தனப�கக�யதரதத தவ�ர அநத வடடதல - அவ தமப� - மதரததத�/ ம�ம�கக�Eவன ஒரவன இரகக�ற�ன. சர�மப ந�$� ம�ரதஙகதரதத தடடத தடடதய எனனதவ�, அவன /ம�ரச சசவ�/�க�ப தப�ய வ�ட/�ன. மஙகமம�னன ஒர தவரலகக�ரக

Page 49: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

க�Eவ� இரகக�. அவத$ த�ன சரமயறக���யம. அவ மதரததகக சர�மப அநதரஙகம. தனப�கக�யம சபதத�த$ தவ�ர, மதரதரத ச�ர�டட ஊடட வ$ரததவள மஙகமம� த�ன. அவளகக மதரம சசலலப சபண ம�த���!

"இபப எதகக இநதக கலமரறக கரதசயலல�ம சச�லற�ஙக, பதததர?"

"ஒணணம�லதல! சக�ஞச ந�ர$கக அத சச�லறபடத�ன சசயயஙகத$னன சச�லல வநததன..."

"பதததர! ந�ன சப��ய தபபப பணண� வ�டத/ன."

"எனன சச�லற�ஙக தமப?"

"உமம தபசரசக தகடட வ�சக ச�ரலகக இநத ம�டரய வ�/ரகககப ப�டததரததத�ன சச�லதறன."

"அத�தல எனன தபப?"

"என ப���யசமலல�ம ததசதத�றக�கச சசலவ�/ தவணடய சமயதத�ல இனசன�ரவரர/ய ப���யதத�ல ந�ன மழக மடய�த."

"ததசதத தமதல ப���யம சசலததறததல மதரமம கரறஞசவ இலரல. அதவம ர�டர/ வ�ஙக� வசச�க கதர நறகத. வரண வ�ச�கக�றத�தல உள$ ப���யம, நல நறக�றத�தலயம அதகக இரகக. அதவம மக�தம� க�நத�ரயத சதயவம�கக சக�ண/�டத. அததன�/ வடடகக வரணக கசதச�� தகடக வரக�ற ந�தமஙகலம Lம�நத�ரம, த�ரதவஙக/ம மதலய�ரம, சதனகரர வகக�லம Lஸடஸக�ரஙகத�ன எனற�லம அத ப���டடஷ ஆடச�ரய சவறககத. அதகக ததசததகக தமதல உள$ ப���யமம, உஙக தமதல உள$ ப���யமம தவற தவற இலதல. இரணடம ஒணணத�ன. சச�லலபதப�ன� ததசதததமதல உள$ பகத�ய�தலத�ன அதகக உஙக தமதலயம பகத� ஏறபடடரகக. உஙகர$ப ப�ரகக�றதகக மநத�தய அத ர�டர/ நறகத, உஙகர$ப ப�ரகக�றதகக மநத�தய க�நத�ரயக சக�ண/�டத."

"அதன�தல?""தமப�! இஙதக ப�ரஙக! எனககச சதத� வர$சசப தபச வர�த. இத க�லட இலதல; அசல சச�ககத தஙகம. அவவ$வத�ன ந�ன சச�லதவன. அபபறம உஙகப�ட."

"ய�தர� ந�கமஙகலம Lம�நத�ரன�ஙகத$? ய�ரத...?"

"அத�ன அனன�ககக தக�வ�லதல ப�தத�ஙக$�தம தமப? கழதத�தல தஙகச சஙக�லதய�/ இரநத�ரபப�தர!"

"அவர எதகக அஙதக வரக�ற�ர?"

"எபபவ�வத அவரம, த�ரதவஙக/ம மதலய�ரம, சதனகரர வகக�லம வரண தகடக வரவ�ஙக..."

Page 50: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

ச�ற�த தநரம ஒனறம தபசத தத�னற�மல ந�னற�ன ர�L�ர�மன. வ�$�ரயயம கமமடட அடபரபயம அவன ரகய�லரநத வ�ஙக�க சக�ணட ம�ட வரர உ/ன வநத சக�டதத வ�டடப பறபபட/�ர பததர.

அரறய�ல கபசபனற மலலரகப ப வ�சரன கமகமததத. ர�L�ர�மன த�ரமப�ப ப�ரதத�ன. வ�சகச�ரலச சவ��லரநத க�நத� ப/ம, த�லகர ப/ம, ப�ரத�ய�ர ப/ம எலல�வறற�றகம மலலரகப பசசரம தப�டடரநதத. இத மதரதத�ன தவரலய�கதத�ன இரகக தவணடசமனற தத�னற�யத. சம�டர/ ம�டரய இரணககம படகக தமதல மரந�ரலத�ன உணட, கதவ க�ர/ய�த. ஆன�லம, ப�னபககதத சம�டர/ ம�டச சவரககம வ�சகச�ரல சம�டர/ம�டச சவரககம நடதவ மகக�ல ப�க ந�$ம இர/சவ$� உணத/; எபபடத த�வ� வர மடயம எனபத அவனகக வ�யபப�கதவ இரநதத. சநததகததத�ட தமதல படதயற�ப தப�யப ப�ரதத�ன அவன. இரணட சவரகர$யம ஒர பரEய ஊஞசல பலரக ப�லம தப�ட/�றதப�ல இரணததக சக�ணடரநதத. அவன ப�ரததக சக�ணடரககம தப�தத மதரம சவள$�த தடடல - ஆவ� பறககம இடலகள/ன அநதப பலரக வE�தய ஏற� ந/நத வநத�ள. அவள ரகய�ல இரலயம இரநதத.

ர�L�ர�மனககத த�டசரனற அவர$க தகலசசயத ப�ரகக தவணடசமனற தத�னற�யத.

"சவதறற�க கத�கக�ற அ$வகக வநத�சச! இலலய� மதரம?"

"எனன சசயயறத? தப�ன�ப தப�றதனன ந�ன அரதச சசயய�ட/�, ந�ஙக சசயய தவணட வரதம!"

"ந�ன ஏன சசயயதறன?"

"தவண/�ம! ந�தன ஏற�க கத�சசகக�தறன. வண� அதகக ஒர சணர/ய�? ச�பப�/ உடக�ரஙதக�."

"சம�டர/ ம�டய�தலதய உடக�ரடடம�?"

"தவண/�ம! த�றநத சவ$�ய�தல ச�பப�/பப/�தனன ச�ஸத�ரம. தவ�ர, சவகரகய�கவம இரககம..."

"சவதரற�க கத�ககபப/�தனன ச�ஸத�ரம ஒணணம இலரல தப�லரகக..."

"சவதரற�க கத�சசப ப�ககறபட எனரனச ச�ரமபபடததர சதயவதரதக தகடக தவணடய தகளவ� இத."

அவன உளத$ வநத உடக�ரநத�ன. அவள இரலரயப தப�டட இடலரய எடதத ரவதத�ள. அநத வர$க$ண�நத அEக�ய தர�L�பபக ரக - சவளர$ சவத$சரனற மலலரகப பநத தப�லரநத இடலரய எடதத ரவபபத சசநத�மரரப ப ஒனற சவண த�மரரப பரவப ப��ம�றவத தப�லரநதத. சசலலததமமன தக�வ�ல சசகக நலசலணசணயம, ம�$க�யப சப�டயம, இடலகக அமத�ய இரசநதன.

Page 51: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"உஙகமம� வநத/ப தப�ற�த$னன பயம�லரலய� மதரம? சர�மப ந�த�னம�ப பற�ம�ரற�தய?"

"இனன�ககப ப�ரதத�ஷம. ப�ரதத�ஷம, தச�ம வ�ரமன� எஙகமம�வம, ம�ம�வம மதலதல த�ரபபரஙகனறம, அபபறம ம�ன�டச� தக�ய�ல, அபபறம பரEய சச�ககந�தர தக�ய�ல, எலல�ததககம தப�ய�டட அரதத L�மம மடஞசபபறமத�ன த�ரமபவ�ஙக."

"ந� தப�கலய� தக�வ�லகக?"

"என தக�வ�லத�ன இஙதக பககதத�தலதய வநத�சதச?"

இபபடச சச�லலவ�டட, அவன ஆதம�வ�தலதய ஊடரவ�ப பத�வததப�ல பனனரக பதத�ள அவள. பத�ய க�� அடபபம, வ�$�யம, அவள ப�ரரவய�ல சதனபட/ன.

"எனனத? சமலல சமலல இநத அரறய�தலதய ஒர சப��ய சமச���ய� ம�ற�ணட வ�ர�பதல இரகதக..."

"ஆம�ம, அதவம இநதச சமயதத�ல இநத அரறரய ய�ர�வத ப�ரதத�ல ஒர சமச�ரம ந/நத சக�ணடரபபத தப�ல த�ன சத��யம!"

இரதக தகடட அவள கலசரனற ச���ததவ�ட/�ள. ச���தத உ/தனதய ந�ண�த தரல கவ�ழநத�ள. ஓரககணக$�ல பரகவததப�ல அவரனத த�பததத�ட ப�ரதத�ள.

"மதரம..."

"எனன?"

"ந� சர�மப அறபதம� வரண வ�ச�கக�தற!"

"இபப இஙதக சக�ணட வநத வ�ச�ககடடம�?"

"தவண/�ம! க�ரலய�தல ந� அஙதகய�ரநத வ�ச�ககறரதக தகடடதத�ன கண மE�கக�தறன."

"உஙகர$ எழபப�வ�/தத�ன ந�ன வ�ச�கக�தறன, இலரலய�?"

"எழநத�ரகக�தறன. மறபட உன வ�ச�பப தஙக ரவதத சச�பபனதல�கததககக சக�ணட தப�க�றத. தஙக�வ�டக�தறன."

"L�கக�ரரத! என வரணககசதச��கக தரட அத�கம. ஒர கசதச��கக ஐநற ரப�ய வ�ஙகற� எஙகமம�. ந�கமஙகலம Lம�நத�ர அரத இஙதகதய வநத தநத/ற�ர."

"ந�ன Lம�நத�ர இலரலதய, மதரம?"

"ததவரதகள Lம�நத�ரகர$வ�/ப சப��யவரகள - ம��ய�ரதகக��யவரகள-"

Page 52: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"ச�ல சமயஙக$�ல, ந� ப�டவரதவ�/ப தபசவதத சஙக�தம�ய�ரகக�றத, மதரம..."

"ந�ஙக பகE�த�ஙதக�, ந�ஙக பகழநத� எனககக க�றகதக ப�டசசடம தப�லரகக."

- த�டசரனற தவசற�ர வ�ஷயம ஞ�பகததகக வநத அரத அவ$�/ம சச�லலத சத�/ஙக�ன�ன ர�L�ர�மன.

"ம�க�ண க�ஙக�ரஸ மதரரய�தல க/ப தப�றத. சதத�யமரதத� தரலரம வக�ககப தப�ற�ர. அதகக�ன ச�ல தவரலகர$ ந�னம சசயயணம. ந�ர$ய�தலரநத பண வசலகக�க உணடயல எடககப தப�தற�ம. பகல ச�பப�ட எஙசகஙதக தநரநததத�, அஙதகத�ன. எனகக�க ந� பகல ச�பப�ட ரவகக தவண/�ம. மறபட ந�ன சச�லற வரர வ�டடட..."

"அதச��, அநத வசலகக, ந�னம சக�ஞசம பணம தரல�தம�?"

"ந�ய�, ஏறகனதவ ந� சநரறயச சசஞச�ரகதக, அதகக ந�ன க/ன படடரகதகன. இபப தவதற ச�ரமம எதகக?"

"க/ன க�/னன ந�ஙக சச�லறத� இரநத� இபபதவ ந�ன இஙதகய�ரநத எழநத�ரநத தப�ய�டதவன. சக�டகக�றரத ம��ய�ரதய� வ�ஙக�ககணம. வ�ஙக�கக�ட/� உணடயலதல சக�ணட வநத தப�டதவன; அபப எபபடத தடபபஙக ந�ஙக?" தகடடவ�டடச ச���தத�ள அவள.

"அத ச��! ம��ய�ரதய� வ�ஙக�ககணமன�தய; அத ய�ரகக ம��ய�ரத?"

"தபபதத�ன? அபப�டச சச�னனதகக�கக கனனதததல தப�டடகக�தறன..."

"கனனதத�லயம தப�டடகக தவண/�ம; க�லதலயம தப�டடகக தவண/�ம! பணதரத எட!"

அரரதத சநதனம தப�ல சசழரம ம�னனம தத�$�ல ரவ�கரக மடபப�லரநத இரணட நற ரப�ய தந�டடககர$ எடதத அவன�/ம ந�டடன�ள அவள. அவன த�ரகததப தப�ன�ன.

அநத தந�டடகக$�ல பசரசக கறபர வ�சரன கமகமததத. அவன வ�ஙக�க சக�ண/�ன.

"பணம மணகக�றத, மதரம! சக�டததவரக$�ன ரகர�ச� தப�லரகக�றத!..."

"ஒர தவர$ வ�ஙக�க சக�ண/வரக$�ன ரகர�ச�ய�கவம இரககல�ம."

த�ரமபப பறபபடமதப�த, த�டசரனற அவன எத�ரப�ர�த சமயதத�ல, அவனர/ய ப�தஙகர$த சத�டடக கணக$�ல ஒறற�க சக�ணட தடட/ன பறபபட/�ள அவள. அவள சசயரக அவரன சமயச�லரககச சசயதத. அநதச ச�லரபப�லரநத ந�ண/ தநரம�க ம�$ மடயவ�லரல. அவள தப�ன ச�ற�த தநரதத�றகப ப�ன அவளர/ய ம�டயரறய�லரநத ப�/ல தகட/த.

Page 53: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

'சதலயதலத ர�ம� பகத� ம�ரககம' - உரக� உரக�ப ப�டன�ள. ம�க இஙக�தம�கப பகத� சசயக�ற ஒரதத� பகத� ம�ரககம சத��யவ�லரலதய எனற ப�டவரதக தகடட அவனகக வ�யபப�ய�ரநதத. அநத இரணட நற ரப�ய தந�டடககர$க கணக$�ல ஒறற�க சக�ண/�ன ர�L�ர�மன.

ஆதம�வ�ன ர�கஙகள

7

மறந�ள க�ரலய�ல கரச�ம� வசலகக�ன உணடயலகத$�ட வநததப�த மதல உணடயலல தன ரகய�தலதய அநத இரணட நற ரப�ய தந�டடகர$ப தப�ட/�ன ர�L�ர�மன. கரச�ம�யம தவற இரணட மனற சத�ண/ரகளம உணடயலகத$�ட தக�பர வ�சலகளககச சசனற�ரகள. க$�தத உர/ ம�றற�க சக�ணட மதத�ர$பபரன எத�ரப�ரததக க�தத�ரநததப�த - மதரம வநத�ள. அவள ரகய�ல ஒர கர/ ந�ரறயக கதர நல ச�ட/ஙகள சப��ய கட/�க இரநதன.

"எனனத, மதரம?"

"எனகக ந�ஙக உபக�ரம பணணனம."

"உபக�ரம�? ந�ன�?"

"ஆம�ம! இநதச ச�ட/ஙகர$ப தப�டட ஒர கதரப ப/ரவ - வ�ஙக�ணட வநத சக�டஙதக�!"

"எனகக ஆடதசபரணய�லதல மதரம! ஆன�, உஙகமம� உனரனக கதரப ப/ரவ கடடகக வ�டவ�$�?"

"வ�/�ட/�, உஙகர$ப ப�ரகக வரரபதப� மடடம கடடணட வரதவன..."

"உனககக கதர ப�டககம�?"

"உஙகளகக எசதலல�ம ப�டககதம� அசதலல�ம எனககம ப�டககம..."

"அத ச��! ஆன�, ந�ன ச�ட/தரதக சக�ணட தப�டடடடப ப/ரவ தகட/�ல - வஸத�ர�லதத�தலதய சநததகபபடவ�த$ மதரம? எஙகமம�வம தப�ய�ட/�. ந�ன ய�ரகக�கப ப/ரவ வ�ஙகதறனன இலல�த சநததகமல�ம வரதம! எனன சசயயல�ம?"

"உஙக ரகய�தல வ�ஙக�க கடடககணமன எனகக ஆரச! மறததச சச�லல�த�ஙக..."

அவன நல ச�ட/ஙகர$ வ�ஙக�க சக�ண/�ன.

"ச�பப�/றதகக ஏத�வத சக�ணட வரடடம�?"

Page 54: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"தவண/�ம; ச�தநக�தர ஒரததர வரபதப�ற�ர. சரணட தபரம�க கதர வ�றகப தப�தற�ம. மதத�ய�னமம ந�ன இஙதக ச�பப�/ வரம�டத/ன."

"க�பப�ய�வத ததரதன?"

"வ�/ம�டத/ தப�லரகதக?"

"வ�/ம�டத/னக�ற மடவ எனன�கக சம�தசம�தல� இநதப ப�தஙகர$ப ப�ரததததன� அபபதவ வநத�சச..."

அவன ச���தத�ன.

"எநதக க�லகர$ மனதத�ன�ல பறற�க சக�ணட வ�டக�தற�தம� அநதக க�லகர$ வ�/தவ மடவத�லரல."

சச�லலவ�டடக க�ப� சக�ணட வரப தப�ன�ள மதரம. அவள வநத ந�னறவ�டடப தப�னத�ல அநத அரறய�ல பரவ�ய நரமணஙகள இனனம இரநதன இநதப சபணண�ன தமன�ரயக க/வள சநதனதத�லம பசரசக கறபரதத�லம மலலரகப பகக$�லம பர/தத�ரகக�ற�தன� - எனற ந�ரனககத தத�னற�யத.

அவள வரக�றவரர க�ரலத த�னச��கர$ப பரடடவத�ல கE�நதத.

க�தEய�ரநத மதத�ர$பபனம, தமதல சம�டர/ ம�டய�லரநத உளத$ இறஙகம படக$�ல அவளம ஒதர சமயதத�ல உளத$ நரEயதவ, ர�L�ர�மனககத தரமசஙக/ம�கப தப�ய�றற. ஆன�ல மதத�ர$பபன சஙக/பப/வ�லரல. "சசfகக�யம� அமம�" - எனற மதரதரத வ�ச���தத�ர அவர. க�ப�ரய ர�L�ர�மன�/ம சக�டததவ�டட, மதத�ர$பபரன வணஙக�ன�ள மதரம.

"உஙகளககம சக�ணட வதரன அணண�..."

"தவண/�ம! ந�ன இபபதத�ன ச�பப�டத/ன அமம�"ர�L�ர�மன ஆசச��யபபட/�ன. 'தன மனததககத த�ன இலல�த பயஙகளம, தயககஙகளம வநத சத�ரலகக�னறன தப�லம! மதரம வநத க�ப� சக�டபபரதப ப�ரதத மதத�ர$பபன சநததகபப/�மல சப�வம�கக கசலம வ�ச���கக�ற�ர. மதரம பதற�மல, பயபப/�மல அவ��/ம தபசக�ற�ள!' தன மனபதப�கக�றக�க சவடக�ன�ன அவன. பததர மதத�ர$பபரன ஏறகனதவ அவளகக அற�மகபபடதத�ய�ரகக தவணடசமனற தத�னற�யத.

"உஙக ச�தநக�தரககச சச�லலஙகணண�! சர�மப அரலயற�ர. இர$சசக கறததப தப�ய�சச..."

"எனனபப� ர�L�, சச�லறத க�த�தல வ�ழநதத�?"

"....."

Page 55: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"உனரனதத�னபப�, க�த�ல வ�ழநதத�?"

"வ�ழநதத" எனற சச�லலக சக�ணத/ /பர� /ம$ரர மதரதத�/ம ந�டடன�ன ர�L�ர�மன.

"எனன! ஒர ப/ரவககச ச�ட/ம தப�ட/�சச� அமம�? தபஷ! ந�ர$கக இனனம சக�ஞசம பஞச சக�ணரநத தரடடம�?"

"சக�ணட வ�ஙதக� அணண�!"

அவளககச சரகக�வம பஞசம சக�டதத நறகப பEகக�யதத மதத�ர$பபன�கதத�ன இரகக தவணடசமன இநத உரரய�/லலரநத ர�L�ர�மனககப ப��நதத.

"இவ��ட/ ச�ட/ஙகர$க சக�டதத�ரகதகன; ப/ரவத�ன நலலத�க க�ர/ககணம."

"இவ��ட/க சக�டதத�ட/� நலல�தத�ன க�ர/ககம" எனற கறமபததனம�கச ச���தத�ர மதத�ர$பபன. மதரம இரவ��/ம சச�லலக சக�ணட தப�யச தசரநத�ள.

"பறபப/ல�ம�?" எனற�ர மதத�ர$பபன.

"இநதப சபண..." எனற ர�L�ர�மன ஏதத� ஆரமப�தததப�த,

"இத சபணதண இலரல; சரஸவத�! இரத எத�தர ப�ரககறபசபலல�ம ச�டச�த சரஸவத�ரயதய எத�தர ப�ரககற ம�த��� எனகக ஒர வ�ஞரச உண/�றத ர�L�."

"உஙகளகக மனன�டதய சத��யம�?"

"சத��யம! சரகக� ந�ன த�ன சக�டதததன. அரசரடத த�ரவ�E�வ�தல வரஷ� வரஷம வரண வ�ச�ககம; தகடடரகதகன. 'சரகக�' சக�டததபபதத�ன - அதகக ய�ரககம சர$கக�த ததச பகத�யம இரகக�றத சத��ஞசத! சLய�லதலரநத வநதபப - பததரம எலல�ம சச�னன�ர."

வ�சக ச�ரலரயப ப�ரததக சக�ள$ச சச�லலப பதத��/ம சச�லலவ�டட, இரவரம வஸத�ர�லயததககப பறபபட/னர. ர�L�ர�மன�/ம�ரநத நல ச�ட/ஙகர$ மதத�ர$பபன வ�ஙக�க சக�ண/�ர.

"இபபக கதர வ�றக�றத சப��ச�லதல ர�L�! ச�தத�ர� சபfரணம�க கட/தத�தல நமகக நலல வ�யபப இரகக; அரத ந�ம நலல�ப பயனபடதத�ககணம" எனற ஒர பத தய�சரனரயக கற�ன�ர மதத�ர$பபன.

"உணடயல க/க கலககல�தம?"

"கள$Eகர உணடயலககப தப�டடய�வ� ர�L�?"

"அபபடய�லரல! ததச பகத�யம சதயவ பகத�யம தவற தவதறனன ந�ரனகக�த�ஙக

Page 56: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

மதத�ர$பபன. ததசபகத� பறஙரக எனற�ல, சதயவ பகத� உள$ஙரக. ஒதர ரகய�தல த�ன உளளம, பறமம இரகக. பறஙரகககப தப�/ற மரநத த�ன உள$ஙரகரயயம கணபபடததம."

"ச��ய�ன கரதத! சர�மப நலல�ச சச�லதற!" "எனதன�/, சLய�லதல ப�ரகத�ஸவரனன ஒர பதகதக�டர/கக�ரர இரநத�ரன சச�னதனதன! அவர அடககட இரதச சச�லலவ�ர. சதநத�ரப தப�ரர ஒர சப��ய மக�ப�ரத யததம�கவம, Lஸடஸ கடச�கக�ரரகர$ சகfரவரக$�கவம, நமரமப ப�ண/வரக$�கவம, நமகக வE�க�டடம க�ரதய�கக க�நத�ரயயம சச�லலவ�ர அவர. உலகதத�தல ஒர மன�தனககம இனசன�ர மன�தனககம நடதவ தரம - அதரம, ந�ய�ய - அந�ய�யப ப�ரசசரன இரகக�றவரர க�ரத ந�தயக�ரநதம�ய�ரககம எனற அவர அடககட சச�லலவ�ர."

"ச�நதரன பதச� இரகக ர�L�!"

"இபபட ஆய�ரம�ய�ரம பதச ச�நதரனகள அவ��/ம இரகக மதத�ர$பபன."

"ந�ன தவலரகக வரக சக�டதத ரவககதல. மனன�தலதய ரகத�க� க/லரககப தப�ய�, மனன�தலதய சவ$�ய�தலயம வநத சத�ரலசசடத/தன?" தபச�க சக�ணத/ வஸத�ர�லயததகக வநத வ�ட/�ரகள அவரகள. மதத�ர$பபன மதரதத�ன ச�ட/தரதப தப�ட/�ர. த�ரமப வரமதப�த ப/ரவ எடததக சக�ளவத�கச சச�லலவ�டடக கதர மடர/கத$�ட இரவரம பறபபட/னர. ர�L�ர�மன ஒர ப�ரத� ப�/ரல ம�கக கமபரம�ன கரலல ப�டன�ன.

தமஙக�டடப சப�ட/லல கட/ம கடக�ற�றதப�ல, ஓ��/தத�ல ந�னற மயனற�ரகள அவரகள. ப�டடன�ல கட/ம கடயத.

பத�க�ரம�ன ச��ரததத�ட, மரல நகரநத வரவத தப�ல, ஒர நரகக கர/ச சசடடய�ர வநத�ர.

"இவரககக கதர வ�தத�ல உன மடர/, என மடர/ இரணடதம க�ண�த ர�L�!" எனற ர�L�ர�மன�ன க�தரதக மணமணதத�ர மதத�ர$பபன.

ர�L�ர�மனககச ச���பப வநதத. அ/ககமடய�மல வ�ழநத வ�ழநத ச���தத�ன. சசடடய�ர தகட/�ர:

"எனன�, தண� வ�கக�ற�ஙக$�?"

"தண�ய�லதல, கதர வ�கக�தற�ம... கதர!"

"சர�மப சலலச�க க�ர/ககம�ஙக�தறன..."

"தண�ரயப ப�ரஙக சசடடய�தர?"

சசடடய�ர தண�ரய வ�ஙக�ப ப�ரததவ�டட,

Page 57: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"அடய�ததத! சப�ணம�க கனககதத?" எனற தப�த மதத�ர$பபனககக தக�பம வநதவ�ட/த.

"எதத�ன� சப�ணம தகக� அனபவம உமகக? இததரன சப��ய உ/மரபத தககற�தர; இநதத தண�ரயக கடடன�ல�வத இர$பபதர சசடடய�தர; வ�ஙகம." மரல தக�பததத�ட மரறததப ப�ரததவ�டட ந/நதத.

தவற ச�லர கதர வ�ஙக�ன�ரகள. அடதத இ/ம�கப சபரம�ள சதபபக க$ககரரககப தப�ன�ரகள அவரகள. அஙதகயம சக�ஞசம வ�ய�ப�ரம ஆய�றற.

ம�ரலய�ல தலல�க$ம சபரம�ள தக�வ�ல அரதக தப�ய வ�றற�ரகள. ர�L�ர�மன ப�ரத� ப�டடப ப�டயதன�ல கட/ம தசரவத சலபம�ய�ரநதத. மதல ந�ர$ வ�/ அனற கண�சம�ன வ�றபரன ஆக�ய�ரநதத.

ஏழ மண�கக வஸத�ர�லயததககத த�ரமப�ப தப�யப பணதரதயம, ம�த�த தண�கர$யம கணகக ஒபப�தததம மதத�ர$பபன அஙக�ரநதத வட த�ரமபவத�கச சச�னன�ர.

ர�L�ர�மன, "மதரதத�ன நல தப�ட/தறகப ப/ரவ எடகக தவணடம," எனற�ன.

"அ//�! மறநத தப�சதச? எனகக மறநத� எனன? ஞ�பகம இரகக தவணடய ஆளகக இரகதக" எனற அவர தகல சசயத தப�த ர�L�ர�மன சவடகபபட/�ன.

தனரன எபபட மதரம இபபட ம�றற�ன�ள எனற ந�ரனகக ந�ரனகக ஆசச��யம�க இரநதத அவனகக. ப/ரவரய எடததக சக�ணட வநத சக�டதத�ர மதத�ர$பபன. அவர அஙக�ரநதத வ�ர/ சபறறக சக�ணட தப�ன ப�ன, அவன வ�சக ச�ரலககத த�ரமப�ன�ன.

வEககம�க வ�சகச�ரலகக சவ$�ய�ர ய�ரம படகக வரவத�லரல. ர�L�ர�மனம அவன நணபரகளம பததரம தவ�ர, மறறவரகள பEககம அஙதக கரறவ. தப�லஸ சகடப�டககப பயநத த�ன வ�சகச�ரல எனற சபய��ல ஒர ததச பகத�க கட/தத�ன இ$ம அண�ய�னரர ஒனற தசரதத�ரநத�ன ர�L�ர�மன. அத அவரகள எலதல�ரககதம சத��யம. ஆன�ல, அனற அதறக வ�தர�தம�ய ய�தர� சப�த ஆடகள உடக�ரநத தபபபரம பததகமம படததக சக�ணடரககதவ அவனகக ஆசச��யம�ய�ரநதத. தமதல ஏற�ச சசனற தவகததத�ட க�தE இறஙக� வநத -

"ய�தர� படசச�கக�டடரகக�ஙகத$? எனன சம�ச�ரம?" எனற பததரரக தகட/�ன, அவன. ய�ர�வத ச�.ஐ.ட.கக$�க இரககதம� எனற அவனள சநததகம மர$தத�ரநதத. க�நத�-இரவ�ன ஒபபநதம ஏறபடட, ந�டடல சமகம�ன ந�ரல த�றக�லகம�க இரநத�லம, தயககம எEதத�ன சசயதத. அவன தன சநததகதரதயம பதத��/ம கற�ன�ன.

"அசதலல�ம ஒணணம�லலஙக தமப! த�ரந�ள ப�ரகக வநத பககதத சதத�ரததல தஙக�ய�ரகக�ற பளர$ய�ண/�னஙகத�ன. இஙதக கர/ய�தல சக�ஞசம தவரல சக�டதத�ரகக�ஙக. தவரல மடய�ற வரர, 'தமதல படசச�டடரஙக'னன - ந�ன த�ன உடக�ரச சச�னதனன. மதரம க/ இலதல; - ந�கமஙகலம தப�ய�ரகக."

பத�லகக ஏதத� தகடக வ�சயடததவன அரதக தகடக�மல அ/கக�க சக�ண/�ன.

Page 58: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

ம�ரலய�ல ந�கமஙகலம தப�க தவணடசமனற அவள தனன�/ம சச�லலகக/ இலரல எனற தத�னற�யவ/ன, எதறக�கதவ� அவள தமல தக�பபப/ தவணடம தப�ல இரநதத. அபபடக தக�பபப/த தனகக எனன உ��ரம இரகக�றசதனற உ/தன மனச�ல தத�னற�யத.

"இரஙக தமப! ந�றக�ற�ஙகத$! ரகய�ல எனன சப�ட/லம? கதர�?"

"மதரம நல ச�ட/ம தப�டடப ப/ரவ வ�ஙக�டட வரச சச�லலயத..."

"உஙகக�ட/ சச�லலடமபட எஙக�ட/ச சச�லலடடப தப�சச. Lம�நத�ரகக எனனதவ� தத�ண�சச�ம - த�டரன வநத வரண வ�ச�சச�டடப தப�கணமன ஆ$னபப�சச�ட/�ர!... ஆன� ர�ததஙகற வEககம இலரல. எதத�ன� மண�ய�ன�லம வநதடம! மஙகமம� தப�கரல. வடடலத�ன இரகக�. க�Eவ� உஙகளகக ர�பபலக�ரம சக�ணட வநத கபப�டவ�. இரஙக, எஙதகயம தப�ய�/�த�ஙக..."

ர�L�ர�மன ச���தத�ன. அவன ச���கக�றரதப ப�ரததவ�டட "எனன தமப� ச���கக�ற�ஙக?" - எனற தகட/�ர பததர.

"ஒணணம�லரல! இநத Lஸடஸ ப�ரடடகக�ரஙகர$ சநரனசதசன; ச���பப வநதத. ஆரச, ப���யம எலல�ம இநதத ததசததச சஙக�தம, இநதத ததசதத வரண, இநதத ததசததச ச�பப�ட, இநதத ததசததக தக�வ�ல க$ம எலல�தத தமதலயம இரகக. வ�சவ�சம மடடம இநதத ததசதத தமதல இலதல. வ�சவ�சதரத மடடம சவளர$கக�ரன தமதல அ/க வசசட/�ஙக தப�லரகக! இநத ந�கமஙகலம Lம�நத�ரம அபப�டதத�ன. இலரலய� பதததர...?"

"மதரததககம அத ப�டகக�த தமப!"

"ப�டகக�தமத�ன தப�ய�ரகக�?"

"சக�ளரக தவதற, கரல தவதற. அஙதக தப�றதன�தல தன சக�ளரகரய அத வ�டடபப�டமன மடடம ந�ரனகக�த�ஙக."

"ந�ன ஏன ந�ரனககப தப�க�தறன. ந�ரனகக�றதகக ந�ன ய�ர...?"

அவனர/ய உள$/ஙக�ன தக�பதரதப ப��நத சக�ணட பததர ச���தத�ர. க�ரணம, அநதக தக�பம மதரதத�ன தமல இவன சக�ணடவ�ட/ ப���யதத�ன மறபறம�ய�ரபபரத இவர ப��நத சக�ண/தத�ன. உத�ச�னம உள$வரகள தமல சவறபபதத�ன வரம. தக�பம வர�த. மதரதத�ன தமல அவனகக சவறபப இலரல, தக�பமத�ன வரக�றத எனபத சத��யம தப�தத அவரகக மக�ழசச�ய�ய�ரநதத. அவன த�ரமபத த�ரமப அவர$ப பறற�தய தபச�யத�லரநதம அவன மனத�ல அவள இரபபரததய ப��நத சக�ள$ மடநதத.

"தமதல தப�ய இரஙக, தமப! மஙகமம�க க�Eவ� கபப�டம. மதரதரதப தப�ல அதககச சவதரற� வரத சத��ய�த. பலக�ரம ஆற�ப தப�கம..."

அவன மறபட பததரரப ப�ரததச ச���தத�ன.

Page 59: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"எனன ச���கக�ற�ஙக?"

"ந�ர சர�மப ச�ம�ரதத�யம�கப தபசறத� ந�ரனசசப தபசறரதப ப�ரதததத�ன ச���சதசன பதததர?"

இநதச சமயதத�ல தமதல படததக சக�ணடரநதவரகள க�E�றஙக� வநதனர. பததர ச�வபப தலஸத�ளக$�ல நரககர$ மடததக சக�டதத�ர. அவரகள வ�ஙக�க சக�ணட பணதரதக சக�டததவ�டடப தப�ன�ரகள. ரககர$க கழவ�வ�டடக கர/ரயப படடக சக�ணட அவரம அவதன�ட தமதல ம�டகக வநத�ர. மஙகமம�க க�Eவ� சக�டதத தத�ரசகர$ எபபடதய� பததர மறகக�மல ர�L�ர�மரனச ச�பப�/ச சசயதவ�ட/�ர. அவரம அஙதகதய தத�ரச ச�பப�ட/�ர.

"ப/ரவரயக க�ரதத�தல கடதத/ல�ம தமப!"

"இஙதகதய வசச�ரகதகன? ந�ஙகத$ கர/ த�றகக வரறபப எடததக சக�டதத�டஙக."

"ஏன தமப�?"

"ந�ன க�ரதத�தல தமலர தப�தறன..."

"தப�ன� எனன? த�ரமப� வநதபபறம ந�ஙகத$ உஙக ரகய�தல கடஙக தமப! அத சர�மபச சநதத�ஷபபடம."

ர�L�ர�மன இபதப�தம ஏதத� தபச வ�சயடததவன தபச�மதல அ/கக�க சக�ணட வ�ட/�ன. பததர தயஙக�த தயஙக�ச சச�லலக சக�ணட பறபபட/�ர. அவனகக உறககம வரவ�லரல. தய�ச�ததக சக�ணத/ உடக�ரநத�ரநதவன, த�டசரனற ந�ரனததக சக�ணட ந�றக�லரய தமரLயரதக சநரகக�ப தப�டடக சக�ணட ப�ரகத�ஸவரனககக கடதம எழதல�ன�ன. அனற க�ரல கதர வ�றகப தப�னத, ம�க�ண மக�ந�டட ஏறப�டகள, ஊரவலப சப�றபப, சதத�யமரதத� மதரர வரபதப�வத, எலல�வறரறயம பறற� அவரகக எழத�ன�ன. மடநத�ல மக�ந�டடன தப�த அவரர மதரர வர தவணடய�ரநத�ன கடததத�ல. கடததரத உரறய�லடடக தக�நத ப�டடரலத ததட எடதத ஒடடயம ஆய�றற. தமலர வடட வ�/ரகரய இன�தமல வ�சகச�ரல வ�ல�சததககக சக�ணட வநத சக�டககதவ�, மண� ஆர/ர சசயயதவ� தவணடம எனற உரக கமசபன�ககம ஒர கடதம எழத தவணடய�ரநதத. அரதயம எழத� மடதத தப�த ஃபண/�பஸ மண� பனன�ரணட அடததத.

வ�$கரக அரணததவ�டடப படதத�ன ர�L�ர�மன. 'ந�ர$ககதத�ன தமலர தப�க�தறன! உரக கமசபன�ககக கடதம எதகக?'

'தமலர�வத, ந�ர$ககப தப�க�றத�வத? ஒர தக�பதத�ல பதத��/ம அபபடக கற�ய�ய�றற. ந�ர$யம அடதத ச�ல ந�டகளம ம�க�ணக க�ஙக�ரஸ மக�ந�டட தவரலகள ந�ரறய இரகக. ந�ளம சநரஙக�வ�ட/த.'

-'பதத��/ம அபபட ஏன ஒர சப�ய சச�னதன�ம?' எனசறணண�யதப�த, அபபடப சப�ய சச�லலய�ரககக க/�சதனதற தத�னற�யத. சர�மப தநரம�கத தககம மழரமய�க வரவ�லரல. அரரகரறத தககமம, ந�ரனவகளம�க அவன தவ�ததக சக�ணடரநத�ன.

Page 60: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

பரணட பரணட படதத�ன.

இதலச�கத தககம கணகர$த தழவ�யதப�த ஃபண/�பஸ மண� ஒனறடதத ஓயநதத. பரணட படதத ர�L�ர�மன, ப�தஙக$�ல ம�ரதவ�க ஏதத� படவத தப�ல உணரநத வ���ச சரடடக சக�ணட எழநத�ன.

மதரம கணக$�ல ந�ர தளமப ந�னற சக�ணடரநத�ள. இர$�ல ம�னனல அழத சக�ணட ந�றபத தப�ல.

"இநதப ப�தஙகர$க ரகக$�ல ப�டகக உனகக எனன தய�கக�யரத?"

"மதல மதல�க இநதப ப�தஙகர$த ததடக கணட ப�டததப பஷபஙகர$ அரசச�ததவள ந�ன த�ன..."

"இரககல�ம! ஆன�ல - Lம�னத�ரகர$த த�ரபத�ப படததக�றவரகர$ ந�ன ப�ரககதவ சவடகபபடக�தறன..."

"எனனர/ய ரகக$�ல ந�ன இநதப ப�தஙகர$ப பறற மடய�மல தப�கல�ம. ஆன�ல, மனதத�ன�ல இர/வ�/�மல ந�ன இநதப ப�தஙகர$ப பறறவரத ந�ஙகள தடகக மடய�த..."

-இர$�ல அவளர/ய வ�சமபல ஒல ஒர ததவரத ம�கவம தச�கம�ன ர�கதரத மணமணபபததப�ல இரநதத. ச�ற�த தநரம ஒனறம தபச�மலரநத ப�ன சமfனம�க அநதப ப/ரவப சப�ட/லதரத எடதத அவள பககம�க நகரதத�ன�ன அவன.

ரகக$�ல அரத அவன சக�டகக�மல தரரய�ல நகரதத�யத அவள மனதத�றக வரதததரத அ$�ததத. த�ன சக�டதத�ரநத சமதரத, தரலயரணகர$ உபதய�கபபடதத�மல, அவன தரரய�ல ப�ரய வ���ததப படதத�ரபபரதயம அவள கவன�தத�ள.

"என தமல தக�பபபடஙதக�! தவண/�மன சச�லலரல! ஆன�, அதகக�க சவறந தரரய�தல படததகக�த�ஙக..."

அவன பத�ல சச�லல�மல இரககதவ, அவள சமதரதரய எடததப ப�ய�ன தமல வ���தத�ள. தரலயரணகர$யம தநதர எடததப தப�டடவ�டட ஒதஙக� ந�னற�ள.

அரதயம அவன மறககவ�லரல. அவன தபச�மதல இரநதத அவர$ வரததததககள$�கக�யத. தயஙக�த தயஙக�த ப/ரவப சப�ட/லதரத எடததக சக�ணட த�ரமப�ப தப�ன�ள அவள.

"க�லமபறப ப�கக�தறன, தஙகஙதக�" எனற அவள தப�கமதப�த சச�லலக சக�ணட தப�ன வ�ரதரதகளககம அவன�/ம�ரநத பத�ல இலரல. அவள தப�ன ப�ன, 'த�ன க�ரணம�னற� அவர$ தவதரனபபடதத� வ�டத/�ம' எனற உணரநத�ன ர�L�ர�மன. ஆன�ல க�லத�மதம�க ஏறபட/ அநத உணரசச�ய�ன�ல ஒர பயனம க�ட/வ�லரல. எனன க�ரணததகக�க அவள தமல தக�பபபடட சமfனம ச�த�ததத�ம எனற மறபட இரண/�ம மரறய�க தய�ச�தததப�த, க�ரணம சத$�வ�கப பலபப/வ�லரல; தக�பபபடட வ�டத/�தம எனற கE�வ�ரககமத�ன பலபபட/த.

Page 61: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

மறந�ள க�ரலய�ல வ�டவதறக மனதப எழநத�ரநத க$�தத உர/ம�றற�க சக�ணட, தக�வ�லககப தப�யவ�டட மறபடயம வ�சக ச�ரலககத த�ரமப�மல, அஙக�ரநதத கம�டட அலவலகததககச சசனற�ன ர�L�ர�மன.

"ர�L�ர�மன! தவரல ந�ரறய இரகக�றத. மக� ந�டடகக தவற அத�க ந�ள இலதல. பல ஏறப�டகர$க கவன�ககணம. மக�ந�ட மடக�ற வரரககம ந�ரலநத ந�ர$கக ந� இஙதகதய தஙக�வ�ட/�ல நலலத" எனற�ர வரதவறப தவரலகர$க கவன�ததக சக�ணடரநத தரலவர. ர�L�ர�மனம அதறகச சமமத�ததவ�ட/�ன. மதத�ர$பபனககம, கரச�ம�ககம தகவல சச�லல அனபப� உணடயல வசல, ஊரவல ஏறப�டகள சசயவத, சத�ண/ர பர/கக இர$ஞரகள தசரபபத, எலல�வறரறயம கம�டட அலவலகதத�ன மலதம சசயத�ன. ஓயவ ஒE�வ�னற� தவரல இரநதத. மதரம எனன ந�ரனபப�ள, எபபட எபபட தவதரனபபடவ�ள எனற நடநடதவ ந�ரனவ வரம தப�சதலல�ம க���யஙக$�ன பரபரபப�ல மழக� அரத மறகக மயனற�ன அவன.

அவன கம�டட அலவலகததகக வநத தஙக�வ�ட/ மறந�ர$கக மறந�ள இரவ எடட மண� சம�ரகக ரதத�னதவல பததர அவரனத ததட வநத�ர. அவர மகதத�ல ச���பரபப ப�ரகக மடய�தபட ம�கவம கவரலய�ய�ரபபத�கத சத��நதத. அவர வநததப�த அவனம இனனம ஐநத�ற ததச�யத சத�ண/ரகளம�க அமரநத தத�ரணததகக�க வரணத த�ளகர$க கதத��தத ஒடடக சக�ணடரநத�ரகள. அதன�ல அவன அவரரக கண/வ/தனதய எழநத சசனற தபசமடயவ�லரல. 'வ�ஙக பதததர' எனற ஒர வ�ரதரத சச�லல மடநதத. பததரம சமம� உடக�ர�மல அவரகத$�ட தசரநத சக�ணட சக�ஞசம தவரல சசயத�ர. ஒர கற�பப�ட/ க���யம�க ர�L�ர�மரன மடடம ததட வநதத தப�ல க�ணப�ததக சக�ள$க கச�யத அவர மனம. ச�ற�த தநரம அவரகத$�ட தவரல சசயதவ�டட, "உஙக�ட/த த�ன சக�ஞசம தபசணம தமப" எனற சச�லல ர�L�ர�மன�/ம ரசரக க�டட அவரன சவ$�தய கபப�ட/�ர பததர.

ர�L�ர�மன பரச அபப�ய�ரநத ரகரயக கழவ�த தர/ததக சக�ணட அவதர�ட சவ$�தய வநத�ன.

"ஏதத� தக�வ�சசகக�டட வநதடடஙக தப�ல இரகக..."

"....."

"ப�வம அத சர�மப சஙக/பபடத! இபப ந�ன த�ரமப�ப தப�ய� சரணட வ�ரதரத ந�ஙக நலலபடய�ச சச�னன�ஙகனன க�த�தல தப�ட/�தத�ன அத ச�பப�/ உடக�ரம..."

அவர சச�லவசதலல�ம - அவரர/ய வ�ய�லரநத வரவதறக மனதப அவனககப ப��நதரவத�ன. எனற�லம, எனன பத�ல சச�லவசதனதற சத��ய�மல தகடடக சக�ணட ந�னற�ன அவன.

"ப/ரவரயக க/ ரகய�தல சக�டகக�தம தரர தமதல வசச, நகரதத� வ�டடஙக$�ம. இநத இரணட ந�$� மதரம ப/ற தவதரனரய எனன�தல சப�றகக மடயதல."

"....."

Page 62: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"எனன தமப? ந�ன ப�டடககச சச�லலகக�டத/ இரகதகன. ந�ஙக ப�டடககப தபச�ம ந�ககற�ஙக?"

"தவரல இரநதத; இஙதகதய தஙக�டத/ன. அடததவஙக மனச�தல ந�ரனசசககறதகசகலல�ம ந�ன பத�ல சச�லல மடயம�?"

இபபடப பத�ல சச�னன வ�ததத�லரநதத ர�L�ர�மன மனதத�ல தக�பம இரபபரதப பததர ப��நத சக�ண/�ர.

"தமப! உஙகளககப பல த/ரவ ந�ன உததரவ�தம சக�டதத�சச. இத அசல தஙகம; ம�றறக கரறய�த சச�ககத தஙகம; க�லட இலரலனன படசசப படசசச சச�லலயம ந�ஙக ப��ஞசககதல! பககதத�தல ந�Lம�ன அனதப�/ வநத ந�றகறவஙகத$�/ பகத�ரய அலடச�யம பணண�பப�டடத ததசதத தமதல மடடம பகத� பணண�/ மடய�த. மனசஙக இலல�மத ததசம இலதல..."

"கதத�க க�ட/ தவண/�ம, பதததர! எனன க���யம� வநத�ஙகனன மடடம சச�லலஙக..."

"அரததத�தன தமப, இபபச சச�லலகக�டடரகதகன..."

"அத�ன அபபதவ பத�ல சச�னதனதன, அடததவஙக மனச�தல ந�ரனசசககறதகசகலல�ம ந�ம எனன பணண மடயம?"

"அபப ந�ஙக ஒணணம மனச�தல வசசககலதய?"

"....."

"தவரல இரகக�ம. மக�ந�ட மடய�றவரர அஙதகதய தஙக தவணடய�ரககம�ம. தவற தக�பம எதவம இலலய�மன தப�யச சச�லல/டடம� தமப?"

'சச�லலஙகள' எனற சமமத�ககவம சசயய�மல - சச�லலகக/�த எனற மறககவம சசயய�மல உளத$ த�ரமப� வ�ட/�ன ர�L�ர�மன. "அபப ந�ன தப�ய�டட வரல�ம�லரலய�?" எனற பததர இரரநத தகட/ தகளவ�கக மடடம "ச��! மக�ந�டடககம ஊரவலததககம வ�ஙக!" எனற உளத$ ந/நத தப�கத சத�/ஙக�ய�ரநதவன, ஒர கணம த�ரமப� அவரரப ப�ரதத மறசம�E� கற�ன�ன. பததர பறபபடடச சசனற�ர. மக�ந�டடறக இனனம இரணட மனற ந�டகள இரநதத�ல மதத�ர$பபன, கரச�ம� எலல�ரதம கம�டட ஆபஸலத�ன கடனர. பததர வநத வ�டடப தப�ன மறத�னம ஏதத� க���யம�க வ�சகச�ரலககப தப�யவ�டட அபபறம கம�டட அலவலகததகக வநத மதத�ர$பபன, "ர�L�! மதரதத தமதல ஏத�வத தக�பம�?" எனற அவரனக தகட/தப�த சக�ஞசம தயஙக�வ�டட "அசதலல�ம ஒணணம�லதல" எனற பத�ல சச�னன�ன ர�L�ர�மன.

Page 63: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

ஆதம�வ�ன ர�கஙகள

8

தம�ழ ம�க�ண மக�ந�ட மதரரய�ல கடயத. பல ஊரக$�லரநதம ததச பகதரகள கழம�ன�ரகள. சதத�யமரதத� தரலரம வக�தத�ர. நகரம மழவததம வநதத ம�தர மEககமம, 'மக�தம� க�நத�கக தL!' எனற தக�ஷமம ந�ரமப�ய�ரபபத தப�ல தத�னற�யத. ஊரவலமம ம�கப ப�ரம�தம�க நர/சபறறத. ர�L�ர�மனர/ய மயறச�ய�ல ஏர�$ம�ன இர$ஞரகள ஊரவலதத�ல கலநத சக�ண/�ரகள. சதத�யமரதத�ய�ன தரலரமப ப�ரசஙகம ப�ரத�ய�ரர/ய கவ�ரதக$�ன சகத�ரயயம, ஆதவசதரதயம வசனதத�ற சக�ணட வநத�ற தப�ல அவவ$வ ஆறறல வ�யநதத�க அரமநதத. மக�ந�டடன மடவ�ல தம�ழந�ட க�ஙக�ரஸ கம�டடய�ன தரலவர ததரதலம நர/சபறறத. சககரவரதத� ர�Lதக�ப�ல�சச���ய�ர, சதத�யமரதத�, சரத�ர தவதரதனம ப�ளர$, த�ரவணண�மரல அணண�மரலப ப�ளர$ ஆக�யவரகளர/ய சபயரகள ப�தரதரப�ககப பட/னவ�ய�னம, ப�னன�ல ஒர சமரசம ஏறபட/த. ர�Lதக�ப�ல�சச���ய�ர தரலவர�கவம, சதத�யமரதத� தரணத தரலவர�கவம ததரநசதடககபபட/�ரகள. சரத�ரம, அணண�மரலப ப�ளர$யம, வ�பஸ வ�ஙக�க சக�ண/�ரகள. ததசத சத�ண/ர க�மர�ஜ ந�/�ர மதல த/ரவய�கக க���யக கம�டடககம, அக�ல இநத�யக க�ஙக�ரஸ கம�டடககம அஙகதத�னர�கத ததரநசதடககபபட/�ர. /�க/ர ட.எஸ.எஸ. ர�Lனம பகதவதசலமம க���யத��ச�க$�ய�னர.

மக�ந�ட மடநத ப�ன கம�டட அலவலகம கலய�ணம ந/நத மடநத வட தப�லரநதத. அபபறம இரணச/�ர ந�ர$கக அஙதக தவரலகள இரநதன. மதத�ர$பபன, கரச�ம� எலதல�ரதம கம�டட அலவலகததககதத�ன வநத தப�யக சக�ணடரநத�ரகள. வ�சகச�ரலரயக கவன�பபதறகப பததர மடடம த�ன இரநத�ர. மக�ந�ட மடநத மனற�ம ந�ள அத�க�ரலய�ல ர�L�ர�மன வ�சகச�ரலககப தப�யப பதத��/ம ச�வ�ரய வ�ஙக� ம�டரயத த�றநத தப�த ம�டயரறய�ல தக�ய�ல கரபபக�ரகதத�ன வ�சரன கமகமததத. த�னச�� தவற�மல அஙக�ரநத ப/ஙகளகக மலலரகச சரம தப�டட ஊதவதத� சக�ளதத� ரவககபபடடரகக தவணடசமனபரத அவன சலபம�க உணர மடநதத. ப�ன பககதத ம�டயரறய�ல அபதப�த த�ன மதரம வரண ச�தகம சசயயத சத�/ஙக�ய�ரநத�ள. அரதத சத�/ரநத 'சதலயதலத ர�ம� பகத� ம�ரககம' - எனற அவள உரக� உரக�ப ப�டய கரரலயம அவன தகட/�ன. அபதப�த பததர தமதல படதயற� வநத, அவன�/ம ஏதத� சச�லல வ�ரமப�ன�ற தப�லத தயஙக�த தயஙக� ந�னற�ர.

"எனன பதததர? ஏதத� சச�லல வநத�ரகக�ஙக தப�லத சத��யதத?"

"ஒணணம�லதல! அடககட சச�னன�லம, ந�ஙக தக�வ�சசபபஙகத$�னன பயம�ய�ரககத தமப! 'அத தமதல உஙகளககக தக�பம இலதல'னன சச�லல ஒர ம�த���ச சம�த�னபபடதத� வசச�ரகதகன. மறபடயம ஏத�வத தக�பம�ப தபச�ச சஙக/ப படதத�/�த�ஙகனன சச�லலடடப தப�கதத�ன வநததன..."

"ச��! ச��! தப�ம. சத� உமகக இதத கவரலத�ன தப�லரகக."

ர�L�ர�மன பததரர தந�கக�ப பனமறவல பதத�ன. அவன மகதத�ல பனமறவரலப

Page 64: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

ப�ரதத அவரகக ஆறதல�ய�ரநதத. அவர க�தE படய�றஙக�ப தப�ன�ர. அநத ஐநத�ற ந�டக$�கப படகக�த பதத���ரககள, பததகஙகர$ எடதத, வ��ரசபபடததத சத�/ஙக�ன�ன அவன. பரEய 'நவL�வன' - 'யங இநத�ய�' சத�கபப வ�லயமகர$ ய�தர� தமரLய�ல எடதத ரவதத�ரபபரதக கணட, ஒர கணம அரத அலம���ய�லரநத ய�ர சவ$�தய எடதத�ரககக கடசமனற தய�ச�தத�ன அவன. மதரம எடதத�ரபப�த$� எனற சநததகம�ய�ரநதத. அத ச�தத�யம�லரல எனறம தத�னற�யத. அபபறம பததரர வ�ச���ததக சக�ள$ல�சமனற ந�ரனததக சக�ணத/, அவறரற உளத$ எடதத ரவதத தப�த, அ$வ�கத த�$ம�டவத தப�ல க�றசக�லசக$�ன சலஙரகப பரலகள ஒலகக ய�தர� படய�றஙகம ஒல தகடடத த�ரமப�ன�ன. மதரம க�ப�தய�ட வநத சக�ணடரநத�ள. அவளர/ய உ/லல அவன ச�ட/ம சக�ணட தப�யப தப�டட வ�ஙக�க சக�ணட வநத$�தத அநதக கதரப ப/ரவ அலஙக��தத�ரநதத. படடப ப/ரவயம, நரககளம, ரவர மககதத�யம�க இரககம தப�தம அவள அEக அவரன வச�க��ததத; கதரப ப/ரவய/ன வரம தப�த அநத எ$�ரமய�லம அவள வச�கரம�ய�ரநத�ள. இத�லரநத அலஙக�ரம அவளகக வச�கரதரத உண/�ககக�றத�, அலலத அலஙக�ரததகதக அவள த�ன வச�கரதரத உண/�ககக�ற�$� எனற ப���ததப ப��நத சக�ள$ மடய�மல இரநதத. அதவம ந�ரலநத ந�டகளகக தமல அவர$ப ப�ரகக�மல இரநதவ�டட இபதப�த த�டசரனற ப�ரதததப�த அநத வச�கரம இயலரப வ�/ச ச�ற�த அத�கம�க�த சத��வத தப�ல உணரநத�ன அவன.

ஒனறம தபச�மல க�ப�ரய தமரLதமல ரவதத வ�டட எத�தர இரககம ஒர ச�ரலரய வணஙகவத தப�ல அவரன தந�கக�க ரக கபப�ன�ள மதரம. அவள கணகள தநரகக தநர அவன மகதரத ஏற�டடப ப�ரககத தயஙக�ன.

"எத�தர இரபபத மன�தன த�ன மதரம. ஒர ச�ரலரயக ரக கபபவத தப�ல கபப� வணஙகக�ற�தய?"

"எனன சசயறத? மன�தரகத$ சமய� சமயஙக$�ல ச�ரலரயப தப�ல�க� வ�டக�ற�ரகத$!"

"ய�ரரக கறறம ச�டடக�ற�ய?"

"ய�ர கறறம�க எடததகக�ற�ஙகத$�, அவஙகர$த த�ன சச�லதறனன வசசககஙகத$ன. ச�ரலகக�வத உ/மப மடடம த�ன கலல�ய�ரகக, ச�ரலரயப தப�ல�ய�/ற மனஷ�ளகதக� மனசம கலல�ப தப�ய�/றத."

"....."

"க�ப�ரயக கடககல�தம, ஆற�/ப தப�றத..."

"ஆற�ன� எனன? கலலககதத�ன சட, க$�ரசச� ஒணணதம சத��யப தப�றத�லரலதய?"

"இரத ந�ன சச�லலரல. ந�ஙக$�கதவ தவணமன சச�லலகக�ற�ஙக..."

-அவன க�ப�ரய எடததப பரக�ன�ன. பரக�வ�டட ஒனறதம சச�லல�மல ச�ல வ�ந�டகள அவள மகதரததய உறறப ப�ரதத�ன. அவன ப�ரரவ சப�றகக�மல அவள தரலகன�நத�ள. இதழக$�ல ந�ணமம, நரகயம தத�னற�ன. அதவரர ந�லவ�ய கடரமப படடர/நத அவள சமலல இ$க�ன�ள. கணக$�லம ம�தர$ இதழக$�லம ச���பப�ன ச�யல

Page 65: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

வநத தசரநதத.

"கதரப ப/ரவரயக கடடக சக�ணட வநத�ரகதக தப�லரகதக..."

"இனன�கக சரண/�வத த/ரவய�கக கடடகக�தறன. அனன�கதக கடடண/�சச! ந�ஙக ப�ரககலய�?"

"எனன�கக?"

"சதத�யமரதத� தரலரமப ப�ரசஙகம பணறனன�கக� இநதப ப/ரவரயக கடடணட மக�ந�டடப பநதலகக ந�னம வநத�ரநததன."

"அபப�டய�! எனககத சத��யதவ சத��ய�தத மதரம?"

"உஙகளகக ஏன சத��யபதப�றத? ச�தமபர ப�ரத�தய�/ ஏதத� தபச�க சக�ணத/ ந�ஙக க/ அநதப பககம� வநத�ஙகத$!"

"வநத�ரபதபன! ஆன�, ந� இரநதரத ந�ன சதத�யம� ப�ரககரல மதரம!"

"....."

"இநத அஞச�ற ந�$� எபபடப சப�ழத தப�சச?"

"ந�ரறய ர�டட நறதறன. 'ர�ம� உனரனப பகத� சசயய�ற ம�ரககம சத��யலதய'னன கதற�க கதற�ப ப�டதனன. வரண வ�ச�சதசன! இரதசயலல�ம சசயய மடய�ததப�த ந�ரறய அழததன..."

"ய�ரர சநரனசச?"

"இபப எஙக�ட/ இபப�டக தகடக�றவர ய�தர�, அநத மக�னப�வரர சநரனசசதத�ன..."

இரதச சச�லலம தப�த மதரம ச���ததவ�ட/�ள. அவள தபசம அEரகயம, ந�சகரகயம எணண� எணண�த த�ரகதத ஒனறம சச�லலத தத�னற�மல இரநத�ன அவன.

மதத�ய�னம சவ$�ய�ல எஙகம ச�பப�/ப தப�யவ�/க க/�த எனறம, அஙதகதய ச�பப�/ தவணடசமனறம வறபறதத�ச சச�லலவ�டடப தப�ன�ள மதரம. ம�க�ண க�ஙக�ரஸ ம�ந�டடககப ப�ரகத�ஸவரன மதரர வநத தப�வ�ர எனற எத�ரப�ரதத�ரநத�ன. அவர வரவ�லரல. 'ஏன வரமடயவ�லரல' எனபத பறற�க கடதம�வத எழதவ�ர எனற எணண�ய�ரநததறக ம�ற�கக கடதமம அவ��/ம�ரநத வர�மற தப�கதவ, த�தன அவரகக இனசன�ர கடதம எழத�ன�ல எனன எனற தத�னற�யத. மக�ந�ட ப�ரம�தம�க ந/நதரதப பறற�யம, அவர வர�தத�ல தனகக ஏறபட/ வரதததரதப பறற�யம வ�வ��ததக கடதம எழத�ன�ன அவன. அதறகப ப�ன ஓர அரரமண� தநரம ஒர வ�ரம�க வ�டடப தப�ய�ரநத ர/��க கற�பபககர$ ஞ�பகபபடதத� எழத�ன�ன.

பகல உணவககப ப�ன ச�ற�த தநரம படததக சக�ணடரநதவ�டட, அவன தமலரககப

Page 66: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

பறபபட/�ன. மதலல த�ரவ�தவர தப�ய ந�லதரதயம, கததரககக�ரரனயம ப�ரததவ�டட, அபபறம தமலர தப�க தவணடசமனற ந�ரனதத�ரநத�ன அவன. ஒர தவர$ த�ரமபவதறக தநரம�க�வ�ட/�ல இரவ தமல��தலதய தஙக�வ�/ தவணடய�ரககம எனற தத�னற�யத.

ந�ரனததததப�ல த�ரவ�தவ��தலதய அத�க தநரம ஆக�வ�ட/த. கததரககக�ரன தபசசவ�கக�ல ஒர தய�சரனரய ர�L�ர�மன க�த�ல தப�டட ரவதத�ன.

"வள$�$பபடட அமபலகக�ரர ஒரததர இநத ந�லம, தமலர வட எலல�தரதயம சம�ததம� ஒர வ�ரல தபச�க சக�டககற தந�ககம உணடம�னன தகடகச சச�னன�ர. ந�ஙகத$� சப�ழத வ�டஞச� சLய�லககப தப�றதம, வ�ரதம, மறபட சLய�லககப தப�றதம� இரகக�ஙக, சப��யமம� இரநதவரர ச��த�ன. இன�தம இசதலல�ம ந�ஙக எஙதக கடடக க�கக மடயப தப�கத?"

தமலர பறபபடட வரமதப�த ர�L�ர�மனகதக இபபட அரரகரறய�க மனதத�ல ஓசரணணம இரநதத. இபதப�த கததரககக�ரனம அதத தய�சரனரயச சச�லலதவ, 'எனன ந�லம வட வ�சல தவணடக சக/கக? எலல�வறரறயம சக�டதத வ�ட/�ல எனன?' எனற தத�னற�யத. உ/தன அத சமபநதம�க கததரககக�ரன�/ம தமலம அககரறதய�ட வ�ச���தத�ன ர�L�ர�மன.

"வள$�$பபடடக�ரர எனன வ�ரலகக மத�பபப தப�/ற�ர?"

"அசதலல�ம ந�ன தபச�கக�/லஙக. தவண� இனன�கக ர�தத��� ப�ரததப தபசல�ம. சரணட ந�$� அவர தமலரல த�ன தஙக�ய�ரகக�ர."

கததரககக�ரரனயம க/ அரEததக சக�ணத/ த�ரவ�தவ��லரநத தமலர பறபபட/�ன ர�L�ர�மன. அனற�ரவ வள$�$பபடட அமபலதத�ர அவரனப ப�ரகக வநத�ர. ர�L�ர�மரன அவர ப�ரகக வநத தப�த, அவன தனகக ம�கவம தவணடய தமலரத ததசத சத�ண/ர ஒரவர வடடல தஙக�ய�ரநத�ன. வலத ரகய�ல மறககப ப��� அ$வககத தஙகக க�பபம, க�தக$�ல ச�வபபக கடககனகளம ம�னன அநத அமபலகக�ரர தத�றறம$�தத�ர. பத�சனட/�ம படகதக�வ�ல அ��வ�ள தப�ல ம�ரச கமபரம�ய�ரநதத. கரல த�ன இவவ$வககம சப�ரநத�மல கரகரதத க�சசக கரல�ய�ரநதத.

"ச�ம� க�நத�கக�ர கடச�ய�தல சர�மபத த�வ�ரம தப�தலய�ரகக?"

"ஆம�ம. அரதபபதத�சயனன அமபலகக�ரதர? வ�ரல வ�ஷயம�கத த�ரகய தவணடயரதப தபசஙக..."

"என மத�பரபக கததரககக�ரன�ட/தவ சச�லலய�ரநதததன ச�ம�! வட ஒர ஆய�ரததஞச நறம, சநலம வரகயற�வகக�க ஆற�ய�ரததஞச நறம� சம�தததத�தல எட/�ய�ரததகக மத�பபப தப�டத/ன..."

"இநத வ�ரலககத த�ரகய�த அமபலகக�ரதர! பதத�ய�ரததககக கரறஞச வ�றக�ற தபசதச க�ர/ய�த..."

"இவவ$வ கணடஷன�ப தபச�ன�ஙகனன� எபபட ச�ம�? சக�ஞசம இ/ம சக�டததப

Page 67: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

தபசஙக..."

இபபட அமபலகக�ரர சச�லலக சக�ணடரநத தநரதத�ல ர�L�ர�மன�ன நணபர�ன ததசத சத�ண/ர - ஒர ந�ம�ஷம தனதன�ட உடபககம�க வரம�ற - L�ர/ சசயத அவரனக கபப�ட/�ர. அவன எழநத சசனற�ன.

"ஒனபத�ய�ரமன சரணட தபரககம சப�தவ� வசசககல�ம. அததவ நலல வ�ரலத�ன அபப�. ஆன�, அரத இபபதவ அவனக�ட/ சச�லல�தத. 'தய�ச�சச ரவகக�தறன. க�ரலய�தல வ�ரம அமபலகக�ரதர'னன சச�லலயனபப. க�ரலய�தல வநததம, 'ஒனபத�ய�ரதத� ஐநற'னன�த த�ரகயமன தபசரச ஆரமப�சச� அவன ஒனபத�ய�ரததகக வE�கக வரவ�ன. ஏத�வத ஒர 'அக��சமணட' எழத�கசக�ணட சக�ஞசம அடவ�னஸ வ�ஙக�ககல�ம. அபபறம ஒர வ�ரதத�தல பர�ப பணதரதயம வ�ஙக�க சக�ணட சரL�ஸத�தரஷரன மடசச/ல�ம."

"ந�ர$ககக க�ரல வரர இஙதக தஙக மடய�ததனன ப�ரதததன..."

"பரவ�ய�லரல, தஙக. ந�ர$ மதத�ய�னம பறபபடடப தப�யககல�ம" - எனற�ர நணபர. அநத ந�ரலய�ல அவனம அதறகச சமமத�கக தவணடயத�ய�றற. நணபர கற�யபட அமபலகக�ர��/ம கற� அனபப�ன�ன அவன. அவரம க�ரலய�ல வரவத�கக கற� வ�டடச சசனற�ர. கததரககக�ரனம அனற�ரவ தமல��தலதய தஙக�ன�ன.

மறந�ள க�ரலய�ல எலல�ம நணபர சச�னனபடதய ந/நதத. வடம ந�லமம ஒனபத�ன�ய�ர ரப�யகக வ�ரல த�ரகதத ப�ன - இரண/�ய�ரம ரப�ய அடவ�னஸ சக�டதத, ஒர வ�ரததககள மழத சத�ரகய/ன பதத�ரம பத�வ சசயத சக�ளவத�க ர�L�ர�மன/ன அக��சமணட சசயத சக�ண/�ர அமபலகக�ரர. ர�L�ர�மன வ�ர/சபறறக சக�ணட பறபபடமதப�த,

"பணததகக ஒணணம அடடய�லதல. ச�கக�ரம� வநத சரL�ஸத�தரஷரன மடசசக கடததடஙக" எனற�ர அமபலகக�ரர. அவனம அபபடதய சசயவத�கச சச�லலவ�டட மதரர பறபபட/�ன. மதல ந�ள பகலல மதரரய�லரநத க�$மபம தப�த மதரதத�/ம சச�லலக சக�ள$�மதல வநத வ�டத/�ம எனபத ந�ரனவ வநதத. அவள ந�கமஙகலததககப தப�ன தப�த சச�லலவ�டடப தப�னத தப�லப பதத��/ம சச�லலய�வத அவளககச சச�லலச சசயத�ரகக தவணடம எனற தத�னற�யத.

'தமலர தப�ன�லம தப�தவன' - எனற பதத��/தம இரணடங சகட/�ன�கதத�ன சச�லலய�ரநத�ன அவன. 'மதரததஙக�ட/ ஒர வ�ரதரத சச�லலடடஙக$� தமப?' எனற அவதர அவரனக தகடடரககக கடயவர த�ன. ஆன�ல, அவன பயணதரத உறத�ப படதத�மல சச�லலயதன�தல�, அவன�/ம அபபடக தகட/�ல அவன தக�ப�ததக சக�ளவ�ன எனற கரத�யதன�தல�, அவர தகடகவம இலரல. தகடக�வ�ட/�லம, வ�டடக சக�டகக�மல ச�ல க���யஙகள சசயத வ�டக�ற சமதய�ச�த ச�மரதத�யம பதத��/ம உணட எனபத ர�L�ர�மனககத சத��யம. 'உனரனக கபப�டடச சச�லலவ�டடப தப�கணமன த�ன ப�ரதத�ர; மடயரல. 'ந�ஙகத$ ஒர வ�ரதரத சச�லலடஙக பதததர'னன சச�லலவ�டடப தப�ன�ர' எனபத�கச சச�லலக சக�ணட வ�டக�ற ச�மரதத�யம பதத��/ம இரநதத�ல இபதப�த அவன ந�மமத�ய�கத த�ரமப�ன�ன.

Page 68: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

தமல��லரநத த�ரமப�, க�ரல பத�சன�ர மண�கக அவன வ�சகச�ரல ம�டபபடதயற�ய தப�த, "தமப! ஒர ந�ம�ஷம. இரதக தகடடடடப தப�ஙக" எனற பததர கரல சக�டதத�ர. தவகம�க தமதல படதயறத சத�/ஙக�ய�ரநதவன மறபட க�தE இறஙக�, க�லட கர/ மகபப�ல வநத ந�னற�ன. எனன ஆசச��யம! அவன எரத ந�ரனததக சக�ணத/ வநத�தன� அரததய அவன�/ம தவணடன�ர அவர. "அசதனன 'தமலர தப�ன�லம தப�தவன'ன�டடப தப�ன�ஙக. ஒதரயடய�ப தப�ய�டடஙகத$. ர�தத���தய த�ரமப�டவஙகனன ப�ரதததன. மதரம ஏசEடட வ�டட எஙதக எஙதகனன தகடடசச. அபபறம த�ன சச�னதனன - அதஙக�ட/ச சச�லலச சச�லல ந�ஙக எஙக�ட/ச சச�லலவ�டடப தப�னத�க ஒர சப�யயம சச�னதனன. 'ந�ன ய���ட/வம ய�ரகக�கவம சச�லலடடப தப�கரலதய'னன மஞச�தல அடசச ம�த���ப பத�ல சச�லல வ�/�த�ஙக..."

"அத�ரககடடம பதததர! இபப ந�ஙக எனகக இனசன�ர உபக�ரம பணணனதம! தமலர ந�லம, வட எலல�தரதயம வ�ரல தபச� அடவ�னசம வ�ஙக�ய�சச. அநதப பணதரத உஙகக�ட/ சக�டதத ரவகக�தறன. பதத�ரம� வசச�ரககணம..."

"வசச�ரககறரதப பதத� எனகசக�ணனம�லரல. ஆன� இவவ$வ அவசரபபடட ஊரகக மநத� ந�லம வடர/சயலல�ம ஏன வ�றகணம?"

"வ�றற�சச! இபப அரதப பறற� எனன? பணதரதக சக�ஞசம அடவ�னZ� வ�ஙக�ய�ரகதகன. ஒர வ�ரதத�தல சரL�ஸத�தரஷன மடயமதப�த ம�த�ப பணமம க�ர/ககம..."

"தமப! ந�ன சச�னன�ல தக�வ�சசகக ம�டடஙகத$?"

"எரதச சச�லலப தப�ற�ஙகனன இபபதவ எனகசகபபடத சத��யம?"

"பணதரதக சக�டதத ரவகக�றதகக எனரனவ�/ப பதத�ரம�ன இ/ம இரககனனத�ன சச�லல வநததன."

"ய���ட/க சக�டதத ரவககல�மக�ற�ர?"

"மதரததகக�ட/க சக�டதத ரவககல�ம தமப!"

பதத��ன தய�சரனரயக தகடட அவன மனம சக�த�ககதவ� ஆதத�ரமர/யதவ� சசயய�மல அரமத�ய�ய�ரநத�ன. அவனககம அவர சச�லவத ச��சயனதற பட/த. வ�சகச�ரலகக�கவம, தவற க���யஙகளகக�கவம அவள இதவரர சசலவE�தத�ரபபரதத த�ரபப� எடததக சக�ள$ச சச�லலவதத�ட, தமதல சசலவE�கக தவணடய சநதரபபம எபதப�த ஏறபட/�லம, த�ன சக�டதத ரவதத�ரககம சத�ரகய�லரநதத சசலவE�கக தவணடம எனபரதயம அவ$�/ம வறபறதத�ச சச�லல வ�/ல�சமனற எணண�ன�ன அவன. த�ன கற�யரத அவன மறகக�தத கணட பததரகக வ�யபப�ய�ரநதத. அவன தடடச சச�லல�மல உ/தன அதறக ஒபபக சக�ளவ�ன எனற எத�ரப�ரககதவய�லரல அவர. அவன ஒபபக சக�ண/�றதப�ல அரமத�ய�ய�ரநதரதக கணட அவரகக மக�ழசச�ய�ய�ரநதத.

அவன தமதல தப�யவ�டட மறபட சவ$�தய பறபப/த தய�ர�க�க சக�ணடரநததப�த,

Page 69: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

சம�டர/ ம�டப பககம�ரநத வர$க$�ன Lலதரஙக ந�தமம, ப/ரவ சரசரததக சக�லசகள த�$ம�டம ஒலகளம சமலல சமலல சநரஙக� வநதன.

"நலலவ�ளகக அEக, சச�லல�மப தப�ய�/றத த�ன, இலரலய�?"

"அபபட எலல�ம ஒணணம�லரல; பததர சச�லலய�ரபப�தர!"

"சச�னன�ர! ஆன�, ந�ஙகத$ எஙக�ட/ ஒர வ�ரதரத சச�லலடடப தப�ய�ரநத�ஙகனன�, எனகக இனனம சநதத�ஷம� இரநத�ரககம..."

"தமலர தப�க தவணடய�ரநதத. த�டரன ந�ரனசசணத/ன. உ/தன அவசரம�கப பறபப/ தவணடயத�சச..."

"பரவ�ய�லரல! இபப சக�ஞச ந�E�ரக இரஙதக�, ச�பப�ட சக�ணட வதரன. ச�பப�டட அபபறம சவ$�தய தப�கல�ம..."

"ச��! இனசன�ர க���யம மதரம..."

"எனன? சச�லலஙதக�."

தமலர ந�லதரதயம, வடர/யம வ�ரல தபச� அடவ�னஸ வ�ஙக�ய�ரபபரதயம, அநதப பணதரத அவ$�/ம சக�டதத ரவககப தப�வத பறற�யம சச�லலவ�டட, அத�ல அவளககச தசர தவணடய பரEய க/ன சத�ரகரய எடததக சக�ளவதத�ட, பத�த�க ஏததனம வ�சகச�ரலகதக�, தனகதக� சசலவE�கக தவணடய�ரநத�லம அத�லரநதத சசலவE�கக தவணடசமனற அவன ந�பநதரனகள தப�ட/தப�த, அவனர/ய அநத ந�பநதரனகர$க தகடட அவளககக தக�பதம வநத வ�ட/த.

"ந�ஙக அடககட இபபடப தபசறத உஙகளகதக நலல� இரநத� ச��த�ன! த�டர த�டரன ரப�ய அண�ப ரபச�ப ப�ரததக கணகக வEககப தபச ஆரமப�சச/ற�ஙக. ந�ன கணகக வEககப ப�ரதத இசதலல�ம சசயயரல. ஒர ப���யதத�தல சசஞசரதயம, சசயயப தப�றரதயம கணகக வEககப தபச� அவம�னபபடதத�த�ஙக? ந�ஙக பணதரத எஙக�ட/க சக�டதத ரவககதறனன சச�லறரதக தகடட ந�ன சர�மப சநதத�ஷபப/தறன! ஆன�, எனரன ஏன அநந�யம�கவம, தவறறரமய�கவம ந�ரனசசக கணகக வEககப ப�ரககற�ஙகனன த�ன ப��யரல..."

இரதச சச�லலமதப�தத அவள கணக$�ல ந�ர மடடக சக�ணட வரவரதப ப�ரதத ர�L�ர�மன ஒனறம தபசத தத�னற�மல ந�னற�ன. மதரதத�ன மனம அன�சசப பரவக க�டடலம சமனரமய�கவம, உணரவகள அசணப பறரவரயக க�டடலம இஙக�தம�கவம இரபபத அவனககப ப��நதத. அழதத� தம�நத ப�ரதத�தல வ�டவ�டம அன�சசபபவம, அபஸவரதரதக தகட/�ல க�தE வ�ழநத தடதடதத மரண அவஸரதபபடம அசணப பறரவயம த�ன அவர$ எணணம தப�த அவனகக ஞ�பகம வநதன.

ஒனறம தபச�மல தமல��ல அடவ�னஸ வ�ஙக�க சக�ணட வநத�ரநத ரப�ய தந�டடகர$ எடதத அவ$�/ம சக�டதத�ன.

Page 70: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

மதரம அரத இரணட ரகக$�லம அவன�/ம�ரநத வ�ஙக�க கணக$�ல ஒறற�க சக�ண/�ள.

"இபப அபபட எனன சப��ய பணமர/ வநதவ�ட/த உஙகளகக? எதறக�கத த�டசரனற சச�லல�மல ஓடபதப�ய ந�லதரதயம வடர/யம வ�றக�றதகக ஏறப�ட பணண�டட வரணம?"

"அதகக�கனதன ந�ன தப�கரல; தப�ன இ/தத�தல மடவ�னதத�ன..."

"அபபட மடவ பணண, இபப எனன அவசரம வநததனனத�ன தகடக�தறன ந�ன..."

"....."

"எனரன ஒர வ�ரதரத தகடடரநத�ஙகனன�, ந�ன வ�டடரகக ம�டத/ன."

ஆதம�தவ�ட ஆதம�வ�கக கலநத உறவ சக�ணடவ�ட/வர$ப தப�ல இவவ$வ ஒடடதல�க அவ$�ல எபபடப தபச மடக�றசதனற மனததககள வ�யநத�ன ர�L�ர�மன. ஆன�ல அவள அபபடப தபச�யத அவனகக ம�கவம இதம�க இரநதத.

*****

சத�/ரநத ச�ல ந�டக$�க ர�டட நறகவம படககவம எணண�ன�ன அவன. எனதவ, ந�ரலநத ந�டகள சத�/ரநத அவன தவசறஙகம சவ$�தய சறறவ�லரல; வ�சகச�ரலய�தலதய தஙக�ப பததகஙகள படதத�ன. மதரதத�ன அனபம ப���யமம ந�ரறநத உபச��பப அவரனச சச�ரகக பம�ககக சக�ணட தப�ய�றசறனதவ சச�லல தவணடம. அநத அனபமயம�ன ந�டக$�ல ஒர ந�ள ம�ரல தன த�ய தக�ய�லககப தப�ய�ரநத தப�த, அஙதகதய வரணரய எடததக சக�ணட வநத ரவததக சக�ணட அவனகக�க ஒர மண� தநரம வரண வ�ச�தத�ள மதரம. அநத இரச சவள$தத�ல அவன மனம ப�க�ய உரக�யத. எத�தர சரஸவத� ததவ�தய ஒர வச�கரவத�ய�க� வநதமரநத வரண வ�ச�ததக சக�ணடரபபத தப�ல அவனககக க�டச�ய$�தத�ள அவள.

மறபட வட ந�ல வ�றபரன ��L�ஸத�தரஷனகக�க அவன தமலர பறபபடவதறக�ரநத த�னததகக மநத�ய த�னததனற க�ரலய�ல ப�ரகத�ஸவரன�ன பத�ல கடதம அவனககக க�ர/ததத. வர/ ஆரமபதத�ல தம�த�ல�ல தநர மரணமர/நத சசயத� தன மனதரதப சப��தம ப�த�தத�ரபபத�க எழத�ய�ரநத�ர அவர. த�னம தன மரனவ�யம�கப பதகதக�டர/ச ச�ரமய�ல ஊர ஊர�கச சசனற கதர வ�றபரனககம, சததச� இயககதத�றகம மடநதவரர ப�டபடட வரவத�கவம, ம�க�ண ம�ந�டடன தப�த மதரர வரமடய�வ�ட/�லம மடநததப�த அவச�யம மதரர வரவத�கவம கடததத�ல வ�வ��தத எழத�ய�ரநத�ர, அவர. அநதக கடததரத அவன ப���ததப படததக சக�ணடரநத தப�த மதரம வநதத�ல அரத அவ$�/மம படககக சக�டதத�ன அவன. ப�ரகத�ஸவரன�ன கடததரதப படததவ�டட அவரரப பறற� ஆரவம�க வ�ச���தத�ள. ச�ரற வ�ழகரகய�ல அவதர�ட கE�தத இன�ய ந�டகர$யம, தவர$கர$யம சவ�ரஸயம�க அவளகக வரண�ததச சச�னன�ன அவன.

Page 71: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

மறந�ள அத�க�ரலய�ல தமலர தப�யப பதத�ரம பத�நத சக�டததவ�டடப ப�கக�ப பணதரதயம வ�ஙக� வரப தப�வத�க மதல ந�$�ரதவ மதரதத�/ம சச�லலய�ரநத�ன அவன. அதன�ல அவன எழவதறக மனதப அவள க�ப�தய�ட வநத, அவரன எழபப�வ�ட/�ள; ச�கக�ரம�கதவ அவன தமலர பறபப/ மடநதத

அமபலகக�ரர ஸ/�மப சவண/ரரப ப�டததப பதத�ரம எலல�ம தய�ர�க எழத� ரவதத�ரநத�ர. சப-��L�ஸத�ர�ர ஆபஸலம அத�க தநரம ஆகவ�லரல. மதல பதத�ரம�க ர�L�ர�மன�ன பதத�ரதம ��L�ஸதர ஆய�றற. ��L�ஸத�ர�ர மனன�ரலய�தலதய ப�கக� ஏE�ய�ரதரதயம எணண�க சக�டதத வ�ட/�ர அமபலகக�ரர. சப-��L�ஸத�ர�ர ஆபஸ படய�லரநத இறஙக�யதப�த, ப�றநத ஊ��ன கர/ச�ப பநதமம கர$யபபடட வ�ட/த தப�ல ஓரணரவ சநஞரச இதலச�க அ��ததத. வடடல வ�/ரககக இரககம உரக கமசபன�கக�ரனகக வடர/ வ�றற வ�ட/ரத அற�வ�ககம கடதம ஒனரற எழத�க சக�டககமபடக தகட/�ர அமபலகக�ரர. அபபடதய ஒர கடதம எழத�க சக�டதத�ன ர�L�ர�மன. தமலர நணபர பகல ச�பப�டர/ அஙதகதய தனதன�ட ச�பப�டடவ�டடப தப�க தவணடம எனற�ர. பகல ச�பப�டர/ மடததக சக�ணட பறபபடம தப�த மண� பனன�ரணட ஆக�வ�ட/த. சப-��L�ஸத�ர�ர ஆபஸ படய�லரநத இறஙக�யதப�த மனதரத அ��தத உணரவ, ஊ��லரநத பறபபடமதப�த ஏறபட/த. தமலர வடடப பரண�ல மதரரய�லரநத ஒE�ததக சக�ணட தப�யப தப�டடரநத பண/ம ப�டகர$ ம�ணடம மதரரககக சக�ணட வர நணபர சப�றபப எடததக சக�ண/�ர.

ம�ரலய�ல அவன மதரர த�ரமப�யதம, தநதர வ�சக ச�ரலககத த�ரமப� மதரதத�/ம பணதரதச தசரதத வ�/ எணண�ன�ன. அவன வ�சகச�ரலகக வநததப�த, ப�னபககதத ம�டய�ல வரண வ�ச�ததக சக�ணடரபபத தகட/த.

'ச��, அவள வரண வ�ச�தத, மடததவ�டட வரக�றவரர சரகக�வ�ல நறகல�ம' எனற உடக�ரத�ன அவன. மதலல எடதத பஞசப படர/ரய மடதத வ�டட, இரண/�வத படர/ரய எடதத தப�த பததர தமதல வநத�ர.

"எனன சரL�ஸத�தரஷன மடஞசத� தமப�? ப�கக�ப பணமல�ம வ�ஙக�ய�சச�?"

"எலல�ம மடஞசத பதததர! மதரததகக�ட/ப பணதரத சக�டககணம. அத வரண வ�ச�சசகக�டடரககப தப�தலரகக. சத�நத�ரவ பணண தவண/�ம. த�ன� வ�ச�சச மடசச�டட வரடடமன சரகக�ரவ எடதத வசசகக�டட உடக�ரநததன."

"அத இபப வநதடஙக தமப! த�டரன எத�ரப�ர�ம Lம�நத�ர - ய�தர� அவர ச�தநக�தன�ம ஒர சவளர$கக�ரரனயம கபப�டடகக�டட வரண தகடகணமன வநத உடக�ரநத�ட/�ர. மதத�ய�னம வரர ந�ஙக வநத�சச� வநத�சச�னன க�ல ந�E�ரககசக�ர தரம தகட/ வணணம�ய�ரநத�சச. பனன�ரணட மண�கக மதத�ர$பபன வநத�ர. அவரகக�ட/கக/ ந�ஙக தமலரககப தப�னரதப பறற�த த�ன தபச�கக�டடரநதத."

"அபபறம ந�கமஙகலதத�ர வநததம - ந�ன, ந�ர, மதத�ர$பபன எலல�ரதம மறநத தப�யடத/�ம�ககம."

"தச! தச! அபப�ட எலல�ம தபசபப/�த! Lம�நத�ர தபரர எடதத�தல, உஙகளகக உ/தன

Page 72: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

மதரதத தமதல தக�பம வநதடத. அத எனன சசயயம ப�வம! Lம�நத�ரகக மனன�ட வரண வ�ச�சச�லம, உஙக ஞ�பகதத�தல த�ன வ�ச�ககத அத! அரத ந�ஙக$�வத ப��ஞசககணம..."

"ந�ன ப��ஞசககதலனன சச�லலலதய இபப..."

"ப��ஞசகக�டடதத�ன இபபட எலல�ம தபசற�ஙக$� தமப!"

"ச��! ச��! அநதப தபசரச வ�டஙக, ந�ன சக�ஞசம தக�வ�ல வரர தப�ய�டட வதரன" - எனற 'சரகக�ரவ' ஓரம�க ரவததவ�டடக க�தE இறஙக�க தக�வ�லககப பறபபட/�ன ர�L�ர�மன.

ம�ணடம அவன த�ரமப� வநத தப�த இரவ ஏழ மண�கக தமல�க�வ�ட/த. அவன ம�டககப தப�னதப�த பததர உடபறம ந�றக�லய�லம மதரம சம�டர/ ம�டய�லரநத உளத$ வரம மதறபடய�லம�க உடக�ரநத இரவரம�க ஏதத� தபச�க சக�ணடரநத�ரகள.

உளத$ வரம அவரனப ப�ரதததம மதரம பவயம�க எழநத ந�னற�ள. மழ அலஙக�ரதத/ன ப��பரண சசfநத��யவத�ய�க எழநத ந�னற அவர$ப ப�ரததவ/ன அவள அவவ$வ தநரம ஒர Lஸடஸ கடச� Lம�நத�ர மனன�ரலய�லம, ஒர சவளர$கக�ரன மனன�ரலய�லம வரண வ�ச�ததவ�டட வநத�ரகக�ற�ள எனபரதசய�டட அவ$�/ம அவனகக ஏறபடடரநத உள$/ஙக�ய ஆதத�ரம க/ப பறநத வ�டம தப�லரநதத. அகக�ன�ய�கக கனனற வரக�றவன தமல ப�ரரவய�ன�தலதய பன� பலர�த பஷபஙகர$ அரசச�ககம இநதக க/�டசதரத எத�ர சக�ணட சLய�கக மடய�சதனற தத�னற�யத அவனகக. ஒனறம தபச�மல பதத�ரம மடதத வ�ஙக�க சக�ணட வநத�ரநத ஏE�ய�ரம ரப�ய பணதரத எடதத அவ$�/ம ந�டடன�ன அவன. அவள மனப சசயதத தப�லதவ இரணட ரகக$�லம அரத வ�ஙக�க கணக$�ல ஒறற�க சக�ண/�ள. பததர சமலலக க�தE பறபபடடப தப�ன�ர. எரதய�வத சச�லல அவர$ வமபகக இழகக ஆரசய�ய�ரநதத அவனகக; Lம�நத�ர வநத தப�ன வ�ஷயதரத தநரடய�கச சச�லலக க�ணப�ககவம மனம வரவ�லரல; தவற வ�ததத�ல வமபப தபசச ஆரமபம�ய�றற.

"ஒனபத�ய�ரம - இரதச தசரதத சம�ததம சக�டதத�ரகதகன. மனன�தல ஆன சசலவ, இன�தம ஆகப தப�ற சசலவ, எலல�தரதயம இத�லரநதத�ன எடததககணம..."

"சர�மப ச��! உஙக வ�ரதரதககக கடடபப/தறன. எபபவம எத�லயம ந�ன உஙகர$ ம�ற�ப தப�கம�டத/ன. ஆன� இத�தல மடடம ஒர உ��ரம சக�டஙதக�...! ததசததகக�க ந�ஙக கஷ/பப/றதககம, த�ய�கம பணறததககம உஙகளகக உ��ரம இரககற�பபல உஙகளகக�கக கஷ/பப/றதககம, த�ய�கம பணறதககம, எனககம சக�ஞசம�வத உ��ரம தவணடம. ஒர த�ய�க� மததவ�ளம த�ய�க�ய�கறதகக அனமத�ககணம. இலல�ட/� த�ய�கதரததய அவன ஒர சயநலம�ப பயனபடததற ம�த��� ஆய�டம. ந�ஙக ஊரற�ய உலகற�ய ததசததகக�கத த�ய�கம பணணஙதக�. ஆன�ல ஊரற�ய�மல, உலகற�ய�மல - பகரE எத�ரப�ர�த ஒர அநதரஙகம�ன த�ய�கதரத உஙகளகக�க ந�ன பணறரத ந�ஙக தடககபப/�த. அத ந�ய�யம�லரல; தரமமம�க�த. தயவ பணண� இன�தம எஙக�ட/ ந�ஙக ரப�ய அண� கணககப தபசப ப/�த."

Page 73: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"ச�� தபசதல, அபபறம?..."

"ந�ஙக சக�டதத வசச�ரககறரத வ�/ அத�கம�கவம ந�ன உஙகளகக�க சசலவE�பதபன. பகத� சசயக�றவரகள தனகக எவவ$வ சசலவE�கக தவணடசமனபரதத சதயவஙகள மடவ சசயய உ��ரமய�லரல..."

"மடவ சசயய உ��ரமய�லரல எனற�லம, கவரலபப/ உ��ரம உண/லலவ� மதரம?"

"ந�ன ஒரதத� இரகக�றவரர உஙகளகக ஒர கவரலயம வர�த. வர வ�/ம�டத/ன."

"தவடகரகத�ன தப�! பகதரக$�ன கவரலரயப தப�ககம சதயவஙகர$ப பறற�தத�ன இதவரர தகளவ�பபடடரகக�தறன. சதயவஙக$�ன கவரலகர$தய தப�கக மடநத பகதரகர$ப பறற� இபதப�த ந�த�ன சச�லக�ற�ய மதரம...!"

அவள மறசம�E� கற�மல பனனரக பதத�ள.

ஆதம�வ�ன ர�கஙகள

9

மக�தம� க�நத� லண/னகக வட/ தமரL மக�ந�டடறகப தப�யவ�டடத த�ரமப�ன�ர. ப���டடஷ அரச�ஙகததககம அவரககம தபசச வ�ரதரதகள ந/நதன. சமரசதம�, உ/னப�த/� எதவம ச�தத�யம�லல�மல தப�ய�றற. மக�தம� லண/ன�ல இரநத தப�தத இநத�ய�வ�ல க�ஙக�ரஸ இயககதரத ஒடகக� அE�பபதறக�ன ஏறப�டகர$ப ப���டடஷ அரச�ஙகம சசயயத சத�/ஙக�வ�ட/த. லண/ன�லரநத த�ரமப�ய மக�தம� பமப�ய ஆச�த ரமத�னதத�ல தபச�ய தபசச�ன சவட மரறயமனதன, ந�டடல அஙகஙதக ததச�யவ�த�கள ம�ணடம ரகத சசயயபபட/�ரகள.

மறற�லம எத�ரப�ர�த வ�தம�க, ஒர வரஷதத�றக L�ம�ன தக��� ர�L�ர�மன தமல வEககத சத�டககபபட/த. தவற ச�ல ததசபகதரகள தமலம இபபட L�ம�ன வEககத சத�டககபபடடரநதத. அரச�யல ரகத�களககம, ததசபகதரகளககம L�ம�ன தகடபத வEககம�லல�த பதரமய�ய�ரநதத. L�ம�ன தர மறபபத எனற எலல�த ததசபகதரகளம மடவ சசயத�ரகள. ர�L�ர�மனம அதத மடவகக வநத�ன. அரச�ஙகம ய�வரரயம ரகத சசயதத. ர�L�ர�மனம ரகத�ன�ன. மதத�ர$பபன, கரச�ம� இரவர தமலம L�ம�ன வEகக இலல�தத�ல அவரகள சவ$�ய�தலதய தஙக�னர.

எஙதக� சவ$�தய சறற�வ�டட வ�சக ச�ரலககத த�ரமப� வநததப�த, சம�டர/க தக�பர வ�சலல ரவதத அவரனப தப�லZ�ர ரகத சசயதத�ல - அநதச சசயத� உ/தன பததரகதக� மதரததகதக� எட/வ�லரல.

தப�லஸ எஸக�ரடட/ன இரணட ந�ள கE�தத அவன க/லரககக சக�ணட தப�கபபட/�ன. பததர, மதத�ர$பபன, கரச�ம� மனற தபரதம ரய�ல ந�ரலயதத�லத�ன அவரனப ப�ரதத�ரகள.

Page 74: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"அதகக எனன சச�லலடடம தமப?" - எனற கணகலஙக�ய பததரரப ப�ரதத:

"கவரலபப/�த�ரம பதததர! உஙகர$ப தப�ல மதரமம கண கலஙக�ன�லம, உஙகளகதக ஆறதல சச�லற மனபலம அவளகக இரகக" - எனற�ன ர�L�ர�மன. ரகவ�லஙககத$�ட சசயத அநத இரய�ல பயணதத�ன தப�த, அவன மனமரக� ந�ரனவ�ல பத�ததக சக�ண/ ஒதர க�டச� - ஒர சந�ணடப ப�சரசகக�ரன த�ரசச� ந�ரலயதத�ல வணடககள ஏற�,

'பணடத தம�த�ல�ல தநரரவப பற� சக�டததத�தம! பற� சக�டததத�தம! - உள$ம பற�தவ�ததத�தம'

- எனற ப�டயதத�ன. தன தப�கக�ல ப�சரசகக வரம இரய�ல ப�சரசகக�ரரனகக/ அநதத ததச�ய நஷ/ம ப�த�தத�ரபபரத உணரநததப�த, அவனகக ஆறதல�ய�ரநதத. எஸக�ரடட/ம சச�லலத தன ரகய�லரநத ச�லலரறய�ல சக�ஞசம அநதப ப�சரசகக�ரனகக எடததப தப�டமபட சசயத�ன ர�L�ர�மன. ததசபகத�யள$ பல ப�ரபல ப�/கரகள ப�டய�ரநத இநதப பத�ய ப�டட இரய�லல ப�சரசசயடகக வரக�றவன�லம அழத சக�ணத/ ப�/ப படக�றத எனபரதக கவன�தத தப�த, ததசம மழவததம சதநத�ரதரத எத�ர தந�கக� அழத தவ�பபரத அவன உணரநத�ன. ஒர ததசபகதன எனற மரறய�ல அவனககப சபரம�தம�க இரநதத.

க/லர ச�ரறய�ல தவசற�ர எத�ரப�ர�த சத�நத�ரவம இரநதத. மனப தவலர சLய�லல, க/ இரநத எலல�ரதம ததசபகதரக$�க இரநத�ரகள. இஙதகதய� அபபடய�லல�மல பயஙகரவ�த�கள ச�லரம, பலதவற க���ம�னல கறறவ�$�களம அ/ஙக�ய 'அதZ�ஸதயஷன ப�$�க' ஒனற�ல ர�L�ர�மன அர/ககபபட/�ன. ப�ரகத�ஸவரரனப தப�ல நடபககம, அனபககம உ��யவர�க இஙக ய�ரதம க�ர/ககவ�லரல. வ�ர/ரகத$�, க���ம�னல ரகத�கள ய�ர, ததசபகதரகள ய�ர எனற ச�ற�தம தரம ப���கக�மல எலல�ரரயதம க���ம�னல ரகத�கர$ப தப�லதவ சக�டரமய�க ந/தத�ன�ரகள. ச�ரறவ�சதத�ன மழகசக�டரமயம இபதப�த க/ல��ல த�ன ர�L�ர�மனகக நனற�கத சத��நதத. அவன க/லரகக வநத இரண/�வத வ�ரம மதரம எழத�க சக�டதத கடதம ஒனரற வ�ஙக�ப பததர தப�லல அவனகக அனபப�ய�ரநத�ர. உணரம அனபகக மன�தரக$�லல�த அநதச ச�ரறய�ன சEலல, அவள கடதம அவனககப சப��ய ஆறதல�ய�ரநதத.

"ய�ரர/ய பவ�தத�ரம�ன மனதத�ல ந�ன சத�க�லமம வ�ரமப�ச ச�ரறபபடடக கடய�ரகக�தறதன� அவரர/ய ப�த�ரவ�நதஙகளகக அதநக தக�ட நமஸக�ரஙகள. சசயத�ரயப பததர வநத சச�னனதம அத�ரநத தப�தனன. ப�வ� எநத தவர$ய�ல உஙகள தமல ப���யம ரவததததன�, அநத தவர$ய�லரநத உஙகளககச ச�ரறவ�சம�க வநத சக�ணடரகக�றத. ச�ற வயத�லரநத ந�ன கணடக க�$�ய�கதவ வ$ரககப பட/வள. உஙகர$ப ப�ரபபதறக மனன�ல மன�தரகள தமல ப���யம சசலததவரதப பறற� எனககத சத��ய�த. உஙகர$க க/ ந�ன மகததகக மகம, தநரகக தநர மதலல ப�ரககவ�லரல. ந�ன மதன மதலல ப�ரததத உஙகள சப�னந�ற உடப�தஙகர$தத�ன. அEகர தக�வ�ல தஙக வ�ம�னதத�ல ப$�சரனற இரணட ப�தஙகர$ வடதத�ரகக�ற�ரகள. சம�டர/ ம�ட

Page 75: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

வ�$�மபச சவ��ல க�ரல சவய�லல தகதகசவனற தஙகத த�ரவடக$�ய ம�னன�ய உஙகள உள$ஙக�லகர$த த�ன மதன மதலல ந�ன ப�ரதததன. அநதப ப�தஙகர$ப ப�ரததவ/ன கள$Eகர தக�வ�ல வ�ம�னதத�ல ப�ரதத தஙகத த�ரவடகள த�ன எனகக ந�ரனவ வநதன. சத��ய�மல ந�ன உஙகள க�லக$�ல எற�நதவ�ட/ பககளகக�க ந�ஙகள எனரனக தக�ப�ததக சக�ணடரகள. அபதப�த அதறக�க ந�ன உஙக$�/ம பண�நத மனன�பபக தகடடக சக�ண/�லம - அரசச�கக தவணடய தகத�யள$ ப�தஙக$�தலதய எனனர/ய பககர$ ந�ன அரசச�தத�ரபபத�க உளளர மக�ழநத சபரரமபப/தவ சசயததன. இபபட எலல�ம மனம த�றநத உஙகளககக கடதம எழதமதப�த, ஏத�வத தபப�க அசடடப ப�சடச/னற எழதக�தறதன� எனற எனககப பயம�கவம இரகக�றத. ந�ன சர�மபப படததவ$�லரல. Lம�நத�ரர/ய ஏறப�டடல தம�ழச சஙகததக கவ�ர�யர ஒரவர சக�ஞச ந�ள ந�கணட, நனனல, ரந/தம, த�ரவ�ர$ய�/ற பர�ணம, ப�ரபலஙக லரல எலல�ம எனககச சச�லலக சக�டதத�ரகக�ற�ர. வ�சகச�ரலகக வரக�ற பதத���ரகக$�ல சதநத�ரச சஙக, க�நத� - எலல�ம ந�தன ப���யம�கத ததட வ�ஙக�ப படகக�தறன. ஆன�லம, ந�ன ஒர கவ� இலரல. ஆன�ல, உஙகளகக எழதக�தற�ம எனற ஒதர க�ரணதத�ன�ல, எனனர/ய கடததரத ந�ன வ�தசஷ ச�ரதரததய�டம ஒர கவ�ய�ன உறச�கததத�டம எழத மறபடக�தறன. எழதக�றவரக$�ன த�றரமய�ன�லனற� எழதபபடக�னறவரக$�ன ச�றபப�ல மடடதம ச�ல வ�சயஙகளகக கவ�ரதய�ன அநதஸத வநத தசரம தப�லரகக�றத. இநதக கடததத�லம அபபட ஏத�வத ஓர அநதஸத இரககம�ன�ல அதறக இரத எழதக�ற என த�றரம க�ரணமலல. ந�ன இரத ய�ரகக எழதக�தறதன� அவரர/ய சபரரம த�ன அதறகக க�ரணம�க இரககம.

பததர எனன�/ம ந�ஙகள ரகத�க�வ�ட/ சசயத�ரய வநத சச�னன தப�த ந�ன அழததன.

"எனனமம�, ந�தய இபபடப பசரசபபளத$ கணகக� அழத� எபபட? எஙகளகசகலல�ம ஆறதல சச�லற மதன�பலம உனகக உணடனன அவர சச�லலடடப தப�ற�ர," எனற�ர பததர. உ/தன ந�ஙகள அபபட எனகசக�ர கட/ர$ இடடரநத�ல, அரத ந�ன ந�ரறதவறற தவணடயத எனனர/ய மதல க/ரம எனற ந�ன உணரநததன. ந�ன உஙகளகக கடடபபட/வள. உஙகள சச�றபட ந/கக வ�ரமபக�றவள. ந�ஙகள வ�டதரலய�க� வரக�றவரர சகல க���யஙகர$யம ந�ன கவன�ததக சக�ளக�தறன. ச�ரறவ�சம எனற ஒர கவரலரயத தவ�ர தவசறநதக கவரலரயயம ந�ஙகள ப/கக/�த. ந�ஙகள வ�டதரலய�க� வநத, உஙகளர/ய கமபரத த�ரவரவதரதத த��ச�கக ஒவசவ�ர ந�ளம ந�ன ஏஙக�க சக�ணடரபதபன எனபத ஒனற மடடம உஙகளகக ந�ரனவ�ரநத�ல தப�தம. பககதத�ல இரகக�வ�ட/�லம, ம�னஸகம�க ந�னம உஙகத$�ட இரநத அநதச ச�ரறவ�சதரத அனபவ�பபத�கதவ எனககள ப�வ�ததக சக�ணடரகக�தறன. மடநத�ல இநத ம�தமடவ�ல பததரரக க/லரகக அனபபதவன. எனனர/ய இநதக கடதததகக ந�ஙகள பத�ல எழத மடய�மற தப�ன�லம பததர வரமதப�த அவ��/ம தந��தல ஏத�வத கற� அனபபஙகள. அரதக தகடத/ ந�ன த�ரபத�ப படடக சக�ளதவன. பததர வரமதப�த அவ��/ம தந��ல ச�ல தகவலகள சச�லலயனபபக�தறன. இநதக கடததத�ல எனரனயற�ய�மல ந�ன ஏத�வத ப�ரE சசயத�ரநத�ல சப�ரததர$ தவணடக�தறன.

எனறம தஙகள அடரமமதரவலல"

எனற கடததரத மடதத�ரநத�ள, அவள. இநதக கடததரத அத தனககக க�ர/தத

Page 76: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

த�னததனதற பலமரற த�ரமபத த�ரமபப படததவ�ட/�ன ர�L�ர�மன. ப�ரலவனதத�ன இர/தய பயணம சசயயம தப�த பரகக க�ர/தத நலல தணண�ர தப�ல இரநதத அத.தவலர ச�ரறவ�சம எநத அ$வகக ஒர கரகல வ�சதரதப தப�ல சகம�கக கE�நததத� அபபட இத கE�யவ�லரல. தவல��லம 'தன�க சக�ட/ட' இலரலய�ன�லம - ஒதர ப�$�கக�ல அர/ககபபடடரநத அததரன ரகத�களம சததச� இயககதத�ன�ல மடடதம ச�ரறகக வநதவரக$�க இரநதனர. தவ�ர, அநதச ச�ரறவ�சதத�ன கடரமதய சத��ய�தபட, ப�ரகத�ஸவரன தப�னற ஒரவ��ன நடபம ப�சமம அவனகக அஙதக க�ர/தத�ரநதன. இஙதகதய� எலல�தம கடரமய�க இரநதத.

இரபத மபபத தபர சக�ண/ 'அதZ�ஸதயஷன ப�$�க' மதல ந�ள ம�ரல ஆற மண�ககப பட/பபட/�ல மறந�ள க�ரல ஆறமண�ககதத�ன மறபட த�றநத வ�டவ�ரகள. அவசர மலLல உப�ரதகர$ உளத$தய ஒர தக�டய�ல த�ன மடததக சக�ள$ தவணடம. ஈககளம, சக�சககளம, த�ர�$ம�கப பறககக கககஸ வ�ர/வசம ஒர நரகம�க இரநதத அநதக சக�ட/ட. இரவ தநரம�க தநரம�கக சக�ட/டய�தலதய உளத$ய�ரககம தரந�றறஙகள சறற�ச சறற� வரம. அத தககதரதக சகடததத; தந�யகர$ உண/�கக�யத.

மபபத ரகத�க$�ன கறடர/, உ$றல, கனவ அரறறல, இரமல, சசரமல, இரவகளகக�ர/தய இரவ நரகம�கக கE�நத சக�ணடரநதத. மரறய�ன வ�ர/ரகள கடரமய�ல ச�ற�தம கரறநதவரக$�லரல. ரகத�க$�தலதய வ�சவ�சமள$ ரகத�க$�லரநத சப�றகக� ந�யம�தத 'கனவ�கட வ�ர/ர' - ய�ர�வத வநத�ல ச�ல சமயம கரரணய�க ந/நத சக�ளவத உணட. க���ம�னல ரகத�கள சபரமப�தல�ர க/ இரநததன�ல - அவரகத$�ட இரநத ப�வததகக�கச சதத�ய�கக�ரக�களககம, கதரவத த�றகக�மதல சநத வE�தய ஆக�ரதரதக சக�டககம 'Z�ல/�� கனஃரபனசமனட' மரற க/ல��ல கர/பப�டககபபட/த. ச�ல சதத�ய�கக�ரக�கள 'Z�ல/�� கனஃரபனசமனட' மரறரய எத�ரககவம சசயதனர. ஆன�ல பயன ஒனறம உ/தன வ�ர$யவ�லரல.

மதன மரற அவரனப ப�ரகக வநதரதப தப�லதவ பதததர� மதத�ர$பபதன� இரணட ம�தததகக ஒர மரற தவற�மல க/லரகக வநத அவரனப ப�ரததக சக�ணடரநத�ரகள எனபத ஆறதல அ$�ககக கடயத�க இரநதத. ததசதத�றக�க வ�ரமப� அர/நத தண/ரன இத எனற சபரரமதய�ட க/ல��ல ந�டகர$ ஒவசவ�னற�க எணண� எணண�க கE�ததக சக�ணடரநத�ன ர�L�ர�மன. க/லர ச�ரறய�ல உணவ மரற ம�கம�க தம�சம�ய�ரநதத�ல, மலக கடபப அடககட வநதத. கலரலவ�/க கடரமய�ன உணர/க கடடகள வEஙகபபட/ன. ச�ரற ரவதத�யர உணரவவ�/ தம�சம�ன மரநதகர$க சக�டதததன�ல ரவதத�ய உதவ�யம பயன$�ககவ�லரல. ஒவசவ�ர த�ஙகள க�Eரமயம ச�ரற ரமத�னதத�ல நர/சபறற ரகத�க$�ன 'பதரட'டன தப�த ஒவசவ�ர ரகத�யம தன கரறகர$ அத�க���ய�/ம கறல�ம எனற�ரநத�லம, அபபடக கறபபட/ கரறகளம அத�க���க$�ல அலடச�யதம சசயயபபட/ன.

அவன க/லர ச�ரறகக வநத ச�ற�த க�லதத�றகப ப�னப மதத�ர$பபனம, பததரம அவரனச சநத�கக வநத�ரநத ஒர சமயதத�லத�ன, மக�தம� க�நத� ரகத சசயயபபடட எரவ�/� ச�ரறய�ல ரவககபபடடரகக�ற�ர எனற சசயத�ரய அற�நத�ன. அவரகள மலம�க அவவபதப�த ஏத�வத தகவல சச�லல அனபப�க சக�ணடரநத�ன, அவன. அவளம ஏத�வத கடதம எழத� அனபப�க சக�ணடரநத�ள. க/லர ச�ரறய�ல அவனர/ய உ/ல நலம சவகவ�கப ப�த�ககபபட/த. ம�ரபக கட ப�னன�த சத��வத தப�ல எலமபம

Page 77: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

தத�லம�க ஆக�வ�ட/�ன அவன. க$�பபதறகம தணண�ரர உபதய�கபபடததவதறகம அத�கக கடரமய�ன ந�பநதரனகள இரநதன அஙதக. படகக வ���பப வசத�கள அறதவ இலரல. மEஙரகரய மடததத தரலகக ரவததக சக�ணட அபபடதய தஙக தவணடயதத�ன. மலLல ந�றறமம, மர/வசசம, அழககத தண�க$�ன வ�ர/யம�க ஒவசவ�ர ந�ளம அரவரபதப�ட கE�கக தவணடய�ரநதத.

தவல��ல சசயதத தப�ல ப�ரத� ப�/ல வகபபகள ந/தததவ�, அடககட ஒனற தசரநத, எலதல�ரம ஒரமகம�ன மனதத/ன ப�ர�ரததரனக க�தஙகள இரசககதவ� க/லர சLய�லல வ�யபபககள இலரல. மன ஆறததல�, ந�மமத�தய� க�ர/கக மடய�த க�ர�கக�ரக வ�சம�கதவ இரநதத அத.

மனதத�ல தன�ரம உறதத�ய ஒர ப�னன�ரவ�ல ந�ண/ தநரம தககம வர�மல அவஸரதப படடவ�டடச ச�ற�த கணணயரநத அவன ஒர சகம�ன கனவ கண/�ன. மதரம கனவ�ல சரகக� நறறக சக�ணத/ 'சதலயதலத ர�ம� பகத� ம�ரககம' எனற ப�டக�ற�ள. அவன அரதக அமரநத தகடடக சக�ணடரகக�ற�ன; தநரம தப�வதத சத��யவ�லரல.

ச�ரறய�ல அபதப�த வ�டயம தநரம சநரஙக�வ�/தவ 'பதரட'கக�க அவரன அடதத எழபப�வ�ட/�ரகள. அனற மழவதம தச�கம இரEயம அநத இன�ய கரல 'சதலயதலத ர�ம�' - எனற அவன க�த�ல ஒலததக சக�ணடரநதத. எலரலய�லல�தத�ர அ/ரநத க�டடல எஙதக� ஒர மரலய�ல, இரச$னறம ஒ$�சயனறம ப��ய�த மர$�ல ஒலககம தச�கக கய�லன கரல ஒனற கவவத தப�ல அநதக கரல அவன சசவ�க$�ல தகடடக சக�ணத/ இரநதத. அதத ப�ரரம அனற மழவதம அவரன வ�டடயத. மனவ�$�மப�ல த�பம�கவம த�கம�கவம ஊரமததனம�க ந�னற கதற�ய தவதரன ச�ல வ��க$�க உரபசபறற வ�ரதரதக$�கச தசரநத தக�ததக சக�ணட வநதன.

"எலரலய�ல�த தத�ர க�டடர/ - நள இரச$னறம ஒ$�சயனறம சச�லல சவ�ண�த தத�ர மயககதரத - இ$ஞ தச�கக கய�லஒன ற�ரசகக�றத - அதன சவட மழதம சத��யத�ரல தச�கம மழவதம ப��யத�ரல, சத�லரலப பEஙக�ல மதல�ய - எரனத ததட அரலயம கரல சச�லரலக கரEத த�ளஙகரல - ஒர தச�கம மத�ரநத மத�ரநதற�ப பலல�ய�ர மE�கள சத�/ரநத ப�டப பச�தத கய�லன கரல..."

-மரறய�னற�யம மரறய�கவம, வ��ரசய�கவம வ��ரசய�னற�யம தத�னற�ய இரதத த�ரமபத த�ரமபச சச�லலச சச�லலப ப�ரதத ந�ரனவ சக�ள$ மடநததத ஒE�ய, ஒழஙகபடதத� எழத� ரவததக சக�ள$ வசத�கள இலரல. சபனச�ல க�க�தததகக வ�ர/ன�/ம சகஞசத தயஙக�, இநத வ��கர$த த�ரமபத த�ரமப மணமணதத மனபப�/தம சசயத சக�ண/�ன அவன. சப�றகக மடய�த தன�ரமயம, மனதத�ன தவதரன சவடதத

Page 78: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

சவடபபம�க இநத வ��கர$ இயறறம சகத�ரய அவனகக அ$�தத�ரநதன. இநத வ��கர$ ம�ணடம ந�ரனபபத�லம, மறபபத�லம மறபட மயனற ந�ரனபபத�லம�கப பல த�னஙகர$தய கE�கக மடநதத அவன�ல. அபபட ஒர மயககம இநதச ச�ல வ��க$�ல இரநதன. வ�டதரலய�னதம இரத ர/��ய�ல எழத�க சக�ள$ எணண�ன�ன அவன.

ஒவசவ�னற�க ம�தஙகள ஓடன. அவன வ�டதரலய�வதறக ஒர ம�ததத�றக மனப�க வநத�ரநததப�த ந�கமஙகலம Lம�நத�ர க�லம�க�வ�ட/ சசயத�ரயப பததர சத��வ�தத�ர. அரத ஏன அவர தனன�/ம சத��வ�கக�ற�ர எனபத மதலல அவனககப ப��யவ�லரல. ச�ற�த தநரதத�ல அத ப��நதத. ப��நத தப�த தவசற�ர சத$�வம க�ர/ததத.

"மதரம, தனப�கக�யம, மஙகமம�, ம�ம�க க�Eவர எலல�ரதம வடர/ப படடகக�டட, ந�கமஙகலம தப�ய�ரகக�ஙக தமப�; வர ஒர ம�சம க/ ஆகல�ம..."

"தப�க தவணடயதத�தன?" - அவன கரலல ச�ற�த ஏ$னம ஒலததத.

"ப�வம! தனப�கக�யததகக இத சப��ய தச�தரன..."

அவனகக அவர தமலம இபபடக கற�யத இனனம ப��யவ�லரல.

"மதரததகக இன�தம தகபபன�ர இலதல..."

"ந�ஙக எனன சச�லற�ஙக பதததர?"

"ந�ன சச�லறத ப��யலஙக$� தமப?"

"ப��யமபடய�க ந�ஙக சச�னன�ல த�தன?"

"நமம மதரம, Lம�நத�ரக�ட/ தனப�கக�யததககப ப�றநத சப�ணண, ந�கமஙகலதத�ர த�ன அதகக அபப�! - Lம�நத�ர இரத அத�கம�க சவ$�ய�தல சச�லலகக�றத�லதல! ஆன�ல, தன மகளஙக�ற மரறய�தல மதரததகக�ட/ அவரககக சக�ளர$ வ�ஞரச..."

அதவரர Lம�நத�ரரப பறற� த�ன ந�ரனதத�ரநத ந�ரனபபககளகக�க மனம கச�, எனன பத�ல தபசவசதனதற சத��ய�மல இரநத�ன, ர�L�ர�மன. பயதத�தல�, சவடகதத�தல� மதரம தனன�/ம Lம�நத�ரரப பறற�ப தபச�ய சமயஙக$�ல க/, அவரரத தன தநரத எனற சத��வ�கக�மல வ�டடரகக தவணடசமனற தத�னற�யத அவனகக.

"மனஷன தப�ய�ட/�லம தனதன�/ உய�லதல மரறய� Lம�நத���ண�ககப ப�றநத வ���சகர$வ�/ அத�கம�கதவ மதரததகக தவணடயத எழத� வசச�டடப தப�ய�ரகக�ற�ரஙக..."

"இரத ஏன இத வரர ந�ஙக எஙக�ட/ச சச�லலதல?"

"எபபடச சச�லறதனன சத��யதல; அதன�தல சச�லலதல. சச�லல அவச�யமம ஏறப/ரல; Lம�நத�தர�/ மகL�ர/ரய ந�ஙகள மதரததகக�ட/ப ப�ரதத�ரபபஙகனன சநனசதசன..."

Page 79: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"....."

"மதரம க/ உஙகக�ட/ச சச�லலலய� தமப!"

"எனன தகளவ� தகடக�ற�ஙக பதததர! அமம�வககப பரஷன ய�ரனன மகள எபபடக கசசம�லல�மல தபச மடயம?"

"ஏன இததல தபசப�ணணம�லலஙகத$?"

ர�L�ர�மனகக மனம தலச�க� வ�ட/�ற தப�லரநதத. மகள சபயரகக அப�தஷகம சசயய வநத தநரதரயப தப�ல அநத ந�கமஙகலம Lம�நத�ர தக�வ�லல அனற அமரநத�ரநத க�டச�ரய ம�ணடம ந�ரனவ கற மயனற�ன அவன! தனனர/ய மனம ச�ல தவர$க$�ல சசயதவ�ட/ தபப�ன அநம�னஙகளகக�க இபதப�த தனககத த�தன சவடகபபட/�ன ர�L�ர�மன. மதரதரத உ/தன ப�ரகக தவணடம தப�ல இபதப�த ப���யம சப�ஙக�யத அவனள. தசறற�ல த�மரரப பவ�க அவனள அவள ந�ரபணம சபறறவ�ட/�ள. அநத ந�ரபணம அவன அனரபத த�கம�கதவ ம�றற�யத. அவன அவர$க க�ணத தவ�தத�ன. 'எலரலய�ல�ததத�ர க�டடல நள$�ரச$னறம ஒ$�சயனறம' - எனற வ��கள அவனகக ந�ரனவ வநதன. அநதக கரல இபதப�த ப��நதத. அத ய�ரர/யத எனறம சத��நதத. மதரததககத தனனர/ய ஆறதலகர$த சத��வ�ககமபட அவன பதத��/ம கற� அனபப�ன�ன.

*****

மற ம�தம அவன வ�டதரலய�க�ற த�னததனற, அவரன அரEததக சக�ணட தப�க மதத�ர$பபனம, பததரம க/லர வநத�ரநத தப�த, மதரதம ஒர கடதம சக�டததனபப�ய�ரநத�ள. அவன பதத��/ம கற�யனபப�ய�ரநத வ�ரதரதகள தனகக ம�கவம ஆறதல$�ததத�க அவள எழத�ய�ரநத�ள. 'எனரன வ�ஞரசதய�ட வ$ரததத மடடம�னற�, என வரணய�ன மதல இரச�கர�கவம இரநத அபப� க�லம�க� வ�ட/த எனரனப சப��தம கலஙகச சசயதவ�ட/த' - எனற அவள தன தநரதய�ன மரணதரதப பறற� அநதக கடததத�ல மனம உரக� எழத�ய�ரநத வ��கள அவன இதயதரத த�கக�ன. ச�றவயத�லரநத Lம�நத�ர தனரனச சசலலப சபணண�க வ$ரதத சபரரமகர$, ஒவசவ�னற�க அநதக கடததத�ல அவள கற�ய�ரநத�ள.

உ/ன வநத பதததர�டம, மதத�ர$பபதன�டம க/ல��லரநத தநதர மதரர தப�க�மல த�ரசச�ய�ல இறஙக�ப பதகதக�டர/ சசனற�ன ர�L�ர�மன. ப�ரகத�ஸவரன/ன இரணட ந�ள தஙக�வ�டட, அபபறம அஙக�ரநத மதரர பறபபட/�ரகள அவரகள. அநத மரற அவதர�ட தஙக�ய�ரநததப�த, ப�ரகத�ஸவரன வ.தவ.ச. அயய��ன தசரம�ததவ� கரகலதரதப பறற� ந�ரறயச சச�னன�ர.

"ம�க உயரநத தந�ககததத�ட சத�/ஙகபபட/ தசரம�ததவ� 'ப�ரதவ�L ஆச�ரமம' அபவ�தததகக ஆ$�க� மரறநதவ�ட/த. ப�ரதப பணப�டடலம, ததச பகத�ய�லம ச�றநத த�ரர�க�ய வ.தவ.ச. ஐயயர, ஊ��ன சEலன�லம உ/ன�ரநத ச�ல��ன ததரவயறற அ$வ க/நத ஆச�ரப ப�டபப�ன�லம தவற�கப ப��நத சக�ள$பபடட வ�ட/தன�ல, தம�ழந�டடலம

Page 80: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

ஒர ஞ�னத ததப�வனம உரவ�க மடய�மல தப�ய�றற. மறபடயம ஒர சப��ய ஆச�ரமம தத�னற தவணடம. தசரம�ததவ� கரகலததகக ஏறபட/த தப�னற அபவ�தம எதவம ஏறபடட வ�/�மல சத$�வ�ன தந�ககதத/ன ச�த�தபதமறற அடபபர/ய�லம, த�ழததபபடத/�ர உயர வE� வகககம த�ட/ஙகள/னம, க�நத�ய இலடச�யஙகள/னம ஓர அரரமய�ன கரகலம ஆரமப�கக தவணடம. பய�றச�த த�ட/ஙகளம, சததச� மனபப�னரமரய வ$ரககம ந�டடபபற ஆச�ரம வ�ழவம இலல�மல தவகம�க ந�டர/த த�ரதத மடய�த. மன�தரகள ஒதர ச�த�. அவரக$�ல ஏறறத த�ழவ இலரல எனற உணரரவக கலநத பEகம பணப�டக$�லத�ன நர/மரறககக சக�ணட வரமடயம" - எனற�ர ப�ரகத�ஸவரன.

அவர வ�வ��ததச சச�லலய வ�ததத�லம, எடததக க�டடய பரEய 'ப�ல ப�ரத�' இதழகர$ப படததத�லரநதம ஒர ததச�ய சமக ஞ�னப/ம தவணடம எனற ஆரச ர�L�ர�மனககம ஏறபட/த. அவன மனதத�ல வ�ததனற�ன�ற தப�ல அழததம�கப பத�யமபட அநதக கரதரத நனற�க எடததச சச�லலய�ரநத�ர ப�ரகத�ஸவரன.

"இஙதக பதகதக�டர/ச ச�ரமய�ல இ/தம�, அதறக தவணடய சப�ரளதவ�தய� எனககக க�ர/ககவ�லரல. ர�L�ர�மன! நகரச சEலலரநத வ�லக�ய இ/மம, சக�ஞசம சப�ரள வசத�யம க�ர/தத�ல ந�தன அபபட ஒர கரகலதரதத சத�/ஙக� வ�டதவன. இனற எனனர/ய ஆரசசயலல�ம அத�ல த�ன இரகக�றத. சசயல த�ட/ததத�ட கடய அரமபப இலல�மல ந�ம க�ணம பத�ய ப�ரத சமகதரத உரவ�கக மடய�த. இயககஙகள ந�டடகக வ�டதரல வ�ஙக�க சக�டககல�ம. சமகப பEகக வEககஙக$�லள$ அடரமததனதத�லரநதம, அற�ய�ரமய�லரநதம வ�டதரல சபற இபபட அரமபபககள ந�ச/ஙகம அவச�யம. ந�ர$ இநத�ய�ரவ இரவ த�ன க�கக மடயம," எனற�ர அவர. க�நத� மக�ன�ன சபரமத� ஆச�ரமதத�ன தனரமயம, தசரம�ததவ� கரகலதத�ன இலடச�யமம ச�நத� ந�தகதனதத�ன அEகம சப�ரநத�ய ஒர பத அரமபரப அவர வ�ரமப�ன�ர.

பதகதக�டர/ய�லரநத வ�ர/ சபறம தப�த ப���ய மனம�லல�மதல ப���நத�ரகள அவரகள. மதரர த�ரமப�யதம ர�L�ர�மன மதரம இரநத தக�லதரதப ப�ரதத அத�ரசச�யர/நத�ன. ஏதத� க�யசசலல வ�ழநத - ப�ரEதத எழநதவள தப�ல இர$தத வ�டய�ரநத�ள அவள. தனப�கக�யம சவளர$பப/ரவயம சநறற�ய�ல த�ரந�றம�கக தக�லம ம�ற�ய�ரநதரதயம அவன கவன�தத�ன. எனசனனனதவ� தபபத தபப�க ந�ரனதத�ரநத பரEய ந�ரனவகளகக�க அவன மனம கச�யத. த�ரமபத த�ரமபத சத��வரதயம, ஏறகனதவ சத��நத சக�ணடரநதரதயம தசரதத ந�ரனதத தப�சதலல�ம அவன மனம கச�யத.

அவன மதரததகக ந�ரறய ஆறதல சச�லலத ததறற�ன�ன. ந�கமஙகலதத�ரரப பறற� அவன தககம தகடகத சத�/ஙக�யதப�தத அவள ச�ற கEநரத தப�ல வ�சமப� வ�சமப� அEத சத�/ஙக�வ�ட/�ள. தநரதய�ன தமல அவளகக�ரநத ப�சம அவரன வ�யககச சசயதத. Lம�நத���ன சபரநதனரமரயப பறற� அவள சமபவம, சமபவம�கச சச�லல அழத�ள. தமமர/ய சச�நத மரனவ� வய�றறப ப�ளர$கர$ப தப�லவம அரதவ�/ அத�கக கன�வ/னம தனரன அவர தபண� வ$ரததரத எலல�ம அவள கறகதகடடக தகடட, அவர ஒர Lஸடஸ கடச� ஆள எனற எணணமம, ம�றச��யமம சமலல மரறநத 'சபரநதனரமய�ன ஒர மன�தர' எனற எணணம மடடதம தத�னற� அரமத� சபறறத அவன மனதத�ல. தப�கப சப�ர$�கக க�ர/தத ஒரதத�ரய அபபடதய ஒதகக�வ�/�மல - அவர$யம மரனவ�ய�க ந/தத� அவள மகர$யம வ�ஞரசதய�ட மக$�கப ப�வ�தத சபரநதனரமகக�க

Page 81: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

'மனச�டச�யள$ மன�தர' - எனற அ$வ அவன இதயதத�ல பதபப�ரரவ சபறற�ர ந�கமஙகலதத�ர. சமகததககப பயநத அநதரஙகம�க இரநத�லம, இநத உறவககம ப�சததககம அவர தப�லத த�ரரய�டட மனதத�லரநதத ம/வ�லரல எனபத ர�L�ர�மனககப சப��ய க���யஙக$�கத தத�னற�ன.

ர�L�ர�மன வ�டதரல சபறற வநத ப�ன த�லகர ததச�ய வ�சகச�ரல நணபரகள கதரப ப�ரச�ரதத�ல த�வ�ரம�க ஈடபட/�ரகள. சதரத சதரவ�கக க�ர�மம க�ர�மம�கப ப�ரத� ப�/லகள மEஙக�ன. கதர வ�றபரன த��தமர/நதத. வநதத ம�தர க�தம வ$ரநதத. எஙகம ர�டர/ நறபவரகள சபரக�ன�ரகள.

இநத நலல சமயதத�ல மறபடயம, தஙகள வட/�ரததத ததசத சத�ண/ரகர$ச ச�ரறகக அனபபவதறக�க தL�டககபபட/ சத�வEகக ஒனரற ர�L�ர�மனம, நணபரகளம, எத�ரசக�ள$ தவணடய�ரநதத. வ�ரதபபடட தப�ல�பஸ ம�தம ஸ வ�லலபததர தப�லஸ ஸத/ஷன ம�தம சவடகணட எற�நத தகரகக மயனறத�க உணரமத ததசத சத�ண/ரக$�ன க�மர�ஜ ந�/�ர, தக. அரண�சசலம, தக.எஸ. மததச�ம� ஆச���, ம�சலர ந�ர�யணச�ம�, வ�ரதபடட ம���யபப� ஆக�யவரகள தமல தL�டககபபட/ வEகக ஒனரற ர�மந�தபரம தப�லச�ர சத�/ரநத�ரகள. தவலர ச�ரறய�ல ஏறகனதவ அவத�பபடடக சக�ணடரநத க�மர�ஜ தப�னற சதத�ய�கக�ரக�கர$ ம�ணடம ந�ண/ க�லம சவ$�தய வரவ�/ மடய�மற சசயய மயனற இநதப சப�ய வEகரக வகக�ல L�ரஜ தL�சப அவரக$�ன உதவ�ய�ல அலலம பகலம அயர�த ப�டபடட மற�யடதத�ரகள ர�L�ர�மனம, நணபரகளம. இநத வEகக�ன மலம மதரர ர�மந�தபரம ச�ரமய�ன பல அரரமய�ன ததசபகதரக$�ன வ�ழரவதய ஒடகக�வ�/ மயனற அரச�ஙகதத�ன சத� தவ�டசப�டய�னத. இநத வEகக�ல சவறற� சபற அலலம பகலம அனன ஆக�ரக கவரலய�னற� ர�L�ர�மனம, மதத�ர$பபனம, நணபரகளம அரலநத�ரகள.

ந�$�க ந�$�கத த�லகர ததச�ய வ�சகச�ரலய�ன சத�ண/ரகள எணண�கரக சபரக�யத. ர�L�ர�மன ஓர இ$ம ததச�யவ�த�க$�ன அண�கக வE� ந/ததம சப�றபரப ஏறற�ன. இயககம சமலல சமலலப பலமர/நத சக�ணட வநதத. அநத வர/ம தனககப ப�றநத ஆண கEநரதகக 'க�நத�' எனற சபயர சடடன�ர மதத�ர$பபன. அதத சமயம ரதத�னதவல பததரகக ஒர தபரன ப�றநத�ன. அநதக கEநரதகக ஒர நலல சபயர சச�லலமபட ர�L�ர�மரனக தகட/�ர பததர. ர�L�ர�மன 'ச�ததரஞசன' எனற பதத��ன தபரனககப சபயர சடடன�ன.

த�லகர ததச�ய வ�சகச�ரலய�ன சசலவகள, தணடப ப�ரசரஙகள அசச�டட வ�ந�தய�க�ககம சசலவ, கஷ/பபடம ததசத சத�ண/ர கடமபஙகளகக உதவ� எனற எலல�ச சசலவகளககம சப�கக�ஷத�ரர�க அரமநதத தப�ல மகஙதக�ண�மல சக�டதத�ள மதரம. Lம�நத�ர இறநத வரஷம மழவதம கசதச��கதக�, தமர/ய�ல ப�/தவ� ஒபபக சக�ள$�மல தககம சக�ண/�டன�ள அவள. தனப�கக�யம சவ$�தய ந/ம�டவரததய ந�றதத�ய�ரநத�ள. கடமபதரத வ�/ வ�சவ�சம�க அவரகள ந�கமஙகலதத�ரரப ப�வ�தத அநத உணரம அனப ர�L�ர�மரனக கவரநதத. Lம�நத�ரர/ய மரனவ� மககள க/ அநதத தககதரத இவவ$வ ச�ரதரததய�ட அநஷடதத�ரபப�ரக$� எனபத சநததகம�ய�ரநதத. மன�த சமகம ந�ண/ ந�$�க ய�ரகக உணரம நனற� சசலததவ�லரலதய�, அவரக$�/ம ந�ரமப�க க�/ககம சதத�யம�ன அனப�ன இறககதரதக கணட ர�L�ர�மனகக ஆசச��யம�ய�ரநதத. மன�தரகள ய�ரர/ய அனப பணததகக�க மடடதம க�ர/ககசமனற ந�ரனகக�ற�ரகத$� அவரக$�/ம

Page 82: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

பணதரதக சக�ணட அ$வ�/ மடய�த ப���யம சமநத க�/பபரத அவன கண/�ன. ய�ரர/ய மனஙகள ந�த�வE� தநயம ந�டடம சப�தமனம எனற பலல�ய�ரம ஆணடக$�கப ப�ட ரவததப பE� சமததபபடடரகக�றதத� அவரக$�/ம மனதம ஒர சப��ய அனப ந�த�ய�க இரபபரத அவன கணசணத�தர ப�ரததக சக�ணடரநத�ன. Lம�நத�ரர/ய ப�றநத ந�ர$ ந�ரனவ ரவதத ஏரEகளகக அனனத�னம சசயவத மதல, அவர இறநத ததத�ய�ல வ�ரத ந�யமஙகத$�ட த�த� சக�டபபதவரர தனப�கக�யமம, மதரமம க�டடய அககரற அவரன மரலககச சசயதத. அனரபக கரலய�கதவ, சஙக�தம தப�ல, ந�ரதத�யம தப�ல தப�றற� வ$ரககம ந�க��கம இவரகள கலதனம தப�லரகக�றத எனதற அவன எணண�ன�ன. Lம�நத�ர தனப�கக�யததகக ஊரற�ய த�ல கட/வ�லரல. ஆன�ல, தனப�கக�யதம� அரதச ச�றரமய�க எணண�யத�கதவ சத��யவ�லரல. இத ம�க ம�க வ�தந�தம�ய�ரநதத அவனகக. அநதக கடமபதத�ன தமல, கடமபம�க உலகம கரத�த வடடன தமல எலரலயறற ப��வ ஏறபட/த அவன மனதத�ல. அவரகளர/ய வ�$மபரம சபற�த பணப�ட அவரனக கரததனற�க கவன�ககச சசயதத.

உயரநத ச�த�க கடமபஙக$�ல இரபபரத வ�/ சதததத�ல அககரற, ததவரதகர$வ�/ அEக, கநதரவரகர$ வ�/க கரலய�ல ச�ரதரத, ப�ர�மணரகர$ வ�/ வ�ரதஙக$�ல பறற, தமரதகர$ வ�/ அத�கம�ன கற�பபற�யம ந�க��கம, படததவரகர$வ�/ இஙக�தம இரவ எலல�ம ஒர த�ச�ய�ன வடடல இரபபரதக கணட அவன சச�லல மடய�த வ�யபப�ல மழக�ன�ன. 'இத இவரகள கலதனம' - எனற அவன மனம இர/யற�த கவ�யத.

'ப��சததம�ன அனபத�ன இவளர/ய மதல சஙக�தம. இவள வ�ச�ககம சஙக�ததம� அதத அனப�ன இனசன�ர சவ$�யட' - எனற மதரதரதப பறற� அவன எணண�ன�ன. அவள ப�டம சஙக�ததத�ல மடடமலல, தபசம சஙக�ததத�லம அபஸவரதம வர�மலரபபரத அவன ஒவசவ�ர மரறயம கரநத கவன�தத�ன. Lம�நத�ர க�லம�ன ப�னதப� மதரம படபபடய�கத தனன�/ம�ரநத படடப ப/ரவகர$ உபதய�க�பபரததய வ�டடவ�ட/�ள. அவ$�/ம ம�க ம�க எ$�ரமய�ன கதரப ப/ரவக$�ன எணண�கரக அத�க��ததக சக�ணத/ வநதத. அவன ஒர ந�ள அவர$க தகட/�ன.

"எனன மதரம, படடபப/ரவ ஆரசரய அறதவ வ�ட/�சசப தப�லரகதக!"

"எபபவம எனகக அநத ஆரசதய இலரல? அபப� படடப ப/ரவய� வ�ஙக�க கம�சச�ர. அரணமரனககப படடபப/ரவ வ�ஙக�ன� ஞ�பகம� இஙதகயம தசரதத வ�ஙகவ�ர. கடடகக�வ�ட/�ல அவர மனச பணபடதமனன கடடணடரநததன. இன�தம அத க/ அவச�யம�லதல..."

"ஏன? இன�தம படடபப/ரவ க�ர/கக�தத�?"

"சநததகசமனன? உஙகக�ட/ச சச�னன�, ந�ஙக கதரப ப/ரவத�தன வ�ஙக�க கடபபஙக? ந�னம ந�ரறய நல ச�ட/ம தப�டக�தறன. கதரத�தன ச�ட/ததககக க�ர/ககம?"

"உனகக தவணமன�ப படடபப/ரவதய வ�ஙக�ககல�தம?"

"அபபடய�லரல! தன�ய� எனககப ப���யமன எதவதம க�ர/ய�த. உஙகளகக எத ப���யதம� அதத�ன எனககப ப���யம..."

Page 83: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

மனதத�ன ஆEதத�லரநத ப�றநத அவளர/ய இநதச சச�றகள ர�L�ர�மரனப சபரரமபப/ ரவததன. அவள இரசகக மடநத ர�கஙக$�ல ம�க உயரநத ர�கம�க இநதச சச�றகள அவன சசவ�க$�ல ஒலததன. இநத வ�ரதரதகள அவரனக க�றஙகதவ சசயதன. மரடடததனமம, இஙக�தமம, ந$�னமம, ந�சககம, ந�க��கமம சத��ய�த பல Lம�நத�ரகளம, சசலவக கடமபதத இர$ஞரகளம அவறரற மதல மதல�க த�ச�க$�ன வடக$�லரநதத�ன இபபடபபட/ ந$�னவத�க$�/ம கறறக சக�ளக�ற�ரகத$� எனற க/ அவன அடககட ந�ரனககத சத�/ஙக�ய�ரநத�ன. 'சஙக�தமம, கரலகளம த�ன மன�தரன ந�க��கமர/யச சசயக�னறன' எனற கறவத உணட. ஆன�ல, கரரம�ன மன�தரக$�க�ய பல சசலவநதரகள கரரண, அனப, இஙக�தம தப�னற கன�வ�ன அமசஙகர$தய கரலரய ஆளம அEக�ன க�ரஹஙக$�லத�ன படததத ததறக�ற�ரகள எனற நமப�கரக ந�ளகக ந�ள அவனள வலததத. ந�கமஙகலம Lம�நத���ன பட/மக�ஷ� அவரரக கணவன�கவம கனவ�ன�கவம தவணடம�ன�ல ஆகக�ய�ரககல�ம. ஆன�ல, மதரர ஒணண�ம நமபரச சநத�ல தனப�கக�யதத�ன நடப க�ர/தத ப�றதக, அவர மன�தர�க ந�க��கம அர/நத�ரகக மடயசமனற அவனககப பத�த�க ஒர கரததத தத�னற�யத. Lபப�ன�ய சகயஷ�ககர$ப பறற� இபபடக கறம ஓர ஆஙக�லப பததகதரத அவன படதத�ரநத�ன. சகயஷ�ககர$ப தப�லதவ தம�ழந�டடத ததவத�ச�க$�/ம அநதப பணப ந�ரறநத�ரபபத அவனககப ப��நதத. 'ம�ரசச கடக'தத�ல ச�ரதததனககக க�ர/தத சகம அனப�ன சகம�கதத�ன இரகக தவணடம. வZநததசரனய�ன ந�க��கம, கரல ந�க��கதத�ன ம�க உயரநத எலரலய�க அவனககத தத�னற�யத.

இவரகள ம�ரகஙகர$ மன�தரக$�ககக�ற�ரகள! மன�தரகர$த சதயவஙக$�ககக�ற�ரகள!" எனற எணண�ய தப�த ம�க ம�க வ�தந�தம�க வ$ரநதத அநதச ச�நதரன. தவடர/ய�லம, கடய�லம, மலயதததத�லம தப�ரததயற�க க�/நத ந�கமஙகலம Lம�நத�ரரத தனப�கக�யம மன�தன�கக�ச சஙக�த ரச�கர�க ம�றற� வ�ட/�ள. தனப�கக�யதத�ன மகத$� சவறம மன�தன�க�ய எனரனத தனனர/ய பகத�ய�ல சதயவம�கதவ ஆகக மயலக�ற�ள. எனரனதய எணண� உரக� உரக�த 'சதலயதலத ர�ம� பகத� ம�ரககம' - எனற ப�டக�ற�ள. மன�தரனப பகத� சசயத உ/மரப இEபபதன மலம சதயவதரதப பகத� சசயயம தததவததகக உலகதரதப பEககம உப�சன� ம�ரககஙக$�ல ஒனற�கதவ சத�/ககதத�ல இநதத தரற தத�னற�யதத� எனசறலல�ம பலவ�தம�கச ச�நத�ககத சத�/ஙக�யதப�த அவன மனதத�லரநத பல பரEய ம�றச��யஙகர$ அநதச ச�நதரன தப�கக� வ�ட/த.

ஆதம�வ�ன ர�கஙகள

10

அநத வரஷம க�நத�யடகள சட/மறபப இயககதரத வ�பஸ வ�ஙக�ன�ர. இயககம இரநதவரர ச�ரறககப தப�கவம அடப/வம தநரநத ததச�யவ�த�கள அரனவரம இபதப�த சவ$�தய இரநதத�ல - அவரகள சசயய தவணடய பண�களகக ந�ரறய வ�யபப�ரநதத. ஆனம� ப��சததம�ன இலடச�யதரத ந�ரப�ககக க�நத�மக�ன இரபதசத�ர ந�ள கடரமய�ன உணண�வ�ரதம இரநத�ர. அநதச சமயஙக$�ல க�ர/தத ஹ��Lன, சதநத�ரச சஙக, க�நத� பதத���ரகக$�ன இதழகர$ ர�L�ர�மனம நணபரகளம கணக$�ல ந�ர சநக�E வ�ச�ததனர. க�நத�யடகள சதத�ய�கக�ரக ஆச�ரமதரதக கரலதத தப�தம, அரச�யலலரநத வ�லக�க

Page 84: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

சக�ள$ப தப�வத�க அற�வ�தத தப�த, தவதரனயர/நத ததசபகதரகள ம�ணடம, அவர க�ர�மக ரகதசத�E�லக$�ல அககரற க�டடத சத�/ஙக�ய கடரசத சத�E�ல த�ட/தத�லம, மறறவறற�லம ஓர$வ நமப�கரக சக�ள$ மடநதத. ச�ல ம�தஙகளகக மனபத�ன ப�ரகத�ஸவரதன�ட பமப�ய க�ஙக�ரசககப தப�ய வ�டட வநத�ரநத�ன ர�L�ர�மன. க�நத�ய�ன மன தவதரனகளம, சட/மறபப இயககம த$ரசச� அர/நததம, சழந�ரலகர$ வ�றவ�றபப�லல�மல ஆகக�ய�ரநதன. அநத தவர$ய�ல மதத�ய அசசமப�$� ததரதலல ததசபகதரகளகக அதம�கம�ன சவறற� க�ர/ததத�ல ம�ணடம ஒர பத�ய உறச�கம ப�றநத�ரநதத. சசனரன ம�க�ணதரதப சப�றததவரர வ�லலங/ன ப�ரபவ�ன த�சரக$�க இரநத ததச�ய எத���கள பலர ததரதலல தத�றறத ததசபகதரக$�ன சசலவ�கரக அத�கம�கக�யத. ததரதல தவரலக$�லம, இரணயறற சவறற�ய�லம சத�ண/ரக$�ர/தய மறபட வ�றவ�றபப வநத�ரநதத. ம�க மகக�யம�ன ந�கழசச�ய�க மக�தம�வ�ன தம�ழந�டடச சறறப பயணம வ�யநதத.

அக�ல இநத�ய ஹ��Lன தசவ� சஙகதத���ன ஏறப�டடபபட க�நத�மக�ன தம�ழந�டடல சறறப ப�ரய�ணம சசயத�ர. அவர மதரரகக வநத த�னததனற நலல மரE. மதலல அவரகக�க ஏறப�ட சசயத சபரஙகட/ம கரலககபபடட, மறந�ள தவற கட/ததகக ஏறப�ட சசயத�ர ரவதத�யந�தயயர. மதரரகக ம�ரல 6 மண�கக வரவத�க இரநத மக�தம� இரவ பததரர மண� வரர வர மடய�மல தப�கதவ மரEய�ல ப�ரய�ணம எனன ஆய�றதற� எனற கவரலபபடடக கட/தரதயம கரலததவ�டட ரவதத�யந�தயயர, சபபர�மன, ர�L�ர�மன எலல�ரம த�ரமஙகலம வரர எத�ர சக�ணட தப�யப ப�ரதத�ரகள. க�றறம மரEயம�ன அநத த�னதத�ல எதவம ந�ரனததபட ந/ககவ�லரல. ரவரகய�ல சவள$ம தக�ரம�ய�ரநதத. மக�தம� மதரர வரமதப�த அக�லம�க� வ�ட/த. L�ரஜ தL�சப ச�ர த�ரமஙகலதத�லரநத க/தவ க�நத�தய�ட வநத�ர. மக�தம� க�நத� ததசபகதர சபபர�மன�ன பஙக$�வ�ல தஙக�ன�ர. சபணகத$�ட சபணக$�கப தப�ய, அவரர/ய ஹ��Lன ந�த�ககத தன நரகக$�ல கண�சம�ன பகத�ரயக சக�டதத வ�டட வநத�ள மதரம. தனன�/ம தகடக�மல த�ன�கதவ அவள இநத நலல க���யதரதச சசயதத ர�L�ர�மனகக ம�கவம ப�டதத�ரநதத. ர�L�ர�மனம, நணபரகளம க/ ஒர சபரநசத�ரக த�ரடட ஹ��Lன ந�த�கக�க மக�தம�வ�/ம சக�டததனர. அபதப�த உ/ன�ரநத /�க/ர ட.எஸ.எஸ. ர�Lன த�டசரன வ�ய தடம�ற�, 'ம�ஸ/ர ர�L�ர�மன' - எனற கபப�டவதறகப பத�ல 'ம�ஸ/ர க�நத�ர�மன' - எனற அவரனக கபப�/தவ, ரவதத�யந�தயயர ச���ததக சக�ணத/, "இபபடதய உன சபயரர ம�றற�க சக�ணட வ�ட! க�நத� மதரரகக வநததறக அர/ய�$ம�க ந� இரதச சசயயச சச�லலதத�ன ம�ஸ/ர ர�Lன உனகக இபபடப சபயர சடடக�ற�ர!" - எனற�ர. ர�L�ர�மனகக அவர அபபட அரEததத ம�கவம மக�ழசச�ய�ய�ரநதத. "அபபடதய சசயக�தறன," எனற ச���ததக சக�ணத/ ரவதத�யந�தயய��/ம பண�வ�கக கற�ன�ன அவன. ரவதத�யந�தயயர ர�L�ர�மரன ம�க உறச�கம�க மக�தம�வகக அற�மகபபடதத�ன�ர. மறந�ள க�ரல மக�தம� ஒர ஹ��Lனச தச��ககச சசனற�ர. ம�ரலய�ல ம�கப சப��ய சப�தக கட/ம ந/நதத. மதரரய�லரநத அமர�வத� பதர வரர ர�L�ர�மனம மக�தம�தவ�ட சசனற�ன; அஙதக பதகதக�டர/ய�லரநத ப�ரகத�ஸவரனம வநத�ரநத�ர. இரவரம மக�தம�வ�ன சநந�த�ய�ல சநத�ததக சக�ண/னர.

இரதத சத�/ரநத ச�ல ம�தஙகள, சறறபபற ஊரக$�ன தச�Eவநத�ன, ந�லகதக�டர/, வததலககணட, சப��யக$ம, உததமப�ர$யம எனற ததச�யப பண�களகக�க ர�L�ர�மனம நணபரகளம அரலநதனர. சப��யக$மம, வததலககணடம ததசபகத� உணரவ�ல

Page 85: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

இயலப�கதவ நனக கன�நத�ரநதன. ப�.எஸ. சஙகரன, மனகல� பட/�ப�ர�ரமய� மதலய அபபகத�த ததச பகதரகள அபபடபபட/ சEரல உண/�கக� ரவதத�ரநதனர. ஆலயப ப�ரதவசததகக�கவம ச�ல மயறச�கள ந/நதன. ஓர�ணடக க�லம இநதப பண�க$�ல கE�நதத.

மதரம வடடதலதய வரண வ�யபப�டட வகபபககள ந/ததத சத�/ஙக�ய�ரநத�ள. இர/ய�ர/தய கசதச��களககம தப�யவ�டட வநத�ள. தகபபன�ர க�லம�ன சக�ஞச ந�ர$ககளத$தய ந�கமஙகலததத�ட அநத வடடன உறவகள வ�டபடடப தப�ய�ன. தப�ககவரவம க/ இர கடமபஙகளககம இர/தய வ�டடப தப�ய�றற. Lம�ன கடமபததகக இநத உறரவக க�டடக சக�ள$க கசசம�ய�ரபபத�கத சத��நதத. தவ�ர Lம�நத���ன உய�லல மதரதத�ன சபயரககத தன�தய சச�தத எழத� ரவதத�ரநதத தவற மனஸத�பதரத ஆEம�கக� வ�டடரநதத. கடமபப சபணகள பலர ஒணண�ம நமபர சநத ததட வநத படககக கச�னர. எனற�லம ஆரசபபடடத ததட வநத தகட/வரகளகக மடடதம மதரம கறப�தத�ள. அபபடப படகக வரக�றவரக$�/ம அவள க�நத�ரயப பறற�யம, கதர நறபத பறற�யம க/ எடததச சச�லலக சக�ணடரநத�ள. ச�லர சசவ� ச�யகக�வ�ட/�லம, பலர அவள ப�ரச�ரதத�ன�லம ம�ற�னர.

ர�L�ர�மன க�ஙக�ரஸ தவரலக$�ல ம�க உறச�கம�க ஈடபட/�ன. மதரம தன தமல சசலதத�ய அனரபயம, பகத�ரயயம ஏறற, அவன ததசதத�ன தமலம சப�தக க���யஙக$�லம பகத� ச�ரதரத க�ணப�தத�ன. பகத� சசயயபபடக�றவரக$�லத�ன பகத� சசயய மடக�றசதனற நணககதரத அவன இபதப�த அனபவ பரவம�க உணர மடநதத. மககள எலதல�ரம தன தமல பகத� சசலதத�ன�ல அரத ஏறகம தரலவன ந�ட மழவத�ன தமலம பகத� சசயய உறச�கம ப�றகக�றத. ஒர பகத�ரய ஏறகமதப�த த�ன இனசன�ர பகத� சசயய ஆரவம ப�றகக�றத. மதரம அவரனப பகத� சசயத�ள. அவன ததசதரத பகத� சசயத�ன. அனப�ல க�ர/கக�ற உறச�கம எததரன அனபப சபரகரக வ$ரகக மடயம எனபதறக அவரகள உத�ரணம�ய�ரநதனர. ஒரவர அனப சசயத�லம, அனப சசயக�றவனம சசயயபபடக�றவனம உலக�ல இரகச�யம�கதவ ஒர சமகம�ன வ�தரதப பய�ர சசயத வ$ரதத வ�/ மடயம தப�லரகக�றத. உலக�ல இரகச�யம�கதவ பய�ர�கம நலலணரவப பய�ரக$�ல ம�கப சப��யத தய அனப த�ன எனற தத�னற�யத.

அடதத வர/ ஆரமபதத�ல அவன க�ரரககடய�ல கடய தம�ழந�ட க�ஙக�ரZbககப தப�யவ�டடத த�ரமப�ய தப�த மதரதத�ன த�ய தனப�கக�யம ததக அசசfகக�யபபடட படதத படகரகய�ய�ரநத�ள. க�ரரககடகக வநத�ரநத ப�ரகத�ஸவரன அவதன�ட மதரரகக வநத�ரநத�ர. க�ரரககட க�ஙக�ரஸல த�ரர சதத�யமரதத� தரலவர�கவம, க�மர�ஜ க���யத��ச�ய�கவம வநதத ர�L�ர�மன உடப/ மதரரச ச�ரமத ததச பகதரகளககப சபர மக�ழசச�ரய உண/�கக�ய�ரநதத. மக�ழசச�தய�ட மக�ழசச�ய�க ஆச�ரமம அரமபபரதப பறற� ஆதல�சரனகர$ ம�ணடம ந�ரனவடடன�ர ப�ரகத�ஸவரன. அரதப பறற�த த�ட/ம�/தவ அவரர மதரரகக அரEதத வநத�ரநத�ன ர�L�ர�மன. மதரதத�ன த�ய படதத படகரகய�ய�ரககதவ, அவரகள கவனம ஆச�ரம ஏறப�டக$�ல சசலல மடய�மல இரநதத. மக�தம�வ�ன ஆச�சபறற ரவதத�யந�தயயர ஆலயப ப�ரதவச ஏறப�டகளகக�க அவன தப�னற சத�ண/ரக$�ன ஒததரEபரப ந�டன�ர. ம�ன�டச� தக�வ�லல அபதப�த�ரநத டரஸட ஆர.எஸ. ந�யட அதறக ம�கவம ஒததரEதத�ர.

ஏறககரறய அதத சமயம க�நத�மக�ன வ�ரத� தசவ�ச�ரமம அரமககம மயறச�ய�ல இரபபரத அற�நத தஙகள மயறச�ககச சபசசகம�க நணபரகள அரதக சக�ண/னர.

Page 86: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

ஏறசகனதவ ர�L�ர�மனம ப�ரகத�ஸவரனம, ர�மசச�ககலஙகதத�ன வ�ரநத�னர�க அமர�வத� பத��ல மக�தம� வநத தஙக�ய�ரநததப�த, இதபறற�க கற� அவரர/ய ஆச�ரயப சபறற�ரநதனர. இபதப�த அரதச சசயய ஏறற தரணம வநதவ�ட/த�கப ப�ரகத�ஸவரன கரத�ன�ர. சட/சரப மன�ச�பல ததரதலக$�ல ஈடபடடப பதவ�ரய அர/வரத வ�/ இபபடப பண�க$�ல இறஙகவத ந�டடகக நலலசதனற ப�ரகத�ஸவரன கரத�ன�ர. L�லல� தப�ரட ததரதலகள, சட/சரபத ததரதலகர$வ�/ மக�தம�வ�ன சமக ச�ரதத�ரதத லடச�யஙகத$ இரவரரயம கவரநதன. அடததடததத தம�ழந�டடல சறறப ப�ரய�ணம சசயத ப�ப ர�தLநத�ர ப�ரச�த, Lவஹரல�ல தநர ஆக�யவரக$�/ம இத பறற�க கற� தய�சரன தகட/�ரகள அவரகள. அவரகளர/ய ஆச�யம க�ர/ததத. லகதன� க�ஙக�ரZbககப தப�க�த கரற தநரரவத தம�ழந�டடல சநத�ததத�ல த�ரநதத தப�லரநதத அவரகளகக.

ஒவசவ�ர மரறயம ததரதல, தரலவர பதவ� தப�டட எலல�ம ஏறப/க க�ஙக�ரஸ இயககதத�ல கழமனபப�னரம சமலல சமலல வ$ரவத அவரகளககக கவரலய$�ததத. மதரர, க�ரரககட, தவலர, வததலககணட ஆக�ய இ/ஙக$�ல ஒவசவ�ர தரலவர ததரதலலம இயககதத�ன சதக�தர ப�வமள$ சத�ண/ரகள ப���வதம, கடச� கடடவதம கணட, "ஐதய�! இநத ஒறறரமக கரறவ சப��த�க� ந�டடன எத�ர க�லதரதப ப�த�ககக க/�தத" எனற அவரகள கவரலபபட/�ரகள. ஹ��பர� க�ஙக�ரஸல சப�ஷ ப�ப மக�சரபத தரலரமரயப சபறற�ர. அசசமப�$� ததரதலல வ�ரதபடட ததசத சத�ண/ரம நணபரம அயர�த ஊE�யரம ஆக�ய க�மர�ஜ ந�/�ர தப�டடய�னற�த ததரநசதடககபபட/த ர�L�ர�மனககப சப��தம மக�ழசச� அ$�ததத. மதல மதல�கச சட/சரப அரமதத தப�த ர�L�L� மநத��� சரபய�ல சதத�யமரதத� மநத���ய�க இ/ம சபற�தத அநத மக�ழசச�ரய எலல�ம இரநத இ/ம சத��ய�மல ஆகக�வ�ட/த. ஆன�ல, அநத மநத��� சரப ஆலயப ப�ரதவசச சட/ம சக�ணட வநதத உ/னட உதவ�ய�க அரமநதத. தசலம L�லல�வ�ல மதவ�லககம அமலககக சக�ணட வரபபட/த. ம�சபரம ததச�ய வ�ரததரதப தப�லவம, பல தக�ட மகக$�ன தந�னரபப தப�லவம சத�/ஙகபபட/ க�ஙக�ரஸல, தப�டடகளம பரககளம இதலச�கத சத��வரததய சப�றகக மடய�மல கலஙக�ன�ரகள அவரகள. இநத ததச�ய மக�வ�ரதம ந�ர$ய உலக�ல சவறம கடச�ய�க� வ�/கக/�தத என அவரகள கவரலபபட/�ரகள.

1933-ல த���பர� க�ஙக�ரஸல பட/�ப� தத�றற, சப�ஷ சLய�ததத க�நத�யடகளகக வரதததரத அ$�ககதவ தரலரம த�ஙக�வ�டடப ப�ன சப�ஷ ர�L�ந�ம� சசயத�ர.

ர�L�ர�மன�ன தவணடதக�ளகக இணஙக� ப�ரகத�ஸவரன மதரரய�தலதய சத�/ரநத ச�ற�த க�லம தஙக�ன�ர. 1939-ல இரண/�வத உலக மக�யததம சத�/ஙக�யதப�த, க�ஙக�ரஸ மநத��� சரப பதவ�கர$ வ�டட சவ$�தயற�யத. அநத வரஷம சப�ஷ மதரர வநத�ரநத�ர. ரவஸர�ய இநத�ய வ�டதரலரயக கவன�கக மறததத�ல, வ�ரத�வ�ல கடய க�ஙக�ரஸ தன�பபட/வர சட/ மறபபகக ம�ணடம அனமத� வEஙக மடவ சசயதத. மதல சதத�ய�கக�ரக�ய�க வ�தன�ப�ப�தவரயத ததரநசதடகக மடவ ஆய�றற. அபதப�த மதல ப�ரகத�ஸவரனம ர�L�ர�மனம ஆச�ரய வ�தன�ப�ப�தவய/ன கடதத சத�/ரப சக�ண/னர. ஆச�ரம அரமபபப பறற�யம அவ��/ம தய�சரனகள தகட/னர. அவரம வ���வ�க எலல�ம எழத�ய�ரநத�ர. மதரரய�தலதய தஙக� ஆச�ரம அரமபப தவரலகர$க கவன�தத ப�ரகத�ஸவரன ஒர ந�ள ர�L�ர�மரனயம மதரதரதயம ரவததக சக�ணட ச���ததபடதய ஒர தய�சரன கற�ன�ர.

Page 87: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"ந�ஙகள சரணட தபரம வ�ரதத�வககப தப�ய மக�தம�வ�ன ஆச� சபறற கலய�ணம சசயத சக�ண/�ல எனன?"

இரதக தகடட மதரம தரலகன�நத�ள; ச�ற�த தநரதத�ல ச���ததக சக�ணத/ படதயற� சம�டர/ ம�ட வE�தய வடடறகம ஓடவ�ட/�ள. ர�L�ர�மன பத�ல சச�லல�மல இரநத�ன. ப�ரகத�ஸவரன வ�/வ�லரல, ம�ணடம சத�/ரநத�ர.

"வ�ர$ய�டடககச சச�லலரல ர�L�! ந�Lம�கதவ த�ன சச�லதறன..."

"ந�னம கரச�ம�யம இனனம ந�ரலநத சதத�ய�கக�ரக�களம சதநத�ரம க�ர/கக�றவரர கலய�ணதரதப பறற� ந�ரனகக�றத�லதலனன ம�ன�டச�யமமன தக�வ�லல சதத�யம பணண�ய�ரகதக�ம. பதத வரஷததகக மனதன ந�ன இண/ர மதல வரஷதத�ல படததக சக�ணடரநத தப�த அநத சதத�யதரதப பணண�தன�ம. இநத ந�ம�ஷம வரர எஙக$�ல ஒரவரம அநதச சதத�யதரத ம�றவ�லரல..."

"அபபடய�ன�ல உனககக கலய�ணம ஆகறதகக�கவ�வத ததசம ச�கக�ரம வ�டதரலயர/யணமன ந�ன ம�ன�டச�யமமரனப ப�ர�தத�சசகக�றரதத தவ�ர தவதற வE� இலரல."

"சதத�யம பணண�டத/�ம! அரதக க�பப�தத�ய�கணம..."

"ந�ன மறககலதய! ச�கக�ரம சதநத�ரம க�ர/ககணமனத�தன சச�னதனன..."

"சதநத�ரம க�ர/கக�ற வ�ஷயதத�ல�வத உஙக ப�ர�ரததரன பலககணம ச�ர!"

"பலசச� ஒணண மடடம பலகக�த ர�L�! சரணட ப�ர�ரததரனயம தசரநதத�ன பலககம! ந� சர�மப ப�கக�யச�ல அபப�! இநதப சபண மதரம இரகதக! இரதப தப�ல ஒர சகணவத�ரய ந�ன ப�ரதததத இலரல. க/வ$�ன பர/பப�ல ம�க உததமம�ன L�த� ஏத�வத தன�ய�க இரககம�ன�ல, அத�ல இவளககதத�ன மதல/ம சக�டபதபன ந�ன."

"உஙகள ஆச�ரவ�தம..." எனற�ன ர�L�ர�மன. அவன மகம அபதப�த ம�கவம மநதக�சம�க இரநதத. இதழக$�ல அபரவம�கப பனச���பபம சத��நதத.

மதரரய�லரநத ந�கமஙகலததககப தப�க�ற வE�ய�ல மதரததககச சச�நதம�ன Lம�நத�ர எழத� ரவதத ஒர சப��ய தத�ட/ம இரநதத. ம�மரஙகளம, சநலல மரஙகளம, சதனரனக கட/மம�க இரநத அநத இரபதரதநத ஏககர பரபபள$ தத�ட/தத�ன நடதவ ஒர த�மரரக க$மம, ம�கப பரநத வ�ழதகத$�ட ப/ரநத சபரங கர/ தப�ல பEஙக�லதத ஆலமரம ஒனறம இரநதன. அரத ஆச�ரமததககத தநதவ�டவத�க மதரம சச�லலக சக�ணடரநத�ள. தனப�கக�யதத�ன சமமதம சபறச சமயம ப�ரததக சக�ணடரநத�ரகள. ப�ரகத�ஸவரனகக அநத ஆலமரமம க$ககரரயம சர�மபப ப�டதத�ரநதத. அடககட அரத வ�யநத தபச�க சக�ணடரநத�ர.

"ஒர க�லதத�ல ஆலமரததடக$�ல வ$ரநத தததவஙகள த�ன இனற ப�ரதம மழவதம வ�ய�ப�தத�ரகக�றத. இநத இ/தரதப ப�ரதததம எனகக தவத க�லததத ததப�வனஙகர$ ந�ரனககத தத�னறக�றத" எனற�ர ப�ரகத�ஸவரன.

Page 88: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"இநத இ/தத�ல ஒர ந�$நத� சரவகல�ச�ரலரயதய உண/�கக� வ�/ல�ம" எனற அடககட பகழவத அவர வEககம�ய�ரநதத.

"எஙகமம�ரவக தகககணமக�றதத இலரல! அவ படதத படகரகய�ய�ட/�. இனனதம சப�Eசச� க/வள பணண�யமத�ன. உஙகளகக அநத இ/ம ப�டசச�ரநத� ந�தன பதத�ரம எழத� ச�Zனம பணண�க சக�டதத/தறதன," எனற மதரம ஆரவம�கச சச�னன�லம ப�ரகத�ஸவரன அபபடச சசயயத தயஙக�ன�ர. இதறகள தனப�கக�யதம ஒர ந�ள ப�ரகத�ஸவரரனக கபப�ட/னபப�ப தபச�ன�ள. ரதத�னதவல பததரம க/ இரநத�ர. அபதப�த, "மஙகமம� எலல�ம சச�னன�! ந�ன ச�கறதககள$ அநத வ�சகச�ரலப ப�ளர$ய�ண/�ன�/ம மதரதரதக ரகரயப ப�டசச ஒபபர/சச/ணம. கலய�ணமன ந�ன வறபறததரல. எம சப�ணரண ஒபபர/சசக 'க�பப�தத அபப�!' னன சச�லலட/�க க/ அபபறம ந�மமத�ய� மசரச வ�டதவன."

தனப�கக�யம இரதத தனரனக கபப�டட ஏன சச�லக�ற�ள எனற மதலல ப�ரகத�ஸவரன தயஙக�ன�ர.

"தமப�ககத தரணய� க/ இரகக�றவஙக$�தல ந�ஙக த�ன வயச மததவஙக. அத�ன சப��யமம� உஙகர$க கபப�டடச சச�லற�ஙக. தபப� ந�ரனகக�த�ஙக ஐய�," எனற பததர அரத வ�$கக�ன�ர. அத த�ன சமயசமனற, "இநதக கலய�ணதரத ந�ன மடசச ரவகக�தறன. ஆன� அதககப பத�ல� ந�ஙக ஓர உபக�ரம பணணனதம சப��யமம�!" எனற ச���ததக சக�ணத/ ம�நதத�பப ந�லதரதப பறற� ஆரமப�தத�ர ப�ரகத�ஸவரன. அவள கற�ய சபரநதனரமய�ன பத�ல அவரர வ�யபப�ல ஆழதத�யத.

"த�ர�$ம� எடததககஙக. சநதத�ஷததத�/ பதத�ரம எழத�த தரச சச�லதறன" எனற�ள தனப�கக�யம. ர�L�ர�மன�ன சபதம ந�ரறதவற தவணடயரதப பறற�யம ப�ரகத�ஸவரன அவ$�/ம கற�ன�ர அதறகம அவள சமமத�தத�ள. தனப�கக�யததகக எபபட நனற� சச�லவசதனதற சத��யவ�லரல அவரகக.

"ஏதத� ந�ஙக சப��யவஙக வ�ககக சக�டதத�ச ச��த�ன. எஙக ச�த�த சத�E�லதல வ�/ இஷ/ம�லதல. ந�னம அபபட வ�Eதல. Lம�நத�ர சகfரவம� எனரன வசச�ரநத�ர. சகfரவம�ப சபதததன; வ$ரதததன. மறபட இநத நரகதத�தல தப�ய வ�ழநத/�தம சகfரவம� ஒரததன ரகய�தல ஒபபர/சசடடச ச�கணம. 'ந�கமஙகலம Lம�நத�ரககப சப�றநத சப�ணண ஒணண�ம நமபரச சநததல சத�E�ல பணற�'னன அவபதபர வரபப�/�த. ந�ஙக ப�ததககணம. மகர�சன� இரபபஙக ஐய�."

"ந�ஙக சச�னன�கக/ உஙக சபண அபப�ட ஆக ம�ட/� அமம�! கவரலபப/�த�ஙதக�! ந�தன ர�L�ர�மனககச சச�லலய�ரகதகன. அவன தக�வ�லதல சதத�யம பணண�ய�ரகக�ட/�, ந�தன த�ரதவ/கம தக�வ�லகதக� வ�ரத� ஆச�ரமததகதக� கபப�டடக சக�ணட தப�ய ந�ர$கதக சரணட தபரககம கலய�ணம பணண� வசசடதவன," எனற�ர ப�ரகத�ஸவரன. அவள கசச� கசச�ய�கத த$ரநத வ�ரலகர$க கபப� அவரர வணஙக�ன�ள. அதறக தமல தபச அவளககச சகத�ய�லரல. அவர வ�ர/சபறறக சக�ணட, பதததர�ட பறபபட/�ர. பவ�தரம�ன மன�த இதயஙகள எஙசகஙதக� இபபட இர$�ல இரபபத�கத தத�னற�யத அவரகக. தனப�கக�யம இததரன ம�ரதவ�ன சப�வமர/யவ$�க

Page 89: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

இரபப�ச$னற அவர எத�ரப�ரககதவ இலரல.

அனற�ரவ ர�L�ர�மரனயம, ப�ரகத�ஸவரரனயம, பததரரயம, மதத�ர$பபரனயம தன வடடககச ச�பப�/க கபப�ட/னபப�ய�ரநத�ள தனப�கக�யம. இரத மஙகமம� வநத பதத��/ம சச�லல, பததர தமதல வநத ப�ரகத�ஸவரன�/ம சத��வ�தத�ர.

இரவ அஙதக தப�னதம ப�ரகத�ஸவரன தனப�கக�யதத�/ம, "எனன சப��யமம�, ந�சசயத�ரதத வ�ரநத வகக�ற�ஙக தப�லரகதக?" எனற ச���ததக சக�ணத/ தகட/�ர. தனப�கக�யமம மகம மலரநத�ள. வட மழவதம மடடப ப�ல வ�சரன கமகமததத. அவரகள எலதல�ரம தப�கமதப�த மதரம தனப�கக�யதத�ன கடடலரதக க�தE Lமகக�$தத�ல அமரநத, வரண வ�ச�ததக சக�ணடரநத�ள.

ப�ரகத�ஸவரதன�ட ர�L�ர�மரனப ப�ரதததம பதற� எழநத ந�றக மயனறவரனக ரகயமரதத� உடக�ரநத வ�ச�ககமபட சச�னன�ன அவன. அவரகளம Lமகக�$தத�ல உடக�ரநத�ரகள. மதரதத�ன மகதத�ல மணபசபணண�ன கவரசச� சப�லநதத. கநதலல பககள மணநதன.

"எபதப� மதல மதல� ந� நதத ச�ட/ததத�/ இவன கதரககர/ககப ப/ரவ வ�ஙக வநத�தன�, அபபதவ சத��யதம எனகக?" - எனற மதத�ர$பபன அவர$க தகல சசயத�ர.

ப�ரம�தம�க வ�ரநத சரமதத�ரநத�ள மஙகமம�க க�Eவ�. வ�ரநத மடநத - மதரம ச�ற�த தநரம ப�டன�ள. வ�ர/ சபறறக சக�ணட பறபபடமதப�த,

"எஙகர$ப தப�லதவ ப�ரத ததசம ச�கக�ரம�க அநந�யரக$�/ம�ரநத வ�டதரல அர/ஞச சதநத�ரம சபறணமன ந�ஙகளம ப�ர�ரதத�சசககஙதக� அமம�. அபபதத�ன உஙக சபணணககக கலய�ணமம ச�கக�ரம ஆகம" - எனற படகரகய�ல ச�ரமபபடட எழநத உடக�ரநத�ரநத தனப�கக�யதத�/ம சச�லலவ�டட வநத�ர ப�ரகத�ஸவரன.

மறந�ள அத�க�ரலய�ல ர�L�ர�மன, ப�ரகத�ஸவரன, மதத�ர$பபன மவரம ஆச�ரமம அரமய இரநத அநத ம�நதத�பபககச சசனற�ரகள. பரண ச�ரலகள ம�த��� மகக�ல அட கனததககச சமபஙதக�ரர தவயநத கடரசக$�கக கடட/ஙகர$ அரமபபத - எ$�ரமரயக க�டடவதத�ட சசலவ�லம ச�ககனதரத உண/�ககம எனற�ர ப�ரகத�ஸவரன. ஆலமரமம த�மரரப பகக$மம அபபடதய இரகக தவணடசமனறம கடயவரர பசரச மரஙகர$ சவடடவரதத தவ�ரகக தவணடம எனறம மடநத�ல மரஙகர$ தமதல வ�டட வ�டட அடமரம கடட/தத�றகள தண தப�ல அபபடதய இரககமபடய�கதவ ச�ரபரப சநரகக�க கரர தவயநதவ�/ தவணடம எனறம க/ அவர அப�பப�ர�யபபட/�ர. ஒர ச�ற மரதரத சவடடவரதக க/ அவர வ�ரமபவ�லரல. ம�நதத�பப�ன சதனபறச ச��வ�ல தமறகத சத�/ரசச� மரலய�ல உறபதத�ய�க�, சநடநதரம ஓர/ய�கதவ வநத ப�னப ரவரகய�ல கலநதவ�டம ஒர சப��ய க�லவ�ய ப�யநத சக�ணடரநதத. அநத ஓர/ககப 'பனன�ர ஓர/' எனபத�கத தத�ட/ததக க�வல ஆள சபயர கற�ன�ன. தத�ட/தத�றகள இரநத ஓர/ககள இறஙக இரணட மனற இ/ஙக$�ல Lம�நத�தர எபதப�தத� கசச�தம�ன படகர$க கடடவ�டடரநத�ர. தத�ட/ததககளத$யம இரணட மனற இ/ஙக$�ல சப��ய சப��ய இறஙக க�ணறகள இரநதன. க�ணறற�ன தணண�ர கரமப�க இன�ததத. எத�ரககரரய�ல ஓர/ய�ல மறபறம�க ஒர கரட இரநதத. அரத மரலசயனறம சச�லல மடய�த. சப��ய

Page 90: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

மரஙகள அ/ரநத�ரககவ�லரல எனற�லம, அநதக கரட ஏதத� க�டடச சசடக சக�டக$�ல மண சத��ய�தபட பசரமய�ய�ரநதத. ச�ற�ய மரல தப�னற கரடம அடதத ஓர/யம, அரதயடதத ம�நதத�பபம�க அநத இ/ம அறபதம�ன இயறரக அEக சக�E�பபத�கத தத�னற�யத. சரகக� நறபத, கதர சநயவத, தவ�ர மதலல ஓர ஆரமபப பள$� ந/ததவம, ப�னப படபபடய�க உயரதரப பள$�, க�ர�ம�யக கல�ச�ரல ஆக�யவறரற ந/ததவம ஏறப�ட சசயய தவணடம எனற அவரகள கரத�ன�ரகள. படபபற�வ�லல�த ஏரEகளககம படகக வசத�யறற ந�டடப பறதரதச தசரநத த�ழததபபட/வரகளககம அற�வ பகடடவத ஆச�ரமதத�ன மகக�ய தந�ககம�க அரமய தவணடம எனற கரத�ன�ர ப�ரகத�ஸவரன.

மதரர த�ரமப�யதம ஆச�ரமததககப சபயர ரவபபத பறற� தய�ச�தத�ரகள. மததவரம அநபவஸதரம ஆக�ய ரவதத�யந�தயய��/ம தப�யக தகடகல�ம எனற�ன ர�L�ர�மன. அவரகள ரவதத�யந�தயயரரச சநத�ககச சசனற�ரகள. அபதப�த மதரர வநத�ரநத மட/பப�ரற சவஙகடர�மயயரரயம சநத�ககச சச�லல அவரகளகக அவர கற�ன�ர. ஆச�ரமதத�ன சபயர சமபநதம�க தய�சரன தகட/தப�த,

"சதத�யம - தனரனத த�ரதத உதவவத. தசரவ - ப�றரரச சகம க�ணச சசயய உதவவத. இநத இரணடதம க�நத�ய மக�வ�ரதஙகள. சதத�யமம, தசரவயம உள$ஙரகயம பறஙரகயம தப�ல தசரநத�ரகக தவணடம. உஙகள ஆச�ரமததககச 'சதத�ய தசவ�ச�ரமம' எனற சபயர ரவதத�ல ம�கவம சப�ரததம�க இரககம" - எனற�ர ரவதத�யந�தயயர. அநதப சபயர அவரகளககம ப�டதத�ரநதத. சபயரரச சச�லலவ�டட அவரகள தகடக�மதலதய ஆச�ரமததகக�க ரவததக சக�ளளமபட ஐநற ரப�ய பணமம சக�டதத�ர ரவதத�யந�தயயர. ர�L�ர�மன தயஙக�ன�ன.

"சப��யவர ஆச�ரவ�தம தப�லக சக�டகக�ற�ர, வ�ஙக�க சக�ள," எனற�ர ப�ரகத�ஸவரன. ர�L�ரமன ரவதத�யந�தயயரர வணஙக�வ�டடப பணதரத வ�ஙக�க சக�ண/�ன. "த�ரகக�யச� இரநத ந�டடககத சத�ணட சசய," எனற அவரன வ�ழதத�ன�ர அவர. அபபறம சத�/ரநத இகதனஷ�யஸ, சபபர�மன ஆக�தய�ரரயம தப�யப ப�ரதத�ரகள. ப�ரகத�ஸவரனம மதத�ர$பபனம கடட/ தவரலய�ல பEககமள$வரம, சக�ஞசம சததச� மனபப�னரம உள$வரம�ன சக�ததன�ர ஒரவரரத ததடக கணடப�டகக மயனற�ரகள. ரதத�னதவல பததர சணண�மபகக�ரத சதரவ�ல இரககம சபரபய�க சக�ததன�ர எனபவரரத ததடக கபப�டடக சக�ணட வநத�ர. சபரபய�க சக�ததன�ர கதர கடடய�ரநதத அவரகளகக நமப�கரகய$�பபத�ய இரநதத. வ�னம தத�ணடத தரர மட/ம வரர கலகடட, அபபறம சசஙகல, கரரச ச�ரப/ன ஆற, தன�த தன�க கடட/ஙகள, ஒர ப�தரயர ஹ�ல, ஆலமரதரதச சறற� வட/ம�க தமர/ எனற ஒர த�ட/ம வகககபபட/த. ச�ல மரச ச�ம�னகளம, தமரL, ந�றக�லகளம, ரகர�டடனஙகளம, சநசவச ச�தனஙகளம, தற�களம, ததன� வ$ரககம மரககடகளம க/த ததரவபபட/ன. ஆச�ரமதத�ன ச�ககனம�ன ததரவகளகதக எலல�ம�கச தசரநத இரபத�ய�ரம ரப�ய வரர தவணடய�ரககம தப�லரநதத. அபதப�த தப�ததன��ல அவ�ந�ச�லஙகம சசடடய�ர ந/தத� வநத ர�மக�ரஷண வ�தத�ய�லயதரத மன ம�த���ய�கக சக�ளளம�ற நணபரகள ச�லர தய�சரன கற�னர.

அடதத சவள$�கக�Eரமதய த�மதம�னற� ம�நதத�பரப ஆச�ரமததகக�கப பதத�ரம பத�நத ச�Zனம சசயத சக�டததவ�ட/�ள மதரம. வடடகக வரவரEதத ப�ரகத�ஸவரன மனன�ரலய�ல மதரதம ர�L�ர�மன�/ம அரதக சக�டதத�ள.

Page 91: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

அ/கக ஒடககம�க அவரனப ப�தஙக$�ல ச�ஷ/�ஙகம�க வணஙக�, எழநத அநதப பதத�ரதரத மதரம சக�டதத வ�தம ப�ரகத�ஸவரன இதயதரத சநக�E ரவததத.

"இதத சதரவ�ல உனரனசய�தத வயத�லள$ சபணகள எபபட எபபட எலல�ம சச�ததச தசரககல�ம எனற அரலநத சக�ணடரககமதப�த, ந� உனனர/ய சச�ததககர$ப பவ�தத�ரம�ன க���யஙகளகக�க ஒவசவ�னற�யத த�ய�கம சசயத சக�ணடரகக�ற�ய அமம�! க/வள உனகக ஒர கரறயம ரவகக ம�ட/�ர. ம�ன�டச� க�ரரபய�ல உனககச சகல ஐஸவ��யமம சபரகம," எனற�ர ப�ரகத�ஸவரன. மதரம அவரரயம வணஙக� எழநத, அ/ககம�கக கன�நத தரலந�ம�ர�மல ந�னற�ள.

'எனனர/ய சகல ஐஸவ��யமம இவரத�ன' எனற ர�L�ர�மரனச சடடகக�டடச சச�லலவ�/த தவ�பபத தப�ல அவ$த இதழகள தடதடததன. மனமதன�ன ஆரச ந�ரறநத வ�E�க$�ன ச�வபரபப தப�ல ச�வநத�ரநத அநத இதழக$�ல ந�ண� மரறயம பனனரக ஒனற ஒர ச�ர�க எ��யம கததவ�$கக�ன ஒ$�ரயப தப�ல ந�ரநதரம�க ஒ$�ரநத சக�ணடரபபத�க ர�L�ர�மனககத தத�னற�யத. எலல�ப பறகளம சத��யமபட அவள அரடர/ய�கச ச���தத, அவன ப�ரததததய�லரல. வ�ரல மத�பபறற சவண மததககர$ப ப�தக�பபத தப�ல பறகள சத��ய�த இஙக�தச ச���பதப அவள அலஙக�ரம�ய�ரநத வரவரத அவன அவவபதப�த கவன�தத�ரகக�ற�ன. பதத�ரம பத�வ�க�க க�ர/தத த�னததனறம அவரகள அஙதகதய ச�பப�/ தவணடசமனற தனப�கக�யம ப�டவ�தம சசயத�ள. அரதயம அவரகள மறகக மடயவ�லரல. மறந�ள க�ரல ப�ரகத�ஸவரனம, சபரபய�க சக�ததன�ரம, மதத�ர$பபனம, கடட/ அ$வ தவரலகளகக�க ம�நதத�ட/ததககப தப�ய�ரநத�ரகள. ர�L�ர�மனககக க�ரலய�லரநத இதலச�ன Lbரம அடததக சக�ணடரநதத. மநத�ய மரற ம�நதத�பபககப தப�ன தப�த, ஓர/ய�ல பதத தணண���ல க$�ததத உ/மபகக ஒததக சக�ள$�மல, ந�ர தக�ததக சக�ணட வ�ட/த. அவன வ�சகச�ரலய�தலதய படததக சக�ணடரநத�ன.

மதரம அவன சநறற�ய�ல தப�டவதறக�கச ச�மப�ர�ண�ப பறற அரரதத, சக�த�கக ரவததக சக�ணட வநத�ள.

"ப�ரகத�ஸவரன இஙதக வநத தஙக�னபபறம, ந� எஙக�ட/ப தபசறரததய வ�ட/�சச இலரலய� மதரம?"

"தபச�ட/� எனன? அத�ன வ�டஞச எழநத�ரநத� ந�ள தவற�ம, 'சதலயதலத ர�ம�'னன கதற�ணடரகதகதன; அத உஙக க�த�தல வ�Eறதத� இலரலதய�?"

-தகடடகசக�ணத/ ச/சச/ சநறற�ய�ல பதரதப தப�/ வநதவ$�/ம�ரநத வ�லக� உடக�ரநத�ன அவன. வர$யண�நத தநதகரக ப�ன வ�ஙக�யத.

"ஏன? ந�ன தப�/பப/�த�?"

"இபபட வசசட; ந�தன எடததப தப�டடககதறன."

"மடய�த! ந�ஙகத$ உஙக சநதத�ய�தலயம தரலய�தலயம தப�டடகக வசத�ய�ய�ரகக�த. எனகதக இபபட தவர$ய�தல அமம�தவ�, மஙகமம�தவ�த�ன தப�டட வ�டவ�ஙக. பதத

Page 92: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

தவதற சக�த�ய�கக சக�த�கக�றத. சட த�ஙக�த உஙக ரககக..."

அரதக தகடட ர�L�ர�மன ச���தத�ன.

"என ரக த�ஙக�த சடர/ உன ரக த�ஙக மடயம தப�தலரகக?"

-பத�ல சச�லலமடய�மல இதழகள ப���ய�த அநதப பனனரகதய�ட தரலகன�நத�ள மதரம.

"ததசம சதநத�ரமர/யறவரர 'எநதப சபணண�ன ரகயம இநத ச��ரதத�ல ப/வ�டவத�லரல' எனற சதத�யம பணண�ய�ரகதகன�ககம..."

"தசரவ சசயக�றவரகர$த தடபபதறக எநதச சதத�யததககம உ��ரமய�லதல...!"

-இதறக அவன பத�ல சச�லல மடயவ�லரல.

ம�ணடம அவளர/ய ந$�னம�ன தக�ம$ சமன வ�ரலகள அவன சநறற�ரய அணக�யதப�த அவன தடககவ�லரல. சவணசணய த�ரண/த தப�னற அநத ம�ரதவ�ன வர$ககரம சநறற�ய�ல பட/தப�த இதம�ய�ரநதத. பறறம க/க க$�ரநத�ரபபத தப�ல உணரநத�ன அவன. பறறப தப�டட மடநததம ச���ததக சக�ணத/ அவரன அவள ஒர தகளவ� தகட/�ள:

"உஙகர$ ஒணண தகககணம எனகக..."

"தகத$ன. வரஙகள எரதயம சக�டககம சகத� இலல�த ச�த�ரணத ததசத சத�ண/ன ந�ன... ந�ன சக�டகக மடய�த சப��ய வரம�கப ப�ரதத ந� தகட/�ல அதறக ந�ன சப�றபப�லரல மதரம!"

அவள பனனரக பதத�ள."அத ஏன அபபடச சச�லலணம ந�ஙக? 'எநதப சபணணம' எனரனத சத�/ மடய�தனன�ஙகத$! உஙகர$ எனரனத தவ�ர தவசற�ரதத�யம சத�/க க/�தனன ந�ன கதற�க கதற�ப ப�/றரதக தகடடம, ந�ஙக அபபடச சச�லலய�ரககபப/�த. எததரன த�னஙகள என பகக$�ல உஙகளர/ய இநத அEக�ய ப�தஙகர$ அரசச�தத, பகத�ரய அசச�ரம சக�டதத�ரகதகன? அபபடய�ரநதம ந�ஙக இத ம�த���ப தபசல�ம�? 'ந� அதவரர சத�/ மடய�த'னன மடடம த�ன ந�ஙக சச�லலணம! இனசன�ரததர சத�/றதஙகற ப�ரஸத�பமம க/தவ க/�த."

"தபபதத�ன! வ�ய தவற�ச சச�லலவ�டத/ன மதரம. ஆன�, ந� மடடம 'சட த�ஙகற சகத� உன ரககக மடடமத�ன உணட' எனபத தப�லப தபசல�ம�?"

"அததல எனன தபப? தசரவ சசயயறவஙகளககச சட சத��ய�த. பகத� ச�ரதரததய�/ ம���யமமன தக�வ�லல த� ம�த�கக�றவரகளககக க�ல ச/றத�லரலதய?"

"ஏததத? உஙக�ட/ப தபச� சLய�கக மடய�த தப�லரகதக?"

Page 93: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"இரககல�ம! ஆன�, உஙகர$ சLய�கக�ற தந�ககம எனகக ஒர ந�ளம க�ர/ய�த! என தவதம உஙகளகக�க சகலதரதயம தத�றகணமக�றதத�ன..."

-இபதப�தம பத�ல தபச மடய�மல சமயச�லரததப தப�ய இரநத�ன அவன. பறற உரறநத மகமம சநஞசம தவரததக சக�டடயத. ச���கக�மல, அநத வ�கக�யஙகர$ ஒவசவ�ர வ�ரதரதய�க, அவள ந�த�னம�யக கற�ய தப�த, அவள கணக$�ல ஈரம ப$ப$பபரத அவன கவன�தத�ன. இபபட ஒர ப�றவ�ரயப பலமரற அவளகக�கதவ - அவளர/ய தசரவகக�கதவ - அர/ய தவணடம தப�ல, அநத வ�கக�யஙக$�ல இநத வ�ந�டய�ல அவரனத தவ�ககச சசயத�ள மதரம. அவள பறறக சக�த�ததக சக�ணட வநத கரணடதய�ட எழநத தப�ன ப�னபம, ந�ண/ தநரம அநதத தவ�பப�தலதய இரநத�ன அவன. படதயற�த த�ரமப�ச சசனற தப�த கரந�கம�கச சEனற அவள பசசடய கநதல ப�னனல, வரணய�ய இயஙக�ய ச��ர ந$�னம, ந�ரதத�யம�க ந/நத நர/ய�ன அEக, சகநதம�யச சEனற நறமணஙகள, எலல�ம 'ந�ஙகள உனககச சச�நதம' - 'ந�ஙகள உனககச சச�நதம' - எனற அவரன தந�கக� சமfனம�கத தவ�பபத தப�லரநதத. இவவ$வ சப��ய த�பதரத அவன இதறக மன எபதப�ததம உணரநதத�லரல. ச�ரறய�ல ப�டய கவ�ரத ந�ரனவ வநதத.

மதரம சச�லலயபட பணட, ம�$க, ததச�வரம எலல�ம தசரததப பகல உணவ�ல பதத�யம�க ஒர ரசம ரவதத�ரநத�ள மஙகமம�. அநதச ச�பப�டர/ச ச�பப�ட/ தப�த Lbரததகக அத ம�றற�க இரநதத.

அவன அனற பகலல நனற�க அயரநத தஙக�ன�ன.

ம�ரல அவன கண வ�E�தததப�த பககதத ம�டய�ல மதரம வரண வகபப ந/தத�க சக�ணடரபபரத அநம�ன�கக மடநதத. ச�யஙக�லத தப�லல வநத கடதஙகள தமரL தமல இரநதன. அவறற�ல ஒர கடதம தம�ழந�ட ம�க�ண க�ஙக�ரஸன அடதத கட/ம பறற�யம, தரலவர ததரதல பறற�யம கற�யத. இனசன�ர கடதம சசனரனய�லரநத, தரலவர ததரதலல எனன ம�த��� ய�ரர ஆத��கக தவணடம எனபத பறற�ச சசனரன தப�ய�ரநத மதரரத ததச பகதர ஒரவர எழத�யத. அவறரற அவன படககத சத�/ஙக�யதப�தத ப�ரகத�ஸவரனம, மதத�ர$பபனம, சபரபய�க சக�ததன�ரம த�ரமப� வநத�ரகள. கடதஙகர$ப ப�ரகத�ஸவரன�/ம சக�டதத�ன அவன.

ஆதம�வ�ன ர�கஙகள

11

தம�ழந�ட ம�க�ண க�ஙக�ரஸ தரலரமகக அநதத த/ரவ ச�.ப�. சபரபய�வம, க�மர�Lbம தப�டடய�ட/�ரகள. தப�டடய�ல ச�.ப�. சபரபய�வகக நற ஓடடககளம க�மர�Lbகக நறற மனற ஓடடககளம க�ர/ததன. க�மர�ஜ சவறற� சபறற�ர. தஙகள பககதத மன�தர தரலரமப பதவ�ரய ஏறக தநரநதத�ல ர�L�ர�மன, மதத�ர$பபன, கரச�ம� எலல�ரககம சபரமக�ழசச� ஏறபட/த.

"மதரர ம�க�ண மக�ந�டடல ஏறபட/ கடச� கடடம மனபப�னரம ஒவசவ�ர தரலவர ததரதலன தப�தம சப��ச�க�க சக�ணத/ வரக�றதத எனற த�ன கவரலய�க இரகக�றத. க�ஙக�ரஸ எனற ததச�ய மக�வ�ரதம பஙகப ப/கக/�தத எனற ந�ன பயபபடக�தறன.

Page 94: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

க�மர�Lbம அபபழககறற ததசபகதர. ச�.ப�. எஸZbம அபபழககறற ததசபகதர. இரவ��ல ஒரவரரப தப�டடய�னற� ததரநசதடதத�ரககல�ம. க�ஙக�ரஸ எனற சதத�ய வ�ரததரதச சதநத�ரமர/யம மனப - இபதப�தத தரலவர ததரதலகள எபபட எபபட எலல�ம கரலகக மயலக�னறன ப�ர!" எனற ப�ரகத�ஸவரன மடடம சக�ஞசம மனஙகலஙக�ன�ர. ததரதல மடநதததம ச�.ப�. சபரபய� சபயரரப ப�தரதரப�தத�ரநத மததரஙக மதலய�ர கம�டட உறபப�னர பதவ�ய�லரநத வ�லக�வ�ட/த�க வநத சசயத� இனனம வரதததரத அ$�பபத�ய�ரநதத. அநதச சமயம சசனரன க�ரபபதரஷன தமயர�ய�ரநத சதத�யமரதத�கக இரதப பறற�க கவரல சத��வ�தத, வரததததத�ட ஒர கடதம எழத�ன�ன ர�L�ர�மன. அதத கடததத�ல ப�ரகத�ஸவரனம ரகசயழதத�டடரநத�ர.

யதத ந�ரலரம பறற�ப தபசவதறக�க அநத வர/ம க�நத� ரவஸர�ரயச சநத�தத�ர. தன�பபட/வர சதத�ய�கக�ரகததகக அநமத� க�ர/தத�ரநதத�ல, ததசத சத�ண/ரகள சசயல�றறவதறக ஆரவம�ய�ரநத�ரகள. அநதச சமயம ஆச�ரம தவரலகளகக�க சவ$�தய ததசபகத�யள$ சசலவநதரக$�/ம க/ உதவ� தகடக ஏறற சழந�ரல உர/யத�க இலரல. ர�L�ர�மன ஒர கணககப தப�டடப ப�ரதத�ன. தமலர ந�லம வட வ�றறப பணம சக�டதத ரவதத�ரநதத�ல சபரம பகத�ரய மதரதத�/ம�ரநத வ�ஙக�, வசல�ன ச�ற சத�ரகரயயம தசரதத, ந�ரநத மக�தம�வ�ன ஹ��Lன ந�த�கக�கக சக�டதத�ய�றற. அரதப தப�ல இரணட ம/ஙக, வ�சகச�ரல, தணடப ப�ரசரம, மதத�ர$பபன தப�னறவரகளகக உதவ�, எனற மதரதம இதறகள ந�ரறய அவள ரகரய வ�டடச சசலவE�தத�ரகக தவணடசமனற கணககப ப�ரதத தப�த ப��நதத. அவன பணமம தவ�ர அத�கம�கதவ ரகய�லரநத சசலவE�தத�ரநத�ள அவள. தப�த�தறகப சப��ய சச�தத�க�ய ம�நதத�பரபயம இபதப�த ஆச�ரமததகக எழத�க சக�டததவ�ட/�ள. ஆச�ரமக கடட/ ஏறப�டடககப பணமர/ பறற�ப ப�ரஸத�ப�தத�லம மதரம ஏத�வத சசயவ�ள எனற�லம, அவளககச ச�ரமம தரகக/�த எனபதறக�க அரதப பறற�தய அவன அவ$�/ம தபசசசடகக வ�ரமபவ�லரல. ரவதத�யந�தயயர நலல மனததத�ட சக�டதத ஐநற ரப�ய மடடம ரகய�ல இரநதத. பணததகக ஒர ஏறப�ட சசயத ஆச�ரம தவரலரயப ப�ரகத�ஸவரன�/ம ஒபபர/தத வ�ட/�ல - த�னம, மதத�ர$பபனம, தன� நபர சதத�ய�கக�ரகதத�ல இறஙகல�ம எனற எணணம ர�L�ர�மனகக இரநதத. ஆன�ல, பணதத�றகதத�ன ஒர வE�யம ப��யவ�லரல. அவரகள இவவ�ற தய�ச�ததக சக�ணடரநத தவர$ய�ல கரச�ம�, தன�நபர சதத�ய�கக�ரகதத�ல தக�ரடடகக மன மற�யல சசயத ச�ரற சசனறவ�ட/ சசயத� சத��நதத. த�னம, மதத�ர$பபனம தயஙகமபட தநரநததறக�க ர�L�ர�மனகக ந�ணம�ய�ரநதத. ப�ரகத�ஸவரன நடதவ பதகதக�டர/ தப�ய ஒர வ�ரம இரநதவ�டடத த�ரமப�ன�ர. வரமதப�த அவர ஒர ஆய�ரம ரப�ய ஆச�ரமததகக�கக சக�ணட வநத�ர. ஆச�ரமதத�ன அரமபபப பறற�தய அவர ச�நதரன இரநதத�ல, தன� நபர சதத�ய�கக�ரகதத�ல அவர அககரற க�ட/வ�லரல. ர�L�ர�மனம, மதத�ர$பபனம சதத�ய�கக�ரகதரத வ�/ மனம�னற�, எபபடயம அத�ல ஈடபடவசதனற உறத�ய�ய�ரநதனர. அநதத தடபரப அவரக$�ல அ/கக இயலவ�லரல.

"அமம� ந�ரலரம தம�சம�ய�ரகக! எபப எனன தநரதம�? இன�தம ப�ரEபப�ளன எனகதக தத�ணரல. இநத சநலரமய�தல எனரன அந�ரதய� வ�டடடட ந�ஙகளம சLய�லககப தப�ய�/�த�ஙதக�," - எனற மதரம ஒரந�ள ச�யஙக�லம அவன மடடம தன�ய�ய�ரநத தப�த வநத அழத�ள. அவளகக ஆறதல�கப தபச� அனபப�ன�ன அவன. அவளர/ய கவரலயம, பயமம அவனககப ப��நதத ஆச�ரம தவரலய�கப பணம த�ரடடம ச�ரமஙகர$யம, ப�றவறரறயம மடடம அவன கடய

Page 95: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

வரர அவ$�/ம சச�லல�மதல தவ�ரதத வ�ட/�ன. ஆச�ரம மயறச�கக மட/பப�ரற ஐயர ச�ற�த பண உதவ� சசயத�ர. வநததம�தரம சசடடய�ர எனற ப�லக�ரஷணன சசடடய�ரம, ட.தக. ர�ம�வம, த�லகர வ�சகச�ரலரயத ததட வநத ஆளகக ஐமபத ரப�ய வதம நனசக�ர/ சக�டதத வ�டடப தப�ன�ரகள. சப��ய க$தத�றகம, ச�வகஙரகககம வசல தந�ககததத�ட சசனற�ல, /�க/ர தக�ப�லச�ம�ரயச தசரநதவரகளம, ஆர.வ�. சவ�ம�ந�தனம ஏத�வத உதவ�கர$ச சசயவ�ரகள எனற நமப�கரக இரநதத ர�L�ர�மனகக. ஆச�ரமதத�ல ஹ��Lன மனதனறறம, ப�ன தஙக�யவர கலவ� மனதனறறம ஆக�யவறறகக மகக�யததவம அ$�கக தவணடம எனற வகக�ல தச�மசநதர ப�ரத�யம அவர ம�பப�ளர$ க�ரஷணச�ம� ப�ரத�யம, அவர மரனவ� லடசம� ப�ரத�யம கரத�ன�ரகச$னற சத��வ�தத�ரகள நணபரகள. ப�ரகத�ஸவரனம, ர�L�ர�மனம ஆச�ரம வ�ஷயம�கப பலரரச சநத�கக தவணடய�ரநதத. ச�லர பண உதவ�ககப பத�ல கரததககர$ உதவ� சசயய மடநததம பயனப/தவ சசயதத. பண உதவ� சசயக�ற ந�ரலய�ல எலதல�ரம இலரல.

ஒரந�ள ப�ரகத�ஸவரனம, ர�L�ர�மனம, வ/கக ம�ச� வத�ய�ல வநத தஙக�ய�ரநத பசமசப�ன மததர�மலஙகத ததவரரச சநத�ககப தப�ய�ரநதனர. ததவர/ன சச�வரணத ததவரம இரநத�ர. ஆய�ரததத சத�$�ய�ரதத மபபதத மனற�ம ஆணட ச�யலகட வ�தவக�நநதர வ�சக ச�ரலய�ல மதல�வத ஆணட வ�E�வ�ல மததர�மலஙகத ததவர ஆறற�ய வரவரர வ�தவக�நநததர தந��ல வநத தபசவத தப�ல அவவ$வ ச�றபப�க இரநதசதனற க�மர�Lbம ச�ந�வ�சவரதனம அடககட ச�ரறவ�சதத�ன தப�த சக சதய�கக�ரக�க$�/ம வ�யநத கற�யதணட. ர�L�ர�மனகக இபதப�த அத ந�ரனவ வநதத. ததவர தமத கமபரம�ன தத�றறததத�ட சதத�ய ஆதவசம ந�ரறநத கரலல அவரகத$�ட உரரய�டன�ர. உதவ�களககம வ�கக$�தத�ர. ப�ரத� மததத ததவர கடமபதத�னரரயம ப�ரககச சச�லல அவதர தய�சரனயம கற�ன�ர. ததவரரப ப�ரததப�ன சமfல�ன� ச�க�ப மலம ச�ல மஸலம ததசபகதரகர$யம சநத�தத�ரகள அவரகள. இகதனஷ�யஸ மதலய க�ற�ஸதவ சதக�தரரகளம மடநதவரர உதவ�னர. த�ரமஙகலதத�ல வ�சவந�த த�தZ�ட மனப எபதப�தத� பல க�ஙக�ரஸ கட/ஙக$�ல சநத�தத�ரநதவரகள ச�லரம இதறக�க மன வநத உதவ�னர.

அபதப�தத தன� நபர சட/மறபப�ல ய�ர ய�ர மதல அண�ய�க ஈடபடடச ச�ரற சசனறவ�ட/�ரகத$� அவரகர$ எலல�ம ப�ரகக மடயவ�லரல. எனதவ, ஆச�ரம மயறச� தப�தம�ன பண வசத�ய�னற�த தள$�ப தப�/பபட/த. தஙகள ந�த�ககப பணம தகடக�ததத�ட, அபதப�த கவரனர வசலததக சக�ணடரநத யதத ந�த�ரய எத�ரததத ததசபகதரகள ப�ரச�ரமம சத�/ஙக�னர.

மற வ�ரதம ர�L�ர�மனம, மதத�ர$பபனம, கசலக/ர ஆபஸ மனப மற�யல சசயத ரகத�ன�ரகள. மதரததகதக�, பததரகதக�, ப�ரகத�ஸவரனகதக� சத��நத�ல ஒரதவர$ அவரகள தஙகர$த தடககக கடம எனற மற�யல வ�ஷயதரத அவரகள மனகடடதய ய�ரககம சத��யவ�/வ�லரல. இரவரம ரகத�ன ப�னதப மறறவரகளகக அசசசயத� சத��நதத. த�ரசச� சLய�லல கடரமய�ன 'கவ�ரனர/ன ப�$�க' அவரகளககக க�ர/ததத.

அபதப�த அவரகத$�ட த�ரசச� ச�ரறய�ல சககரவரதத� ர�Lதக�ப�ல�சச���ய�ர, சரத�ர தவதரதத�னம, வ�.வ�. க���, ட.எஸ. அவ�ன�ச�லஙகம, சபபர�யன, அனநத சயனம, பகதவதசலம தப�னற தரலவரகளம இரநதனர. அவன த�ரசச�கக வநத இரணட வ�ரஙகளககப ப�ன, தனப�கக�யம க�லம�க�வ�ட/ சசயத�ரயப ப�ரகத�ஸவரன தநத� மலம மதரரய�லரநத

Page 96: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

சத��வ�தத�ர. மதரம எனன தவதரனபபடவ�ள எனபரத அவன�ல கறபரனதய சசயய மடய�மலரநதத. ப�ரகத�ஸவரனம, பததரம அவளககத தரணய�ய�ரநத ஆறதல கறவ�ரகள எனற�லம, அவள மனம த�ன இலல�த தன�ரமரய எபபட எபபட உணரம எனசறணண�ய தப�த அவனகக ம�க ம�க தவதரனய�ய�ரநதத. அவன, மதரததககக க�ணப�தத ஆறதல கறமபட ச�ரறய�லரநத ப�ரகத�ஸவரனகக உ/தன ஒர கடதம எழத�ன�ன. எவவ$தவ� ப��வ�கவம, கன�வ�கவம எழத�யம க/, அநதக கடததம த�ன அபதப�த அரக�ல இலல�த கரறரயப தப�கக� மதரததகக ஆறதல$�ககசமன ர�L�ர�மன�ல நமப மடயவ�லரல. த�ன மதலல ந�ரனதத�ரநததறக ம�ற�கத தனப�கக�யம ம�கம�க நலல மனமள$வ$�கப பEக�ய ப�னப இபதப�த அவளர/ய மரணம அவன மனதரதக கலஙகச சசயதத. Lம�நத�ரர/ய மரணததககப ப�னதன அவள த$ரநத வ�ட/�ள எனற தத�னற�ன�லம, அவள இனனம ச�ற�த க�லம உய�ர வ�ழநத�ரநத�ல மதரததககப சப��தம ஆறதல�ய�ரககம எனத தத�னற�யத.

"அமம� சநரலரம தம�சம�ய�ரகக. இன�தமல ப�ரEபப�னன தத�ணரல. இநத சநரலரமய�தல ந�ஙகளம எனரன அந�ரதய� வ�டடவ�டட சLய�லககப தப�ய�/�த�ஙதக�" - எனற மதரம ஒர ந�ள தனன�/ம அழத�ரநதரத இபதப�த சLய�லல ந�ரனவ கரநத�ன அவன. வயத ஆனப�ன இறநத�லம த�ய�ன மரணம எததரன மதத ப�னபம சக�ததக சக�ள$ மடய�தத. மதரம இத�ல ம�கவம அத�ரநத தப�ய�ரநத�ள - எனபத அவனககப ப��நதத.

"வடடதலதய மஙகமம�வம மதரததத�/ ம�ம�வம இரகக�ஙக. தப�த�ததககப ப�ரகத�ஸவரன மதரரய�தலதய இரநத�ர. பததர தவதற ஆறதல சச�லவ�ர! ந� கவரலபப/�ம இர. ந� மதன�த�/தரத வ�டட/�ம இரகக தவணடயத இபப மகக�யம," - எனற ச�ரறய�ல உ/ன�ரநத மதத�ர$பபன அவன�/ம கற�ன�ர.

அடதத ம�தம ப�ரகத�ஸவரனம பததரம அவரகர$ப ப�ரததவ�டடப தப�கத த�ரசச� சLய�லகக வநத�ரநத�ரகள. மதரம அவரக$�/ம அவனகக ஒர கடதம எழத�க சக�டததனபப� இரநத�ள. கடததத�ல அமம�வ�ன மரணததகக வரநத�க கலஙக�ய�ரநததத�ட, அவன உ/ல நலரனயம வ�ச���தத�ரநத�ள அவள. ந�கமஙகலம Lம�நத���ண�யம, தனகக ஒர வ�ததத�ல சதக�தரரகள மரறயள$ Lம�நத���ன மககளம மனம ம�ற�ப சபரநதனரமதய�ட அமம�வ�ன மரணததககத தககம தகடடவ�டடப தப�க வநத�ரநதரதயம கடததத�ல அவனகக மதரம எழத�ய�ரநத�ள. த�ன வ�டதரலய�க� வரமவரர மதரரய�தலதய தஙக� இரககமபட ப�ரகத�ஸவரரன தவணடக சக�ண/�ன அவன.

"ந�தய எனரன ஊரககத த�ரமப�பதப� எனற சச�னன�லம ந�ன இபதப� மதரரய�லரநத தப�க ம�டத/ன ர�L�! ஆச�ரமக கடட/ தவரலரய ஆரமப�சச�சச. சபரபய�க சக�ததன�ர வ�னம தத�ணடக கடட தவரல சத�/ஙக�வ�ட/�ர."

"பணம...?"

"வசல�க� ரகய�தல இரநததத�/ - தவற பணமம சக�ஞசம க�ர/சசத..."

"க�ர/சசதனன�... எபபட?"

"மதரம ஏறப�ட பணண�க சக�டதத�ள! உஙக�ட/ச சச�னன�, ந�

Page 97: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

தக�வ�சசபப�தய�னனத�ன சச�லலத தயஙக�தனன..."

"ந�ஙக சசயதத எனககப ப�டககரல ச�ர! ம�நதத�பரப எழத� வ�ஙக�தன�ம. அதகக மனன�டதய வ�சகச�ரலககம எஙகளககம, ஹ��Lன ந�த�, ஆலயப ப�ரதவச ந�த�னன மதரம ந�ரறயச சசயத�சச. இனனமம அவர$தய ச�ரமபபடதத�ன� எபபட? அத நலல�வ� இரகக?"

"இரத அவ ச�ரமம� எடததண/�லத�தன? 'இத த�ன என சநதத�ஷம! ந�ஙக ஆச�ரம தவரலரயத சத�/ஙகஙதக�'னன மதரதம எஙக�ட/ வநத சகஞச�ன�, ந�ன எனன சசயய மடயம ர�L�?"

"இதககப பயநதத�ன ந�ன அவக�ட/ ஆச�ரம தவரல பறற� பணக கஷ/தரதச சச�லல�மதல ரவதத�ரநததன."

"ந�ன மடடம சச�னதனன� எனன! 'ஏன ஆச�ரம தவரல ந�னன�ரகக?'னன மதரம�கதவ எஙக�ட/ வநத தகடட உதவறதப�த, வ�ஙக�கக�மல தவசறனன சசயய மடயம? தவ�ர ந� ந�ரனகக�ற ம�த��� ந�ம இன�தம மதரதரத அநந�யம� ந�ரனகக தவணடயத�லரல எனற அப�பப�ர�யபபடக�தறன ந�ன. ந� மடடம இதகக ஏன தயஙகணமன த�ன எனககப ப��யதல ர�L�?"

"....."

அவரர/ய தகளவ�கக ர�L�ர�மன�ல பத�ல ஒனறம சச�லல மடயவ�லரல. அனற அவன மதரததகக ஒர கடதம எழத� அவ��/ம சக�டதத�ரநத�ன. அத�ல அவள சசயரலப ப�ர�டட வ�யநத எழத�ய�ரநத�ன. எனற�லம மனததககள கவரலய�கதத�ன இரநதத.

அதறகப ப�ன ம�ணடம இரணட ம�தஙகள கE�ததப பததர மடடம தன�தய அவரகர$ப ப�ரகக வநத வ�டடச சசனற�ர. மதரம அவ��/ம ந�ரறயத தகவலகள சச�லல அனபப�ய�ரநத�ள. அவனம பத�லகக அவ$�/ம சச�லலம�ற ந�ரறய ஆறதல கற� அனபப�ன�ன.

மதத�ர$பபனம அவனம வ�டதரல ஆவதறக ஒர ம�ததத�றக மன ம�ணடம பததர வநத தப�த ஆச�ரம தவரல மடநத, ப�ரகத�ஸவரன ஹ��Lனக கEநரதகளகக ஒர பள$�கக/மம, சரகக�-சநசவப ப���வம அஙதக சத�/ஙக� வ�ட/த�கத சத��வ�தத�ர. அனதற - அநத வ�ந�டதய - ஆச�ரமததககப தப�யப ப�ரகக தவணடம தப�ல ஆரசய�ய�ரநதத அவரகளகக. மதத�ர$பபனம ர�L�ர�மனம அனற�லரநத ந�டகர$ எணண�ன�ரகள. ரகத�க�ய ந�$�லரநத ச��ய�க ஒனபத�வத ம�தம அவரகள வ�டதரல சசயயபபட/னர. வ�டதரலய�க� மதரர தப�ய அவன மதரதரதக க�ணச சசனற தப�த, அவள வடட மன க/தத�ல ஏறகனதவ ம�டடய�ரநத ந�கமஙகலதத���ன சப��ய ப/ததரதக இபதப�த தனப�கக�யதத�ன ப/மம இரணய�க ம�ட/ப படடரபபரதக கண/�ன. மதரததகக அவரனப ப�ரதததம அழரக சவடததக சக�ணட வநதத.

"அமம� தப�ய�ட/�!" எனற ச�ற கEநரதய�க அபதப�தத�ன பத�த�க அரத உணரநதவள தப�னற அவன�/ம கதற�ன�ள. மனம த�றநத ப�றககம தச�கம இதயதரதப பக�ரநத

Page 98: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

சக�ண/வரகளகக மன தவ�ரககப ப/ மடவத�லரல எனபரத அவள ந�ரலய�லரநத அவன நனற�க உணரநத�ன. மதத�ர$பபன மரறபபட அவ$�/ம தஷட தகட/�ர. ப�ரகத�ஸவரன வ�சகச�ரலய�ல இலரல. அவர ஆச�ரமதத�தலதய வச�ககத சத�/ஙக� ச�ல வ�ரஙகளகக தமல ஆவத�க, மதரமம பததரம சத��வ�தத�ரகள.

"ந�ஙகளம அஙதக தப�ய ஆச�ரமதத�தலதய தஙக� வ�/கக/�த. இஙதக த�ன இரககணம. இலல�ட/� ந�ன இநதத தன�ரமய�ல உரக�ச சசததத தப�தவன," எனற மதரம ர�L�ர�மன�/ம மரறய�ட/�ள.

அவன அவள தவணடதக�ர$ மறககம சகத�யறறவன�க இரநத�ன. அடரமய�க�ற சமரபபண சப�வதத/னம, அடரமய�கக� வ�டக�ற ப���யதத/னம எத�தர ந�றகம அநத சசfநத��யவத�ய�/ம�ரநத ம�$ மடய�மல தவ�தத�ன ர�L�ர�மன. மதத�ர$பபன ரய�லலரநத இறஙக� தநதர வ/ககச ச�தத�ரர வத�கதக வநத�ரநத�ர�ரகய�ன�ல, ர�L�ர�மன�/மம, மதரதத�/மம சச�லலக சக�ணட பகல ச�பப�டடககப ப�ன தம வடடககப தப�ன�ர. மதத�ர$பபன தப�ன ப�ன தன�தய அவன�/ம ஏதத� தபச வநதவர தப�ல தமதல வநத பததர, தம தபசரச எபபட ஆரமப�பபசதனற சத��ய�த ம�த��� தயஙக�த தயஙக� ந�னற�ர. அவரர/ய கற�பபப ப��நத ர�L�ர�மதன அவரரக தகட/�ன.

"எனன சம�ச�ரம பதததர? சச�லல வநதரதச சச�லலஙகத$ன..."

"ஒணணம�லலஙக தமப�..."

"சமம� சச�லலஙக..."

"சப��யமம�வம தப�ய�சச. இன�தம ந�ஙக த�ன 'அரத' ஆதரவ� கவன�சசககணம..."

"....."

அவரர/ய தவணடதக�ள ம�கவம கன�வ�ய�ரநதத. மதரதரதக கவன�ததக சக�ளளமபட அவர தனககச ச�ப���ச சசயவரதக தகடட உளளறச ச���பப�ய�ரநத�லம அவரர/ய அநதரஙகம�ன ப�சவணரவ அவரன வ�யககச சசயதத. ந�Lம�ன அனப எனபத மன�தரகர$ ம�ணடம ம�ணடம கEநரதக$�ககவரத அவன கவன�தத�ன. தன சச�நத மகர$ப பறற� அககரறபபடவத தப�ல பததர மதரதத�/ம அககரற க�டடன�ர. ஆச�ரமம சத�/ஙக� ந/நத சக�ணடரநத�லம, அவன வ�சகச�ரலய�தலதய தஙக� மதரததகக ஆறதல$�கக தவணடசமனறம அவதர தகடடக சக�ண/�ர.

"இரத மதரதம எஙக�ட/ச சச�லலய�சச."

"அத எனககம சத��யம தமப! ஆன�, ந�ஙக அநத தவணடதக�ர$ப ப��ஞசககணமக�றரத ந�னம ஞ�பகபபடதத ஆரசபப/தறன..."

"ச��! இநத வ�ஷயதத�தல மடடம உஙக சரணட தபர வ�ரதரதரயயம ந�ன தட/ரல, இபபத த�ரபத� த�தன உமகக?"

பதத��ன மகம மலரநதத.

Page 99: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

அனற�ரவ மதரதரதக சக�ஞச தநரம வரண வ�ச�ககச சச�லல தவணடன�ன ர�L�ர�மன.

"அமம� தப�னத�லரநத ந�ன வ�தத�யதரதத சத�/தல! ந�ஙகத$ ஆரசபபடடக தகடக�றதப�த ந�ன ம�டத/ஙகபப/�த. இதத� வ�ச�கக�தறன."

"தவண/�மன இரநத� ந�ன வறபறதததல மதரம. எனகக�க அரத ம�தத�கக தவண/�ம..."

"இலதல! உஙகளகக�லல�ததனன எதவம க�ர/ய�த எஙக�ட/. ந�ன இத�தல வ�ச�ககறதத உஙகர$தத�ன. வ�ச�கக�ற ர�கம எலல�தம ந�ஙக த�ன எனகக..."

"ந� வ�ச�கக�ட/�லம ந�ன எஙதகய�ரநத�லம எபபட இரநத�லம, எனகக உன கரல த�ன தகடக�றத மதரம! தப�ன த/ரவ சLய�லதல இரநதபப உனரன ந�ரனசச, ஒர கவ� க/க கடடதனன..."

"ந�ஙக எஙக�ட/ இதவரர சச�லலதவ இலலதய! எஙதக, அரத மழககச சச�லலஙதக� தகடகல�ம..."

"இபப எனகதக ச��ய� ந�ரனவ இலரலதய! இர... அரத மறபட சநரனசசச ச��பப�ரததகக�தறன..."

"தவடகரகத�ன! ப�டட எழத�னவரகதக அத ந�ரனவ�லரலய�, எனன? ப�டர/ மறநத ம�த��� எனரனயம ஒரந�ள மறநத/ப தப�ற�ஙக!"

"தபப! அத மடடம எனன�ல மடயதவ மடய�த. ப�டடதத�ன மறநததத ஒE�ய அரததம மறககதல. ப�டடம சக�ஞசம சக�ஞசம� இபப ந�ரனவ வநத�டம. மறகக�த..."

"தய�ச�சசப ப�ரஙதக�..."

"இதத� ஞ�பகம வரத, சச�லதறன தகள..."

ப�டர/க சக�ஞசம சக�ஞசம�க ந�ரனதத அவளககச சச�னன�ன அவன.

"எலரலய�ல�த தத�ர க�டடர/ - நள இரள எனறம ஒ$� எனறம சச�லல ஒண�த தத�ர மயககததத - இ$ஞ தச�கக கய�லஒன ற�ரசகக�றத - அதன தச�கம மழதம ப��யத�ரல சவட மழதம சத��யத�ரல சத�லரலப பEங க�லமதல�ய - எரனத ததட அரலயம கரல சச�லரலக கரEத த�ளஙகரல - ஒர தச�கம மத�ரநத மத�ரநதற�ப பலல�ய�ர மE�கள சத�/ரநத

Page 100: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

ப�டப பச�தத கய�லன கரல..."

"ப�ரம�தம�க வநத�ரகக�றத! பச�தத கரல எனற சச�லலய�ரகக�ற�ரகத$; அத எனனர/ய கரல த�ன..."

வரண வ�ச�தத ப�ன - இநதப ப�/ரலத த�தன ப�டப ப�ரககம ஆரசரய அவன�/ம சவ$�ய�ட/�ள அவள.

"உன இஷ/ம. ஒர தவர$ உன கரலன�ரமய�ன�ல இதவம ஒர மக� க�வ�யம�க� வ�/ல�ம. ப�த/ன," எனற�ன ர�L�ர�மன. அவன சச�னனதத பலததத. தன கரலன�ரமய�ல அநதப ப�/ரல அவள ஒர மக� க�வ�யம�கதவ ஆகக�க க�டடன�ள. 'ப�டப பச�தத கய�லன கரல' - எனற கர/ச� வ��ரய அவள மடதத தப�த - ஆதம�வகதக பச�பபத தப�ல ஒர இன�ய தச�கதரதப பரவச சசயதத அவள சஙக�தம. அனதற அநதப ப�/ரலத தன ந�டகற�பப�ல ந�ரனவ�க எழத�க சக�ண/�ன ர�L�ர�மன.

மறந�ள க�ரல அவனம, மதத�ர$பபனம ஆச�ரமததககச சசனற ப�ரகத�ஸவரரனச சநத�தத�ரகள. அநத ம�நதத�பப இபதப�த ஓர$வ ம�ற�க க�டச�ய$�ததத. ம�நதத�பரப ஒடடய�ரநத க�ர�மதத�ரகளககக க/ 'அஙதக ய�தர� க�நத�கக�ரஙக பள$�கக/ம ந/ததற�ஙக' - எனபத தப�ல ஆச�ரமதத�ன சபரரம பரவ�ய�ரநதத. ம�மரஙக$�ன இர/தய பரணச�ரலகள தப�ல கரரச ச�ரபபககள சத��நதன. த�மரரக க$ததரதக தமர/ய�ல ப�ரகத�ஸவரன ம�ணவரகர$ அண�வகககச சசயத, 'சவளர$த த�மரரப பவ�ல' எனற ப�ரத�ய�ன ப�ர�ரததரன க�ததத/ன ப�தரயர வகபரபத சத�/ஙக�க சக�ணடரநத தப�த அவரகள அஙதக தப�யச தசரநத�ரநத�ரகள. ப�ரகத�ஸவரன அவரகர$ சநஞச�ரத தழவ� வரதவறற�ர. ம�ணவரகளககம அற�மகபபடதத�ன�ர.

தஙகள ந�ரனவ�லம கனவ�லம மடடதம இரநத சதத�ய தசவ�ச�ரமம உரவ�க� வ�ட/ரதக கண/தப�த ர�L�ர�மனககப ப��பப�ய�ரநதத. சததச�க கலவ� அஙதக எபபட எபபடக கறப�ககபப/ தவணடம எனற ப�ரகத�ஸவரதன க�நத�யக தக�டப�டகர$ ரவதத ஒர த�ட/ம வகதத�ரநத�ர. அவரரத தவ�ர தவற இரணட மனற ததசபகதரகளம ஆச�ரமவ�ச�க$�க� இரநத�ரகள. ஆச�ரமதத�ன ததரவகளகக�ன உணவப சப�ரளகள அஙதகதய பய���/பபட/ன. ந�ரலநத பசககள, ததன கடகர$ வ$ரககம ததன�ப பணரண எலல�ம ஏறப�ட சசயயபபடடரநதன. ம�ணவரகளம ஆச���யரகளம ஒததரEதத, உணவ தய���தத�ரகள. ஒதர பநத�ய�க அமரநத, கடடபப�டத/�ட சததம�க உண/�ரகள. உணவப பநத�தய ஒர ப�ர�ரததரனக க/ம தப�லச ச�நத�மல ச�தற�மல, தபபரவ�க இரநதத. ஒதர ச�ர�ன கதர உர/ய/ன ஆச�ரமததப ப�ளர$கர$யம, மறறவரகர$யம ப�ரககம தப�த ஒர சதத�ய இயககதரத தந�னப�க அஙக�க��ததக சக�ண/வரகர$ப ப�ரபபத தப�ல சபரம�தம�க இரநதத.

அனற பகலல ர�L�ர�மனம, மதத�ர$பபனம அஙதகதய ந�ர�ட ஆச�ரமததப பநத�ய�தலதய பகல உணவ சக�ண/�ரகள.

"ஆச�ரம தவரலகளகக�க மதரததகக�ட/ப பணம வ�ஙக�னதத இபபட ஒர சதத�ய வ�ரததரத ந�ள க/தத�தம சத�/ஙகறதகக�கதத�ன. அதகக�க ந� எனரன மனன�ககணம," எனற�ர ப�ரகத�ஸவரன.

Page 101: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"அபபடச சச�லல�த�ஙக. ந�ஙக சசயத�ரகக�றத சப��ய ச�தரன. ந�ன ஏதத�, எபபதவ� சச�னனரத ந�ஙக மனச�தல ரவசசககபப/�த, ச�ர..." எனற�ன ர�L�ர�மன.

மதத�ர$பபன மறந�$�லரநத ஆச�ரமதத�ன ஆச���யர�கப பண�ய�றற தவணடம எனற ப�ரகத�ஸவரன, ர�L�ர�மன இரவரதம அவரர தவணடன�ரகள. அவரகள சச�லலமன த�ம�கதவ அநத மடவகக வநத வ�ட/த�கத சத��வ�தத�ர அவர. அனற ம�ரலய�ல ஓ/ககரரய�ல உடக�ரநத ச��ய�ஸதமனதத�ன அEரக இரச�ததக சக�ணத/ தநரம தப�வத சத��ய�மல தபச�க சக�ணடரநத�ரகள அவரகள. ஆச�ரமதத�ன எத�ரக�லம, அதன ந�த� வசத�கர$ப சபரககவத, அரத ஒர க�நத�ய மக�வ�தய�லயம�க ம�றறம இலடச�யம, எலல�வறரறயம பறற� அநதரஙக சதத�தய�ட மனம வ�டட உரரய�டன�ரகள நணபரகள.

மதத�ர$பபனம, ர�L�ர�மனம அனற�ரவ ஆச�ரமதத�தலதய தஙக�வ�டட, மறந�ள க�ரல மதரரககத த�ரமப�னர. அடதத ந�ள ம�ணடம மதத�ர$பபன சத�/ரநத ஆச�ரமதத�ல பண�ப��ய அஙதகதய வநதவ�/ தவணடம எனறம, வ�சகச�ரல, இயகக தவரலகள எலல�வறரறயம ர�L�ர�மன�/மம கரச�ம�ய�/மம வ�டடவ�/ தவணடம எனற பறபபடமதப�த ப�ரகத�ஸவரன வறபறதத�ச சச�லலய�ரநத�ர. மதத�ர$பபனம அதறக மக�ழசச�தய�ட இணஙக�வ�டடதத�ன பறபபட/�ர. ஆன�ல, கரச�ம�ககம இயகக தவரலரய வ�/ ஆச�ரம வ�சதம ப�டபபத�கத சத��நதத.

அனற மதரரய�ல ஒர மக�ழசச�கரம�ன சசயத� பரவ� எலல�ரரயம உறச�கபபடதத�க சக�ணடரநதத. ச�ரறய�ல இரநத க�மர�ஜ வ�ரதபடட மன�ச�பல தசரமன�கத ததரநசதடககபபடடரநத�ர. ச�ரறய�ல உள$ ஒரவரரதய வ�சவ�சததத�ட ததரநசதடதத�ரநத க���யம ததச பகதரகளகக உறச�கம அ$�பபத�ய�ரநதத. ஆச�ரமதத�லரநத த�ரமப�ய த�னததனற பகலல, மதரதத�ன�/ம ந�ண/ தநரம ஆச�ரமம அரமநத�ரககம சபரரமகர$தய சச�லலச சச�லல வ�யநத சக�ணடரநத�ன. "இநத ஆச�ரமதரத இபபட ஏறப�ட பணண�ய�ரகக�ட/� அவரககப ரபதத�யதம ப�டசச�ரககம; அவவ$வ உறச�கம�க அரலஞச�ர ப�ரகத�ஸவரன. அநத உறச�கததகக�கதவ, எலல� நரகரயயம வ�ததப பணம சக�டககணமன தத�ண�தத எனகக..." எனற�ள மதரம.

அபதப�த அவர$ப ப�ரதத அவன, அவள மகக�ல தபZ��, க�லக$�ல சக�லசகள, ரகக$�ல தஙக வர$கள, க�த�ல ரவரததத�ட எதவதம இலல�மல ம$�ய�ய�ரபபரத மதல மரறய�கக கரநத கவன�தத�ன... த�ன வநத மதல த�னததனற அமம�வ�ன மரறவ�றகத தககம சக�ண/�டவதறக�க அவள ஒனறம தப�டடக சக�ள$�மல கEறற� ரவதத�ரபபத�க அவன ந�ரனதத�ரநத�ன. இபதப�த த�ன, அவவ$வ நரகயம பணம�க ம�ற�, ஆச�ரமம�க�ய�ரபபத ப��நதத. தமலம தபச�யத�ல நரக வ�றற பணம தப�த�சதனற வடர/யம அ/ம�னம ரவததப சபரம சத�ரக வ�ஙக�ய�ரபபத சத��நதத. அவன அதறக�க அவர$க கடநத சக�ண/�ன. அவத$� ந�ஷக$ஙகம�கப பனனரக பதத�ள.

"பணததகக எனன? ந�ர$கதக கசதச��ககனன க�$மப�ட/� சமப�த�ககல�ம... பணம எனன�ககம க�ர/ககம. நலல மனஷ�ளம, நலல க���யமம த�ன எபபவம க�ர/ககம�ட/�... நலல மனஷ�ளம, நலல க���யமம எத�ரபப/ற தப�தத பணதரதச சசலவE�சசட/� அரதப தப�ல ந�மமத� தவதற இலரல," எனற ச���ததக சக�ணத/ அவனகக மறசம�E� கற�ன�ள

Page 102: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

அவள.

சப��ய சப��ய த�ய�கஙகர$ப பணண�வ�டட, அரவ த�ய�கம எனற ந�ரனதவ இலல�மல அவன மன தபதரமதய�ட ச���ததக சக�ணட ந�னற�ள மதரம.

'இநதப தபரதகக எபபட நனற� சச�லலவத?' எனற சத��ய�மல மரலதத ந�னற�ன ர�L�ர�மன.

மதத�ர$பபன அடதத ந�$�லரநத சதத�ய தசவ�ச�ரமதத�ன ஆச���யரக$�ல ஒரவர�க� வ�ட/�ர. கரச�ம� ரதயலம�ஷ�தன�ட ஆச�ரமதத�றகப தப�யவ�/ வ�ரபபம சத��வ�தத�ன. ஆச�ரமதத�தலதய சரகக� நறறல, சநசவ எலல�ம இரநதத�ல, உர/கள ரதககக சக�ள$ ஒரவர தவணடசமனற ப�ரகத�ஸவரன சச�லலச சச�லலத தனரனயற�ய�மதல அவனககம அநத ஆவரல வ$ரதத வ�ட/�ர. ர�L�ர�மன வ�சகச�ரலதய�டம, நகர க�ஙக�ரஸ கம�டட தவரலகத$�டம, தன�தத வ�/பபட/த தப�னற உணரசச�ரய அர/நத�ன. அவனர/ய உலகம த�டசரனற ச�னனஞ ச�ற�யத�க�வ�ட/த தப�லரநதத.

பததர மனதப�ல அத�கம கர/கக வரவத�லரல. வயத�க� வ�ட/த�ல மகன�/மம தவரலய�டக$�/மம க�லட கர/ரய வ�டடவ�டட, க�ரலய�ல ஓடக�ல ஸந�னம, வ/கக ம�ச� வத� ர�ம�யணச ச�வடய�ல சன�கக�Eரம பLரன, ர�ம�யணம தகடபத - எனற ம�ற�ப தப�யவ�ட/�ர. எபதப�த�வத அவரனயம மதரதரதயம ப�ரததப தபச வரவரதத தவ�ரச ச�தத�ரர வத�ய�ல அவரரப ப�ரபபத அபரவம�க�வ�ட/த. அநத வர/ம ச�தத�ரரய�ல தமமர/ய இரண/�வத சபணணககக கலய�ணம கடடக சக�டததவ�/ தவற ஏறப�ட சசயத சக�ணடரநத�ர பததர. ர�L�ர�மன சபரமப�ல�ன தநரதரதக கம�டட ஆபஸலம ம�த� தநரதரத வ�சகச�ரலய�லம கE�கக தநரநதத. இதறக�ர/தய தனப�கக�யம க�லம�க� ஆறம�தததகக தமல�க�ய�ரநதத�ல மதரம கசதச��களகக ம�ணடம தப�யவரத சத�/ஙக�ய�ரநத�ள. இநதக கசதச��களககத ததட வரக�ற தனவநதரக$�/ம தபச� மடபபரத அவன சசயய தவணடசமனற ஆரசபபட/�ள அவள. அதன�ல அநத தவரல தவற ர�L�ர�மன�/ம வநத தசரநதத. கசதச�� தகடட அவள வடடகக வரக�றவரகர$ வ�சகச�ரலகக அனபப�ன�ள அவள. அவன ஒபபக சக�ணட சமமத�தத�ல த�ன அவள அநதக கசதச��ககப தப�வ�ள. அவனககப ப���யம�லரல, ப�டககவ�லரல எனற�ல, அவள அநத இ/ததககப தப�வத�லரல. ம�ம� சசவ�ட எனபத�லம மஙகமம�வககப தபச� மடவ சசயயத சத��ய�த எனபத�லம அவரன தவணட இநத ஏறப�டர/ச சசயத சக�ணடரநத�ள அவள. ர�L�ர�மனம மறகக�மல அதறக ஒபபக சக�ள$ தவணடய�ரநதத. ஓர$வ சநதத�ஷதத/தனதய அவளகக�க அரதச சசயத�ன அவன.

பதத��ன இரண/�வத சபண கலய�ணததகக�க அவ��/ம சக�டககச சச�லல, ஒர ஐநநற ரப�ரய அவன�/ம சக�டதத�ள மதரம.

"ந�தய சக�த/ன மதரம! பததரர வரச சச�லதறன" எனற�ன அவன.

"அத மரறய�லதல! ந�ஙகத�ன சக�டககணம. ந�னம தவண� சக�டககறபதப� உஙகக/ இரகதகன" எனற�ள அவள. அவள மனம ப��நத ச���ததக சக�ணத/ அதறகச அமமத�தத�ன அவன. பததர மகள கலய�ணதத�லம, ச�தத�ர� சபfரணம�த த�ரவ�E�, ஆறற�ல அEகர இறஙகம ரவபவம - எலல�வறற�லம�க ஒர ம�தம கலகலபப�ய�ரநதத. அநத ம�தமம

Page 103: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

அடதத மகரதத ந�டகள உள$ ம�தஙகளம�க மதரததகக ந�ரறயக கசதச��கள இரநதன. எவவ$வ பணம வநத�லம, வடடச சசலவ, உ/ன வ�ச�கக வரபவரகள பணம தப�க ஒர பகத�ரய ஆச�ரமததககக சக�டதத வநத�ள அவள. க/னககம வடட சக�டகக தவணடய�ரநதத.

"ததசம வ�டதரல அர/க�றவரர ப�ரமமசச���ய�ய�ரகக ஆரசபபட/வரன உனரனத சத�/�மதல ந� கடமபஸதன�கக�வ�ட/�ய மதரம? ந� பணண�னத உனகதக நலல�ய�ரகக�?" - எனற ஒர ந�ள அவ$�/ம தவடகரகய�கக தகட/�ன ர�L�ர�மன. அவள ச���தத�ள.

"உஙக சதத�யததகக ந�ன தரணய�ரகக�தறதன தவ�ர அரதப பஙகபபடததணமன சநரனகககக/ இலதல."

"ஆன�லம, உனகக சநஞசழததம அத�கம..."

"உஙகளகக மடடம எபப�டய�ம?

-இரதக தகடகம தப�த அவள மகம ம�க ம�க அEக�ய�ரநதரத ர�L�ர�மன கவன�தத�ன.

த�னம ம�ரலய�ல கம�டட அலவலகததககப தப�வத அநந�டக$�ல அவனத வEககம�ய�ரநதத. அபபடப தப�ய�ரநத ஒர ந�$�ல - வ�ரதபபடட க�மர�ஜ வ�டதரலய�க� வநத, த�ன ச�ரறய�லரநததப�த ததரநசதடககபபட/ மன�ச�பல தசரமன பதவ�ரய ஒதர ஒர ந�ள வக�தத ப�ன, ர�L�ந�ம� சசயதவ�ட/ சம�ச�ரம வநதத. எலதல�ரககம வ�யபரப அ$�தத சசயத�ய�ய�ரநதத அத. பதவ�ரய வ�/த ததசபகத� சப��சதனசறணண�ய அநத மனபப�னரமரயக சக�ண/�ட, நணபரக$�/ம சச�லலச சச�லல ஆசச��யபபட/�ன அவன.

ஆதம�வ�ன ர�கஙகள

12

ஆய�ரததத சத�$�ய�ரதத ந�றபதத�ரண/�ம ஆணடன சத�/ககதத�ல, ந�னற தப�ய�ரநத 'ஹ��Lன' பதத���கரகரய மக�தம� ம�ணடம சத�/ஙக�ன�ர. அடதத ச/லலய�ல ஸ/�தப�ரட க���பரZச சநத�ததப தபச�ன�ர. வ�ரத�வ�ல கடய அ.இ.க�.க கட/தத�ல மக�தம�வ�ன வ�யசம�E�ய�க 'Lவஹரல�ல தநரதவ என வ���ச' எனற வ�கக�யம சவ$�ய�ய�றற. ஹ��Lன இதழக$�ல 'சவளர$யதன சவ$�தயற' எனற கரதரதப பலதவற தக�ணஙக$�லம வறபறதத� எழதத சத�/ஙக�ன�ர மக�தம�. அலக�ப�தத�ல அக�ல இநத�ய க�ஙக�ரஸ கடயத. ப�க�ஸத�ன ப���வ�ரன பறற� ர�L�L� சக�ணட வநத த�ரம�னம தத�லவ�யர/யதவ, அவர அ.இ.க�.கம�டடய�லரநத ர�L�ந�ம� சசயத வ�லக�ன�ர. க�ஙக�ரச�ன எலல�த சத�/ரபகர$யம வ�ட/�ர. அதறக மனதப க�ஙக�ரஸதலதய ஓர$வ த�வ�ரம�ன மனபப�னரம உள$வரகள சப�ரஷத தரலவர�கக கரதத சத�/ஙக�ய�ரநதனர. 'ப�ரவ�ரட ப�$�க' உதயம�க�யத. தம�ழந�டடல மததர�மலஙகத ததவர அத�ல ச�ரப சபறற�ரநத�ர. 1939-ல சப�ஷ மதரர வநத�ரநத தப�தத இநத அண� ப���நத வ�ட/த.

1942-ஆம ஆணட ஆகஸட 8 ந ததத� அபலகல�ம ஆச�த தரலரமய�ன க�ழ அ.இ.க�.க.

Page 104: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

பமப�ய�ல கட 'சவளர$யதன சவ$�தயற' எனற த�ரம�னம ந�ரறதவறறபபட/த. த�ரம�னதத�ன வ�ர$வககப பயநத அரச�ஙகம சக�டரமய�ன அ/கக மரறரய தமறசக�ண/த. மக�தம� உளப/ எலல�த தரலவரகளம ரகத சசயயபபடட எஙசகஙதக� சக�ணட தப�கப பட/�ரகள. க���யக கம�டட அஙகதத�னரகள அரனவரம ரகத�க�ப ப�தக�பப�ல ரவககபபட/னர. தரலவரகள ய�ர ய�ர எநத எநத இ/ஙக$�ல ப�தக�பப�ல ரவககபபடடரநத�ரகள எனற சசயத�யம சப�தமககளககத சத��ய�மல இரகச�யம�க ரவககபபடடரநதத. 'சசய அலலத சசததமட' எனற இரகச�ய அற�வ�பப எலல�க க�ஙக�ரஸ சத�ண/ரகளககம க�ர/தத�ரநதத. அஹ�மரசய�லரநத ஆதவசதத�றகத த�ரமபம த�ரபபமரன இகக�லதத�ல க�ஙக�ரசகக தநரநதத. யகப பரடச�தப�ல ஓர தப�ர ப�றநதத. ந�ச/ஙகம சதநத�ர ஆதவசக கனல மண/த. அனரபயம, அக�மரசரயயம நமப�ய மக�தம�வ�ன ச�நதக கரதல, 'சசய அலலத சசததமட', 'சவறற�! அலலத இறத�வரர தப�ர�ட/ம' எனற கனல�க ம�ற� ஒலதததப�த, அநதக கரலன சதத�யதவடரகரய ந�டமழவதம ப��நத சக�ணட க�$ரநத எழநதத. சரகக�ரம பத�லககக சக�த�தத எEதவ தப�ர�ட/ம மக�தம� எத�ரப�ரதததறக ம�ற�க வனமரறகளககத த�ரமப� வ�ட/த. ததசபகதரகள அஙகஙதக தடயடககம, ச�தத�ரவரதககம, ம�னபஙகததககம ஆ$�ய�னர. ஒர ப�வமமற�ய�த சப�தமககள சடடத தள$பபட/னர. ந�ச/ஙகம ஒர பஞச�ப படசக�ரலககப பத�ல பல பஞச�ப படசக�ரலகர$ அரச�ஙகம ந/ததத சத�/ஙக�யத. சபண ததசபகதரகள சச�லலக கசம ம�னபஙகஙகளகக ஆ$�ய�னர. இரணச/�ர ம�க�ணஙக$�ல ஒர தப�ர ந/ததவத தப�லதவ வ�ம�ன மலம சவட கணடகர$ வச� அ/கக மயனறத அநந�ய அரச�ஙகம. சப�தமககளககம, ததசபகதரகளககம தவற வE�ய�லல�தத�ல பE�ககப பE� வ�ஙகம அத�த சவற� மண/த. ப�லஙகள தகரககபபட/ன. ரய�ல தண/வ�$ஙகர$ அE�கக மறபட/னர. எஙகம அரமத�ய�னரம உரவ�ய�றற. ததசபகதரகள அரமத�ய�க ந/தத மயனற கட/ஙகர$யம அட உரதய�ன மலம அ/கக மறபட/ சரகக���ன சவற�ய�ன�ல, அதவரர அரமத�ரயயம ச�தவகதரதயம நமப�க சக�ணடரநதவரகளம ஆதவசம�ன க���யஙக$�ல இறஙகமபட ஆய�றற. இபபட 1942 தப�ர�ட/ம ஒர சதநத�ர மக�யததம�கதவ ஆக�வ�ட/த.

பமப�ய�ல தரலவரகளம, ததசபகதரகளம ரகத�ன சசயத� மதரரய�ல சபரம கமறரலயம பரபரபரபயம உண/�கக�யத. உ/ல நலம கனற�ப படதத படகரகய�ய�ரநத ரதத�னதவல பததரரப தப�யப ப�ரததவ�டடக கம�டட ஆபZbககச சசனற ர�L�ர�மன, அஙதக ச�தமபர ப�ரத�தய�ட தபச�க சக�ணடரநததப�த, தப�லZ�ர வநத இரவரரயதம ரகத சசயத�ரகள. மறந�ள மதரர நகரதம அம$� தம$�பபட/த. ததசபகத�ய�ன ஆதவசம எஙகம சப�ஙக� எழநதத. கர/ அர/பப, தவரல ந�றததம எனற எத�ரபபககள எழநதன. த�லகர சதககதத�ல ம�சபரம கட/ம த�ரண/த. கட/தரதச சறற� ஒதர தப�லஸ மயம. அவசர அவசரம�க 144 உததரவ ப�றபப�ககபபட/த. தமஙக�டடப சப�ட/லல கடய கட/தம� கரலயதவ இலரல. வநதத ம�தரம சசடடய�ரம, ச�ந�வ�சவரதனம கட/தரத அரமத�ப படதத� வனமரறகர$த தவ�ரகக மயனற�ரகள. தப�லZ�ர தடயடய�ல இறஙக�க கட/தரதக கரலகக மறப/தவ கட/ம கலசலற�ய�ல இறஙக�யத. தப�தம தப�த�த கரறகக ஸசபஷல ��Zரவ தப�லஸ தவற ல��� ல���ய�க வநதத. பதத பனன�ரணட ததச பகதரகளககப பயஙகரம�ன ரததக க�யஙகள ஏறபட/ன. ஐநத�ற தபர கட/தத�தலதய உய�ர ந�ததனர. கலதசகரன பட/ணதத�ல ஓர அத�க��� சக�ரலதய சசயயபபட/�ர. மதரரய�தல� தமஙக�டடப சப�ட/ல தடயட உளளரத ததச பகதரக$�ர/தய ஆதத�ரமடடயத.

Page 105: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

அதன�ல மறந�ள நக��ல சபரம சக�நத$�பப மண/த. தப�லஸ ல���கள நரEய மடய�தபட சபரம சபரம கறக$�லம, கபரபத சத�டடக$�லம சதர மரனகர$ அர/ததவ�டடச ச�னனககர/வத�த தப�ல�பZbககம, சதறகச ச�தத�ரர வத�த தப�ல�பZbககம சநரபப ரவககபபட/த. ரவதத�யந�தயயர மதலயவரகளம க/ ஆதவசமர/நதனர. 144 உததரவ ய�ரககதம ந�ரனவ�லரல. நகரதம தப�ரகக$ம�க�வ�ட/த. கடடபப�டர/ உண/�கக மடய�மற தப�கதவ, நகர ம�ல/�� கணடதர�லல ஒபபர/ககபபட/த. ரவதத�யந�தயயர உடப/ப பலர ரகத�க�னர. எலல� ததசபகதரகளம ப�தக�பப�ல ரவககபபடட ஒடககபபட/னர. அ/ககமரற மழமசச�க நர/சபறறத. மதரர பரEய மதரரய�கச ச�ல ம�தஙகள ஆய�ன. 'ச�பப�யக கலகததககப ப�னப ந/நத ம�சபரம சதநத�ர யதததம இதத�ன' எனற கறம$வகக இபதப�ர�ட/ம மகக�யம�ய இரநதத.

மதரரய�ல அதத வர/ம அகத/�பர இரண/�நததத� க�நத� Lயநத� அனற கதரகசக�டய/ன ஊரவலம சசனற சத�ண/ரகர$யம இர சபணமண�கர$யம தப�லZ�ர ப�டதத ல���க$�ல ஏறற�க சக�ணட தப�யத சத�ரலவ�ல நடகக�டடல இறகக�வ�டட, எலல�ரர/ய ஆர/கர$யம அபக��ததவ�/தவ ம�ணடம சக�நத$�பப மண/த. அநத ஈனசசசயரலச சசயத சரகக�ள இனஸசபக/ர ம�த அகக�ன�த த�ர�வகம சக�ட/பபட/த. க�ஙக�ரஸ இயககதரதச தசரநத மகக�யம�னவரகளம, சத�ண/ரகளம ரகத�க� வ�ட/த�ல சவ$�தய இயககததகக ஆடகள இலல�த ந�ரல ஏறபட/த. அனரறய ந�ரலய�ல அத தவ�ரகக மடய�தத�ய�ரநதத. க�ஙக�ரஸ தச�ஷலஸடக$�க�ய சLயபப�ரக�ஷ ந�ர�யணன, அசசதபபட/வரததன, அரண� அZப அல, ர�ம மதன�கர தல�க�ய�, அதச�க தமதத� தப�னறவரகள மரறவ�க இரநத இநத இரண/ க�ல கட/தத�ல இயககம அE�நத வ�/�மல சதநத�ர தவளவ�த த�ரயக கன�ய ரவததக சக�ணடரநதனர. இவரகர$த தவ�ர அபதப�த ச�ரற சசலல�மல சவ$�தய இரநதவரகள ர�L�L�யம, பல�ப�ய ததச�யதம.

இதத சமயதத�ல மறசற�ர நமப�கரக ஒ$�யம ப$�சச�ட/த. கலகதத�வ�ல ப�தக�பபக ரகத�ய�ய�ரநத சப�ஷசநத�ரதப�ஸ, 'கவ�ட இணடய�' இயககததகக மனதப எபதப�தத� எபபடதய� தபப� சLரமன�ககம, Lபப�னககம தப�ய, ர�ஷப�க��� தப�ஸன உதவ�தய�ட இநத�ய சதநத�ர அரச�ஙகதரத ஸத�ப�தத�ரநத�ர. இநத�ய ததச�ய ர�ணவமம, L�னச�ர�ண�ப பர/யம அவர தரலரமய�ல உரவ�ய�ன. அநதம�ன, ந�தக�ப�ர த�வகள ஐ.என.ஏ. வசபபட/ன. த���பர� க�ஙக�ரஸல கரதத மற�வ ஏறபடடர�வ�ட/�ல சப�ஷ இபபடப தப�ய ஒர ச�தரன ப��நத�ரகக வ�யபப ஏறபடடர�த த�ன. கரதத தவறறரமயம க/ நலலத�ய�றற.

*****

ரகத சசயயபபட/ ர�L�ர�மன மதலல தவலரச ச�ரறய�தல ரவககபபடடரநத�ன. ப�னப அஙக�ரநத ந�கப�� மலம�க அமர�வத� ச�ரறககக சக�ணட தப�கபபட/�ன. அமர�வத�ய�ல ம�டடக சக�ட/ரக தப�னற ஓர இ/தத�ல அர/ககபபட/ ததசபகதரகள ம�கவம ச�ரமபபட/னர. எலல�ச தச�தரனக$�ன தப�தம 'வநததம�தர' தக�ஷமம, 'மக�தம� க�நத�கக தL!' - எனற த�ரக மநத�ரமதம அவரகளககத தரணய�ய�ரநதன. அமர�வத�ச ச�ரறவ�சம சக�டரமய�ன எலரலகர$க சக�ண/த�ய�ரநதத. ரகத�கள கடதம எழததவ�, சபறதவ� மடய�மல அத�கக கடடபப�ட வ�த�ககபபட/த. சக�த�ர ந�ரலதய�

Page 106: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

படதம�சம�ய�ரநதத. சLய�ல அத�க���களககம வ�ர/னகளககம மர�தத� மடடதம தபசத சத��நத�ரநதத. சதய�கக�ரக�க$�ல பலரககத தம�ழம, ஆஙக�லமதம சத��நத�ரநதன. அதன�ல பல கEபபஙகளம தநரநதன. ச�ரற தமலத�க���ய�ய�ரநத ஸக�ட எனற ஆஙக�தலயன ம�கம�கக சக�டரமய�க ந/நத சக�ண/�ன. ர�L�ர�மரனப சப�றதத வரரய�ல மதரரரயப பறற� எதவதம சத��நத சக�ள$ மடயவ�லரல. ஒர த�வகக ந�ட க/ததபபடட வ�ட/த தப�ல ஆக�வ�ட/த ந�ரலரம. ய�ரரப பறற�யம எதவம சத��நத சக�ள$ மடய�த தப�ய�றற. மரEகக�லதத�ல கடரமய�ன அர/மரE, சவயய�ல க�லதத�ல கடரமய�ன சவபபம எனற அமர�வத�ய�ன சழந�ரல இரநதத. ர�L�ர�மன�ன உ/ல ந�ரல சவகவ�கப ப�த�ககபபட/த. நரக தவதரன அனபவ�பபத தப�ல ந�டகர$ ஒவசவ�னற�க எணண தவணடய�ரநதத. மதரம எபபடத தவ�பப�ள எனபரத ஒவசவ�ர வ�ந�டயம அவன உணரநத�ன. ஆறதல கற மடய�மல பததர த$ரநத ஒடஙக�ப படததவ�ட/�ர. ப�ரகத�ஸவரனம, மதத�ர$பபனம, கரச�ம�யம ஆச�ரமவ�ச�க$�க�, ம�நதத�பப�தலதய தஙக� வ�ட/�ரகள. மதரதரதப சப�றததவரர மதரர நகரதம சன�யம�க�வ�ட/த தப�லரககசமனபரத அவன ப��நத சக�ள$ மடநதத. அவள ந�ரலரமரயப பல நற ரமலகளகக அபப�ல இரநதத உணரநத�ன அவன.

ச�ரறய�ல உ/ன�ரநத மறறவரக$�ல பலர கடமபஸதரகள. அவரகள ஒவசவ�ரவரம எததரன எததரன கடமபக கவரலகத$�ட மனம சவநத சக�ணடரபப�ரகள எனற ந�ரனதத தப�த தன கவரலரய அவன�ல மறநத வ�/ மடநதத. மனப ஒர மரற இதத தப�ல ச�ரற வ�சதத�ன தப�த மதரதரததய ந�ரனததப ப�டய அநத வ��கள ஞ�பகம வநதன.

எலரலய�ல�ததத�ர க�டடர/நள இரச$னறம ஒ$�சயனறம சச�லல ஒண�ததத�ர மயககததத

- த�ன இபதப�த இரககம ந�ரலதய ப�/லல ப�டய�ரபபத தப�ல த�ன எனற தத�னற�ய தப�த மனததககள ச���ததக சக�ண/�ன அவன. தச�கமம தன�ரமயம மனதரத ரமபம�ய அறககம ச�ல சப�றகக மடய�த தவர$க$�ல எஙக�ரநதத� மஙகல�க வரணரய ம�டடம ஒலயம 'சதலயதலத ர�ம�' எனற கரலம க�தரதக வநத ஒலபபத தப�ல ப�ரரம ஏறபட/த அவனகக. அநதக கரலல பவயமம, பச�யம, இன�ரமயம, அனபம, அனர�கமம அவன இதயதரததய க$�ரவ�பபனவ�ய�ரநதன.

அமர�வத� ச�ரறய�ல அவதன�ட இரநத மதரரத ததச பகதரக$�ல ச�லர அவனககப ப�ன ரகத�னவரகள. அவரகள மதரரய�லம, சநலரலய�லம, தக�யமபதத��லம ந/நத ம�சபரம தப�ர�ட/ ந�கழசச�கர$யம தப�லZ���ன அ/ககமரறரயயம வ�வ��ததக கரத கரதய�கச சச�னன�ரகள. தநத�க கமப�கள அறததல, ரய�ல தண/வ�$தரதத தகரததல, ப�லஙகளகக சவட ரவததல, தப�ல�பZbககத த� எனற சதநத�ர ஆதவசதத�ல பல சப��ய சப��ய ஆதத�ரம�ன க���யஙகள ந/நத�ரபபத சத��நதத. 'ட ஆர ர/' எனற மக�தம�வ�ன வ�சகம ஒர கமறரலதய க�$பப�ய�ரநதரத அவன உணரநத�ன. ச�தவகதரத நமப�தய பEக�ய தரலரமயம 'சவறற� அலலத மரணம' எனற ந�ரலகக வநதவ�டமபட தநரநதவ�ட/ சழந�ரலரய அவன ச�ரறய�ல பல ந�டகள சத�/ரநத ச�நத�தத வணணம�ரநத�ன. கணண�ர வ�டட வ$ரதத சதநத�ரப பய�ரரச சசநந�ரவ�டடப சபற தவணடய ந�ரலயம வநதவ�ட/த கற�தத ந�த�னம�க தய�ச�தத�ன ர�L�ர�மன.

Page 107: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

மதரர தமஙக�டடப சப�ட/ல தடயடய�ல உய�ர ந�ததவரகர$யம அகக�ன�த த�ர�வக வEகக�ல ரகத�னவரகர$யம பறற� அற�நத தப�த தவதரனய�ய�ரநதத. சச�நதக கவரலகளம, ந�டடன சதநத�ர இயககதரதப பறற�ய கவரலகளம�க அமர�வத� ச�ரறய�ல தவ�தத�ன அவன.

ர�L�ர�மனம, அவரனப தப�லதவ அமர�வத�ய�லரநத ப�ற ததசபகதரகளம வ�டதரலய�க மன, இநத இரண/ரர ஆணடச ச�ரறவ�சக க�லதத�றகள, ந�டடல பல ந�கழசச�கள அவரகர$ அற�ய�மதல ந/நத வ�ட/ன. எத�ரக�லததகக ம�கவம பயனப/வலல சதத�யமரதத� தப�னறவரக$�ன மரணம தம�ழந�டர/த தயரதத�ல ஆழதத�ய�ரநதத.

இநத�ய ச�பப�யகர$ ரவதத ஆஙக�ல ஏக�த�பதத�யதரதத தத�றகச சசயத ச/லல சசஙதக�டர/ரயப ப�டககத த�ட/ம�ட/ இநத�ய ததச�ய இர�ணவமம அதன தரலவர சப�ஷbம த�ரச சசயலகள பலவறரற எட/�த சத�ரலவ�லரநத ச�த�ததனர. க�நத�யடக$�/ம தமகக அப�பப�ர�ய தபதம ஏறபட/ தப�த�லம, அவரரதய தம ததசபப�த�வ�கக கரதவத�க தநத�L� சப�ஷ அ��ய சசயத�ரய ஒல பரபப�ய க�லதத�ல, இநத�ய�வ�ல அரதக தகட/வரகளகசகலல�ம சமயச�லரததத. இர$ஞரக$�ன சநஞசஙக$�ல 'சLய ஹ�நத' எனற தக�ஷம எத�சர�லததக சக�ணடரநத க�லம அத.

ப�னன�ல இநத�ய ததச�ய ர�ணவம சரணர/ய தந��ட/தம, பல�ப�ய ததச�ய�ன வ�ததத�றரமய�ல சரண அர/நத ரகத�ன, இ.தத.ர�. வரரகள பலர வ�டதரல சபறறதம, தநத�L� இரகக�ற� இலரலய� எனபதத ப��ய�த மரமமம ப�ரத ந�டர/க கலஙக ரவககம ந�கழசச�க$�க அரமநதன.

மக�தம� க�நத� பன�வ�ல ஆக�க�ன ம�$�ரகய�லம மறறமள$ க�ஙக�ரஸ க���யக கம�டட உறபப�னரகள அகமத நகர தக�டர/ய�லம ச�ரற ரவககபபடடரபபத சத��யவநதத. ச�ரறவ�சதரதத சத�/ஙகமதப�தத தமத உய�ரககய�ர�ன மக�ததவ ததச�ரய இEநத வரநத�ய மக�தம�வகக அடதத தப��டய�க கஸத�� ப�ய க�நத�ய�ன மரணமம தநரநதத. அகக�லதத�ல ச�ரறபப/�மல க�ஙக�ரஸல கரதத தவறபடட சவ$�தய இரநத - மடநதரதச சசயதவரகள பல�ப�ய ததச�யம ர�L�L�யதம. கஸத��ப�ய க�நத�ய�ன மரணததகக மனதப ந�டடல நர/சபறம சக�டரமகர$க தகடட மனம சந�நத, 21 ந�ள உபவ�சமம, உணண�வ�ரதமம இரநத த$ரநத�ரநத க�நத�யடக$�ன உ/லந�ரல தயரஙக$�ன கனம த�ஙக�த தமலம தமலம த$ரநதத. உ/ன�ரநதவரகள வரநத�னர.

மனப தவல��லம, க/ல��லம, த�ரசச�ய�லம நணபரகள ப�ரகக வநதத தப�ல இஙக அமர�வத�கக ர�L�ர�மரன ய�ரம ப�ரகக வரவ�லரல. கணரணக கடடக க�டடல வ�ட/த தப�லரநதத. எலல�க கடடபப�டகர$யம ம�ற� எபபடதய� மக�ததவ ததச�ய�ன மரணமம, அனரன கஸத��ப�ய க�நத�ய�ன மரணமம சத��நத தவர$க$�ல ர�L�ர�மன கண கலஙக�ன�ன. எலல� ததசபகதரகர$யதம அத�ரச சசயதன, அநதத தயரச சசயத�கள. ஊரரப பறற�யம, நணபரகர$ப பறற�யம, வ�சகச�ரலரயப பறற�யம, ரதத�னதவல பதத��ன உ/ல ந�ரலரயப பறற�யம பச�ததவன பEஙகணககப ப�ரபபத தப�ல பரEய சமபவஙகர$ ந�ரனதத ந�ரனதத மனம சநக�ழநத உரக�ன�ன ர�L�ர�மன. க�லம ம�கவம சமதவ�க நகரவத தப�ல ச�ரறவ�சம ம�க தவதரனய�ய�ரநதத.

Page 108: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

ச�ரறய�ல ர�L�ர�மனகக ஒவசவ�ர ச�யஙக�லமம கடரமய�ன தரலவல தவற வநத ர�ததககதம இலல�மற சசயத சக�ணடரநதத. ச��ய�ன ரவதத�ய உதவ�கள க�ர/பபதறகச ச�ரற அத�க��� உதவவ�லரல. 'ஒறரறத தரலவல' எனற அரதச சச�னன�ரகள நணபரகள. அத வரக�ற தநரம நரக தவதரனய�ய�ரநதத. வ�ர/ன�/ம சகஞச�க கதற�, சடடய�ல சக�ஞசம சவநந�ர வரவரEததச சக ததச பகதர ஒரவர சவநந���ல தண�ரய நரனதத சநறற�ய�ல ஒதத/ம சக�டதத வநத�ர. நரக தவதரனய�க அநத வலவரம தப�சதலல�ம இபபட ஒர ச�த�ரண ரவதத�ய உதவ�த�ன அவனககக க�ர/ததத. மனப மதரம சநறற�ய�ல ச�மப�ர�ண�ப பறற அரறததப தப�ட/ சமபவம இநதத தரலவல வரமதப�சதலல�ம அவனகக ந�ரனவ வநத மனதரத உரகக�யத. சத��நத மன�தரகளம, தவணடயவரகளம அரதக இலல�மல தன�ரம எனற தவதரனய�ல உரக� இர$ததக சக�ணடரநத�ன அவன. அற�நதவரகளம, சத��நதவரகளம, தவணடயவரகளம�க�ய ததசபகதரகள பலர உ/ன�ரநத�லம, ப�ரகத�ஸவரரனப தப�ல அனபம ப�சமம, சதக�தரததவப ப�னரமயம ந�ரறநத ஒரவர அரக�ல இலல�தத�ல அவன தவ�ததப தப�ய�ரநத�ன.

*****

1944-ம வர/ம தம ம�தம மதல வ�ரதத�ல மக�தம� க�நத� வ�டதரல சசயயபபட/�ர. சசப/மபர ம�தம மகமமத அல L�னன�வ/ன ப�க�ஸத�ன சமபநதம�கப தபசச வ�ரதரதகள ந/தத�ன�ர.

யததம ஒர வ�தம�க மடநதத. இஙக�ல�நத�ல சரசச�ல ஆடச� தப�ய அடல சரகக�ர வநதத. உலக அரச�யல சநரககடரய மனத�ல சக�ணடம, தநத�L� தப�னற த�வ�ரவ�த�க$�ன சசயல அத�ரசச�ரய அ$�ததத�ரநதத�லம, யதததத�ல இநத�ய மககள சசயத அப�ர உதவ�ரய ந�ரனததம அடல சரகக�ர தன மனபப�னரமரயதய ம�றற�க சக�ணடரநதத. ஒர ப�ரலசமனட தத தக�ஷடரய இநத�ய�வகக அனபப� ரவககவம, சமரசம சசயத சக�ள$வம ந�ரனததத.

ந�டடல ம�தர நலனககப பயனபடததம சப�ரடட 'கஸத��ப�ய க�நத� ந�த�' ஒனற த�ரட/பபட/த. ஒனறரரக தக�ட ரப�யகக தமல தசரநதத அநத ந�த�கக.

பத�த�க தவவலதரர ரவஸர�ய�க வநத�ர. 1942 தப�ர�ட/தத�ல ரகத�ன தரலவரகள ந�றபதரதநத�ம ஆணடன மறபகத�ய�ல படபபடய�க வ�டதரல சசயயபபட/�ரகள. ர�L�ர�மனம வ�டதரலய�ன�ன.

ந�றபதரதநத�ம ஆணடல தம�ழந�டடக க�ஙக�ரஸல ஒர பரபரபப�ன சமபவம ந/நதத. ந�றபதத�ரணடதலதய க�ஙக�ரஸலரநத ர�L�ந�ம� சசயத�ரநத ர�L�L� த�டசரனற த�ரசசசஙதக�டடலரநத ததரநசதடககபபட/த�க அற�வ�பப வநததம, அநதத ததரதல சசலல�சதனற மறககபபட/தத�ட - 1945 அகத/�பர 30-ந ததத� த�ரபபரஙகனறதத�ல ஒர மக�ந�ட கடடவதறக�க ஏறப�டகள சசயயபபட/ன. க�ஙக�ரஸ எனற மக�வ�ரததத�ல எபதப�தத� ஆரமபம�க�ய�ரநத ச�ற�ய ப�$வ தம�ழந�டடல இபதப�த ஒர சலனதரததய உண/�கக�வ�ட/த. த�ரபபரஙகனறம மக�ந�ட தம�ழந�டடக க�ஙக�ரஸல ஒர த�ரபபதரததய உண/�ககவத�க வநத வ�யததரத ய�வரம உணரநதனர.

Page 109: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

த�ரபபரஙகனறம மக�ந�டடல மததர�மலஙகத ததவர சக�டதயறற�ன�ர. தபடர/ மததரஙக மதலய�ர சத�/ஙக� ரவதத�ர. கலலர/ககற�சச� யஙதஞஸவரசரம� மக� ந�டடககத தரலரம த�ஙக�ன�ர. த�ரசசசஙதக�ட ததரதல சசலல�சதனற கணடததப பலர தபச�ன�ரகள. அத ததரதரலக கணடததத த�ரம�னமம ந�ரறதவறறபபட/த. மறந�ள க���யக கம�டடக கட/மம நர/சபறறத. இநத�ய� மழவதம எநத ஒறறரமகக�கச சதநத�ரப தப�ர�ட/ம எனற தந�னப�ல இறஙக�யதத� அநத தந�னப�ல - அநத தந�னப�ன பயன வ�ர$யமனதப தம�ழந�டடல இரணட கடச�கள ப���ய வE� ஏறபடட வ�ட/த. இபபட ஒர ந�ரலரய ஏறபடதத� வ�ட/தறக�கப பல மததவரகள ர�L�L� தமல தக�பபபட/�ரகள. ச�லர ர�L�L� தமல தபப�லரல எனற வ�லக�யம தப�ன�ரகள. வ�லக�ப தப�னவரகள ர�L�L�கக ஆதரவ�கச ச�ரக�E�ய�ல ஒர கட/ம தப�ட/�ரகள. தக�ஷட மனபப�னரம வ$ரல�ய�றற.

*****

ர�L�ர�மன வ�டதரலய�க� மதரரககத த�ரமப� வநத தப�த அவன எத�ரப�ர�த பல ம�றதலகள அஙதக தநரநத�ரநதன. ச�ல ம�றதலகள அவன அநம�ன�ததரவ த�ன எனற�லம, பல ம�றதலகள அவன அநம�ன�கக�தரவ எனபதத�ட மடடம அலல�மல, அவனகக அத�ரசச�ய$�பபரவய�கவம இரநதன. த�டயம ம�ரசயம�க இர$தத உ/மபம, கE� வ�ழநத கணகளம�க அவன தமலக தக�பர வ�சலல வநத ந�னற தப�த, சத��நதவரகளககம க/ அவரன மதலல அர/ய�$ம ப��யவ�லரல. ந�ண/ க�லததககப ப�ன மதரர மணரண ம�த�ககம சநதத�ஷம உளத$ இரநத�லம அவன மனதத�ல இனம ப��ய�த கலககஙகள ஊ/�டன. சநஞச எதறக�கதவ� ஊரமத தயரதத�ல உளத$தய பலமப�யத. தமலச ச�தத�ரர வத�ய�ல வ/கக தந�கக�த த�ரமப�த சதர மரனய�ல தப�யச ச�ற�த சத�ரலவ ந/நதததம அவனககத 'த�க' சகனறத. வ�சகச�ரல இரநத ம�டதய இலரல; ஒர பத�ய சப��ய ம�டக கடட/ம, அநத இ/தத�ல ஒர பல சரகக ம$�ரகக கர/ வநத�ரநதத. ம�டய�ல ஏதத� ஒர ஃபவண/�� இரமப ச�ம�னகள, பமப சசட வ�றகம கமசபன�ய�ன தப�ரட சத��நதத. சநத�ல நரEநத, மதரதத�ன வடடககப தப�யப ப�ரககல�ம�, ம$�ரகக கர/ய�தலதய வ�ச���ககல�ம� எனற அவன க�லகள தயஙக� ந�னறத. க�லட கர/யம, வ�சக ச�ரலயம அஙதக இலல�தரத அவன ஏம�றறததத�டம அத�ரசச�தய�டம எத�ர சக�ண/�ன. ஓ��ர கணஙகள ஒனறதம ப��ய�மல அவன மனம கEமப�யத. தரல சறற�யத. ய�ரர வ�ச���பபசதனறம வ�$ஙகவ�லரல. மனதரதச சம�$�ததக சக�ணட ம$�ரகக கர/ய�ல வ�ச���தத தப�த, ரதத�னதவல பததர க�லம�க� வ�ட/ சசயத�யம க�லட கர/ சதறக�வண� மல வத�கக ம�ற�ப தப�ய�ரபபதம சத��நதத. வ�சகச�ரலரயப பறற� அவரகளகக ஒர வ�வரமம சத��யவ�லரல. ச�ரறய�லரநத வ�டதரலய�க� வநத�ரநத ர�L�ர�மனகக மறபடயம ச�ரறகதக தப�யவ�ட/த தப�லரநதத. பததரகக�க அவன கணக$�ல ந�ர சநக�ழநதத. மதரதரதப பறற� ம$�ரகக கர/ய�ல வ�ச���பபத உச�தம�லரல எனற எணண�யபட பககதத ஒணண�ம நமபரச சநத�ல நரEநதவன, அவளர/ய அநத வடர/யம த�ரகபதப�ட ப�ரதத�ன. க�ரணம, அநத வடம இடததப பத�த�கக கட/பபடடக சக�ணடரநதத. தவரல சசயத சக�ணடரநத ஆடகளகக மதரதரதப பறற�த சத��யதம�, சத��ய�தத� எனற தயஙக� ந�னற�ன அவன. அவத$ தவற இ/தத�லரநத சக�ணட வடர/ இடததக கடடக�ற�$�, அலலத தவற ய�ர�வத வ�ரலகக வ�ஙக�க கடடக�ற�ரக$� எனபரதயம அவன�ல ப��நத சக�ள$ மடயவ�லரல. எலல�ம கEபபம�கவம, தனரனத சத�/ரநத ஏம�றறம அர/யச சசயயவதம ந/பபத தப�லவம தத�னற�ன. அந�ரத தப�ல த�ரமப� வநத ச�தத�ரர வத�ய�ல ந�னற ம�ன�டச� தக�வ�ல

Page 110: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

தக�பரஙகர$ப ப�ரதத�ன அவன. த�டசரனற அநதக தக�பரஙகத$ இலல�த மதரரரயக க�ணபத தப�ல அவன கணகள ப�ரரமயர/நதன. கணகளகக மன எதவதம சத��ய�மல இரணடவ�ட/த தப�லரநதத. மறபடயம ம$�ரகக கர/கக�ர��/ம சசனற பததரர/ய க�லட கர/ரயத சதறக ஆவண� மலவத�ய�ல எநத இ/தத�றக ம�றற�ய�ரகக�ற�ரகள எனபரத அற�நத சக�ள$ மயனற�ன ர�L�ர�மன. ம$�ரகக கர/ய�ல இரநதவரகளகக அநத வ�வரம ஒனறம சத��யவ�லரல.

உ/தன சசமப�யன க�ணறறச சநதககப தப�ய பததர கடய�ரநத வடடல ததடன�ன. பததர கடமபமம இபதப�த அஙதக இலரல எனற சத��நதத. பததர க�லம�னததம அநதக கடமபதத�னர சதறக ம�ச� வத�ப பககம மறவர ச�வடகக அரதக எஙதக� கடதப�ய வ�ட/த�கத சத��வ�தத�ரகள. கர/ரய இ/ம ம�றற�யத தப�ல வடர/யம ம�றற�ய�ரநத�ரகள. ஒனறம ப��ய�மல ர�L�ர�மனககத தரல சறற�யத. தநதர ஆச�ரமததகதக தப�யவ�ட/�ல எனனசவனற தத�னற�யத. இ/ஙகர$யம க�ண�மல, சத��நத மன�தரகள எனன ஆன�ரகள எனறம ப��ய�மல மதரரய�ன வத�க$�ல அந�ரத தப�ல சறற� அரலவரத வ�/ ஆச�ரமததகதக தப�யவ�/ல�ம எனற தத�னற�ன�லம, எதறகம சதறக�வண� மல வத�ய�ல ஒர த/ரவ சறற�ப ப�ரதத வ�/வம ஆவல�ய�ரநதத. சச�நத ஊ��தலதய ஒனறம ப��ய�மல கணகர$க கடட வ�ட/த தப�ல அந�ரதய�க அரலவத மனததகக தவதரனய$�தத�லம, சதறக ஆவண� மல வத�கக மடடம ஒர நர/ தப�யப ப�ரதத வ�டவசதனற பறபபட/�ன அவன. ஆச�ரமததககப தப�யவ�ட/�ல மறபடயம இரபத ரமலகக தமல த�ரமபவம உ/தன எடததக கடட மதரரகக வர மடய�த. அதன�ல ரகதய�ட க�லட கர/ரயத ததடப ப�ரதத வ�டவசதனற மடவகக வநத�ரநத�ன அவன. சதறக�வண� மல வத�ய�ல எலல� க�லட கர/களம ஒர சநத�ல இரநதன. எலல�த தஙகம, சவள$�, நரகக கர/களம சதறக�வண� மல வத�ய�தலதய இரநதத�ல க�லட சத�E�லல ஓர$வ ந�ரறய சமப�த�கக அநத இ/தம ஏறறத�ய�ரககம எனற பததரர/ய க�லததககப ப�ன அவரர/ய மகன ந�ரனதத இ/ம ம�ற�ய�ரகக தவணடம எனற தத�னற�யத.

சதறக�வண� மல வத�ய�ல ந�ரனததரத வ�/ச சலபம�கதவ பதத��ன மகன கர/ ரவதத�ரநத இ/தரதக கணட ப�டததவ�/ மடநதத. ரதத�னதவல பததர க�லதத�ல இரநதரதவ�/க கர/ இபதப�த சப��த�க�ய�ரநதத. ந�ரறய ஆடகளம தவரல ப�ரததனர. பதத��ன மகன ர�ரமய�வகக, இர$ததத த�டயம ம�ரசயம�க வநத ந�னற ர�L�ர�மரன மதலல அர/ய�$தம ப��யவ�லரல.

"அபப� க�லம ஆய�டசச ர�ரமய�! இன�தம அபபட ஒர நலல மனஷரன ந�ன எநதக க�லதத�தல ப�ககப தப�தறதன�?" எனற ர�L�ர�மன ஆரமப�தத ப�னபம இவரன அவனகக இனம ப��யவ�லரல.

"எனரனத சத��யலய� ர�ரமய�! ந�பபதத�ரணட ஆகஸடதல அரஸ/�க� சLய�லககப தப�னவன இபபத த�ன வதரன. வ�சகச�ரல எனன ஆசச? அபப� இனனம சக�ஞசம க�லம படதத படகரகய�கதவ உய�தர�/ இரபப�ரன ப�ரததததன! அவரகக எனன ஆசச?" எனற அவன இனனம சத$�வ�க அர/ய�$ம ப��யமபட சச�னன ப�ன ர�ரமய�வககப ப��நதத.

ஆர$ இனம ப��நததம, "அ/த/! நமம ர�L�ர�மன ச�ர�! அர/ய�$தம ப��யரலதய ச�ர! எபபட இரநதவர எபபட ஆய�டடஙக?" எனற மகம மலரநத�ன ர�ரமய�.

Page 111: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"சLய�லககப தப�றதகக மனதன ந�ஙக அபப�ரவ வநத ப�ரதத�டடப தப�ன�ஙகத$; அபபதவ ரவதத�யர ஒர வ�ரம க/த த�ஙகறத கஷ/மன�ர. ஆன� ந�ஙக வநத�டடப தப�ன மண�வத ந�த$ அபப� தப�ய�ட/�ர. ந�ஙக சLய�லககப தப�ய�டடஙகஙக�ற வ�ஷயதம எனககப ப�னன�டதத�ன சத��யம ச�ர! ஆச�ரமததககத த�ககல சச�லல அனபப�சதசன. ப�ரகத�ஸவரன ச�ர, மதத�ர$பபன ஐய�, கரச�ம� எலல�ரம உ/தன வநத�ஙக. அவஙக த�ன ந�ஙக சLய�லககப தப�ய�ட/ சஙகத�ரயதய சச�னன�ஙக. மதரம க/ வநத���நத�சச. ப�வம! அநதப சப�ணண அபப� தப�னரதத த�ஙக�கக மடய�தம கதற�க கதற� அழத�சச."

"அதச�� ர�ரமய�, ந�ன தகட/தகக ந� இனனம பத�தல சச�லலலதய? வ�சகச�ரல எனன ஆசச? மதரததத�/ வடர/ ய�ர இடசசப பத�த�கக கடற�ஙக...? மதரம எஙதக இரகக இபப?"

"ந�ஙக தப�னபபறம எனசனனனதம� ந/நத தப�சச ச�ர! உள$ர வ�ஙக சச�லதறன."

ர�L�ர�மன�ன இதயம தவகம�க அடததக சக�ண/த. அவன ர�ரமய�தவ�/ கர/ககள சசனற�ன. பட/ரற, தவரல சசயயம ஆடகள எலல�ரரயம க/நத ப�னபறம ஒழகரறப சபடட, பரLப ப/ஙகள எலல�ம ரவதத�ரநத அரறகக ர�L�ர�மரன அரEததக சக�ணட தப�ன�ன ர�ரமய�. அநத அரறய�ல தரர தமல ப�ய வ���தத�ரநதத. ஒழகரறப சபடட, கணககப ப�ளர$ தமரL, தர�ச, தஙகம உரறததப ப�ரககம கல எலல�ம ரவதத�ரநத இ/ஙகள தப�கப ப�ய�ல இரணட தபர த�ர�$ம�க உடக�ரநத தபச இ/ம இரநதத அஙதக.

"சர�மபக கர$பப�கத சத��யற�ஙக ச�ர? ரபயரன க�பப� பலக�ரம வ�ஙக�ய�றச சச�லதறன. மதலதல ச�பப�டடடஙக. அபபறம தபசதவ�ம," - எனற ர�ரமய�வ�/ம ர�L�ர�மன எவவ$தவ� மறததச சச�லலயம தகடகவ�லரல. இடல, வர/, சககமலலக க�பப� எலல�ம வநதத. ர�L�ர�மன�ல அபதப�த�ரநத மனந�ரலய�ல அவறரற ரச�ததச ச�பப�/ மடயவ�லரலய�ன�லம, ர�ரமய�வ�ன ப���யதரதக சகடகக மனம�லல�மல ஏதத� ச�பப�டத/�ம எனற தபர பணண� வ�டடக ரக கழவ�ன�ன. எனசனனன ந/நத�ரகக�றத எனபரத அற�நத சக�ள$ அவன மனம தவ�ததக சக�ணடரநதத�ல, இடல க�பப�ய�ல சரவ க�ண மடயவ�லரல. ச�ற�த தநரம த�ன சச�லல தவணடயவறரற எபபடத சத�/ஙக� எபபடச சச�லலவசதனற சத��ய�மல ர�ரமய� தயஙக�ன�ன. ப�னப ர�L�ர�மன தகளவ� தமல தகளவ� தப�டடத தர$ககதவ தனன�ல சச�லல மடநதபட எலல�வறரறயம சச�லலத சத�/ஙக�ன�ன ர�ரமய�.

"ந�ஙகளம சLய�லககப தப�ய�டடஙக. அபப� த�/ம�க ந/ம�டகக�டடரநத�லம இபபடசயலல�ம ஆக�ய�ரகக�த. சக�ஞச ந�ளதல அவரம கணரண மடட/தன�தல எனசனனனதவ� ந/நத தப�சச. இபப சநரனககறதகதக சஙக/ம�ய�ரகக. அபப� இரநத�ரநத� இபப�ட எலல�ம ந/நத�ரகக�த. அவரம தப�ய�ட/�ர, ந�ஙகளம இஙதக இலதல. ப�ரகத�ஸவரன ச�ர, மதத�ர$பபன ஐய�, கரச�ம� ச/ய�லர எலல�ரம ஆச�ரமததத�/ ஆச�ரமம�த தஙக�ட/�ஙக. ந�ஙக சLய�லககப தப�ய�ட/தன�தல மதரம மனச சந�நத தப�யக கசதச��ககப தப�றரத ஒவசவ�ணண� வ�டடடசச. கசதச��ககப தப�கவம, ப�/வம அதம மனச�தல உறச�கதம இலதல. பணம தவணதமஙக�றதகக�கப தப�ன இரணச/�ர கசதச��யம ந�ரககதல. மனச ந�ரறய தவதரன இரநத� அநத தவதரனதய�/ எபபட நலல�ப ப�/ மடயம? கசதச��ககப தப�கறத படபபடய� ந�னனத. அத தப�த�தனன

Page 112: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

அநதக க�Eவ� மஙகமம�வம அவ ம�மனம அபப� தப�ன ஆறம�சததககளத$ அடததடததச சச�லல வசச�பபல ஒவசவ�ரததர�ப தப�யச தசரநத�ஙக. தன�ரம அரதக சக�ஞசம சக�ஞசம� உரகக�டசச. எஙக வடத/�/ வநத இரககச சச�லல ந�ன சகஞச�தனன. அத தகடகதல. ஆச�ரமதத�தலதய வநத தஙகச சச�லலப ப�ரகத�ஸவரன ச�ர எவவ$தவ� சகஞச�ப ப�ரதத�ர. அரதயம அத தகடகதல. தன�ய� அதத�ன� சப��ய வடடதல ஒணண� நமபரச சநத�தல க�/நத த�ன�கதவ அஙதக அத வ�டன தவதரனரய எஙக$�தல த�ஙக மடயதல."

"கசதச�� வரம�னம இலல�ததன�தல, வடட தமதல வ�ஙக�ய�ரநத க/னகக வடடயம சக�டககபப/தல, வ�சகச�ரலககம சரணட மண ம�சம� வ�/ரக ந�னன தப�சச. வடடகக�ரன ஏறசகனதவ சர�மபக தக�பம�ய�ரநத�ன. அவனககக சக�ஞசம Lஸடஸ ப�ரடட அநத�பம உணட. வ�/ரகயம ந�னற தப�கதவ, வ�சக ச�ரலரயக க�ல பணண�டட தவற தவரல ப�ரஙகனன வநத கதத�ன�ன. மதரம ஒணணம ப��ய�தம அழதத. ந�ன தப�ய ஆச�ரமததல சச�னதனன. ஆச�ரமதம சர�மபப பணக கஷ/தத�தல இரநத சமயம அத. ப�ரகத�ஸவரன ச�ரம மதத�ர$பபன ஐய�வம எபபடதய� பரEய வ�/ரக ப�கக�ரயக சக�டததக கணககத த�ரதத வ�சகச�ரலரயக க�ல பணண�ப சப�ஸதகஙகர$யம, பண/ம ப�டக$$யம ஆச�ரமததகக எடததகக�டடப தப�ன�ஙக. தப�றதப�த மதரதரதயம ஆச�ரமததகக வநத/ச சச�லல எவவ$தவ� சகஞச�ன�ஙக, அத தகககதல. வ�சக ச�ரல வ�ஷயம�ப தபச�னத�தல எனககம வடடகக�ரனககம ஏறபட/ மனஸத�பதத�ன�தல க�லட கர/ரயயம அஙதகய�ரநத க�ல பணண�டட ந�ன இஙதக வநத�டத/ன. இஙதக வநதபபறம ஒர ந�ள மதரததகக உ/மப சசfக��யம�லதலனன ஒணண�ம நமபரச சநத�தலரநத ஆள வநத�சச. தப�யப ப�ரதததன. அத படதத படகரகய�, இர$சசப தப�ய உ/மபககச சகம�லல�தம இரநத�சச. உ/தன ந�ன ஆச�ரமததககத த�ககல சச�லல அனபப�சதசன. ஆச�ரமதத�தலரநத எலல�ரம வநத�ஙக. அஙதகதய வநத/ச சச�லல மதரதரத மறபடயம எவவ$தவ� சகஞச�ன�ஙக. அபபவம அத தகடகதல. ரவதத�யரர வரவரEசச இஙதகதய ப�ரதத�ஙக. 'ட.ப�. அட/�க'ன சத��ஞசத. ப�ரகத�ஸவரன பதகதக�டர/ககத தநத� அடசச அவர மரனவ�ரய வரவரEதத�ர. அநதமம� வநத மதரதரதக க/தவய�ரநத சபதத த�ய ம�த���க கவன�சச�கக�ட/�ஙக. இதககளத$ க/னக�ரன மதரதத�ன வடடகக Lபத� 'வ�ரணட' சக�ணட வநத�ட/�ன. வடர/ ம�டடக க/ரனக சக�டதத�/ணமன ப�ரகத�ஸவரன ச�ர ஆனமடடம எனசனனனதம� பணண�ப ப�தத�ர, மடயதல. வட Lபத�ய�க�க க/னக�ரன�ட/ப தப�ய�டசச. மதரம சஙக�த வ�ந�யகர சநத�தல ஒர வ�/ரக வடடககக கடசபயர தவணடயத�சச. அநதச சமயதத�தல ந�கமஙகலம Lம�நத���ண�ககத தகவல எபப�டதய� எடட, அவஙக வநத ப�ரதத�ஙக. மதரதரத சர�மபக தக�வ�சசகக�டட, உ/தன ந�கமஙகலததகக வரணமன�ஙக. அதகக மதரம சமமத�ககதல. ஒதர ப�டவ�தம�க இஙக�தய இரநத�டசச. ந�கமஙகலததககப தப�ன� உஙகளககப ப�டககதம� ப�டகக�தத�னனத�ன அத பயபபடடதனன ப�ரகத�ஸவரன வடட அமம� எஙக�ட/ இரதப பதத�ப ப�னன�ட சச�னன�ஙக. ந�லஞச ம�சம மதரததககத சத��ய�தம Lம�நத���ண�தய வடட வ�/ரக, ரவதத�யச சசலவ, எலல�ததககம பணம சக�டதத�ஙக. பஞசவரணக க�$�ய� இரநத மதரம இநத ந�லஞச ம�சதத�தல எலமபம தத�லம� ஆய�டசச. கபம கடட ஒதர தக�ரEய�த தபப�த தபப�க கணணஙக கE�வ�ழநத ப�ரககறதகக சக�கக�ம ஆய�டசச. ப�ரகத�ஸவரன ச�ர பதகதக�டர/ககப தப�ய� ய�தர� சத��ஞச /�க/ரர இதகக�கதவ கடடய�நத�ர. அவர வநத ப�ரதத�டட, "கயதர�கம சர�மபக கடரமய�ப ப�டசச�ரகக! சர�மப L�கக�ரரதய� கவன�ககணம. மனச உறச�கம� இரககமபட சசயயணம. ப�ல, தகக�$�, மடர/ எலல�ம சநரறயக சக�டககணம. மனச சர�மபக சகடடரகக, ஆதரவ�ன சழந�ரலயம நலல க�றறம தவணம"ன ஏதத� மரநதம எழத�க

Page 113: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

சக�டதத�டடப தப�ன�ர. அரதப பதத� உஙகளககக க/ அமர�வத� சLய�லகக சரணட மண கடத�ச� எழத�ன�ஙக. பத�ல இலதல. அநதக கடத�ச� உஙகளககக க�ர/சச�த� இலலய�னனம சத��யதல. இவவ$வம ஆனபபறம Lம�நத���ண� அமம� சர�மப தவதரனபபடட, "இநத� மதரம! ஆய�ரம�ரநத�லம ந� எஙக வடடப சப�ணண! உனரன ந�ன ச�கவ�/ம�டத/ன, ந� சமமத�சச�லம, சமமத�கக�வ�ட/�லம ந�கமஙகலததகக வநத�கணம. உன உ/மப ததற தவதற வE�தய இலதல..." எனற வறபறதத� ந�கமஙகலததககக கடடகக�டடப தப�ய�ட/�ஙக. அபபட அவஙக கபப�டடகக�டடப தப�னபபறம த�ன ப�ரகத�ஸவரன வடட அமம� பதகதக�டர/ககத த�ரமப�ப தப�ன�ஙக. அதவரர அநதமம� த�ன க/ இரநத மதரதரத ர�பபகல�கக கவன�சச�கக�ட/�ஙக. ந�கமஙகலததககப தப�னபபறம மதரததகக உ/மப ததற�ய�ரககனன தப�ன வ�ரம ப�ரகத�ஸவரன ச�ர தப�யப ப�ரததவ�டட வநத சச�னன�ர! ந�ஙக உ/தன ந�கமஙகலததககப தப�கணம. தப�றபபதவ ஆச�ரமதத�தல இறஙக� மடஞச� ப�ரகத�ஸவரன ச�ரரயம க/தவ கடடகக�டடப தப�ஙக. உஙகர$ப ப�ரதத�தல மதரததககப பரEய உறச�கம வநதடம. அத உரக�ன உரககததகக எலல�தம ந�ஙக த�ன க�ரணம ச�ர! எனனதம� இபபட எலல�ம ந/நத�ரகக தவண/�ம. ந/நத�ரசச. க/வளம நலலவஙகர$தத�ன இபப�ட எலல�ம தச�த�கக�ற�ர. மக�லடசம� ம�த��� இரநத சப�ணண எலமபந தத�லம� ஆய�டசச, ந�ஙக த�ன ப�ரததப சப�ரEகக ரவககணம" - எனற�ன ர�ரமய�. இபப�டச சச�லலம தப�த அவனககக கண கலஙக� வ�ட/த.

ஆதம�வ�ன ர�கஙகள

13

பதத��ன மகன ர�ரமய�வ�/ம வ�ர/சபறறக சக�ணட ர�L�ர�மன ஆச�ரமததககப தப�யச தசரநத தப�த ச�யஙக�லம�க�வ�ட/த. ச�ல வ$ரசச�களம ம�றதலகளம க�லபதப�கக�ல தநரநத�ரநதன. ஆச�ரமம இரநத ம�நதத�பபகக அரக�லரநத க�ர�மதத�ன ஒர பறம�கச சசனற சமய�ன தர�டலரநத ஆச�ரமததககள சசலல இரணட பரல�ங தரததகக மனப ஒறரறயடப ப�ரதத�ன உணட. இபதப�த அநத இரணட பரல�ங தரததககம சசமமண ச�ரல தப�/பபடடரநதரத ர�L�ர�மன கவன�தத�ன.

ப�ரகத�ஸவரனம நணபரகளம அவரனப ப�ரதத தப�த அவன�ரநத தக�லம அவரகர$ அத�ரசச�யர/யச சசயதத.

"எனன ர�L� இத? ஏன இபபட எலமபந தத�லம� ஆய�டத/? சLய�லதல உ/மப சசfக��யம�லல�ம இரநத�ய�?"

"உ/மப, மனச எலல�ம த�ன ச��ய�லதல. ஒரதத��ட/ இரநதம கடத�ச இலதல. ந�னம ஒரததரககம கடத�ச தப�/ மடயதல. ப�ரககவம மடயதல. அதன�தலதய தவ�சசப தப�தனன..."

"ந�ன உனகக சரணட மண கடத�ச தப�டத/தன, ர�L�. பததர க�லம�னத பறற�, மதரததத�/ அசசfகக�யம பறற�, ஆச�ரம ந�ரலரம பறற� எலல�ம எழத�ய�ரநதததன?..."

"சLய�லதல 'சசனச�ர' சர�மபக கடரம. ஸக�டன ஒர க�ர�தகன அமர�வத�ய�தல சLய�ல

Page 114: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

அத�க���ய� இரநத�ன. ய�ரககம கடதம வரவம வ�/ரல. ய�ரம கடதம தப�/வம வ�/ரல. எஙகளகக உலகதம சத��ய�தபட பணண�பப�ட/�ன. ந�ட க/தத� ஏதத� த�வதல சக�ணட தப�ய வசச ம�த��� இரநதத."

"சச�லல மடய�த கஷ/ம� இரநத�ரககம. சரண/ரர வரஷததகக தமதல நரக தவதரன அநபவ�சச�ரபதப. இஙதக எஙகளகசகலல�ம சத� உனரனப பறற�தத�ன சநரனபப. ந�ஙக மனசன�தல த�ன உனரன சநரனசசக கவரலபபடத/�ம. மதரதம� மனச, உ/மப எலல�தம உரக�த தவ�சசத தவ�சச ம�ஞசத. இபப�ட ஒர ப���யம வசசத தவ�கக�ற மன�த Lனமதரத உலகதத�தல ப�ரககதவ மடய�த. ம�நதத�பரப ஆச�ரமததகக எழத�க சக�டததபபவம ச���சச�கக�டத/ சக�டததத. ந� தன�பபட/வர சதத�ய�கக�ரகதத�தல சLய�லககப தப�ய�ரநதபப வடர/ அ/ம�னம வசச ஆச�ரமச சசலவககப பணம சக�டததபபவம ச���சசகக�டத/ சக�டததத. கர/ச�ய�, வட Lபத�கக வநதபபவம ச���பப ம�ற�த மகததத�/த�ன வ�/ரக வடடககப தப�சச. மஙகமம�க க�Eவ�யம, ம�மனம தப�யத தககம த�ஙக�ம தன�ய� இரநததம ந� சLய�லககப தப�ய�ட/தம�ச தசரநதத அரத உரகக� ஒடஙகப பணண�ட/த. மனரச உரககற ப���யதரதப ப�ரதத�ரகதகன. உ/மரப உரககற ப���யதரதப ப�ரதத�ரகதகன. இநதப ப���யதம� மனச, உ/மப, எலமப அததரனரயயம உரகக�ய�ரகக. தஙக வ�கக�ரகம� இரநதவ எபபடதய� இர$சச உரக�ப தப�ய�சச. ந� ப�ரதத� அபபடதய அழதடவ. அநத Lம�நத���ண� வநத ப�டவ�தம�கக கபப�டடக சக�ணட தப�ய�ரகக�ட/� மதரம ப�ரEககறதத ச�ரமம. 'தயஙக�ம எஙகக/ வ�மம�! ந� என வய�றற�தல சப�றகக�ட/�லம ந�யம என சப�ண த�ன. எபப எபபதவ� உஙகமம�வககம எனககம அபப� உய�தர�/ இரநதபப மனஸத�பம இரநத�ரககல�ம; ந�தன அநத மனஸத�பதரத எலல�ம மறநத�சச. ந�யம மறநத/ணம. என ப�ளர$ - தர ததசததககப படககப தப�ய�ரகக�ன. சபண கலய�ணம�க�ப பரஷன வடத/�/ சமடற�ஸ தப�ய�சச. ந� இஙதக மதரரய�தல தன�ய�க க�/நத உரகற ம�த��� ந�ன அஙதக ந�கமஙகலதத�தல க/ல தப�ல அரணமரனய�தல க�/நத தவ�கக�தறன. ந� அஙதக வநத� என மனசம க$�ரம; உன உ/மபம ததறம'ன வநத கடடணட தப�ய�ட/� அநதமம�. ந� சLய�லதலரநத வநத உனரனப ப�ரககணமன இஙதக தவ�சசடடரநதத அத. அதகக ந�கமஙகலம தப�க மனதச இலதல. ந�னம எஙக வடடகக���யம கணடசசச சச�னதன�ம. அபபறம த�ன Lம�நத���ண�தய�/ பறபபடடப தப�சச. ந� சLய�லதலரநத வநததம உனரனக கடடணட ந�கமஙகலததகக வதரனன�ரகதகன" - எனற�ர ப�ரகத�ஸவரன. அவரகக எனன பத�ல கறவசதனற சத��ய�மல ப�ரரம ப�டதத ந�னற ர�L�ர�மனககச சயந�ரனவ வரச ச�ல வ�ந�டகள ஆய�ன.

"கயதர�கமன சச�லற�ஙகத$; அரதக தகடடத த�ன சர�மபக கவரலய�ய�ரகக..."

"அத�ன சச�னதனதன ர�L�, உ/மரப உரககற ப���யதரதப ப�ரதத�ரகதகன, மனரச உரககற ப���யதரதப ப�ரதத�ரகதகன. எலமரபதய உரககற ப���யதரத இபபதத�ன ப�ரககதறன ந�ன... அநத Lம�நத���ண�, ப�வம, சமம� சச�லலபப/�த. தம சச�நதப சபணரணக கவன�சசககற ம�த���ப ப�ரததககற�. ந� வநத சக�ஞச ந�ள அஙதகதய க/த தஙக�ய�ரநத�னன�, மதரததகக உ/மப ததற�டம..." "Lம�நத�ர க�லம�னபபறம அநதக கடமபதரதப பதத� ந�ன, மதரம எலல�ரதம தபப� ந�ரனசச�ரநதத�ம. மதரதத�ன அமம� க�லம�னபப Lம�நத���ண�யம, மததவஙகளம மதரதரதப ப�ரததத தககம தகடக வநத�ரநத�ஙகனன தகட/பப ஓர$வ அவஙக மனச க/ ம�ற�ய�ரககனன சத��ஞசத. இபப மதரதரத அஙதக அரEசசணட தப�ய வசசக கணணங

Page 115: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

கரததம�க கவன�சசகக�ற�ஙகனன ந�ஙக சச�லறரதக தகடட, மனசககச சநதத�ஷம�ய�ரகக..."

"உணரமதய அதத�ன ர�L�! மனஷ�$�தல ந�ரநதரம�க சகட/வஙக ய�ரதம க�ர/ய�த. க�லததச வரததம�னஙக$�தல எலல�ரம ம�ற மடயமக�றரதத த�ன இநத Lம�நத���ண� வ�ஷயதத�தலயம ப�ரகக�தற�ம."

ந�கமஙகலததககப பறபபடம மனன�ல ஆச�ரம ந�ரலகர$ப பறற�யம அவரகள ச�ல மண� தநரம தபச�க சக�ணடரநத�ரகள. மதத�ர$பபன ஆச�ரமப பள$�க க/தத�ல ஆச���யர�ன ச�ற க�லதத�ல ஆச�ரமததகக அரக�லள$ க�ர�மதத�தலதய ஒர வட ப�ரததக கடமபததத�ட அஙதக கட வநத வ�ட/த�கத சத��நதத. அநத ச�ல வர/ஙக$�ல ஆச�ரமததகக ஏறபட/ சப�ர$�த�ரத தடடபப�டகர$யம, தர/கர$யம, கஷ/ஙகர$யம நணபரகள அவனககக கற�ன�ரகள. சப��யக$ம த�லக� - அநமநதனபடடக க�ர�மதரதச தசரநத க�ரஷணச�ம� ஐயஙக�ர எனற ததசபகதரம, த�ணடககல அபதல சதத�ர ச�யபரவச தசரநதவரகளம அநதக கஷ/ க�லதத�ல ம�தம தவற�மல சதத�ய தசவ�ச�ரமச சசலவகக�க ஐமபத ஐமபத ரப�ய மண�ய�ர/ர பணண�க சக�ணடரநத�ரகள எனற சசயத�ரயக கணக$�ல ந�ர சநக�Eத சத��வ�தத�ர ப�ரகத�ஸவரன. ச�ல சமயஙக$�ல த�ம ய�தத�ரர சசயத சக�ணடரநத ஊரக$�ல வசல சசயத சத�ரகரயச சவ�ம� வ�ல�டசண�னநதர எனபவர ஆச�ரமததகக அவவபதப�த அனபப� உதவ�யத�கவம சத��நதத. அவறரற எலல�ம தகட/ தப�த ப�ரகத�ஸவரனம நணபரகளம ஆச�ரமதரத எவவ$வ ச�ரமபபடட ந/தத�க சக�ணட வநத�ரகக�ற�ரகள எனற சத��நதத.

"வ.தவ.ச. ஐய��ன ஆச�ரமதத�ல இரநத ஆதம பலமம, த�Z��ன ச�நத� ந�தகதனதத�லரபபத தப�னற கல�ச�ர பலமம, மக�தம�வ�ன சபரமத�ய�ல இரநத பன�தத தனரமயம சப�ரநத�யத�க இத வ$ர தவணடசமனற ஆரசபபடட இததரன ந�ள கடடகக�ததவ�டத/ன ர�L�! தப�ன ம�தம வ/கதக இரநத ஒர கLர�தத� ததசபகதர இஙதக இநத ஆச�ரமதரதப ப�ரகக வநத�ரநத�ர. அவர எனன சச�னன�ர சத��யம�? 'எலல�வ�ததத�லம இதவம சபரமத� ஆச�ரமதரதப தப�னற சழந�ரலய�தலதய அரமநத�ரகக�றத. அதத தப�ல அரமத�, அதத தப�ல நத�ககரர, அதத தப�ல இயறரகச சழந�ரல, எலல�ம வ�யதத�ரகக�றத' எனற பகழநத�ர அவர. ந�$ர/வ�ல இரத இபபடதய ஒர சததச�ப பலகரலக கEகம�க ஆகக�வ�/ தவணடம" எனற உறச�கம�கக கற�ன�ர ப�ரகத�ஸவரன. த�னநதத�றம ஆச�ரமதத�ல இபதப�த நற சரகக�ககள நறகபபடக�னறன எனபரத அற�நத ர�L�ர�மன மக�ழநத�ன.

பரபரபப�ன த�ரபபரஙகனறம ம�ந�டர/ப பறற�யம அவரகள தபச�ன�ரகள. சதத�ய�கக�ரகம எனற மக� தந�னப மன�தரக$�ன தப�டட சப�ற�ரமக$�ல அE�நத வ�/க க/�த எனற எபதப�தம தப�ல கவரல சத��வ�தத�ர ப�ரகத�ஸவரன. "த�ரசசசஙதக�ட ந�கழசச�ய�ல த�ன இவவ$வம வநதத. த�ரசசசஙதக�ட ததரதல - எனற ஒனற வநத�ரகக�வ�ட/�ல இவவ$வ ந/நத�ரகக�த" எனற மதத�ர$பபன அப�பப�ர�யபபட/�ர. இநதக கரதத தவறப�டகள படபபடய�க வ$ரநத, மக�தம� ஏறபடதத�ய சததச� வ�ரததரதப ப�த�ககக க/�தத எனற த�ன ம�ணடம ம�ணடம அவரகள எலல�ரதம கவரலபபட/�ரகள.

அனற இரதவ ஓர இரடர/ ம�டட வணட அமரதத�க சக�ணட ப�ரகத�ஸவரனம, ர�L�ர�மனம ந�கமஙகலததககப பறபபட/�ரகள. அவரகள ஆச�ரமதத�லரநத

Page 116: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

பறபபடமதப�தத மரE ப�டததக சக�ண/த. ப�ரத நலல க�டடப ப�ரத. தப�கப தப�க மரEயம கடரமய�க�யத. வE� சநடக அஙகஙதக க�டட ஓர/கள கறகக�ட/ன. ஓர/க$�ல ந�ரபசபரககத தண�க�றவரர ப�ரய�ணம தர/பபட/த. ஆச�ரமததககம ந�கமஙகலததககம இரபத ரமலகக தமலரகக�த எனற�லம கடரமய�ன மரE க�ரணம�க அஙகஙதக ந�னற பயணம சசயத மறந�ள க�ரலய�லத�ன அவரகள ந�கமஙகலததககப தப�யச தசர மடநதத. ந�கமஙகலம ஊரககள இரநத Lம�ன அரணமரனகக அவரகள மதலல சசனற�ரகள. ஆன�ல, அவரகள தப�ன தப�த Lம�நத���ண�தய�, மதரதம� அரணமரனய�ல இலரல. கயதர�கததகக ம�றற�ன நலல க�றறகக�க /�க/ர இ/ம ம�றச சச�லலய�ரநதரத மனன�டட ஆற ரமலகளகக அபப�ல ந�கமஙகலததகக தமறதக மரலயடவ�ரதத�ல இரநத Lம�னககச சச�நதம�ன தக�ர/ வ�சஸதலதத�ல அவரகள தப�ய தஙக�ய�ரபபத�க தகவல கறபபட/த. உ/தன ர�L�ர�மனம, ப�ரகத�ஸவரனம, த�ஙகள வநத இரடர/ ம�டட வணடய�தலதய மரலயடவ�ரததகக வ�ரரநதனர. எவவ$தவ� மயனறம தமடம பள$மம�க இரநத மரEக�லதத வணடத த/தத�ல தவகம�க வணடரய ஓட/ மடயவ�லரல.

Lம�ன தக�ர/ வ�சஸதலததகக அவரகள தப�யச தசரம தப�த க�ரல பதத மண�கக தமல�க�வ�ட/த. Lம�நத���ண� அவரகர$ ம�கவம ப���யம�க வரதவறற�ள. அனற சவள$�கக�Eரமய�தல�ல அவரகள தப�யச தசரநத தப�த மதரம பரLயரறய�ல இரநத�ள. அநத உ/ல ந�ரலய�லம அவளககப பரL பனஸக�ரஙக$�ல இரநத பறரறயம, நமப�கரகரயயம வ�யநத�ரகள அவரகள. Lம�நத���ண�யம, ப�ரகத�ஸவரனம ம�$�ரக வ�சலதலதய தபச�யபட ந�னற வ�ட/�ரகள. ர�L�ர�மன மடடம ஆவரல அ/கக மடய�மல பரL அரற வ�சலகதக தப�யவ�ட/�ன. க�ரலய�ல இனனம ந�ர�/வ�லரலய�தல�ல பரLயரற உளத$ தப�க�மல சவ$�ய�தலதய கதவரதக ந�னறவ�ட/�ன அவன. உளத$ இரநத மதரம வரண வ�ச�ததபட பரச சசயத சக�ணடரநத�ள. அஙதக அமரநத�ரநத உரவம த�ன மதரம எனபரத அவன�ல நமபதவ மடயவ�லரல. அவன கணகள ஈரம�ய�ன; வ�E�க$�ல ந�ர சபரக�யத. அபதப�தம அவள அதத 'சதலயதலத ர�ம�'ரவதத�ன வ�ச�ததக சக�ணடரநத�ள. வரண வ�ச�பபரத ந�றதத�வ�டட அவள கசச� கசச�ய�க இர$தத�ரநத தன ரகக$�ல தர�L�பபககர$ அள$� அரசச�தத தப�த அவறற�ல எரவ தர�L�ப பககள, எரவ ரககள எனற கணடப�டகக அவன கணக$�ல மடயவ�லரல. ரககள இர$தத�ரநத�லம தர�L�பபககர$ அவள அள$�ய தப�த உள$ஙரககளககம தர�L�பபககளககம வ�தத�ய�சம கணடப�டகக மடய�மலரநதத. அவள கணகள இனனம அவன பககம�கத த�ரமபவ�லரல. ஒரகக$�தத உடக�ரநத�ரநதத�லம, கணகள த�ய�ன�பபரதபதப�ல மடய�ரநதத�லம அவன வநத ந�னறரத அவள இனனம கவன�ககவ�லரல தப�லரநதத.

ஒர தவர$ அவரனப ப�ரபபதறகத தவ�ததத அவள சதயவஙகர$ அபபடப பL�ததக சக�ணடரகக�ற�த$� எனனதவ�? அவள இர$தத உரக�க கசச�தப�ல ஆக�ய�ரநத தச�கக தக�லதரதக கணட மறக�த த�ரகதத ந�னற�ன ர�L�ர�மன. பரLயரறகக சவ$�தய சவ��ல மதரதத�ன த�ய தனப�கக�யம, ந�கமஙகலம Lம�நத�ர ப/ஙகள, அவளர/ய மதரர வடடல ம�ட/பபடடரநத பரEய ப/ஙகள எலல�ம ம�ட/பபடடரநதன. படகரகயரதக ஒர ந�$ சபஞச�தல அவள வEககம�க நறகம சரகக� ரவககபபடடரநதத. படகரகய�ன க�ழ தபஸன, பரEய சடட ஒனற எலல�ம இரநதன. அவள வச�ககம�/ம ஒர த�வ�ர தந�ய�$�ய�ன அரறய�க ம�ற�ய�ரநதத.

பரL மடநத அவள த�ரமப�ய தப�த கதவரதக ந�னற அவன கணகளம, கரவட/ம

Page 117: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

தப�டடக கE�நத�ரநத அவள கணகளம சநத�ததக சக�ண/ன. மனதத�ல கனதத�ரநத உணரசச�க$�ல இரவரககதம ஒனறம தபச வரவ�லரல. பவ�தரம�ன உணரசச�கள/ன மன�தரகள எத�சரத�தர சநத�ததக சக�ளளமதப�த தஙகள தசரவ அந�வச�யம எனற கரத�ன�றதப�ல வ�ரதரதகள அவரகர$ வ�டடப தப�ய�ரநதன தப�லம. அவன கணக$�ல ந�ர சநக�E ந�றபரத அவள ப�ரதத�ள. அவள கணக$�லம ஈரம ப$ப$ததத.

க�றற�ல ஒடநத வ�ழவத தப�லரநத அவள ச��ரம ஒர நல அரசவத தப�ல அரசநத அவனரதக வநதத. க�தE கன�நத அவன ப�தஙகர$த சத�டடக கணக$�ல ஒறற�க சக�ண/�ள அவள. பரL சசயத அவள வலத ரக ஈரதத�ல ஒதர ஒர தர�L� இதழ ஒடடக சக�ணடரநதத. அநத ஒறரற தர�L� இதரE அவன ப�தஙக$�ல அவள உத�ரதத�ள. ச/ன� இரணட த$�க கணண�ரம ஒர தர�L� இதழம அவன ப�தஙக$�ல அரசச�ககபபட/ன.

தமதல ந�ம�ரநத அவள சநறற�ய�ல அவன கணண�ர உத�ரநத சட/த. உணரவகள அவன இதயதரதப ப�ரசநதன.

"மதரம..." இதயதத�ன ஆEதத�லரநத ப�றநத ஒதர ஒர வ�ரதரத மடடம அவன வ�ய�லரநத சவ$�பபட/த. அவள, இர$ததக கறததத த�டயம ம�ரசயம�க அவன இரநத ந�ரல கணட கண கலஙக�ன�ள.

"சதயவதம!" எனற அவன மகதரத ந�ம�ரநத ப�ரதத அவள வ�$�தத கரல க�ணறறககள$�ரநத வரவத தப�ல ஒடஙக�த த$ரநத�ரநதத. சத�/ரநத அவள ந�ரலநத மரற மசச இழகக இழகக இரம�ன�ள. அவளர/ய உ/ல தள$�டயத. அவள தள$�ட தள$�ட ந/நத தப�யக தக�ரEரயத தபபவதறக�கப தபஸரன எடததக சக�ள$க கன�நத தப�த, அவன ஓடபதப�ய தபஸரன எடததப ப�டதத�ன. கன�நததன க�ரணம�க தமலம இரமல கதத�க சக�ணட வநதத. மறபடயம தக�ரEரயத தபப�ன�ள அவள. கர/ச�ய�க அவள தபப�ய தக�ரEதய�ட ஒர த$� ரததமம கலநத ச�வபப�கக கEமப�ய�ரநதத. அரதக கணட ர�L�ர�மன இதயம தடததத. தபஸரனக க�தE ரவததவ�டடக கடடலரதக இரநத சபஞச�ல உடக�ரநத சக�ணட அவர$ப படததக சக�ளளம�ற ரகய�ல ரசரக சசயத�ன அவன. எவவ$தவ� அ/கக�யம மடய�மல அவன கணக$�லரநத ம�ரல ம�ரலய�கக கணண�ர வடநதத. வ�ழந�$�தலதய இபபட அவன மனம வ�டட அழதத இதறக மன ச�ல மரற தநரநத�ரகக�றத. தமத தள$�த வயரதயம சப�ரட படதத�மல மக�தம� உபபச சதத�ய�கக�ரகதத�ன தப�த இரநறற ந�றபத ரமலகளகக ந/நதத தணடய�தத�ரர தமறசக�ணடரநத�ர எனற சசயத�ரய அற�நத த�னததனற அவன ச�ற கEநரத தப�ல அழத�ரநத�ன! அதறகப ப�ன சதத�யமரதத�, மக�ததவ ததச�ய, கஸத��ப�ய க�நத� ஆக�யவரக$�ன மரணதரதக தகளவ�பபட/தப�த அமர�வத�ச ச�ரறய�ல மரடடச சவரகர$ சவற�ததப ப�ரததபட கணண�ர ச�நத�ய�ரநத�ன. தவலர ச�ரறய�ல த�ய�ன மரணம அற�வ�ககபபட/ தப�த அழத�ரநத�ன.

இனதற� அவன மனம சச�லல மடய�த தயரதத�ல தடததத. கணக$�ல ந�ரம, மனதத�ல ரததமம வடவத தப�லரநதத. அவள கணகத$� அவரனதய ப�ரததபட இரநதத. ச�யநத�ற தப�ல படகரகய�தல அவன பககம�க ஒரகக$�ததப படதத�ரநத�ள அவள. அவளர/ய வ�E�க$�ல சநக�ழம ந�ரம, மகதத�ன எலரலயறற ச�நதமம அவரன உரகக�ன. எவவ$வ தநரம அபபடக கண கலஙக�ய�ரநதத�சமனற அவனகதக சத��ய�த. இர$தத வலத ரகரயத தகக� அவரன அE�மலரககமபட L�ர/ க�டடன�ள அவள. அவன கணகர$த

Page 118: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

தர/ததக சக�ண/�ன. ரக L�ர/ய�தலதய அவரனக 'க�ரலய�ல ஏத�வத ச�பப�ட/�ய�றற� இலரலய�?' எனறம வ�ச���தத�ள அவள. த$ரநத சசததக சக�ணடரநத ந�ரலய�லம சவள$ம�கப சபரகம அவள அனப அவரனப ப���யதத�தலதய சக�லவத தப�லரநதத. ஆச�ரமததகக ந�லம எழத�த தநதத, வடர/ அ/ம�னம ரவததம நரககர$ வ�றறம பணம உதவ�யத, எலல�வறரறயம ஒவசவ�னற�கச சச�லலப பலமப�ன�ன அவன. 'அவள இபபடய�க� இநத ந�ரலகக வநததறகத த�தன க�ரணம,' எனற அவன கறத சத�/ஙக�யதப�த, சசலலம�ன கணடபப மகதத�ல சத��ய,

"ந�ஙக வநத பககதத�தல இரகக�ஙகஙகற சநதத�ஷதத�தல எனககப தப�ன மசசசலல�ம த�ரமப வநத�ணடரகக. அநத சமயதத�தல ந�ஙகள இபபட எலல�ம தபச�ன� எபபட? தயவ சசயத இபபடப தபச�த�ஙதக�...?" எனற ஒவசவ�ர வ�ரதரதய�க இரமரல அ/கக�யபட கற�ன�ள மதரம. அவளர/ய ஒவசவ�ர சச�றகளம சறறமன அவத$ அவன ப�ததத�ல உத�ரதத தர�L� இதரEப தப�ல ம�ரதவ�க அவன சசவ�க$�ல வநத பவ�தழக$�ய உத�ரநதன. அவனர/ய உ/மப இர$தத�ரபபரதப பறற� வரததபபட/�ள அவள.

அபதப�த ப�ரகத�ஸவரனம Lம�நத���ண�யம உளத$ வநத�ரகள. ப�ரகத�ஸவரன வநத த�ரசரய தந�கக�, எழநத�ரகக மயனறபடதய ரககபப�ன�ள மதரம. ப�ரகத�ஸவரன 'எழநத�ரகக தவண/�ம' எனற அவளகக L�ர/ க�ணப�ததக சக�ணத/ அரதக வநத�ர.

"ஆச�ரமம எபபட ந/கக�றத?" எனற தகடக ந�ரனதத "ஆச�ரமம..." எனற மதரம சத�/ஙக�ய தப�தத இரமலம தசரநத வநத அவர$ப தபசவ�/�மல சசயதத. அவர$ப தபச�மலரககமபட சச�லலவ�டட அவதர ஆச�ரமதரதப பறற� அவளககத த�ரபத� ஏறபடமபட எலல�ம சச�னன�ர. தகடட மகமலரநத�ள அவள.

"சக�ணட வநத தசரதத�சச. சக�ஞச ந�ள இஙதக உனதன�/ இரககச சச�லல உததரதவ தப�டடரகதகன இவனகக. ந�த�ன ப�ரEசச எழநத�ரககணம அமம�! ச�கக�ரதம நமம ஆச�ரமததகக வநத, 'ரகபத� ர�கவ, ரவஷணவ Lனதத�' எலல�ம ப�/ணம ந�. ததசததககச சதநத�ரமம க�ர/சச�டம தப�தலரகக. மதல சதநத�ர க�தம�க உன கரல�தல 'ஆடதவ�தம பளளப ப�டதவ�தம - ஆனநத சதநத�ரம அர/நத வ�டத/�ம' எனற அநதப ப�ரத�ய�ர ப�டர/ ந� ப�ட ந�ஙக தகடகணம. சதநத�ரம வநதததம ர�L�ர�மதன�/ வ�ரதமம மடஞச�/றத. உஙக கலய�ணதரதயம ந�தன ஆச�ரமதத�ல வசச ந/தத� சநதத�ஷபப/ணம" எனற ர�L�ர�மரனக க�ணப�ததச ச���ததக சக�ணத/ அவ$�/ம கற�ன�ர ப�ரகத�ஸவரன. பத�லகக அவள மகதத�ல வEககம�க மலரம ந�ணம கலநத பனனரக ஒர கணம சமலலய ஒ$�கக�றற�க மலரநத மரறநதத. பறகத$ சவ$�ய�ல சத��ய�மல இரகச�யம�ய ச���ககம சபணகர$க கடமப ஸத���க$�தலதய ததடதத�ன கணடப�டகக தவணடசமனற�ரகரகய�ல, அவள ச���ககம தப�சதலல�ம அத�ல ஓர இஙக�தம�ன அநதரஙகம இரபபத�க ர�L�ர�மன எனறம வ�யநதத தப�லதவ இனறம வ�யநத�ன. கலசரனற அவள ச���தத அவன ப�ரததத�லரல. எபதப�தத� தன�தய அவன மன ஓ��ர மரற அவள அபபட ச���தத�ரநத தப�த க/ அநதப பறக$�ன வனபரபயம ஒ$�ரயயம கவரசச�ரயயம மழரமய�கக க�ண மடய�த தவகதத�ல ச���தத சவடத/�ட அநதச ச���பரபதய வ�ரரநத ஓர இரகச�யம�கக� வ�டம ந$�னதரத அவள சப�வம�கதவ சபறற�ரநத�ள. அவள வ�ச�ககம ர�கஙகர$ப தப�லதவ அதவம ஓர சகம�ன ர�கம�க அவனககத தத�னற�யத.

ச�ற�த தநரதத�ல ப�ரகத�ஸவரனம ர�L�ர�மனம பககதத�ல மரலயடவ�ரதத�ல இரநத ஓர

Page 119: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

அரவ�ககப தப�யக க$�ததவ�டட வநத�ரகள. ப�ரகத�ஸவரன சடர/தய தப�டவத�லரல. ஒர ந�ல மEம கதர தவடடயம தணடமத�ன. அரவ�க கரரய�தலதய அவறரற உலரதத� உடதத�க சக�ணட வ�ட/�ர அவர. ந�ண/ தநரம அரவ�ய�ல தர$ததத தர$தத ந�ர�டய ர�L�ர�மன, தவற தண�மண�கள ரகவசம இலரலசயனபரதயம மறநத நரனநத தண�கர$ உலரதத�மல ஈரதரதக கடடக சக�ணத/ வட த�ரமப�ன�ன. ந/நத வநத வE�ய�ல மரE மபப�ன மநத சவ$�ய�ல அநதக கதரத தண�கள சக�ஞசமம உலரவ�லரல. அவரகள வட த�ரமப�ய தப�த Lம�நத���ண� சரமயறகடடலரநத�ள. ப�ரகத�ஸவரன பரLயரறய�ல நரEநதவ�ட/ர. மதரம ர�L�ர�மரன L�ர/ சசயத கடடலரதக கபப�ட/�ள. அவன தப�ய ந�னற�ன. "ஈர தவஷடதய�/ ந�றக�ற�ஙகத$? உ/மப எனனததகக ஆகம? தவற தவஷட இலரலய�?"

த�ன ஈர தவஷடதய�டரபபத அவனகதக அபதப�த த�ன ந�ரனவ வநதத. அவள எழநத�ரகக மயனற�ள. அவன தடதத�ன.

"பரவ�ய�லதல..." எனற அவள ம�ணடம எழநத�ரகக மயனற தப�தம அவன தடதத�ன.

"எனன சசயயணமன சச�லல மதரம! ந�தன சசயயதறன. ந� எழநத�ரகக தவண/�ம."

"ந�ன உஙகர$ தவரல வ�ஙகபப/�தனன ப�ரதததன. ந�ஙக வ�/ ம�டடஙக தப�தலரகக..."

"எனனனன சச�லதலன... ந�ன சசயயதறன..."

"அநதக தக�ட அரறய�தல என டரஙகப சபடட இரகக... அரதக சக�ஞசம இபப�டக சக�ணட வ�ஙதக�..."

அவன டரஙகப சபடடரய எடதத வநத சபஞச�ன தமல ரவதத�ன. அவள அரதத த�றககச சச�லல L�ர/ க�டடன�ள. அவன அரதத த�றநத�ன. சபடடரயத த�றநதததம சநதன வ�சரனயம, Lவவ�த, பனக, பசரசக கறபர மணமம கமசமனற எழநதன. சபடடய�ல தமல�க அவளர/ய கணண�ட வர$களம, அரதயடதத கதரப ப/ரவகளம அடகக�ய�ரநதன. அவறரற ஒதகக�வ�டடக க�தE அடய�ல ரகரயவ�டட ஒர கதர தவஷடரயயம தணர/யம, சடர/ரயயம மடபபக கரலய�மல எடதத�ள அவள.

"சLய�லககப தப�றதகக மநத� ந�ஙக வ�சகச�ரல சம�டர/ ம�டய�தல உலரதத�வ�டடப தப�னத இத. ந�ன மறந�ள க�தத�தல பதத�ரம� உலரநததம எடதத மடசச என சபடடய�தல வசச�ரநததன..."

அவன அவறரற அவ$�/ம�ரநத வ�ஙக�க சக�ண/�ன. தவஷடயம, சடர/யம, தணடம ப��ம$ம�ன நறமணஙக$�ல மழக�ய�ரநதன. அவள சபடடய�ல அரவ இரநதத�ல வநத மணம அத. அவ$த அநத ச�ரதரதயம ஞ�பக சகத�யம அவன மனதரதக க$�ரச சசயதன.

"இனன�கக�வத ஈர தவஷடரயப பதத�ரம� உலரததஙதக�, ந�ர$ககக சக�டககறதகக எஙக�ட/க கதர தவஷட சடர/ இலதல" எனற அநந�ரலய�லம தவடகரகய�கப தபச மடநதத அவ$�ல. அவன ச���ததக சக�ணத/ ஈர தவஷடரய உலரததப தப�ன�ன.

Page 120: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

ப�ரகத�ஸவரனம, அவனம தசரநத ச�பப�/ உடக�ரநத தப�த -

"எனனபப�, தவஷட பத ம�பப�ளர$ ம�த��� மணகக�றத?" எனற அவர அவரனக தகல சசயத�ர. ஒர வ�ரநதச ச�பப�த/ தய���தத�ரநத�ள Lம�நத���ன� அமம�ள. சரமயலகக ஆளம, உதவ�ய�ளம இரநதம க/ அவரகளகக அநதமம�த$ ப��ம�ற�ன�ள. வர/, அபப$ம எலல�ம இரணடரண/�க இரலய�ல வ�Eதவ -

"இசதனன சமபநத� உபச�ரம தப�ல எலல�ம சரணட சரண/�ப தப�/ற�ஙகத$! ந�ன சர�மப அலப ஆக�ரகக�ரன. ர�L�ர�மனகக தவணம�ன� ந�ல ந�ல�ப தப�டஙதக�; த�ஙகம! அமர�வத� சLய�லதல க�யநத தப�ய வநத�ரகக�ன!" எனற ச���ததக சக�ணத/ கற�ன�ர ப�ரகத�ஸவரன. அநத அமம�ளம வ�/வ�லரல. உ/தன அதறகப சப�ரததம�கப பத�ல சச�னன�ள -

"சமபநத� உபச�ரமதன வசசககஙகத$ன. அவர இனன�கக இலதலனன�லம ந�ர$கக எபபவ�வத ஒர ந�ள இநத வடட ம�பப�ளர$ய�கப தப�றவர. ந�ஙகத$� அவரககத தரமயன ஸத�னதத�தல இரகக�றவர. கரறசசல�ப ப��ம�ற� ம�சசம ப�டசதசனன�, ந�ஙகத$ ம�ம�ய�ர சப�லல�தவளன ந�ர$கக எனரனக கரற சச�லல ம�டத/$�?"

"தகடடகதக� ர�L�! உனககதத�ன சச�லற�ஙக..." எனற ர�L�ர�மரனப ப�ரததச ச���தத�ர ப�ரகத�ஸவரன. ர�L�ர�மன பத�தல சச�லலவ�லரல. சவடகபபடடக கச�யவன தப�ல கன�நத தரல ந�ம�ர�மல ச�பப�டட மடதத�ன.

அனற ப�றபகலல த�ஙகள வநத இரடர/ ம�டட வணடய�தலதய, எலதல���/மம சச�லலக சக�ணட ஆச�ரமததககத த�ரமப� வ�ட/�ர ப�ரகத�ஸவரன.

"ந� சக�ஞச ந�ர$கக இஙதக இரநத வரல�ம. மதரததகக உ/மப ததறணம. ந�ன தப�க�ட/� ஆச�ரம தவரலகள தர/பபடம. ந�ன இனன�கதக பறபப/தறன" எனற தப�கமதப�த அவன�/ம வறபறதத�ச சச�லலவ�டடப தப�ன�ர அவர. அவனம அதறக இணஙக�ன�ன.

அஙதக Lம�நத�ர இரநத க�லதத�ல தசக��தத பல ஆய�ரம பததகஙகள அ/ஙக�ய சப��ய ரலபர�� ஒனற�ரநதத. தம�E�லம, ஆஙக�லதத�லம, இநத�ய�லம, சமஸக�ரததத�லம�க ஏர�$ம�ன பததகஙகள அஙதக இரநதன. அத�ரஷ/வசம�க ர�L�ர�மன அநத ந�னக சம�E�க$�லம பய�றச� உள$வன�க இரநதத�ல ந�ரறயப படகக மடநதத. ச�ல கரதப பததகஙகர$ மதரததககம படததச சச�னன�ன அவன. சப�ர$�த�ரம, வ�ஞஞ�னம, சத�E�ல நணககம பறற�ய பததகஙகர$யம, எணண�கரகய�ல அத�கம�க இரநத அரச�யல பததகஙகர$யம அவன ஆழநத கரததனற�ப படதத�ன. ஒர வ�ரம கE�தத, ஓர ஆள வசம அவன உபதய�கததகக�க, ஆச�ரமதத�தலதய சநயத கதர தவஷடகளம, தணடகளம, கரச�ம� ரததத அனபப�ய சடர/களம சக�டதத வ�டடரநத�ர, ப�ரகத�ஸவரன. அவறரற வ�ஙக�க சக�ணட த�ன மடநதவரர அஙக நறற�ரநத நல ச�ட/ஙகர$க சக�டததனபப�ன�ன ர�L�ர�மன. படதத தநரம தவ�ர மறற ஓயவ தநரஙக$�ல வ�டடப தப�ய இரநத ந�டகளகக எலல�ம தசரதத ர/�� எழதவம மடநதத.

ஒர ந�ள ம�ரல மதரததத�ட அவன தபச�க சக�ணடரநத தப�த அவள அவன�/ம ஒர

Page 121: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

வ�தந�தம�ன தவணடதக�ள வ�டதத�ள.

"ந�ஙக இநதத த�ட ம�ரசரய எடததடஙகத$ன. இனனமம எதககத த�ட ம�ரச? அத�ன சLய�லதலரநத வநத�சதச. இனனமம ப�ரககறதககச ச�ம�ய�ர ம�த��� இரககணம�, எனன?"

"இரநத� எனன? ச�ம�ய�ரதன வசசககதயன. ததசததகக�க எனரனப தப�ல இபபட எதத�ன�தய� தபர ச�ம�ய�ர�ய�ரகதக�ம!..."

"அத ச��த�ன! ந�ன ஒரதத� இரகதகதன இனனம!"

"இரநத�...?"

"ந�ன ஒரதத� இரககறவரர ந�ஙக ச�ம�ய�ர�க மடய�த... அதறக வ�/வம ம�டத/ன..."

சச�லலவ�டட அவரன தநரகக தநர ப�ரகக ந�ண�க க�தE ப�ரதத�ள அவள.

"இபப ந� எனன சச�லதற மதரம? ந�ன த�ட ம�ரசரய எடததத ஆகணம�ககம!"

"எனகக உஙக பரEய மகதரதப ப�ரககணம தப�ல இரகக..."

"எனககம க/ உன பரEய மகதரதயம, பரEய வ�E�கர$யம, பரEய இதழக$�ன கன�ரவயம ப�ரககணம தப�ல இரகக! அதகக ந�ன இபப எனன சசயயறத?" எனற தகடபதறக ந�ரனதத, அரதக தகடபத�ல அவள மனம பணபடம எனற பயதத�ல தகடக�மதலதய இரநத�ன அவன. எனற�லம அவள வ�ரபபதரதயம அவன ந�ரறதவறற�ன�ன. மறந�ள க�ரல த�ட ம�ரசரய எடததவ�டட, அவன அவள மன தப�ய ந�னற தப�த, அவள கணகள மலரசச�தய�ட அவரனப ப�ரததன. இதழகள பனனரக பததன.

"இபபதத�ன பரEய ம�த��� இரகக�ஙக! மகதத�தல பரEய ர�L கர$ வநத�ரகக..."

"நமம ச�ந�வ�சவரதன 'சப�ஷ சநத�ரதப�ஸ ம�த��� இரகதக'னன அடககட தகல பணணவ�ர மதரம."

"அபபட ஒணணம�லதல! சப�ஷ சநத�ர தப�Zbகக மகக சக�ஞசம சபரப. உஙகளகக அEக�ன கர மகக. ந�ஙக அவரர வ�/ உயரம. அவரர வ�/ச ச�வபப! ந�ஙக மககக கணண�ட தப�டடககதல."

"ந� அபபட ந�ரனகக�தற! ஆன�, ந�ன ப�ரதத தரலவரக$�ல சதயவகம�னவர மக�தம�. ந$�னம�னவர Lவஹரல�ல தநர, கமபரம�னவர சப�ஷ சநத�ர தப�ஸ. அவரகக இரணய�ன கமபர பரஷரன இநத�யத தரலவரக$�ல ந�ன இனனம ப�ரககரல..."

"ந�ஙக இரகதகத$..."

"ந�ன தரலவன இலரலதய; ச�த�ரண ததசத சத�ண/ன. மக�தம�வ�ன பலல�ய�ரம பகதரக$�ல ஒர பகதன."

Page 122: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"எனகக ந�ஙக த�ன தரலவர! ந�ன உஙகர$தத�ன பகத� சசயக�தறன..."

"....."

அவன�ல ஒனறம பத�ல சச�லல மடயவ�லரல. ப���யம எனற மரEய�ல நரனநத, தபசச சகத�யறறப தப�ய�ரநத�ன அவன.

"ந�ன எபதப�தத� சசததத சத�ரலதத�ரககணம. அமம� தப�ய�ட/�; பததர தப�ய�ட/�ர. ம�ம�, மஙகமம� எலல�ரம தப�ய�ட/�ஙக. இநத உய�ர மடடம உஙகளகக�க இனனம உ/மப�தல ஊசல�டணடரககஙக�றத�வத உஙகளககப ப��யறத�?" கணக$�ல ந�ர சநக�E அவரனக தகட/�ள அவள. பத�ல சச�றக$�க சவ$�வரவதறகப பத�ல அவன கணக$�லம ந�ர�க சநக�ழநதத. பல சமயஙக$�ல வ�ரதரதகர$ வ�/க கணண�ர த�ன அனப�ன சதத�யம�ன ச�டச�ய�ய�ரகக�றசதனபதறக அவரகள அபதப�த ந�த��சனம�ய�ரநத�ரகள.

Lம�நத���ன அநதக தக�ர/ வ�சஸதலம அரமநத�ரநத இ/ம மதன�ரமயம�க இரநதத. தமறதக ம�க அரக�ல மரலத சத�/ரம, க�ழபபறமம, வ/ககம, சதறகம ச��வ�ல Lம�ன ம�நதத�பபம அரமய, நடதவ தமடடல அரமநத�ரநதத அநத பஙக$�. சக�ஞசம உ/ல ந�ரல ததற�ய ப�ன, த�ன உல�வப தப�கமதப�த க�ரல ம�ரல தவர$க$�ல மதரதரதயம க�றற�/ அரEததப தப�ன�ன அவன. அவளர/ய உறச�கம சமலல சமலலத த�ரமப�க சக�ணடரநதத. /�க/ர மதரரய�லரநத வநத தப�யக சக�ணடரநத�ர.

ஒர ந�ள பகலல Lம�நத���ண� ஏதத� க���யம�க ந�கமஙகலம ஊரககள தப�ய�ரநத�ள. சரமயறக�ர ஆ$�/ம எலல�வறரறயம எடததத தரச சச�லல வ�ஙக� மதரதம அவனககப பகல ச�பப�ட பற�ம�ற�ன�ள. அவன ச�பப�டட எழநத�ரநத ரககழவ� வ�டட வநத ப�ரதத�ல அவன ச�பப�ட/ அதத இரலய�ல உடக�ரநத எலல�ப பண/ஙகர$யம ரககசகடடக�ற சத�ரலவ�ல ரவததக சக�ணட தனககத த�தன ப��ம�ற�யபட ச�பப�/த சத�/ஙக�ய�ரநத�ள அவள. அவன அரதக தப�ய உடக�ரநத சக�ணட ப��ம�றவத�ல அவளகக உதவ� சசயத�ன. இரலரயப பறற�ச ச���ததக சக�ணத/ சமலல அவன தகடகத சத�/ஙக�ய தப�தத அவள சவடகபபடட அவன பககம ந�ம�ரதவ இலரல. யகயக�நத�ரம�கக கனன� கE�ய�மதல இரநதவ�ட/ ஒரதத� வ�Eத தவ�பபத தப�ல அவள வ�Eத தடபபத அவனககத சத��நதத. அனற பகலல சபடடய�லரநத வர$கர$ எடதத அண�நத சக�ண/�ள அவள. ம�ரலய�ல உல�வப தப�க மன தரலவ���ப பசசட மடநத சக�ண/�ள. அனற ம�ரல அவர$ மரலயடவ�ரதத அரவ�ககரர வரர அரEததச சசனற�ன அவன. மரEகக�லம மடநத அனற அபரவம�கப பகல மழவதம நனற�க சவய�ல க�யநத�ரநதத. பசரசக கமப$ம வ���தத�ற தப�ல மணண�ன இர/சவ$� சத��ய�த மரலசச��வ�ல பலசவ$� சசE�தத�ரநதத. அரவ�ய�ன தணண���ல அ$வ கரறநத�ரநத�லம ம�ரல சவய�லல அத ம�க ம�க அEக�ய�ரநதத. பறரவக$�ன சபதஙகள, அரவ� வ�ழம ஓரச, க�E�பபத தப�ல ஓரசய/ன அடககம மரலககணவ�யக க�றற, எலல�தம சசவ�கக இனபம�க இரநதன. ம�நதத�பப�ல எஙக�ரநதத� ஒர கய�ல வ�டட வ�டடக கவ�யத. ர�L�ர�மன க/ ந/நத வநத சக�ணடரநத மதரதத�ன பககம த�ரமப� -

"உலகதத�ல இனசன�ர கய�லம இரகக�றத மதரம. ந�ன ந� மடடம த�ன இரகக�ற�ய எனற இதவரர ந�ரனததக சக�ணடரநததன" எனற�ன.

Page 123: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

"இரககல�ம! ந�ஙக ப�டய�ரகதகத$, 'பலல�ய�ரம ஊE�கள ப�டப பச�தத கய�ல'ன அநதக கய�ல எனரனத தவ�ர தவதற எஙதகயம இரகக மடய�த."

அநதப ப�/ரல அவள மறகக�மல ந�ரனவ ரவததக சக�ணடரநதத அவனகக ஆசச��யம�ய�ரநதத.

"அநதப ப�டட உனகக இனனம ந�ரனவ�ரகக�?"

"உஙகளகக மறநதட/�லம எனகக மறகக�த. அபபட மனபப�/ம பணண�ய�ரகதகன."

வட த�ரமப�யதம அவன தகடக�மல அவ$�கதவ அநதப ப�டர/ப ப�டன�ள. ப�டன�ள எனபரத வ�/ சநஞச�ல இரEதத இரEதத உரக�ன�ள எனற த�ன தத�னற�யத ர�L�ர�மனகக. ந�ண/ ந�டகளககப ப�ன அவள தன ஆதம�வ�ல ஊடரவ�ப பத�வத தப�ல ப�/தவ அவன சமயமறநத தப�ன�ன. அநத உ/ல ந�ரலய�ல அவள ப�/க க/�த எனபத அவனககம ந�ரனவ�லரல. /�க/��ன கடரமய�ன எசச��கரககள அநத உணரசச�மயம�ன தவர$ய�ல அவளககம ந�ரனவ�லரல. ஆதம�தவ�ட ஆதம�வ�க உரறநத தப�ன அனப சபரகசகடதத அததவ சஙக�தம�க ந�ரறநத வE�நத�ற தப�ல ப�டன�ள மதரம.

எலரலய�லல�ததத�ர க�டடர/ - நள இரச$னறம ஒ$�சயனறம சச�லல ஒண�ததத�ர மயககததத - இ$ம தச�கக கய�ல ஒனற�ரசகக�றத அதன தச�கம மழதம சத��யத�ரல சவட மழதம ப��யத�ரல .... .... .... .... .... ப�டட நடதவ தர/பபட/த. அவள பயஙகரம�க இரமத சத�/ஙக�ன�ள. மகம கபசபனற வ�யரததத. கணகள சச�ரக�க சக�ணட தப�ய�ன. ர�L�ர�மன பயநத தப�ன�ன. வரணரய அவள மடய�லரநத எடதத�ன. அவர$ப படகக ரவதத தப�த கணகர$ மE�தத மE�தத அவரனப ப�ரதத�ள. தபஸன�ல தக�ரEரயத த�ஙக�ன�ன அவன. தக�ரEரயத தபப� மடததததம -

"இபதப�த�வத என தச�கம மழவதம ப��க�றத�? என தச�கதத�ன சவட மழவதம சத��க�றத�?" கரல நலநத தப�ய அவரனக தகட/�ள அவள. மறபடயம இரமல கதத�ப ப�டஙக�யத. தபஸன�ல மறபட ஒர சக�ததக தக�ரE சசமபரதத�ப பவ�க வநத வ�ழநதத. ர�L�ர�மன பயநத தப�ய சரமயறக�ரரனக கபப�டட உ/தன Lம�நத���ண�கக ஆ$னபபச சச�னன�ன.

/�க/ரரக கபப�டடக சக�ணட வரவம சச�லலயனபப�ன�ன. மதரரய�லரநத வரம சப��ய /�க/ரரக கபப�டடக சக�ணட வரவத எனபத அநத தநரதத�றக தமல உ/தன ச�தத�யம�லரல. ந�கமஙகலதத�ல தல�கல பணட ஆஸபதத���ய�ல ஒர வயத�ன எல.எம.ப�. /�க/ர உணட. அவரரக கபப�டடக சக�ணட வரச சச�லல சரமயறக�ரன ஆ$னபப�ன�ன. மதரம பரகக பரகக வ�E�தத�ள. வ�ய தக�ண�க தக�ண� வலததக சக�ணட தப�ய�றற. அரணமரனய�லரநத ஒர பரEய ஃதப�ரட க���ல Lம�நத���ண� அமம�ளம,

Page 124: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

எல.எம.ப�. /�க/ரம வ�ரரநத வநத�ரகள. Lம�நத���ண� ஒனறம ப��ய�மல சப��த�க வ�யவ�டட அEத சத�/ஙக� வ�ட/�ள. இரததம ரததம�கக தக�ரEரயப ப�ரதததம எல.எம.ப�. /�க/ரககப பயம தத�னற�ய�ரகக தவணடம. உ/தன மதரரககப தப�யப சப��ய /�க/ரரக கபப�டடக சக�ணட வநத வ�/ச சச�னன�ர அவர. Lம�நத���ண�ரயயம ரவதத�யரரயம மதரதரதப ப�ரததக சக�ள$ச சச�லலவ�டட அரணமரனக க���ல அவன மதரரகக வ�ரரநத�ன. அநதக க���ல எவவ$வ தவகம�கப தப�யம மதரரககப தப�க இரவ பத�தன�ர மண� ஆக�வ�ட/த. /�க/ரர தககதத�லரநதத�ன எழபப தவணடய�ரநதத. Lம�ன கடமபததகக ந�ண/ ந�$�கப பEககமள$ /�க/ர�ரகய�ல ந�ரலரமரயப ப��நத தடடச சச�லல�மல வர உ/தன ஒபபக சக�ணட பறபபட/�ர.

"ந�ன தப�ன வ�ரம வநத�ரநதபப ந�ரலரம சக�ஞசம ததற� நலல�தவ இரநததத! மறபடயம எபபட இதம�த��� ஆசச?" எனற க���ல வரமதப�தத /�க/ர அவரனக தகட/�ர. அவன ந/நதவறரறச சச�னன�ன.

"ந�ஙகள அவர$ப ப�/வ�டடரககக க/�த. ந�தன 'எபபவ�வத வரண மடடம த�ன வ�ச�ககல�ம; அதக/ அடககட க/�த'னன கணடசசச சச�லலரகதகதன."

"....."

/�க/ரகக அவன�ல ஒர பத�லம சச�லல மடயவ�லரல. /�க/ர கடரமய�கக தக�ப�ததக சக�ண/�ர. அவன கணகள சநக�ழநதன. மனதத�ல எனசனனனதவ� ந�ரனவகள ஓடன. நலலதம, சப�லல�ததம�க ம�ற� ம�ற�த தத�னற�யத.

"தக�ரEய�தல ப�$ட வரத ந�னற�ரநதத - நலல 'ச/வலபசமனடன' ந�ன சநதத�ஷபபடடணடரநததன. மறபடயம இபபட ஆசசஙக�ற�ஙக, க/வள த�ன க�பப�ததணம...!"

"இபப என க/வள ந�ஙக த�ன /�க/ர" எனற அவர க�லக$�ல வ�E�த கரறய�கக சகஞச�ன�ன ர�L�ர�மன. தப�கம தப�தம வரமதப�தம, சமய�ன தர�டலரநத கபப�ட தரதத�ல ஆச�ரமம இரநதம, அவசரம க�ரணம�க, அவன�ல ப�ரகத�ஸவரனகதக� மறறவரகளகதக� தகவல சச�லல மடயவ�லரல. அநத நள$�ரவ�ல தமடம பள$மம�ன ந�கமஙகலம ச�ரலய�ல எவவ$வ தவகம�கப தப�க மடயதம� அவவ$வ தவகம�கக க�ர தப�ய�றற. /�க/ர அரமத�ய�ய�ரநத�ர. அவ��/ம அத�கம தபச�ன�லம தக�ப�ததக சக�ளவ�ர தப�லரநதத. தபச�மலம இரகக மடயவ�லரல. சதயவஙகர$ எலல�ம மனதத�றகள ப�ர�ரதத�ததக சக�ணடரநத�ன அவன. ஓர அந�ரதரயப தப�ல அவன இதயம ந�ர�தரவ�ய அழதத. க�ர ந�கமஙகலதரதக க/நத மரலச ச�ரலய�ல ஏற� தமல வர$வ�ல த�ரமப�ய தப�த, /�க/ர /�ரச ஒ$�ரயப ப�யசச�க ரகககடக�ரதத�ல மண� ப�ரதத�ர. மண� இரணத/ க�ல ஆக�ய�ரநதத. ச�ரல தமல மரலசச��வ�ல இரநத ம�நதத�பபகக$�ல க�வல ந�யகள க�ர சதததத�ல கரரததன. மரலசச�ரற பன� ச�லசலனற உரறநதத. ச�ளவணடக$�ன ஓரசரய சவடடவத தப�ல எஙதக� ஓர ஆநரத அலற� ஓயநதத. தரதத�ல ந�ய அழத தண�யம ஒல இர$�ல தக�ரம�கக தகட/த. ர�L�ர�மன சசவ�கர$ப சப�தத�க சக�ண/�ன. அவன மனம தவகம�க அடததக சக�ண/த.

மரலசச��வ�ல பஙக$� வ�சலல தப�யக க�ர ந�னற தப�த எல.எம.ப�. /�க/ர ம�டட

Page 125: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

வணடய�ல த�ரமப�ப பறபபடடக சக�ணடரநத�ர. அவரகள க���லரநத இறஙகவதறகள வணட நகரநத வ�ட/த. வடடல எலல� வ�$கககளம எ��நத சக�ணடரநதன. வ�சலல சபடதர�ம�கஸ ரலட ஒ$�ய�ல ஈசலகள சம�யததக சக�ணடரநதன. கடர/ ம�டட வணடய�ல சககரஙகள சத�ரலவ�ல நகரம ஒலரயத தவ�ர பஙக$� அரமத�ய�ய�ரநதத. /�க/ர படக$�ல தயஙக�ன�ர. வ�சலல ய�ரதம இலரல.

உள$�ரநத Lம�நத���ண� அமம�ள எத�ரபபட/�ள. அழதழத அவள கணகள வஙக�ய�ரநதன. தரலமட அவ�ழநத மதக�ல பரணட சக�ணடரநதத.

"ஆச�ரமதத�தல ப�ரகத�ஸவரனககம, மதரரய�தல அவ மனஷய�ளககம சச�லல அனபபஙதக�. ந�ம சக�டதத வசசத அவவ$வத�ன" - எனற ந�த�னம�ய ஒவசவ�ர வ�ரதரதய�ய அவள ர�L�ர�மன�/ம வநத கற�ன�ள. கற� மடகக மனதப அழரக சப�ஙக�க சக�ணட வநதத அவளகக. ர�L�ர�மன தக�சவனற கதற�யழத சக�ணத/ உளத$ ஓடன�ன.

ச��ரததத�ட அவரன அர/வதறக ஆரசபபட/ மதரம ச��ரதரத ந�தத ஆதம�வ�கதவ அவனள வநத கலநத வ�ட/�ள. "சஙக�த உலகததகக ம�கப சப��ய நஷ/ம இத" எனற சவ$�தய /�க/ர, Lம�நத���ண�ய�/ம சச�லலக சக�ணடரபபத தகட/த. 'சஙக�த உலகததகக நஷ/ம மடடமத�ன. எனகதக� என உலகதம இரணட தப�யவ�ட/தத' - எனற கதற�யத அவன உள$ம.

பனமறவல பததபட, உறஙகவத தப�ல, வ�டய தர�L� ம�ரலய�கக கடடலல க�/நதத மதரதத�ன ச��ரம. அநதக கடமபதத�ன வEககம தப�ல சமஙகலகள இறநத�ல சசயயம மரறபபட அவள ரககர$ சநஞச�ல கவ�தத பவம மஞசள க�Eஙகம, கஙகமச ச�ம�ழம அவள ரகக$�ன அரதக சநஞச�ல ரவககபபடடரநதன. அபரவம�க அனற பகலல அவள தரலவ���ப ப�னன�ப ப ரவததக சக�ண/தம, சபடடய�லரநத வர$கர$ எடதத அண�நத சக�ண/தம, ர�L�ர�மனகக ந�ரனவ வநதன. அவன அபபடதய ஸதமப�ததப தப�ன�ன. கணகள வறறக�றவரர அழத சக�ணத/ ந�னற�ன. இபபடப தப�வதறக�கதவ, அனற பகலல அவள அவன இரலய�ல ச�பப�டடவ�டட அநத அலப மக�ழசச�ய�தலதய யகம யகம�கத த�மபதயம ந/தத�வ�ட/�ற தப�னற ப��பரணத த�ரபத�தய�ட எழநத�ரநத�த$� எனற அவன மனம எணண�யத. அவள தபச�ய�ரநத தபசசககள ஒவசவ�னற�க ந�ரனவ வநத அவன சநஞரச அரலககE�ததன.

"ந�ன ஒரதத� இரகக�ற வரர ந�ஙக ச�ம�ய�ர�க மடய�த... அதறக வ�/வம ம�டத/ன."

-ஆம இபதப�த அவள அவரனச சநந�ய�ச�ய�கக� வ�ட/�ள. த�மபதத�யதத�ன ந$�னஙகளககச ச�டச�ய�க இரநதவள தப�னப�ன இன� அவன ய�ரகக�கவம அநத ஆரசரய ரவததக சக�ணடரகக தவணடய அவச�யம�லரலத�ன. ஒரவரர/ய அனபககக க�ரணம�ன ச�டச� அE�யமதப�த, மன�தன சநந�ய�ச�ய�க�ற�ன. சநந�ய�ச�ய�ன ப�னதப� உலகதம அனப மயம�கத சத��ய ஆரமப�கக�றத. அனப�ன எலரலகள வ���வர/க�னறன.

Page 126: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

ஆதம�வ�ன ர�கஙகள

14

அவளர/ய மரணதரத அவன�ல நமபதவ மடயவ�லரல. சறற�ச சறற� அவளர/ய மகமம, பனனரகயதம அவன கணக$�ல ந�னறன. அநத சஙக�தக கரல அவன சசவ�க$�ல இர/வ�/�மல தகடடக சக�ணத/ இரநதத. மதரம எனற பததத�றக இன�ரம எனற சப�ரள. அவள இரநத வரர அவனர/ய உலகம இன�ரமய�ய�ரநதத. அவள தப�ன ப�னதப� அவனர/ய உலகம கசபப மயம�க� வ�ட/த.

"ந� சக�டதத வசசத அவவ$வத�ன! அழத எனன ப�ரதய�சனம இன�தம?" எனற�ர ப�ரகத�ஸவரன. ந�னக ந�ள வரர மதரதரதப பற�சக�டதத அநத மரலயடவ�ரதத வடடல இரபபதத தவதரனய�ய�ரநதத. அவன ரபதத�யம தப�ல�ன�ன. தவ$� தவர$ககச ச�பப�/வ�லரல. அனன ஆக�ரம�னற� அவன பட/ அவஸரதரயப ப�ரதத ப�ரகத�ஸவரன இ/ம ம�ற�ன�ல அவன சக�ஞசம ஆறதல சபற மடயசமனற ந�ரனதத�ர. மதத�ர$பபனம அபபடதய அப�பப�ர�யபப/தவ இரவரம�க ர�L�ர�மரன ஆச�ரமததகக அரEததக சக�ணட தப�க மடவ சசயதனர.

ஆச�ரமததககப பறபபடமன கர/ச�ய�க அவள தன ரகக$�ல சக�டதத அநத வரணரயயம தனதன�ட எடததக சக�ண/�ன ர�L�ர�மன. அவரகள எலல�ரம பறபபட/ தப�த Lம�நத���ண� மனச சப�றகக�மல வ�யவ�டடக கதற� அழதத வ�ட/�ள.

"ந�ஙக எலல�ம நலலத� சநரனசச, நலலபட சசஞசம, பகவ�ன தவற ம�த��� ந�ரனசசட/�ன. ந�ம எனன சசயய மடயம? நமம ரகய�தல எதவம இலதல. ததசததககச சதநத�ரம வநததம, அவ� சரணட தபரககம ந�தன க/ இரநத கலய�ணதரதப பணண� ரவகக�தறனன மதரததத�/ அமம�வகக வ�ககக சக�டதததன. சதயவ ச�ததம தவற ம�த��� இரககம தப�லத சத��யறத" - எனற ப�ரகத�ஸவரனம கண கலஙக�ன�ர.

ஆச�ரமதத�ல ஓர/ய�ன கரர ஓரம�க ப�ரகத�ஸவரன, த�ன தஙக�ய�ரநத ஒர கடரசய�ல ர�L�ர�மரனயம தனதன�ட தஙகச சசயத சக�ண/�ர.

*****

இதறக�ர/ய�ல ததசதத�லம, தம�ழந�டடலம எவவ$தவ� ம�றதலகள ந/நதன. தம�ழந�டடத ததச பகதரக$�ர/தய த�ரபபரஙகனறம மக�ந�டடல, த�ரசசசஙதக�ட ததரதல சசலல�சதனற த�ரம�னம ந�ரறதவறற�யதத�ட, 'ப�ரலசமண/�� தப�ரட அரமககம அத�க�ரதரதக க���யக கம�டடய�/ம சக�டகக தவணடம' எனற த�ரம�னமம ந�ரறதவற�ய�ரநதத. ப�ரலசமண/�� தப�ரட அரமககம தவரலரயக க���யக கம�டடய�/ம வ�/கக/�த எனற இனசன�ர தக�ஷடய�னர கரத�ன�ரகள. இநதக கEபபம க�ஙக�ரஸ தமல/ம வரர தப�ய�றற. ப���வகளம தபதஙகளம பலம�ய�ன.

அபதப�த அக�ல இநத�யக க�ஙக�ரஸ கம�டடத தரலவர�ய�ரநத அபலகல�ம ஆச�த

Page 127: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

ந�ரலரமரய தந��ல கண/ற�வதறக�கக க���யக கம�டட உறபப�னர�ன அZப அலரயத தம�ழந�டடறக அனபப� ரவதத�ர. 1945-டசமபர ம�தம பத�சனட/�ம ததத� அZப அல சசனரனகக வநத தசரநத�ர. ஒர வ�ரம தஙக�ன�ர. அபபறம சரத�ர படத/ரலச சநத�பபதறக�கப பமப�ய தப�ன�ர. கர/ச�ய�ல இநதக தக�ஷடய�ல ஐநத தபர, அநதக தக�ஷடய�ல மனற தபரம�க எடடப தபரம சக�ண/ ப�ரலசமண/�� கம�டட அரமககபபட/த.

இபதப�சதலல�ம மனரனப தப�ல கடச� தவரலக$�ல ர�L�ர�மனகக ஈடப�ட இலரல. ஆச�ரமதரத வ$ரககவம கலவ� அற�ரவப சபரகக� தவறறரமகர$ அகறறவதன மலம ந�டடன த�ண/�ரமரய ஒE�ததக கட/வம சததச�த சத�E�லகர$ வ$ரககவம ப�டப/ வ�ரமப�ன�ன அவன. மக�தம� க�நத�ககப ப�ன அவரரப தப�ல இன�தமல ஆதம பலதரதயம, தசரவ மனபப�னரமரயயம சப��த�க மத�ககம தரலவரகள தத�னறவ�ரக$� எனற எணண�த தயஙக�யத அவன உள$ம. 'எபதப�தத� இநதத ததசம சசயத தவதத�ன பயன�க மக�தம� வநத தத�னற�ய�ரகக�ற�ர. அவரர நமப�, அவரர/ய சதய�கக�ரக வE�ரய நமப�த ததச�ய இயககம எனக�ற மக�வ�ரததரத தமறசக�ண/வரகள, அவர இரகக�றவரரத�ன இஙதக வணஙகவதறகம, பL�பபதறகம��ய ஒர அவத�ர பரஷரனப ப�ரகக மடயம. அபபறம இநத�ய�வ�ல தரலவரகள இரபப�ரகள. ஆன�ல ஆதம பலதரதயம, சதத�யதரதயம, கரரணரயயம, அனரபயம மடடதம ந�தத�ய ச�தனஙக$�க ந�ரனககம தரலவரகள இரபப�ரக$�? சக�ஞச ந�டக$�க அவனககம, ப�ரகத�ஸவரனககம இரதப பறற�தய வ�வ�தஙகள ந/நதன.

"ந� சச�லவரத ஒபபக சக�ளக�தறன. ஆன�ல க�நத� மக�ரனப தப�ல ஆதமபலதரத நமப�ச சசயலல இறஙகக�றவரகளம இலல�மற தப�ய, சப�ஷ சநத�ர தப�ரZப தப�ல மன வலரமரயயம, உ/ல வலரமரயயம நமப�ச சசயலல இறஙகக�றவரகளம இலல�மற தப�யவ�ட/�ல ந�ர$ய இநத�ய�ரவ எனன�ல ந�ரனககதவ மடயவ�லரல ர�L�!..."

"க�ரதரயச சச�லவதறக ஒர பரம�தம�வம சதத�யதரதயம அக�மரசரயயம சடடக க�டடவதறக ஒர மக�தம�வம த�ன இஙதக ப�றகக மடயம தப�லரகக�றத..."

"க�ரணம அத�லரல ர�L�! க�நத� ஒர ததச�ய மக� மன�வரரப தப�ல அகஙக�ரதரதயம, ந�ன எனத எனனம உணரரவயம அE�ததவ�டட அபபறம ஒர கEநரதய�ன மனததத�ட அரச�யலகக வநத�ரகக�ற�ர. இநத ந�டடல தவததகக எனற ஒர க�லதத�ல சச�லலபபட/ வ�ரத ந�யமஙகர$ அரச�யலககம, ததசபகத�ககம க/ ஏறற அஙக�க��ததக சக�ணட ஒர தவததத�ன�ன உர/, தவததத�ன�ன உணவ, தவததத�ன�ன பEகக வEககஙகத$�ட இநத�ய�வ�ல உல�வக�ற�ர அவர. அகஙக�ரதரத அE�தத வ�டட இபபடத தவம சசயபவரகர$ப தப�ல அரச�யலகக வரக�றவரகள ந�ர$ககம இஙதக இரபப�ரக$�, இலரலய� எனபரதப சப�றதத�ரகக�றத இநத�ய�வ�ன எத�ரக�லம" - எனற�ர ப�ரகத�ஸவரன.

"ய�ரககத சத�ண/ன�கம மதன�த�/ம இரகக�றதத� அவதன தரலவன�க மடயம. மக�தம�வகக அத ப��பரணம�க இரகக�றத. சதனன�பப���கக�வ�ல இரககம தப�த அதறகத தய�ர�க� வ�ட/�ர அநத மக�மன�வர..." எனற�ர மதத�ர$பபன. கரச�ம� எலல�வறரறயம அரமத�ய�கக தகடடக சக�ணடரநத�ன. கடச� அரச�யலலரநத அவரகள வE� சமலல சமலல வ�லக� அரத வ�/ வ�ச�லம�ன பண�களகக வநதவ�ட/த. ஆச�ரமப

Page 128: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

பண�க$�லம, நணபரக$�ன கடடறவ�லம உய�ரககய�ர�க தநச�ததவர$ மரணததககப பற�சக�டதத தயரதரத மறகக மயனற�ன ர�L�ர�மன. எவவ$தவ� மனதரதத ததறற�க சக�ள$ மயனறம ச�ல சமயஙக$�ல தச�கம அவன மனதரதக கவவ�ச ச�தரவரத சசயதத.

ச�ல தவதரனய�ன மனந�ரலக$�ல தன அரறய�ல ரவககபபடடரநத அநத வரணரயதய இரமய�மல ப�ரததபட ரபதத�யம தப�ல தநரம தப�வத சத��ய�மல அமரநத�ரபபத அவன வEககம�ய�ரநதத. அபபட தவர$க$�ல L/பசப�ர$�ன அநத வரணயம அவதன�ட தபச�ய�ரகக�றத, ப�டய�ரகக�றத. ஆதம�வகக மடடதம ப��க�ற ஆதம�வ�ன அநர�கஙகர$யம, ர�கஙகர$யம, த�பஙகர$யம, தவ�பபகர$யம சச�லலய�ரகக�றத. ஒர ப�ரரமரயப தப�லவம, ந�Lதரதப தப�லவம ப�ரததக சக�ணடரககம தப�தத அநத வரணய�ன ஒல அவன சசவ�கர$ மடடம ந�ரறதத�ரகக�றத. வர$யண�நத தநதக ரககள அதன தநத�கர$ ம�டட ந�சபதம�ன நள$�ரவ தவர$க$�ல அவனகக மடடதம தகடகமபடய�ன மதர சஙக�ததரத வ��� வEஙக�ய�ரகக�றத. இனனம ச�ல தவர$க$�ல அநத வ�தயததககப பத�ல மதரதம அஙக ந$�னம�க ஒடஙக� உறஙகவத தப�ல ஒர ப�ரரம அர/நத மனம தவ�ததத தடதத�ரகக�ற�ன அவன. ப�ரகத�ஸவரனம, நணபரகளம க/ அவன படம தவதரனரய அற�நத சநக�ழநத தப�ய�ரநத�ரகள. க�லம த�ன சமலல சமலல அவன மனப பணரண ஆறற தவணடசமனற தத�னற�யத அவரகளகக.

*****1946-ஆம வரஷம Lனவ�� ம�தம மனற�வத வ�ரதத�ல இநத�ப ப�ரச�ர சரப சவள$� வ�E�வ�றகத தரலரம வக�கக மக�தம� க�நத� சசனரனகக வநத�ர. ப�னன�ல சசனரனய�ல ப�ரலசமண/�� ததக கழரவயம சநத�தத�ர. சசனரனய�ல மக�தம�வ�ன ப�ர�ரததரனககம, கட/ஙகளககம இலடசக கணகக�ல மககள கடன�ரகள. இநத�ப ப�ரசச�ர சரபககரதக அவர தஙக�ய�ரநத இ/தத�ல த�ரவ�E�க கட/ம கடயத. மக�தம�ரவத த��ச�பபத�லம அவரர/ய ப�ர�ரததரனக கட/ஙகளகக வரவத�லம, உபததசஙகர$க தகடபத�லம சசனரன மககள அ$வறற உறச�கம க�டடனர. ஒர வ�ரததகக தமல சசனரனய�ல தஙக� வ�டட, மதரர ம�ன�டச� அமமன தக�வ�ரலயம பEன� மரகரனயம த��ச�பபதறக�க மக�தம� சதறதக மதரரகக வநத�ர. எபபடய�வத மயனற, அநத மக�பரஷன�ன த�ரவடகள சதத�ய தசவ�ச�ரமதத மணண�லம ப/தவணடசமனற ஏறப�ட சசயய மயனற�ரகள ப�ரகத�ஸவரனம, ர�L�ர�மனம. ஒர மண� தநரம�வத அவர ஆச�ரமதத�ல வநத இரகக தவணடம எனற சமபநதபபட/வரகர$ப ப�ரததக தகடடம பயன�லரல. மக�தம�வ�ன ப�ரய�ண ஏறப�டகர$ உ/ன�ரநத கவன�தத எல.என. தக�ப�லச�ம�ரயச சநத�தத தவணடய தப�தம மடயவ�லரல. மக�தம�வ�ன ப�ரய�ணத த$ரசச� க�ரணம�கவம, சதத�ய தசவ�ச�ரமததகக ஒர மண� தநரம ப�ரய�ணத சத�ரலவ இரநததன க�ரணம�கவம, வரதவறபககப சப�றபப�ன தரலவரகள எவவ$தவ� மயனறம அத மடய�மல தப�யவ�ட/த. என�னம மக�தம�ரவச சநத�தத வணஙகம ப�கக�யமம 'ஆச�ரமம நனற�க வ$ரநத ந�டடககப பயனப/தவணடம' எனற அவர வ�யசம�E�ய�கதவ ஆச�சபறம தபறம அவரகளககக க�ர/ததத.

"எலல�த சத�E�லகர$யம, யநத�ரமயம�கக� வ�ட/�ல க�ர�மஙகளம, த��தத�ர ந�ர�யணரகளம வரநத�ப ப�Eர/ய தந��டம. சரகக�, சநசவ தப�னற கடரசத சத�E�லகள சபரகவம, வ$ரவம உஙகள சதத�ய தசவ�ச�ரமம ப�டப/தவணடம" எனற ர�L�ர�மன�/ம கற�ன�ர மக�தம�. அவன அபபடதய சசயவத�கப ப�பL�ய�/ம வ�கக$�தத�ன. ஆச�ரமதத�ன

Page 129: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

சபயர தனகக ம�கவம ப�டதத�ரபபத�க அவர ப�ர�டடன�ர.

"கதர மலம பல தக�ட மகக$�ன உர/த ததரவ ந�ரறதவற�த எனற வ�வரம சத��நதவரகள க/ ந�ரனபபதத�ன வரதததரத அ$�கக�றத. இநத�ய� ஏர�$ம�ன க�ர�மஙகளம, வ�வச�ய�களம ந�ரறநத ந�ட. க�ர�மஙகள அE�நத�ல இநத�ய�தவ அE�நதவ�டம. க�ர�மஙகர$யம நகரஙகர$யம இரணககம ஏறப�ட த�ன கதர. இரதப பலர ப��நத சக�ள$வ�லரல. கதர ஓர பன�தம�ன ததச�ய வ�ரததத�ன ச�னனம. ந�ன சச�லலம ஏரனய இலடச�யஙக$�ல நமப�கரக இலல�தவரகள கதர அண�வத�ல மடடம பயன�லரல. அவரகள கதரரயம, என இலடச�யஙகர$யம தசரததத எ��தத வ�/ல�ம" - எனற வரததபபட/�ர மக�தம�.

"சதத�யதத�ன நமப�கரக இலல�தவன, அக�மரசய�ல நமப�கரக இலல�தவன, சயநலதரத வ�/ மனம�லல�தவன, ப�றரககத த�ஙக ந�ரனபபவன, கதர அண�வத�ல அரதததம இலரல! உஙகள ஊர ஆலயம ஹ��Lனஙகளககத த�றககபபட/த எனற அற�நத ப�னதப ந�ன மக�ழசச�தய�ட இஙதக த��ச�கக வநததன. ஹ��Lனஙகளககம ஏரEகளககம நனரம உண/�ககப ப�டப/ தவணடம. மதவ�லககம, கதரம, க�ர�மப பனரதத�ரணமம எநத சதத�ய�க�ரக�ககம இலடச�யஙக$�கவம வ�ரதஙக$�கவம ஆக�ய�ரகக�னறனதவ� அவதன கதர அண�ய தய�கயரத உள$வன."

ர�L�ர�மனகக கஙரகய�ல மழக� எழநதத தப�ல மக�தம�ரவச சநத�தத அவர உரரகர$க தகட/ அநபவம சமயச�லரககச சசயவத�ய�ரநதத. அநதப சப�கரக வ�யக க�Eவ��ன பனமறவலலம, ஆச�ய�லம சகல தககஙகர$யம மறகக மடநதத. தஙகள க�லதத�ன மக� மன�வரரச சநத�தத வணஙக�ய சபரம�தததத�ட ஆச�ரமதத�றகத த�ரமப�ன�ரகள ர�L�ர�மனம நணபரகளம. க�நத�யடகள ஆச�ரமததகக வரமடயவ�லரலதய எனற மனதத�ஙகள அவரர த��ச�தத வணஙக�யத�லம அவதர�ட ச�ற�த தநரம உரரய�டயத�லம மரறநத வ�ட/த.

இதறக மநத�ய மரற மக�தம� மதரர வநத�ரநத தப�த மதரம தன வ�ரலயயரநத நரககர$ எலல�ம கEறற� ஹ��Lன ந�த�ககக சக�டதததம த�ன சபபர�மன பஙக$�வ�ல அவரரச சநத�தத வணஙக�யதப�த அஙதக உ/ன�ரநத ட.எஸ.எஸ. ர�Lன வ�ய தடம�ற� "ம�ஸ/ர க�நத� ர�மன" எனற தனரன அரEததரதயம ந�ரனததக கண கலஙக�ன�ன ர�L�ர�மன. எபபட ந�ரனதத�லம எரத ந�ரனதத�லம அநத ந�ரனவ மதரததத�ட தப�ய மடநத அவன மனதரதத தவ�ககச சசயதத. அவனர/ய ந�ரனவக$�ன எலல� ஆரமபததககம அவத$ மடவ�ய�ரநத�ள.

***** சமலல சமலல ஒர வர/மம ஓடவ�ட/த. அவள இறநத வர/ம மடநத மதல ச�ர�ரதத த�னததனற ப�ரகத�ஸவரரனயம அரEததக சக�ணட ந�கமஙகலம தப�ய�ரநத�ன அவன. Lம�நத���ண� அமம�ள அனற மதரததகக�க சமஙகலப ப�ர�ரததரன சக�டததக சக�ணடரநத�ள. அநத ந�கழசச� அவரகள மனதரத உரகக�யத. தன கணவனககம, தனககச சகக$தத�ய�க வநத மர$தத ய�தர� ஒரதத�ககம, ப�றநத சபண எனற ஒதகக�மல வய�றற�ல ப�றநத சபணணககச சசயவத தப�ல அவள ச�ரதரதய�க ந�ர�டப படடன� இரநத, ந�ல சமஙகலகளககச ச�பப�ட தப�டடப பதப ப/ரவயம, சவறற�ரலப ப�ககம, மஞசள

Page 130: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

க�Eஙகம ரவததக சக�டததரதப ப�ரதத அவரகள மனம சநக�ழநதத தப�ன�ரகள. அனற மழவதம ந�கமஙகலதத�லம மரலயடவ�ரதத வடடலம�க இரநதவ�டட, மறந�ள அவரகள ஆச�ரமததககத த�ரமப�ன�ரகள. மறந�ளம அதறகடதத ந�ளம ஒர தவரலயம ஓ/�மல ப�ரரம ப�டததத தப�ல இரநத�ன ர�L�ர�மன. மனம ததற� அவன பரEய ந�ரலரம அர/ய இரணட ந�ள ப�டததத. மறவ�ரம ஆச�ரமம ந/தத� வநத பள$�க க/ததகக அரச�ஙக அஙக�க�ரமம 'க�ர�ணட'டம வ�ஙகக�ற வ�ஷயம�க அவனம, ப�ரகத�ஸவரனம சசனரனககப தப�க தவணடய�ரநதத. தப�கம தப�த வE�ய�ல த�ரசச�ய�ல இறஙக�ப பதகதக�டர/ப தப�யக கடமபதத�னதர�ட ஒர ந�ள தஙக�ப தப�க வ�ரமப�ன�ர ப�ரகத�ஸவரன. ர�L�ர�மனம அவதர�ட பதகதக�டர/ககப தப�ன�ன. ப�ரகத�ஸவரன மரனவ�, மதரதத�ன மரணததகக�க அவன�/ம தககம தகடட அழத�ள. 'மதரதரதப தப�லத தஙகம�ன சபணரண ந�ன ப�ரதததத இலரல' எனற வ�யநத கற�, மதரததத�ட த�ன மதரரய�ல இரநத ந�டகர$ ந�ரனவ கரநத�ள அவள. தனரனப தப�லதவ எலல�ரம மதரதரத ந�ரனவ ரவததக சக�ணடரகக�ற�ரகள - எலல�ரர/ய ந�ரனவ�லதம அவள பசரமய�கத தஙக�ய�ரகக�ற�ள எனபரத அற�யம தப�சதலல�ம அவன மனதரதத தவ�கக ரவததத. அர/ய மடய�த - அர/யக க/�த ஒர நஷ/தரதத த�ன உணரநத அனபவ�பபத தப�த�சதனற ஒவசவ�ரவர�க அரத ந�ரனவபடததம தப�சதலல�ம அநத நஷ/தத�ன கனம சப��த�க�த த�ஙக மடய�த ப�ரம�ய அவன இதயதரததய அமகக�யத.

மறந�ள அவரகள பதகதக�டர/ய�லரநத சசனரன பறபபட/�ரகள. சசனரனய�லம ச�ல ததச பகதரகர$யம, மநத���கர$யம, ப�ரமகரகர$யம அவரகள சநத�ததனர. ஆச�ரமததகக அஙக�க�ரமம உதவ�த சத�ரகயம சபற மயலம மயறச� சவறற�யர/யம தப�லரநதத. எலல�ரதம உதவ� சசயவத�க வ�கக$�ததனர. ம�க�ண மநத���க$�ய�ரநத ததசபகதரகள உதவவத�க வ�கக$�தத�ரநத�ரகள. ஆச�ரமதத�ன எத�ர க�லதத�ல நமப�கரகதய�ட அவரகள சசனரனய�லரநத த�ரமப மடநதத. சப�ர$�த�ர ��த�ய�க ஆச�ரமததககப பல ச�ரமஙகள இரநத�லம, அவரகள மதன�பலதத�ல க���யஙகர$ ந/தத�க சக�ணடரநத�ரகள. உணவ, க�யகற�, ப�ல, தய�ர, சநய எலல�தம ஆச�ரமதத�தல க�ர/கக வசத�கள இரநதன. உர/த ததரவயம அஙதக சEனற சரகக�கக$�ன மலமம, தற�க$�ன மலமம ந�ரறதவற�யத. மதரம அவவ$வ சப��ய ந�லபபரபரபயம தத�ட/தரதயம மனமவநத அனரறகக எழத�க சக�டதத�ரகக�வ�ட/�ல இனற இநத ஆச�ரமதம உரவ�க�ய�ரகக�த எனபரத மனபபரவம�க உணரம தப�சதலல�ம அவன இதயதத�ல நனற�யம கணக$�ல ந�ரம சரநதன.

அவனககம சப�தக க���யஙகளககம தவணடய எலல� உபக�ரஙகர$யம சசயதவ�டடப பத�லகக ஒர நனரமரயயம அநபவ�கக�மல தப�யவ�ட/வர$ எணண�யதப�த மடடம மனம உளத$தய கமற� ஊரமய�ய அழதத. அநத ஆச�ரமதரததய மதரதத�ன ந�ரனவ�கப ப�வ�தத�ன அவன.

தம�ழந�டடன தரலவரகள, ப�ரத ந�டடன பல பகத�ய�லரநதம வநத ததசபகதரகள, எலதல�ரம ஆச�ரமததகக வநத ப�ரதத மக�ழசச�தய�ட அரதப ப�ர�ட/த சத�/ஙக�னர. பதத���ரகக$�ல ஆச�ரமதரதப பறற�ய கடடரரகள 'ர�L�ர�மன எனக�ற தன� ஒர க�நத�யவ�த�ய�ன ச�தரன இத' எனற பகழநத சவ$�வரல�ய�ன. அவரன இததரன சப��ய ச�தரனகள ப��ய ரவதத சகத� எத எனபத அவனககம அவனர/ய அதயநத நணபரகளககம மடடதம சத��நத�ரநதத. எநதப பவ�தத�ரம�ன இதயதத�ன ப���யதத�ல அததரன வ�ரரவ�க ந�ட மழவதம சக�ண/�டப ப���யம சசலததபபடம அநதஸரத

Page 131: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

அர/நத�தன�, அநதப ப���யததகக��யவள அவனகக�கத தவ�தத உரக� உரக�தய ம�யநத�ள எனற ந�ரனவ வரமதப�த தச�கம அவரன இர$�யக கவவ� மடயத.

தன த�ய�ன மரணம, த�ன ந�லம கரரகர$ வ�றறத ததச தசரவககச சசலவE�ததத, எலல�த தயரதரதயம உணர மடய�மல தனரன ஊகக�ய அனப�ன ஒ$� எத எனபரத இபதப�த அவன நனற�க உணரநத�ரநத�ன. மதரம சசயத த�ய�கஙக$�ன ஒ$�ய�ல தனரனச சறற�ய�ரநத அநதக�ரஙகள எலல�ம மரறநத, த�ன உலக�ன ப�ரரவய�ல பல த�ய�கஙக$�ன சச�நதகக�ரன�கத தத�னற�ய�ரபபரதயம உணரநத�ன அவன. பகத�ய�ன சகதரத அனபவ�கக�றவரக$�ல த�ன பகத� சசயயவம மடக�றசதனற தததவதரத வ�ழகரகய�ல அநபவஙக$�ல இபதப�த ப��நத சக�ணடரநத�ன ர�L�ர�மன. தனனர/ய பஷபஙக$�ல அவனர/ய ப�தஙக$�ல அரசச�தத�ள மதரம. அவனர/ய பஷபஙக$�ல ப�ரத ம�த�வ�ன ப�தஙகர$ அரசச�தத�ரநத�ன அவன. உத�ச�னதத�லரநத அனப�ன எலரலகக அவரன அரEதத வநதவள அவள. சவறபப�லரநத ப���யதத�ன எலரலகக அவரன அரEதத வநதவள அவள. ச�ரறசச�ரலய�ன தனபஙகர$ அவன த�ஙக�க சக�ள$ச சசயதத - அவள ப���யம�ய�ரநதத. 'சதலயதலத ர�ம� பகத� ம�ரககம' எனற அவள ப�டய தப�சதலல�ம த�ன ததசதரதப பகத� சசயயம ம�ரககஙகள ஒவசவ�னற�க அவனககப ப��நதன.

அநத வரஷக கர/ச�ய�ல ஆச�ரமதத�ன பள$�கக/ம அரச�ஙக அஙக�க�ரம சபறறத. ஆச�ரமக கடட/ஙகளகக�கவம, வ$ரசச�கக�கவம ஒர சபரநசத�ரக அரச�ஙக 'க�ர�ணட' ஆக வEஙகபபட/த. ஆச�ரமதத�ன பண�கள வ$ரநத வ���வர/நதன. அத�க வகபபகளம, பலதரற ஆச���யரகளம வநத�ரகள. சமக தசவகரகர$த தய���ககம தச�ஷ�யல சசரவஸ டசரய�ன�ங வகபபகளம, சபணகளகக�ன ம�தர நலததரறரயப பய�றறம வகபபககளம, க�ர�மப பனரதத�ரணதரத வ�$ககம ரரல சசரவஸ டசரய�ன�ங வகபபகளம சத�/ஙகபபட/ன. சதறதக உரவ�கம பத�ய யவ இநத�ய�வ�ன ச�நத�ந�தகதனம�க அத வ$ரநதத. அந�ரதப சபணகள பலர ஆச�ரமதத�ல தசரநத சமக தசவக�க$�க வ�ழவ சபறத சத�/ஙக�னர. பத�ய இநத�ய�வ�ன சத�ண/ரகர$ அநத ஆச�ரமம அநதரஙக சதத�தய�ட உரவ�ககத சத�/ஙக�யத. ர�L�ர�மன�ன பகழ ந�ட எஙகம தபசபபட/த. ததச�யப தப�ர�ட/ஙகள ஓயநத�ரநத க�லதத�ல சமக தசரவய�ன க�நத�யச ச�னனம�க அநத ஆச�ரமம வ$ரத சத�/ஙக�ய�ரநதத.

இநத - மஸலம கலவரம மணட ந�டடன வ/கதகயம வ/க�Eகதகயம மக�தம� ஒறறரமகக�க ய�தத�ரர தமறசக�ண/�ர. நவக�$� கலவரப பகத�க$�ல மக�தம�வ�ன ப�தஙகள ந/நததப�த கவரலதய�ட பதத���ரகச சசயத�கர$ப படதத�ன ர�L�ர�மன. அநத வர/ம தம�ழந�ட க�ஙக�ரஸ தரலவர தப�டடய�ல ச�. கதணசனம, க�மர�Lbம தப�டடய�டடக க�மர�ஜ சவனற�ர. ப�ரக�சம மநத���சரப கவ�ழநதத. ப�ன ஓமநதர சரடடய�ர வநத�ர. சததச� ஆடச�ய�ல நனரமகள வ�ர$யல�ய�ன.

1947 ஆம வர/ம ஏபரல ம�தம இரண/�வத வ�ரம இநத மஸலம ஒறறரமகக�க மகமமதல L�னன�வம, மக�தம� க�நத�யம கடட அற�கரக ஒனற சவ$�ய�ட/�ரகள. சதநத�ரததகக�ன நனன�ள ப�ரததரத சநரஙக�க சக�ணடரநதத.

1947 ஆம வர/ம ஆகஸட ம�தம இநத�ய� சதநத�ரம அர/நதத. கணண�ர�லம சசநந�ர�லம வ$ரதத இயககம சதநத�ரப பயன$�தத�லம, ப�ரத ந�ட இநத�ய� எனறம ப�க�ஸத�ன எனறம ப���நத தவதரனரயத த�ஙக�க சக�ள$ மடய�மல தவ�தத�ரகள

Page 132: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

உணரமத ததசபகதரகள. மதரரய�லம சதத�ய தசவ�ச�ரமதத�லம சதநத�ர த�னதரதப ப�ரம�தம�கக சக�ண/�டன�ரகள. பலல�ய�ரம ஆணடகள வர�மலரநத ப�ன வநத ஒர ததச�யத த�ரவ�E�வ�கதவ அத சக�ண/�/பபட/த. எஙகம மவரணக சக�டகள படச/�$� வச�ன.

சதநத�ர த�னததனற தனனர/ய பரEய வ�ரதம ர�L�ர�மனகக ந�ரனவ வநதத. பத�சனடட வரஷஙகளகக மன இ$ரம ஆதவசததத�ட ம�ன�டச�யமமன சநந�த�கக மனன�ல அவனம, நணபரகளம சசயத சக�ண/ அநதச சதத�யம அவரனப சப�றதத வரரய�ல இனனம சத�/ரதவ சசயதத. ததசம சதநத�ரம அர/க�றவரர த�ரமணதம சசயத சக�ளவத�லரல எனற அனற எடததக சக�ண/ வ�ரததரத மறறவரகள இன�தமல ரகவ�/ல�ம; ரகவ�/ மடயம. ஆன�ல அவதன�, அநத வ�ரததரத இன�யம ரகவ�/ மடய�மதல தப�யவ�ட/த. எநத மகதத�ன க�ரணததகக�க அவரகள எலல�ம வட வ�சரலத தறநத, சகஙகர$யம பநதப�சஙகர$யம வ�டதத தந�னப இயறற�ன�ரகத$�, அநத தந�னபககப பயன க�ர/தத வ�ட/த. ஆன�ல, அவனர/ய தந�னப பலதத தவர$ய�ல, அவனகக�க அலலம பகலம தந�னப�ரநத, "ர�ம� உனரனப பகத� சசயயம ம�ரககம சத��யவ�லரலதய" எனற சம�E�ய�லம, வரணய�லம கதற�யவள ய�தர�, அவளர/ய தந�னப பலகக�மதல தன�பபட/வரக$�ன வ�ரதஙகள அநதத த�ய�க தவளவ�ய�ல எ��நத தப�ய�ன. ததசபகதரக$�ன மக�வ�ரதம பலதத வ�ட/த. க�நத� எனற சதத�ய�கக�ரக மக�மன�வ��ன தவம ச�தத� சபறற வ�ட/த. அநத மக� வ�ரததத�ல எததரனதய� அலபம�ன வ�ரபபஙகளம, தன�பபட/வரக$�ன அப�ல�ரஷகளம, கடமபஙக$�ன சகஙகளம அE�நத தப�ய�ரககல�ம. ஆன�ல, பன� உரக� இமயம அE�ய�த எனற�லம, கஙரக ப�றககம. ததசபகத� இமயதரதப தப�னறசதனற�ல சதநத�ரம கஙரகரயப தப�னறத. ர�L�ர�மரனப தப�ல பலரர/ய சப�னன�ன வ�லபதரதக க�நத� எனற மக�மன�வர தமமர/ய பண�கக�க வ�ஙக�க சக�ண/�ர. அதன�ல ர�L�ர�மன சபரரமபப/ல�ம. ஆன�ல, அவனர/ய த�ய�கதத�ல அவனகக�கத த�ய�கஙகர$ச சசயதவளர/ய த�ய�கமம கலநதத�ன இரகக�றத. அத தன�த த�ய�கம இலரல. வ�ழவ�ல கலகக மடய�தவரகள த�ய�கஙக$�ல கலநத வ�ட/�ரகள. 'ந�ன ஒரதத� இரகக�றவரர ந�ஙகள ச�ம�ய�ர�க மடய�த' எனற�ள அவள. இபதப�த அவள இலரல. ஆகதவ, அநத வ�ரததரத மடகக தவணடய அவச�யமம அவனகக இலரல. 'தவத க�லததகக மடடமத�ன� மன�வரகள ததரவ? நவன இநத�ய�வககம, சயநலதரதத தறநத பல தக�ட மககளகக�கத தஙகர$ வரதத�க சக�ணட தவம ப��யம பலல�ய�ரம சதத�ய�கக�ரக மன�வரகள ததரவத�ன. அவரக$�ன மதல அவத�ரம�கதவ க�நத� தத�னற�ய�ரகக�ற�ர. க�நத�ரயத சத�/ரநத இனனம பலல�ய�ரம பத�ய மன�வரகள ததசததகக தவணடம. சஙகர��ன அதரவதம தப�ல, ர�ம�நL��ன வ�ச�ஷ/�தரவதம தப�ல க�நத�யம ந�ர$ வ�ழந�ளகக ஓர அக�ல இநத�ய ஆச�ரம�க அரமய தவணடம. அநத ஆச�ரதரதப பரபபம வ���சக$�ல ஒரவன�க ந�ன இரபதபன' எனற சதநத�ர த�னததனற ந�ண/ தநர மனதவதரனககப ப�ன தனககள ப�ரத�கரஞ சசயத சக�ண/�ன ர�L�ர�மன.

*****இநத�ய�வ�ன கர/ச� ரவஸர�ய�க வநத�ரநத ல�ரட மவனடதபட/தன இநத�ய மகக$�ன வ�ரபபபபட கர/ச� கவரனர சLனரல�கப பதவ� ஏறற�ர. அதத சமயம L�னன� ப�க�ஸத�ன�ன கவரனர சLனரல�ன�ர. Lவஹரல�ல தநரரவப ப�ரதமர�கக சக�ண/ மநத���சரப அரமநதத. ச�ல ம�க�ணஙகள ந�ஙகல�க மறற ம�க�ணஙகளககக கவரனரகள ந�யம�ககப பட/�ரகள.

Page 133: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

இநத - மஸலம கலவரஙகள ம�ணடம தரலசயடககதவ மக�தம� கலகதத�வ�ல உணண�வ�ரதம சத�/ஙக�ன�ர. பலரர/ய அனப�ன தவணடதக�ளகக இணஙக� எழபதத மனற மண� தநரததககப ப�ன உணண�வ�ரததரதக ரகவ�ட/�ர மக�தம�. அடதத வர/ம Lனவ�� ம�தம டலலய�தல நர/சபறற கலவரதரதக கணடதத மக�தம� ம�ணடம உணண�வ�ரததரதத சத�/ஙக�ன�ர. மக�தம�வ�ன உணண�வ�ரதம, ந�ள கணகக�ல ந�டததத. எலல�த தரலவரகளம வ�ககறத� அ$�தத மக�தம� உணண�வ�ரததரத மடததக சக�ளளமபட சசயத�ரகள. ப�ர�ரததரனகளம கட/ஙகளம ந/நதன. மககள சவள$ம�கக கடன�ரகள. 'ரவஷணவ Lனதத�'வம 'ரகபத� ர�கவ'வம இலடசக கணகக�ன சசவ�க$�ல ஒலததச ச�நத�ய$�ததன.

Lனவ�� ம�தம இரபத�ம ததவ� மக�தம�வ�ன ப�ர�ரததரனக கட/தத�ல சவடகணட வசபபட/ சசயத�ரய அற�நத ர�L�ர�மன, அநதச சசயத� சத��நத தவர$ய�லரநத அனன ஆக�ரம�னற� மரலததப தப�ய உடக�ரநத வ�ட/�ன. க�ரணம�னற� அவன மனம கலஙக�யத. க�ரதரய எடதத வ�ச�தத ஆறதல சபற மயனற�ன. அபதப�த ப�ரகத�ஸவரனம பதகதக�டர/ தப�ய�ரநத�ர.

உலக�ல சகட/வரகளககதத�ன எத���களம பரகவரகளம இரபப�ரகள எனற அவன இத வரர எணண�ய�ரநத�ன. இபதப�தத� மக�னகளககம, நலலவரகளககம க/ எத���கள இரபப�ரகச$னற ந�த��சனம�கத சத��நதத. எநத மக�ன�ன வ�ரதஙக$�ல அடரமபபடடக க�/நத இநத�ய� சதநத�ரம அர/நததத�, அநத இநத�ய�வ�தலதய மக�தம�வ�ன ப�ர�ரததரனக கட/தத�தல சவடகணட வசவம ஒரவன இரபப�ன எனபத ந�ரனககவம கச தவணடய வ�ஷயம�ய�ரநதத. கஙரகயம, தவதஙகளம ப�றநத ந�டடல கரரணயம, அனபம�க வ�ழக�றவரக$�ன உய�ரகக உரல ரவககம சக�டயவரகளம ப�றநத�ரகக மடயம எனபரததய இபதப�த த�ன அநம�ன�கக மடநதத. மக�தம�வகக�கத சதயவஙகர$ப ப�ர�ரதத�ததக சக�ண/�ன அவன.

ஆதம�வ�ன ர�கஙகள

15

1948 Lனவ�� மபபத�நததத� டலலய�ல ப�ர�ரததரனக கட/ததககப தப�கமதப�த க�நத� மக�ன சடடக சக�லலபபட/�ர. தரடதய�வ�ல அஞசல சசயத சக�ணடரநத த�ரரவய�ற த�ய�கர�Lர உறசவ ந�கழசச� ந�றததபபடட இநதப தப��ட தப�னற சசயத� அற�வ�ககபபட/த. அனற டலலய�ல ச��யன அஸதம�ககம தப�த சழநத இரள அதனப�ன பல ந�ள வரர ப�ரத ந�டடல ந�டததத. சசயத�யற�நத தப�த ர�L�ர�மன மரசரசய�க�வ�ட/�ன. அனற க�ரலய�ல த�ன ஊ��லரநத த�ரமப� வநத�ரநத ப�ரகத�ஸவரன ர�L�ர�மரன மரசரச சத$�வ�தத ஆசவ�சபபடதத�ன�ர. ஓர/ய�ல தப�ய மக�தம�வகக�க மழக� எழநத�ரகள இரவரம. மறந�ள க�ரல ப�ரகத�ஸவரன ததசப�த�ரவத தன சச�நதப ப�த�வ�க அஙக�க��ததக சக�ணட, அததரன க�லம ரவதத�ரநத ப�சதத�ன அர/ய�$ம�க மக�தம�வககத தரபபணம சசயத எளளம தணண�ரம வ��� இரறதத�ர. தணண�ர�ல அவர அநதத தரபபணதரதச சசயத�ர எனபரதவ�/க கணண�ர�ல சசயத�ர எனபதத சப�ரததம�ய�ரககம. ர�L�ர�மனம த�ய தநரதகதக சசயதற�ய�த தரபபணதரத மக�தம�வகக�கச சசயத�ன. மதத�ர$பபனம கரச�ம�யம தரலரய சம�டர/யடததக

Page 134: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

சக�ண/�ரகள.

சத�/ரநத ஆச�ரமதத�ல க�ரலயம, ம�ரலயம ப�ர�ரததரனகளம, பLரனகளம ந/நதன. 'ரவஷணவ Lனதத�'வம 'ரகபத� ர�கவ' ப�/லம இர/வ�/�மல பல ந�டகள ஒலததக சக�ணடரநதன. ததசம ந�ரல கலஙக�ப தப�ய�ரநதத. ஆனம பலதத�ன�லம தய தய�க�ய�ன எ$�ரமக தக�லதத�லம, ப�ரத சதநத�ர யததததகக வE�க�டடய தநரதய�ன மரறவ பல தக�ட மகக$�ன கணக$�ல ந�ரரப சபரகக�யத. மக�தம�வ�ன வ�ழந�$�ல அவர உய�தர�ட இரககம தப�த பண�ய�ன க�ரணம�கவம, தனன/ககதத�ன க�ரணம�கவம சசயயத தயஙக�ய�ரநத ஒர க���யதரத இபதப�த ர�L�ர�மன மனபபரவம�ன ப���யததத�ட சசயத சக�ண/�ன. மனப ஹ��Lன ந�த�கக�க மக�தம� மதரர வநத�ரநததப�த ட.எஸ.எஸ. ர�Lன தனரனக கபப�ட/பட 'க�நத�ர�மன' எனதற தன சபயரர ம�றற�க சக�ணட சகZடடககம அற�வ�தத வ�ட/�ன அவன. ட.எஸ.எஸ. ர�Lன அனற வ�ய தடம�ற� அபபட அரEதததப�த, "இபபடதய தபர வசசககதயன" - எனற அரக�லரநத ரவதத�யந�தயயர சசயத ஆச�ரவ�ததம இனற பலததத�கக கரத�ன�ன அவன. க�நத�தய�ட இநத�ய�வ�ல ஒர ம�சபரம சக�பதம மடநதவ�ட/த�கத தத�னற�யத அவனகக.

*****

ததரதலல ந�னற சவறற� சபறறச சட/சரபய�தல� ப�ரலசமணடதல� அவன பண�ப��ய தவணடம எனற ப�னன�$�ல சக தரலவரகளம, ததசபகதரகளம அவரன எவவ$தவ� வறபறதத�ன�ரகள. அவன த�ரம�னம�க மறததவ�ட/�ன. ஆச�ரமப பண�தய அவன பண�ய�க�யத.

"எலல�ரதம பதவ�க$�லம, ந�றக�லக$�லம தப�ய அமரநதவ�ட/�ல, மக�தம�வ�ன பண�கர$த சத�/ரமடய�த. பத�சனடட வரஷ க�லததககம தமல�க இநத மக�வ�ரததத�ல ந�ஙகள ஈடபடத/�ம. பயன க�ர/ததவ�ட/த. கடச�ப பசலக$�லம, ந�றக�லரயப ப�டககம பரபரபப�லம நமத வ�ரதம பஙகபபடடப தப�யவ�/க க/�சதனற த�ன பயபபடக�தறன ந�ன. சதநத�ரம சபறவதறக மன நம எலதல�ரககம அர/ய தவணடய இலடச�யம சதநத�ரம எனற ஒனற�க மடடதம இரநதத. 'சதநத�ரம என ப�றபப��ரம' - எனற த�லகர சக�டதத கரரலதய நம எலல�ரர/ய இதயஙகளம எத�சர�லததன. அர/ய தவணடயரத அர/நதப�ன அனபவ�கக தவணடயரத அனபவ�ககம எலரலகக இபதப�த ந�ம வநத�ரகக�தற�ம. தந�ககஙகளகக�கப தப�ர�டம தப�த இரநத ஒறறரம ப�ரதய�Lனஙகளகக�க சநரஙகம தப�த இரககம� எனபத தப�கப தப�கதத�ன சத��யம. ந�டடகக ந�ன எரதச சசயய தவணடதம� அரத இநத ஆச�ரமதத�ன மலம த�ர�$ம�கச சசயதவன. பதவ�கள ஒர தவர$ தசரவ சசயவத�ல எனககள$ வ�நயதரதயம த�கதரதயம தப�கக�ன�லம தப�கக�வ�/ல�ம. தயவ சசயத எனரன வ�டடவ�டஙகள" எனற�ன அவன. ப�ரகத�ஸவரனம அதத மனந�ரலய�ல த�ன இரநத�ர.

*****

1948-ம வர/க கர/ச�ய�ல ந/நத தரலவர ததரதலல பட/�ப� ச�த�ர�ரமய�வககம, பரதஷ�ததமத�ஸ த�ண/னககம தப�டட கடரமய�ய�ரநதத. த�ண/ன தத�றற�ர. பட/�ப�

Page 135: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

சLய�தத�ர. ப�ரகத�ஸவரதன�, அவதன� அநதக க�ஙக�ரZbககப தப�கவ�லரல. அடதத ஆணட சசனரனய�ல கம�ரச�ம� ர�L�வ�ன மநத���சரப ஏறபட/த.

இநத�ய� மழரமய�ன கடயரச ந�/�க�ய 1950-ஆம வர/ம சசப/மபர ம�தம ந�ஸகக�ல கடய க�ஙக�ரஸன தப�த - ப�ரகத�ஸவரன உ/ல நலங கனற�யத�ல பதகதக�டர/ககப தப�ய கடமபததத�ட தஙக� வ�ட/�ர. உளளரப ப�ரமகரகளம, சக தரலவரகளம வறபறதத�யத�ல, ர�L�ர�மன தட/ மடய�மல ந�ஸக க�ஙக�ரZbககப தப�ய வநத�ன. ந�ஸக க�ஙக�ரஸல த�ண/ன, க�ரப$�ன�, சஙகரர�வ ததவ ஆக�ய மவர தரலவர பதவ�ககப தப�டடய�ட/�ரகள. தப�டடய�டக�றவரக$�ன எணண�கரக அத�கம�க அத�கம�கக கடச�ய�ல உடப�$வகளம அத�கம�கத சத�/ஙகவத�கதவ உணரநத�ன அவன. அநதக க�ஙக�ரஸல த�ண/ன சவறற� சபறற�ர. Lவஹரல�ல தநரவககம அவரககம கரதத தவறப�டகள இரநதத�ல கடச�ககம - மநத��� சரபககம ஒறறரமய�னற� மரணப�டகள வரதம� என எலதல�ரம வரநத�ன�ரகள.

ந�ஸக க�ஙக�ரஸ மடநத அவன த�ரமப�ய தப�த மறறவரகத$�ட மதரர தப�க�மல பதகதக�டர/ தப�யப ப�ரகத�ஸவரரனப ப�ரககக கரத�த த�ரசச�ய�தலதய இறஙக�ன�ன அவன. த�ரமபம தப�த அபபட வநத த�ரமபவத�க மனதப அவரகக எழத�ய�ரநத�ன.

ரய�லலரநத த�ரசச�ய�ல இறஙக�யததம தப��ட தப�ல அநதச சசயத� அவனககத சத��ய வநதத. ப�ரகத�ஸவரன க�லம�க�வ�ட/�ர எனற சத��வ�ககபபட/ தப�த அநதச சசயத�ரய அவன�ல நமப மடயவ�லரல. இத த�ஙக�க சக�ள$ மடய�த அத�ரசச�ய�ய�ரநதத அவனகக. அரச�யலல தன ஆதம�ரததம�ன கரரவயம நணபரரயம தசரதத ஒதர சமயதத�ல இEநதவ�ட/த தப�ல தவதரனரய உணரநத தவ�ததத அவன உள$ம. அவன பதகதக�டர/கக வ�ரரநத�ன. அநதக கடமபதத�னரககப ப�ரகத�ஸவரன�ன மரறவ ம�கப சப��ய அத�ரசச�ய�ய�ரநதத. மஙகலம�ன தத�றறதரதயர/ய ப�ரகத�ஸவரன�ன மரனவ�ரயச சமஙகலக தக�லதத�ல ப�ரததப ப�ரததப பEக�ய�ரநத அவன கணகள, இநதப பத�ய தக�லதரதப ப�ரதத அரத ஏறக மடய�மல தயஙக�ன. ப�ரகத�ஸவரன�ன மரனவ� வரகய�ல தரமயனம�ரகள, தமப�ம�ரகள வசத�ய�னவரக$�க இரநதத�ல அநதக கடமபம எத�ரக�லதரத ம�னம�கக கE�பபத�ல ச�ரமபப/�த எனற தத�னற�யத. உ/ன ப�றநதவரகள அரனவரதம அநத அமம�ளகக ஆறதல�க அபதப�த பதகதக�டர/ய�ல வநத தஙக�ய�ரநத�ரகள. ர�L�ர�மரனப ப�ரததததம ம�ம� சப�றகக மடய�மல அழத வ�ட/�ள. அவள மதரததகக�க மதரரய�ல வநத தரணய�ரநதரத எலல�ம ந�ரனதத�ன அவன.

"உன தமதல சக�ளர$ப ப���யம அவரகக. சத� 'ர�L�, ர�L�'னன உனரனப பதத�தய சச�லலணடரபப�ர. ந� ந�ஸகதலரநத த�ரமப� வர தப�த இஙதக வதரனன மதரரய�தலரநத பறபப/றபபதவ கடத�ச� தப�டடரநதத. ந� த�ரமப� வரதப�த உ/மப ச��ய�ய�டம; உனதன�/தவ மதரர வரல�மன இரநத�ர..."

ர�L�ர�மன ம�ம�கக ஆறதல கற�வ�டடத தன மனதகக அபபட ஆறதல கற�கசக�ள$ மடய�மல கணண�ர வ�ட/�ன.

"எனககதத�ன ம�ம� இலல�தம சர�மப சர�மபக கஷ/ம ம�ம�! வலத ரக ஒடஞச ம�த���தத�ன இன�தம..." எனற சச�லலக சக�ணடரககம தப�தத தமதல தபச மடய�மல தககம சத�ணர/ரய அர/ததத அவனகக. கடதம தப�டட ஆச�ரமதத�லரநத

Page 136: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

கரச�ம�ரயயம மதத�ர$பபரனயம பதகதக�டர/கக வரவரEதத�ன அவன.

***** பதகதக�டர/ய�ல ப�ரகத�ஸவரனர/ய க���யஙகள மடக�றவரர இரநதவ�டட ஆச�ரமததககத த�ரமப�ய ப�னப தககமம தன�ரமயம வ�ட/தவ, ர�L�ர�மனகக ஆச�ரமதத�ல இரபபக சக�ள$�மல உ/மபம மனமம தவ�ததப பறநதன. ப�ரகத�ஸவரரனப தப�ல உலக அனபவமம, மதரமயம, ச�நத கணமமள$ ஒரவர இலல�மல அநத ஆச�ரமதரத ந/ததவத எவவ$வ ச�ரமம�ன க���யம எனபத தப�கப தப�க அவனககத சத��நதத. அவனககச ச�ரமதம சக�டகக�மல எலல� ந�ரவ�கப சப�றபரபயம, கஷ/ஙகர$யம இதவரர அவர த�ஙக�க சக�ணடரநத�ர. இபதப�த எலல�ப சப�றபரபயம அவதன த�ஙக�க சக�ள$ தவணடய�ரநதத. சநரஙக�யவரகளம தவணடயவரகளம ஆதம�ரததம�னவரகளம ஒவசவ�ரவர�கப தப�யக சக�ணடரநத�ரகள. உலக�ல த�ன மடடதம தன�தய ந�றபத தப�னற தவதரனரயச ச�ல தவர$க$�ல உணரநத தன�ரமய�ல கணண�ர வ�ட/�ன அவன.

ரதத�னதவல பததர தப�ய வ�ட/�ர. ச���ததக சக�ணத/ சபணரணக க�பப�றறச சச�லல தவணடய மதரதத�ன த�ய தப�யவ�ட/�ர. மதரமம தப�யவ�ட/�ள! அவரனப தப�னற பலல�ய�ரம இர$ஞரகர$ இநதத ததசபகத� எனற மக�வ�ரதததகக அரEதத மக�தம�வம தப�யவ�ட/�ர. தவலர ச�ரறய�ல அற�மகம�ன ந�$�லரநத கரவ�கவம, நணபர�கவம உ/ன�ரநத உதவ�ய ப�ரகத�ஸவரன தப�யவ�ட/�ர. மன�த L�த�தய அE�நதப�ன ம�தமள$ மய�ன பம�ய�ல தன�தய இரபபத தப�லரநதத அவனகக. தயரதரத மறககவம, தன தமல அனப சசலதத�யவரக$�ன ப���யதரத எலல�ம பக�ரநத, த�ன ப�றர தமல அனப சசலததவம சயநலமறற தசரவகர$ச சசயயம ஒர பத�ய க�லததத தவமன�வன�க ம�ற�ன�ன அவன.

*****

ப�ரதந�ட ப��பரணக கடயரச�க உரபசபறறதன ப�ன ந�டடல ஒவசவ�னற�க வர/ஙகள நகரநதன. ந�டடன ததரதலகளம பத�ய பத�ய மநத��� சரபகளம ம�ற� ம�ற� வநதன. சதநத�ரததகக�கப தப�ர�டய இநத�ய�வ�ல ஒதர ஓர இயககம த�ன இரநதத. ஓதர ஒர தந�ககம த�ன இரநதத. ந�டடகக வநத சதநத�ரம அரச�யலல ச�நத�ககம உ��ரமரயயம கரதத தவறபடம உ��ரமரயயம அ$�ததத. அக�ல இநத�ய ��த�ய�லம, ர�ஜயஙக$�லம பலதவற கடச�கள தத�னற�ன. பலதவற தரலவரகள வநத�ரகள. பலதவற இலடச�யஙகர$க கற�ன�ரகள. சக�ளரககர$ உபததச�தத�ரகள. ஆனமபலதத�ல நமப�கரகயள$ - மக�தம�ரவப தப�னற அரச�யல சதத�ய�கக�ரக� ஒரவரர மடடம ம�ணடம ப�ரககதவ மடய�மலரநதத. அரணககடடகளம ப�ரமம�ண/ம�ன சத�E�றச�ரலகளம உரவ�ய�ன. பள$�களம, கலல��களம, பலகரலககEகஙகளம சபரக�ன. சம�E�வ���ய�க ம�க�ணஙகள ப���நதன. ஒவசவ�ர ப�ரததச சம�E�யம வ$ர வ�யபப$�ககம நலசலணணததத�ட இத சசயயபபட/த. ப��பரணம�க கடயரச அநதஸதப சபறறவ�ட/ இநத�ய�வ�ல சவ$�ந�டட உறவப ப�ரசரனய�ல க�ஷம�ரம, உளந�டட உறவ ந�ரலக$�ல சம�E�யம ந�ரநதரம�ன தர/க$�க ந�னறன. 'சசபபசம�E� பத�சனடட இரநத�லம ச�நதரன ஒனதற' - எனற பல ஆணடகளகக மன ப�ரத� ப�ட ரவதத ஒறறரம சமலல சமலலப தப�ய எததரன சம�E�கள உணத/� அததரனககம அத�கம�ன தவறறரமகளம, சவறபபகளம ப�டவ�தஙகளம சபரக�ன.

Page 137: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

1959-ல க�நத�ர�மன தரலரமய�ல 'ரரல எLbதகஷன ஸ/ட ம�ஷன' ஒனரற இநத�ய அரச�ஙகம ஐதர�பப�வககம அசம��கக�வககம அனபப�ய�ரநதத. இநதப ப�ரய�ணதத�ன தப�த க�நத�ர�மன ம�கவம உறச�கம�ய�ரநத�ர. சவ$�ந�டக$�ன சப�ர$�த�ர வ$ரசச�ரயயம, வ�ஞஞ�ன தவகதரதயம ப�ரககப ப�ரகக இநத�ய� இபபட வ$ரவத எனரறகக எனனம ந�ய�யம�ன கவரல அவர மனதத�ல ப�றநதத. ஸவ�டZரல�நத�லம, சLன�வ�வ�லம இரநத தப�த மக�தம� தர�மன தர�லநரதச சநத�ததப தபச�ய பரEய ந�கழசச�கர$ அஙகள$ ச�ல மத�யவரகள தமம�/ம சச�லலக தகடட, மனம சநக�ழநத�ர அவர. அநதப ப�ரய�ணம மடநத த�ரமப�யதம டலலய�ல ஒர ம�தம தஙக� எலல�த தரலவரகர$யம சநத�ததப தபச�ன�ர அவர. ந�டடபபறஙக$�ல கலவ� வ$ரசச�ககம சத�E�ல வ$ரசச�ககம சசயய தவணடய உ/னடய�ன க���யஙகள பறற� நறரறமபத பககஙகள சக�ண/ அற�கரக ஒனரற அவர கலவ� மநத���ய�/ம சமரபப�தத�ர. சசனரனய�லம மதரரய�லம அவரககப சப��ய வரதவறப அ$�ககபபட/த. ந�டர/ப பறற�ய தன எத�ரக�லக கவரலகர$ அவர அநத வரதவறபகக$�ல மனம த�றநத தபச�ன�ர. மக�தம�வககப ப�னப ஆனம பலதத�லம சதத�யதத�லம சத�ணட சசயவத�லம கவரலயள$ ஒதர சப��யவர�க ஆச���ய வ�தந�ப�ப�தவ ஒரவர மடடதம ம�தம�ரபபத�க அநதச சச�றசப�E�வ�ன தப�த அவர கற�பப�ட/�ர. ஆனம�வ�ன�ல வ�E மயலம பரமபரர தப�யவ�ட/தத� எனற க�நத�ர�மரனப தப�னறவரகள கவரலபபடடக சக�ணடரநத க�லதத�ல வ�தந�ப�ப�தவய�ன சரதவ�தயத தததவஙகளம பம�த�ன இயககமம அவர மனதரதப சப��தம மக�Eச சசயதன. ததச�ய மக� வ�ரதஙகர$ச சசயயம மன�வரக$�ன கர/ச�க சக�ழநத�க வ�தந�ப�ப�தவ அவரககக க�டச�ய$�தத�ர.

க�நத�ர�மன ம�ணடம 1961 ஆம ஆணடன சத�/ககதத�ல க�நத�யச சச�றசப�E�வகள சசயயவம, நலசலணணஙகர$ப பரபபவம, இலஙரகய�லம, சதனக�Eகக ஆச�ய�வ�லம, பரம�வ�லம, ஆஸத�தரலய�வ�லம�க மனற ம�த க�லம சறறப பயணம சசயய தநரநதத. அநதச சறறப ப�ரய�ணம மடநததம ச�ல ம�தஙக$�ல அவரர/ய அறபத�ணட ந�ரறவ வ�E� வநத தசரநதத. ந�ட இரநத ந�ரலய�ல வ�E�ககள சக�ண/�டம மன ந�ரலய�தல�, ம�ரலகள அண�நத சக�ளளம உறச�கதத�தல� அவர இலரல. எவவ$தவ� மறததம தக$�மல நணபரகளம, அவர�ல படதத மனனகக வநதவரகளம, ததசபகதரகளம சசனரனய�ல அநத வ�E�ரவப ப�ரம�தம�க ந/தத� வ�ட/�ரகள. அடதத ம�ததம ஆச�ரமததககத த�ரமப�யதம, தமதம�ட ஆரமப மதல இரநத ஆச�ரமததககப பண�ப��யம மதத�ர$பபரனயம, கரச�ம�ரயயம ப�ர�டட அவர ஒர வ�E� ந/தத�ன�ர. அநத வ�E�வ�ல தஙகர$ப ப�ர�டட அவர மனம வ�டடப தபச�ய தபசச�ன�ல மதத�ர$பபனம கரச�ம�யம மனம சநக�ழநத உரக�ன�ரகள. ஆச�ரமதத�ன ஒர ப�தரயர ஹ�லககப ப�ரகத�ஸவரன�ன சபயரர ரவததப 'ப�ரகத�ஸவரன ஹ�ல' எனற கபப�/ச சசயத�ரநத�ர அவர. மதரதத�ன ந�ரனரவதய� தன இதயததகக மடடதம சச�நதம�ன அநதரஙகம�க ரவததக சக�ணடவ�ட/�ர.

அடதத ஆணடன சத�/ககதத�ல அவர ந�ண/ ந�டக$�க எழத� வநத... 'ரம கன/�� - ப�ஸட அணட பசரசZனட' - எனற பததகதத�ன இரணட ப�கஙகளம சவ$�ய�/பபட/ன. உளந�டடலம சவ$�ந�டடலம பலரர/ய ப�ர�டடககர$ப சபறறத அநத நல. 'ம�கவம பயனப/த தகக நரலப பயனப/ தவணடய சமயதத�ல ந�டடகக அ$�தத�ரகக�ற�ரகள' - எனற Lவஹரல�ல தநர அரதப படததவ�டட எழத�ய�ரநத�ர. க�நத�ர�மன அநதப ப�ர�டடல உள$ம க$�ரநத�ர. அநதப பததகதத�ல இநத�ய�வ�ல இரணட சக�பதஙகள

Page 138: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

அறபதம�கச ச�தத��ககபபடடரநதன. சரத�ர பத/லன மரறவ வரர உள$ க�லம அநத நலல கறபபடடரநதத.

சதத�ய தசவ�ச�ரமதத�ன க/நத க�லதரதச தசரநத வர/ஙக$�ல எததரனதய� தபர படதத சவ$�தயற�ச சமகதத�ல கலநத வ�ட/�ரகள. க�நத�ர�மன அநத ஆச�ரமதத�ல பல எ$�ய த�ரமணஙகர$யம ந/தத� ரவதத�ர. அவறற�ல ச�ல மனம வ�ரமப�ச சசயத சக�ண/ அனப�ன அடபபர/ரயக சக�ண/ கலபப மணஙகள. பலரகக வ�ழகரக வE�க�டடய�க அரமயம நடப�னரம, பEக�யவரகளம, அனபரகளம, அவரரச சழநத�ரநத க�லஙக$�ல சச�நத மனதத�ன தயரஙகர$ அவர மறகக மடநதத. தவரல க�ர/கக�மல கஷ/பபட/ எததரனதய� த�றரமயள$ இர$ஞரகளகக அவர�ல தவரல க�ர/ததன. இ$ரமய�ல வE� தவற�ய இர$ஞரகளககம யவத�களககம, த�ரநதவம வ�Eவம வ�யபபக க�ர/ததத. அவரர/ய ச�நதமயம�ன பனச���பப�தலதய த�ரநத�யவரகள பலர; தபச�க தகடடத த�ரநத�யவரகள பலர; க/ இரநத ஆச�ரம வ�ழவ�ல பEக�ப பEக�ப பணபட/வரகள ச�லர. சதத�ய தசவ�ச�ரமதரத எபபட ஆககதவணடசமனற ஒர க�லதத�ல அவரம ப�ரகத�ஸவரனம கனவ கண/�ரகத$� அநதக கனவ இனற நனவ�க�வ�ட/த. அவர அநதக கனவ நனவ�க�யரத இரநத ப�ரததக சக�ணடரநத�ர. ப�ரகத�ஸவரனககதத�ன, ப�வம இரத இரநத ப�ரககக சக�டதத ரவககவ�லரல. ந�டடன அடதத தபரத�ரசச�ய�க Lவஹரல�ல தநரவ�ன மரணம தநரநதத. அனற தன ர/��ய�ல க�ழககண/வ�ற எழத�ன�ர அவர:

'ததசதத�ன தர�L�க கனவ அE�நதவ�ட/த. தர�L� இதழகர$த த�றநத தபச�ய வ�ய இன�ப தபச�த. தர�L�பபக ரககள இன� பண� ப��ய�. 'எனககப ப�ன என சம�E�ரய தநர தபசவ�ர' எனற ய�ரரப பறற�ப சபரரமய�க மக�தம� சச�லலவ�டடப தப�ய�ரநத�தர� அநத இன�ய வ���சம ப�ரத ந�டடல இனற மரறநத வ�ட/த.'

Lவஹரல�ல தநரவககப ப�ன வலரம வ�யநத தரலரம - ததசம மழவதம சசவ�ச�யககம ஒர தரலரம இலல�மற தப�யவ�ட/த. ல�லபகதர ச�ஸத��� வநத�ர. ந�ட மழவதம சம�E�க க�$ரசச� த�ய�யப பரவ�யத; அவசரபப/ தவண/�ததறக அவசரபபடட கலகதரத வ�ஙக�க கடடக சக�ள$ தநரநதத. ததச�ய ஒரரமபப�ட சம�E�ப ப�ரசரனய�ல ச�னன� ப�னனம�க�வ�டம தப�லரநதத. வ/ககம, சதறகம இரணநத மனபப�னரமதய�டரககப ப�டபடம ந�ய�யம�ன சசலவ�ககள$ தரலரம இலரல. பஞசச�லக கரம ந�டடய இநத�ய�வ�ன க�ரல வ���வ�டட வ�டடரநதத ச�ன�.

தப�ர�ட/ஙக$�ன மரற ம�ற�யத. சதநத�ரததகக மனப சதத�ய�க�ரகமம, த�ய�கவணரவம ப�றரர மனஙகன�ய ரவபபதறக�கத தனரனத தனபறதத�க சக�ளளதலம அ/ஙக�ய ச�தவகப தப�ர மரற இரநதத. படபபடய�கத த�ய�க மனபப�னரம கரறநத தவணடயரதத தனபறதத�ப சபறல�ம எனற அசர மனபப�னரம ச�ல பகத�க$�ல வநதவ�ட/த. ஒர சதத�ய�கக�ரக�ககத தனரனக சக�னற சக�ளளம பலம தவணடசமனற�ர மக�தம�. ததரவரய அர/யப ப�றரரக சக�லலல�ம எனற ந�ரனககம$வகக ம�ற�ய�ரநதத ந�ட. ஒவசவ�ர ர�ஜயததககம தன சய நனரமக$�ல மடடதம பறற வ�ழநதத. வ/கதக உள$வரக$�ன அவசர மனபப�னரமய�ல எலல�ம கEபபம�க� வ�ட/த. ப�க�ஸத�ன ஆகக�ரம�பபம சத�/ரநத த�ஷகணட சநத�பபம தநரநதத. ஆகக�ரம�பப தவர$ய�ல மடடம சம�E� தபதம, ம�ந�ல தபதஙகர$ மறநத, அபரவம�கவம அவசரம�கவம ந�டடல ஓர ஒறறரம உணரவ சதனபட/த. த�ஷகணடல எத�ரப�ர�த வ�தம�க ச�ஸத��� மரறநத�ர. தநரவ�ன மரறரவ ஈடசசயவத தப�ல வநத ரத��யச�லயம மரறயதவ

Page 139: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

இநத�ய�வ�ன எத�ரக�லதரதப பறற�க கவரலப பட/�ரகள சப��யவரகள. க�நத�ர�மன ம�ணடம கலககம அர/நத�ர.

சமலல சமலல ந�டடல ஓர அரமத�ய�னரம உரவ�ய�றற. அறபத வரஷஙகளககம தமல�கக கடடகக�தத வ$ரதத ததச�ய மக�வ�ரதம இரபத வரஷஙக$�ல படபபடய�கப பலவனமர/நதத. பனனற மக�னக$�ன எணணறற த�ய�கஙகர$ அஸத�வ�ரம தப�டடக கடடய சதநத�ர ம�$�ரகய�ல தசகள அர/யத சத�/ஙக�ய�ரநதன. அனபம, கரரணயம சதத�யமம�க�ய ச�றநத சம�E�க$�ன சப�ரர$ உணரநத ந�டடல, தபசம சம�E�க$�ல தவறப�டகள ப�றநதவ�ட/ன. அரச�யலவ�த�க$�ர/தய த�ய�க மனபப�னரம தப�யவ�ட/த. ததரதலல Lய�பபதம, Lய�ததப�ன உ/தன அடதத ததரதலல Lய�ககம வE� வரககர$ தய�ச�பபதம�க ம�ற�வ�ட/�ரகள. அவரகள வறரமரய, பச�ரய, அற�ய�ரமரய Lய�கக தவணடசமனற சதநத�ரம சபறமன இரநத த�கம, சதநத�ரம சபறற ப�ன ததரதலக$�ல Lய�ககம சவறம ஆரசய�க மடடதம வநத ம�நதத. பணமள$வரகத$ ததரதலக$�ல ந�றக மடயசமனறம ஆய�றற.

சதத�ய தசவ�ச�ரமதத�ன ஒர மரலய�லரநத சசயத�தத�ளக$�ல ந�டட ந/பபககர$ப படககம தப�சதலல�ம கணண�ர வடதத�ர க�நத�ர�மன. ஒர ந�சசயம�ன நலல க���யம அலலத சப�தகக���யம ததரதலல Lய�கக இர/யற�க இரககம எனற�ல அரதச சசயயத தயஙகவதம, ஒர ந�சசயம�ன சகட/ க���யம அலலத சப�த நனரமகக இர/யற�ன க���யம ததரதலல Lய�கக உதவ�ய�க இரககம எனற�ல அரத உ/தன சசயத வ�டவதம�க ம�ற�யத அரச�யல. சதநத�ரப தப�ர�ட/க க�லதத�ல இரநத ஆதம பலமம சதத�ய தவடரகயம, வ�டடக சக�டககம மனபப�னரமயம எஙதக தப�ய�ன எனதற சத��யவ�லரல.

பல வர/ஙகளகக மன ப�ரகத�ஸவரன தனன�/ம கற�ய ஒர கரதரத இபதப�த ம�கவம கவரலதய�ட ந�ரனவ கரநத�ர க�நத�ர�மன.

"க�நத�மக�ரனப தப�ல ஆதம பலதரத நமப�ச சசயலல இறஙகக�றவரகளம இலல�மற தப�ய சப�ஷ சநத�ர தப�ரZப தப�ல மனவலரமரயயம உ/ல வலரமரயயம நமப�ச சசயலல இறஙகக�றவரகளம இலல�மற தப�யவ�ட/�ல ந�ர$ய இநத�ய�ரவ எனன�ல ந�ரனககதவ மடயவ�லரல." -

அனற எனதற� அவர கற�ய வ�ரதரதகள இனரறய ந�ரலரமககத த�ரகக த��சனம தப�ல அரமநத�ரநதன. ஆதம பலமம, வரமம ஒர பறம இரககடடம, க�நத�தய�டம சப�ஷ தப�Zb/னம அநதத தரலமரற தப�யவ�ட/சதனதற ரவததக சக�ளதவ�ம. வ�கக ந�ணயமம சதத�யதத�ல பறறமள$ ஓர அரச�யல வ�த�ரயய�வத இஙதக சநத�கக மடய�மலரகக�றதத! ம�ணவரகர$க கடச� அரச�யலல ஈடபடததக க/�சதனற க�நத� சச�னன�ர. இனற ஒவசவ�ர கடச�யம ம�னகளகக வரல வசவத தப�ல கலவ�க க/லலரநத அரச�யல கரரகக வரல வச� ம�ணவரகர$ இழகக�னறன. படபபக சகடக�றத. ஏரEப சபறதற�ரகள கவரல அர/க�ற�ரகள. கடடபப�ட எலல�த த�ரசய�லம கரலக�றத. மததவரகர$ மத�பபத�லரல. க�ரண க���யததத�ட ந�த�னம�க வ�வ�த�ககதவ� ச�நத�ககதவ� சப�றரம இலரல. சவள$தத�ல ம�தபபத தப�ல தவ�கக�ற�ரகள. எஙகம எலல�ரம சநதரபபவ�த�களம, ததசத ததர�க�களம, சமக வ�தர�த�களம எஙதக எநதக கEபபம ந/நத�லம அரதத தஙகளககச ச�தகம�கப பயனபடதத�க சக�ள$க க�தத�ரகக�ற�ரகள. சப�தக க���யஙக$�ல ச�ரதரத கரறநதவ�ட/த. க�நத�ர�மன ம�கவம மனம சந�நத

Page 140: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

தப�ய�ரநத�ர. 'ரம கன/�� ப�ஸட அணட ப�சரசZனட' பததகதத�ன மனற�வத ப�கம சவ$�ய�ய�றற. 1967 சப�தத ததரதல வரர உள$ ந�ரலரமகளம, ப�றவம, பததகதத�ல அ/ஙக�ய�ரநதன. பலல�ய�ரம சதர ரமலகர$ச ச�ன�வககப பற� சக�டதத�ரககம தயரதரதப பறற� மனம சநக�E எழத�ய�ரநத�ர நலல. பணததகக�கவம பதவ�கக�கவம கடச� ம�றம கயரம கணடககபபடடரநதத. படததவரகள வ�வரம சத��நதவரகள கடச� ம�றவத ந�டடன Lனந�யகததகக இரEககம அவம�னம�கம எனற அநத நலல அவர ம�கவம வரநத�ய�ரநத�ர.

1967 ககப ப�றக ந�டடன பல ம�ந�லஙக$�ல கடட அரச�ஙகஙகளம, ம�ற� ம�ற� மநத��� சரப கவ�ழதலம, த�னம ஒர கடச� ம�றதலம, ம�ணவரகள தப�ர�ட/மம சத�E�ல அரமத�ய�னரமயம ந�லவ�ன. பலவனம�ன ந�டடத தரலரம எலல�வறரறயம த�ரகக வE�ய�னற�த தவ�ததத.

"இரறவ�! மகதத�ன ஒர சக�பததரதப ப�ரதத வ�டத/ன. கவரலகர$த தரம ஒர க�லம எத�தர சத��க�றத. மக�தம�வ�ன கணகள எநத இநத�ய�ரவப ப�ரதத�ல ரததக கணண�ர ச�நததம� அநத இநத�ய�ரவ ந�ன இரநத ப�ரகக தந��டட வ�/�மல எனரன அரEததக சக�ணடவ�ட" எனற சத� க�லமம இரறவரனப ப�ர�ரதத�பபத அவர வEககம�ய�ரநதத. அடககட சநஞச வலய�லம ரததக சக�த�பப�லம அவஸரதபபட/�ர அவர. ந�டம தரலவரகளம, இ$ம தரலமரறயம அவர ஒரவர இரகக�ற�ர எனபரதப பறற�க கவரலபப/�த தவகதத�ல எஙதக� தப�யக சக�ணடரநத�லம, அவர ந�டர/ப பறற�யம, தரலவரகர$ப பறற�யம, இ$ம தரலமரறரயப பறற�யதம கவரலபபடடச ச�நத�தத�ர. அற�கரககள வ�ட/�ர. பதத���ரகக$�ல கடடரரகள எழத�ன�ர. ஆதம�வ�ன�ல வ�ழநதவரக$�ன ந�த�னம�ன தரலமரற சமலல சமலல மரறவரதயம, மனதத�ன�ல - உ/மப�ன�ல வ$ரம தரலமரற பரபரபப�க எத�தர எழவரதயம கணட சநஞச தடதத�ர அவர.

எஙசகஙதக� ரய�லகள கவ�ழககபபடதலம பஸகள எ��ககபபடதலம�கப பதத���ரகக$�ல படதத ஒவசவ�ர சசயத�யம அவரரத த$ரதத� ஒடஙகச சசயதன. அனபம, கரரணயம, சதத�யமம, சபடசமம ந�ரறநத இநத�ய�ரவ அவர கணகள ததடன. உத�ச�னமம, சவறபபம, கதர�தமம, மன�தத தனரமகக மகக�யததவம அ$�கக�த சவறம ததரதல தவடர/ய�டம கடச�களம ந�ரறநத இநத�ய�த�ன எத�தர சத��யத சத�/ஙக�யத. ததசதரத எணண�ப பல இரவகள உறஙக�மல தவ�தத�ர அவர. ப�ரகக வநத ப�ரமகரக$�/ம எலல�ம கவரலபபட/�ர. தம வயரத ஒதத சரதவ�தயத தரலவரகளககக கடதஙகள எழத�ன�ர. க�நத�யமம சக�பபத தனரமயம இநத�ய மணண�ல மரறவத தப�ல தத�னறம தப�த எஙதக� அத உய�ர சபறவத ப��நதத. ஆயத பலதரதச சக�பபத தனரமய�ல எத�ரசக�ண/ சசகதக�ஸதல�தவகக�ய�ரவ ரஷய� ஆகக�ரம�தத சசயத� சவ$�ய�ன த�னததனற அவர தம ர/��ய�ல க�தE வரம�ற எழத�ன�ர.

'ஏ சசக ந�த/! ஒர க�லதத�ல இடலர உன சதநத�ர சநஞச�ல ம�த�தத�ன. இனதற� 'வ�யடந�ம�ல மன�தததனரம க�பப�றறபப/தவணடம' எனற கற�க சக�ணத/ எழபத�ய�ரம ரஷயரகள தபப�கக�கத$�ட கனம�ன படஸ க�லக$�ல அழததம�க உன சதநத�ர சநஞரச ம�த�ததக சக�ணட ந�றக�ற�ரகள. 'தறக�பபகக அடததவரனக சக�லலம சகத� ததரவ இலரல. த�தன ச�வதறக��ய மன உறத�த�ன ததரவ' எனற எஙகள மக�தம� கற�ய உறத� உனகக இனற இரகக�றத. ந� அறதத�ன�ல சவலவ�ய! உனரன எத�ரககம மறமம,

Page 141: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

சக�டரமகளம ந�சசயம�ய அE�யம...'

இத பறற�ப பதத���ரககளகக அவர ஓர அற�கரகயம வ�டதத�ர. சம�E� வ�ஷயதத�ல அவசர மனபப�னரம க�ட/�மல சதனன�நத�யரக$�ன உணரசச�களகக மத�பப$�ககம�ற ப�ரதம மநத���கக ஒர கடதமம, வனமரறக$�ல இறஙகவரதத தவ�ரககம�ற ம�ணவரகர$ தவணடப பதத���ரககளகக ஓர அற�கரகயம அனபப�ன�ர. அவ��/ம�ரநத சவ$� உலகககக க�ர/தத கர/ச� உரரகள இரவத�ன. இதறகப ப�னப அவர அற�கரககள வ�/வ�லரல. ப�ரசஙகஙகள சசயயவ�லரல. அற�வரரகள கறவ�லரல.

அனற மதரதத�ன ச�ர�ரதத த�னம. க/நத இரபத ஆணடகளககம தமல�க இநத த�னததனற தவற�மல ந�கமஙகலம தப�யத த�ரமபவத அவர வEககம�ய�ரநத�ரகக�றத. அனறம அத�க�ரலய�தலதய அவர ந�கமஙகலம தப�ய�ரநத�ர. பகல மழவதம அஙதகதய இரநதவ�டட ம�ரலய�ல ஆச�ரமம த�ரமப�ன�ர. த�ரமபம தப�த இரபத வரஷஙகளககம தமல�கத த�ஙக�ய தச�கம த�டசரனற கனபபத தப�ல ஓர உணரவ அவர உளத$ உநத�யத.

ஆச�ரமம த�ரமப�யதம - தமரLய�ல ம�தம�ரநத ரபலக$�ல கற�பப எழத�க ரகசய�பபம�ட/�ர. ஆச�ரம ந�ரவ�க தவரலக$�க மதத�ர$பபன�/மம கரச�ம�ய�/மம ச�ற�த தநரம தபச�ன�ர. க���யத��ச� ந�ர�யண ர�ரவக கபப�டட 'சபணடங' ஆக இரநத கடதஙகளககப பத�ல கற� எழத�க சக�ள$ச சசயத�ர. அத மடநததம ஓர அரர மண� தநரம சரகக�வ�ல நல நறற�ர. ஆச�ரமததப ரபயன ஒரவன அவரரப ப�ரகக வநத�ன. அவதன�ட பதத ந�ம�ஷம தபச� அனபப�ன�ர. ந�கமஙகலம தப�யவ�டட வநத ந�ரனவகர$ ர/��ய�ல எழத�ன�ர.

தஙகமன வEககம�கப படககம க�ரதப பகத�ரயப படதததப�தம, படகரகரய தந�கக� ந/நத தப�தம சநஞச த�ஙக மடய�மல வலததத. மறபட த�ரமப�ப தப�ய அரறக தக�டய�ல ஒர தமர/ய�ல ரவககபபடடரநத அநத வரணரய எடதத வநத கண ப�ரரவய�ல படமபட படகரககக அரதக க�/நத சபஞச�னதமல ரவததக சக�ண/�ர. Lனனல வE�தய ந�ல� ஒ$�ய�ல மரலகளம, ஓர/க கரரயம, மரஙகளம அEக�கவம ந�சபதம�கவம அவரரதய ப�ரததக சக�ணடரபபத தப�ல தத�னற�ன. ஓர/ ந�ர கலகலசவனற ப�யம Lலதரஙக ஒலய�கத சத�ரலவ�ல சமதவ�கக தகடடக சக�ணடரநதத. ந�ல�கக�லதத மனன�ரவ�ன சசfநத��யஙகள அரமத�ய�ன அநத ஆச�ரமதரதச சறற�லம சழநத�ரநதன. ந�சபததத�ன அரததம�லல�த சஙக�தம தப�ல க�றற வச�க சக�ணடரநதத. தமகஙகள இலல�த ந�ல ந�ரகக$ம தப�ல ந�ல�ரவச சறற�ய ஆக�யம க$ஙகமறறத சத��நதரத Lனனல வE�ய�கப ப�ரதத�ர அவர.

எஙக�ரநதத� 'சதலயதலத ர�ம� பகத� ம�ரககம' - எனற ஒர கரல ம�ரதவ�க அவர சசவ�க$�ல வநத பவ�தழக$�யச சச�றகர$ உத�ரபபத தப�ல உணரநத தப�த, அவரர/ய சநஞச தமலம த�ஙக மடய�மல வலததத. ந�ல�கக�லதத மனன�ரவ�ன தச�ரபகளம ஆக�யதத�ன ந�லந�ற சசfப�கக�யஙகளம, ஓர/ ந���ன உரவம�லல�த தபசசம, அநர�கதத�ன சபதச�பனஙகர$ உணரததம சதனறலம எலல�தம சஙக�தம�ய ந�ரறநத தவ�பபத தப�ல மனததள உணரநத�ர அவர.

அவர ப�ரததக சக�ணடரககம தப�தத அநத வரணய�ல வர$கள அண�நத தநதந�றக ரககள சமலல வநத ஸவர Lத�கர$யம, ர�க ததவரதகர$யம ம�ரதவ�கத த/வ�க

Page 142: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

சக�டபபத தப�ல ம�டடன. அநத ஒலகள அவரர/ய ஆதம�ரவத சத�டட அரEததன. வரணககம அபப�ல மக�தம�வ�ன ப/மம - 'சதத�ய�கக�ரகம எனபத எலல�க க�லததககம சப�ரநத� வரககடய ந�யத�' எனற வ�கக�யமம மஙகல�கத சத��நதன. ப�ரரவ மஙக�க சக�ணத/ வநதத. ச��ரம சமதவ�வத தப�ல இதலச�ய�ரநதத. சசவ�க$�ல ஒலதத ர�கஙக$�லம, கணக$�ல மஙக�ய மக�தம�வ�ன ப/தத�லம�க இதயம சமலல சமலலக கரரநதத.

எலரலய�லல�ததத�ர க�டடர/ - நள இரச$னறம ஒ$�சயனறம சச�லல ஒண�ததத�ர மயககததத - இ$ம தச�கககய�ல ஒனற�ரசகக�றத - அதன தச�கம மழதம சத��யத�ரல சவட மழதம ப��யத�ரல சத�லரலப பEங க�லமதல�ய - எரனத ததடத தவ�தத கரல சச�லரலக கரEத த�ளஙகரல ஒர தச�கம மத�ரநத மத�ரநதற�ப பலல�ய�ர மE�கள சத�/ரநத ப�டப பச�தத கய�லன கரல...

எனற எபதப�தத� - தன�ரமயம தச�கமம உநத�ப ப�றநத அநதக கவ�ரத சமலலய சத�ன�ய�ல க�தரதக தகடக�றத. இபதப�த உணரமய�ல இநதக கரலன சத�ன�ய�தலதய ஒர பச� சத��க�றத. பலல�ய�ரம ஊE�கள ப�டய பச� சத��க�றத. இரளம ஒ$�யம ப��ய�த மயககதத�ல அககரல வரக�ற இ/ததககத ததடப தப�க தவணடம தப�ல இரகக�றத. தப�கத சத�/ஙக�ய ப�ரததய� மடவ�லல�தத�ய�ரநதத. எட/�த சத�ரலவ�லரநத தகடகம அநதக கரலன ப�றபப�/ம வரர ததடக சக�ணட தப�கமதப�தத அநத அவசரதத�ல ச��ரம தவற� ஆனம� ந/நத தப�கத சத�/ஙகக�றத. ஆனம�வ�ன ய�தத�ரர ஆரமபம�கம தப�தத தகடக�னற கரல ம�கம�க அரக�ல வநத வ�ட/த தப�லரநதத. இர$�லரநத ஒ$�ககப தப�வத ப��நதத. தககதத�லரநத மக�ழசச�ககப தப�வத சத��நத தச�கமம சவடகளம ப��நதன. தனரனத ததடம கரல எத எனறம ப��நதத; சத��நதத. கர/ச�ய�கத சத��நத உரவமம, ஒலதத ர�கஙகளம, அ$�தத பனனரகயம ச�நதமம மடடதம மகதத�ல அபபடதய பத�நதன.

பதத பத�ரனநத ந�ம�ஷஙகளககப ப�ன வ�$கககர$ அரணபபதறக�க ந�ர�யணர�வ அஙதக வநததப�த சப��யவர இரச$னறம ஒ$�சயனறம ப��ய�த உலக�றகப தப�ய�ரநத�ர. இர$�லரநத ஒ$�ரய அர/நத�ரநத�ர. அவர ஒ$�ரய அர/நத தப�த ஆச�ரமம இரண/த; அழதத; தவ�ததத. பல நற கரலகள கதற�ன. கணகள சநக�ழநதன.

*****

மதத�ர$பபன தமமர/ய மபரபயம, த$ரசச�ரயயம சப�ரடபடதத�மல அடககட உ/ன�ரநத பல வ�ஷயஙகர$க கற�யத�லம ர/��க$�ன கற�பபககள ஓர$வ சப��யவ��ன

Page 143: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

ந�ரனவகர$யம, அவவபதப�த கரத�ய கரததககர$யம அற�நதத�லம, எனன�ல மடநத வரர இநதக கரதரய எழத�வ�டத/ன. எழத� மடநததம ந�ர�யணர�வம, கரச�ம�யம இரதப படததப ப�ரததச ச�ல த�ரததஙகர$ச சச�னன�ரகள. அநதத த�ரததஙகர$யம சசயத�ய�றற.

சதத�ய தசவ�ச�ரமதரத அரமககம தப�தம, ப�னன�லம, சப��யவர க�நத�ர�மனககம ப�ரகத�ஸவரனககம சகடதலகள பல சசயத ச�லரரப பறற�க கரதய�ல எழத�ய�ரநததன. மதத�ர$பபன அபபகத�கர$ ந�கக�வ�டம�ற தவணடன�ர.

"அவன கரரணயம, அனபதம சபரக வ�ழநதவன. அவனர/ய கரதய�ல சகட/வரகர$த தறறவரதக க/ அவன வ�ரமபம�ட/�ன. தவ�ரவம ஒர சக�பததத�ன த�ய�க�கள அரனவரம அவரகள மக�வ�ரததரத அவரகளகக அ$�தத மக�தம�வம இநதக கரதய�ல வரக�ற�ரகள. அவரகள எலல�ரம வரக�ற கரதய�ல ச�நதமம சதத�யமதம ந�ரமப�ய�ரககடடம. பல இ/ஙகர$ ஒர கரதய�கதவ ச�தத��தத வ�டடரகள. ச�ல இ/ஙக$�ல மடடம அதறக வ�த�வ�லகக�கக சகட/வரகர$ப பறற�ய உணரமகர$ச சச�லவ�தனன? அரத வ�டடவ�ட/�லம இதன சரவ கரறய�த! இநதக கரதகக வ�லலனகத$ தவண/�ம." -

ந�ன அதறக ஒபபக சக�ணட அபபடதய சசயத வ�டத/ன. க�நத�ர�மதன�ட பEக�ய மதத�ர$பபன க�நத�ர�மரன வ�/ வயத மததவர�ய�ரநதம, அவரரதய தமத கரவ�கக கரத�ன�ர. கணக$�ல ஒ$� ம�னன ம�னன அவரரப பறற�ப தபச�ன�ர:

"எஙகர$ இநத தந�னப�ல ஈடபடதத�யவதன அவன த�ன! எததரனதய� தச�ரவ�ன தவர$க$�ல அவனர/ய பனனரகதய எஙகர$ உறச�கபபடதத�ய�ரகக�றத. ந�ஙகள எலல�ம சர�மபப ப�றக�லதத�ல இஙக வநத பEக�ன�ரகள. வ/ககச ச�தத�ரர வத�த த�லகர ததச�ய வ�சகச�ரல ம�டய�ல ஒதர ப�ய�ல படதத ந�$�லரநத அவதன�ட பEக�ய�ரகதகன ந�ன. அவரனப தப�ல வ�ச�லம�ன மனச பர/சசவரன இன�தம எபபப ப�ரககப தப�தறனதன சத��யதல. ந�ரனசசரதச ச�த�சச மடகக�ற மதன�பலம அவனககணட. மதரம தப�னபதப� அநத த�/ மனதரதயம இEநத தவ�சச�ன அவன. பல வ�ததத�ல அவன ததசபகத�கக அவள த�ன தணடதல. அவளர/ய ப���யமத�ன அவரனப பல ச�தரனகளககத தணடயதனன சச�லலணம. Lம�ன கடமபதரத, ந�ன சச�னனரதக தகடட, சர�மப நலலவஙக$� ம�றற� எழத�ய�ரகக�ஙக. Lம�நத�ர க�லம�னபப அநத Lம�நத���ண� அமம� சமம� இரநத�லம, வ���சஙக - ம�நதத�பப மதரததககப ப�தத�யரத ஆக மடய�தனன - ரமனர லடடதகஷன சடதப�டட வரதசச�ஙக. தகடக�றவஙக தபசரசக தகடடக சக�ஞச ந�ள ஆட/ம� ஆடன�ஙக. ஆச�ரமததகக எததரனதய� தச�தரன வநதத. அசதலல�ம உலகததககத சத��ய�த. அததரன ஏன? மதரமன ஒரதத�தய�/ ப���யதததல மழக� எழநதத�ன க�நத�ர�மன சப��ய சப��ய க���யஙகர$ச ச�த�ககம சகத� சபறற�ன எனபத க/ உலகததகக அத�கம சத��ய�த. க�நத�ர�மனம அவளககக கர/ச� வரர ஆதமபரவம�கதத�ன நனற� சசலதத�ன�ன. தப�கடடம; ந�ஙக இரதக கரதய� எழத�னத�தல எனகக சர�மப சநதத�ஷம. எஙகள தரலமரறய�ன ததசபகதரகள எலல�ரதம இநதக கரதய�தல கத�ப�தத�ரஙக$�க வர�ஙக. சரணட தரலமரறகர$ச சநத�கக வசச�ரகக�ஙக... அதகக�க உஙகளகக சர�மப நனற� சச�லலணம" - எனற�ர மதத�ர$பபன.

"சப��யவரகக ந�ன எவவ$தவ� நனற�க க/ன படடரகதகன. இசதனன ச�த�ரணம�ன

Page 144: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

ப�ரத�யபக�ரம க/ இலதல. ந�ன எழத�வ�ட/�ல இனனம சக�ஞச ந�ளதல தவற ய�ர�வத இரத எழததத�ன சசயவ�ஙக - ஆன� இரத எழதற உ��ரமரய அவதர எனககக சக�டதத�ரநத�ர எனபதறக�கதவ ந�ன சபரரமபப/தறன. கரதய�தல க/ ந�ன ம�ணவ வ�ழவ�லரநத அவரரச சநத�ததப பEகத சத�/ஙக�ய க�லதரதயம ந�ன ஒர பதத���ரகய�$ன�க வர அவர ஊககம$�தத எனகக உதவ�யரதயம தவணமதன எழத�ககரல. ந�தன இரத எழத�னதன�தல எனரனப பதத�ச சச�லலகக தவண/�மன வ�டடவ�டத/ன" எனற ந�ன மதத�ர$பபனககப பத�ல கற�தனன. அவர தரலபரபப பறற�ப ப�ரஸத�ப�தத�ர;

"இநத கரதகக ந�ஙக 'மக�வ�ரதம'தன தபர வசச�ரககணம."

"வசச�ரககல�ம; ஆன�ல இத�தல வரரவஙக எலதல�ரம ச��ர சகதரதயம, உ/மப�ன ததரவகர$யம சப��த�க மத�கக�மல ஆதமபலதத�ன�தல ததசததகக�க உரEகக�ற�ஙக. அதன�தல, இநதப தபதர சப�ரததம�ய�ரககமன ந�ரனசதசன ந�ன" எனற அவரககச சம�த�னம சச�னதனன.

"மதரதரத சநரனசச இபபடப தபர வசச�ஙகத$�னன தத�னற�யத எனகக."

"அபபடயம ந�ன ந�ரனதததணட. உஙகள கரததபபடப ப�ரதத�லம அவள க�நத�ர�மனகக�கச சசயத வ�ரததரததய இதன கத�ப�தத�ரஙகள அரனவ��ன வ�ரதஙகளககம தமல�ன வ�ரதம�க ந�ன ந�ரனகக�தறன."

ந�ன கற�யரதக தகடட மதத�ர$பபன பனமறவல பதத�ர. ஆச�ரமதத�ல எலல���/மம சச�லலக சக�ணட பறபபடமன ம�ணடம கர/ச�ய�கப சப��யவ��ன அரறககப தப�ய அநத வரணரயயம அவரர/ய கடடரலயம, சப�ரடகர$யம, ர/��கர$யம ப�ரதததன.

இரணயறற சக�பததத�ன ந�ரனவச ச�னனஙக$�க அரவ தத�னற�ன. 'மறபடயம ப�ரத ம�த�வ�ன மகதத�ல பனமறவல பககச சசயய இபபட மக�வ�ரதஙகர$ நமபக�றவரகள தத�னற தவணடம. பன� உரக� இமயம அE�நத வ�/கக/�த; அE�யவம அE�ய�த. கஙரக ப�றககம; ப�றகக தவணடம. எநத மணண�ல இறஙகம ஒவசவ�ர மரEத த$�யம கஙரகய�க�றதத� அநத மக�னக$�ன த�ய�கஙகள, இநதப ப�ரத பணண�ய பம�ய�ல உரம�ய�ரநத எத�ரக�லப பய�ர எனற சபடசதரத வ$ரகக தவணடம' எனற ப�ர�ரததரனதய�ட அஙக�ரநத பறபபடத/ன ந�ன. இநதக கரதரயப படககம வ�சகர ந�ரனவ�லம அநதரஙக சதத�தய�ட இதத ப�ர�ரததரன ஏறப/ தவணடசமனற ப��பரணம�க ந�ன ஆரசபபடக�தறன.

*****

ந�னக ம�தஙகளககப ப�ன இநதக கரதய�ன அசச�ன மதறப�ரத�தய�ட ம�ணடம ஆச�ரமதத�றகச சசனதறன. 'ஆதம�வ�ன ர�கஙகள' மதற ப�ரத�ரயப சப��யவர க�நத�ர�மன�ன அரறய�ல, மதரதத�ன அநத வரண அரதக சக�ணட தப�ய ரவதத�தல அரத அவ��/ம சமரபப�ததத�க எனககள ஒர ப�வரன தத�னற�யத. அவவ�ற சசயய வ�ரமப�தனன ந�ன.

அபபடதய சசயததப�த அநத வரணய�ல தம�னம�க உரறநத க�/நத ர�கஙகள எலல�ம

Page 145: Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

என சசவ�க$�ல க�$ரநத வநத ஒலபபத�க ந�ன உணரநததன. வ�ச�ககப ப/�த எஞச�ய ர�கஙகள பலவறரறக தகடகம பதரமய�ன அநபவம�ய�ரநதத அத. ய�ரர/ய ஆதம�வ�ன ர�கஙகள கரதய�ல சச�லலபபடடரநதனதவ� அவ$�/மம அவ��/மதம அநதப பததகதரதச தசரததவ�ட/ த�ரபத� அபதப�த எனகக ஏறபட/த. ஆதம�வ�ன ர�கஙகள உரறநத க�/ககம அநத வ�தத�யததத�ட பததகமம தசரநத சதனபடவரத என வ�E�கள ந�ண/ தநரம இரமய�மல ப�ரததக சக�ணத/ய�ரநதன. கணக$�ல ந�ர சநக�ழநதத.

(மறறம)