of 145 /145
www.kumarikrishna.blogspot.com தபம ந . பரததசரதயன நவல ஆதமவன ரகஙகள மனனரஇத ஒர கநதய சகபத நவல; ஆனல ஒனறலல இரணட சகபதஙகர$ நஙகள இநத நவலல சநதககறரகள. ஒர தரலமரறயன ததசபகதரகள அரனவரதம இநத நவலன கதபதரஙக$க வரகறரகள. உபபச சததயககரகததலரநதநறற வரர உள$ நரலரமக$னத/ இநதக கரத பயகற; வ$ரகறத, நரறகறத. தச சதநதர வரலறம தபரட/ஙகளம, பனனணயக அரமய உரவககபபட/ இககரதரய ஒர ததசய சமகதன பதய வரகச சததர நவலக நன கரதகதறன. அத எநத அ$வறகச சயன கரதத எனபரதப படககறவரகள தன மடவ சசயய தவணடம. ஏசனனல, இத ஒர சதயககரகயன கரத. அபபரயஙகர$ வறபறதத எதரபரகவரமபவலரல. சதநதரமர/நத ஒவசவர மணணன சபடசமம அநத சதநதரதரத அர/யப தபரடயவரகர$ உரமகக சகணட சபறற சபடசம தன எனபரத மறநத வ/லகத. சதநதரப தபரட/தன தபத இலலத இயககஙகள, சதநதரதம தவண/சமனற இயககஙகள எலலம க/ இனற நமத சதநதரதன பயரன அநபவககனற. அனற சதநதரதறககப தபரடயவரகள யத, அவரகள மதத மணணடயதல மக, எனதற உரமக வட/ரகள. ஆனல, சதநதரம இனனம இரககறத. தயகம, தச பகதயம சரச இநதயனன வரதமக மறய சதநதர தவளவதயல கலநத, அதன பன அரதயடத பதவக$ன பரபரபன கலததல தனதய வலக வழநஒர ததசபகதன கரத இ. ஒர சததயககரக யகதத நவல எனதற இரத வகதக சகணட எழதயரகதறன. மகதமவன கரரலயம, இநதய சதநதரப தபன சஙகநதரதயம இநத நவலலம தகடகறரகள. ஒர மகததன தரலமரறயன மஙகய மடரவய, மறசறர பரபரபன தரலமரறயன ஆரமபதரதயம இககரத நகழசசக$கப சபறறரககறத; இநதக கரத ந/நத கலத உணரமதசபகதரகள சலர இனனம நமமர/தய இரககனறனர. இதல வரம கறபரனக கதபதரஙகர$ அறயவம, உணரவம அநத உணரமத தச பகதரகள தன நமகக உரரகல. உலகறய ஊரறய நடடககத தயகம சசயத ஒரவரம, உலகறயம, ஊரறயமல, அநதரஙகமக அவரகககத தயகம சசயத ஒரதயம, அவரகளர/ய ஆதமரகஙகளம இநத நவல மழவதம சரத சதமக ஒலகனற.

Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

Embed Size (px)

Text of Na.parthasarathy Noval _aathmavin Rakavankal

www.kumarikrishna.blogspot.com

. ; $ . $ . $ $ / ; $ , . /, / . $ . , . $ . / / $ / . / , / / . , , / . , . , , $ . . , . , $ ; / / . $ , . , , , , / .

www.kumarikrishna.blogspot.com ' ' $ $ . . $ . ' ' . . $ ; . / / ; $ / . /, , / ; - E . / , , $ E , , , / . / $ . $ . . , / . . . , '' .. $ $ . , ' /' , / . , $ / . , $ . .

"", - 2 27.7.70

www.kumarikrishna.blogspot.com 1/ / / / / / . $ '/ - ' , ' ' , / / , L$ / . . $ E . . " $ ? / E / /." E / / / . $ / / / . / / / . / , E $ / E . / / . $ E . / , / . " , , , , / . /, $ / ." - $ . / / . , E/, E, , /, / / . L $ / / , L L E , , $ $ $ . / . , , ,

www.kumarikrishna.blogspot.com , / . $ $ / / ! $ $ ; / , . ' ' - , ' ; / ' . . / . $ $ $ E . . "... $ ?" "! , / . / / / ..." E/. " ! / / ?" " ! / ...." "! ! . / . . $ / ... !.. / / ..." $ . - . / $ / . $ $ / . , . " $ $ E . $

www.kumarikrishna.blogspot.com . LV! . /. $ $ . / . , . ; /. $ ?" " . ..." " ." ***** - / . . / / $/ . . / $ . / , / $ . / / . . /$ $ . / / . , . /$ , . , L .., . ., $ $ , " . , $ " , . , $ , . . E . $ E / . /. , . ,

www.kumarikrishna.blogspot.com . $ E . , , . / ; / , - / . , . , - , $ E . , . . $ . $ $ . , , $ . , $ . , , $ / . $ . $ E / / $ . $ $ $ / . , . / L L / E / , / $ / / $ /. / / . " $ / , LV! / . / $ , , . / . , . / / , / $ . $ / / / . E / $ . / ;

www.kumarikrishna.blogspot.com . LV. $ . . . / $ / . ? / . ; . / . / $ . ." , /. / E / . , / $ / . / /. / $ . / / . . . / / $ . , $ / , $ / . L . , / , / '' , ' / ' /. . . , / / // / . / $ / /. E / . " ... / $ . / , / . / $ / /, . , $ . . , !" - , . . ; .

www.kumarikrishna.blogspot.com . $ L , . . / . " / . " - / / . / , " $ , ? ?" / / / / L / . , " / / / , .. .Z / /Z / . ; ..." . " ? Z..." / . , / /. / , /. " $ / ; $. ?" . " , / ! $ $ " - $ . / / / . E E ; $ / . / " " / . $ / / . . / , / / / . / /.

www.kumarikrishna.blogspot.com /. $ E /. / /. . / / / L . L $ $ . " $ L $ $ " $ . L / . / L . / $ , $ / , / . / E. $ /. /, , L , $ $ . / , / $ , . . $ ' ' $ E $ . $ , . /. $ E$ . $$ / . / . / / . $ . . . . / ; / . / E , ' , ' - / E . $ / . , " $ E " . , ,

www.kumarikrishna.blogspot.com . / . /. $ / $ / . / /. , E$ ' ' ' L ' . . . / $ . . . " / . / / . . . $ / " - . / / . / $ " ! / / $ ; / ," / / . ' LV . / $ / / / , L !' / . $ / / , / /, / / / . . / $ . $ . $ $ . / , $ . / . . / . $ ; .

www.kumarikrishna.blogspot.com $ E . . ' , ," / . , . $ $ $ / . , $$ $ / / / . .

2 E . / /. $ /. / , $ , , . $ . $ / . 7-5-30 /. $ . / . , / / , / $ $ , . L E / /. / ' ' L . . L $ / . L , $ . L $ E //. E E L . $ $

www.kumarikrishna.blogspot.com . E . L $ $ / E $ ' ' / / . , E. 1930- $ / E / . L , " , L ? Z / / . // L / / L !" - / $$ , L /. " L , $ / ? / /. L$ . . , . / !" ' ' , $ L L E $ $ . ' ' . E / . / . L / . L $ $ ; $ $ / ; L, E , . L $ . $ / . / / / . $ / , / . " L ! / ," L / / , " $ / ! $$ $ "- . $ / . / . L /

www.kumarikrishna.blogspot.com $ $ L, E . ' ' "/ , $ ?"- L, E / L . E , L /. L . " . / / , L / . ..." " ! / . /, ." L L . E L / . E L . / / $ . E / L /. $ . " L . 'Z' / E / . / . , E , ? " / ,"- E L . " , ! , Lb / . $$ / . ." L / . / L, E . $, L . / L . L . $ . L E / / / . E / / / L , $ , , / . / $ . E,

www.kumarikrishna.blogspot.com / . / E - $ . - . / L . , / / . /, / . / / $ / . / ! $ / . . / / . L , , / / , $ . . / / . "/ /," $. / , L . / $ / . , / , . , . , $ L / . L / , , . / $ / . " " - L / / / . " $ " $ / . / L . $ / / . " . / / . . / . / . /, L . $ / ?"

www.kumarikrishna.blogspot.com", . . / $ /. / . "- / E / L . . . $ . . . L / . . / . / / $ $ $ / . $ / $ . ***** $ E . . / . . , E $ /. L , L , . . E . / / , '$ / ,' $ E / . E . L , L E $ / . $ . $ . $ , / /, "! / / / !" - /$ $ . / $ . , , , . $ / $ $. E / , / . / ,

www.kumarikrishna.blogspot.com" /; ?" / / . " ! ?" - . L / . " ? ? ?" " ! /." " , ," / / L . $ / $ . $ / $ / $ / . $ / $ . $ $ . $ / $ / $ L . . E , . . / ; $ / / . / /. / , , . / , "/ ? / / / ?" L . , $, $ . / . . , L L $ / . / $ . $ LV / / , $ $ / . L / / / /. / / $, $

www.kumarikrishna.blogspot.com , $ / $, / - / E $ , L . " / . / / ! / / ? ?" - $ , . / . $ $ . . L $ . , . . " ," E / . . "$ ; $ E ? " / . / / . $ . , E . / / . "/ , ?" " . ." / /$ / . , / . / / / / . E , L / / . ' $ ; $ . /$! / ?' - . ' . $ ' - / .

www.kumarikrishna.blogspot.com $, $$ , . /, / $ / . $ , / . L ; . , /, $ / / . " . / " - $ / . / . /. / $ / , " ?" . " $ , . / . ." " "....." L . / . " ... / / . / / , ' ?' ' ; /'. ; " . / L . / /?"

3 / / . / /. / / / . / / / L / . $ L , /

www.kumarikrishna.blogspot.com . E / /. / , '' . $ ... / . ", / , / ?" - / / ... / L . ' ' E/ . " , . L / . . /; . / / . . L . . $ . ." - L $ . / , / . / L . , $, . / /. / $ $ . L . " / / / / , / ," . , . $ $ , $ //. $ . ' ' E $ /. / . L / / . $ . $ / . . . . L / /

www.kumarikrishna.blogspot.com . , $ . /, ' , /' - . E , / . . . . , . / . $ E , . , ' ; ? $ / / ; ' - / / . ' , / , E / , ?' . Z , $ E / . . , L ? $ $ / / . , $ $ / . / ? ' $ ? $ $ ?' $ / /. / . . . ' $ / $ ? - ! ! / ; / .' / $ L . $ E /. / . / $ /. . , $ $ . / .

www.kumarikrishna.blogspot.com" ?" $ , $ $ / L . E, E $ $ , /, / $ / / . / Z $ . / $ . / $ $ / E / . $ . $ $ / , // . " /" - / / , $ '' '' L . '' . '' . / $ $ $ '' / , / / . '' '' /. " $ $ E E. /." " ! E . . . ," - , . $ / . L . / / $ . . $ $ $ $ , / $ / L . , , ,

www.kumarikrishna.blogspot.com . / , E . E $ / , . $ E / . . . "$ , - . / " - $ / . L , " ! $ . $ , . " . " ! ... / / . ?" . , $ / E . E . / $ , / $ . E - . , / /$ E $ . /$ / . . $ L . , / /$ . / / / , / , / / , $ L . /. / . E : " , / / . $, $ . . / ."

www.kumarikrishna.blogspot.com- . . L / . $ / . " ?" " , . / / E. ... ! ." . E / / . . " ? /? / ..." !

- / . . // . E $ . $ / / / . / / . , $ . $ $ / . . $ . $ E / . $ E / , / . / / . / / / . " L , , , / L / E ? / ? E $ / ..." " E $ $ . $ L

www.kumarikrishna.blogspot.com / , ! L . , L . . . / , L ! ; . ..." " ! // . ?" ", ! - ; ?..." . / / $ L . . / . $ / / . . ; , . , , . , $ $ . /; / / . $ . L . / L . / / . $ $ / . $ $ . , ... / / E , / . / $ / / / / . , / $ $ , / . / L . ' $, ' / / E .

www.kumarikrishna.blogspot.com/ L . $ . ... . $ , L , " !" / . ... L . ... / . $ / $ / $ .

4 / L . / $ . / 9 / . E / . E / / . / . E / . / . " $ ?" " ..." "L ..." . ; / E . / . , $ $ , . $ $ . L E / / . $ / . . / . / / . , ,

www.kumarikrishna.blogspot.com . . . $ . $ . $ . . , / . . , $ / $ . ; . / . " $ - $ $ E . !" / , . . / / $ $ E $ E . / E / . L$ /$ . . . , $, / . , E/ . , / $ . / / .

" ! L!" - / / . L$ / , E . / / . "$ / . L$ L$ / , " - L . / /. / / /. / /. . L / . / /

www.kumarikrishna.blogspot.com/. ." " / ; !" - / . L $ / , / $ /, / / , " / . / ?" / . ' , L!' - $ / / / E / . / L / E . /. / . $ / / . / L / . / / / / . / . L / / . . . . $ , L . $ / . . . / $ . ' E E / ...' $ $ $ / . $ E . - / . $ ; . $ , / / / / $ / . . . L / / , / , /. $ . . , $ . / . E , /

www.kumarikrishna.blogspot.com L / . / . . $ / / . / / . $ $ / . / / $ . L E . . , $ . ' ' ' ' /$ / . /. , , , , / / . $, $ . $ / . ; , , $ . $ / / L . L $ / . $ , $ . / $ . / $ $ . . $ / L . $ . " " . " / / . / . . / E , / E " - $ E . ' ' $ / / / .

www.kumarikrishna.blogspot.com / . Zb / . $ / $ $ / L . $ / / $ , L / . , $ . Zb , ' ' L , Zb - . , . Z / L . " $ Zb . / / , E $ / $ . " / . / , $ $$ L . Zb $ $ . E . $ E . $ $ . $ $ / L . / $ / . '' / $ E $ . $ / . $ / $ $ . $ / . $ / $ $ . . / . $ L .

www.kumarikrishna.blogspot.com / / . $ . / ' ' - / . $ . . / , , L / / $$ $ . ' ' - /. L , / / /. / . / - / . $ /. E /. / . . E , E E / . / , " . / /" . L ' ' . / ' ' - , . / / E , / . ' ', E / / , . $ . " ?" / . . E . " ; ...? ? , ?" /, / . E / ? - / / ; / .

www.kumarikrishna.blogspot.com/ / . $ , $ / , , , . "$ / ?" / $ . , . , , / $ $ / . $, , / , , / $ . . $ . " $ / . / ' ' ?" . / , ' / ?' / . / $ . $ $ . . '$ / / $ , / /' - $ . /, / $ $ / . / L . / $ $ . ' $ ' / . $ .

www.kumarikrishna.blogspot.com' / ' - / . . $ ; / / / . , $ $ . , , $ , / , $ / . / , / / . / / . $ E. $ E , $ E . L ; . $ / $ / . $ , " $ $ E! $ . . " - . L / . L $ $ / $ , " ..." L / / . / L $ . . // / E E $ , . / . " L ?" " " - L .

www.kumarikrishna.blogspot.com" / . ." "....." " E ... Z Z ..."

- L . E/ . . $ $ $ / . , / , , $ . / E / . ' ' / / $ /. / $ . , , . " ' ' . E / ! ..." . " ? ?" ". / . / " L . . /. / . L / . / . . / . $ $ . . .

51931- / / / . / , / / . - / /. L . $ , $ $ . $ / . $ / L /.

www.kumarikrishna.blogspot.com , / $ / . / , E / , /, $ E , / . / . ' / ? / ? , ?' / , " ? " - / . $ E / . $ / , / . , / $ , / / . '/ $ / . / ' - / . / . / . $ /$ . / . , , E . / / E , E / / . / . . / , " $ /$ /, , / $ $ . " - . . $ ; / / E / $ L . . / . .

www.kumarikrishna.blogspot.com . , L Z , $ L . ' ?' ' . , / ...' - / / . / / , $ $ $ . . E . . $ / $ . $ . / L . , , $ . E / , , L / / . / / / , ' ! / ' , $ . $ . $$ . . E . / /. " / ' ' , / . , ' / / ' / , 'L / / ! $ ' . $ . ' $ . $ / ' / !..." /, L . / f . $, , / . $ / , L / / . / f

www.kumarikrishna.blogspot.com. L $ . . $ . " /. . L , / $ , ?" " / L ! , ; $ / . ' / ' L / ?" $. " // . / /, / ." " ! / L . L ..." " ... ..." "E / $ . ? $ $ / L ." " / ? / . E / $ $ . ..." " ! , / ?" " , ?" " , ! ?" L . " / $ . / ..." "/ / , ! /," - ,

www.kumarikrishna.blogspot.com . / L . "/ ! $ $ . . // ." / . " . / / ?" "$ ?" " / . $ . ; ?" "/ , , ! , , / ." " ? ! . / . / /, / / . ... ..." - , $, L /. , $ / / , L / . / / / / . , $ / L . / / . L / / , . . , ? / , L /, ! / / / ! $ L , / $ ! " ! E / ? $ ?" , " $ ?" -

www.kumarikrishna.blogspot.com . / / $ $ / /, "! . $?" L . " ! / $ ?" - / / . $ / . . . . "L / /. ! / . / . $ / ." " ! / ! / ?" " ? ! !" "? . / . / / . , L, . ; / / / . $ $. / . ; ..." " ? ?" " / E ? $ ! ." . . " ..." " ? ? / ?" . / . " ?" . " ?"

www.kumarikrishna.blogspot.com" , ! ' ' / ?" ", ? /?" " / . . , $ ..." " ! / / ." " / , ! ; , / . , , / . '/ / - L $ / / ' . $, L ." / . $ L . / . / . " $ . $ $ . / , . . ; / // . / . . . ' ! ' . , $ , . , . ' L / / . . ' . / E , ' ' . ' ; / '. / $ / , ' ! L ! . / / ; . $ '. / $ $ , L , , , ' ?' ! / , / . ' , / '. .

www.kumarikrishna.blogspot.com'/ ! $ . , $ . . '. ' ' . / / . $ $ . . , ' . . , . ' ' / , 'L / // ' . / / . , ? $ / . $ / E / !" , . E $ . / $ $ . / . "L , / . , . , E / ; ?" " ? . ' '. ! ' / ' ?" " / . , $ / L ?" " ?" "/ !" " $ / / / ! / . / ..." . f . . '$ L

www.kumarikrishna.blogspot.com ! / . . $ , . / . " , ! / /." " ? , ? $ , ?" " / ! $ , , $ $ , $ . $ . , / ." " , ! . . . . . / . , . , $ ..." / . " ! . . - /, , , , / ! / , / ." / . ' / ' L / . , $ . E . E , / . , . . /

www.kumarikrishna.blogspot.com / . /. ' / ! , $ $, E ! . . L , , /; - , - , / - / . $ $ , $ Z . $ $ . $ / / , $ . / .' Zf Zf L . ' / ; / . , $ / . . .' / $ / . - $ $ . . $ $ $ . . " " . " , E ," . $ . ; . ' ' . .

www.kumarikrishna.blogspot.com 6 L $ / $ , . "f ?" . , f $ . 'f ' / $ . " !"

"! $ . ?" - . " $ ..." "....." "/ ?" , L ... " , ?" - . . "? ! $ ?" " ?" "' ' . ? ?" " ! ; /."

www.kumarikrishna.blogspot.com" / ?" " /..." " !" - / / / ; " , ?" " ! ?" . /. L . . ' , $ / ? / . / $ E . !" - . "! ?" . / . " / / ?" "$ , / ; $ ..." - / . , $ / , " ? /" - / / . - $ /, " / ! . / . ..." - / / .

www.kumarikrishna.blogspot.com $ . E ' ' / . / $ / L . . " - / / / . . . / , , $ . / . $ . $ " . / $ $ . / , , $ / /. $ / - / . . / . " ? ' ' / !" . / - , ' ' - E E. $ / $ / . " , $ /$ L / " - L . / . , , $ / /. / / $/. " /$ / " - . / Z / . " ! / / /" L / , " / !" - . ' ' / . / ; , .

www.kumarikrishna.blogspot.com /. " ! !" - . / . "? / $ ?" . . " / ? . ." . ' ' . $ , $ . / / , . . " / ! /. , . ." , . . f $ . / , / / . . . , " $, $ ? / ?" - / . " . $ . " - / . / . " ?" / . , / : " ." "$ $ ? ..."

www.kumarikrishna.blogspot.com" - ..." " . $ ..." " L/ $ ?" " $ . /$ ..." " /$?" "!" - / $ / . $ L $ $ L . $ / L , . / . E $, . ", $ . " - $, $ / L . " / . " - $ . . $ / . " ? $ $ / ?" " . , ' / $ / ' " $ . " ! , L . / . / , " , ! ' ' ? / / / ?'. / . / L / / E ; . / / ? / $ -"

www.kumarikrishna.blogspot.com $ L . / / . " $! $ / , . $ / !" - L . " , L ? , . / ?" - $. " ! E " - L . $ $ . $ L / . . E / $, / / . L . / E $ / , / . , $ $ , $ . / $ , E E / E / / . / / . / , "/ $ $ , ! '$ / / / / / , $ . / / / , ' ..." " , ? $ , ? / ?" " , , . . / / . . - - / E . $ , / / / .

www.kumarikrishna.blogspot.com E . $ . . $ , $ . ! " , ?" " ! $ $ ..." "! /." " ?" " / ." " ?" " / / ." " . / . $ , . / . / L , / , L . $ , $ . . $ . $ / , $ / ." " ?" " ! ! $ . ; . $ . ." " L $? ...?" " $ ? / !" " ?" " , / , ..."

www.kumarikrishna.blogspot.com L . $ / / . . L . /, /, / . . / , / . , / / $ /$ /; . . $ E / . $ - / E / . . L $ . " $ ! ?" " ? / , !" " ?" "/ ! . / ? / ." " / ?" "/ ! $ // . , ..." " / ..." " ." $ . . $$ E L - $ $ . , $ , .

www.kumarikrishna.blogspot.com" / $ ? ?" " . , , , , E , L ." " ?" " ?" , . , $ , /. "? ..."

" , / !" / . / . $ . "..." "?" " !" " ?" "/ ! E ." "$ / , ?" " . . ." "L ! . . L / ." " L , ?" " L $ / - -"

www.kumarikrishna.blogspot.com" $ , / , ..." " E , ." - $ / / L . " / . . $ . $ . , . / . ..." " , , ?" " , , / . ?" "/ / . . / ; ?" . " ! ; ?" " ? ..." " / ; / ! !" $ $ / . . $ . / . " , ! $ !..." " $ /$ ." , , / $ $ / / . . / $ . / / /.

www.kumarikrishna.blogspot.com' ' - . . $ $ / L .

7 $ $ / L . / $ . $ / $ - . / / / . ", ?" " ." " ? ?" " ! /$ / - !" " ! , / $ ?" " / / , $ ..." " ?" " ..." " ! , / / / $ ? / . / ! ?" " ! ..." /$ / . " / ?"

www.kumarikrishna.blogspot.com"/ ; . . / /." " ?" " / / ?" " / / $ ..." . " $ $ / ." . / $ / - . $ E . E $, / $ $ $ E, L / . $ // . "f " - . L / , $ . " ..." "/ ! / " L / . ' , ! $ / . , / / !' . $ . " ! . $ ..." " L , ?" "....."

www.kumarikrishna.blogspot.com" , ?" " " / / /$ / L . "! / / / ? ! $ ?" " !" E $ / L . " / /$ ; / /." " / / /" $. / . "/ ?" $. " ..." L , " ; ! / L ." " ?" " ! . E ; . ' ' - $ ! L - ." $ / , /. L / /$ $ / . " L ! f / ; " $. " / ?" "$E L ?" " !

www.kumarikrishna.blogspot.com $. , $. , . / $ ." " ! !" " /, L / ! . , L $ f$ , /$ , E . - , - ." " L !" " / $." " . / , $ /?" / / . $ / / . / /$ /. L / . / / , / . / . , , / . " /, / L !" L $. L . / . / : " , $ ?" " , ... !" " / ..." " ?" ,

www.kumarikrishna.blogspot.com" ! ?" $ /. " ? / ; $ ; ." /. . / $ . . $ . L / . $ / . , $ $ . L , " / / ," . "// ! ? ? " L / . . / $. / , . E $ . L , E . / $ L . . , . E " $? ?" / , . ...$ $ . , , E . / . " ! $ / . / . , ' ' - . / ; - ." / / .

www.kumarikrishna.blogspot.com / / /, / . / / . " ! $! /? ?" " / / ..." " / / . L - $ / !... E . ! . . E . , / ..." L . " ?" / . " ! L $ ; . , , , , $ . . $ / / ! L . ...?" " !" " ?" " , . ." " . ...?" / $/ . , / / . $ . . , . $ $ . " , ! E . . ..." .

www.kumarikrishna.blogspot.com" ?" " ?" E . $ $ . . $ / . E $ L / / . / . "/ / !" " ? $ / ." " ?" " ..." " ? $ ! ." L / / . / . . / , L . , , , , . . . / , / . / . $ L . ' $ ! ?' ' , $ ? / . $ . /.' -' / ?' , / . . , .

www.kumarikrishna.blogspot.com . $ / . L , $ . $ . $ . " $ $ ?" " $ $ ..." " ! - L $ $ ..." "/ $ $ . , / / $ ..." -$ / . f / / . $ $ . , $ , . " ! / ! , ..." , . $ . . $ $ . / / . " , " / . , ' $ / ' L . / / . f / , $ / ; / E /.

www.kumarikrishna.blogspot.com $ / , , L . " L ! . . $ . $ / " $ . L / . $, , , / / $ , . E . , $ . / $ . . / $ . // . ' ' . $ . / L $ . $ , " / " L / $ / . L / $ . " ..." "....." " /! / / ..." - / . , . "/ / , $ . $ / ." "....."

www.kumarikrishna.blogspot.com" ? / . ?" " ; /. ?" L / . "! / . ; ; ! L / $ / / . ..." " / / , ! ..."

" , ..." " , ?" " ?" "....." " . . / ?" ' ' - / $ / L . " ?" / " ! !" $ / / , E . . $, . $, " L ! ?" / " " L .

www.kumarikrishna.blogspot.com 8 . $ . . E, ' L!' . /. L / $ $ / . / $ , $ . /. L , , $, $ / / , /. L , / . , $, / . / / / , / . / / ... L $ . / . / $ . $, . . L / . / . / . / ' ' - / . , / . " ? ?" " ! , $ ! ' ' . / / ..." " ! ! . ." L .

www.kumarikrishna.blogspot.com . E . $ , $ , / . E 'L' - ' ' $ L , $ . $ . . $ /, $ , $ $ $ . . / / / $ / . /, , E ; // $ . / , / $ $ . $ / . L . . " . ?" " ? $ $ $!" " ?" " $ , $ $. / , / /." "....." " , / ..." " ? , $ ?" " . $ ..." - . . . $ , . / $ . $ $ $

www.kumarikrishna.blogspot.com . " / ..." " / / . / ! ?" " ?" " / ." " ! ?" " ? / / / $!" " ! , !" "....." " $ ?" " . ' ' . ! ..." " ?" " / , ..." / . E, . $ / / / , / . . . ' ' / , . / , / . / $ . ,

www.kumarikrishna.blogspot.com/ . , , . $ / / . /. L . "$ $ , . $ L , , L , . ?" L . , ' /? / ?' . / / L . "$ $ / ?" " /. $ ." .

/ E / / L . $ $ . L , / . $ , $ $ . / . $ . " ?" " . ? ..." " / ! , / /..." " ! / ..." "$ ? /

www.kumarikrishna.blogspot.com..." L / - - L / / . . " . . , / . ' . ' . , ' ' E . ' ' . L / ." " $ ..." " , . $ " - . . / . . . /. - / , / L / / . L / , " . L " . / . $ / $ / . / . ' ' - / / . ' / $ ?' . , , / / , . / , / L . ' ; . '$ ' ' / .

www.kumarikrishna.blogspot.com , , "! . " . / E , / . ! / / . " ' ' . $. . E . - / / . ' / ' / ..." " ! ! , . / . ..." " . $ / ?" " ! ? Z . L /..." "! $?" " ?" " / / ." " / ?"

" / !" / . /. , E $ , E / , E $ / / . . / . / . $ / ,

www.kumarikrishna.blogspot.com / $$ L , / $ . " E, / , ?" " ; !" " ! , $ / , ..." " . /. / / ..." " ! E , . $ ..." " ! ..."

"? ." , / , $ / , E / , , E E / , / $ /. " ! E /. E . , E ? / /! , , E ..." $ L . , . , / E $ . $ $ / .

www.kumarikrishna.blogspot.com $ / $ / . " / / ? / ?" " ; / ..." " , ..." "....." " , /." /$ $ $ L . . ***** / $ . , / $ ; . . $ , . $ . $ . L /. / / . / , , / , . $ / . . E $, $$ .

www.kumarikrishna.blogspot.com $ / . , / ; / / / . - L . L L . L E / . - L , / $ / . / / / / . L . / . / /. - L , /. E / $ / . , / / . , /. ' , , ' . / , / / . " L ? ?" " ! / . . / . ." " ! L - $ / . E / . $ . // ." " - , , $ / ." "! ! / ! L , /

www.kumarikrishna.blogspot.com . ! L , ! $ ..." " ..." " $ !" " ! ! , " ' ' E / L . /. / $ . $ . / f $ / $ L L , $ $ / $/ / . $ / L . E $ / . $ $ / . E . $ ; L ; . " - . , , ..." " ! /. $ /. ...! //, //, , . . / . . , - E / . ; . / / ."

www.kumarikrishna.blogspot.com" , ?..." " / E . $ E ..." " , / / ?" " . / /." " ! $ $ . $ $ $ ...!" E .

9 / / L . /. , / / . / E $ / /. / , / . , L L E /. L E . , L E . L . L . . L . $, L E $ . $ , / Z - / / . / E / / . , $, .

www.kumarikrishna.blogspot.com" ?" - : "/ ! $ , " - L . $ , / - , ' ! ! - $ ' - . / / , . / L . $ / / / , . . / . L , / $ . , $ / 'Z $ ' L // . , / . /$ , , $ / . / L . / / . $ E, . " / / . . $ , $ . $ $ /. $ . $ / , . $ . E $ $ . /

www.kumarikrishna.blogspot.com $ $ $ $ . $ / $E . $ / . $ / / - $ $ / $ / . , / . $ . L / , , /, $ / , . $ , - . , . , , / . $ $ . . / . / / . " , $ ? ," . / /$ , / / . /. / . $ . // . , / . / , $ . / . / / . / . / . E $ . " , . /

www.kumarikrishna.blogspot.com / L . / / . $ E E . ' /' - $ / $ . , , / . . / 'Z $ ' // . L $ $ $ . , , $ / /. / $ . ; $ / . $ /, $, , , , / E . / $ . $ $ $ ' /' - / . / - $ , E 'Z / ' / / /. 'Z / ' . / $ . $ / $ . / / / $ E L . / , . / / E/. / $ $ . E / $ '' $ / , / $ /. / $, , / . , . . / / / /.

www.kumarikrishna.blogspot.com / . $ . . E . L , /, $ / E . / / , , / / L . , / . / / . / ' ' . ; . / '' / . E ' ' - . / , $ $ $ $ / . . $ $ $ . " / - $ $ - $ - , E - E - E / ..." - , $ E , $ . / / , $ / / . ,

www.kumarikrishna.blogspot.com $ $ . $ , $ E . $ . / $ . . L / . / . . $ /. ", , , E / , ; / ..." " ?" - $ . " ! ..." . " ..." " ?" " $ ?" " ?" " , L / , ! - L $ ! , / $ ..." L , , L . , / L $ /, . " / / L $ / ..." " / ?" " ; . /; L / L / / ..."

www.kumarikrishna.blogspot.com"....." " / / !" " ! ?" " $?" L / . L ! / $$ / / L . / . / . . $ . ' $ $ $ ' - . . / . / $ / . ***** , E $, / , . / $ . ' $ , / /' - . L $ $, . / , $ / / L . / , / . , ... . " // ' L ' $ /. , ... , E / $ / $ / ,

www.kumarikrishna.blogspot.com . . / / $ / / , / E //, / . /, $ / . . $ E $ / " - . , E ' ' $ / L /. . " / / , / . L ! E /, / / . / . / . . E E$ $ , / . $ ," . , E . / / . L / . - E $ . $/ . E . , . . / E E / / . . L , . / $$ / / $ , L , ' ' . $ / / - $ / $ $

www.kumarikrishna.blogspot.com' $ ' - $ . , / L $ . L / . / E . /. $. / . , / /$ L / E L , , $ . / /$ / , . , .. , , L / E / . $ / $ / E L L $ L , . E $ / . E L , $, . $ $ / . L $ $ E / . / . / E ' ' $. . E L / . L ' ' . , , / / . L , / / $ / . $ / . / L . L / / $ $ . / $ , $ / / L . / / $ $ /

www.kumarikrishna.blogspot.com $ / / / . / E $ E $ / . L / $ E , $ , . , , $ . L / . , . . , / . / $ . $ / , $ / E, $ / , $ / $ , $ / , $ / . ' ' - / . ' / . $ ' - . , . L / /$ / . $ / $ /$ / . $ / . " , / / !" " ? / . / . / . / ..." "? / / ?" "? / , / ? / . / /?" " / ?" " ! / . ..."

www.kumarikrishna.blogspot.com E / L / . $ $ . . , , $ , , L , $ $ $ / $ $ / $ / / . ', / ' . , $ , , $ E $ . L / . , / , / . L $ . $ $ / . ' ' / . Z , . $ $ ! $ $ !" $ . / , , / L / . $ / . ' ' - . / E E $ / / E $ /.

10 / . / $ - . . $ / L, , $ $ L $ E . ,

www.kumarikrishna.blogspot.com $ , / , E $ / E / , $ $ . L . , / $ /, $ . $ $ / . / $ $ . $ , /$ / . . L . E. / , / . 6 E / , , L . E / . $ . /. L L / . $ . $ $ , / L $ . / L . L , / L / . / / / ... L , ' / L ' - ' / ' - /, /, " ! / $ / L !" - . L E . " ," / / . L . L . / /. L ; / . /. / , $ E , /, , $, $ L . $,

www.kumarikrishna.blogspot.com . .. , / / E / . /. $ E . / / . / / . $$ . / / . L $ . L E . . / . $ / , / . / , . L $ / . , , $ . $ . . . . . / $ . , $ / . $ . / Zb f . . , L / / . $ . / / E L . , $ . /$ E . .. E . /.

www.kumarikrishna.blogspot.com L , , / . / . / $ / / $ . L , / $ / $ . L , L $ / / . / /. Zb . , / $ $ . , , , /$ $ / , , " ! / " / . . $ / E / / L $ . / L L / / /. , / / . L /. , $ // , . $ // / . 1933- / , L $ L . L / . 1939- / / , $ $ . . , / / E . . L / / /. / /. . $ L .

www.kumarikrishna.blogspot.com" / ?" ; / / E / . L . / , / . " $ L ! L ..." " / . / . $ ..." " / E ." " / ! ..." " ! / ..." " / !" " L ! ! ! ! . /$ / L , / ." " ..." L . . $ . E L / . , , / $ / $, $ / / E . . . $ . . " $ $ . / $ " .

www.kumarikrishna.blogspot.com" / $ / / " E . " ! / . E / . / Z /," . / . / . , " ! $ $ / / //. . / ' !' / / ." . " / $ . $ . ," $ . , " . !" / . . " $ . / " . L $ / . . " . E / / . E. L f . f ; $. / f / . ' L E ' / . . ." " / / ! / ! L . / , / $ ," . $ $ . . / , / . $ . /$

www.kumarikrishna.blogspot.com $ . L , , , $ / / . / , / . /, " , ?" / / . . . E L $ , . L . L $ . . . " / / / / , ?" - $ $ . E . - . / , "$ $ / / . " - / . L , , $ . $ /$ - $ / . $ $ $ / / / / . / . / , / . / ' /' / . / / /$ L $ . /$ /$ . . / . .

www.kumarikrishna.blogspot.com / , $ . /, / E E . , , $ /, $ , / . E / . . / L . . / . / , " - . - . . , $ . ' ' " - . . . L . " , ," . L / . " ," . / , . $ / E$, $ . . $ . / , , / , /, , / / / /. , L, , , , , $ / /. . / . $ E Z / . E L / .

www.kumarikrishna.blogspot.com/ $ / , E . " $ , / $ ! / / . ," . , / . '/ ' L / $ . E $ $ $ $ $ L . / , . $ . / / . . , , $, / $ / . L Lb . , / $ / $ , /. . , . " , / / ?" " / ? , ' ' ; E ?" - / // / $ / . $ . "? // ?" " ; ." " ! $ . $ , .

www.kumarikrishna.blogspot.com . ..." L . " / ?" - . " / ' / ' ..." " $ ...!" - . / $ $ . / $ / . / $ . / / : "$ ..." "$. / ... / !" . " ? ' ' / $! $ / / / , / . $ / E $ , ? ? ' / ' ! / / / ." " ! / . , ' ' ?" " ? . / / ?" "? / L ?"

www.kumarikrishna.blogspot.com" ! , $ L / ! ..." - . . , $ , , $ $$ . / - / , $ . , / . E , $ , / / E, E , ' ' - ' ' f . $ . . , $, . / / Lb . . E / . L . / , . , . / , $, . $ / .

11 / . . , Lb / . . . Lb /. . L , $, /. " / / . // .

www.kumarikrishna.blogspot.com Lb . . . Zb . . / - !" . . . / $ . , L . . / . / / , / . $ $ $ / / / . L . / , , L . /, , , $ , E . E . / . / / , / $ / . . / / / - , $, L . , E . $ , / . , $ L . / . . , / . L , $ / , . $ / . " ! ? E . L / ," - . . / , $,

www.kumarikrishna.blogspot.com $ / / . / . , .. , / . $ , , / / , . . $ L . L , $ $ , $ . , L . $ / . . , L , / . / . $ E $ Lb $ / . L . $ . $ . . f $ . . Z /$ . / / $ $ . , $ //. , / . L , $, / . , , $ $ / . . L ' / $ ' /. $ L , , . . , .. , , , . , /

www.kumarikrishna.blogspot.com . . , , . , / . $ , /, $ L . $$ E / . L / $ / , . " . E . L / " - / L . $ . - . " / . . ! / . / / ," / $ / . $ L . $ / . , / . L , $ L . / . " / L ! / . / / ." "...?" " / - /..." " / ... ?" " ! / ,

www.kumarikrishna.blogspot.com ..." " ! . , L , . $ ? ?" " / ? ' ! / ' / , L ?" " / / ." " ! ' ?' / , ? . L ?" "....." / L . / . . . E $ . / . $ / . $ , L E $ /, - / / . - - . $ L $ . $ /. , / / / / / . . " / !" E / .

www.kumarikrishna.blogspot.com / / . $ $ / / . . / , . " // . . / ," L / / . $ . /, / f / $ L . $ / , L /, / . $ / , . / L / . " ? $..." " ..." " ..." " . '' ..." "....." / . / . L $ E$ . $ / . / / , $ / . " / ." " ! , $ /..." " ! /, ?" .

www.kumarikrishna.blogspot.com L . " /! $ // . ." "/ . / ..." "! / /. $ . ..." " / , ! / L , / ..." " / ! , ..." " ! ... ..." " ! , ? / / !" "! . E . . ..." " ..." " , ..." / . " / - $ - $ - E - E - E /

www.kumarikrishna.blogspot.com ..." " ! $; / ..." - / / $ / . " /. $ / . /," L . . / . ' ' - / - . / / L . , $ . $ $ . / ' $ / / ' - . $ / . $ / $ , '$ ' / / . $ . . / / L . / $ / . $ . //. , $ $ . E, . , / / . / , . // $$, $ /$ . L , $ / . " / / / . ," .

www.kumarikrishna.blogspot.com" . . , / , ..." L . $ $ , L . / . / E / . , $ , , . $, L , . $ / / , , L / / / . $ / . , / . . . $ $ . , / / $ . " / ; $ . , ..." . $ , Z , $ , $ $, $ ... / $ E . , $ , . / / . $ / . $ $ . " ? $ $ / ... /. , / / ... , / E / ," / E

www.kumarikrishna.blogspot.com. $ , . ' ?' L . $ $ $ / . / . , , / $ $ / . L , $ , // / . / / . / . / / $ / / , , / E L, - / . /. / / / / . L E . / / . $ / / . L / . $ . . , , / . / . L $ . $ / . / / , / . " / ! " . " ! . / " . / . , f E , E - .

www.kumarikrishna.blogspot.com $ . $ , , / . / . " / / / / ? ?" $ / / L . . " / ." " , ..." " ? - E L . $ E . $ - , / , L / . $ . / / , $ / / .

12 $ / / , ' L' / . / / Z . .. . / E 'L ' $ . L $ '$ $ ' $ / . . L L /, .. . L . /$ / . $ $ / . ' $ ' . . 1939- /. 1942- 8 .. ..

www.kumarikrishna.blogspot.com '$ $ ' /. $ / /. / / . /. /$ . ' ' / / . . . / /. , , ' ', ' ! /' , $ . E / /. , , $ . $/. / $ / / . $ . / $ / $ / . , E E E /. /. / $$ E /. . / /$ / / , $ . 1942 / /. , / . / Zb L , , Z . $ $ /. . / /, . / /. / . 144 /. / / . , / $ . Z / / / . Z . /. / . / / . / $ / .

www.kumarikrishna.blogspot.com $ /. E $ , $ $ / / Zb, Zb /. / /. 144 . $ /. / / , / //. / . /. / /. E . ' / ' $ / . / / / L / /$ $ Z $ , / /$ / $ /. / //. , / / $ /. . $ L , /, Z , , / / E / . $ $ L L , . $ $ /. , ' ' L , L , . , L / . , ... /. / . / . ***** / L . / . / / // /. $ ' ' , ' L!' - . $ / . , /.

www.kumarikrishna.blogspot.com . L / . $ , . E . / / . L $ . / / / . $ . E /E, . L / /. $ . . $ / . , $, $ , / . / $ . . / $ . $ / . . / $ $ - / / . $$ ' ' / . , , , , $ . $ . , , / / $ Z / . , / $ , , Zb / . ' /' $ . E ' ' / / . $ / L .

www.kumarikrishna.blogspot.com / $ E $ . , . L , , / , $ / /. / $ / . $ / / / / b / . $ / / , L , / . $$ $ 'L ' . / /, / , .. . , L / $ . $ $ / . / E . / $ - L L . / $ , 21 , $ $ / $ $. / . , / , L . / . $ , $$ L . $ , . , $ , , / E E $ L . .

www.kumarikrishna.blogspot.com L . / . ' ' . . / / , E / . /. / . , $ . , , / , , . ***** 1944- / / . / L / / . . . , L $ $ , . , $ . ' ' //. . . 1942 / / . L . /. L L L / , / - 1945 / 30- /. $ / /. / .

www.kumarikrishna.blogspot.com . / / . / . . /. / /. / - $ E /. / L L / . L L . L L E / / . $ . ***** L . , , $ . $ /, E , / / $ . / $ / . $ . / / ' ' . ; /, / $ / . / , . E, , $ / . /, / . E . . $ . $ $ / , / / . . L / . $ . $ / E, / / . , / . , . $ / / $ , $ $ . E , / / / .

www.kumarikrishna.blogspot.com $ . $ /. / . $ / / / / / $ L . $ / . / . . / . / / / . L . / . /$ , $ / / , / / . $ / $ , / / . / / . / . / . , $ , / E $ / / / / . / / / / . / / . . , $ L / $ . " ! ?" L . " ! / L . ? / ! ?" $ / $ . $ , "//! L ! / $ ! ?" .

www.kumarikrishna.blogspot.com"L $; / / . $ / . L ! . , $ , / . L / . / . ! ." " , / ? ? / / ...? ?" " / ! $ ." L /. / / . /, / , L / L E . . , $ L, , / $ / . " $ ? . . ," - / L $ . , /, . L / , / . / $ , . / . L $ / . " L . / / . / / . / . / . / , . , $ , / / / . L / . , / . / . / / ? .

www.kumarikrishna.blogspot.com E $ . . / / . . $ . . / $ ." " , / /, / . . L . / , . . . / . $ E / $, / $$ . / $ , . / / /. / f . . , $ / . / . . / $ . . E . '. . / ' . / E . / / . $ / L ' ' / . / / / , . L / / . / . L , . , / . . . / . L /, , . $ . E E . / / / . , " ! L . . , $ , / . , "

www.kumarikrishna.blogspot.com . / L . . / . $ L , " ! ! / /, , / . / E ..." / . / . / / . / ! / . / . $ E . ! / / . / . / $ . , E " - . /.

13 / / L /. $ . . / L . $ / . " L ? /? L / f ?" "/, . / . / . . ..." " /, L . , / f , ?..." "L ' ' . L

www.kumarikrishna.blogspot.com . /. / /. / . / ." " / . / . . / . , / . L . / . / L / / / . / , L / / . E , L / /. . / . , /, . $ . . L / E . ' / ! / . / ; . /. $ - . / / . / / / . $ ; / ' / . L . . . L / . L " - . L . " $; ..." " L , / , . ... L , , / . . / , / ..." "L , . L , / $ / . E

www.kumarikrishna.blogspot.com , ..." " L ! $ / / . $ L ." $ . $ $ / $ / . /$ / $ $, /$, /$ . $ - , / / $ E . $ $ . / $ / . "... , Z , $ / L ! / L . ? ' . , , , ' . $/ E / " . L . / . $ $ E / / . " $ . - / $ / " $ / . $, / / . / , L / .

www.kumarikrishna.blogspot.com E /. . E . E / /. /$ //. E . L . , L , . / / / L / /. / L , , / . $ $ E / / . L / /. L $ . $ E L . / L $ , . L , $ / . L / L / . / L $ $ / . $ . . ; E $ . ' ' . $ $ L $ $ L , $ . $ L $ $ $ L . . $ , . $ $ L $ ? $ L . L $ , L /, / / E / /. $ E . , E . / $ . L , /

www.kumarikrishna.blogspot.com E /. $ . / $ . $ E . $ $$. . E $ $ / . L L . L E $ . / $ L $ /. /. . "..." E $ /. , $ . "!" $ $ $ . / . / / $ . $ $ / E $ , . . E . / E $ E . L . E $ . $ / $ . $ . $ / E ! , , $ / $ . / . . $ , . $ . $ . / E $ , . $ . $ E L / . $

www.kumarikrishna.blogspot.com/ / . L / ' / ?' . $ $ . , / / $ , . ' ,' / , , " . ? ...?" / . / $ L E $ $ . / / $ / . L $ . , . ' / ' L / / . " / ?" " ..." / $ / . $ . . " . / . E ! , ' , L ' / . / . ' - / / ' / . L / /. / /" L / $ / . E $ . $ $ $ $ , L . . / $ $ / $ . $ . L

www.kumarikrishna.blogspot.com $ . / . E . / . / $ $ L , $ / . / E E $ . L . L E /. L L / / . . " / $? / ? ?" . . . " ..." . " ! . / ." " $ / . / ..." " ... ..." " ... ..." . L / . . , L , , . / $, / . E /, / . "L / . ..." $ / / . , /, $ $ . . $ $ . " , $ / / " $ . / .

www.kumarikrishna.blogspot.com , / " , $ ?" . / L . , / $ . /, $ / E " / /$! . L ; ! L !" / . / . / " $. $ $ . $ . , $ $ /$ ?" " L ! ..." L . L . . / , / . /

" $ . / . / /. /" / . . L / . E , , , $ . / L E $ $ . $ . $ , , E $, $ . E , , , , / , . /$ L . $ / . /

www.kumarikrishna.blogspot.com . " $. ? L . , ?" " ? . !..." " ! !" " ...?" " ... / /..." E . " ? !" " E ..." " / E , E E $, E $ ! ?" , . . , , . . " E ! E L $ ..." '

" ' ."

" ! Zb . E . / . / ! ." " ! , $ . $ L , . $ ..." " $..." " ; /. $ ."

www.kumarikrishna.blogspot.com" ! $ ..." "....." . E , . " . / ; / . , / . / ?" $ E / . $ $ $ . $ $ / . L / / . /, , /, L , $ . / , $$ / E . / . / / . L . $ / . / /$ / / . . / / . E / E E . $$ / . / . $ E . E . $ /$ $ E . $ E . $ , , E / , . . L / / " . " .

www.kumarikrishna.blogspot.com" ! $, ' E ' ." / . " ?" " / . / ." $ / . / E E L . / / . / / / . / / $ . E . / - $ $ - $ .... .... .... .... .... //. / . . . L . . $ $ E E . E . E " ? ?" / . . E . L / L $ . / / . / / / . .. . / / . $ . E . . E L ,

www.kumarikrishna.blogspot.com.. . / / . L E / / . E .. . / / . / / / / . L $ . $ /. / / . L / $ E$ / / / / . " ! ?" / / / . / . " $ / / . ' ; / / ' ." "....." / / . / / / . . . , . " E $ - '/' . , / ...!" " / / /" $ E L . , , , . $ $ $ $ . / / . / . . $ . . / $ , / / / $ . / . $ . . $ . $ /. L $ / . /. $ .. . / /

www.kumarikrishna.blogspot.com . /. $ . $ . / $ . / / $ . . $ L / . . . " , . $ " - L / . . L / $ . / / / . " / " $ / /, L / /. ' / . /' - $. , , L / . E $ E, $ . /, $$ /, L . . / . , / / $ . E . " ... / /." - / . $ . / E , . . / .

www.kumarikrishna.blogspot.com 14/ . / , $ . $ / / / . . / . / /. " $ ! ?" . . . $ $ / . / / . $ / L E . / $ / L . / L / . " , , / . ? . , / / . " - . / , L / . ***** / , $ /. $ / , , ' / / ' . / / // . E / . .

www.kumarikrishna.blogspot.com / Z . 1945- / Z . . / . / , / / /. $ L . $ $ / E / E $ $ / . , $ $. ' . , / E /, , L . . , , , $ $ ? $ , /. " . , Z , / / $ L !..." " ..." " L ! , E E . / $ , / /, , E E$ . E $ $ $ , " - . " / / . . / ..." $. . E / /.

www.kumarikrishna.blogspot.com $ , $ $ L . $ $ $ . $ E . $$ L/ $ , . $, $, $, $ . , L $ . $ $ $ $$ E . $$ $ / . , / . . ***** 1946- L $ E . / . , / . / E / . / / , $ $ . , E . , / , L . /$ . $ / .. . $ , , $ /. ' $ /' E /. " E $, / , E/ . , E , $ /" L / . L / $ .

www.kumarikrishna.blogspot.com . " $ / / $ . $ , . E E . $ $ . $ . . $ . , $ / " - / . " , , / , , ! L / . L E / / . , , $ $ $." L $ / . E , $ . L . /. $ E L $ / ... L " / " E L . . / $ $ . ***** / /. / E . L . . , $ $ , , /, ,

www.kumarikrishna.blogspot.com E . , . / L . E / . / $ / ' ' , . E / . L / . , / . ' ' , $ . - / . / - / / / / . / / . $, $, $ . / . $ . $ $ . . $ , $ / . , , , , / . / E $ , $ . $ / / $ . $ /$ $ . . , , / / . $ ' L ' $ . / . /

www.kumarikrishna.blogspot.com/ , $ . , $ E , $ . $ $ , $ . $ $ L . / $ / $ . / $ $ . E . E . $ $ - . ' ' . / $ / . / , $ ' ' E/. $ /. , . $ , , $ //. $. $ / . /$ / . L /. / $ / . - / / E / . $ $ / $ L . / . , Lb . . . $ . 1947 / / L , $ / . . 1947 / /. $ $ , $

www.kumarikrishna.blogspot.com . / . E / //. / $ . / E L . $ , / / . / / / ; / . , / /. , $ $ $ , / /. , / $ , , " " E , , / /$ . $ /. /. , /$ , $ E . , E , . . L / / / . L / . , / $ / . . $ / . ' ' . . , . ' ? , $ . $ . / . , L / $ . $ ' / / L . ***** / / $ / L . L L . L / . / .

www.kumarikrishna.blogspot.com - / . / / . / L / / . , . $ . / /. $ . ' L ' ' ' $ $ . L / / L , $ / . . . / . / . , / $ . $ / / , / . , , $ . $ / .

151948 L / / . L /. . L / . L $ . / . , / $ . / . L . $ /

www.kumarikrishna.blogspot.com / . / , , L /. ' L ' ' ' / / / . . $ , E $ $ . $ , / L / . L ... L / ' ' Z / . ... L E , " " - . / . ***** / $ , $ . / . . " $ , $ / , $ / . / . / /. $ , / / . / . ' ' - / . / / . L . $ . $ $ / . " . . ***** 1948- / / / / , / . / . /

www.kumarikrishna.blogspot.comL . , Zb . L /. / 1950- / / - / / / . , , L / Zb . /, $ , / . $ $ / . / . L - . $ / . . . / / . $ . E / $. / . . / E , . , $ E / . / / . L / . . " $ . ' L , L ' . / . / ; / ..." L $ / . " / ! ..." / / .

www.kumarikrishna.blogspot.com $ / E . ***** / / /, L $ / . , , $ / $ . , /$ . $ . . $$ / . / . / / . / ! $$ E / . $ , / / . L E $ . , $ , $ . ***** / . . . . $ . , $ . . $ . $ . $ . / E . $ , , E . E . E $ $ /. / $ , $ E /$ . ' E ' - E / , .

www.kumarikrishna.blogspot.com1959- ' Lb / ' . . $ $ $ $ , $ . Z , L E $ $ / , . $ . $ $ E $ / / / . $ /. / $ $ . $ E / . E / E . $ $ / $ . 1961 / E , $ , , E , , . $ / E . E / , . $ $ , , E / / . , $, E / . E $ $ . ' ' / . / . / / $ ... ' / Z' - $ //. $ / $ . ' / / $ ' L . $ $ .

www.kumarikrishna.blogspot.com . / $ . / /$ $ / . $ $ / . / / / . E , E , , $ $ . / // $ $ /. $ E $ , E /. / ; ; / E E / . / $ /. . , . L . / / : ' L E /. L $ . L . ' E ' /.' L - /. . E $ ; / / $ . E . /, $ . . /$ . , / . $ /. . / $ . $ . / $$ E /. / . $ E , $ , /. .

www.kumarikrishna.blogspot.com / . / . . $ $ /. $ $ $ / / . , E $ $ , E $ /. $ / /. L , L / L E $ / . , , L , $