1
NAJČEŠĆE HEMIJSKE REAKCIJE I KONCENTRACIJA SO 2 U ATMOSFERI Proces oksidacije SO 2 u suhom, čistom vazduhu je veoma spor, ali se odvija brzo na površini čestica u vazduhu. Sumpor dioksid rastvoren u kapljicama magle lahko se oksiduje u SO 3 . Prevođenje SO 2 u SO 3 vrši se dominantno fotohemijskom oksidacijom. Kada se apsorpcijom kvanta svjetlost (energija = hv) ekcituje molekul SO2* on lakše podliježe oksidaciji: Oksidacijom nastali SO3 rastvara se u kapljicama vode koje su raspršene, gradeći sumpornu kiselinu: Koncentracija SO 2 u atmosferi: a) Osnovna koncentracija SO 2 u atmosferi je 0,0002 - 0,0004 ppm b) Koncentracija u zraku iznad ne-industrijskoga grada 0,01 ppm c) Asmatičari počinju osječati disajne probleme pri koncentraciji od 0,05 ppm d) Započinje se osječati miris pri koncentraciji od 0,5 - 1,0 ppm e) Dolazi do pojave bronhijalnih grčeva ( nejednako disanje) pri koncentraciji od 1,0 ppm f) Poremećaj funkcije pluća pri koncentraciji ( tokom 8 sati na dan) 5,0 ppm g) Trajno oštećenje pluća pri koncentraciji 20,0 ppm * 1 ppm = 0,0001 % *Na osnovu čl ana 6.stav 2. i čl ana 18.stav 4. Zakona o zašti ti zraka («Službene novine Federacije BiH»)

NAJČEŠĆE HEMIJSKE REAKCIJE I KONCENTRACIJA SO2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: NAJČEŠĆE HEMIJSKE REAKCIJE I KONCENTRACIJA SO2

NAJČEŠĆE HEMIJSKE REAKCIJE I KONCENTRACIJA SO2 U ATMOSFERI

Proces oksidacije SO2 u suhom, čistom vazduhu je veoma spor, ali se odvija brzo na površini čestica u vazduhu. Sumpor dioksid rastvoren u kapljicama magle lahko se oksiduje u SO3. Prevođenje SO2 u SO3 vrši se dominantno fotohemijskom oksidacijom. Kada se apsorpcijom kvanta svjetlost (energija = hv) ekcituje molekul SO2* on lakše podliježe oksidaciji:

Oksidacijom nastali SO3 rastvara se u kapljicama vode koje su raspršene, gradeći sumpornu kiselinu:

Koncentracija SO2 u atmosferi:a) Osnovna koncentracija SO2 u atmosferi je 0,0002 - 0,0004 ppmb) Koncentracija u zraku iznad ne-industrijskoga grada 0,01 ppmc) Asmatičari počinju osječati disajne probleme pri koncentraciji od 0,05 ppmd) Započinje se osječati miris pri koncentraciji od 0,5 - 1,0 ppme) Dolazi do pojave bronhijalnih grčeva ( nejednako disanje) pri koncentraciji od 1,0 ppmf) Poremećaj funkcije pluća pri koncentraciji ( tokom 8 sati na dan) 5,0 ppm g) Trajno oštećenje pluća pri koncentraciji 20,0 ppm

* 1 ppm = 0,0001 %*Na osnovu čl ana 6.stav 2. i čl ana 18.stav 4. Zakona o zašti ti zraka («Službene novine Federacije BiH»)