NAEB Presentatie Unie van Waterschappen

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nu al Eenvoudig Beter, bijeenkomst 'Nieuwe modelregelgeving waterschappen'.

Text of NAEB Presentatie Unie van Waterschappen

 • 16 mei 2013

  Jan van Oorschot

  *

  Nieuwe modelregelgeving

 • 16 mei 2013 *In 2008 model Keur herzien

  Noodzaak vanwege Waterwet 2009

  Enqute eerste ervaringen (zomer 2010):

  Model Keur wordt op zich gewaardeerd Meeste waterschappen hebben model Keur als leidraad gebruikt Veel waterschappen zijn afgeweken (huidige H4 Verbodstelsel)

  Aanleiding (1)

 • 16 mei 2013 *Meer uniformiteit: wens, maar vooral noodzakelijk

  Bestuursakkoorden eisen van mede-overheden: verdere uniformering en deregulering

  ICT ontwikkelingen (Omgevingsloket Online met water)

  Prestaties waterschappen onderling vergelijkbaar Meer ruimte in model voor modules met gebiedsspecifieke zakenMaatwerkmogelijkheden> gebiedsverschillen

  Aanleiding (2)

 • 16 mei 2013 *

  Bestuurlijke opdracht:

  Actualisatie model Keur

  Doel:

  Uniforme manier van werken Deregulering: minder vergunningenDoel

 • *

  Actualisatie model Keur

 • 16 mei 2013 *n set:KeurAlgemene regels en beleidsregelsLegger

  Principe moederkeur> modulaire vorm

  Olo-proof

  Actief taakgebruik

  Uitgangspunten (1)

 • 16 mei 2013 *Vertrekpunt: modelkeur 2008

  Zo veel mogelijk onder algemene regels

  Juridisch deugdelijk

  Handhaafbaar

  Afstemming op waterregelgeving

  Uitgangspunten (2)

 • 16 mei 2013 *Fase 1: actualiseren modelkeur

  Fase 2: actualiseren algemene regels en beleidsregels

  Fase 3: actualiseren modellegger

  Projectstructuur (1)

 • 16 mei 2013 Begeleidingscommissie

  Werkgroepen (per fase):KeurAlgemene regels en beleidsregels Waterkeringen Waterkwantiteit GrondwaterLegger wateren en keringen

  Projectstructuur (2)

 • Proces De waterschappen waren goed vertegenwoordigd in de (sub) werkgroepen en Begeleidingscommissie

  Zij doen met name het werk en leveren bijdragen

  De Unie cordineert, regisseert en redigeert de producten

  Bedoeling hiervan is dat de waterschappen die producten zo veel mogelijk als hun eigen werk kunnen beschouwen!

  16 mei 2013 *

 • Inhoud modelkeurKeur, algemene regels, beleidsregels en beide Leggers horen bij elkaarH 1: Inleidend hoofdstuk met begripsomschrijvingenH 2: Beheer en onderhoud van waterstaatswerken: gebodenH 3: Handelingen in watersystemen: verbodenH 4: Toezicht en handhavingH 5: Overgangs- en slotbepalingen

  Dus: een meer uitgeklede Keur met gebiedsspecifieke regulering via algemene regels, beleidsregels, nadere regels en maatwerkvoorschriften, gecombineerd met actuele Leggers!16 mei 2013 *

 • Begripsomschrijvingen Definities gelijk aan die in Waterwet

  Profiel van vrije ruimte: ook voor oppervlaktewaterlichamen en waterbergingsgebieden

  Niet meer: vrijwaringszone of reserveringszone

  Van belang voor toekomstige ruimtelijke reserveringen in de Keur zelf, gekoppeld aan verbodsregime van H3 en de Leggers met de grenzen van de verschillende zones

  Bepaling met daarin tot wie de geboden zijn gericht

  16 mei 2013*

 • Beheer en onderhoud waterstaatswerkenEcologische kwaliteit naar H3Alle artikelen over dit onderwerp bij elkaarRelatie met legger Waterschapswet (= onderhoudslegger)Onderhoudsplicht tot instandhouding waterstaatswerken overeenkomstig de waterhuishoudkundige functieOnderverdeling naar onderhoud waterkeringen en oppervlaktewaterlichamen,Verder: afrasteringen, coupures/sluizen en stuwenAlgemene regels en nadere regels kan bestuur vaststellen16 mei 2013 *

 • Handelingen in watersystemenIs de body van de KeurVerbodsbepalingen, behoudens watervergunningIn lijn met de redenen om de Keur te actualiserenMeer algemeen geformuleerde verbodsbepalingen i.p.v. de huidige meer specifieke verbodsbepalingen in de KeurMeer algemene regels met mogelijkheid tot vrijstelling van vergunningplichtBeleidsregels die fungeren als het afwegingskader voor besluit om vergunning al dan niet te verlenen en daaraan te hangen voorschriftenDe verboden gelden in 3 zones: waterstaatswerk, beschermingszone en in profiel van vrije ruimte, zoals opgenomen in Leggers of op Keurkaart 16 mei 2013*

 • H3 vervolgVerbod versnelde afvoer water door verhard oppervlak: facultatiefVerbod tot afvoeren, aanvoeren, lozen, onttrekken bij oppervlaktewaterlichamen Verbod tot drainage: facultatiefVerbod tot onttrekken, infiltreren bij grondwaterlichamenAlgeheel verbod bij calamiteiten: ongewijzigdZorgplicht: ongewijzigdAlgemene regels, nadere regels, meld-, meet- en registratieverplichtingen en maatwerkvoorschriften (artikel 3.9)

  16 mei 2013 *

 • H3 vervolg

  Ex artikel 3.9 mogelijk: een algeheel verbod voor bepaalde handelingenVrijstelling vergunningplicht voor het waterschap (van verboden in artikelen 3.2 t/m 3.6 Keur), als waterschap zelf beheerhandelingen uitvoertVisplan of visverbod: ongewijzigd, in afwachting van nieuwe VisserijwetModule voor bepalingen over vaarwegen in beheer bij het waterschap: PM16 mei 2013 *

 • Toezicht en handhavingVolgorde van dit hoofdstuk: gewijzigdEerst toezicht: aanwijzing van toezichthouders (bestuursrechtelijk; strafrechtelijk ex Waterwet)Schouw: facultatief: dit artikel is niet echt nodig, want een waterschap is daartoe so wie so al bevoegdStrafbepalingen: niet gewijzigd16 mei 2013*

 • Overgangs- en slotbepalingenOver:VergunningenIntrekking KeurInwerkingtredingCiteertitel

  Na de Keur aan de slag met de algemene regels, beleidsregels en de beide model Leggers.16 mei 2013 *

 • Algemene regels (1)Gebods- en verbodsbepalingen in de keur zijn algemeen van aard. Via algemene regels worden deze verder uitgewerkt. Veel voorkomende werkzaamheden die onder voorwaarden kunnen worden toegestaan, reguleert het waterschap zoveel mogelijk via algemene regels.Hiermee worden tijdrovende en onnodige vergunningprocedures voorkomen.

  Model algemene regels: Waterkering: 15 Waterkwantiteit: 18 Grondwater: 6

  16 mei 2013 *

 • Algemene regels (2)In algemene regels wordt aangegeven waaraan een derde zicht moet houden als hij handelingen in watersystemen mag verrichten. In specifieke situaties vrijstelling van vergunningplicht. In aantal gevallen moet een derde melding doen van een bepaalde handeling. In andere gevallen is dat niet nodig. Sommige algemene regels bevatten ter uitwerking nog nadere regels. 16 mei 2013 *

 • Beleidsregels (1)Waar niet volstaan kan worden met algemene regels bestaat de mogelijkheid watervergunning aan te vragen waarbij nadere regels aan de wijze van uitvoering en onderhoud kunnen worden gesteld. Om op eenduidige wijze te kunnen bepalen of en hoe een activiteit kan worden vergund hanteert het waterschap beleidsregels.

  Model beleidsregels: Waterkering: 16 Waterkwantiteit: 16 Grondwater: 1 Ecologie: 1 16 mei 2013 *

 • Beleidsregels (2)In beleidsregels wordt aangegeven hoe het waterschap van zijn bevoegdheid tot vergunningverlening gebruik maakt. Beleidsregels fungeren als richtlijn van het bestuur voor derden.In welke gevallen zijn bepaalde handelingen in watersystemen wel of niet aanvaardbaar en wanneer wordt vervolgens een vergunning voor een handeling verleend dan wel geweigerd. 16 mei 2013 *

 • Leggers Artikel 78 waterschapswet: legger waarin onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen worden aangewezen.

  Artikel 5.1 Waterwet: omschrijven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.

  Model legger wateren 2009

  Model legger waterkeringen 1991 16 mei 2013*

 • Uniformiteit versus autonomie (1)In zomer 2012 alle modellen gereed Consultatieronde waterschappen Veel input waterschap (rijke oogst)Bestuurlijke rondgang langs waterschappen door Jan Romke van Dijk > halen en brengen Alle waterschappen streven naar landelijke uniformiteit en samenwerking Maar er is een grens: balans uniformiteit en autonomie waterschappen. Er moet ruimte blijven voor innovatieve ideen en doorontwikkeling keurkwartet Kantelpunt benadering regelgeving en formulering16 mei 2013 *

 • Uniformiteit en autonomie (2)Tendens van nee tenzij naar ja mits > pilot Rijnland

  Er is geen draagvlak op dit moment voor n breed gedragen principe.

  Daarom in keurkwartet vastgehouden aan nee tenzij principe. Dat is ook het principe van de Waterwet. 16 mei 2013 *

 • Praktijk Deregulering en uniformering al ingevoerd bij waterschappen Met eerdere modelregelgeving al stappen gezet Er worden minder vergunningen afgegeven Modellen 2012 vormen goede basis voor afzonderlijke keuren, weliswaar niet 100% perfect maar toch..Vanwege verschillen tussen waterschappen en de komst van de Omgevingswet is verdere deregulering en uniformering op dit moment niet mogelijk en zelfs niet gewenstAanbeveling instelling platform dat keurkwartet periodiek tegen het licht houdt gezien nieuwe ontwikkelingenModelregelgeving is continu proces (meegaan met tijd)

  16 mei 2013 *

 • *

  Vragen???

  *********