8
List dioniËkog druπtva “Podravka” Koprivnica Godina XLI Broj 1598 Petak 22. veljaËe 2002. ISSN 1330 - 5204 Aktualno Piπe: Jadranka Lakuπ Snimio: Nikola Wolf Nakon uspjeπne prezentacije hrvatskog gospodarstva ame- riËkim tvrtkama, πto ga je pro- πloga tjedna u Washingtonu odræalo izaslanstvo hrvatskih dræavnih tvrtki INE, HEP-a i Janafa, na Ëelu sa zamjenicom ministra gospodarstva Majom Brinar, na ameriËku su turneju otputovali i predstavnici Pod- ravke. »lanica Uprave i glavna di- rektorica za financije Nevenka Cerovsky i izvrπni direktor Upravljanja imovinom Tomis- lav Rukavina predstavit Êe po- tencijalnim ameriËkim ulagaËi- ma u Ëetverodnevnom ”road showu” u Columbusu, Chica- gu, Bostonu i New Yorku Po- dravku kao najpoznatiju pre- hrambenu industriju u Repu- blici Hrvatskoj i jednu od najznaËajnijih ponuaËa preh- rambenih proizvoda u srednjoj i istoËnoj Europi. Podravka nije posve nepo- znata na ameriËkom kontinen- tu, dapaËe, mnogi pravi Ameri- kanci, a pogotovo oni hrvat- skog porijekla znaju za Pod- ravkine proizvode, prije svega poznata im je ”planetarni” po- pularna Vegeta, a u posljednje vrijeme veliko zanimanje za Podravku pokazuju i institu- cionalni investitori koji su prisutni na financijskim træiπti- ma zemalja u tranziciji. Oni ocjenjuju Podravku prosperi- tetnom tvrtkom s velikim po- tencijalom sigurnim za ulaga- nja. Na njihov poticaj organizi- rana je i ova turneja. Podravka se predstavlja investitorima u SAD-u Nadzorni odbor Podravke d.d., na sjednici odræanoj 15. veljaËe, donio je odluku o kupnji tvrtke Ital-Ice, proizvoaËa kvalitetnog sladoleda, slastica i distributera smr- znute hrane iz PoreËa. Ova akvizi- cija omoguÊit Êe πirenje Podravke u kategoriji smrznute hrane, πto je jedna od odrednica iz nove strate- gije, te rast poslovnih aktivnosti u gastro segmentu i maloprodaji. Kupnjom Ital-Icea Podravka jaËa svoju træiπnu poziciju πirom i kva- litetnijom ponudom, te omoguÊa- va razvoj novih programa, odnosno smrznutih proizvoda voÊa i povr- Êa, mesa i mesnih proizvoda, te pekarskih proizvoda, kao i njiho- vu meusobnu sinergiju u skladu sa suvremenim zahtjevima potro- πaËa. Na istoj sjednici donijeta je joπ jedna vaæna odluka koja potvruje Podravkin iskorak - odobreno je izdavanje komercijalnih zapisa. Program izdavanja ovih vrijedno- snica odobren je do iznosa od 150 milijuna kuna u razdoblju od pet godina. Aranæirat Êe ga Privredna banka d.d. koja Êe kao Agent izdanja potpisati cijelu emisiju ko- mercijalnih zapisa bez valutne klau- zule. Izdavanje komercijalnih zapisa Êe pored pozitivnih financijskih efekata, odnosno zadovoljavanja kako trenutnih, tako i buduÊih potreba za sredstvima, pridonijeti i visokoj reputaciji Podravke na hrvatskom træiπtu. Ovim projektom omoguÊit Êe se uspostavljanje i πirenje baze investitora, diverzifi- kacija izvora financiranja i odmak od standardnih bankarskih kre- ditnih linija, te pozitivno utjecati na smanjivanje troπkova financi- ranja, fleksibilnost pri financira- nju, te aktivnu prisutnost na nov- Ëanom træiπtu i træiπtu kapitala. Nadzorni odbor Podravke Odobrena akvizicija Ital-Icea i izdavanje komercijalnih zapisa Izdavanje komercijalnih zapisa odmak je od standardnih bankarskih kreditnih linija πto Êe omoguÊiti nove investicije Raspisani izbori za radniËka vijeÊa Odræan skup radnika Belupa 3. str. Ministar kulture Antun VujiÊ u Koprivnici otkrio spomen-ploËu pjesniku Zvonimiru Golobu 6. str.

Nadzorni odbor Podravke Odobrena akvizicija Ital-Icea i ... · Financijske pote„koæe Arthur D. Little-a poŁele su sa rapidnim naza-dovanjem informatiŁkog i tehnolo„-kog sektora

  • Upload
    dodiep

  • View
    226

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Nadzorni odbor Podravke Odobrena akvizicija Ital-Icea i ... · Financijske pote„koæe Arthur D. Little-a poŁele su sa rapidnim naza-dovanjem informatiŁkog i tehnolo„-kog sektora

List dioniËkog druπtva “Podravka” KoprivnicaGodina XLIBroj 1598 Petak 22. veljaËe 2002.

ISSN 1330 - 5204

Aktualno

Piπe: Jadranka LakuπSnimio: Nikola Wolf

Nakon uspjeπne prezentacijehrvatskog gospodarstva ame-riËkim tvrtkama, πto ga je pro-πloga tjedna u Washingtonuodræalo izaslanstvo hrvatskihdræavnih tvrtki INE, HEP-a iJanafa, na Ëelu sa zamjenicomministra gospodarstva MajomBrinar, na ameriËku su turnejuotputovali i predstavnici Pod-ravke.»lanica Uprave i glavna di-

rektorica za financije NevenkaCerovsky i izvrπni direktorUpravljanja imovinom Tomis-lav Rukavina predstavit Êe po-tencijalnim ameriËkim ulagaËi-ma u Ëetverodnevnom ”roadshowu” u Columbusu, Chica-gu, Bostonu i New Yorku Po-dravku kao najpoznatiju pre-hrambenu industriju u Repu-blici Hrvatskoj i jednu odnajznaËajnijih ponuaËa preh-rambenih proizvoda u srednjoji istoËnoj Europi.Podravka nije posve nepo-

znata na ameriËkom kontinen-tu, dapaËe, mnogi pravi Ameri-kanci, a pogotovo oni hrvat-skog porijekla znaju za Pod-ravkine proizvode, prije svegapoznata im je ”planetarni” po-pularna Vegeta, a u posljednjevrijeme veliko zanimanje zaPodravku pokazuju i institu-cionalni investitori koji suprisutni na financijskim træiπti-ma zemalja u tranziciji. Oniocjenjuju Podravku prosperi-tetnom tvrtkom s velikim po-tencijalom sigurnim za ulaga-nja. Na njihov poticaj organizi-rana je i ova turneja.

Podravkasepredstavljainvestitorimau SAD-u

Nadzorni odbor Podravke d.d.,na sjednici odræanoj 15. veljaËe,donio je odluku o kupnji tvrtkeItal-Ice, proizvoaËa kvalitetnogsladoleda, slastica i distributera smr-znute hrane iz PoreËa. Ova akvizi-cija omoguÊit Êe πirenje Podravkeu kategoriji smrznute hrane, πto jejedna od odrednica iz nove strate-gije, te rast poslovnih aktivnosti u

gastro segmentu i maloprodaji.Kupnjom Ital-Icea Podravka jaËasvoju træiπnu poziciju πirom i kva-litetnijom ponudom, te omoguÊa-va razvoj novih programa, odnosnosmrznutih proizvoda voÊa i povr-Êa, mesa i mesnih proizvoda, tepekarskih proizvoda, kao i njiho-vu meusobnu sinergiju u skladusa suvremenim zahtjevima potro-πaËa.Na istoj sjednici donijeta je joπ

jedna vaæna odluka koja potvruje

Podravkin iskorak - odobreno jeizdavanje komercijalnih zapisa.Program izdavanja ovih vrijedno-snica odobren je do iznosa od 150milijuna kuna u razdoblju od petgodina. Aranæirat Êe ga Privrednabanka d.d. koja Êe kao Agentizdanja potpisati cijelu emisiju ko-mercijalnih zapisa bez valutne klau-zule.Izdavanje komercijalnih zapisa

Êe pored pozitivnih financijskihefekata, odnosno zadovoljavanja

kako trenutnih, tako i buduÊihpotreba za sredstvima, pridonijetii visokoj reputaciji Podravke nahrvatskom træiπtu. Ovim projektomomoguÊit Êe se uspostavljanje iπirenje baze investitora, diverzifi-kacija izvora financiranja i odmakod standardnih bankarskih kre-ditnih linija, te pozitivno utjecatina smanjivanje troπkova financi-ranja, fleksibilnost pri financira-nju, te aktivnu prisutnost na nov-Ëanom træiπtu i træiπtu kapitala.

Nadzorni odbor Podravke

Odobrena akvizicija Ital-Icea iizdavanje komercijalnih zapisa

Izdavanje komercijalnih zapisa odmak je od standardnih bankarskih kreditnih linija πto Êe omoguÊiti nove investicije

Raspisani izbori zaradniËka vijeÊa

Odræan skupradnika Belupa3. str.

Ministar kultureAntun VujiÊu Koprivnici otkriospomen-ploËupjesnikuZvonimiru Golobu6. str.

Page 2: Nadzorni odbor Podravke Odobrena akvizicija Ital-Icea i ... · Financijske pote„koæe Arthur D. Little-a poŁele su sa rapidnim naza-dovanjem informatiŁkog i tehnolo„-kog sektora

2 Broj 1598 Petak 22. veljaËe 2002.

Piπe: Kristijan SaboSektor za razvoj poslovanja

Podravkin periskop

Podravka je druga tvrtka u Hrvat-skoj koja je priπla izdavanju ko-mercijalnih zapisa kako bi se odma-kla od bankarskih kredita kao jedi-nog izvora financiranja. Prva je touËinila Pliva koja je 1998. godineprodala zapise u vrijednosti od 25milijuna kuna Ëime je i pokrenulatrgovanje korporacijskim duæniË-kim vrijednosnicama u Hrvatskoj.Podravkina Uprava predloæila jenedavno Nadzornom odboruizdavanje vrijednosnih papira doiznosa od 150 milijuna kuna πto jei prihvaÊeno na sjednici odræanoj15. veljaËe.Tim povodom zamolili smo pot-

predsjednika Uprave mr. Æeljka –urinu da ukratko prokomentiraovu i druge odluke Nadzornogodbora.

Prednosti izdavanjakomercijalnih zapisa- Prema odluci Nadzornog odbo-

ra Podravka Êe uskoro zapoËeti sizdavanjem komercijalnih zapisatvrtke. ©to to zapravo znaËi i zaπtoje Uprava predloæila takav korak?- Da, Nadzorni odbor Podravke

d.d. na prijedlog Uprave prihvatioje izdavanje komercijalnih zapisanaπe tvrtke. To je uobiËajena prak-sa pribavljanja potrebnih financij-skih sredstava za poslovanje. Ko-mercijalni zapis je kratkoroËni pri-jenosni duæniËki vrijednosni papiru nematerijaliziranom obliku. Pro-gram izdavanja komercijalnih za-pisa aranæirala bi Privredna bankad.d.Uprava je predloæila takav korak

iz razloga prednosti takvog finan-ciranja poslovanja firme. Prednostise sastoje u slijedeÊem:- uspostavljanje i πirenje baze

Razgovor s potpredsjednikom Uprave Podravke mr. Æeljkom –urinom

Snimio: Nikola WolfRazgovarala: Jadranka Lakuπ

Izdavanje komercijalnih zapisa i kupnja tvrtkeItal-ice - novosti u poslovanju Podravke

Æeljko –urina

investitora u naπu firmu,- omoguÊavanje diverzifikacije

izvora financiranja i odmak od stan-dardnih bankarskih linija,- smanjivanje troπkova financira-

nja,- fleksibilnost pri financiranju te

aktivna prisutnost na novËanomtræiπtu kapitala.

Potencijalni investitori- OËekujete li dobar odaziv inve-

stitora?- Da ne oËekujemo dobar odaziv

investitora, ne bismo predloæili ula-zak u izdavanje komercijalnih za-pisa. Sigurno postoji priliËno πiro-ka baza potencijalnih investitora.To su:- komercijalne banke- osiguravajuÊa druπtva- investicijski fondovi (novËani)- velike korporacije- pojedinaËni klijenti- inozemni investitoriSasvim sigurno je da izdavanje

komercijalnih zapisa prate odre-ene marketinπke i promocijskeaktivnosti i distribucijski kanali. Tumogu spomenuti ciljane prezenta-

cije za investitore i potencijalneulagaËe, oglase u poslovnim i struË-nim publikacijama, struËne emisijena TV postajama i niz drugihaktivnosti povezanih s izdavanjemzapisa. Partner pri izdavanju zapi-sa - Privredna banka d.d. takoerdaje znaËajan doprinos u realizacijiposla.

Novi investicijski ciklus- Otvara li izdavanje komercijal-

nih zapisa i novi investicijski ciklusu Podravki, prvenstveno - kako seto veÊ neko vrijeme provlaËi umedijima - gradnju nove tvornicejuha?- Podravku d.d. prati investicijski

ciklus za kojeg se moæe reÊi da jekontinuiran. Potrebno je naglasitida investicije ne bismo trebali sa-gledavati samo kao izgradnju no-vih tvornica veÊ mnogo πire. Inve-sticije su ulaganja u træiπte, distri-buciju, marketing, nova predstav-niπtva, u πto smo u zadnje dvijegodine mnogo ulagali. RezultateÊemo osjetiti veÊ ove godine.S obzirom na viziju i misiju koja je

prihvaÊena u daljnjoj strategiji raz-voja Podravke, normalno je daPodravka neÊe u svom asortimanuostati bez programa juha i sliËnihproizvoda.Modernizacija i dogradnja kapa-

citeta postojeÊe stare tvornice juhasvakako ima prioritet u buduÊiminvesticijskim ulaganjima. S tim uvezi izdavanje komercijalnih zapi-sa moæe biti u funkciji pribavljanjajeftinijih investicijskih sredstava.

Kupnjom poreËke tvrtkeItal-ice Podravka otvaranove poslovnemoguÊnosti- Na posljednjoj sjednici donijeta

je joπ jedna znaËajna odluka, ona okupnji poreËke tvrtke Ital-ice. Za-

πto upravo ta tvrtka i πto Podravkadobiva ovom akvizicijom?- Da, Nadzorni odbor odobrio je,

na prijedlog Uprave, kupnju Ital-ice, poreËkog poduzeÊa za proi-zvodnju i distribuciju prehrambenihproizvoda (sladoleda, povrÊa i sl.)u lancu smrznute hrane.Podravka ovom akvizicijom stva-

ra pretpostavke i dobiva moguÊ-nosti ulaska u distribuciju smrznu-te hrane. Ovim ulaskom takoer seza veliki dio tvornica u sastavunaπe grupe stvaraju preduvjeti zaproizvodnju odreenih kategorijasmrznute hrane (tijesta, mesa, po-vrÊa, gotovih jela i dr.).- Koliko su SPJ spremne za novi

program, odnosno ulazak u smr-znuti lanac?- VeÊ sam napomenuo da su

tvornice iz naπe grupe spremne zanovi program. No, predstoji prili-Ëno mnogo poslova do konaËnerealizacije.Podravka i njezini proizvodi si-

nonim su za povjerenje i kvalitetu.Tu moramo i dalje zadræati i jednoi drugo.

Rast Podravke organski iputem akvizicija- ©to slijedi nakon akvizicije Ital-

icea, odnosno da li Êe 2002. godi-na biti doista godina πirenjaPodravke putem kupovanja tvrtki?- Akvizicija Ital-icea jedna je u

nizu predvienih poslovnih ak-tivnosti naπe firme u ovoj godini.Predvidjeli smo, kao πto znate,rast naπe firme kroz tzv. organskinaËin te akvizicijama. Mogu reÊida priliËno intenzivno radimo naprogramu akvizicija. Na to nastjeraju okolnosti i prilike koje suu naπoj branπi. Zbog odreenihobaveza (burzovnih i poslovnih)ne mogu reÊi konkretne sluËaje-ve, no oni Êe biti objavljeni upogodno vrijeme.

Od 26. studenoga proπle do 10.sijeËnja ove godine trajala je nagradnaigra ”Mijeπati ili mijenjati - Dolcela zaoboje” u kojoj su sudjelovali brojnipotroπaËi koji su skupili pet razliËitihomota iz Docelinog proizvodnog asor-timana. U javnom izvlaËenju, koje jeodræano 18. sijeËnja, izvuËeno je 660dobitnika vrijednih nagrada i dobitniknajvrednije nagrade - Renault Clio.Radnica Tvornice koktel-peciva Gor-dana Vrabelj izvukla je ime najsretni-jeg potroπaËa - uËenika 8. razreda izVirja Alena KeneliÊa.Trebalo je joπ ”odraditi” i sveËanu

dodjelu automobila. Tako su Ëelniljudi SPJ Lino, Dolcela i snack, pred-voeni izvrπnom direktoricom Jadran-kom IvankoviÊ, primili 14. veljaËesimpatiËnu obitelj KeneliÊ. MamaBoæa, tata Ivica i sin Alen nisu kriliveliko zadovoljstvo osvojenom na-gradom. InaËe, ta obitelj ima sreÊe u

Podravkinim nagradnim igrama.Naime, Boæa KeneliÊ je osvojila na-gradu i u nedavno odræanoj nagrad-noj igri Podravkinih juha. Naravno,najstretniji trenutak bio je kada jeproduct-manager Hrvoje Maljak uru-Ëio kljuËeve novog Renaulta Clia Ale-nu KeneliÊu.- Vrlo sam sretan πto sam osvojio ovu

vrijednu nagradu. »ak u prvom mo-mentu nismo vjerovali da sam ja osvo-jio Clia. No, moram reÊi da se u naπojkuÊi puno troπi Podravkinih proizvoda,a πto se tiËe Dolcele, najviπe volimjesti pudinge. OdliËni su! - rekao namje vrlo uzbuen Alen nakon πto je sjeou svoj novi Renault Clio.Naravno, automobil Êe zasad voziti

otac Ivica, a obitelj KeneliÊ nismomorali ni pitati hoÊe li i dalje igratiPodravkine nagradne igre - jer una-trag godinu dana Podravka im donosisreÊu. B. F.

UruËeni kljuËevi Renaulta Clia - glavne nagrade u nagradnoj igri ”Mijeπati ili mijenjati - Dolcela za oboje”

Najsretniji Dolcelin potroπaË - Alen KeneliÊ iz Virja

Lijepo je kad netko ima petnaest godina i dobije na poklon noviClio; to se dogodilo upravo Alenu KeneliÊu iz Virja kada mu je

kljuËeve automobila predao product manager Hrvoje Maljak

Arthur D. Little, svjetska najstarijatvrtka za konzultacije managementuosnovana joπ davne 1886. godine,preuzeta je od strane svog glavnogkreditora i odmah je stavljena podsteËajnu zaπtitu prema poglavlju 11Zakona o steËajnoj zaπtiti. Iako jeADL jedna od najstarijih konzultant-skih kuÊa, radi se o kuÊi koja jesignifikantno manja od veÊih igraËakao πto su PWC ili KPMG.Pamela McNamara, glavni izvrπni

direktor ADL-a, dala je ostavku kojaje stupila na snagu odmah. Nju Êezamijeniti Richard Sebastiao kao Ëo-vjek specijalist za restrukturiranje kojitreba unaprijediti poslovanje. GaMcNamara, koja je imenovana zaglavnog izvrπnog direktora proπlegodine ostat Êe neizvrπni direktor uUpravi ADL-a.ADL je izjavio da ga je preuzeo

Albeco Finance LLC, jedno od pri-druæenih druπtava Cerberus CapitalManagementa iz New Yorka, u tran-sakciji vrijednoj 71 milijun dolara.Tvrtka ulazi pod poglavlje 363 Zako-na o steËajnoj zaπtiti koje daje moguÊ-nost drugim potencijalnim kupcimada u roku od 45 dana podnesukonkurentne ponude πto znaËi dapostoji moguÊnost da se digne cijena“finalne” transakcije ili stvarnog pre-uzimanja Arthur D. Little-a. Da li Êese prihvatiti neke od u roku pristiglihponuda koje bi po logici stvari treba-le biti financijski izdaπnije od Cerbe-rus-ove ponude odluËiti Êe sud. Bilokako bilo, oko 64 milijuna dolaraodnosi se na ADL-ov dug premaCerebrus-u koji je postao glavni kre-ditor konzultanatskoj tvrtki u lipnju,odobrivπi joj kredit za premoπÊivanjeuz visoku kamatnu stopu.Financijske poteπkoÊe Arthur D.

Little-a poËele su sa rapidnim naza-dovanjem informatiËkog i tehnoloπ-kog sektora. ADL je uloæio velikinovac u osnivanje svoje tvrtke kÊeriC-quentil-a koja se trebala bavitiiskljuËivo konzaltingom u IT podru-Ëju. Meutim, nakon πto je doπlo dasignifikantnog pada cijena dionicatehnoloπkih, informatiËkih i firmi kojesu vezane uz internet doπlo je i dokontrakcije potraænje takvih firmi pre-ma konzultantskim uslugama. Art-hur D. Little pokuπao se “rijeπiti” C-quential-a, no u tom trenutku nisumogli postiÊi zadovoljavajuÊi nivocijene upravo zahvaljujuÊi prije spo-menutoj “histeriji” tj. drastiËnom opa-danju cijena dionica IT sektora.ADL je zabiljeæio gubitke, doduπe u

neπto manjoj mjeri zahvaljujuÊi i po-greπnim odlukama koje su se ticaleprodaje i rentanja prostora u svomsjediπtu u Cambridge-u, Massachu-setts.ADL nije jedina tvrtka koja plaÊa

cijenu globalne recesije koja je poËelanazadovanjem cijena IT sektora, anakon 11. rujna i pada tornjeva bliza-naca u New Yorku se proπirila i naavionske prijevoznike i mnoge drugeindustrije. Svakodnevno moæemo Ëi-tati o otpuπtanju radnika u konzul-tantskim kuÊama, reviziji i investicij-skom bankarstvu kao πto su npr.Merril Lynch ili Arthur Andersen (uple-ten i u aferu Enron). ADL je samojedan od manjih i oËito manje æilavihigraËa na træiπtu. Ipak, za oËekivati jeda se Arthur D. Little kao najstarijakonzultanska kuÊa “osovi na noge”.

CerberuspreuzeoArthurD. Little

Page 3: Nadzorni odbor Podravke Odobrena akvizicija Ital-Icea i ... · Financijske pote„koæe Arthur D. Little-a poŁele su sa rapidnim naza-dovanjem informatiŁkog i tehnolo„-kog sektora

3Broj 1598 Petak 22. veljaËe 2002.

naπa posla

Piπe: Æeljko Kruπelj, gost - kolumnist “VeËernjeg lista”

TreÊi po redu izbori za radniËkavijeÊa u Podravki, koji Êe se odræati uoæujku, po svemu Êe sudeÊi biti najza-nimljiviji dosad jer Êe se vjerojatnopojaviti dosad najviπe kandidacijskihlista. Od sedam radniËkih vijeÊa, zaPodravku (maticu), Belupo, Danicu,KoprivniËku tiskaru, varaædinski ”Kal-nik”, Tvornicu povrÊa u Umagu ilipiËki ”Studenac”, najviπe Êe lista,prema predvianjima upuÊenih, bitiza najvaænije i najbrojnije, sedamnae-steroËlano vijeÊe za maticu.Naime, osim πto Êe svoje kandidate

istaknuti tri Podravkina sindikata, toÊe uËiniti i Podravkina udruga brani-telja, a nagaa se da bi se prvi putmogla pojaviti i ”nezavisna” lista sku-pine radnika, πto zakon dopuπta.Sadaπnjem RadniËkom vijeÊu, kako

nam je rekao predsjednik Zlatko Bla-æek, mandat istjeËe 7. travnja, te bidotad trebalo biti konstituirano novo.Izborna procedura krenula je u uto-rak, otkad teËe rok od pet dana tijekomkojeg sve udruge πto se kane kandidi-rati moraju odrediti svoje predstavni-ke u izbornoj komisiji, koja Êe potomraspisati toËan datum izbora.U sva tri Podravkina sindikata,

PPDIV-u, NS-u i SINPOD-u, potvre-no nam je kako Êe se kandidirati zasvih sedam vijeÊa, dok Êe UBIUDRsvoje kandidate istaknuti samo zamaticu. Petu listu valjalo bi traæitimeu nezadovoljnim Ëlanovima je-dnog od sindikata, ali nismo uspjelidobiti takvu potvrdu ni od jednogimena koja se nesluæbeno spominju.Ksenija Horvat iz PPDIV-a, Ëiji su

Ëlanovi u sadaπnjem sazivu VijeÊanajbrojniji, rekla nam je kako neÊekandidirati nijednog od starih ËlanovaVijeÊa te da Êe njihova kandidacijskalista biti u potpunosti pomlaena i sproporcionalnim brojem muπkaraca iæena.Martinka Maretko-VukoviÊ iz Ne-

zavisnog sindikata, koja je Ëlanica

sadaπnjeg RV-a, ustvrdila je kako binovi saziv morao poraditi na tome daga Uprava poπtuje kao instituciju kojaπtiti radniËke interese. Prema njezi-nim rijeËima, to dosad nije bio sluËaj,jer poslodavac VijeÊu nije dostavljaopodatke i izvjeπÊa koje je trebao.Ljubica Cader iz SINPOD-a, takoer

dosadaπnja radniËka vijeÊnica, slaæese s takvom tvrdnjom i dodaje kako jeVijeÊe svaki put trebalo viπekratnopismenim putem od poslodavca traæi-ti podatke koje po zakonu treba redo-vito dostavljati. Dodala je kako RVdosad nije koristilo oblike pritiska naUpravu, poput pozivanja inspektorarada, da se takva praksa promijeni.Temeljna uloga RadniËkog vijeÊa je,

prema Zakonu o radu, zaπtita i promi-canje prava radnika savjetovanjem,suodluËivanjem ili pregovorima s po-slodavcem o pitanjima vaænima zapoloæaj radnika. Svaka tri mjesecaposlodavac je duæan RV-u dostavitipodatke o stanju i rezultatima poslo-vanja, razvojnim planovima, kretanjui promjenama u plaÊama, obujmu irazlozima uvoenja prekovremenograda, zaπtiti na radu i drugome. Zatra-æiti savjet od RV-a poslodavac je,prema slovu zakona, duæan za, pri-mjerice, programe zbrinjavanja viπkaradnika, noÊni rad, godiπnje odmore,plan zapoπljavanja, premjeπtanja i otka-za itd. Bez suglasnosti RV-a posloda-vac, pak, ne smije otpustiti radnika sasmanjenom radnom sposobnoπÊu, rad-nika starijeg od 60 godina, radnicustariju od 55 godina ili trudnicu. Osimtoga, RV nadzire poπtivanje kolektiv-nog ugovora te obraËunavanja i ispla-Êivanja doprinosa za socijalno osigu-ranje radnika.Zbog takvih ovlasti, vijeÊa su za

sindikate vrlo primamljiva tijela, panije Ëudno πto Êe nadmetanje u nado-lazeÊim izborima biti æestoko. Sva sutri sindikata izrazila nezadovoljstvodosadaπnjom suradnjom VijeÊa s po-slodavcem i najavila zaoπtravanje odno-sa, pa Êe i Uprava zasigurno s intere-som pratiti ishod skoraπnjih izbora.

Raspisani izbori za radniËka vijeÊa u Podravki

Piπe: Hrvoje ©labek

Izbori u oæujkuNa redovitom skupu radnika Belu-

pa, odræanom u srijedu, predsjednikUprave Sani PogoriliÊ odræao jeprezentaciju o razvojnim planovimaPodravkine farmaceutske kompani-je koje je poslovodstvo formuliralonakon opseæne ankete i niza radio-nica. Belupo æeli postati najpouzda-nijim partnerom hrvatskom zdrav-stvu te rast ostvarivati na domaÊem itræiπtima srednje i istoËne Europe uzdaljnje podizanje kvalitete proizvodai poslovnih procesa, siæe je Pogorili-Êevog izlaganja. Lani je Belupo ostva-rio dobit iznad oËekivanja, a nakonrealizacije niza projekata na temureorganizacije, poboljπanja radne kli-me te poslovne efikasnosti, πto se

trenutaËno realiziraju, rezultati Êebiti joπ bolji, ustvrdio je PogoriliÊpred radnicima.Predsjednik Belupovog radniËkog

vijeÊa Miroslav Habek, pak, kazaoje kako danas u Belupu radniËkovijeÊe i Uprava nisu protivnici.- Redovitost dvomjeseËnih sjednica

s Upravom uz obavezno izvjeπÊe ofinancijskoj krvnoj slici Belupa, iz-vjeπÊe o ostvarivanju financijskogplana te voenje kadrovske politikeuz odræavanje skupova radnika iotvorena vrata kod predsjednikaUprave, vjerujte mi, snovi su kojemnoga radniËka vijeÊa u naπem okru-æenju joπ godinama neÊe dosanjati -ustvrdio je Habek.

Pitanja radnika menadæmentu po-kazala su da u Belupu ipak sve nijeidiliËno i da ima otvorenih pitanjakoja valja rijeπiti. Bilo je, primjerice,prituæaba na male koeficijente, alidaleko manje nego na skupovima udrugim Podravkinim poduzeÊima.Radnici su viπe upozoravali na uvjetena radu u pojedinim dijelovima tvrt-ke, primjerice u laboratorijima iliproizvodnjama gdje se radi u pose-bnim odorama i pod maskama. Za-brinutost za vlastito zdravlje Belupo-vi radnici pokazali su i pitanjem otelevizijskim antenama postavljeni-ma na vrhu tvornice, no poslovod-stvo ih je uvjeravalo kako od toganema opasnosti. H. ©.

S redovitog skupa radnika Belupa

Uvjeti na radu u prvom planu

Radnici u Belupu nemaju puno prituæaba, a suradnja s Upravom je na visokoj razini

Podravka je uspjeπno okonËala svo-ju zacijelo najvaæniju unutarhrvatskuakviziciju. Kupila je poreËki Ital-Iced.o.o., koji je veÊ afirmirani proizvo-aË sladoleda, pa je tim potezom iformalno krenula u osvajanje træiπtasmrznute hrane. Upravo taj segmentprehrambene industrije, uz piÊa, danasu svjetskim okvirima ostvaruje najve-Êi rast prodaje. Zato pravo pitanje nijezaπto je Podravka kupila tvrtku izPoreËa, veÊ nije li taj ili neki sliËnipotez trebala i ranije uËiniti. No, tuzadiremo u pitanje razvojne strategi-je, koja je u razdoblju konzultantskekuÊe ADL bila bitno razliËita od dana-πnje, a posljednjih je godina trebalousuglasiti i razliËite interese vlasnika,koje se odraæavaju preko Nadzornogodbora.Neki Êe se, meutim, zapitati nije li

Ital-Ice premala tvrtka za Podravkineambicije osvajanja srednje i jugoisto-Ëne Europe? Dakako da je u takvim

okvirima daleko od onoga πto bikoprivniËka prehrambena industrijana træiπtu smrznute hrane u dogledni-je vrijeme trebala predstavljati, no toje logiËni poËetak takvoga prodora.Treba, naime, imati u vidu da je Ital-Ice bila jedina hrvatska akvizicija kojuje bilo moguÊe ostvariti, te da je i utome voena oπtra bitka sa zagrebaË-kim Agrokorom, koji preko svojetvornice sladoleda Ledo kontroliranajveÊi dio hrvatskog træiπta.Da Podravka nije kupila tvtku poreË-

ke obitelji KnapiÊ, morala bi samakretati od poËetka, πto je mnogo duæai zacijelo skuplja moguÊnost. StruË-njaci procjenjuju da bi pokrivanjecjelokupne infrastrukture, koja uz pro-izvodni pogon podrazumijeva voznipark i sustav πkrinja po svim veÊimtrgovaËkim lancima, ugostiteljskimobjektima te tvrtkama i ustanovamakoje imaju vlastite restorane, podra-zumijeva oko dvije godine rada i

ulaganja. A Podravka nema tolikovremena, niti bi joj bilo tko mogaogarantirati da Êe u tom za nju novomposlu osvojiti onaj dio træiπta na ko-jem se Ital-Ice veÊ nametnuo kvalite-tom.RijeË je, navodno, o 15-20 posto

ukupnog hrvatskog træiπta, ali od togaËak 70 posto onoga u Istri. Kako je toveÊ odavno najuspjeπnija turistiËkaregija, jasno je da se tu tijekom sezoneostvaruje najveÊi profit. Nesluæbenose doznaje da Ital-Ice na terenu imaviπe od 6000 vlastitih πkrinja, πto jedobra osnova za daljnje proπirivanjetræiπta, dok se u sezoni dnevno ostva-ri i do 30 tona gotovih proizvoda, odËega treÊina ide na inozemna træiπta.Uostalom, obitelj KnapiÊ je 2000. na-graena za uspjeπni razvoj malog isrednjeg poduzetniπtva. AnalitiËari suprocijenili da Ital-Ice po svakom za-poslenom, a iste te godine bilo ih je47 (u ljetnim mjesecima ima gotovo

toliko sezonaca!), ostvaruje prometod oko milijun kuna po zaposleniku,πto je vrlo respektabilno, dok je po-rast proizvodnje od 1992. do danas upojedinim godina iπao i po stopi oddvadesetak posto.Svjestan tih potencijala, a i izravne

konkurencije, Agrokor je dugo poku-πavao kupiti poreËku tvrtku. No,tijekom pregovora je bilo jasno, πto jepotvrdila i obitelj KnapiÊ, da Todori-Êev koncerne ne æeli preuzeti i radni-ke Ital-Icea. Iz toga se moglo zaklju-Ëiti da je Agrokor zainteresiran samoza ime i træiπni udio poreËkih slado-ledara, pa se pretpostavljala i moguÊ-nost da proizvodnja bude ugaπena.Obitelj KnapiÊ to nije mogla prihvati-ti, pa je tu priliku spremno iskoristilaPodravka.Jasno je, naime, da se Podravka

neÊe zadovoljiti sadaπnjim preteænoslatkim proizvodnim asortimanomItal-Icea, veÊ ga namjerava bitno pro-

πiriti. Odnosi se to ponajviπe na pro-grame smrznutog povrÊa i voÊa, me-sa i pekarskih proizvoda. Podravkaima nekoliko tvornica i pogona kojito mogu realizirati, od Kalnika, prekomesne industrije Danice pa do mo-derne Pekare. Kombiniranjem njiho-vih usluga, moæe se realizirati pro-gram gotove smrznute hrane, o ko-jem se odavno govorilo, ali uvijek suse nametale neke zapreke. Podravkasada moæe kompletirati svoju gastro-ponudu, koja podrazumijeva opskr-bu velikih restorana, hotela, student-skih domova, ustanova koje imajusvoje kuhinje, a i ministarstava kojaimaju potrebu kupnje velikih koliËinahrane, poput MORH-a i MUP-a. Na-posljetku, tek je kupnja Ital-Icea po-tvrdila svu opravdanost zadræavanjamesne i pekarske industrije unutarPodravke, koji u novim okolnostimapostaju komparativna prednost uodnosu na konkurentske tvrtke.

Ital-Ice otvara Podravki ambiciozni program smrznute hrane

Page 4: Nadzorni odbor Podravke Odobrena akvizicija Ital-Icea i ... · Financijske pote„koæe Arthur D. Little-a poŁele su sa rapidnim naza-dovanjem informatiŁkog i tehnolo„-kog sektora

4 Broj 1598 Petak 22. veljaËe 2002.

Iz sindikata, privatnog sektora, sektora obrazovanja i Vlade imenovani suËlanovi Nacionalnog vijeÊa za konkurentnost koji bi trebali utjecati napoveÊanje meunarodnog rejtinga hrvatskog biznisa.Vladu Êe u VijeÊu predstavljati njezin potpredsjednik Slavko LiniÊ, zamjenica

ministra gospodarstva Maja Brinar te Zdenko MiËiÊ i Miroslav BoæiÊ. Izprivatnog sektora dolaze Franjo LukoviÊ, Boæo Prka, Æeljko »oviÊ, GoranRadman, ©ime KlariÊ, Darko Marinac, Ivan VidakoviÊ i Mladen Vedriπ. Izsektora obrazovanja imenovani su Danijel Rukavina, Slavko Krajcar i StipeOreπkoviÊ, a ostalo je prazno mjesto rektora ZagrebaËkog sveuËiliπta, doksindikate zastupaju Boris Kunst, Davor JuriÊ, Zdenko MuËnjak, Vilim RibiÊ iKreπimir Sever.

Proπlog Ëetvrtka, na blagdan svetog Valentina, Ljudski potencijali i Razvojposlovanja su za sve sudionike projekta “Podravkaπ sa srcem” pripremilikombinirani korporacijski program “Worldwide Lessons in Leadership” uizvedbi Centra za informatiku i telekomunikacije iz Splita, jednog od partneraWTC-a Split. Tako je ovaj poseban program, koji se prikazuje mladimstruËnjacima u mnogim multinacionalnim kompanijama πirom svijeta, doæiviosvoju premijeru i u naπoj Podravki.Podravkini mladi struËnjaci, njih pedesetak, koji su nastavili svoje sudjelo-

vanje na navedenom projektu, gotovo su Ëetiri sata imali prilike sluπati svjetskeeksperte s podruËja menadæmenta o njihovom bogatom poslovnom i æivot-nom iskustvu.Osnovna je namjera prikazivanja ovog programa pred odabranim Podrav-

kinim auditorijem bila poticanje kreativnog naËina razmiπljanja kod zaposle-nika mlae æivotne dobi.Susret je odræan u Podravkinoj velikoj dvorani za sastanke.

Matija Hlebar

Imenovani Ëlanovi Nacionalnog vijeÊaza konkurentnost

»lan VijeÊa i Darko Marinac

Drugi susret ”Podravkaπa sa srcem”

Podravkini mladi struËnjacisluπali svjetske ekspertes podruËja menadæmenta

Povijesna tiskarska linijaodlazi u muzej

KoprivniËki grafiËari predaju povijesni tiskarski stroj”linotip” koprivniËkom Gradskom muzeju

Piπe: Jadranka LakuπSnimio: Nikola Wolf

U sklopu radne posjete mesnojindustriji Danica u srijedu 20. veljaËepredsjednik Uprave Podravke Dar-ko Marinac i njegov zamjenik Æelj-ko –urina susreli su se i s Ëlano-vima RadniËkog vijeÊa i sindikal-nim povjerenicima Danice.- Zahvalan sam vam πto ste izdræa-

li teπke dane u Danici, πto ste svizajedno - radnici kvalitetnim radomi veÊim zalaganjem, radniËki pred-stavnici partnerskim odnosom, tenovo rukovodstvo mesne industrije

hrabrim poslovnim odlukama spa-sili ovu tvrtku i osigurali joj mirnu istabilnu buduÊnost - istakao je me-u ostalim Darko Marinac.Predsjednik Uprave Darko Mari-

nac govorio je i o novim investicija-ma u Danici neophodnima za zao-kruæivanje pojedinih poslovnih pro-cesa, kao i za lansiranje novihproizvoda, posebice u sve traæeni-jem programu trajnih kobasica.Danica se po proπlogodiπnjim re-

zultatima vraÊa meu ”æive”, πanse

»lanovi Uprave susreli se s predstavnicima radnika Danice

Podravkinoj mesnoj industriji osiguranastabilna buduÊnost

Odjel za edukacije i prezentacije Stra-teπkog marketinga - Kulinarstvo i Gastrotim bili su domaÊini trodnevne obukekuhara i slastiËara iz πibenskog Hotel-skog naselja Solaris. GoπÊe su imalepriliku sudjelovati u praktiËnim radioni-cama za izradu Dolcelinih slastica i jelana bazi Cmok tijesta, te se upoznati sPodravkom. Prepune dojmova zaPodravkine novine su izjavile:

Zdravka Kundid, slastiËarka u hotelu”Ivan”: - Boravak u Koprivnici i Podravkibio je super. Svi ljudi s kojima smo sesusreli bili su izrazito ljubazni i susretljivi.Ja sam i do sada koristila neke proizvodemarke Dolcela, primjerice Tiramisu, par-fe kremu, smjesu za princes uπtipke ikremπnite, a sada sam upoznala Pannacottu ,Yelly, yelly, Jogurtinu i πto je jakovaæno razliËite nove naËine pripremanjaslastica.

Marija Ivas, kuharica, πef smjene uhotelu ”Jure”: - Prepuna sam lipih utisa-ka, zapravo cijelo vrijeme u Podravkisam se osjeÊala kao kraljica, jer kako suproizvodi Dolcela fantazija, tako je i sveπto su nam naπi domaÊini pruæili bilofantastiËno. Ljubazno, πarmantno, s pu-no znanja doËarali su mi sve proizvodetako da sam ih zavoljela. Ne samo da Êuih od sada spremati u hotelu, nego i kodkuÊe, te preporuËiti svim prijateljima ipoznanicima. Zbog jednostavnostipripreme i praktiËnosti Dolcela slasticebaπ su po mjeri Dalmatinki koje nisutako spretne u pripremi kolaËa kao vi uKoprivnici.

Ljiljana GrguriËin, πef kuhinje u ho-telu ”Niko”: - S Podravkom smo do sadaimali dobre poslovne i prijateljske odno-se, a ovaj boravak u Koprivnici joπ Êeunaprijediti tu suradnju. Stekle smo novasaznanja, razmijenili iskustva i uvidjelida Podravkini proizvodi kuharu dajumoguÊnost da unese svoju kreaciju, da-kle da se ne mora strogo pridræavatiuputa na vreÊici, nego i dodati neπtosvoje. U mom hotelu nastojat Êemo joπviπe nego do sada koristiti proizvodePodravke jer tako πtedimo na vremenupripreme, radnoj snazi, olakπavamo po-sao zaposlenicima, a gosti Êe biti jakozadovoljni. Osim novih saznanja vaænihza posao iz Koprivnice i Podravke nosi-mo i prekrasne dojmove o ljudima i

gradu, a posebno nas je oduπevio posjetnovoj tvornici Vegete.

Ana GoviÊ, πef kuhinje u Auto-kampu:- Dijelim oduπevljenje kolegica i jednakokao i one od srca sam zahvalna ljudimau Gastro timu i Kreativnoj radionici, kaoi svim ostalima koji su omoguÊili ovajboravak u Podravki. Osim slastica, namene je velik dojam ostavio Cmok kojegdo sada nisam koristila, a s obzirom nato da sam uvidjela kako je dobar ipraktiËan za upotrebu i kako se moæekombinirati s drugim jelima i Podravki-nim proizvodima sigurno Êu ga punokoristiti. Sigurna sam i u to da Êemo seopet vidjeti.

Ovim toplim rijeËima i porukama do-ista ne treba komentara.

SlastiËarke hotela Solaris na obuci u Koprivnici

U Podravki se osjeÊamo kao kraljice!

Kuharice iz πibenskih hotela oduπevljene proizvodima Dolcela

za dugoroËnu poslovnu stabilnostsu oËite i Uprava Êe podræati inve-sticije koje omoguÊavaju rast - po-dvukao je Marinac.OdgovarajuÊi na pitanja radniËkih

predstavnika vezana uz otpremni-ne, pozvao je na dogovor izmeuUprave i sindikata o novom modeluotpremnina koji bi otklonio pogreπ-na rjeπenja πto su uoËena u dosadaπ-njim programima te uvaæavao spe-cifiËnosti pojedinih strateπkih po-slovnih jedinica u Podravki. J. L.

Gradski muzej preuzima olovni tisak iz KoprivniËke tiskare

Piπe: Hrvoje ©labekSnimio: Nikola Wolf

Tiskarske strojeve koje Koprivni-Ëka tiskara stavlja izvan upotrebepreuzet Êe Muzej grada Koprivnice,konzervirat Êe ih i pohraniti u svojdepo. Ovog je tjedna ekipa Muzejaboravila u Tiskari kako bi od majsto-ra koji su radili na olovnom tiskudoznala kako je tekao posao nastrojevima, kako su se lokalnomstrukovnom terminologijom zvali po-jedini njihovi dijelovi, a sve zbogtoga da se saËuva πto viπe podatakao tehnologiji koja definitivno odlaziu povijest. Sve je dokumentiranofotografskim i videozapisom.Muzej Êe, kako doznajemo od Dra-

æenke JalπiÊ-ErneËiÊ, preuzeti kom-pletnu liniju olovnog tiska Ëiji supojedini elementi proizvedeni joπpoËetkom 20. stoljeÊa. Drveni regals olovnim slovima potjeËe iz Ëuvene

tiskare Vinka Voπickog, a njima su,meu ostalim, tiskana Krleæina iza-brana djela u doba kad ih nitkodrugi nije æelio tiskati (izmeu dvasvjetska rata). Vrijedan je i regal solovnim slovima iz tiskare braÊeLoborec, koja je za Drugog svjet-skog rata bila i na Papuku s partiza-nima. Slagarnica potjeËe iz 50-tihgodina proπlog stojeÊa, kada je Ti-skara postala gradsko poduzeÊe, aosim svega toga, u muzeju Êe se naÊii sprava za topljenje olova te preπaza probni tisak.Uglavnom, Muzej Êe preuzeti liniju

za olovni tisak u funkcionalnomstanju, te bi jednog dana, kada budeizloæbenog prostora, tiskarski strojmogao biti izloæen tako da zaistamoæe tiskati. Zasad za tako πto nemaprostora pa Êe tiskarska linija, kojaje u potpunosti tijekom godina oprav-dala svoje postojanje, svoj novi æivotËekati u muzejskom spremiπtu.

Kratak ali otvoren razgovor izmeu Uprave i radnika

Page 5: Nadzorni odbor Podravke Odobrena akvizicija Ital-Icea i ... · Financijske pote„koæe Arthur D. Little-a poŁele su sa rapidnim naza-dovanjem informatiŁkog i tehnolo„-kog sektora

5Broj 1598 Petak 22. veljaËe 2002.

U srijedu 13. veljaËe 2002. godineodræana je prva Skupπtina Ëlanova Bla-gajne uzajamne pomoÊi SINPOD-a.

Na skupπtini su Ëlanovi usvojili Pravi-la rada Blagajne uzajamne pomoÊi,izabrali Nadzorni i Upravni odbor, teutvrdili datum poËetka odobravanjapozajmica.

Kako bi svi Ëlanovi, kao i svi zainte-resirani radnici Podravke bili upoznatis radom nove Blagajne uzajamne po-moÊi, evo osnovnih izvoda iz Pravila:

SINPOD je osnovao Blagajnu uzajam-ne pomoÊi u kojoj ne uvjetuje Ëlanstvou bilo kojoj sindikalnoj udruzi kojedjeluju u Podravki, veÊ je jedini uvjetda je Ëlan radnik Podravke. »lanom semoæe postati vlastoruËnim potpisiva-njem pristupnice koja je ujedno i doku-ment na temelju kojeg se radniku uste-æe od mjeseËne plaÊe πtedni ulog.Najmanji πtedni ulog iznosi 50 a najveÊi300 kuna. Pozajmicu Ëlan moæe ostva-riti nakon πest mjeseci Ëlanstva i uπte-ene jedne treÊine zahtijevanog izno-sa. Za koriπtenje pozajmice Ëlan otpla-Êuje u otplatnoj rati manipulativne tro-πkove obrade u iznosu 3%.

Iznosi pozajmica su tri, πest i devettisuÊa kuna, a vrijeme otplate 10, 15 i 18mjeseci

Za izvanredne situacije, kada Ëlannema potrebna uπteena sredstva, odo-brava mu se pozajmica u iznosu od3.000 kuna bez 1/3 πtednog uloga.Izvanredna situacija smatra se smrt

uæeg Ëlana porodice (roditelj, djeca,braËni supruænik), elementarna nesre-Êa ili teæa bolest Ëlanova uæe porodice.Izabrani Nadzorni odbor u sastavu

Ivica Knez (KoprivniËka tiskarnica) Ja-dranka ZagorπËak (Zaπtita i nadzor) iAna MajstoroviÊ-RuæiÊ (Ljudski poten-cijali) imaju ulogu i obavezu nadziranjakoriπtenja financijskih sredstava i pra-vilnog primjenjivanja Pravila o radublagajne uzajamne pomoÊi.U Upravni odbor izabrani su: Ljubica

Cader (Zaπtita i nadzor), Jasenka Puha-lo (Kontroling), Vlatka Valeπ (TræiπteRH), Tanja Gregurek (Ljudski potenci-jali) i Marijan SlukiÊ (OpÊi poslovi).Prije odobrenja pozajmice Ëlan je

obavezan potpisati Ugovor o kratko-roËnoj pozajmici, a povrat pozajmiceostvaruje se obustavom od mjeseËneplaÊe radnika.Ovim putem obavjeπtavamo sve Ëla-

nove koji su stekli uvjete za pozajmicuda se od 1. do 15. oæujka mogu javiti natelefon broj 1222 kako bi se dogovorilio datumu potpisivanja Ugovora o krat-koroËnoj pozajmici. Odobrene pozaj-mice doznaËuju se na tekuÊi raËun iliπtednu knjiæicu Ëlana 25. u tekuÊemmjesecu.Pozivamo sve radnike Podravke da se

uËlane u Blagajnu uzajamne pomoÊi-SINPOD-a, jer je i to jedan od naËinakako da se uzajamno ispomaæemo usituacijama kada nam je pomoÊ potreb-na. Ljubica Cader

Prehrambena industrija d.d.OpÊi posloviSluæba opÊih poslova objavljuje prodaju rashodovanih teretnih i putniËkih

vozila putemjavne prodaje - zatvorenim ponudamaDana 1. oæujka 2002. godine u restoranu Vanjskog transporta, –elekoveËka

ceta 9, u 12 sati izvrπit Êe se javno otvaranje ponuda za slijedeÊa vozila:

1. Zastava 101 Poly, proizvedeno 1989., neispravno, poËetna cijena 1.000 kuna2. Zastava 101 Poly, proizvedeno 1986., ispravno, poËetna cijena 1.500 kuna

Navedena vozila mogu se razgledati do 28. veljaËe u dvoriπtu Vanjskogtransporta, –elekoveËka cesta 9 (Milan KupariÊ) od 8 sati do 11 sati. Pravonadmetanja imaju sve pravne i fiziËke osobe koje uplate jamËevinu u iznosu od10% poËetne cijene.JamËevina se uplaÊuje na blagajni Podravke d.d. StarËeviÊeva ulica 32.Zatvorene ponude predaju se predsjedniku komisije Zdravku Puæu zakljuËno

do 28. veljaËe 2002. u 14 sati.Vozila se prodaju po naËelu ”vieno kupljeno”, bez prava na naknadne

reklamacije. Porez i sve troπkove prijenosa snosi kupac. Kupac je duæan u rokuod 8 dana preuzeti vozilo.U protivnom, smatra se da je odustao od kupnje.

Odjel za standard organizira za rad-nike Podravke prodaju svjeæeg svinj-skog mesa proizvoaËa Danica d.o.o.,uz moguÊnost plaÊanja na tri rateputem ustega na plaÊi. Na ponudi suslijedeÊe kategorije mesa:

A) Svinjetina - francuska obrada pocijeni od 33,96 kn/kg

B) Svinjetina - milanski rez - pocijeni od 37,45 kn/kg

C) Cijepana svinjska polovica (R) -po cijeni od 22,21 kn/kg

D) Cijepana svinjska polovica (U) -po cijeni od 24,52 kn/kg

E) Svinjski but bez kosti, pakiranje 5kg, po cijeni od 43,75 kn/kg, tj 218,75kn/pakiranje

F) Svinjski kare, pakiranje 10 kg, poakcijskoj cijeni od 34,16 kn/kg, tj341,60 kn/pakiranje

Zainteresirani radnici mogu se pred-biljeæiti najkasnije do 28. veljaËe uOdjelu za standard radnika na tel.651-781

Odjel za standard organizira opskrbu radnika Podravke drvima za ogrjev naotplatu u 6 mjeseËnih rata:

I. Cjepanice bukva / grab ProizvoaË Hrvatske πume, dobavljaË “Rosa - comerce” Koprivnica (mobitel 091/

5034269) .Cijena 170 kn / prm, istovareno (nesloæeno) na adresi i mjestu koje odredi kupac.II. Otpadna drva iz pilaneProizvoaË Zagrebdrvo Gradec. Kratko piljena, gotova za loæenje, preteæno

bukva/hrast. DobavljaË: LukaËiÊ prijevoz, VojakovaËki Kloπtar (tel. 692-037).Cijena 80 kn/prm, odnosno 1.040 za kamion zapremine 13 prm, istovareno na

adresi i mjestu koje odredi kupac.NaruËitelj ima pravo reklamirati kakvoÊu i koliËinu drva prije istovara i ne prihvatiti

istovar ako nije zadovoljan s drvima.Prijave do 15. oæujka u Odjelu za standard radnika, telefon 651 - 781.

Odjel za standard

Aktualnosti iz SINPOD-a

Nova Blagajna uzajamnepomoÊi

Prodaja rashodovanih vozila

Obavijesti

Prodaja svjeæeg mesa

Akcijska prodajasmrznutog pileÊeg mesa

Odjel za standard organizira za ra-dnike Podravke akcijsku prodaju smr-znutog pileÊeg mesa proizvoaËa Ko-ka d.o.o., uz moguÊnost plaÊanja natri rate putem ustega na plaÊi. Naponudi su slijedeÊe kategorije mesa:

A) Pile grill - smrznuto,vreÊica, pa-kiranje 12 kg, cijena 13,42 kn/kg, tj.161,04 kn/pakiranje

B) Batak i zabatak na podloπku,smrznuto, pakiranje 5 kg, cijena 15,86kn/ kg, tj. 79,30 kn/pakiranje

C) Jetra sa srcem na podloπku,smrznuto, pakiranje 5 kg, cijena 12,93kn/ kg, tj. 64,65 kn/pakiranje

D) Æeluci na podloπku, smrznuto,pakiranje 5 kg, cijena 12,93 kn/kg, tj.64,65 kn/pakiranjeZainteresirani radnici mogu se pred-

biljeæiti najkasnije do 28. 2. u Odjeluza standard radnika na tel. 651-781Zainteresirani radnici mogu se pred-

biljeæiti najkasnije do 28. veljaËe. Uodjelu za standard radnika na tel 651-781

Prodaja drva za ogrjev

U sklopu kontinuiranog rada na raz-voju sirovinske osnove za potrebe pre-rade u Podravkinim tvornicama, Razvojpoljoprivrede Podravke je u suradnji sDuhanproduktom iz PitomaËe joπ prijepet godina zapoËeo rad na selekcijinove sorte kamilice.

BuduÊi da na sortnoj listi RepublikeHrvatske nije bilo ni jedne diploidnesorte, a koje su se u naπim proizvodnimuvjetima pokazale superiornije po pri-nosu i kvaliteti u odnosu na uzagajanetetraploidne, selekcija je imala za cilj izekopopulacije dobro adaptirane na agro-ekoloπke uvjete srednje Podravine, ujed-naËavanjem morfoloπkih i bioloπkih svoj-stava uz zadræavanje visoke kakvoÊeeteriËnih ulja, selekcionirati sortu viso-kog prinosa cvjetnih glavica prilagoe-nu mehaniziranoj berbi.

Tijekom proteklih pet godina brojnimtestiranjima u poljskim uvjetima i kemij-skim analizama u laboratorijima stvo-ren je selekcijski materijal genetski,morfoloπki i bioloπki ujednaËen do ra-zine sorte, obavljene su sve potrebneradnje za njegovu registraciju i zaπtitukao novostvorene sorte, πto je na krajupotvrdilo i Povjerenstvo za priznavanjesorti poljoprivrednih kultura Ministar-stva poljoprivrede Republike Hrvatskekrajem sijeËnja, Ëijom odlukom je uSortnu listu Republike Hrvatske upisa-na prva hrvatska novostvorena sortakamilice pod imenom Pitoma.

Novopriznata sorta kamilice Pitomaima stabljiku visine 60 - 80 cm s cvato-vima veÊim dijelom koncentriranimana vrhu biljke. Listovi su uski, dvostru-ko do trostruko perasto razdijeljeni,svijetlozelene su boje i bez dlaËica.Promjer cvata je 6 - 8 mm. U uvjetimanormalnog sklopa po biljci se formiradesetak cvatova koji u svjeæem stanjuteæe 0,6 - 0,7 g, a kad se osuπe imaju 0,2- 0,3 g. U prorjeenom sklopu biljkejako dobro kompenziraju vegetacijskiprostor, granajuÊi se razvijaju veÊi brojcvatova. Sjeme je veoma sitno, mase1000 sjemenki 0,04 - 0,05 g.

Petogodiπnjim praÊenjem kvalitete ulaboratoriju Podravke utvren je konti-nuirano visok sadræaj eteriËnih ulja kojise kretao oko 0,3 - 0,4%. Ulja su bilaveoma povoljnog kemijskog sastava.

U agroekoloπkim uvjetima Podravinenovopriznata sorta pokazala se veomaadaptabilnom, izuzetno tolerantnom naniske temperature i sjetvu u razliËitimrokovima. Sorta ima visok stupanj otpor-nosti na biljne nametnike i uspjeπno seuzgaja bez kemijske zaπtite. Takoer seodlikuje lakπom berbom, manjim osi-panjem i veÊim prinosom u odnosu napostojeÊe tetraploidne sorte.

Usporedo s registracijom sorte radilose na njenoj uzdrænoj selekciji kako bise proizvele potrebne koliËine osnov-nog sjemena koje Êe nakon registracijesorte posluæiti za umnaæanje i proizvo-dnju komercijalnog sjemena. Proizvo-dnja sjemena novoregistrirane sorte bitiÊe pod zakonom propisanim nadzo-rom Zavoda za sjemenarstvo i rasadni-Ëarstvo iz Osijeka, a kvaliteta sjemenaÊe se kontrolirati u Poljoprivrednomlaboratoriju Razvoja poljoprivredePodravke u Koprivnici. Na ovaj naËinproizvedeno sjeme imat Êe svu potreb-nu dokumentaciju uz koju Êe se stavljatiu promet, odnosno sluæiti za organizira-nu proizvodnju kamilice kod koopera-nata.

Cjelokupne troπkove selekcijskog radasnosio je Duhanprodukt iz PitomaËe, atemeljem ugovora na ime autorstva nadsortom Pitoma, Podravka Êe ostvarivatilicencno pravo ugovorenog postotkavrijednosti proizvedenog sjemena dokgod traje proizvodnja priznate sorte.

Temeljem utvrenih vrijednosti novo-priznate sorte veoma je izgledno da Êese sorta Pitoma vrlo brzo proπiriti uproizvodnji ne samo na povrπinamakoje za potrebe vlastite prerade organi-zira Duhanprodukt iz PitomaËe, a kojesu gotovo 1.800 hektara godiπnje, negoi u drugim uzgojnim podruËjima odMeimurja do istoËnog dijela Slavonijegdje se kamilica uzgaja na joπ tolikopovrπina.

Uspjeπnoj znanstveno - struËnojsuradnji Podravke i Duhanproduktaprethodila je i veoma uspjeπna komer-

cijalna suradnja. Naime, za potrebevlastite proizvodnje i za izvoz gotovotreÊinu ukupne proizvodnje kamiliceDuhanprodukta, koja godiπnje iznosipreko 1.000 tona - otkupljuje Podravka.

Stvaranjem domaÊe sorte kamilice stvo-reni su i najbitniji preduvjeti daljnjegunapreenja njene proizvodnje. Naime,Hrvatska je s godiπnjom proizvodnjomod 2.000 tona najveÊi proizvoaË kami-lice u Europi, a kako se viπe od 90%ukupne proizvodnje izvozi prepozna-tljiv je i znaËajan proizvoaË i u svjet-skim razmjerima.

Razvoj poljoprivrede Podravke

Selekcionirana nova sorta kamilice -PitomaPiπe: dr. Zdravko Matotan,voditelj Razvoja poljoprivrede

Novoselekcionirana sorta kamilice Pitoma

Zbog zainteresiranosti radnika, Odjel za standard organizira prodaju jabukaidared I. klase, pakiranih u papirnate kutije po 12 kg, po cijeni od 57,00 kn/kutija. PlaÊanje na dvije rate.

Prodaja Êe biti u ponedjeljak 25. veljaËe od 13,30 do 16,30 u dvoriπtuGalantpleta.

Prodaja jabuka

Stajaliπta bibliobusa u PodravkiBibliobus koprivniËke knjiænice i Ëitaonice ”Fran GaloviÊ” dolazi i na

Podravkina parkiraliπta kako bi radnici mogli posuivati i vraÊati knjigenedaleko od svojih radnih mjesta. Svake prve i treÊe srijede u mjesecubibliobus je na parkiraliπtu Danice izmeu 13 i 14 sati, a svaki Ëetvrtak dolazina parkiraliπte Belupa izmeu 8,45 i 9,45 sati te kod Linolade izmeu 10 i10,30 sati. Svaki drugi i Ëetvrti Ëetvrtak u mjesecu bibliobus opsluæuje iradnike Kvasca izmeu 10,45 i 11,15 sati te Panonske pivovare izmeu 14,15i 15,15 sati. Petak je rezerviran za Podravkino parkiraliπte u StarËeviÊevojulici, gdje se bibliobus nalazi izmeu 9,30 i 11,30 sati.

Jazz u ”Crnoj gori”KoprivniËki jazz sastav ”Fast Food” danas (u petak) gostuje u restoranu ”Crna

gora” u Koprivnici u okviru proljetne sezone programa ”Jazz from the woods”.IduÊi petak, 1. oæujka, koprivniËki je gost najËuveniji hrvatski jazzist BoπkoPetroviÊ. Koncerti poËinju u 21 sat, ulaz je slobodan, a mjesta se mogurezervirati telefonom broj 631-058. H. ©.

Obavijesti iz kulture

Page 6: Nadzorni odbor Podravke Odobrena akvizicija Ital-Icea i ... · Financijske pote„koæe Arthur D. Little-a poŁele su sa rapidnim naza-dovanjem informatiŁkog i tehnolo„-kog sektora

6 Broj 1598 Petak 22. veljaËe 2002.

25. 2. ponedjeljak: - Varivo grah s kiselom repom, kobasica

26. 2. utorak: - PeËena piletina, mlinci, salata

27. 2. srijeda: - Junetina u saftu, rizi-bizi, salata

28. 2. Ëetvrtak: - Sarma, slani krumpir, kolaË

1. 3. petak: - Pohani osliÊ, restani grah, salata

Druπtvena prehrana

Jelovnik

NOVINE DIONI»KOG DRU©TVA PODRAVKAGrafiËka urednica:Vanesa GrgiÊTisak:KoprivniËka tiskarnica d.o.o.KoprivnicaNaklada:8300 primjerakaList izlazi svakog petka i primaju ga sviradnici besplatno.Adresa uredniπtva:Ulica Ante StarËeviÊa 32,48000 KoprivnicaTelefoni - direktni:651-505 (urednik) i651-503 (novinari)Faks: 621-061e-mail: [email protected]

OsnivaË i izdavaË:PODRAVKA, prehrambenaindustrija, d.d. KoprivnicaDirektorica Sluæbe za internokomuniciranje:Jadranka LakuπGlavni i odgovorni urednik:Branko PeroπRedakcija lista:Boris Fabijanec, Mladen PavkoviÊ,Branko Peroπ, Slavko PetriÊ i Hrvoje©labekFotograf:Nikola WolfGrafiËki dizajn:Jana i Ivana Æiljak, FotoSoft

Koprivnica sa svojom okolicom nijesamo grad hrane, radiπnih ljudi, nai-vnog slikarstva ona je i grad knjiæevni-ka, pjesnika, zaljubljenika u pisanurijeË. Brojna velika imena hrvatskeknjiæevnosti vezana su uz Koprivnicu.

pokroviteljstvom Grada Koprivnice.U sklopu manifestacije na proËelju

O© ”Antun NemËiÊ Gostovinski”ministar kulture dr. Antun VujiÊ otkrioje spomen ploËu velikom pjesniku,skladatelju, prevoditelju i esejisti Zvo-nimiru Golobu, a u veËernjim satimaodræana je priredba koja je okupilabrojna poznata lica hrvatske umjetno-sti i estrade, rodbinu i prijatelje Zvoni-mira Goloba, te nekoliko stotina gle-datelja koji su dvoranu Domoljubadoslovce ispunili do posljednjeg mje-sta. Manifestaciju je izravno prenosilaRadio Koprivnica, a ekipa emisje ”Cr-no bijelo u boji” HT snimila je obiljematerijala kojeg Êe prikazati u redov-nom terminu u ponedjeljak 3. oæujka.Po svim ocjenama manifestacija ”U

srcu sa Zvonimirom Golobom” bila jevrhunska i njome se Koprivnica doistadostojno zahvalila svom velikom sinu.Stihovima u koje je poznati glumacZlatko CrnkoviÊ unio ne samo vjeËnidodir srca i uma Zvonimira Goloba,nego i svoje osjeÊaje prema prijatelju,glazbom kojom su Ibrica JusiÊ, Tereza,Gaby, Branko BuliÊ, Hrvoje Hegedu-πiÊ, Ivan Ivica Percl, Zorica Kondæa,Krunoslav Slabinac podsjetili na najlje-pπe πansone i ljubavne pjesme, rijeËi-ma njegovih kolega skladatelja i knji-æevnika Pere Gotovca, Marije - PeakiÊMikuljan, Branimira Donata te crtanimfilmom redateljice Ljubice Hajdler ispri-Ëana je priËa o umjetniku koji je svojæivot zapoËeo u Koprivnici tu uæivaou Ëitanju prvih knjiga bajki iz knjiæareVoπicki, koji je kao sedmogodiπnjakotiπao iz rodnog grada da bi mu sesada vratio.- Zahvalan sam Udruzi branitelja,

invalida i udovica Domovinskog rataPodravke πto je skinula praπinu zabo-rava s imena Zvonimira Goloba. Æeljami je da taj pjesnik postane dio kopri-vniËke svakodnevnice ne samo zbogspomen-ploËe, zbog naziva ulice oËemu Êe na moj prijedlog odluËitiGradsko poglavarstvo, nego i zbogstalnog Ëitanja njegovih pjesama i slu-

πanja glazbe. Nadam se da Êe ovamanifestacija biti poticaj da iz zaboravaizvuËemo joπ neka velika imena veza-na uz Koprivnicu - istakao je u svompozdravnom govoru koprivniËki gra-donaËelnik Zvonimir MrπiÊ.Zahvalnost su izrazile i supruga Jeli-

ca, te kÊerka Lana Golob, istinski dir-nute cjelokupnim ozraËjem u obiljeæa-vanju 75. obljetnice roenja ZvonimiraGoloba. A KoprivniËanci su se doistapotrudili, od predsjednika UBIUDR-aMladena PavkoviÊa Podravke koji jesilnom energijom i upornoπÊu uspio uKoprivnici okupiti mnoge ljude koji susvoje æivote, karijere, prijateljstva, uspje-he vezali uz Zvonimira Goloba, tepripremiti izdavanje CD pod nazivom”Joπ uvijek ne znam neke vaæne stvari”sa 20 najljepπih pjesama Goloba, doBemian dueta koji je specijalno za ovu

U organizaciji Podravkine UBIUDR-a odræana manifestacija”U srcu sa Zvonimirom Golobom”

Piπe: Jadranka LakuπSnimio: Nikola Wolf

Zvonimir Golob vratio seu rodni grad

Jelica Golob poklonila je Ivanu Perclu umjetniËke fotografije svog supruga

Poznatu πansonu ”MaËka” oæivio je ponovno Ibrica JusiÊ,a CrnkoviÊevo izvoenje ”Ofelije” dirnulo je srca prisutnih

Prijatelji, kolege i πtovatelji do posljednjeg su mjesta ispunili dvoranu ”Domoljuba”

Miroslav Krleæa tu je napisao esej ”Pi-smo iz Koprivnice” kojeg Jure Kaπtelanocjenjuje kao najbolji hrvatski esej, tuje stvarao –uro Ester, najznaËajnijihrvatski komediograf 19. stoljeÊa, zatimveliki iliriac Tomo Blaæek, Koprivnicaje ostavila traga i u djelima AndrijePavloviÊa, Augusta Cesarca, AntunaNemËiÊa Gostovinskog, Frana Galovi-Êa. U ovom gradu - srediπtu plodnePodravine izmeu rijeke Drave i obro-naka Bilogore i Kalnika - roen jeveliki hrvatski pjesnik Zvonimir Go-lob. Bilo je to 19. veljaËe 1927. godine,te je 75. obljetnica roenja svestranogumjetnika bila povod za manifestacijupod nazivom ”U srcu sa ZvonimiromGolobom” koju je organizirala Udrugabranitelja, invalida i udovica Domo-vinskog rata Podravke, uz suorganiza-tora PuËko otvoreno uËiliπte i pod

prigodu uglazbio pjesmu Uspavanka ikoprivniËkih glazbenika Tihomira Kla-uËeka i Zlatka Kestelija koji su pratiliTerezu i njen ”Vrtuljak”. Vezan nevidljivim nitima, kako je to

jednom zapisao u svoj dnevnikZvonimir Golob, konaËno je od Kopri-vnice dobio ono πto ovaj pjesnik ljuba-vi, skladatelj, osnivaË poznate zagre-baËke πkole πansone, umjetniËki

fotograf, jednom rjeËju osebujna stva-ralaËka liËnost - i zasluæuje.

* * *Od utorka 19. veljaËe, dana roenja

Zvonimira Goluba, proËelje O© ”AntunNemËiÊ Gostovinski” krasi spomen -ploËa koja podsjeÊa da je upravo uKoprivnici roen ovaj veliki pjesnik,esejist, skladatelj, prevoditelj. SpomenploËu otkrio je ministar kulture RH drAntun VujiÊ, inaËe prijatelj ZvonimiraGoloba.

- Joπ uvijek ne znam neke vaænestvari, rekao je ministar VujiÊ podsje-ÊajuÊi na poznate Zvonimiorove sti-hove, ali znam da izgubljena pticapripada jatu, pa tako i Golob Kopri-vnici. Stoga mi je drago πto ga seprisjeÊate na ovaj naËin, i ja ga nosimu srcu Ëesto misleÊi na razgovorekoje smo vodili u Gradskoj kavani.

Spomen ploËa Zvonimiru Golobupodignuta je na inicijativu Podravkineudruge branitelja invalida i udovicaDomovinskog rata, Ëiji je predsjednikMladen PavkoviÊ - na prigodnoj sve-Ëanosti kojoj su prisustvovali nasta-vnici i uËenici πkole, te brojni graa-ni, a svojim nastupom obogatili mje-πoviti pjevaËki zbor Podravke, lime-na glazba i maæoretkinje grada Ko-privnice i recitator Kreπimir Blaæek -rekao. UBIUDR ne skrbi samo obraniteljima, o istinskim borcima sbojiπnice, nego i o onima koji su se zaHrvatsku borili perom Ëesto ubojitimod metka. Naπa je æelja da se ne zabo-rave svi oni koji su neπto uËinili zaHrvatsku, a Zvonimir Golob je uËiniomnogo, pa mu stoga i odajemo priznanje.

Page 7: Nadzorni odbor Podravke Odobrena akvizicija Ital-Icea i ... · Financijske pote„koæe Arthur D. Little-a poŁele su sa rapidnim naza-dovanjem informatiŁkog i tehnolo„-kog sektora

7Broj 1598 Petak 22. veljaËe 2002.

Sport Prva A liga kuglaËica

Piπe: Æeljko ©emper

Prva B liga sjever - kuglaËi

Prva B liga istok - kuglaËice

U Koprivnici je pao i Zagreb, joπjedan od kandidata za titulu prvakadræave. Do sada vodeÊi sastav lige,nakon 5:3 poraza u derbiju kola, “pre-selio” je s prvog mjesta na treÊu pozi-ciju. Derbi je opravdao oËekivanja,uzbuenja nije nedostajalo. »im sutreneri objavili sastave, vidjela se na-mjera gostiju iz Zagreba - igra na bod.Marko KujundæiÊ, trener ZagrepËanki,lukavo je u prva dva para postaviosvoje Ëetiri najbolje igraËice, jer je biosiguran, da Êe za Podravku u zadnjemparu igrati tandem Zver - Orehovec.OËekivao je da Êe to znaËiti vodstvo od4:0, πto bi bilo dovoljno da izbjegneporaz. Bilo bi to Ëak i ostvarivo, da zaPodravku nije nastupila Ljiljana Picer,kapetan domaÊeg sastava, koja na do-maÊim stazama redovito ruπi preko 500Ëunjeva. Ali idemo redom....

U prvom paru Picer je bila sjajna, nijebilo puno devetki, ali su zato “frcale”osmice. Bio je to pravi “stampedo” - toiskusna Juras nije mogla pratiti. Zaosta-la je 55 Ëunjeva, a Ljilja se zaustavila na519 - njen novi osobni rekord. U sva-kom nastupu - poput Bubke nekad uskoku motkom - diæe letvicu svojihrekorda. Vesna Æunek vodila je teπku ibespoπtednu borbu s reprezentativ-kom ©irokanoviÊ doslovce do zadnjeghica. Iako Vesna ruπi odliËnih 480 Ëu-njeva, u zadnjem hicu mlada Zagre-pËanka osvaja poen - bila je bolja zasamo dva Ëunja. Rezultat je 1:1 i 53Ëunja prednosti za Podravku.

U drugom paru goπÊe dominiraju -Verica VuËiÊ i Marina MikloπiÊ, viπeslabom nego dobrom igrom, nisu ustanju zaustaviti iskusnu Horvat (487) ireprezentativku Graber (470). VeÊ odsamog poËetka goπÊe su krenule neza-dræivo, ruπilaËki raspoloæene, a to naπeigraËice mlakom igrom nisu mogle

pratiti. Prije zadnjeg para rezultat jezabrinjavajuÊi za Podravku - goπÊe vo-de 3:1 i imaju devet drva “fore”.

Zagreb je naπem reprezentativnomtandemu suprotstavio dvije najslabije“figure” - Majer i DamjanoviÊ nisu po-tencijal pred kojim bi se tresle noge. Alinikad se ne zna, u sportu favoriti znajuzakazati. Æeljka je krenula slabo, po-vreda ramena stvara joj velike proble-me, a Majer se ohrabrila i postala vrloopasna. Nakon 50 hitaca Æeljka je boljaza samo pet Ëunjeva, prije zadnjegËiπÊenja samo za jedan Ëunj. Je li napomolu senzacija? Na sreÊu, goπÊa seuplaπila velike pobjede - 10 hitaca prijekraja uniπtio ju je lijevi “seljak” - imalaje Ëak Ëetiri promaπaja zaredom, Æeljkajoj “bjeæi” i osvaja pobjedniËki poen.Marija Zver nije bila “interesantna” -kod nje nije bilo ni trunka neizvjesno-sti, oËi su bile uprte u susjedne staze. AMaja je opet briljirala - iako nije bilodevetki, “mljela” je svoju mladu protiv-nicu, koja je baπ poæeljela igrati protivMaje!? Viπe sigurno neÊe - dobro Êepamtiti 101 Ëunj zaostatka. Maja jesruπila 530 Ëunjeva - sjajan rezultat ititula najbolje igraËice derbija.

Na tablici je doπlo do bitnih promje-na. Rijeka se pobjedom nad Mlakom(7:1) probila na prvo mjesto s 34 boda.Podravka je druga s 33 boda, a Zagrebje porazom u Koprivnici na treÊemmjestu s 32 boda. U slijedeÊem, pretpo-sljednjem kolu za vodeÊe nema neiz-vjesnosti, sastaju se: Podravka - INA,Zagreb - Varteks i ©ibenik - Rijeka.Posljednje kolo odluËit Êe konaËanporedak vodeÊeg terceta i mjesta zaEuropu. Utakmice se igraju u 12 sati.

Rezultati: Æunek - ©irokanoviÊ 0:1(482:480), Picer - Juras 1:0 (519:464),VuËiÊ - Horvat 0:1 (453:487), MikloπiÊ -Graber 0:1 (442:470), Orehovec - Majer1:0 (451:430), Zver - DamjanoviÊ 1:0(530:429).

Belmice su proteklog vikenda odigrale dvije utakmice: lokalni derbi sKoprivnicom i zaostalu utakmicu s vodeÊom ekipom –akova. Iako sudoæivjele dva poraza, nisu odigrale loπe, ali bilo je to premalo za ovakomotivirane protivnike. Ekipa Koprivnice konaËno je u lokalnom derbijuuspjela nadigrati Belmu i pokazati tko je trenutno bolji u gradu. ©teta πto sejedino “pale” na Belmu. Ovako motiviranom igrom protiv drugih ekipa moglesu osvojiti daleko viπe bodova i izbjeÊi zaËelje tablice. U sastavu Belme opetje briljirala mlada Melita ValentiÊ, juniorska reprezentativka, koja je u dva danaopet pokazala da izrasta u prvoligaπku kvalitetu. Sa 478 i 469 sruπenih Ëunjevabila je prvo ime utakmice i daleko najbolja igraËica dvodnevnih nadmetanja.Rezultati: Belec 378+371, HirjaniÊ 418+424, Milas 410+425, Tuba 386+406,

Paπica 403+389, ValentiÊ 478+469.

Podravkaπima je svejedno tko im je gost, svima na koprivniËkoj ljepoticislijedi uvjerljiv 7:1 poraz. Bila to vodeÊa Opeka ili “fenjeraπ” Jedinstvo-Elektra- nema razlike. Iako ih nedjeljni gost nije mogao previπe motivirati, prosjekPodravkaπa od 954 Ëunja pokazuje da su igrali vrlo ozbiljno. Doduπe, svi baπi nisu briljirali - ©tefoiÊ i BakaË pamte daleko bolje izdanje, dosta su muËili isebe i suigraËe. Ugodno je s 947 Ëunjeva iznenadio mladi Danijel Gregurina,izdanak Podravkine πkole kuglanja, ali “naletio” je na najboljeg gosta PaviπiÊa(973), koji je osvojio poËasni poen za goste iz Zagreba.Najbolje pojedince Podravkaπi su imali na poËetku i u zavrπnici utakmice.

Zdravko VuËiÊ krenuo je sjajno, nakon 100 hitaca (527) pomiπljalo se na novirekord, ali nastavak nije bio isti. Svejedno, “VuËko” je sruπio 1011 Ëunjeva, bioje prvo ime utakmice. Zlatko Betlehem pruæio je joπ jednu odliËnu partiju,stigao je dva Ëunja do tisuÊice.Poredak: 1. Opeka 28, 2. TSH Velekommerce 24, 3. Podravka 23, 4. Cestorad

23, itd.Rezultati: VuËiÊ 1011, Gregurina 947, ©tefoiÊ 909, BakaË 927, Troπelj 931,

Betlehem 998.

Lider na koljenimaPODRAVKA - ZAGREB 5:3 (2875:2762)

“Razbili” JedinstvoPODRAVKA - JEDINSTVO-ELEKTRA 7:1 (5723:5385)

Dva poraza BelmeKOPRIVNICA - BELMA 6:2 (2536:2473)BELMA - –AKOVO 2:6 (2484:2526)

Gostovanjem u Slavonskom Brodu protiv Marsonije nogometaπi SlavenBelupa zapoËinju proljetni dio prvenstva. UoËi gostovanja trener koprivniËkihnogometaπa Draæen Besek je rekao: ”Mi Êemo nastojati ostati nepobijeeni uSlavonskom Brodu i vjerujem da to moæemo ostvariti. Igrat Êemo u trenutaËnonajjaËem sastavu. Svjesni smo da nam neÊe biti lako, ali o porazu nerazmiπljamo.”Razloga za optimizam Draæen Besek i te kako ima, jer je njegova momËad

tijekom priprema te kroz nekoliko prijateljskih utakmica pokazala zavidnutjelesnu pripremljenost i πto posebno veseli - agresivnost. Za prvu postavunametnulo se nekoliko novih imena, mlaih nogometaπa, a igra Slaven Belupapoprima nove kvalitete, no i nadalje ostaje najveÊi problem - realizacija. Itijekom pripremnih utakmica koprivniËki napadaËi nikako da uguraju loptuu protivniËku mreæu. HoÊe li realizacija na proljeÊe biti bolja nego udosadaπnjem dijelu prvenstva vidjet Êe se veÊ ove subote kada Slavenaπi imajupriliku da se dokaæu na terenu Marsonije. B. F.

Oko 1.800 navijaËa ispunilo je ko-privniËku Sportsku dvoranu oËekuju-Êi veliku i sigurnu pobjedu rukometa-πica Podravke Vegete protiv Beogra-anki. Jer, KoprivniËanke su u stude-nome proπle godine deklasirale ruko-metaπice Jugopetrola RadniËkog naturniru u Obrenovcu s 13 pogodakarazlike. No, tada je to bila neka drugapriËa, jer ovo πto je vieno na kopriv-niËkom parketu, pomalo budi pesimi-stiËke slutnje. Naime, Podravka Vege-ta je teπkom mukom pobijedila sasamo Ëetiri pogotka razlike.PoËelo je viπe nego loπe za domaÊe

rukometaπice, jer tek u petoj minutipostiæu prvi pogodak, dok Beogra-anke veÊ piπu Ëetiri. Prvo vodstvoPodravkaπice biljeæe u 15. minuti (7:6),potom s dvije brze kontre povisuju naplus tri, ali Beograanke se ne preda-ju. Postavljaju ”flaster” na SnjeæanuPetiku te dugim i koncentriranim na-padima dostiæu Podravkino vodstvo,da bi na kraju poluvremena i povele14:13. Loπa obrana, neuËinkovit na-pad bez ideja u kojemu se traæilonemoguÊe preko Snjeæane Petike, krilaizvan funkcija - to su samo neke odboljki domaÊih rukometaπica u pr-vom poluvremenu. Trener Podravka-πica Ivan Pal zaista je imao πto reÊisvojim rukometaπicama na odmoru.U nastavku gledamo ipak malo bo-

lju igru Podravkaπica, ali rukometaπi-ce Jugopetrola RadniËkog ne dozvo-ljavaju da KoprivniËanke ostvare ne-ku osjetniju prednost. Iskusna kape-tanica goπÊi Tatjana VujiËiÊ odliËnoupoπljava svoje suigraËice, vanjskapucaËica Marina RokiÊ ubacuje 7 go-lova u mreæu Podravkaπica, a Mirosla-va JeliËiÊ πest. No, puno ”zasluga” zatakvu efikasnost Beograanki ima pri-liËno πuplja obrana Podravkaπica ineraspoloæene vratarke. Naime, ti-jekom utakmice Barbara StanËin jeimala samo πest, a Sanela KnezoviÊËetiri uspjeπne obrane. Premalo. Predkraj utakmice KoprivniËanke su mo-gle ostvariti i osjetniju prednost, alinekoliko udaraca s krila AntonelePense i Renate Hodak gostujuÊa vra-tarka Emina KrasniÊ brani. Na kraju,Ëetiri pogotka prednosti za Podravka-πice, koja - prema vienoj igri naterenu - teπko da su dostatna za miranuzvrat u Beogradu, posebice ako ÊeKoprivniËanke igrati sistemom ”lakoÊemo”, tu je Snjeæana Petika pa Êe ona

odraditi posao. Æalosno je to da segotovo kompletna igra Podravkaπicasvodi na (ne)raspoloæenost najiskus-nije rukometaπice Snjeæane Petike.Mariji »uljak treba cijelo jedno polu-vrijeme da se zagrije, neshvatljivopodbacuju krila - Pensa i Hodak kojeinaËe ”rasturaju” u domaÊem prven-stvu, vratarke nemaju svoj dan, tekpovremeni bljeskovi mlaih igraËica -Ljerke Vresk i Nikoline JuriÊ, nevidlji-va Koraljka JuriÊ itd. Raduje da jeBoæica PalËiÊ uvijek na visini zadatka,ali ako je trend u klubu pomlaivanjeekipe, onda motiviranost te mladostiopasno nedostaje. Europska natjeca-nja, bez obzira tko je protivnik, traæepunu mobilnost i motiviranost te setoplo nadamo da Êe tako Podravkaπi-ce krenuti u uzvratni susret koji se igrasutra, u subotu, u beogradskoj dvorani

Banjica s poËetkom u 20 sati.Protiv Jugopetrola RadniËkog za Po-

dravku Vegetu igrale su: StanËin, Kne-zoviÊ, Vresk 2, Pensa 2, PalËiÊ 4,Hodak 4, »uljak 5, Petika 7, Perπino-viÊ 5, MiliÊ i JuriÊ 2.

Prva utakmica osmine finala Kupa EHF-a

»etiri gola prednosti - tanka razlikaza mirni uzvrat u Beogradu?

Piπe: Boris FabijanecSnimio: Nikola Wolf

PODRAVKA VEGETA - JUGOPETROL RADNI»KI 31:27 (13:14)PODRAVKA VEGETA - JUGOPETROL RADNI»KI 31:27 (13:14)PODRAVKA VEGETA - JUGOPETROL RADNI»KI 31:27 (13:14)PODRAVKA VEGETA - JUGOPETROL RADNI»KI 31:27 (13:14)PODRAVKA VEGETA - JUGOPETROL RADNI»KI 31:27 (13:14)

Snjeæana Petika - najiskusnija i najefikasnija u ekipi

Brojni gledatelji ovaj put ostali su razoËarani igrom rukometaπica Podravke

PobjedniËkikrugovi

Nogomet

PoËinje proljetni dio prvenstva

Streljaπtvo

U Ëetvrtom kolu Prve B hrvatske ligezraËnim standardnim oruæjem, koje je17. veljaËe odræano u Bjelovaru ekipaS©K Podravka otpucala je l.686 krugova.

Nakon Ëetvrtog kola u vodstvu je idalje S©K Podravka sa 6.818 krugovaispred ekipe Marije Bistrice (6.805 kru-gova) i ekipe Bjelovar - 1874 sa 6.782kruga.

Za ekipu S©K Podravka u Ëetvrtomkolu nastupili su: Mario Kos - 579 kru-gova, Zoran Koprek - 572 kruga i Mihaj-lo ObranoviÊ - 535 krugova.

* * *U petom kolu Prve hrvatske lige u

disciplini serijska zraËna puπka, junioriS©K Podravka otpucali su 1.125 krugovau susretu protiv ekipe Spin Valis izPoæege koja je otpucala 1.109 krugova.Nakon ove pobjede S©K Podravka idalje se nalazi na treÊem mjestu izaekipe Duge Rese i Rovinja.

U pojedinaËnom plasmanu nakon pe-tog kola vodi Marin ©ebalj iz ekipe DugeRese ispred Gorana RaËkog i ZoranaKopreka iz ekipe S©K Podravka.

Za ekipu S©K Podravka u petom kolunastupili su: Zoran Koprek 383 kruga,Mihajlo ObranoviÊ 373 kruga i SamirRizk 369 krugova.

R. KovaËiÊ

Page 8: Nadzorni odbor Podravke Odobrena akvizicija Ital-Icea i ... · Financijske pote„koæe Arthur D. Little-a poŁele su sa rapidnim naza-dovanjem informatiŁkog i tehnolo„-kog sektora

8 Broj 1598 Petak 22. veljaËe 2002.

Crta: Ivan Haramija - Hans

Recept tjedna:

Potrebne namirnice:1 glavica cvjetaËe (oko 80 dag), 1

glavica brokule (oko 80 dag), 25 dagπunke u ovitku, 3 dcl vrhnja za kuha-nje, 1 jaje, 1 æliËica Vegete, sok, papar,3 dag maslacaPriprema:U slanu kipuÊu vodu stavite cvjetaËu

kuhajte oko 20 minuta, a isto uËinitei s brokulom. Kuhano ocijedite i razlo-mite na cvjetiÊe.Zdjelu za peËenje premaæite masla-

cem, ploπkama πunke prekrijte cijelodno a potom πaroliko posloæite cvje-tove brokule i cvjetaËe. Vrhnje i jajerazmutite, dodajte æliËicu Vegete, po-

solite i popaprite po æelji, te prelijtepovrÊe. Tako pripremljeno jelo zape-cite u peËnici na 200°C, 15-20 minuta.Posluæite kao toplo predjelo ili samo-stalno jelo.

Pripremila: Viπnja Perkov

Povrtna tava

Vrlo dobar marketinπki potezpovukla je Panonska pivovarakada je nedavno za daljnju pro-mociju piva Pan angaæirala naj-boljeg hrvatskog tenisaËa Gora-na IvaniπeviÊa. O tom potezuproduct-manager Panonske pi-vovare Albin Samaræija kaæe: ”Ideja o suradnji Gorana Ivani-

πeviÊa i Pan piva doπla je od togada smo uoËili karakterne sliËno-sti Gorana i Pana koje su seodliËno povezale u sloganu Panpiva. ”Manje gorËine, viπe vedri-ne” se odliËno slaæe s osobnoπÊuGorana IvaniπeviÊa koji je svo-jom upornoπÊu i ”diπpetom”uspio prevladati i ostaviti izasebe gorËinu tri izgubljena finalaWimbeldona i veliËanstvenim tri-jumfom na posljednjem ”najve-Êem turniru na svijetu” donijetisreÊu i vedrinu sebi, svojoj obi-telji i Ëitavoj Hrvatskoj. Upravona tom principu se bazira i pivoPan koje je mladom hrvatskompivopiji nakon dugogodiπnjegograniËenja u izboru gorkih pivaponudilo pivo smanjene gorËi-ne, dobiveno od prirodnih sa-

stojaka i sirovina koje nisu ge-netski modificirane, ali pravogpunog pivskog okusa. Zbog togadolazimo i do drugog dijela slo-gana koji glasi - viπe vedrine iznaËi da se opÊenito trebamookrenuti vedrini i ostaviti izasebe gorËinu, kako u æivotu takoi u navikama.”U produkciji zagrebaËke rekla-

mne agencije Imago ovih dana u

Zagrebu se snima reklamni spotu kojemu su glavni akteri Gorani pivo Pan, a osim njih predstavitÊe se joπ neki dobro poznati ljudite glas jednog naπeg poznatogsportskog komentatora. Takoer,Panonska pivovara planira po-Ëetkom oæujka krenuti s rekla-mnom kampanjom Gorana i Pa-na.

B. F.

Reklamni potezi

PoËela suradnja Gorana IvaniπeviÊai Pan piva

Na Valentinovo izvuËena su ime-na dobitnika u nagradnoj igri Po-dravkinog diskonta 2 (bivπa eko-nomija) koja je trajala mjesec da-na, a u kojoj su sudjelovali svikupci πto su kupili proizvoda zaviπe od 100 kuna. Sudjelovalo je1.200 kupaca, a najsretniji je bioZlatko KiπiËek iz Velikih Grabi-Ëana, koji je dobio igraÊu konzolu”Playstation II”. Drugu nagradu,elektriËni roπtilj, dobio je pak IvanSaraja iz Kloπtra Podravskoga.Ostale nagrade bile su Podravkineknjige recepata, kuhinjski setovi,Belupova kozmetika i Podravkiniproizvodi. SreÊu su ovaj put vjer-nim kupcima donijele djeËje ruke- dobitnike su izvlaËile djevojËiceLea i Ena.

H. ©.

Nagradna igra za potroπaËe u Diskontu 2

Playstationotiπao uVelikeGrabiËane

N A G R A D N A I G R A

Ime i prezimeOrganizacijska cjelina

Nagradno pitanje 2. kola glasi:

U asortimanu univerzalne Vegete na træiπtuHrvatske nudimo 11 razliËitih gramatura proizvoda.Navedite koje pakiranje (gramatura)Vegete je najprodavanije na træiπtu Hrvatske.

Telefon

Komisija u sastavu: g.V. Prosenjak, g.M. JanekoviÊ i ga. N. Gazdek izvukla je slijedeÊe dobitnike:

1. ELEKTROLUX ELEKTRI»NI GRILL + PRIBOR ZA GRILANJE+ PROIZVODI VEGETA TWISTGRILL + PREGA»A VEGETA TWIST + MAJICA VEGETA TWIST- DRAÆENKA KOVA»I∆, Vanjska trgovina

2. PREGA»A VEGETA + MAJICA VEGETA TWIST + PODLOÆAK ZA ODLAGANJE PRIBORA- MIRJANA DREVEN, Belupo 2

3. PREGA»A VEGETA TWIST + KO©ARA VEGETA PROIZVODA- MARIJA LEDINSKI, Tvornica juhe

Odgovore πaljite (najkasnije do srijede u 9 sati) na adresu:SPJ VEGETA, MARKETING, PODRAVKA d.d. A. StarËeviÊa 32,ili ih stavite u kutije koje Êe se nalaziti na IstoËnoj porti Podravke,porti Belupa i porti Danice (mesna industrija).Dobitnici nagrade mogu podiÊi u Reklamnom skladiπtupoËevπi od ponedjeljka 25.02.2002. godine.