Nacrt Odluke o Komunalnom Redu

  • View
    141

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Općina Kakanj

Text of Nacrt Odluke o Komunalnom Redu

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIKO - DOBOJSKI KANTON OPINA KAKANJ Opinsko vijee Broj: 0-01/1/13 Kakanj, ___.___.2013. godine

NACRT

Na osnovu lana 2. i lana 8. stav 1., 2. i 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Slubene novine Federacije BiH, broj: 49/06), lana 48. i 49. Zakona o komunalnim djelatnostima ZE-DO kantona (Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 17/08), te lana 24. stav 1. taka 2. i lana 117. stav 2. Statuta Opine Kakanj (Slubene novine Opine Kakanj, broj: 4/08), Opinsko vijee Kakanj na ___. sjednici odranoj dana ___.___. 2013. godine, donijelo je ODLUKU O KOMUNALNOM REDU 1. OPE ODREDBE lan 1. Ovom Odlukom propisuje se i ureuje komunalni red, odravanje i obaveza odravanja komunalnog reda, kao i odnosi u komunalnim djelatnostima na podruju opine Kakanj, a naroito u oblasti ureenja, koritenja i odravanja javnih povrina, postavljanja, ureenja, koritenja i odravanja pokretnih naprava i objekata, sakupljanja, odvoza i postupanja sa sakupljenim komunalnim otpadom, sanitarno komunalnim ureenjem, uklanjanjem nepropisno ili nelegalno postavljenim objektima i predmetima, te mjere za provoenje komunalnog reda, naknada tete i kaznene odredbe. lan 2. Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovoj odluci imaju slijedee znaenje: 1. Javne povrine u opoj upotrebi, su sve povrine koje se koriste ili su namijenjene koritenju neodreenog broja osoba, a prema namjeni mogu biti: 1 - javne saobraajne povrine: ulice, javne ceste i cetovno zemljite, trgovi, javni prolazi, javna stepenita, mostovi, skverovi, javna parkiralita, plonici (trotoari) i pjeake-biciklistike staze, podhodnici, prilazi zgradama i zemljite za redovnu upotrebu zgrade, tuneli, kao i ostale povrine javnog saobraaja u mirovanju, 2 - javne zelene povrine: parkovi, drvoredi, posude sa ukrasnim biljem, ivice i ive ograde, travnjaci i staze koji su sastavni dijelovi tih travnjaka, obale i korita rijeka i vodotoka, povrine uz rijeke i vodotoke na kojima je zasaeno zelenilo, djeija igralita, zelene povrine uz ceste, uz stambene, stambeno-poslovne i javne objekte i zgrade, umski pojas i ostale sline povrine, 3 - ureene rekreacione povrine, sportska igralita kao i ostali javni sportski objekti i ureaji na njima, kao i prostori povezani sa tim terenima i oko njih, 4 - spomenici, spomen-ploe, skulpture i slini predmeti, 5 - eljezniki peroni, taksi-stajalita, stajalita javnog autobuskog saobraaja, benzinske stanice i prostor oko njih, 6 - otvoreni pijani i trni prostori, prostori oko prodajnih objekata, gradske esme, neureene javne povrine i prostori i neizgraena graevinska zemljita. 2. Pokretna naprava je tand, odnosno klupa i kolica za prodaju raznih artikala, lednice, hladnjaci, ugostiteljska i slina prikolica, naprava za igrake, automat, pe i naprava za peenje, spremita za priruni alat i materijal, pozor nica i sline naprave, stol, stolica, ograda (iana, eljezna, drvena, plastina) sa ili bez armirano-betonske podloge (sokla), izlobeni ormarii, razne vrste naprava koje se postavljaju ispred ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, odnosno njihovoj neposrednoj blizini, razne vrste naprava koje se postavljaju ispred atora povodom raznih manifestacija, naprave u svrhu djelatnosti cirkusa, luna parka, zabavnih radnji, automobili kao prezentacija ili prodaja na javnim povrinama ili na povrini koja neposredno granii sa javnom povrinom, promocija ili kao lutrijski dobici, automobil u mirovanju u svrhu prodaje postavljen na javnim povrinama ili na povrini koja

neposredno granii sa javnom povrinom, uvarske montane i druge kuice, garani objekti sa ili bez armiranobetonske podloge ukoliko ti objekti nisu trajno vezani za tlo (u skladu sa graevinskim standardima) i slino. 3. Kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije (montane i tipske kuice) do 15 m sa ili bez armirano-betonske podloge, koji se moe u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinano ili u grupi. 4. Komunalni objekti, oprema i ureaji u opoj upotrebi su javna rasvjeta, gradski informativni panoi, turistika i saobraajna signalizacija, javni satovi, igralita, javni nunici, vodoskok, fontana, klupe, znakovi obavijesti i zabrane, posude za otpatke te drugi slini objekti i ureaji. 5. Reklame predstavljaju reklamne zastave, reklamna platna, reklamna platna kao zatitne mree na graevinskim skelama, transparenti i drugi prigodni natpisi, reklamne vitrine, elektrini i drugi ekrani s natpisima, neonske reklame, panoi, rotor panoi, jumbo, city i drugi slini plakati, totem reklame, reklamni ormarii, sendvi reklame, baloni i drugi oblici reklamiranja iz zraka i zemlje (u daljnjem tekstu: reklame), jarboli za zastave, zatitne naprave na izlozima (tende, roloi, platna, itd.) i slino. 6. Natpisi predstavljaju sve vrste plakata, oglasa, posmrtnica, obavjetenja, samostojee objave i reklame i sline objave, 7. Zgradom/objektom u smislu ove Odluke smatra se svaki stambeni, stambeno - poslovni, pomoni, pratei i slian graevinski objekat koji je trajno vezan za tlo nezavisno od vrste vlasnitva, a u skladu sa pojmom graevine definisane u Zakonu o graenju Ze-do kantona. U sluaju spora, ta se smatra javnom povrinom, pokretnom napravom, komunalnim ili drugim slinim objektom injenino stanje se utvruje na osnovu nalaza komisije koja se sastoji od minimalno tri lana, a nalaz komisije je obavezan za sve budue sluajeve. Rjeenje o imenovanju komisije donosi Opinski naelnik, na prijedlog Odsjeka za inspekcije, Slube za urbaizam ili Zavoda za planiranje i izgradnju Opine Kakanj. lan 3. Ova Odluka obavezna je i primjenjuje se na javnim povrinama u opoj upotrebi (u daljem tekstu javne povrine) i svim drugim povrinama koje neposredno granie sa javnom povrinom, neovisno od vrste vlasnitva na podruju opine Kakanj. Komunalni red propisan ovom Odlukom obavezan je za sve fizike i pravne osobe na podruju Opine Kakanj, kao i na fizike i pravne osobe koji se privremeno nalaze na podruju opine Kakanj, a obavljaju poslovnu djelatnost, i na sve fizike osobe (graane) koji se stalno ili privremeno nalaze na teritoriji opine Kakanj. Komunalnim redom podrazumijeva se ureenje, koritenje i odravanje predmeta, objekata i povrina navedenih u lanu 2. ove Odluke. 2. UREENJE, KORITENJE I ODRAVANJE JAVNIH POVRINA lan 4. Ureenje, koritenje i odravanje javnih povrina je u nadlenosti Zavoda za planiranje i izgradnju Opine Kakanj. Izuzetno i ukoliko je to predvieno ovom Odlukom ili drugim odlukama i propisima, ureenje, koritenje i odravanje javnih povrina moe biti povjereno javnom preduzeu ili drugom fizikom i pravnom licu sa podruja opine Kakanj koje je registrovano za te poslove. Ureenje, koritenje i odravanje javnih povrina ukoliko nije ovom Odlukom ili drugim odlukama i propisima povjereno subjektima iz prethodnog stava ovoga lana povjerava se u skladu sa namjenom pojedine javne povrine, zakljuivanjem ugovora od strane Opinskog naelnika ili Zavoda za planiranje i igradnju Opine Kakanj sa tim subjektom po prethodno provedenom javnom pozivu. lan 5. Pod odravanjem i ureenjem javnih povrina smatra se ienje i uklanjanje otpadaka, otpada, kamenja, zemlje i dr., odravanje istoe, pranje, odvoz snijega i posipanje solju i abrazivnim materijalom zaleenih javnih povrina, odravanje sanitarno-higijenskih uslova, pranjenje i odravanje korpi i posuda za otpatke, kao i prostorija za svakodnevno odlaganje kunog otpada i prostora oko posuda za otpatke, dekorisanje, postavljanje transparenata, postavljanje zastava kao i drugi slini poslovi.

lan 6. Na javnoj povrini ne smije se ostavljati niti bacati nikakav otpad, te se ove povrine ne smiju niti na bilo koji nain prljati ili oteivati, a posebno se zabranjuje: 1 1. bacanje i ostavljanje izvan korpica ili drugih posuda za smee raznog otpada, kao i druge radnje kojima se prljaju javne povrine, 2 2. bacanje goreih predmeta u korpice ili druge posude za smee, 3 3. odlaganje otpadnog graevinskog materijala, zemlje i slino, 4 4. popravak, servisiranje i pranje vozila, 5 5. isputanje ulja, svih vrsta otpadnih tekuina i masnih tenosti, boja, lakova, krea, ivotinjskog izmeta, fekalija, vode i bilo kojih drugih tenosti koje prljaju javnu povrinu, 6 6. oteenje korpica i drugih posuda za smee, 7 7. oteenje ili unitavanje ograda, klupa i djeijih igralita (naprava za djeiju igru), 8 8. unitavanje zelenila kao i hodanje van odreenih staza i sjedenje na travi, 9 9. bacanje otpada izvan korpi za otpatke, 10 10. kampovanje i postavljanje atora na mjestima gdje to nije dozvoljeno od strane nadlene opinske slube, 11 11. oteenje kontejnera za smee kao i nekontrolisano formiranje deponija za smee, 12 12. paljenje otpada, lia papira i slino, 13 13. zagaivanje i bacanje otpada i otpadnih materijala u vodotoke i na obale vodotoka, 14 14. ostavljanje i izlaganje na javnim povrinama predmeta koji mogu upravljati ili povrijediti prolaznike, 15 15. napasanje stoke, 16 16. vrenje nude, i slino. lan 7. Javne povrine moraju se redovno odravati u skladu sa Planom i programom utroka sredstava komunalne naknade. Plan i program redovnog odravanja javnih povrina razvrstanih prema namjeni donosi Opinsko vijee na prijedlog Opinskog naelnika, odnosno Zavoda za planiranje i izgradnju Opine Kakanj, najkasnije do 1. marta za tekuu godinu. lan 8. Koritenje i odravanje javnih povrina podrazumijeva namjensko koritenje javnih povrina u skladu sa izdatim odobrenjem Slube za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove ili u skladu sa posebnim propisima ili programima i planovima koritenja i odravanja javnih povrina koje donose subjekti kojima je isto u nadlenosti ili su ti poslovi povjereni ugovorom. lan 9. Provedbu Plana i programa redovnog odravanja javnih povrina, te namjenskog koritenja i odravanja javnih povrina kontrolie nadlena komunalna inspekcija i eko redari, a o uoenim nepravilnostima obavjetavaju Opinskog naelnika, odnosno Zavod za planiranje i izgradnju opine Kakanj, te odmah poduzimaju potrebne mjere na otklanjanju uoenih nepravilnosti. 2.1. Postavljanje i odravanje tabli sa naziv