Click here to load reader

Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba - po

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba - po

Na temelju lanka 17Matini broj: 01369741
- po grupama -
2
Na temelju lanka 44. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) – u daljnjem tekstu: Zakon) o javnim uslugama navedenim u dodatku II. B Zakona, Hrvatski zavod za zapošljavanje objavljuje
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
1. PODACI O NARUITELJU
Telefon: 042 401 500
Fax: 042 230 445
2. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUITELJ U SUKOBU
INTERESA
Temeljem lanka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13,
13/14) postoje gospodarski subjekti s kojima Hrvatski zavod za zapošljavanje ne smije
sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, lana zajednice ponuditelja, ili
podizvoditelja odabranom ponuditelju).
Naruitelj, Hrvatski zavod za zapošljavanje, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s
sljedeim gospodarskim subjektima:
- Keramiarsko –pearska i taracerska zanatska radnja, vl. Jurman Vilim, Krapina , Gajeva 21, OIB 36920984671
- PRO INENJERING d.o.o., Slavonski Brod , T. Sklaice 3, OIB 56333800571 - OBITELJSKO GOSPODARSTVO “DUI“, Domagoj Dui, Marijana Celjaka 27,
Sisak - OKTAN Autoškola d.o.o., Krapina, Frana Galovia 1b, OIB 11098213199
3. OPIS PREDMETA NABAVE I TEHNIKE SPECIFIKACIJE
Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba, CPV 8050000-9, po grupama –
ukupan broj grupa 7 (sedam) u Regionalnom uredu Varadin kako slijedi:
GRUPA I Program obrazovanja za stjecanje znanja i vještina za obavljanje
jednostavnih/pomonih poslova u kuharstvu/zanimanju kuhar
GRUPA II Program obrazovanja za stjecanje znanja i vještina za obavljanje
poslova šivaa/ice tekstila
GRUPA III Program obrazovanja za stjecanje znanja i vještina za obavljanje
poslova šivaa/ice koe
GRUPA IV Program obrazovanja za stjecanje znanja i vještina za obavljanje
poslova rukovatelja/ice viliarom
GRUPA V Program obrazovanja za stjecanje znanja i vještina za obavljanje
poslova zaštitara/ke
GRUPA VI Program obrazovanja za stjecanje znanja i vještina za obavljanje
poslova zavarivaa/ice TIG postupkom s atestom
GRUPA VII Program obrazovanja za stjecanje znanja i vještina za obavljanje
poslova ECDL operatera/ke na raunalu
Napomena: nazivi obrazovnih programa korišteni u ovom Zahtjevu za prikupljanje ponuda
odnose se jednako na muški i enski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili enskom
rodu.
Tehnika specifikacija predmeta nabave odreena je u toki 20. ovog Zahtjeva.
Broj osoba koje se upuuju na obrazovanje je okvirno odreen. Ukupan broj polaznika bit e
naknadno utvren formiranjem grupa polaznika.
Ukupna plaanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora ne smiju
prelaziti procijenjenu vrijednost nabave
Naziv grupe je opisno naveden. Po donošenju odluke o odabiru sukladno uvjetima
nadmetanja u Ugovor o nabavi usluga upisuje se naziv programa koji je Ponuditelj dostavio u
Ponudi.
Procijenjena vrijednost nabave za 2015. godinu za Hrvatski zavod za zapošljavanje iznosi
90.000.000,00 kuna.
Procijenjena vrijednost predmetne nabave za 2015. godinu po grupama u Regionalnom
uredu Varadin iznosi, kako slijedi:
Procijenjena vrijednost (HRK)
5. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDA ZA SVE GRUPE
Najnia cijena sukladno lanku 82. stavak 1. toka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,
83/13, 143/13 i 13/14).
4
6. ROK ZA DOSTAVU PONUDA I NAIN DOSTAVLJANJA PONUDA ZA SVE GRUPE
Rok za dostavu ponude je 12.10.2015. u 10,00 sati bez obzira na nain dostave.
Otvaranje ponuda nee biti javno.
Kontakt osoba: Blaenka Rogina, Senka Horvat
Broj telefona: 042 401 515, 042 401 512
Broj faksa: 042 230 445
Adresa elektronike pošte: [email protected]; [email protected]
Ponude se dostavljaju na sljedeu adresu:
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varadin, Trenkova 56, 42000 Varadin
Ponude se dostavljaju za svaku grupu posebno na nain da je cjelokupna ponuda za
pojedinu grupu uvezana u cjelinu.
Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na nain da se onemogui naknadno vaenje ili
umetanje listova ili dijelova ponude iskljuivo jamstvenikom – vrpcom ija su oba
kraja na posljednjoj strani privršena naljepnicom i otisnutim peatom preko
naljepnice.
Ponuda za pojedinu grupu se dostavlja u papirnatom obliku (izvorniku) i u digitalnom
obliku na mediju za pohranjivanje podataka (npr. CD-u ili DVD-u) na nain da se cijela
Ponuda za pojedinu grupu (sve stranice) skenira istovjetno kao u Ponudi u papirnatom
obliku u PDF format ili neki drugi ope dostupni format.
Na mediju za pohranu podataka, koji se smatra preslikom Ponude, potrebno je
naznaiti potpuni naziv grupe na koju se isti odnosi.
Ponuditelj (obrazovna ustanova, dalje Ponuditelj) dostavlja ponudu u izvorniku u papirnatom
obliku i u digitalnom obliku na CD-u/DVD-u u zatvorenoj omotnici, na kojoj je obvezan
naznaiti svoj naziv i adresu, naziv i adresu Naruitelja, evidencijski broj nabave, naziv
predmeta nabave, odnosno grupe predmeta nabave na koju se ponuda odnosi, te
staviti naznaku „ne otvaraj“.
Ukoliko se dostavljaju ponude za više grupa napominjemo da se sve ponude mogu
dostaviti zajedno u jednoj omotnici, ali svaku ponudu odvojiti kao posebnu cjelinu za
pojedinu grupu i u papirnatom obliku (izvorniku) i u digitalnom obliku na CD-u.
7. RAZLOZI ISKLJUENJA PONUDITELJA
Obvezni razlozi iskljuenja te dokumenti na temelju kojih se utvruje postoje li razlozi
za iskljuenje
7. 1.1. Kazneno djelo
Naruitelj e iskljuiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili
osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomono osuena za
bilo koje od sljedeih kaznenih djela, odnosno za odgovarajua kaznena djela prema
propisima drave sjedišta gospodarskog subjekta ili drave iji je dravljanin osoba ovlaštena
po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
(lanak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (lanak 254.), utaja poreza ili carine
(lanak 256.), subvencijska prijevara (lanak 258.), pranje novca (lanak 265.), zlouporaba
poloaja i ovlasti (lanak 291.), nezakonito pogodovanje (lanak 292.), primanje mita (lanak
293.), davanje mita (lanak 294.), trgovanje utjecajem (lanak 295.), davanje mita za
trgovanje utjecajem (lanak 296.), zloinako udruenje (lanak 328.) i poinjenje kaznenog
djela u sastavu zloinakog udruenja (lanak 329.) iz Kaznenog zakona,
b) prijevara (lanak 224.), pranje novca (lanak 279.), prijevara u gospodarskom
poslovanju (lanak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (lanak 294.a), davanje
mita u gospodarskom poslovanju (lanak 294.b), udruivanje za poinjenje kaznenih djela
(lanak 333.), zlouporaba poloaja i ovlasti (lanak 337.), zlouporaba obavljanja dunosti
dravne vlasti (lanak 338.), protuzakonito posredovanje (lanak 343.), primanje mita (lanak
347.) i davanje mita (lanak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97, 27/98,
50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i
143/12).
Za potrebe utvrivanja okolnosti iz toke 7.1.1. ovog Zahtjeva za prikupljanje ponuda
gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za
zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca raunajui od
dana poetka postupka javne nabave.
Naruitelj moe tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz toke 7.1.1. ovog
Zahtjeva za prikupljanje ponuda od tijela nadlenog za voenje kaznene evidencije i
razmjenu tih podataka s drugim dravama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu, po zakonu
ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta, zatraiti izdavanje potvrde o injenicama o
kojima to tijelo vodi slubenu evidenciju.
Ako nije u mogunosti pribaviti potvrdu iz prethodnog odlomka ove toke Zahtjeva za
prikupljanje ponuda, radi provjere okolnosti iz toke 7.1.1. ovog Zahtjeva za prikupljanje
ponuda, Naruitelj moe od natjecatelja ili ponuditelja zatraiti da u primjerenom roku dostavi
vaei:
1. dokument tijela nadlenog za voenje kaznene evidencije drave sjedišta
gospodarskog subjekta, odnosno drave iji je dravljanin osoba ovlaštena po
zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadleno sudsko ili upravno tijelo u dravi
sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u dravi iji je dravljanin osoba ovlaštena
po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz
kaznene evidencije iz toke 1. ovoga odlomka, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuu izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za
zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadlene sudske ili upravne vlasti ili
biljenika ili nadlenog strukovnog ili trgovinskog tijela u dravi sjedišta
gospodarskog subjekta, odnosno u dravi iji je ta osoba dravljanin, ili izjavu s
ovjerenim potpisom kod biljenika, ako se u dravi sjedišta gospodarskog subjekta,
odnosno u dravi iji je ta osoba dravljanin, ne izdaju dokumenti iz toke 7.1.1.
ovog Zahtjeva za prikupljanje ponuda ili oni ne obuhvaaju sva kaznena djela toke
7.1.1. ovog Zahtjeva za prikupljanje ponuda.
6
Obrazac Izjave (Prilog 3) ini sastavni dio ovog Zahtjeva za prikupljanje ponuda.
Obrazac je potrebno dostaviti uz ponudu za svaku pojedinu grupu.
7.1.2. Neplaanje poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Naruitelj e iskljuiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaanja
dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu
prema posebnom zakonu plaanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaanja
(primjerice u postupku predsteajne nagodbe).
Za potrebe utvrivanja okolnosti iz toke 7.1.2. ovog Zahtjeva za prikupljanje ponuda
gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana
raunajui od dana poetka postupka javne nabave, ili
2. vaei jednakovrijedni dokument nadlenog tijela drave sjedišta gospodarskog
subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz toke 1. ovoga stavka, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuu izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za
zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadlene sudske ili upravne vlasti ili
biljenika ili nadlenog strukovnog ili trgovinskog tijela u dravi sjedišta
gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod biljenika, koje ne smiju
biti starije od 30 dana raunajui od dana poetka postupka javne nabave, ako se u
dravi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz toke 1. ovoga odlomka
ili jednakovrijedni dokument iz toke 2. ovoga odlomka.
Potvrda porezne uprave se kao dokaz dostavlja u ponudi posebno uz svaku grupu.
7.1.3. Dostavljanje lanih podataka
Naruitelj e iskljuiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lane podatke pri
dostavi dokumenata u svojoj ponudi.
U sluaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloenim dokumentima ili izjavama
gospodarskih subjekata naruitelj se moe obratiti nadlenim tijelima radi dobivanja
informacija o situaciji tih subjekata, a u sluaju da se radi o gospodarskom subjektu sa
sjedištem u drugoj dravi javni naruitelj moe zatraiti suradnju nadlenih vlasti.
U sluaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz toke 7.1.1., 7.1.2. i 7.1.3. ovog Zahtjeva
za prikupljanje ponuda utvruju se za sve lanove zajednice pojedinano.
Sukladno lanku 67. stavku 7. Zakona, naruitelj odreuje primjenu okolnosti iz toke
7.1.1., 7.1.2. i 7.1.3. ovog Zahtjeva za prikupljanje ponuda i u odnosu na podizvoditelje.
Traeni dokazi iz toki 7.1.1., 7.1.2. i mogu se dostaviti i u neovjerenoj preslici.
Sukladno lanku 95. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),
nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o
odabiru, javni naruitelj moe od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor
o javnoj nabavi zatraiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata
koji su traeni u ovom Zahtjevu za prikupljanje ponuda.
7
A) DOKAZI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI:
1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovaki), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajui
registar, odnosno odgovarajua potvrda. Upis u registar iz stavka 1. ovoga lanka
dokazuje se odgovarajuim izvodom, a ako se oni ne izdaju u dravi sjedišta
gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt moe dostaviti izjavu s ovjerom potpisa
kod nadlenog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca raunajui od dana poetka
postupka javne nabave.
Ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje poslova odnosno djelatnosti
koja je predmet nabave, da je ovlašten za poduzimanje pravnih radnji, te sklapanje
ugovora.
U sluaju podizvoditelja ili zajednice ponuditelja svi lanovi obvezni su pojedinano
dokazati svoju sposobnost. Ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje
poslova odnosno djelatnosti koja je predmet nabave, da je ovlašten za poduzimanje
pravnih radnji, te sklapanje ugovora.
(Ponuditelj je u obvezi dostaviti traeni dokaz za svaku pojedinu grupu za koju
podnosi ponudu.)
su predmet javne nabave vaee na dan objave ovog Zahtjeva.
Ako je od prvog pozitivnog mišljenja Ponuditelj traio izmjenu programa koji je
predmet nabave, duan je dostaviti posljednje (prema datumu) izdano pozitivno
mišljenje na program kao i mišljenje/suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta (dobiveno do dana objave ovog Zahtjeva) da je Ponuditelj Ministarstvu
dostavio izmijenjeni program obrazovanja odraslih i novo mišljenje Agencije.
(Ponuditelj je u obvezi dostaviti traeni dokaz za svaku pojedinu grupu za koju
podnosi ponudu.)
3. Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske o verifikaciji
programa, sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07, 24/10) i
provedbenim propisima proizašlim iz navedenog zakona, prema mjestu izvoenja
programa vaee na dan objave ovog Zahtjeva.
Rješenje drugog nadlenog ministarstva o odobrenju izvoenja programa ukoliko se
za odreeni program to Rješenje izdaje.
(Ponuditelj je u obvezi dostaviti traeni dokaz za svaku pojedinu grupu za koju
podnosi ponudu.)
4. Potvrda o upisu i redovitom dostavljanju podataka u bazu podataka Agenciji za
strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Andragoški zajedniki upisnik
podataka), ne stariju od 3 mjeseca.
(Ponuditelj je u obvezi dostaviti traeni dokaz za svaku pojedinu grupu za koju
podnosi ponudu.)
obvezni su pojedinano dokazati svoju sposobnost.
Traeni dokazi mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.
Sukladno lanku 95. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14),
nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o
odabiru, javni naruitelj moe od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor
o javnoj nabavi zatraiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata
koji su traeni u ovom Zahtjevu za prikupljanje ponuda.
B) DOKAZI TEHNIKE I STRUNE SPOSOBNOSTI
1. Izjava kojom se Ponuditelj obvezuje da je obrazovni program u skladu s vaeim
propisima i brojem sati sukladno struno-pedagoškom mišljenju nadlene agencije.
(Ponuditelj je u obvezi dostaviti traeni dokaz za svaku pojedinu grupu za koju
podnosi ponudu.)
2. Izjava Ponuditelja o obrazovnim i strunim kvalifikacijama osobe ili osoba odgovornih
za provedbu teorijske nastave iz koje je razvidno da osobe odgovorne za pruanje
usluga svojim obrazovnim i strunim kvalifikacijama zadovoljavaju kadrovske uvjete
propisane programom (ovom Izjavom Ponuditelj garantira da su zajameni svi
kadrovski uvjeti za provoenje teorijske nastave propisane programom).
Ponuditelj treba dostaviti izjavu koja e sadravati mjesto izvoenja nastave, popis
nastavnih predmeta/nastavnih cjelina propisanih programom, podatke o traenom
zvanju i drugim pedagoškim i strunim kvalifikacijama predavaa propisanih
programom, ime i prezime predavaa za svaki predmet, steeno zvanje predavaa te
druge pedagoške i strune kvalifikacije predavaa.
Odabrani Ponuditelj ne moe mijenjati osobe odgovorne za provoenje teorijske
nastave bez prethodnog pisanog odobrenja Naruitelja. Odabrani Ponuditelj je duan
podnijeti pisani zahtjev Naruitelju za zamjenom te navesti opravdane razloge za
zamjenu. Osoba koju Ponuditelj predlae za zamjenu mora imati najmanje strunu
sposobnost propisanu programom. Sve troškove povezane sa zamjenom snosi
Ponuditelj.
(Ponuditelj je u obvezi dostaviti traeni dokaz za svaku pojedinu grupu za koju
podnosi ponudu.)
Obrazac je potrebno dostaviti uz ponudu za svaku pojedinu grupu.
3. Izjava Ponuditelja o strunim kvalifikacijama osobe ili osoba odgovornih za
provoenje praktine nastave (ovom Izjavom Ponuditelj garantira da su zajameni
svi kadrovski uvjeti za provoenje praktine nastave propisane programom, bez
obzira na mjesto provoenja praktine nastave).
Izjava Ponuditelja treba sadravati mjesto provoenja praktine nastave, podatak o
traenoj strunoj kvalifikaciji propisanoj programa, ime i prezime osobe odgovorne za
9
provedbu praktine nastave, podatak o njegovoj strunoj kvalifikaciji, te naziv
trgovakog društva, ustanove ili obrta (ako se praktina nastava provodi van
prostorija Ponuditelja) kod kojih se ista nastava provodi.
Odabrani Ponuditelj ne moe mijenjati osobe odgovorne za provoenje praktine
nastave bez prethodnog pisanog odobrenja Naruitelja.
Odabrani Ponuditelj je duan podnijeti pisani zahtjev Naruitelju za zamjenom te
navesti opravdane razloge za zamjenu. Osoba koju Ponuditelj predlae za zamjenu
mora imati najmanje strunu sposobnost propisanu programom. Sve troškove
povezane sa zamjenom snosi Ponuditelj.
(Ponuditelj je u obvezi dostaviti traeni dokaz za svaku pojedinu grupu za koju
podnosi ponudu.)
Obrazac je potrebno dostaviti uz ponudu za svaku pojedinu grupu.
4. Izjava Ponuditelja s podacima o prostornim uvjetima za teorijsku i praktinu nastavu,
alatima, ureajima ili tehnikoj opremi koju e Ponuditelj koristiti u svrhu provedbe
obrazovanja, te o dinamici provoenja nastave obzirom na broj polaznika i broj alata,
ureaja ili tehnike opreme. Izjava mora sadravati opis i površinu prostornih uvjeta,
popis, broj i vrstu ureaja, tehnike opreme i alata koju e Ponuditelj koristiti u svrhu
provedbe obrazovanja, te dinamiku provoenja nastave obzirom na broj polaznika i
broj alata, ureaja ili tehnike opreme (ovom Izjavom Ponuditelj garantira da su
zajameni svi prostorni i tehniki uvjeti za provoenje nastave propisane programom,
bez obzira na mjesto provoenja nastave, a s obzirom na broj polaznika).
(Ponuditelj je u obvezi dostaviti traeni dokaz za svaku pojedinu grupu za koju
podnosi ponudu.)
5. Izjava Ponuditelja o prihvaanju kontrole koju provodi javni naruitelj prije donošenja
Odluke o odabiru i tijekom realizacije Ugovora, a koja se odnosi na tehnike i
materijalne uvjete Ponuditelja sukladno Pravilniku o standardima i normativima te
nainu i postupku utvrivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje
odraslih NN 129/08 i uvjetima traenim Zahtjevom za prikupljanje ponuda.
(Ponuditelj je u obvezi dostaviti traeni dokaz za svaku pojedinu grupu za koju
podnosi ponudu.)
Sve traene izjave moraju biti potpisane od ovlaštene osobe i ovjerene peatom, te ne
starije od 30 dana od dana objave Zahtjeva za prikupljanje ponuda.
U sluaju podizvoditelja ili zajednice ponuditelja, svi podizvoditelji ili lanovi zajednice
obvezni su pojedinano dokazati svoju sposobnost.
9. SADRAJ I NAIN IZRADE PONUDE
Ponuda za svaku grupu se dostavlja u papirnatom obliku i u digitalnom obliku na
mediju za pohranjivanje podataka (npr. CD-u ili DVD-u) na nain da se cijela Ponuda za
10
pojedinu grupu (sve stranice) skeniraju istovjetno kao u uvezenoj Ponudi u papirnatom
obliku u PDF Format ili neki drugi ope dostupni format.
Ponuda za svaku grupu posebno mora sadravati:
1. Popunjen i potpisan Ponudbeni list (Prilog 2.) – ako Ponuditelj nije u sustavu
poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predvieno za upis
cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu
predvienom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predvieno za upis iznosa
PDV-a ostavlja se prazno);
2. Popunjen i potpisan i ovjeren peatom Troškovnik (Prilog 1);
3. Dokaze iz toke 7. ovog Zahtjeva za prikupljanje ponuda kojima Ponuditelj
dokazuje da ne postoje obvezni razlozi iskljuenja, odnosno dokaze pod tokom
7.1.1. i 7.1.2.;
4. Dokaze o pravnoj i poslovnoj sposobnosti, te tehnikoj i strunoj sposobnosti
sukladno toki 8. ovog Zahtjeva;
5. Nastavni program na koji je Ponuditelj dobio zadnje pozitivno mišljenje
Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za svaku grupu
nabave;
Ukoliko nastavni program ne sadri neki od opisa traenih u Tehnikim
specifikacijama toke 20. ovog Zahtjeva, Ponuditelj mora dostaviti dodatnu izjavu
kojom e pruiti informacije koje nedostaju u nastavnom programu, a Naruitelj ih u
toki 20. trai (broj polaznika, trajanje u mjesecima, nain izvoenja nastave itd).
Nastavni programi odobreni nakon travnja 2012., tj. po novoj metodologiji izrade
nastavnih programa, moraju na kraju dokumenta imati navedeni klasu i ur. broj te
datum izdavanja mišljenja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje
odraslih.
6. Potpisan od strane odgovorne osobe i ovjeren peatom prijedlog Ugovora uz
ispunjen podatak o nazivu programa kojim Ponuditelj potvruje da prihvaa sve
odredbe Ugovora.
Svi lanovi zajednice ponuditelja potpisuju Ponudbeni list, Troškovnik i Ugovor.
Sukladno lanku 75. Zakona, svi traeni dokazi mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.
Sukladno lanku 95. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14),
nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o
odabiru, javni naruitelj moe od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor
o javnoj nabavi zatraiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata
koji su traeni u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje.
Za potrebe dostavljanja traenih dokumenata daje se primjereni rok koji ne smije biti krai od
pet niti dui od deset dana od dana dostave zahtjeva.
Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim
neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno
starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je javni
naruitelj odredio u postupku javne nabave.
11
Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve traene izvornike ili
ovjerene preslike dokumenata i/ili ne dokae da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio javni
naruitelj, javni naruitelj e iskljuiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu, te e
javni naruitelj ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajui u
obzir ponudu ponuditelja kojeg je iskljuio odnosno…