Na osnovi članka 26os- viewIzborna nastava, izvannastavne aktivnost, dodatna i dopunska nastava održavaju se u razredima i u školskom stanovima nakon nastave. Iz gore navedenog , vidljivo je da su se prostorni uvjeti poboljšani, no potreban nam je BROJ

  • View
    216

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

Na osnovi lanka 26

GODINJI PLAN I PROGRAM RADA

OSNOVNE KOLE DRAKOVEC

2015./2016.

OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ KOLI DRAKOVEC

Adresa : Osnovna kola Drakovec

Drakovec

Drakovieva 47

40323 Prelog

OIB: 17612166589

Matini broj kole: 01859684

ifra kole : 20-527-003

Telefon :

Tajnitvo 040/643-606

Fax: : 040/643-707

E-mail ( uprava) ured@os-draskovec.skole.hr

Web stranica : www.os-draskovec.hr

Ravnateljica kole: Margit Miri, prof.

Tajnica kole : Anica Soka

Knjiniarka : Natalija Benko Musta

Informatiarka : Marina Drani

Pedagoginja : Andrea Ermakora

Sindikalni povjerenik: Martina Keke

Broj uenika 99

Broj razrednih odjela 8

Struni suradnici 2

Ravnatelj 1

Uitelji 21

Administrativno i tehniko osoblje 4

Na osnovi lanka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli stavak 8. i 9. Te lanka 38. Statuta Osnovne kole Drakovec, Drakovieva 47,

40325 Drakovec, a na prijedlog ravnateljice, kolski odbor na sjednici odranoj 30.09.2015. godine

d o n o s i:

GODINJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVE KOLE

DRAKOVEC ZA 2015. /2016. K. GOD.

1.UVJETI RADA

1.1.PODACI O KOLSKOM PODRUJU

kolsko podruje ine mjesta Drakovec, Oporovec, ukovec i Hemuevec. kola samostalno djeluje od 1. rujna 2004. godine.

U koli Drakovec nastavu polaze uenici iz Drakovca, Oporovca, ukovca i Hemuevca isto rasporeeni u osam istih razrednih odjela od I.do VIII. razreda.

Uenici-putnici su polaznici kole iz Oporovca i ukovca. Za njih je organiziran prijevoz; od I. do IV. razreda trokove putovanja plaa Meimurska upanija u cijelosti, a za uenike od V. do VIII. razreda trokove snosi lokalna samouprava.

kolsko podruje spada pod upu Sv. Roka u Drakovcu.

Na kolskom podruju ivi oko 1.800 itelja, a itavo kolsko podruje nalazi se u Gradu Prelogu.

Puanstvo se u poljoprivredi bavi stoarstvom, ratarstvom, a postoje i nasadi vonjaka, te uz rad u drutvenim poduzeima ima veliki broj privatnih poduzetnika (obrtnika, male privrede, poljoprivrednih gazdinstava, stonih farmi i farmi peradarstva, vonjaka).

1.2.PROSTORNI UVJETI

1.2.1.UNUTRANJI KOLSKI PROSTORI

kolska zgrada sagraena je jo davne 1929. godine. U poetku je bila mnogo manja nego danas. Imala je svega dvije uionice i stan. 1955. proirena je na sedmogodinju kolu brojei 219 uenika. Ve nakon dvije godine, tonije 1957., u koli je osam razreda s osam razrednih odjeljenja.

Novim zakonom o kolstvu prelo se u stvaranje centralnih kola, pa je kola Drakovec postala centralna, a ukovec i Oporovec podrune. Zbog sve veeg broja uenika pokazala se potreba i za proirenjem same zgrade. 1961. godine zapoelo se s gradnjom kojom je dobivena uprava kole, tajnitvo,kolska radionica, tri uionice, a u stambenom dijelu su izgraena tri stana.

kolske godine 1965./1966. radne zajednice Drakovca i Donjeg Kraljevca suglasile su se oko integracija kola. Odlukom Skuptine opine akovec odreeno je da sjedite centralne kole bude O Drakovec, a njezine podrune kole O Donji Kraljevec i Oporovec.

Radi ponovnog pomanjkanja prostora pristupilo se 1962. godine dogradnji kole.

1. studenog 1962. godine otvorene su jo dvije prostorije. Osposobljavanjem uionice

prestalo se raditi u dodatnoj uionici u Hemuevcu.

kolske godine 1977./78. odobrena su financijska sredstva od 200,000.00 dinara za popravak kolske zgrade. Obnovljene su stolarija i fasada zgrade. Otvorena je i kolska kuhinja. Desetak godina kasnije u koli je uvedeno centralno grijanje te je uz stambenu zgradu dograena kotlovnica s dimnjakom. U rujnu 1992. godine u stambenom dijelu prizemlja zgrade proradio je djeji vrti.

U mrei kola nema izmjena. kola je 30. rujna 1994. godine od upanijskog ureda za prosvjetu, kulturu, port, informiranje i tehniku kulturu akovec primila odluku o mrei osnovnih kola na podruju Meimurske upanije kojom se utvruje i mijenja naziv kole u O Drakovec- Donji Kraljevec. Organizacija nastave i djelovanje kole na kolskom podruju ostaju nepromijenjeni. Cijelo kolsko podruje spada pod upu Drakovec.

Budui da je djelovanje kole Drakovec-Donji Kraljevec kao jedinstvene kole postalo problematino, zbog dviju razliitih opina koje su ju financirale, sve je vie postalo aktualno pitanje razdvajanja kole. U lipnju 2002.g. podnesen je zahtjev Meimurskoj upaniji od strane opine Donji Kraljevec i Grada Preloga kao i mjesnih odbora Drakovec, Donji Kraljevec i Hemuevec za odvajanje i osamostaljivanje kola.

Na 21. sjednici, odranoj 21. listopada 2003. Skuptina Meimurske upanije donijela je

odluku o osamostaljenju i razdvajanju kola na dvije samostalne ustanove. Rjeenjem Ministarstva O Drakovec se odobrava poetak rada i izvoenje nastavnog plana i programa osnovne kole poevi od 01.rujna 2004. godine.

31.kolovoza 2004. prestaje raditi O Drakovec-Donji Kraljevec i od tada djeluju dvije kole.

Nakon razdvajanja kola, zgrada kole je obnovljena, izmijenjeni svi prozori i obnovljena je fasada u dvije etape-a cijelu obnovu je financirala upanija.

Nakon adaptacije kolskih stanova- vrijednost radova je 1 000 000 kn, investitor je Meimuska upanija - dobiveni su novi prostori za potrebu kole pa tako od 1.09.2009. godine nastava u O u Drakovcu poela je u jednoj smjeni.

Nastava u Osnovnoj koli odvija se u jednoj smjeni. Svaki razred ima svoju uionicu. kola raspolae jo s informatikom uionicom i knjinicom.

Informatika uionica opremljena je s 13 umreenih raunala, a smjetena je u posebnu uionicu.

Izborna nastava, izvannastavne aktivnost, dodatna i dopunska nastava odravaju se u razredima i u kolskom stanovima nakon nastave.

Iz gore navedenog , vidljivo je da su se prostorni uvjeti poboljani, no potreban nam je blagovalini i polivalentni prostor. Osim toga, za potrebu tjelesne i zdravstvene kulture nedostaje nam manja, jednodijelna portska dvorana. Zahtjev za lokacijsku dozvolu je u pripremnoj fazi.

Ukupna je povrina unutranjeg ( starog dijela) prostora matine kole 699 m2 - izgraena 1928. i dograena 1962./63. Povrina adaptiranog prostora je 216 m2.

PRIKAZ UNUTRANJEG KOLSKOG PROSTORA I NJEGOVA NAMJENA

NAZIV PROSTORA

BROJ

VELIINA

u m2

6.razred

1

50

5.razred

1

53

7.razred + kabinet

1

85

8.razred + kabinet

1

70

Kemija : kabinet

1

8

Razred pored kuhinje

1

50

Informatika

1

53

Zbornica

1

24

Tajnitvo

1

11

Uprava-ravnatelj

1

11

Kuhinja

1

24

Spremite TZK

1

9

Sanitarni vor

1

30

Ueniko i uiteljsko

Hodnik gore

1

91

Hodnik dolje i ulaz

1

101

Kotlovnica

1

23

Podrum

1

6

istaica

Prizemlje- novi dio

1

57

4. razred+ sanitarni v.

1. kat- novi dio

1

57

3..razred i knjinica

2.kat- novi dio

1

57

1. razred i pedagog

Stubite/stepenice

3x5

15

UKUPNO

885 m2

Za prehranu uenika je ureen prostor u donjem dijelu hodnika gdje blaguju uenici.

Snabdijevanje pitkom vodom se vri putem vodovodne mree, a zagrijavanje prostorija sistemom centralnog grijanja (plinom).

Opremljenost kole nastavnim sredstvima i pomagalima je zadovoljavajua.

PLAN NABAVE U 2015./2016.

OPREMA I NASTAVNA POMAGALA:

R. broj

Sredstvo i pomagalo

Priblino u kunama

1.

Namjetaj- ormari za uionice, stolice i klupe

10.000,00

2.

Radio- cd ( player)

1.000,00

3.

Knjige za knjinicu, novi naslovi za knjinicu

2.000,00

4.

Karte- geografske i povijesne

1.000,00

5.

Nastavna pomagala za tjelesnu kulturu

5.000,00

6.

Pribor i kemikalije za potrebe nastave u kemiji

1.000,00

8.

Komunikacijska oprema

5.000,00

9.

Nastavna pomagala ( ostala)

10.000,00

UKUPNO:

35.000,00 kn

- procjena stanja ope opreme 3

- procjena stanja didaktike opreme 3

procjene: do 50% = 1

od 51% - 70%= 2

od 71% - 100%= 3

1.2.2. PLAN OBNOVE, ADAPTACIJE, DOGRADNJE I IZGRADNJE

NOVOG PROSTORA

U planu je nastavak dogradnje kole. Prema Projektnom zadatku ( od 10.09.2009. godine) u upanijskom planu je dogradnja kole. Cilj i zadatak je rekonstrukcija i dogradnja postojee kolske zgrade i izgradnja pripadajue portske dvorane. Rekonstrukcija je obavljena u ljetnim praznicima 2009. godine. U drugoj fazi