of 22 /22
BII..ANCA stanje na dan 31. prosinca 2015. godine Obveznik: RKP:222'IB, MB: 03310850 JU IIACIONALNI IPARK PLITVIEKA JEZERA 53231 PLITVIEKA JEZERA, JOSIPA JOVICA 19 Razina: 1 1, Razdjel: 077 Djelatnost: 9104 Djelatnosti botanidkih i zoolo5kih vrtova i prirodnih rezervata oPls rzripsr ir ltunartaj bez 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 02922 i02922 i 02923 o21 io2921 0211 0212 0213 0214 02921 1 927.921 455 1.835 013.412 1.591.984.729 1 591 249 906 764.669 29 846 229.286.112 200.825.023 38323.624 208.912877 37.582.124 39 552 585 123 546.187 a oea o7e 5.891.741 3.423.403 1 952 148 958 628 222.543 475.965 36 535.965 40 473.415 17 533.601 32 891 504 4 934.426 20292329: 484.398, 92.018, 25 032 586.549 I 219 201 U: 1 456.112: 2 117 8331 1 .143.161' 1804.882 2.137.463, 17 691.275, 15 553 812r 7.807 .383. 7.140.916: 597.467. 69.000, 3.797 725. 1 9A7.406.791 1.832.035.854 1.591 .814 167 1 591.249,906 564 987' 726', 226.005 725, 198.490.742'. 38.206 882i 209 905.948 l 37 835,640, 41.511.797, 1 28.969 525 I 10.067 0101 6.476.589 i 3.677 1661 2.0O2.032: 1 089.932t 222 543., 475.965. 38,969.731 i lMovlNA (AOP 002+06i1) Nefinancijska imovina (l\OP 003+007+1146+047+051 +058) Neproizvedena dugotrajna imovina (ACrP 004+005-0oei) Materijalna imovina - prirodna bogatstva Nematerijalna imovina lspravak vrijednosti nep'oizvedene dugotrajne imovjne Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+O4O) Gradevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013) Stambeni objekti Poslovni objekti Ceste, Zeljeznice i ostali prometni objekti Ostali gradevinskl objekli lspravak vrUednosti graClevinskih objekitta Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023) Uredska oprema i namj€lStaj Komunikacrjska oprema Oprema za odr2avanje iza5titL Medicinska i laboratorijska oprema Instrumenti, uredaji i strcievi Sportska j glazbena opft)ma Uredaji, strojevi i oprema za ostale nanjene Vo1na opremer lspravak vrijednosti postoenja i opreme Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029) Prijevozna sredstva u c€lstovnom promL.tu Prijevozna sredstva u Z€rljeznidkom prometu Prijevozna sredstva u pomorskom i rueiinom prometu Prijevozna sredstva u zradnom prometu lspravak vnjednosti prijevoznih sredstava Plemeniti metali i ostale lrohranjene vrijr-'dnosti Sitni inventar (AOP 048+049-050) Zalihe sitnog inventara Sitni inventar u upotrebi lspravak vrijednosti sitncg inventara Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 0S2 rlo 0S7) Gradevinski objekti u pripremi Postrojenja ioprema u p'ipremi Prijevozna sredstva u pripremi Visegodisnji nasadi i osnovno stado u pr"ipremi Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi Ostala nefinancijska dugotrajna imovtner u pripremi Proizvedena kratkotrajn€r imovina (AOP 059 do 062) 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 0't4 015 016 017 018 019 020 02'l 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 1 03,1 ooa 100,0 100,0 720 2,4 98,6 98,8 99,7 100,5 100,7 105,0 104,4 112,0 109,9 107,4 102,6 113,7 100,0 106,7 112, 42.846 948 105 15,257.783 S7 33 149.063 100 4.976.971, 100, io2e24 Kqige, umjetnidka djela i ostale izlozbene vrijednosti (AOp 031 do 034 - 035) 1 Knjige Umjetnidka djela (izloZena u galerijama muzejima i slidno) Muzejski izlosci i predmoti prjrodnih rijetkosti Ostale nespornenute izlo2bene vrijednosti lspravak vrijednosti knjiga, umjetnidkih djela i ostalih izlDZbenih vrijednosti i 02e25 Visegodisnji nasadi i osrovno stado (AOP 037+038-039) 1 Vi5egodi5nji nasadi 52 Osnovno stado lspravak vrijednosti visegodiSnjih nasacla i osnovnog stada i02e26 Nematerijalna proizvedena imovina (AC|P 041 do 044 - 045) 1 lstrazivanje rudnih bogalstava Ulaganja u rai-lunalne programe 3 :Umjetnidka, literarna i znanstvena djela 0264 Ostalanematerijalnaproizvedenaimovlna 02926 lspravak vrijednosti nematefljalne proiz\/edene imovine 1.684.922 115,7 2 51 0.858, 1 18,6 I .143 161 100,0 1,969.097' 109,1 22 868.251' 505 268 91 976' 25.032 607.419, 219.159 3,1 35.889 19.562.155 16.426.266, 6 850.4151 3.351 643 382.272' 3.047 500 i 69 000. 4 229.65a Stranica: 1 1 1 103,6 100,0 UC o4 041 146 1n6 40, 64 100,0 11

na · 2017-10-11 · Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029) Prijevozna sredstva u c€lstovnom promL.tu Prijevozna sredstva u Z€rljeznidkom prometu Prijevozna sredstva u pomorskom

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of na · 2017-10-11 · Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029) Prijevozna sredstva u c€lstovnom...

 • BII..ANCA

  stanje na dan 31. prosinca 2015. godine

  Obveznik: RKP:222'IB, MB: 03310850 JU IIACIONALNI IPARK PLITVIEKA JEZERA53231 PLITVIEKA JEZERA, JOSIPA JOVICA 19Razina: 1 1, Razdjel: 077Djelatnost: 9104 Djelatnosti botanidkih i zoolo5kih vrtova i prirodnih rezervata

  oPls

  rzripsr ir ltunartaj bez

  0221

  02220223

  0224022502260227

  022802922

  i02922

  i 02923

  o21 io2921

  0211

  021202130214

  02921

  1 927.921 4551.835 013.412

  1.591.984.729

  1 591 249 906764.66929 846

  229.286.112200.825.02338323.624

  208.91287737.582.12439 552 585

  123 546.187a oea o7e

  5.891.741

  3.423.4031 952 148

  958 628

  222.543475.965

  36 535.965

  40 473.41517 533.601

  32 891 504

  4 934.426

  20292329:484.398,

  92.018,

  25 032586.549 I219 201

  U:

  1 456.112:

  2 117 83311 .143.161'

  1804.882

  2.137.463,

  17 691.275,

  15 553 812r

  7.807 .383.7.140.916:

  597.467.

  69.000,3.797 725.

  1 9A7.406.791

  1.832.035.8541.591 .814 1671 591.249,906

  564 987'726',

  226.005 725,198.490.742'.

  38.206 882i209 905.948 l

  37 835,640,41.511.797,

  1 28.969 525 I

  10.067 0101

  6.476.589 i

  3.677 16612.0O2.032:

  1 089.932t222 543.,475.965.

  38,969.731 i

  lMovlNA (AOP 002+06i1)Nefinancijska imovina (l\OP 003+007+1146+047+051 +058)Neproizvedena dugotrajna imovina (ACrP 004+005-0oei)Materijalna imovina - prirodna bogatstvaNematerijalna imovinalspravak vrijednosti nep'oizvedene dugotrajne imovjneProizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+O4O)Gradevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)Stambeni objektiPoslovni objektiCeste, Zeljeznice i ostali prometni objektiOstali gradevinskl objeklilspravak vrUednosti graClevinskih objekittaPostrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)Uredska oprema i namj€lStajKomunikacrjska opremaOprema za odr2avanje iza5titLMedicinska i laboratorijska opremaInstrumenti, uredaji i strcieviSportska j glazbena opft)maUredaji, strojevi i oprema za ostale nanjeneVo1na opremer

  lspravak vrijednosti postoenja i opremePrijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)Prijevozna sredstva u c€lstovnom promL.tu

  Prijevozna sredstva u Z€rljeznidkom prometuPrijevozna sredstva u pomorskom i rueiinom prometuPrijevozna sredstva u zradnom prometulspravak vnjednosti prijevoznih sredstava

  Plemeniti metali i ostale lrohranjene vrijr-'dnostiSitni inventar (AOP 048+049-050)Zalihe sitnog inventaraSitni inventar u upotrebilspravak vrijednosti sitncg inventaraDugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 0S2 rlo 0S7)Gradevinski objekti u pripremiPostrojenja ioprema u p'ipremiPrijevozna sredstva u pripremiVisegodisnji nasadi i osnovno stado u pr"ipremiOstala nematerijalna proizvedena imovina u pripremiOstala nefinancijska dugotrajna imovtner u pripremiProizvedena kratkotrajn€r imovina (AOP 059 do 062)

  001

  002

  003

  004

  005

  006

  007

  008

  009

  010

  011

  012

  013

  0't4

  015

  016

  017

  018

  019

  020

  02'l

  022

  023

  024

  025

  026

  027

  028

  029

  030

  031

  032

  033

  034

  035

  036

  037

  038

  039

  040

  041

  042

  043

  044

  045

  046

  047

  048

  049

  050

  051

  052

  053

  054

  055

  056

  057

  058

  1 03,1ooa

  100,0

  100,0720

  2,4

  98,6

  98,8

  99,7

  100,5

  100,7

  105,0

  104,4

  112,0

  109,9

  107,4

  102,6

  113,7

  100,0

  106,7

  112,

  42.846 948 10515,257.783 S733 149.063 100

  4.976.971, 100,

  io2e24 Kqige, umjetnidka djela i ostale izlozbene vrijednosti (AOp 031 do 034 - 035)1 Knjige

  Umjetnidka djela (izloZena u galerijama muzejima i slidno)Muzejski izlosci i predmoti prjrodnih rijetkostiOstale nespornenute izlo2bene vrijednostilspravak vrijednosti knjiga, umjetnidkih djela i ostalih izlDZbenih vrijednosti

  i 02e25 Visegodisnji nasadi i osrovno stado (AOP 037+038-039)1 Vi5egodi5nji nasadi

  52 Osnovno stadolspravak vrijednosti visegodiSnjih nasacla i osnovnog stada

  i02e26 Nematerijalna proizvedena imovina (AC|P 041 do 044 - 045)1 lstrazivanje rudnih bogalstava

  Ulaganja u rai-lunalne programe3 :Umjetnidka, literarna i znanstvena djela

  0264 Ostalanematerijalnaproizvedenaimovlna02926 lspravak vrijednosti nematefljalne proiz\/edene imovine

  1.684.922 115,7

  2 51 0.858, 1 18,6I .143 161 100,0

  1,969.097' 109,1

  22 868.251'505 268

  91 976'

  25.032607.419,219.159

  3,1 35.889

  19.562.15516.426.266,6 850.4151

  3.351 643

  382.272'3.047 500 i

  69 000.4 229.65a

  Stranica: 1

  1

  1

  103,6

  100,0

  UC

  o4

  041146

  1n6

  40,

  64

  100,0

  11

 • 3 161 3771

  906.91 9

  92 908 043

  61 770.98061.762120

  61.726.891

  I 068 2811 55 370.937113 575.6631 1 3 568,599

  17 975 500 261.939 I

  117,A

  167,2

  183,9

  183,9

  114

  114

  12

  121

  1

  A,t

  at074

  075

  076

  077

  939oao

  1212

  tzo124

  129

  1442

  14521462149

  Obveznice

  i

  0

  't5

  eEll_:i!9_z9uil e| 1?l -d91?!1

  Stranica: 2

 • 15121513

  1514

  1521I Eal

  1541

  193?1942

  15eL9L61

  19?

  iPotrazivanjazapomo6i izinozemstvalodsubjekataunutarop6egproraduna(Aop144do1so) iifi j144

  145

  14U:14e i-_.-- -j

  234

  - - -'-----l---

  2341

  2342

  2343235zoo237238zoY

  24

  25412551

  2561

  251225222532254225522562zoY

  26

  . Obveze za mjenice:Obveze za obveznice

  '

  q a";;i .i ;p;iF 6".'e-e 1iry1ej1i4e s"rivere-- .'Obveze za ostale vrij-ednosne papire

  : Obveze za dekove

  -j99y_e,.5 ZS fl9ni99 __ .

  0

  Stranica: 3

 • Racun izrac.

  2643 :Obvez za kredite od tuzomnih kreditnih institucua izvan javnog sektora2644 ,.Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajuiih drusta,/a izvan javnog sektora2645 'Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora2653 :Obveze za zajmove od tuzemnih trgovadkih drustava izvan javnog sektora2654 ,Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnil(a2671 lObveze za zajmove od driavnog prorailuna2672 :Obveze za zajmove od jiupanuskih proraduna2673 '.Obvezezazalmove od gradskih proraduna2674 :Obvezezazajmoveod op6inskih prora{:una2675 :Obvezeza zajmove od tIZMO-a, HZZ-.tiHZZO-a2676 lObveze za zajmove od c)stalih izvanproradunskih korisnika drZavnog proraduna

  oPs AOP

  199

  200

  20'l

  202

  203

  204

  205

  206

  207

  208

  209

  210

  211

  212

  213

  214

  215

  2',t6

  217

  2'18

  219

  220

  221

  223

  224

  225

  226

  227

  228

  229

  230

  231

  232

  233

  234

  235

  z5l

  238

  239

  240

  241

  242

  243

  244

  245

  246

  247

  248

  249

  250

  251

  252

  253

  254

  255

  256

  257

  258

  259

  260

  261

  262

  263

  Stanje 1. sijednja

  16.289 254

  1 027 440

  1.027.4401.894 795 1151.841 311 4511 841.311.4511.839 696.952

  1 614 4990

  66 464 62866 464.628

  20 850 357

  1 9 650 3571 200 000/.oov.JvJ

  0

  1.174.1001 174 100

  1.940.000

  7 048 072

  816 617

  Stanje 31. prosinca

  981.832

  981 8321.974 428.275

  1.837.870.438'1.837.870 438

  1 836 294,096

  1 576.342

  0

  Indeks

  l6t4l

  0,0

  13

  14

  iObveze za zajmove od ijzvanproradunsl

 • Radun izrad. plana

  13733137434e7ta

  13763

  13773

  dio 23

  dio 23

  dio 24

  dio 24

  dio 25

  dio 25

  dio 26

  dio 26

  23951

  26223

  26224

  oPts

  Zajmovi gradskim proraiiunima po protostiranim jamstvimaZajmovi op6inskim prorerdunima po protestiranim jamst'r'imaZajmovi HZMO-u, HZZ-] i HZZO-} po protestiranim jarnstvima

  Zajmovi ostalim izvanproradunskim korisnicima drZavnog proraduna po protestiranim jamstvima

  Zajmovi izvanproradunsKim korrsnicimeL Zupanijskih, gradskih i op6inskih proraauna poprotestiranim jamstvima

  Obveze za rashode poslovanja - dospjdeObveze za rashode poslovanja - nedospjeleObveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjeleObvezeza nabavu nefinancUske imovine - nedospjeleObvezeza vrijednosne papire - dospjeleObveze za vrijednosne papire - nedospijeleObveze za kredite i zajnrove - dospjeleObveze za kredite i zajnrove - nedospjerleObveze za predujmoveObveze za financijski leasing od kreditnih institucija u jurvnom sektoruObveze zazajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoruObveze za zajmove po faktoringu od osiiguravaju6ih drustava u javnom sektoruObveze za financijski leasing od ostalih financlskih institucija u javnom sektoruObveze za za.jmove po faktoringu od oritalih financijskih institucija u javnom sektoruObveze za zajmove po faktoringu od trgovadkih drustava u javnom sektoruObveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektoraObveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih instituctja izvan javnog sektoraObveze zazajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravaju6ih drustava izvan javnog sektoraObveze za financUski leasing od ostalih tuzemnih finanr>ijskih institucija izvan javnog sektoraObveze za zajmove po faktoringu od ositalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektoraObveze za financijski leasing od inozentnih kreditnih institucijaObveze zazfmove po faktoringu od jnozemnih kreditnih institucijaObvezeza zajmove po faktoringu od inr)zemnih osigur:rvaju6ih drustavaObveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih instituci.jaObveze za zajmove po faktoringu od osrtalih inozemnih financijskih institucijaObveze za zajmove po f.aktoringu od tuzemnih trgovadfiih drustava izvan javnog sektoraObveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnikaObveze za z4move po f aktoringu od inrrzemnth trgovat:kih drustavaObvezezazalmove po f,ektoringu od tnr)zemnlh obrtnik,aKontrolni 24i',do

  AOP Stanie 1. sijednja Stanje 31, prosincahdeks

  (5/4)

  264

  265

  266

  267

  268

  269

  270

  27'l

  272

  273

  274

  275

  276

  277

  278

  279

  280

  281

  282

  283

  284

  285

  206

  287

  288

  289

  290

  291

  252

  293

  294

  295

  296

  297

  298

  798,1 18

  1 3 303 494o/ o ozu

  1 334.715

  16.289.25422 547 29.555

  41 926.137 20 794.380

  702.20810 629.071

  372 506

  292899 21

  263142643326434

  43

  53

  26454

  73

  83

  84

  Osoba za kontaktiranje: RuZica Perkovi6

  Telefon za kontakt: 053751016

  Odgovorna osoba: Nataltja BoZidevic

  Stranica: 5

 • Javna ustanov'a ,,Nacionalni park F litvidka jezera"

  ZSC dr. lvo Pevalek, Josiipa Jovi6er 1g

  53231 Plitvidker jezera

  OIB: 91109303119

  BILJESKE UZ BILANCU

  NA DAN

  31.12.2015. GODTNE

  Javna ustanova Nacionalni park lPlitvicka jezera, matidni broj 3310850, OIB 91109303119,registrirana je u Trgovadkom sudu Rijeka, broj 080101059, broj RKP-a: 22218; Razina 11proradunski korisnik drZavnog plroraduna i glava unutar nadleZnog ministarstva; 077:MINISTARSTVC) zASrlrE oKoLtSA I pRtRoDr; Sifra Zupanije,45b - LICKO-SENJSKA, oznakadjelatnosti: 91Ct4, predmet poslovarrja - djelatnosti:

  -za5tita, odrZal'anje i promicanje niacionalnog parka u cilju za5,tite i oduvanja izvornosti prirode,

  osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i odrZivog kori5tenja prirodnih dobara,nadziranje provodenja uvjeta i mjera za5tite prirode na podrudju kojim upravljaju tesudjelovanje u prikupljanju podatakra u svrhu pra6enja stanja orduvanosti prirode (monitoring)

  -prihvat, informiranje, vodenje i prijr-.voz posjetitelja vlastitim prijevoznim sredstvima

  -ugostiteljskoturistidke djelatnosti

  -mjenjadki poslovi u skla,Cu sa Zakonom o deviznom poslovan.ju (,,Narodne novine", broj 96/03,

  140105, 132t06, 1 50/09, 1 33/09, 145110 i 76t13)

  -proizvodnja, pnerada i pripremanje mesa, mlijeka, kruha i peciva

  trgovina na rnalo suvenirima, rukotvorinama, religijskim predmetima i prehrarnbenim ineprehrambenim proizvodima sukladno posebnim propisima

  -trgovina na veliko i malo u okviru svoje djelatnosti

  -prijevoz robe i osoblja za vlastite potrebe unutar nacionalnog parka

  -poticanje izracle proizvoda autohtrcne kulture (etnolo5ko blaEyo), sakupljanje i arheolo5kog ilikulturnog blager i sl., u skladu s posebnim propisima

  -poticanje razvoja tradicionalne ugostiteljske ponude (seoski turizam), u skladu s posebnimzakonima

  -izdav adka dj e I ratn ost

 • -djelatnost upravljanja i gospodarskog koriStenja Zidare

  -upravljanje zgradama

  -djelatnost promidZbe (reklama i propaganda) i istraZivanje triiidta

  -taksi sluZba

  -djelatnost prcrfesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

  ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

  Javna ustanova lNacionalni park Plitvidka jezera knjilgovodstvo vodi kao proradunskikorisnik, zalihe vodi prc srednjoj vrijednosti. Ne nalazi se u riznici i posluje sa vlastitimsredstvima, posluje pozitivno i obveznik je poreza na dobit i p,creza na dodanu vrijednost.

  Javna ustanova Nacionalni park Plitvidka jezera ustrojava se kao jedinstvena cjelina dijeje djelovanje, u cilju postizanja Sto boljih rezultata u urpravljanju Nacionalnim parkomorganizirano kroz niZe navedene i medusobno povezane sluZbe i podruZnice:

  1. URED RAVNATELJA

  2. SLUZI]A ZASTI.TE, ODRZAVANJA, OEUVANJA, PROMIcANJA I KoRISTENJANACIONALN(CG PARKA

  SluZba ;la6tite, oclrZavanja, promicanja i kori5tenja Nacionalnog parka obavlja strudneposlove ekolotike za5tib eko-sustiava (vode sa sedrenim tvorevinama i sedro tvorcima, Sume,travnjadkih po'vr5ina) kao temeljnih dimbenika biodinamike Niacionalnog parka, posl,ove izrade

  godi5njih i vi5egodi5njih programa za5tite, odrZavanja, prornicanja i kori5tenja Nacionalnogparka, poslover organizacije znanstvenih i strudnih pra6enja i prezentacije osnovnog fenomena

  Parka, kao i ostalih komponenti priirodnog i kulturnog nasljeda u Parku.

  2.1. ZNANS;TVENO SJTRUEN CENTAR ..DR. IVO PEVALEK"

  r Odsjek za ekologijr"r vodar Odsjek za ekologijur flore i fauneo Odsjek Sumskih ekolo5kih sustava

  r Odsjek zer oduvanje kulturne baitiner Odsjek prezentacije Nacionalnog parka

  2.2, ADJEL ZA ODR;ZAVANJE INFRASTRUKTURE I HORTIKULTURE

  r Odsjek zet odr2avanje staza i mosti6a

 • r Odsjek zat odr2avanje travnjarikih povr5inar Odsjek zat odrlavanje parkovr;ke disto6e2.3. ODJEL NADZORA, ZASTITE I CUVANJA NACIONALIIOG PARKA

  3. SLUZB,A MARKEITINGA I F'RODAJE3.1, MARKE:TING I PRODAJA

  3.2. PREDSTAVNISTVO ZAGREB

  4. SLUZEIA PRIHV,ATA, VODENJA, INFORMIRANJA, PIRIJEVOZAPOSJETITELJA I IINTERNOG TRANSPORTA

  SluZba llrihvata, vodenja, informiranja, prijevoza posjetitelja i internog transportaostvaruje prihod prodajom ulaznirsa, pruZanjem usluga vodenja te obavljanjem mjenjadkihposlova.

  4.1, ODJEL PRIHVAI'A, VODEI{JA I INFORMIRANJA POSiJETITELJA

  4.2. ODJEL PRIJEVCTZA POSJI=TITELJA I TNTERNOG TRANSPORTA

  4.3. ODJEL SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR

  5, SLUZBA EKONOMSKO- FINANCIJSKIH POSLOVA5.1. ODJEL FINANCI.JA

  5.2. ODJEL RACUNCIVODSTV/\

  5.3. ODJEL PLANA I ANALIZE

  6. SLUZBA ZAJEDNIEKIH POSLOVA6.1. ODJEL PRAVNII-I, KADRO\/SKIH IOPCIH POSLOVA

  r Odsjek za5tite na radu

  r Odsjek protupoZarne za5titer Odsjek zaStite imovine- duvari6.2, ODJEL INTERNEi KONTRC)LE

  6,3. ODJEL NABAVE I SKLARIiITA

  6.4. ODJEL I NFORMI\TIKE I TE:LEKOMUNIKACIJA

  7. PODRIJZNICA HIOTELIJEFI.STVA I UGOSTITELJSTVA7.1. HOTEL ,,JEZERO"

  7.2. HOTELI ,,PLITVICE" I ,,BELI-EVUE"

  7.3. RESTORAN,,POI-JANA" I t\ilALI PARKOVSKI OBJEKTI

  7.4. CAFFE BAR,,RAPAJINKA", BISTRO,,HLADOVINA', CAFFE BAR,,FLORA",

 • 7.5. tsU FFET,,LABUDOVAC", E}U FFET,,KU PALISTE", BISTRO,,KOZJAEKA DRAGA')

  7.6. RESTC)RAN I KAMP,,BORJE"

  7.7. RESTORAN,,LIEKA KUCA."- BUFFET,,SLAP"- BISTRO,,VUENICA"

  7.8. HOTEL.,,GRABOVAC" I KA,MP,,KORANA"

  7.9. PRAONICA RUELJA

  8. PODRUZNICA ODRZAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE8.1. ODJEL TEHNIEKE OPERI\TIVE

  r Odsjek tehnidkog odrZavanjar Odsjek grijanja i odrZavanja objektar Odsjek vodovoda i odvodnjer Odsjek gradevinskog odrZavanjaI Odsjek stolarije

  9. PODRIJZNICATRGOVINA,9.1. Trgovina "Robni centar Mul

 • A) TMOVTNA

  AOP 001 prikazuje vrijednost irnrovine Javne ustanove Nacionalni park Plifuidka jezera u

  iznosu 1.987.406.791 kn. u odnosu na2014. godinu vrijednost imovine porasla je za59.485.346 kn ili 3,1 %.

  Promjene na imovini uslijedile su poslovnim dogadajima i knjigovodstvenim obradunima

  kako slijedi.

  Kroz Bilje5kre pratit 6emo promjene koje su evidentirane na kontima imovine.

  I AOP 002 Nefinancijska imovina iznosi 1.832.035.854 kn. Nefinancijska imovina biljeZipad od 0,Q2Vo odnosno 2.977 .558 kn. lsta sadrZi:

  1.1. AOP 003 Neproizvedenu dugotrajnu imovinu u iznosu:1.591.814.167 kn. Ista sesastoji od :

  . Materijarna imovina -prirodna bogatstva u iznosu 1.591.249,906' Nematerijalne imovine koja iznosi 564.987 biljeZi pad od 199.680 kn. kojije

  nastao ispravkom knjiZenja na konto 02621- Ulaganje u radunalne programe, te ispravkomknjiZenja ispravka vrijednosti neproizvedene imovine i prijenos iste na konto 02926 ispravak

  vrijednosti materijalne proizvedene imovine. Na ovoj pozicijije vr5ena korekcija od 2 kune pri

  uskladenju bilance.

  | .2 AOP 007 Proizvedenrl dugotrajnu imovinu u iznosu: 226.005.725 kn. lsta biljeZipad od 1,4o/o odnosno 3.328.387 kn. Ovu dugotrajnu imovinu dine:

  1 , AOP 008 - Gradevinski objekti - vrijednosti 1 98.490.7 42 kn. Ova imovina biljeZi padvrijednosti u i:znosu od2.334.281 kn. Pad je uzrokovan slijededim poslovnim dogadajima odnosno

  obradunskim stavkama. Prodaja stiana po presudi u vrijednosti 132.249 kn. te ispravka knjiZenja iz

  2014 na kontu 0211 1. Na kontu 02125 izvr5en je prijenos sa konta skupine 051 po okondanimsituacijama dija je struktura prikazana u slijedecoj tabeli te otpisom vrijednosti Li6ke ku6e po

  procijenjene Stete i redovitim provedenim knjiZenjem ispravka vrijednosti (otpis po godi5njoj inventuri

  i redovnim obradunom amortizacije). U nastavku je tabelarni prikaz nastalih promjena.

  0]-231 l,icence GISDATA -199. 680

  07231 Licence GISDATA korekciia

  01.9]_2 Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajneimovine

  -29 .1,20

  vedena dugotrajna imovina -199. 68

 • 02111Stambeni objekti za zaposlene L32,249

  02I25 Restoranif oclmaraliSta i ostafi ugostiteljsklobiekti - Lii:ka Kuda 6.388.073 5.867.873

  02L25 Restorani, oclrnarafiSta i ostali ugostiteljskiobiekti - Koziadka draqa 327 .2L1 0

  021-25 Restorani, o ral-5-5ta i ostali ugostiteljEkiobjekti 6,',715.290 5.857.873

  02139Osf.al i sl iini nromaj-ni ob-iekfi - Mosl- r:rnA RiiaL^vvJ e J\ ur 234 .'t 00

  02739 Ostali s1i6ni prometni. ,objekti - Most Crna Rijeka 234.700

  02L4I PIinovod, vooovod , kanalizaciia - Borie 3.69s

  o2141 Plinowod, vodovod , kan,a.lizacija - Borje 5. Ov!

  O2L4LPfinovod, vodovod , kan,alizaciia - Kamp Korana 2.580

  02t4r Plinovod, vodowod, kan,alizacija - K Korana 2.580

  02145 Sportski i rekreacijski tereni- ko5arka5koiqral-iSte Mukin'i e r.505.198

  02145 Sportski i rekreaeijski tereni- koiarkaikoiqra]-iEte Mukin'ie 1.505,198

  02L49 Ostali nespomenuti grad,:vinski objekti Kfimatoloska 2L9.306 11.022

  o2149 OstaLi nespomenuti grad(tvinski objekti 2!9.306 77 ,022

  ukupno: =u. bv5. b9b 6.OO2.702

  o2L25 Restorani, odmaral-iSta :i ostali ugostiteljskiobiekti Hotel- .fezero r0.700

  02L25 Restoranif odmaraliSta :i ostafi ugostiteljskiobiekti - Koziadka draqa 11.750

  02L25 Restoranif odmaraliSta :i ostali ugostitefjskiobiekti - Hotef Grabovar: 2r.399

  o2t25 Rsstorani/ odmaraliSta :i. ostali ugostj.teljEkiobi ekti {5. b{v

  02129 Ostali poslovni gradevinski objekti Kamp Korana 48.306

  02129 Ostali poslovni gradevinski objekti klima market lvluknija 53.499

  o2729 Ostali poslovni g.radevir)ski oblekti 101 .80s

  021 39 Ostali slidni prometni objekti - Most rorna Rijeka 18.816

  02L39 Ostal-i slidni prometni objekti - Moat Crna Rijeka ro. oro

  02L45 Sportsko rekreacijski tr:reni Vudnica Mukinje 48.695

  o2745 Sportsko rekreacijski tt)reni vudnica Mukinje 48 .695

  02r46 Spomenici (povjesni, ku.Lturni i sfidni) 202 .000

  o2746 Spomenik kulture - Pilaua Spoljari6 u Korani 202.000

  02L49nqf al i hacnnmanrrl- i nredorrinclu i ahialrl- i -Y---'.-. panoreklamni Lidka ku6a

  1 Aatr

  6

 • 02L49 Ostafi nespomenuti grad€lvinski objekti- tabla kodKarl-ovca 37.30002L49 Ocf :rl i nAqn^manrrli ara,..c,tti ncl, i ahialri -y-*e!.. -..v,,4 f ampa

  solarrna15.195

  02L49 OEtaIi neEpomenuti grad€rvinski oblekti 59.920

  Ukupno: 475.085

  2. AOP 014 - Postrojerrja ioprema - vrijednosti 10.067.010 kn. lsta imovina biljeZi rastod 12o/o 1.080.032 kn. isti je nastao slijede6im poslovnim dogadajima i obradunskim stavkama.

  3. AOP 024 -Priievozna sredstva imaju vrijednost 15.257.783 kn. lsta imovina biljeZipad od 13o/o |i2.275.818 kn. kojije uzrokovan slijede6im poslovnim dogadajima iobradunskim

  stavkama.

  02211 Raeunala i raeunalna oprema ozJ.zol I5b. II502212 Uredski namjeStaj 16.08602219 (Jslala ureosKa oprema 105.7s8 4.L4802221 Radio iTV prijemnici

  ZLO. OUL 3L.52L02222 Telefoni i ostali komunikacijski urcdaji -105.020 57.03602223 Telefonske i telegrafske centrale s pripadaju6im instalacijama 84.70502229 Ostala komunikacijska oprema L46.03402231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hladenje 63.241 '7 6.21002232 Oprenra za odr2avanje prostorija 15.590 51202233 Oprema za protupoiarnu za5titu (osim vozila)

  d_tf,02239 Ostala oprema za odr2avanje i zaStitu 48 .64402241 Meor0rnsKa oprema 107.75802242 LaD0rator|JsKa oprema 60.770 37 .22402271 Uredaji 1r_.89002272 Strojervi 92.911 83.91302273 Oprerna r . 975 .1-02 305.793022731 Oprema za ugostlteljstvo L.L21 .232 284.09L022732 Oprema - Procjener Croateha 39. 638

  Postrojenja ioprema4.530.639 '1.077.074

  rspravaK vrueonostt postrolenja I opreme 1.077.074 3.450.607

 • It' AOP 030 - Knjige, umjetnidka dijela i ostale izloZbene vrijednosti u iznosu b0S.268kn. lsta imovina biljeZirast od4,3o/o odnosno 20.828 kn. kojije uzrokovan slijedecim poslovnim

  dogadajima i obradunskim stavkama.

  5. AOP 04ll - Nematerijalna proizvedena imovina vrijednosti 1.684.922 kn. Ista imovinabiljeZi rast od 15,7o/o odnosno 228.810 kn. iodnosise na ulaganje u radunalne programe Gisdata374.930 kn i l(OR 18.095 kn.

  | .3 Arf,P 047 Sitan invent;?r u upofobi na dan 31.12.2015. iznosi 3.135.889 kn a uodnosu na poslovnu2014. godinu biljeZi rast od 8,25o/o odnosno 998.426 kn. U nas;tavku se

  nalazi tabela po vrstama sitnog inventara u uporabi:

  1.4 l\OP 050 Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi na dan 31.12.2C)15.lznosi 6.850.415 kn. Ova pozicija imovine manja je za 12,3o/o odnosno 956.968 kn.

  Knjigovodstvene promjene, vrijednosti i struktura imovine nalazi se u slijedecoj tabeli:

  lspravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine

  Sitan inventar u uSitan inventar u uSitan inventar u uSitan inventar u u

  - audio video kasete. cd i sl.

 • Radun izra6. plana

  oPtsDugotrajnar imovina u plpremi

  ULAGANJEPROTEKLIH

  GODINAULAGANJE

  051121 Poslovni objekti u pripremi - hotel Plitvice335.577 335.577

  0511210 Poslovni objekti u pripremi-Restr>ran Kozjak64.525 64.525

  0511211 Poslovni objekti u pripremi-Ulaz Flora84.700 84.700

  o51122 Poslovni objekti u pripremi - Prelzentacijskicentar Medvieclak 1.257.915 246.418 1.504.333

  051123 Poslovni objekti u pripremi - Pre;zentacijskicentar Corkova uvala 25.578 25.578

  o51124 Poslovni objekti u pripremi - Pre;zentacijskicentar Koziak 6.634 6.634

  05'1 125 Poslovni objekti u pripremi - trgovina Jezerce5.000 5.000

  051127 Poslovnr obJekti u pripremi - Licka Kuia3 445.508 3.287.880 6.733.388

  051128 POSLOVNI OBJEKTI U PRIPRE:MI -KOZ.JAEKA DRAGA 327 217 327.217

  051 129 Poslovni objekti u pripremi - proclavaonicakarata Ulaz I 30.000 30.000

  05112 Poslovni objekti u pripremi5.403.429 3.713.522 7.067.239 2.049.713

  051132 Ceste, 2eljeznice i ostali prometni objekti u6.000 6.000

  051 1 33 Ceste, Zeljeznice i ostali prometni objekti upripremi - most na Crnoi riieci 30.800 203.900 234.700

  051 1 Ceste, Zeljeznice i ostali prometni objekti upflpreml 36.800 203.900 234.700 6.000

  051 191 Ostali gradevlnski objekti u pripn>mi -sportski tereni AK Korana 5.000 5 000

  0511922 Ostali gradevinski objekti u pripfl)mi -Ulaz2Hladovina 81.000 81.000

  051 1 93 Ostali grailevinski objekti u pripR)mi -koiarkaSka i noqometna iqrali5ter 1.439.458 65.740 1 .505.1 98

  051 194 Ostali gradevinski objekti u pripft)mi -luqarnica Priieboi 64.909 64.909

  051'195 Ostali grailevinski objekti u pripft)mi -klimatoloSka postaia 40.520 178.785 219.305

  051 1 96 Ostali gradevinski objekti u pripn:mi -UPra\i'na zqrada 69.800 69.800

  051 1 97 Ostali gradevinski objekti u pripft)mi -DieSadke staze 1.075.221 1.075.221

  05119 Ostali grailevinski objekti u pripft)mi1.700.687 1.319.747 1.724.503 1.295,930

  051 craCl'svinski objekti u pripremi7.140.916 5.237.169 9,026.442 3.351.643

  05223 Oprema za odrZavanje i zaStitu Lt pripremi9.800 9 800

  05225 Instrumenti, uredaji istrojevi u pripremi558.1 95 221.195 JJ/.UUU

  052261 Sportska i glazbena oprema u pripremi -25.000 6.000 31.000

  052262 Sportska i glazbena oprema u pripremi -4.472 4.472

  o52 Postrojenja i oprenla u pripremi597.467 6.000 221.195 382.272

  05331 Prijevozna sredstva u cestovnont prometu uPfl0ferml 3.047.500 3.047.500

  uc5 Pr|evozna sredstva u pripremi3.047.500 3.047.500

  0561 1 Ostalia nefinancijska dugotrajna imovina upripremi - enerqetska udinkovitos,t 69.000 69.000

  056 Ostalia nefinancuska dugotrajna i,movina upnpreml 69.000 69.000

 • l-5. AOP 057 Proizvedena kratkotrajna imovina na dan 31.12.2015. iznosi:4.229.658 knr. i u odnosu na 31 . 12.2014. godine veia je za 11,4o/o ili 431 .933 kn. \/rijednosti

  i strufi

 • 123192 Ostala potraZivanja od zaproslenih - blagajni6ki maksimum 33.452123193 Qstala potrazivanja od zaproslenih - maksimum mjenjadnice 150.000123197 Ostala potraZivanja od zaproslenih - manjkovi 3.609'123199 Ostala potraZivanja od zaF,oslenih 1.012't23 PotraZivanja od zaposlenih 189.57312411 Potrazivanja za vise pla6eni porez i prirez na dohodak 4.87912412 PotraZivanja za vi5e pla6eni porez na dobit 10.704.16612422 Potra2ivanja za vi5e pla6erri porez n 1.708.90312451 PotraZivanja za viSe plaeene doprinose za zdravstveno osiguranje 7j3912452 PotraZivanja za viSe pla6erre 9.21012453 Potra2ivanja za vi5e pladene doprinose za zapo5ljavanje 784124 PotraZivanja za vi5e pladene p 12.435.08'l129110 Ostala nespomenuta potra 11.814129112 PotraZivanja za naknade koje se refundiraju - AO 200.439129114 PotraZivanja za naknade koje se refundiraju - NJEGA CLANA 3.83812911 polrazrvanja za naKnade koje se refundiraju 216.09'112912 PotraZivanja za predujmove 28.069129121 PotraZivanja za predujmove 473.59712912 Potrazivanja za predujmove 501.666tzvzl Ostala nespomenuta potra 122.2901292101 ustala nespomenuta potraZivanja - domaie agencije -10.2001292109 (Jsrara nespomenuta potra,zivanja - kamate 5.7231292111 (Jstala nespomenuta potra,Zivanja - stanovi-otkup 782.4611292120 Ostata nespomenuta potraZivanja - inozemstvo-agencije 166.9641292121 Ostala nespomenuta potra;Zivanla - inozemstvo- podtzeda 1.7451292122 Ostala nespomenuta potra;Zivanja - ino 8971292131 Ostala nespomenuta potra;Zivanja - ugovorene kamate 295.2601292132 Ostala nespomenuta potra;Zivanja - kamate po vrdenlu 16.0971292191 Ostala nespomenuta potra;Zivanja - potra2ivanja za stanovan je do 31.12.2012. 27.1871292193 Ostala kratkoroena potrazi\/anja - u sporu i rizidna 2.977.7'461292199 Ostala nespomenuta potra;Zivanja - ostala kratkorodna potra2ivanja 45812921 Ostala nespomenuta potra;Zivanja 4.383.177129 Ostala potraiiivanja 5.100.9:1412 L,epoztti, jamcevni potozi i potraZivanja od zaposlenih te za vi5e pla6ene

  poreze i ostalo17.975.499

  136 Zajmovi trgovadkim dru$tvirna i obrtnicima izvan javnog sektora 1.940.00013 Potrazivanja za dane zajnrove 1.940.0001 531 31 Dionice i udjclli u glavnici tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora -

  Karlovadka banka932.000

  153132 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora -PZKaoela

  1.000

  153 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora

  933.000

  15412 Dionice i udjelli u glavnici tuzemnih trgovadkih drustava izvan javnog sektora 14.095.07615 Dlonlce i udlleli u glavnici 15.028.07616615 Potrazavanja za prihode od pruZenih usluga 4 8421 661 501 Potrazivanja za prihode od pruZenih usluga - agencije 547.028166't 502 PotraZivanja za prihode od pru2enih usluga - kartice 171.6141 661 506 PotraZivanja za prihode od pruZenih usluga - poduzeda 152.11'11 661 507 Potra2ivanja za prihode od pru2enih usluga - drZavne i druge institucije 16.8tt6tootcuv PotraZivanja:za prihode od pruZenih usluga - kamate 82.394166151'1 potra2ivanja:ra prihode od pru2enih usluga - stanovi 142.21181661519 Horraztvanja;za prihode od pruzenih usluga - sumnjiva isporna 284.3881 661 520 potrazrvanja iza pnhode od pruZenih usluga - inozemne agencije 5.434.1671661521 PotraZivanja za prihode od pruienih usluga - inozemna poduze6a -8.0s)5

  11

 • 1661522 PotraZivanja za prihode od pruZenih usluga - inoz. individualci 168166 Potra2ivanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruZenih usluga 6,827.782168 PotraZivanja zakazne i u;lravne mjere te ostale prihode :35916 Potraiivanja za prihode poslovanja 6.828.14119111 unaprijed pla6eni rashodi buduCih razdoblia 23.55719 Rashodi budu6ih razdolltja inedospjeta [email protected]

  vremenska razgranidenja)23.557

  Ovdje isteemo da Motel Plitvice d.o.o. nije dostavio podatke zazavrsni racun 2015 godine a u 2014 godini

  prihvacen od strane Skup5tine te za isti nije smanjen kapital dru5tva. Javna ustanova je u poslovnoj 2015

  Svoja potraZivanja uspjela naplatiti u 9Z% iznosu.

  AOP 163 Obveze:

  Obveze Javne ustanove Nacionialni park Plitvidka jezera na 31 .12.2015. godine iznose

  12.978.515 t

 • 23238 Radunalne usluge 26.14823239 Ostale usluge 127.43323292 Premije osiguranja 33.99223293 Reprezenta

 • .EHEs

  s

  o.l

  ao

  sN

  v t t t

  c.l a.l (\ a{

  I

  $t-- tf,t-. *r- sF..

  =Oa.=otshfuN=l6€E'O

  =5

  zPD

  zPF-

  .JT

  z!--

  z

  ts-

  zPD t

  Tr.)

  zts-

  \l

  tTITc{T

  zP-\

  .E ,T.itstroootrN-y.=EFN'

  ,v

  !l>o >

  KOn= 9p'F-iN

  ; -t.i

  scEtr!sN

  Fl E .i

  =>o >RbEo b0'FE€ N

  cl (a =

  H

  q)

  q)

  q)

  N

  q)

  F

  *a!oh0

  ->oGtk

  N

  bo

  d

  )c)

  L

  >o

  kL

  N

  z

  K

 • c{ c.l

  F-.

  I e

  cica)

  oo!nv'':

  c-F-

  Fra.Ial

  rlar.IE:N

  rhalal

  (\co\odrav')

  F-

  F-\o

  rraalN

  q

  thola.l

  atrrac{al

  Ec!)HS

  aa;

  \c-

  c$D-tirl OOco\oo9e{

  zti

  D

  *

  Eavo>F].FFdN

  (€

  !svo.FHdN

  ztD

  c{T

  z-D

  zPfa

  t+!.)

  zP!'-i

  tiIT6lT

  v

  D

  I=:AN';i'=.ilrNr V.-

  FJ

  '=-F .:'Y>E=

  ss€N

  XH.F J4

  ztri5

  ()trJi >

  N9.4SXii- V'-

  6k

  F-S Xe'= trE'E'F.8trN

  b0

  .l ?a t+

  q)

  s?

  N

  I

  c)

  N

  I

  Fr

 • zPvF-

  OI-ac)

  ::Y()o

  \+X$

  .+

  vIc.l

  XDF]

  F

  F

  zF-

  fv

  6t+

  zF-

  -.M

  frl

  Oap3

  Tr)

  tTl

  Fa€frlFafrl

  A

  zarr).l

  Ia-lr'=96trF.FFN

  '!-'1

  N

  rt

  I

  r-

  N

  L

  q)

  .F

  (a

  I

  F{

 • [Lta je:u]ct)Oa

  -ch

  x 'ii;6.bo

  -

  a

  r

  b0

  -i::.'.i',''ii ..-;N

  l::1.::r

  ffi

  iiNt

  ::r.,.:+.::).th;ii,frjiriilifi::

  I.:li':'i:i.

  E€

  N

  oc.)

  ryl:i..riifi

  .i,.4:.

  tlle.rll

  iiif,

  ii99:..(i+:

  cl

  (aq)

  a

  |.'-

  ,r.)

  nc\

  Fr

  \n

  mcl

  :n\()Xq.-8.8

  =elM

  oo\f,

  sqos$

  -9'=o.=

  5eE.IE.Etrc)c!€V

  oov$

  coss co

  \ora

  q)

  a

  c-.

  qt---cn

  F-.

  o\F-?a

  (t

  -dN

  d.-oN

  -

  a{

  T

  i

  zP\l

  --d

  C)N

  -

  (.)Nd

  NatT

  N

  zP\l|.-l

  c\o.l

  clo.l

  6)

  v

  ot

  aNQootrcg c)Vlt

  x<AHFN

  c)= t\

  q)

  N

  q)

  o):.r

  q)

  q)q)

  o

  +(,

  Fr