N o REGATUL ROMANIEI MONITORUL OFICIAL ... 5 idem piper negru, piper alb, piper lung (ranziOrA), rAdecinA

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of N o REGATUL ROMANIEI MONITORUL OFICIAL ... 5 idem piper negru, piper alb, piper lung (ranziOrA),...

 • No. 1 62 tIN EXEMPLAR: 25 RANI Mercuo' 20br Wre 8N o b e REGATUL ROMANIEI

  MONITORUL OFICIAL Nam ARONAIUNTULCI IN REGATrL ROIANIEI

  41) let pa an; 20 lei pe 6 lard; 10 lei pe 3 ilia Primariile rurale 36 let pe an.

  Abonanientele incep din enteia di a fie-carei lunl.

  PRETUL PrIlLICATRINILOR

  Publieettunile indieiare pane la 50 linil, 5 lei; mat lungi de 50 Unit, 10 lel

  Orf-ce alte acte introduse In ele se plátesc deosebit ca i publieatiunile dupe lungime.

  Citatiunile de hotarnicie 80 bent linia.

  PUÎtL ARONARENTPLUl PENTRU STRIINETATI no let pe an; 30 lel pe 6 Mai.

  Abonamentele se pot face la biurourIle postale.

  DIkC1IAGNERAIÁ A MUNITORULUI lIFICIAL I IPRIMERlEI STATULIJI

  BUCURESCI

  Bulevarclul Elisabeta

  PRETUL PUBLICATIIIMLOR

  Publicatiunile Judetelor ai comunelor urbane 5n bent linia; iar ale eomunelor rurale 20 barn finis..

  Anuneiurile bincilor, soeietatilor de as gurare ai a diferitelor aaelarninte particulare, etc. 50 banI linia.

  Anunciurile particulare, 30 bent Hula de 3n litere.

  Abonamentele bleep la inteid a fle-cirel lunI, fara a trece dintr'un an financier Desbaterile parlamentare se vInd 10 bent exemplaruL Se primesc anunciurf cu abonament. Exemplarele de Monitor si de desbatert din ani financierl treentl se vind cu 50 banl fle-care.

  SUMAR PARTE OFICIALÁ Ministeru de interne :

  Decrete i rapórte pentru: confirmare de ajutor de primar, nurnire in functiune, perceperi de taxe co- munale, deschidere de credite; aprobarl: de budgete, alinierea pietel Arnzei din Capitalä , regulamente pentru prevenirea bólelor infectióse si relative la trrisurile de OW ; disolvArl de consilil comunale instituirl de comisiuni interimare Prescurfari de decrete relative la functiunl.

  Ministeru de finance: Decret relativ la rune- punt'.

  Ministeru de résboiti: PrescurtAri de decrete pentru pritnire de demisiune i trecere in positie ¡le retragere.

  Ministeru de justifie : Jurnal al consiliulul de ministri relativ la schimbare de nume.

  Decisiunl ministeriale relative la distituirl si nu- mirk' in functiunt, admitere ca elevi aï Fella de ar- tilicierl, meseriasi i in anul preparator al scerlei de inginerl.

  PARTE NEOF1CIALI Buletin despre starea si- netiitel A. S. R. Principelut Carol Telegrame Comunicare relativá la expositiunea operilor artis- tilor in viétä la Ateneii (salonul anulul 1899) Cota apelor DunärelBuletin de miscarea populatiu- nel in orasele capitale de judeteBuletin meteorolo- gicTabloii de num6rul cititorilor si artilor con- sultate in luna Septembre la biblioteca centrala din Bucurescl.

  Anunciurl ministeriale, judiciare, administrative particulare (rectificare).

  PARTE OFICIALA Bucuresci, 19 Octombre

  MINISTERII DE INTERNE

  CAROL I, Prin gratia lui Dumneslea i vointa natio-

  nab., Rege al Româniel, La tori de MO i viitor'i, scinétate: Asupra raportului ministrului Nostru secre-

  tar de Stat la departamentu de interne sub No. 23.502;

  Pe basa art. 12 din legea pentru organi- sarea comunelor urbane,

  Am decretat i decretIm : Art. I. D. Theodor Dobre se confirml in

  functiunea de ajutor de primar la comuna ur-

  band Cusgun, din judetul Constanta, in locul d-lut Panait Doicescu, demisionat.

  Art. H. Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentu de interne este insärcinat cu executarea .acestut decret.

  Dat in Castelul Peles, la t5 Octombre i 899.

  CAROL Ministru de interne,

  G. Gr. Cantacuzino. No. 3.820.

  CAROL I, Prin gratia lut Dumneclefi i vointa natio-

  nalä, Rege al R omâniei, La too de Ma si viitoti, seinètate : Asupra raportului ministrului Nostru se-

  cretar de Stat la departamentu de interne sub No. 23.522 ;

  Pe basa art. 91 din legea judeteanä,

  Am decretat si decretdm :

  Art. I. D. Gheorghe Constantinescu, ac- tual ajutor al secretarulut consiliulut judetulut Tutova, se numesce in postu de sef de biurou in serviciul judetean, in locul vacant, si d. Vasile Altangiu, in acel de ajutor al secreta- rulut consiliulut judetean.

  Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentu de ,interne este insärcinat cu executarea acestui decret.

  Dat in Castelul Peles, la t5 Octombre t 899.

  CAROL Ministru de interne,

  G. Gr. Cantacusino. No. 3.837.

  CAROL I, Prin gratia lut Dumne4ed i vointa

  Rege al Româniet, La toi de fao i viitori, seinètate: Asupra raportulut ministrulul Nostru se-

  cretar de Stat la departamentu de interne cu No. 23.516;

  Ve4énd jurnalul consiliulut de ministri No. 6 din sedinta de la 7 Octombre a. c.;

  Pe basa art. i din legea maximulut si art. i o7 din legea pentru organisarea comunelor ur- bane,

  Am decretat i decretam :

  Art. I. Se aproba de No1 votul consiliulut comunei urbane Tergoviste, prin care s'a ho- tärit ca, de la pacura ce se va introduce in oras pentru conbustibil, sä se percépa o taxa de zo bani de la suta de kilograme, in loc de 2 lei.

  Art. II. Ministru Nostru secretar de Stat la departamentu de interne este insärcinat cu exe- cutarea acestui decret.

  Dat in Castelul Peles, la 15 Octombre i 899.

  CAROL Ministru de interne,

  G. Gr. Cantacuzino. No. 3.821.

  CAROL I,

  Prin gratia lut Dumnesleil i vointa natiO- na15., Rege al Rominie1,

  La torti de Met i viitori, setnêtate :

  Asupra raportulut ministrulul Nostru se- cretar de Stat la departamentu de interne sub No. 23.478 ;

  Vecynd jurnalul consiliului de ministri cu No. 9 din sedinta de la 7 Octombre 1899,

  Am decretat si decretam :

  Art. I. Se aproba de Not deschiderea unor credite extraordinare in sumä totall de 679 lei, 45 bani, votate de consiliul comunal al Capitalei in sedinta sa de la 20 Septembre a. c., asupra fondulut general al Caset lucra- rilor orasulul, pe exercitiul 1899-1900, in- fiintatä prin legea sanctionati cu decretul Nos- tru No. 2.279 din t Iunie 1893.

 • MONITOR-014 Meat

  CAROL I, Prin gratia lut Dumnedeft si vointa natio-

  nala, Rege al Româniel, La tog de falei 0, viitori, seinétate: Asupra raportului ministrului Nostru se-

  cretar de Stat la departamentu de interne sub No. 46.843 ;

  Pe basa art. 41 din legea pentru organisa- rea comunelor urbane,

  Am decretat si decretam :

  Art. I. Regulamentul pentru prevenirea unor bóle infectióse in orasul Tulcea se aproba de Not ast-fel cum a fost votat de consiliul ace- lui oras in sedintele de la 4 si 5 Maiú 1899.

  Art. U. Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentu de interne este insarcinat cu executarea acestuí decret.

  Dat in Castelul Peles, la t 6 Octombre 1899.

  CAROL

  Art. II. Ministrul Nostru Secretat deStat la departamentu de interne este insärcinat cu executarea acestui decret.

  Dat in Castelul Peles, la i 5 Octombre 1899.

  CAROL Ministru de interne,

  G. Gr. Cantacuzino. No. 3.832.

  CAROL I, Prin gratia lui Dumneddi si vointa natio-

  nalä, Rege al Româniel,

  La tog de fagi 0, viitori, seinjtate : Asupra raportului ministrului Nostru secre-

  tar de Stat la departamentu de interne sub No. 23.356;

  Pe basa art. t 18 din legea pentru organi- sarea comunelor urbane, combinat cu art. 3 din legea pentru infiintarea caselor de pensiunt ale functionarilor judetení i comunalí,

  Am decretat si decretam :

  Art. I. Budgetul Case' pensiunilor comunei urbane Iasi, pentru exercitiul 8 9 9 -1 9 oo, se aproba. de Noi ast-fel cum s'a votat de con- suini comunal in sedinta de la 30 Septembre a. c., coprindênd la veniturí si la cheltuelt suma de 233.000 lei.

  Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentu de interne este insärcinat cu executarea acestui decret.

  Dat in Castelul Peles, la i 5 Octombre 1899.

  CAROL Ministru de interne,

  G. Gr. Cantacuzino. No. 3.833.

  CAROL I, Prin gratia lui Dumnedeii i vointa natio-

  naln, Rege al Româniel,

  La toti de MO i viitori, setnétate: Asupra raportului ministrului Nostru se-

  cretar de Stat la departamentu de interne sub 2 .504 ;

  Pe basa art. 94 din legea pentru organisa- rea comunelor urbane,

  Am decretat i decretim:

  Art. I. Se aproba de Noi aliniarea pietei Amzei, din interiorul Capitalei, conform vo- tului consiliului comunal din sedinta de la 20 Septembre a. c., admis de consiliul technic superior prin jurnalul No. 664 din 1899.

  Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentu de interne este insärcinat cu executarea acestui decret.

  Dat in Castelul Peles, la t 5 Octombre 1899.

  CAROL Ministru de interne,

  G. Gr. Cantacuzino. No. 3.834.

  Ministru de interne, G. Gr. Cantacuzino. No. 3.838.

  CAROL I, Prin gratia lut Dumnedeii i vointa natio-

  nab., Rege al Româniel, La tori de &tit i viitori, scinétate: Asupra raportului ministrului Nostru se-

  cretar de Stat la departamentu de interne sub No. 46.845 ;

  Pe basa art. 41 din legea pentru organi- sarea comunelor urbane,

  Am decretat si decretam :

  Art. I. Regulamentul relativ la trasurile de piata din orasul Pitesci se aproba de Noi ast- fel cum a fost votat de consiliul acelui oras in sedintele de la 30 Maiü 1898 si 6 Septem- bre 1899.

  Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentu de interne este insarcinat cu executarea acestui decret. Dat in Castelul Peles, la 16 Octombre 1899.

  CAROL Ministru de interne,

  G. Gr. Cantacuzino. No. 3.839.

  CAROL I, Prin gratia lui Dumnedea i vointa natio-

  nala, Rege al Românieí, La tog, de Met i viitori, siiné