of 30 /30
gimsurvivor.wordpress.com N. HODOBA Organska hemija Skripta za III razred srednje škole

gimsurvivor.wordpress.com N. HODOBA Organska hemija · hemija Skripta za III razred srednje škole. gimsurvivor.wordpress.com Šta je organska hemija? Organska hemija je grana hemije

 • Author
  others

 • View
  73

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of gimsurvivor.wordpress.com N. HODOBA Organska hemija · hemija Skripta za III razred srednje škole....

 • gimsurvivor.wordpress.com N. HODOBA

  Organska

  hemija Skripta za III razred srednje škole

 • gimsurvivor.wordpress.com

  Šta je organska hemija?

  Organska hemija je grana hemije koja se bavi proučavanjem

  hemijskih jedinjenja koja izgrađuju živa bića i koje ona proizvode. Sva

  organska jedinjenja u sebi imaju atom ugljenika, pa se organska

  hemija drugačije naziva hemija ugljenikovih jedinjenja. Ovih

  jedinjenja ima nekoliko miliona i stalno se otkrivaju i sintetišu nova

  organska jedinjenja.

  U sastav organskih jedinjenja ulaze, sem ugljenika, i drugi hemijski elementi. Oni se mogu podeliti na

  makroelemente – one koji su puno zastupljeni, a to su H, O, N, S, Cl i na mikroelemente – oni koji su manje

  zastupljeni – Na, K, Mg, Ca, Co...

  Organska jedinjenja imenuju se prema IUPAC nomeklaturi. IUPAC (čita se aj-ju-pak) je skraćenica za

  Internacionalnu Uniju za Čistu i Primenjenu Hemiju sa sedištem u Ženevi.

  Organski ugljenik

  Ugljenik je nemetal koji se nalazi u 14. grupi i drugoj periodi PSE. Maseni broj mu je 12, a atomski 6. Odatle sledi

  da ima ukupno 6 elektrona koji su konfigurisani 1s22s22p2. U najvišem valentnom nivou ima četiri valentna

  elektrona, od toga dva nesparena.

  Kako bi zadobio konfiguraciju najbližeg plemenitog gasa, ugljenik mora da ili otpusti ili primi 4 elektrona, što je

  redak slučaj. Umesto toga, ugljenik se jedini sa drugim elementima tako što gradi uglavnom kovalentne veze,

  deleći zajedničke elektronske parove. Ugljenik može da gradi maksimalno četiri kovalentne veze. Prema broju

  drugih atoma za koje je jedan atom ugljenika vezan, može biti primaran, sekundaran, tercijaran i kvaterneran. U

  šemama, kovalentna veza uglavnom se predstavlja crticama. Na osnovu crtica može se izdvojiti više tipova

  hemijske veze: -Jednostruka kovalentna veza (prosta) označava se jednom crticom – ; ovakva veza može se nazvati i sigma-veza (σ)

  -Dvostruka kovalentna veza (dvoguba) označava se sa dve crtice = ; ovakva veza može se nazvati i sigma-pi-veza (π-σ)

  -Trostruka kovalentna veza (troguba) označava se sa tri crtice ≡ ; ovakva veza može se nazvati i pi-sigma-pi veza (π-σ-π)

  U gotovo svim jedinjenjima ugljenik je četvorovalentan. Jedini izuzetak je njegov neutralni oksid CO. Ugljenikovi

  atomi mogu se vezivati u gotovo beskonačne nizove jednostrukim, dvostrukim ili trostrukim vezama. Ovakvi nizovi

  dele se na aciklične – otvorene i ciklične – prstenaste ili zatvorene. O detaljnijoj podeli ugljeničnih nizova biće reči

  kasnije.

  Molekulska geometrija ugljenikovih jedinjenja

  Trenutna tehnologija ne dozvoljava nam da vidimo atome i molekule. Međutim, postoji metoda pomoću koje

  možemo dobiti sliku o prostornom obliku molekula posmatrajući njegovu strukturnu formulu. Na najlakši način

  se to može postići korišćenjem takozvanih pravila o odbijanju elektronskih parova. Prema ovoj metodi, raspored

  najviših elektronskih parova određuje izgled molekula. Pošto su elektroni negativne čestice, oni se međusobno

  odbijaju, pa su zato na najudaljenijem

  mogućem međusobnom rastojanju. Kod

  molekula sa 4 elektronska para, raspored je

  tetraedarski. Kod molekula sa tri valentna

  elektronska para, molekul ima uglove od

  120⁰, dok je kod onih sa dva valentna

  elektronska para molekul linearan. Oblici

  mogu biti različiti u zavisnosti od količine valentnih elektronskih parova.

 • gimsurvivor.wordpress.com Kada bi ugljenik iz pobuđenog stanja direktno gradio veze preklapanjem svojih s- i p- orbitala sa drugim atomima,

  nastale veze ne bi bile identične. Zato je Linus Pauling predložio model hibridizacije. Po ovom modelu, pri

  preklapanju atomskih orbitala atoma ugljenika sa drugim atomom dolazi do mešanja orbitala pri čemu nastaju

  nove orbitale jednake energije, oblika i jačine. Stoga se hibridizacija može definisati kao matematički model kojim

  se objašnjava kako neki atomi grade veze i prostorni izgled molekula. Postoji više vrsta hibridizacije.

  *Sp3 hibridizacija – nastala je mešanjem jedne s-orbitale i tri p-orbitale, prosta veza

  *Sp2 hibridizacija – nastala je mešanjem jedne s-orbitale i dve p-orbitale, dok jedna p-orbitala ostaje

  nehibridizovana, dvoguba veza

  *Sp hibridizacija – nastala je mešanjem jedne s-orbitale i jedne p-orbitale, dok dve p-orbitale kas ostaju

  nehibridizovane, troguba veza

  Opšte odlike organskih jedinjenja

  Organska jedinjenja mogu se prema načinu povezivanja atoma ugljenika

  u molekulu podeliti na aciklična i ciklična. Aciklična jedinjenja su otvorena,

  a mogu se podeliti na nerazgranata i razgranata. Ciklična jedinjenja su

  zatvorena u vidu prstena i mogu se podeliti na aliciklična i aromatična.

  Svako organsko jedinjenje karakteriše funkcionalna gripa.

  Funkcionalna grupa obuhvata tip hemijske veze, atom ili grupu atoma

  koji daju određenom organskom jedinjenju fizičke i hemijske

  karakteristike.

  Različita jedinjenja imaju različite funkcionalne grupe. Svako

  jedinjenje organskog porekla može se podeliti na funkcionalnu

  grupu i ugljenični ostatak. Zamenom funkcionalnih grupa na

  ugljeničnom ostatku dobijaju se različita jedinjenja.

  Ugljovodonični ostatak označava se sa R- (radikal).

  Prikazivanje organskih jedinjenja Organska jedinjenja mogu se prikazati na više načina. Postepeno ćemo prikazati vrste formula na propanolu,

  jednom alkoholu.

  Propanol je monohidroksilni alkohol čija je molekulska formula C3H8O. Kada iz formule izdvojimo funkcionalnu

  grupu, dobijamo C3H7OH. Ovakav alkohol ima više izomera. Izomeri su jedinjenja koja imaju istu molekulsku, a

  različitu strukturnu formulu. Kao racionalno-strukturnu formulu propanol možemo prikazati kao 1-propanol i 2-

  propanol (broj pokazuje položaj funkcionalne grupe).

  CH3CH2CH2-OH CH3CHCH3

  I

  OH

  Ovakvo jedinjenje može se prikazati i takozvanom skeletnom formulom.

  Na kraju, najdetaljnije prikazivanje molekula jeste strukturna formula, gde se prikazuje položaj svakog atoma u

  molekulu zasebno.

  Značajnije funkiconalne grupe

  Alkani C-C

  Alkeni C=C

  Alkini C≡C

  Alkoholi -OH

  Etri -O-

  Aldehidi -COH

  Ketoni -CO-

  Karboksilne kis. -COOH

  Estri -COOR

 • gimsurvivor.wordpress.com

  Alkani Alkani su aciklični zasićeni ugljovodonici. Opšta formula alkana je CnH2n+2 gde je n broj ugljenikovih atoma u

  organskom jedinjenju.Svi alkani mogu se poređati prema broju atoma u njihovom molekulu u takozvani homologi

  niz. Homologi niz alkana je niz alkana u kojem se svaki član razlikuje od prethodnog za jednu metilensku (-CH2-)

  grupu. Prva četiri člana nose trivijalne nazive, dok se ostali imenuju tako što se na grčki naziv broja ugljenikovih

  atoma doda nastavak –an.

  Molekulksa formula Naziv alkana Strukturna formula

  CH4 Metan CH4 C2H6 Etan CH3-CH3 C3H8 Propan CH3-CH2-CH3 C4H10 Butan CH3-CH2-CH2-CH3 C5H12 Pentan CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 C6H14 Heksan CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 C7H16 Heptan CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 C8H18 Oktan CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 C9H20 Nonan CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 C10H22 Dekan CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

  Kada se od alkana oduzme jedan vodonikov atom, tada dobijamo takozvanu alkil-grupu ili radikal. Alkil-grupu

  imenujemo tako što umesto nastavka –an dodamo nastavak –il Opšta formula alkil-grupe odnosno radikala jeste

  CnH2n+1, a u kompleksnijim organskim supstancijama često se obeležava sa R- po početnom slovu u nazivu.

  Proces imenovanja organskih jedinjenja prema IUPAC nomenklaturi:

  1. U molekulu uočiti najduži neprekidni niz C-atoma

  2. Brojati atome ugljenika

  a. Ako je niz simetričan, svejedno je s kojeg kraja početi

  b. Ako niz nije simetričan, početi sa onog kraja na kome je bliže grananje

  3. Uočiti alkil-grupe ukoliko ih ima.

  4. Pri imenovanju navesti etil grupu pre metil grupe.

  Alkani se često mogu pronaći u prirodi. Ima ih u nafti i zemnom gasu, a neki se mogu pronaći i u stajaćim vodama.

  Između ostalog, metan i haloalkani razlog su klimatskih promena i povećanja temperature na Zemlji jer stvaraju

  efekat staklene bašte.

  Fizička svojstva Svi alkani su nepolarni, jer je razlika između elektronegativnosti ugljenika (x=2,5) i vodonika (x=2,1) gotovo

  neznatna, pa je elektronski par gotovo centriran. Ne rastvaraju se u vodi. Rastvaraju se u neorganskim

  rastvaračima poput hloroforma, acetona i medicinskog benzina. U zavisnosti od broja ugljenikovih atoma menja

  se i agregatno stanje alkana:

  C1-4 – gasovita supstanca

  C5-17 – tečnost

  C17+- čvrsto agregatno stanje

  Alkani su podložni izomeriji niza. Izomerija niza je pojava u kojoj se jedna molekulska formula može prikazati kao

  više jedinjenja, od kojih neka imaju razgranat a neka nerazgranat niz.

 • gimsurvivor.wordpress.com Primer: Izomeri butana su n-butan i izobutan (2-metilpropan).

  Broj izomera ne raste pravilno sa porastom broja C-atoma.

  CH3CH2CH2CH3 CH3CHCH3

  I

  CH3

  Hemijska svojstva

  Alkani teško reaguju pri normalnim uslovima, a nikada u mraku. Podložni su malo reakcija. Često reaguju uz

  prisustvo katalizatora.

  1. Sagorevanje – oksidacija

  Alkani su podložni burnoj reakciji sagorevanja. Sagorevanje može biti potpuno, nepotpuno ili do ugljenisanja, ali

  ukoliko je nenaglašeno ono je potpuno. Primer reakcije sagorevanja biće prikazan na reakciji sa metanom.

  𝐶𝐻4 + 2𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 Potpuno sagorevanje

  2𝐶𝐻4 + 2𝑂2 → 2𝐶𝑂 + 4𝐻2 ↑ Nepotpuno sagorevanje – dobijanje H

  𝐶𝐻4 + 𝑂2 → 𝐶 + 2𝐻2𝑂 Ugljenisanje – dobijanje čađi

  2. Supstitucija – reakcija zamene Supstitucija je hemijska reakcija u kojoj se jedan atom vodonika menja za jedan

  atom X2 – halogenog elementa. Fluor ne reaguje sa alkanima. Pri reakciji supstitucije dobija se derivat koji se

  naziva haloalkan i halogenvodonična kiselina kao nus-proizvod. U ovoj reakciji katalizator je uvek svetlost tj. UV

  zračenje koje se označava sa ℎ𝜈 → (čita se ha-ni).

  3. Piroliza (krekovanje)

  Piroliza je hemijska reakcija deljenja u kojoj se iz većeg ugljovodonika dobijaju dva manja ugljovodonika (alkana

  ili alkena) ili ugljovodonik i vodonik. To je reakcija koja se vrši bezkiseonično zagrevanjem određenog

  ugljovodonika. Moguće je dobiti mnogo proizvoda pirolize kombinatoričkim računom. Opšta formula pirolize je

  CnH2n+2 → CnH2n + H2↑

  Alkeni

  Alkeni su grupa acikličnih nezasićenih ugljovodonika sa jednom dvostrukom vezom. Ova dvostruka veza ujedno

  je i njihova funkcionalna grupa. Prema IUPAC nomenklaturi, alkeni se imenuju kao alkan sa istim brojem

  ugljenikovih atoma koji ima nastavak –en.

  U funkcionalnoj grupi alkena, dva ugljenikova atoma su sp2 hibridizovana, i zaklapaju uglove od 120⁰, dok su

  ostali atomi u nizu sp3 hibridizovani. Ta dva ugljenikova atoma vezana su jednom vezom

  sigma-tipa i jednom vezom pi-tipa što čini dvostruku vezu. Zbog ove pi-veze, nije

  moguća slobodna rotacija oko ose.

  Položaj dvostruke veze označava se brojem, a alken se imenuje tako da dvostruka veza

  nosi što manji broj.Opšta formula alkena je CnH2n , gde je n broj atoma u ugljenikovom

  nizu.

 • gimsurvivor.wordpress.com Alkeni se mogu naći u nafti i kao biljni hormon etilen, a neki grade i muve.

  Izomerija Alkeni su podložni više izomerija. Kao i alkani, mogu da budu podležni izomeriji niza (postoji 1-buten, a postoji i

  izobuten). Sem toga, podložni su izomeriji položaja (na različitom mestu u molekulu se nalazi dvoguba veza, npr

  1-buten i 2-buten). Posebna vrsta izomerije koja se javlja kod alkena je cis-trans (Z-E) izomerija. Ovo se odnosi

  na to gde se supstituent nalazi u odnosu na ravan dvostruke veze. Ako su oba supstituenta na istoj strani ravni,

  to je Z (cis) izomerija, a ukoliko su na različitoj to je trans (E). Cis-trans izomeriju imaju jedinjenja kod kojih

  višeguba veza nije na prvom mestu. Izomerni su cikloalkanima.

  Homologi niz

  Prvi član homologog niza alkena je eten ili etilen-gas. CH2=CH2 Sledeći članovi homologog niza su propen, buten, penten, heksen, hepten, okten, nonen, deken...

  Fizička svojstva Fizička svojstva alkena gotovo su istovetna fizičkim svojstvima alkana.

  Svi alkeni su nepolarni, jer je razlika između elektronegativnosti

  ugljenika (x=2,5) i vodonika (x=2,1) gotovo neznatna, pa je

  elektronski par gotovo centriran. Ne rastvaraju se u vodi. Rastvaraju

  se u neorganskim rastvaračima poput hloroforma, acetona i

  medicinskog benzina. U zavisnosti od broja ugljenikovih atoma menja se i agregatno stanje alkena:

  C1-4 – gasovita supstanca

  C5-17 – tečnost

  C17+ - čvrsto agregatno stanje

  Hemijska svojstva

  Pošto su alkeni nezasićeni, podložni su skupu određenih hemijskih reakcija.

  1. Sagorevanje – oksidacija

  Potpunim sagorevanjem alkena dobija se uvek ugljen-dioksid i voda.

  𝐶5𝐻10 + 7,5 𝑂2 → 5𝐶𝑂2 + 5𝐻2𝑂 2. Polimerizacija

  Polimerizacija je hemijska reakcija nastajanja makromolekula – polimera iz velikog broja monomera. Ova

  reakcija je adiciona jer je slaže monomer na monomer i tako nastaju dugi lanci. Kod alkena se ovi lanci

  nazivaju plastične mase. Kao katalizator koristi se organski peroksid ROOR.

  𝑛 𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2𝑅𝑂𝑂𝑅→ (CH2-CH2) n n>500 dobijanje polietena

  3. Adicija

  Adicija je reakcija karakteristična za nezasićena jedinjenja. Zasniva se na raskidanju π-veze tako što se

  atomi ili atomske grupe iz reagenasa vežu na mesto gde se nalazila. Kod reakcije adicije uvek se dobija

  jedan proizvod. Reagensi mogu biti vodonik, halogenvodonična kiselina, voda, sumporna kiselina...

  a. Adicija vodonika

  Pri adiciji vodonika nastaje alkan

  CH3-CH=CH2 + H2 → CH3 - CH2 - CH3 propan Dobija se alkan

  b. Adicija halogenih elemenata

  CH3-CH=CH2 + Cl2 → CH3 - CHCl – CH2Cl 1,2-dihlorpropan Dobija se haloalkan

 • gimsurvivor.wordpress.com

  Markovnikovljevo pravilo: pri reakciji, vodonik iz reagensa vezuje se za onaj C-atom u alkenu koji ima više

  vodonikovih atoma, dok se ostatak vezuje za onaj koji ima manje.

  c. Adicija halogenvodoničnih kiselina

  CH3-CH=CH2 + HCl → CH3 - CHCl - CH3 2-hlorpropan Dobija se haloalkan

  d. Adicija vode na alken

  CH3-CH=CH2 + H2O → CH3 - CH - CH3 2-propanol Dobija se alkohol

  I

  OH

  e. Adicija sumporne kiseline na alken

  CH3-CH=CH2 + HOSO2OH → CH3 - CH - CH3 izopropilhidrogensulfat – dobija se estar

  I

  OSO2OH

  Primena Alkeni se koriste kao gorivo jer se nalaze u nafti. Eten ili etilen koristi se kao biljni hormon za ubrzavanje zrenja

  voća i povrća. Polimeri alkena koriste se kao plastićne mase za posuđe, igračke, vreće, odeću i obuću.

  Alkini Alkini su aciklični nezasićeni ugljovodonici čija je funkcionalna grupa

  trostruka (πσπ) veza. Ove tri veze međusobno su pod uglom od 90⁰.

  Zbog trostruke veze, neki ugljenikovi atomi u alkinima su sp

  hibridizovani. Imenovanje se vrši tako što na naziv odgovarajućeg

  alkana dodamo nastavak –in. Opšta formula alkina je CnH2n-2 gde je n

  broj ugljenikovih atoma. Prvi član homologog niza alkina je etin ili

  acetilen HC≡CH. Sledeći članovi su propin, butin, pentin...

  Nalaženje u prirodi Alkini se mogu naći u nafti, odakle se mogu i dobiti. Acetilen se u industriji dobija dejstvom vode na

  kalcijum.karbid.

  Ca2H2+2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

  Sagorevanjem acetilena postižu se visoke temperature pa je stoga pogodan za autogeno zavarivanje. Acetilen je

  gas bez boje, ukusa i slabog mirisa. Fizička svojstva alkina identična su alkenima i alkanima.

  Hemijska svojstva 1. Oksidacija

  𝐶2𝐻2 + 5/2 𝑂2 → 2𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂

  2. Adicija

  Adicija kod alkina može biti potpuna i nepotpuna. Reaguju sa istim reagensima kao alkeni sem sumpornom

  kiselinom.

  HC≡CH + H2 → CH2=CH2

  CH2=CH2 + H2 → CH3CH3

  HC≡CH + 2H2 → CH3-CH3

  3. Supstitucija

 • gimsurvivor.wordpress.com Kao i alkani, i alkini su podložni reakciji supstitucije. Supstitucija kod alkina naziva se terminalza supstitucija,

  zbog toga što se menja terminalni atom vodonika sa nekim plemenitim metalom. Supstitucija je moguća samo

  kada je atom sa trostrukom vezom na početku niza.

  2𝐶𝐻 ≡ 𝐶 − 𝐶𝐻3 + 2𝐶𝑢+ → 2𝐶𝐶𝑢 ≡ 𝐶 − 𝐶𝐻3 + 𝐻2

  Cikloalkani Cikloalkani spadaju u grupu cikličnih ugljovodonika – jedinjenja sa zatvorenim prstenom. Pošto u svom imenu

  imaju alkani, to znači da imaju samo jednostruke hemijske veze između atoma ugljenika, a da su ti atomi ugljenika

  svi sp3 hibridizovani. Opšta formula cikloalkana je CnH2n, pa vidimo da su izomerni alkenima. Cikloalkani se

  imenuju tako što se na naziv odgovarajućeg alkana doda prefiks ciklo-.

  Prvi član homologog niza cikloalkana jeste ciklopropan.

  Bajerov napon

  Kod cikloalkana javlja se Bajerov napon – odstupanje od

  pravilnog tetraedarskog ugla koji iznosi 109,5⁰. Što je veće

  odstupanje, to je jedinjenje reaktivnije, a što je manje – to je

  inertnije. Pošto je u ciklopropanu Bajerov napon skoro 50⁰, on

  je dosta reaktivniji u odnosu na druge. Reaguje sa bromom

  gradeći 1,3-dibrompropan. Ciklobutan nije toliko reaktivan, pa reaguje tek na povišenoj temperaturi.

  Konformacije Ciklopentan i cikloheksan su stabilni. Cikloheksan javlja se u dve konformacije – lađa i fotelja. Fotelja je stabilnija

  jer ima mnogo nižu energiju. Ciklopentan ima konformaciju

  koverte.

  Ostala svojstva

  Cikloalkani se mogu naći u nafti, iz koje se i dobijaju. Odatle

  zaključujemo da je nafta zapravo smeša ugljovodonika. Pošto su

  izomerni alkenima, mogu da poput alkina imaju cis(z-) i trans(E-)

  izomeriju.

  Cikloalkani imaju malu primenu jer su slabo reaktivni.

 • gimsurvivor.wordpress.com PROVERI SVOJE ZNANJE ALKANI, ALKINI, ALKINI, CIKLOALKANI, DIENI

  Tačne odgovore zaokruži: Cikloalkani:

  Imaju cis-trans izomere

  Reaguju s vodom

  Su aciklični

  Sve je tačno

  Za alkene nije karakteristična reakcija: Adicije Supstitucije Oksidacije Polimerizacije

  Prvi član homologog niza alkina je: Metin Etin Propin Butin

  Koji od ovih jedinjenja ne sadrži diene? Izoterpen Izopren Nafta PVC

  Šta se dobija pirolizom alkana? o Vodonik i alkan o Alken i alkin o Izooktan 98 oktana o Sve je tačno

  Koja dva jedinjenja su izomerna? Cikloalkani i alkini Cikloalkani i alkani Cikloalkani i alkeni Alkani i alkini

  Imenujte formulu sa slike

  Prikažite opštu reakciju halogenovanja alkana!

  Prikažite reakciju hidratacije propina!

  Kako se naziva najtvrđa guma koja može da se dobije vulkanizacijom? ____________________________

  Za šta se ona koristi? ___________________________________________________________________

  ŠTA JE IUPAC _________________________________________________________________________

  Imenovati sledeća jedinjenja

  Poveži jedinjenja

  a) Alkani 1. Sp3 b) Alkeni 2. Sp2 c) Alkini 3. Sp d) Cikloalkani

 • gimsurvivor.wordpress.com Dat je grafik konformacija. Posmatrajući grafik, odgovorite na sledeća pitanja.

  Koji ugljovodonik je u pitanju ________________________________________________________________

  Kako se zove konformacija obeležena slovom A __________________________________________________

  Kako se zove konformacija obeležena slovom C __________________________________________________

  Koja konformacija je stabilnija i zašto __________________________________________________________

  Dat je imaginarni ugljovodonik. Obeleži tip veza između ugljenikovih atoma i hibridizaciju svakog ugljenika.

  Rasporedi date molekule u tablicu

  1-PROPIN 2-BUTEN ETIN IZOPREN METAN

  OLEFINI PARAFINI ACETILENI DIENI

  JOKER: Jedna od popularnih pesama sa domaće scene u sebi sadrži stih K’o što prazni Campari tako ti prazni konto. Koji radikal ugljovodonika je zastupljen u Campari-ju i drugim pićima koja su relativno pogodna za izlaske i

  žurke?

  a) Alil-grupa

  b) Vinil-grupa

  c) Etil-grupa

  d) Gvožđe

 • gimsurvivor.wordpress.com

  Areni ARENI su ciklični ugljovodonici koje karakteriše smenjivanje jednostruke i dvostruke veze i izražen miris. Ime

  aren potiče od istoimene grčke reči što se može prevesti mirišljava trava. Svi areni u sebi imaju benzenov

  prsten. Da bi struktura bila aren, mora da važi Hikelovo pravilo odnosno da rešenje jednačine 4n+2 mora biti

  ceo broj, gde je n broj П-elektrona. Arene odlikuju oblaci delokalizovanih elektrona.

  Areni se u prirodi nalaze u nafti i u uglju, odakle se najčešće i dobijaju.

  Monociklični areni a Monociklični areni i njihov homologi niz

  Ova grupa arena ima samo jedan prsten. Njihova opšta formula će biti CnH2n-6, gde je n broj ugljenikovih atoma.

  Prvi član homologog niza arena je benzen, C6H6. Svi atomi ugljenika u

  benzenu su sp2 hibridizovani, a njegov prsten sadrži tri veze П-tipa. Ove

  tri veze mogu da se rasporede na dva načina, pa zato benzen ima dve

  rezonancione strukture. Ovakve rezonancione strukture nisu u ravnoteži,

  već se stalno menjaju, a benzen je stoga rezonancioni hibrid ovih

  struktura.

  Od svog otkrića krajem XVIII veka, usvojene su različite nomenklature pomoću kojih se pravilno prikazuje benzen.

  One su ovde prikazane, a mi ćemo se pozivati na onu sa tri dvostruke veze i onu sa krugom u centru.

  Sledeći član homologo niza je metilbenzen ili toluen. Posle njega slede etilbenzen, propilbenzen i metiletilbenzen

  odnosno izopropilbenzen.

  Toluen Etilbenzen Propilbenzen Izopropilbenzen

  Prethodni članovi homologo niza imali su samo jedan radikal na sebi. Međutim, šta se dešava ukoliko neko

  jedinjenje ima više radikala?

  Krenućemo od najlakšeg – kada imamo dva radikala na jednom prstenu. U tom slučaju, dolazi do pojave 3 nova

  izomera, odnosno do o-m-p-izomerije (orto-meta-para izomerije). Moguće je postaviti radikale jedan do drugog

  (1,2 = orto = o-), potom tako da između njih bude jedan slobodan ugljenik (1,3 = meta = m-) ili da budu na kontra

  stranama prstena najudaljeniji jedan od drugog. (1,4 = para = p-). Najjednostaniji primer ovog jeste ksilen

  odnosno dimetilbenzen. Položaj metil-grupa stvara 3 izomera jednog te istog jedinjenja.

 • gimsurvivor.wordpress.com

  1,2-dimetilbenzen 1,3-dimetilbenzen 1,4-dimetilbenzen

  o-ksilen m-ksilen p-ksilen

  ortoksilen metaksilen paraksilen

  Radikali koji se mogu izdvojiti iz arena su fenil-grupa(C6H5-)i benzil-grupa (C6H6CH2-). O njima će biti nešto više u

  odeljku o složenijim organskim jedinjenjima.

  Fenil-grupa Benzil-grupa

  Policiklični areni Policiklični areni nastaju spajanjem dva ili više prstena. Drugi naziv za ovu grupu jedinjenja jeste kondenzovani

  areni. Prvi član homologog niza prstena jeste naftalen. Naftalen je bela, kristalna supstanca čvrstog agregatnog

  stanja koju karakteriše reakcija sublimacije. Dobici pri povratnoj reakciji depozicije iznose oko 10%, tako da iako

  je reakcija povratna ima vrlo mali prinos.

  Član homologog niza koji u sebi sadrži tri benzenova prstena naziva se antracen. Antracen je takođe čvrsta

  supstanca, a potiče iz najstarijeg uglja koji postoji – antracita. Što je ugalj tamniji i sjajniji, to je stariji, a samim tim

  i kvalitetniji, pa u sebi ima više antracena. Formula antracena je C10H14. Antracen se koristi za proizvodnju

  boja i drugih

  organskih jedinjenja.

 • gimsurvivor.wordpress.com Izomer antracena kod kog je jedan prsten na vrhu naziva se fenantren.

  Od ostalih policikličnih arena mogu se izdvojiti piren,benzantracen i benzopiren.

  Piren Benzopiren Benzantracen

  Dobijanje arena

  Areni se mogu dobiti iz nafte frakcionom destilcijom. Nafta se zagreje, a onda se propušta kroz kolone i tako se

  vrši frakciona destilacija.

  Takođe, mogu se dobiti i iz uglja tako što se krekuje do katrana. U katranu se nalaze različiti areni.

  Fizička svojstva arena

  Zbog broja atoma ugljenika u molekulu, areni su tečne ili čvrste supstance. Temperature na kojima se tope i

  ključaju pravilno im rastu sa porastom molekulske mase. Ne rastvaraju se u vodi jer su nepolarni, ali dobro se

  rastvaraju u organskim rastvaračima. Često su i sami organski rastvarači ukoliko su u tečnoj fazi. Zbog toga što

  su organske supstance, imaju niske tačke topljenja te često isparavaju na vazduhu. Njihove pare su

  karakterističnog mirisa, a zajedno sa vazduhom su eksplozivne.

  Areni i toksičnost Veliki broj arena su kancerogene supstance, iako su često vrlo prijatnog mirisa. Mnogi nastaju pri nepotpunom

  sagorevanju organskih jedinjenja (kada zagori roštilj, cigarete, žarovi...) i mogu biti toksični jer ih jetra pretvori i

  ubaci u DNK. Rad sa arenima vrši se u posebnim prostorijama koje moraju biti provetrene. Posle nekog

  vremena, areni počinju da guše i oštećuju disajne puteve. Svakodnevni rad sa arenima i izlaganje istim tokom

  dužeg vremenskog perioda u hemijskoj laboratoriji je zabranjen zbog njihove otrovnosti.

 • gimsurvivor.wordpress.com

  PROVERI SVOJE ZNANJE ARENI Areni su

  Aliciklični

  Aromatični

  Trending

  Aciklični

  Svaki aren karakteriše Hikelovo pravilo Smenjivanje σ i π veze Karakteristični miris Sve je tačno

  Toluen može biti Metilbuten Metilenbenzen Metilbenzen M-benzen

  Fenil grupa o Se dobija eliminacijom vodonika iz benzena o Ima je u fenol-ftaleinu o Je aril-grupa o Sve je tačno

  Benzil-grupa NETAČNO U sebi sadrži fenil-grupu Je ciklična struktura Ima na vrhu metil-grupu Može da reaguje sa hlorom

  Šta ne pripada aromatičnim jedinjenjima podvuci odgovor Brombenzenova kiselinaa, o-hlorfenol, toluen, 1-etil-3-metilbenzen, silandiol, benzene, bifenil

  Razlika između bifenila i naftalena je u tome Ne postoji zajednički ugljenik kod oba Ne postoji zajednički ugljenik kod bifenila Ne postoji zajednički ugljenik kod naftalena Koordinatno-kovalentni ugljenik bifenila

  Naftalen

  Se koristi kao sredstvo protiv moljaca

  Sklon je depoziciji

  Može da spontano menja faze

  Bela je kristalna supstanca

  Sve je tačno Policiklični areni

  Ima ih u roštilju

  Mogu biti kancerogeni

  Mogu da se nađu u uglju

  Su čvrsti

  Sve je tačno

  Zaokruži aromatičnu strukturu i dokaži pomoću Hikelovog pravila

  Dat je ugljovodonik. Imenuj ga _____________________________________________________

  Za ovaj ugljovodonik utvrdi tačnost tvrđenja

  TOKSIČAN JE T N

  IMA GA U WHEY PRAŠKU JER JE OSNOVA STEROIDA T N

  JE GAS T N

  MOŽE BITI IZDUVAN IZ GORIVA T N

  MOŽE SE DOBITI KREKOVANJEM T N

 • gimsurvivor.wordpress.com Antracen

  Je zagađivač životne sredine jer se može dobiti nepotpunim sagorevanjem fosilnih goriva

  Je gasovitog agregatnog stanja pa gasira kao Jala Brat

  Je striktno sp3 hibridizovan

  Nema konstitucioni izomer

  Sve je tačno

  Imenujte data jedinjenja

  Dat je imaginarni ugljovodonik. Odrediti hibridizaciju svakog ugljenikovog atoma i tip veza između njih. Samo

  sve tačno određene hibridizacije i sve tačno određene veze nose bodove u ovom zadatku.

  Poveži jedinjenje sa opštom formulom

  Imenuj jedinjenje sa slike

  Uporedite tačke ključanja i topljenja arena i alkena. Koji ima višu tačku topljenja i ključanja i zašto?

  1 Aldehidi A CnH2n-2 2 Ketoni B CnH2n-6 3 Areni C RCOH 4 Alkani D CnH2n 5 Alkeni E ROH 6 Alkini F RCOR 7 Alkoholi

 • gimsurvivor.wordpress.com

  Alkoholi Alkoholi su organska jedinjenja sa kiseonikom koja u sebi sadrže kao funkcionalnu grupu hidroksilnu –OH grupu.

  Prema broju hidroksilnih grupa, alkoholi se mogu podeliti na monohidroksilne i polihidroksilni. Opšta formula

  monohidroksilnih alkohola je R—OH, gde je R radikal koji se dobija eliminacijom jednog vodonika iz odgovarajućeg

  ugljovodonika. Polihidroksilni alkoholi su dioli, trioli, tetroli itd. Sa porastom broja hidroksilnih grupa raste

  polarnost u molekulu, a samim tim i njegova rastvorljivost u vodi.

  Prema poziciji ugljenikovog atoma, alkoholi mogu biti primarni, sekundarni i tercijarni. Primarni alkoholi su oni

  alkoholi u kojima je hidroksilna grupa povezana za ugljenikov atom koji je povezan sa samo još jednim

  ugljenikovim atomom. Sekundarni alkoholi su oni alkoholi u kojima je hidroksilna grupa povezana za ugljenikov

  atom koji je povezan za dva ugljenikova atoma.

  Tercijarni alkohol je onaj alkohol u kojem je

  hidroksilna grupa povezana za ugljenikov atom

  koji je povezan sa još tri susedna ugljenikova

  atoma.

  Alkoholi se imenuju prema IUPAC nomenklaturi

  tako što se od odgovarajućeg naziva

  ugljovodonika oduzme njegov nastavak i doda

  nastavak –ol. U zavisnosti od toga da li je alkohol primaran, sekundaran ili tercijaran, piše se u odgovarajućem

  redosledu 1⁰, 2⁰ ili 3⁰.

  Homologi niz Opšta formula monohidroksilnih zasićenih alkohola jeste CnH2n+1OH, gde je n broj atoma ugljenika u

  molekulu.Homologi niz alkohola analogan je homologom nizu odgovarajućih ugljovodonika. Molekulksa formula Naziv alkohols Strukturna formula

  CH3OH Metanol CH3-OH

  C2H5OH Etanol CH3-CH2-OH

  C3H7OH Propanol CH3-CH2-CH2-OH

  C4H9OH Butanol CH3-CH2-CH2-CH2-OH

  C5H11OH Pentanol CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH

  U homologom nizu važe sva dosadašnja pravila usvojena u oblasti ugljvodonika, odnosno – kako postoji

  propanol, tako postoji i izopropil-alkohol čiji je radikal izopropil-grupa.

  Sem ovih pojava, karakteristika alkohola je poseban tip optičke izomerije koji se naziva stereoizomerija.

  Jedinjenja podložna ovoj pojavi nazivaju se enantiomeri (od

  grčkih reči ἐνάντιος - suprotan, i μέρος - deo). Enantiomeri

  su jedinjenja koja skreću snop planarno polarizovane

  svetlosti. U zavisnosti od strukture, skretaće je u jednom ili

  drugom smeru, a za isti ugao. Ne postoji razlika u hemijskim

  osobinama osim kod tzv hiralnih reagenasa. Ukoliko skreću

  svetlost nadesno, onda im se pred IUPAC naziv dodaje D-

  odnosno +, a ukoliko skreću svetlost nalevo, onda im se pred

  IUPAC naziv dodaje L- odnosno -. Svaki enantiomer ima za

  hiralan C atom vezana četiri različita supstituenta. Ovakav

  atom označava se C*. Broj enantiomera računa se po

  formuli 2C*.Najjednostavniji predstavnik stereoizomerije

  jeste 2–butanol.

 • gimsurvivor.wordpress.com Često se u nauci koristi smeša ekvimolarnih količina jednog enantiomera. Ovakva smeša naziva se racemska

  modifikacija, i kada se kroz nju propusti svetlost, ne dolazi do skretanja svetlosti.

  Fizička svojstva alkohola slična su ugljovodonicima.

  Temperatura ključanja i topljenja srazmerna je molarnoj masi. Jedinjenja čija je tačka ključanja ispod 100⁰C mogu

  da se osete odmah po otvaranju posude u kojoj se čuvaju. Svi alkoholi imaju miris. Sa porastom broja ugljenikovih

  atoma menja se i agregatno stanje. Niži alkoholi su tečni, dok su viši uljasti.

  Rastvorljivost alkohola varira. Zbog dipola molekula, mogu da se rastvaraju i u polarnim i u nepolarnim

  rastvaračima. Alkoholi se deličimno rastvaraju u vodi, a razlog toga je postojanje –OH

  grupe koja čini polarnu glavu alkohola. Alkoholi se delimično rastvaraju i u nepolarnim

  rastvaračima, zbog nepolarnog repa. Pri rastvaranju, često možemo izdvojiti dva sloja

  tečnosti koja su jasno uočljiva.

  Etanol je na normalnim uslovima tečnost bez boje i oštrog, karakterističnog mirisia.

  Agregatna stanja alkohola diferencirana su prema broju atoma ugljenika koji se u njima nalaze. Tačke ključanja

  alkohola mnogo su više od tački ključanja homologih alkana zbog prisustva hidroksilne grupe. To je takođe razlog

  zašto se njihovi molekuli međusobno privlače, pa su manje isparljivi od ugljovodonika. Na standardim uslovima

  su alkoholi koji sadrže od 1 do 4 ugljenikova atoma u svom nizu tečni, dok su svi ostali čvrste supstancije.

  Povećavanjem račvanja u nizu nekog alkohola povećava se i njegova isparljivost, a smanjuje se tačka ključanja.

  Polihidroksilni alkoholi Polihidroksilni alkoholi imaju dve ili više hidroksilne grupe. Glavni predstavnici ovakvih alkohola jesu dioli i trioli.

  Dioli imaju dve hidroksilne grupe. Najniži diol ima dva ugljenikova atoma. To je 1,2-etandiol odnosni glikol (CH2OH

  – CH2OH). Glikol ima široku primenu u svakodnevnom životu. Koristi se kao antifriz.

  Trioli imaju tri hidroksilne grupe. Najniži triol je glicerol (CH2OH – CHOH – CH2OH). Glicerol ima primenu pri

  stvaranju masti i ulja.

  Hemijska svojstva alkohola Za alkohole su karakteristične reakcije supstitucije cele hidroksilne grupe ili samo vodonika hidroksilne grupe.

  Jedinjenje koje sadrži polarnu grupu uvek je reaktivnije od onog koje je ne sadrži a ima isit broj ugljenikovih atoma.

  1. Sagorevanje

  Svi alkoholi podložni su hemijskoj reakciji sagorevanja. Sagorevanje alkohola je potpuno, burno i

  oslobađa kao reakcione proizvode ugljen-dioksid i vodu uz prisustvo velike količine toplote – reakcija je

  egzotermna. Zbog toga se za gasne lampe često koristi špiritus.

  𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 3 𝑂2 → 2𝐶𝑂2 + 3 𝐻2𝑂 + 277,7 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙

  2. Dehidratacija

  Kada se alkoholi zagrevaju u prisustvu supstancije koja može da apsorbuje vodu poput sumporne kiseline,

  uz izdvajanje vode nastaju i alkeni. U reakciji dehidratacije reaguje jedna hidroksilna grupa jednog C atoma

  i vodonikov atom sa susednog C atoma. Proizvodni ove reakcije su enol i voda.

  3. Reakcija sa izrazitim metalima

  Alkoholi mogu da reaguju sa izrazitim metalima uz izdvajanje vodonika. U ovoj reakciji raskida se veza

  između atoma kiseonika i atoma vodonika u hidroksilnoj grupi pri čemu se gradi jonska veza između atoma

  ETANOL ETANOL

  VODA

 • gimsurvivor.wordpress.com

  kiseonika i atoma izrazitog metala. Jedinjenja koja nastaju ovim procesom nazivaju se alkoksidi ili akoholati

  i predstavljaju organske soli. Alkoksidi kao katjon imaju metal, ali za razliku od neorganskih soli, anjon im

  je radikal.

  2 𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 2 𝑁𝑎 → 2 𝐶𝐻3𝑂𝑁𝑎 + 𝐻2

  Proizvod reakcije iznad jeste natrijum-metoksid ili natrijum-metanolat.

  Za razliku od kiselina, alkoholi su neelektrolitna jedinjenja. Njihova kiselost ne može se dokazati plavom

  lakmus hartijom. Uprkos tome, alkoholi su blago kisela jedinjena. Ne podlažu reakcijama neutralizacije.

  4. Esterifikacija

  Alkoholi mogu da reaguju i sa jakim kiselinama. Ovim metodom nastaje povratna reakcija koja se u jednom

  smeru naziva esterifikacija, a u suprotnom hidroliza estra. Esterifikacija može da se vrši u onoliko

  stupnjeva koliko je neka kiselina bazna. Često se vrši u prisustvu katalizatora.

  𝐻𝑂𝑁𝑂2 + 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 𝐻2𝑆𝑂4→ 𝐻𝑂𝐻 + 𝐶2𝐻5𝑂𝑁𝑂2

  Proizvod ove reakcije je etil-nitrat estar.

  𝐻𝑂𝑆𝑂2𝑂𝐻 + 𝐶3𝐻7𝑂𝐻 𝑆𝑂3→ 𝐻𝑂𝐻 + 𝐶3𝐻7𝐻𝑆𝑂4

  U nepotpunoj esterifikaciji dvobaznih kiselina dobijaju se kisele hidrogen-soli. (propil-hidrogensulfat)

  𝐻𝑂𝑆𝑂2𝑂𝐻 + 2𝐶3𝐻7𝑂𝐻 𝑆𝑂3→ 2𝐻𝑂𝐻 + (𝐶3𝐻7)2𝑆𝑂4

  U potpunoj esterifikaciji dvobaznih kiselina dobijaju se neutralne soli. (dipropil-sulfat)

  Identifikacija Identifikacija alkohola vrši se Lukasovim testom. Pomoću ovog hemijskog procesa određuje se vrsta alkohola

  prema poziciji hidroksilne grupe. U posudu za izvođenje hemijske reakcije dodaje se Lukasov reagens (HCl kao

  reaktant sa katalizatorom ZnCl2 na strelici). Primarni alkoholi dugo neće reagovati, a reakcija će započeti tek za

  oko sat vremena. Sekundarni alkoholi reagovaće za 20 minuta, a tercijarni za nekoliko sekundi po dodavanju

  reagensa. Pravilo je da alkoholi sa većom dodirnom površinom brže reaguju,a pošto su tercijarni u obliku loptice

  oni najbrže reaguju.

  Tercijarni alkoholi odmah reaguju stvarajući alkil-halogenide

  Sekundarni alkoholi reaguju ali tek posle 20 minuta

  Reakcija tek nakon sat vremena

  PROVERI ZNANJE ALKOHOLI

 • gimsurvivor.wordpress.com

  Fenoli Fenoli su organska jedinjenja koja u sebi sadrže hidroksilnu grupu, a čiji atomi ugljenika nisu sp3 hibridizovani.

  Homologi niz

  1,2-dihidroksibenzen 1,3-dihidroksibenzen 1,4-dihidroksibenzen

  IUPAC Benzen-1,2-diol IUPAC Benzen-1,3-diol IUPAC Benzen-1,4-diol

  Katehol rezorcinol hidrohinon

  1,2,3-trihidroksibenzen

  IUPAC Benzen-1,2,3-triol Pirogalol

  KREZOLI

  ORTO META PARA

  Identifikacija Sva fenol-jedinjenja identifikuju se u reakciji sa gvožđe(iii)-hloridom. U reakciji se boja rastvora menja iz

  narandžaste u bilo koju drugu i dobijaju se kompleksi.

  Fizičke osobine

  • Zbog prisustva barem jedne hidroksilne grupe delimično se rastvaraju u vodi

  • S porastom broja OH grupa raste rastvorljivost

  • Rastvaraju se u nepolarnim rastvaračima, delimično

  • Karakterističnog su mirista

  • Upijaju se kroz kožu

 • gimsurvivor.wordpress.com

  Hemijske osobine

  1. Oksidacija

  U prisustvu kalijum-permanganata, oksidacijom fenola dobije se parahinon

  Fenoli reaguju sa Na, NaOH, RX, karboksilnim kiselinama, acilhalogenidima, Br, HNOe

  Reakcija sa Na

  Dobijena so – natrijum-fenoksid

  Reakcija sa kaustičnom sodom

  Fenoli su kiseliji od alkohola

  K m nO 4

  2

  2 2

 • gimsurvivor.wordpress.com

  Aldehidi i ketoni Aldehidi i ketoni su organska jedinjenja koje karakteriše posedovanje karbonilne (=CO) grupe. Aldehidi za

  funkcionalnu grupu imaju aldehidnu grupu, a ketoni keto grupu. Opšta formula aldehida je RCOH, a opšta

  formula ketona je ROR’. Mogu biti alifatični i aromatični.

  Homologi niz aldehida

  Homologi niz aldehida je sledeći:

  HCOH formaldehid – formalin

  CH3COH acetaldehid

  CH3CH2COH propionaldehid

  CH3CH2CH2COH butiraldehid

  CH3CH2CH2CH2COH valerijanaldehid

  Aromatični aldehidi su benzaldehid i salicilaldehid.

  Benzaldehid C5H5CHO Salicilaldehid (ortohidroksibenzaldehid) C5H5CHO-2-OH

  Homologi niz ketona je drugačiji jer ketoni moraju da imaju barem tri ugljenikova atoma u svom nizu.

  CH3CCH3

  II

  O

  CH3CC2H5

  propanon-keton aceton dimetilketon

  II

  O

  CH3CC3H7

  butanon-keton butanon etilmetilketon

  II

  O

  C2H5CC2H5

  2-pentanon-keton pentanon etilpropilketon

  II

  O

  3-pentanon-keton pentanon dietilketon

  Metilfenilketon Benzofenon

  Acetofenon C6H5OCH3 difenilmetanon (C6H5)2CO

  Aldehidna grupa Keto grupa

  O

  //

  - C C

  \ II

  H O

 • gimsurvivor.wordpress.com

  Fizička svojstva aldehida i ketona

  Zbog polarne aldehidne i keto grupe, aldehidi i ketoni se delimično rastvaraju u vodi. Mogu da se rastvaraju i u

  organskim rastvaračima.

  S porastom broja ugljenikovih atoma u nizu raste temperatura topljenja i ključanja, a opada rastvorljivost u vodi.

  Karakterističnog su mirisa, koji je u početku prijatan, a s vremenom postaje neprijatan.

  Hemijska svojstva aldehida i ketona Aldehidi i ketoni pokazuju zajedničke reakcije koje su identične sa većinom reagenasa. Reaguju sa vodon,

  cijanovodonikom, alkoholima, sami sa sobom, sa amonijakom, hidroksilaminom, Grinjarovim reagensom...

  Reakcije različite za aldehide i ketone su sa Tollens-ovim reagensom ([Ag(NH3)2]OH – diaminsrebro(i)-hidroksid) i

  Fehling-ovim reagensom (Cu2++ NaOH + H2O).

  Primer reakcije sa Tollens-ovim reagensom

  HCOH + 2 [Ag(NH3)2]OH → HCOONH4 + 2 Ag + 3 NH3 + H2O Kao glavni proizvod ove reakcije dobija se amonijum-formiat i elementarno srebro koje daje zidovima posude u kojoj se izvodio eksperiment izgled ogledala.

  Primer reakcije sa Fehling-ovim reagensom

  CH3COH + 2 Cu2+ + NaOH + HOH → CH3COONa + Cu2O mrkocrven ⬇ + H+ Kao glavni proizvod ove reakcije dobija se natrijum-acetat (so) i talog bakar(i)-oksida.

  Samo aldehidi reaguju sa ovim reagensima, dok ketoni ne reaguju sa njima. Ketoni ne podlažu oksidaciji sa Tollensovim i

  Fehling-ovim reagensom. Oni se oksiduju vrelim rastvorom azotne kiseline do smeše karboksilnih kiselina.

  Mehanizam reakcije:

  Prva polovina: cepa se molekul pre keto grupe i od njega nastaje karboksilna kiselina sa jednim ugljenikovim

  atomom (mravlja) i sa četiri ugljenikova atoma (buterna) u svom nizu.

  Druga polovina: cepa se molekul posle keto grupe i od njega nastaje karboksilna kiselina sa dva (sirćetna) i tri

  (propionska) ugljenikova atoma.

  Ova reakcija veoma je opasna zato što se koristi vrela azotna kiselina

  Moguće je da se raskidanjem molekula ketona dobiju 2 mola iste karboksilne kiseline Sve reakcije sa

  ostalim navedenim reagensima su nukleofilne adicije.

  Nukleofilni deo predstavlja deo dipolnog molekula koji teži da zadrži elektron. On je delimično negativan i

  označava se sa δ-. Deo koji je delimično pozitivan naziva se elektrofilni deo molekula.

  Oksidacijom primarnih i sekundarnih alkohola dobijaju se aldehidi ili ketoni.

  [𝑜]−𝐻2 + [𝑂]

  𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑛𝑖 𝑎𝑙𝑘𝑜ℎ𝑜𝑙 → 𝑎𝑙𝑑𝑒ℎ𝑖𝑑 → 𝑘𝑎𝑟𝑏𝑜𝑘𝑠𝑖𝑙𝑛𝑎 𝑘𝑖𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑠𝑎 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑚

  sekundarni alkohol → keton

 • gimsurvivor.wordpress.com

  Etri Etri su derivati vode kod kojih su oba vodonikova atoma zamenjena alifatičnim (R-) ili aromatičnim (Ar-)

  radikalom.Etri se uglavnom nazivaju tako što se ispred reči etar stavljaju nazivi određenih aril- ili alkil- grupa.

  Najpoznatiji etar naziva se etoksietan (dietil-etar) C2H-O-C2H5.

  Za razliku od alkohola, etri ključaju na nižim temperaturama. Niži etri su gasovi ili lako isparljive tečnosti. Oni su

  slabo polarna jedinjenja i loše se rastvaraju u vodi. Koriste se kao rastvarači.

  Etri su slabo reaktivna jedinjenja. Uglavnom ne učestvuju u reakcijama. Mogu da grade u izrazito kiselim

  sredinama takozvane oksonijum soli. Etri su prema tome slabe baze.

  Karboksilne kiseline Karboksilne kiseline su organske kiseline koje u sebi sadrže barem jednu karboksilnu –COOH grupu. Karboksilna

  grupa sastoji se iz karbonilne grupe C=O i hidroksilne grupe –OH.

  Prema broju karboksilnih grupa, karboksilne kiseline dele se na monokarboksilne, dikarboksilne i polikarboksilne.

  Prema prirodi ugljovodoničnog ostatka mogu se podeliti na aromatične i alifatične.

  Nomenklatura Karboksilne kiseline poznate su od davnina čoveku. Njihova trivijalna imena i dalje su u upotrebi.

  Najznačajnije monokarboksilne kiseline jesu

  HCOOH mravlja – metanska

  CH3COH sirćetna – etanska - acetatna

  CH3CH2COH propionska - propanska

  CH3CH2CH2COH buterna - butanska - butanska

  CH3CH2CH2CH2COH valerijanska – pentanska

  Karboksilne kiseline mogu imati duge,

  zasićene ili nezasićene ugljovodonične

  nizove. Pošto ovakve kiseline ulaze u

  sastav mnogih masti, ulja i voskova

  nazivaju se masne kiseline. Najtipiičniji

  primer zasićenih masnih kiselina jesu

  palmitinska i stearinska, a nezasićenih

  oleinska kiselina. Na kraju svakog niza

  masne kiseline, kao i karboksilna

  jedinjenja, imaju karboksilnu (-COOH)

  grupu.

  Monokarboksilne kiseline mogu biti i aromatične. Najvažnije

  monokarboksilne kiseline su benzenova i salicilna (alfa-

  hidroksibenzenova)

  Heksadekanska (palmitinska) kiselina

  Oktadekanska (stearinska) kiselina

  9-oktadecenska (oleinska) kiselina

 • gimsurvivor.wordpress.com

  Fizičke osobine monokarboksilnih kiselina

  Monokarboksilne kiseline ključaju na znatno većim temperaturama od alkohola sličnih molarnih masa.

  Temperatura ključanja pravilno raste sa porastom ugljenikovih atoma u radikalu. Slabo su isparljive zbog

  postojanja vodonične veze. Kiseline sa manjim brojem C-atoma se rastvaraju u vodi, sa kojom takođe mogu da

  grade vodoničnu vezu zbog polarne hidroksilne grupe. Kiseline koje imaju manje od četiri ugljenikovog atoma su

  oštrog mirisa, one koje imaju do osam su neprijatnog, a više gotovo i nemaju miris.

  Dobijanje

  Karboksilne kiseline dobijaju se blagom oksidacijom aldehida.

  𝐻𝐶𝑂𝐻 +1

  2𝑂2

  𝑏𝑙𝑎𝑔𝑎 𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖𝑗𝑎→ 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻

  Hemijska svostva 1. Disocijacija

  Karboksilne kiseline podložne su nepotpunoj disocijaciji u vodi. Jačina karboksilne kiseline može se

  izraziti na osnovu disocijacije pomoću formule pKa = - log Ka

  2. Građenje soli

  Karboksilne kiseline mogu da reaguju sa organskim i neorganskim bazama gradeći soli. Alkalne soli

  karboksilnih kiselina i one koje su građene sa organskim bazama (amini) mogu da se rastvore u vodi.

  Alkalne soli viših kiselina su sapuni.

  RCOOH + NaHCO3 RCOONa + CO2 + HOH

  Ovo je dokaz da su karboksilne kiseline jače od ugljene, a po pravilu da jača kiselina istiskuje slabiju iz

  njene soli (važi i za baze), to se može i dokazati.

  3. Dekarboksilacija

  Proces izdvajanja ugljen(IV)-oksida iz karboksilne kiseline, zavisi od prirode kiseline i od

  eksperimentalnih uslova. Natrijumske soli se

  dekarboksiluju na visokim temperaturama u

  alkalnoj sredini. Uobičajena metoda za

  dobijanje metana sastoji se u zagrevanju

  natrijum-acetata u prirustvu natrijumovog

  hidroksida.

  Ako se zagrevaju soli zemnoalkalnih metala,

  dobijaju se ketoni. Iz kalcijum-etanoata na

  visokim temperaturama može se dobiti

  aceton.

  Dikarboksilne kiseline Većina ovih kiselina nalazi se u prirodi ili u slobodnom

  stanju ili u obliku soli. Oksalna kiselina nalazi se u

  španatu, kupusu i paradajzu. Jabučna kiselina nalazi

 • gimsurvivor.wordpress.com

  se u voću. Vinska u grožđu. Neke od njih javljaju se i u organizmu kao

  intermedijeri u ciklusu limunske kiseline pomoću koga se vrši

  oksidacija acetata, a oslobađa energija za životne procese.

  Limunska kiselina nalazi se u limunu i nekom drugom voću, a često i

  u telesnim tečnostima. Upotrebljava se pri proizvodnji šumećih

  tableta, sokova, za čuvanje tkiva... Soli limunske kiseline se nazivaju

  citrati. To su pH puferi i antikoagulanti.

  Estri Estri su organska jedinjenja koja su izgrađena od katjonskog ostatka alkohola i anjonskog ostatka karboksilne

  kiseline. Reakcija između alkohola i karboksilne kiseline uz prisustvo katalizatora u kojem nastaje estar i voda

  naziva se esterifikacija. Pri nastajanju estara, polarne grupe iz alkohola i karboksilne kiseline međusobno se

  spajaju gradeći vodu. Nazivi estara izvode se iz naziva alkil-grupe alkohola i naziva soli karboksilne kiseline. Estre

  takođe mogu da grade i neogranske kiseline, sve dok je u pitanju reakcija između kiseline i alkohola.

  𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 𝐾𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎→ 𝐶𝐻3𝑂𝐶𝐻3𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 – Dobijanje metil-etanoata (metil-estra etanske kiseline)

  𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 + 𝐻𝑁𝑂3 → 𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝑁𝑂2 + 𝐻2𝑂 – Dobijanje etil-nitrata (etil-estra azotne kiseline)

  Glicerol u reakciji esterifikacije gradi nitroglicerin.

  Estri sa malim brojem atoma ugljenika – niži estri - su na n.u. bezbojne uljaste tečnosti, prijatnog mirisa (javljaju

  se u cveću i voću) i slabo rastvorljive u vodi. Viši estri su

  bez mirisa i uglavnom čvrste supstance.

  Dobrom kombinacijom kiseline i alkohola moguće je

  proizvesti bilo koji miris. Estri se koriste kao arome u

  prehrambenoj i kozmetičkoj industriji. Retko se koriste za

  proizvodnju parfema zbog velike isparljivosti i svojstva

  reagovanja sa telesnim tečnostima. Često se mogu naći u

  sastavu alkoholnih pića ili aroma na bazi propilen-glikola.

  Organska jedinjenja sa sumporom U grupu sumpornih jedinjenja ubrajaju se ona kod kojih je sumpor direktno vezan za atom ugljenika (C-S veza).

  U PSE sumpor se nalazi u VIa grupi odmah ispod kiseonika i gradi jedan broj organskih sumpornih jedinjenja

  koja su slična kiseoničnim. Sumporna jedinjenja uglavnom imaju prefiks tio-. Sumpor je manje elektronegativan

  od kiseonika i sa ugljenikom ne gradi dvostruku vezu.

  Tioli Tioli su organska jedinjenja sa sumporom koja sadrže tiolnu –S-H grupu. Tioli se drugačije nazivaju i merkaptani

  jer grade sa živom nerastvorne soli.

  Različiti tioli nalaze se zajedno sa drugim sumpornim jedinjenjima u nafti. Oni otežavaju preradu nafte, a pri

  njenom sagorevanju dobija se sumpor-dioksid. Tioli se nalaze i u luku i u proteinima. Lako se dobijaju iz alkil-

  halogenida i natrijum-hidrosulfida.

  𝐶2𝐻5𝐵𝑟 + 𝑁𝑎𝑆𝐻 → 𝐶2𝐻5𝑆𝐻 + 𝑁𝑎𝐵𝑟 Tioli se mogu sintetisati i adicijom vodonik-sulfida na alkene u prirustvu svetlosti. Ova reakcija je analogna adiciji

  vode na alkene.

  Mlečna kiselina

  Estar Miris

  Etil-butanoat Ananas

  Metil-pentanoat Cvetni miris

  Etil-metanoat Malina

  Etil-etanoat Jabuka

  Etil-propanoat Rum

  Butil-etanoat Banana

  Oktil-etanoat Narandža

 • gimsurvivor.wordpress.com

  Fizičke i hemijske osobine

  Tioli ključaju na temperaturama znatno nižim od odgovarajućih alkohola jer ne grade jake intermolekulske

  vodonične veze kao alkoholi. Manje su rastvorljivi u vodi jer ne grade vodoničnu vezu. Svi isparljivi tioli imaju

  neprijatan miris. Niži tioli su otrovni.

  Najvažnija hemijska svojstva tiola su njihova kiselost i laka oksidacija.

  1. Reakcija sa bazama

  Tioli su kiseliji od alkohola i reaguju sa vodenim rastvorima jakih baza.

  RSH + KOH RSK + HOH

  Soli teških metala i tiola nerastvorne su u vodi. Soli tiola nazivaju se merkaptidi.

  2. Oksidacija

  Dejstvom blagih oksidacionih sredstava tioli se oksiduju i daju disulfide.

  RSH + HSR R-S-S-R + H-H

  Dejstvom cinka ili kalaja u razblaženim kiselinama, disulfidi se redukuju u dva molekula tiola iz kog su

  nastali.

  𝑅 − 𝑆 − 𝑆 − 𝑅 + 2 [𝐻] 𝑍𝑛, 𝐻+

  → 2 𝑅 − 𝑆 − 𝐻

  Za biološke sisteme važno je što su reakcije tiola reverzibilne i mogu da se prilagode ćelijama u

  organizmu.

  Primena tiola je veoma široka. Koriste se kao antidoti pri trovanju živom. Kuštrava kosa u sebi sadrži puno

  disulfidnih veza.

  Organska jedinjenja sa azotom Azot je jedan od najzastupljenijih elemenata u organskim jedinjenjima. Organska azotna jedinjenja u prirodi su

  veoma rasprostranjena u obliku proteina, amino-kiselina i enzima. Mnogi antibiotici i vitamini su takođe azotova

  jedinjenja. Azot se može naći i u bojama, eksplozivima, polimerima i lekovima.

  Azot se nalazi u Va grupi PSE. Ima tri nesparena elektrona i može da

  gradi kovalentne veze. Pošto sadrži i elektrone u 2s podnivou, jedan

  od njih može da deli sa nekim drugim elementom koji sadrži

  nepopunjenu orbitalu. Azot može da bude sp2 i sp3 hibridizovan, a

  najčešće je sp3 hibridizovan. Ugao hibridizacije iznosi oko 107o što je

  približno pravilnom tetraedarskom uglu od 109o28’.

  Azot može da gradi i vodonične veze zbog elektronegativnosti. To je

  veoma važno za strukturu biološki značajnih jedinjenja poput

  proteina.

  Nitro-jedinjenja Nitrojedinjenja su jedinjenja koja sadrže nitro-grupu –NO2 vezanu za ugljenikov atom. U nitro-

  grupi azot ima valencu IV i povezan je sa jednim kiseonikom koordinatno-kovalentnom vezom.

  Nitro-jedinjenja su uglavnom žute boje i niske tačke ključanja.

  Alifatična nitro-jedinjenja nemaju neki značaj. Aromatična su mnogo značajnija.

  Aromatična jedinjenja dobijaju se nitrovanjem benzena smešom nitratne i sumporne kiseline. Ovim postupkom

  uvode se maksimalno tri nitro-grupe i to striktno u položaje 1,3 i 5. Najpoznatiji predstavnici su nitrobenzen,

  trinitrotoluen i trinitrofenol.

 • gimsurvivor.wordpress.com

  Nitrobenzen je žuta uljasta tečnost

  karakterističnog mirisa iz koje se dobija anilin.

  Trinitrotoluen je eksploziv koji se koristi za

  punjenje eksplozivnih naprava.

  Trinitrofenol (pikrinska kiselina )je supstanca žute boje koja se udarom ili zagrevanjem raspada uz eksploziju.

  Gradi sole pikrate.

  Amini Amini su derivati amonijaka koji nastaju supstitucijom vodonikovog atoma alkil- ili aril- grupama.

  Amini se imenuju tako što se iza imena radikala stavi reč amin. Ukoliko je potrebno, broj se dodaje

  da se specifiše položaj amino-grupe.

  Najpoznatiji aromatični amin je anilin.

  Alifatični amini nalaze se u prirodi na mestima gde dolazi do raspada drugih prirodnih azotovih jedinjenja. U

  laboratoriji se dobijaju dejstvom amonijaka na alkil-halogenide.

  Fizička svojstva Amini manjih molekulskih masa su gsovi ili tečnosti čiji miris podseća na ribu. Primarni i sekundarni amini grade

  međusobno vodonične veze, a sva tri tipa amina grade vodonilnu vezu sa vodom. Niži amini rastvaraju se u

  vodi.

  Hemijska svojstva 1. Građenje soli

  Amini su organske baze. Azot amina sadrži slobodni elektronski par preko kog mogu da vezuju proton.

  Baznost amina može se izraziti isto kao i kiselost karboksilnih kiselina preko pKb = - log Kb. Reaguju sa

  jakim kiselinama gradeći soli.

  CH3NH2 + HCl CH3NH3Cl – metil-amonijum hlorid

  2. Reakcije sa nitritnom kiseliom

  Sa sekundarnim alifatičnim i aromatičnim aminima hladna nitritna kiselina gradi N-nitrozoamine. To su

  žuta ulja koja su kancerogena.

  Sa primarnim aminima gradi N-nitrozoamine koji se spontanim reakcijama pretvaraju u diazonijum soli

  RN2+Cl- ili ArN2+Cl.

  Tercijarni amini ne reaguju sa nitritnom kiselinom.

  Aromatične diazonijum soli su veoma važne jer se od njih mogu dobiti druga aromatična jedinjenja, poput boja.

  Anilin je najvažniji aromatični amin. To je otrovna tečnost koja se industrijski proizvodi od nitrobenzena. Koristi

  se za dobijanje mnogih boja i lekova.

  Delovanjem alkil-halogenida na tercijarni amin nastaju kvaternerne amonijum soli, poput etil-trimetil-amonijum

  hlorida [(CH3)3C2H5N]+[Cl-].

  Kvaternarni amonijum jon nalayi se u koenyimu NAD, vitaminu B, holinu i acetilholinu.

 • gimsurvivor.wordpress.com

  Heterociklična jedinjenja Heterociklična jedinjenja su ona organska ciklična

  jedinjenja koja pored ugljenikovog atoma sadrže

  jedan ili više atoma nekih drugih elemenata.

  Najrasprostranjeniji heteroatomi u prirodi su

  kiseonik, azot i sumpor. Veličina prstena

  heterocikličnog jedinjenja varira. Postoje prstenovi

  sa tri, četiri, pet, šest, pa i do preko dvadeset

  atoma. Najrasprostranjeniji su petočlani i

  šestočlani heterociklični sistemi.

  Velik broj heterocikličnih sistema poznat je po

  svojim trivijalnim nazivima koji se još uvek

  upotrebljavaju. Osnovna pravila za imenovanje

  data su u tablici:

  oksa- kiseonik -ol petočlani prsten

  tia- sumpor -in šestočlani

  aza- azot

  Ukoliko prsten sadrži dva ista heteroatoma, prefiks je di-. Ukoliko ima dva različita heteroatoma, kiseonik ima

  prednost nad azotom (oksaz-) a sumpor isto (tiaz-).

  Obeležavanje jedinačnih atoma vrši se brojevima, a numerisanje kreće od heteroatoma. Ako ih ima dva, gleda se

  da oba nose što manji moguć broj.

  Hidrogenizovani prstenovi imenuju se na sledeći način:

  Petočani prstenovi sa azotom imaju nastavak –olidin

  Petočlani prstenovi bez azota –olan

  Šestočlani prstenovi s azotom –

  perihidro

  Šestočlani prstenovi bez azota –an

  Najpoznatiji heteroprstenovi sa jednim heteroatomom su furan, pirol, tiofen i azin.

  Furan, pirol i tiofen pokazuju u velikoj meri sličnost sa benzenom što znači da pokazuju aromatičan karakter i

  reaguju supstitucijom a ne adicijom. Svi su manje-više stabilni, a najsličniji mu je tiol.

  Pirol i furan nemaju bazni karakter zbog postojanja slobodnog elektronskog para. Ne grade soli s kiselinama. U

  kiseloj sredini polimerizuju se u smolu.

  Pirol pokazuje slabo kisele osobine zbog prirode azotovog atoma. Može da reaguje sa KOH. Tako nastaje piril-

  kalijum koji se koristi za proizvodnju pirolovih derivata.

  Elektrofilna supstitucija vrši se pod blažim uslovima nego kod benzena.

 • gimsurvivor.wordpress.com Najznačajniji šestočlani heteroprsten je piridin. On je analogan benzenu kod kog je jedna metinska grupa

  zamenjena sp2 azotovim atomom. Piridin je tercijarni amin koji je slaba baza i stvara piridijum-soli.

  Pirol i piridin su veoma značajni. Učestvuju u građi mnogih organskih proizvoda poput porfina, hemina, hlorofila

  A, vitamina B12, nikotina, nikotinamina...

  Heterociklični sistemi sa dva ili više heteroatoma Najvažniji heterosistemi sa više heteroatoma su imidazol, tiazol, pirimidin i purin.

  Ova jedinjenja veoma su značajna zato što utiču u izgradnji baza koje grade RNK i DNK.

  Pirinski derivati su citozin, uracil, timin i barbituatna kiselina.

  Purinski derivati su adenin, guanin, ksantin, kafein, teofilin i teobromin. Teobromin je sastojak čokolade, a

  kafein je sastojak kafe.

  Metode izolovanja organskih jedinjenja Metode izolovanja organskih jedinjenja jesu:

  Kristalizacija

  Izolovanje i prečišćavanje organskih supstanci čvrstog agregatnog stanja koji se zasniva na različitoj

  rastvorljivosti nekih jedinjenja u organskom rastvaraču

  Destilacija

  Destilacija je postupak razdvajanja i prečišćavanja tečnih organskih supstanci koji se zasniva na razlici u

  tačkama ključanja. Ona supstanca koja ima nižu tačku ključanja postaće gas i nakon kondenzacije

  sakupiti u drugu posudu.

  Ekstrakcija

  Ekstrakcija je proces gde se pomoću nekog pogodnog rastvarača može izdvojiti jedna supstanca iz smeše

  ili rastvora više njih.

  Hromatografija

  Razdvajanje organskih jedinjenja na osnovu njihove raspodele između pokretne i nepokrente faze.

 • gimsurvivor.wordpress.com Literatura

  Aleksandra Stojiljković – Organska hemija 3, Zavod za udžbenike 1993., Beograd

  Tatjana Nedeljković – Organska hemija 3, Novi Logos 2018., Beograd

  Predavanja prof. Branislave Milašinović ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš