Muzicko 4 Mak

Embed Size (px)

DESCRIPTION

учебник

Citation preview

 • Slavjanka Dimova Vera Angelovska

  Marina Vasi} - Stefanovska

  MUZI^KO OBRAZOVANIE

  ZA IV ODDELENIE

  DEVETGODI[NO OSNOVNO OBRAZOVANIE

 • .10-1585/1 19.06.2009

  CIP - . , , IV / , , . - : , 2009. - 51 . : . ; 30

  : . [81]

  ISBN 978-608-4575-63-4

  373.3.016:78(075.2)=163.3

  COBISS.MK-ID 79226634

  :

  : ,

  : 12.400

  Avtor Slavjanka Dimova Vera Angelovska Marina Vasi}- Stefanovska

  Urednik Slavjanka Dimova Vera Angelovska Marina Vasi}- Stefanovska

  Ilustrator Slavjanka Dimova Vera Angelovska Marina Vasi}- Stefanovska

  Recenzenti: doc. d-r Stefanija Le{kova m-r Len~e Nasev Pavlinka Veqanovska

  Jazi~en lektor Tatjana Nankova

  Kompjuterska podgotovka Vesna Gorjanska-Kr`eva

 • Po~ituvani u~enici

  Muzikata e edinstven za-

  edni~ki svetski jazik osobeno

  potreben na mladata populaci-

  ja. Preku nea mo`ete da gi oso-

  znate i nau~ite zaedni~kite

  ~ove~ki kulturni vrednosti, da

  se steknete so zdrav `ivot i

  kultura na `iveewe.

  Muzikata so silen bran

  na dlabo~ina ja ispolnuva du-

  {ata na ~ovekot, i gi zajaknuva

  kulturnite odnosi i komunika-

  cijata me|u lu|eto.

  Momenti proprateni so

  muzika se prijatni momenti za

  sekoj ~ovek. Toa se migovi na

  zaedni{tvo harmonija, po~it,

  toplina, qubov, radost i zado-

  volstvo za sekogo.

  Uspe{na rabota

  Od avtorite

 • Buba Mara

  (po sluh)

  Muz. tekst. S. Dimova

  1. Spored sodr`inata na pesnata odredi go tempoto.

  2. Primeni pravilen pea~ki stav i to~en ritam.

  Zada~i:

  4

 • Pravilniot pea~ki stav i pravilnoto di{ewe se osnova za pravilno

  peewe.

  Pod pravilen pea~ki stav podrazbirame pravilno dr`ewe na teloto

  pri stoewe i sedewe.

  - Teloto da bide ispraveno;

  - Ramewata da bidat prirodno opu{teni;

  - Racete da pa|aat mirno nadole;

  - Nozete da se vo prirodna polo`ba

  - Vratot da e vo prirodna polo`ba;

  - Ispravena glava,

  - Priroden izraz na lice.

  Pravilno di{ewe.

  So pravilno di{ewe imame dobra postavka na glasot, koja ovozmo`uva

  ~ista intonacija i jasna dikcija.

  Za pravilno di{ewe treba da primenuvame:

  - Tehnika na di{ewe na dijafragma,

  - Ramnomerno di{ewe bez podigawe na ramenici;

  - Vdi{uvawe preku nos a izdi{uvawe preku usta.

  Pravilno peewe

  Da se potsetime

  5

 • Vo podgotovkata za peewe pokraj pravilniot pea~ki stav i pravilnoto

  di{ewe se primenuvaat i ve`bi za raspejuvawe.

  Ve`bi za raspejuvawe

  1. Pri peeweto na ve`bite primeni pravilen pea~ki stav i pravilno

  di{ewe.

  Zada~a:

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  na na na na na

  na na na na na

  na na na na na na na na na

  na na na na na na na

  na na na na na

  6

 • Pesnata ili bilo koja kompozicija ja pametime i prepoznavame po

  osnovnata melodija {to mo`e da se zapi{e. Za zapi{uvawe na melodijata ni

  pomagaat gostite, noti od Muzi~kata ku}a- petolinie.

  Sekoja nota ima svoe mesto vo petolinieto. Za nivnoto to~no smestu-

  vawe ni pomaga violinskiot klu~.

  Prvite noti {to gi zapoznavte se: nota sol i nota mi.

  Notata sol se pi{uva na vtorata linija vo petolinieto.

  Notata mi se pi{uva na prvata linija vo petolinieto.

  Primena na notite sol i mi

  Muzi~ka ku}a - petolinie

  Da se potsetime:

  - Zvucite (tonovite) so koi se ispolnuva muzikata se zapi{uvaat so

  noti. Tie se pi{uvaat vo petolinie.

  - Na po~etokot na petolinieto se pi{uva violinski klu~.

  - Toj gi odreduva mestata i imiwata na notite vo petolinieto.

  Zapomni!

  7

 • Blok flejtata e duva~ki instrument koj mo`e da bide napraven od drvo

  no vo ponovo vreme i od plastika. Spa|a vo grupata na duva~ki instrumenti.

  Mo`e da bide sostavena od eden, dva no i tri dela. Vo gorniot del kaj otvorot

  za usta, cevkata e po{iroka dodeka nadolu postepeno se stesnuva. Na cevkata

  na blok flejtata ima sedum otvori - dup~iwa od gornata strana i eden otvor

  od dolnata strana.

  Kako se dobiva tonot na blok flejtata?

  Tonot se dobiva so duvawe vo cevkata na flejtata niz otvorot za ustata. Za

  da se dobie ubav ton, treba da duvame ramnomerno, bez napregawe, posebno za

  proizveduvawe na dolnite tonovi. So otvarawe i zatvarawe na otvorite se

  dobivaat tonovi razli~ni po visina. Vo toa glavna uloga imaat prstite od

  dvete race. Levata raka gi zatvara gornite otvori, a desnata raka gi zatvara

  dolnite otvori. Pravilnoto redewe na prstite se vika prstored.

  Ajde da nau~ime kako se redat prstite!

  Palecot od levata raka go zatvara otvorot na dolniot del na flejtata,

  pokazalecot prviot otvor na gornata strana na flejtata, sredniot prst vto-

  riot otvor a tretiot otvor go zatvara mrzlivecot.

  Palecot od desnata raka ima zada~a da ja dr`i flejtata od dolnata

  strana. Pokazalecot go zatvara ~etvrtiot otvor, sredniot prst petiot otvor,

  mrzlivecot {estiot otvor koj e sostaven od dva otvori i maliot prst go zatvara

  sedmiot otvor koj isto taka e sostaven od dva otvori.

  BLOK FLEJTA

  8

 • Ajde da nau~ime kako se svirat tonovite!

  Zatvori gi site sedum otvori i osmiot od dolnata strana na flejtata i

  }e go dobie{ tonot DO.

  Kreni go maloto prste od desnata raka, }e go dobie{ tonot RE.

  Kreni go mrzlivecot od desnata raka, }e go dobie{ tonot MI.

  Kreni go sredniot prst od desnata raka, }e go dobie{ tonot FA.

  Kreni go pokazalecot na desnata raka, }e go dobie{ tonot SOL.

  Kreni go mrzlivecot od levata raka, }e go dobie{ tonot LA.

  Preporaka:

  Primeni pravilen stav na dr`ewe na teloto i pravilno di{ewe kako

  pri peewe.

  9

 • Noti i pauzi

  Vo muzi~kata ku}a doa|aat gosti, razli~ni noti.

  Notite mo`e da traat podolgo i pokratko.

  Notite vo ku}i~kata peat i svirat, a koga }e se izmorat mol~at.

  Vo brojalkite i pesnite upotrebuvame znak za mol~ewe koj se vika pauza.

  Za dol`inata na mol~eweto se upotrebuvaat razli~ni pauzi.

  Notata e sostavena od:

  Se pi{uva vaka:

  Se pi{uva vaka:

  10

 • ^etvrtina nota

  Vo brojalkata Cve}e {areno slogovite od tekstot nemaat isto traewe.

  Traewata mo`eme da gi zapi{eme so noti. Taka go dobivame ritamot na bro-

  jalkata.

  Notata so koja se zapi{ani traewata na nekoi slogovi od tekstot se

  vika: ~etvrtina nota.

  Cve}e {areno

  Se pi{uva vaka:

  - ^etvrtina nota trae eden udar.

  Zapomni!

  11

 • 12

  ^etvrtina pauza

  Vo nekoi igri, brojalki za da go primenime to~niot ritam zboruvame,

  no i mol~ime.

  Traeweto na slogovite od zborovite go zapi{uvame so noti, a mol~e-

  weto so pauzi. Taka go dobivame ritamot na brojalkata.

  Vane, Mirjana, site de~iwa.

  Skok, skok, skokame, igra igrame.

  brojalka Presko~i

  Vane, Mirjana, site de~iwa.

  Skok, skok, skokame, igra igrame.

  pesna Presko~i

  - ^etvrtinata pauza trae eden udar.

  Zapomni!

 • 13

  Polovina nota

  Sekoja pesna ima svoja melodija. Melodijata e sostavena od tonovi ra-

  zli~ni po visina, no i traewe. Za zapi{uvawe na tonovite, na ~etvrtina nota

  }e i se pridru`i i polovina nota.

  - Polovinata nota trae dva udari.

  Zapomni!

  Polovinata nota e sostavena od:

  Polovina nota trae dvapati pove}e od ~etvrtina nota.

  ili

 • 14

  Polovina pauza

  Vo nekoi igri, brojalki zboruvame i mol~ime. Nekoga{ mol~ime pokratko,

  a nekoga{ podolgo.

  Traeweto na slogovite od zborovite go zapi{uvame so noti, a mol~e-

  weto so pauzi. Taka go dobivame ritamot na brojalkata.

  Vo ritamot na brojalkite polovina pauza se pi{uva vaka:

  - Polovina pauza trae dva udari.

  Zapomni!

  Vo melodiskite ve`bi i pesni polovinata pauza se pi{uva nad tretata

  linija vo petolinieto:

 • Primena na polovina pauza

  Vane, Mirjana, site de~iwa.

  Skok, skok, skokame, igra igrame.

  Vane, Mirjana, site de~iwa. Skok, skok, skokame, igra igrame.

  brojalka Presko~i

  pesna Presko~i

  15

 • Literaturniot tekst na pesnata Ringe ringe Raja izgovoraj go, a pri toa

  so moliv~eto tivko ot~ukuvaj na klupa.

  Tekstot na ovaa pesna mo`e da se otpee, a melodijata da se zapi{e. Vo

  toa }e ni pomognat ve}e nau~enite noti (tonovi) sol i mi, no i edna nova nota

  koja do{la na gosti i se vika la. Nejzinoto mesto vo petolinieto e na vtora-

  ta praznina:

  Nota la

  Da se potsetime:

  16

 • 17

  Primena na notite sol i mi

  Ringe, ringe Raja#

  Noten tekst na pesnata Ringe, ringe Raja#

  - Notata la se pi{uva na vtorata praznina vo petolinieto.

  Zapomni!

  1. Fatete se za ra~iwa, igrajte ja igrata peej}i ja pesni~kata so krevawe na

  racete, na notata la spored sliki~kite dadeni pod notniot tekst.

  2. Imenuvaj gi notite na pesnata Ringe, ringe Raja#

  Zada~i:

  Rin - ge rin - ge ja - ja, do - {ol ~i~ - ko Pa - ja

  Ed - no jaj - ce mu - u~, si - te de - ca ~u - u~.

 • 18

  Xuzepe Verdi

  Triumfalen mar{

  od operata Aida#

  Xuzepe Verdi (Giuseppe Verdi 1813 - 1901) e italijanski

  kompozitor. Najgolem pridones dal za razvojot na operata.

  Poznati i pevlivi melodii od negovite operi, so zadovolstvo

  gi prifa}aat slu{atelite. Napi{al pove}e operi: Travi-

  jata#, Rigoleto#, Nabuko#, Aida# i drugi.

  Truba e duva~ki instrument koj e napraven od lim. Ima forma na izvitkana

  cevka koja na krajot zavr{uva so pro{iruvawe. Tonot se proizveduva so duvawe i

  pritiskawe na ventilite so prstite od desnata raka. Se upotrebuva vo razli~ni

  vidovi orkestri i kako solisti~ki instrument.

  Dostoinstveniot zvuk na instrumentot truba, mar{ovskiot karakter i

  ritamot go dolovuvaat sve~eniot moment na pobeda.

  Triumfalen mar{# e mnogu poznata melodija od operata Aida#.

  1. Imenuvaj go instrumentot koj ja sviri glavnata melodija.

  2. Pej ja melodija pridru`uvaj}i ja so mar{irawe.

  Zada~i:

 • 19

  Primena na notite sol, mi i la

  vo melodiski ve`bi

  Ve`ba br. 1

  Ve`ba br. 2

  Ve`ba br. 3

 • 20

  Esen

  (po sluh)

  S. Gajdov

  1. Pej ja pesnata melodiski i ritmi~ki to~no.

  2. Tvoeto do`ivuvawe na sodr`inata na pesnata iska`i go preku liko-

  vna ilustracija.

  Zada~i:

  Svenaa trevi, svena cve}e,

  Esenta stasa i kaj nas ve}e.

 • 21

  1. Izgovaraj gi brojalkite vo odredenoto tempo.

  Zada~a:

  Tempo

  Muzi~kata kompozicija mo`e da se ispolnuva so razli~na brzina. Nekoga{

  bavno, a nekoga{ brzo.

  Brzinata so koja ja ispolnuvame kompozicijata se vika tempo. Karakterot na

  kompozicijata ja odreduva nejzinata brzina.

  Vidot na tempoto go zapi{uvame na po~etokot na kompozicijata nad peto-

  linieto.

  bavno brzo

  Brzo

  Buba Mara

  Bavno

  Cve}e {areno

 • 22

  Vo muzi~kata ku}i~ka doa|a u{te edna nota nare~ena RE. Nejzinoto

  mesto e pod prvata linija na petolinieto:

  Nota re

  Da se potsetime:

  - Notata re se pi{uva pod prvata linija od petolinieto.

  Zapomni!

 • 23

  Na veselbata i dru`bata na notite vo muzi~kata ku}i~ka, }e se pridru`i

  u{te eden gostin. Negovoto ime e nota do. No, stol~iwa dovolno nema, zatoa

  za noviot gostin }e donesat pomo{no stol~e.

  Vo muzi~kata ku}i~ka negovoto mesto e na prvata pomo{na linija pod

  petolinieto.

  Nota do

  Da se potsetime:

  - Notata do se pi{uva na prvata pomo{na linija pod petolinieto.

  Zapomni!

 • 24

  Vo muzi~kata ku}i~ka so netrpenie se ~eka noviot gostin. Kade da go sme-

  stime? Negovoto mesto vo muzi~kata ku}a e na prvata praznina. Notata fa ~uka

  na vrata. Neka zapo~ne nova pesna.

  Nota fa

  Da se potsetime:

  - Notata fa se pi{uva na vtorata praznina vo petolinieto.

  Zapomni!

 • 25

  Aleksandar Xambazov

  Aleksandar Xambazov e makedonski kompozitor roden 1936 g.

  vo s. Stapar, Vojvodina. Toj e osnovopolo`nik i taka nare~en

  tatko# na festivalot na detska pesna Zlatno slavej~e#.

  Rabotel 37 godini kako dirigent na Tancoviot i Revi-

  skiot orkestar na MRT (Makedonska radio televizija).

  Negovoto tvore{tvo se sostoi od muzika za deca , dram-

  ski pretstavi, televiziski serii, filmska muzika, solo pesni

  do kamerna i simfoniska muzika.

  Dobitnik e na mnogubrojni nagradi na republi~ko i me|unarodno nivo, me|u

  koi nagradite 11 Oktomvri i 13 Noemvri. Go osnoval detskiot festival Zlatno

  slavej~e kade i denes raboti i pridonesuva za negovata uspe{nost. Ovoj festival se

  odr`uva sekoja godina vo Skopje i e vtor po starost vo Evropa.

  Dali znaete?

  Aleksandar Xambazov `ivee za da tvori, da pomaga i da ostava golemi dela

  dostojni za po~it.

  Dobitnik e na priznanie za humanost od UNICEF.

  Preporaka za slu{awe:

  Pesni od festivalot Zlatno slavej~e i drugi detski festivali.

 • 26

  Zna~ajni kulturni objekti

  Muzi~kite nastani se del od sekojdnevnite kulturni slu~uvawa.

  Sekojdnevno se odr`uvaat koncerti od umetni~kata zabavnata i serioznata

  muzika. Muzi~kite nastani se odr`uvaat vo Univerzalna sala, Makedonski

  naroden teatar (MNT), Muzej na grad Skopje i na drugi mesta.

  Univerzalna sala

  MNT

  Muzej na grad Skopje

 • 27

  Primena na nota re

  1. Ispej ja pesnata po noti i so literaturen tekst

  2. Otsviri ja na blok flejta melodijata na pesnata

  Zada~i:

  Site }e si peeme, veseli }e bideme,

  la, la la, la, la, veseli }e bideme.

  ^uk, ~uk, otvori

 • 28

  Primena na nota do vo pesni

  1. Otpej ja i otsviri ja na blok- flejta melodijata na pesnata.

  Zada~a:

  Veselba }e pravime

  i dru`ba }e si slavime.

  Veselba

  Veselba }e pravime

  i dru`ba }e si slavime.

  Rodenden

 • 29

  1. Otpej ja i otsviri ja na blok- flejta melodijata na pesnata.

  Zada~a:

  Primena na nota fa vo pesna

  Odam, odam jas da stignam, kade ste de~iwa?

  Dali ima pesna, igra?

  Sakam jas da zapeam.

  Dali ima pesna igra?

  Sakam jas da zaigram.

  Sre}ni da sme nie site de~iwa, de~iwa,

  pesna na{a neka e~i, tamu vo dale~ina.

  Da se ~ue, da se pee,

  cel svet da e celina.

  Kade ste de~iwa

  S. Dimova

 • 30

  Pesni za utvrduvawe

  na site izu~eni noti

  Zaja~e

  (po sluh)

  Ajde Milke da begame

  (po sluh)

  Po pat sretnav trevki mladi, eve dve-tri skinav,

  i od srce zapeav luta zima mina#

  V na{e selo Male{evo od tri strani sonce gree.

  Od tri strani sonce gree od ~etvrta mese~ina

  Milkano.........

  V. Nikolovski

  narodna

 • 31

  Dinamika

  Muzi~kata izvedba na kompoziciite ili na del od niv mo`e da bide so

  razli~na ja~ina, nare~ena dinamika. Dinami~kite znaci se pi{uvaat pod petoli-

  nieto.

  Kompoziciite nekoga{ gi izveduvame p (tivko), a nekoga{ f (silno). Dina-

  mikata na izvedbata zavisi od na{eto ~uvstvo, do`ivuvawe i od `elbata na

  avtorot na muzi~koto delo.

  Baraban~e

  [ep, {ep kukli~ke

  1. Slogovite na tekstot Baraban~e izgovori gi f - silno so pridru`ba na

  baraban~e ili so tropawe so noze.

  2. Slogovite na tekstot [ep, {ep kukli~ke izgovori gi p - tivko.

  Zada~i:

 • 32

  1. Otpej gi pesnite po noti.

  2. Otpej gi pesnite so literaturen tekst i primena na dinami~ki znaci.

  Zada~i:

  Peewe na pesni

  so primena na dinamika

  Baraban~e

  [ep, {ep kukli~ke

  Zemete stap~iwa, ~ineli i dajre,

  orkestar pravime za da nema gajle.

  [ep, {ep kukli~ke, moja mila sestri~ke,

  fustan~e ti skroiv vo iljada boi.

 • 33

  1. Dali ti e poznata melodijata?

  2. Voo~i go i imenuvaj go tempoto na muzi~koto delo.

  3. Iska`i gi vpe~atocite od slu{anata muzika.

  Zada~i:

  Volfgang Amadeus Mocart

  Turski mar{

  Volfgang Amadeus Mocart (1756-1791) e eden od najpo-

  znatite svetski kompozitori. Roden e vo Salcburg - Avstrija i

  `iveel vo 18 vek. Negovoto tvore{tvo e mnogu golemo, iako

  `iveel samo 35 godini. Pi{uval simfonii, operi, koncerti i

  sonati za piano i violina i drugi dela.

  Bil nare~en ~udo od dete# bidej}i od mnogu mal, koga

  imal samo nekolku godini, komponiral i koncertiral niz cela

  Evropa. Taka se steknal so golema slava. Tatko mu Leopold

  Mocart go nau~il da sviri violina i klavir. Bil umetnik so

  golema energija, i `elba za rabota.

  Turski mar{ e treti stav (del) od sonatata broj 11 za piano. Izrabotena e so

  golemo kompozitorsko majstorstvo.

  Ima graciozen, vedar i mar{ovski karakter.

 • 34

  Peeme i svirime po noti

  Presko~i

  Ajde da svirime!

  2. Vane, Mirjana

  Site de~iwa.

  3. Skok, skok, skokame

  Igra, igrame.

 • 35

  Motiv

  Kako {to od zborovi gradime govorni celini (re~enici), od motivi gradime

  muzi~ki celini (muzi~ki re~enici).

  Zima, zima snegot sne`i, studot stega sekoj bega.

  1. So pravilnpo redewe na motivite }e ja otpee{ dadenata melodija so tekst.

  Zada~a:

  Motiv od zborovi

  Motivi od noti i zborovi

  - Motiv e najmal del od muzi~kata celina.

  Zapomni!

 • 36

  Mladi umetnici

  Vie ste peele mnogu pesni ili slu{ale drugi muzi~ki kompozicii. Sko-

  ro vo site pesni, pa i vo nekoi kompozicii izgovarate ili slu{ate tekst.

  Taka e polesno da ja razberete sodr`inata na pesnata ili muzi~koto delo.

  Prikaznite, legendite ili drugi literaturni dela se inspiracija na

  kompozitorite za sozdavawe na muzi~ki dela.

  Mo`ebi treba da se obidete i vie da bidete kompozitori.

  Na dadenata melodija obidete se da go komponirate sledniot tekst...

  Melodijata mo`e{ i da ja otsviri{.

  Peam, sviram, komponiram,

  Mocart jas go imitiram,

  kompozitor dal }e bidam,

  cel svet sakam da go vidam.

  Preporaka:

  Dokolku saka{, napi{i stihovi po tvoja `elba.

  1. Otpej ja melodijata so dadeniot tekst.

  2. Otsviri ja melodijata na blok flejta.

  Zada~i:

 • 37

  Dedo Mraz

  (po sluh)

  \. Smokvarski

  1. Spored melodijata i tekstot odredi go karakterot na pesnata.

  2. Tvoite ~uvstva vnesi gi vo interpretacijata na pesnata.

  Zada~i:

  Dedo Mraz, dedo Mraz,

  denes dojde i kaj nas

  4

  4

 • 38

  Primena na izu~enite noti

  vo pesni

  Prvo lizgawe

  (po noti)

  Ma~e

  (po noti)

  Ete itam brzam, da se spu{tam edna{.

  ]e vidite sega,kako letam vedna{.

  [tom }e vidi sirence,

  toj si mazi musta~e.

  Koga }e go vidam jas,

  skokam peam na cel glas.

  1. Otpej gi i otsviri gi pesnite na blok flejta.

  Zada~a:

 • 39

  Petar Ili~ ^ajkovski

  Kineski tanc

  Od baletot Orevokr{a~ka#

  Baletot Orevokr{a~ka# e napi{an spored prikaznata Krcko Orev~e i

  kralot na gluvcite od zbirkata prikazni Bra}ata na Serapion na Hofman.

  Male~kata Marija od svojot vujko za Bo`i} dobiva kr{a~ka za orevi nare-

  ~ena Krcko Orev~e. Nejziniot palav brat ja kr{i kuklata i Marija vnimatelno ja

  previtkuva i ja stava vo krevet~eto za kukli.

  Vo tivkata Bo`i}na no} site spijat. Marija stanuva da go vidi bolniot

  Krcko. Zagri`ena bdee nad negovata postela. Odedna{ se slu~uva ne{to ~udno. Od

  site strani doa|aat vojnici gluvci, koi me|usebno vojuvaat. Tie go napa|aat i

  Krcko, koj vo eden mig se pretvora vo ubav mlad princ. Toj ja zema Marija za raka

  i ja vodi vo ma|epsaniot zamok kade vladee negovata prijatelka samovila.

  Taa gi povikuva drugite samovili i vo nivna ~est prireduva rasko{na pro-

  slava. Tancuvaat samovilite no i cve}iwata. Marija i Krcko u`ivaat vo zvucite

  na tanci na razli~ni narodi: rusi, arapi i kinezi.

  Vol{ebnite zvuci gi prekinuva yvoneweto na budilnikot i Marija sfa}a

  deka se bilo samo son.

  1. Odredi go karakterot na tancot?

  2. Iska`i gi vpe~atocite od slu{anata muzika preku ritmi~ki dvi`ewa.

  Zada~i:

 • 40

  Sne{ko

  (po sluh)

  \. Smokvarski

  1. Pro~itaj go tekstot na pesnata izrazno i so jasna dikcija.

  2. Bidi kreativen i izraboti Sne{ko po tvoja `elba.

  Zada~i:

  Decata go pravele,

  {al i kapa stavile.

  Tenxere na glava,

  piperka vo nose,

  metla v raka ima,

  sneg }e ~isti v zima.

 • 41

  narodna pesna

  Znak za povtoruvawe

  Dokolku vo nekoja pesna ili ve`ba se javi potreba da se povtori melodijata,

  istata ne mora pak da ja pi{uvame. Mo`eme da upotrebime znak za povtoruvawe.

  Ritmi~kata ve`ba se taktira dvapati.

  Delot od pesnata obele`an so znak za povtoruvawe se pee dva pati.

  1. Ritmi~ko ~itawe - parlato izgovarawe i svirewe na ritmi~ka ve`ba.

  2. Pej ja i sviri ja pesnata so znak za povtoruvawe.

  Zada~i:

  Sobrale mi se nabrale

 • 42

  Koki~e

  (po noti)

  S. Gajdov

  1. Voo~i gi i imenuvaj gi notite po dol`ina na traewe.

  2. Pej gi notite so to~no traewe i visina.

  Zada~i:

  Fustan~e si imam zeleno }e bidam,

  proletta mila sakam da ja vidam.

 • 43

  Prima i sekunda volta

  Koga vo pesnata ili ve`bata vo povtoruvaweto ima razli~en kraj go upotre-

  buvame znakot prima i sekunda volta.

  Pri povtoruvaweto na taktovite

  od znakot za povtoruvawe treba da se

  preskoknat taktovite obele`eni kako

  prima volta,

  a se peat taktovite obele`ani kako

  sekunda volta.

  Cucul mi pase goveda

  (po sluh)

  narodna pesna

  1. Voo~i go znakot za povtoruvawe prima i sekunda volta

  2. Pej ja pesnata so prima i sekunda volta.

  Zada~i:

 • 44

  Da se potsetime

  na site izu~eni noti

  Rodendenska

  Sve~eno

 • 45

  Todor Skalovski

  Ma~or Stanko

  1. Pretstavi ja brkotnicata na babata i ma~orot preku muzi~ka igra.

  2. Do`ivuvawata od slu{anata kompozicija iska`i gi likovno.

  Zada~i:

  Todor Skalovski e makedonski kompozitor koj so poded-

  nakva sila i `elba uspe{no rabotel kako kompozitor, horski i

  orkestarski dirigent i organizator na muzi~kiot `ivot vo Re-

  publika Makedonija.

  Roden e vo Tetovo ( 1909 - 2004) vo familija vo koja nacio-

  nalniot melos go neguval sekoj ~len od semejstvoto. Roditelite

  mu bile interpretatori na narodni pesni i zatoa vo negovoto

  tvore{tvoto se prisutni folklorni elementi.

  Vo tvore{tvoto na Skalovski ima vokalni, instrumentalni i vokalno-

  instrumentalni dela. Nekoi tvorbi gi posvetil na mladite slu{ateli, decata.

  Vo kompozicijata za detski hor Ma~orot Stanko, na {egobien i vesel na~in ja

  opi{al brkotnicata na babata i ma~orot niz dvorot.

 • 46

  Peeme vo pridru`ba

  na detski muzi~ki instrumenti

  Vo pesnata se zastapeni site nau~eni tonovi.

  Da ja otpeeme i otsvirime na detski muzi~ki instrumenti.

  Ovaa ubava melodija, vo razli~ni zemji se pee na razli~ni tekstovi. Nie }e ja

  peeme na ovoj tekst.

  Kukurek

  1. Otpej ja pesnata po noti i so literaturen tekst.

  2. Otsviri ja pesnata na DMI - blok flejta i yvon~iwa, melodiski i

  ritmi~ki to~no.

  Zada~i:

 • 47

  Prodol`uvawe na notata so korona

  Trajnosta na notata mo`e da se prodol`i na pove}e na~ini i so razli~ni

  znaci.

  Eden od niv e prodol`uvawe na notata so znakot korona.

  Se pi{uva vaka:

  Ritmi~ka ve`ba:

  Melodiska ve`ba:

  1. ^itaj gi ritmi~kite ve`bi so znakot za prodol`uvawe korona.

  2. Pej i sviri melodiski ve`bi so primena na znakot za prodol`uvawe

  korona.

  Zada~i:

 • 48

  A lai minte (Ej, visoka planino)

  (po sluh)

  1. Otpej ja pesnata ritmi~ki i melodiski to~no.

  Zada~a:

  vla{ka narodna pesna

  Narodni pesni od tradicijata

  na drugi etni~ki zaednici

  Ej, visoka planino,

  da mo`am da te preletam,

  kaj mama da si pojdam.

  I

  Ej, visoka planino,

  so golemi dolini,

  ne mo`am kaj mama da si pojdam.

  II

  Erebica da stanam,

  krilja da imam planina da preletam,

  kaj mama da pojdam.

  III

  Ej, visoka planino,

  libeto da go vikam,

  kaj mama da pojdam.

  IV

 • 49

  Peeme i svirime

  "HU, HU, BABA HU"

  HU, HU, TATO HU#

  albanska narodna pesna

  1. Nau~i ja melodiata na pesnata po sluh.

  2. Pridru`uvaj ja melodiata na pesnata na DMI - dajre i ~ineli.

  Zada~i:

  Hu,hu,tato,hu.

  Zemi kow i odi po drva.

  ^ekaj, ~ekaj doa|a.

  Kowskiot opa{ skoka.

  Hu, hu eden. Hu, hu dva.

  Prevod od albanski:

 • 50

  Antonin Dvor`ak

  Slovenski tanc

  Antonin Dvor`ak (1841-1904) e eden od najistaknatite

  ~e{ki kompozitori. @iveel vo 19 vek. Toj i Bed`ih Smetana ja

  formirale ^e{kata nacionalna {kola i dale golem pridones

  za razvojot na muzi~kata umetnost.

  Vo negovoto tvore{tvo preovladuvaat elementi od

  ~e{kiot folklor. Narodnite tanci ~esto mu bile inspiracija

  za kompoziciite.

  Kompozicijata Slovenski tanci e instrumentalno delo za orkestar. Vo nea

  preovladuva bogatstvoto na zvukot so {iroko raspeana melodija koja predizvikuva

  `elba za tancuvawe.

  Preporaka:

  Tancuvaj vo ritamot na kompozicijata.

 • 51

  Vozdu{no kaj~e

  (po noti)

  1. Otpej ja pesnata po noti i so literaturen tekst vo umereno tempo.

  2. Otsviri ja pesnata na blok flejta po noti.

  Zada~i:

  \. Smokvarski

  Umereno

  Na liste paj~e,

  si sedi vkaj~e.

  Aj, haj, aj, haj,

  ova more nema kraj.

  Mre`a mu e edrence,

  a no`e veslence.

  Aj, haj, aj, haj,

  ova more nema kraj.

 • 52

  Mojata majka

  (po sluh)

  1. Odredi go tempoto (brzinata) i dinamikata (ja~inata) vo pesnata.

  2. Bidi kreativen i izraboti osmomartovska ~estitka.

  Zada~i:

  Mojata majka,

  ubava i mila,

  mi dava sila,

  mi dava sila.

 • 53

  1. Imenuvaj go instrumentot so koj e izvedena melodijata na kompozicijata.

  2. Voo~i gi promenite na tempoto vo slu{anata kompozicija i iska`i gi

  preku tancuvawe.

  Zada~i:

  P. I. ^ajkovski

  Napolitanska pesna

  od baletot Lebedovo ezero#

  Petar I. ^ajkovski (Ptr Ili~ a^kovski1840-1893)

  e golem ruski kompozitor. Vo negovoto tvore{tvo eden od

  najpoznatite baleti e Lebedovo ezero#.

  Serenada e kompozicija koja se ispolnuva so peewe i

  svirewe. So nea obi~no mom~eto i gi iska`uva svoite

  ~uvstva na devojkata.

  Ovoj obi~aj da se pee i sviri serenada nastanal vo

  Italija.

  Za vreme na patuvawata vo Italija, ^ajkovski

  se voshituval na ve~ernite serenadi vo izvedba na

  mladi mom~iwa. Toa go inspiriralo da ja napi{e

  Napolitanskata pesna.

  Prvata verzija na ovaa serenada e pesna bez zbo-

  rovi so klavirska pridru`ba.

  Podocna istata ja prerabotil vo ispolnenie na truba so pridru`ba na

  orkestar i ja stavil vo baletot Lebedovo ezero#.

 • 54

  Peeme i svirime po noti

  Eden, dva i tri

  Pesna Eden, dva i tri#

  1. Otpej ja pesnata vo pridru`ba na detski ritmi~ki instrumenti.

  Zada~a:

  Vezden tr~am, pa|am,

  mnogu gre{ki pravam.

  Mama }e me kara,

  zo{to ne sum zdrava.

 • 55

  Kamij Sen - Sans

  Mar{ na lavovite

  Kamij Sen - Sans (1835-1892) e francuski kompozitor.

  Vo negovite kompozicii posebno vnimaval na pravilniot

  izbor na instrumenti, ~ij {to zvuk treba da otslika nekoj

  nastan.

  Negovata muzika kaj slu{atelite sozdava razli~no

  raspolo`enie.

  Vo kompozicijata Karneval na `ivotnite na lesno

  priemliv, duhovit na~in go opi{uva semejstvoto na `ivo-

  tnite vo zoolo{kata gradina. Razli~nata boja na zvukot od instrumentite vo

  orkestarot ne potsetuva na stra{nite lavovi, pla{livite koko{ki, ptici,

  golemiot slon, gordite antilopi, magareto, fosilite i drugi `ivotni.

  Mar{ na lavovite

  @ivotnite se organiziraat da napravat golema sve~enost, Mar{ pod ma-

  ski. Nastanuva golema me{anica i neizvesnost koe `ivotno se krie pod maska-

  ta. @ivotnite se voznemireni, no po malku i ispla{eni.

  Se postavuva pra{aweto koj }e bide voda~ na mar{ot. Tuka ne bi trebalo

  da postoi dilema, toa }e bidat silnite lavovi.

  1. Nacrtaj go omileniot lik od slu{anoto delo.

  2. Dvi`i se vo ritamot na muzikata.

  Zada~i:

 • 56

  En ten tini

  (po sluh)

  1. Pej ja pesnata so primena na dinami~kite znaci.

  Zada~a:

 • 57

  Proektna aktivnost

  [ema za organizacija na rabotata

 • 58

  Realizacija

  na proektnata aktivnost

  Ovaa aktivnost }e se realizira preku grupna istra`uva~ka rabota.

  Formirajte grupi so pomo{ na nastavnikot, spored va{ite afiniteti.

  Sekoj u~enik treba da pridonese za realizacija na zedni~kata zada~a na gru-

  pata.

  Prvata grupa da sobere narodni umotvorbi: gatanki, brzozborki, po-

  slovici, narodni predanija i obi~ai.

  Vtorata grupa da sobere predmeti od razli~ni zanaeti: grn~arstvo,

  filigranstvo, nosii i vezovi.

  Tretata grupa da sobere i donese informacii vo pismena forma za

  obi~ai od razli~ni kraevi vo Makedonija.

  ^etvrtata grupa da pronajde tekstovi od izvorni narodni pesni, od

  razli~ni kraevi na Makedonija.

  Pettata grupa da pronajde sliki na narodni instrumenti.

  1. Grupna prezentacija na site aktivnosti

  Zada~a:

 • 59

  Narodno tvore{tvo

  Seto ona {to go sozdal narodot i {to pretstavuva negovo tradicionalno

  obele`je se vika narodno tvore{tvo.

  Lu|eto tvorele za da gi iska`at svoite potrebi, veruvawa i `elbi.

  1. Imenuvaj gi elementite na narodnoto tvore{tvo.

  Zada~a:

 • 60

  Narodni umotvorbi

  Gatanki se kusi tvorbi koi pottiknuvaat na razmisluvawe.

  Brzozborki se zborovi koi se izgovaraat brzo, pri izgovorot se pravat

  gre{ki i sozdavaat veselo raspolo`enie.

  Plodot i e sladok,

  male~ok i crn,

  ama lesno mo`e,

  da te bocne

  Na zemjata `ivot dava,

  `ito, p~enka da zree,

  {tom }e dojde cvetna prolet

  topli zraci segde lee.

  Ovcata go ~uva,

  go hrani i mie,

  a toa bez cucla,

  presno mleko pie.

  I ti vaka

  I ti taka

  Izmislile igra,

  Izbrzale,

  Izbockani

  Izvadile

  Igla.

  (Rajko Jov~evski, Onomono donomono)

  Poslovicite iska`uvaat mudrost. Sostaveni se od dva dela. Vo prviot

  del e iska`an op{tiot sud, a vo vtoriot del e porakata.

  Sobiraj na mladosta da ima{ za starosta.

  [to drobil toa i srkal.

  Umniot e junak, a ne silniot.

  Itrica e golema,

  mnogu ve{to krade,

  a najmnogu petli

  i koko{ki jade.

  1. Sobiraj narodni umotvorbi: brzozborki, gatanki i poslovici.

  Zada~a:

 • 61

  Narodno muzi~ko tvore{tvo

  Narodni pesni

  Narodnite pesni se del od folklornoto nasledstvo, poto~no od narodno-

  to muzi~ko tvore{tvo. Preku pesnite narodot gi opeval sre}nite, veseli,

  humoristi~ni, ta`ni i te{ki momenti od svojot `ivot. Taka nastanale pesni

  so razli~ni motivi.

  Vo minatoto tie se prenesuvale preku peewe, od koleno na koleno. Sega

  postoi institucija Folkloren institut vo koja rabotat lu|e koi se gri`at za

  folklornoto nasledstvo. Narodnite pesni gi zapi{uvaat so noten zapis.

  Osnovni karakteristiki na pesnite se: melodija, ritam i sodr`ina.

  Tie gi nosat karakteristikite na krajot od kade {to poteknuvaat i na

  etni~kata zaednica {to i pripa|aat.

  Jana e {uma gradila

  (po sluh)

  1. Pobaraj od tvoite roditeli, baba, dedo i drugi rodnini tekstovi od

  izvorni narodni pesni.

  2. Odredi go vidot na narodnata pesna spored sodr`ina.

  Zada~i:

  narodna pesna

  Do pladne {uma gradila lele, h2

  od pladne momci qubila ej, qubila.

  Ozdola ide delija lele, ozdola ide delija

  delija lele delija ej, delija.

  Na Jana veli govori lele,

  daj Jano da te miluvam,

  miluvam lele, miluvam ej, celuvam.

 • 62

  Narodni instrumenti

  Narodnite instrumenti se del od narodnoto muzi~ko tvore{tvo. Lu|eto

  vo razli~nite kulturni zaednici sami izrabotuvale i koristele razli~ni

  instrumenti. Tie se del od nivnoto kulturno nasledstvo.

  Instrumentite se koristat za svirewe i kako pridru`ba koga se peat

  pesni ili igraat ora.

  GAJDA

  ZURLA

  [UPELKA

  TAMBURA

  TAPANDAJRE

  SAZ

  TARABUKA KAVAL

  UT

  - Instrumentalnite sostavi od narodni instrumenti se narekuvaat

  narodni orkestri.

  Zapomni!

 • 63

  Obi~ai od razli~ni krai{ta

  i razli~ni etni~ki zaednici

  vo Makedonija

  Site praznici i praznuvawa kaj razli~nite narodi vo svetot se prosle-

  deni so obi~ai.

  Vo Republika Makedonija sekoja etni~ka zaednica si ima svoi praznici

  i obi~ai. Obi~aite se razlikuvaat edni od drugi, no si imaat svoi karakteris-

  tiki i na~in kako se odbele`uvaat. Nekoi od niv stanuvaat i kulturna tradi-

  cija. Odbele`uvaweto na praznicite vo razli~ni delovi od makedonija ra-

  zli~no se praznuvaat.

  Postojat obi~ai i za praznikot Pro~ka. Na toj den pomladite odat kaj

  postarite da baraat pro{ka. Spored narodniot obi~aj se amka jajce, se igra oro

  na plo{tad ili sred selo.

  Karakteristi~ni obi~ai za praznikot Kurban Bajram kaj muslimanskata

  etni~ka zaednica se: prilo`uvawe na kurban jagne ili tele koe se deli za zdra-

  vje i sre}a na ku}ata. Na prazni~niot den pomladite odat na gosti kaj posta-

  rite. Tie gi pre~ekuvaat so tradicionalno blago, baklava.

  Svadbenite obi~ai se mnogu poznati

  i sekade se zna~ajni. Vo Zapadna Makedonija,

  vo Gali~nik, poznatata Gali~ka svadba# ka-

  ko obi~aj stana kulturna tradicija i mani-

  festacija.

  Obi~aite za praznikot \ur|ovden po-

  sebno gi odbele`uva romskata etni~ka zaedni-

  ca. Se pe~e jagne, se ru~a i se pravi veselba vo

  priroda. Mladite mom~iwa i devojki se lu-

  laat na lula{ki i se pletat ven~iwa od cve}e.

  1. Istra`uvaj za drugi obi~ai kaj razli~nite etni~ki zaednici.

  Zada~a:

 • 64

  Cve}e {areno

  (po noti)

  1. Otpej ja i otsviri ja na blok - flejta melodijata na pesnata.

  Zada~a:

  Edno cve}e {areno,

  {areno em galeno.

  Dali }e go skine{ ti,

  razmisli i ka`i mi.

 • 65

  Jozef Hajdn

  Detska simfonija

  (I stav)

  1. Koi od imitiranite zvuci vo prirodata gi prepoznava{?

  2. Imitiraj gi zvucite na pticite koi si gi prepoznal vo deloto.

  3. Napravi crte` vo koj }e ja otslika{ sodr`inata na kompozicijata.

  Zada~i:

  Jozef Hajdn (1732-1809) e avstriski kompozitor koj

  `iveel vo Viena- Avstrija.

  Napi{al golem broj kompozicii za orkestar pome|u koi i

  Detska simfonija. Vo nea pokraj instrumentite na simfo-

  niskiot orkestar, zastapeni se i detski muzi~ki instrumenti.

  Preku razigranata i vesela melodija opi{ano e proletnoto

  budewe vo prirodata. So zvukot na razli~ni instrumenti se

  imitiraat zvucite na prirodata, kako na primer: peeweto na

  slavejot, kukavicata i drugi ptici.

  Razgledajte go kratkiot noten zapis od prepoznatlivata melodija na

  Instrumentalen sostav e grupa izveduva~i na muzi~ki instrumenti.

  Orkestar e golem instrumentalen sostav od izveduva~i na razli~ni

  muzi~ki instrumenti.

  Detska simfonija

 • 66

  Kanon Medo i Med

  (po sluh)

  1. Pro~itaj go tekstot na pesnata izrazno i so jasna dikcija.

  2. Pej ja pesnata melodiski i ritmi~ki to~no i so umerena ja~ina.

  Zada~i:

 • 67

  Toma Pro{ev

  Palavko

  1. Odredi go karakterot i tempoto na kompozicijat

  2. Izraboti crte` vo koj }e go pretstavi{ osamenoto dete Palavko.

  Zada~i:

  Toma Pro{ev (1931-1996) bil eden od najplodnite make-

  donski kompozitori. Pi{uval vokalno-instrumentalni dela,

  no i muzika za deca.

  Kompozicijata Muzi~ka slikovnica e instrumentalno

  delo za piano.

  Sostavena e od {est muzi~ki piesi-prikazni:

  Na temata igri se napi{ani mnogu kompozicii vo muzi~kata literatura. Vo

  niv mnogu uspe{no se iska`uvaat radosnite, vedrite, sre}nite, no i nemirnite

  momenti na decata.

  Osamenoto dete Palavko

  Vo kompozicijata melodijata gi dolovuva ~uvstvata na osamenost i taga na

  Palavko. Negovite drugari ne gi prifa}aat negovite igri pridru`eni so mnogu

  zgodi i nezgodi. Toj ostanuva sam bez `elba za palavi igri.

  Moeto kow~e,

  Osamenoto dete Palavko,

  Taga za lastovicata,

  Proleten veter,

  Dvorec na minatoto i

  Igra vo poleto.

 • 68

  Detsko muzi~ko tvore{tvo

  Nemirko

  Eden ubav proleten den na svet do{la edena

  svetulka. U{te od prviot den bila nemirena i ja

  narekle Nemirko.

  Od den na den rastel

  i izmisluval nemirni

  igri. Tr~al, skokal i ni-

  kako ne se smiruval.

  Do{lo vreme da pojde vo u~ili{te.

  Nastavnikot gi u~el svetulkite kako da gi

  zapalat svoite sijalici. Dodeka drugite se trudele

  da nau~at, Nemirko poletal i namesto edna svet-

  nale dve sijalici. Od toj den svetel i no} i den.

  Edna no} negovite sijalici prestanale da svetat.

  Ta`en se vratil kaj svoite roditeli.

  Tie go stavile na cvetniot krevet i povikale

  lekar. Toj le`el i ta`no gi gledal svoite sestri i

  bra}a kako svetat.

  Stignal stariot do-

  ktor Svetulko i na bol-

  niot Nemirko mu rekol da

  miruva i da ne ja tro{i svetlinata koga ne treba.

  Edno utro negovite sijalici povtorno se za-

  palile. Sega sre}niot Nemirko gi palel samo no}e.

  1. Spored dadenite ilustracii napravete dramatizacija.

  2. Nemirnite igri na Nemirko iska`ete gi so ritmi~ki igri i melo-

  diski ve`bi.

  Zada~i:

 • 69

  1. Imenuvaj go instrumentot vo kompozicijata.

  2. Osmisli igra na brojalka po tvoj izbor.

  Zada~i:

  Goce Kolarovski

  Rasturena igra

  Goce Kolarovski (1959-2006) e istaknat makedonski kom-

  pozitor i dirigent.

  Vo negovoto tvore{tvo se zastapeni vokalni, vokalno -

  instrumentalni i instrumentalni dela.

  Se}avawata i do`ivuvawata od detstvoto gi preto~il vo

  kompozicijata za detski hor i piano so naslov Rasturena igra.

  Taa zapo~nuva na sred selo kade decata se sobiraat i

  igraat razni igri.

  Brojalkata Padna bomba od neboto, pa

  udari baba meca...... e tekstualna osnova na kom-

  pozicijata.

  Vo igrata nastanuva kavga i poradi toa

  decata naluteno ja napu{taat. So zvukot na

  pianoto detskite glasovi dobivaat nova into-

  nacija. Taka simboli~no e pretstaveno ubedu-

  vaweto i netrpenieto Dime da se vrati vo igra.

  No i pokraj site nastojuvawa, toj ne se

  vra}a i igrata se rastura so zborovite Ajde da

  odime doma#.

 • 70

  Da napravime priredba

  Se bli`i krajot na u~ebnata godina. Mo`ebi sakate toj moment zaed-

  ni~ki da go odbele`ite so va{ite roditeli i nastavnici. Obidete se da osmi-

  slite na~in kako toa da go napravite.

  Da se pee, sviri i da se u`iva vo veselite migovi e vistinski na~in da

  se pretstavite i zboguvate so u{te edna u~ebna godina.

  Vo priredbata sekoj treba da ima svoja uloga. Odberete gi spored va{i-

  te mo`nosti i afiniteti (`elbi).

  Napravete Muzi~ka priredba#

  Voditel (mo`e i dvajca voditeli).

  Grupa svira~i

  Grupa pea~i

  Preporaka:

  Ovaa aktivnost realizirajte ja preku ve}e izu~eni pesni.

 • Buba Mara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

  Pravilno peewe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

  Ve`bi za raspejuvawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

  Primena na tonovite SOL i MI - Muzi~ka ku}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

  Blok flejta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

  Noti i pauzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

  ^etvrtina nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

  ^etvrtina pauza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

  Polovina nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

  Polovina pauza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

  Primena na polovina pauza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

  Nota La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

  Ringe, ringe Raja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

  Xuzepe Verdi - Triumfalen mar{ od operata Aida# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

  Primena na notite SOL, MI i LA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

  Esen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

  Tempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

  Nota RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

  Nota DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

  Nota FA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

  Aleksandar Xambazov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

  Zna~jani kulturni objekti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

  Primena na tonot RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

  Primena na tonot DO vo pesni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

  Primena na tonot FA vo pesna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

  Pesni za utvrduvawe na site izu~eni tonovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

  Dinamika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

  Peewe na pesni so primena na dinamika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

  V. A. Mocart Turski mar{# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

  Peeme i svirime po noti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

  Motiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

  Mladi umetnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

  Dedo Mraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

  Primena na izu~eni tonovi vo pesni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

  P.I. ^ajkovski - Kineski tanc# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

  Sne{ko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

  Znak za povtoruvawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

  Koki~e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

  Prima i sekunda volta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

  Da se potsetime na site izu~eni noti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

  Todor Skalovski Ma~or Stanko# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

  Peeme vo pridru`ba na detski muzi~ki instrumenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

  Prodol`uvawe na notata so korona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

  Narodni pesni od tradicijata na drugi etni~ki zaednici . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

  A lai minte (Ej, visoka planino) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

  Hu, Hu, Baba Hu (Hu. Baba, Hu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

  SODR@INA

 • Antonin Dvor`ak Slovenski tanc# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

  Vozdu{no kaj~e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

  Mojata majka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

  P. I. ^ajkovski Napolitanska pesna# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

  Peeme i svirime po noti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

  Kamij Sen-Sans Mar{ na lavovite# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

  En ten tini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

  Proektna aktivnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

  Realizacija na proektnata aktivnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

  Narodno tvore{tvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

  Narodni umotvorbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

  Narodno muzi~ko tvore{tvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

  Narodni instrumenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

  Obi~ai od razli~ni krai{ta i razli~ni etni~ki zaednici vo Makedonija . .63

  Cve}e {areno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

  Jozef Hajdn Detska simfonija# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

  Kanon Medo i med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

  Toma Pro{ev Palavko# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

  Detsko muzi~ko tvore{tvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

  Goce Kolarovski Rasturena igra# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

  Da napravime priredba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70