of 142 /142
Murne'rcorr 6-5 llrtcr.. . . 67 lc Iiep.;ruor (rd llloneu. . .. .... (t9 ()llllPA v xlx llEKv .... . .. 72 I4ra,lttieltcxa()ntpir. """"72 Pcrcriltn,Dq'IrIttlr,,l-lonlrqeru . - . . 12 . ... t) -.:-. drpanrlycraouepa . .. ..... 7-5 lfl'r\j ' fyrrc', Errre,lviacne,cctt-Cattc !{t}l r,'r,:,,Jra ,,,,,',r, . 7\- lEZ7i, I lcNl:r'.lKa ollcf:i ' \L-,il li,ur1cp.---** FG (Mtiirr-(nrrcxr{ onepcKr;;;;\, .. . . s() \-Macran,tt, JIe.ruranano. fI)"lttutt ) r{=-*_:_ 3NI;AIIIIAI\,{!'''HKAXIXBEKA .... . " 82 (){re116ax. .1. IlJrpal'c. J. IJI rpayc (rl.'raI1Ir) 6AJtI]l (-KA l'ME]'llOCT . 8l UE3 - -7\4V'IVTKh )l(l'{RO'f C.PBH.IIl V XIX rr XX BIrKy q l8l i 181 . 184 . 187 y.. . 189 192 . l9.s . t97 . 200 . 203 los . 101 ,' ,..:( \l t. j [rcntrtrtt. I IoPrrra . /l()rHrlel H, Jlyvxja o;1 JIarteprt'pa BcpAx, Pxrorero 'fpar xjara 'l'py6a,1yp Alu{a . . . rJralc r.:r4r I la6yro ['yrro,<Daycl ... 6lnc, Kapltert. . Ilarttcp,Xiutagbatttttt ryr;t-Itiltit . . . . . -ll, rcrrr prrrt IIpcror llx6e.uvtrla I-;tjtleti,r t t;tt,r ll;l n h Hna 'lrrrtlrprrr.. ( )'^ll;tti 6,rt,,s:r Macra rr,lr. Kanatrepuja I)\'cI ttratta Jlc,'lrr.a ral,', I iaja utt ll1'rrrrrr. Ma1:ru [i.tr cprl'. t;r j -l tteKa Il()cllll .... Nlrrttotl JIecti,' l rrttrx;r. Ilrau C-1c:rn,tttt li,rpolqrrrr. Ktrcr Htop . . . Mvcoprc(l{. 6opuc foqYtttrl {{ajxolcxlt. Eureult.jeC)n'eltttt .. .. Ilrrxc,sa.l(alra ( Nrel.tlla. I ll(r]laHa llebLL I;l l'. i | | rpal'r. ('atu)'lrt Flex t pa l{e6xclr, flereac lt Mclltcanrit . . . . . . Ilpoxo(r.ycn, 3ast'y6n'eu y lplI HaPalluc I-o rosau, Epo c ouora cnujcra . . . . l'a:rRoj 6a.rera v Cp6lqrr -gj- Xl ,, /r.Attil( )r.rAjil rAMv3l4KA v I'vcl4f!-vfqx BEI(! . 't9'/" - 1("n*R/lcrtrtxa netopx4Da.lraxrrpjcr.Qoponwl) t'lrBfuY\p!etg!-$s,++" / \ r-ii.rrlAlr:-s!r:1:j:Yt!ila:l+- I ' i tlai^rr'c-''lr-. U j! g,{,,tvlMrc, Y qElul(ol A , i' " cn,,',n,,u.Ag,'rxri (f,4 PONfn H-fI43Atrt ApVfr IIOIIOBHIIEXIX I]lrKA " " " l0l t, / Bpartc. (rpartx. Bp1'rnep, Mattep,Bt';rQ' Percp ii/\,/' cl{AFtAi4l"tAllcKl4 KoMno3l'{'roPl4 . .. . 106 fpxr, L'r6cnnjvc ..rl'.t t";., .. LUflAllC-l(A My3l4KA ' 9E . . " t\ A-rrrierlrc, fpana4oc, f]e Oan'a /4-':\. /' ,. '1., | /Mnplrotzot-tn3AM . . .!'. lloli ll *) ii, V ,1e6u't. Pase;r \'--'r' il ,ir j il TIEIIIKAMy3HKAIIAnoqETKvxxBEKA ..... 113 \.. ' ,!/ Honar. Cyx,.latra.rex \/ \=rtfrtl Nlv3l4l(AXXllllKA """" lls 1,F t p t u uut x u. JJJ r payc, X xsr'Ierrlt I, Oprlr.llJeH6ept, tyTa1r, t nprr.,,'4,'J.r,. I I I(,cfitKuBlttr, lipltl II EAIIIj'II,I l.{errN6, Kone.tuja . . . . . . A4av, Xtccla Xpucr xh. Oxpnrcxa reretula 9;rjxoucxrt. Jla6yloso jcrcP,' llluelrYrlrtx . " . ( rnas4!!!!i.[-{'ap.ulxul -. -- I lcl pvlllxa flocnchen'e nPo;lelta - ilpoxo{rjen. [irty,tltx ctrH . . . ['oltccr x Jylltjl MIl( JlllH nllF.l/(0fE JIEI(C:IIKOH MY3}II]KIIX I':]PA3A JItn ep;r r1 p:r 232 ED 239 210 211 213 246 . 249 251 252 253 254 256 /)/ 251 258 258 259 26l 2lt 5 2E9 t21 I () I'l l:. ))l @i '){r . 169 I il tl it lt tl tl It tl ilt tl I-rrvx.Op{rej rr Iivplulur<a M(ruaf r. 9apo6xa {tp1',ra (l)lrrarp(, B:i xctltt46;r f5q1'B{rr, -Jig 1,'r{1s.)l' 1r!r.t llo 'J'ro t/4 111 t19 l , / l',',, uurl.' <'uB rL'r,cK,r 6cp6ep Hrr

Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Embed Size (px)

Text of Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Page 1: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Murne'rcorr 6-5

l l r t c r . . . . 6 7l c

Iiep.;ruor (rd

l l l o n e u . . . . . . . . ( t 9

( ) l l l l P A v x l x l l E K v . . . . . . . 7 2I 4 r a , l t t i e l t c x a ( ) n t p i r . " " " " 7 2

Pcrcr i l tn,Dq' I r I t t l r , , l - lonl rqeru . - . . 12. . . . t )

- . : - . d r p a n r l y c r a o u e p a . . . . . . . . 7 - 5

lfl'r\j '

fyrrc', Errre, lviacne, cctt-Cattc

! { t } l r , ' r , : , , J ra , , , , , ' , r , . 7 \ -lEZ7i , I lcNl : r ' . lKa ol lc f : i '\L-,il li,ur1cp. ---**

FG (Mtiirr-(nrrcxr{ onepcKr;;;;\, .. . . s()\ -Macran, t t , J Ie . ru ranano. f I ) " l t tu t t )r{=-*_:_

3 N I ; A I I I I A I \ , { ! ' ' ' H K A X I X B E K A . . . . . " 8 2(){re116ax. .1. I lJrpal 'c. J. IJI rpayc (r l . ' raI1Ir)

6AJtI] l (-KA l 'ME]' l lOCT . 8l

UE3

- -7\4V'IVTKh )l(l '{RO'f C.PBH.IIl V XIX rr XX BIrKyq

l 8 l i1 8 1

. 1 8 4

. 187 y..

. 1 8 9192

. l 9 . s

. t97

. 200

. 203l o s

. 101 ,',..:(

\ lt .

j

[ rcn t r t r t t . I IoPr r ra .

/ l()rHrlel H, Jlyvxja o;1 JIarteprt'pa

BcpAx, Pxrorero'fpar

xjara'l'py6a,1yp

Alu{a . . .rJralc r.:r4rI la6yro

[ ' y r r o , < D a y c l . . .6 lnc, Kapl ter t . .I lar t tcp, Xiutagbatt t t t t ryr ; t - I t i l t i t . . . . .

- l l , r c r r r p r r r tI I pc ro r l l x6e .uv t r l a

I - ; t j t l e t i , r t t ; t t , r

l l ; l n h Hna' l r r r t l r p r r r . .

( ) ' ^ l l ; t t i 6 , r t , , s : r

Macra r r , l r . Kanat repu ja I ) \ ' c I t t ra t ta

J l c , ' l r r . a r a l , ' , I i a j a u t t

l l 1 ' r r r r r r . M a 1 : r u [ i . t r c p r l ' . t ; r j- l

tteKa

I l ( ) c l l l l . . . .

N l r r t t o t l J I e c t i , '

l r r t t r x ; r . I l r a u C - 1 c : r n , t t t t

l i , r p o l q r r r r . K t r c r H t o p . . .

Mvcoprc( l { . 6opuc foqYt t t r l{ { a j x o l c x l t . E u r e u l t . j e C ) n ' e l t t t t . . . .

I l r r x c , s a . l ( a l r a( N r e l . t l l a . I l l ( r ] l a H a l l e b L L I ; l

l ' . i | | rpa l ' r . ( 'a tu ) ' l r t

F lex t pa

l{e6xclr, f lereac lt Mclltcanrit . . . . . .

I lpoxo(r.ycn, 3ast'y6n'eu y lplI HaPalluc

I -o rosau, Epo c ouora cnu jc ra . . . .

l 'a:rRoj 6a.rera v Cp6lqrr -gj- Xl

,, /r.Attil( )r.rAjil rA Mv3l4KA v I'vcl4f!-vfqx BEI(! . 't9'/"-

1("n*R/ lcr t r txa netopx4Da. l raxrrp jcr .Qoponwl)

t'lrBfu Y\p!etg!-$s,++"/ \ r-ii.rrlAlr:-s!r:1:j:Yt!ila:l+-I ' i

tlai^rr'c-'' lr-.

U j! g,{,,tvlMrc, Y qElul(ol A ,i ' " cn, , ' ,n , ,u.Ag, ' rxr i ( f ,4

PONfn H-fI43Atrt ApVfr IIOIIOBHIIE XIX I] lrKA " " " l0lt ,

/ Bpartc. ( rpartx. Bp1'rnep, Mattep, Bt ' ; rQ' Percp

i i / \,/ ' cl{AFtAi4l"tAllcKl4 KoMno3l'{ 'roPl4 . .. . 106fpxr , L ' r6cnnjvc

. . r l ' . t t " ; . , . . LUf lAl lC- l (A My3l4KA ' 9E

. . " t\ A-rrrierlrc, fpana4oc, f]e Oan'a /4-':\.

/ ' , . '1. ,

| /Mnplrotzot- tn3AM . . . ! ' . l lo l i

ll *) ii, V ,1e6u't. Pase;r \'--'r'

i l , i r j i l T I E I I I K A M y 3 H K A I I A n o q E T K v x x B E K A . . . . . 1 1 3\ . .

' , ! / Honar. Cyx, . lat ra.rex\ /

\= r t f r t l N lv3 l4 l (AXXl l l lKA " " " " l l s

1,F t p t u u ut x u. JJJ r payc, X xsr'Ierrlt I, Oprlr. llJeH6ept, tyTa1r,

t nprr . , , '4 , 'J . r , . I I I ( ,c f i tKuBl t t r , l ip l t l I I

EAIIIj'II,I

l.{errN6, Kone.tuja . . . . . .

A4av, Xtccla

Xpucr xh. Oxpnrcxa reretula

9 ; r j xoucx r t . J l a6y loso j c r cP , '

l l luel rYr l r tx . " .( rnas4!!!!i.[-{'ap.ulxul -.--

I lc l pv l l lxa

flocnchen'e nPo;lelta-

ilpoxo{rjen. [irty,tltx ctrH . . .

['oltccr x Jylltjl

M I l ( J l l l H n l l F . l / ( 0 f E

JIEI(C:I IKOH MY3}I I ]KI IX I ' : ]PA3A

J I t n ep ; r r 1 p : r

232

ED239210211213246

. 249

251252253254256/ ) /2512582 5 8259

2 6 l

2lt 5

2E9

t21

I() I'l l:. ))l

@i '){r

. 1 6 9

Iilt litl tt lt l

Ittliltt l

I-rrvx. Op{rej rr Iivplulur<a

M(ruaf r . 9apo6xa { tp1' , ra(l) lrrarp(, B:i xctltt46;r

f5q1'B{rr,-J ig 1 , ' r {1s . ) l ' 1 r ! r . t l l o

'J'rot / 41 1 1t19

l

, / l ' , ' , , uur l . ' < 'uB rL ' r ,cK,r 6cp6ep Hrr

Page 2: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

fIOCTAHAK MY3I{KE

HTaH,e nocTaHKa My3HKe OAaBHO 3aI {HMa HayqHHKe H

HcrpaxuBaqe. f lpoHala3HnH cy pa3rroBpcHe oAroBope H

ooJa[IH,eE,a Ha oBo nfiTatbe, aIIv ce oHa Mofy cMaTpaTH BHU]e

IInOAOM Ma[rTe HerO lrayqHHM pa3MaTparbeM KoHKpeTHr{x no-

AaraKa. Cpeguuol,r nporrrJror rexa jaerajy ce r{eKe oe6unHnjereopr.rje 3acHoBar{e rla qH}L,eHHrIaMa, arw HH oHe He AoHoceKOMIJIeTaH OATOBOp I{a OBO IIHTaEe.

3a nocrauax u pa:eoj My3HKe Kao yMerrrocru :uavajrro jc ro

Aa My3HKa penarr{BHo paHo uocraje o6jercr yMerHur{Kor crRapa-rra H npHKa:yje cuNulneHo rroBeKono Hacrojame ga nolrohy me4e.ryje Ha cnoJbHH cuer. l lpernocraBJr,a ce Aa My3r4ra H Hrpawuajy:ajegHuvxo flopexno. V crnapu, 6nrlro je ro 4a My3uxaHacraje y KoJreKTr{By u 3a KoJreKTr.rB u 6utto ga nojegunau rreBaLUIH t4lpa, TO y CyU_tTHr{U He MeILa MI{OrO Hr{TeI,I3HTCT AOXHBJba-ja xog cnyuaoua u fneAaoua.

Page 3: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

My3 I,I r{A fI I'BO I; LITI{E A PyIXTBEFI E 3A JEAH r.t U E

f i l r5 'r l rul l npno6rrr l re ApyrxrBetrc :ajc4l luqc I rcMa 3Barn{q-\- / Hux noAaraKa. Hayvtruqu xojr ce 6ase oeov BpcroN{HcrpaxHBarla o6pahajy cc Kor\tnaparHuroj My3Hl(onorrrjn, xo-ja cc garrac aoBe efnHo.u)'surco,tozuja. Kao rreonxoAHo cpeAcrBonprr lrcrpaxnBarby, rrayqrrHur{ cy KopHcrnnu $onorpa$ (Eau-cor{oB npor{aJla3aK, 1877), xoju je ycaBprxaBan eM npepacrao }rllzrrrrcro$orr. Pc:yrrarlr rHX rrcrpaxi.rBarba Nrofy cc cr\larparr{foToBo cacBr{M [o)/3Aat{t{tvr. !o rlnx ce AoJIa3r,r ar{anrr3oNl l\,ry-3rrqKof xr{nora, r ta cy r . rN{ r { Nry3r{qKe N{arr r {Oecrar lu jc ncorra

cli l lqrrc. I{l lrxoa traqrrlt )t iHlloTa Bcor\{a i lwLru i la xfiBo'f )/ IIpuo-

6l r r r ro j Apyrr r rBcrro l ra jc l r t t , rurr . na ce l ta ocuouv npovqauarr ,a

I\,ty3i{ tl KOr )Iil{ lloTa AON{ OpOAa qliux flJlcl\{ell a Iu o;{{e f O l}oplll ' l{ H

o rrajparrajeM N{y3Hr{r(oN{ r{3pax(aBarby npno6uruor- qoBcr(a.

My:nxa je og1'ncx 6una je4rra oA ocr{oBrrHX AyxoBr{r rx r ro-

rpe6a rroueKa, rojorvr je olr ltcxa'ruoao ceoja oceharla tr pa3N{r{-

ulJT)arr'a. calanru Tr4r{ oHa uy jc onaxruaBaJla r{ yncrlLUaBaIa cBe

),r(H Borr{c aKTr{ BItocrr,r. My:r.txa rrpHN.{r,rrnBl ur x r{apoAa ye: no je

rroBe3ar{a ca paArrHN{ rrpouecr,rMa rr MarnJoru, xoja je 6uta uta-vajau ere l rerr r H,r lxoBor x t { lora. Cne npnpo4nc nojaue npu-

NIHT r4Bt trl r{apoAr.r cy ilpKnLictrBanH H aTrr pr.I poAlJ H N,r c}r JI aMa,

xoje cy y r roqerKy x ' feru.4a oao6pono;L,e, a or{Aa Aa nx l ror-qurre ce6u. Tou npuruKoM cy Bp[rerrr{ ogpefeuH puryanrr xoju

cy [o/]pa3yMeBar'r]r necMy H Hrpy. f lecr'rov cy rrpn3rrBalrrr oHoLU'l 'o XeIc Aa HM ce AOTO.qU: KHIUy, ,|IenO Bpel\{C ll j ln yCIIex ygory. V rnu uarnjcxr.rrv{ puryannva uocrojao jc cx-uag urlrelypeqH H rosa. Menognja je yoer 6ura ua ucro j BrrcHHH, Maroro6l lua, AaHaMHrr I (H paBHIr , BeoMa jegnocraurra, a I roHaBJr,aJracc 6ecxorraqrro. f lecvc cy 6ure oApa3 cBaKoAl{eBrror xHBora, a

)r 3aBHcHocrH oA Tofa xoju cy cefMer{T qoBeKOl}of xinlrora npa-Tr{nc, ncrurlc cy cc rra: f lecNrc xoje cy rrparHJIc pa/I, ycnauatrr(e H:a6anue necMc xoje cy cc H3noAHJrc y3 r,rlpy. My:nr<a je rroBe3u-BaJIa peq, I l lpy H lv l l4 luul(y, a H3l ]OAI, I la ce KOJIeKTHBIIO.

,{art,nu pa:nojeu ApyrxrBa H r{a[cr]H cy ce N{erbanu. ra cy'I 'aKo rracraJrc KorrcKTr.rBHe rrecMe rr Hfpe, xoje ce pa3nnr.iyjy oAoHL{x Be3ar{HX 3a paA w varwjy. To cy l l lpcxe rccMe, y npaloMcMncny pevn. Prlralr ol|HX nccaNia ycnotsrbeH .;c noxpclou rcojunpeAcraBr'r,a 4eo o4pcllerror pa;1rror npoueca. My:uxa t HX neca-

2

Ma HI\{a pHTI\{}.IqKe H ,rIr{t{ar\lHrrr(e ti lr jarrce. o6rrrrr lrcnoAuja ceur . rpr t , r r r ro hc ! AtJ l ,c t r r patnoj l 'A()ncrr r nojarr , r recrsur lc . Haj-crapr.rja recrBr{ua rcojl ce Koplcrll;ra jccre nerrrorrcKa recrBprla.

V l ry : r rqu npno6nrrre r l r jcArruqe : r ravaj r r l , ) ,J . rot y cy r rNla l r r rI{r{crp)/N{e}{Tn. O:uw cy Hluant{ IIHIUecrpyKy npnMerry )/ cBaKo-

ArreBr{oM xrtsory - xopnuhernr c)/ f lpn parr{r{Nr rroxoAnNra, 3aHrpy, npnnuxou varujcrux o6pc4a u gp. [Iprr.r Hrrcrpyr\{cr{Tn6ltnr cy zllac H p.t,tie . Kautlrjc je l,aapan e A,ratta o Attat{ 3ar\rctIJe-rro pyKat\{a o Hct(rr rrpcAN.reT }r.'rr{ Ilpc]Ir\{ct'oN{ o npcnNrc-l-. TaI\c) c\/Iracra,Te )rqapa.bKc. O.t( lt,) 'naqtiux nncrpYN{erra'rrr rtrjrrpe Jc no-crojar:r ncr(a Bpcl'a (t.,tct.1'tut', rtoja jc Itit;vcurhe npaBJLcrra o;r rp-cxc. Bpever{or\r c)/ ycaBprlalranr{ ct}H Hllcrpylrcrrrr{ : \ 'Aapalr,ncc_v o6oralicHe 6.tt6tt 'e ou.rrtt, rrcrioNr Ilpcrotu xc'u-totltorru, a 1' Atltprr-qrr cc rrojanr.rra npe'reqa ilauoec ,lr lr),rn. Hajrtacrttr. jc c)' rrite rlrJrlXii{ qal{H HrlcTpyr\{Cl IT 11. t I l u t l) L'. t a p rl t c V .1 ttt P c .

N{}/3I,TqKA K}/JITYPA CTAI)Of BBKA

| lp" r rc fo r r ro 6uro ru l i r KaxcNro o v1 ' rnur io j r i ) , i l rynu cra-I l pn r r r cTo r r r rnx r rapoaa , r \ r op i rN to r t a j npc r ro . , l r Jv l l l r r nn r , c rn r -

uy Aa ce y oBor\ { pa:4o6-ruy jau,a nornyHo rrona coquja l r racrpyr{rypa. Haulre , pctr Je o 3cMJrraMa 6rlrNer rr AaJrJer I,{cro-xa: ErHnry,l4uytt1x, Kuun, Meconorauulu u flatecrurru. VoRHrvr 3€rr {JrraMa BJiaaa po6oEnacr{ i lq l (H npyuT8errr { nopc} l i rK,cucreN{ KoJLr cc Beorua pa3nlrK)!e oA cl4creMa npuo6nrrrc 4py-rurBcr'rc :ajeArrHue. CBe ose ApxaBe xoje lrvajy po6oBJracrJHq-

Kt{ trpyui13gli l.I nopcaal( urrtail ' H 1\{ltofo noAHpril lx l-a.lara. To

Jc pa3),N.{n,uuo jep nM cc norq} 'aapajy w ycnoBLr, NHBora. 36or1'ofa N,rofy Aur.ce fipr{N{erc cpoAr{e nojiruc, a ro or'rorvhyje Aa cel lal lpal lH aHaJlU3a I\{y3}l t IKor XI{BOTa oBHX I lapoAa.

Ca noAe loNl l {p121111 '1 ro l la I (J lace y N ' l } /3HI l l l . ie c ruopcr r . j . lrrrrre ! i , My3Hr(o ABop-a, H r\1\,3r{r(c rrraca. My:l{Ka j{uopa lcr 'rrrrr ir

nnaAapa r{ rberoDc rroA}'xBalc rrplr qeN{y ao6rUa oCrclexjc ulala

r r c ,qa t ] tba , t t tTo AoBo,qr { Ao c - l -Bapa lba pa3IHr rH l r r r xH l r r r r r r io jc

cv N{rrofo 3acryrr i lne. O v1. ' : tnuu rux crojena HMar\ro no}'3](arrur-

. je nogarxe , mro jc pa3yMn,hL lo , Jcp je ra KJ Iaca 6u , r ra 1 , rvorvh-

r rocTr . r / Ia y r (pauJaBa rpo6t I t t r Ie pa3 l i l4M I IuKoI ] l i l rNr , r l cJ I t IN la r ta

r<o j rva cy N, ro f ; re l la cc I ln l l c l )a :J I {c N, ty3r {qKe N{ i ' r t t l r l r cc I aurUc.

Page 4: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

.

!l),1{qapa 6uo je rorrHrcr Aa-y c1141p4rru Qapaotrouuru po!a-ur{rua. 3na,ut cv 3a BeJIHKM HIICTDVIUCIIATA: \ ' .TIADAJbKC. qC.

_ :==. ' _: l__::__-

rDTaJT,Kc TI4na Kacrarr ,c ia. na: i lc d lnv lc u rnr '5C xoic cv Yno. _ . * L

TpeOJba BaIIll I1p!!*qOJlU{N{ noXOAI'IN{a, a OA XIIqa}l H x l{l'lcTpytvle-

fiara - xapQg u t(nrp_e. floce6r{y na)xlt y npr.IDnaqe xnApayJlrrqI{e

llrLrbc, NJA KOJHX Je BOAa crBapana npHTIICaK no'tpeoaH 3a-

noTIrcKtrRatlre na',L'r.yx{l y ugBH-. r l l rcTp)/McrrTi l c) ' r trpa. ' l t f BaxHY

),nofy y ABopcKoru xHBo'fy u BepcKHr\.r oopeAr.Ir{a anrt H y cBaKH-

A S I I I L e M x l l B O T ) ' . n a o c l l o B y O p o l a x l l U a I t n o O p o l ) ' r o I J o B ?Aaurn,eu xirs-TllFfa ocr{oBy 6p.ja xuua rr no 6pojy rolroBaF(OJe Cy OBl.{ HrrCTpVMer{TH rUOfjrlr tIpOH3BeCTH, flpCT[OCTaBJba ce

ryprroN{ rroJbv, crapH E.rnnar je 4oxnneo nportrjar_y_M9rLle!I{__

fi HayKe . tvly3HKa le ulrana 3Haqajrry ynofy, a yr'tcA loJear.rr{r{x,_--:_---*

Aa c\, 3rrarrH 3a n(ttu-tamor(K)' xccmsurl-l' - (necTBHua oA neT To--"_-_

HOBa r{3Nreliy Kotr.{x ce ItaJIa3e caMo uejlr.r CTeI]eHI.{). Kao V 3a xpo-

t nui c x 1' .n e c ile u q 1, - (necrBHr{a cacra Bjr,er Ia oI rloJlycre ncHa).

Cynporrro roMe, BeoMa cy perKe cJIHKe nacrnpa KoJH cBuparrer(H rrapoAr{r.{ r{r{crpyrucrrr. Ha Kpajy, noy3AaHo ce ruoxe pehHga je vy:uxa rrapoAa 6nna y recHoj Bc3r{ ca paAlrr{r\r rrpouecr.r-Ma, a Aa ce t{ajqeuhc janma }, Be3H ca pcvjy H [oKperoM.

Ef14NAT

Toxov cBor pa3BoJa, KaKo ua rroJrHTHqKoru raKo H Ha Kyn-

Ceupuuutlu tru tut.lmu - E:uuatu g4Ieg ti uuu - HarrrrK Hlr nrrapy. .H............-.....--

KHHA

KuHe uy:ura je urpana 3Ha-

KoJ pa3Bl{eHgqlu {rrHgcKe My3HKe, KaO H o cpOIHocrH KnHecKe^uJ pdrH_llerigqlH IrrHlCKe My3HKe, KaO H O CpO.qHoCTH Krr

My3HKe ca rpr{KoM.--:-

I{y3HKa Ce Aenwra Hapa3nr.{x

Lgupav Ha KuHecKoIr JtcuqaHotv uHCFlyMeHu-ly _ KuHl

o r{HcrpyMeHTanHo| rrnrr

^: cacr4B+-gt-1 .%_ejnuLe!9pE4-I4o_ml!te*qq-XB1lq4ce.yj4p44a_ jiexr{Lqr{.

.,f_{/l__tll:ri_[

l leHraroucxa JIecTBHTIa je 6ula H3pa3HTo 3acTyrr,rberjzt r{ v

Page 5: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

WHNIjJA ,, ',J' iana jacuo o4pefcrra rpattrtua rt:ucby up-

ffi-.ttoun cnr"p"n, a cBsroBIIe paza (y16y!elrocr)' 9yuetut ur-* . ; : ' . r : : : : : : : : : : , : ; , ; ; ; : : ; ; ; ; ; , : ; ; ; . i - ; ;?; ;rm@ra ,u,ocra orrul{pllo roBoplt o-Pi:IgIxI

crynJbgHa'

ina ce n 3a I\{y3HKy rrapoaa r<oja ce H3B'AHJIa Ila MIlorHN'l HIt-

crpyrueHTtl\ta n 6ula nparehll Aeo npllpcA6tr oApxaraltl{x Ita

1,n,ru". [4runjuu cy uN{aJIl{ 6orar lt l lcrp)'rlcIITl pt U : .pa3l IC Bp--

Lrc 6V6 t !6out n r tajuonYraP-

rTrdrr-ic 6tro xtt.{attl{ HI{crpyMclTr Butn' (U ';}/"1."- Ll } t ', '(q Lt/"t "- Lt ).iril,{..i")-l'lilr.ur{ J J t t .

NAJIECTHHA

My:ltxa je Jeupejrrua 6tl la crpacr' Penltrt l ja nrt trttte Ao:Po-:

-rrri.rBaJI& lI3paxiauatbe y rHxogHoi yNlerrtocrll. na c)' Nly:l ' lxa lt

' N4Y:rrxa jc r rYi tL j -a cntuKBg

TrrqKLr KapaF(rep;y3 fy3ll l jg re!4l9 tr IIf -

t rffi rrra,rHlr cacTa BI{ xoj lt c1, o 61'x latzrllt

BerruIKIl 6poj ruy:r'rvapa. Menoanje cy 6ule rpa\ettc na ueutua-

{!9!!'4":Y-u-oHul lu . \ ' UpKBcHoJ I \ I y3hut4 JU ur rJ rc r nLr39 'a ' - '11111 ' * - l j : '-

p i c tt o u z o p yigygya e aa ft a 49j !- !. . o 9t"l a n o )-!gI 3y e lll:Il qyxneHoj Iuy3HuH j . 6 , tnu

"" tunnytu tq^ . !oHultu. \/ upxscHoj r\ry3nuH jc 6rua HcISKHJra rgHIx3Iq

-

%. Xop i c no t tau , r , ao uc t y n i t p r l l J ) ' co -r racTyna lby neBaqa H : r r

J.rHcre t.{J]]{ caMo 3aBpml{l l l lco.

N'TECONOTAMUJA

Meconorarrlllja jc :a1':uMaJIa BeJIIIKH npocrop r'rsn'refy pc-

ra Trtrap u Ey$Par. '

K.r iu ie 6Ho seolra p,f i&u-alr . Myrl l t tapl l c) '6nlu npo(lecl to-

ffi-,-t O1-;tlrr.Ao noraraxa o r'ly:rtqxoNl xnBory y Y:9ono-

ru9l llllyo. )II@ 1ffi9!J ntg e IrL!4\ t'e'ta rrnut@ Mi '3s*n' i cY HNIanH 6Poiue n Pa-

3HoBpcr re I I I l c rpy l \ {c l l rc : Yc" tp rar )Kc ' 3Bct lKe, pa3 l l c 6y6 lbc l - le ' a

oi l AyBaqI( l lx: pofoBe, Ayl-yn,acre QnayTc, nrlpc Hlopq'e'

I\,{Y3I4IIKA KYJITYPA TPqKE

O uy:nvxoj Kynrypr{ fpure ce Moxc r.o'op'r, 3r{arrro Br{uleI Icro o r \ ry3HrIH crapHX UHBHnH3aUuja, jcp o rpvxoj r r ) ,3HUr4uruaMo Aa;rcr(o noy:Aarilr je noaarKe xoju ce rra;ra3e y 6pojrrnucaqyBar{r.{ru pacnpaBaMa t}rrno:o$a H Teoperrrrapa, a y3 -ro H6 p oj H u v Jr H r( o B rr H M H K rr, H x e B r{}r N{ nerr H M a.

V jaet lo t r xr rBory rpqKa ru) ,3nr(a jc uruala :Havajr ry ynory.Hrje uorra aa npofe lrujegua r.rannsecrarg,tja a ga rHjc 6unanponpahcrra r r r l ' 1"nnnt . \ / aacnNrar ly or \ l r ra i {nHe Nry3HKir jc Nma-ra tsuarro MCcro. Cuaxr oMJraAHrrau jc vropao Aa currpa 6ap jc_I laH nrrcrpyMerrr , A y nojcArur lM rpaAoBr{N{a cnn l .pafanu cyN{opaJrr{ aa rreuajy y xopy. fpur<n $Hno:o4 l l laron je rono;-l.ro.,,lflmo je y clptcaeu 6o.oa il,y3uKo, 6oma he 6uu1u u gpvcelo.<,Ono 4oxa':1,je l la r\{y3uKa nuje 6una cly-rajuocr, neh jc rrropala/(a cjjv)itt ycatsl)uaBarbl, A),xoBIIOr )l(LtBOTa qoBeKa.

I - , ranrru u r ra jnony,raprr r r j r r nrrcrpyMcrnH cy 6nl l r : . : tL tpu, KLt_mapa u aItoc. I lupa w liut.apa cy xnqarrrl urlcrpyr\.{ern.H. pcro_rra l r rHa KvrHJa Kor nI {pe 6 l r la je or KoprbaqHHe xope, a r (o l ]F(HTape o! Aplcra. V Arrlrur jc yvcme lupe 6u,ro o6ane:lro sactse oN{raArzHqe. Aynoc je Aynaqxx HrrcrpyMcrrr r { cN{arpa cefipercqoru AaHaIrIIbe o6oe. CavnM THr\{ turo cy 3nzlnil 3a oBcll l{c'rpyN{eHTe I' l l l ITo c}r ollLt y H3Becnor!{ cN{Hcny npcAcraBr,a,'r14Kynr y qHTaBOr\r rpouecy Bacr l , r rarba, nocro ja ln cy r r onpc_!etttr o6lurltr N{),3Hrlr.{ palla. V o6,rnxe N,r}/3r.{ rlHpa rsa crnaAaJ},Kumapoqujo - neBaq netsa H ce6e nparn na KHTapt4, u. ayttoguja- jeAau neBa a Apyrn fa r rparu Ha aynocy. My:nqnpan e r raaynocy - coJrHcrr.lqKo HHcrpyMeHTzL[Ho My3r.tunparbe _ 6Hno jcAaJreKo Buluc uetr ,er lo Hefo cBnparbe r ra Krrrapu. HacynporroMe, KHrapo4nja xao o6nxr My3r{r luparba luta jc nonyrap_rrr j l r r<oa urHpoKHX cro jc l ra ruapoAa.

V VI eexy npe rr.e. jan.n a ce rparegxja Kao KrLr{xcBrro_},rucr_I I l r r r (A Sopva . 3 r raua j r r y yno rv y u :ao l l c r l y rpa re t t r j c u l r r ro . j exop. Tpareguja ce uiborlrna ), no3opuury r.ioje jc rr:rrella,roolJit l(o: I.{c[peA no3oprll lue cc I{iLrIa3HO OI(p}/fnH aco xojtr cc ]BaoopKecrap (Aarrac r ra3r . lB :a uehu HHCTpyMeHTaluu cac-rat ) r rat<or,rc jc crajao xop: no3oprrnua 6e: 3aBece cra;afla Jc u3a opKe_cll)a ot(peHyra r:rcAaouwua w avdxrrearpalHo nope!ar{ur\1 pe-lloBHr\{a KatnerrHx r(rrvrra. Xop rruje Hr{ao crarrarr 6poj ner]arrit u

I 8 o 1 r , r x p o t r r c r ( ) l ) H l r ' ^ t \ r r K c

Page 6: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Ctti ap u -M J,3 uq rcu u uc Fip 1ti1s 11til u

Pu.uct;u (t1'rlutru

fpurcu avnoc

fput;u t<uEiupu

/Fl. l-

Kurrccxu xutt

t,f r:Lil

C ta a p 0 c euila uic x u x aP Qa

14trlu.jtxa euna

Hacrynao je y vellyuuHoBHMa. flojaua rpareguje jc :HavajnaIre caMo y pa:aojy rpqxe Kynrype, Hefo H y parnojy urruuo.qoBeqarrcrBa. Fbeu cHHKperHqKH KapaKTep _ yjeafirlasatleToHa perrn H rnyMe altahe yrnrraj ua parooj .n"unr* o6lnra y,uurasoj Enponu.

Ccupauuqa tra rupu, a),ttoc),u quu.ttJtoc.t, - I-puriu

MY3HKA Y PI{MY

V ApyrurseHoM xHBory Purrla ruy3}{r(a je llrpa,ra ruauajuvynory u uuja 6ula npnouneruja ABopa eeh yuerno", nr*n.llpnvapuo uecro je Hr\Iao ay,,toc,a oHAa Kumapo. gecra cv 6lrlarocTOBaH,a rpqKHx yMeTHHKa r.t 3a rr,Hx je tn'ff ialo ,rr^no ,rr_TcpecoBalbe. EorararuN cy HManu cnoje xyhHe oprcecrpe, rojecy caqurtaBanu po6onu. I,IHcrpyveHTc H Ha.{l,tH My3Hr_(uparbanpey3enr.{ cy on fprca, c rr.tM rrrro ce rbnxoBa rvry3uKa Aenurvlur{_r{o pa3nr.{Kogara. pHI\,rJbaHr.r cy 6unu parntrqxu uapo.[, a To lsycnoBHno ynorpe6y H ycaBpuaBaFbe AyBar{KHx Ht{crpyMer{ara,napoqr.rro JrHr\{errHx - po1a u my6e.

t : 'L,." .tt-,L/ht b,ti- ' 1,. n' "),(L ' J

- 1^1J'l tt '

( ) r ' 1 L l ; ' ' ^' . t - , . , L ' r , .

, 1 , " / ) - t - u J , - v " 't - t i

Page 7: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

i,or(,," , ' .Ly\t-t^i

N{y3fiqKA

; L : ^ ' i )

TJa My3',{r(y *rnrro$'".'o**.rGH6'. fffi:"i rinu ' | :'LI I noj a sa x p u urha l tcrna.,[,oraAarulLe peaJl HcrH q lio rJ]cJIa lr,c

ria cBeT H xHBoT 3aMeHHJrO Je OApHUalLe OA Cllera 3cMaJbcKof .

XpnurhaHcrno je apyraunje npuxa3uBarlo r{oBeKa H H,efoBe

npo6,teve, a ro je npoMeHr.rno reMaruKy y cBHN{ yMerr{ocrnMa,

rra v y My3HrIr.r.

f locle pacrlaAarla Pnucxor uapcrBa, nocreAlLe ApxaBc po-

6os-r tacrrH.{xof rn[a, jaen'a ce HoBa ApytxrBetro-eKot IoN{cKa

{lopuaquja - $eyAalnrau. {DeyAarr43aM Kao ApytxrBel{o ype-

lcrr,e jour uNure jc norerllrupao KJIacHe pa3nnKc. Ojavao je yru-

uaj upxuc, xo ja novut t e aa parnrr ja cnojy yNIerHocr 14 cBoJc

o6nuxe My3nur{parLa. IJ,pxeeHa r',ry:uxa je 6ula ncrnyquBo JeA-HOIJIaCHa, a IUOf, . IO Ce fOBOpHTt{ CaN,tO O AOKaJII ION{ I {aqHIIy

n:nolelra. f locrojara cy ABa I{At{HHa ncBarr,a: ucaJr^togu,ilto (y

r(oNrc AoMHrrHla peq ltaA ltcloAltjou) u ,ttt ' ttut.^te44utttto (y xolte

AoMHr rnpa ivreloguja uaA pevnlta).

f l lupene xpnurhaHcrBa tlo cBHM eBpolrcKHM 3eMJbaMa [t FLe-

ror y ' rNr la j Ha pa:noj My3uunpar la AoBeJI I4 cy Ao peaxuujc

rlpr{Be.

llpnr'aajyhu xpuurhaucrBo cBaKr.{ IIapoA je yneo HauHoHaJ]-He eJrrel.ieHTey cuoje o6pege, je:ux r.t My3r{Ky u l{aqr{ollanu3oBao

Je y H3BecHoM cMr.{cJry repy. To je 4oncro Ao yHolxeba cyBI{Iue

JIrrr{I{I{.x qpra nojegnHor rpaja. HacynpolroMe. I{pKBa je Ne-

,rela caojy yMerHocr r.r ceoj Haquu neBarba, je4uHcrtett 3a cBe

I{apoAe. Pear<quja upKBe ce orJIclIaJIa y roMe uro je noqela aK-qnja npevaruhaearba HaneBa oA cBrlx yr4ud-4. lenrlKof H ne-JrHKarrror nocra r rpHxBar 'o . .@,or no-

c'rojehllx HancBa oga6pao je olre :a xojelec'r,rarpao a"a cy uaj-

uncrn ju x uaj , rcnru l l , xo ju cc Mory oApxart r xao rpaju l t

tspcAHocr y upKBerror \ l 6oroclyxer ly , . l l re11rur lx jc cruonl to

:gap_Ay qpI(BeHH" rt,"eBa oulpopslt su5,j e r o n e-narr_e- 4q6 ralg rrg:ylf e! 9 a t). pttjStitfg--teg o ryg H nl t l p e ? o p u - -jartcrcq-rcopu4._Ilecrsuue xoje cy ce ynorpe6masare y cpcAu,rstu .' <...-_________

I lcKy bHne cy raKo3Balrery a l lo_c,4-ne cy

rurtnuc-gop_ira,,_dli.yart:f.grygA:lg-yntuxco,'tuc1uit'xu.

l 0

PA3BOJ HOTHOT NHCMA

Pa:noj HorHor nncMa noqHH,e y cpeArr,eu rery. flo yrneAiHa HcKycrBa crape l-pvxe xoponolaje Aasao HeKe 3HaKe.uH3a_rseM H cnyrxrarr,eM pyxy, rxro je ruavulo Aa ce MenoAuja xpe_fie Hasilrue HnH HaHHlKe. flpnN 3HarIH cy 6unw u*rranar, *oj"cy 3HarrHnH noAu3alr,e HnH cny[rrame uaca. flpBH 3r{auu cy ce3Banru Heyu4e (rpvxu Hey^4a -:Hax). Axqeurulra cy ce nonaKoNOI{HIbAJIC AOAABATH TAqKHUC I , I KYKHUC, CTABJbAHC H3HAA TCK-cra. Tn 3Har{fi Hlrcy ogpe!HBanw HHrepBane. Vsofene upuenunuje (XI nex) 3HaqHno je nernxlr xopaK lranper. Ta.qa cy ceMofra ynuearu rpH Torr?r. I lnurrja ce o6elexaBaJra upBeHoM6ojov u wa wojje ynrrcneau roa f. KacHnje je qo4ara H Apyranunu,ja xoja je 6elexena xyroM 6ojov (6enexeH je roH c) nrpeha, upHa anHuja (6elexen je ron a). Ha noqerry r_(pre nH-caHo je crroBo - na3HB roHa xoj r r ce HaJra3Ho Ha moj . H. t ruxc;oBa cy BpeMeHoM Hacral r r { KJbyqeBH F u C KJbyq. Taxo jeBpeMeHoM Hacrao n G - unn suo"quHcKu K,,byv.

Ycanpruanalbe HorHor nHCMa ne:y je ce 3a Hlvte qyBeHorcpeAlbeBeKoBHor reopernqapa H My3HrrKor neAarora fnuaa rrtApeqa (995-1050). OH je roHavHo oApeluo no:roxaj uora (He_yrnra) Ha qerHpu nunnje H npa3HrrHe. To je 6uno Aoso.rbHo sa3anucuBaH,e KopaJIHHX ueloguja. fsHAo je npoHaruao Ha3HBe3a npBl{x uecr roHoBa. aoK Je roH si uacrao rer< y XVI nexv.

BI43AHTI4JA

flocle pacnaAa 3anaAHor pHMcKor rlapcrBa, I4crovHo purr,r_cKo uapcrBo ktrrr BuraHrlrjcxo oApxano ce joru xtrbary ronl_Ha, cBe ao 1453. roAHHe, Kaaa cy Typun 3ay3enr l{ap}rrpaa.Cse oso BpeMe Bw,zaurujaje nponela y paroBuMa ca pa3HHMHaponnMa: forurua, Xyuuua, croBeHcKHIu nneMeHHMa Ana_nHMa, f lepcnjaHqHMa ATA. HcronpeueHo oHa ie AorarH,qa v,qoAr{p ca KynrypaMa cBHx HapoAa.

V nelHruv fpa.Ao-BHMa xllBeJlh cy JbyAH pa3Hux HaporlHo_crH KoJr.{ cy roBopnnH paunvnre je3r{Ke. l lpuna4uurln BHcoKHXt(pyroBa foBopnnn cy rp.iKrr, a HI)KH clojeou cupujcxu. BNtaH_rnjcxa rIpKBa 6nna je 3aBr4cHa oA uapcKe BJracrH, na r.r rpaHuuau:uely rrpKBeHe H cBeroBHe My3HKe nujelutaraKo ourrpa KaoHa 3anaAy. f rasHr. r o6lHx nn:aHrHjcxe "nuryprn je 6ule cy

l t

Page 8: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

ffi

xurtqre. V novcrxy cy ro 6nlu frpofrapu t{ n I{xoBI{ ayropvt Tu-IrcKro u Autauu. flpernocran nba ce Aa Hx je cacrannao u cartrlap JycrnHujaH. f VI ll Vll eexy oBe xnMrre Aocrr.{xy Bpxyllaq.Ayrop rrajoeher 6poja onux xHMHH 6uo je CHpHjaq Pouan;Qy".uo xur\{r{a - r\{oJIHrBa rojy je Hanncao uapfirpaAcKn na-rpnjapx Cepraje jecre Arcatuucut. [to,t1,0nfl6.

")V VII H VIII nexy jaBJba ce KaHoH. To je necHlltrKo-I{y3ltqKa

Sopva roja je uMafia AeBer oAa H cBaKa oA Ir,HX HMaIraje Haj-qeurhe qerrrpH crpo$e. HajnosHarNjH rlpeAcraBHHuH KaHoHa6uln cy ldsaH uz,{,auacra u Ky:rula u: Jepycarltlra.

TPYEAAYPCKA MY3I,{KA

Csclosua N{y3HKa cpeAlrer BeKa ce ofJIeAa, yrJlattttoM, y noja-srr rpy6aaypcxe My3nKe rr noe:uje Ceoj npouuar rpy6atyp-crno je AoxHBeJIo oa XI ao XIII sexa. Pa:suro ce rrajnpe y Jy-xuoj QpaHuycroj, y flpeAen)' rge je eKoHoMcKtt tr KyJIrypHI'{xHBor 6lro rrajparnr.ljerrnjn. fheuuhu, [ecIIl,rul{ L{ KoMI]o3H-ropN y jyxuoj @paxuycxoj :nalH cy ce fripy6an'pu, y ceoepHojOpanqycroj frpyeepu, y Eurnecxoj ̂ uHcmperu, a y HeuavxojuwteseuZepu u *tajctuepseHzepu. JeAaH og Hajno:ttarnjux rpy-6a4ypa 6uo je Alar,r ge la An H: Apca, ayrop I'ty3HKe 3a npBHro3opxrrrHu KoMar - nacropany Robin et Marion.

BI,{IIIEruIACJE CPENbEf BEKA

Buruerlacje cc cMarpa jcaHor'r oA Hajxpynltujux rexonltHancropnje My3I{Ke. Ee: ose nojaoe ue 6v ce Mofao 3aMb.cIrt4THpa:loj Hu nolu$ouuje nn xapuortnje, KaKo y noxaruoj, raKo Hy HHcrpyMeHralHoj My3HIIH.

Buurernacje ce janruo y o6nllry ABorraca. Je4ny rpefopt4-jarrcxy ruelogujy flpaTilo jc 4pyr-rr rrac )/ naparlcJ'Il{Hlvl KBap-TaMa I{ KBHI{TaMa. fnacoen cy ce KperaJ'II{ y IIcroM npaBqy )/HcrHM HorHr,rM BpeAHocrnMa. To je 6uo op?.auyn. flauac cc ItoAo pf al{yMOM IIoApa3yI\ 'IeBaJ y cBe BpcTe np HIUHTH Bl{ Or [eBa lba.

Apyru o6.nux ABoulaca je gucrauut. I-racosu cy ce KpcranH )'cyfiporr{oM npaBr{y, a Hrrr€pBanr{ c)/ KBHIrra I{ oKTaBa. Ocroutra

uenognja je 6uo cantus firmus y AorleM ruIacy, xojH ce 3Bao re-

rrop (tenere = ApxarH), a roplr,H uac je 6no Allcxaur. .[,aHac cc

rror Ar.rcKaHTHMa noApa3),vceajy BHcoKH ToHoBI't.

t 2

Ha cauorrl flpena3y y XIV BeK yBelerra je repua Kao Kolrco_HaHTrrH r{HrepBaJr, a y HapoAHoj r,ry:nqn ceKcra ce nojannlaMHOro npe 3BaHHqHOr TeopeTcKor nptr3Harba.

V pa:sojy nuruer.uacja, o.q nojase na Ao 6apora nocroje rpuBeJrr{Ka pa3Ao6ra: XII-XIV BeKa apc anrrxa (ars antiqui =crapa yuerHocr), xpaj XIV lr XV sex apc troBa (ors noro =HoBa yMerHocr), u XVI sex - no3r{a nnu 3pena perrecaHca.

O6.rrlrqu apc aHTHKe cy opZauyu u gucxau&, a E,r,rxoBrr npeA_craBHHuH Jleosun u flepornu. JleoHurr je Hanpalno BerrHKr{6poj oprarryNr,a u y rraqrdH rreBarrra yr{eo HoBHHe _ npoAyx(ebeIrorrrHX BeAr{ocrr.r. fleporuu je ycanpuruo JIeoHnHOe :6oprrlrx.Or-r je npnu ayrop qerlopo[nactrnx KoMnozw\ujay

"opo,,.no.yI\Iy3HUI,t.

9erprraecrra BeK rrpelcra BIba AaJbH r{anpeAax ), flponaraxe_my lrspaxajHHx cpeAcrana. To pa:go6rsc ce Ha3HBa apc HoBa _HoBa yMerHocr. OrleAa ce y HoBHM rrorreAnMa Ha pa:noj uy_:nne. Apc HoBa AoHocr.r HoBe o6lurce: KoHgyKfryc vt r4otuetuyc.KoHgyrryc je uorao 6utu jeguouacaH u B'rterracau. vuaoJC JIATHI.ICKH TCKCT H MO.AO JC 6UrW AYXOBHO. H CBCTOBI{O. KA-paKrepa. Moreryc (r,lorer) zauuwl,uywju je o6nwx xoju ce ja_nma jour y XIII BeKy H npoBJraqu ce Kpo3 XIV u XV sex. OBaio6lHr ce Beorrra pa:nuxyje o.q penecaHcuor Morera roin

"u n"_

caJr' r{r.r3o3evcrn lrajc-ropn n flalecrplrHa. To je o6lux y no""ce r . rcroBpeMerro pa3Bnja nnrue pa3rHr{HrHX Meronuja ca pa_3ru4qvrt4u reKcroBnMa. Apc Hoea je csoj fipoqBar AoxuBena yI4rannju r.r OpaHqycxoj, a rueHn npeAcraBHn ryn cy 6ulu: etti_nr.f rr Ae Brzrpn r.r fujor,l Ae Maruo y Oparlrlycroj, a y Vlratujnd)paHvecrco JIauAnHn.

I

l n t \HI43O3BMCKA NOJII{OOHI4JA If U\ t0 tuvtr\)

Ha npena:y y XV eer rrlercajy." 4pyrir"",ro_"oo,ro'nn"Kc rrprr_Jr l rKe y rur{or l rM eBponcKHM 3eMDaMa. parnuja jy ce lparoBu lrpafaucxa KJraca, xoja nocreneHo npey3HMa nogehy ynory y no-JrurHqKolt n Kynrypl{or{ xHBory. Craapajy ce floBolbr{r.t ycnoBH3a or'tsaparbe BeJrHKof 6poja neaavKr4x ruKoJra, u: rojux

"1, ,,an_

TI]J]H IUKOIIOBAHH TICBAqH H KOMNO3}'TOPH. HAJ6Orr,rr CBPOIICKIIMy3r.{rrapr XVI sexa 6u4ll cy H3 peAoBa Hu:o:euaua.

t 3

Page 9: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

4

i

m

He uoxe ce pehll Aa oa Htr:o3eMaua rrornrlc npHlttlttr l HMH-

rar lu je (nornve H3 apc at t rnKe H apc HoBe), anv ce curypHo

voxe pehtr Aa cy o l { l l ra j npnrrUHn noAHrnH I la BeoMa B} lcoK

ul.ruo. OA $oprnln xojc cy 3acrynanu MopaMo lrajnpe norucllyrH

Mucy, xo ja je KoA IbHX noCTaJIa OpTaHH3OBaIIO H yCaBpIr IeHO

Aeno [HcaHo 3a t{erl{ph u]aca. flltcaln cy u uofrerae xojll cy ce

yMr{oroMe pa3JrHKOBanH OA npeTXOAHHX, Ha npHMCp OA OI{HX

H3 nepHoAa apc ltoBe. V noverxy je uorer 6llo rpor-uacaH, a

racuuje q€TBoporJlacuocr nocraje npaBHno. Hanyrura ce npar-

ca HcrolrpeMeHe ynorpe6c pa3rnt{HTHx reKcroBa, I '{ 3a cBc rJIa-

coBc ce ynorpe6rcaIJa HcrLr rel(cr. My:nvxn o6lux cBeroBlror

KapaKrepa 6no je ulaHcoH. flHcatl je nonxdlotto, ailv ce no al\l-

6njerrry pa:nrrryjc oA ntorera. f lostrarn ltajcroplt Hlt3o:ellcxe

6nnu cy: IJot t ! ,ar rcre j6 l (nopexlot r Esue:) , Jaxo6 O6pexr ,

)Kax Oxerelt, Xocliett ge flpe H nocrleArbu Hlr:o:cptau ca Ko-

jnv ce 3aBpuraBa 3JIarHo Ao6a Hn:o3eMcKc noludlo l r l t je

Opraugo Au l laco. Ceoja r tcKycr tsa Hs o6raclu nolu$ol tN;e

rcacHuje he npcHeru y Vlranwj5', xo.1a he fiocrarr ueHrap cBe-

TOBrre l{ AyXOBHe I\{y3HKe.

NOqETAK NYXOBHE I,I CBETOBHE I\,IY3I,{KEKOA HAC

Vcrpaxwname n yrapllr4Barbe Kopclta cpncKe M)/3HKe rlo-qHrbe ca npoyqaBalleM IIoAaTaKa l '13 Bpett{elIa poAoBcKOf ype-

l;err,a xoA Crirpux Crosetta. 3a nprlxynl,?Ile l lollsTaKa KopH-

cre ce ABa H3l lopa: cryAuje I {a ocHoBy I IoAaraKa Aal laur lber

$orrxnopa H ocKyAHa nocrojeha AoKytueHra. f lopea IxrypHX

BCcTr.r caBpeMeI{HKa O yJIO3LI My3HKe KOA CTIOBeHCKI'{X nJIeMeHa'

HeKe rroAarKe 4o6lrjauo u u: SNnoloruxttx cr1'Atrja.

Ko.q CroseHa je nocrojana ypolerra My3HqKa o6gapeltocr lt

ycraJber{a npaKca KOJIeKTHBHOT My3HUHpatr,a. I-larol,,njern"je 6no :ajegultvxrl cBHM cnoBetIcKHM nJIeMcl{HMa, a xopl' lurhgHje y cnaxogHetsHoM xr4Bory lr nojeAuuua H KoJIeKrHBa. Hajcra-

pnja cneAovaHcrBa o My3hKarlIocrn Jyxltt ' tx C,ronelta norut{y

H3 nperxpnruhascxe epe ca rna fiapgatruje (repnropuja xoja jc

o6yxnarala AaIIaurby Maxc4onujy r'r jegau 4eo jyNIte Cp6uje).

V oenrr.{ AoKyMerrrHMa ce r{aBoAK ga cy fiapaauTn ,.xpajrbc qu-

6/bu, a yeex 6puucnuso He2o6anu rtysuKy. Kopuctuunu cy (tp1'trc

(ay.noc) u JrcuLIqHe utrcutp.yuetule ."

l 4

V xpolrnqu Teo{rnla Clrnrorpare, uu:arrrnjcKor ngcua ri3VII sera, rraJra3'Mo nacyc rAe Kaxe gu i, ,,apu'u;;;;;';o:*r,uog.r,uaecrcux Cnoeeua Ha apaHu4u Busauutuje B"no yroip[ro uo_jcxa 4apa Maepurcuja Koq zpaga Euathou,,.3anar-aoaul

", ,,C,mpaqatt 4apese wmufuoHolue yxBamuwe fupu ,toseKa, pogbu'Ct o_eerte, rcoju tn ce6u Hucy u raru Huu/ma og ZsugeHo\ opyucja uutau

paturtttx cipara. [Iptuna7 c1,u,v 6une Kufrape. Hutiaa gpyzo ,oco6on Hucy Hocuntu. Onga ux qap io,te ucuumunafuu u3 KoZa cyHapoga, Zge cy utt 6opaeuututa u rcoju je yspoK tbuxoBo.ryt 6opaoxyoxo ponejcxux.L4ecma. Ouu percoute qa cy ilo tnpoguocfru Cioeeuu... Kutuape uoce satrio tufro rtuc1, usiut,c6a,iu u-uafru ua ce6uopt,trcje. Ibuxoea 3etuba He 3Ha sa (zooegeuo) opytrcje u cno\a uMuf.t')ka )tcusom NtrpaH 6es 6yua, a otru caupail, tte,upuj,a, tlolumotrc 3HaJ)'qa gycajy y 6ojue iilpy^e. Jep, o,u rcojwva paul 6eue ueur_grnul c t1parov cy trto?-nu pertu ga utt je nunuje 1aclaert e ,ir1t31rno-nr.-'

Oeaxna TBpAIla r{e Moxe AarH rroy3garr oAfoBop r{a rrHTarbe4a lu je olo 6n_rra norrHTHr{r(a cr{r{i{ajrHqa HJ]rr pr3foBop yxBa_henux tby)Jl.l\4oxAa cy ru clooerrr,r 3ancra 6nnw 6eza:ttinr, oIr,r{.xoB 'apon cKJ'rorr rvry:uUll? 3a rrac je r.rrrrepecarrTHo To rrrronora3y1e r r roryhrrocr nocro jaru,a, ynorp"6a urrcrpyr \ {er{araror Cloneua y neptroA), poAoBcKor ypelema

" npoonporr,u nojyr EanrcaHa.

_ V epeve oAyr\{HpaH,a poroBcKof .qpyurrBesof [operKa r{

QopruNpalra KrracHof . {pyrxrna, r ra rpar .oBe cBcroBue MV3HKcI laur l r3nr \ lo y upr<ucl ro j nHTcparypr4. KaAa cc yr{Bpcr4no *pr_urharrcxa upriBa' rleH npBH Sagarax je 6no ra lrcKoperi, ocrarKenarancKof BcpoBarba, Aa nporepa cne npo$ane lralrudecrauujeyKoperbeHe y HapoAy, a xoje cy 'utecylporrre UpKBer{oM Mopa_ly. V qpxueuoj lnreparypv ce uory uahu AoKa3H o npoeecuo_rlarHor\r 6aBn,eII,y My3HXOM rra Ealrany y cpelrLeM eexy, a rojale6wna Hcra Kao uua3anagv. nyryjynra My3r4qapv(xapaxre_plrcrr.rrrHn :a $eygalnH nopegan) vManl cy cloje ,rp.g.ruonrn.rra repuropajrl xojl,cy Hacrarr,Hnarrrz Cp6n u Maxenorrrrn.

.f lpou {ey4a.urrN My3HqapH 6unv cy crco.+rpacu.y cBoM nlle_tlo4y l{onoKeuoHa (I4toegurca rcpnuuja) Cseru Ciou .ouon" oulrrr.{rrMaHuMa, ca nyrro o6jaurFberr,a Aa cy ro 6nnu lstyuuu,Hrpaqn, fyAarru HrH cBr.Ipaqn. Ka4a je pcv o rHM n yAHMa. foB_oprr ce yJeAHo o ncropHjH I]O30pHrrra r{ KFr,HxcBrro.r". ,, ,,r i.t{yAr{o rxro Hcrpaxr.rBaqn dtey4allror lo3opr,rrxra oonor" oorrc.t oBCTHHX pe3ynTaTa.

l 5

Page 10: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

I\{arlrja Blacrap o6jaurmasa Aa cy cKoMpacr{ or{H xoje ror1,noApaxaBaouuMa (no.4paxanajy rlacole u rnxone). O cnNq-uocru pa3Hr{x Ha3HBa 3a cKorupaxe n o rb l rxouoj nrrorocrpa-ilocrH roBopH JIHKoBHH npnnof xoju ce Har,a3r ) 'cpeArboBcxoB-rror{ poMaHy rse. Cpacrcoj,4Lterccaugpugu us XIV eera (uyuauoj y

HapoaHoj 6u6lHoreus y Eeorpaay Ao lr,eHor yuururerr,a 1941.rognue). Ty ce uoxe BHAcTH Hnycrparrnja cocvarre Ancxcau-

ApoBe ro36e, y rojoj je HenorHarn xHBonHcaL\ Aao ciluKy ,,Ho-wei une.uuhxoz Jtcunotua y XIV oexy". O nopexny rlaule KyJrryperlpr{nr.{qr{o Beprrc noAarxe MoxcMo nahlt ve!1, ulycrpaqujauaIVIuuxerrcroz frca,l i lupa. Jerna o/I 3aHr.{NtJbr{urrx Je oHa Hcfioaxoje croju aa Mnpjar'r, cecrpa Apattona ,,uzpa xr,sno t'ct ocfiia.quttgeeojtta,+ta". To jc rlnycrpaunja 20.n21. crnxzt 15. rnane II xn u-re Mojclrjeee, lra rojoj ce 3aHcra ruoxc Brr.ueru xerrcKo KoJro caMlrpjar,l )/ cpeAulru H HrpaqHuarrta roje cc Aprie 3a pal\{elIa Lt 3anojac c leha. To cy enerreHTlr naurr.Ix l{apoA}rrix l{rapa KaKB}I cerr Aanac Nrofy BHAeru. Kopax je rlrnltvalt 3ii r\{uofe IuaKeAotIcKeH cpIICKe HapoAl{e IIrpe, a ullCTpyluellTrl c}' l ' ICKJ'I,) 'qrlBo .y/{a-par{KH.

V npene pa:ujerror SeyAaru:uar [{y3nqKe llanHSecraquje cynparnne eKoHoMcKy voh gpxaae. 06rnql l Nry3Hqxor xHBoracy 6wnw. y MHofo qeN{y cJIrlrIHH or{HMa ua 3ana4y. Ynproc qp-

KBeHLIM npOrOHH lua, BHTaJIH a yMeTHocT cKolt{paxa-nyTan l{qa cecr{axHo npo6nja. 3a ruuua ue:aocrajy r'ru ABopcKa IrepeMoHH-jarHa parrta My3HKa HH BHTeurKe Hrpe, TaKo Kaparoepncrnr{He:a SeyAalu:au. Bnratrrujcrn gnnnoMara H tlcropt{qap ll: XIVeexa HurteQopac fpcropac ocranxo je sauuvruBo cBeAoqaH-crno. f lo Hanofy cBor lBopa ( I 3l 5 - 1326) ao,rarno Je y ALInno-MarcKy uttcujy Cre$any.{,euaHcxolrl. Ha csol' l nyry Kpo3 Te-

urKo npoxoAtre xpajene AoJII.{r{oM pexe Crpyr'ae, cryfe cy neBane

,,[I ipa7u,{He uecrue" o crIaBHur\,r f lo.qBtt3HMa jyHaxa. fperopac

foBopr.{ o npHMr{THBHoM HapOAy, aII{ }larraluaBa Aa 4rcnogujarojy urcol1ax1,ue 6eute BopnapcKa, eeft fiwn cKnaqa, Kao Lumo ct'

oHe iluKcoJtttgujcxe u ,rtuxcotfpu1ujcrce, etut cacsulr qo5aucrce".

fperopac je npoultu-n HBo HanpaBHo pa3nfiK)' lr:rtaelly roHanHe

ocHoBe 3anaAlre M)'3r.IKe H oDe crleuxrluvHe rot{atttJoclu N{aKe-

,lor{cK}rx }rapoAHHx I'{enoAHja. Ou Aan e Kaxe. ,. l loc}lofupanuc.tto ttupoqHe sa6uee u Buqcitu ttupouuu.to pa3Hospctn rona roje cy

u3soguru Jt4tagu \to.vLlu, u ca fturta u cutapuiu /bygu." flperno-

craBJba ce Aa Je ro jegua oI tryBerlux MaKeAOTICKHX Hrapa me-

tux<tilio.

{encrlraecru BeK y Erponll Aor{ocrurai'.ruapraje - jeanou peqH npouBarH

peHecaltcy' xyr{alfl{3alu,

Ilauy Kynry py ryurupoflcrBo noA Tt l(ynrype' v ncro BpeMe

u o cr j e oa p x a.,r a n a rp uj ap x a n, u " o:"lo|.,X;I i"f : ff ,l' t"llJJ-

crBeHo Kpo3 €ncKy l_:".rjy

fycre cy 6wneseu:6eNarr ninrr_ilau, w rroAprxKa xajlyquua H rrapoAHHM neBaquMa, roju cyH act aB wru cKo r\{paulr(y ryrana qKy rpag }r q}rjy nvrvjyn, nl .""_ry u olerajyhu ryNHy c1,A6uuy.pn.no. HapoAa. Taro jc crna_parra trarrJa HcropHjcra enxKa. ArroHr4r ro ro. onu cy rpor ro'{n' ry)r(H}, """XI illi it;J;:;,[f ?::

X:i; : :": j::?,tri ̂ ff i'"H[:,1 "' K o M H r ec M o r' r er a,, o,rr

Hajaparoueulrjc noaarxe o M),3HqH H3 Bper4ega nopo6,r,errcCp1nje Aaje nav Ca.rranorr ruu";r.f-oH.re I576. folnrre nyro-Hao y l{apurpaA. Aeneraqaja je 6unaAoqeKasa N{y3rrKor\,{, oxo-yoj llluajrep Kaxe ,,Kao qa 6aueapu cutaenajl, o6pyve ua 6y_paq Ka4e". OH u:paNana cnoje naaoAouorue: ,, ... qa ilposo Ra_Jtce.rt, HeMe Huue? lb))iloa ttu qpa)rcecHo?, trc2o je rnK ucecQioxuu or16ojua, ua rutha1uu," "n"i,,^,

n,,n^^,,-crueert';,,,n*,,o,f,|,"i,i,"'f"'lliiriii!iIif "":::;ff;:t1""_7;xpuwftaua, u,te cse

]i1"v""""i"'i,"^iii^","!:::::77:$i;;ffiH::';r:1T#X;Jc oApeAHTH nopeKno re ueloauje H rber{ KapaKrep, uax je ee_f?:o.no

ga nuje raqHo Hrr 3anacala. Moryhc j" aulr;; ' ;;,,BoJlHrrr . . r r noKrrq xoju je nucaq qeurhe3aucra ro 6"na HaponHa uelo4,ja, u,,,'uttJuturlo"rl;l#."l:xcna [reroArrja ua Earralry (nocle orreABe xole je fler.ap Xex-roponnh o6jaauo y cBo^{ pu6aruy u pufuopcrco,tr ilpuzovaparby).

_^,|:!onro .^t).-3uKo u uzpe Cp6a u [ararra 6une cycynporHeToJ My3HuH. Ma ronaxo jc ona My3HKa o/Iynapana o.[ eBpor_cKLIx My3HqKr.rx HopMH, ao6ujana je npu:uarra H HarrJra3una rraoAyrx€B_rbelre. (;pa H q_ycKn nyro n l,tca u Ku lc.rre ;. I r"" rplfrcnyuao n r._rrerao l_{lrratre n [{lrranxe ro.

:i.:::.:"^qit;;i,"*^Bpcrar^on^,n"1,tf, n"i,T;)i,[;?:lTInpereqa uwv6ana *.qarrac uelr:6eNarr ro4 lralapcxllx I_{nrri_na),.uarurcopga il quaypa (npcra ."rup. "o

n., xurla). Kurr,re je6uo o4yureB;ber{ Mv3Hrcou xojy je cnyruao y pauw na Clasn.Menrrasn "y

au"porrn THMnaHe r.r 3ypne, fleBarrn flec]\.re. cur.r_panr.{ faue H o6oe H yAapany y 6y6n ene. Vrapa,ru c_y KyKA_

Page 11: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

)'l

CTHM rrrraroM r{Hjrr je xpaj 6no y o6rurxy ja6yxe, H IIaJItIt{oM

neuoj pyulr, IIaJII{K I{a r{albu 6y:l4ooarl. 3syr 61'6lr 'a jc 6Ho

cKJIaAy ca H,HxoBI{M lIllstpyl{ellTHMa'

Qpxseua My3uKaje tleronalra Ayxe t,t cHcrer{arl'Iqlrujc'V XI

BeKy upKBa ce noAetlurla Ha Hcrotll{y I'r 3anaAIIy' llpun paA I{a

upxneuoj My3t{uI{ uacraje y OxpuaY. CnoseHcxt'{ npocBerHre-

-rnll Trnptuo n l\ ' Ieroalrje cy 6wnu. nocrarn ga norpurrauajy

CnoseHe 1r (I,IJI>)' yvnpurhuuarla nH:artrrjcKe BJIacrl{ ' Otru cy

npeBoAHnHupKBe I { cK IbH |cca rpqKo f l { a I I pKBe I l oc j l oBe I ICK} lje:r.rx (rnaron,I{uy), a r'rclly IbHIua u Octvo7nacrlarc' Kpaju'l XI

BeKa lr,HxoBI{ cJIeA6eI{l ' lun Kltrtrlell 'r n Haynt Aant{ cy ocHouc

ruaKeAOr{CKOj X rln xcnnocrn n o6yuatsalrH c Beur'ferr }t Kc upK Ilc-

HoM r reBarL l ' . I l apou t r r y 3acny fy j c t n tao Kn l ' t ue t t r ' O r l j c y

caojo j cpeAHHIt o6pa:osao nojue. KoJH cy no 3 l {a lb} / I r My3rI -

KaJrHocrH 6ulu paoHt. { fpqKHM cBeu. l rc l lHut lua. Kao My3I ' IqKH

o6pa:onat t qoBeK, Kl l 'n le nr je crnopl to BerHKl l 6poj xauona,

r{oJrr{TaBa H XHI\{ltu y qacr nojegnttltx cBerHTeJba. orr je crapoj

npaBocflaBl{oj uy:l lutr Aao npBH fleuuturcoculap -:6oplrux ne-

carua xoje ce nerajy u:r"re!y Vcxpca tr ,{yxoea. CseurreHnuu lt

MoHacl{ cy 6utu eKoHotltcKu nornyHo o6e:6el7euu' na je ro 6tlo

jegaH oa ycnoBa Aa ce NtHpHo nocBere ,q)'xoBHoN'{ paAy' o qeMy

y Her{HM ruaHacTHpHMa Htua TpaloBa tleKaAa[Ilbe My3HqKe Kyn-

rype. Manacrup XrnauAap IIa Cneroj fopr'r je uuao 76 cetta.

flpe4mavuo je no 6orarcrBy I{ 6llo yruuajl{o cpcAnll lrc AyxoB-

r{or xhBora r te caN'ro Cp6a, t {efo l r ocrarHX I lapoAa r lpaBo-

cJIaBHe eepe. t r4: 6 l rorpaQl l je cs. Case go6l l jar" to r loAarKe o

cpncxoM upxBeHoM nojamy. Hexn lcoopu roBope Aa neBaH'e y

Xnlaugapy nuje nu H3pa3uro rpt {Ko I { l { cpncKo' Hefo 3aJcA-

tr14rtKo cBerofopcKo nojarue.

Paseoiv cpncKc H r IaKeAoHcKe upKrel tc My3HKe Hajnuiuc. ;e

oono"n.-ofu-offi o trerogor,t x,Bory 14 PaAy IIoAa-- :un cy ttpr{nuvHo rrenoy:Aaltu. Kao l{ecro H,efoBof pollerla uaj-

Buure ce noN,r.ubc Apaq y Anlanuju I{ cero lJeprleHuu xol Ae-

6pa, rr,recra xoja cy rpunarana Jycrnlrnjany flpnua' PofeH 1e y

Apyroj IIoJIoBnHt{ XIV gexa H xnBeo oxo 80 ro/{l lHa. f loceAo-

nao je v3pa3lre My3HqKe cnoco6uocr l { H Kao raKats 6 l ro je

[ocrrar 1, I{apurpaA I{a trlKoloBan e. Kyxy:eJb ce cMarpa ocHI{-

BaqeM chcreMa Mv3nqKe nt'IcMeHocrlr. Oaaj cltcrcl\r ce onpxao

Ao ro,lcrKa XIX ncxa. Horauuja xojy je cruopuo 4o6nla je no

l l,cMy Ha3aB Kyrcvsemeea Hrrlr rreo6u3att-4uja. Fberonoru-HorauHjou cy 6ereN

"u^1"'

* o He yntc Ka uo tutt-

r{ a*eAo H cK o r, 6yrapcx or Hn H rp r{ Ko. d::;: :ffi"J ;|f|||n:rcojy je 1814. rolnrre ypaA'o fpqr(H cBeurer'{K Xpncarrr u:Ma.qlrre.

^ Hajnehu suavaj::::8df no"o"'uu *u@creSaua Cp6rrra. To jlrcnuxa r6;p; r{pKBer{Hx necarra HacpncKoM jerr.rry nucaH Kyxy:enenov uorauujov. Ha [oqcrKvoBe Krbr{fe rara cy rrajnpc rcopercKa ynyr"roo, ,J. .o;..,""1""AHrlaMHqt iHx H at .ofLtr {KUX 3HaKOIJa I { H,HXOAa HI\ . ICl ta I ta fpr IKON{H crapocnoBerrcKoM jc : r . rxy. I I leva nccrBKyrcy:r.-r"u"" noru",,rpr{qr{rrru nnr,.oornlli':ff

"rfttilTj;Nro piur r r 3 r r ar rr Ao pc Kryr'j]glll4_Jm n rr rj c xy "

^^n o i, r r r r ri&lr,.rj.xi

lptrKHX, or,ilc ce Harra3n aerrcr cpn"nrii6r,,i]$frii4rn o "y,:,:11u,u rre1ec,ttuje n Bxycutz-i u uur1,*",.I4cno4otrrx rrecaN{actoJH flnot.nHc ayr.opa Teopeuuje goLrrecutuxu xup Ctue(xtrra Cp6u,-tn. l7peva oa:alrrujcxoj ,.pn,"nono ruju qo,trecu1l.rrc :rravu olrajxoju ce 6aan uy:nvxur\{ rtocJroB^ru, prnpiur,/Je xopor\r, 6pune oNCBATTHMA HTN.

.1pa 6parrxotaha.I{ npen}rcHBaq I{pyrux py(onr{ca, MOX,4aHr.{ yKpacH.r.ejb.

e xr.{Beo y XV ecx1, i, Crr.reAcpeuy. pa_6rro je JloruecrHK, a;rr{

qAK H I b I IXOIJ I IHKOB-

I r -X/ , ; r - r ' l" "Eno'*r r*aE*.sgarnarnrsM j . ,, -

Eorocnyxcba y frpaEocrraeuoj upKBH be A-onc-ira onutre rinoce6ue o6peac. Onurur cy orr . { noja cc Bpxre peroBno, voAltcbeno Bpel,re r{ rrarucr}er{H cy cBHr{ qJratroBr.IMa upxlc, Aoricc noce6ua 6orocnyx6eHn qr{ r {oBu o6an, ,sa. ;y caN{o r ro no_"rpe6w nojcgnlrnx BepHHKa HnH y r{cK}tM noce6rllrr c,ryuaje-BrrMa rlpKtseHof xHtsora.

_ V onurra 6oroclyxcrblcnaaajy: yl t ipertte, 6eqel)tbe , ,taco64,

6qeuuje, ttutrtyp?uja n Ap. [Ioce6,iu Oo.o"nyxerLa cy: d,ta|oqa_petbe, Kpwuterbe, *€utreft€, oceefterbe eoge, oceelt",on ,poirn,ouero v JIpyfa.

Page 12: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Oiieno ce qccro H3JeAHaqaBa ca napacrocoNt, turo rrrqe rrc-

rrpaDrro, :6or rora rrrro ce onello o6aeJba o4Max HaKoIr cMpru

xpruuharruua a napacroc ce Kao noMeH rpuru xacunje H BHrrIe

nyra (nocrojr{, Ha rrprrMep, qerpAeceroAl{eBllI{, nonyroAarurbu

r{ roAHrrrrr,H nor'reu). ocnu Tora, oBa ABa o6pcga nevajy ucrn

nopcAaK clyx6e. Cauo onelo, nax, caApxH TpLI uIaBHa AcJra,a cBaKK oA rblrx o6yxnara qr{Ta}Lc ncaJlaMa, MoJTHTBe H H}r3

UpKBcr{r{x reca^{a rurely rojarura cy u: HpMoc l$ectu csjafr (Hu-

xo rrnje cuer), KoHAaK Co cejafru,vu yfroxoj (Ca cneruua 1,n-oxoj), upr'roc Eo\a ue.noajerco.u (9oeer IIe rlox(e DIlAert.{ Eora) ll

Bjeutrcja aaa,jatu (Bcualr ruy cnor',reu).

lr4yrrrra r'rrrla :rrauajno Mecro tta cBI.IM I{aBeAer{HI\{ 6orocry-

xerbr,rl,ra, a necr\4e xoje ce rrajveurhe KopLIcTe cy: TponapH, cTIr-

xupe, KoH/{auH, r(aHor{r4, npol(Hluclr v \p. Olrc ce ruelyco6ttopa:luxyjy no noercKHM Ter.croBHMa.

Tpofrap jc xparxa trecMa, ,,crpo(ra", uuju je caapxaj IIocBe-

heu cnernteJly, AaHy xoju ce craBu HnH HeKIlM Baxt{HM TeN{a-

rua nparjoclraBr,a. ou .tecTo yna3H y cacraB o6nlrunjux flecaN{a(rrnp. xauorra). Tponap ce neBa rra cBIIM 6oroclyxetluua. f lo-

cro jc rponapu nocneheHn Eoropoart \ t l I { oHH ce l ra: t tnajv

6oropoanvrrH; Ty cy H Aorr'rarnun, BacKpcHH rpo[ap]t, rpojNu-

rrr.r H Apyrr{. llo:uars rponapl{ cy, Ha npHMep, Xpucfroc socKp-

ecc u3 tvepi^eux, ra Vcxpc u Potrcgecfrieo Teoje Xpucfie Cilace,

:a 6oxHh.

Cmu.uupa je necua (clpo$a, HaTIHK Ha rponap) xojoj nper-xoAlr jeAan DcaJraMCKr{ crHx. I lesa ce y fpynaM a no 4,6, 8, Hrn.

ua nevepnoj u jyrapiloj cnyx6u.

Kougarc je npuo6urno 6uo oflcexHa necMa caqn]6el{a oA Be-lnKol- 6poja MerpnrrKu jegHaxnx crpo$a (lrxoca). Kacrrnje jc

npeo6praxerr y Kparr(y ilecMy nocseheHy cBernreby LrlH p.aty

rojtr ce craBr{. fleBa ce xa jyrperr,y, Ilvrypruju It tta t{acoBItt\'ta.

Kuttott je ayxa necMa carlHrr,erla oA l{u3a oAa (no l lpatsHny

Actser, y lrpaKcr{ rrajueurhe ocaM HJIr{ rtran'e) y I4croM lrpKtsetIoNtrnacy. Karrolr qecro canpxu aKpocrHx. [eo je jyraprte cnyx6e.

,lTpoxuueuje xpaha [ecMa roja o6nvHo flperxoAn qurarb)'

Cseror f l l tc l ra. Texcr npoKHMeHa je npey:e l H: Cserorfl lrclra, Hajveruhe H3 [caraMa. On ce [eBa Ha eevepr+oj, jyrap-

ruoj cr t ,N6u t r uu r l t rypr l r ju .

f ( l

i""!{"!ll":,,"t:r;H'#:::1!:i.i",nocrpvxrvp,r,,ra jcroxe,rn-.qaprrocr' Eorv sa

"j:T":T:"-"ll"Y v H3pa)KaBar;y 6raro-.qaprrocru E ory :a c Bc Aapo B;- ;' ;;;;;,: r"rpalKaBa

rby 6raro.ocrBapeuo oA crpa rre r,tcy ca i;;;. il#:::::i::, 1l

o.nuc-eJlo'P.tl9.Iq rpx ocl{oBr ,^'rnn^

-'*' -'@BH

,'o. (ilv*, i ; Ha; h'Jni,#i+Hlru-:e**4affisrln, n.r " n *

- offi tl; "tlu roa' Ix I be : v "ta*'" n""in J.Tffi

BJ%eH,a H Ha AaH "". ;^::l:,T{ llu?l1t"va so*"nu, E;;;;lBibelba Lr Ha ra* cu. f1cur3j"t, .;.;;#ffi;.fi,:iefll:*li;l jffil'fr::JJ-.*'"") .@ Hrr H cBfpHroprja ,4roisin.s"n'o no. ;.;;;fi ;.::i 3-nv'n1'" cPcA o tr't

" niGiEu "; "

;;;3laro1,g1ep ,,,u "",..-Llllc-cl

Baculrtja Bclltxor rr cB. Jouarra3raro1rc19p ty "nrr."

-a- 'p' u(\v'aJtLrJd t,cJll lKor tt cB. Jouattapcr{r{r\.ra, ^{or,*rrBaMaIIIe

crp)'KTypc Lt pa3tltlri1j1' ce ""

,;;;;;

ITr:f ;;;;;':il1;:illi"iil;iilJ"J,#?*:il??:,:fijenHo r Aerra Jr r.rT,\/pf HJ e.

crpyrrypa lraryprlrjlxor o6pe4a (nwyprqace. JoBaHa 3ra_'ocyror r cs. Bacrruja Be_rruxor) t;;;;il rprr ocHoBr{ a rera:* npocxovl.r4ujy, J JJ-

- nw5,prujy orraureHnx r{

g@h'o 3HaqH ,np,Hoc,r r - . j , -< - v J , t . .1n _r rpuHoc.

HnH ,npuHoueILe, , ccptul4 y HHWH xoja ce H cana Ha3I4BA nnn.k^r., , , , . , :^ -3I,IBa npocKo rrtvtyuj a ucanpxH HH3 rrpuflperrr{Hx parrr,, ^ *or^io<r

rrpocKor{}I4u]a I4cy oHe Be3aHe za ceemo frrtnnon ̂ t -.--r

'BH, a HaJ3Havajuuje;#T;::i:Z:":1"?:{:t?-":t#;;il;"'*,j;f ffi H::l::yjy XprrcroBo rero "

;;;;:; -r::';: u BHrro xolH cuu6oru-

npocxounguia. H ILefoBy rcpr' Bepuuu, n" np".yrt;tj,npocxounguja.

, !9p1,ia o|;rsutcttu.r, oAHocHo KarH,tffi ^":':::-: "- "a'rl{xyMer{a - onu x roju

I ll n' * - j..' " n o,' iJ,lt^ iffi? lt j i "' : : :l :l' v : v' ̂ | v' p'iiv'

rrHcMa. flope4 u^iuruuTeKcroBa ", "ortttoI]"HMa

H3 cneroro.nu.u"n"f o6yxuara.,,y.-1*rr"i.,'t^;H*::T;i,liiJill:IrrreHcrtsa JJ HapoAa, rr"a .qpy.ri

"or"rnnotrxoA ca JesaHher,ion|X i,' -:::^"'lli|"' 3arrM Ma,rn BXoA -

y);s;;;;,,*:;;;::;,^:;;::::#I71,:;1";I:;r,,,,;::ii.f l::,2 ;:: :#: :i'rl,Z li;f"" i T!,u o n, :,, i,, r,, pc x r c,,,,j c cy n o -

;:;l^'irii\*H1t*{i1J' lmmr*'#;::}n o.ro; r,,

"n;;;;^9i' loP) o4ro 1ap a ca ro ri,,' q

"" a' ;;

";,y 6, ; ; p ;; ;;; il i : ;;f 1.# ll. T,. Z",::,: :: ;;:ii i i : ;

Page 13: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

MaJIa - trrecr [po36n. Ha cyry6oj jcxreHnjn ce oAfoBapa rpH

nfto y"""to j"4,,o" (fociloge aonunyi-focuoge fiouunyj-

ioroog, ao.+tuilfl,AoK ce ua npo:6elroj jexreHr'rjr'r oAroBapa ca

llogai locuoqe yluccro l-ocuoge uottunyi'

JluEiypZuia eeprltx.je HajoaxHujr'r Ae.o cryx6e u Ha luoj ce

o6as;ba npt{t{otrr€ft 'e xpTBe u npuveruhe BepI{I 'IKa' V cacran

oBor AeJIa o6pega, [opeA MoJIHTBH u noce6snx pailIbrl ytra3e vr

BeluxH Bxoa - onxoA ca r{acHI{I{ AapoBHMa' KaHoH eBXapHcrH-

jc (enxapr. rcru ja :navu 6 larogapt locr) , npuueruhe u ornycr '

*"ft n".onoltu rcojc ce IIaJIa3e tra lttryprnjl l BcpIrHx cy: Xepy-

uurri,ro uec'rn (ttarsaua no ToMe ulro ce y ruoj nouulby xepy-

Br,tN,rr{. 6ccrelccrra rre6ecxa 6nha, nonyr an!ena), ,[,ocfuOitro u

fiprtacgtro, Caew, Te6c frojen, ,\ocilojrto iectu, zarwu npt{qaclla

n"""o - o6ll ' ttto Xenltufue focuoga, noroNl Ena7octoaatt xoju

qoJta3u> Hexa ce ucuyHe ycila uaua I{ Apyre'

f lpouec {ropurlparua l ltr l 'pt ' l l jc' a caNrHI\r I HM l' l l tccaua xr"e

"" nu n"typrr'r jrr nenajy, je 6llo ayrorpajarl H c.l loxerl: npe IV

" .*o *putho".no 6oroclyxc l lc cc t l l t jc o ' [J ' l l lKotsaro jeanl t -

crBeHoM cnyx6ornl. FLeHa npno6nruo je:rpo qvfiLlltt4 cy reKcro-

Br4 ncarar\ra ,6n6tujcxux oAa' qHTalba uz Cae tuo1 uucMa' MOJII{-

rse H 6eceAa. Ca npa:HaBaH,el{ xpllruhattcrBa Ka.o Apx(aBI{e pe-

nnruje enxaptlcrnja (crapn Ita3HB 3a nl"lrypfl{y) Je rocrana

noAJloxlta HI{3y flpoMeHa. flopeg yroplloarr'a lnryprujcxux

unxlryca h nosehatla 6poja npa:rl l{Ka Aoilrno je H go :rtauajltor

pa:eoja xnultorpa$rrje roja je nocreno nocraJla fnaBI{H eJIe-

r,,Ieur 6orocryxelba. f lprr' lepa paAH, )/ VI H VII BeKy y nl{ryp-

rnjy cy yBeAeHu: Cuueon eepe, JequrtopoqHu carre (roxou n-'la-

oii^n"1ycrlrnrajaHa | 1521-5651), Xepyeuucrca ilecMa (:a npeve

Jycruna II 1565-5781) u xuuua ,qa ucuonlbailcia ycuta HawQ

(Hexa ce HcnyHe ycra Halua' oxo 624' ro'qutte)' f lpouec $o1t' lt l-

parLa cnvx6c je rpajao lo XV l le Ka: I IaKol{ Tora y caMo1 nI ' { -

ryprujn i,Hje aonarulo Ao sehlrx flpoMclla V Br'r:arlrl l ju cc Ha

nurypruju, t(ao 14 l la cBI{M Apyrnu 6oroclyx-"-*"t1' neBaJIo

je4,iornact,o lr 6e: tt lrcrpyN{cl{Tartle nparllre- Kacul'r1e' IIal(olI

nponoar" Bl l :a l t r t l je , y I IeKe npaBocJrats l le upKBC jc yncact lo t ' t

Br.r[refractto, *op"r,,r 'n.narr,e (y Pycujn y l6' rcliy' y Cp1uya y

19. eexl'), anlr je npaKca a cappella 3aAp)I(alla'

Kaaa je rpaf aucxrr craJrex noqeo Aa ce xBara y Korurau cailpex It tscr r.r rtl {tcygalu uM peJI[rHo3HHM N{t.{lrJJbctber\{, y yN{cr_rocrn ce janna re)Krr,a Aa ce crapa aHTrr qxa yr{crHocr npr.rKa_xe y rroBoru npenopol;crrou o6luxy. Taj npeoxpcr c€ rre orJre_Aa calto y rrnrerr3rrl.ery ruy3ar{Kof xHBo.ra y qcroj Esponn, uehH y IneAally l la ynofy N{y3rrKe, Koja npellcr.aBJba CacTaBHH Aeoxr , tsora lo6po Ltacr lHTat{or n o6pa:ouaHof r {otser(a. V onoupa:4o6n,y ce pa:rrrja npoclrecuouon,orun . Vucrllrull ,r".y *_r{o N{a1cropll caoje crpyr(e, neh noxa:yjy HHrepec r.{ 3a lpyrco6ll lxe ct'Baparrra.

,,jjffiyao6a oarygpeuecauce-, oa J300. ao

"#xaBaIbeM r t .ono",

"r-uoptda *r- "tln pl4 \swngss.& .v_lt u]ol,' o 0lr lrur{o- juJ gJlq srba na I y E

;?_l"r:erwKi,,a",,**"i?r:;:ffi ilt'#.fiii;"J;i*1ifi:_rrellr cy n*pll irarle uajcroparraa Ta o6nurtWeulgg.rPgueca cy xao pa?{!9ne

"^o^i"i'"rffiH HcrpyM eHranrre [p_4Jrrr-e).

: - - - - - . - ' * - - , .Q6nr.{qH PEHECAHCE \

\.. )MHfA Blr r lcr rac l r , t i t c , tpc l l r t rurca nojaatr f la ce v XIV' V

2 n h v r / l r . r n i - - ^ i , 1 . , * ^ - ^ \ / r ' - - - ' / - - -

:

s:4rtrgP:a3rl{@ffiffi::#'l"YP

u, Y, a : t o, l:tty9y>n esaoa yt*W

"

I1IH9 noluSounje n H3vrau usno pglL_e 6_q3

eBarra.lrnca ;olaxc 5w tmi;qfueil slyy:"yMfr :ytiG*;;W'tr#{#liMp 14narta l lePxoetrh uMailir-lEpl.daa&tf7_ffiji

Page 14: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

IIi , ,l : ,I

ilt

oM [paTr6oy.

MOTET - To ie Haiclraxuniu o6nwrc perrecaHcHe AyxoBHe-My3HKe H npe.IICTaBJba BHUrerJraCHV XODCKV KOMtrO3r,rUHtV 3a--i------+ *-::---"--Yr--- --=--.-

[op a capella. TlMa ycr(tbyqHBo rrarr.tHcKH TeKcr. EpxyHaUJe\-.-@. Cacrolu-cela n ryL oscqr-a- i(oii.{68-MATCKH DA3TLIqHTH.--

i

MAIIPI{|AJT"- fI oe-ucraBrba nero f n acr;_:-..1a1 .-- - - - ::::--!9JICBB Jb a n ero f n a 9H Y K9.V-fi o ? I4 tl lalj _cjts -

ToBItof KaDaKTepa Kola 3a reMarHKv HMe Hatua3nn.Ir,Irlr ie uo-MeHTe r,r3 xuBora qoBeKa. Manpzral peHecaHce ce xovlroHvj-e s-arexcflxoglu-H1e KrbHXeBHa uerur{a, neh qe qaglqjy_gA Het<or}rxo

gWaPKe,HnH Taca.Y MY3HUI'I AoHocHyBeK HOBH MaTepHJan Oe3 ilOHaBjbatba noJe.qHHHX AeJroBa.

flo:Harn Manrtranr4crH cy 6vutu: AapuiaH BNlaor. JlvxaH&3 !-aqPI{g,{L

oBgIg4A@!@-ToBHorl KapaKTepa. Haiqeurhe ie nucaua 3a ttervDr rJraca.t4gpggac.ro -{IlgTryylrH.glprl{ggrg' f opmh aeo Hu u a n rca -Ha Je 3a IJIac. a HI{xq tr}toHr.ue noBQIrHe cy Hlrllrp+MegTy.Moxe ce pehu aa je ro y craapr, Harooeruraj 3a crBapa*,eBOK JIHO-HHCTVMCHTAII{C MV3HKC.' i

EzuAHEn4.:" O6nnx grLHqaH OIqallg.-laKqbe jg6yrycBeroBgor KaDaKTeDa. anu xHBaxHnier relrna. foprult rlac ie

- - 4 P " -

6no ueloAl,ticxu 6oraraiw. a ocranu macoBl{ cy 6unu xaDMo}r-€c K a n onr o f a H 192 e.o9tr4-_cf Jl3 HH cr pyM a{lHl4!r.

$eyedilctusom)u Agnus Dei, y.""a je sainpe 0"la ley-.Lfra rperoplJanoIs-Hanerc n 3B a ce K^ yXVII seKy ce pa3BHJra iluca $$ucaHa 3a BoKaJIHe

no3Hare yx99_!y MouaDToBa KpyHugoeHa Jlucg H beTo

21) <

N PEA CTA BIII4IIW PEI{E CA H CE

H aj utp azur uju np egcr aB Hlr qpr peHeca Hce cy : bo naun flj ep_it":::sa

fla'recrpnra' opaaH oo'o' iu"o r'r Jarco6 faryc rle-

boBA HI{ nJEpJI yub t4 AA tIAJr BCTPI4HA(Giovann i piertuigi da palestrina)

([Ia.nectfrpuua, oKo 1525. _ puu, 2. q)e6pyap 1594)fla.nccrprrra uuie caMo npeAcraBrr'K H ocr{HBaq raKo3BaHePu,tlcrce mKo_tte. neh r.r xajneh, np.oarunn"* oonurrre AyxoBr{eno*drolruje' I-ropcl rora LUr, .. r'r" rp."c jann,ajy ,{rcrp}.-N{eHTIt qe.at6a,7o H opi.1t. ,6s, ou Kao Aa l te 3l ja 3a Hr{crpyMcIITe.[Jnurc r{cK,.r,yqr{Bo 3a xop a capella.

Wr- E "/ryur,,ga

ghr.tulona

PoArro ce oKo 1525. rolune. I{eo xHBo.,rra apruehu Ayxrrocr xoporofe. no* ̂ 0";lliJffffiJ;tT_IIo3Hrop H xopoaofa qpr(Be cn. f lerpa.'Vnnpo 1e 1594. roAHHe.BehI I ra flalecrpulrr.rHrlx re-rra npuna4aj1, upr(tsenoM noApyqjy.

Page 15: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

IIucao je l lagpura]|re, a\V OrrH 3aoCTaJy 3a ocTaIIHI{ ILefOBHIvf

.rIeJrHMa. Texnrure flanecrpunHHor CTBapaJIaIIITBa naAa I{a

r,.ruce. Hanucao Hx je oxo 105, oA xojax je trajnorrraruja Muc'a

ilailu Mapueny.

OPIAHAO AI{ JIACo(Orlando di Lasso)

(Mortc Xawtaltgi, I532. - Muuxeu, l4' jyuu 1594)

I Iaco jc y : f lanccrpnrry jcaaH og t la j t tor l larn jux npercraa-

Hr.{Ka peHecauce. f lopernol' l OlauaHau' II l{cao je noa yrltuajer' l

{pa rr qycxe HapoAHe necN,r e, lrralnjar rcxot luaApl.t f aJla l{ I IcMaq-

Ke necMe. Cnoj cy6jerrl{Bl{H craB rlpelua 6rl6nujn HcnoJbno Jc y

/IyxoBr.[i l \r xouno:ltqll jaua. Y lrlafuv AallHNla je crynrro y Koll-

TaKT ca Hrarrrjaltcl i l{N{ yluerl{Hul'tt"ta. Etlo je ne'rttxH npujarel'

ca TnuxjaHor'1. HaiycnelHjNu IIacosHLl AcJIt4Nta cl\tarpaJy ce

Morerl,r. l lHcao;: tnlucc, a Heuro rlaH,e H r{aApl{fanc' I-iajnony-

naprtuju H,eroBlr IuaApHfaJIH cy Qypu4e Nuna ̂ toia v Ero'

26

ATt t ,g tg, / r . ,

-r

JAKOE TANYC-IIETEJII{H

(Jaco b G a I lus- Petel i n)(Kpatu.xa pu6ru4a, t550. _ i lpaz, IB. jynu I59l)

l lopeuou je CnoneHau rrs pH6ufiue, aJrr{ Hnje xuneo y cBo_joj :ertlrsu. He :ua ce raqr{o xaa je r{anycrr{o 3eMJr,y n fAe ceurrorroBao, ailH Je cHfypHo ga je uuoro nyroBao u xa je o6u_ruao Mr{ore eBponcKe 3eMJbe. Hnje no:Haro rae je yu"o *o"no_zutlujy, aru ce Ha reMeJby rbefoBrrx Ae;ra .N{oxe 3aKJbyr{r.{TH Aace Ayro H Ao6po flpnnperuao 3a KoMrro3r.rropcr.(H pan.

Hanucao je oxo 500 uorer.u, xojc je r{3llao noAHa3ttsou Ornt.sntusicum harnronioru,l. Hajno:rrarnjlr Nrorer xojn ce ,, o;;;;H3BoIH jecte Ecc:c quontodo moritrtr ittstus (Eei rcaxs ,l^rr)i"ultttqcgrtux). V cnoNr paAy fal),c ce cnyxrro nonu$oHr.rjor, *uauI{r\{a Aena ll xollo(roHe crpyr(rype.

,fu n,rf:l/i-,,yc - .'/7, r7t r, t,t t

Jryr{A I\{APEHIIHO

(Luca ll,larenzio)(Epeuu 1553. _ putt,22. aaiyr:u_ 1599)

Ilyxa MapeHurro jc 6lro nell;xl.r vajcrop BoKarrHe no,rrr{lo_unje w MoxAa jeaan oa Haj6orax r\raapzranncra tr4ranwje.)Kuseo je y pHuy, BapuraoH H e)npeHqlr, a yMpo je y parrly, uar lyxr{ocrH opfyf taula 1 ' nanrrHoj KaneJrH. rLerosa xo"#r"_TopcKa AeJrarHocr je nrtoa-u,a r{ ycfle[rHa. HanHcao.l.

"ann*,,6poj uorera, arrr je rrajnrrrue .qao Kao ayrop N{alpafafla. II}e_foBH MaAprrfajrr{ cy caBl)rueH npHMep T3B. .\po,\romcrco: .ttagpu_yaty V rLur\{a Koprrcrn r{o/leprre (:a rrerono npelre) xapMoHn_1e. V l r :paxaBaH,y euoqrr ju noKa3aoJe MHofo HexHocrn, Hapo_tl{To y TyMaqeny ,l,y6anue nupkre .

Page 16: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

bE3vAiIAo AA BBHO3A

(Gesualdo da Venosa)

(Hanyn, oxo I 560. - Hafryn 8' ceiltuen6ap I6l3)

,{a Beuo:a je 6uo jour jeaaH :uavajaH ayrop MaApl'{rana H

ycneuraH HHcrpyMeI{TaiIHcra' floruqe I{3 apucroKparcKe no-

poAuue. Kao unaA yMerHHI( tlr''rao je caojy n:aofaqKy rpyny H

npupefnrao KoHlrepre. Hacrynaoje rao qnaH opKecrpa' arv vI

*uo "orr""ta

rcojll je crupao HeKoJII{Ko HHcryMeHara' OH je oc-

HoBao My3HqKy aragerurujy y Hanyny'

3a pa:lllxy oA Mapeuqltjeatrx Ma'tlpllrana Aa BeHo:l'lHH oAIr-

rrry Me;lattxolujov, ovajertt II pa3oqapeteu' V xIIBory Je I'IN{ao

reurKe rpeHyrKe (:6or ueaepcrna je y6no cnojy xeHy I{ H'eHor

ry6anHirxa) ,, to ce oApa3nno y u'eronoj My3llqu' MoxAa ce

Ty MOfy noTpaxHTU pa3no3ll Irro cMeJIO KOpHcrH XpoMarl lKy

H .4HCOHaHIIe, HafJIe MoAynaql{e' Irrro Je o'unl{Ka npeueua xoja

aoJla3e MHOfO nocJle rbera.

/z - - - - - - - - l . t / /

,.{I]NCTPVVEHTAJIHA MY3I{KA XVI BEJC,( W( - ---..-.---

V speue KaAa peHecaHca AoxIIBJbaBa BpxyHaq' KaAa uBera

uo*-nu no-nuQounja' I' lHcrpyMeHTaJIHa My3HKa novnrse cnoj

pasnoj. Y XVI sexY o 4Jt4'Tot{e

:uaqlt aa ce nornvfr66ii?il-dToxarHe Mysure' Ibnxosa ca-

puatoo n" "e

oAel{jaru v AaJbe, aJIH caMo y BoKarIHo-HHcrpy-

MeHTaJIHITM o6lt'luuva (onepa, oparopnjylr)' xoje he Aoseru

6apor. He lloxe ce pehu gaje nHcrpyMeHTanHa My3HKa oAMax

6Hla cauocrarlHa. Jour yner cy ce Morne Hahu xolr'lno:nqltje

ngcaHe 3a ,,rleBalbe HJIll cBHpaH' e", arr4 ce Ha HcKJbyqHBO I'{HCTpy-

MeHTaJIHHM xouno:HqltjaMa Mofao nahn noAHacroB 'pa cBaKy

spcfr)) uttcwpyweHatua". Osoje jelaH oA HaqHHa xoju ycnopana

ocaMocraJbHBalbe oBe aBe Bpcre My3uxe' f[onuQoHI'I HaqHH

o6nuxosalba BoKaJIHe My3uKe ocraBuo je rpar y pa3Bo1y HI{-

crpyM eHr an I{ e NIy 3H K e. T9 t J fW-II :9{y-II9IPLY9IJISII tI 4 n o -

nnQourrja he Aocruhu lplylag n !9lIIv-lIJ:.9?ygJgIgr'

I4Hcrpyrue4Trr l(ojq -c--e Koprlcre.y XVI- aexy 9-y;Jgy"Uq-g9ynonvJrapHrr ia ie ca uecr xuui l - xacnlt je ce 6poj ngnqhggao) '

opzvr^rl^r ntn-xn*"*pruJnznu a{ii6ri'tl9J9{9Plf-rui:!'14@ jg .111'JlIi e * 6 un o)-YgE' 3@ * * * -

28 29

n H v c t',t 6a r a : s a o ce g/u u e F+. Y E H r_n ecxoj_cy_cryH al3p Anrl11u p _uAry!2 e l- Q!SJJ!JW]<g1 _ ls 4a Q c el ! . Kl a n u x o pA j e y co u rnr 3eMrb a _il{a r{Mao HcrH Ha3HB. Myrnrca:a qerr6alo ll x-rlg!-.\gpASjem_rrNhg-ee+)CVI-Io_-e5y,a6niffi niE-oprvrueuMararrlyr{y*qa_}torjraluoqr. OeH HHcrpyMeHrr,r, ocHM Ar,rpKH, Hevajy

"roao3aJeAr{rrqKor y MexaHH3uy u 6oju rona. CxogHo uoryhuocru_N.{a Hr{crpyMeHara HeKe KoMno:uquje cy ce H3BoAr{ne Ha Apy_rHru HHcrpyrueHrxMa. Hajueruhe je 6no clyuaj Aa ce My3HKa 3aopryJbe H3BoliH Ha KnaBHKOpAy.

V n o pc4o ca pa I sojs:r,r lt ngIpI"JgA:-o _p3-3f IJ3II cy- cc_Ho 6 r u u lt_ tlg? Ig :1 r, IlgTpyl.r-eHiffi i,r a ""Fn "r-"x"1 I "

o49- _no _pcKno oA BoKarrr{t{x: puqepKap, KaH4orle u' (talttuasuja. Agr! cyo_6nrryiLce-:aqtrcaj.y.*ralry.up=ap.lc-q_quly:qg!p@q,ry"i.puuo w Qpq,gg4tj,

le y XV seKy. CrvxHna ie u;];;;-xao .v"ol:a ulnolgrye Iop_

K Je HCO-apebeii, ;

"-6; A"r" ,;;o^-.aF;;p;;r;*. i;;Je r{HcrpyMeHTiLlHH o6llrr supryo3Hor KapaKTep xoju 4rr,l+:_1_Aar a! Aa ttoKaJce_."RyqHocr-r.rHcrpy M7HTi],rexuHsxe. Mgfyh_Hocrur H3ggDn-q?.

^ -%gI+ ?]{ I AfJiPggilg I'4 e .6.I'It a . c n o 6 o ru ni u o 6 n n rc p u -

@prv.rsary1q,grry@ :91r6q4y, a.1ac H,nje N,ucrpyM eHrarr HHM arrcaMfoul*u x aa-T"'.,in],

" "" o

.O*#*0uoau_rrju j"

"{ryxr.rna *ao y"oa v dvi6A noro"rrq

.r-u€e-5a,93xI3j3J_4J9_._c,aM.oqTen_Ha_Ko_Mrro34\ry\,.W}qFaryYebge_ .. f 4 q E P KA P-.t e. ppgq Or_aa __4-rp_e.T I oa u u x dtte. H a cr aXVInexy_gp_el{-q.!Ucr^{,e*\{.o6n_Hnuyorg,o*opryrbe.

13f4r*r .revbaro r,r Knlt_swp - a HacTaIa

Page 17: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

HHCTPYMEI{TAJIHA I\{Y3[{KA Y HT AJIII'.JPTY XVII 14 XVIII BEKY

f lo.telxoLl XVIII BeKa Aourlro j" Ao ycnotra Hr{crpyMeHTan-Hc My3HKe, HapotruTo My3ur(e 3a BHonHHy. V roue cy ce Hcra-xru trranujaHcrcn vajcroprr.

]]Y3ENE TOPEJII4

(Giuseppe Torelli)(Bepoua, 22. azpun I658. - Eonoroa, B. Qe6p1,ap 1709)

Topenlr je yuonwnucra r{ BeJrnKu vajclop Kor{qepra fpoca.OII jc npuxBaruo Kor{uepr oa rpu craBa KaKaB he oc'rars Ao.IlaHac. Fberooa Kolrrrcpra rpoca noceAyjy panrrorexy o6lnxa l.rcagpxaja, rra ce Mory cruarparu flp€TeqoM crrr{r{rrr{x Acra Xeu-l.lta n 6axa.

APKAHbEJ'IO KOPEJII'{

(Arcattgelo Corelli)(@ysuLbauo, 19. cetituen6ap 1653. - Pu,v, B. jaul,qp 171tt

My:nvxo o6pa:oname je crexao y Eolorlrr. Er-ro je H3BaHpe-AaH BHorIHHHcra rr ocul{Barr rryBeue ruKore 3a ryAaqe. lberosaAetra npH[a4ajy xar'aeprilru SoprrlaMa - rpHocoHare (a8) NcoHare 3a BHonfiHy r{ KoHrHr.ryo. flHcao je n xolrvepra fpoca.

,'1/'no*).'n Xo/or",

3 I

Kopelnjena Br.roJrHHcKa rexrrr,Ka je 6unaHa BeoMa BHcoKoMrl rBoy. Orr jc xoprrcr , ro nuo*or , r " , , ,It l trcroj Texrrr{r{r.

Lpnefa' ruro je HoBo y BI{o-

floqerror,r XVIII BeKa Aoturo je ao ycnoHa HucrpyMeHrax_r{e }ry,3HKe, HaporlHTo My3r{Ke ,o urrac H o r 6 a p o x " i 1."::I, 1, n. p.r:{ _ "j'Jj:'?;.off"r"",1;f ili, Jl_3r,tTope tr BenHKl

'.'J;*ip ;;;x ?illffi] #;:r f.:^sffff y"iffin::AHTOilr.to BIIBAJIAT{

(8urc4,4io, o ̂ ,!:rT";';i{::f;i 28 jytu t74r)Cvarpa ce rBopr{eM Bl{ornHcKor Kor ycaupurrro .fope

a I r egro n n ",n .-;-,,'J# a: ;, x jn*: j.:.;:. :i:i:J:l:iff:e,TerlrrraH, Aox rpeha cTaB lr\,ra

"rnrr"t"

t lecro nt{caH y Mony,rrccro y pHrMy xrrre. Hajre"rr;,', ;;;;#;,i;:;

rJrrl;;i;y xojuma uranujatcwr 6apox oo*"u^uuo nyH HHreH3rrrer.

Hanncao je nerrarn 6poj xoHrre para 3aBHonflI{y, a je!,au onnonylapH'jux je rouqepr y a-nrolu . y o6nuxy _"r;;;r#;;:,rrrrcaHa cy loquutto !o6:, Kor\{no3auHJe KoJe ce.qaHac qecron3BoAe H paho cnyruajy. BHsarau je nlrcao r,r BoKanHy My3nKy,anw cy Ta AeIIa i"lalbe IIO3HaTa.

bY3ENE TAPTI4IIW

(rrupau,,, "oo,-rfJi)yffi::,,,6 ge6pycqt t 770)

TaprlrHu je BeTHKI{ BHoJrHr{Hcra, Korufro3r.rrop lr nenaror. KactBH.TIHH.KI I BI ' {pryo3 H3a3lrBao je gan^e*e. o6oraruo je n l ro_nIrHcKy TexHrrKy, ynorpe6naeno j. l .O^. xHqe, ycaBprur{o rex_rllrxy neBe pyrc (rpxnepr.r rr Brr[rexnarrr) lr rrporyx1o ryAano.TaprnHrr;en ..""1i.1,i_unH orryc je np,rt_r BerrHKH uaqa je re_lrlKo roBoplrrrr o redrulrarrrBr{rrN{ undrpr"n, Jep HHCy npoua!e_Ha cBa rLerorJa lera. f lwct o -;" , larn'yunoo ,rrraapyt\{eHTanHyMy3I{Ky. 125 rolruepara (rr:aaio ono...ru*), 150 .;;;;; d;;. iro oKo 50) l r oxo 50 r l t r rocorrara.

Page 18: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

AOMEHHKO CKAPJIATI{

(Domenico Scarlatti)(Haayn, 26. orcfro6ap 1685. - Magpug, 23. jynu 1957)

Cxaplarn je najnehu .rer"{6arncra klranuje H 3atrerHuK My-3urrKor poKoKoa y EnponH. 9err.r6aro N opryre je yqno KoA no-3r{aror qeu6a-nucre flacrnuHraja. 3a npeue 6opaora y Pr,lruy pa-gno je Kao xopoBola qpxne cr. flerpa. V rou nepnoAy Hacrallec)/ rleroBe Mr.rce, flcajrrvrH H Apyra upKB€Ha Aela. KaIa je Uany-crrro l4ra.nnjy u orr.{uao y ll lnanujy, paAlro je xao neAaror HKoMrro3rrrop. To je nepHoA KaAa ce nocBerr lo veu6aly. Ha-nr{cao je 545 colrara n :uavajuo o6oraruo urarr jaHcxy l t l l -crpyr\{er lranHy rry3r.{Ky XVIII nera. Cxaplarlrjeae col{ are r.fi'l ajyjcaalr cran, y eehurrH je4Hy revy, pele 4pyry xoja, yxorrtKo no-crojH, r(ourpacrHpa npnoj. Taro ce xo4 Cxapraruja vory Ha-cnyrr.rrfi no qeull KtacHqIIe Sopr'le.

%rnon* Gnoh'uuu*I

JIVHFW DOKEPI,IHH

(Luigi Boccherini)(Jlyrca, 19. rfue6p1,a1t 174J. - Uoqpuq, 28. naj IB05)

.4y"fo6*,"y'1,",r,,

"^I:il l._r, noooj:le My3H r{apa. flp oe q acoBe B'orr o H rrer aAoor{o Je oA orla, a ozlunuuj" y""*"

"nrrpy""nra Hacrasuo iev Pnuy KoA KorrcraHrrHja. Iir;, j;;;;; 20 rosu,ay*"uuu i"yrneA r(ao Bapryo3,.a _r.{ Kao KoMno3fiTop. np. n..o ,i; ;;jcraHHo y Malpwly, xHBeo je xao y""rr,"n nyranuua H 3a roBpeMe Hanucao HexoJrr.rxo nurpr"ru. Kao nupryo3 npr{xBarnoJe HoBHHe *oo.r"j:--l Taprwrinja" np"".n"o r{x Ha Br.{oror{_veno. Hajnehll Aeo xuBora 1. npoo.o.nu'rr{y3Hqap. V MHnarr, r,.r a o 6 p oj H " r"n "n "

tn'u"" ";; ;; ;; # ff" ̂ f ; lil:l' ]:Behana rberoBnx Acno ,ronn.*.na je xauepH oj vy.su4tt . 27coHaTa 3a BHOIotIqeJIO, uICCT ao,,uru ,o , ,

:?yiu, e7 rcaaprer a, 176 nu",,;;;;;; ;;#,ll1i.':il"l1ll;,,i.,1l l3 :a nBa BHonorrqcra. 24 ta Ane;"; ;" , 6u ca r l rayror\r rro6oorr, 9 ca rurapou n l^." _; ; ; ; ; ;n"n. ' rnnr"no jc I I non_uepara 3a BuoJror{qeno lr2g cunr$orruja. tlo"ro;.4ela roja rru_KaAa rrr.rcy o6jan-rr,erra. Ilcroro;rajn;;t;apulue

/{eno je A{e_ttyem, RojH je oN{r{r,eH rrel;v .ir,r,6rrr";;;; aoOp. My3HKe.

Page 19: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

EAPOK(1600-17s0)

A xo ce vorltrl 're uoxe pchn 3a IIeKo pa:!,o6rse KaAa noqrtlLe

An nonn a. 3 i lBp[ IaBA, oHAa ce To Moxe :a 6apox' I -oAnt te

1594. yrrapru cy flalecrpHt{a H Iaco, t ro ucre rotII ' lHe H3Bet-

aela Je npna onepa. '16roanHa xoia j AK

t rat l l {a lpal l l tqa n:rrely

nilerra H 3aBpuerKa nojegnnor cTHJIa' sch ce I'oAHHaMa oApc-

ly je nepnoA uBerarLa uaju:pa:nrHjux yuerlruqx'rx l ' {3pa3a'

Eapox .. Hajnpe iaBno v gel'{Jba}"ra r.qe j-9 npgJl'IspqQoP-Mauplja

6ula uajjaqa, a ro cy: Heuaqxa, AycrPuJa' Lllnausta' nral[La

H floncra.

Eapox Kao rtpaBau AoHeo je Hoea H:paxajua cpeAc-I'Ba' HoBa

cxBaTalsa o MecTy ayxoBHe My3HKe H HarnLr ycnoH HHcrpyMel{-

raJrr{e nonnsouuje, xoja he Aocrrhu BpxyHaII y getuua Baxa'

:494rby). l4g speNaeHa 6apoxa 'rMavoJ'roAepHe roHcKe poAoBe

0il, "io]t,fffiir"ny

p"urr. Fapox Aor{oc, uose o6,'Irr-

Ke - I.{HcrpyueuranHe u BoKaJIHo-HHcrpyMeIITarIHe' ]4Hcrpy-

fr{-g '

fua. conucfruqKu K rcama. BorcaltHo-HH-

anHH Oonlrql,I

joy 6!p9!ry9,w

BaJz:panurlljx nneq'Tegts|qil 6

Xeu.u,r u JoxaH Ce6acrNjau Eax.

fIOCTAHAK OIIEPE

*:::.:::,': n:r,Oouuia Aoxnwbana Bpxynau y AenHMa

r lpey3aMa / (eorrHue noietwrrwx r f f i;;;,,

"" ", "ffi -t t o 5 PjLv*9lt*g..11f

"ca l\{ y3 {Igs 1 qa K ilo n oAp rxx a mei5noii-iiE'*-.-i-::-_**--:-'-:'^p2kDa -^^--- . - - -^ : - ,^ -g1l* l ' ) '

y3 MaApHfan

;:,,1::'^:::1.:.i':*"^'t*"I";;'p"'*A;?;r;;.dil;;(crera c xa:arla ), nru."nno (rrrajcxe iro.o*"".i; ;:#;;#J

npBH ilyrJe H

nacropanaNra, xo je je pe.qosrro nparuo HHcTpyruerrr . Onn e le_I\{€HTH r.r o6luulr cy ycnoBanu crBaparbe jeaHo, nonrnra.rnoao6lnxa rcojlr je cnojao peq, ron H fnyMy Ha rro3oprJHrrg ca neKo_

r{nA yAr{o ]\{OHTEB EPIr{(Claudio Monteverdi\

(Kpe.uoua, uaj 1567. - Beue4uja, 29. uoee,r(tap 1643)Klay4no MoHrencpAu je neluxo rrMe y ncropuju orepe.MoHrenepgu je ueo6uvno ,onrrrurrB yMerHHK, xolu je npuBy_Kao IIaxI5y jannocru :6or caoje Mrrorocrpyrtrrocrg. f lo4jea_rlal(o Je 6r.ro ycneuaH Ha noJb)/ AyxoBrre My3r{Ke, N{aApr{rana Honepe. Y Aennua lyxoBr{of Kapar(T€pa (vrrcc u rrroreru) jacHo

noxa:yje Bcrr.{Ko no:yo nurre, o nu,,oooru];:Tfi: f ;; L"#: X":",:Tll:, T:li::Ba;rar{ rroHoguje. Hanucao je Bervlv 6poj oncpa, a rral:Havaj_yr.tje cr Opdtej u Kpyuucart e Iloaejc.li<ru"o Je rreKo Bpcr\{c yN{aHrosa, a rrajoehn Aeo xHBora npoBeo 1. n"o ^"n"l_.,r, },uptBn cn. Mapra y Berreqrr i r l .

J5

Page 20: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

O fI E P A Y I{T A JI I'{ JVI *I O CTAJII'I N{ EBPO il C KI'IM

3EN{JbA]\{A

Eapox rao pa:go6me xoje AoHocH BeoN{a BeJII'{Ke HoBHHe Ha

no-rby HHCTpyMeI{TaJII{e My3I'IKe' He MOXe Ce OUebl'IBaTI{ ca-N'lo

;;;;tp"rt;y rt'r* o6r'nKa' To je' npe cBera' pa3Ao6r'e y KoJeM

ce pa3BHJIa oflepa, l 'HrrHqHo 6aporua Sopr'la' roja ce nHaqe

jann.na I{a caMolr{ xpajy peuecauce'

V noverxy jc onepa 6u-na npnunlernja Qey(aruor o1?1"^

IIu6pero (lrl6perorvr ce Ha3uBa reKcr :a onepy) roroBo Je no

npaBnny y3HN{aI{ H3 fpqKe uurolorltje' (ley4aluu cy paAo fne-

AaJrr{ na cueIII'l JIHKoBe 6otona, xepoja H nojcroeofa' a qecTo Je

y rexcr y6auunana JII'lqI{ocr l{eKor -ul1lo HJII{ BeJII{Karua' [a

6lr npl'u1,xlr.{ flaxrby llll{pef ayAHTopHjyrnla, vajcrop, o'Iepe cy

nplr6cranall{ nHcarby BI4pryo3Hl{x apuja' Onepa je l luala:a-

AaraK Aa npHKax" urptyo"rer neBaqa (racrpara)' u yyt"I]

;;; j ;;;;t^ i "nvx6"

.qpaMcrce paAn'e' JlornqHocr ':no!ena 1e

6xla norltyno ,u,,""upeHa' Jlu6pera cy 6nna crepeorlaflHa'

nptrnaroleHa 3a fiI'tcaH'Je 6panypo:ue Aeo,HHue' Cge oge AeraJbe

oony*uono je pacrcorual{ AeKop' BeIIHKI'I 6poj crarucra H pa3lr}I

cueHcKH e{lerrn. Osarea oilepa ce 3BaJIa gaepa cepuja' OAroea-

pana Je yKycy raAaume ny6luxe u 6utaje aeotua nonynapHa'

,Lrr-rrg/* GooTuo'u"

. ) l

AJIBCAI{NPO CKAPJIATH

(A lessandro Scorlatti)(lfanep.tto, 2..ttaj 1660. - Hauyn, 22 orctuo1ap 1725)

flopeg MoHrenepAuja, ne-unxo uue uratujaHcxe onepe jeArecau4po Craplaru. Hanucao je oxo 125 onepa. Tuopaq jeyBoAHe My3HKe 3a orepy - yBeprlrpe. Ta yneprupa je Ha:eaHaCrcapnafrujenoil, a HN{aJra je rpn Aela: 6psu-laraHll-6p:lu. Osa-KaB pacnope.q reMna xacnll je he 6nru flpaBr{no y craBoBr{ruaKoA KracnrrHr,rx o6nuxa. 36or cnoje nonylapHocru onepa ce6p:o urupula Eaponov. l4z l4rantje npena3H y Opauuycxy.

XAI{ EAIITI,ICT JII4JIVI

(Jean Baptiste Lully)(4>upeu4ct, 29. uoeen1ap 1632. - flapus, 22. ,vapta t6B7)

Tnopaq Qpanqycxe HaunoHanHe onepe je XaH EanrncrIlutu. I lopexlou l4ranujan, xnBeo je u paauo Kao ABopcKHKoMno3nrop Jlyja XIV. Hanracao je BerrHKH 6poj onepa, a naj_:HavajHnje cy Tesej, Amue: w If o6ega ny6aeu.Ilope4 llunr4a,:uavajHo Mecro 3ay3r{Ma @paHcoa KynpeH. 6uo je no3Harr.ruajcrop KJraBceHa H KoMno3Hrop BenfiKor 6poja aena :a onajHHcTpyMeHT.

)KAH AWTWIII PAMO

(Je a n - P h il ip p e Ram e au)(fiucx:ou,25. orcao1ap 1683. - ITapus, 12. ceilfre,u6ap 1764)

XaH <Dunun Pauo je Hanncao onepe fanautuua 14uguja uKueZuma og Haeape.

XEHPI{ IIEPCJI

(Henry Purcell)(Becut.ttuttctuep, 21. uoeen6ap 1658. -

. Jlougou,21. uoee.u1ap 1695)

flo y:opy ua uralujancry u $panuycKy onepy, y Errrnecxojce janra npBa rraqrioHaJrrra errrnecxa onepa. To je onepa !uc1o_rta u Errcj, a H,eu rBopau je XeHpu flepcn.

Page 21: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

/ ' OHEPA EV(tO\- -1Konr-r.rua onepa)

Onepa 6y{)o je Hacrarla y XVIII BeKy l(ao peaxuuja Ha HeAo-

crarKe 6apoxHe onepe. Bpeueuov cy rLI HeAocraqlt nocrojann

cne nehn, TaKo Aa je onepa nocrana jegHo no3opHtr lHo ,uenoroje je cKpeHyno ca nyra yMerHocrrl. f loqena je aa ry6ll ua

KBaJIHTery, npBel{crBeHo :6or xupoBa neBaqa, uwja je yJrora

nocrajra npr{r\ '{apHa. TH aerosH oflepe 6unu cy je4uno urro jc

rtpuBnar{Hno naxrby ny6nnre. V cacsuN,I HoBHM ycJIoBuMa H

uoaoj cpelHHr{ pa3BHna ce onepa 6y$o. Hacrana Je Kao no-

rpe6a rpalaucxl.lx c-nojera, xao o6lur xpot xojH he nporono-pltru rpafancrso. TeMarl.txa je y3l{l{aHa u: rpaf aucxor )KIlBora,

3HaqH cacBHr\{ cynporHo oA calpxaja onepe cepl.rje. Kao o6ll.txpa3Bl,rna ce H3 neBatIHX yMeraKa - LtHTepMerIa - n:vel7y qltr{oBa

orrepe cepr.rje. KacHlrje, Kaaa ce ocaMocraJlnrla Kao o6nttx, Ao6n'na je catupuuau caqpxaj r nocralla y H3BecHoM cMrlcny I{ttcrpy-

ueHr couHjanHe KpHrIrKe Kpo3 xojy je AoJIa3HJIa /Io peqr{ rpa-

laHcxa Krlaca. flpegcraaHlruH onepe 6ySo cy: TiosaFIH Eanrucrfleprone:u, Hnxono fluvnulr, T)onaHu flalr:Helo n !,oueHuxo9nuapo:a.

04 onepa xoje cy onn uajcroprl ocraBI{JIu :a co6ou AaHaccy Hajnonyrapunje fleprone:u jesa Cnytrcaerca 2ocuogapuqa(La sen,a padrona) lr 9nvapo:uHa onepa Tajnu 6parc.

flo yueay ua uranujaHcr(y onepy, ){taH Xax Pyco nHureTeKcroBe r.r [{aH,e KoMaAe 3a onepy xoja he ce y @pauqycxoj3Barr.r ouepa Ko^tuK, a uuju fre xouno:n'ropn 6rtrn lljep Arex-caHAap Moncemlr n Au4pe lperpu. V Hevavxoj he ce:sar l lonepa tuu.utuun.

(Epas6ax, 2. jynu I7 14. - Eeq, 15. noeen6ap l7B7)

fnyr ie rpBH pe0olyalqp.-ors.pg.OH nornqe u': Hapoga. V:cryanje Sruo:oQuje y l lpary yuno je rl My3HKy. flonpruHo cre-qeHo 3r{arbe H3 My3HKe roflyHr{o je :a nperrle 6opaura y tr4ta-nuju, xanaje nvao ABaAecer roAHHa. CryAlrpao je xog Cauap-]luuuja tt ueh raAa je no'reo na nnttte onePe no uranrriescxor',r

Yg v l4uao je y flapu:l r.r IIonAoH, xojn je 6t.ro onqnn'es

38

XeHAlou. Orr ce nptJrlsrro HeKopeKTHo nanL cy l l,eronr c2npr' I--,,,.., ̂ .----

oHeo fipeMa ftyrcy,

:::"7 ^ffi :: l# :': "T:.:: 9:1" op u.*" n "l ffi ; ;iJ;Bc3H ca hyxoault HeAoBoJbI{HM no3IIaBaE"qv'^!r, 'cpLryHTO'eru KOHTpanyHKTa.l locle 6pojHr.rx rypHeja ca nyryjyhoM onepcKoM fpyroMf,yx ce oxeHr.ro hepr<on ot.uro, oo#;;;, Eeqa u y6p:o no_

J1; j?:::::,1'T::p.:a A'opy 3a Kpa.ren"-t "";;;; ;;;

llojaaa f-uyxa y onepcKoru crBapanaurBy rrpcAcrau[a at:o-Ma BeJrr{KH KopaK ranper. Hc uoNe ce pehn aale f,,yr< y;;;;olrepcKo crBapar6c r.t rr,efoBc npo6lerue 6e: nperxogHnX npn_:ryr,

florpe6a :a pc$oprrloN{ orcpe ocerarra ce N pannje, npeno;aBc h1,ra, ar :u ce orr jarna Kao KoMnrop v npatso BpcMe. Fr,erosa p.6opro...u.,j;;t"lfil:lJ:i

l . lr:6auuo je u: onepe cBaKH cyBHlrralr Br{pryo3HTer:2. ycnocranuo je pauHorexy lr:rrlefy My3Hr(c u ApaMcKe paA_rLe, H nocrasl.ro jcgurrcrBo y My3Hr{Koj xolrrlerrqHl u l\ena;3. nz nu6pera je yx-rrotrr{o ctse rrenorpe6rre r{ 3ar\,rp,,eHc 3a_njleTe, H ycileo na Beprto H [pupoArro [pHKaxe AyuJeBHacralr,a cBoJHX jyHarca;

4. xopy 4aje :rravajny ynory, a y oprecrap yBorH xappy;5. naprurypl'ncnxcyje y uenunu, a y HacnoBy He cro1H oilepacepula, seh Dramnlo per mu.rica _ rrrTo 3laqH My3hqKa

ApaMa.

\ . , i 1 ( ) '

0\j:rlz"12

J I l ,ux ' r x l ) { r r t r . r i ) l } k i r M\ . r r r r<

Page 22: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

. i

! tItt:I

i

itIa,II,;

I

:{

t

iIr l'tJII

l iIt li

q { l '11,'

? rt,i ; l i

til

./(OENHUI,I EAPOKA JV

.OYTA - Ha:us fiyeo ynorp1]5"+@:nl4jeif'jgJJ/|.{j f'l-el\{PcKY,

"-n, j" ruou oSrep"*T

"u*ut _{VIIReK\') LnonenHa re KoMno3Hu cTHJIa. D_a-

leua ua ocHony jeaue rerue nnr glrugjuJr,no-yrppjpHuM npa--..------

BHnr.rMa. V ocHoen, y $yru ce reMa rpgBoJgjp.glg-ruJag9.ovi" j" onn^ 'puoffiffin" o6aur, :6or rora[rro ce caMo y Hl{crpyMeHTanuoj uyrulrn Morao cnpoBecrH

npu HuH n o r{yBa H,a j egue relte. U peHoruerreNa HHsilpvveHranHe_

Qyre Ha rro soKarjle Mv.t"re-Hat]Iattt jo o.'xanHq 0vrp. @vra

i i l

.._U_ggpxugg. yHyrpaL[rba noBe3aHocr cra8oBa IIHJe tlBpcra KaoKoA coHarHor uuKnyca. Pa:nuxyje ce 6aps5!4 sg4ra (XVII unpBa nonoBr.rHa XVIII u"@rX H xx ner;.

ryry:W (cnes_unu H Ht q@Flgre:rPjn EHuecxoi,ay gp,g49.BB.Pa

";A"-p;rrocn MaH'e-BHUJe noJIHSoHa o6paga, jep ce pa:nujajy y BpeMe

rrpouBara LtHcrpyMerIraJIHor KoItrpanyHKTa. 4lpg-!'-{9!y.qo6-.HoK o H-Ip4 crr.Ipaj y rcapa rlgp o M,. n o p eKn.gl4 J{. pp glo_Y 1-a-xr a,- 3 j e -

AHHcrBo o6nuxa jggocrsruvro sa raj Haqi,try l{rgg'jgu,rpg-v

luirov ronallHTcrv. Koa Eaxa cy vcraJbeHu cacraBHn AeloBH'equre'

aneueugq (ueua,rxa ur?a), capa6aHqa (gIUgIga),

xl,pautua (dpanuycxa rarpa) u tru7a (eurnecxa urpa).-Grnrc-cy- - + - - i - " " ^

rlHca_4.e!4serls ]tgcrpyMcHre H 3a aHcaM_o{e.

KAHOH (npaunno) - fl BJbA I{A

3ATI,IM

q H r a B_q Ae o I I H u a n p B :I_!Igc-a lIM.UI]lPg_y_4Pg_gM rrl a c y, y B_e K

.gg.:"tvh,-O-gp6F;" "pgll,e

33 qlgjyy op4!4.gqnoM. Kauou

fo*_"_6II141n_ojt4ggq,-lp-o.-r{AgaHnBuluqrnacaH.

BI{IIIE

ren

XI-{ B}IA HMHTAUH-

40

i#l::1:;l-gll-i.e-P3ropajcxe.{-L@ noj. "",' nly

I,IHBEHUI{JA _ Eaxose HHno3r{uuJe za xfianu BH

l rar le nonN(loHe KoM_La6" lru6au i49n Le n ec_N{.q,Ir4__

nlEn],AHJyM-Hua Hcro nnnu*xBrrpryo3nTera. Eaxosa n' " t" y v s n rc r a. *o axo su npery&ujy uU 3g^gn 6p;Apo-u&4!!9p9!g!!!_

!!."1t-wv4z-sv-e4le-ar.ffi -ffi

apxal-nv$ oirr*. oonrnn ; *ilui;]il;ff;nt o ItMa nehn o6xlr o,q KnaBnpcxot.

ca JeII{}rM colrl{cToru.KOrrqepTa

3BOAH

IlIHpKHy.

H CBCqAH

u M a u c

6raru 4yxorHor H cBe,___-= TOBHof Kapar0epa.

q4CIUt(Myr(a) - .llpe4cranna I{asg[6_1-Hfc_{9n"re,rl"tsX:lWcKo-MY3q!xl{-qpH-i*#",lff* l":y*@rra *""a? qy v _.o *ffi*

.]I-uDl_.91:!:_Pegpllgpu janieiicliit(nic"i-;"";;:;U9-_- - -- .._ _-__-_-_--:4...-.*_r

I(at(Bc le I I I tcao l-anvc r,rgflIag9, vorercKgqac.H_JF,

I{qIiPTO

gPQq - Xajau). Corucru y

Page 23: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

NPENCTABHI4TIH EAPOKA 9rEoPf oPL{IPI4X XErUn

(Georg Friedrich Hrindel)(Xane, 23

XeuAr je yr Baxa jesaH r{aj H3pa3Lrruj ux nPeacraBHuKa

6apoxa. P una re 3aTO OCnOPaBaO H,e-

- . : t - - - : - I

ffi.-a-4p_e_. Cnoj rarreHar je npnr.r nyr noKa3ao

y ocrtroj roAr{rrH. lIOCne oqeBe cMprll, nopoAHua ce npecerl{la )/

Xav6ypr, rge je XeH.qJI flocrzlo tlraH opKecrpa. Oa ror Ao6a na

V*nojej,759. .o!,uu9-rlnq"lqtLt{nrcesnua Aa je uuoro ny-

frn- norsplyje uennro no3HaBalle My3HKe ocraJlux HapoAa'

xoje he o6ulno KOpHcTHTT{ y cnojnrtl AerrrlMa. oH ce snule Flero

t JeftasKoMno3HTop npu6lnxuo pacnenauoj nralujancxoj ve-

nonwju,eHrnecxoj uyruvxoj npounocrn lr (lonxnopy ocranl{x

HapoAa.

XeHAros crBapanarIKH on O BCJIHKH.

oro 40 oIWIA 14

Tevarurca Xenqrosux oparopnjyr'la Kpera.lla ce Ha no.upyrl1y

ucropnjcrco-nefeHAapHe rpale. TpaxHo je xepojcxe JIHKoBe,

crpaAarba HapoAa I{ xprBoBarbe nojeauHaqa :a Ao6po H KopHcr

eaje,qHl{ue. l lopeg AeJIa BeJIt{Kor o6nlta nucao je N uatla 'uena:

KOHLIepTe 3a opfyJbe, KoHqepTe I',I CBHTe 3a pa3JII',{tIHTe CacraBe

opKecrpa, t{ MHoro BoKaJIHI{x I ' I KaMepHIlx xounornqnja' Ko-

ruxo je XenAn 3HaqajaH KoMno3llrop, uaj6ore he nornp.qurrt

osa EeroseHoBa KoHcrararllrja: ,,Xeruryic uojctuop narl ttajcultt-

pu,'uQ. Yznegaiile c:e Ha tueza, ceu rco.trt[ittsutuopu ceetio, u tra))Lru-

hetue ctt uato cpegctualu uocmu3autu uaice he l'tttttKt''" A Bax :a

XeHlla x('xc: ,,Xcttgn it' iatluttu qtt6(R K(),'Q 6ttt ttcc'tt'<t .vuottruruu

u jerlurru rcoiu 6ux.io c&rt Jtcc.ttco 6utuu tlrt ru<'u'tt Eax'"

fr't1

OA

ncTe

f lncao te no-

KoJHX cy HaJ-

hcao le H opa-

cBora paAa.

-J -{(AH cEEAcrr4rAH EAX/ 'd(te ag"r

(Johan Scbastian Bach)(A l

CTo D HHctovlr leHtalue lon ndro s uie T"^^* ;- ^ -, I l I 7. : l

oorrHKa xoju rapaxrepxuy 6dpoffi pa:no6rse.

J9X4FIIEEACTT4JAH EAX

f lCtruqe ur nnnorywle \ fvrr l r r r r . r " fbefOn OTag i trpitAcKor r\ry3r{Kyca, roje je Eaxonbj [opoAHrIH ori,roryhanalocaMo cK poMar{ xnBor. 9,"r@aa]elllvtqqlg_Dqlrg4,lt1l-q-tlqrqB.-qu{l*:ll-paM] y_4tu{orroBamy6pH_Hyo ce uaicraplUu_6parJo_xauXpu.crorfup Ou je 6uo yueuurcqyBeHor opfyJLaua flaxel6ena, raxo Aa je Joxau Ce6acrnjaHI\ty3HI(y yrruo Ko,q 0noto B,.F,J .g =!9"Li4!&a_g.5-on F_o^,jegna Ka paKTepr.rcrqna. flopel Btolr.rHg yqao;. *r1g1pl _qpry_A.

foAune 1703. :anocJrno ce Kao BHoJTHHrlcray oprecrpy Jo_xaua ApHcra y Bajvapy, a 1704. paAH xao opfyrbaru y ApH_IUTary. la 6u cnyuao rryBeHof opryJbaua Eyrcrexygeu, n"*o_JIr{Ko Mecequ uu,je paAt{o. 36or nlaxe HapaBrr Merbao je vecra6opanxa. Hujay*. ce.3aApxao Ha Mecry r(aHTopa y r{pKBH cB.Tove y l lajnqHry. Ty je ocrao 4o xpaja i*r"oru. Vupo je 1750.foArrlre noTnyHo cnen.

s ,-iul' rberoBa rera

4ucy e4.IIIgHa I rIeI{ rlH.-O rra ffin a ilaj y HHcxy.nrun" ot* -"

BoKaJrHo-HHcrpyueHralHou no4pyvjy. V crnapa, cBa 6axonajlf1

"n.o"rannajyjeguucroerry uerrnHy H croje ua no4jesrra_I{oJ yMerHuvxoj uncunu.

Eax je Hanncao cleAeha rrHcrpyMeHTarlHa Aena: urecr 6narl_H 6 v n r t r n r r " v n u r r a n o - . )

- i - ' - - ' - ' v P q r r

I ILABA KOHIICPTA 3A BHOJII I

H K O

ACIIA: Irrecr coHala, 140 ro

KJIABHHX KOI] ra,

H X I I l l l

nficao cleAella

Page 24: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

r

i11

cy cBeToBHor Kaparffepa

Axo ce yoflrure Moxe npuKaaarn Eaxoe a BerrHv.HHa y rreKo-Jrr.rKo peqH, oI{Aa cy y roMe yc[enu Eeroscn u l-ere. Eerouerr jc

:a Eaxa peKao: ,,He Eax (6ax = norox) eeft ,vope iupe6ao 6u ce3*atuu t6oZ ceo1a 6ecxpajuoi 3tnrbe u yneha, z6o2 ueupecyturto?spena u3 xojux je 4pfreo caoje ,uenoguje u xapuoHuje." [-ere je

u:jauHo je4llorrl npHnHKoM: ,,Kag cnyua-u useofien'e EaxoeeNysuKe, tuaga je vutialo uoje 6uhe uowpecerto u quHlt Nu ce Kaoqa .^M He trpe6ajy ),utu, oqu, uutuu ot'wana v.y,.qo."

44

{ooo* 6&ozr,gauTon

15

g-"E .4'y'ry,7, yk*g,

Page 25: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

NPETKJIACI,IKA

flpna nonosnHa XVIII sexa npe.(craBna 3penu 6apox.

Vonnrre y yMeruocru To Bpe[{eHcxo pa3,4o6n,e ce Ha3nBa po-

KoKo, a y My3l,luu - fipernnacltna I'IIH maltxailtcxa mKoJIa.

V npeve raga flyr paAH Ha pe(loprtan onepe, Ha non.py'l jy

HHcrpyMeHrarlHe My3HKe jaarajy ce HoBH o6nuuu: coHatua,

cutt(touuja, conucflu,txu rcorulcpfr v ZyqaqKu Ksapfrefi- 3a yca'

BprxaBaH,e oellx o6nux:t BeoN{zt cy 3acnyxHl'I npl' lnaAHr{ull ra-

K03DaHe uaHxajucre tuKoJIe. Mauxajvcxn KoMno3Hroph cy

I{3rpaAHnH nperKn acnr{ H y cltv(toHNj y n nocra B Ilr lI co l larHI' l

o6nnr. My:uul lpanH cy Ha cacBt IM HoBl l l {aqi l l r - Kopncrnnt l

cy KpetueHqo (nocreneHo nojavanarn) w gexpeueHqo (nocre-

neHo crr { r r laaarn) , a ro 3rrA( t r t Aa cy My3LI r tK l l I -o tsop o6ora-

Tr.trrK HoBHru urpaxajual{ cpeAcrBI{Ma. fyAavxu IIIJcrpyMeHTu

cy uManl rnaBHy ynory y opKecrpy, ailv rr AyBaqKI{ t:^o6wjajy

cse sehe 3Har{erLe. VsoAe Kl lapdl {er Kao I {oBH r{HCTpyMel{T '

TaKo aa opKecrap HMa: ABe $layre, .que o6oe, ABa KnapHHera,gna Qarora) . I IBe xopl le , Ane rpy6e, npBe H apyfe BI{or ' IHl le '

Bfi ororrqeno u xoHrpa6ac.

JAH BAIINAB IIITAMT{II

(Jan Vdclav Stamitz)(Xae.nuuxu 6pog, l9.Iuu 1717. - Mauxajn, 27 uapn 1757)

Me ! y n peAcra B rI II III I Ma u a ux aj rrl c K e lll K oJ] e u aj : H au aj rr nj e

Mecro 3ay3r.rMa JaH Bauras lf lravnu. Olr je 6uo AHpHreHr op-

Kecrpa uaHxajvcror ABopa xojra je y ro BpeMe 6uo aaj6omvt y

Erponrr. Oclrv rora, 6uo je H3Bpcrall BHoJIHHI,IcTa H ayrop Be-

her 6poja cnr,aSoHllja H KoHuepara.

164 7

KnACI4Ur43AM

? %y-xrrcua rporr,uc Bc-rr, KarratJ rr-xoe paa je 3acHoBar{ ua rpaaauujaMa nperxJr aclsapa. flpnna4_rrrrrllr lrarrxajMcKe ur*otr€ cy ra,r' ocHOlJr{e Korrrype KJracHqr{HN{

o6lrrunua, a KnacnqapJr c), Tc o6lrrrce ycaBputonun Aarru Hr\rKottaqr{y Soprrly. t{ecro ce ,qoral)a ra ce vrlpa3ot!.r ,,Knacuqan..o6erexasa oz6un ua My3trKa. To je cacur.rN{ rrofpcuno. Ha:Nu,,xracrlqaH" ce onHocH Ha !e,a rpojnr]c uajcropa HJrr ncntrIracrarra y oBoM nepHoAy. To je nerrqo/, xojl, ,o*ourn ^iri

JtoltogHHy_XVIfI BeKa nRrrx l-pr.f/recerar ro,qr.Igq vlX ncKa_I0racaquo. v urH

-?- "cr1BcBr1xr.nTl1yklg-6nlle:9l_g-cg_!a:"_18n3!!g!:!gqr]$.,_

^J r acn qH H ooJI H uH cv : cor rara._cuMSolt qja, ryqa.{KJr KEaR_rel l!_qp n H gf ]1:t ry!!__Ko_ry-rlEpf . O s H o 6 I u qu uu a j y : o1 "q,r,.,

u; "::.'9''l:::HMlJy

2alr,gQ*rn Pa:nr'rxyjy ""

no ror".aGffiraB cy nuea'H.conurcrH.IKH r(or{Llepr ce yr{eKonuxo pa:.rlarcyje o.4ocranrr*, onr,'ororrle he 6HrH sHUIe peqH y HacTaBKy.

o6nHqH KJrACtrrIr43MA

COHATA ie nucaHir_:a xrasup arr.r 6Hre_KojH HucrpvMerirJL !ryUE,-y Kna*B_4p4. Vcra.llyje ce y BpeMe oeqKHX Knacr{qapa.CacrasJbqua- je, no npaBnny, aA Tp_rr, slapa, 6pzu_narantr_6psn nny_,tgrap.ujp{=nara'x=M""y"r-a;;

"; "i;;;;; -46p:r.r V lrpBoN{ craBy orra HMa coHarHu obluit. E_e_la-qI{He rpuoAce{a. g}ianqsuunja,pa:aojHn Aeo H penpula. (.;E,,..1E reu,o : yuuj ttjp I]]] a I g ps_e_ 4p9jy-iqq11a x oj e llg llyco6 n o x o rr _rpacrHpajJ TevST-cKfl.rr rquatrrro.JgyaTcKH 3HaqH Aa cv ro

AIra 43-'ll.t1ra l\ty3rrqKa rrarep lrjana,@]r-'j n 3rLH,'! xI a tp:fl ylllf Aii o .ie ;p B a

-t""

" y Aypy, A p), ra reM a

Page 26: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

,*

, t

he 6urr.r y AoNruHar{rHoM .qypy; axo je npBa y N{oJIy' apyra frc

6u-ru y napanenHoM aypy. Ha nPHMeP:

I reua - C-dur. II rer,,ra G-dur

I reua - a-mol, II reva C-dur

Pe$plry!_qgoJg-pppgg4_I9r"rg19_{,o-f -!".qI9p-HjgI4-43-€5!no-:nquj_e, g4_ 4ecr46nnHoj xapuoHcSoj ocyg.a-u

tW-u:q9JoH4_BiL4Eg-eI9[.o-Eu-uEiq-cruM,ur-rocy-o6,4-Ie.y_gJ !4rar.{_Ig H ln llreJy.

flpcA coHarunlt o6ll'txor'l lvlox(e ga ce nojanH yBoA (uHrpo-

ayxunja), o6H.Irro y nafaHoM reMny. Vsoa Hva ABa Ao qerHpI'I

TaKra. O6lnx je rrajueurhe dtparr* leHrapal l , qHMe je noAnyvenKapaKrep Hrur{eKrrBal l 'a - nprrnpeue. Ha Kpajy r lpBor-el{Ea

y.9I943.9.9 j4pu xosa (coda)-

04 npel leHa Eeroeeua xoqa je roroBo peAoBaI{ cacraBHn

Aeo coHarl{or o6lllra. flocroje .4Be Bpcre Kona: npBa npen-craBlba peMl.IHncueirunjy (cehane) o6lrluo Ha npBy reMy lIyTJIaBHOI{ Ce npHnpxaBa ocHoBHOr TOHanHTeTa' H npyra -

pa:nHjeHa KoAa - xaxny je yueo Eeroeen' V muva ce rel\' larcKlluarepuja.rr pa:pafyje xao y pa:nojHoM nefly. Taxse KoAe Ko-pncre Marepujan o6ejy reva.

9l{MooI!-AJ-4 jeopr.-e-cJap!Ko.i-e-49-U.4-c-all9*9e-g4M0eg4i9KHcacraB op-$ecfpa. Oopruupala ce nolo -

11rr_.lq1__e_H:_ uranujqycle ypgpJ.!!p-e, og xoje je npeyrera Ha3HB-fi r.rrff;jaHCxa ynefru pi ie eiapnaiiiuieea nrv'xofronutuaHcKacuufuouuja. V tr4ranlr ju ce t t AaHac onepcKe yBeprupe Ha:l tnajycnv$oHujava. Tpx oAceKa yBeprupe nperBopeHa cy y rpll craBa'rojr.r cy y6p:o Aorylr,eHIr MeHyeroM. KnacnvHy cur'rQouujy npu-npeuajy CanaprHHn H npyrfi uralujaucrn ayropn npe 1750. ro-

AHI{e, a reuene joj [offtxy ltauxajvoutlu. Oslt cy crBopnnu KrIa-cHqal{ opKecTapcK}l crHJI I{ yBenH Apyfy TeMy y npBH craB.

V XajaHonnv cuu(roHujar.aa ce ouleAa t{HTaB pa:eoj one

Qopr'le. On jc npnrr yBeo nat-aHll yBoA npe,q npBll craB H liapo-rrHTy fiaxH,y llocr]erl,ro rerrtarcroj o6pagu y parnojuor'{ aeny.OA ILcrosor Ao6a ueltyer je peaonaH cacraBHH aeo cnrul(ioHuje.HajrnavajHuje oa FbefoBltx 108 cnr'a{roHr41a cy ABaHaecr JIoH-

AoHCKHX H [Iecr napucKllx. Moqapr npoay6-rryje caApxl'{l{ycuv$orlljc y .qpaNIarcKot\t cN{tlcily u yaanpe\yje opKecrapcKl,crul. BpxyHatr y pa:oo-iy ctrr'l(roHnje npeAcrilBJbajy Eeronelro-

4lJ

i "r

ir:::hr:

II

I

I

I

ne cnrvr{lolrujc. CuuSoHwqapn poMaHTHKe perr(o KaA AocrHX\,r{BpcTt.Irry apxl{TeKTOI{HKe KJIacHqapa, alill.1| TO He 3t{aqH aa I{HCYfiwcarr cNuQolllrjc, HapaBHo ruHoro t{aH,e rlero Knaclqapl.

Og Jyrocnoneua cNusounje cy nucanr: Coproveanh, Ao_6ponu h, Ko monuh, O4arc, fLI xepjauq, C-naneucxn, fI anar rgony_lo, PajHvuh, PHcruh, ByvxonHh, flesvnh, flly-nerc, B. Morpa_maq, O6paAonnh nrg.

f vAA tI K H K B A PT E T i e q H ryI n y U_q -O_o_p-Lr-a. x.av qp r to r MJ3_H _qlrp4pa-llu-cLHJ_e_:AALe._DH_aJIMg_p.gg4Jl jnonou.rero.flo_rnrrc oA Bper\{eHa XajrHa, xoju je

"""""* n ,viiqir* KBap_

TCTA.

9q{ or' , 'no:uuujy:acon o HH gTpy M surJSJlparlbJ{^9p_KegTp g. n o n p a n H n y 4 r,r a 1p r r

"Iq"j IlperxonulrK coJltrcrurrKof Koltuepra je xorrucpro rpo-

co. To je navl.rH cBnparba rAe tIaH3t\.reHHr{Ho cBgpa rpyna cong_cr a c a o p K ecr p o M. ll*p p-l_l _c:a L_c-A n-4.a14,{ Lo--r_* I o I i u 9p r,a H r\{ ac 6 ry 3tr1 u a-EI !I-I 4-u o -c. f pJ r(y. -eK c tr o:r r uuj y, - fI p uy c x c n o: r r rjrli 1,cBHp a opKgcra p, .a-[pJ,ry.caJiucf 4 Qa opKecrpo]r. pa :soj HH Aeojg cpa:NrepHo KparaK y oAHocy Ha pa:nojnu Aco co,,ar. , jeprruje no4ecau :a pa:noj BHpryo3He coJrrrcrnr{K€ 4eoHur1c. llpegK 9,4 q IV H Ir !1 y r_aA!!, H a.[_Q ? 4 - 9-e* Kq g eH 4a _ Ts j s_!tct{ p a n H r{JeoKor{qepTa, a npeIcTaBJba BHpTyo3HH yrueTax :a collrcry 6e:o p r(ecra p cK e n p arrse. r[p.rrn_qTa-q -4 MA .q5[4X. E_tt o x e H c n eQM e,a lpehu cran je r-qqltylre !t9pr,14 pouga.(poriao = y Kpyr).

VPHYPT jg cT.?p-4 Opaquycxa Hrpa yMepeHor r-eMua y rpo-AerrHor\{ raKr}' 3/4 unu 3/8. Jlgjg_narie ce- y Xvlr qeKy r(ao ca-craBHr.r.qeo 6apoxHe cBHTe. pnrau cruJrH3oBaHHX Mel{yera KoAEaxa sehHHoM Teqe y MHpHHM ocMHHaMa H qerBprr,rr{aMa, AoKcy 3a [paBr4 HrpaqKH MerJyeT Ty|rrutrqll rraKt.r, fpaur.ro3r{r.{ pr.{T_r\{oBH KaKBH oAroeapajy eleraHruoj urpn apHcroKpaTcKHX Ca_noHa poKoKo Ao6a.

f lorosnrrou XVII I BeKa Huqe3aaa 6apoxr{a cBH1a, alu jeN{er{yer uagxl lnrsyje, nocraje cacraBln / leo _ rpehu cr.aB _IIeKor oA Knacllt{Hlrx O6nuXa.

gl(EP[O{uana)jaera ceJ BpeMe Eaxa-rcao Ha3HB 3a KoN{_no:aqHjy trra.lbnBor r(aparcepa. larrarurun cMrcao Ao6ao ie :aBpeMe Ecroncsa. Cxepuo jc 6p:lr craD coHarc nnH crv6onl,rje.

19

Page 27: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

TIPEACTABHI4 qI{ KNACI4 III43N{A

oPAHq Jo3Eo :XAJAF_ v(Franz Joseph Haydn)

(Popay, 3l..ueqtu 1732. - Eeu, 31. uaj 1809)

Xajau je npencranr{HK KJracHuH3Mu. P@cry Popay, Ha ceBep ,

e. f losa sHa-rba H HcKycr tsa creKao Je Kao qrar{ xopa y upKBl{ cr . Toue y

6evy. V 18. ro4nHlr je Mopao .{a uanycrn xop n raAa 3arrotr}rlteXajauosa 6op6a 3a oncrarraK. Oxo necer roAHHa je xuneo oajanllux Hacryrra rd laBarl,a npHBarr{HX qacoBa. l lpne XajaHoaerovno:Hur je cy Hacrane no Hapyu6n, a ro je :HavNno Aef lv-MntrHo no6orruame varcpl r ja l r r i lx yc l roBir . Crynwo je y cny-x6v xoa uahancxor rnoda--EcrqDxa3rgr. EHo ie lsopcxr.r xoN,t-no3Eop H aHpHreHT ABOpcKOT OpKeCTpa. I O pa3AOOJbe.IOHOCIrBeJIHKH 6poj xor.ano3lrUHJa xoje npnnagajy aHcrpyrnreHTaJlHoMnoapyvjy. 14: apel reHa 6opasxa xo4 Ecrepxa:n ja nocro ju je-qaH XajgHoB 3annc xoj l r gaje npu6l l rxHy cnnKy o crarycynBopcKor Kane-rIHHKa: ,,Hu.jc 6ruo narto ), x),hu Ecfrepxasu." YyroBopy xojn je cKJronHo ca Kne3oM cra ja lo je Hapelene ga

Mopa cBal(y KoMno3IruHJy oAMax Aa 3aBpi l l { . I luxoue HujecMeo Aa noxa:y je HHrH on Kora Aa npenncyje. f lpyruua, 6ernoce6He Ao3Borre, ulrje clrco Aa KoMr-roHyje. Mopao je, ocllrnrrora, Aa yjyrpy r{eKa y npe4co6rsy y oapeleHo BpeMe u y yo6u-uajeHoj yHn$opr'rH - crryxureJbcxoj nHnpejH - re aa npey3MenaJror 3a eBeHTyanHr{ 3aAarax. Ha rnasrr je vopao Aa Hocrr ne-pHKy, Kao V Ia ee npr{Apx(aBa ocranor rlrro Je 6uno nponncauo- ta 6yle qrrcr, HanyrpaH rr y 6enur'r rraparraMa. O6elonao je

3a cro;roM nocnyre. JgAHora Nrv je npg6a.reno na npeMaro xov-n o Hy le z a sf o ny dg gg m b g_(tLp:tl rggu6 Ag_94 tU. &_e_! x.o nO-QA-ro nop-siu-+gpril(QA6 y 6 r{r a tgj@o94j-gHgrQ),nlettT--Xojtlrt rtu.ic <.:.trco qa paqtt wtuaie xtueo, aru

ic 6opaectx ), u36c(uo^t (.\n(c-rt' 6uo cpahart cnvuaj. 3a tupugecetfr, 'oquHa, qateKo og Jtcu6(,mtrt ' ctueapttocil lu, Xajqu je uaiucaotrajoclttr 6puj geta u lAu,ttt, 3oK.,tt.1tt11111 t:yg6urt1, KlacltqHe tr"ysuxe"(T . I 'u jx )

s() \ )'":,:)''': ai''' . ' r . \

' - '

9k*"{'a4 %**Craapalr,e @. J. XajaHa rpHnana HajaehNivr.qeJror\{ H}rcrpy_I\{eHrarlHoru no4pyvjy. Fberos paA ua noapyvjy onepe

"o,oJ1.no3r{aT, aJIH Ce 3aTo tberoBr.t o)paropHJyMH H Aa::Ii.ac u:noae. Ha-ilHcao I

-/]era llaHac ce xajveurhe H3BoAe cxv@onHje, Kal,repHa'rcnn no6a oparopujy,ua.

BoJrofAHf AMAAEyC Mor{APr M(Wo I fgan g A ma deus Moza rr)

. (Cor46yp?, 27. jauyp t756. _ Ee,t, 5. ge4e.,uiap I791)

M o {apr j c j c,'la 'r -og-+rajN:pdaur4iax_upeacra-Brr.[(a*rl4c .r.r _

-gyigo flpe rrero uJTo rrplrcryrrurr{o arraru3x rbcroBe rr{q}rocrnr{ ar{arr{3u rbefoBHx Aena, ruopauo Hcrahn qH}Ler{trqy ga je ro6lro je:rarr I'r3Bar{peAar{ TaJrerrar, Aonyrberr H3y3crr{o Hrrrcr3HB-

HaecT JIoHAoHcKHx H U1eg;r nAr\Lr..."...y {A ,,,, -...-

' -- lnqlr-uepaTa 3a BHOJIHHV. x5-94p-t93, 39 I'Ipq.^{Ig.qgpcrprx coffiIlt r sa

"* r *, n n e rnn'i,,., ^

5 l

Page 28: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

I

i

,{$

Hllru .qyxoBHI.rNI xrloorol{. OH Hnjc 6Ho $llno:odi-yN{crrirx,KaKaB je 6lro Eer-onetr, anw je tteo6nqHo pcanHo 3anaxao cBcnojaec H KorucHTaphcao HX lra Bpno jcArrocranan rraqurr. )Kn-Bornu nyr B. A. Mouapra nornyHo cc pa:nrrxyjc oa XajArrosor.

lorc je XajaH 3aBpuuo cnoj xtrsorHrr t ryr no3Har rxnporuEapone , .qorne je Mouapr oa najpalrnj€r ncrr{H,crsa 6Ho uc-rbeH H cJraBJbeH, Aa6u 3aBpurHo Bpno paHo roroBo nornyHo:a6opanrseu. lberone HaAe y cjajuy 6yayhHocr HHcy ce ocrBa-pnne, a cMpr ra je:arexra y nornyHoj 6eAn. Haxarocr, Mo-rraproBn caDpeMerrl{u*r Hucy yBrpcnv Derr.{r{H}{y ry6nrra ycnellrbefoBof HccrarrKa, na cy tsecr o Toruc flptrr!{Hnw paBrroAylxHo.

B. A. Moqapr jc poleu y Canu6ypry 1756. roAurre y nop"onn;rrn N{\'3HqaDa. MouanroB orau ie 6no Brronunncra lt Koi\{rro3n-- - - -top.l_ ano iFoiKpr.ro H3BaHpeAr{e My3Hr{Ke cnocobr{ocrH cBora cHr{a H oAr\{ax3attc reo paA rra H,eroBoM My3r,rr{KoM o6pa:onan,y. Beh y rpe-hoj roAnrra Mq l,_o-:{_r!ttj. liu e 11 6-a.4y.43 !rygE11:!gl g 4on {11r y: V ru ecroj roa H H u j cfulo-tnssalrp€aau-lgM6alllcra u nuc'ao je uau'e MeHyerc :arcnajHj!crpy.l{g!1.OA ror i*"^nyroBarr,a, xoje he MaJroM Mouapry IoHeTr.r cBeTcKy cnaBy Lrrrpn3Harbe. Taga cy 3a fLefa 3HarH cBrr BerHKr{ My3HqKH ue}r-rpn: Eev, MNHxen, Lllryrrapr, OpauxSypr, 6pncer, JIougoH,flapll: n Puu. Cau cy 6unu zaAAs.JbeHH raJret{ToM Tor AeqaKa,xoju ne cafo 4a je :Hao ra clrpa, seh r.{ Aa xounoHyje.

OrpovaH yrnqaj Ha npBe Moqaprone rouno:Nunje HMana cyAerra BeilHKrlx uajcropa xoje je oH cnyuao ua cnojnu nyrotsarb-wwa,aro cy: XeHgnoBH oparopwjyun, Eaxosa [HcrpyMeHTanHaAeila A nrarujarrcre onepe. Taxo je orr oAMax lro noBparr(y Ha-craBHo HHTeH3HBTIo ra ce 6aeu KoMno3nuHjou. Eorraeax yVranuiyt trv ie loHeo BHCoKa nDu3rrarba liao IJrtDTVo3v H BeJIHKa-r.rc xycrr.a rr a n or+:[nca ua n_efr,e r.ilaru i a rrc t(c o n ef]e, npeN.{a x o--joij9

11u9_o;p-oMH€"crumgf4e. flo :anprueHnM nyroB atuHMaMouapr ce npaha y Cairu6ypr. Ilocraje notlueprrrtajcrop opxe-crpa y Korvlc cBHpa rbefoB orau. Ty ce r{HJe Ayfo 3aApx(ao s6orcrasa Ha[6ucxyna xaxan je HcloJbr,ro npel{a rLeMy. Hanycrno jcTaJ nocao H lroK)'ruao Aa xnBr{ Kao caruocralrr{Ir yMerlIL{K. lloxy-urao je fioHor]o Aa KoHueprr.{pa rro Eoponn, aiIH 'ro ux li:Aa,'lerarrnje 6ulo ouo urro je Kao AeqaK Aoxr{tseo. Ayxc BpeMe 6opaurl

52

$""pzt^2,,&rog,"y. Jbupfu

-s3

y Llranujn, rne yq+ xolrno:lrqajy, anlce HnaK rpaha y Calq_6ypr rao 3peo yMerHHx. Ilocle ""*o. "f"""ru

cxBarHojeaajeCaau6ypr 3a rbera npeMaJreH r{ Aa ce rlerroMe pa3n'Kyjy os cxBarar+,a re cpeAHHe.H#:;ltil;Hl,rAe ocraje ao rpaja xr.rBora.

Moqapron 6opanax y.Eeqy-y nor{erKy je6uocacBHtu noA_r{orrrrbrB. MarepnjarHo je ao6po crajai. !anao 1" nprou.n""t{acoge H HMao rocra Hapyu6u 3a KoMnor{osarL,e. KacHnje ceOXEHHO KOUCTAHUOV BC6CP, NPHNHqHO JIAKOMHCJIEI{OM )|(CHOIU,H ora&a noqHrr,e Aa cc yBnaqu 6eha y Morlaprony Kyh),. floxlo_ue xoje je Ao6uo Kao Aere ocraBrro je 1, :alaraorrHqlr. VveHrrxaj:^|y:: cBe-rvralLq.Kao r{ Hapyu6u sa KovnorroBane. floqrrrr,eAa )KHBw y 6cgu.

@ y 36. roAnrr" , .;;;_tren je y zajenuuuxoj rpo6Huqrt o".ny[n"Ka ]r crrpoN{axa.

t

,IIIj

Page 29: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Mouapr cc o r -J rc / rao I Ia c l luM I IoApyqJ I rMa c t t la l ta l l :uur 'Ba .

_H;1n4ga.o ic c nartohor'r r,arroro acra: 54 cg.vdrottujc (oit xojux cvuajno'nlinjr Ynrfutp{, Ilnqurca. Jyuutuan. E.s-dur u !+-ntoll).2JxI4B4pcKHx H _cqAaM

j

KBanrcra. KBrrrrcra H ccKcrcra. 22 sauwncxc couar-c u 45l:l:o-

flur{cx}rLcolrala. f lopcg HrrcrpyMculalnIHX Acna nHcao Jc H--.--

us Ca-)tce I I LI

- n ,c . r 'a nHic vcf lco A jeyccnnc(rhta. aJIH ra ic :aunt l l to lLc l -ot i v( lc l l rK.

Kao /{ora'.t la Moqaprol} r{3y3crau -r'aJIcuiir I lauctuhcvo jc11-

l ty arrc f l {oTy.

,,J/ Putt"r latltttt,v ilpultut:tl;t Al[o4ttpii ja ilt).u())tt utt t;cpttrLturt!rt

r ta.j tue uc u uc uu m c' c o j e t t a tl cr p c u o c n u. II p u t -t' t' ut r;u c tt t t .j e u l c,.t -

I e r'o t, r t e t' e .\ o p c Ke x oltu o su 4uj e y 6 e )tc c t r o 2'r t uj c ru o p tt,4ue 2 puj u.

^()^tuo Jut|u.la .Je oula, y?ilaBuolta qeut6opo?J'locuQ u uaut0?JIuclt(r,

u upu Kpa./l' Lt qc6euo?llactta. JOo? ttuPt)qLtLuo? l'cue ,\u tioJu c-1.'utratu.t ca ulaol)ettejr oBoi qera, Ue6o,tu .\opa Ituct' Jlcere./tu qu

ma Ko.^tuo3ut4uja gofie y pyNe gp),7u^t xopoluMa. Jl>.1'6o.ttoprto t:y,t!6o.ttlt ilaptuufrypl' u iluKotre tMCy qeru c1a je upefiuue. MrtJru

lt(ct4apm je ilauc-,'ouoo cttyuteo u ttpatuuo useollerce, u xotla je

goutao rcvhu, uailucao je uo cnyxy u uantteray quutas ulaj tuto?o-

7ractM xop. Kacuuje yuopellente ca opuzuuanoil qoKd3a.qo je rlctje uuulaco qe-to 6cs 7peu,tt<e 3auucatro."

nvABr4f BAH EETOBEH

(Ludu, i g van B eet h o',,e n)(foy, 16. ge4e.u6ap 1770. - Ee,t, 26. atapm l<921)

,,Ktratt'e, Luo LuLuo jec'rue uocma.nu ctue ctr.l'uajc.tt u 1tol1g11'r'.11,clor ja c'coj uo.:to.trt'o.j cJy?Iav ce)to ce 6u. Kue soeu je 6ulo u 6ulrc

il.\ tru .\Lt.,bctQe. Ectuocett .jc c'o,rro jet1urr."

I r i t r r r r r ua r t 5c r ( )Bcn j c cua r i l u (o j c l r t a o l r r a j r<pyn r ru j r r x

JrHr{rroc'f 14 ncro pujc IVry3HKc.l e -r rH r l r l i r rD l r ucp lo ra . V l puo l r r ( ) r r c ra l t pa l I cJ Ia r l o y3opv I I a

5J

oncDe. [Jnua MouaDToBa oucDa ic 6Hrta Eactuuiert u Eactuuie-- - . -ua, xojy jc rrarucao y 13. roaurr l r- a :arHM Kao :pco vajcrop

tlo fipaBfitr{Ma

a y concTBe-alv cno-

ttcltot orau ic 6Ho ncua.r v AuoncKoi xancnn, rax;;;;;F;N. 04 r ra jpa-

rrHJcr l lcrr,rrlcrua EeroBcuoB orarl jc x<clCo Aa Hcxopncrr{ Ta,rcrrat cuntr y varcpujallrc cupxc H 3aro ra jc rcpao Aa carHMancx6a. 9acouc r'.ry jc garao qyBcrrH opfyJr)a[r Hc(r, xojn ra jcr - rpr l r { yro3rrao ca EaxoBoM My3r. rKov. 3a ' r 'o BpcMc Ec.roucrr jcrc|po flpoy(ruo Liaxouc Qtyrc Ju qo6po utettue poru,tl t;/tuBt,tp L.lrbcroua ocra l ra Acla. I -oAunc lTBT. r rpcccl rHo cc y 6cu Aa ra,c't 'aBn cry/lri jc. )l{cnco je :ta palrr ca MoqaproM, aJrH rr,crorl6opauar< y 6cvy lrnjc Tqyr-o rpajao. 36or rr.rajvlrrre 6orccrn vo_paoJc. l l i t cc l rpa ' fu y 6ol r , Dlc jc ocrao J lo lor lcr r (a pcBonyr l l . !c .

"'4-

.;*

'4gg6t z ku6"*o1*r,

Page 30: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

36or clojrrx r{arperl{rrx ngcja u xeJbe .qa }lacraBH cryarrjc,Eeronen ce Bparno y Eeu, raeje ocrao ao rpaja xHuora. 6proje crexao npujarene y apr.rcroKparcKHM KpyroBI{Ma H nocraoBeoMa lrelbel{a JutqHocr s6or cnoco6uocru HMnpoBLr30BaftL rIKoMnoHoBarr'a. MelyrnM, paAocr Irlrje ayro rpajana. Y 28. rt.{r.rru.l ocertro ic gpse_:Hzrxe lrvn^f." H :6oLTora ie Hr,{ao Bg)_vrtTer[Ke rDeHVTKe. BclHxll 6poi aera Hanucao ie nornvlro rryu.H: creAelier nucMa roje je nucao je4lrorrl cBoM npruaren'yMoxc, AorreKJre, Aa cc Br,r^n xuxo jc rra rLera yrHualla 6onccr.

,flpa?tt .aaoj qo(tprt u (pquilru Atttctrrlu, t(o\ltilio t11,tutt ]u.trct'ttc.rqu cLt ysu .ue. Tuj Eculoncrt jc cptto rtccpehcrtr. 3ru j t1u.je rruiuttc-neruutuju qeo Arcrrc, trcja yctt, ,;(,[no6o ultotlato. flo nu lty c'g rrtru-qtnuu/ Ja cc trur1utrl, uttu 6ptto <nu6o. Tarccc c-y 6otrccwtt ttcu3tc-,tuce . TJle6rthe clcr trcucult 6aqtto, cltt us6cEaautt (6c ttttu<t,ttu.ieqpa7o, u tuo cce y c6cut.y xoiu je tuurco 6aqurt u culnotrcuc."

V jegHov ApyroM nHcMy EetoseH nn[ te: , , ] I {u t tu lu jccyt t t "u

6ctlrttur,t trcueouiolv. Irls6c?ueu.tt csu cJpyLLtLuau cch tlac ?oqurta,tlotuEio tuu jc rteno?ylta t1u ltus?occrpuil co /byqlttto; Z.ry),e <'utt. ,4,au.^nil rrcKu gpy7u zurrau( 6uno 6u lvu.jout xorco-Eiat<o .uoiltlia, uituca o*aK*uir sarruulotv.ja cail y ylrcauro.u uorunrcu.jl'."

EetoseHosa ryra he ce o,{pa3nru y llatueilu,utoi coHafiiu, aHapot IHTo y raraHoM craBy rpehe coHare 3a KnaBHp, on. 10.Tpe6a-no My je tocra BpeMeHa Aa ce npHBHKHe Ha oBy cl{rya-ur,rjy u 3aro ce noByKao y cuoje ycnoMene u 6wo can o6y:erIbHMa. L{s rora Ao6a noruqe gHMSo_Hl4jaJLC-dgru. I,1 nopelTora uITo je 6olecr y3r{Mana Maxa, EeroseH je NHren:uruocrBapao. Kpurnvrcnje nperreaao croja Aena H3 Boua n Hacra-Bno Aa nHlue HoBa Aena o,4 ofpoMHe BpeaHocrH.

f a y

6nla nocReheHa Hano-neoH3a lberoBo KpyHHcalbe,

Hcuenao je nocoery H HanrrcaoIW

yHa je nHpcKHX e;IeMcHarajep je EeroueH nucao y BpeMe cDo.;e nelnx e ny6asw xojy je ra-jno npeua Tepe:u EpyHcrux.c K a, LJllesla]re.-!] -duryJq3|rt a n aW lry V rr o.1 ce o rreAaBeroneuona ny6an npcMa nllr{poAH. Cennra can(ronaja je y &

nHcao te aeBeT cH-duru - o6e nrraai

56: r /

cnurfrourr-ia orr je xeleo ail tt i lnt{trle ,rrrraBor xrlBora. LIz npc_N{erra Kajfa.jc nucao ony clrvrlrolrnjy norlrvc jenrta rrcroo" n,r_.iattlt:,,Mrt.trt't1o ltc xrtp.,trrtltrt rJu O1:rJ" orraK(rB Kutie(i tultc(tu.,,V.{ar,e Kaxc: .,Kuc1 ,tttt c1o/1c jatlrtu ugc.ju,.ia.ja truxatlu r,r,,t.ujr,n, t,iLtctt'ocu,rttr, ut,iit) .yt urrt.iii1t.1,,ttL,rtl14nui.,,' Hn' ou"j .;;,1,;,;;r,r';'" ,;

:: :.i::::i1'o " y. n. n ;;; ;;;;;;;; "# # ;JIJL";ili l,li,?,i;oA t ta.iBpcatrl l. i I tx lcla Nry'Jl I r I r ic ntrrcparypc,

Pgfr tt,Uq"rrt,trrr !W13ry;6:ii;;

ll Leu'-':lri r:_5t+,:rffi-IIl.!(on *t,,*.", ,rutnontru,,,,r,l&llliiijijij-i]-i]-i]-i]-i]-i]-i]-i]-ii|i&iiiliiuT)ffi,,t:11 ._-' 'ry:,t.c64, llau{Culll,ttte tI

:)m#]"**#j#jyxrlv ( a' ij n or', r' r1 it c cy sp31i'|"l"'u,,,I llPuy 1yg-lo_.12-1yarffi

.s&!,ir..o 11_ cgpr.c14. H4_l,c,!te ""epy

q,r,g lJl{u_tJgyMrg:!!,al|t!u(..

Page 31: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

POMAHTI,T3AM

T\ouaururaM ie noaBau y yMerr{ocru XIX seKa. Orr ce jae,u,al . ,F

I KaKO Ha noJby My3nqKe yMeTHOCTH, TaKO H r{a noJby JrH-

KOBHC yMerHocrH, Krr,HxeBHocru u $Hro:oQnjc. l lpelcranlba

oApa3 orrrllTef fiofneAa Ha xHBoT r.r cBcT.

Y pa:eojy My3HqKe rcylrype.XIX scx npeAcraBJba je4uo o4

Haj6orarnjnx pa:Ao6ma. To 6orarcrBo orJreAa ce y crBapaH,y

noBHX urpaxajnnx cpeAcraBa y caapxajy n o6rrxy. Pouan-rH3aM je gao KpynIIa ocrlraperL'a rra noapyvjy orepe, cur'rQourlj-cKc, KaMepHc I,I KOHUepTHe My3HKC, My3HKC 3a KnarlHp H COIIOrrecMe, a rarole H BeJIr{Ke uajcrope, KoMrro3HTope lr n:nol;ave.

floHeo je rerurry ne:y r.r:uelly uHpoKHX clojena HapoAa H My-3prKe Kao yMerrlocrH. Kpyr -rsy6ureJba My3HKe n: rpal;arrcrcnxclojena nocrajao je cae ::-rrpLr. OcHurajy ce N{y3r{qKa yApyxe-

rta, KoMno3HTopH ce oclo6alajy o6aue:a nperua SeyAanqurnra ufioqHrby ga crnapajy caMocra;rHo. VN.rerHH.{xo crBaparbe no-craje cy6jexrHBHo. Vuernux je parovaparr y crBaprrocr, rro-BJraqH ce y ce6e n cnoja ocehama u Hacroju Aa oxHBH cpeArbuaex. Cnoje jyHane Hara3v y cpe.ql6oBeKoBHHM $auracru.rHnuJTHKoBHMa. V rextrrl Aa Apyfaqfi je xwzvt, poMaHTuqap ce HrI-

repecyje:a Sonxnop. Car'.roha ra folrfi y rrpupoAy, fAe 3anaxaHoBe MoMeHre xoju norsplyjy H,eroBo Ay[reBr{o cralle. 3aKoMrro3nrope poMaHTHvapc :HavajHo je ro Aa cy cruopunnr'rane Soprtre, xoje cy oApa3 tbr.rxoBe HecrulrrHocrH H TpeHyTHHX

AyueBHHX cralba. CrcroHocr Ka MaJTHM Soprr,rava craopura je

rrajnpe KnaBr.rpcKy ur.rurljarypy H coJro necMy.

Ho, Hncy caruo ro o6rllull poMaHTr,r3Ma. V povaurH:uy heHacrarH H nporpaMcKa My3r,rKa (Sepnno: u Ilt'tcr), a o6nnx he6nrn cnr"rQouujcxa fioeMa. lenerrraecru sex hc Aorrcru H pe-

Qopvy orepe (Barrrep) . Hevoryhe je ga ce He noMcrrc H po-MarlTHqapcxa uerognja: oHa rc6uja eehu o6HNr, cno6oAnujnToK, HoBy pHTruHqKy rroAnory u o6urso KopHcrH xpoMaral(y.Jasra ce rexba 3a HoBr.{M opKecrapcKl.nr 6ojava, noeehatturrlopKecTpoM H yca BplxaBarr,eM Texr{HKe Jil.rMer{HX I4 r rcTpyMeHa-ra. leaer l taecrn BeK N{erba cnuxy eBponcKe My3r. {Ke. Mrtoru

58

HapoAu roju cy coojy uy:lrvKy Kynrypy rpa1wrlnoA yrHqajeMnralNjaHcre, dlpaHqycKe H HeMaqxe My3HKe uacroje cani nar;HXoBH KoMrro3HTopH y cnoja Aena yHoce rbHXoB drolrnop ucrnapajy opurnHanH a rena.

o6nl,rqn POMAHTI,I 3M Ad/

COIO nECNtAje o6nux nlrcau:a c xragup. Jer_rorJracHa ynt. t"ru y6u_nypau rpyBepa, a racnHje cy je ueronalu nrajcroplr nena.lr. Vgo6a apc HoBe ro cy 6anaqa v (tpourona - neBarbe npaherro Hrr_crpyMeHToru. To cy o6nHqn xojn cy flperxoAulrn coJro trecMH.Honnja co;ro necMa je uacrana y Heuavxoj ca apnjalra An6ep_n u $pajrepa y XVII Ber(y, a pa:nnjala ce y apyroj nono""",XVII I BeKa, yropeAo ca [pouBaroM HeMar{Ke noe:nje (ao6aferea u [Un-rrepa). Cnoj BpxyHau H KoHaqarr o6nnx AocrHfJraJe y poMaHrH3My KoA [Iy6epra.

I.14-rqqqi-qr-qQlKapaKre - r4ua o6jexrnnaH - npHnoseaaqxr.rToH, a caADxa.i ie o:6r.rn-arr. V cxnagy ca reKcroM je n l,4q

. _\[oxe 6llrn

:44$$q Illy6epron Ectyrc (Bunemax), a r^rpggy.,slana-

Ha. barraAe cy nvcanv IIIy6epr 14 IIIyuaH, aG--nac Moxpa_H,aII - Tpu jynarca, forosaq - puseaH ala wTajuenuh _ Tpu 6a_nagc lleuipu 4c Kepc,rtuyxu.

14ugla :a rlac be: rcxcra. erruqrra je erlrAa roA uHcrpyuesTa.

. 14HCTpyMeHTaJrHa .4eoHHqaHa Je BoKzL[HoJ AeoHHrIz, Aox ie

r(oA rrpoKoMnoHoBaHe :navalHuja ynora nparn e.

-no3nunje 3a KnaBIrp y xoirtua Hnje racrvnJleH HaDoqHTr{ Run_TCT. AJ IH IC KAO n

poMaHThqapcr {o f PncI\4*eHferrcoH.

=.--

59

Page 32: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

ilrII

{tl,I

il*EI*,J!trct

:1,ffi" {: l

t. 1l l

t. '-E{t{ltEllcrt{I!l:'IHtrjlJ|{ts'r1!i11"yv9[1a1gt!i$9{roir:quja ualot' o6tt vir, jc/(t tocl'a ut tl'tjit I t o ob;l nxy-I-ryvo:t tocl-.[-

ox;AM-6ca pFlH il l l l , raxollc, I lpJIo noro/rl la 3a [3paxaBall,c---_::-]a-cnfiox<crba po Mar lr-r4'rapa. @ilo

CH Mq)PHY.l(lK A-l lO EMA Je I lpol'paMcKo-o pl(cd aIcKo /lcjl oy icilrtot'r craBy. r1o o6;trry cc Jlcnnvlqito ocitalt,a tla coltantt't

.E"*."e!(Tu.r Oirnui iu?en) tH u^pt{a!4. J lajrvort t t r r

ruorro lcMa' l r l3aM y oucl tn l o6. l t l ' t t<y r ra l iEc l t lHpol(y t lp t ' t t tc t ty . -Ct . t l r -

drorr r r jc ty I IocMy jc c ' t ' t top l to < l rp i r l t l l I lucr .

- L-ur.on'xi - - "

I\4y'-lttuttit gcra I{},.{ajy cagpx<aj y Auojaxor' l cMl'{cry. V'rcx-

rrur{KoM norncAy rbr.rxor; calpxaj npe/lcraBJLa :6np xovnottc-

ttara. rltopttzlJll te IttcMc, TcMtlrt ' IKc, xilpn'lo l l t l jc H H l lcrpyMcl lra-

uujc. f lcjcrno cBHx ol]t lx KoMnotlcllara H3a3l{Iia KoA cnyuaoua

rrcnxotoulKn c$erar, a ro 3t{aqn )fa Acna urtlajy cuouHollaJll lH

cagpxaj . My:uxa je yonurer tof KapaKrcpa: I Ia npuN{ep, Moxc

)\av3pa'3v Tyry, pl To Tyfy yonuTe,3l{aqH IIC npeJla3ll fpallHuc

yornxrcrora - ot tAa je ro ancolyr l la My3HKa. Axo My3HI(a

H3paxaBa ryry oApebet tof nuua r loBoAoM I IcKor o lpelc l tor

aoral ;a ja, r j . arco je uysuuxn cagpxaj $oplay lncat{ pe qHMa,

ouga je ro nporpaM. flporpaucKa My3HKa je, y crnapn, cJIHI(a-

ILe TOHOBIIMa ul lcr lHpHcaHo t lcKI ' IM TCKCTOM HJIH I {CKOM npt ' t -

poAlJorvl I IoJaBoM. i

oPAHII ITIyEEPT

(Franz Schttbert)

(Jlu.rtuetuuan, 3t iatryap LU-7=- Ee-u,-19. uoeetdup l82B)

Ll Iy6epr jc npr tn rpal lH 6cqru poMt l l l ruqap. Pofcrr 1c y

,flnxrcltra-ty. rtpaj 6eva. Oraq r"ry je 6uo yql'lrcJl' ral{o Aa cc l'l

cAr'a LUy6epr r{cr(o BpeMc 6auno rHM rloc;IoM. [locao ilcAarofa

Hltjc ra l lapoquro HIITepccoBao, nA ra Jc 3a1 o l lallycrtlo H o'l l4-

uao y Eeu, rAe je )I(Hlleo xao cno6oAall yN'lcl ' l lHI(. V aclo BpcMc

y Eevy jc Nnuco t{ pa/(Ho u Eclouctl, l ta4a jc pa'.l l t ' txzt t ' lct)v

ri, l{Ma ofpoMl ta. To cy l(ol\.{f l03l'ITopH pa3rll l q H rHX rct tepa unja,

BaCI IHTaBaI IH t lO/ I pa3 l I4 ! IHTHM ycnOB14Ma' I ]a cC H I l ' l ' lXOBl l

no fnc / (H I I i l y r \ , t c f I roc r pu :nr r I<1 ' j y .

60

,hk^o 6l//ydrla,

Xnnornpr r.r crBapaJrarrKrr nyr LlIy6epra nyu je nporHBypeq-Hocrn, urro je rHnHqHo 3a poMaHTr.{uapa. Xlrneo je cxpor..rHo ltKparKo, a yMpo je y 31. ro,uHHH.

tilyftpfg-Ea_Ae_IA_n ! H n aAaj y c s r r v v y: u q r_uu -n_oap y qi r r*a a.flrcao je c4140oH41e-, _yUgp:4p_-e,_r_at{.t.Qp-.r_{a_.u,eJra, xopcKa Aera H

* < - - - - -nef,Hxu 6poj-c_olo necaMa. Cono necva je o6nnx y xojeu je po-MaHTHqap Mofao y nyHoj MepH na cTBopH yMeTHHqKo Aeno Ka-xnoje onronapano vy:n, rxoj erHuh poMaHTH3Ma: xparxo, caxe-ro H Herocpe.u,Ho. V 17. roAusn Halugaelglpejg_rj3j!9lheA9Iro- f p-e q4e-t.t I tt -u p g q n t pu;- lgtS.slq6i:tlp-rrecMa H^ilucaHz':.ra

te199n 1e_4c1. IIopea onc, L[Iy6epr je Hanncao jour 6.00 g9I9nccaMa. Ty cnaaaiv [ecMa TDrrttea nv)rcuuu n tfuxnycu Jlauttttnttu-apu4ur'r3utrcttot7)trlioccnue.Han4gno_ j!498_gI_gtgQ-oH,r.{ja,

---.---:_--i----

oa gggx j-e_ HajrnarajHnja h-mol, zsava_!!sgog1711yern. To, ycrnaprfyonEfeH-Hje-ne:rorFmffio E6ioJrero HMa ABa craBa u:6or rora cy je xaclr l r je rra3Barrn Hegoaputeuo'v.3a co6orvr jeoc.r4_B_Uq q _e:r r r K_r | 6 p oj x r l n r l pc x r r x K o M n o 3_r r ulrj_. *ao rlfQJL-

Y_Y94yKla-MoMc-11ru,lLupoMtrf.ld.t te.lIa l4JlerBopop+rlil aena,rnaxl aD!:rlt9I-i1 1gr1ir3 ! a .ryAir'! K y I K 9j! pTe-r-a, oA Koj H x-je -H aj -f lq?Han41 Qytu tt t1t 'ctt j t ; tr .

\?oR. r Po lAuu ! . , .1 . .

6 I

Page 33: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

POFBI''[ tllyivlAH

(Robert Schumann)

Pofclr j" y .o,,"oucl(oM l\{ecry l-{uuxay, y xyhl l nucua ( l)pc-

AcpHKa LUyualta. OA oua jc I tacrlcgrlo l ,y6au r lpcMa KII) l lxelJ-

rrocrH, a o/( r'lajrc ruy6al rpcMa My3HLtH. J"tl_Ijg49tg!gja-

rc , r2 y r [ r Kna l rHP H ] ra carHMa cJ IVUa MV3l4r (V . PaqO lc l l f l cao

nccue H NlalLc Hrpol ia3e^ I(olcJc npHI(a3HBaqla-cBoll ' {M / lpyro-

ffixcBttocr noAcrl'ruaJta Je oua /ra ra yrlyr.H

ira .tnTatlc BpeArlHx AcJIa ItcMaqr(c Kn H)r(cl lrrocTr.r. 3rrart,c t<o1c

jc laga crer(ao f locJIyxHJIo rnly jc xacl lujc KttJ{zl jc rtocri to Nrv3fiq-

KH r(pr4'ruqzrp lz ypel{ttHI( JIHc'l'a I'loou 'rttcouttc 3u ^r)'Juti]/. XcJLzt

r i l noc ' fa r tc IJcJ IhKH l l l ' l p loy 'J t t r i c r i t I lanvu l ' l l l . J I i r . \ ' r rg r l l t - r i c .- €--uJ*6<u-g-!gua{qx-qM-q-olrouao. Hrct'otl ytll{'l'cjb I<llitttt'tplt 6.trtr

jc rro:rta' t ' t t l lc l lafor Bl lx. f loc. lc o(lcl lc cMprl4 Ulyrtattot l i t ualxa

jc rtpcy:cna 6plrry oKo trll(oJlollar\? Ir BacIII'trall,a 4c-qc PoQgp-

tllg j{p..nl,d j1cry4lpqUp3ll Kao c|y/lctt't 6opanrto Jc rrcxoBpaM-fmjrcn6epry, arrrr I{c Ayr"o. Tzyla 1c cx-lgl!e.,ila-lrc \!g-xax rlrlgy.

6 2

g"d"/ra, Q,/lg,'"r,n

lnut1n O, Ill jnqlrr rr onpclcnrro 3a 4lJ.Dgr-clo6ogrror.yMer-r i l rKA. 14 l tTcr13lrBi lo lg_q.gb-QilQ KnaBHp. Jbor rrcKol. eKcncpHMcH_tl@ yKo{rro r\{y_c: lp,cT ngcHe py.l(c, raKo AaJe nl l jarnrcrrrr tKy neJrartrocr Mopao Aa rranycrH 3ayRcx. Y rotipctue Qe-excnrto Kr4pSr'r_&rr (xhcprov cBora yqnrcroa), xojajc 6n la H3Bl )c r ra nu j l r r r r rc rxnr r , , r . O l l , r . i c novrorna [Uyn p e fi or I I yr a p a r I K gj!-My_iC.!U9njr Sonqc_1py59_4:_ulAllg]gu-:---:.--gefoue ,KortmolnqHb.

Crrt t jy n,y6au npcMa KnaBHpy uannrfe -croRao Jc tr i r ral rrrrrrrrr ruro. jc rr t t t r . tc iro ncnt{KH 6poj xouno:rr-unja :a onaj nrrcrpyprcrrr. T<l cy KnaBnpcre r'alrrrujarypc rojc ua,rr l rpaiy ol nl ' ,cuei, , r UlvHr,rr , ' , - ( f f i6:tUI:A6W_t(t tt ' t(t(t(.rtt ' ,. l l t,,tuitt t i l ttt3(,1)u, -l l(, l t l tyttt 11 tQtlt-t tc6uJr . Hanlrcao. je l r r . r :nccrarr 6poj cor{Ara . ra x lanup. Ha no-npy.r;y coro nccMc LUyvarrono rr lIJy6eproBo crlapana[rrB() ccI r i t r rcKr. r r rnrr r { r r l ranoBe3yJy. LIJyvarr je . :peln l r r yN,rcr turK r rr : p a : ur uj rr rr H t) !r tr a p. Or:l_ritg:gg: :lbgg. [c-cjUaa riaJ,el cI I ' tnao y ArJ i l uur(nyct noA I l t3r tBoM , f lc t ' t r t r t<or ;u , t , t6 t tc y Jbt ' f t t , ;tr trctreo[Il )rcctrc. flr.rcao je rcanreprry vy-:]_11Kyr Kor{nijlg_Bir_o.-_Il2rJ=__fynartKa/r(BilpTera. lq,alr r(JraBtrpc{!!-ligilpfgT, JeAalt KlLlBrrpcKrrI( BL!]9I, _rp lr - I{r_,r B_r4pgK a f pl U 4_ L!, rt Be B 14 orr H ncKe co r urrc. B lr -

x H nj a aen a cy : .r alfpr.r g,g_y$q-U_tUg,l-q4{y- IgIgWI fri B l.l 9_fo.l1.velo,.tl jeAa-rr xna Br{pcKr.r Ko rruepr-

KAPJI MAPI4JA BEEEP

(Carl Mario von lleber)(O j{nutr, 18. rnccn6alt 1786. - flctttclotr, 5. jvtu l826)

Be6ep je reopar l HeMa(rKe HauHoHaJrHe onepe. Pol ;eu je yOjrnny. I ieron oraq (crpuu Moqaprone xeue) 6uo je yrpaB-nHx jegrre nyryjylie flryMatrKe fpyne, na je uanu Be6e p ao6apAeo Aerurr,crBa npoBeo nyry.f yhra ca orleM. My:llvxe cnoco6-I {ocrr r r . tcnoJb} . ro je npno p i lno, TaKo 4a je neh raAa 6no rana-xet{ yrueTH}tK.

Teoprrjy je yvno ca 6parov .lo'. le$a Xajana. Hexo npelre cco:6r.r-rorro 6asrro cr' l ,rKapcrrreN.r, aJrH 1803. roar.rue oAna3H y 6e.r,Ha[yuTa crHr(apcTBo rr HHTer]3r{BHo yqr{ xolr,rno:uunjy KoA qy-Berror opryrbaua 4rouepa. [ lo rseronoj nperopyun Be6ep jenocrao rnprrrerJT opxecrpa y Epec,raurr. Ty ue ocraje Ayro, neh( Iecro Nrerr , l N{ecr i r 6<tpanxi t t ro I {et r t , txo j , Aa 6rr ce 1813. ro l l r -

Page 34: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

atI

r l

II

rrc rratrrlo y flpary Kao llo3ol]uluuu AlrpHrctn. V flpary jc pc-

oprarrrr3oBzto flpaurxy onepy n K3Beo 6eroueHosor 4tuc1c.,rritt.

I lourro jc y l lpary lr{aro r(oMnolloBito, oAna3r{ y .{pc:aelt,rAc My jc noncpeuo nol)crno .[,pc:4ertcxe onepe, roja je AcnoBa-rra cacBuM nc3ilBr.rcrro or Irlrarlr-iartcKe onepe. V rarnnu ycro-

nnrrla Bc6cpy cc poIlrrjra lr4cja ra crBaparLe r{aUHorraJrHe rrcN{aq-Ke onepc. Hanrrcao jc onepy Vctlto6tru ciupcnay, n oHa ce cMeI-Tpa HeMarrKoM Haur{or{alnroM onepoM. l lper'anjepa je 6rrna y

Sepnnrry H,qoxnBcJra jc nelurrr ycncx. I-focle oBe onepe ycne-

arma je rr Apyra Be6e pona oncpa - O6aport.I4:neAerr:r 1e y IIort-

noHy, a rr f lHcalrrr. ic :]a rorrnorrcr(o no3oprrurrc.

X"7-,,(,h/W frJ*

Be6ep jc yr',rpo y l loHaorry, 1826. roanne. l lopea onepa rrn-cao je l{ ru{crl lyruer{TarlHa nelu: l2 xranHpcxnx coHara, lrefyro jHl la ce r {cr r . r r re As-drr r . no3Hara KnaBHpcr(a xovnoruunjaI losuc t tu uJ1t1t , xo ja je x i tc l r r r je HHcr l lyMer{THpaHa. Be6ep je

no3Har r(ao ayrop BeJurKor 6po.ja xovno:lrunja 3a AyBaqKe HH-crpyMenre : Knapnr. rer , xo l l r {y , ( rnayry u d laror . Hanncao je u

ABa KnaBt,rpcKir KoHucpTa.

64

oE rr 14 KC MEr{Atrncol r EAPTOIAI,I( I;'e I ix M e nd e I s soh n Ba rtholdy)

(Xun6.vp?, 3. (ta(tpyttp 1809. -Jlaifrryu7, 4. ceiifren1ap ig47)

V l rcva,r ro j Myi t r r ( r r Mc' . r lc lco l r 3ay3HMa BeoMa : luav:r j r roMcclo. [lopea My3r{r(c cryAHpao jc lr rlrnno:lodrujy, raxo ga jc orr6rro yrr,rcrrrrlK cir. It3BanpcAnrnu onrrrrrlM o6pa:otan ev, xoje vyjc orvlorylin-no ruavajuo Mecro veliy ymegHnru JrnsHocrnrua He_N,rarrKc. Pofcu jc y Xar,l6ypry, 1809. roAuHc, y 6oraroj jcnpej_cro j nopol t r r r l r r . Iberou orar t . ic 6uo 6oraru 6aurap, raro na jeclrclnxc, :rir pa3JILt Ky o,rl M t r()f trx Koi\,rrrt l3HTopa, vitrcpl rjrt l r roc>l ro nor l ryr ro o6cr6cl ;cr r . I ) . r r . jc l rcnonlro r : lJreHrr , u . rurr jcI\.roruro ycncrrlrro Aa My opnrrrn.ryjc ult(onoBatr,e. Klanlrp jc y.y116Ko/I (ryBcrror nnjarl.rcrc IIyAnrrra Dcprepa, ir KoMrro3rrulrjy xoa3c,r l ' l rc ; - r . . f lopca oBora noxal ;ao jc drnnorodlcru dtary l rer ,I i lTO Nry -ic orrlorytinrro Aa ynolrrit ' . lrra,rajrre Jr,yAe rreMa(rKe KrJ rr-xe Brrocrr{. yN{errrocrr{ }r i layKe . v ro npelre 6lro je cacBHN{ COJrrr-.{arr nnjall.rcra. C o6:npou la ro Air je uuao cncreMarcKo My,3lltrKo ulKoJroBarbe r{ noA crpyrrrl. lr\4 r{aA3opoM, nvao je [pr.rnrrKe,IIa y[o3rur Gaxona,lena tr cBy rr,cr-ony Bennrrr{r{y. Kao reli npo_clraBr,cnt.rl.r npu3t{art{ ytvrerlrr.rK, MHoro Fte :lanyxnrx He caMoHeMa r IKy l \ . , y l t {Ky I lefo I , t r toBertAl ICTBO.

9t un J,4.*tg ,*,{irr/*,n"g,.

65

Page 35: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

l . MerrAclcon.ie tnncc'r 6itxouy IIoar.itt uo Mufucil ' cro roAt4-

IIa nocJ'lc lLel{of npl}of ttrrollclt i t, t l t la rlt j tt i t l l l I I l jc orno-. rco Saxony pcl tcc i l l lcy. Cr t larpa ce Ia cc AaI Iac t lc 6u l tn

3rraJro :la 6axa Al McrrAcrcott ltxjc ro ypaAl{o.

2. Crnopt.ro jc uct:,tt-tt 6at lttt'rtt.

Kao xotutno'.1l.rrop Mctt4cJIcot| -ic nocegonao H3BaIIpeAaIr My-

lwqK+ yt(yc n _icgttttcrnctt y Kynrypy . I bcros paA o6yxaara ctla

no4py, l ja ; t l i tn l tcao, ic r t l i t Kni tBI IpcKl t Kol IUep-ra, 3arr lM ncr

crlvdlolttrjrt, o/l tco-ilrx cy norttart'ljc LIlrctttuc'tttr rt 14ruu'irttltttt(t;u,

yBeprltpc Curt .ttt'[Iitt,t' rrolttr Qr: xojc je no3llilT Ccuq6arrLt -ttttlttu)

w Xtt6puqtt, it 3a KnitB14p: cottarc, dlallrarr.rjc, Bapl' l jaul{jc, npc-

nywtje ca dryritult, All i l op:tloplrjyva rr 6e:6poi nccztMit 6c: pe'ta.

l lnciro jc Morcrc rt KoMno3t.turrjc:a xop. I lreron Burttrttrt<:t<tr xttrr '

4aptu ), e-ntolu cN{arl)a cc,ic/IulrM oA ttajnenu ̂ * y uy'l iurnoj nlr-I t

reparyprr.

(Fercnc Li.rzt)(Pujrlttrr?, 22. oxfuofuqt l8l I . - Euipoifu, 31. 1.1'.011 16661

Y rpynn KoMrlo3nropa-poMalr r t {qapa J l t lcry npHnaAa 3a-

HHMJIHBo Mecro. Eno je nl'tjaHtlcra xojH ce Kao Nl:tllo Ko .u,eqe-

Hnjarrra oApxao Ha Bpxy eBponcKe penpoAyKrnBI{e yMerl{ocrn.

,, IT uj u t r u cfil u,t t{ u K o p u i c p a1 Qt p st r r 4 a JI ucut a i e r t e u fr tt t r aj u y c1 c -

o t uj e utu o .j c su 6enc tc t t,tr e ^ t,y 3 tt.t Ku uc uro p uia" (Typxars).

PoleH je y Pajanrrry, y Mallapcxoj, l8l l. ronnHe, ue je me-

roB orau 6no ynpanHHK l{t!{ttrba rpo$a Ecrepxarnja. l lpaa lry-

3HqKa 3Har6a ao6no je oa oqa, ga 6n xacHn-;e cryAxpao KJIaBHp

KoA qyBeHHX HacraBHHKa Vepnr.rja u Cannjepuja. Belt y urecroj

roaHHH nocruxe celt3auuoHaltre lcnexe y Enponlr. Xeneo je

na cryAnpa I(naBHp y flapN':y, arIH Kao crpaHalr unje npllurleH'

To ra Hnjc cnpevnno Aa ocrat{e y flaplr:y v Aapanr cAr"r. V

[lapuzy je yno:nao LUoneltit, xojtt rray je xacHrtje 6uo naqHl't

npnjare"n lr .rf i ja je aela t.t3BoAI.to czl BeJIHKI{M ycflexoM.

14Me q)paHua IIrtcra.le Be3atro 3a crBaparbe nporpa McI(e My-

rtxe. Orr 1ersopul(Gt(ntrtit '1{e7,iaidY o6lnra xojrr wua, r H cro' p ".p:l y:) : I I'l::[:]:,:; iffiff ; ff : ",],.ffiiil;;

i ,:t pirMCKy ocrrorly, Taxso 4cno jc f lDcnvu\i,r,trr,rrHcarr no Jla_t, ri)Tr{r{oBo.i nocvu. I{anlrcao jc l3 clnldlolnljcrux noeua. flo_l. .l oBltx, rrarrHcao je ilBc ctt-utltortwje dtilyrfi u ,tltuttve w Asa

ntu .Icttttt

nrrcao KoN,rn03lrr[[r-1e :a cnojc tracryrrc, r.t rc cy xovno:rrqlrjc6rr;rc 6pnnanrtre H Texrn.rrKr.{ u3Baupelr{o rculre. Melly n,uuace ttcrtt t tc cort i tra y h-ntolu, . l ' IBiut?lecr nerrr.r l<r.rrr ATr{J, la. ne !t} .

r Ef i i lL:cT Mii l" ]apcro{X pi l f lco.r l t4l l l , oA r(oJrrx . lc trajno3trarl l ja apyrzr.I l ,u l l . {c i t< t i c I t r : r r r ; rn r . r l ' r cx ; r r rn r r r lo r l r : r , o ,n xo j t rx j c qonyr i . ! l } -

'.tiU.UEl:st-srrt

4tl-t" -(".fri

Ocnu xovno3HTopcKe r.l nlr. jaullcrr{rrKe Aerarr,rocrrr, IIrrcr jc6uo npH'-l lrar Kao r.r3Bpcrarr oprilrrr.r3arop, [pncraJu{rt:r H npo-nafarop runaAr.{x r.r rreadrir pur r.rca r r rJX yMerr;r.r Ka.

Page 36: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

XEI(TOP EEPJT14C)3

(Hcclot' Be rlioz)

(Ce rili Artrlpc, I I. t1aryc,t6up I803- - ITupttt, 8. LttupiTt 1869)

Xexropy Ecpntlosy npHfiaaa ll l lrcpecallrl lo Mccro y Hcroplr-

ju uy: l l rc XIX I rcxa, Mccro at tarof l lo l4roy y Kl l , l {xeBl locr t l .

Orr je runu.IaH npeAcritBIILIK l)otvlallrt l3Ml.t lt jc4alt o,q ttaj6orltx

dlpauqycrHx KoMlro3tlropa. [4aro jc orr 6cr cyMILe KoMno3rlrop

y .rHjy Bcnl4qtnry rrc r\roxc Ail cc cyMII':t, tbcrotla Acna cy Ntallrc

[o3ltaTa tnl c l1y n'y6 urcjl l'l Mi t lvt y3l I I(c.

f lorrr.rc rr3 nopo,4rrrtc Jrclialtu. f lo xenlt pojII{TcJLa tt calr. jc

rpc6al t . r r i t noc ' r i t t lc J Ic l ( i l l ) . Ci lyaH. jc r \ {cAI lLt l l l lc . ic : i tno ' tcc l y

flapn'.l1', i tJIIr rrx jc 6pro Itaflycrrto Il IIo(Ico rit cry,i l l lpa My3ll l(y.

36or rorit uy jc oraq ycKl)itrtto u3/lpxaBalbc, I ' l norll{ lLe ro)ial(

rr MyKorpnar{ xttr}or. I, lrApxitttao ce nctaiylirr y.oncpcKol\ '{ xopy.

Crynuie r ra napncr(oN{ Kor{3cpBi t ro l tu jyvy I I I rcy My l lapot l l ' l ro

no,,ronre y n':rpal)l lntt lt,y collcruct t o r crnJla. Haj r 'r:pa:nrl 'r je o6c-

lexje rberoBor crBapajl iturnit Jc ao ra.4 l{e no3ll itr l 'r cMl{cao 32t

xot{6laHosarle opKecrapcKrlx 6oja xoje je crexao cacuttlt ci ittt.

Cuarpa cc KoMno3t t ropoM xoi r r je x l iBeo y f laprr :y l l : i l f l i t -

prr:. forr.lne 1830. ao6uo jc rao tlarpaAy ABe ro.{l lr le 6opanxa

y Pnvy.

(r8 69

Orruao je zun l l l l je ocrao Ao rpaja, jep je pnv cMarpsorpilAoM czr 3aocraJrr{M My3firrKHru xr.tBoroM. Eopanar y punry raje rlrcnupllcao Aa Hanl{ruc curudrorrajy Xapory y HuuLruju H one_py Ecucartyulo Vatrurru. IIo nouparxy y flapx:t :lanoveo je 6op_6y :la nonynapnc:ube ceojux Acna, r{ ro je 6no repr{o.q xaaa jcILeroBo My3nrrKo crBapalraurrBo Aorrr;ro Io nyr{of l.r:paxaja. f lplr_MapIro Mecro y rt,croBoM crnapanauruy :ay'. luuajy opKecrapcKagera. Ha.jno:naraje 6epnno:ono aeJro - xoje cc y3HMa Kao npt.r-Mep 3a rlr.rcry npofpaMcr(y My3r{r(y - jecrc 4turttuttcutu,rrlc( (u.4r_(totttt ja. [4rvla ner craBor]tt n cBaKH craB nMa rracJIoB: Cttrt,trp<,-ttc - Ctultttt ' tuu, Itu ult 'L'.1', IIptttolt - ltr lotb-y:, f l),tu rttt ?-V6tr.,rttttttu.t,n 36o1t 6crumut(t. [Iopea cr.rv(lorrrrja rranl.rcao je ncKoJrrrr(() yBcp_TI.Ipa, oA xojax cy no3r{irrl{. ie Kpoit, JIup tt Pu,,rrt:xtt KuprtcBar,je4arr oparoplljyr'r * {pq-yq:p71167t ultot;ttafiit:il16() v Het<onm(o Marr,cycnenHx Onepa.

I' lcropvtjcxw:navaj Xexropa Eepnno:a nexr y rolre ruro.jcr l rparrqycxy My3nKy cnacao oa yrHl ta ja crparrHX vajcropa r rurro je crBopno nporpaMor(y crrrnrdrolrrrjcxy My3Hr(y, xojy l ic vzrj-cropH xoju gola:e flocJrc u,cra o6lrnrro KopMCTr{TH. i

,i/(Fradcric Chopin)

(X{erctsctctt Borut, l. tntplu 1810. - [ltpus, 17. oxt]o6up I g49)

V npnou cBeAorritHcTBy Ha KoH3epBaropnjyMy fUoneHosnpo$ecop je uanncao 3anaxabe: ,,@peclepurc LI-louetr - rrco1uunttItaqQpatr, uPu6u .;n|tj11t1ou ictttrie " To je cavo je4Ha oA noxBanaxojy je Ao6uo Hajnehll noJr,cKtr Korvrno3r4rop rDpeAepnx LI_loneH.

PofeH je y Mecry Xeleronu Bola, HeAa-[eKo oA Bapurane. Maj-xa uy je 6nla flo.n aK[rba, a oraq OpaHuy.:, npodrecop (rpaHuy-cxorje:nxa y Bapuranu. LUoneHose cKJroHocrn 3a My3nr(y ucno-Ibt4ne cy ce Bpno pauo. [Io 3;lBpmerKy rl lvHa:nje yfltrcao ce HaBIlcoKy My3r{rrKy r,rrKony y Bapnraun, r.u,e je Koa npodrecopa En:_Hepa yqr . ro KnaBI. {p r t xo l rno: l r r l r t jy .

Tplr ronlrrre xacnrljc 6uo.je naj6on r.r nnjall.rcr.a l lapruanc.foauue 1830. l rarryurr i t Baprrany ca qr{Jr ,eM na ro 6yne xon,ueprHa rypneja. Hrrjc rrrr cnyrr{o Aa ce Burrre Hr.rxana rrcl.re npa-TlaTrr y flort,cry. Ha nolircry rLeroBr.r npyr-oBlr cy j\,ty nanrr [o_KaJr noJbcKe 3eN,rJbe, xo.;rr . je yBer( r{ocno ca co6ov. v flapn:y jetlyo 3a nall Balruranc. Bcc'r ' r ir je 4y6oxo .r{r{pHyna, u rrot\4rrcuo

)PEAEPHK IUOTIEI"I

Page 37: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Ha naTILe noJLcKof l lapoAa, IIa cTpaAalbit H pO[cTBO oApa3llhc

ce y lLeroBnM A0JII{Ma. v rou [epHoAy IIaCTaJIa jC Pccony\utt-

ttaprta emuqa y c-lnolu. [ lo golacxy y flapu: crynllo jc y nc:y

ca cnojl lv cyHapoAl{ht{nva MtrqxnjeBl' l(IeM l 'r Cnonatlxnu'

KoHuepru xoje jc oApx(ao y flapn:y yttHHHItr4 cy ra ttajno-

nynapHr.rjov lt.tvttourhy troJLCKe xolounje y flaplr:y. Kotrqep-

Tupao je no aprlcroKparcl(l{M caJIoI{HMa flapn:a, r4e je 6rlo

paAo nnl ;cn. l l r 6 l r ce varcpt t ja l t l lo oApxao, AaBao je npl tnar-

He (racoBe, rojr cy ce IIcnoBoJLIIo orpa3l'{nH Ha IberoBo 3ApaBJIre'

V ro npcve LLIonett ce yno:lta.ie ca QparlqycKoM KILI'IXc BIIHttolvl

Xopx CanA. Ca tuov t tu jc t t l , t l ro MHofo yt .oAl{ l ' IX lpc l lyr t t l (z t

luaxo je ra Be3a rpitjrua Aeccr roAlll{a. floutro cc pacrao ca IboN{,

oAnyql.ro je ga ttanycrn flapu',;.

Ornutao je y JIorr4oll, na y lf lxorcxy, r4c jc 6llo rocr I]t lco-

Kr.rx KpyroBa H HM:lo H3Bccralt 6poj xorrqepara. Kltrr 'ta y LUrcor-

cxoj vy Hnje npnjana t { 3aro ce Bparno y f laprr : r . rac je yvpo

HaKoH r{eKoJIHKa lueceutl. II lonen je cna aeJla Ha[Hcao 3a KJIa-

uap. On je crnopuo f ior r tyHo t tone o6l l lxe, jeAut tcruel le y My-

:nuxoj nnreparypn. l loulro je nopexnou llorax, ttuje vorao

Aa H36erl{e y cnojrl lr aeJIrIMil BenIIKy 3acrynJbel{ocr noJbcKor

rfonxnopa. Tpt tt lort.rsl ' t cy HcKophluheun sa BeoMil opllfHllarlaH

Har{I{II, rge je meroao poMallrl ' It lapcKo pacllonoxelLe IIfpaJIO Be-

nnKy ynory. Lllones je u:aanpe4aH MeJroAHtIap. Melo,ltr.;cKa IIH-

neHquja je HencqpnHa, HeycllJbetla, Ay6oKo eMorHBIIa I1 yBe K uo-

neHoBcKH opI'lrHHaJIHa.

TI IoneHoB crBapanaqKl ' t onyc je nplo BeJIHKH, ann To HHCy

rJroMa3He (lopr,.re. Oa o6nunujvx ce v3/.Baiajy ma KnaBHpcKa

Kor{uepra y f-rnolu u e-molu, oa xojnx je no:Harnju y e-molu. Ha-

flHcao je 56 rraa:ypxtl, l3 noJIoHe3a, l5 nanqepa, l9 HoxrypHa,25

npelyAnja, 2'7 er.ul.a, qerupn cKepua, qerl{pu HMnpoMnrHJa'qerHpH 6anane, TpH pol{na, TpH COHare' HeKOJIHKO KOMTIO3H-

uuja y o6nuxy reMe ca napnj t tqr ' r jaMa H BHIxe noje. [uHa' lu l lxgena: $aura3r,Ija, ycrlaBaHKtt, 6apxapona HrA. Cuaxo oA oBl' lx

Aera I I loneH je crnopuo I Ia opl { rnHaf laH I {ar IHI{ . I lo torretu p

sBeqzrHzr rrrpa noJbcKor rureMcrBa. oa re nrpavxe non@

Je pHraM, aao ca4pxa] Hj-oEHo Kol{ueprl{l{ o6nnx. Hajnonynap-

uHja je noJloHe3a y As-dttrr.r,. xoja nua K3ptl3nro xepojcxe upre'

Matypxajc no, ' r ,cxa t {aponl ta urp i t . Oa re Hl-pe 3anpxi lo Jc pH-

raM, rlporKao je naprijailiii@-iiKo Aa cy H ro KoHIIeprHtl Ko-

MaALL floce6Ho vecro :aysrrvajy 6un4epu. Lllrtueurtrtu 6arLf ptl

r:e ue ut:pa j|L. To cy caJloHcKtt H KoHLIepTHH Banuepll, xojlt caucr

i la MoMcri lr-c i lNtiuy pHTa14 rr i lnucpi l . I loxtuylt t tu ( lrohua vy: luxa)

-g91ryI y xojrrvii rr,croB pgyr'ryiii}qf?-a"oylo, ".rpn-@3rr r r rr r'rr,r r B-il Mecmn-itfr;;;i1,c,ryr1 t, 1.rn, u,^ ut. flo tIIonisa

npclyarljyr' l je npc4cranJr,ao yBoArry My3HKy HeKe KoMroruqnje(( ryra) . Koa l lJoneua jc ro cacBr. rM caMocral r r ra roprno:nr tn jaroja ar.uuc rreN{a KapaKTep rrpnnpeue :la nel-re AeJro, rrefo HMacaoj carpxaj. Hon cMucao lo6rrhe i l euluqa. A,o LUonerra ro jc6ula rouno';lrqnja rojr l le f lolocr.r rrHKaKaB 3aHqruJbrrB My3r.rrr-xn uarcpnjarl, seh je cauo HMaJra 3aAaraK Aa peuu r{eKH rex-n r.rrrKr.r n po6.ncv rra ogpef clroN{ Hr rcrpyMenry. LUoner{oBe err.rAccy c i tMocTi tJ I I I i t AcJl i l no ja, y ' r l )e tUl l r ratbc TcXrrHrtKI tx npo6lc l r : r .rnla-jy lr cir4lrxit j H rrpcAcrrrBn,lrjy rorrrleprrre o6ll lre.

&lq4-, Q/ha-"

Cryruaj l , lur UJoneuony N{y3rrKy reruKo je nonepouerru na - iero Crrro r roBcK rro. j r r je Beorua parro no(reo aa ce 6opr ca ry6ep-Kyno3or\,r, rroBcr( xo.;lr jc nclrrr.aco xrrBorA npoBeo y'rylloj 3eM.br{,a nllrr roNt (rc:tuyo:a l-loncxolvr. O rove cBenoqH gurberu{rla na.jc rta calaprrr 3axrcBao aa cc lr,eroBo re;ro ca flexapoM froJr,cKc3cN.r,rbc caxparrrr y f laprr:y, a aa ce cprle xoje je, xaxo cav peue,,,.yccri ti.ltl(r,'ttt Jtt f]tyo(K.l/", caxpantl y Bapnratu.

a l l l " r L i , r r t , ' i r r L r , , l , r r , \ ' \ ! r r r ,' 71

Page 38: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

' t,{?1,$l t '

' , 1 . I

@NEPA Y XIX BEKtl,w

T,ITAJILIJAI{CKA ONBPAc

r 'lL-

Y pa:aojy urartljaHcxe orepe XIX sex npeAcraBJba BeK Ho-

BHx flyreBa H HoBux yMerHI'IqKHx ocrBapena. C o6:npoM Ha

npeBnacr Hajcraplrje neBaqKe rpaauuuje H I'I3y3erHe cKJIoHocrH

nrannjaHcxe Haqnje, onepa je rocnoaapuna no3opHIIJreM Kpo3

qeo XIX nerc. V roKy.qBa BeKa y Llranwjw ce paannjao caBprle-

HH neBar{Kr{ crlln nor Ha3nBotvt 6enxantEo. V meuy cy yqecrBo-

nann najnpe Kacrparl 't, a 3artlM neBaqu. Kao o6lnx' onepa je

oAroBapana reN{rlepaMeHry n'ranwjattcKof noAHe6rua, raro Aaje norncra Apyre o6rHxc. Ha no'terxy ror ycfloHa crojn onepa

Ceetubcmr 6ep6eptrtt Tioaxl'rHa Pocl'lHuja. Oaa onepa cjegurr,yle

o6ruxe orepe 6yQo u Moqaproae reHAeHIllt je, re crBapa HoB

BeoMa r,I l{TepecaHTaH o6lltx onepe - poMaHTH(IaH THn KoluHqHe

o[epe, xojn he AoHerH BeoMa :uavajua ocrBape]la.

. / IbOAKPIHO POCIIHII \.,,/

(Gioacchino Rossini)(fesapo, 29. $e6pyap 1792. - flapus, 13. uoeen6ap IB68)

Pocunn norl4qe I{3 nopoAHlre My3nqapa. Orarl r"ry je 6uo xop-Hucra, a uajra onepcKa neBaql{qa. My:xxy je crynl'{pao y Eono-

ruu. flpoyvanaoje uaprnrype KnacHKa H BeoMa MHoro cnMna-rHcao 6eqxe KnacHr{ape. O6oxasao je MoUapra, na je jeAHou

I4crIoA rr,eroBe cJIuKe HanHcao: ,,Y nnagocfru caJv ttv ce gusuo,y 3penuil zoguHaria z6o2 ncZa ouaiaaao, a caga y ctuapociluHanasurt y H,et|y ymexy." vexlba 3a caMocraJlHourhy y crBapalLyHarepana ra je ga HanycrH cryauje a na pa4v, cArnl. Hajycne-nnjePocuunjeee onepe cy: Ceeuncxu 6ep6epuu, I4tuanuiaurca y ALt-ucupy, Bumen Ten, Omeno u Cenupattuga.

BI,IHhEH UO EE"III,IH 14

(Vincenzo Bellini)(Katuaruja, I. uocen6ap 180t. - IIapus,24. cetlulen6ap lB35)

EenHnn je nopextov Cuuxntljasaq. My:lrxy je yuno y Hany-ny. PaHo je noqeo aa nHIUe onepe, roje cy vy.cilrr.lax AoHocHJIe Hycnexe. Hajycnenuje rberoBe onepe cy: fycap, Meceuapxa v IIy'putuau4u, a Hajno:uaruja n,aauac nrnoleua onepa jecte Hop-ua.

72

TAETAI{O AOI{HIIETH

(Gaetano Donizetti)(6'epZaato, 29. tneeadap 1797. - Eep\a,uo, g. afrpun IB4B)

.(orrHqern je paHn nra_nujarrcxn por\{ar{Tnuap. Ou je cre_crpaHNju oA SenarrHj a, anw rrHc), t rH rberoBa ae-rra 6e: He,[o_crarKa. M1,:r.lr<y je yvno y EonollN. floruro ce npocnaBxo KaoKoMno3nrop, Merl,ao je lrecra 6opanxa runporu l4rar.uje. flo_clreArt,e rorIHHe xulora npoBeo je y llaprary, rAe je nncao :arlapHcr(a rro3opurrrra. Y lrlratujyL ce Bparr.{o 1944. roasue. Vupoje y cnolr pojurorr Kpaj),. Hanncao je ceAaruAeceraK onepa, oAr(o1r.rx c),ce rra pe[cproapy olpxanc fiou flacxea-,re,Jlyquio quJlanep;tt'p tt Jb)'6aeuu tnuumaK.

/

Rv3nfrE BEPAI{ i 1/

(Giuseppe Verdi)

!!:"!?6? 18t 3. - A4tuauo, 27. jonyap t90t)Bepax je r l ra ln jarrcxx HauuorraJnrn KoMno3nrop. l loruve

Hi cerballKe nopoAtrue, xojy Hnje H3HeBepHo ao xpaja xnBora.Ee: o6:r - rpa Ha cnaBy H nprzMaMDHBe noHyAc H3 HrrocrpaH_crBa, ocrao je o4aH l4ra.I'ujw. Bepgujeno My3HrrKo trrKonoBarbenoqeJro je epno KacHo. Kaaa je HanyHlro l9 ro4Hua, :auoluo jenehe Kontepnaropujyua y Mwnawy Aa ce ynurre Ha crygrje. Euoje oa6njeu ca o6pa:noxeFr,eM ga :a cnoje foAHHe cna6o cBtpaKJraBnp. 3aro je 6no npnHyfeH Aa HacraBH paA cArra y: *^i^_ManHy nolroh npHBarHt{x yq}rre[,a.

Bepau je onepcru KoMno3HTop. Ce4av H,eroBHx onepa cy HAaHac Ha peficpToapy cBeTcKr.rx rro3opHtlTa, a TO foBopu o IbH_xoooj npegl{ocrn H ueclrameHoj nonynapHocrlr. To cy clegeheonepe: Pu7oitetuo, Tpaeujafra, Tpy6ag1,g, Auga, Outeno, Ea,t ilogtracKat,a

\9grr!!dt. onepa Pu\oneuto n)iearia-je nperua I4fo- !\rr.:onoj apavrr KJrorb ce sa1aema. hasua JrHrrHocr je anopcxl.r 3a- r:.,,. .6anrsaq Prn-o, ' rcro ro ju r r rpa auocrpyKy y lory: y lory :a6a_Br,aqa H y Hcro npcMc oqa xoju xerru Aa caqyBa cnojy xhcp o4Hacpra;a cBora rocrrogapa. V onoj onepu noce6uo rpe6a ucra_ha ueloANJcxy ruHujy, xoja je 4o xpaja 6or-ala r BeprJo x crBap_Ho rrparr,r cBaKtr nHK y o[epl,r. Ha AHBarr npnr(ep BoKaJrrre o[ep_cre nollr(torlrje rranla:HN{o y KBaprery qcrBprof truHa, rAe ce

(Ae Pouxo.,rc,

'L i

I J

Page 39: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

/ 'IIITi rI

caMo florr]plyjc rlcrono uajcropcroo. Tpacu.iattut jc nucanit

npcMa poMarly Arcxcarrgpa [r.rrrae (cnrra),4aua c rcauenujatn.Oncpa jc, Hajnpc, AoxHBcna lrcycncx xo4 H'ralnjarrcxc ny6ru-

xe, 6or rora [rro 1c 6una [orrryIIo apyravlrja y o/rr{ocy Ira pa-

lrnjc oncpc. V oaoj oilcpn Bcpara jc ocrnapno /rHBIIy conparrcKyyflory, y xojoj jc 6oraro HcKopHcruo crlc rJracoBrrc t',Ioryhrrocru.

Auga jc onepa xoja je lracrzulzr y upcMc r<a4a jc Bcpau yro3r{ao

yMclrrocr Banrcpa H Ka,ua jc oranao npu3narbc lr,crouoj BcJIr-tirtv, arrjc : ltao r.{ ro /Ia Barrrcpouy oflcpy tnrjc 6nno voryhc

rpcrrcr-lr lra uriurujrrucr(o rJIo. V oBaxgoru paclroJloxetLy IlaflI,r-

cao jc Auc1y. [ lw,carra jc no rrapyg6n lrol-]oAoM ol'Baparba Cycq-I(of Kallrura. f lpru uyn jc n:uc4cua 1871. roaurrcy Kaupy. cltuil-

cmaQ jc jelm ra Bcpt{Hjcua Kot\u{t{na orcpa, Il4canil npcvra Lllctt-

cruz pouoj xovc4uj u B c c c ne tce t t e Bu t t c1 so pc ti c. fI o uol(olr,t cr\{ pt'tl

urar u i a r rcxo r KrrJIr)KcBr rH rr a A.ncxc4 r IApa Malr uor r lrfil BqlAla----

jc, 11 a nltc4o_ Agn g_gryff M I I l4x-)lu trrcr t ruj a - P e r; c u.f c'r r. V'lo t'l gcly

". n"a" 4a jc orr npu.ryn-uolr-Hflffi;;; iftil;'nno uoo",..o

jaxlrv occhalruua u ttco6n.rto 6orarou Maruror\,r.!

: , - , ! - ; , . j . ^

-:.. "

\\\ \, , \ / -y', ''/

,,

/'I

bg6",z" E)"/g.

75

V llcplnjcuoj rnry.:Hrru vcrrogrlja jc tpxyrrcKH pacKourra, nor_Kp€rrJrrcrr& pr.rrMoM roju 4onyrlyjc ry pacxoru. V rberosnM AeJrH_lra voucr jc y uclrrpy naxrlc. Bc: o6rr.rpa rra enoxy y xojoj croa_pa, orr cc MaKcHMa_nrro npu6luxuo My3HqKoM peanr{3rury.Aonojane Bcpauja Kao oncpcKor KoMno3r. r ropa, ln6pcro je 6uocaMo flpnpyqno cpcAcruo 6e: Kofa ce rruje uoua flHcar]t My_rnxa. Bcp4l.r, IraflpornB, 3axrer]a 4a lrl6pcro caApxu ApaMcKyvcTwtry, cTBapilocT paArbc H pcrurr{o npHKa3HBarl,c Kapar(Tepa.t{ccro jc cAr'a AaBao cKr,rqc :a na6pcra. Oqprao 6n curyarlv4yrra rro3oprrurlH H loK 4orafaja, a lH6pcr.ucrn 6r.r ocr.anro Aa troyny't'cTrlt.{r\.1a c:rNro Hant,{urc TcKc-r. vryrilro jc tranltcao 26 otcpttr.r JcAarr pexuujcu.

<IIPAI{UVCKA OfIEPA

llpcor,pcr y (Dparruycrcoj r"ry:uqu floqurbc y Apyroj floJrorr]r-rrx rrporrr ;roI BcKa. f lovlrU,y Aa cc orBapajy l raurorra;rrrc r IKo-Jrc, il 'r 'o noApa3vMcua .r{a cc r{rrc'rpyr\4er rralr roj uy:rru u npugajeuchu :rraqaj. Tou pa:nojy rrajunutc jc,qorrpnrreo pa1 l , le:apa4)parrra, Kananja Cerr-Calrca, a racnNjc KnoAa fle6wcwja. L4nopcA Tofa oflepa cc H AaJbc ucryjc, c rHI\.{ turo cc raAa fiHrxynHpcKe oncpe.

IIIAPJI TYHO

(Charles Gounod)([Iapus, 17. j.vttu ] B 18. - If apus, I B. orcmo1ap t 893)

LUapn fyHo je sHavajan rpeAcraBnnK rora Ao6a. fyrroa jeH rjTepeco Brur a rro3opr{UjHa, rlpKBer{a H HHCTpyMe}rTan Ha My 3r,t_xa, xoja je, yuanuoM, ocra;ra Herro3r{ara. flpoclanHo ce onc-porrn 4ta1tc1a, paler1oj npeMa fereonoj ApaMH.

)KOP)K EI{3E

"(Georges Bizet)(llapus, 26. orctuo6ap 1838. - Ifapus, 3. jytu I875)

Etrrc jc BcrrrlKu nrajc'r'op tpparrrlycrc orrcpe. K;raallp H noN.rrro-:rarlr.rjy jc yuno y flapu'-ry il pcllosrro ao6ujao nafpaac :a cuojcI(oM rr 03Hrlt.r.;c. Bpx1,t rat I I r)cf ollof crBaparatrrrua npcAcra ul,ajy

Page 40: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

I

@

ill r ;

{ i \. i l i

76

lfb/'r"Trg

77

My3r{Ka :a lo4eony ApaMy Apnczu.ianxo H onepa Kopneu. OnouonepoM 6nre yno:opaDa Ha.rloJra3aK rcroj yverno "i^

- p"or sar,4. orra ,"-;"H"Hilf#."XtJ;Ha,,narHepnjaHcrBo...

)KT4JI MACHE

(Ju[e.s Masenet)(Motiile, 12.,va.j 1g42. _ lTapuz', 13. aazycm t9l2)

Mactte npHnaAa oroj rpynu dlpaurtycxlrx KoMno3Lrropa, MaAirjc :navajHHjr{ Kao r_elaror. 6no jc npo(lecop OpuHuyJn;; ;;u:lepnaropHjyua.I4z n,eroBe KJrace cJ/ H3aUjnH Mt{orp spcrir{KoMno3HTopu. flpna H,efoBit Aena cy BeJrHKe onepe, aoxje npnynupcKy onepy Harucao rer lgg4. rolr{r{e. flo:lrare M,,.,r"nn"onepe cy ll4uuctrr u Bcptiep. Oue ce HHCy oApxane Ha penepron_ry

Oo opKecrapcKux ner,., nosuarnja cy )I{ucoturtu npus'rrp,r uI7 p uto lttr u t Ansutl t t ia

KAMI{J CEH-CAHC

(Ca m i I I e Sa in t-Sae ns)(Ifapus, 9. orctuo1ap 1g35. _ A,tcrcup, 6. qe4eu6ap I92t)

Kaunj Ceu-Cauc je 6Ho yrrerrHK fyuoa, aHHaeeje pa.rHoap_cxuja luvHocr o,[ noMeHyrux KoMno3nropa. Enoje usnpcraHopryJbarrr, nujauwwa, AHpHTeHT H npeAceAHHK HoBoocHoBaHor,upyrxrBa Apc l-atruxa (<DpaHqycxa yuernocr). Ona ycraHona jeHMaIa 3a UHJr, na ilTTHTH

IroA" $panUycxe KoMno3qrop e H nanponarupa H>uxoBa,qela. pouen ponaa je Aao H3BaHpeAHo 3a[a_xarbe o oBoM ,qpyuJTay: ,,Orn je KolesKa u csefrunuurfre epan4y_cKe yuefrrrocfuu. Kpos tteZu je ilpoluno (:Be eeruKo wmo Je uauuca_uo y @patqycrcoj og 1770. aogurte ila Haqut e.,,Ces-CaHc je Hanucao BHrue.ueJra, o,u Kojrzx je najno:lHarHje

cIIeHcKo Aelo Carucou u fia.auna,3arHM trer KJraBHpcKr.rx KoHrIe_para, Kao H KoHIIepr 3a Bno;roHrreno u opxecrap. Ha peneproa_py BenHKHx BH,)THHHCTa r-raJra3il ce H,efoBa I'rtnapiqyrc4t4u t,Portgo Raupu,ruttso 3a BIiorIHt{y H opKecrap. Ha noxalgoM no-Apyqjy CeH-CaHc r.{Ma oparopujyv lfotuottH Jenau perceuje.dt.

Page 41: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

--.....J--

ail eoff{n-

\f,'T'qjPI{XAPA BA|HEP

(Richard Vagner)(JIa ju4u2, 22. ,rnj I B I 3. - Beue4uja, I 3. (rc1pyap I 883)

Pollcrr jc y Ilaji lurry, y xyhu no3opr.rurrror rrHrrorrrrrr{a riojrrcc l{HJrcran'rcxH 6aBr{o rnyMoM. flocnc oqcBc cMprn [opolthuaBart tcp cc npcccJru; Ia y lpe:Aelr , r ,qc je PHxap,r t yno3rrao r ro-3opnurrc, a racrrujc H oncpy.

foAurrc 1827. nopoar{ua cc upaha y Jlajnrlri l ' , r '4c jc BarrreproKyuao ra rouroryjc, art]r jc o4rtlax occruo rrc/{ocrarar( rto-3r{aBaH,a reopnje r\{y3nr(e . Ep:o je ro caB;raAao H o/IMax floqco

.rra flHurc MarLa AcJra, var u jcgrry cav{ollnjy. V rou flcpuoayIIOI{HILe Ilcroll l lolvlaAcKH XHIloT. Hajnpe je y Bnpc6ypry 6uoxoporo!a, 3zlrnM l{r.{purelrr orrepc y Marge6ypry, r/Ic H3uolIHcnojy onepy 3a6purc ny1arsu. Ty ce oxcrruo rtryMHr(oM Murrovflrancp. 36or rrccyuaew\a rra nocny ornrrrao je y l laprzs, rgcjc reuxo xHBeo. PaAno je 6eslravajr{e [ocJroBe Aa 6v npexpa-rruo rropoAnuy. foAnrrc 1842. npoaao jenn6pero onepe Xonau-llauurt nytaanu4a H ca rHM I{oBqeM c€ Bparr,to y flpe:gerr. Tagaje noueo ILeroB paA I{a pe$opr'lu onepe. 36or yveurha y Ape-3AeHcKoM ycraHr(y 1849. roanlre, 6no je nporeparr n: Heuaqre.V: novoh <Dparrqa I lncra no6erao je ca laxrrnM rraco[reM yLUnajuapcry. no 3aBpuer l (y ycraHKa, Ha [o3HB 6arapcrorKpaJba, rJparr,ro ce y Hevavrcy, y Eajpor, rge lry je r{afipaBJr,enoMa;ro rro3opurure. Ty je Barrrep npoBeo nocJreAu,e roAHHe xH-Bora, a yr'rpo jc y BcrrcUHjH oA cpqa.

3a wue Barncpa Be3arra je peQopr'aa r{eMar{Ke onepe XIX aexa.l lpo6ler ' . r pc{ropl rc jc ur- r roxNo rra jnpc reopcrcKH, y cuojo jKIbH3H Oaepa u qpaJua, H TcK Tana je npucrynuo [paKTnrrr{oMpagy. Ha r{eAocrarr(e onepc H3 npBe no;roBHrre XIX Bexa Bar-Itep je yno:opuo ororvr pe qenHuoM: ,,3afutyga ouepc Jrevc'u y tuonewtuo je y tuoj cpcq(ttiso u3po3a (nyturco) uocmao 4u.,b, a qu.bu3pasa (gpaan) uocmeo cpeqcutlo". Orr cnojov pe{npvov one-pe r{Hr{H cleAehc:

I . r',rclta crpyKTypy orrepc H Aajc joj noun ca4pxaj;

?. opurunan lo cnaja 3axrcBe ApaMc H My3HKc _ApaMy nocra_BJr,a Kao uHJb, a My3Hrry KaO CpeAcTBo;

3. gcrr,t rtfittoBe Ha cueHe:

4. ut6craBa ncpHoAc ca rrolrryrrnM r(aAcrrrlaMa H craapa rar(o_:lua r rc 6ccxpajl rc ruclo4Njc;

5. yuo71r.r lajrr'lorrn ('ro jc r*lornt roju nparu nocuoua pa71rr,c);

6. crrvdrorru3r.rpa opt(cc'r 'ap H yuoilrr rrotlc Hrrcrpyucrrr.c: ry6y,6acr-rraparrcl ' rr ctrr JrccKn pqf;

7. yrraccro yBcprHpc yBoln npcAnfpy - eopurnu.rr;

f i. xopouc riopuc'r-t{ caMo'raMo r/{c paArrra ro 3irxrcuir;

9. :axlcna Aa opr(cc'r 'ap 6yAc carplrneu (rrcun71_l,nu), raxo 6tr \ r ) , ' tHKa ucnocpcl lnrr jc u lo rpaia c .TBapf ina ut rysuly .

1ea. i

r'*"

iit'*qTt

9,r^aVrg %J"n""/

O

Page 42: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

. :

flpne BaruepoBe onepe Hlrcy pe{ropt\{HcaHe u ueuaiy Hapo-qlrry yMerHut{Ky Bpe{H ocr (Bune, 3a6paua my6aou u Pujeu4u).flpna pe{ropr{HcaHa orepa je XonaufauuH nymanu4a, a3arHMcnege Taruojtep, JIout1puu, Tpucilau u I'[songa, BeJIHrIaHcrBeHI,IrIHKnyc lfpcfreu Hu6enyuZa, xojn ca4pxu onepe: Pajucxo sna-ilo, Banxupa, 3uZQpug u Cynpax 6oZoea. Hanttcao je H I\{y3HrIKe,IpaMe [IapcuQan u Majcfropu [ieeaqu.

Jln6pero ra cnoje onepe nncao je clv, a reMe je yrnr"tao r:HeMaqKe fipoIxnocrr{ u rnluroromje. v: rouno3HropcKH paA,BarHep je HanHcao rpn Krbl{re: YileQuuurtxo geno 6yc1yhuocilu,Y.uethuocul u pe eonyquja w Ipona u il)BuKa.

I4TAJIVIJA KPAJEM XIX BEKA

I{eo XIX serc o6enexnna je onepcKa yMerHocr. Ca cauovKpajy, nojanou <Depyva Ey:orrlrja (Ferucio Busoni I 1866-1924)

HHcrpyMenraJrHa My3HKa je Aoxnaera nperopoA. Ey:ouu je, npe

cBera, 6uo nnjauucraunja ce nujaHucrHqKa AeJlarHocr ynope-

\yje ca Jlucronou N Py6unrurajHoBoM. Kao r.uaanpcKn reraror

crBopuo je carpeueuy KJraBHpcKy IIrKoJIy, AoK ce Kao KoMno3I{-rop Hcr(a3ao y opKecrapcxoj, xlanupcxoj u xar'.repHoj My3HuH.

I,ITAJIIIJAHCKU OTIEPCKI4 BEPI,I3AM

Vranujaucrca onepa XIX sexa je o6nux rcojn npeAcraBJbaxapHrrrTe My3HqKor xHBoTa. HHcrpyueHTaJrHa My3HKa fo-

ToBo Aa u He nocro ju. Kouno:urop je y ro BpeMe 3aLIHTe-pecoBaH HcKJbyr{r,rBo 3a oflepy vr cTvlqe cnaBy Ha no3opHllrHr{M

AacKaMa. V rarsuv ycnoBnMa je H uopvaJrHo Aa je onepaoApa3 .qpyrrrrBeHe cpeAHHe y rojoj je nacra-ua. Ono par4o6ne

rrpeAcraBr,a go6a Hajeehux 4ocrHruyha y onepcKoM crBapa-narrrTBy.

Ha nyry *u "r1.n"*o"

peanH3My, xojn cy HaroBecruJru En:eu BepAu, crnapajy se apfrtctTut'ffie niiplp (ver'ta.t - vc.r4Ha),

Ydllj€-Ul'ur, ogloHo q a H'ra 6a nrsa Ire 6yn*'o. cr ot: rrpyt''s eHe r

80

,cnoia, rcorue je y cBaKoM cnyuajy roAuna oBaKBa Bpcra oflepe.Cge gcpHcrH.{xe onepe }tvajy cnq.r.H eaA^xaj r,r yneK ilcrn

. To je 6nnaTeMaTHKa KOJa J€ BJbzura Nra-nujaucry ny6nuxy. Maicropu

o Macrca JIeoH-xanaro H baxotvro f[v.{HHr.{.

I TTJETPO MACKAlbr4 /(Pietro Mascagni)

(Ilueopuo, 4. qeqen6ap 1863. - Puat 2. aazycm 1945)

!qn9!A!ggtr!Ig!g.V oaoj orepn rpBr.r ryr .qona3u Ao H3pa-xaja ApyuTBeHa cpeAHr{a cH\Hnv,JaHcKof ceJra, onHcaHaTeMnepaMeHTr{oM M}'3HKoM KaKBy l4ratuja Ao raAa unje no-:rrauar a. flocne o se onepe_ IvI lgrya_Eryjq Har Hcao BH rle onepa,-Ji-JdJ4rAuz:rrrje gorrlt. n q ycne* Ka s-q epAJ4

(Haayn,8. uapfE 1858. - Moutuercatuuuu,9. aezyctu I919)

lleoHrasaro je, raxole, n:'ztcao BepucrHr{Ky onepy. lberosagnepa lfajaqu je AoxHBeJra ucry cyh6uHy Kao u Raeanepuja.OHa onucyje goralaje r.r3 xHBora nyryjyhe rnyMaqKe rpyne.florperau paArie je Hesepa H3a3BaHa rsy6ovopor'.1, nocle xojehe ycleguru ocBera u y6ucrno.

(Jlyrca, 22. jyuu 1858. - Epucen, 29. noeeu6ap 1924)

f lyunHu je luvuocr rcoja ce pa:lr.rrcyje og Macranxja r.rJleoHKasana. fLerosa Aena cy rryHa npaBor Jrupn3rrla H ronJreMeJIoAHKe yMecro apaMarHqHHx rpareqnja. Kapaxrepr.rcrHqHaveroguja, cMncao 3a no3opurxHy cqeHy, H3tsaHpeAHe opKecrap-cxe 6oje jecy eneueHru xoju Kpace l lyvxnnjeno crBapara-ulrBo. Hat:acaojsoneps' MaHou Jlecxo. Eoeuu, Tocxa, MaqaAtEatueldtna-i, rlesoirca ca 3auaga n Tvparqoiu.

e Ka-

8 l

Page 43: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

3AEABHA MY3HKA XIX BEKA

3a6auHa N{y3HKa je rroea nojana y My3I.ruH XIX seKa. Beoua

6p:o je creKJIa nonynapHocr, HapoqxTo y oHoru Aely rojr ce

oAHocH Ha My3HKy 3a lrfpy. Cruuan'e BeJIHKoT 6poja nouoHu-

xa :a6asHe My3HKe He 3HaqH qa je ona na 6uno rojn uavnH no-

T:acila ynory yMerHHr{Kof My3HqKor craBapallrrsa. 3a6asHa H

yMerHr,tqKa My3HKa ce BcoMa pa:nuxyjy. OHe nr,,rajy fiornyno

apyrauuju ecrercKn,. BacnHTHH H erHr{KH rIpHI{Irun, na He 6H

uMaro cruHc;Ia ynopelnrarn nx.

Benuxu My3HqKH ueHTpH llaprl: u Eeu ttpegcrann ajy KoreB-

xy :a6anHe r'ry3HKe. OA cauor noqerra I,t3ABoJHne cy ce ABe Bp-

cre: jegua je cryxnra 3a pa3onoAy rpallattcxor ApytxrBa, a Apym,roje je HMaJIa :a6aetrn KapaKrep, 6wna je My3Ht{Ko-cqcrtcra. Toje 6uxa ouepeuta.

)KAK OOEHFAX

(Jacques Offenbach)(Kenu, 20. jyuu 1819. - ITapus, 5. oxmo6ap 1880)

OSeH6ax je rsopaq onepere. To je r'.ly:nuKo-cuelJcKo AeJIo:a6aeHor KapaKTepa. Texcr y oneperl.{ uHjc xot'lnoHoBart y ue-rrvHt4.llocroje roBopI{H AetIoBH, a opKecrap HI'Ia ynory npa-rme. Ca4pxajncy BeApor KapaKTepa, aHcro raKo My3HKa, xojayTHqe Ha qr4TaBy arrtloc@epy. onepera rao o6lurc jo[r yaer

Ic.A}i'IIA3}d Ha OAyUeBDeIbe cnymanaua ca [poceqHHM yl(ycoM.

Oea npcra cnyuanaqa He npur'.rehyje cupoMaurao pagu,e xoja

ce yKnafla y npHcryilavne velo4uje. Jby6Nrcnv Be4pe My3KKe

He npur'rehyjy HcrIpa3Hocr n 6olecsy ceHTHMeHTaJIHocr apl{-

croKparcKe KJrace, lt: vujux ce KpyroBa Hajveuhe yzwuajy

rJraBHe Jlur{rrocrr.r. Onepera v3a3vBa qexby 3a JIafoAHHM xH-

BoroM jep je u caMa y[aJbeHi oa crBapHocrn. V rou cnyuijy

orrepera He geryje 6aur gacnHrHo, jep yAaibaBa cnynaoua oA

peanHocrH.

Xax OQeu6ax je pollerr Kelny, a-rrr,r je jour Kao Aere Aoulao y

flapr:. Kpahe BpeMe je nocehunao KoH3eptsaropujyr,,r. f locle

Tora paAuo je xao BHoJIoHqeJIHcra y ,,Onepn KoIt{HK", a oHpa rr

Kao AI4pHreHr y orepu ,,6y0o" y flapn:y. OSeH6axoae onepere

cy, yfJIaBHoM, KapHKarype rrapncxor xt{Bora, a uajno:Harrje

cy JIeEa Xeneua, Oplrj y uogseuny n llapucxu )tcu+otu. Be-

82\ 6 , o P

cMprr{HM ra je yunnuJra rteroBa jegnHa ofiepa Xo(tuauoee ilpu_qe.Toje merono nocnerlbe Aeno.

Vnopeao ca parnojeu onepere y @paHqycxoj, pa:nuja ceonepera y Her'.ravxoj n Aycrpnjr.r. V apyroj noJroBHHH npournorserca Eeq nocraje rreHrap onepercKe My3r.{Ke. Majcropn 6eqreoflepere cy: JoxaH ll lrpayc ulafn, @paHq Cyne u Kapn Mu-neKep.

Jo:e$ Jlarrep (1801- 1843) npnn je rHavajHr.rjH KoMno3r.rropI{y3HKe 3a Hrpy. KoNanorrosao je -neHanepe H Banrrepe.

JOXAH TIITPAYC

(Strauss Johann)(Eeu, 14. .ttopm 1804. - Eeq, 25. ceilfieadup 1849)

Joxas l l lrpayc je npnr.r rHavajuujH KoMno3urop My3HKe 3aklrpy - Banrrepa. I4uao je cnoj opKecrap ca xojuu je nyronaono Enponu. flHcao je. nanqepe, norKe, raJrofle (6p:e canoHcxeurpe XIX BeKa y ABoAenHor{ raxry) H KopaqHnrre. Hajnr.rureycflexa cy HMantr ca nsnofemeN{ Banuepa.

JOXA H IIITPAYC (MJIAbI,{)

(Sn'aus.s Johann)(Eeu, 25. orcEio6ap 1825. - Eeq, 3. jyuu l899)

Cuarpa ce najrHauaj nnjuu rpeAcraBHHKoM rropo.qxqe lllrpa-yc H HaJflonynapnujor,l nuvHoruhy BpeMeHa y KoMe je xuneo.llo ouenoj xeJbu yvNo je ruuuasnjy, a 3arHM noJrHTexHtrr{KH

Saxynrer. Ees oqesor 3Harba, a y3 noApruxy vajxe, y:l.tuao jeqacoBe BHoJTHHe H KoMno3Huuje. Ocnoaao je cooj opKecrap,xoju je cBupao lberoBe aru v. otreBe xouno:uqnje. Ilocne citap-rH orla cnojr.ro je cnoj u oqeB opKecrap H rrpaBuo 6pojue rypHe-je. HapeaHHX ro,quHa je l ltpnrosao Ha ABopcxurr.r 6anosur.ra.floa yrxuajeu cnoje xeHe, xoja je 6una o[epcKa neBaqnqa, lro-.Ieo je 4a xoiranoHyje onepere, a uajnonylapHuje cy Cneilu *ruutr lfuZauuu 6apou. l l lrpayc jc xovnoHoBao rrpexo 400 nalqepa,og xojnx cy Hajnonynapnujv Ha neuo.u u.naeofi fiyuaey, Eeqrcaxpe, [Ipone hHu 3sy4u, IIpu,tc us 6e,trce Luyme urA. Joxau [Irpaycuralr.r je nocegonao H3y3erHy My3HqKy nHneuqnjy lr vy.:l.ruxojjaaHocru je ocrao y ceharr,y Kao Kpe/b Bunrlepe.

Page 44: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

t'[ ' ;i , r

j . ' ; ,i l lt ' .I

i

EAJIETCKA YI\{ETHOCT

Ealer je cuertcxa npencraBa Kojy .{HHe HcKJbyqtIBo Hrpa,noKpeT H My3HKa.

V pa:nojy 6alercxe rexHHKe nocrojn HeKoJIHKo eraila: Ko-MuuaH Kpa/bu.tuH danefu - y BpeMe KarapuHe Meguutt, l4eJlo-gpa-McKu 6arcfl-y Ao6aJlyja XIII H 3nautHo go6a 6atema,rss.nunujeecrcu 1anetuu - y BpeMe Jlyja XIV. fio llunuja 6a.ue'r jeuMao u roBopr{e AeJroBe. lsopauu - MylxKapqv. cy Hrpanr HxeHcKe ynore. V Jhanrajesolt 6alery Hfpy rpey3uuajy npoQe-cHor{anun. l lpna 6anepnHa xoja je u:arula } Ia cucr{y 6uta jerocnoluqa Jla{loHrerr (1681). Harlu ycnoH 6aler AoxnBrbaBaorBaparberu Kpaneecxe HrpaqKe axa4evltje H uKoJIe Hrpat{,anpx llapucxoj onepn. Vreplyjy ce npaBuna Hrpeu ycraja Qpan-qycKa repMurronoruja Ha cBLrM cueHaMa cBera, a u nouehaeajyce 3axreBn oA Hrpaqa. V npeue Jlyja XVI y flapu:y ce rIpHKa3y-jy 6ateru 6e: nesan,a u 6e: pevn, T3E ilaHmo^tutua-6aneruu. OsaBpcra 6atera ce u: (DpaHIIycKe IttHpA y ocrane 3etu;be Enpone,Hajnpe Vranujy,gane Aycrpujy, [Inegcxy, Pycujy u ap. V XIXBeKy ce pa:er.rja po.MaHtuuttHu ianetu, rora noce6Ho ognur<yjeHrpa y careHcKKM 6anercrNu uHneJIHIraMa I{a BpxoBHMa np-crnjy. Hexu crurapje cuncrNo 6alercxy cyKILHuy oA MycnH-Ha, xojaje ouoryhaoara cro6oAHnje norcpere, a rHMe H rexHu-uxu pa:eoj Hrpe. To je ao6a Mapnje Ta-rsoHr.r y 6anery Cu't$u-ge @pegeputca Llloneua u Kapnore fpn:r.r y )I{usenu Aaolr$aArar'la. flopeg osl,tx 6ancra XIX eex cy o6elexntu Koilenuja uCuneuja IIea fienu6a u 6atern 9ajroncxor Jla6ygoeo jaepo,Tpuoea pytcu7a u Kp4xo Opautuult (Illuenxyuuurc).

Kpajerra npounor oera je @oprtrupaHa rpyra pycKof 6aleranoA pyKoBoAcrtsoM qyBeHor ropeorpa$a Cepreja ftarltreaa.Ty cy rlrpana uajneha HMeHa y 6anercrcoj yMerHocrH: Ana fla-BJIoBa, KapcaouHa, Huxtutcxll u @orcus. Onn cy HeroBanxKJIacHqr{u crr,rn Hfpe. HeonxoAHo je cnovrenyru u I4cugopy

,{auxaH, BeJrHKo llue y 6arercroj yueruocrn, xoja je ueroualacaBpeMeHH HaqHH Hrpe 3a BpeMe y xojer'.r je xHnela, nHcnrpv-caHa aHTr,rqKoru rpqKoM yuerHoruhy.

My:lrrca :a 6aler je ualterueua coJIHcrHqKoM HJIH rpyrlHoMilrparby. llocroje 6ateru xojr Hvajy ca4pxaj, a HMa H oHHX6e: rrera. floHexaA vrpaqv H ancoJlyrHy IvIy3HKy ryMaqe [po-rparr{cKr,r. CaApxaj je raro npuraroleH Aa ce crucll,yjy coln-

84

crr,rsKe AeoHr,rqe, gyerr r{nu rpyrrHr.r Hacrynu. Ealer je :Ha_uajau, roroBo Heu3ocraBaH y onepaMa r,r oneperaua, alx jeH,eroBa ynora e[H3oAHa. V onepaua je oH, yuanHoM, enu3o,4aroja ce npeunhe u yrurana y ror( paArle (Tauxojzep), ann nv.aonepa rAe 6aler Hnje none:aH ca roKoM paArr,e (Tpaeujafra).

PA3BOJ EAJIETA Y CPEI{JH

V opeue KaAa ce rpaAr,rno Hapo4uo no3opr{rxre Eeorpaq jerar'aao 25000 crar{oBHHKa. Pacrao je atrnlely Beqa s Vc'rau6yta,rra [oJroBr{I{H rryra u:ruefy eBponcKe t{ oroMaHcKe wrBr4lt[rsa-ryuje, atu ca HarraurelrHr',r yrnuajeu 3anaga. Eeorpag jc ra4a6uo 6e: yruqr{of ocBerJbelba, 6e:4orollHo BoAe, ca qerpAece-rar hopcoxaKa, aJrH ca H3paxeHoM xeJt,oM 3a KynrypoM, trpo-cBeroM H HayKoM. V ru*r ycnoBrMa 1868. roarne, ornopcHojeHapogno no3opr,rrrrre. V6pro 3arr.rM, 1869. roanHe go6uo je Be-nHKy rrrKony Hrpv Qarylrera, Hapogxy 6u6nuorery (1832),Hapogun r'ry:ej (1842), HapogHy quraoHnrly (1846) n lpxaa-Hy lrrraMnapujy. HapoaHo no3opulxre ce y roqerKy pa:anjanoKao ApaMcKo, ca cBercKHM pefleproapoM Ha cprlcKoM jc:raxy.

Ilocroje nugnquje 4a je EeorpaA crreHcr(y nfpy BHAeo npeHero lxro jeao6r.Io no3opr{rrrre. Cp6cxe HoBuHe oa jyHa 1854.roAHHe o6janule cy cregehe: ,,Buute cr4o iloxlanuu useectuujaqutuautu ilo HoruHa 4a o frpegcfraeneuujaua Z. Xeupurca Eeeuu-2epa, tipoQecopa frpupogue *taZuje, u z-guuHe Mapue Mepjarcoee,cono-u7pauuqe us Eeua. Ifpujafruo uaujaeutuu ga ce 2. Eeeux?epu z-quuHa Mepjarcoea Hcua3e cag y EeoZpagy u ga uaatepaeajy uKog Hac HeKotuKo upegcma*neuuja gasautu u3 csoe pegKe se-utfuuue." V ucruu HoBHHaMa oBa Hrpaqnua je o6jaauJra oruIac4a he 4pxarH HacraBy vr3 ,,ccLtroHcKux u KoHsep3cuHux uZapa".

CneAehrl cycper ca KJIacHqHuu 6alerov 6eorpagcxa ny6lu-rca je nuara 1899. roar.IHe, noBoAoM 30-roAnurnuue jy6unejaKpareacxor cpncKor HapoAHor no3opl,rrxra. focroganu cy py-cKH yMerHHqH @asu IIIHrHHrosa u (DpaHq Bajc, vraHoeH lle-rep6ypnxor 6alera.

flocre flpuor c'sercrcor para ro3opr,rrflHe npeAcraBe cy ceoApxaBaJre y Hoaoj 3rpaAu Il4an ecrc (JyrocnoileHcKo ApaMcKono3opurrrre) vt y Kacuuu, jep je crapa 3rpaAa no:opuura 6nracpyueHa roKoM para. llocneparHa ce:oua je noqe.rra 29. AeqeM-6pa 1918. roAHHe u rpalana je rc 24. jyna 1919. foAHHe. Ha pe-a

Iil

l\85

Page 45: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

nepToapy cy oHJIe onepe ca 3acTynJbeHHM oajreTcKr.rM aHcaM-6roM, xao u jegtto 6arercro seqe.

Ea-rrgrcre AeroBe y onepaMa cy H3BoAHnH wraHoBH xopa H r{e-KoJrlrKo 6areputta, atw je flpaBy 6alercry olpeMy HMaJra caMoMapwja EororoscKa. O6uosJbeuo Hapo4uo no3oputrrre je no-qeJro ca paAoM 1922. rolune npeAcraBava roje cy ce H3BoAKneHa BeJTHKHM eBporrcKHM cueHaMa, a xoje cy o6erexune XIX gex.

Ha r,rHprunjarnny VuerunqKor oAelberi,a MuHncrapcrBa npo-clere H Ta.[aulmer y[paBHHKa HapogHor no3opHrrrra Mulauafpora, l. geqeru6pa l92l .rotur{e orBoperra je uyr' lavro-6a-JrercKa rrlKorla, ca qHJL,eM garo 6yAe oAeJrrerLc 6yayher Kor{3ep-earopnjyr'aa. Ealercxu aHcau6r oA rxccr qJrarroBa Qopvupall je

1921. roanue, a qJraHoBH cy 6unu'. Hnua Xurpona, Mapnja Eo-JroroBcKa, AHa Jypen ena, Halarnja EourxosHh, Corl 'a Crarrnca-nresHh u Hara MNnouresah. CreAehux cc3oHa ancalr6l jc ao-6no npauy Qn:noHor'rujy H xao 6aler HapoAlrof rr.3opnruTa oA22 qraua o.qfifpao je caojy rpBy npeAclany I L Mapra 1923. ro-

AHHe, Ha qeny ca Knangnjor'a tr4ca.{eHxo u Jelesol,r florsaronolr.

foAuue 1910. ornopena je y Eeorpagy rrKorra nrpama. To je

Aeno Mare MarasHHosuh, Hajucraxuyrnje xeHe cBora BpeMeHano o6pa:oeat,y H Kynrypu. OHa je 6ula saura npua xeua Qa-KynrercKu o6pa:oaaHa (Aunnonrnpata je qHcry Qnlo:oQlrjy),npBa xer{a capa.qHHK llonufruxe, npeBoAnnarl ApaMa MarccHuafopxor H npBH 6ane'rcrcu neAafor KoA Hac. [kora je pagwna

tro cxcreMy [arxpo:a, uBaJuapcKof My3Ht{Kor neAarora H KoM-rro3uTopa. OH je pa:paAHo HoBr,r N{eroA H3yqaBarba My3HKe noKoMe pHTMHKa, eMorrnorraJrr{H r(apar(Tep H TTHKoBHH ca4pxaj6uno xor My3Hr{Kof Aena MopaJy 6rrlr ,,npoxvrB[beHr TeJroM" HlperBopeHH y noKper.

foguHe 1936. Mara MarasnHoBuh je ocHonana cryneHTcKy

$onrnoprry rpyny, a oa 1948. Ao 1951. npeAaBanaje pnruaxy uncropnjy 6ansra y 6alercxoj rrrKorn llyjo,[aeuuo. Ycatpurana-na ce y HHcruryry Maxca Pajrrxapra (vyneHll HeMaqKH pexH-cep) u y rrrKonu Vlcupope flaurau.

V Hauroj N crercxoj 6arercr<oj nclopnju llue Haraure Eo-urxoslrh je :a6elexeHo 3aylcr(. ,,Hautatua Boutrcoeult je upsa uuajeeha cpucKa 6anepuua Jj4urr!.ryc euo-te ca uttuteptra1uoHarHoul6anetucKo^t peilytuaqujot+t. I6euo 6arctucxo qeno, senuKo, fpojuou pa3Hospctto, Heilpona3ue je epeguocmu u suauaja sa uciuopujt,

86

6anefra HapoguoZ frBoputuula y EeoZpagy, 3a cpfrcKy u uufresyj),2octoeeucxy 6atetacxy yr4eilHoctu u Kyrfrypy, a og suavaja jeu y oKsupuua uHmepHa4uoHarHe 6anetucxe yr4etuHocfru.. (K.llJyryn,eanh). ILenu HrpaqKH KBaJrnreru cy Hrrrnr raKo BH-coKo Aa je genwna ynore ca npuua6aJrepr,rHaMa rpyfle.{aru-rsea. Vvpra je y tbyjoprcy,6. jyua 1973. roaNue.

Hajnenurn 6aleru Aor'lahux KoMrro3uTopa cy.. Jluquruapc rcocp4e Kpenmlupa EapaHoBnha, Oza* y ilnaHuHu u Cuu(touuj-cKo Kono Jaxona foroaua, Oxpugcxa nezeHqa Creeana Xpn-cruha n /lapurxutt gap 3opatta Xpucruha.

I4craxrryru yMerHHrIH 6alera y nocneparHoM nepuoAy yCp6ujw cy: Jonaurca Ejerojeanh, Pyr flapHel, lyruaura CuS-rruoc, Mupa CabuHa, Bepa Kocrnh, Karaplrua O6pagoauh,Eojarra llepnh, Muluua JoeaHosr.rh, Ilnguja llnluneuxo, Bn-urna T)opleaah, Margaleua JaHena, Ayurnua Tounh, I4salrxaIlyrareru, Jerena JosaHosHh, lyruarr TpHHHuh, )Kaprco I-Ipo-6un,Munau Mouquloauh, Eopnnoje M;raaeuoeuh H ap. Hucuer{u y Houov Ca4y peneproap je 6no ucru rao y Eeorp a1y, ar.rrpana cy: Epnxa Mapraru-Ep:uh, Mlrpa flonosuh-CeHaurnKceHr.rja l-nr.rropuh, Cresan u Aauut\a l,I:pauloocKu r,r Ap.

HAIII,IOHAJIHA My3I{KA y PyCI4JI,I y XIX BEKy

flpna nolorr{Ha npouuof BeKa y Enponr.r npouna je y :na-xy y:6yarur.rsllx :6nsan,a, paroBa, peaolyuuja, rroKpera 3aHapoAr{y clo6o4y. Peno.nyuuonapr{e Hgeje npo4upy H y Pycu-jy, Hcnymauajy je Haur,roHaJrHHM noHocoM H xyArbora sa :6a-IrHBarbeM uapcKor pexuMa u yoofeseu npaee.qHnjer fioperKa.Calrocgect pycKor r{oBeKa pacre HapoqHTo nocJle c-noua Ha-noJreoHa, xove je par y Pycraj H 3a1ao HenonpaBJbr,rB yrapau. ycrrJrHoM 3aMaxy, oclo6a!ajyhu ce cyearnHor onoHarrrarba 3a-naAHoetsponcKe Kynrype, Pycuja ttoqHrt,e ra 3n1a caojy rrla-crHly Kynrypy Ha AeJrHr{a llyurxr.rHa, foroJua, IbepuoHrona uhuxre. PaAoeH THX BeJI4KaHa He 3Haqe cauo o6oraheme py-cKe Kynrype, eeh H uenoKynHor cBercKor yM€THHr{Kof crBapa-JIarIrBa. Pycxa KrbaxeBrrocr y npeoj norroBHHH XIX sexa ua-fJIauaBa AeMoKparcKH craB KrbHxeBrrHKa u ny6nu4ucra xojnjacHo ynnlajy norpe6e HapoAa, Kao H norpebe sa pefroprtauca-tlert coqlrjanrror ypelerba 3eN{Jbe. Pouaurn:au y Pycnjn versa

7 l lo4rrr xpor trcr! , l )x j t [ ryr i l r ( nrh,

Page 46: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

f. i I

*

tE

It'(t

i f

ii

oArroc Krt H)r(cBlrlrKa I{ yMcrrrt.tKa npcMa rpabr{ xojy o6pafyjy,

Aonocr.r HoBe cro6oAc, pyuelLc KJIacl{qrrr.rx rpu\ttrlnja, uzpa-xaBarr ,c Ay6oro cy6jcxrnnrrHx JnrpcKHx goxnu. l ,a ja, java Hr-TepecoBallc 3a lrapoaoM H lr,croBoN,r yucrrrouhy - rilTo ce KoiIpycKux KILHXeBT{HKa HCnOJrHJTO y npObyllCrrOM r.i lr 'rcpccoBarr,y3a xc{Bor n o6r.rvaje pycKor l4crorca N rr,crouc 6ojc.

MI4XAI4JI I4BAHOBT{q rJI HHKA

(Muxctutt 14au neuq I )tut t t:u)(IIococuacxu, I . jy1111 1804. - Eaptutt, I 5. (rc6p.vup I857)

&t{\4=i:j|!gl=gltry!rsfqgro IlitJJ lc-oltcp,c. o I I j c n p I rr p y-cr(H KoMn03urop roju jc ycnco ,r ta cnojrr l raclojar la cuojNxlrpclxoaunr(a ca concrl]€lI{N,r llHnouuua. Iberou pa/l cc ofJlc,4iry crBaparby rraL(r{orrafllror cru;ra, rj. y cruaparr,y pycr(c rrar{Ho-rraJrrre My3Hr(e.

Cuojuna paAoM H 3aJrararbcrrl I-rurrra jc cruopuo rroroAarrrcpcrt 3a cnoje cle46erlnl(e. Pobcrr jc 1804. ronrarrc y flo_Boclr_4-,gl.oM, roA Cvorertcxa. V oueuoj xyhn jc HMao flpnrrnr(e Aa cny-rrra My3xuuparre xyhrror opKecrpa, na jc N cAr ' . r noqco la yqrI(na BHp n nlroru uy. 5 H o j e. geov g :_111!Tp999!3! :n pIgEUq .uHouatHy yMeTrrocT u HaJplqHJe Jc cnygao HanoxHen oj,g=ht r91gg_*9lggg n peo rv n a qu i a. fr nrrr n rr H r{repec 3acrBapalbe ltena oA BpeAHocru rl.rje r',ry Ao3BoJrHo Aa xHBor [po-neAe y Pycnju. Ibera cy HHrepecoBaJra AocrurHyha 3anaga u:aro je 1830. rotuHe ornyroBao y VIranujy.Y Idratuju je npo-

)/qaBao rexHHKy nra-lnjaucxor 6enKanra rr c:ryrllao :HavajuaAera ca no4pyuja oilepe. |rtnHxu ce y l4ranujw po4t4na u4eja ocrBaparsy pycKe HarrxoHarlrrc onepe. tr4 nopeg x(cJbe Aa AyxcocraHe y l4'rannju, oqeBa cMpr fa jc npnuopana Aa ce Bparu yPycnjy. l4rcja o crBaparby oncpe Huje ra llanylrlrara.Kaaa jerrpoHarrrao nofoAaH Tcxcr, npncrynl.ro je paAy.

Elrna ie ro pJgI4llllyofqHa _on_epa I,Ieart C-vcarburj, fLgIenpno u'ruol;crlc 1836._ro nwile y nerporpaay aoNnnino je ii-y-cnex KoA pycKe apHcroKparr.uc, r(oja Jc 3a oBy onepy r-oBopHJra:

J6j; KA ul a t/r;{; i t;u K a |-6 ni1,, x o u nr Hu cr rr" r r ujc no rorc-6ao lnlrrxy Aa rracraBu ca nncarr,eM. HaAao ce aa hc rraNhll trapa3yMeBarr,e ny6lNxe r{,eroBa rroBa oflepa Py94uu u Jl>yguu4g,_a-ur 6cr ycrlc]a. Pa:ouaparr y rreycrrex@

88

ryura Pyclljy, aJrH oBora nyra 3ayBer(. OAlaru y.flapn:, rgeyno:naje 6epnllo:a. 3arI{M y [Inarrujy, rAe npoyrraBa uJnaHcKH$onrnop, rojll ra r{r{cnr{ptfuc Aa t{ant{ue cau$oHwjcxo Aelro

coJIo necaMaKOle 3aV3HMil ly noccor{o Mccl 'o y nf lTeDaTvDIt DvcKc Mv3HKC.

.t(*u 6l/6"r-6t, g;n r-

BEJII,IKA NETOPKA

Hajneha 3acnyra 3a crBaparr ,e pycKe HaunoHaJrne N.{y3r . rKenpnnaAa rpyf ln KoMno3uroPir rco ja. jc l rcropl r ju no3rrr ra noAHa3HBoM Pltcici f iatuoprco. Orra je rra fnl.rHrlrr*rN,r rrprlr{urrnnMaoTI(pHna cBy BeJIIItII.{r{y lr i lponrrof MeJIoca l,r BejrHrrHI{y pycKenpounocrn. Toj rpynrr nprrna4ajy xoMno3Hropu: Mr. rnnj Ea-naxupjeo, I{e:ap Kjyn, Moaecr l lerpoul.r Mycoprcxlr, HHxo-raj Pnrucxl.t-Kopcaxon n AlerccarrAap 6opoaurr.

Page 47: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

KPyXOK EAJIAKI4t'JDBA - Cpegrtuou XIX nexa jc notclo

HoDo pa3,[o6re y pycKoM xynryplroM xI{Bory' Peitrrtc-rtl ' lxe

reugeHqujc cy BoAHne cBe rrrrTeH3Hnrilr jclr npoytlaBulby IIapoA-

r{or xl{BoTa, HapoAI{t{X o6nuaja l{ norpc6a, anl.1^ H CBe Omrpl{-

joj xpr.rruql,t pyltoBoAehe xlace I{ ApyrlrBellor ypellerta' Cre

oDe TexH,e cy ce oApa3r{Jrc t{ rra yMcTr{ocT. foatrtlc 1859. ocsn-

Ba ce y flerporpagy P.t,t:xo ̂t-v3ttttKt) qp-vwn6o, xoje npeyrnvit

opraHH3oBabe ql{TaBOf My3l{tlKor xHBora- v osol' '{ pany ce

l ra jenure ucraKao Atr rot r Py6urrura j l t . f lo l lLeroBHM pyKo-

BoAcrtloM orBopctr y 11162. npRll Koll3cpnaropnjyrrr' I4crc ro-

gnrre Eanarupjen n Iornllrxlrrr oruitpit jy Tar(o3Ball)/ Bccujrcrtur t l;

l r .y3t t . t t i t ' Lur iotnt - Ocl r t . lnatrC Tl . lX VcTi l l lona jC nOnyl l l l r to n l l l t -

3ri l{He xoje cy ao Ta,4a nocrojirre n xoje cy ycnoBl.lne l.rl lTcll-' :nr tur ju pa ' :noj npoAyKr l {Bl Ior I ' l pef ipogyKTHBtIor My3l l1 l I (or

xHBora. V osarskll,,{ ycnoBl' lMa cc crnapajy gra ra6opet rt lel;y

KOMno3HTOpr.rrua. JeAHa fpyna Jc 3acTynana TJIeAHIUTe Atrrotra

Py6rznurrajr 'ta H oKynJbil;Itt cc oKo N'tocKoBcKor l l nerpofpaa-

cxof Kor{3eplaroprtjyrua. I-betl cran jc 6no Aa pycKy HaulloltaJI-

rry My3nt(y rpe6a crBopllrl l , i lJl lt .&a utrjnpe rpe6a yno3llaru no-

crnrHyha 3anana t{ ITJKOJTOBaTH KaApoBe Ha }befoBll l\.{ I locT}tr-

tryhntua. Ha ,upyroj crpal{l l jc raxo:uat:ra Pycrttt lratioltt;tt -

rpyna KoMno3t'tropa xojn cy, ritxofe, paaHnH Ha crBaparby py-

cxe Haunor{anHe My3HKe, arH sa In l rHruHHM npHHuHnI{MuI '

urro 3Harrr{ na ce KopHcre uHTarH pycKor dlolrlopa' Osa nsa

ra6opa HHcy ycarnacua cnoja rJleAuulra cBe.4o ylacra Kop-

caKoBa y flerporpaAcKH Korl3epuaropujyr,l. TaAa cy oll lrpnue

oryneJle, a y Pycujvrje ueh nocrojao BeJIHKI{ 6poj urxonoBaHnx

KoMno3nropa 14 crBapalra ce 6pojHa aena oA BeJrHKof rnauaja'

F I4JII,''J EAJIAKI,IPJEB

( M u.a u u Ertttu xtt P oe c)

( H tnrcr t tt 17 oc\opor1, 2. jur n'ap I S 3 7. - II cilipoZpacl, 29' nti I 9 I 0)

V rpyry, ,Pycxe neropKe" Eanaxupjery npl {naaa noce6so

lrecro.-on je 6llo A.HpeKTrtlr cne.(6esur fl l lHxlrHltx rpaallurj it,

ocHHBaq l(pyxoKa, qoBeK oKo Kofa cy ce oKy[JbulJll{ CBI'I t lJla-

HoBu ,,f leropuue". Pol)en je y Hnxrr,elt Houropoay. Myruuxo

o6pa:onau,c jc crexao Kao caMoyK. Hexo BpeMe je cryanpao

MarcMart{Ky, itnn ce rtocJle sycPera ca l-luHxotvt nornyHo no-

cBerr,Io My3HLt!'t. Earaxlrpjen no(ll l l{,e ail crBapa cpeAI'IrIoM npo-

I r r ; ror BeKa. Ou je npnu Al tp l l re l l r xo j l t je AI{pHroBao HanaMer '

Taxars HzrrrHu .4upuroBttr{,a jc 6wo pcAaK y Enponn.

90

Ocranno je la co6ot,t pa3l{oBpclra aena- Hajycnenuja cy:

My3r.{Ka :la fllcxcnupoBy rpaI-e gujy Rput, JIup' cuultonujcxa

noeMa Tarttctptt, ane cllllQotlnje u rpartcxpnnqnjc (npepa4a :a

manup) flnHruttux Aela.

CE3AP KJYJ

(Ct.rar Cui)(Btutrttr, lB. ittttyap t835- - IleiapoZpttcl, 24 't'tttp1i I9l8)

Kjyr.r je 6u.o ny6lnlll{cl'a ll capa,[ll]lK Jll4crll I-letuJtrttprttlt't:t'

tro6uue . orr rrc 3ay3HMa :lrir.rtr. irto MccTo Kao KoN'rflo3ltrop. cnil

l lcroBit 3acnyril jc y roruc ulro jc 6l 'to l la crpal{H ,,f leropxc" t-t

ruro jc o6aseurrastto janttocr l lJrit ce 4orala y pycxoj My3llt l l l '

r 'hrgKcAHAAP EOPOAI4H-t>

( Auc rccttr t tltr P 6 oP rttl u r r)

(lTcEIpoitputl, I I. rtrtrtc.a6up 1833. -

ilatupo\put1, 27. (ta6PvuP l B87)

-lhk

d}r.c*#s

-lr-rr- g"lt6ryrrg"

Page 48: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

V: Hajxoucror Eopogltlt cc cMarpa octtl4llat{cM pycKor cHM-

;r lt .

dror[r:ua. PoArro cc y flcTporpaily_Kao rrc3al(ollt lTH cHtl KIIc3a

i"^.",t"t ' !4rlo icno1"o lu yfin4*p: d,nuytv , -u,ot a HcrrlM HIIrc-

€fccoru qn'rao jc gena IIoJIHKHX pycl(Hx KJIacuKa, AoK Je-x9\t414--6una

noce6att npcAMcr lr,efollor HII'rcpccoBalla. foAulre 1858'

nocTao Jc Ato"r-ao-j" -oxToP

AOKTOp xeMHJj c . Ha

roM rrorly jc uruao rtajruurc ycncxa. C-yotp4iy.Il 99-Y,H-q4:c1"1-Mol lcpnc pycKc xcuujc. foAt l t tc 1863. noqco jc ,Aa pa/Ir rao

iiporirC-Jilp riliEi<rfpCiiGxr.rpyrrrr<oj trr<a71ci'flrju n rta roj J{yx(lro-

cTH Ocl 'ao ao Kpa]a xHllo' fa.

EopoAntt jc valo KoMnolloBao. Crnlgl ra jc ovcla 44 aouP-

O_rnulga--l-cxcr.Terccr jc+

ylco u3 cn:r ueno:ttaro-r ay'topa ur XII l lcxa. Oncpy cy :alp-

ur n r H l( sp e4 x eg H-[-I41J-1199- E o1l-QA r{ I I' jc n u qa-a- q 4]4OqIyJ9,oA KoJHx Jc IJaJno3Haf4Jn APII 'a, 3Balla

- HI,IKOJIAJ PI,IMCKIA-KOPCAKOB

( Hu x onauil Puarc xuii- KoP c arc o a)(Tuxeuu, 18. napfr 1844. - [IeftipoZpar1, 2l' jyrru 1908)

O o aj pycx r.r Ko Mn o3l'Iro.!_ I 9lI l-. {3 nl "M f-bI9-!9!94!lf '

Pario je noveo aa--ce6asu My3I'IKoM, ailv Je noA np[rucKoM po-

Ar.{reJba Mopao Aa ce ynnlrle y nojHy noMopcKy lxKony' Meby-

rHM, My3HI(y ttuje rlanyrurao. Vno:nao je Balarcvpjeoa, xojra ra

je ynyruo y pal Ha crBapalby pycKe I{y3I4I(e' l loa meronur',r

*rogropo" roqeo je ga nurue nply cur,'r$orlHjy' l lourro je rao

nHTol\{aU Mopao. Aa oAe Ha rporoAHllll{,y AH[noMcKy uonfi46y'

rrper(HHyo je paa Ha cur'r$oHrlju. foAulle 1871' nocrao je pe4ou-

Hra npo{lecop ua KoH:epuaroprajyr' ly y l lerporpaay' Ha onoj

Ayxrlocru je ocrao Bpno Ayro. V rou repuoAy BenHKy naxrLy

nocnehyje ycaBpmaBaILy cBora 3I{arl,a, TaKo Aa je reuertrl lv

paAoM Ha npoyqaBarby My3HtIKe nHTepaType cTeKao H3BaHpeA-

Hy 1'cxr{HI(y nHcatba. Hapovnry nax(Hry je nocueruo flpoyqaBa-

rr,y rexHHI(e IHMeHHX I4HsrpyMellara.laA KOpcaKoBa ce ofreAa

rr-allglt y- r en4lgyj-9, r o u n or r rI uj q 1-',.e o p Hj c $1o'F4a r 91 o45 g -

iosao je rley-q4u6o rsqu4o:urppl4 r!cY: -f.14-9y1l.o-p, JbarqB*

f p e_'rq Eg11 o L-llgp-grt p- a rr,-Crpannucr u r P-aq!-14 rI! K 3 o 11 4 ca q u

reg p g1tryap--oc1g gu gje-:e 99 q9 y Bpe/( rI c p1{9.n" - lu A-e ryl Lxtlytlyyr-uie 4 Qc)tosutulgwltlt:uetttutttlu,ie- Kao l(oMno3HTop orJIe-

92,rttrl l l

l&ma-tg: ?rt "r"",X"Vr"r*6

' -zt-=/t - - - ) / /

IIao ce roToBo Ha cBHM no.upy.l jnua. I4:Aao ie :6npxv necatra

I ]OI HA3HBOM

E*q

MepHr{x Aena. ..--€ f : - ' -

MOAECT IIETPOBI4TT MyCOP|CKI4

( M or1 ec1l If ew p ct rs ttu M y copZ crcuil)

(Kapeco, 21.;ruptTt 1839. - 17atfrpoipuc1, 21. napra lBBl)

Mycoprcxu npHnaAil rpynn pycKl{x KoMrlo3t' lropa xojtt-no-

Tltqy H3 HapoTa u xojn cy cBrtM cnojnu 6nlrerrl npI{naAaJIlI Ha-

poay. PoleH je y ceny Kapcny, r4e je n npoBeo AerllrbcrBo- Palo=

je_ns1e_o-aa ge T|rypJlygjlfyrrtxv u.neh jt*n*ggoluu4 -{zwpao Jl }rcrose rovn o:t tt It't ie. foarr ttc I 849. n pela:r r $[e1po- -r EanaKw@u vY aajeqilcoBe Kor\ 'rno3tl t tHie ra ynyjyhc ra Ha f ipaBitt t KoJt4M Cy IIOtl lnl l

@:""qi.r.tJ 4 cy lllng;tgiru,N4tltt14tsaat4ouurcxe-casxe)'-u'p.e --ilra _qnuje, oa xojux je nonynapriuj a^ 4EI{J, }l_99b4-_-qp,,.o-J-TX-.

93

Page 49: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

, \,/- \,' i\.

A!iui

01

t2

) : , : . )

. ) 'ocraJrn rrrar{oBr{ KpyxoKit. Pe':ylrar ror no:siHcrna jc 6nlor{anyurarbe nojne urxolc r{ nornyllo nocsehusar{,e My3}.run.I{eo xHnor Mycoprcxl l jc nponco y cKyqeHHM luarcpujanuHvnpHnHKaMa. A19rr npcx(HBeo, 6No je npngyDen Aa paArJ !!4o

-Y'lHoBI{r,tK y Ap@hj n6cao r,ly urlje oAroBa-pao. OAao ce nuliy 11 no-i1c-9 Az! BoAr.r lleypq4?y xnBor. Hepuropacrpojen, yr'apo je y nojuoj 6ornnun y flerpqrpa gy na cn-oj42.poleugalr.

.\

J{rg"."ir %erfu/niq/v Jbrco/icltu

Mycoprcru je 6uo peanHcra. ISeroso yMerHHqKo r lHTepe-coBal+,e opujeurucaHo je, npe cBera, Ha BoKarHe $opue, jep jepeq cacraBnn /Ieo H-eroBor crBapaJrarrrrna. T'y ce, rrajnpe, ltr-crILI Ha co'rro necMe rr oflepe. I4aro je noqeo paHo Aa ce 6anu uy-3HKoM, Hlrje ocrauno BcJn.rr(r{ 6poj aela. Hanporr.rn, Mycoprcxrr

Je 3aroqeo Bsrnxra 6p_oj oncpa, a Iy JVjLppJc,gg;SA+9.llIJJlso fp:,I vHa-s4 -- onep: &g7lJw r !&W lo6puy rc'noM ypaAr.rg,4nH _

94

A . ' it z l { j :

)

\ -

. \ \ - i -\ ' \'.t i

\. , '.-

O l " a

!

\:

-iV7-,tzlr

_ Oncna t;:,lL,t, fr"r,,." i" ,

r r pBH ycrrex Je ,qoxHBejr:t nocJre rbefoBe cMprH. 3a XoqatnuqurtvJg"aa--1awrslo n^6pe,o, n Cop.ort

Bpy.. To je np-nlpycKa-5-q-MrlrrHa onepg. Co-no necue je nH-cao cir Mr{ofo ny6ann rr orre npc/rcran-rrajy Mana peMeK-.rleJr?r.

Jr Tg:y-uuuyautl l4ncrpyver rraJrr r nM peMe K -Ae;ro M cMarpa ce ]r r{H-Knjc,. lq,{ p gp--.

cJ!4 {-t( o M n o s n w t j tt c4IJ;ri.J&uJ!l!@ { gj c i,e- f"1gl r nj e M o p u cPauel t lpeparrlr{o :a ofxccrup.

s-.- t-

(Botur<ttr r t : t i ,

--G.w#

{NtrTAP VIJbI4LI T{A.IKOBCI{I4 .i%cG.

( tleinu p I4-n ot r, t LI u ircon c r< tt i)7..rtuj 1840. IIt ' tu1to21tuc1, 6. rroee.n{tup 1893)

AHan rr: lr pajyli lr paa Da-ua x rr pj enJr,eBor r(pyxo Ka Hcrzr K,tr r.rcN.Io Aa cy ce t{,er-oBr.t rrJlarroail 6optrru 3a crBapatbe lrirr{rr(,rri lr-Itc pycKe My3rrKc v na cy y roj cuojoj 6op6n HMailv rrerpr{JlrKcca fpynoM xoja ce oKyfrJr,anir oKo MocKoBcKor r.{ rrerporpart-cKor Korr3cpnaropajyv i r , t ra r rer ' ry ca Py6uHruraj r rorr l . Ta pa-3nHKZl y cTaBOBIf rvta, rojzr je 6rrna o[tTpo HafjrallteHa, lnriua je3a nocrreAuuy Hefart.rBatr craB rrcropr.rrJapa npeMa jeauov oaHajnehux yMerHr.{Ka xora jc nana pycKa My3r.rKa. fpyna roja ccoKynJr,ana oro Py6uHurrajrra l luana je :a qnr 4a npoHalie naj-noro4nl t jy r r . { r rHocr xoja he ce no KapaKTepHcrHKaMa cBorcrBapana[r rBa pa3nHKoBurt r oa Ealaxrp jeBJbeBor KpyxoKa.9ajxolcxH je 6uo ra l l :a6parra nt rsr{ocr , ruro je 6nlo cacnl l l rnofpetrrHo. I4ctvna je aa 9ajxoncxu uaje Kopncruo ur{rare py-cxor Solxlopa oHaKo r(aKo cy ro paAfinn qraHoBH r(py)(oKa,,Pycxa neropxa". Taxole je ucrHHa n ro na je t{ajxoacrr{ r{MaocacBr.{M cyrrporaH crnn y xoprrurheu,y Hat{?roHaJrrJe uysuxe. Me,l)yruu, HHKaKo Hc Moxe 6llrn raqna rBpnr{,a 4a je olr ,,3anl/l-nax". O cBeMy oBoMe 9ajxoncxlr je Hanrrcao: ,,p|,cxu ctcjrtartmtly arcjoj tr),3utlu, tuo jct.tu .\el)trotr( 'Ktt tt ,ttcttotlujcxu tTttt 'ru-t,t lt l trcpoquu ouu^ra u3 tt(tlroqttu_.r. tlcctt.tut, tlot.ncgutlct cy oKo.ryuo(mtllrtfuo ctt't't ogpct(ut(to -y Jo()(m(t.]ro.rt xpu.jy tt ttttuo (:e.tt (a ct'lt rttlrtttjputujaJ tleururor:tilcu rrcttltt.jtto rtco6iuuttr,ueott t(pu(.omo)t Ko-parctvaptt<'tultt!tilt.y o(()6tttr(t l).l,t.t;t'rt(tl)oqrte -4.ty3uKe, utlu0 t.tulttt_CmCetrO it.ll6tt.tt l).|('t( o6<'.,t<'.trcitt, ,tttt ?t1t' r:a iltt.itrcu.uA, 3tttTtt tttfuo(aA4.leqtI().4t 1tc,tj-V P.ltt'_tt t11ttt3tt.,rr (-,tItr(.tt.l) fuc 1tc,ttt."

Page 50: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Pofcrr je 1840. roAHrrc y l lo ' rxn l rcxy, r ra Vpaly. l l lxo ly jc

yr{Ho y llcrporpa4y. flo :anprucrKy lrJKonol}atba 3arlocJtuo cc y

MnlrucrapcrBy npaBAc, a y3 To cc 6arHo My3nKoM. 3aupruuo jc

axu\cMtjy y flcrporpa!y,Kaojcilarr olt lraj6o.n,lrx cryAcrrara, l3anocJlHo cc lta Moctconcroj ara4cunju xao npo(lccop rcopajc.Hanucao jc Ocuoce tricopuje i ly3uKe H caBccrro KoMrrorroBaocuoja 4cla. f locao ficAarora j" oitysr"no 9ajroucroM /rocrirBpeMcrra. 36or rora ra jc uanycrt4o t4 nocleruo cc r(oMrrorro-Batuy. flocpc4croona Huronajzr Py6Nrrut'r'ajna 3a rr,cra cc 3aHr-TcpccoBana HaAcxAa Qorr Mcr<, tlcJrr{Kr.r st,y6nt'ctt, My3nric. ir y3ro u 6ot-ara xctra. Otta jc pa'rylrcrra xc.rly gajr<r)rlcKor- 3zr carvlo-c;'ar l routhy, uHcol(o tlcnuJra rbcr-o Bc clBapuraqr(c crtoco6r roc'nrl. rrorryAuna My upJro Bucor(y cBo'r'y rroBua (6000 py6alr,a) xoj1,uy jc ro4urraua r rcnrahnuaJra. V l luxour lv oArrocrMa jc urr lc-pccarrrno ' fo Aa ra xerr i l r rHr(aAa r rNjc pa3foBapaJra ca 9aj ror-cxnv (no lrelroj xenrl). Jc1v,tt it rLtrxorJa uc:a jc 6rrrra onlull;tno/[ornrcHr]ar$e. Ta r[tcva cy /lpal'ortcrr H3Bop 3a ytro3rlal]arr,c JrHrr-IroclH 9ajxouuror. Ha upxyrrqy cBor cruapalrarrl 'Ba, KaA jc ueh6uo npusrrar yr\.rerrrr{r(, rca1a je nr{cao rrujycncnuja 71cla. pa:6o-rco cc oA Koncpc n yMpo y l lc'rporpaAy 1893. roi-lrrrrc.

Itujlq_Tn "

." "y1p_{oc

r r r r pa r r c M c H rr,r 4 rorajc,x s n Kor lue prHel{y3l.I{c y I'ycHJrr. Fa norpy'Uy KoHqeprrre My3Hr(e no3rrare cyEeroBa Aena: ruaBupcr(e cor{are y b-molu, G-duru lr Es-duru,KoHrleprHa (lartratuja 3a KJraBup r.t opKecrap, BnolnrrcKH Kou_uepr y D-duru, u naj:Havajrrujlr uauupcKrr KoHrrepr y b-molu.Halug4o je uccr cnu(rollrja y xojuua cc orJreaa rr,eroB ycnoHKao KoMno3r{ropa. floore4rr,c rpll cnu(lorlrje ce cuarpajy Aelu_ua xojc ILeroB clt*lrlloHn':aM tloAe Ka BpxyHr.ty.

OA ocra;rnx uac{rolurjcqi1r44ggl :rra.raj na cy : fJ.lligJ;,,h&ti(,El qa--Y',,age goW (lgJ-*fuit t! t$g grcg ga1wutt Jr-tr:asn o nyilf,- -f rLUa ytscprrr pir I 8 I 2, ne3il I ril ra Uanoneqtqq_nq-p4ry_Iy!4i4.t{ y Bc r r r r -ilutttutj rl r u. x ry rc144t u, u t t ia.

-n o p"a H rrcrpyruer rraJr r rr.{ x

rcna YaJr{oBcKH Je rtrrrrcao Arrc oncpc - EeigltUtkeWiilltJl-Itl,K o $a q urt wr. o6e pa llel re n pcN,r i r [I y nr xr r r y.-Fi ai r rcuo iaffi n*

Ta@uu&ilMuwyw). LrBH oanerH cy rlocTHfnr4 ofpoMrry nonynapHocr trAar{ac ce H3BoAe rra cBHM cBercKtrM no3opr{r{qaua. f lucao je t, lAeJra MarLer o6nua - coJro necMe r.r BeJrHKtr 6poj rnannpcKr.rx Ko_lra4a. Kolnxo je gajroncKt.{ Borreo My3HKy Hzrj6on e he nornp4n_rn jegua rr,eI-oBa nzjava: ,,[a ttaNo ̂ rysuKa uEyprto 6ux uonyrlao.Jecltruo Arc oHu AtoJrce cttuputdu, ymautluuu, 3eqo6ort untt. Ml,3tt-xa ja noja fipujaulen'u4ct, clttSprtillcoltriu u ))ne xu. H{ucotu (: tboitja cpegut xrcuBofra."

MY3I,IKA Y IIEIIIKOJ

Kpajeu XIX sera y geurxoj je noueo pareoj yMerHHqKe cir-Mocra;rHocrn. 9eruxn HapoA je :a pe.narnBHo KparKo BpeMeocrBapno ycnoH HarIHoHaJrHe My3HKe :axna,u,yjyhH cBoM BerH_KoM KoMno3r.rropy EeAxnxy Clr.lerarrn.

(Bed/ich Sntetana)(Iutuo'ttutun, 2. naptu 1824. - ttpu\, t2. nuj IB84)

Cuerana jc yMCTHHT( xojH ce cnntr cnojHv 6nheu 3anarao 3aycnoH qeuJKe My3HKe, oxynrajyfin oxo ce6e vlal;e raJrer,rre 3a_HHrepecoBaHe :la adlnprraaulrjy Kynrype cBora HapoAa. gjg*

EEA}KI,TX CMETAHA

96

%f.z-p Q/n*,64**fu",

Page 51: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

PoAuo cc y IIuroultt l lny, y nopoatrur rAe ce Mlloro My3l'{-

u l rpano. Cav Crueral ta 1c 6pro noKa3ao Hl t repcc 3a My3rt l (y ,

TaKo aa jc joru Kao Aerc yttccrBorlao y xyhHornr My3tlu}{patr'y

cnupajylur BrlonnIIy. V xcnll na turo 6on e casra,[a Kotvlno3tl-qujy, oH oAJra3I{ y l lpar. foAt.tne 1848. yvecrnonahc y pcBony-qnjn xero .rJrlrr rapAc. 3ir ry ttpnnt{Ky tl i lnHcao jc ucnrrxlr 6poj

xovno':Irqttja, Kao turo cy Kopu,ututp ,rupoqtre lapt1c tt Koptt't 'rrtt1ct t'tut,tlcrr[Iit:rtc .tt<'2tt.ja. [Io ':anpulerKy ycrattKa ornoplto je

ilpHBarny My3r.rqKy IrrKoJIy. C o6:npou IIa ro .[a jc y lr,crouoBpeMc 6r . r -no urroro uI I (oJI l , ou t t t t je HMao BeJIHKn 6poj y( tc t t r t -

Kzl, nrro jc uarno noropuraro ILcronc varepnjalrtc ycnoac. !o-6r.ro jc nouyAy ur fc-rc6oprit Ait Aobe 3a Ilacr:lBIII.tKiI I(JIaBrtl la.f lprlxnarlro jc no';rrrr rr ornrllao y IIJne4cxy, rac -ic oc'rzto ,q()1 8 6 1 . r o a r r u c .

69,o"rro 6*urr*r*

f lo nonparxy y 3eMEy 3are Kao je Hony curyaul l jy . 6 l t la cy

ocr{oBarra neBartKa apylxTBa I{ npI{npeMajlo ce oTBapalt,e IIp-

Bor r re[ r r (or r {apoAHor no3opr{r r l ra . lLerot noBparaK jc 6r ' ro

xr laAlro npr . rM;Lerr I . I ou [ou()Bo Hanyura t leurry, ar t ' r oBola

nyra HAe rra rypl re jy no Heua. lxo j . Typr le la caMo AenHMIILIHoycneBa. floc,re u,e ce npaha y flpar f i orBapa noHoBo r{y3lJtlKy

98

Av

IIKOJIy, aJIH CC OBOra IIyTa oaDH ]r JIp]'ruu ,r{eJIaTIrocTHMa: ile_4arornjou, AHpr,rroDarbeM H KoMrroruulrjornl. foAarrc 1866. ao-6Ho jc rrarpaAy 3a.on.f'y frforJertu trceecuta- xoja jc. y cruaou.r{errJKa rraunoHalrr{a oflcpa. Ta oncpa jc y ncro BpcMe je4rlrraI(OMI,TqIIA |,I IIAUHOI{AJII IA.

OA ocrarltx Aggee EeAxrxa Cvc'ralrc rro:rrarnjc cy: !)llglt;IIu6

. Hajrartrarran,waujc noapyvjc yCucra t n,r r roM crBapaJr a rxlly u pci-tc'r'a urr,ajy cururrllol lHjcxc l roc-uc. IIpuc -raKllc f ioctv{c c}' rrac'raJrc y [Uuc11crroj, no4 Jtlpctl rrlt\ ly'rr{ua1cr\4 Ilt lcla, AoIi cy orrc rrac'r 'alro y' :tpcrrnjrrrrr [o/trlrri lMa /{\ '-6orco urlopHa )fcfla. Ty uajnpe MopaNro fioN{crryrH r]cJrr.rrt i l lr-cr r lcnH t t f r (J lyc Moja qo;r t t6utr ( t , t<oiv jc c l rc ' r l r r r - r t ,cu o j l l tcc ' r

,c r.r u tb o r r u i c n u x rr o c u a : B uL! gJpJ {t, _Urlfi"r,Slt ^lk t? l : t !, &A&{l;t1Liryfe1 & U jryfg,I@n -A-FJ grtr4g.C ry c uoj y .n'y 6 a tt I t pe u a tI c -uroj Cvcrarra jc yrrco y crparrHuc orJH.x naplrn'ypa, l ioprrc'r 'chlo6c.rrcxja qcuKor rllorx-n opa.

AHTOILHH NBOP)KAIT

(Antottitt Dvoiak)

(Heraxoseeec, B. ceuutetdap I B4l . - tlpa?, I . .uaj 1904)

f inopx<ar je rnopau Konueprrre N cuv(roHr-r jcrcc uy ' rnr<c 5,tnopofi Illfc l'rLTaflrT-R p q M a p a . Tfp ui- lr r i

vajalr ropax y rr,eroBor{ My3r,rrrKoM ycaBp[IaBarr'y jecrc yilr4cl1-tarbc y opfyn,aulKy rxKony y f lpary, ro jy je 3aBprurro 3a aBcroArrr{e. V: opryl,c jc yqno a BlorrIH)/. Kao gnornnr,rcrir 6uoje ulart vynerr@a u y6p:o jc nperuao yIlapoArlo no3opnrrre. !,nopxar ce BpJro rellrKo npo6njao, raxo

4a jc re x y 32. roArruH rrpr.rByr(ao naxtly ua ce6e Hlnol;errer.rjcuir" iuvi'c '-ra xopt lr oplrccrap.TGrc roau*I'aa .;e r,r-'rl.acuoio aCto]Iu?rpxax lc [anycra6-no:opHrrr{H opr{ecrap H no-crao opryJbau-r y jcanoj on npaur(HX upKar-]a. Jou jcilarr Aora-

\a j w: ror ro6a r tpHBnaqH rraxrby rz : l ravajau jc :a pa ' . r r lo j

! , ropx<axonc yMerrrHqxc r iapujcpc: ro6uo ;e a l ,crpNjcr(y ra-fpaAy 3a rurraAc cr . {poMatr l r rc cnuKape, uajapc H My3HrranL' .Jcrarr o. { qrarroBa Nupnla 6uo jc u 6pauc, xo j l r ocra jc Auop-xaKoB npujarc,r, lo xpaja )r(Huora. Oa ror BpeMcrra .{uoprra-KoBa craBa craJrrro pacrc. Olr 4o6uja rro3nll aa aol)c y Ityjoprr.{ rrpr.{xBara ra 1892. ro;tr{rrc r{ o.rura3rr c rrarvlcpoh{ ]ra p),r(olro/lrl

Page 52: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Ibyjoprurnrrl Korr3epBaropHjymou. V Ibyjopxy ocr:rjc ryHe rprtroArrrre rr 3a ro BpeMC nMa npnnnKy Aa yno3rra My3r.rKy A*tAw-jallarla H uprraut xojir ra r{rrcnlpuurc aa Hannure egg4ggJJ-Z: rra6o.; r'rcrrTr!. ryaavKrr rnirprcr ], F-duru N xoltuepr:a ntro-ror{qcno y lr-nrolu. YT[par cC Bpilrno I901. roanlrc, rae je rra-

@ilrrrocr. I4r lserone KJrace cy H3a:lurtrro3r{arn KoMno3r.rropr.r Jorcrlr Cyr, Burjcclan Honar n rpyrH.

-htao n^ 9/t"/*r*rt

flnopxaxa cy npr.rBn:rrlnre cnvdlorrnjcra, Konqeprrra H r(a-MepHa My3nr(a H KnaBHpcKe KoMno3HrrHje. Hanr.rcaojq-qj*or

HACTAJI

Anepu qu. Ol o-p_x9g1ap9_rigLgqjg*noty:lIILv4_9-p_I(99Tap9-r!!!LIq jB_Ig:I3L:cy:4;B-e3pr"uc.x.rk-gl* WJtag2ll*I2!-ggsctlst9-g4tl@gei&-Ko H l{eprle-y-Bgprup eb.wscr.x"Eptrpwu,K(lauwutw0{1s99^9.:rcl-pJ:Jgl.r.9@sh;c:taa@-T":11p-t*"1,6,lnlln, BWW#"'ltttqY epeAgltg,. q+4!6,w9 4W!'

UA Kol{ueprl{l{x AeJIa IraJno3HarHJI'{ Je KoHqepr 3ituaEup H opr(ecrap y a-nrolu, a uajycnennjr.r oA cBHx KoHrlepr 3aBHoJIoIrqeJro It opKecrap y h-nrolu. 36or lourer ln6pera onepeHrtcy Haporrr.rro ycnene, alrr ie4rtr oA 6oroux je Pslcaa;a. Hann-pao je soro-necve. s unitXSy nol1ar^ie 4uzqtgLqg,Fu1ryiqxL *<+ry s:I3tse*! q_ a n en rr r r r 6 poj yc ncmJl_ { qy-gp lll1r x Ag-qa-*

t 0 0

npHJaTeJba.

POMAHTfi3AM ApyI-E IIOJIOBI,II{B XIX BEITA

JOXAIIBC I;PAMC

(Jihunne.s Brahms)(Xua6yp.1, 7. 'ttu.j 1833. - Ecq, 3. unpun 1897)

Epanrc -jc ueva.rrn KoMno3r.trolr. polieu je y Xau6ypry, y no_poar{ur{ My3r.rq:lpa. Palro jc trcnoJr,pro ralreHar, TaKo Aa je neh y14. ropnuu rracryflao rao nujauucra. V yuerrlnuroj r.ztp,ljcpi,Bpauca:ua,ra- jrra jc l t i53. roAurra. Te roAul le jc nourao,,u,yp_trcjy xao rlpilTl.lnaU tra r(JritBrrl]y rrlaliapcxor nnonllllr.rclc pc-ucn'u-Xo(lvallir. Cnl.rpa.iyhrr c rll irvr l.rlrao je np,nHKc ,qil yno3rrirval;apcxrr (lolrlop, xojlr he xacurrjc o6rrluo Kopr.rcrrrrrr y cBo_.iltn 4clrrva. H. ryprrcjrr jc yr.r.'rrrao clrparrr.l. l lrrcra, [Uyrr,rarra lrrbcroBy x<cuy Knapy, .urjrr lie nprrjurcm ocrarx ao rpuja )KrrBo_ra. flo 3aBpuerr(y ryprreje rcpalic BpeMe je 6opanao y Xau6yp_ry, upurchu ayxrrocr xoponolie . Ha roj .{yxrrocrn ynornuo 1.npo6neruarr.rKy BoKaJrrrc My3t{Kc, xojy lie rrocre aa Koprlcrr.t ycnojuv AenHMa. Oa 1875. roAht{e, va.repnjalrro o6e:6e!er i ,nornyHo ce noByr(uo n xr.rBco caMo 3a cnojy yrrlerliocr rr Kpyr

g,^*'*6fr^^.

Page 53: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Epaucona Eena cy r'.rHoro6pojHa lI npnnaAajy pa:nuvllrHu

noapyvjnnra. V cnojnr'a AerI{Ma je o.u6aulro nporpal{cKy }ly3ll-

Ky, BeJrHKe aHcaru6.ne, I\tacy roHoBa n $aHracrHql{e opKecrap-

cxe 6oje. Kao xacHH poMat{THqap,HIIH 6ore peveHo HeoKJIa-

cnqap, Epauc ce [ocBerno anconyruoj My3HIrI{. Cuarpa ce Be-

JTHKHM tuajcropor'a napuja(I{ja Ha reMe flaranuxnja, LLIyMaHa,

XeHAra lr XajaHa. Hanncao je vernpn cuu$oHuje, o.q rojux cy

noaHarnje npBa y c-moly H tlerBpra y e-molu, a rarole u gra

KnaBHpcKa lr jegau BuortI{HcKH KoHlrepr, ABe KoHueprHe yBep-

rupe Tpa7u,iln u CBeqaHe , serwpt4 rprzja :a KnaBHp' rpH ryAarl-

Ka KBaprera, aBa ryaaqKa KBtttirera, jeAaH xnuHTer 3a Knaph-

Her, opKecrapcxe napltjaqlrje, KnaBHpcKe H BHoIIHHcKe coHare'

KAnpl{lta, $arna:Hje, sanuePe, oxo 200 [ecAMa, oN{l' l lbelle uafap-

cKe Hfpe n jegaH pexulrjev.

CE3AP OPAHK

(C6.sar Franck)

(Jfuetc, 10. ge4ett6ap 1822. - Ifapuz, 8. uosen6ap 1890)

Ce:ap QpaHr je Qpanuycxu KoM[o3LIrop, nopeKlloM ns 6en-

rnje. Eno je aernrn uajcrop KoHrpanyHKTa il H3BpcraH opry-

rsaur. Cooje crBapanaIUTlo je nocnerno upxreHoj, rauepHoj n

cnrr.rQouujcxoj rray:uqH. Pouarrru:alt ce Ko.II H,era ouleAa caMo

)TonHKo lxro y cnrr.r$oHrjcxoj r.ay:uUll KopHcrH 6orare xapMo-

nule u r{HcrpyMeHTalHe 6oje, a pa:nnxyje ce oA poMaHTuqapa

yronnKo rl lro ce y IbefoBHM AenHMa oceha KJIacI{qHa cta6un-

nocr o6lnxa. Haj6o-rra qe-na Ce:apa OpaHxa noruqy n3 nocJIeA-

H,er nepr{oAa tt,efoBor crBapaJraurna: cnusouuja y d-molu,

crlr ' ,rSoHnjcre uapr.rjauuje 3a KnaBHp I,I opKecrap, oparopnjyu

IlpoZnawerae 6natrce uctaBa A BeilvKH 6poj $yra 3a KJIaBHp H

opfyJbe. C o6:upou Ha ro Aa ce Kao KoMno3Hrop jan-ra Ha

xpajy XIX BeKa, cMarpa ce Aaje ou crnopno ycnoBe :a nojany

HMnpecHoHrr3Ma y <Dparruycxoj .

AHTOH 6Pv"KHEP

(Anton Bruckner)(Arrc(tenclcrt, 4. ceutueadap 1824. - Eeq, I l. orcmo6ap 1896)

Bpyxuep je KacHH poMaHTI.Iqap, 6paucon caBpeMeI{HK H BeJIH-

KH norrrroBaraq BarHepa Ii lr,eroBe yt{erHocrH. I4axo npuna4a

t02

rpynH KacHHx poMaHTr,rqapa y KoJoJ.;e a Epauc, oH ce BeoMapa:luxyje o,q csojnx caBpeMeHr,rKa H Kao r{oBeK H Kao KoMno_3HTop. Euoje H3y3erHo cKpoMaH, BeoMa pennruo3aH H He Ha_poqHro o6pa:oaaH. Haj:rravajHuja getaje Hanucao y nooAMa_KJrHM roAHHaua.l4urepecoBilf ia ra je cauo upKBerra n cnuso_Hnjcra My3l.{Ka.

floru.{e n3 yqllTelbcr(e nopoAl,rqe, na ce H citu nexo BpeMe6aslro rHM rro3HBoLl. V: ooy rrrKony yvuo je opryJbe, a npBeqacoBe Ao6No je o4 oua. Cnnpao je xlanup H BHoJTH[ry, a Bep-cxe o6pcAe je nparuo rra opryJbaMa. lecer roAHHa Epyrcrrep jexHBeo y, Cr. Olopujany u 3a ro Bper\re nocrao u:y:erarr ruaj-crop rra opryJbaMa. I4croupu'leHo je'uryuanao reopajy My3w-xe. tlecro je nyroeao y Eev Ha noJlafafbe Hcrrwra H yqno Kor{-rpanyr{Kr. foAune 1855. nocrao je opry_rsaru y JInHr1y. Tarulo jer.rN{ao flpr.i;rr{Ke Aa ce yno3Ha ca BarHepoBoM yMerHourhy, rcojy.;e o6oxaaao qHTaBor xr{Bora. EpyxHep je nocrao npeAaBaq HaEeqrov Kolr3epBaropnjyr'ly. My:nvru KpHrnr{ap XaHqlux rrnjeycleo Aa pa3yrue Epyxuepony yMerHocr, na raje Ha3Bao Bafl{e-pnjaHuel{. Onaxas craB npeMe r6eMy AerleHr.rjaua ruy je :arop-qaBao x(HBor. Ho, 6er o6: l rpa na XaHunnKoBo nol {a[an,e,Epyrcrrep je 1875. ro4une ro3BaH 4a npe4aje xapuoHHjy ua Ee.{-KoM Kor{3epnaropnjyuy. OA ose HHcruryuuje go6noje:aaruenoqacHor AoKTopa.

Epyxnep je 6uo HeHaAMa[raH opfylbaur. [,eo xunor nocBe-rno je Eory n My3r.ruH.

Epyxuepooa Haj6o-ma Aena cy Hacriura y no3HHM roAHHaMaIberoBor xuBora. Kao yuerHux je ca:peaao nuuryhu BoKaJrr{aIlpKBeHa Aera, a KaAa je ocerHo Aa ra TIpKBeHH TeKcroBH crry-ranajy, flocBerlro ce HHcrpyMeuranuoj My3Hr-(H - cr,rrrl$oHNju.Hanncao je gener craruQorrr.rja. Huje crBopno HoBH THn cHM-$oHnje. Oc.nanao ce Ha KJracnqHu o6lux no 4urueu:nj awa, aje4uHa HoBr.{Ha xojy je 1,ueo jecre reMa; rbefoBa cuu@oHuja uuaTpI{ TeMc, AoK KJIacHqHa }ir{a gne. f lope4 oBe HoBrlHe noKa3ao

Je H3y3eTHy opHrHI{aJ:lHocT H BeJrilKo 3HaI5e I(OHTpanyHI(Ta, IIITO.;e, yjegHo, r.r rJraBr{a oAnHKa SpyxHepoue yMerHocrH.

Tb Deuntje gero AyxoBrror KapaKTepa, rrucar{o 3a BeJTHKH ar{-cau6l. To je no6oxHa xHMHa y xojoj je cauo Epyxnep ycneo AacJeAHr{H cBeqa}ry paAocr u HnrHMr{y no6oxHocr.

l i l lo lu,r xpor xcr()pr ' \ ' r r \ ' ,Hxr

103

Page 54: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

IYCTAB MAJIEP

(Gu.stav Mahler)(KanutuilI, 7. jyn 1860. - Eeq, 18. nai I9l I)

Kpajer'r XIX sera HeMar{Ka My3uKa je ocra-ua 6e: seroluro

BeJIHKHx HMeHa, ailil ce:laro nojanrua renepaunja MJlanHx KoM-

no3uTopa, xojn ce caMocraJlHo parnHjajy H npeAcraBnajy y:op

cne,qehnu renepaulljar'ra. Toj rpynn npvrna1a fycran Malep'

Os noruqe u: jenpejcxe nopo.[Hue. Oa HajpaHujer ,qeru*-

crsa 6Ho je npeoxynupaH My3ItKoM' TaKo Aa je HcrorpeMeHo

3aBpuuo ruuna:njy n KoHrepnaropujyr"r y Eevy' flocle :a-

BpueHe rnnHaruje cryAl'Ipao je Quno:o$ujy u ucroplljy, a xon

FpyxHepa xaprr.roHnjy n l(oHrparyHrr. Kao cryAeHr uuoro je

KoMnoHoBao, a joru BI'IIIe tll 'Irao. O6oxanao je [ocrojencxor,oa QHno:o$a KaHra u [IJoneHxayepa, a oA My3nqapa Barue-

pa, Epyruepa H MoIlapra.

Cnojy AenarHocr Malep noqnlse Kao orrepcKn AHpHTeHT y

JIerEeM no3opl{txry y Xany. .l,Ilpuroaao je onepou y Jby6na-

HH, 3arI{M y O.rrul'tuy, Kacely, a y Jlajnunry je aupuroBao one-

porra qeny jeaHy ce3oHy. loluHe 1888' nocrao je ar'rpexrop Kpa-

JbeBcKe oflepe y EyAttllneurrn. Ty je I'IMao MHoro ycnexa' anfl u

Bpno BHcoKe 3axreBe o.[ H:oofava, na je nocrojala BepoBaT-

Hoha,ua nzry1u raj nocao. V nrelynperrleHy je Ao6uo noHyAy H3

Xar"r6ypra xojy je rlpuxBarno. Ty je Morao .4a ocrBapl{ cBe

cnoje crnapaJlaqKe uleje u Aa 3aAoBoJbu caoje xpnreplljyue'

loAltre 1895. npeurao je y KaroJIHqKy Bepy' a ABe roAHHe no-

cJIe rora AoIUao je y Eev Kao AHpHTeHT ABopcKe onepe' KacHn-je je nocrao H lbeH AnpeKrop' fly6nnxa je 6nna lberoBa MHJbe-

Hvu\avrrojje 6nro cse noapefeHo' O roue KaKaBje cran uuao

Kao AHpHTeHT Moxra he Haj6one nocBeAoqilrH oBa F,eroBa mzja-

sa ,,Kao qoeeK, yuunuhy 6uno xaxae, a rcao yueilHuK - HuKaKat

vcutvuaK.'

Pan*unex je :aapuluo Kao AHpureHT Ee'Ire Qunxapr'aoHuje'Ty je pagHo ol 1898-1901. ro.quse. Oaaj opr<ecrap je 6uo ca-

c'raBJbeH oa My3ttqapa xoju cy cDHpanH y onepH' na je y:ajaltHa

Herpne;buBocr ocraJla. 3aro je 1907. roanHe noAHeo ocraBKy'

HapegHnx roAI{Ha je Anptlronao y Atlepuqu rlpeKo 3HMe' a ocra-

TaK foAHHe y Euponu. flnaultpao je aa Ha raj uauuH 3apanvl

,IIoBoJbHo HoBua 3a )KHBor, xaxo 6t't Morao B[ure BpeMeHa Aa IIo-

cBern crBapa*,y xouno:nuuja. foAnHe 1910. cpueje noueno

104

t

ItI

Aa nonyrxra, alrrtje Hacraano Aa pa.qn. flouosnl.r 6opanar yAuepuun je Mopao Aa npeKlrHe :6o1 6olecru. Hajnpe ce nequoy flapuay, a oHAa cy ra npeHeln y Eev, rae je I{ yMpo oA 3a-liuberba nnyha.

Marep je jegaH oA 6orNx cl.tnt$oHuvapa c xpaja rpolltJlorserca. Hanucao je aeae'r cnv$onnja, vely xojur',ra ce HcrHqe ocMacurra$oHuja, noA Ha3HBou Cuu(totruja xumage. Ooaj Ha:ua je

ao6nna no roMe ruro je KoMno3urop rIpeABH,qeo xHJr'aAy H3Bo-

faua, norarHux H r,rHcrpyMeHraJrHnx. Ocrasuo je u oehn 6pojcoJlo necaMa.

XY|O BOJIO

(Hugo Wolfl(CnoeeuZpage4, 13. napfr 1860. - Eeq, 22. Qe6pyap 1903)

BonS je aycrprljcxn KoMno3urop H BeJIHKII npncraluua Bar-HepoBe My3HKe. Iberos crB?|rJrIZtgKH oflyc ce cBoAH caMo HacoJro necMe, a Hanucao ux je oxo 200.

MAKC PE|EP

(Max Reger)(Epang, 19. napni 1873. -Jlajilquz, I I. atai 19l6)

Maxc Perep - KoMrro3nrop, opryJbau u nulauucra cryaA-pao je y Jlajnunry r(oA My3nKo-uora Xyra PajuaHa. Ha cryAn-jauaje creKao BeJrHKo 3Habe H nocrao H3BpcraH nHjaHncra.Onpege-nuo ce 3a neAaforrrKu pan H pa,quo y Btzc6aaeHy, MUH-xeHy H Jlajnunry. ZcronpeveHo je npe4Ho KoMnoHosao. YMJra.qocru je xnneo npl,tnuqHo pa3y3AaHo, a u xacHuje ce uHjerrrreAeo y paAy, na cy [ocneAuqe 6lrne ro6ne. Yupo je Hanpa-cuo y 43. roAlrHr,r.

Perepa je npun-uavu,ua no.nu$ouuja, na je pa:yr'aJbuBo AaTexHUrTe lseroBof paaa flana Ha KaMepHa neJla, a oHna Ha op-ryJbe H r(JraBHp. Hajnuure je nucao 3a KJIaBHp, aln Huje :ano-craBuo HH opxecrapcKy My3HKy. 3Havajuo Mecro y lr,eroroMcTBapaJrarxTBy 3ay3HMa BoKaJrHa My3HKa - coJlo flecMe r{ xop-cKa neJra. JeAngo ra.onepa Haje:aHuuana.

Vcnenu paAoBH Maxca Perepa cy: napnjauuje Ha cnoje rrryle rer ' re; napHjaqHje Hzl reMe Eaxa, BeroBeHa, TerenaHa,o6paleue ca Mr{oro xapMoHcKe H pr.rrMnqKe c.no6o.4e^ flo:Ha-Te cy H,efoBe KoN{no3Hunje ra xlanHp, 3aTHM 6yplecxe, coHa-

r05

Page 55: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

rHHe H:6Npra IIs .ttoi gtrc6truKa. Ca noapyvja KaMepHe My3HKe

peMeK-Aena cy: KnaBHpcKH KBHHTeT y c-molu, BHoJIHHcKe co-

HaTe, ryAarrKH KBapTerH, KIaBHpcKH KBHHTeT, ABe CepeHaAe 3a

Snayry, BHonAHy H Bt.tony I{ ryAaqKa rpuia. OA opxecrapcKnxgeta zuauajHnja cy: Bapu.ia4uja u (ty1a ua fre*ty Xunepa, Bapu'

jaquje Ha freily Mo4apwoca A-dur couatue u Baptliaquje u (ty1a

ua Moqaputory iiaMy optrs 132.

Crnapanaurno Maxca Perepa vMav HeAocraraxa. llperepn-

nao je y ropnuheu,y nonn{roHr.rje, IrITo qecro Boah y jeaHonlrv-

Hocr Ha urrery pHTMa. I4cro raxoje npennure Kopncruo 6orar-

crBo xapMounje, grro je npno qecro aoBo.qnno Ao xapMoHcKe

:acuheuocru.

CKAHAI{HABCKT4 KOM tIO3 PITO PI,{

EABAPA fPHf

(Edvard Grieg)(Eepzeu, I5..iyttu 1843. - 6epZert, 4. ceutuen6ap 1907)

fplrr je rBopau HopBeIilKe Haur{oHanHe My3HKe. Hopneurxaucropnja nor{HH,e ga ce pa:naja y npBHM AeqeHnjarrla XIX sexa.To je pa:go6ne xal,a ce y Hopneurxoj npnvehyje nHreH:nn-unje Hacroj a*,e 3a crnuaH,eM yMerHHr{Ke caMocranHocrlr. Hapa:noj My3HKe y cKaHnHHaBcKHM 3eMrbaMa BeiIHKor yrnuaja je

vrMara HeMar{Ka My3HKa. Pa:ler :a ro je urro cy cKaH.[HHaBcKHKoMno3HTopH, yr;ra B Hor{, cryAr{pann y IIaj n un ry.

Hajnspa:uruju npegcraBHHK HauHoHaJIHe HopBeuKe My3I4Keje Earapa fpur. Knaanp H KoMnozvruwjy je yvxo y llajnqury,anu c'ryAwje Huje:anpuruo go xpaja. Koa rsera ce nojanuo nH-Tepec 3a 6orarcrsoN{ HopBerrrKor $orx-nopa, xoju npHanaqu cByIr,eroBy naxrby. V ro npeve [oqnrbe Aa ce 6asu rouno:nqnjov.Iberose rouno:lrquje cy 6rue 6pro npuueheHe, Hapouuro no-cre u:nolersa H6:eHose.u,paMe IIep l-uutu,:a xojy je fpur Ha-rlucao My3HKy. Hajvarue 3a[axeH je 6uo xao nujaHucra. Beh y

ro BpeMe 6onecr je y3ena Maxa - yMpo je y 65. ro.qnHr{.

Ocrasuo je pa:uonpcHa AeJIa. Hajnpe MopaMo [oMeHyrr lfpurone KnaBHpcKe xouno:uquje, xoje cy oApa3 lrefoBor po-

106

MaHTr.r3Ma, ann Hr4cy KoHqeprHor KapaKTepa. To cy rrrane $op_ue xoje cy rexHnqKn jeaHocrauHe H 3aro ce He Halra3e Ha pe_neproapy Benr{KHx nnjauncra.

WiWg/,,,2

Haj6o-ne fpHroae KnaBr{pcKe xovno:nquje cBpcraHe cy yan6yve Jlupcxtt Koilaqlt vr Eanaqa. An6yu Eanaga palen je yo6nuxy reMe ca napnjaqHjaua. 3a reruy je y :eo jeaHy HopBe-uIKy HapoAr{y recMy. Haj6ore r.r uajsuavajuuje ocrnapen e Er_BapAa fpr.rra je xlannpcxH KoHuepr y a-molu. Og rauepHux.Ilena BpenHo je noveHyrH TpH BHoJIHHcKe coHare, coHary 3aBuoror{r{eiro H KnaBHp ra jegau ryAaqKH KBaprer.

JAH CI,IEEJTI,IJYC

(Jean Sibelius)(T-aeucutexyc, B. clctlctt(x4t 1865. - Jepeeuue, 20. cefiaetu6ap 1957)

Cu6enwjyc je d lnucxH HauHoHanHH KoMno3Hrop, je4an oguajnehux {lnHcxax oru{loHrlvapa. My:uxy je yvr.ro xoA folA-t{apKa n (ryxca y 6evy. V i lpelnjl lnr foAHHaMa je Hacrynao xaotrHpurer{r cnojl lx lena. Cll6ennjycona Eerra cy, yrnaBHoM, Ha-

107

Page 56: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

III

t III

Merl,eHa opKecrpy. OH se KopHcrH unrare QuHcrcor Qolrnopa,aJrr4 ce 4ela cuarpajy HauHoHanHr{M 3aro urro ce y H,HMa oceha-jy oco6uHe 3eMJbe r,r JbyAH @uucre. Hanucao je Hexonrxo npo-rpaMcKHx cuuQonr.rjcrnx AeJra, a ro cy: Eu CaZa, qerupu JrereH-Ae 3a opKec'rap, cl.rr',rSoHHjcre noeue.I/a6yrl og Toyuena u Quncxa.Cau$oHnjcKa noeMa Quncxa je oApa3 qucror pogory6na rov-no3uTopa npeMa crojoj 3eMJbH. Hacrala je xao peaxqnja HaTepop xojnje 3aBerra Pycuja y rreronoj 3eMJbH. 3a npeue urno-lerra y @nncxoj oBa noeMa je uzazusata 6ype o.qyureBJbeba,na je 6ula :a6pameua. I4:nol;eHa je noa Ha3HBoM l,Innpotvu-tuu, ga 6u joj rcacnwje 6nlo apaheHo npno6arHo ur'le. Hanncaoje lr jegaH BHoJTHHcKH KoHuepr, Tpr,r ryAaqKa KBaprera, BeJTHKH6poj uaar.rpcKux AeJra Marber o6lrlra H coJro necMe, oa xojrxHeKe npeAcraynajy peMeK-llena y QaHcxoj noxalHoj My3trrrn.

IUNAHCKA MY3I,IKA

Cne 4o Apyre noJroBHHe XIX sexa urnaHcKa My3HKa je 6unaHeAoBoJbHo no3Hara euponcrcoj januocru. Tex ca nojanorrn Al-6eHHca, fpaHaAoca u !e <Da-rre, KoMno3nTopa xoju cy, y crBa-pl,r, TBOpUH UInaHCKe HaUHOHaJIHe My3HKe, Ha eBponcl(y My-3urrKy rro3opHuuy crynHhe u lJJnanwja.

HCAK AJIBEHI43

(Isaac Albeniz)(Kartipogou, 29. Lvaj 1860. - Ranfro ne Eeu, 16. jyuu 1909)

Ar6enra: je rnnnvaH [peAcraBHHK rrrrraHcKe uy:uxe. Pauoje noveo Aa ce 6asn My3HKoM, raKo Aa je neh y ocr'toj ToAHHH3a[arLr.rBa o npqcyrHe croj a u nwjanwcruuxuu cnoco 6 HocrHMa.lox je 6l.ro vlaruh, xr.rBeo je npunnvHo pz3y3/aHo r.r naKoyM-Ho, Kao npaBr{ 6oer'1. [onaruo je y curyarlnjy .aa 6yAe H Hocaq,HeAHcIr[nnHHoBaH H caMoBoJbaH. Kao KpaJbeB rIHToMarr ABanyra je ynncuBaH Ha Kou:epraropnjyv y Epucly, atu je o6anyra no6erao. llpnu nyr je Autao y Auepurcy, a Apyru nyr yBajuap, r4eje yno:Hao (rpauqa Jlucra, roraje ueo6uvHo qe-Huo H roju r,,ry je aao AparoueHe caBere. Crynameu y 6pax *,e-roB Har{HH xr.IBora ce npunnqHo H3MeHHo, a ro je yrLrr\aIro HaIbefoBo cTBaparbe.

t08

flncao je Aena 3a KnaBHp, opKecrap H coro necMe. Hajycne-lluja cy rberoBa AeJra 3a KnaBHp. To cy xorrlnouqnje roje npe4-crannajy orureAano 3eMJbe y Kojoj cy HacraJre. Peuer-Aena reBpcre npe.rlcraBJbajy Ananaecr nnanpecuj a H3!.arux noA Ha3r.r-sou H6epuja. Beanry ronynapHocr cy.[oxaoela clegeha An-6eHlrosa Aerra: .qBe rlnaHcKe cBr4Te, [rnaHcKa pancoguja AJr-xatt6pa, BeZa, Iloaapa H Apyre.

EHPHKB TPAHAAOC

(Enrique Granados)(JIepuqa, Rautanoru.ja, 27..iynu 1867. - 24. .uaptu l9l6)

lpauaAoc je xouno:nrop unje ce HMe rroMulr,e y: Ar6enn-coBo, npeMga je pa:nrara uefy lr,HMa npHnuqHo aeluxa. fpa-Haroc je xlrneo MHoro nrnprrrr je, a 3aBprxHo je rparnvuo npa-JTHKoM noranarba lberoBor 6poaa Ha noBparKy l.r: Auepuxe. YnenrMa fpauaqoca 3HarHo rrarue je ocrBapeHa xHBonHcHocrurnaHcKe cpeAHHe Hero KoA An6esn:a. E-neuegre rrrrraHcKorSonxlopa l-paHaaoc Huje yHocno Kao pe3yJrrar Aoxrnrsaja,seh xao pe3ynrar cBecHor AoAaBaF,a. Vncnupucan fojraHur'a pa-aoBHMa, Hanr{cao je rnrue KJraBr{pcKHX xoruno:uqnja xoje je ua-zsao fojuue cJruKe. Ilope4 oBHx, [6efoBa no3Hara geta cy: I 2utila,rcKux u7apa, Illuoucxtt xailpuuo, panco4nja ApaZouesa *tApyre. Hanncao je onepy Mapuja qan Kapueu, xoja ce cMarpanpHIHrrHo ycnenoM.

MAHYEJI NE @AJbA

(Manuel de Falla)(faguc, 23. uoee,,u6ap 1876. - Ataa l-paquc4 14. uoeeu6ap 1946)

[e @arra je 6uo, npe cBera, cjajaH nujauucra. Kouno:uqujyje:anpurao KoA qyBeHor runaHcKof KoMno3r{Topa flegpera. Hbera, Kao H MHore KoM[o3l,rrope, npHBnavuo je ffapu:, laxom je 1906. ro,IIHHe ornrao ca HaMepoM aa 6nuxe yno3Ha Ao-crnruyha Ha noJby My3HKe. Y tlzpuzy je ocrao ceAaM foAHHa ynpyrrlrBy fie6ucuja, Panela, [IJuura n Pycoa. Tar,,ro je yno3HaoSpauuycxy My3HKy, xoja je neh uuana oAJrHKe r,rMnpecuoHH-:lra. Onaj HoBr,r lpaBau uvahe yrraqaja Ha rbefoBa gela, xoja hey ct6u carpxarH uJnaHcKe Har{r{oHaJrHe eJreMeHTe nHcaHe y oBoMcruny. 3a pa:luxy oA Al6eun:a H fpauagoca, !e @a-rsy je auure

109

Page 57: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

3aHr'rMajra no30prrHua. ocraslro jc :a co60u oncpy Kpuil iur; .ucu-cout,6ancre Jby6uc ,uprt6tbux , T'po1t'zu wauup, xor.lnorurlrjc3a KnaBrrp H opr(ecrap Holi y urrrctrtcxuL,r| eptuo1u-uo, onertajec' (no-cnere) t4 flcuxc, a 3arHM rrerrrp' runarrcKc xorrlno:Hqnj e: Apa\o_rrcsa, Ky6anu, M urtZaruesu u Arrt1u.n1t311i61.

Hajnonynaprrnjnn AeJruN,tl lc elan e craarpajy ce 6aleru. Ha_poqnTo je :ralruun-l.raa 14Jyt cutultc rr..l 6alera JIrl,6uc ,trtDo6rt ur<.

Vr'apo jc y Aprelrrnlr w l()4(t. ro.4r{r{e.

IIMfIPECI4OI{I43AM

14unpecnolrr{3aru (rrtrnpccll ja = yrrrcax) [peAcraBJ[,a npa_nau xoju jc o6elex l ro r<pi t j XIX r r norreraK XX sexa. 3a ona-;[paFau je xapaxrepncrr . r r l r ro o6l r rxonarte HoBHx Qoprvr l r . f lp_BeHCTBeT{o ce MHCJIH I{a KnarJt{pcKe Mr,rHIUaType rr cono necMc.O6nu4w cy qecro 3rlcr.roBarrrr rra eJreMeHTr.rMa nporpaMHocrr.r.f lpeua roMe, flporpaM Kon rrr{rpecr{or{Hcrl par_rrnryje ce oanporpaMa poMar{THqapa y cleaeheM: HMnpecuoHHcrH He cJui_xajy roHonHMa, oHn cBe rrlro HX rrHcrrr4pu[re [pHKa3yjy raorwqHu aoxunraj, a He Kao crBapHa:16nsan,a. flpunnrou crna_parLa HMrrpecuoHucrr{ noje4HocraBrbyjy r,,re.rrognjy pr ptrraM, aTexn[rre 6auajy Ha xapN{oHnjy. unja 6orarcrsa Kopucre AoMaKcHMyMa.

Y ucropmjn My3r{Ke rrrrje,[irn npaBarl Huje ne:aH :a jegHo4Me_naa_4gllpTnglrl3gy 34_KU p2g@vrSyla

rl=^1LI{IOA AEEL4CI1.1--_f___r_+=/

(Cloude Dchussy)(Ceu )I{ep,tlett, 22. arzycut t862. * Ifapus, 25. .ttaptu IglB)

_ -4e6a9y je jeAHHa npanH npeAcrasnrr,. ,.rrunpeclroHr.rsva.Jo--4el4aJJlap{_{/. PaHo je ucno_n lro rrrrrepecoBarbe 3a My3HKy, a

1873. roanne ynrcao ce Ha Korr : lepnaropnjyr y nuprry. Uoroj nr-rcoxoj tuKoJrH Hrje ocrao Ayro :6or HecJrafarla ca rri l_cra B HH lrHl\,r-a

5qo=leh_"pl{ t,itLl4_nlrj4]!!gler y A py r[rB y H oa" _xge Qou Mex npooolno je nera y l4ranujin Eevy. floc-ue ro_ra, y HeKonHKo rJaBpara, 6opanno je y tr4ranwjrr, aa 6r,r ce lgg7.

l l 0

roAt{rre Bparno y flapnz. OA ror BpeMerra xHBeo je xao noBy_r{crr ruy3Hqap, 6ocu lr 6opaq :a xle6 H yMcrrrocr. 3a npeue ra-KBof xnBora @lgrylu lMycqp,l-r_K.gr-_{giahe-4.y3I4_yrnqa:grrarr,clgH yglggq.e-p,"C4eeqqeygfpAeaarq"Io-11y;JgSg-a_ jg jeso:Ir4l-ru*gpgi-iagrl.-ogll-Oro cc6cjc HMao caMo xpyr npnjarcl,a rojn cy ucnfinr rbcra HILC|Otsa ,&CJIa.

l-1r4"4a a.'t"

JLq,9tn*

l l:uohcH,e nc6Ncuicse orrcDe lleteac u Menucarrqa irorrcJro---.--.--My Jc qJc'fcKy cJratsy.-na l lor{c]'Ky l lpBof cBeTcKof paTa oHo Je Jc-laHia;dcnanHlr.;fr-x KoMrro3n'rop a, aJrvr nNje gyro yxnnao y rojcJIaBH. Vvpo je y flapr,ny nocJre rreKoJrnKo roAHna. Ocranuo jc \:a co6ov Bnrrrc KoMno:nuuja ca pa3nHqHrHX noApyqjqr-_{g"- 1-[e:lttr-ujc:a na.ty Ue..uJaJifuuh ^ 6?l:r, M,.ajytgiW_N:AuJ _\-,--cBecKel l_o* 12 npe;rn l la 3a KnaBHp, Aeccl r rporpaMcKuX opKecrap-

-. . . - t - - - . -

95!L5oruuo3l4Lil4 ja,r'rcbynoiuv-c-c-q7TnqiEWgSKi@Yjg,l_Mope,.xao h BHnrc KJraBllpcKHX rouno:nqnja, ryraqKu KBaprerH COI IA ' I 'C 3a I IHOJIHI {y H UHOJIOI IT{CJIO.

Mfu \ t,,rpl7ri \, JJ o,a\(p

Page 58: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Bpao cy 3aHHMJbHBe HoBlrHe xoje oH yrrocn y cnoja,qela. TeHoBHHe ce oAHoce Ha noapyuje xapvoHnje: oH cro6oAHo anuHe H TpaAHUHOHaTTHO KOpHCTr.r treTBOpO3ByK r{ neTO3ByK H Ue-Jlocreneuy rlecrBr.{qy. Vs neh nocrojehe roHcKe po4one dur umol, r{e6ncu KopHcrH H crapoqpKBeHe H neHTaroHcKe JrecrBrr-

ue. Koa le6ucuja HaHJra3HMo Ha 3aHHMJbHBe MoMeHre xaaa je

y flr4Tarsy o6nnr. Heua reue y oHoM o6lnry rojx nrraajy xla-cuqapu. n.rouu r"ra j. *put*

4ena cv oanco.unqnor nnu ul*lnoonn:auuoger tu.t^ - a DHTaM

ry. Erevesru w.eropor ql'Ilafra*q cy xan--r',toHHia H 6oia v Hosov o6nurg

@,,r--l-Jt(Maurice Ravel)

(Ilu6yp, 7. aapfr 1875. - Ilapus, 28. ge4en6ap 1937)

Paseir je ueurro rvrnalu caBpeMeHHK fie6wcwja. Ou HHje <Dpau-IIy3, anH je rrerona My3HKa rurur{Ho 0paHuycxq_Euojg_ggpL:qg[tu4iawl{sra s onnH.IaH n ao p{MHorH KoMno3[TopH, KoHKypucao je 3a pHMcKy Harpaly, aIrlaje unje.qo6no. 9nanosu xovr.lcnje cy cMarp:LrH Aa je oH KoM-no3llTop xoju cyruure Kprun neh ycrareHa npaBunra KoMnoHo-Balba. Paseros npoQecop @ope, ynpeleu oBaKBoM oAJryKoM,aaoje orKa3 Ha Mecro npo$ecopa rouno:uquje. Iopea Kou-[o3xTopcKor paAa, Pasen ce flonpe-

Je Han-pn:

:6or rypHeja, Ha rojHva ce rpeA-cTaBJr,ao Kao AHpHfeHT.

Mopuc Pauen je Koruno3nrop xo1,,, ie AoHeKJre cneAzo [e6u-cuja. Kacunje ce ocaMocrrurno r{ crBopHo corrsrBeHu crul. }6e-roBa AeJra nplrnagajy noapyvjy KnaBKpa, KaMepHe, opKecrap-cKe, BoKaJIHe My3nr(e H My3I{Ke 3a no3opl{ure. O.q xragHpcrcHxAena n

@. ' f " ro fe j e KoMnoHoBao#gprnpJ . t JJ f r y ,paE

\Zgf%Jtgg-u olwv atilnurvu faii

rt2

OTOPI,IHO PECIIVIf|VI t z/

(Ottorino Respighi)(Eonon'n, 9.jynu 1879. - Pua, 18. ailpun 1936)

Pecnnru je 6uo nwjauucra, AHpHreHT, KoMno3I,ITop, a 6asnoce H ne.qafornjov. Kao xouno3uTopa HHTepecoBana raje, npecBera, cnmQoHnjcxa My3HKa. lberosa najycnenuja Aena cy no-cseheHa Puuy, a ro cy: Pu.ucxe ceeqaHoctuu, Puttcrce Qoufraueu Pu-n"tcrce tiuuuje-

AJIEKCAHNAP CKPJAEI,{H I'

(Atercc:arqap Crcpn6uu)(Mocrcaa, 10. jauyap 1872. - Mocxsa, 14. ailpun I9l5)

Cxpja6HH npnnaAa reHepaqrrjr KoMno3rtropa (Jbagon, Pax-Malbr.rHoB u Crpja6nu) xojn Hacraanajy rpaanuujy qrlaHoBa

,,fleropKe" H ocraJlrlx [pencraBHuKa Ha npera:y n: XIX y XXnerc. Cxpja6nH je ucrarHyrn rIpeAcraBHLIK oBe reHepaqr.rje. [be-roBa My3HKaje vucro cy6jerrHnHa. OH npuna4a KacHoM poMaH-TH3My H HA rrpl,.nljqHo eKCTpeMaH HaqI,IH HafOBeruTaBa HOBO

Ao6a N roroBo cacBHM Hefnpa My3Hr{Ky npounocr. }beroee

xouno:nquje cy HanncaHe 3a KJIaBLIp 14 3a opKecrap, a Hajno-

rHarNja je Iloena erccutatc.

TIEIIIKA MY3UIKA HA NOqETKY XX BEKA

PaAovr CueraHe u {ngpxaxa nocraBJbeu je rever veruxoj

My3HrIr{, a y Hcro BpeMe joj je o6er6e$eH cnercxlr yueg. OHU

cy ycnenu Aa r{3rpa.4e HauHoHaJIHH crnn y cBHM o6rnquua

crBaparba rr yrpnn cy nyr vnalnu cHaraMa.

BLITJECJIAB HOBAK

(Efrsslav Novdk)(Kaareuu4e uag JIuEqy, 5. ge4ea6ap I 870. - Crytlieu, I 8. jvnu I 949)

Hosar je f luopxaxoB yqeHIrK xojn je I IacraBHo paA cBoranpo$ecopa Ha KoH:epnaropnjyr',ry y flpary. Kao le.qaror yxu-oao je cBercKH yrne.{. KoA mera cy yqunu xoluno:nqujy Ogax,CraseHcrn lr !o6pouuh. V cyurrHnu ou je KacHH poMaHrnqap

, , , ,

Page 59: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

KoJHJe cBOJa Aena 3acHHBao rra HapOAHI'IM necMal\Ia I{ cJIoBaq-

KoM QonKnopy. y Hosaronov crBapanaurBy Haj3Harra jHuje

Mecro 3ay3HMajy HHcrpyMeHTafl Ha Aeila'. Jecctba cu^tfiotnlia,

ABe CepeHaae 3a opKecrap I.{ yBeprHpa rIoA Ha3HBou l-ycap.

Hanncao je nenHxn 6poj xnannpcKr.{x Aera. f logHarnje Hona-

KoBe onepe cy Jlyqepua v,,Q,equrt sauuc (saeewtuan'e).

JO3EO CyK

(Jose/ Suk)(Kpeuoou4e, 4. juuyap 1874. - fieueutoa, 29. naj 1935)

Jo:e{ Cyx je, raxofe, .{oopxaxon yqeIIHK, a y3 ro u zer. Von je, xao u Hoear, 6uo npotfrecop KoMno3uroprlMa xoj l r cycry!.Hpalru y flpary. Cyr je 6no oAraqaH penpoayxrl{BHltyMeTHHK, qnaH rlyBeHof npa[rKor KBapTeTa H HcKJr,yt{HBo Kol\1-no3HTop HHcrpyMeHTaJrHe M''3HKe. Cuarpa ce ga je cl.rr'r(roHnj-

cKH IIuKnyc Aspen, ayro6Horpa{rcxo .{elo, cacraBJbeHo oA Ae-noaa JIetufta 6ajxa, 3penocur u Euu.tto|. OA ocrarHx Aena no-3HaTe cy cur,,rQoHujcxa noeva lfpaZa, cepeHaAa 3a ry.qaqKl.lopKecrap, cnuSoHnja y E-duru, xao lr Qaurazuja za BHonHHy HopKecTap.

JIEOIII JAHAI{EK

(Leoi Jandtek)(Xyxearyu, 3. jynu 1854. - Octupaea, 12. aaiycfil l92B)

JaHauer je crapujn og Cyxa n Horaxa, ulrrH ce Kao KoMno3n-TopJaBJba Bpno KacHo.3a *era je xapaxrepncruqarr peanr{-:au. loAaHe 188 l. ocHoBao je y Fpuy opryJbarrrKy rrKony u no-KpeHyo Myeuurcu nuctu. Ha onepn Jenyfia paguo je ceAaM ro,qu-Ha, anrje oHa Aoxl,rBejra Heycfiex rrpHnHKoM npBor u:nofema.Tex 1916. roguHe u:noleme oBe onepeAoHeno uy je c.nany, araga je oH seh uuao 62 roAHHe. Apyro rberoBo gero je KafrjaKa6auoea,:a xojy je ln6pero y3er r.r3 Onyje Ocrpoecxor. flouy:uvroj BpeAHocrH oBo Aelro :aocraje sa Jeuy(totv. OA uu-crpyMeHTanHUX AeJra HaJ3aHHMJbnSnjU Cy Jraxutu une cosu Hopl(ecrapcxa pancoAuja Taperc 6yn6a.3a xnaultp je ocraauout{Knyc KnaBHpcKHx xoruno'.llur.rja [Io sapacnoj cruasu, KanpH-qo 3a KJraBHp HTA.

t l4

MY3I4KA XX BEKA

ONIUTE ONJII4KE MY3I{qKE KYJITYPE XX BEKA

\ , l fV:lrxo XX sera ce ocJrar{,a r{a HoBe 3aKone y crBapalr,y.IYlOxa r{e rrerilpa nocrojeha HcKycrBa, aJIH Kao r.r cBaKH nper-xoArrH npaBau, My3HKa Hauef BpeMer{a AoHocrr HoBHHe, a To cy:amotrq-nttocm (leurrauxa noAena necrBxue Ha l2 nolycrenerra),6utl o u a.q t ut crZ (ncron peMeH a yrr orpe6a Asa ro Hairnrera), u<t n u -

urotnnuoctu (ynorpe6a Burrre rorraJrrnera) u uatuepfuuotrcKu cu-cfrett (no1e.rra JrecrBr.{ue na 24 nonycreneHa). V: oBe rorraJrHeHoBHHe rpe6a Ao1arn.{a ce no npBn nyr ynorpe6naaajy e-nex-TpoHcKH H KOHKpeTT{H 3ByKOBr.r.

Ha noapyujy crBapalba ruy3r4ttKrrx o6lura Hau BeK Hr.rje ao-Heo Hapotrr{Te HoBr{He. He uory ce y Harue BpeMe Hahu oHaxopeBonyunoHapHn 3axBarH KaKBe cMo r.{MaJIH y XVIII BeKy, Hanpr{Mep ca nojanou cun$oHuje, vJtH y XIX nexy ca nojaaoucllu$oHr.rjcre noeMe. V uy:uuu Haurer nexa aehe je HHrepecoBa-r+'e 3a HHcrpyMeHTanHy Hero 3a BoKaJrHy My3HKy. To je u pa:y-MJbHBO KA,U,A CC 3HA .{A CC ATOI{AJIHOCT H NONHTOI{AIIHOCT I\{HOfO

JIaKtue ocrnapyjy HHcrpyMeHTHMa Hero rnacoM. Kouno:uqnjeHauler BpeMeHa ce Hcrrqy caMocraJrHoruhy a lr:6erauarselr pa-3ByqeHocrr{ - urro je ycnonuo ciu rerrrno xnBora. To He 3Harlnga he npecrarlr na ce rrHrrry onepa, cnrta(ronlrja HJrH KaKaB Ka-MepHH o6lux, artTH o6lnuu Heuajy onure oHaj ca4pxaj r orry

$opuy xoje cy vMarul y BpeMe r(aAa cy rlBerruru. fluury ce N{ar6e

Qopve; Ha npnMep, yMecro cnv{ronnje ce nurrre culu$oHujera,finr{ yr\.{ecTo coHaTe - cor{aTHHa Hrn. f locne flpnor cBeTcKorpara H3 Anrepuxe Aorra3l.t HoBr{ Haqr{H N{y3nrIHpaH,a - Lte3, a crbr4w Lr HoBH Hr{crpyMer{rrr: rcnnoSou, carco$oH n 6enuo. Pn-TaM ue3zr je aunurluB, a Hapoqaro raKo3BaHV cutrKouuJrauupumai l . (CrrHxona je npeHoruerLe uar ; racKa ca jaxor Ha c la6urarron 4eo.)

Ii

t. t' f

:

i:t

I 1 5

Page 60: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

. IITOP CTPABT{HCKI,I J

(I4zopa Cfrpaauucxu)(Opanuu6ayu, 17. jynu 1882. - Ibyjopt<,6. aaput I97l)

flocle Oxro6apcre peBoJryrlxje BenHKH 6poj rouno3uropaje nanycrHo Pycujy H orurrrao y r{HocrpaHcrBo, HapoqHro yCAA. Haj:uavajuujuuz rpyne nceneunxa jecre cBaKaKo I4ropCrpaanucrn, roju je yjelHo u Hajaehu KoMno3HTop XX eerca.

@foAHHe, xala je y flapr'ny H3BeAeI{r$efoB 6aler l{ap-amu4a. Ealerje uanncao no HafoBopy py-

KoBo.quoua 6arercxe rpyne fiarumesa, y vujoj Tpynu cy Hrpa-nlr : AHa f lasroBa, KapcarlrHa, Hnxnncrn u Ooxnu. OA Te1910. roanne ilor{Hlbe I4ropon 6opaaax y HHocrpal{crny. Haj-npeje xHBeo y [laajuapcxoj, aaruu l9 roAuHa y (DpaHuycroj,

a oa 1939. roAHHe y Kanu$opHujn. 3a spel'{e 6opagxa v Egpo-nH noqHrbe Aa ce 6aer ar.rpnloBabeM. HrsoAHo je cuoja rer,a v

AeJIa BenHKNx lrajcropa.

Ua Waqtt&r^-* Qrt""-t")%r7r1?rz7t l",*'-

tt7

Crnapame Hropa Crpaouucxor 3acHoBaHoje, Hajnpe, Ha rpa-.qNqlrjar',ra pycKe KnacHKe, na ce 3arHM npu6nHxno HMrrpecuo-HH3[{y. Kacuuje yHocr{ HoBHHe y n3pa3, Aa 6n y :pe.unjnu croa-panaqKuM roAHr'raMa ucnpo6ao croje cuare Ha crBaparby KoH-qepTHHX LI CqeHCKITX Aena.

cr r"" Aanvra: Xarrg .Earer )l{ap-frfrurya CrpanuHcxu je paauo npeMa jeauoj pycrojJrereHAr,r, y ulalNu roAHIIaMa. V opxecrapcKHM ToHoBI'IMa c€oceha yrnqaj Kopcarona, gor je y xapvoHnjl{ Aao nnr{Hy upry, ay r,renogujy yr{eo pycKH sonr<nop. Saler lrefrpyutxa H:eeAelr je,

rarcole, y flapu:y, l9l l. roaunc, Kao u lloceefterce upo.nefta -

1913. OcNu 6aneta, Crpanuucxttje nucao H Apyra Aena Kao ulro

cy: jeAHoquna onepa &[444gi (pabena nper'la flyurnny), Aeuja

" " " "unan^ a6rn*A

Mrrofo oceha yrnuai ue:a. OA Aena H3 oBor l lepuoAa HaJ3aHI.r-

umuauja je Ceag6a, HHTepecaHTHa Bpcra KaHTare rIHcaHa 3a

no:opuuuy. f!

Page 61: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

PHXAPA IIJTPAYC

(Strou.ss Richorcl)(Murtxctr, I l. j1'tru 1864. -

fup"tuuttr Ilaptucrrxult.rcrt IJ. cctiuica6up I 949)

PnxapA [Ilrpayc jc rta-j ;rrit,tajtnlja lnulrocr y IIcMarrKoJ My-

3HuH apyrc noJror lnrre XIX r r t tpBc nonoBlr l rc XX l lcxu- Oratu

uy je 6uo My3rrqap, na jc PlrxalrA r{M:ro r{3Batrperrrc ycnoBe rlacc pa:lnlrje Kao yMerrrrrr<. Ka4 je nuao 2l roAur{y, nocrao Je Au-pnrer-rr ABopcKor opKccrpa y Ma.irrrrrrelry. V ro BpeMc 6lro je

BeruKH npr.rcrannrra Barrreponc u l lt.rcr<lnc yMcrrrocrr,r, it no-

crao je rrcnprrjarcl, Korncprlarrr3t\{i l t{ rranperan vy:rr.rtrp. CaoBaKBr.rM cxBaraHir.rMa o yMcrrrocrrr l l lrpayc cc cyKo6n,aBzro caKoI{3epBarHBrr t {M, KI ly foI . }u N.r l r xo. j r r cy noKa3aJIr ' r I Icpa3yMc-BaILe r tpeMa crBapanarurny r r ' r ra l ; l rx KoMrro3r{TOpl .

9" 'Vrg. ?l/*Vz'g.

Ocnu rora ruro je cucrcuarcKr.t crBapao, LUrpayc tttt. je ttzt-ny[ITao AxpHfeHTcKy acrrarr rocr. I-oAr.rr re I 8 5 8. ocr lo sa o .je cno.jopKecrap v ca H>trM ce ycra;nro y Eeplnrry. I lopea rcruKlrx rpe-I{yraKa xo.ye je t{Mao y 6op6rr : ir cnojy yMcrr{ocr, r '-pgK11r .jc Bc-

l l 8

nHr(H yfneA Kao Auprlrerlr. Ca cnojuu opKecrpoM ynex6anaoje cnoja u rylla Acra H npaDHo ryprrcje no Eoponu. Vs ro je pa-nr{o Kao ny6nuqucra n rcopcrt{rrap. anv rrH KoMrroHonarre HnjeHanyurao. Kao rouno3tr rop t . t AHpHret{T creKao je ronuxycnaBy Aa cy cc no Hcua,rKoj opranlr:onane ll lrpaycoBe treAe-ll"e. l4z Ecpnnna je ornurao y 6c.t ':a ar,tpl{rer{ra oflepe, anu ryHujc gyro ocrao. Hanycrrro-ic Ec,r l.t ocraTaK xnBora npoBeo y6anapcxnu rrJIrtH14 rral{a.

Crsapara.rKr l o f iyc Prrx i r l 'x i r Ul rpayca je nprnHvuo o6r . r -vaH. fLcrona lraj:rra,ra.jrrrr. j i l lrcna cy ca floApy.rja cuu{lolrnjcrerr orepcKc My3r'tKc. Y npnor,r ncprroAy cruapana[rraa l l lrpaycje rounor l l rop opKccrapcKc npofpal , tcKe My3r, rxc, y xojo j ccyrnaBrroM oceha llncron yrlrt la.j. I4: ror npBor nepnoAn norn-vy: cnu( lorrn ja y f ' -molu, 6ypnccxa 3a KnaBIrp H opKecrap r . rcnu(lorrr'r jcxa (rarlrarnja. 3pcr rrja Aenir cy: curnl{rotlrrjcra noe-ua !,orr )I{yurt, Mui6ctu, lit.u Oitrcruuuuicn, )Kucotu i.yrtaxu,,[-lortKuxout, m Cnpru u ultco1lttr:trccrdc. Oc;,tu curtrdronnje y f-molu,uanr.lcao je jour ABe cuv(lolttr-je - /lo.rtalru cuat(tortu.ju v Cu,tt(n-rtu.ju Anuu.

flo:rraraje flJrpaycone onepc cy: Ce,qo^te, Encxtupu. Kaca-rbap c py)tcolt. Apu.jucltrt tru Huxcl', Fb),6es,4(ilraje r'r fiart Arupa.V parnojy HeMaqKe My3HKe uoorrjer BpeMeHa [Ilrpayc je:luavajna

JIHqHocr. Orr je ycneo Aa npr{Kaxe rpalaHcxo ApyrxrBo H rr,efoBeTexrSe :a Heo6l.t.tHr.rM, 3a clroJl,rlr,rM eOeKTHMa H H3HeHafen nva.l l lrpayc je nelnxr.r yr.{err{r{K. xojrr je o6orarno My3prrrKa r.t3pa-xajua cpeacrBa H yKa3ao Ha rrooe uoryhuocrn y paay.

ITAYJI XI,{HAEMI,IT

(Pqul Hindemith)(Xaruy, I 6. troca.d6up I 895. - 4tpurwcfiltput, 28. ge4e*6up 1963)

flocle Pnxapaa [Irpayca. XnnAer*,tr,rr ie jeaua oA Haj:auHpr-nvs*tjwx Jrnrrrrocrn oBor rlcKil rojy je nalra rreMaqKa My3r.{Ka.Vl terHnvxy xapujepy 3arrorreo jc y onepa y OpaHr(rypry. Ka-ctrnjc ce nocBerr.ro Brrolrr{ r.r ocHoBao ryAavKx KBaprer ca xojrvr

Je l{anpaBr.ro 6pojrre rylrrrc.jc. Kao ur.torltcra HMao je ycnelc co-Jlt{crnrrr(e Korruepre . Xrrnerrrrrr jc 6rro jeaaH oa perKHX KoMrro-3HTopa Koj f i je cB:rKy r {af i r rcarry aeorruuy Morao aa oacBrrpa.V: rcouno:HTopcKlr par 6arlrro cc n aI.rpHfoBaH,eM, a nvao jc r6pojnc reopercKe pil.qoBc. IJerolrrxo ronHHa je trpenaBao KoM-no:rq l r jy l la 6epl l t t rcxo. j i rx i r rcrnrr l l l . 36or cyxo6a ca HauH-

t ) l l , ) t ( , t K p ( ' l k c 1 ( , 1 1 r ' j y N r ! ' i l k e u 9

Page 62: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

crr{rrKoM Bnaruliy 6go jc npllttyfen Aa Hanycrt4 Hevauxy ll oAe

y Typcxy, a oaarne y Ar*lepr'rry. Taruo he Ha no3t{arrlM yHI{Bep-

3nTerlrMa rrpeAaBarl.I xouno:nqajy u ocrahe go xpaja xnBora.

Ocranno je ra co6ou AcJIa ca pa3JII{qHTHx noapyvja. Orr je,

Kao H rseroBn caBpcMettHt t t l , ycnojuo cno6oAe arot{aJ l t tocrH,

Moropnr{r{ocr l{ I{MnpoBH3oBaI$c roje nocreneHo ynail l{ y enc-

McrITe ue:a. Crlapa;laturBo IIayna XlrlrAeullra je 6oraro n pa-

3IfoBpcno. 3a no:opnlurc jc Itanttcao rpt{ je4tlo' lHtlxe nporl(it-

He eJIeMeI{THMa CaTHpC.

%Gy. %r,g"*,rr?"

Onepa Cnuxult McttuLtr: H 6aner ,Q,enort vr3BelreHn cy 1938. '

roAHHe y I{npuxy. On rauepHHx neJraXislreuurje Hanr.rcao-ceAaM ryaaqKax KBaprera, Bt{[Ie oA 30 coHara 3a pa3nI,IqHTecacTaBe HHcTpyMer{aTa, BHrJre cor"rara 3a BHonHHy, KnaBHp HOPTYJbC, .UBA BI, IOJI I { I {CKA KOII I ICPTA, TPH I(OHIICPTA 3A BNOJIOH-

qeJlo H ilpv.nvtaH 6poj xorrqepara 3a xopHy, opry;be, Knzrpn-Her H ocraJre ayBarr Ke n r rcrpy N{cr rre, curr,r(toHujcxe ir.rerauo p{ro -

:e Be6epoanx aeJia, currrrl lorrujcre Hrpe n BeJTHKH 6poj acna :apa3t}IquTe cacTaBe r.r Hr{cTpyMcrrTe.

120

I l KaN.leprry cr. l

+S , .,o,\'L'"\ t{e"-'lItAI,Jt Op(r (i,0 l\(('urtor[/) Y

\J

(A4urtrcrt. 10..1yn,, ltig5. - Muttxcrr, 29. aupfr 1982)

Kapr Oprll je t{rrrepecanrrra nt{quocr y Heuavxoj canpeuenojt\{y3r.trlrr. My:llxa I(apna Opdra rrMa apxaHr{HH npr.I3ByK HaKo cct\ry3r.rqKtr npltnt{qrro jc.ulrocranlro fl3paxaBa. Y n eronou opxe-crpy y/rapaJr,Kc :lay3nMajy nplrvapno Mecro. r{ena cy HaMerr,e-f la cuencKorr,r lr':nolerr,y. Tpnlon.l.j i l cuetrcKnx Kilrrrara f iort/irorrcna nry _jc npn' :rr : t rr ,c jannocrrr . Ony rpulorujy ,ntuc: I {u1t-.t r r r r r u 6 _1, 1 t t t r r u. Ka r u ),:t t t K t t ptt t t r I t t r u T' k n/b d,' A./rttcl i t c.

r' -

utefrrt'lHgt-c?

\ ,rnHonA ilJBnsEPr l-(Arnokl Schiinbet'g)

(6cv, 13. rautuc-t6up lB74 -Li'tc Arrllatec, 13. j.1,ttu I95l)

l l lc r r6cpr je rounor l r ro l r xo j r r je cnojc orpoMrro My3HqKo3uarLe crcKao Kao caN{oyK. Ibcrona npBa Aena Hlrcy ocraJra tre-3ztnaxerrtr, TaKo ra cy v-nal)lr Koru[o3t.rropr.r y lr,eMy rJreaa;]r{cnor nofy It yrrnTeJba. flopea yfiopHor paaa Ha cBoM ycaBpura-BaBy, 6asl ro ce ny6l l rq l rcr r tKoM n reopnjou, a 6nojc sanaxerrn Kao c;rr.rKap. l lpupeluuao je r{ caMocraJrue cnHKapcKe u3Jro-x6e. I -oause 1925. l f len6epr je nocrao npo{recop KoMno3H-uuje ua SepnuHcxoj axanevuju. Ha roj Ay)r(Hocrr{ ce 3aapxnoao 1933. foar{He, raga je :6or Hernx Hcropujcxnx MoMer{araHanycrno Heua.rxy H orn[rao y CAn, rae je ocrao ao xpajaxHBOTa.

nHcar{,a tr ilo cacTaBy Ta Koruno3trur{a Je-EAgH!InarvDn. Hanucao i )oHr.r-lcKy noeM

u1y :la l5 colo r{r{crpyMeHara. V 4pyrov ne-

Il leH6eprono crBapananrno o6yxuara rpu $a:e. V npBoMflepHony ce oceha yrnuaj KacHe poMaurfiKe H BeJrHXo KoHTpa-nyHKTCKO 3Halr,e KO-MnO3IiTOpa. I4S TOr nepHOAa norHqe.rleJro

I flDco6puilce Hu Holt! nttcaHo za ryAa,rxu cexcre-r. flo HauHuy

pno.qy. xoju nouHme , l908. ronr{rre, [ I IeH6epr yBoAH eKcnpe-CIIOHHCTHTIKe eJlelvlellTe I.{ r]pena3t.t y nOTnyHy atOtralHOCr. JeI-Ho oA rrajycnenlrjux ,[erit rc Bl]crc je r@[pavalo*@KuMnu:uurr jc l ls onor f lu l)rroAi l rrva. jy.aff iuuor{r{ rr l ) r{rruHn, a yBo,r l rr rr per lr f raropa. Texcry (peul l rarop

t2 l

Page 63: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

ce Mopa,qpxarH pHTMa) H rl l lcrpyMellrHMa IIIetl6cpr Aiuc coil l{-

crI,IrIKe AeoHI,Iqe. V osola ncpnoAy Ilcrnrty ce rler xounorltqrl ja

3a opKecrapJpl{ Kna BLIpcKc KoM no:r t l l t je 14, MV3l l r l Ka ApaM i t

Frar,,a n*al4: rpelter rcprtoAa norHtly ner KrIaBl' lpcKI'IX

K O M tr Ol xg4l cr__e g.ulaijl.-Kqil B Il p, ry,[ a q K H K B a pTer,, K o M 14 q rr a'

on " o aW -rJ rt t u -t- - ll !.1 -(' t q p ql,rt p y r a x a v e lr I t a c n v d t o t I t I i a, p a a'

( [email protected]'tacnts Balnutto<J v xojoj

,qocJloBIIo npuvettyje npt.{t I l l t{n Aoaexadtoncxor o6lnxoBzIIba.

li&<sF4A-D4lTqIt

(Blla Ilarrik)(Cttcrutt I'lurco.utr, 25. nulttu 188 l. - Ibv.ittltr, 26. ccutucn6up 1945)

6"rt6t/rzr""

6ena Eanrox ie uahaDcKl l KoMI Io3 l l rop KoJH Je BeoMa pa l lo

Hgnorlno c!9j -yy:-11.tx1t lelngf til V oct'rol roAnHH Je noqeo .ra

xovnouyje, a yAece Kouno: lH-

ufiy jA.r)'l"[ao y Eyaln'aneurH. flo:anpurerxy cryanja MIloroje nyroeao Aa 6u npuxynJlao HapoAHe necMe. 3ajeaHo ca KoAa-

rnjeu, 1906. roar.trre, n3Aao je :6npxy ,,20 rnpogrtttx 'ttallopcrcux

tlecano" 3a rJlac H KnaBlIp. OA ror BpeMeHa tlerlPecraHo je rr:y-tIABao $olx-nop ceoje :levne, Ktto I{ Apyrl{x 3eMaJbil. V: onzrj Ha-

122

rropaH nocao [peAaBao jc rnanup Ha ara4euuju y Ey4nuneruruII lracrynao xao najauucra. f ipyru cBercKH parje:arerao BenyEaproxa y Ar'.repuqu, rAe ocraie.4o xpaja xHBora.

Croapa-nanrrso 6ene 6aproxa o6elexeHo je, jegnnu AenoM,

Erhiljlcxul4jlqnKlepel'a. oa xora je xopncrr.{o, yrrasllo}'{, Dri-

IaM j, ApyrHM,qcJroM, crBilparlcM 6c: yruqaja dronrnopa, rj.rroA flyrrnM yrrrqajeu Marr]Tc. I-Ia raj HarrHn orr je craopuo Aeraca lreo6r'r.{Hr.{M Tor{cKI{v erl lexrnva n 6ojarua. }berosa Aerao6yx naraj y KnaB Hpcr{y. I(aMc pr ry rI opKecrapcry uy:rxy.-Mc-!y

xojuva Aona3Hgo ll:lpaNajir rcxrrr.rKa, 7-1trr 61,1ttccrcc, r{yBel{a KnalgBcKa KoM-nornuuia Al lt,!rtt br,, ' l \ . -p{:aunja rrir rrapgalg_Tgyg_rr l6rpxa Mrrrlr,rrcog,,rrot'. V lt oj-ccrrara3l.r I53 varr'ux-rovno-tllri4 ansca an:Bcrr-cJ.rlrr-'--:=:Ca n o4[y.rj a xiruTp rc v y : r x c n6:r Heil;f

-E ai]ici kbba ae.ril :

fyAaqKH KBapreTlI, .qBc col{are 3a BHonHIIy 'r KnaBHp II COIlaTe

3:r ABa KJIaBHpa r.r yAapaJbr(e lrrA.

Eela Eaprox je ocranno r,r3Becral{ Opot oprectallc.llgu uontuncmu. cBHTe 3a oDKecraD. .IIHBeDTHMer"rro 3a fyaillulz- ..9 P K ecra p' WI1TI3? IP-c-{ t { 9U -u9pl4- 4W.-3a no:ropnrure je Hanncao oflepy y

ieluottt ,luuv Mocttto6nttuoc uroDuu n 6arere .Iocctttt uDttltu v

9yqeSUt'tltyr(luputt. JeAntto Eaproxono xopcKo aeno jccte Ktut-:utaLua uDO0aila.

---

(Cou4oerca, 24. ctupu.n 1891. - Mocxea, 5. napa 1953)

Ceprej f lpoxo(rjen je rouno:nrop uuja cMpr npeacraBrr,auajnehn ry6rlrax He caMo 3a p_vcKy Mv3HKy Hero r,r 3a qnraBotloBer{aHcrBo. Crlonocr Ka My3HuH t{crroJbno je uplo pauo. Vneroj ronHHlrje rranucao rrpBa KnaBupcKa aena, a onepy yjela-

Haecroj. O:6nrHNje cryalrje Nry3HKe noueo je 1903. roaune, KaAce ynncao Ha flerporpaAcKr.{ KoH3epBaropujyM. Kor'. lno:nqujyLI HHcrpyMeHraqr{jy lnruo je xoA JbaAosa u Kopcaxona. Beh np-ntrlr cnojuu AenuMa cr(peHyo je naxmy jaBHocrn na ce6e. Kaa je

ca3peo xao nnjaHHcra Lr KoMno3HTop, KpeHyo je Ha rypHejyxoja he rpajarn npHlrnrraH 6poj roguua. V flapu:y ce HacraHno1923. roar.rue n ocrao rrHTilBr.rx Aecer foAr{rra. foAlltte 1932:-

,1\xt

\//v

1ft---a. f- Y

r23

Page 64: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

AefiI t i l t rr i lBi lo cc r, ]plrr l to y icl \rJl ,y, f ,r lc r i l orrcNyjc rr()rta c-rtaBil t lpaA. y cBor\,r crrlaplrarrrrBy Ilporodrjen je npoulao Kpo3 rreKo-JI l rKo pa3nl . r , {n ' r ' } rx t l ra :a. [ I pr ra Aela nprrnana^iy KJr i rcnr{ l roMrpaBuy, xojr cc caAa r|a3t.rtiruJlsxrrj!!.!ll-l!!a!! Onaxan ilaqtrlpaAa occha cc, yrnaBnoNr, y couaraMa H KouueprnMa. V gpyroMnepnoAy jc npllcrynrro ynollur,y troBrrx eJrcMcr{ara. Tpchn nc-ptlog je I.{rlcnr{prrcau IIJyuanonoM ToK:rroM, TaKo.a,a cy Acna H'loBor flepnolra pallcrra y roM crlrny. V vcrrprov nepllogy [Ipo-rcodljen flp]rcryna Jrr.rpru{rr, xoja y rr,eMy rocrcncrro pacre.

.I l cla fl porcorlrjena rrpr r n:raajy pa'JJl rntrt r r,r norpy,l j lr vir.Cnc {roprnlc cy ra nllr.rr}na,n{Jrc n y cBnMa ce or;rcArr u,crono virj-cTopcTBo.

@4t/9Q-*9"n

OA r+,erosr.rx efielcKnx nena no3Harrja cy: A4azqunarru- 142r.-

Uav, Pq.Qu ,t'tuD- tr4r:tuontiu tt [ipttgotu ,roaerqt, ?ilrh)t6a,p,t -y inft'

qr.!! .cttotir ) _-

Arc t t o.nt u6ctu y lt Jl u Nttt t r i tt r r r.= - - € < ' 4 - .

17.4 9^-arpg e /kc'tatztlo6 mt25

flporodlicn ic llanucao BcJrHKr.{ 6poj opr<ecrapcrux A€jra:ccAan cl.lud;onnja, uclty rc3arHM Cxuilcxy ccufry u Pycrcy veeptuulty, ner KJraBHpcxiFnABa DHOJTHTTCKa KOrIUepTa, KorrqepT 3a BHOIOTIT{eJIo, ABa ry_/laqKa KBapTeTa, KBHTITeT 3a ryAaqc H AyBatre, corraTy 3a AseBHo.rlHIIc, collary 3a BnoJlor{qcno, nclnru 6poj rnanupcrux

Iena. oA xoiry jc qyncva Ctuahu+Zpagcxa couaila. OA rlcro-unx o6nuurjnx t1ena Fp3uar ic oparopviyM Ha ctupnru uupu,KaoHBC[f i r {aHCTuCrta @

3a ucrrv jc ocrauno qurl-vc xlauupclc.tx rovnorurrrja MI_

:JyKu 30 qcttv. a 3a oMna/{?rny - KoMrro:nqnjy' H3lary noA rra3a-vou [Ieltu u cvx.

nM I4T PI{J IIIO CTAI{OB I4r{

([.uu tilPuil III oc Eiax o c t' q )(llempozpaq, 25. ceztueu1ap 1906. - Mocrcea, 9. uc1ycfr 1975)

U-Ioc'naxour.ru jc ror.rno:nrop nojr,r y: tlpor<oSjeBa npeAcra-una jcArror o4 rraj:rravajrrnjHx npeAcraBrrHKa caBpeMeHe pycKeMy3HKc u jc,4Hor o4 rraj:navajrrrajnx curr,rQoHHqapa Hoanjer go-6a. LII ocraxo un v je yqer{HK flerporpagcKo r Kor r3epBaro puj yva.

Page 65: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Kouno:r.rqujy My je rpcAaBao Crejrr6epn. Vcncx 14 cnaBy Aorrc-na My je npna cnu(ronnja, Kojy jc t tanHcao jolu xao cryAcHr.Ta cnu(rouuja je n erono lrajnpeaurrjc gcro.

[Iocraxonuv je n:npcrarr rro3rraBaJraq opKccrpa. Hanncaoje l5 cnrra$oHuja, o4 xojlrx ce rrcrnqy: [pBa, ncra, ccaMzr, 3BarraJleruuu7patlcr(a H ocMa. Ocrana 4ena xoja je lranucao cy: Korr-IIepT 3a KnaBHp, KOr{UepTH 3a BHOJILIHy, Tp}r fy,4arrKa KBapTeTa,ABa KnaBnpcxa rpuja H KnaBHpcKr,I KBnrrrer. l l locraronuv jc

ocraBno cleAehe r(oMno3r{uujc 3a KnaBrrp: ABe corrare, r,tnr{nycAtlt o p tt s'v tt, 24 npe ny nujyMa n dlyra, o parop llj y u LI 1.1, 111 ( u c c u j 1,.KaHTara Cytrqa <:uju trutl troluoJrt qo.4to6t(rtoit, 6alcrc .'Jtututtoc1o6u u Eucr.upu LTonoK, Kao H onepe Itocvt Jf ctlLt 14u26ctu MLlcrr-crcoi Cpesu (Kuuttt1turra 14c,rtuuttono). Bcluxy nonylaprrocr.jccreKao l(ao Koru[o3rrrop My3r.rKe ':a (lr.r,rn.

-l\ / 6EHUAMI4H EPHTHi

(Benlamin Britten)(Jlaycifuo(tm, 22. rutccn(xrp 191 3. * ,4Lu1e(ty1t2, 4. tleqen(tap 1976)

Ep4rn je xovno:nrop KoMe erlrneexn_My3xx.41rajnnurc 4y-ryje:a cnoj noroxaj y r ',reflynapoarroM My3HqKoM xunory. Toje u:naHpeaar{ My3uqap, .rlr.rpnfer{T v BerrLrKH no3HaBa;rau ca-BpeMeHor opKecrpa. EpnrH l.rrua :rrauajHwJHx ocrBaperba Hir

},MN' \ t j- l

rc\rr --r--a\\__>l\

f 1 /_ \s { i

H\?X E: >\ >\. \Jb QQ- r-=. |s

R R {-S$$n-StrS 6-,{.**"fit,a^

\ , 26

fioJby nHcrpyMet{Til[r{e My3t.rKe, alr,r je [pBeHcrBeHo KoMno3H-Top BoKanHo-HHcrpyMer{Ta;rHHx Aela. IieroB crBapaJraqKH pe-aJIH3aM je uauao nyH H3pa3 y onepaMa: Iletuap fpu.tt, Hacume

I-noDuiurn - HanHcaHa nonoAoM KpyHncalr,a eHrJIecKe KpaJbn-qe Elnrrt6ete. Hanncao je Ise ae,rnie onepe' Munu gurittrtlrup vH ut1pttc uttut o i i e D t,. l Io:rrara BoKaJrr{o-HllcrpyMelrra;IIIa AeJracy: Les illuminatino.s - urrr(Jryc 3a rJlac H ryAatIKH opKecrap nH-caH Ila reKcroBc Pev6oa, C(cJttn MurccnnrrI)pnnnttr cottcinr' 3'4Tenop, xoprry r.r ryAilrrKH opKecritp, xao w xatttara A6Duxu.ry rr

IJJJE- C:t n or py, tj ir rr r t cU?ylr c r tra n I I e M y.3l t K e. u cTt t:L y--s--AlJ:

Qp:UWAiULlllyyl3a ABa KnaBnpa,,(Bc cBnre ua PocuHnjene^rerrte, M 1, 3 1t t ili c 6c tt c P u, Kn a B ll pcKl'l Ko l{ucpr, BI{OJIH IICK ll l(o l t -

gepr, lIIrconcrcrr 6utrrttJrl 3it ABil I(JIaBl{pa 14 opeKccrap }{ Bcorvta

nonynaprla xouno:l t l lHj t t I l t tqtt ,r t t l t t ts rt l tr t t ' t ' tu(tp ]u (), t t . t t( tqtt tr) ' .

Kao uehr'rua caBpcMerl lrx Koruno3r{Topit, I . t Bprtrt t nt lue My3r{Ky

:a drnnn, Kao rr cr lerrcKy My3rrr(y.

uE3 xxzzIJe: je {lorrlopua My3rrKa l(apar(TepucrnqHa :a lby Opne-

aHc LI oKoJrHHy. Cnlrparo jy jc II ro HeKoJIt{Ko crorrtHil My3HtIa-pa, a ny6llrxy je vllHnno rreAeceraK xvIba{,a JbyAr, oa xojlrx je

sehnsa npHnanana qpr{aqKoM paAHHrrKoM craHoBHHrr ITBy ca

Aenre Mncuornuja. fo,qnne 1920. ra My3HKa je 6Hla yBelHKono3Hara, :rJrr,r Aocra Jroure orroHarrraHa rxnpoM CAA-a. [ece-TnK roarrr{a xacuuje ge: jc ynosHao ueo cBer, a ao 1960. fo,qnrJenpnxnaherr je y uenov cBcry Ki lo :HavajHo My3Hr{Ko noapy. l je ,MOXna H KaO yMeTHOCT.

I,Ie: Hnje r{apor{HTo rrorynapHa My3HKa, qaK HH y Atuepuqu.C npeuena Ha BpeMe Hexir aapnjaHra ue3a crrrualla je nonynap-HOCT, Ha npHruep ue3 H My3r.{Ka nBaAeceTHX fo.rlHHa HJrr{ cBr.{Hfu3 BpeMeHa 1935-1945, r {Jr r { naK oHaj ue: xo jn ce 3Bao pHTaM--6ny:. flpaur ge3,vrrrr orro ruro ue3 My3rqapu o"rarpajy KrracHq-HoM My3r.rKOM, perKo Je CTHUaO BHlUe On yMepeHe no[yflapHo-crr.r. V crBapaby ue3 My3_HKc BenrrKy ynofy onnfpzuur cy: f loeOrnnep, Jlecrep Jarrr, Eal l layen w Cecun Tejlop. Ee': o6:npaHa ro [ITo rrc noccayje BenrrKy noflynapHocr. ue3 noceAyje cno-co6Hocr o[cr:rrrKa KaKBa nonynapHoj rray:nqu seaocraje. Mouo6lr ce pehn ,ter jc ue': ocr roBu lla rojoj je rz:rpafeua MoAeprra no-nynaprr i l My3rrr (a.

\ ̂ 'J4t2'7

Page 66: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Vua y'r'oj uy:r.rr1u ncqcl'cuaxnof, qtlMc orra ycncBa Aa or]naAa

soBcKoM XX seKa. HnxaAa ttnjc 6u.l lo naKo ynlpArrn rura je rorruMc orra npuBnaqu. KaAa cy Jlyja Apr*lcrporrra ynr'rarr urra jc

To UC3, on jc o4ronopvto: ,,Axo .wopafre cJa uumame, rurcaqa nehe-ilc ca3Hamu." Onaruc H cJlr.{qrre atrerAore oclNxauajy :aje11rrrrv-KH cTaB UC3 My3Hqapa, KpHrr{qapa v urymanaua: y cpqy oBe My-3l{Ke JIcxH rtco6jau-rtruBo ,,Hctrro" turo cc Mox(c occruTH, arrlt lc H onrcaru. Hapovuro jc cncuu(rxqarr nyrc ge uy:nxe rojacc o6nqrro rra3nBa cBHrrf. Iiy jc jeirlrocraslo norpc6llo AoxHBc-lu. jcp jc rrcr'roryhc onHcaru.

/,yr- -(/t"uza/auz

IJe: uy:luxa ce 3acr{HBa rra r,rMnpoBl4:aur.rju. Ilocrojn revaxoja je cacBnM jacna N KapaKTepHcrHtIIia, a ouAa ce HMrIpo-on:yje Ha ry reMy. Bapnjaunje rra reMy l(apaKrepHcrnqrle cy 3a

,,xor" ue:. V ILeMy, Kao H y cnnu Qa:aua ue3 My3lr(e, qapyje

clr{KorrA, roja o:uavaBa Mor{oror{e yAapue 6y6rleua. V croupa:nojy ue: je uvao pa3rre Saze, anw xaga jc aocrr l rao l ;pxy-r{au, He Moxg My ce oc[opHTH qHrbenilua ga jc ocBoJLIo crJCT.Hnxa4a y ucropuju rrNjeglra My3rrqKa nojasa uujc ycnela racatJraAa rparrHue paca H uarlr.rja Kao rrlTo je ro ycneo ue3. Haj-:uauajuHja HMeua y uc3 My3Hrr4 cy: f tyx Ennlrrrotr , I IyncAplrcrponr, I,Iex Xu.nrorr, Eerru Kaprep H Apyfr.{. flocregrlycrafly y pa:aojy ue3a npcAcraBJba raKo3Bar{k ,,cuu$olru:u-parrH ue3".

t28

xiu:i,./(cru X,rui Xot

UOPU |EPI.IIBI,IH

(George Gershwin)(Ibyjoprc, 26. ceuulett1ap 1898. -Xottueyc.1, l. jynu 1937)

Cuarpa ce jegrrurnr o4 najnonynapuwjux aMepilqKHX KoN{no-3xropa. Orr je yaeo gm y cnudrounjcxy My3HKy. Ep:o jc creKaononynapHocr Kao ayrop My3rlKc :a Qulv l.r cuu(roru.r3uparreue3 ruy3uKe. Beona ycnena Pailcoguja y urero^t nucarra je :aKJraBup H opKecrap. ,4rrcpuraua4 v [Iapusy je cnu(rorrujcKa rroc-va rcoja jc ca:4atra on eJrcl{errara ue3a w ofia cc H aarrac Bpnoqecro lr3DoAw. flocnelrLe H BeoMa nonynaprro lepurrurrouogclo jccrc oncpa ITopZu u Eec.3a rtr6pero cy y3ere reMc H3 xH-Bortr aMepHqKrrx qprraua.

t29

Page 67: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

JIEOI{APA EEPHIIITAJH

(Leonard Bernstein)(r9t8.- r999)

EeprrurrajH je najno:uarnjlr auepnqKl'I Anpurenr. Osa Ae-

tarHocr uy unje oAaBJbaJIa MHoro clo6o,qHor npeveHa, na je

rberoB crBapanaqKu oflyc MaJIH. Kao xot*no3HTop noveo je y

HeoKJracHHoM crLIJIy (Couara 3a KJIapHHer u uanup), a oHAa ce

BparHo poMaHrH3My H Hanvcaojour jeany cururQoHujy. Ayropje n:necuor 6poja KJIaBHpcKHX xounornquja H coJlo-necaMa.

RAH KAPJIO MBHOTI{

Gian Carlo Menotti(7 . jy .na 19l t . - )

MeHorn je HajnonynapHujll uranujaHcxH KoMn03l{rop XX

sexa. I l:eroBa crBapanattKa paAo3HaJrocr oKpeHyra je vyrrlv-

KOM nO3OpHrrITy, Ha qeMy Ce n TeMeJbH }befoBa rlonynapHocT.

l lpny onepy Harucao je y jegaHaecroj ro4nt tn, a xacHnje je

rpa,qno ycnerrrHy raprrjepy xao nujaHucra. foAnHe 1928. npe-

cenno ce y AuepuKy, rAe je ranpruuo cryanje xovno:Hqnje.

Kpahe BpeMc je r.r npeaaelto xortlno:nqltjy.

f lpna neroBa orepa l rarncaHa je ua u ' ranujaucxou je-

3UKy, A ocraJle Ha eHfnecKotl. vcnenraH je 6uo Kao ayTop Ko-

MHTIHHX o[epa xoje :a reN{arnKy r.rr'lajy 6e:6pn)KHocr, JIaKe HH-

Tplrre, H3BpraBarLe rtoAcMexy ApyIurBeHy nI,IIreMepI{ocr. Toj

Bpcrn npnrlaAa onepa Cmapu gceoirca u utatu H JeaHoqHHKaTeneQon. f larexo:xauajHnja onepa ca ro jou je uvao ycrexa

jecre gpaua Kornyn. flocne.un,a MeHornjena onepa ca xojor,l je

wuao uajnwile ycnexa, a xoja je yaeureHa sa reneausujy jecre

A-tvau u uohuu ilocefrLtotlu.

dlry

130 1 3 l

MY3I{IIKI{ XI{BOT CPFPIJE Y XIX H XX BEKY

V ogHocy na pa:noj My3HrrKe yMerHocrn y ApyfHM eBpon_cKrrM 3eMJr,aua, xoje ao XIX nexa ur'lajy 6orary My3Hr{Ky Hcro-pHjy, Cp6nja je cnoj My3r.{rrKH pa:noj 3anoqeJra rex y XIX nexy.My:uvxx xHBor Cp6nje noqeo je n pa:oujao ce Hcro Kao H yApyrHM 3eMJbaMa. Hajnpe cy ce caKynJbaJre HapoAHe rrecMe,roje cy noroM o6palJnnaHe l{ Kao raKBe n:ro$eue.

JOCI{O IIIJIE3I{HTEP

(Cot6op, 1794. - Eeozpag, 1870)

O npnov,u. l rHavHuuujcM My3H, lKoM xnBory y Cp6ujx r r loxece roBopHTH Ter( y BpeMe BJraAaBr.rHe xHe:a Muroua. Ox je ltvaoHeorpaHHqeHy Bnacr , jep je can KannraJr Cp6lr jc 6no y r tero-BHM pyKaMa (cr,aarpaH je Haj6orarujnu vonexoM Ha 6alxaHy),TaKO Aa Je OH AHKTHpaO nOnHTHqKHM !r KynrypHHM XHBOTOMCp6uje. !o ror BpeMeHa My3HKa y Cp6njw je Outa opujeHra-rr-Hor KapaKTepa, jep cy je nrno4nnH Typun n I-{NrauN. lo nojaeeLll le:nHrepa rypcKa My3HKa je 6una o6aae:aH npartrnarl KHe-3a y CBHM npHnHKaMa.

Hona epa y My3HrrKoM xuBory Cp6uje nouela je 1831. roan-He. Y xe"rn ga ce u:jeaHaqn ca ocruurHM BJraaapnMa, xHe: MN-nou o4nyvyje Aa ce ocuyje opKecrap ca uHcrpyMeHrxMa roju ceKopucre y Erponn u ca npo$ecHoHaJrHr,rM My3r.rqapnMa. flossaoje Joo.rQa lllle:rrHrepa, xojlr je uefi HMao p€nyraqHjy yurlrenaMy3I.{Ke (yvno je teqy Jenpeva 06peuonnha).

PofeH je y Cor,.r6opy, 1794. roAHHe. l lpe 4olacxa y Cplnjypa4uo je y Honor"r CaAy xao rpaAcxu xanennnr. Hcxycrno jecreKao calrpajyfru y opKecrpnMa cpeArr,e Enpone, Kaa je ao-uao y Kparyjenau, Hruao je :anarax Aa Hayqr{ JbyAe Aa cnnpajyHa pa3HHM HHcTpyMeHTHrraa. ocHosa.o ie. op_x€crap KoiH j.e. H4-zsao Rbauceecrco-cep6cxa 6auga. Taj opxecrapje ruao:aga-raK Aa cBr.rpa Ha cnuill!?llffirrpKBeHr{M cBeqaHocruMa,ua 6a.[osnr.{a n napa,.aMa. floneraA je rorr,r opKecrpy 6Ho npu-

,-*y"""1!"p.y""t"r "no3opuuHe npencraBe UJne:lrurep je@

lnnao HapoAHe necMe HirH H3BoAHo cnoje rouno:nqnje. flopeaI\{y3rrKe 3a cueHcKa aera. ocTaBtro Je 3a co6ou n ee_l l lx l l 6po1

Page 68: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Ill\of.,, [anopnH Jeuxo je crynuo Ha My3HrrKy no3opHnuy Cp6uje y 1Q

BpeMe ra.qa je KopHeruje Crauxosuh 3aBpuno cyoj pat, a/lfornurao je xaaa neh ynenuxo paae Jocn$ Mapnurornh u Mo-Kpalbau. JeHroje 6uo npnn My3uqap xojll je uza6pau3aqna*aCpncxor yr{eHor ApyrrrrBa r.{ npBor peAoBHor qlrar{a CpncxeKpaJbeBcKe axageunje.

.ll lxotosao ce y Jby6Jr,aHu,r.{ Tpcrvrflpano je crylnpao yEevy, xojnje y ro BpeMe 6rro :HavajaH ueHrap jyrocloneHcxeKyJIType. Ha JeHxoso $opr'anpane yrurre Kpyr cnoBeuar{KeoMJraAHHe, xoja je 6una uaaaxHyra naHcnasugr\.roN{. fJoA rHMyrsuajev uacrara je xlpgIa Kor\{iloztg'Hja Hoillcj, socnioesc.oa-6e,-REaF KacHlrJ e _n ocra Jra cJr oBeHar{ Ka xr.rMHa. I.oaa ne I 8 63.Aoulaoje v flaHveno'rao xoponola Cpncxof rrpKBeHor neBaq-I(of Apyrlrrna. [pyxeme ca Cp6nua y Eeuy yrr{uano je aa cenaKo npularorH cpeAHHra y xojy je Aouao. Kacnnje je 6no ln-pureHr Eeorpaacror rteBaqrof ApyrrJrBa. foanHe 1869. Aaso-puu JeHro ie ocHogao HapoAHo nogopuure, y KoMeje vy:uxa3ay3HMana :navajHo Mecro. Mysnxou cy noqurbaJre npeacra-Be, cBr.rpaHa je nsvely qr,rHoBa, a H ApaMcKa paAlba je 6wnanporKaHa xopcKHM HyMepaMa y3 nparlby opKecrpa, rojurur je.unpl.rroBao JeHro. lnpnronao je csyaa rae je 6nlo uylllxe,nplrlpeMao rnyMue r{ fleBaqe H KoMnoHoBao My3HKy 3a cBe Ko-uage xojn cy 6v,nu Ha peneproapy.

Axrneuo yueruhe y My3HqKoM xr,rBory 6eorpa4a Jenxo :a-BprxaBa 1902. rotutre. flpeg llpnu cnercKn par oAna3r.r y J\y-6namy, rgeje n yvpo 25. uoseu6pa 1914. roauue.

JeHros crBaparaqKH onycje npnluuHo pa3HoBpcraH, a lbe-roBo AetroBalbe y My3HrrKoM xHBory Eeorpaaa BeoMa rHavajuo.flrcao je nonynapHy My3HKy, JraKe KoMaAe H BoABHJbe, ruy3HKyy Hapo,(HoM Lyxy Ha reKCToBe cpncKHX KrlHxeBHrrKa (Ceo6aCp6a - J. Jaxuruh urg.), uy:Hr(y Ha uurare HaporHax MoruBau ap. flojear.IHe rrecMe xoje je nncao 3a no3opnrlHe KoMaAe rre-BaqKa ApyrxrBa cy craB;bana ua cnoj pefleproap..Hapoqr.rro je

9vlra r|onvnaDua xopcxa xounozwrllJa \r,^rc afnego, veiiFKacHHJe nocralajpn:xa. xjjyHg,,lf ouup y h u y cpuc x1, g )t x o s H ))@ mo epene upegcutalibana cll.\alu ceocKo-

\; fl

,d=,; I -rEll x

-+o

IvBvA11\

iI Il/ |

I

3lIv't

IA

v'

*N *(

Y/

<lt o.n rc.n o p t rc u g un uu n o cili u, il atd pu oil c xe 6 o p 6 c uo cfu u u Ho e o 2 p a-fiau<:rce v1.natlcnoci-uu - Jcurco ja y ilHoz.uil xo.uilozuqujaua ycileoga tioZogu 'AoH' u Jrce/be flagawrce cpfrcKe cpeguve, ogHocHo garcoauouyje y cilequ&uurtou 6ugeptujepcxou cauny froza 6pe-iteHa" (C. Itrajs). Taxo cv Hac'rave Dout:.rce rf o't)' Hnh (,3a fro-

6ollrojr !!!::!ggA, a Ha cruxoBe E. PaAnqenuha Yxop (fqec1t gytuo,1qe cu pun).lonHrre [882. H3B_eaeHa le npBa cpncKa6nepera Bpaqapa.3a aparuy [Ipu6uctae u Eowaua JeHro je Ha-

-nl.rcao yDeprnpy, nyere H xopcxe HyMepe. Ocul.l cqeucl(e My3H-Ke nHcao je u xopcxe xovno:ut1nje. Hanucao le ,.KoMa,[ c neBa-

-WrOHe cy no BpeAHocrI.I pa3JrHqure, y crnny ce oceha yruuaj Hez

MarrKor poMar{T}r3Ma, a no o6nnxy JII{r{e Ha nrannjaHcxe yBep-

rr rpe. Eyayf in Aa je paluo y no3opHt l ry , ra je cxopo ueJIo-KynHo rleroBo crBapaJlarurno 6ulo no4peleHo norpe6ava no-

3<-lpHlrrra, oH je nocraBlto reMeJr' crBaparby cptlcKe onepe.

O yro:n lanopllna JeHxa y cpncxoj My3t{ul{ naj6ore je pe-

xao Morpatlaq: ,,V orro qtt6u trLtc.rro tt jt l tttt 1oiaeZa ilpagctva-

6ttuKa 3a vlrctDtttt.txy uacltl' ttq Jcurcu, tt 3awtt c'4to .5(t 6o.qelIu, Bo-

.nu.tto 2o u eonehc,,tut au Keo rruf1oncz or1 ceujv C.naceru tr)3uttopa

xojtt c.Y, Koq HQC P1qu;ttt."

\ - : - r - r / , , 4

I JOCnO MAPI,IHKOBI4h V..VL - -

(Bparoeeo, 15. ceutuen1ap 1851. - Eeozpag, 13. nai I93l)

-floru:{-q-4-t-nopoaqug xoja je HeroBarla My3HKy, raK? 4 j:_JC^!!)-pl"rpeKa 3a 6anreme uy:tlxot'l,.pcHoBHy lrlKonyJe no- J-.Ieo aa noxa[a y poAHor\,r Mecry, a HacraBuo y llerponapa'.Vrry,Honon Caay n Hosor,t Bp6acy. fonnHe 1870. ynncao ce y Vvu-rerbcKy rrrxony y Coru6opy. Oa nacrasHura fiparyrusa Ena- f)r\eKa HMao je nogpurxy :a 6aurene My3HKolu, na cy y3 H,efoBynouoh Hacraryie ycmaiilc 1pafio LQ^rcuacpucKu.r trapoqHu-\ uecqilu, KoJe Je H3BOAHO Ca IIIKOJICKHM XO--

fortr. Vcnex oBHX xoMno:lr.rqnja 6wo je npecyAaH 3a rberoBo Ae-

$uuHruaHo onpeAeJbelbe. fI ocle 3aBpueHe Yq arercre [I KoJIe

1874. roallHe oraulao je y flpar Ha Aalr'e My3HqKo ycaBplxaBa-

u'e. Ynucao ie opry-nlrurv ruxolv. 4ll l ie yqrao u reofrer"x'e

n_p--egggte-36or HecyrlacHua ca oueN{ npaBHo je jeauoroan-

ur6y [ay3y y rrrKonoBarsy, anl{ cy yfiopHocr tJ xetba 3a 3aBp-

rrerKoru cryauja 6rrrtc oAny.{yj1'[re. Opryraruxy urxory je':a-

B l ) r r ruo 1881 . ro luHe .

l ( l l | ( \xr i . r r l ( )1 trc1i l l { j \ ' r t t rsx( 1 3 5

i /

Page 69: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

t*4 J(oy'u^no6,'A

My:nvra Ac;rarr{oc'f Jocudra Mapnrtxortrha no.u,tt lc [ ' t 3aBp-rrraBa y Eeorpagy. floqeo je xaga jc Ecorpa,4 6t.ro maulul rpa4MaJre KrrexeBar{c, a 3auprrrHo I931. roaurrc, Kar(a jc yucrnrco

6llo rnasr*{ rpag KpancBnr{e Jyrocnauujc. Maputrtconrah jc y

EeorpaA Aouao na no3HB Eeorpa,ucror ncBaqKor )JpyuJTIra AarrpnMr{ l{yxrrocr xoponofc. f loBoaoN,t 3O-rotururlr4uc paAa ror

Apyurr na r r a rr H ca o j c r r et< o-u u x o If po!1" gB-u tto sut\uJd. ( tI p =3qpos ue$aqLqlgtr floc-ne HeKoJrHKo roAnrra BoAHo Je aKaaeMcKo€ ^ -Apyrxr8o u () uru tt. 4:_l:oln€prlojlan.oTH"gy.J(oMrro3lrutue poAo-rt,y6 u ro r K a paKrepa 6gj, Ug f.jgltHe u e cue 7Ltac, J 1t t 161,r tiu -il q J:Jltt,l7m). Mttrnoii,air ;6;";; ; neaaiornjor,,r. Paauo j" ,.ao ',a-crarlrrnr( ncBarba y Eoroclonuju,Yuutcmcxoj uxorN u lpyrojMyurol ruvrrar l . r jn. foAnrrc 1924. 1e r tanycrno rrac'raur{Hcrr{Hno3HB H rrocBc'rno cc r(oMrro3r.ruajn. 3a cBoj paA jc tto6uo 6poj-Ha npr.r3rrarta. I4za6parr jc 1907. fol l . 3a ronucrror q. l larra 3ayMcrlrr.rrrKy My3Hr(y y Cp6uju Cpncxc r(paJr,cr.lcKc ar<a4cvnjc.Mapurrr<osl lhcn paa cc 3AcrruBao na Korurro:nurr jaua oPUrr.r-HaJIIre urrnctrunjc, , r tox jc Moxparlaq o6pa!untro rrapo/Irrc Mc-nogwje. V roue jc pa:nuxa N:r'refy ouc Auojrruc r(oMrro3xTo[]a.

t 3 6

Mapr.rrrxonrh je xortlnolrouao xopcKa AeJra 3a neBar{Ka Apy-urrBa, cnJrcroBe tr r{eKy Bpcry xopcKHX cBHTa xojeje Ha3HBaoKono, geuje r.r oMJraAHrrcKe xopcKe xouno:uqNje narpnorcKorI(apaKTepa. JerHa oq.nonvraDHurx xoqcrqx roMfloqrr{r,Hja jo

alrcxor. flo_qcTrrc pelrrr r" n""nn" 4rnn"xopt.rur hct ra npnn n Kor\r noJI r'rrr.r tr Kr.tx vatrrdlccraqnj a, a racHu-

JcJe nocrana xHMua 06utuhu, ncnaqKor ApyrurBa cryAetrara6 co rp a4c x o r y r r rr Bep3 urera . fi o: rr irrg M irp41ucoudreBe^{I{tr{e-nccMc cy: Tuttotio..tttt(t DCri(t. Mo.,ttt[ut;tt H nonot!uD(r. l-]oncl xov-- - . .no3l {ur . r j i r 3a xop o coppcl tQ,3 i r xop c i l KnaBlrpoM, r raJ3}rarra j -rlrrje_uccro-_lrryJlMluy lee[te,-j.;Lrnac ].{ KJraBr.rp, pil3;rrrrrr.rrc nocno-j t'rtt carPxetjtt tru H u'-lpaxttjtrt4 M Ka pat(Tcpt4crt't Ka Ma, Ha nu-

tt 9- [I-J.c.lcn I I Kl l. oP oJ .ty-ilajnoryn apnvje 11J14.ia tcu otltti rct'[u. Kutrcu.,\rtt Kultcu. Vattctoa n-rn.

[o6ap Aeo crBapntArrKor onyca J. Mapnuronl r l ia npnnaaaup!!D9.Ugi_l!y;rl11r.r, rAc n o x a';yjc coJl r rar{ o ro3 r{a Ba rr,e n oJr H-

dr o n r.rj c, r{ 3 pir xc r r e y Jl u tu y wnaA,IfuJewa^o tLgJi

Mapl tnrourrh jc 4o xpaja xunora fparno cno. j crnapl r l r i l r lK lIr.rK. yBer( y poManTI,rrIapcKoN,r cTr.{ny.

CTEBAH CTOJAI{OBI4h MOKPAH,AU ua'( I! eJtttu tr r t, 9 .jrtt r.,tt1t I 8 5 6. - Crtorl.,r,c, 2 8. ct'utuc.t6u1, t O t l1

Mqilpafl'-aul9- tlai : u auirj t I I tj H cp n c x H K o I\{ n o 3I'Iro p. lLe ro s anoponnua norrrtre r{3 cera Morpau,e Ko.[ Herorr{r{a, na.je raxoa.o6ao r.rrrle Morpar$art. OcuosHy rfiKon), je yul.ro y Heroruny Ir3aje.rapy, a ruvrrarl.rjy y Eeorpaay. Bl.roll luy je yuuo xoa Kap-ra Peurzr, a nerar.be xon Auronuja l-(lrrr.r6pnha. Crpyurra nouohTHX yrrl{Terla Hr.tje 6trra aosor,Ha, na ce norpyAr4o Aa caM npo-ay6H cnoje 3r{a}Le. Vnncao ce rra l lpuporno-MareMarn.lxr.r rl la-KyrITer H rlcroBpeMeHo nocrao .tnarr EcorpaAcKor [eBatrKorapyti lTBa. Kao lrcraxr.ryrr.r tr;ruu, nocrar je Ha cryarrje y Murrxelr.Cryanpao je xapruroHnjy r{ KoMflo3trr\njy. 36or uecyrlacr.tua caAHper(ropoM r(oH3epBaropl r jyva, n: ry6no je apxagHy crHneH-Atrjy t1 Dparr.ro ce y Eeorpar. flocrao je nllplrrenr xoy:.tr Koprrc-n t r j c . T'a Aa j c r ra cral a

- il4gn4.u;ea&q-Q u e ao q<Ltte lu. O vaj

paa My je ovoryhl . ro aa not loBo .qo6tr je cr l rne HaHjy, aJrr c lnzrnAe y PHM, rl lc r.r:JyrraBll BoKaJrr{y norlldrourr.;y, a or{r.l i l Hne yJIajnrl l.rr. |-o,l l l lre l l l87..ic r ' lrrnlroMr.rpao H uparrro ce y Iicorpag.Crynno -jc rta ,[y;qort)cr ,urrpurerrra l ieorpu.tlcKof rter]a,rKor npy-

137

Page 70: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

rrrrBa H rracraBur4Ka neBalba y IIpnoj 6eorpa4croj rltuna:Hju.Oraopuo je npBy cpncxy My3IrqKy rIKorIy y rojoj je nprulro ay-xHocT.4r{peKTopa H rlpeAaBao TeopcTcKe npeAMcTc H cTBopHonpBH cprcKr.r rynarlKl{ KBaprer. Kaaa je 1912. noqeo Dalxancrnpar, Morparbarr ce ca nopo,{}ruoM cKJlor{no y Cronne, r4e jc llyupo 28. cenreu6pa 1914. roallrre.

Vrir"fr" Gag:**6rh .ilbrr/t .^t

Moxpiuaq je 6llo foroBo IrcKJl,yt1s36 xopcKH KoMno3HTop.Hajelrrue je gonpnHeo crBapalty cpncKe HarrnoHanHe My3HKe.I{eurpa-nHo Mecro y rberoBoM crBaparby 3ay3uMa pan Ha rrpr.I-Kynr,aH,y u xapMoHr{3oBarby r{apoArJr{x necaMa. flyronao je r.t6e-nexHo r{aponHe ueloanje y ar,,r6njerrry y KoMe cy HacraJle.Vr'reo je aa oceru rr,rrxoBy xaprr.rolrnjy, npoHHuJbHBo je npoarl-pao y oco6cHocr Hapoalle vcronrrje, a oHAa je aeurro yMerHHq-xH o6palluoao. Taxo cy Hacrane @*je4Hor rpaja, xapMor{cKr{ 14 3rrarraqKn o6palieue. -tl*rclg.[ppJSgJgIgj I, II, III, IV V. VI rr Xll l - canpxe neu'ae u:r Cp6ujc.VII, VIII,XI i Xll ca Kocora, IX, X n XV n: MarcenoHnje, XIVHs EocHe. Taxolie je nanncao n Ilpu.ttopcxe uuujece u': Xpoar-cKor npHMopja. Cnoje no3r{aBarre BoKarHe nonndrorrnje Hcno-rruo je y KoM[o3r.rqujn Koxtlt.

138

3uauajuo Mecro y MorpaH,ueBoM crBapanauJTBy 3ay3HMa

AyxoBHa My3HKa. Og uerorpa(lcxllx 3afiHca,{yxoBHe My3aKeH3AaTH cy

NETAP CTOJAHOBI,Ih

(Evcltt,trricrtttuo, 7. ccutuc"u(np I 877 -- Eeo1putl, II. cciiinen6tqt 1957)

Poferr jc y cpncro^{ Aeny DyArlr 'ra, y nopoarun y xojoj ce

rreroBaJro r<ylirro KaMepuo My3t.tutlpabe. fHurla:l l jy vt clynujc

BI Iorut Ie 3 i lBpr l r {o jc r la Eyal tMrtculTt l I IcKol{ KoI I3e pBarropn-jyvy. f lan c u] r {oJ loBatLe l lAcraut to jc y Eeuy, rge je cryqnpao

onury , r ApaMcKy KoMrro3r . rut . t jy . V n l rocrpaHcrBy je yxHaao

BCJIITKH yrneA xao KoMno3r.rTop, BI{OnHI{l,tcTil H BHOJIHI{CKH ne-

,rrarof. Cro.iarronrth cc cMarpa npBI.lM cpncKI'l lvl KoMno3IITopoM

rcojrr jc crcKao r'rel)ylrapoquy penyrauNjy.

foAl.ruc 1925. aorlero jc y DcorpaA I'r pttat'Io Kao KoMtlo3H-

rop, co;rHcra, riour{epr uajcrop 6eorpa.[cxe dulxapvoHuje n

Eeorpagcxe onepe. floce6tto Mecro y rreroBoM paAy 3ay3llMa

ry6an flpeMa nenarorlrjH, rI Kao ne,(aror nuao je rI3BaHpeAHe

pe3yxrare. f l loa rora para npeAcranrsajy rt 'eroBn yu6eHHulz:

Octtoatru LuKo:to 3u ruo.ryut!i,)1 lj-lrcona lae,yuutie .ryeclusu\a w lLlrco-

,,ta fiosu4tr.1tt.

My: l . rxa l lerpa Crojanonnha npurtana KacHoM poMaIITH-

3My Ca rri l fJrrl[ leHoM .qonaAJbHnolt r,aelolnjoM L{ 3Byr{HOM Op-

xecrpauujopr. Y rceronl{r{ no3nL{M Aen}tMa oceha ce npll3Byx

Haunorlalrl{or $o-nx"nopil, a ro,npeACTaBDa )KeJby Aa ce cpoAu

ca cpncKHM uaponoM, on r{ojer BoaH nopeKno.

CruapalavrL{ onyc flerpa Crojauo'ellFra 3acHHBa ce Ha cueH-

cKLrM tt Hr{crpyMeHTaJrHHM o6lnunua. KoNanoHosao je onepe

Tu7up tr 6.ntttcctrt<urltt 3uti:rr,[Ilntr,6anere Mupicrrtct tt ,Qeceiu ,rtt-

purcu. Ktro KoMno3r{rop.ycncutnnjr.r je 6uo Ha noJby KoHuepr-

Ire My3r.{r(e. HatrN{e, carn{fnro je: cenana KoHuepara 3a BHonHI{y,

rla 3a Brrony, je,rau :a Bnollor{trclro H JeEaH:la (xayry, xopHy

u aJIT caKcodlou, lynrlr KorJuepr 3a KnaBup H BIloJIHHy. Kilo H

BeJII{KH 6poj rf lvep}iltx.rycra }lt pa3llc l{rlcrpyMellrc I{ cacr:iBc.

Kao H KoMnosNquje

r39

Page 71: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

NETAP KPCTI,Ih

(Eco?pat1, 18. (rc(tpralt 1877. - 6ao2puq, 2l..jurryrrp 1957)

flerap Kpclrrli nprrnaAa r:r. Deorpagcxoj ruxollr. Myrrr-rou je noqeo Aa cc 6anl l y Ecorpagy, a KoMno3rrqHjy H My3H-rolorrjyje cryAapuo y Bc,ry. flo nouparxy y Bcorpag paAr{oje xao npodlecop f lpne vyrrrvxe rnuna:uje n My3rrqKe urKore,,Cranxonllli". y vlrjcr'.r jc ocrrrnarry tr yrrecrBoBao.

V berosol.{ crBaparilrrKoM onycy rra;ra3e ce ABc onepc 3rr-ny'vhap, )KcttutlSu .lurtrcrtr;trlt Curojurtu, Kao H KoMaAr{ c [eBa-n enr Ajrua, Kourrartr n floplio-ncl(a roc;ra. O6paarlo je ne.nl.rrrrr6poj Hapo4r{Hx McJro.qrjir :a mac H MaiTH opr(ecral) r.l H3Becrarr6poj xovnornqnja 3a xop tt t:uppellrr.

Cpncxo craHoBur.rurno y Ilojnoawrn je nperuno ur (reynan-HOr y KanHTajrlrcTr,tqKl,I IIpylITBcHlt [openaK npe Hefo cTarroB-I{HIIrrBo Cp6ll jc. fpallturcxa Knaca y BojnoarrHra parerjana cc-Aarexo 6pxe Hero y Cp6rrjrr f iocne yKr{Aarr,a 6axosor aficony-TH3Ma. Y oeoj norpajurlr, xoja je erHr.{qKH MyrrrHHauHoHaJrHa,oKynJbarbe Cp6a na nory Kynrype 6llo je wajcurypHxjLr Ha.rar{Aa ce caqyBa HauHoHanHH Jrr.rK. fIo 6orarcrBy AyxoBHof xHBo-ra Hcrnqy ce Cpelucxr.r Kapnoguu r{ HoeH Cua. y Kapnonqlluace H3BoJIe no3opr.{uHe npeAcraBe seli 1736. ro.4nHe, a orBope-Ha je r . r npBa cpncKa rr . rMrra3nia 1791. roAune. Honn Car(,,Cpncxa ArrlHa") rarolie je nuao 6orar Kynrypr{rr xhsor. OA1837. roanHe wrpajy ce no3opr{uHe rrpeacraBe, 1861. foAur{e ceorBapa Cpncxo HapoAHo no3opr{rrrre, I864. Maruqa cpficxa ceceJIH H3 llerure y Hosll Ca11 l.rrA. V ro upeue Hoslr Caa je

HMao Benrru 6poj [eBarrKHx ApyrxraBa. V roxy XIX nexaorpoMaH Aonpnr{oc vyrn,rroj Kynryptr aana je Cpncxa BeJruKarnuHa:uja, y xojoj cy npe.qauanrr l lasne lUa$apnx, Ml{rosaHBlrnaxonuh, J Ia:a Kocr l r l i HrA. Ona ycraHoBa je npnl r . rvHoAyro 6una 3aMeHa 3a My3I{rrKy txKony r.rJrH r{aK o[epy. 9yneHecBerocaBcKe 6eceAe aajler(o cy ltaaMaulHBaJIe raAaurH,e tt lKolr-cKe npnpeA6e. V oxanpy re rr{Mna3w.ie nzeoguna cy ce MoAep-Ha AeJra. coJrr,rcrtrrrKe n xopcKc rArtKe, nojenutre onepe, a H3Bo-l la tu cy crnuarrH cnoja npna r rcKycrni r . Hcrr r o, ry n, r {x cy Ka-

1 4 0

crrHje nocrajanu nponararopu Kynrype urn npo{lecnoHaJrrl}t.flpn otoj raurra:njrr orBopena je My:ura-rrlla uJKoJra 1841. ro-guue, xojy jc noqno AnercattAitp Mop{ Hauc-Hncnc (poleH yHHury, 1810. roa., a yMpo y Honou Caay 1878). Ou je vnranuxaBaAecer ronr.rna 6l.ro t tocltnit t{ uenoKyfi I{or My3HqKof )KHBora

y Honorra Caly.

Kouno:rn'oplr xojrr cy y'tec'rBoBall l y parnojy My3l' lt lKor xH-

nora BojoogHl{e cy: Joeall f la' ly, Muura Tonalosnh u naj':Ha-qajtrujw - rcojl.l ce Acnot\,I I't Aonpl{ttocotul tl:4oaja oA rrperxo,qlrl,tx- Vlcprpop Eajuh.

-ft-.,w(Kyru, 111. r,1;7,1t<:tu 1878. - Itttcu Cut1, 15. <:ctTtue-tt6rt1t l9l5)

l4cugop 6aj r rh rpr tn i tn l l n le jaan nojuofarrcxnx KoMno3l l -

Topil, uJllr rro nonynapttocrtt II l{cnoKytll loj arrnnnocru roja je

6lrna nocsefictta norlt:atly Nry3lt(lKe Kyllrypc y Honorn'l Caly,

o H AancKo r t irArr.t a t t lyjc cuo.je cit npeMeHH Kc.

?1"tgrc756g*h

Page 72: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Ilpao uy:nvxo o6paroBarbe creKao je y Honocaacroj Cpn-cxoj ruunarnjr.r xoa npoQecopa Jogaua fpunha. flocle MarypeoAna3u y Ey.uur*rnerury Ea cryp.rpa npaBa, no xeJbu cBora oqa.Melyrnr"r, Llcugop ce ynncyje ua Mysnvry arcaaeuujy, rAe yqgxounoruqujy xo,u XaHca Xecaepa. foAnse 1901. Fajxh sanp-ruana cryAnje u epaha ce y Honu CaA, rAe pann Kao npo$ecopMy3HKe y rnuHarujn rojyje oH 3aBprxno. H:yeeruoje aanHre-pecoBaH 3a KBanHTer My3arrKor xuBora y Honov Caly; roAHHe

11903. Vctnop EaJHh ocnwsa CpEcKu ily3u"* n norcpehe; otnftlnffit@ c K a ̂ 4 y s u.t K a 6 u 6 nu o fr e x a, xoj a o 6j a nryj erreroBaAerra uAenaApyrnx cpncKux ayropa; roAHHe 1909. ocns-Ba My3Hr{Ky ruKoJry, aupuryje xopoBHMa, capafyje ca fleilouu-cou ̂ 4atuurye cpucxe,:a cnoje yqeHHKe nurue yu6eHuxe TeopujaHoAHoZ uesaha u Rnaeup u yqetbc Knasupa.

klcugop 6ajHh je Bpno nnoAar{ H pa3HoBpcraH KoMrro3rrrop.KoA bera, Kao r.r KoA Moxpanqa n MapuHxonnha, roMno3u-IIHJe ce Aerre y ABe rpyre. flpry rpyny cauu*azajy oHe KoM-nosnqnje xoje cy palene npeMa HapoAHHM Morr{BHMa, Aor( cyApyre opHrr,rHaJrHe. Fajr.rh je xoMnogosao l{ysfixy :a no:opN-utue xoluaAe, n: xoinx ce H:nnaiaiv uexe necue xao ruro cy:Ceocrcu nona- Vvqvrc Cfraua q Paxuia. Oge necMe ce H3BoAe KaoHapoAHe. flecue xoje Hncy fiHcaHe 3a no3opurxHe KoMaae axoje ce H aaHac H3Bo,qe x BeoMa cy oMr{JbeHe jecy cnegehe'. IIg-ZpaquHu jtece,auua cqigluexa.3paqax supu, Jeceu cQiuJrce , qv*ouo.ia u paHuje rpa$aHcxa a AaHac Hapo.qHa nrpa Cpilrcurua..Cfticrcq ZpaquHe. Cpfro<u eavuu w Ei. rco iuu xv7u. flo:HarujellJraRr.rncre Knwno3r.rqqje-lalcrd{€F€+qifihar | : -Cpilc rcq ? afr r n -

Opuruuaaue KoMno3Hr{nje cy cacraBJbeHe oA IIH{nyca cono

@ KnaBHpcKHX xol'rno:HuHja noA Ha3H-noM fuly4,Kouilosu44ia. V oslaln{ AeIrHMa14. Bajuhje 4ocruraocaoj HajnehH yMerHr.rqKu AoMer.

Ee: o6:apa Ha ro rrrro je yr'lpo Bpno MnaA H ruro Hnje cru-rao Aa ocrBapH cnoj npxyuau, EajHh je neova oMHDeH KoM-no3HTop, Hapoquro y cnojoj poanoj BojooarlHr.r.

l9l l), no ApaMr,r A. Hyrunha.

t42

CTAHI,IC.IAB EI4HI,ITI

(Jacurca, 27. jyn 1872. - EeoZpag, l,5. Qe6pyap 1942)

CraHHcras EzHnqxa je uajwcraruyrujn npeAcraBHHK 13B.6eorpa4cre urKoJre. OH je crnapao y BpeMeHy xaAa ce My3r{qKHxrlBor ur,rje o4nujao caMo y oKBr.rpy neBarrKHX Apyurrana, nehcy ce crBapaJIH opKecrpu, a y Hapo4nor*r no3opr{rxry ce H3Bo-AKne onepe.

Hacrynajy n:uolaun n3 My3nrrKHx ruKoJra H HrrocrpaHcrBa.foAnHe l9l L ornapa ce,qpyra My3uqKa ruKoJra - Cmaurcoeult.V nplrnaruoj onepH onepcKor neBaqa Xapra Casnha raxofece H3BoAe onepe v Epyta Aefla oparopnjcror rHna. HacraBHH-4H Cpncxe My3HqKe ruKoJre ocr{oBzulu cy Kaaepuo ygpyJrcerbe,xoje je peAoBHo npHpelnnalo KoHqepre.

Kovno:nropu oBe nelrepaqlrje pa:nr.rxyjy ce oA Moxparbua nocxBarabuMa H oAHocr npeMa $onxnopy, uaaa ocrajy 3acrynHH-III.I HarIHoHanHe urKone rj. 6eo7pagcKoZ cfuun(l. To je reHepauN-ja roja npe.qcraB;ba cnoHy x npunpeMa yBoA y eBponeH3HpaHHcrHrl, KaKaB he xacglrie Herouarn KobosHh. Xpncrnh u Mn-nojenuh.

flpaa:na*a o My3HrrH EuHnqra crr{qe y rnunazwju. flocleMarype ynncao ce ua @ruroeoQcxr.r @arynr:er (npupo4Ho-ua-TeMarr{r{KH cuep). Toxor'r cryanja neBao je y Axaaer'lcKoM ne-BalIKoM ApyurrBy O6unuh u EeorpagcKoM neBarrKoM,qpyurBy.Kaa je 3aBpurao Qarynrer, roAHHy gana je pa.u,Ho y Jlecxonau-xoj ruuna:nju xao npo$ecop, a oHAa je ornruao y MHuxeH.Cryaupaoje KoMno3rruNjy n cono neBal6e. IIo nonparxy y Beo-rpa4 EnHnvxu paznwja crojy aenarHocr Ha noJby AupHroBalr,a,negaroraje H KoMno3Hunje. 6Ho ie nunnreHr v Hanongov no-

:gpgly 1899, OcHonao ie 1904. roAnne eoiT{u of'kecrrp, npBr,rcut',tQounjcKu opKecrap y Cp6ujw. 9cHosao ie raxohe. Mv-3uKv Kna,4.eRc ?apse. xojor,,r oH H AHpHryle, a awpuryje n xoporr.lCfraurcosult Ca onuu aHcau6lHpra H3Beo je EeroneHony IXcnuSoHujy, (1910. roa.) Xpracrutreno Bocrcpecenue r XajgHoeoparopnjyr',r Cfreapart'e cBettia. Oraj peneproap je H3BonHo HafocroBabuMa y HHocrpaHcrBy. foAnue l9l l. nocrao je nnpex-Top My3HrrKe rrrKotre Ctuctuxoautt Kaaa je 1920. roAHHe ocHo-naua EeorpaAcKa olepa, EnHHqxn je nocrao rl,eH rrpBn .u,HpeK-Top I{ AHpr{reHT. flocle qerr.rpu ronuHe ce noByr(ao n:l jaauorxnBora. Vrnrpo je y EeorpaAy, 15. $e6pyapa 1942. roauue.

Page 73: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

yxHBana nonynapHocT, Ma.qaopfaHH3aTop ocTaBHo AyoJbH rpaf.

PaAou M. Korroslrha, C. Kpcrnha l,r M. Munojeanha cpn-cKa My3HKa XX sexa to6uja ogpeleHl,r ror u jacHy Qu:uoHot',tu-jy. Ona rpojlrqa Koruno3nropa cy HMana pa3nrqur crurl KoM-noHoBaH,a, anw cy 3aTo Hr\.raJra :ajegurruxa caBpeMeHa cxBaTa-Iba cBof B.peMeHa. Xlrserrl cy BHTUHM yMerHHqKoM xHBoroMog cnojux nperxoAHrrKa, qaK ce Moxe pelru Ha eBponcKoM HH-noy. V oAHocy ua cnoje nperxonHr.{Ke oHX cy npencraalbailLtaBarrrapAy xoja je KpynHr.rr{ Kopar{HMa H[IJra HanpeA y npHMe-HN U OqerrnBarby ecTeTcKHx Bpe.qHocTH.

(Vypyz, 5. uaj lBB3. - Eeozpag, I. orcfro6ap 1970)

My:rlxor'r je noveo Aa ce 6aeu y paHoM Aerr.rlbcrBy, Kao yqe- -'-

HLrK ocHoBHe [rKo;re y Honou Cagy. YvnreJbcKy urxony je yvnoy Coru6opy. Kao yveHnK Te rrKoJIe AHpHroBao je nrrorcxnuxopoM H H3Bo.qHo Moxpamuene Pyrcoeetuu. foAuHe 1904. orqruao je Ha I-lpaurxu KoH3epBaropprjyM, rae je xoa npo@ecop{IUrerepa yqHo npeocrane npeAMere H npomnpuo cnoje o6pa-3oBarbe cnyurajyhn BarHep:r, P. I l lrpayca, Kopcaxona, Cue-TaHy H ap. Tyje Hacrara beroBa npBa KoMnotugnja - ryAaqKHKBaprer vH;tlrpucaH npeAcraBoM Ha guy M. @opxona.

Oa 1906. ro.qHHe paAr.r Kao HacraBHHK My3HI(e y 3evyuy, aroAnlry gana xacHuje u y Cpncxoj rnly:lrvxoj rIrKonH y Eeorpa-

Ay. )KHBeo je oa l914. ao l9 l7 . y Cor"r6opy u 3arpe6y, rae je

N:neo cnojy W.

Oa 1919. Ao 1921. paguo jey MuHncrapciny npocBere y Eeorpagy u 6t ro ynpannux Ha-poAHor no3oprrurra y Honou Caay. Creaehux ner ronuHa je

6uo gnperrop onepe y 3arpe6y, a noroM ynpaBHHK Ocjeuxor,Honocagcror l.r Cnnurcror no3opr{ura. 3arrlu ce rroHoBo Bpa-ha y 3arpe6, Kao yrpaBxux 3arpe6aqKor Ka3aJlHrura. foAuuc1939. nocrao je pexrop My:Hvxe axagerr,ruje y Eeorpagy. l lo-cne ocno6ofleba noHoBo ce Bparuo Ha ry AyxHocr. tr4:a6pan je1937. roar.rlre 3a HHocrpaHor qnaHa Axagevnje r{ayKa n yMcrrro-

144

=---\

cru y llpary , a'1946.3a peAoBHor r{JraHa Cpncre axa4euuje uay-3a. OcHonao je MysnrofloruKr,r Hrrcruryr 1947. u ocrao tteforJAHpeKTop go 1954. roA., KaAa ce noBJrar{H u: januor xHBora.

OA-rl.rxosan je OpaeHolr paga I pe1a n Ce4r'lojy-rrcrcoM Ha-fpaAoM 3a xHBoTHo Aeno.

3UKa,

oeo), Hanucao je lt: uv:nxv :a nna-jeany cur'.rQounjy y c-molu,

K o Huepr 3a B H on H Hy .{,ry1{,IJL[Ui]rccuu s o Hnj cxe n o eM e

&,[email protected] Liberata) u LLarcap Vyg!:-ABr ry-AaqKa KBapTeTa, KOHr-IepTHy CBHTy 3a AyBaqKH KBHHTeT, HeKO--nnxo unuujarypa 3a KnaBHp. U:lao ie 16Dr[lJKy conq necaN'{a

4Julltv, n joru jeuHY :6upxy 100 r'renolprja 3a ulac H KnaBI{p

M,C1q-JSW, llncao je, raxofe, xopcKa.aela, xojHua nprn'rnau r6npxa !@ !I ,qBe nurypruje. f lonynapue cy

xounoruqnje 3a xeHcKrr xop: Bnn1onart. Oi za Zooon. Onotuea-

@tr l . .

Ilerpa KoH,osnha npe cBera, HHTepecoBzlla onepcl(a My-

145

Page 74: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

{{JT

il.

It ,{ ri i. l

h it if.i

i1

t

(Kpn eeo, 4. ge4en6ap 1890. - EeoZpag, 2. orcao6ap 1949)

Kocra MaHojnonnh je unaln caBpeMeHr,rK Korronuha, Mn-rojenr,rha u Xpucruha. 3a pa:nnxli oA rbr,rxoBor paAa, MaHojp 1nosnheso crBapaJrarlrBo ce. 3acHH \r cxopo HcKJbyqH Bo H a. solJv.ranHoj My3nqr.{ u ro xopcxoj. My:nkty je yquo y Eorocnonlljll nCpncroj r'ayrnvxoj ruKoJrH y Eeorpaay. Ilpegaraln cy r',ry Mo-Kparbarl, Mnnojenuh u Xpucrr.rh. flocle 3aBprrrerKa oBor AeJraIIrKoJIoBalba paAHo je xao HacraBHr.{K y hynpwju, a 3arHM y\Eorocnoonju y EeorpaAy. KaA je ao6no cruneugnjy, ornruao\,je y Mocrey Ha cry4uje. 36o1 6arxaucxlrx paroBa uopao je aarpeKr.{He cry.ar.rje, arrr Hxje HacranHo je y MnHxeHy. 3a BpeMeflpnor cBercKor para npeuao je An6aHujy ca cpncxou aoj-cl<oM I.I l9l 7. roalrHe npo,uyxuo je cryanje, anu Ha OxcQopay.flnnnounpao je 1919. foAnr{e.

flo nonparry y Eeorpaa 6uo je AHpr.rreHT Eeorpa4cxor ne-BaqKor rpyrxrBa H ca rHM xopou ie wrreo Mucv tirtfru Munw

41. Paftuo je u xao npoQecop My3r.rqKe ruKone n Teo.nourxor

$arylrera, H Kao ceKperap Eeorpa4cre Sulxaplronuje on rbe-Hor ocuHBama 1940. roAHHe. Cnoj paa je KpyHr.{cao 3aJrararbeM3a orBapalbe My:nvxe axaaeunje y Eeorpaay u 6no rbeH npBHpeKrop.

Craapalarurso Kocre M aHojnonnha o4nue HauHoHaJrHHMH3pa3oM. fberone xovno3t{uHie ce 3acrrr,rnqjv Ha HanonHHv rre-

]i.onvian'l,a xao uslo cy: PaHc 6es iloe6ona. t"anue ilecwe . Hottro

3eMrba cvio.rl opotaeHe 'rrA. Easuo ce H erHoMy:uxolorujou, oqeMy cBeAoqe rberoBa Ef-ra: Hapoqxe aenoquie uciloque Cl6r,-

i€ . MV3uqro ocno paulc i cr ,nn, Mrt ,zt 'uvo u ' i " "=of" 'n ' t - f t Jr ' ,

uteZ JyZa urr,.

,=1 /I nanlo.lE Mr4noJEBr[h I',/+----J

(EeoZpag, 27. oxifuo6ap 1884. - Eeo7pag, 16. jyu 1946)

Mnnoje Munojenl.rh je 6uo cBecrpaHa My3Hr{Ka JrurlHocr,ayrop o6lnxa Marr,er o6l.rMa, Moxe ce pehH xovno3uTop JrHp-cKHx KoManHux o6lrHxa, neaaror, ecejncra v Kpuru.c.ap. 3a pa_3nHKy oA rleroBnx caBpeMeHHKa, Mnnojeanheso crurcxo o[pe-AeJberbe unje o6enexeHo HcKr,yqrlBo HauI{oHaJIHuM eJIeN,reH-

t46

Tr.rMa. Ou je noqeo ca no:nquje Haur{oHul[He rrrKoJre, atu jeycnojNo H HeMar{Ku HeopoMaHTn:au, fpaHqycKr{ r.rM[pec?roHu-3aM, aJrH HH eKcnpecHoHn3aM uy Hnje 6uo crpau. Ha xpajy jepInaK ocrao BepaH Tny KoMe ce npahao roxoM crBaparba.

Pag ua My3r.rr{KoM o6pa:lonarcy je noveo xo4 Hcugopa Ea-juha y Cpncxoj rHuHa:nju y Honou Caay. flocle 3aBprrreHeMarype Bparuo ce y EeorpaA n ynHcao Ha @nrosoScrn Qa-Kyrlrer. V: cryanje je yvuo xol'lno:urlrjy y Cpncxoj uysnuxoj[rKoJrH, a npeAaBao r'.ry je MoxparLaq. Knanup je yvno xoaI{nerxa Manoj-nonnha. Kaa je :anputHo My3urrKy rrrKoJry, Ha-nycruo je cryguje y Eeorpa4y.H ornuao y MHHXeH ra c-ryrvparouno:lrqnjy, AHpHroBart,e H KJraBHp. fIo nonparxy y EeorpagpaAV y Cpncxoj vy:lruxoj uIKonH, a ca cnojov cynpyrov I,Ina-uou Mulojenuh, xoja je 6una KoHueprHa neBaqnqa, HacrynaHa KoHueprnMa Kao rrparunau Ha KnaBr.{py. V ro npeue Mo-KpalbqeBo 3ApaBJbe je aeh 6rrro xapyureHo, na je Mruojeruf:qecro AHpHfoBao xopoM Eeorpagcxor neBaqKorlpyurraa. pe-AoBHo je nucao Kpr.rrnr(e H qrraHKe sa Cpucrcu KbuJrceelru Zno-cuurc. 3a BpeMe flpnor cBercKor para npnr(lbyr{Ho ce cpncxojnojcqa, npeuao Al6aHlrjy H Aocreo y <Dpanuycxy. Tarr.ro jeMapJbHBo rrponafupao xouno:Hquje cpncKr.rx ayropa. KaAa cepar 3aBprrruo, Mnnojennh ce uparno y EeorpaA H paAno KaonpoQecop y rnr',rnaaujx L{ My3HqKoj rurolN, rae je npe.[asaoTeopercKe npe.rlMere. 14: cpegrse rrrKorre je npeurao ua @nlo-:o0crn $axynrer H Ha KareApH 3a yropeAHy KrtHXeBHocr npe-.qasao je urropujy My3lrKe. Tnx roAusa je goxropnpao y flpary.foAr.IHe 1925. y oKBHpy EeorpaAcxor yHuBep3r,rrera ocHonao jeyApyxerte 3a HeroBarbe KaMepHe My3HKe Collegium mttsicum.Kaaa je orBopeHa Myrnura axageuuja, nocrao je pegonHnnpo$ecop xoruno:nquje. Ha roj AyxHocrn je ocrao ao rpaja)KHBOTA.

CrnapalavKH orryc Muloja Munojennha npunaAa rrpBen-crBeHo xauepHoj My3r,rrru - noranHoj H HHcrpyMeHraluoj.

f lo :Hara MHroiesHheeag,iU,J** vI cBHTa 3a ryAar{e l|yrurt uo Ha1peaflvcrvqK46a-ner Le balai du valet (QoJglf@*arrrM Aena 3a Ka-MepHe cacraBe, ABa ryAaqKa KBaprera (G-dur i c-mol), ABe co-Hare 3a BHonHHy r{ KnaBHp (h-mol i d-mol), coHara fis-mol :a$rayry r{ KJraBHp, r{eAoBpuleH a egl{ttrtg,ta swony, Jle\euqa o

147

Page 75: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

lfultyilLta BHoJIorIttclro lt KJrarrltp, uehu 6po.i KoMitl-tit 3il Bt.t()-

nHHy u KnaBr{p, 3a rpr{ Brro;Ir{rre HHirutgg*6,uUj{tl !ruU1.3trKnaBr.tp je Haunca o rteKoJI t.t Ko unl(nyca M u r r u.i u tu.1: p c, I c t u tr 1t r r

Ko^raqu, Ptt[u.uu,rxc .lpttArucc, A4oju aut.jxu, 3:trHM ur{Knyct.r I{t{-

cnrpncar H dtol xn o po tr,t :cJrscri$#ufu4an4r(,'U;qt$ TnCa noapy.Jja IloKilJInc My3nr(c. tt.t4raja ce rcJIo Ilpetl ct '.,ttt,rutt-culeo,t r u p u p( )qc. 3lra,riti t te, 6pojr rc rt paAo clyrrtar lc xo pcKc KOt\4-no:l rrlnje cy : rh*Lrr:-n tltlL:tt!&at*,Ct+tTu+IUrlr{Knyc ! klg!,

-

UIJS*JUJJ!:!CC,UI ,BeJrrrKU opoj ycncnHx

aeqiax necaMa.

Ml . rnoje Mlrnojcurrh. jc Heor, ra ' ; r ra. ra j l la JrHr{r f ocr y r ry3ntr -KoM )rirrBoTy cp6Ije. l l terolo r|Jy3cTHo My3rrrrKo 3rJirrr,e rr o6pa-3oBarf,e Mrrofo cy Ionllr.rrrcJlrr My3r.rrrKoM BacnHTarr,y rr no/l i l3ir-ILy I r . rBoa nynryprrof rc lBOra y Cp6rr . j l t .

(6aoQttrc1, 19. j.vrt /,98J. - l i<,tt7puq,2l. ue?t;cm l95tl)

Crcnat t Xpr tcr t rh jc xorvtno:r r r rop xoj r r je ocrao r ' t ( )cJ lcn iu lcnojHrtr craBoBr.rMa, oApcfellrrru ecrercxHM npHHuHnr4r\,a, onanveloattjn Kao rrpzMapr{oM r\{y3r't(rKoM l{3pa3y rr xnaclr.tttoj to-HarHoj xapr'.roHujn. fIoccnonao jc n:parnry yMerHr.rrrKy r{nnr.r-BHAyaJlHOcr, H3y3erHy My3r.rrrKy r(ylrypy, rxro ra cBpcrirBa Me-

!y :HauajHuje KoMno3rrrope r ronl r jer BpeMeHa.Pearuy rnuHarujy je yvr . ro y Deorpaay. [LeroB orau je 6r lo

.IIHrIJIoMara. na ce Xpltcrlr lr N{y3r.rrr KH rrpr{Jrr{qt{o r repeao u r rotrtKoJIoBao. Blrolrrrrl ' je no.rco / 't i l y(rr.r y Ee.ry xoa flerpa Cro-jaHoall l izr, reopercKe npear\,rerc y Eeorpaay roa Moxparbua, aKnaBHp xoa l - [ncrxa Mauoj lonrr l ia . TeopercKe nncur{nnr{r re nAI{pHroBar{ ,e 3aBpt t raBao - je y J la jnunry. lnn lovupao je 1908.foAI{He. Ctt.:tr ltotttt j t xo.tt t l ttttttuttltt. jo..tt ztt 6u().utut)' tt oltr:L't tuttlt-Kaa ce Bparuo y Eeorpaa, r l )er i rBuo je y Cpncxoj l ly r r r , rxo jrlrKoJu{. 3lralle xoje.le ao ri l/ la creKelo rrr{LtnJro r\{y ce rrenoBo-Jt,t{I{N,r, na jc oruruao y Mocrcoy na flpoyrli crl,tJroBe nyxoi]rrcMy3HI(e . 14; Mocxne r rAc y Prr l . r l i r yn03ua noln( io lur cr r rn.Ttrna uacra jy n npne xonno:r rurr j e l l r t t x l tc 'c t t t , - oparoprr . jy l r3tr coJlo, xop r,r opKecral) r.t nl)lro Ouc:to y b-nrolu. f lo nonpalrcyy 6eorpa4 r{lcraBrba ca ncn.r[orl lr(nNr pa/:loNr, aJ]t{ tr Kao r(aneJr-ur t r y HaponrroNr no3ol) r .urr r ,y .

| 48

iu, Ml 'xtt t t t t()AteItt i t t . M l ' . r t t t t t t t t , t t tutt t t( . . l l ' , --=' -=---_-_#

ABe ni lTypfr{. le H Tpi l of lera.

Vsytcrny opraHr{3aropcry cnoco6Hocr r.rcnoJbuo je nocnel-lpuor cBcrcKor para. fogrrue 1923. ca ocranuM My3HqapHMaoclroBiro jc 6eorpagcry dlrrnxapruronNjy. Xpucrnli aupwryje unplrpel;yje Korrrlepre cBe Ao 1934. rot. 3a ro npeue Deorpagcxaonepa je 4oxnnena nporrBar. O6ora[rerr je peneproap, opraHn-30 Bau{it cy rocToBalb:r eM r.r ljerrrrM x yMeTlll{ Ka H3 H ttocTpalICTBall nelt cy cc l leroBaJre npaBc rcttcpautlje ttatrrHx neBatli l . Kala je

1937. roartlrc oclloBara My'-l.t ' lxa axttgctnllt ja, rbel{}l trpB[l rtpo-

drecopn cy 6wnn'. Xpucrll l i , f lerap CrojaHonuli n Kocra Ma-

uojnoHlth. i locle ocro6ollclr,a cy Aoulra [pn3HalI 'a 3a Ml{tlyJ]rl

PaA. foAl t t tc 1948. Xpncr t t l t . jc nt lcrao npBo Aonacrrn, a 1950-

ro.[nlre peAoBnr.r irran Cpncxc itraleull je HayKir lr npBIl npeA-

ceAHr.lK Casc:a KoMno3r.rropa Jyroclanlr jc.

Eaofun W".a.t,

Cre:tpanauKH onyc CreuaHa Xplrcrttha Hnje Hapovttro o6t't-

l \ I l t r t , ArH je ocol r , la canpxi l . i l r t r , pa lo n ' tno[eH H I rco l \ ' l i t nony-

napi lH KoA cnyua-rrar1a. Eyayhn Aa Je paAxo y no3oplrury '

uel{Tpanl Io Mecro y Fbefo Bo M cTBa paJlit lxTBy 3ay3l{Maiy l\ ' ly3 I{(I-

K o - c uc r r c K a a ea a . T y' c n aA u gI&k?J{*.,4,y1#+siUlpg}!jtrJ'fuL4ErO.tpttt lt r;tt . ' tc2(rt(lu, Hatrncau lr947 . rolwu e. I l i t jruorll lJ Jc y'tcr

'h*'w6*rml&ri

ul Moiira'nveaeJccaiia pyrrtnatuu v napoAHe necMe &W5*

Ly!r,W_ f S{glre H a n rc a o .i c r'a y r n x y' r a ls1;gtt*-C,ilaut-B tttu.'t-/!)&t,gggoJICeu^y*.VartWarceurt2..(Nue(wtti.11'44rn'

149

Page 76: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

I

),.,

\.:

l\.,.I

N::I'Il'.

! : , 1E : : :

I4rrcrpyr*eHTzul r Ia gcl a X pucrtllt a cy : C un{t o t t tt i c t< u (t u r t ua o -

u$aza Br{orrr{Hy H opKccrztp, Puficotluja 3a KJIaBI'rp n opKecrap,

cuv{loujncre nocMe IIu ca.nr, I'loc.ua 3opc H Bparuattc:rcu crtutuu.

flncao je n xouno3rrulrjc 3a xop (oneno), coJlo noeMc E.neiu.iu,

Euna .icgtroit p,t,Jtce jeqrtu, Bc,tc rtu tutto/tt).,, Jlttctlactrtltt w^rn.

Hanl.rcao jc r,,ry:rrrxy :a drrtnr't Co(trtu, a ocraJla r.,ry jc lrelonp-

ueHa oflepa IIcwu:tiu x1tc.

(LIurctxtc4, ll. ,tttrj 1896. - llcolpucl, 30. uocalr1ult 1955)

Jocnn Cf lasercxrr jc cn l , r i i r t t n opHrt l tar iur npcncr l lRtr r tx jy-

focJ loBetrcKe N{y3r , rKe ca, i r r :p i rxe l I rM l ra unor{aJI I I I .TM crr t I roM.

14 :pa: l.rro raJIeHToIlu I t, ca c IrcrcK r.r M I( p HTe pHj yrnl llrvt a, 6 rl o jc

ly6oxo Bc3aH 3a po.4rro rnc.

{actuZGto.&"*t"

foAnHe 1925. aoutao je r.r: Xpnarcrce y Eeorpaa. Beh rala je

:a co6onr ?rMao nplr3uarla r.rrrocrpat{Hx My3HrrKHX KpyfoBa. Me-

fyrHrur, rr,eroBa Hajapearrlrja ncra cy rracratra y Eeorpaay.. t - -- . .

:

' t , , l , . '

Crynwje My3rr(e je noveo y Eyauvnelrrru Kor Kogarsa prXepuftenaa. Tauo je nr'aao npl{JrHKe Aa yno3Ha paA Sere Eap-ToKa Ha HcrpaxnBalby t{aqnorralrror dtonxnopa. To HcKycrBouy je nouorro Aa rralle nyroxa3 3a yMerHnuxo dlopvHparbe{lolxxopa, atr,r Ha MoAepaH rrelrlt{rr. 3a rper'.re flpoor cBercxorpara Mopao je ga npexnlre cryAHje H Aa ce 6aru nexapcruu3aIIaToM, Kao r{ }LeroB oraq. l[croBo npaBo nrvre je 6ulo JOcHnIIIronucp, a Cnanelrcrcr{ caMo nccyAorrHM, rojr.r je xacHuje npu-xBarno Kao npc3uMc. foAllrre 1923. orHurao je y flpar 4a ua-craBn cryanjc xoA Bullrecrana Honaxzr. Cnoje My3rirtKo 3r{aH,cje :laoxpyxno y llapll:y. [Io .rroracxy y EeorpaA paAl{o je xaoHaCTaBIltfK y rray:lt, lroj lrrKoJilr (,rlallarUrulr Mot;ptttr,uq) U Apy-roj vyurroj ruuua:ujl l . f locrao je npo(lccop cpcArbc' My3t.rt lKcITJKoJIc (Aauauma Crutr;crtt 'r:tt) roAl.rrre 1937, a oA 1945. ao 1955.6no je npodrecop ua My:uuxoj axageunjN.

C rs a p a.r. rjrjrrrB oJ oegn ii-C-rrleucxqlJ.p rjllll rr p c c B e I a,IucrpyMeHrzuruoM norpyllJ- l\crv*taje aa je xoTlioHoaao uy-3HKy 3a rreKir cueHcKa AeIIa, zrrr.r TH pa.uoBr.r HHcy KapaK.repH-crn(rHrr 3ir H,eroBo crBaparautrno. Hajnpeauwjnu AcJlnMa cMa-

. IpiJJ_ce : .C c t t tu t r., E u n x u t r t t rl t o tl t r j u .u .rI g E !l,p!_ !SlAq!: K ( u Z p g,

_Jyncnocattcxu ccttEitt, Cu:uftrtrrttjt.xu c6uEl{t, Hoxtliyltrto, Ml,strxuiiSltieciaap'u-Ml,siixas!rg1lElii*opxeVi:nal.''Hanncao je jeaaH

- - ' - ' - - - - : - t '

s r.i or H A c K rix o ir uepr,,T p u z 1, t1 u, r r t t i a all-u c tfi al x o_1g1eJ C ( c e t ut r fl v c a u x i x'cu r ii1i i in JIlpBo r\{ecro vehv uor<al Ho-H I rcrDvMeH-

Is@Jr-""' *;;;;' J " f( t;,; ; d' o " lu ;ffi ; ;;i';;".-----, UryqaAn ^m aq octuu, I lncao Je r r cono_ [eg14g H3 nparby KITaBH-pa vrnv Mzurof opKecrpzt, a one ce sacuunajy Ha Hapo,rlnt4 M Me-no.AHjava. I,I:l re o6racrrl je gajnenuru u4K4yc lfecrve noje uu-j-rg-sa aJrr rr ryaaq*, *"upi.,

"n, .y4u"*H opr(ecrap.

Il 1

o

I

l 5 l

Page 77: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

I\{ I{ONP A I- BACI,IJb EI}I4h

(3urcyiia, 9. cctltuen(tu1t 190-|. - Otiautuju, 9. ucJyctn l9(t3)

Mnogpar Bacnnenulr jc rraj:niruajuuja lrtvttocr Ha noApytrjyerHoMy3Hr(onornje negaronrje n My3xr.rKor (rolxnopa y Cp6njw.flaparenno je paguo r.r Kao npodlecop My3r.rqKe nucl{crrocrH(con{rel1a) u npo(rccop H r.rcrpaxnBaq My3urrKor tlrolxlopa. Tc

!,se o6nacrr{ npoxr{Mao Je raKo turo je roHalrr{e ocHoBe HaulcHapoAr{e My3rrr(e y[paAuo y noqeraK My3?rqKe nHcMeIrocrn. OrIjc rnopaq trpne H jc4nne MeroAe y Cp6a, 3acr{oBaHe Ha trapoa-rioM neBarr,y. My:lrrrrlr dronxnop je rpor rbel-oBo r{crpaxuBurLcH3pacrao y err{oMyirlrcorpa(rnjy H ogMax 3arHM y crnoNry3r.rKo-rorujy. On je onncao H r ray,rrro loKa3ito roHaJlr{c ocr-IoBc Ilaure IMy3HrrKor {rolrloplr. l4:tt\zrojc nrrure Krbrlra al o6lacrr.r My3r{rr-xc ncaarorr r jc r r cr r roMy3uronorujc .

/ - - - - - 1 ! - , - - . _ _ - _ ' \

/., JbyFHIIA MAPI{TIt-i-.--

(Kpriiyiecutl, 18. "rutplu 1909. -1': ' :1

3aHr.rvn Hsa JrHqnocr y I 'ry3HrrKoM crBapanauruy Cp6lrje jc

Jby6nua Mapuh. My:r l rxy un(o i ry je yvnna y Eeorpaay, ra<ryqeHHua Jocu$a Clanerrcxor, a cryanje HacraBlr,r 'a y IIpary.Vnope4o ca KoMno3nrlnj<lr 'a cry,urpana je u Anpuronarre. l lorroBparr(y y Eeorpaa npenaBlna je y urxo-rrn Ctuurtxocuh, a o.a1957. rc 1967.6unaje nnHpe4rrn npo{recop reopercKHx nper-Mera Ha Mysnuxoj axa4eunju. foauue 1963. nocranajegonncnlrvlaH Cpncre axa4eunje lrayKa H yMerHocnr.

Ielg:3[rulryJr:9-':t:!3.P.4.-c-v.9!yQgryre{.q-a-q]Ia:M ),s u xa-s u apns c tl a p, A<UX7y1 n urx n y c- M ysJty.g . 951 tl o u ry u,roju ce 3acHHBa Ha erIeMeHrHMa cpncKor QsUgi!gg!!4!!s(!a_KAA-r ar a fI e c tt e upn c ry_o p-u-

MAPKO TAJIIEBT{h

(Ocujex, 29. jurtl 'u1t 1900. - 3azpe6, I9B4)

Mapxo Taj.lssrtl ' l jc npaurrx rr 6eqKrr !ax. Hajnefirr Aeo xrrBo-ra npoBeoJe xao npo{lecop reoprUe My3HKe Ha BeorpaacKo; ar{a-geunju. Kao reoperr{(rap ocraBuo je :a co6ornl yu6ew,txe'. Oc-Hoqtra mcopuje ttS'31111g u f lot 'xu tt .xtqt.yottuju. Kao KoMno3llrop

o6oraruo je xlanupcxy nrrrcparypy ca cnojux Caclu.tr 6uttxttrt-(Kux Ltzeptt Lr r l tr3oN,t r([antr l)cKr{x r{oMno3HqHJA N.{ar{,er o6nl.ra.

r52

-/l uog/n i 9)o", ttn6 n/,

by r/,r,,,o .,,14ay',"?,

r53

Page 78: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

HT{KOJIA XEPIIETOH,A

(19r r - reee)Hurcona Xepqeron a je xpoarcxn KoMno3nrop, xoju je nehu

Aeo xnBora npoBeo y Eeorpagy. Crygnje xouno:llqujeje ra-BprIrHo y 3arpe6y H paAno rao npo$ecop Ha Cyruaxy. Ocuu ne-

4aroruje 6asuo ce tl xopcKHM AHpHroBaneu. Euo je arruaHll

frecHuK HOE-a. flocne ocno6olema o6arnao je pa:He, yrrlaB-HoM pyKoBo.qehe 4yxHocru y 3arpe6y, a sarnu y Feorpaay. fo-

aune 1950. npey3nMa KareApy sa ucropnjy My3HKe y Eeorpaay.

lLerosa Haj:navajnuja Aerra cy: oparopujyu l-opcrcu oujern4,My3lrqKa 6yplecra Bujeuuu sug y 3arpe6y, t',ty:uvxo-cueHcKanwzwj a II n a ne fr a p uj y -rtt, 6 anel 14 u Q a utu u u p o fi e u g ct n, o ne pa - 6 a-ner Cfuaaufre ilattefr na xoNequjy, [Iecr 3uajeeux cafrupuauuxuecanta za 6ac H opKecrap HT.[.

' :'00'tb6

BOJI4CJIAB I4NI,Ih

(Pocouaua rcog Ilupoura, 10. iauyap 1912.

I"J.r^uhje ror'rnorHrop H .qupl{reHr xoju je uy:Hvxo ruKoJIo-Barbe 3anoqeo y EeorpaEy, a HacraBr{o ra ua Mysuvxoj arage-uujm y EepnuHy. Tar',ro je AHpHfoBao KoMno3l,runjy tz xopcroAHpLIroBabe. flo Aolacry y Eeorpar 3anoqeoje 4upureurcxyAenarHocr y flpnotr,r 6eorpagcroM neBarrKoM ApyurrBy. Paluo jeH Kao ruuua:ujcrr.r npo$ecop. flocre para je npeAaBao y My-en.rroj ruKoJrH ,,llcugop Eajuh" y Honou Cagy, rge je 6uo n Av,-pHreHT Qunxapr'loHuje u gnpexrop HooocaAcKe onepe. HexoBpeMe je pa4r.ro y Paguo Eeorpa4y, a oa 1951. roAr{He je npeaa-Bao xopcKo Ar.rpr,rroBalbe ua Myrnuxoj ara4eruuju y 6eorpa4y.

KounorrropcKa Aetarnocr Bojucrasa tr{rlrha rerre napa-JreJrHo ca Ar,rpHreHTcKoM. Hanucao je onepe 3oua 3au(npoea uIII au K o, 3arlrM clrruQouuj y H a p o g u a, Malr,a o pKecra pcKa reJI aKono, qoqeqKa urpa, Ceufty 3a McLne 7yga+e, KaHTare Hapogrrcsa1oucfrxe u Cuoueu Ha ycwaHaK. Beova ycflene cy rberoBexopcKe AyxoBHe xolrno:Hqtrje, uely xojuua ce HcrLLqy nnryp-rHJe no cBHX ocaM rnacoBa OrctTuxa.

155

t9ee)

CTAHOJJIO PAJI,IqI{h

(6eo1pag, 16. ge4eu6ap l9l0)

Paj nuHh npHnaAa reuepaqujll cpncl(Hx KoMrIo3Hro pa xoj r.rcy My3LrqKy xapujepy 3anoqeJrn rtpeA Apyn{ cBercKLI par. My-3urrKo ruKoJroBalbe sanoueo je y Eeorpagy, rAe je yqfio KnaBHp..{nnnornlrlpao je cry4uje KnaBHpa y Knacu npo$ecopa PyxeBnHanep. flpna reopercKa 3Haba creKao je oa MprneHxa flay-Hoguha. Hlsecuo BpeMe nuje uorao Aa ce onpeAenn Hsuefy nu-jauucruuxe H KoMno3r.rropcKe aeJrarHocrl{. KaAa ce gedtnun-rHBHo oKpeHyo rouno:llqnju, orHulao je ua uyauje y llpar.

.{nnlor'.lupao je Ha lpxauHornl r(oH3epBaropvjywy, I(on flpo-

Secopa Kapela, a uajcropcry ruKorly xoa npo$ecopa J. Cyra.Vnopeao c rHM yrrno je xnanup.

KaAa ce Bparno y EeorpaA, paAuo je xao npoQecop y I' ly-:nvxoj ruKoJrH ,,CraHKoBfih" H nplr My:r.ruroj axageunjn. flo-c-rre Hisecuof BpeMeHa n:a6pau je :a goueHra n npe4anao jexouno:uqujy. Heruro xacnuje je nocrao peAoBaH npo$ecoprouno:uqnje.

Pajnvnh je yvecrnonao y paAy H Apyrux uucruryulrj a; 6uoje cexperap Mysnuxe cerquje JyrocnoneHcKe HaIIHoHaJIHe Ko-uucuje npu opraHnsarujn yHECKO, peAoBHH unau CAHV, ap-urao je oapeleuy.qyxHocr y My:rlxonollrKoM HHcrHryry Hr.{.

Ha nouerxy cBor paAa Pajnvnh je 6no noa yrraqajeru llpa-ra, roju je y ro BpeMe 6uo rleHrap aBaHrapAHe uyrure. Ka-cHuje ce Bparrlo x-[acu.rrroj Qopr'an.

Crnapararurao CraHojla Pajr.ruuha je 6oraro u pa3HoBp-cso. KonanouoBao je: onepy Cutuouuga;6alere lfog zenaouuIIoena; opKecrapcKa Aena: ruecr cru$oHzja, cut*lQoHujcre noe-Me ca reMarrrKoM cpncKHx Hapo,{Hr.rx necaMa 3ugame Crcagpa,Cupfr najxe JyZoeuha, Maprco fruje ys Pa'vasax 6uHo L! ManuP a g oju4a, 3arHM Ko HueprH a yBeprupa, Cu'v Q o uuj c rca c Buma.

Beoua BaxHo Mecro y rberoBoM crBapanauruy :ay:rlrtlajyKOHqepTr.r: Tpr.r r(oHuepTa 3a KJTaBHP, TPH KoHIIepTa 3a BVOtu4-Hy,.qBa KoHuepra 3a KrrapnHet u jeaau 3a BHoJroHqeno. flucaoje u xauepua Aena.

I4axo je 6no usoro Bnrrre ycpeAcpefeH Ha HHbrpyr'leHranHyMy3HKy, n,eroBa.uena BoKaJrHe My3[Ke, raxofe, :acnyxyjy na-xlby, a ro cy: rIHXnycH 3a fJrac H opKecrap Ha nuuapy,Jlucjecrcyfru, KaHTara Cneuatl uu ca6opy H H3BecraH 6poj cono ne-caMa.

Page 79: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

BOJI{CNAB BYqKOBI{N

(t9t0 - 1942)

BojHclan Byvxonnh je n:yrerHo :HavajHa rHqHocr y My3Hrr-

KoM xr{Bory Cp6uje y upnoj nonoBHHH XX sexa. Euo je BeoMaTaJIeHTOBaH KOMrrO3r{TOp,,{HpHrerIT, My3HKOJIOT PI aKTL{BaH

ApyrrrrBeHo-noruTHqKn paAHuK. Ca cnojnu rrpBrlM KoMno3H-qnjarrra nojanuo ce Kao ytreHr.rK rlerBpror pa3pega rniraua:uje.

Kaaa je Aorrao y EeorpaA, yno3nao je xounornropa MrznojaMunojeunha H oA mera Ao6no AparoueHH caBer - aa crygnjeHacraBH y flpary. Yvrro je KoA qyBerrux npo$ecopa. flnnronrr-

-

pao je rouno:lnqujy H Ar,rprfoD arbe, a AoKropnpao 1934. roall-He My3r{Konornjy ua Kaplonor'a yHr.rnep3lrrery. Toxou cryanjanpHluao je nanpe4HoM cryAeHTcKoM rroKpery rr npHxBarHoMapKcncrnqKy r{Aeonornjy. f lo noBparxy y 6eorpaq npe4lto je

pa.uuo Ha no.qn3arsy My3kqKe Kyrrype y Cp6ujw, uelyrnn,nuje nanyurrao ApyrxrBpHono-nnrr{rrKH paA. V orynupaHoj

JyroclannjH HacraBao je'fia paar.r Kirefalrr{o, cBe ao 25. Aerrerra-6pa 1942. roAuHe, xaaaje y6ujeH.

C o6:upor'l Ha ro ga.je 6no nplo aKrHBaH Ha cBHM no-Ibvuau aa je xnBeo cauo 32 roAHHe, rbefoB crBapanaqKn olycuuje uann: 6ater Voeerc xoju.ic yKpao cyHqe, cuv$oHujcxe rroe-ue Osapeuu frytu u Becuux 6yJte,rpu cnr'a$r.rHrlje. 3a rpehy cHrrr-

Souujy (nucaHy 3a coJrucre, xop H opxecrap), rcojyje Ha3BaoXepojct<u opafropujyu, ypal.uo je xnanupcxy cKHqy. Kaga je

noqeo paA Ha uHcrpyMeHratlnju, H,eroB xHBor je npexnHyr.foAuHe 195 l. rovno3r,rrop AlexcaHAap O6paaonrlh je :anp-uuo LlHcrpyueuraqujy xojy je 3anoq€o Byvxonr.rh. OHa je npe-r'aujepHo H3BeAeHa 5. cenreir,r6pa 1951. roArHe Ha [erurry, yqacr flpocnane lberoureBe rorHrrrn,aue. Byvronnh je KoMrro-HoBao ABe necMe 3a conpaH Lr AyBaqKV rpno (o6oa, KnapnHer r.I

Qaror) u jeryry pyKoBer xoja je pafeHa no yrneAy Ha CreeaHaMorpan qa. f leclre 3a oBy pyroBer y3ere cy n: Maxe,qoHuje.

t56 157

Hapo4u roja cy I918. roarrue crBopHJrH :aje4Hnvxy /rpxaByJyrocnaenjy, Aaru cy pa3nnqnrH AorrpHHoc uy:Hvxoj Kynrypr{.OA re roAHHe rroqelra je uellyco6Ha capa[rba. Csaxa Hapo4 jeHMao cnerrH$uvua o6elexja, KaKo erHHqKa, TaKo r.r KynrypHa.

Cp6r.rja je y flpnornl cBercKoM pary 6uta pa3opeHa, na je o6-HaBJbarbe Mopiuro noqern H3 noqerKa. V rurr.r pa3apallHMa He-cralra cy MHora KynrypHa Ao6pa, yHHrrJrer{a cy 6pojua yMer-HLrr{Ka Aena, apxHBH, yMeTr{r{qKe ycTaHoBe, My3HqKe IIJKoJTelrrA. O6HasJbaH,e cBHX Kynryprrnx ao6apa fi::.:.no je cnopo, Ha-poqnTo y Eeorpaay. Cne je Mopano r4uarr onulrejyrocJroBeH-cKI{ KapaKTep. OpraHu3oBar{t4 cy cacralr4J neBaqKa ApytxrBaH3 cBr{x xpajena Jyrocnanlr..;e lrrA. floqelo je ocHnaa}r,e HoBHXycraHoBa. loaane 1923. ornopeHa je Eeorpagcra @nnxaplroHn-ja, 1924. - Y4pyxerue yHr{Bep3HrercKHX HacraBHHKa, Collegiummusicum 1925. lo 1914. roanne onepcKe rrpeAcraBe cy u:no!e-I{e caMo noBpeMeHo, a 1920. foAHHe ocHr{Ba ce onepa Kao caMo-crzulHa rpaHa y oKBHpy HapogHor no3opHrrrra. flpnn AnpeKropje 6uo CraHucnan Enunqru. focrosan,e crpaHHX yMerHr,rKa, Ha-potIHTo Pyca,6nna cy Beor\{a qecra. MHoru pycr(H eMHrpaHTH cy6ulru ctamtH rInaHoBH: 6alercru Hrpaql{, IreBarIH, peAureJbnHT.4. HeKn oA rbux cy pa,.tr,ilH Kao My3HqKvr neil,aro3r. Ilocleflpoor cBercKor para ocHHBa ce onepa y Honoru CaAy y oKBHpyCpncrcor HapoAHor rro3opnrrlTa. Ha peneproapy cy 6ule onepe,anu Lr onepere. PenpogyKTHBHa yMerHocr ce uaHu$ecroBana yoKBI,Ipy KoHrrepara, a yqecrBoBann cy yMerHlrqn roju cy vrManw,uelyuapogHu sHavaj : BHoJrHHHcra flparor'anp KpaHuenuh (l 847 --1929), nujaHncrxurca Jonanxa Crojxonuh (1855-1892) H onep-cKH neBaq Xapro Canr.rh (1861-1930), roju je 6uo cralan qnau

onepe y Xana6ypry.

flocle 1918. rogtrHe cne je Bntlte My3HrrKHX yMerHnxa. KaoI(oHqeprHrr neBaqH ue:a6opanHu cy Vlnaaxa Mulojeeuh u Jel-xa Crauaroonh; y orepr{: Harc C^rajuh, Enreunja flHHreponnh,Mllrlopal JoaaHonnh, MelaHuja EyrapHnonnh, 3aeHxa 3nxona,)tlrnojun Tounh, Asnra Melerona, BlaAera flononuh, Huxo--rra [aejHh, CraHoje JaHK)Brrfi a Xapxo l{uejHh; nujauucru'.Pyxa BnHanep, Jelexa.{ornh, Err,nu Xajex, Olra Mlrxajnonuh,BnoIrntrrcrrz : llerap Croxosah, Mapnja Mnxaj.rronuh, MepuXexe-rr; nHpHreHrH: CreaaH Xpucruh, JosaH EaHryp, flpeaparMnnouresah, Muxajno Byraparoonh, Mzloje Mulojeanh, Bo-jucraa Byvrconnh, Bojucnan l4nuh vrt\.

Page 80: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

1

. tt f i

{ !

ff '' 7

rt',1

t t

,

Mnafoj reHepauujtt KoMno3nropa H My3uqKHX neAaroranpunagajy . M r.rr cn xo X?rsKoslth - KoMn o3nTop, Teopern qap

n fieAaror, Cncrovup Hacracujcnnh - rouno3urop, MNxoBHrJlorap - KoMno3urop, flpcgpar Mnlourcnnh - xouno3urop H

Ar,rpHfeHT, [paryrHlr Volnh - KoMrIo3HTop - 6auro ce My3LIt{-KOM KpHTlrKOtrl n nyolHrlHcrHKoM, Mnlan Pgcrrah - KoMno3H-'rop, Jby6rlqa Mapnh - KoMno3urop 14 AI4pI{feIIr, Crarroj.noPajnuuh - nujanncra H KoMno3urop, Bojncnan Byuxonrah -

KOMno3Hrop r,r ApyrH.

flocnc [pyror cl]crcKor para Aorltno jc go ycnolra KaKo npo-

AyKTuurrc, TaKo n pcilpoAyKTHBIIc N{y3HKe. Ocltouatt jc uclttt<t.t6poj ancar',r6ana rojr.r cy crcKJlH rraclylrapo4rto npl{3t{atr,c. Tocy: Eeorpa4cxa (rHrxapuottuja, EeorpaTlct<a oflcpa, Cpncrnly/Iaqr(H Klraplcr, xop 6eot-pallcKc t'cJlcuHzwic u xolf6paHKoKpc"uattocuh. lupuretrra c uefyltapo/rlloM pcnyraultjou cy:Ocrcap larrorr, fiy::aan MulaAutronnh, MlaAelt Jaryrur, )Ktlso-jau 3gpauronuh, a otrcpcKu rIeBaqH: Mnpoctau 9art t 'a lonnh,Eucepxa l{ncjuh, byplcor<a tlarapeunh, [yuralr nonouuh, PaA-ttfl{ra Eaxo.{ennh, Olunepa Muruaronr.rh, 3arHM BHonHHHcraJoBan KonyHunj a, 3acr)f nH LIqH My3HKotIoIIrKe MIIcJII'I : Cratlabypnh-KnajH, EwMfiTprije CreQarioBnh, KoMno3rrop H My-3HKotor Huxo-rra Xepuuroma, erHoMy3HKolor MnoApar Ba-crnesHh. Mnafoj renepaqHjn npr.rnaaajy: Blacruuup flepn-unh, xouno3nTop H My3uqKu rlncau,, Bacr.Iluje Morpatr'aq,AlercauAap O6pagosuh, .(yuraH Kocrnh, Kolrcraurus Ba-6uh, flejau flecnNh, [yuraH PaAnh, EHplrxo Jocufi, Pajro Mait-clruoauh, BraAau PaAoeaHosnh, 3opaH Xpucruh, CnerltcrauEoxlrh t4 Apyrr4.

I

K

II

It .

tr, t

,tI '

ril. .q

.ii1 i

I

;i(

irl. I' t

I

"

r58 r59

BACWJU{JB MOKPATbAII

(Eeoipaq, I I. caututtr6up 1923. - Eeo7pag, 1984)

Baculuje Moxparl:rr1 3ay3uMa:rrauajrro Mccro y rpynt{ Mna-llnx cpncrux KoMno3r{ropa. V noqerKy cBor crBapaJraurBaocJrarbao ce Ha KacHr.r poMarrrn3aM, xojlr ocoexaBa caBpcMeHoMxapvorrnjov, gox xacunjc Kopr{crx 6uronalHosr H nonr.rroHan-Hocr. l lreroBa MenoAtrja je ronna w ilHpcKa, fipoxeTa HapoA-I {HM MOTIIBHMA.

fiactury'c

f loruqe H3 My3r. r ( rKe f lopoar{ue (meros oraq je cnHoBartCresaHa Moxpamlra) . Crynnje K;raBupa je 4Nnloul rpao Konnpo$ecopa Euur i r Xajexa, a KoMrro3uunjy xo4 npo(recop:rCral lo jna Paj l l .u lha Hu My:r r . rxo j axa4euaju y Eeorpagy. Pa-rlr.{o Je xao npo$ecop y My3HrrKHM rrrKoJraua y Eeorpaty. Ao-qeur je nocrao 1956. roanse. a 1965. roArlHe Bar{peAHrr npo(re-cop KoMno3uunje na My:ll.rxoj axa4enrnju. foaune 1967. no.{eoje 4a pann Kao ronrlcHr{ trJri lrr Cpncxe axatreutrjc HayKa H yl{er-I IOCTI ' I .

I"/,(*?1r.r."4

Page 81: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

[beros 6orar crBapanaqKH onyc cavnmaoajy: rpu cllu@o-xnje (A, F n E), .(pauarnuHa yBeprupa, Kouueprxxo 3a Kna-nnp, lureprHMeHTo 3a ryAaqe, CoHara 3a BI.IonLIHy H KnaBHp,cBura lfnautauu 3a tapu Qnaytue, xapfy, eu6paQou, Krasup uuetrecfry, v Burne xouno:uquja 3a KnaBHp. flncao je n nay:nxyra Quruone Mapu ua flpuuy n Heeecurocxa ilyutrca, My3HKy 3arelenu:ujcxe ApaMe H crreHcKy My3HKy.

BJIACTHMHP TIEPPIqPIh

(Bpwa4,7. geqerdap 1927. - Eeozpag, l. uapfr 2000)

llepuvllh jc xotuno:urop H My3HqKH rlHcau xojra je Ha cpn-cKy My3Hr{Ky cqeHy cryflHo nocJle Apyror cBercKof para. Cry-guje rounoznrynje je :anpruuo Ha My:uvxoj arcagel{Hjv yEeorpagy, y Knacn npoQecopa Crarrojla Pajruuha, n y Eevy,xoa npoQecop Vna. foAuHe 1961. usa6paH je :a AoIreHTa, a1965. roanse 3a BaHpeAHor npoSecopa Mysnvxe arageunje yEeorpaAy. EaeHo ce u reopujcxultr pagfiu, a TIJIoA rofa paAanpe,qcraursajy yu6eHHuH Hayxa o tily3utlKutv o6nu4uua (Hann-cao ra je ca !. Cxoepauou) u lfpe7neg HayKe o xapuotruiu (caM. PaAeHxoenheu), Kao H MoHorpaSuje o CraHojly Pajnunhyn Jocn(r MapnHxo"uuhy.

Haj:Havaj.uilia flepuullhesa Aera cy: Cnr'lQouuje"ta zaryAaqKH oprecra$, CHuSoHr,rjcKH craB, I^yAavxn xaaptet, Co-Hara 3a BHoJIHHy H KJIaBup, CoHata, CoHarnna n oapnjauuje3a KJraBHp, uxKnyc colro [ecaMa llf yucrce uqure, Hoft 6es iyfrpa(Bacxo llona) u fpaguuap (P. Tarope) H rpn pyKoBerl'{ 3a Me-r f loBHTH XOp.

AJIEKCAHTAP OEPMOBI{h

(Eneg,22. aezyca 1927)

A,rexcauAap O6paaoeuh je ucraxt{yra cprIcKH KoMno3H-rop, npeAcraBHHK r'lnafe reuepaunje. crygHje xovnornquje3aBpurno je Ha My:nvxoj axageur.rju y Eeorpagy, y KnacH rpo-

Secopa M. Ilorapa. Vcanpuranao ce y IIou4oHy, roa JI. Eep-x-rruja. fogrlrry gaua je 6opaauo y Avepr,rqrl, rAe ce 6asHoeJIeKTpoHcKoM My3HKoM. l locle 3aBpIIleHor trIKoJIoBalr'a pa-

auo je xao npoSecop My3I.rqKe IIIKolc ,,CraHxosnh", a 3arHM

Kao acucreHT na Aorrerrr My:uuxe araAeuuje y Eeorpagy.

r60

KoranoHosao je rpx cHr,l(roHnje, flpelyarajyrur a Qyry 3a ry_.qaqKn opKecrap, cBHTy Kpoz ceeuup, EilufraQ Ii sa cnrr.rQonuj_cKH opKecrap H MarHeroQoH, KoHqepr 3a KJrapHHer H ryAaqe,KoHvepruHo 3a KnaBr.tp r{ ryAaqe, 6a-ner ffponehuu ypauarc.

KOHCTAI{TI4H EAEI{h

(Eeozpag, 10. Qe6pyap 1927)

Koscrasrnn Ea6uh npnnaaa nocleparHoj renepaqr.rjn cpn-cKHX Kor{no3nropa. Ctyauje rolrno:urluje je:anpull.ro ua My-euvxoj axageuHjll y Eeorpagy, y KracH npoQecopa MnneuxaXusxosuha. Pa.quo je rao npo{recop reopercKnx npeAMera ycpeAlboj uKorrH,,Moxpan au", z 1966. roanHe nocrao je ao-ueHr Ha My:uvxoj axaaenanjH.

llpacra;ruqa je MoqepHor HaqHHa My3HqKor H3paxaBaH,a.Fberosa zuauajnwja Aena cy: KoHrreprHa HHTpaAa :: npenyAu-jyv ra cur,lQonujcxH opr(ecrap, fy.uauxu KBaprer, Eyplecxa:aBuonvrly H KJIaBHp, Ilesaqra cBtrra 3a MeIIoBHTH xop, 3r{araH6poj cono necaMa. Ea6prh je xounoHoBao H ga aeUy - levjacur'.rQoHnja :a aevjll rylaqKrr opKecrap H yAapamKe. OcuuTora, flHcao je n cqeHcxy n $unrucry My3urry.

3OPAH XPIICTI4h

(Eeozpag, I93B)

3opan Xpncrnh ce y poAHoM rpaAy rrKoJroBao u crygujexouno:uquje je :anpuruo na My:uvxoj araaeur,rjn y Feorpaay,1963. rolaue, y KJracH npoSecopa Crauojla Pajnvnha. JoruToKoM cryAuparLa 6no je npHBpxeH caBpeMeHoM My3HqKoMroBopy, TaKO Aa Cy rbefoBa npBa Aena yBprxTeHa y norreTaKMy3HqKe aBalrrapAe y Cp6vjn. Kao coecrpaHo o64apeH, Xpn-cruh nenurH Aeo cBor crBapanaturea nocsehyje Snnuy, no3o-purury n renezw'tujvt.

flpeoxper y [beroBoM paay Hacraj e 1972. foAr.{He, c ocrBape-*eu Pogocltor> y KoMe rrpBn nyr yBoAH droluopHo-apxanrrHeeJIeMeHTe, roju lre xacHuje 6nru ucropuruhesn y 3aeeuttuarcu-Ma (geny 3acHoBaHoM r{a 3artHcy uz 1904. foAHHe,:a6elexeHouy ceny Moxparre, roA Herorxua), rao H y Kopeoropujyuy Ko-pax (1980). To nelo je 6uno HaMeEeHo orBapalby xoH$epeH-

l 6 l

Page 82: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

I

I

unje YHECKO, a :actronaHo jc lta 6alxancKoM r{AI,roMy. V tre-

roBoM n:rolen,y yqecrBoBaro je nuurc oa 300 lr: lnollava. V

oBoM TeMarcr(oM r(pyry rraj:ua vaj ullj e X pr.rcnrheBo ocrBa perLeje 6ane'r lapuuKutr gap (1973),3acHonaHo Ha lacrrurroM no-TpecHoM aoral;ajy ur lpyror cBercKor para, xoje Kpo3 cyre-crHBaII ToncKtr je:lnx cy6nnMr{pa onurelr,yAcxe gllrraen:uje

6op6e MarepnlrcrBa nporr,nl ':na. To aeno je cBpcrauo lra Kes-TaKH yrrHBep3HreTy r'ref1y ner rraj6orsux aena fiporKB paTa y

ABaneceToM BeKy.

f losoAou npocl raBe Ocau rcro la Marracrr . rpa XluauAirpu,npBH ryr jc , y : 6narocl roB cpncKor narp l . r japxa f lasra, r r rBe-

4eno XpncrHlicno MoHyMerITanno AeJro 3a McruoBt.rru xop Culrtrt{p c uo. 3 na.raj an 4eo Xpr.rcrn henor onyca trpr{naAa npr{Merbe-troj uy'-ll.rr1ll. Hanlrcuo je r,ay:lrrry':a 35 xrpanwx rfwnvoaa (Xu-cartu2ttrrtttlct, !cpcutu u c.tt1ttu, Ilupnuno nctuo

'68., 9 j,eop il.,tu-

)rca y 3ltntc''o.t4 uepuoqy H Ap.) t4 Br.rilte og 100 cueHcKHX KoMno,:uquja 3a no3opurrrre.

CBETI4CJIAB A. EOlKI4h

(JIosrtutly, 22. arctj I954)

Cseracras A. 6oxah je neol ra :uauajaH cpncKn KoMno3n-rop. OH je pegonnr,r npo(lecop Ha lDaxynrery My3HqKe yMer-HocrH y Eeorpa4y. Cnojur,l crBapanarxrroru Heryje H o6HaBJbaABa BnraJIHa.flo;ba My3HrrKe rpaguuuje - AyxoBHo H cBeroBHo,KaKO r{a [naHy xopcKe, TaKo r{ Ha nnaHy LrHcTpyMeHTaJIHe opKe-crapcKo -cHrrldroHuj cx e My3 r.r Ke. V rov ca:nexfy Aor'anHupaj yhePaurre pe4axquje Bn1rbtlBrr cy rparoBH npaBocnaBHHX r(ynrypa.

Iberona My3HKa, HecyMH,t.IBo nporpaMcKr.{ BobeHa, orKprjBao4peleHy ronoHuMHocr, uoryhH lyx rojr,r cy npeunu He caMoHapoAH, neh, npe cBera, HaneBr.r, He Kao ur.rrar, neh xao rIHrrHape.qarrrHja oHora uro Haj6orue ucnucyje nyralr,a Harue Bepe Hxr,IBr,I r(pBoTorc y n oj.

MoltttLuIo Pe,tu|ru, Jl ttpuriu Atuocu, Autuuoxtjcrcu perpJtcrt,Kau ucl o rc u j c ru t (t t1 e r r u.j c, II e n u ? o t t u i c t< u t ulr u ti ri u, P u t u x u .^,t o 3 a u K,[Iocnegruct lby1us v Qupuipur1l,, Holt 1, Rapcju, Co Kopiaftia,[rIzpct cct P ctq ov cLt ct, I]l ai u EI C a r nu u r t q pe i c, H auc cu E u ?p t1 cu tu,)Kutuuie so11ta(ta Pu6rtu,rr<oZ, tr4puoc, Cuu foctlotlapu ceefri-n ocfr tt, H o ctlr er.q 2 u q r I u ^t u p s rtt1,t, ttc (t u r t c ! e cfi olliu, C ), tt p a x r rct

162

(

ctV ct I a Lr ta I e c u o tu o e u,tt, Cn o c o tt, y 6 o c, Ce p 6 ua, M e iio xttj c x o tt o -

_iarue, Ea7clana - Jfasapuarcu jyfrpanu, Ifocne jegtto| pcttuu cnetro traqe Kpo3 Kuuty, Kpos cart ,voj uiaetru u 6es6poj cy3a Ha-tttttx, Bu3ertiliu.jcrcu jto3uut( 1t gceeiti crruKe - To cy caMo rreKagela xoja orrpnnajy r',roryliu lyx Paulrnx HaneBa.

3Ha.rajrro Mccro y 6oxnhenoM 3ayr1s6y co3epqar{,y (ornc-nav,y) npcAcraBJba npucycrBo cpncKe yMerHH rr Ke n HTeparypc,npe cBera noe'.luje. Taro cy nacraJrn My3HqKH 3anucv c.neAehuxnecHHKzl: recnora Crerllaua Jlarapcnr.rl ia, BeHqnoollfra, fIasu-l i i t , Hacracujenl tha, I {pr laucxor , !y , ruf ia , Mcnaxosnha, 6o-jnha, Hora, Fehxonnha. Pocnlra, Paxrr ruha, Pan. l ronnhu. BJr i l -nnre Hrrxonaja Benl luuponul ia .

eernr rt66o"nnh,

Doxuheso Bje pyll:.Hajay6n e o,qcJrr{KaBa AyxoBHil nellzl nH-caHa 3a MeuroBl,rrn xolt: JItttultp2t4irt t:cetuoZ Jocctuu 3.,tulilo-ycinoJ, Ofie.,to 1' gi,s-molu, IJcerroltrto 6tlcrtujc, Crupuutu ('eq-tru-

4er, He6ectn .urfu.ltpiujct v fl.t,xonrtct nupo rnequria Huxotrujet Ba-nu,ttttnoculw.

t63

Page 83: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

CraapalaurBo oBor KoMno3l'{Topa nparil TeopercKu paA'

na cy raKo rracraItl HayqHH paAoBH Moganua xap'r'touuia y ge-

nuua xoltiiosufropa Ha4uottonH02 c-uepo tt {Dopaanue taeilpo-

xo p g anHe KapaKtue puctuuxe cfruxup e y O cttto Znacrtuxy Ctae sQ-

ua Moxpan'4a.

My:nxa Cuerncnasa . ( . Eoxuha u:noleHa je y uHorr tv

xpajeruu4 cnera (Knnpy, fpuroj, Eyrapcxoj' VxpajuHn, Ma-

fapcroj, l4rarruju, llleajuapcxoj' @panuycrcoj, LUnanujvt'

Eenrxjn, EHrnecroj, Heuauxoj, Auepuull, LUxorcxoj, f lopry-

ranujn), a noce6so y PycHjll ' fAe F,eroBa AeJIa l l3Boae xop H

opKecrap KarIeJIe,,fuHHxzl", t\{yIxKH xop l{3 flerporpaaa. Kao H

ApxaBHa SulxapvoHllja Vrpajune n:3anopoxja l l Oxcdropa-

cxa QunxapuoHnja.Eoxnfi je ao6nrHnr cleaehHx Harpaaa 3a cBoJe Kol\{no3t' l-

quje: CreOaH llpnoneHvaHl{, Harpana {roHaaunje,,Bpafra Ka-

puh", Harpaga , ,Byxcne raayx6uue", OKTo6apcKa r larpaAa

rpaAa Eeorpaga, 3larHn 6eouyr KfI3 FeorpaAa, aBe 3JIarlle

nJlaKere,,Morpanuesux AaHa" y HerornHy' HH3 rIpBHx Harpa-

Aa Ha JyrocnoneHcKHM xopcKllM cBeqaHocrnMa y HHury n

CryAeHrcra o xro6apcxa Ha tpaAa rpa.u,a Eeorpa.ua'

XapvoHl l ja caBpeMeHHX KoM[o3HTopa He 3Ha 3a fpaHHue

ToHaJrHocrvt,.v.a1a oHH Kopucre nolHQoHujy' Ee: o6:upa ua

To uITo rpaxe HoBe opKecrapcKe 6oje u MoAepaH HaqHH v3pa-

xaBalba, KoM[o3HTotr]H HaIIJer BpeMeHa npHToM ue :a6opama-

jy Ha rpaauuHjy.

i

164 1 6 5

fIOfI I,I POK MY3I{KA

flon uy:nxa ce janrua Kao xeJba oHor Aena ny6lnra roja uepa3yMe aroHzurnocr H ocrare HoBHHe xoje yr',rerHr.rvroj uy:uqnAoHocH XX seK. Ca paarojertr eJreKTponcKlrx ueguja cJryrxaouyje orraoryheuo Aa cnyua My3HKy, arr H Aa,,rrega". florporuav-Ka rpo3Hnrra pa:nujennx 3eMilrba (Auepur<a) npno 6p:o 3axBa-ra n (Enpony) ocrale 3eMJLe. To je crnopuno uoryhuocr AacBaKaKo Ko x(eJlr{ Moxe 3a cnoj uonaq Aa cnyua oHo rxro oA-roBapa riefoBoM o6paaoaamy u xeJbaMa. Osa arMocQ"pu ao-uela je Ao crBaparba HoBe Bpcre rro[ynapr{e My3HKe roja ce3oae Eou-^t),suxa (nonynapHa uy:urca). flony-napnocru oBe My-3HKe Mr{ofo je gonpnHera rerreBn3aja. My:nxa xao uy:urca jerrerAe y ApyroM [JIaHy, a uraBHH cy n:aolauu H cBe rI]To ce oKoH,HX AeUIaBa.

lleAecerux roAr{Ha y Ar'aepuqlr ce janna HoBH My3HqKHctNr, xoju je :a nexo-uHKo roAHHa ocnojno qeo cBer. To je rockqnd ro l l , xo jn je xou6xnaquja ue3a, KaHTpH My3HKe H nony-napl{e necMe. Fberoa Ha3HB He Moxe raqHo ga ce o61acuu. Ba-xuo je 4a je oH BeoMa flonynapaH y r{enoM cBery. 3a pox-eu-pol je KapaKrepHcrr , rqaH opKecrap ro ju je oBaKo cacraBJbeH:ereKrpnqHa fuTapa, roHrpa6ac, uru 6ac ruTapa, 6y6nenu(yreru H3 ue3 cacraea) H eneKrpurlHe opryJbe. KacHr.rje cy ceMoUIH AoAarH AyBaqKH HHcrpyMeHTH, fyAar{H urA. Ko.nuxo hcHHcrpyMeHara 6u'tu 3aBncvuto je yrnanHou oA 6ofarcrBa [po-

AyueHrcxe xyhe.fleea.{ ca rojur'r f loqun,e poK-ell-pon je 6uo Ersuc l lpacrr.

f locle mera je 6uro vHoro Ao6pux neBaqa poKa a uaj:Hauaj-r rn j l l je Pej 9apnc. f locre AuepHxe pox jc npBa rrpuxBarHJraEHrrecxa (:6or je:ura). OAlrax ce janruajy H HoBe 3Be3Ae:Kru$ PnuapA, Euucu, urA.

TIPI,IMEILEHA MY3HKA

Ca pa:aojeM Texrro;rornje n cpeacraBa 3a 6elexen e, npo-ayxuujy r{ penpoAyKqrjy seyxa, My3HKa ce cBe Bxurc H Ha pa-3trtsvre HaqHHe ynorpe6nana Ha QHlttry, re-ueuu:lrjH, rIo3opH-txry H paryrjy.f lpauerreua My3HKa je :lraun My3HKa :a Qnru,no3opnrxre, HeMH $am'l,3ByqHH Quru, rlpraHl.r QHrru u My3HtI-xra Sunna. flpeva oaoj vyrnqn KoMno3nropn ur'rajy jeaaH ApyrroAnoc, jep je uanpeAaK TexHHKe AoHeo rpauo$orr, paAHo. Maf-

Page 84: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

I

I

Heroq)oH il TeneBu3rjy. OBo cy ort(puha roja ropucre peAxre-JbH, KOMTTO3HTOpH H TeXHHqapH 3a cHHMarbe 3ByKa.

3a nesarbe r4 Arpy y caBpeMeHoM $HrMcKorta ujyruxny xo-pLrcrv ce npr4poAaH Aer(op. Hajycnenujn npnMep $nnucrorujy:nxra oBe Bpcre je MuHe-rrHjen Qunr'r ,,AMepnxauaq y fla-ptr3y" y KoMe rnaBHy yJrory Hrpa HenoHoBJbHBH I,L.IH Kenu.

flocroje noryuraju Aa ce Hanpaun $n-nucxa onepa. To je oe-JILIKH u Bpno perr(o ycneo noAyxBar. Ees o6:npa Ha oBy rrr{be-HHIry Mopa ce noMeHyrn cnperHo r,r ycneno HanpaBJbeH Qrlrur,,IIIsHfipyHsxn rcHruo6paHn", rge yMecro gujalora HMaMo .qye-re. Po6epr Bajc u flepor*l Po6prHc cy aAanrr.rpanH Eepuurraj-Hos 6aner ca njenan ev ,,flpuua ca 3anaAHe crpaHe", rAe cy cBe6a;rercxe HyMepe cHHMJbeHe y nprrpo,qHorrr au6rEjenry. Heon.xo.qHo je noueHyru My3HqKe Qnnr*loae xoje je a4anrupao OroflpeuHHrep,,Kapueu IJoHc" Xopxa Fusea u ,,flopru a Eec"Uopua fepruenHa.

Ko,udosafiiopu ilyiaKe sa (truut

Xopx Opux - laju1e uatt cno6ogy (pexucep Peue Knep) , Jletio-tuu4a u:aep (Komo), Muctilepuja lluxaco (K-ny:o).

luuarpnj IIlocrarosgu - Muuypun (flonxenxo), CycpeEi uaEn6u (Anexcau4pon), 3afiiouuuryu uz Atttaoue ([e Cura),Xattnefr (Ko:*Hueo).

I,IoHu .(eHxnopr - flapnuu i (tllle:uHuep).Apryp XoHerep - Toqarc, Hailoneou (A6en lauc), Jagnu4u

(Eepnap), If uZnatuo u (Acrcnur).Mlrruel Jlerpan - )Keua je zceHo (foaap), X{ueetau ceoj ucu-

eofr , III ep 6 yp c xu rcuut o6 p auu ([euu).XeHpu MaucuHll - flopyuarc rcog Tu$auuja, Pytrcuvacilu uau-

mep (Emapac), IJJapocla (!ouer).

lapnjyc Mulo - Magatt Eoeapu (Pexoap).Kpncro$ fleHAepeuxu - Matt.ytxpufrfr pafieu y Capa\ocu 6ac).fo$peao llerpacu - I-oparc uupuHa,r (!e CaHrnc).C. flpoxo(rjes - Aqexcatqalt IIeccxu, tr4eau l-posuu (Ej:euurrajH).Huso Pora - JIa cfipac1a, Auaprcopq (<DenuHu) , Pail u.ttup (Bu-

aop), CnagaK rrcu6ofr, Porco u hezona 1palta (BucroHru).IJoH Br.rnujauc - Ajxyna, I,Iucluiaua llouc url.

166

Jy 2 o uro e euc xtt xotnfi o s u Eiop u {t un c x e ilys uK e- BojHcaae-Boru Kosrlrh - xorunouooao je My3HKy :a 39 Qruruo_na (Ko Eio fra.nto Eeea, Eaaxaucxu wnujyiH rranom a#rl.

3opau Xpracrnh - Hanncao je uy:axy :a 35 Sunr,aoBa, a HeKHoA lbnx cy Voeex u3 xpoctdose tuyute, Caeatuana ur1.

KopHe-nnje Koea.r - j"gar oA Hajno:s arnjuxjyrocloneHcxrxKoMlo3nropa, a Hanncaoje uyrnry sa36 Quluona (6y6e y2ta6u, Reap n pp.)

- 3opau CHujanonuh - rleroDa My3HKa yJrenruaBa 55 $nnuona,Kao [rro cy: Cehaw nu ce,Qonu Ecn, Cile4ujanro uoiilutuo*",Mupuc ilolbcKo7 qeeha, OAiu4 ua cnycrc6euoM fryfry u ;1p.

flpe4par u Maa,qeu Bpaneruennh - rounonoBzurn cy My3HKy:a l5 Sunnaoaa (Kpaj paaa u ap.).

KceHaja 3e.{esnh - HanucaJra je rrryar.rxy 3a ce4aM Quvona,t're$y xojuua je n Ttutourca 6yua.

Hnje peaax cnyvaj Aa ce My3Hr(a KoMno3rropa o:6nnHe uy_3HKe HcKopnclru r.ao My3HKa :a $unu paAH nocrr.r:ana noce6_Hnx eQexara.

My:nra J. C. Eaxa Harxra je rraecr-o y BenHKoM 6pojy Sn.rr_MoBa: Hegema y Bunsaepe.jy (Eyprr.*roH), If epcoua ̂ fu*uno(Eeprr*aau), OpQejee aectua^teHfr (Koxro), It4apcere:a (pe_uoap), Ilpenas iipexo pojne (Rajar) Hrg.

Ar6nHour.rjev Agafio ncrcopuruheH je y @anr,ty npoqecOpco_ua Berca;3arHM, EeroeeHosa fleoefra iursoriioy S.p."un"_rou Qunuy IIpaeu,ra-uzpe; Bvnangujesa figuirui qo6o KopH-ruhesa cy y SN_ur,,ry XaHa peHoapa jnafrue rcouuje; BarHeponayBeprnpa 3a onepy JfoeuZpurt y ganluHonorrl Szluy nuiaa_tAop; llly6eproBa Heqoeputexa cutteouuja HauJJra ce y 6yrrye_JIoBoM sranr',ry 3nqduo go6a; pocnuujeza uysurca us Cesu,bcrco|6ep6epuua y @er,uuujenor,.r $Hnuy Ocau u iio; Ilenyuen Sunrullaagecefr u ueilupu..taca y ucueofuy jegHe JKeHe ynor[yrbyJyEpaucone Bapnjaquje 3a KnaBHp. loru vHoro ApyrHX QnluoeaJe cHraMJbeHo y xojzrrla cy HcKopr{uheHa ocrnapeba BenHKaHao:6H,'rge My3HKe.

l2 Boatrc Kpo3 uaoprjy u1,:uxe

Page 85: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

f1

Page 86: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

KPI,ICTO@ BHJII4EAJIA rnyK

OpQej u Eypugurca

Oaepa y mpu 4turnr.Jlu1pemn Hrlau.cao Peru4jepu ga l{o^n4a6uju.

[Iput.ujcpa ogprcaMt y Ee,ry, 5. orcmo1pa 1762. togune.Ifpeo useojer+,c y B cmpagy 1 940. f,ogux,e.

JIuu,a:

Oprhcj * &r.m un,u arevo[)EyTtugurca - cou,f)a?dAn,op - cotipa?r

Antluqrcu aufr

Oibpa ,,OpQej u Eypuqurca" je najuosnafi-uje qe.rto na tfr.e-uy ,uuL-crcot iebaua OpQeja, o rcone je naiucano uegrcetuac qe.na. HactV"ana je

upe ioutobo qba u Oo berca. To je jequna otrepa xoja u'ua uctV-arcnyA-onrciio ne ca*ro y ucfropuju ouepe neto u y ceftarcy nydutV.eLoa nlsureutupoJtr cbeuta. ,,Mu&crcu uebau OpQej je nocuaa\ uqeje io6eqe qo6panaq srut'r, ny6abu u bepnocutu naq Epo.nasnouhy u cttputu" (Buna-bep). Oba ofrepa ce usbogu y qbe bepsuje. / 6euxoj bepsuju geonuue Op-

Qeja usboqu aafr. [Io Aapucrcoj bepsuju a.ntaobrce geonu4e OpQeja usbo-qu ruenop, jep xaqa je ilobepena fienopy, xacutpatttu buute nucy ioct7o-ja.nu na "*ysuurcoj cqenu.

Ha c4enu Eeo[paqcxe onepe OpQeja cy tAy-*tauutu Euceprca 4bejutt,Munuua MuLtagunobutt u !,paIo Ctuapu.

I qaH

OpQej - MlrrcKH rreBari, ryryje Ha rpo6y cnoje cynpyre Ey-pHrHKe, roja je yMpna oA yjeAa 3Mr.rje. 36or ny6aau, Alrop,Aupr{yr rbefoBoM TyroM, Kaxe My ga nocrojn HaAa Aa noHoBoengu EypnAHKy. Caaeryje My na nole y noA3eMJr,e H Aa jenpouale. Aru ycroo je aa je npHnHKoM H3rracKa He norreAacBe AoK He H3aby HanoJbe,3ep 6n y cy[porHoM nol{oBo yl{pna.

II .{nH

cDypnje vyuajy yra3 y no;13eMlre. I4:4anexa ce vyje OpSejoernac, npe.u uujoru Mon6oM AyxoBH ouerruajy n ouoryhyjy r.,ryaa yfe y noA3eMJbe xoje je, HHaqe, HeAocrynHo xHBI{Ma.

t7r

Page 87: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Ha JelucejcKuM noJbHMa Bra4a BeqHo 6naxeHcrso. Op$ejje crxrao v rpa:Kr Eypuauxy. OHa je ocno6oleua xrrBorHHXrero6a n 6laxeHo MeAlrrnpa. flyxonn AoBoAe Eypngnxy. OHacMlrpeHo noJra3n ca cnojnv MyxeM Ka trcra3y H3 noA3eMJr,a.H:HeHaleua je noHaurarreu OpQeja, j"p j" nuje nvi noDreAao,Hn-rN joj ce o6parno.

III quH

,{or r.n-rra:e H3 noA3eMrba Eypualrxa je r6yrreua, jep OpSejo-Bo lroHalrralre ryMaqH Kao HeAocrarax rsy6aen. Osa rJracHoH3paxaBa caoje cyune. MorH ra ga je 6ap jeaHorr,r nor.ne.qa. Once oKpeHe H oHa rrpn [pBoM nofneAy rroHoBo yMHpe. Iberosaryx6anaqa Ja wZy6ux Eypuguxy rrpHByKna je Arrropa n oH jojrroKJralba xlrBor. I lpea AruropoBnM xpaMoM, y3 necMy H Hrpy,cBlr cJraBe cuary ny6aBH H BepHocrt{. Onepa 3aBpuaBa cnJreroMpa3HoBpcHr.{x vrapa y qacr cyflpyxHnKa u 6ora ny6anu.

B. A. MOUAPT

Vapo1na drpll,nu

On.epu y yco at,lt;ur ( I.I t',tr,rt,ti,o).J I r rf4 tc m.o 1 ur.nil.ur,o AI ut r t n rc g e.p.

Ilpcu,u.jcpa, ogp)tculte ,t1 Iic,ty, J0. cet1.men6pu. 129 l. ,togutie.

I lTtoo rt:tnofict6c y BeoLputl,y 1929. Ioqu.trc.

JIu.rgu:

Tu"tt+utto, fi?u?t,,Ll - .m.uL(ry)

K,pa^hulla, tt,ohtt - (oItpfltt.IIa^nulut, ttctut, ht:1mr - (ntt?uuMpu gulr,Lc trpuhultc ttohu - qlu @,tLpzllu u Jnc11,oco,u.po1t,flaDa|etut, rrcu ur-nnu,r4u - (na ?u1 t.n a EaI, el t o,'\.o o ct [ - ti., m,ult o - 6 r t lL ut:il r n t.Cu,pac,m.po, cscrumetr.urr. - 6urM onoc mo,,tu rt(,,t![n ut r.l - .m u hl )'tnI)u. gcu^otilr, - (|60 co1"poit(L tt.Ii,e\ouU.l)o,1t,

Paqta ce oqbuja y sauapanoj sennu ut 6ajrcu.

,,Vapo6na Epyaa" je jeguna Mouaptuoba oiepa Ha nerflaqlort jesurcyy utpaguuuju ne*raqrcoi. sunLruuuna. Beona je sanuuLtuba, ca nnotocueftcKux eQercaiila. Yclex ,,Vapo6ng epyae,, je osapuo Moqaputobe io_crreghe gane. Oiepa je usbegna y Illurcanegepobou iosopuul ruy, y upeq_ipaly Eeua, y nohu y rcojoj je Mouaput yrttpo.

t72

V creHosnToM 6pAcKoM npeAeny npHHrI TaMHHo 6exu npegBeJTHKOM rrrrUjOU. vnlaureH H yMopaH, oH [aAa y Hecsecr. .[o-Jra3e TpH AaMe KpaJbr.rue Hohr.r u y'njaly 3MHjy. KaAa ce Ta-rvnruo npo6yAlro, BHIeo je y6njeuy 3MHjy il qyo 3ByK Spyle. Toje cnupao flanareso yKparxeH nepjeu, ca KaBe3oM ua nefuua.On npnva TalrnHy Aa xBara nrurle 3a Kpalr,Hrry Hohu u Aa raro go6uja xpaHy n nuhe. V paaronopy Kaxe Tar'luHy,qa je oHy6uo :nrnjy. Tpn Aaue ce Bpahajy n raxmanajy ra 360r nra)Ku.Ha ycra My craBJr,ajy KaraHar{, KaKo He 6u *rorao aa o6r'rarryjerbyAe. One TaurHy roKa3yjy cnuKy flauuHe, xojy je yxpao Ca-pacrpo. TauuHo ce :arsy6-ryje y AeBojKy ca cJrHKe r{ cnpeMaHje aa je ocno6ogn poncrBa. Tpu gar,.re cxugajy llanareHy xara-HaII H oH nona3r.I ca Tanuuor't Kao flparlrnaq. IIyr uu noxa:yjyTpI,r AeqaKa, a oA orracHocrn Hx rrrrnTe:son.llhn - uoh vapo6-He Qpyre.

Po6un y flauuHy qyBa upHarl Mouocraroc. KaI ce nojanuoflanafeHo, oH ce yfinamuo u no6erao. llanareHo o6aBeurraBa:apo6rseHnrry Aa je TaunHo Aorrrao ga je ocro6oAH, rra flauH-ua u flanareHo [oJra3e H,eMy y cycper.

Tpn Aeqaxa xoBoAe TavuHa npeg CapacrpoBe xpauoee. Vve$yco6Hov rpaxen,y oHH ce MHMoHra3e. flaunHuHo 6excrsoorKpHBa Monocraroc. Va :oyxe :soH.ruha upHuH ce yrarba-yajy urpajyhu. lonazu Capacrpo uflauusa vy npn:Haje sa je

no6eua og Hacpraja Monocraroca. Clyra AoBoAH TawuHa, aCapacrpo ra craBJba Ha HcKyuerbe.

Capacrpo o6jarunana cBeureHnrlHMa 3auro je xaaHno fla-MLrHy rr TauuHa. Kaxe Aa cy oHH npeaoapebeHu jegHo 3a npy-I'o H Aa he sraAarlr xa4a gole tt,HXoBo BpeMe. flaunuy je oreo3aro urro neny r'.rajxy cMarpa:lol'1. OHa ApxH HapoA y He3Ha-Iby H npa3Honepjy H yHHrxraBa xpaM Mygpocrn. TauuHo yrlparrr,H llanareHa yBepaBa 6orose y crojy nocrojaHocr u uo-ryhHocr Aa o,qonH CBHM IrcKyrilelblrMa.

Ilpno ucxyruerseje cycper ca rpH AaMe Kpa;bnqe Hohu, xojenoxyuranajy Aa HaBeAy Tauusa rc y6uje Capacrpa. OHe og-ua-3e, a /loJra3n Capacrpo xoju TaunHy cBe onpaurra. lpyroHcKyuerbe je jou sehe. Tal'rHHo lr f lanareHo He o'. lejy 4a npo-roBope HaKo cy HM noKa3a;ru f lauuHy. OHa cyurra y TauN-Hoey ny6an. Talrpruo n flanareHo r' lopajy aa npoly rpo: jour

ABa HcKyurena. Capacrpo HX pa3,qBaja, jep :ua 4a je flanareuo6p6nus n Aa he MoxAa rrporoBopurn. f lojan.rsyje ce crapr{ua

173

Page 88: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

il-d:

fi

i rI

I' j

i

KoJa ce np€rBapa y Jby[Ky flanareuy. flauuna pa3otlapaHa

TaMHHosfi t'{ noHa[IarbeM noKylrraBa Aa H3BpIrrH cauoy6nctno,aw joj rpu aeqaKa ysnr'.rajy Hox H ysepanajy je aa je Tauuuojoru nonu.

TauuHo n flaunHa cy 3acny)Kunn ga 6yay sajeAuo, aJIH Mo-pajy aa npoby rcpor jour jeaHo Hcl(yuerbe. Taunso ceupa cnojyvapo6Hy Spyny H oHLr sajeAuo flpona3e Kpo3 nnaMeH Barpe H

Kpo3 BoAonaa. Capacrpo Hx BoAI,I y xpaM MyApocrI'I. llanareHoy3alyA rpaxu flanareHy. OHa je Hecrtula. OuajaH, HaMepaBa

Aa ce o6ecu H neBa onporurajuy necMy oBoM cBery- Tpn ge-qaKa ra no.ucehajy Ha vapo6uy Moh:soHquha u cnacasajy ra y

rrocneAlbeM rpeHlrKy. 3oyr :uonunha vyje flanaresa v Aora3ll'Ha crreHy. V Arsuot{ Ayery oun nenajy o cpehu nopoAuqHorxI4BOTa.

Kpawrqa uohu, rbeHe rpll AaMe H 3nlr lrpHau norcyuraeajy

Aa yby y xpaM, arwux rpoMoBH yuuurraaajy.

3lo je caBJIaAaHo. Capacrpo, Tauuna u flanauHo ca cBelrrre-

HHrlHMa crase ao6pory 6orona.

B. A. MOIIAPT

Qutapoea uce?du,g6a,

Oa'ePa Y 44effiuqu 41'u*a'

J[urtpema 3a tn Mu4rll,y oaepy @ur'apoea trcex'ug1axaaucao jc Jlopcu4o ga llou.me ape & Eottaptucoeut lco"Magy.

Illtcnujepa ogpwava y B eW, 1' "uaja 1'/86' xoguHe .flpeouseofiercey Beotpagy 5. Sc1pyapa 1936. rogutw.

JIuu.a:t.poQt ,Lruaou.oa - 6a'pu.'[tax.r.qnQruu,u, Po.3uu.a, - c0tt.pa.rt()y,lct, x rt, Pol t t t t t t u 11 u6a'p u u,a. - ruil. puttQur.u.po, ct.rlt.a. tt 6ttp6eptr.n - 6u.pu,n,ouK eprl 6 u,n.,'rp o Qn r., r r t,r r. t'1. 0, rt{ - (oI t.p o.r tMo,putgt.11'111 , tt it.[)aut.u1.e,1,rt(1. .lu^ulru. tpaQtc '4t,u,o.6u 6e - (0t1?0 tlEasut,ttn, ,t,euLp u3 Ceeu^l,e - 6ac

PaEta ouepe ce ogbuja cpequnon XVIil bexa y saurcv ipoQa Anaabu'be, 6.nusy Cebune.

114

Ooa ofiepa fipufraqa r{aHpy 6yQo oAepe. Cafrupuuau frouilo3opuuHoZ Kowaga y6naxeu je y ofrepcKoj eepsuju. Mysuuxo-gpaJvtcKu friox uuje ilpeKuHym ilogenoM vuHoga Ha Hy^4epe, aotutupoywHe uHfrpu1e u 6oZafrcfreo nuKosa yquHunu cy ga ofiepa6yge jegua Ho6a lpcfra frpegcfrase - rcaxo je rusu*a u cdtt lloufre.

,,@uzapoea uceuug6a" je SnopuutHu Koilog Qpau4ycxoZ frucqaEoaapwea. Cagpxao je catAupuvHe 4pde u 6uo je 6pra fr.ofry-napaH. 36o? cafrupuuHux 4paa,anysuja u uct4eearba anagajyfteKJrace, y MHozurt zpagosuMa Eepoae 6uo je sa6patoeu. Mo4apfr jeusa6pao oeaj frexcfr, c thu'u utfro je gsopcKoM EecHuK! ,Qa IIou-tuey qao qa .My ypagu nu6petAo ua utuaaujaxcrcou jesurcy. Boguttoce paqyHa o ycxoj 7paf1u nu6pefra, caxuwafty pagfte, o cilahelby6poja nuxoea u y6nacrcaoafty outtuputla cafrupe.

I qurr

MnaApr rpo{r Anr'aaauaa je y: nouoh cHaraxJbuBor 6ep6e-pHHa H HaApHnecHHxa @wrapa H3urpao crapor ryropa Mna.qeH npnBnarrHe PosaHe r{ ycleo Aa ce H,oMe oxeHl{. Cnn cy npe-cpehun. (Dxrapojeao6rao nyHy Kecy, a Eapronoje Haruao caojycpehy y 6par<y ca ynpaBHnqou Mapvelul{oM. I-poS A-nrnlanuna,:acrhen PosuHulruhl,qpaxnMa, cMr{Iruba KaKo Aa ocsojN praAy

u neny Cy:aHy, BeperrHlry cBofa co6apa Ourapa. @urapo xou-craryje Aa My je rocnogap AoAenI{o npocropajy 6nnzy r6ero-nnx ogaja rarco 6N 6pro 6nnxe CysanN. @urapo je y uenonu.flo:ajr'anyje HoBarI oa Mapuenvre vI o6ehasa Aa he ce lboMeoxeHHrH. Eaproro u MapueruHa ra noAcehajy Ha o6ane:y.MraAr.r nax Kepy6nu, xojN ce Aeqar{KH BarpeHo yABapa cBHMxerraMa, r'aolu rpooa Aa HcKopr.{cru cnoj nonoxaj raro 6n raoclo6oAurlr nojcre, Aa He 6n npecnncltyo:6or oAJIacKa u3rpo$nvuuor 3aMKa. fpoQ u Eaznnuo, yt{HTeJb neBana H HH-rplrraHT, yna3e y co6y y rcojoj cy Kepy6uu u Cy:aua. H::;.rcua-

lena cy TIHXoBHM AoJIacKoM na ce Kepy6uH xpHje n:a Qotelse,a Cy:ana naAa y llecBest. fpoQ r.r:aaje uapeg6y ga Kepy6uu u.qey croj nyK KaKo 6n ce ocno6oAHo cyraplluKa.

I I quH

CyraHa o6aseurasa rpoSuuy ga rpoS HaMepaBa ga je ocno-ju u xaje npHcrao irh rajHn cacraHaK. Me$yrur'l, AoJIa3H K"py-6uH, rojn He xeJIH na uhe y nojcry. @arapo o6aaeurraua rpoSaJIaxHHI\{ nHcMoM ga je rpo$lrqa npuxBaruna tajuu cacraHaK.I-po$oua ry6ot'lopa pacre. Ou cuarpa ga je mer.ly cBe Ao3Bo-

t75

Page 89: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

JbeHo, anrHe H rpo$HqH. Cy:aHa npeo6raun Kepy6HHa,4oxrpoQ noxyruaBa.qa yle y co6y xaxo 6n 3areKao rpoSnvrHorrajnor yABapaqa. Yrou Kepy6un rlcxaqe Kpo3 npo3op, a rpo(r3arrqe Cy:aHy. Bpr-nap AsroHpro guxe ye6yny, jep je BHAeoAa HeKo ncKaqe Kpo3 npo3op, H ToM nplrn]rKoM o6apa caxcujy.Onrapo Beurro npHXBara pa3roBop rnpAehn ga je nonpegnosrro6 npruruKoM cKoKa.

I I I qus

CsN ce ynopHo rpyAe Aa ocrBape cnoje uauepe: rpo$nqa aanocrnArr rpo$a xaxo 6lr o4o6plro BeHqarbe CytaHe u @urapa,a oH qHHH cBe Aa cnper{H To BeHqarbe. V roue uy nouaxy Eap-roJlo H Mapveluua. fpo$nrla, y nHKy Cy:aHe, janna ce rra-ct',tou rpoQy Aa he ce ca rbHM cacraTr y Bpry. OHa y:Hua xa-rruue ceoje co6apnqe. fpo$ fre 6nrunpnnyben aa npeA cBHMaMoJIH 3a onpoulraj. MapveluHa ryxH @urapa, xoja He MoxeAa BparH ayr. Ha cylemy ce orKpHBa ga cy MapveJruHa u Bap-rolo OurapoBr{ poAHTersr.r. lyr He Mopa Aa ce Bparr.r, a HH oEyAaje HeMa HHurra. Cy:aHa 3arrqe @urapa y :arprajy Map-r{eJIHHe. Cnoje ueHeHalene u ovaj H3paxaBa ca Oarapou y AuB-HoM ayery, xoju je Morlapr uajnuue Bojreo. Cy:aHa AoHocHHoBaIr Aa 6H orKy[Hna cBof BepeHuxa N rpoQ ogo6para reH-qalbe. Ceocxe aenojxe nenajy y qacr MnaAeHaua, Meby xojnlraje n npepyureHu Kepy6nn. Ha cseqaHoj ueper',roHnjn neHvana-rca, Kepy6uH ce yABapa nprnapeooj rhepu Eap6apu. Cysauaaaje rpo$y nucMo. fpoS je y6efeH qa je ua npary ocrBapeH,acnojNx xeJba.

IV qus

V npry 3aMKa Eap6apa rpaxu nrny xojaje clyxnla yMecrofler{ara Ha CysaHuuoM nrrcMy. leoojra npnr{a (Durapy cBe urro3Ha H He cxBara Aa ruMe crBapa :6pry, a @urapo, y6e\eu yCy:aHHuo HeBepcrBo, neaa apr,rjy ,,Myurcap4u, uyjile.uene, uy-eajfue ceoje JrceHe". Ou uolH ceoje rex npoualeue poAuTeft,e 3anouoh raxo 6lr pacKpHHKanH HeBepHrrrry u yxBartr.u je Ha ge-ny. (Durapo npeno:uaje Cy:auy y rpodrnvuHoj xanuuw, atu jojce yABapa Kao Aa 1e ro rpo(ruua. 3a ry ApcKocr to6uja rraMap.Cr'rarpajyhu ga je npenapeH, rpo$ no3uBa rbyre ca 6axl,auararco 6u ce cBe pa:jacHalo. Cnu u3ra3e, a ca tbrlMa u Kepy6nH.fpo$ yanla cnojy :a6lyAy H MonH :a onpourraj. Cnu cy cpeh-un :6or oBaKBor 3aBpruerKa.

176

N. B. EETOBEH

Quqe.t,uo

( Ifi eptt,'u q6o, .tr!.l uL (mqnr, ctt,rt,tto).JIu61x:mo tftr,Ttr!ur1t. Itl)('",v(r, tlpctittc,tt tlt,Jxt,tr.tl,r!tx\t ,,7,tr,tt,],r"tl,,.

I Ilxt utt,jc1trt. oqlnrcoiut. !/ Iiet,ry, 20. tnae^u6p4 I gllS. ;i.ogut1c.

I ITrn trlottfic?6('tt EcoLputJu j !)29. ,toq,uitt.c.

JItt,tr,er,:Iio,trtt.tttt, 3(t.tnc()l,( tt.tt (,.r4I.(t - m ct|()I)I 'ono, tut;(t .r(t iuc() l tu - iu(.il'Irt,1r,tr:,t,ttttr.t, tt el.o6(t, trhu. - r:rtil tttttt.JIunnptt, 4>.tto1trtrilI,r,tt,n,, .rr,',,,, Itl)(:l)ttut(:,(r y 4tugu,u ju - (,on.[)(,1t1rttt. IIutrtJttt, r tIscI)tt,cI) :t(t,mo()l)(| - 6u1nt Itott,4>.,t.olt c t:'in t r.t t., 3 ( t.m4 ( ) I ) ( n I u r - m c I u )1,0 ot r, Q cp t t tt.t t, q o. tr1 )( t" r,co . trt. u t t u r : iti r r 1 t - 6 t r.r.

Paqta ce qbuja y TrLuaHcKorvt satubolry 6nusy Cebune y XVIII bercy.

Oilepa ,,Quqetuo" je KoMuoHoBaHa Ha HeJ\4aqKu upesoq nu6pe_fra tio3HafroZ (tpau4ycKoz qpawaulypZa Eyua (Jleouopa unu6pauua eepuoctu). Jlu6petfro ,,4>ugenuja,, je cauurteu y gyxy ilagnouynapHe oilepa cuaca, y xo.ioj cc us6aetaehe ouexyje KpB oq_BaucHe ilogsuze u xepojcrcy 6op6y upoiEue wupauuua. fio6poma,xpa6poctu u uotutuerce mpujynQyjy. OAepa je frucaua sa Eevrcutueautap, ailpenujepyje gocrcuaena 1805. Zoguue y Bpno uecpeh_Hluvt oKo-nHocruut4a, cee'a uerconuKo Hege/ba tiouiao cy Hauoneo-Ho6e mpyile oKyuupqle Eeu. Taga, ilpeg fiy6nurcon xojy cy caqu_tba6anu, yzna6Ho^4, Qpauqycxu o(tu4upu, ouepa uuje gotrueenaycuex. Ha frpusuarce je EetuoceH ueKoo qumasy ge4enujy. 3ua_uajuo ilpepafieua, ofrepajc ycueuuro ussegeHa y Eeuy, Igl4. zoqu_He, a sau,tu,rt y llpaZy (gupuZoeao je Be6ep) u Eepnuuy.

I quH

V qnopr.rurry 3arBopa 1)axuHo ce yABapa MapvelnHn. Ouncy 6unv BepeHH, anw g,e ry 3anocn[o HoBH ,,MoMaK.. @n4eluo,rojn je :aAo6uo cllr'lnarnje H orra n hepxe. flonaae @u1enuo uPoxo, H riux qerBopo nenajy AHBaH KBaprer, pafen y o6nuxyKaHoHa. Poro xsarH csor noru{ohHHKa, a (DaAelno crpaxyje gara He npeno:Hajy, jep je oH npepy[reHa JleoHopa, xoja cyumaAa 1e y 3arBopl, H,eH N{yx @.rropecraH. IieHy cyMrby nornplyjc

177

Page 90: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Porcosa npnrla Aa y noApyMy rajHo r{aMH Heno3naru po6' flusa-

po Hajaaryje Aota3aK KpaJbeBor MI{HHcrpa. Ou t'lopa na y6uje

Oropecrana, Kora rajHo uyvn rnafy. I{alaxe Poxy na ro yqn-

HH, alrr{ ou ro og6uja. Xohe caMo Aa yuecreyje y npnnpeMn Aa

relo y6HjeHor cKJIoHH. Jleonopa uyje raj pa3roBop (nennra

apuja JleoHope) H HaroBapa Pora Aa nycrH 3arBopeHnKe y

.qBopnlrlre. Meby IbHMa je n <DnopecraH. CasHaB[IH 3a oBo,

flurapo ce Jbyru, a Poro uy o6ehana ga he yx-nouurll 3arBope-

nura. OnAenNo ao6uja Ao3Bony Aa My noMorHe rpn Konalby

rpo6a.

II qlrH

Olopecrau qaMl,t y 3arBopy H3MopeH rnaly. Y reluroj apn-

jH npuxerryje oupr H y NtHcrIHIua noqapaBa cnl{Ky croje JIeo-

Hope. V heluju OnAelno npeno:naje Slopecraua, aru ce He

ogaje, Hero noMaxe Poxy nptl Konarby rpo6a. ,(ona:u fln:apo

ca prcyKaHplM HoxeM, a HcnpeA rsera craje @uAenuo ca peq[-

ua: ,,V6uj najilpe lbezoey crceuyt" flu:apo noHoBo uacphe, aln

Jleouopa yflHpe y H,era [HIrIroJb H 3aycraBJba ra. 3nyr rpy6e

Ao3HBa flwzapa la ao\e sa 6eAev H oH ce [oBJIaqn.

flpor,aeua

Ha 6eaer',ry rnplane KpaJbeB H3acJIaHI'IK flporJrauaBa aMHe-

cruly za 3arBopeHI,IKe. Poxo AoBoAH (Dlopecraua, 6uBruer MIa-

HxcrpoBor rrprJarerba. MuHucrap je BepoBao aa je @nopecraH

MpraB. KaAa ca:Ha:a flu:apora HeAerIa, xancl{ ra, a Olope-

craHa n JleoHopy ny[ITa ua cno6ogy. Cnu cy pacflonoxel{H I'I

cnaoe xpa6py Jleouopy octtu MapvennHe, xoja uopa Aa ce Bpa-

ra baxuHy.

178 t79

bOAKHHO POCI4HI4

Ceeuncttu 6ep6epuu,

Ko"ttlltrw oa.epa y gea !,uwr (wmupu c.tunc).Jlu.6pem,o, ttpeild. Baxapw.ey, N&aucao I),. Cuep1unu.

Ilpen.ujcpa ogp?rcawr y Pun.y, 20. @c6pyapa 1816. rcguru.Ifpeo useofew y Eeupagy 1921. coguru.

JIuqa:rDrrr.a.po, 6ep6e'ptr.rr. y Ceou.t,u - 1uytuttrotttpo(t :l,t.v,u.6rtBu - t.tletLo[)P0.sttrt.e. - u)u:l)u Hqo^'wop Ea|puto,,r.o, H,(.il. ut,.1ltit,7'p - 6a.(r1ou, Basu.tlto, ll\ltut&,b.wysu,re - 6acM o.p'u.e t, r r. t t,u., g o.+nlu r,r t u g or t, I) a,1tut,o-r a - u |tip o t tD e pilo, Itosu tt.tt tt.u iy7p,p+utt.ui7 - (0up0 tl4>tutTte-,ro, ctrylo. Ipod)a A,t.u,oauee - iltetwl)

Paqrca ce ogbuja y Ceburbu cpegrunorn XVIII berca.

I .{}.ru

fIoA 6anroHoM y Cevumu, y paHo jyrpo, cnyra @uopenooKynJba cBupar{e. fberos focnoAap, rpoQ Anr'laBr{Ba, rreBacepeHaAy ueno:uaroj Jrenornuu. Beceln 6ep6epnH OlrrapooAIa3H Ha IIOCaO H neBa O TOMe KaKO OH CBe MO)Ke H CBe 3Ha.

fpoQ ra npenosuaje u go6uja oA rr,era uH$opr'aauujy Aa rycraHyje AoKTop Eaprolo ca cnojou urrnheHurlol'l PosHHot',{.Crapu Ir npe[peAeHr.{ AoKTop Baprolo HerrpecraHo qyrba KaKo6u ognparuo Po:uuune yABapaqe. CsHN{aje o6jaeHo gaje ouarbefoBa cynpyra, uaxo je oH caMo lbeH Tyrop. Xelu .qa ceoxeHlr rboMe rcarco 6u ce AoMorao rbeHor Mr.rpa3a. V roue uytroMaxe AoH EasHrrLro, Po:nunH yr{r.rreJb My3r{Ke.

lox rpo$ rreBa cepeHaAy, Po:uua ce nojauryje Ha npo3opyH Hcnyura nncr xapruje Aa Heno3Harl t Hannr.ue cuoje uue.ArMasHsa ce npeAcraBJba Kao cnpoMattrHn cryAer{r llunaop.Tyrop cflpeqaBa cBaKH KoHraKT.

V: ao6py HarpaAy @urapo cBe peruaBa. Alvanuoy cane-ryje ga ce npecByqe y oSnqupa A Aa ca HaJroroM 3a yce;berbeyle y Eaprorony xyhy. Karo 6u orKrroHuo cBe cyMrbe, oH rny-un nnjaHqa. Po:usa rtttrre rrncMo Jluu4opy n npu6erana ly-KaBcrBHMa. (flenavra AeolrHua je nucaHa 3a KonoparypaH Me-

Page 91: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

iloconpau. fianac nx je cue Mabe, na AeoHHIry Posnse rleBa Ko-

JroparypaH conpaH.) Ibeso Jlero pacnolloxerbe npexuAa @u-

rapo, xojn Aona3n Kao npaBn nponoaaunja. CsoN'r AouahuHynpeAnaxe ruIaH KaKo Aa ce ocno6oAn HacprJbHnor rpoQa. Cly-

xH ce KJreBeroM, xao cHfypHHM cpeAcrBoM. Eaprono je yxna-

ruo Po:uHy y naxu. ILeu ltrosop je y:a-ry !.aH v Faprolo y

rpouoruroj apnjn nperu xaro hejoj noxa:arn lrlra sHa. floja-

rnyje ce nnjaHn o$Nuup u noxa:yje H:ulor 3a yceJbell'e. Buxy rt

6yry je qyo qeo rpag. @urapo rloKytuaBa cBe Aa cMHpH. Aorasttnarpona H cBH yrnac o6jauin'auajy ura ce aecHflo. O@lrurlp no-

r(yrxaBa Aa oAIreAe nnjaHua y 3arBop, rpo{l ce orKpHBa v cBV ca-

ryrupajy. 36pxa je onurra, a ro PocuHnjy aaje tt:naHpeaHy npn-

\wKy 3a crBapaFbe $rrHara, KaKBor HeMa y onepcxoj nrtreparyptt.

II .{lrH

Eaprony AoJra3H HoBu rocr. To je AnvaBHBa, oBor nyra KaoHoBd yqnTerb neBarba Aotr A-noH:o, Ea:unjen yqeHHK. Cyutsu-vanH EaproJro ra 3aure Aa, amr ra He rlpeno:uaje. Ca:Haje aa je

Bazunuo 6olecraH H Aa ra :taruleruyje A,rou:o. OH je 6lro cacBHIuy6e4rnn u:socehlt nJraH o KileBeru rpo$a. Polusa npeno:HajeHoBof yt{H'r'e;ba H y'ur ca v,wv apwjy. 3a ro apelte ycnenajy lace AofoBope. H:ueuaAa crHxe Ea:urlro. 3a xecy,qyKara rnyMn6olecHura r{ Kaxe Aa BepoDarHo I{Ma Inapnax.

lox ce Eaprolo 6pnje, Mna,qn IIpaBe nnaH. Ta.{Ho y noHohJIrH4opo he oAsecrH Po:raHy. Eaprolo ro vyje u cBe Hx aajypttH: xyhe. (Oaaj xruxrer je cnrypuo Hajrenure Mecro y oneplr.)

Eaprono caon[rraBa Po:usl.r Aa Jlunlopo uavepana aa je

npeAa Heno3HaroM nrerrnhy - rpo$y AnN.rasllslr. f lenojxa je

ovajua u npuctaje Aa ce y!.a 3a cBor ryropa. Eaprono oaila3vrro MaTHrrapa.

Po:llna sonu IIHHAopa r.{ HuKa.[a He 6n nou;Ia 3a pacKana-il iHor nneMnha. Kaaa je ca:Halir na cy, y crBaptl, je4Ha ncra oco-6a Jlnuaop, nnjaHn o(rHqr.{p, Aott AnoHso n rpod Arvaensa,ona je cpehua.

OHH xype ca BeHqalier'r, jep EaproJlo Mo)Ke cBaKor rpeHyr-xa Aa sarrbe (:uavajan reprrer Tuxo, uttmte, raKwe carla). [,ottEarlr-nHo nora3vr ca Maruqapeu xojll rpe6a Aa o6asu BeHqalbe.flpucurarajy Bazunuja.[a HM 6yAe cnenox Ha BeHtla]by. 6ap-Tono AoJra3H npexacHo, Kaaa je 6pavHu yroBop eeh notnHcaH.flo o6r.ruajy, lra xpajy onepe y Kynnery cBH cJIaBe r{Jlaaocr,cpehy H rsy6an.

180

BI4HhEHUO EEJII,IHH

H op.u,u

PrtM.rnnu,ttltt|tt. ()IIepT y (JGo. \,Mm (nte.iqU[nt. ctt.tttat).Jlufipcmt tute.?!{t(w PuM an tu.

I ITtc.trut je1xt, oqpuunLtr, y llltr,,r.tt.rt:t1, 26. 11e4au,6pu, j <\J I . Ioqwkt.I I7rut tr.rrxtlcru: r.1 Rutl1xtrty 1966. Lo(t?!ittc.

JItw,a:Ccar:[ttlt:, I)u.tu,(tfiL nI)oliatt,:]rl.;t. 4 I,rr.ttt ju - n(rtol)0 1 t o att.r';n., $ (:, it.l.t ti.t r. t:o a t u:m u t lt ti. - 6 r t r :Hol t . t t t t , t6uoou. r l t r l t - (x) l l l ) ( r t tAqttt lu.trt., ( 'G('ulrucuu t((r - (t..t I lIi.t on.u.t,r1rt, H o1t,tu,utr,rt. q[)UI(t.l)u tl(t - (Ln n4;.t..urru jt: - m(\u)l)

Paqa ce ogbuja y puL,rcrcoj uorcpajunu fanuju, y ctuotuoj logunu nauLe epe.

V ouepu ,,Hop.t+to", xoja je t1ucaua y uspa:uutotu 6e.nxauuty,a.tenogujct je go^4uHaHilHa uacl noZurcou frexcwo Hajiloilynapuu-ju geo oee oilepe je apuja ,,Kucla(tgusa", sauatil gyeul Hopne uAganfiuse w gpy\oA vuHa, Kao u 3aspwHa c,euKa, ca u3pa3uluotlileaauKort geoHul{o^4 ZnasHe yno1e. Quuane o6e oilepe y1paja ce yuajneiluta Quuata p oMaH[Au,ur e ouepe.

I qns

V C.Berov Bpry cBerxreHr{rru wtrajy npopoqaHcrBo cBeutre-nuqe Hopvre. OA Tora 3aBncv Aa ilv, he ce no4uhn ycraHaK.KaAa csertrreHuqu Ha[ycr€ Bpr, Aora:e npoKoH3yn Cenepyc r.rOranrlje. Cenepyc orKpHBa <Dnanujy cnojy rajny. Beh ayxeBpeMe je y ny6asH ca HopuoM, afiLr ce y ruelyopeMeHy 3arby-6no y meHy npujarerbnrly Agarbu:y. <Dnanuje ra oroMr.{r6e Aace qyBa HopuuHe ocBere.

lbuva ce npuApyxyje Hoprrla, xoja npopuve Aa he pnv s6orcnojux cla6ocru [pofiacru. Aln He rpe6a Avr3arlr- HaMepaBaHHycraHaK. Tou u:jarou flopva xohe na 3aurrr.rrH Cenepyca. OHlroAna3e, a Agall; lr:a uolu 6oran,y aa 1e tausruru og ny6aaurlpeMa Pll l,rraaHlrsy. Cerepyc rr3roBapa crarxe pevrr xaxo 6Hycneo Aa Je y3Me y :arpraj.

1 8 1

Page 92: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

I

!

. 'iil.frl i

4t

flporvreHa

Tajna us6a je y upKBH rge Hopua ApxH cBoje ABoje Aeqe,roja cy poleHe us rsy6anu ca CeBepycot't. flolaan Aaa-rrfusa u

npr.r:uaje Hopt'ru cnojy ruy6aB rpeMa Cenepycy. Hoprua joj

onparllTa, anu KaAa ce nojanu Pnunauuu u npu3Ha Aa BoJII'l

Aaanbx:y, Hopr'aa ce cfipeMa Ha ocBery. Vnrauteua, Aaanfu:a

ce KJIoHH Cerepyca.

II .{Hlt

Hopua je oglyuuna aa y6uje AeI-(y, aJIH He Moxe caMa Aa

lr3Bpuru raj uutr. 3one A,qarln3y H caorrlllrana joj Aa IIe BoJIH

Cenepyca. Alafilwza rpaxu oA H,era Aa ce BparI'I Hopr.ln.

Ilpoltena

Oponucr u falll vercajy 4a Hopua nA :uar 3a Haflan\ na Pll-

r{JbaHe. Ca:Hasmn ga Hopva rIoAHxe ycr-,qaK' Cenepyc HaMe-

pa}a AaoTI,ae AAa-n!H3y u3IIpKBe. flpoa xpraa je Ceaepyc, xora

cy falu yxBarI{JII{ y IrpKBH. Hopua oaaje cgojy rajHy ry6aa u

MoJrH cBeIIrreHI{Ke 3a onpourraj. O,qryqyje ga cluphy I{cKynH

rpex..{upuyr rreHoM xprBoM, Ceaepyc He pa3MutrlJba o Aaal-

tluzw u:aje4Ho ca Hopt*lotr.t oArIa3H Ha noMar{y.

182 l 1 Eonrr <por rcoprjr uvuxe 183

TAETAHO AOHHTIETT4

JIyuuj u, o g JI art4e,pn:ypu

Ont1xt U MUt, o+una (cegu^u, t:^nnn,).JIu6Tte wo, t!() 'lxLM.u.lt.t/ B. ( ]ntmu., ?ur.flt!uto (ht"nattur4tc Iitr"tn,tt\xr.rut.

) I1r:ult,jeyt oqltrrftutil. tl t1o:t(rynnu..mt1 ()utt, Iirqmo u Ha,n,,yxr1,26. un,m*ufryta, 1ti3it. Ioguxrc.

I ITno u,+rutly;rt t: t1 Eeo,qrtg.y 29. .iyrut 1940. {,oqu,tra).

JIu.u,a,:,ttttpu Ett,luno Artuttrnt - fut,1tttiilrntJIu\tLitt,, u,(:io$u, Hr.ml)u - u)itl)uttctlt Et1i.tt1tt1u oq I)ttttt;ttt'ttt1t1(t. - utt ttt)!)Puj.n,rnr,qo, JI 11,rujutt ctrt ' { iutRtr,t - (xtr

A.tt.tr tt t", J ['y, 1y iu',,,., iI I ) il, m u. L( t - . | | c tl( ) ( t ) It ] ) ( r I t.. to1 tq A1tm41t E t r t , . to4 - u i ( : t t ( t l )II o7t.u,rt tt, - lTi u nl,

Paqra ce ogbuja y lllrcourcrcoj, y XVI bercy.

I qrau

.{nopuev PaneHcuyA B;rana nopA AurroH. flpn noBparKy H3rosa Artrrou je ca:Hao Aa ce rberoBa cecrpa Jlyuuja tany6unay H,eroBof uenpnjarena Egrapaa PareHcnyAa, nperxo,qHorBJracHHKa ABOpr{a.

flpeaseqepje,a Ilyuwja rpe6a Aa ce cacraHe ca Egrapou no-pe4 je:epa. Cnojoj Apyraplruu Anucu npnqa o cnojnv cHoBHruau ny6aau npeMa lr,eMy. flpe o,uacxa Ha nyr orr ce onparrrrao.{ }be. Y Ansuo}r ayery oHH ce 3aKnurby Ha BerrHy ny6an.

II quH

AuroH je :apo6neH. Moxe ce cnacurn caMo aKo cecrpyyila 3a rpo$a Eaxnoya. Jlyvuja ue npucraje. Aurrou joj noxasyje naxuo trtrcMo H3 Kora Bunt4 aajoj Enraplo Huje oepaH. Toje norone6ano aenojxy rr or{a reluxa cpua npncraje Ha yaajy aa6u ygononHna 6pary.

V caevanoj aBopaHH rocrn ouexyjy noqeraK cnaa6e. Cxp-xana, Jlyvuja Eora3r H craBrba rrorrruc Ha BeHqaHHrIy. TorrlnpHnHKoM oHa npBH nyr BIrAH 6yaylrer cynpyfa. Y gnopauy

Page 93: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

y\a3n Earapgo H npoxrun e Jlyuujy. (Onae HMaMo,qHBaH ceK-crer rojn noqnrbe AyeroM Egrapaa u AruroHa, a npnApyxyjyuu ce Jlyuuja, PajuoHgo, Alnca n 6axloy.)

Ha crcpovHoru fiMalby, H3 crape ryle E4rapAo rneAa Kpo3npo3op. Hanory je onyja. flo rov HeBpeMeHy Aoila3v AruronH rro3uBa ra Ha ano6oj. Craronn ce joru yBeK Becene, a Paj-MoHAo janna ryxHy necr: Ilyunja je nony4ena u y6wna Myxa.Oua Aora:pr ca KpBaBuM HoxeM y pyrln. (Ooae neBa BenHKyKonoparypHy apHjy y xojoj ce ceha EArap.qa H rbHXoBe rsy6a-ou.) Ha xpajy ry6u cBccr Ha n':ueHafene npucyrr{Hx.

EarapAo AoJIa3rl Hu Nrecro rae je raxa:aH gno6oj. I,I: aeop-ua cnna3n fpyna rocrnjy og xojrx ca:Haje za llywtjwno nyArl-no. OH xenr{ aa je nuarr joru jeluorr , anv ra nperr,rqe 3ByK no-cMprHof 3BoHa. Crapr.r Pajuongo janna rc je Ilyuwja yMpna.Ouajau, E4rapao ce 6aua Ha ruaq H yMupe ao:nnaj ' ,hn cnojyny6an.

by3EfIE BEPAI,I

Puoonemo

( )'tiel)(t !/ mUt. ,ttttur. (^tcmrrltrr t'.lt,ttrt<t).JIu(tpcmo rutntluro <D. I Iu/tu,, ii(, I)ui.uut;tl B. Hilxt ,,liqxt..t trt.:*rOrtailt".

IIpc.utr.jelxr. oqlntuutl q ISatunqr. jrr, 11. .urtTnIIrt. 1,\:i l. ktrnnu:.II1rut tt.tuilctt,r: 11 EutlJxttltl 1921 . IoqIt.lt.c.

JIuu,u.:soj6oqu o11 Mtut,ftutttc - n(1t()l)Ptt t,o,t c&,o, q aop clt o "t:y lJ t t - 6 tt1 ut r'ti u rliu^t 11rr,, Ituio,n.emo7u rh.qrrrt - u)n?u,tt( . iurt.parful luu.tt .c, t t . t(r .hut.t t 116u t1tr - 6trt :llI r t ry un,ct t,r t,, u,cio B u ( c( m.I ) ( t. - u..t tilrynQt lllottnt:1xntt: - 6ut''\nQt Vcttltrt.rrt - 6u.1tu norrIIIo,1tt1.t o - 6ttltu m utE o 1 , t t t , . i t .u I t l t ( u t t t I r ( l l , ( t I ) ( | - t i i ( ' t | ( t I l' l i

t tct t . t t t t , ' l ; l t . t q u u u (. t t l t u t ; u t t , t t - ( o n l ) t t t lnuJrc - (lil.|)(t.u

Paqoa ce ogbuja y u{ranujaucxo.td apary h,lantuobu, y XVI bexy.

184

I .IHH

Kparra npeAnfpa AoqapaBa arvoceepy MoHrepoHeoBe Krre_TBe, a 3arHM cnequ xuBor ua nojnoAnHoM ABopy. Bojsoaa np1_ua Eopcll Aa seh Ayxe BpeMe nparH jeaHy aenojKy, anu joj ue3Ha HMe. He :sa KaKo Aa joj ce npH6nuxu. ParroBop npeKHAaMapylo H caonrrrraBa ga PHrolero HMa Jby6aBHHrIy. V urpnsojsota npnna3H renoj xenn rpo6a genpaHa. HenpaHo uynacoojy xeHy u nparu je y crony. Purolero ce ca rbHM rpy6o u_ra-lrr. Cno-n a ce vyje Drac crapor rpoSa MoHrepoHea, xojlr nperujep r,ay je nojnoga ocpaMorno xhe pxy. Toue ce cyrporcraBao H3a ro My cyae. Bojnona olluja Aa pa3foBapacaH,r4M, a Puro-ne-ro My ce pyra. Crapaq 6aqa xrersy Ha cBe nprrcyrHe. Knersanoce6no nJralrrn Purolera.

Pnrolero vyna cnojy xhep y xyhuuu Ha 6eAeuy. OH ce ua-uru, jep axo 6n 3a rby ca3r{aJrr{, Mourn 6u aajoj HaHecy Hexo:no. fIoA cHaxHHM yrHcKoM KJrerBe Parolero ol.na3rxyhw.I4zMpaKa My npHna3H HenphJaraH crpaHau nHyALt My ycnyry 3anraheHo y6ucrao. Kaxe Puronery ra ce n eronoj Aparoj (MH-crrrr Ha bnnay) yanapajy u lpyrH MyrxKaprln. PHrolero ol6ujarIoHyAy H pa3MHtrrJba KaKo aa r{apyqn y6Ncrno. HenosHarH .{o-BeK My Ka)Ke Aa he vy Cnapa$yvule H IseroBa cecrpa 6nru uaycny3r{.

Kaaa je ocrao civ, non yrHcKoM MpaqHHx MHcrrH or{ xypu yBpr Aa 3afpnn xhep. 1)nl4a ra nnra :a caojy vajxy, xojy HuxaaaHuje aunena. Ou rpnje *beHo HMe. Kaxe Aa joj je r,.rajxa yNrpna,anH Aa je 6una BeoMa Ae6pa. Ca ynnqe ce uyjy xopaqn N pn-roJrero u3r'a3u Aa BlaAH xoje. V xyfiy ce yBnaqH nojnoaa xojujefiornrarno cnyxaBKy, a bll laa ra Huje npHMerHJra. puroneroyno3opaBa cnyxaBKy bonaHy aa qyBa T)ulgy r,r Aa HHKora Henyrura yHyrpa. Kaaa je Puronero ornurao, nojroga npHna3n?nn4u H KyHe ce Ha BeqHy ny6an. flpe4cranna ce Kao cupoMa-tuHH cryAeHr. OHa ra je npnuerHna y upr(Br.r u sanylnta ce.Cnorsa ce vyjy xopar-(H n aojaoga oArra3n rpexo 6eAeua. T)luaaocraje caMa r.{ neBa qyBeHy apujy Cnafuxo uile. V upavHoj ynuuncaKynr.rnH cy ce nnaheHr{rlrr [petrBo$errrr Mapynov x l{unpallor,l.OHH cy.uorrrJrr{ ga orMy Pnro,reroay ,,ny6aaHuqy". puroreronyra Kpo3 MpaK H Hanfla3v Ha br.rx. Mapyno ycrreBa Aa fa npe-napn. Be:yje My MacKy Ha orrn r.r y3 F,efoBy uorr.roh o.qsoAe Trar-Ay. Pnrorero cnyrn Hecpehy. Xypn xyhu, aln burtae seva.OvajaH, Pnrolero :axnyvy. je arr je ro Ka3Ha 3a yBpeay xojy jeHaHeo MonrepoHey.

185

Page 94: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

l l qnrr

Bojeoaa ryryje sa Rl{raor'{. lberonn no,[aHHIlt'I rr.ry npnvajyKaKo cy Pnrorerooy ,,ry6anHnuy" oretlu H AoBeJIH je y merongnop. Pnrorero ryxHo neBylull.{oK ra ABopcKe clyre narajy raHoBosrH. flax nojnorKnrbe nHTa:a aojroAy, aJrHra oaMax Bpa-hajy. Pnrolero cxBara aajeFntna Ha ABopy. Cnyre My ce py-rajy aox oH o6jaumaBa.u,a rpaxn xhep. Cnn cy:61r+,eHN, aJIH Myne aonyrurajy xa y\e. Purorero ux onryxyje PI roBopu I{M o ILH-xonoj HeqoBeqHocra. flocrHl1eHa, bulAa nnavyhn H3ra3H vI3oojnoguul.rx oaaja. Csn oArase, a bn.nAa npur{a oqy o roMe KaKoje nojooqa npeBapHo. flopea.rlBopa npona3e crpaxapfi H DoAeMourepoHea y 3arBop. Puronero ce 3aKJIHtle Aa he ocserHrl.{ Hce6e u uecpehHor craplra.

Ill .{}rH

Cnapa@yvHile ceAH y caojoj xadraun n ouexyje rocre. Pnro-lero no Mpar(y AoBoaH Trrlrt4y, roja je MacKHpaHa y unaquha.Xohe aa je ynepu y nojro4r.ruy noKBapeHocr. Kpo: orpagy 3nl-Aa DIeAa KaKo ce sojsoga yABapa Maaalesu. (Oaae Aona3l{ AoAHBHoT KBaprera y onepn.) Pnroneroje ruarse y Bepouy, a oHhe aohH 3a rLoM. Y saAn ga je oHa neh o4jaxala, Pltroreto caCnapaQy.rranoM yroBapa y6ncrno Heno3Haror MJIa,uuha, Kora6n earHM craBHJrH y npehy. OH o.ualu, a CnapaQyvHJIe ce npu-[peMa. Magaleua, :ary6neHa y Heno3Haror uraAuha, MoJrH6para Aa ro He unHn. Onaj pa3roBop npucnyruryje bunaa. OHajour ynex nonu nojnoay naKo ce yBepnna y rberoBe JIaxH. Cnpertr-Ha je ,ua nole y cupr. KaAa je vyna pa3roBop Ma.{aneue n rce-nor 6para, oHa je perilHna ga ce xproyje. Kyua Ha Bpara H Hatt-Jra3rr Ha yAap Hoxa. Bper,ae 3a ficflopyKy HoBIra ce npa6nnxaua.Pnroaero je cpefiaH, jep uucnu Aa ce ocBerno nojuogl.l. V nouohCnapa$yur.rne npegaje npehy ca y1ujenuw H y3uMa Hosau. Pu-roJrero ocraje cdu n nr.rryje :6or ocaere. Ca uocra uyje rojno-rHHy [oApyffbnBy necMy. Oraapa opehy unpr cBer;Iocru Mybesuilu }un''y roja je ua cauprn. flocreAmHM cHaralua oHa raMonH 3a onpourraj v ywrpe Ha I[,eroBHM pyKaMa. Purolero jeovajaH lr :arryvyje ga je ro KrerBa MoHrepouea.

186 187

bY3ENE BEPAH

Tpueuja,mu,

( ) n c1 x t U iAfi r. nnn ut (t.ci0,u1ttt. t'"tt,rtltc).JlU(4tci&tt tutttu(xto 4>. tr[. I lujacc, tpcruL pai'unnJ

A. u :t a t n t, t t 7 x t. /tu.lt c . t t. u t,l 1 c'I,, /la^ Mu t: r a. u c tt,u j us r.r r. " .I Iyx'.uu jclxt ollptcu ttt t1 Buunpt.jtt., 6. ,wtltilirt l tt:1;i. 'iotltrt.r:.

I [1tao u:tariy:tt,t: t1 Euil1tu.gy 192 I . 'Ioqutu..

JIuttrr,:I)tto.n.cr|.u Bu.ttt:l,tu, 'l'puau jtr ina, - fl)Iilt(ultl.n.(t1tc1t )l( t:1t.tr.r.ort - $Iut.()l))l{opuc }l(t1t,turttt, A.trltlx:t1rur on(t t( - 6t1nrnrntQltrt1trt,, Bu.o./tct7lu.tt.(t, Il.1ttt.jtrnr,t,tttl(| -.tt.t(|((t(o{l|)et|At t,u t tt t", B il o.tt,c Ei t t t t.t t, c, t..t I Jt( ( t,s h ( t. - ( : ( ) il I ) ( t I t

Po"nan ,,,D,ana c rcaLnenuja"ua" p,uLae nnafiei ouucyje uctturtuiilybesy uucua ca Eosnafr.otu uapucrcon xore{ioLu Mapujo.n,A,uuaecu. IIo-cte l*,erLe cuputu (xubeLra je og 1824. go 1847. togune) JJ,uma o6jabnyjeuctuoptjy tt'uxobe ny6abu. Kacnuje je obaj po"van upepaguo y uosopu-utHu Konaq. Haiucao ta je u Hegerby gaxa u Apuxasan je y ilosopuruu-iyBogbum, 2. Qelpyapa 1852. iogune. Yciet je 6uo nesaLa*then.

flpbo usbofiette obe oiepe 6uno je neycileutno. O utone Bepgu rcax.ecnegehe:'Tpabujatua' je cunoh upouaLra. ,A,a au je rcpubuua qo nene unugo uebaua'? ... Bpene he ognyuurTru " Ilpujarue*y Purcapgjy jabna: ,,Mo-patx Ba*r, naxaaocifL, caouumutLu jeqny utyxrty beciil, jep xe .noLycarcputtu ucftuny.'Tpabujauta' je ipoua.na. He ucutpaxyjno WpoKe."B epgu je 6uo cuiypan y bpeqtocru cboje o\epe u fronobo je usbegna y bene-uujancrco.n uosopuuttuy Can Eeneq[io, 6. xaja /,854. iogtne. Ycuex je 6uoutpujyntBaaan, a ,,Tpabujatia" u qanac cuaga y najiouyaapnuje oiepe.

I q u H

V pacxoruHoM craHy y [apu'.ly Bno.nera Aoqexyje rocre. Me-!y mlrr'aa je H Artfipeg Xepvorr, xojn je npeAcraB;beu xao Buo-JrerrlH o6oxasarau. AnOpeg rreBa BuHcKy flecMy, xojy npaxna-rajy Bllolera H ueno Apyr[rBo. V cyce4Hoj npocropnju cepBr.rpace jelo H cBH npera3e raN{o. Ocraje cauo Buo-nera, xojoj je no:lll-no y roM 'r-peHyrxy. flope4 n e je An$pe4 H uo-rrn je ra qyBa 3Apa-s.rse. 36or H,efoBe 6pure Buolera :ar<nyvyje aa joj je oH 3aucraHaKJIoIT€H H no3nBa ra Aa ofler gofe. Ha nr.{Tarbe r(aAa, peKna rt{yje aa aofe Ka,(a yBeHe uner xiruerHje roju vy je 4iua, a ro 3HaqncyrpaAaH. focru orra.3e, a ca lbnMa rz AnQpeg. Oaa ocraje carraH pa3Mr{u-rba o Ar$pegy u cBoN.r xrrBory. Becenou necuov Buo-Jlera cJraBlr Kparxorpa1He paAocrn xr.rBora, rojnua ce rpe6anpeAaru gox rpajy.

Page 95: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

II qr.rH

Cjegnweuu y cpehnoj my6anu, Bxonera n AnQpea xHBe y

ManoM terrbuKoBqy y npeArpaly flapHea. OA AHUHe A-tQpeacaaHaje Aa Bronera npogaje crBapn xaro 6n noAMHpHnH rpo-urKoBe. To noruyhyje An0perosy cpehy fi oH oAna3n y flapu: ga

To crpetrn. Bnolera ao6uja no3rrBHnuy o4 cuoje npujarennqe

4a gole Ha cBeqaHH 6a-n. Hajan-rryjy joj nocery: craprla Aocro-jaHctaeuor H3rJrena H xJraAHor u3pa3a - AnSpeaoaor oua - xojuje aourao ga ,,cnace" cllua. XepuoH je anpHyr IbeHrlM noHa-rualbeM. YnHla ga je oHa [orr]reHa u go6pa H Aa Bonv r;eroBorcnr,a, atrvt unax joj ce o6palta ca uo.n6ou Aa Hanycru An$pe-Aa, KaKo rbHXoBa Be3a He 6u6nna fipenpexa ]aajn AlQpeAoBececrpe. Clou-n,euor cpua, Bnonera My o6ehaea Aa he 6nrn nomeronoj xeJbl r . Kaga je ocraJra caMa, nHuIe AnSpeay onpo-urrajuo nacMo. Xepuorr oarra3n n Bnonera vy npeaaje nncMoca cy3aMa y oqHMa. Al { rpea y3HeMHpeH ovexyje.qona3aK oua.9xra Bno-nerHHo rrucMo y KoMe ra o6ase[raBa Aa ra Hanyrxrau Aa ce npaha nperxonHoM xHBory. AnSpeaon orarl AoJra3H HMoJrH ra Aa ce Bparrl y flponaHcy AnSpea ol6nja n o!.ila3r AaTpaxu Bnonery.

Y ca-rroHy Bnoleruue nplljareruqe @lope Ha oxyny je rreuocrapo napucKo rpyurBo. flac ce neh npoHeo 4a je BnoleraHanycrnna An$peaa. Osa Aola:u y nparlbu 6apoHa.{y$ona, acruxe u A-nQpea. Eapon n An$pea cy 3a KorIKapcKHM croJroM,rAe ArQpea ro6uja Benur(y cyMy HoBrra. OH npela 6apoua,aru *rx @ropa pacraBJba H BoAu ApyrrrrBo Ha Beqepy. Buo-nerarajHo norNna An(rpela Ha pa3roBop H Kaxe My Ea ce noByqe,jep ce 6oju la he ra 6apoH v3a3Barv Ha gno6oj. 3aclenreu-rsy6ouopona, An@pe4 fJracHo rro3nBa ApyturBo. flpeA cnul,lanpela Buo.nery u 6ar\ajoj npea Hore :apaleHr{ HoBarI. lonazucrapu Xepuou, xoju ra oABoAH H3 ApytxrBa.

I I l . {LrH

V crpouuo uarrleurreHoj co6r,r Buo.nera 6ygua Aouexyje jy-Tpo, a nope4 rbe cnaBa co6apuqa AsHHa. Bnonera 6onyje ogry6epxyno:e H Te[rKo ycraje H3 nocreJbe. V nocery.u,oJra3u caMoAol<rop fpeurun. OH je pexao Ar,unu aa je Buoleru xpaj ca-cnuu 6an:y. Buolrera r{Hra nHcMo xoje je no6nta oa An$peao-Bor ol{a, y xorr.re je o6aseurana aa je Al$pe,{ y HHocrpar{crBy tr

t 88

aa he je o6ojllua nocerHrr.t KaA ce A-rl$pea Bparr,r. Vsulra oue-Aarlo, rneAa cnoje nnue r.r crpaxyje Aa he cse 6nru nperacuo.Kpos ornopeH npo3op AonHpy rflacoBr.r. pa3AparaHe napncKeMnaAexH roja clanu floxlaAe. V:6y$eHa, AHnsa rrpH npeMaBuonern u:Heuaferre: Aorrrao je AnSpea. OH yra:u, crpacHorpan Buolery, o6ehana ga heje oABecrH Ha onopaBax n.ua he3anoqeru HoBr{ xuBor. Buolera noKylrraBa ga ce o6yve u v3a-

\e, atu je Ha H3MaKy cHare. OvajHa je H nHTa ce Aa IrH he je ur.r-r'.ronhu cpeha roja joj ce Hajran ocMexHyna. Ca ruu ruHcJrHMaoHa naAa y arounjy. V rou cral6y je raruuy crapll XepuoH llneKap fpeHnun. Bnolera yMr,rpe ca cMeurxoM Ha nllqy.

bY3EfIE BEPNI,I

Tpy6a,gyTt

( ) l i t l t tr"t / ' tcm tt Int ntt t l t t t (ouLtt c")t t t t io).JI rt61ttlmrt JI.(L'fi1!(oo (). ( )tt.tt.u1tttttrt.

lllx'"trttr.jr.:Jtrr, o(ll))t(t.n(t t1 I\t.u,r1, l9. .jtttyapu 1{}:-;;}. Ior1ulr<t.I Iywt rt.rutllutt: y Ecoiltu,qU 19 | i. ro(ltt.tt(.

JIuu.a:t1ntfu JIyrr.tt, - 6rt.1tumorr,JIernroltrt., (laop(k.fi (lu"M(t. - (o{t},(nl

Htrcc, tt,c?lu llpyIu,pu.u,(t. - u)n!)(t.ttM u,t t,7ttr.rrl, m yq 60,t1 r1 1 t - n u t o I )A4yucttt t , I- [uirt tr t , tr . - t t . .r nQ c1n t r n t,r1 r t, li ltt:! I ao q t t u t; J I t p t t t t t u t tx t.j t tn nn

Paqt:a ce ogbuja y lllnanuju, yXV bercy.

I qns

Ha Hohuoj crpaxlr y ABopuy rpoQa llywe y AparoHuju, cra-pn oQuqup {DepHaugo o6unazu nojHnxe }r yno3opaBa nx4a rpo$qecro nyra HohyrnplauoM KaAa ce apaha H3 tuerrr,e. !a 6u cxpa-TItnI{ Aocaly, rojunqn lroae drepHaHAa na uM Hcnpuqa xaxo je

Hecrao rpo$oe lrnafn 6.par. <DepHaHAo Kaxe ga je ro 6uno

AaBHo, KaAa je xpaj xonenrce rpoSonor r,,rnafer 6para yxnaheHacrapa I{uraHKa KaKo rnera Aere. OA rora AaHa 3ApaBJL,e aereraje 6uno cee louruje, ra cy 3aKJbyqvnLl Aa ra je ypexna. 36or roraje cranreHa Ha JroMarry. f fa 6n ce ocBerH;ra, E,eHa xhepxa je

1 8 9

Page 96: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

yKpana rpoQoBo Aere H cnaJIHJIa ra Ha Hcroj JIoMaqH. fpoQJIyHa je BepoBao Aa je .qere xr{Bo. Cnn - caAarrrrba rocroAap -

o6ehao je oqy ga he rpaxnrn 6para. Ha xpajy npilqe <DepHaH-

Ao noMurbe BepoBalbe Aa Ayx crzubeHe LlNrauxe jour yBer( JryraoKoJro y noHohHe care.

flor Hohy urera ca cnojor,a Apyrap]ruoM HHec, JleoHopa joj no-BepaBa rajny caoje ny6anu.3any6uta ce y Heno3Haror rpy6a-Aypa xor',re je npe.qaBana Harpa,[y. OH,qoragH no.[ IbeHe flpo3open janna joj ce necMoM. I,IHec je yno3opaBa aa je ro onacHo. fIoAJleonopnu rpo3op AoJra3r.r u rpo(r JlyHa. Tor rpeHyrxa vyjy ce3ByuH rpy6agypoee nayre. Jlyna ce cKpHBa. flecua rpy6agypajp Aossara JleoHopy y Bpr. V upary rperrrKoM npuna3u llyuu,:6or .rera ce rpy6aayp Jbyrrr. fior r'ly ce oHa H3BH:e.aBa, npvt-rarn JIyHa H rpaxu Aa Heno3Haru orxpuje.nuue. IleoHopa xennro Aa cnpeqr, arv ce rpy6agyp ogaje: ro je Manpr.rxo, npnnaA-Hr.rK nporHBHHqKe nojcre. ISux qnojr.rqa yxprurajy MaqeBe.

II quH

V quraHcxor.a ra6opy y 6acxnjcxoj rxyMu xop neBa r{yBeHynecMy. Crn cnyruajy npnqy l-luraHre AqyveHe, xoja y nnaMeHyBHAH cr{pr cnoje r'lajxe Ha JroMaqH. flpnna:n joj cuH Maupnxo,xoju ce y rlnraHcKorra ra6opy onopaBJba oA paHa, :aAo6NjeHHxy 6op6u ca llyHurlov nojcxor'r.

Majxa u cnH ocrajy caMv. OH ce pacnuryje:a noje4uHocrnaoralaja xojn :aoxynlba naxlby rberoBe vajxe. I{uraHxa xaxega je rceua uajxa ca noMarre rpaxnna oA rbe Aa je ocBeru. flpu-:Haje r'.ry ga je yrpala rpoQono 4ere. V 3aHocy, AoK npHqa, npBHnyr npnrHaje 4a je yMecro rpoQonor Aerera 6a\uta croje gerey Barpy. MaHpuro nocraBJba nnrarbe: ,,9uju cau ja?" Osa cenpu6epe, Men a reMy, r{ Kaxe aa je oH H,eH cHH u la je oHa yBeKuajvnHcxrl 6pr.rHyla 3a H,era. 3auepa My ruro uuje y6lro JIyHy.Maupnro joj xaxe Ea My je Hexa HeBr,rnJbHBa cuJra 3aycraBr.{Jrapyxy. I{r.rraHKa ra Mo;rn Aa cnenehu nyr He rlreAu JIyuuH xH-Bor H Aa je ocaeru. f-lacuux AoHocH Becr oA MaHpurosor no-rrlohsnra Aa rrpey3Me Bracr ua4 ocoojeHonr rnpfanov Kacre-JIop, H Kaxe My aa je Jleouopa orntrltra y MaHacrr.rp xaaa jerlyna Aa je Manpr.rxo iloruHyo. OH ce onpaurra oa uajxe, a oHanoKyuaBa.qa ra 3arpxn nope4 ce6e.

190

fpo{r JIyHa n @epHaHgo cy AoBenH cnoje nojHnre Ao 3nAHHaMaHacrxpa y xojer'l ce JIeoHopa cnpeMa Aa nocraHe ranylepn-qa. JIyHa r{Ma nJraH Aa orMe JleoHopy KaAa noBopKa KpeHe yIIpKBy. OH qexa rpeHyraK H neua coojy apnjy o ry6aon, AoK Myce xop nprgpyxyje ca eQexrHnM HasrynHMa. Hg uasacrnpa cevyje necua ranylepnua xoje Aolase y ayravroj nonopuu. Mefymnrlla je JleoHopa, roja ce onparxra o4 cnojux Apyrapfirla. Ms za-ceAe ce nojar.rryje JIyna n rreI.oBn aojxuqn. Osn ue ycnenajy laoruy JleoHopy. .{ona:n Maupnxo n oHa cpehHa oAna3H ca rbr{M.

I I I .nru

flpea'rupfasoln{ Kacrerop nojHrrqu ce nprrnpeMajy :a jypuru.Crpaxa orKpnBit l-[uraHxy rr oABoAe je npeg rpo(ra. To je Auy-vena, xoja je aonyrana H: Eacxuje .qa rpaxu cuna. Ha JlyHlrnonlITalr,e Aa rrw 3Ha He[rro o OTMLIUH AeqaKa, oHa ce :6yuH. Ka4aje:aue4ao, npeno3Hao je u'laxnyuHo Aa je oH? r/Kpa,r? rpoSo-Bo Aere. Vnraueua, Auy.reHa H3roBapa MaHpurono uve. IIyHacxBara ga je yxuaruo lrajxy cBora nporr,rBHnKa. (AuyqeHa u xopnwajy ApaMcr(y AeoHr{uy.) flpllnpeua ce JroMaqa ra AqyveHy.

V AropaHu 3aMKa MaHplrro ce npunpeMa :a oA6pauy. He-xHo ce onparxra og Jleouope y cnylajy aa nornHe. pyn: janrsaga cy Henpnjarerbu yxlarurrt AqyveHy fi Ea je Boae Ha noMaqy.Maupuro ca3tla nojcry N xpehe Aa ocno6o.qH ruajxy.

IV qun

Maupnro je :apo6reH. Pyu: je cnacao Ileouopy l.r 4ouo4u jerIoA npo3op 3arBopa. V nelnxoj apujn Ileoaopa H3puqe oAnyKyAa cnace MaHpuxa. Ca co6ou Hocrr orpoB. I{s:arnopa ce uyjeMaupuxona necMa ynyheHa JleoHopu, a H3 no3aEHHe necMacrpaxapa. H: xyne A3rra3w JIyHa rcoju rpaxH JIeoHopy. OHa cenojanrryje HTpa;lKH MaHpuxa. (Osae Aorra3uAo eSercrHor Ayeray r(oMe ce uerrajy pacrroJroxerr,a.) JIyHa Hehe Aa vyje IleoHopl.l-ge vol6e H cMr.rurra ruyKe 3it :apo6neHura. OHa o6ehana Aa henpnnacrn rpo$y axo oclo6ogn MaHpnra. l lyuaje cpehaH nnpncraje ga ga Halor ra dcno6ol1en,e. JIeoHop a ucnuja orpoB.

V ralruuqn cy rr.rajxa u cHH. Aqyveunu HeMHp crr,rapyje MaH-pHXoBa ycrraBaHKa. HsHeHaAa y raMHHrIy yna3t JleoHopa ujanna My Aa je cro6o.raH, i r lh He Moxe aa nohe ca n,nu. OH

l 9 t

Page 97: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

MHCJII{ Aa ra je H3HeBepI'IJIa H repa je oA ce6e' Tex xaga je KnoHy-

ra, casuaje r4cruHy.Taj pa:ronop je vyo lIyna' Jleouopa yMllpe'

a MaHpnxa BoAe Ha ry6nnnurre' AuyveHa ce 6yan H naHHt{Ho

rpaxa MaHpura. JIyHa joj noxa:yje ry6nnurure' Paganera

r.rir"rely my6ayu npeMa MaHpHxy, Kora BoJIII rao cnoje Aere' H

oceharra aa joj je uajxa ocneheua, AqyveHa orKpnBa Jlyuw la

je nory6Ho cnora 6para H KJIoHe ca peql'IMa: ,,Car'cu ocneheHa,

Majxo."

bv3EfIE BEPAI4

Augu,( ) i i t 1 t t t l l ' t ( l i t l t I ) t t u t t t t r t (c t ' t1 t r . t t t " t t t t ; t t ) '

,,)ltt61xtmo, (i[)(:.itu (:n(rynt'M clttilmo'11)rtu1i1!'I'1":](J"[llt(:tt']Ll'(r'

tut l t t tuloA.l ' r t t" tr t t t t l (nt1! ' , ' tJ:tcu?o'9tb'u\ ioi ' t ' I lo?It"r l ' (ry)o'IIltt'.wrr jr:1ttr. o(/l)rta(ttt(t q Iitrrt].trl, .2'1. rlcttattl'ryxr' ltlTl ' xo(/1ut(:'

I llxto rr.tnollttttt: t1 Dufi4xtl1t1 1925. Io(lltlw'

JIu,u,u;Atl.q(r, cnuonutrt. ltrt1tttt 'rt - (oll l)(t l lPu,11a,tttcr:, (tlt.lt(r nutu rx1jrt;rnol1rr' - tnut'0?A utu,t t.c p tt. t:, c1-.1 t. li. Q [ti u ( ( L [lp t t t t t (c 3 ( !. -, M c 1 l0 (x ) n [ ) t t t t

Ptuuput:, clun.u,m(tilL utc|unut]tti - 60(

A,rrtotltttr1t0, (:'[ua!otl.ch:tt tr'1trt,t, Atttltttt onuLl- 6o'1tu[ilut

rcpu* Etun'mtt, - 6rrr:

PaEta ouepe ce oclbuja y ctuapo*t ELuuuty y bpe"ne Qapaona'

I 'tllH

,(,ropaHa KpalbeBcKe naJlare y Meru$ucy. ErnonrsaHu npaBe

florpaHplqHe HIIuHAeHTe. CsertrreHux PauQnc, rojn cne Beluro

pexHpa, eTHoncKLl ynaA TyMaqu Kao onacHocT 3a Ueny ApxaBy'

3axresa ga ce o6jann par, npournpn uapcrBo I{ AoBe,qe HoBo

po6lre. KouaHnaHr nojcre PaAauec ne Hacnyhyje Aa cBe KoHue

apxu Parr$uc. Ou npuxe-rrxyje no6e4y I{ qacr la 6yle uza6pau

:a nojcxooofy, xaxo 6t l xao no6eAsux Mofao aa ao6nje po-

6nny Au.uy y Kojy je :ary6neH. Cna uenajy o no6eAn H Kruqy

Pa4auecy: ,f louecu 3e^4/bu ciluc!" AuAa ce yxryuyje y onuru

no3HB. Kaaa je ocraJla caMa, cxBarnna je Aa je noxelena npo-

nacr cBoM Hapoay It MoJII{ 6orose 3a c[ac. Jby6au je cnpevaaa

Aa ce oflpeAenu.

192

Yapyroj cnnuH onepe AvHepnc so.qH PaAaueca Ha ocsehelr,eopyxja u uohno OAerre y BylraHor xpaM. MHcrlr.run H3rJreAclreHe Aoqapanajy xoponu.

II qprH

!,nopruu,e KHTe ernnarcKy npnHrleey AuHepllc 3a cBeqaHHAoqeK Pa4auecone nojcxe. OHa je rany6rseua y Pa4aueca. An4aje y neHoj nparlbn. flpnHqe:a cJr)"ru ga po6nna rrMa Be3e ca rLe-uau usa6paHr{KoM. la 6u npoBepr{na cnoje clyrme, AuuepNccao[rrrraBa AuAw Aaje Pa4auec nao y 6op6u. Auaa He cMe Aarrpr{3}ra cnojy -rsy6ae. KaA joj je Ar'rHepuc peKna na 1y je o6ua-Hyla, AuAa Klnqe oA cpehe. flprruqe:a npnrHaje.ua je rr orra 3a-:ry6ll'eua y PaAaueca H Aa Auna xao po6nrla rroxe Aa ouercyjeocBeTy.

V apyroj cIrHrrH ce vyjy cBerraHrl pHrMoBn r\rapua (ruro je3axBaJraH 3aAaraK :a 6aler). V:l :nyxe $au$apa yna3r PaAa-uec. Kpan, rr.ry oaaje npn3r{arbe H Hyar{ My Aa 6upa narp-gy.PaAauec .qoBoAH :apo6reHaxe, uely xojuua je u AnnnH oraq.Avouacpo joj aaje 3HaK aa hyrrr. lbera Huxo Hnje npeno3Hao.Ha uol6y Pa,qaueca KpaJb ocno6afa cne :apo6neHnxe. floHaroBopy Pav{rxca, oH 3aApxaBa Auay H rbeHor oqa. PaAaue-cy !.aje pyxy cnoje xheplr H KpalbeBcxy Bnacr. OH ce noxopaBaoAnyuu, aox AuAa nnaqe y Hapyujy cBora oua.

I I I . {HH

Vs :nyxe Snayre l.r HeKoJrHKo ryAaqa Aor{apaHa je o6a-rraHuna. Arvcrepnc je y xpar.,ry m 6tu npeA BeHqaH,e. AuAa Aorra3vAa ce BI4AH ca PaAauecou. OHa pa3Mr.rrxJba o Jrefioru poArrorxpaja, xoju uoxga Br{rrre HHKaAa Hehe Bnrerr,r. Auouacpo je ca-3Hao Aa he ce AnAa BHAeTH ca Panauecou. ,4ola:n H Harra)Kejoj aa ca3Ha o,a. Paga^{eca Kyaa he aa npole ernrrarcKa rojcxaKaAa KpeHe y HoBH rojHa noxoA. Attha Hajnpe o\6vja, anrrronnpuTr.rcKoM oqa, rojn 6aua sa lLy KnerBe norr{Hynux ErnnhaHa,oHa HnaK npucraje. V AHsHor,.{ ryery PaAauec joj raxe aa henocJre noae no6ene rpaxHTH oA +apaoHa rr,y Kao Harpaay. Ouje Heu:uepuo Bonr{. Alrga'My npeAlaxe ga no6erHy rr roBopr4 oHAHJn{r{HoM :ajeguuurorlr xHBory. Paaauec npr{xBara }[,eH no-:l le. OHa fa nHTa rojlnr rajHnv ftyreM Mory Aa npoby xaxo 6ntt:6er.rn crpaxe. PaAauec, He clyrehu Aa HeKo npucnyruxyjerbHXoB pa3roBop, oaajejoj ra nocroju rajuu npola:. f lojanry-

193

Page 98: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

je ce AuoHacpo H Kaxe ga je oH rpar Ernonnie u aa Hx Hano-Jby qeKa ernoncKa nojcxa. flonazw AuHepuc, xoja je qyJla ]bH-xoB pa3roBop, H Ha3I{Ba Anaolracpa urgajHnxol't. AuoHacpo Ha-cpHe Ha iry, alll I-a y roMe cnpeqfi Paaavec. Arua H ILeH oral{6exe, a Pa.qauec npeaaje cnoj uav ParrtSncy.

IV.II , IH

V reluroj canu xpaMa AiraHepnc qexa PaAauecoBo cyferre.OHa r"ry HyAH cnacerLe, noA ycnoBoM Aa npuxBarn lbeHy rsy6an.

On ro oa6uja, ca peqnMa Aa r{e xeJII{ Aa )KHBH KaA HeMa AHge.AuHepnc My Kaxe Aa oHa Hnje xenena Aualtsy ct'rpr, a .ua je

npunl{Koru 6excrsa noruHyo caMo }r,eH oraq. PaAaMec MoJIH

Eora Aa ce AnAa cpehHo Bparn y AoMoBrrHy, a\v Aa He ca3Ha 3a

lleroBy cya6HHy. Heruro xacHlrje PaAaueca Bo.qe Ha cyleme.Os He oaroBapa Ha onryx6e, qr,rMe nornplyje xpNnnqy. Ocy-

feu je aa 6yae xr{B 3aKonaH. AruHepnc je ovajHa u voln Pau-

Suca ga ra nouu.nyje. V rove Hnje ycnena H 3aro HX npoKnl.tlbe.

CqeHa je noAeneHa Ha rBa Aerra:. y roplbeM Aeny Auuepucce y Monr4TBH orrpaurra o4 HecyleHor cyflpyra, AoK ce PaAaueconpaura oA cBera u Awte. OAieaHou npnvehyje m je y rpo6-

uut\w Auna, xoja ce ry caKpr{na. 3any6meavt, y,4HBHoM Ayerynenajy cnojy onpourrajuy necMy oA ,Je.^t/be, gonuHe ti.naua ZgeHeMa Hage 3a Hec'', pt Anna rr{xo yMHpe y }beroBoM Hapyvjy.

194t9s

bY3EfIE BEPAH

4>ancmuclt

,, ,,ll),1,!l'i,l,"l; ,:*,':,',:::';]l':,:!,,X{;,:;,.",::,:#,,(:::T ';'i,'i,Y/,,:

I I7r.tt.tr,jc1xr (,(/l):tK'(nt(t y |l,ltr.rtt,rt:y, 9. tlx:61n1u1xr. 1l)!)|). ior1tt,ru:.I Iyno rrxxilt:tt,c y Ecotlxrgy 1940. ioqttu.(.

JIu,tqtt:I,l rn t 4> tt.t.t: tlt t t jt - ittt 1 t tt m r t t r

4ro1t11 - 6t t l t t r in t t t t

AJtttxt., 1t,(:io6(t )t(tl(r. - (.onl)ltt

Ht t , t t .c tTt , l t , t t . r ( )8( t t th, '1t t , t r - ( ( tu l )u t !lll ct I I c.jry -,^,t.(: t1o() tt ?( Lt ti rx:n ol)tt. liott t,..t.tr - tt.t tti4>uunt, - mut.ll)11Jt Iitt,j4r - mutol)Bttptlotfu, r.r 'yttt - 6ut.

PaEta ce ogbuja y eni-necrco*t ipaqy Bunqsopy, y bpeue b.nagabune Xen-puja IV, orco 1400. iogune.

I qnn

V xpurrlu :nanoj Kog uoclaesu4e @atcradr pa:vuurna o Mo-ryhuocruua 3a onopaBaK cBof llarepnja-nHor cral;a. Bepyje aajejour yBeK HeoAoJbHB 3a cBe xeHe u Aa he laxo ocnojnTn ro-cnole A-nrrcy Oopa u Mer fieju. flpexo rbHx he Ha jeAuocraBaHHaqHH uohu Aa Kopucrr{ HoBarI H,HXoBHx MyxeBa. Hanucao je

ABa nHcMa v lruaJbe clyre (Eapao-rrSa u flllcrony) Aa Hx o.qHecyrocnolaua. Oulr ro o1lujy, ca H3roBopoM Aa HM To sacr He Ao-nyurra. [e6e-rrn B]rre3 Hx Hcwraru H orepa (ca HllnogarrrraBa-IbeM neBa MoHotor o qacrn).

I .rrrH - 2. ctuxa

V 6aurrpr xyhe 6oraror rpalauuHa Oop4a, Atnca (;opa urreua npnjarerr,Hrla Mer vrrrajy nucMa. Kag cy yrBp1wne aa cynucMa HcroBerHa, oagyuyjy Aa ce ocBere 6e:o6:upr{oM Hana-cHL{Ky. V roue he Hlr noruohH rocnofa KsHxrH. Clyre xoje je@ancra(r orepao aoJra3e xo4 Oopaa u orxpaeajy HaMepe cBor6asuer rocnoAapa. Ty je H Aoroop Kajyc, xora <DopA xerrH 3a:era. 3anepeHr.rqKe lloroBope ruy[rKapaqa Kopncrr.r (renroH aa

Page 99: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

6a usr{eH,ao flornene H y3l.axe, r{ar H noJbynrle. @opa rpaxnOalcra{ra y KpqN{H H npe,[craBJr,a ce noA rylHrr.r uMeHoM, y qeMy

My noMaxy FapaonQ u fl lrcrola. Xelre ce aoroeapajy Aa ro-sony @a-ncra$a na rajHu cacraHaK H ra ra 4o6po ficnpatue.

II qnH

Yr vaurxqy, Oa.rrcradr pa3Mr.mrJba o cBoM noloxajy r{ rrpuMacnyre xoje ce, HaBoAHo, noxajHn'rxx npahajy. fionazu u rocnofaKsnxrr{, roja naxonepHoM Br{re3y npegaje nopyKy rocnofeOopA. focnof a ra rro3nBa aa aole u:rnrefy ABa H TpH cara, KaAaI6eH Myx Hraje xog xyhe. CrHxe u tDopA, npeAcranrajyhu ce no4Jlaxllr{M }tr\{eHol{, I{ noHocn, 3a [oqerax npwjarencrna, 6ypen_ue o,ua6paHor BnHa. Hylu w Kecy HoBua na My (;alcra$ yroBo-pH cacraHaK ca rocnofolr q)opx. (rancra$ ce xBaJrH Aa ynpaBonMa cacraHaK ca roM .qaMoM y BpeMe KaAa rr,eH uyx Hnje xoAryhe H o6ehana aa he cHry'lHo 3aKa3arH npnjeru roA rocnobe.

lI quu - 2. clnrca

locnofa KsHxrn tr3Be[rraBa rocnofy @opa o ycneruuo o6a-nrreHoj uucujw. Becele xeHe Br.rHn3opcKe npnpe1wne cy Kno[KycDarcra$y. OH Ao-natH lr yABapa ce Anucu..{ox oHe yxusajy yneronoj za6yuu, AoJra3H Hauer H naHHqHo janna Aa crnxe fo_cnonaH cDopA ca foMalror{ Ibyl.tr.Iby6orraopHu r*lyx nperpaxyjexyhy oa noApyua Ao KpoBa. flox ou :aenpyje y Kopry, <Dancra{rce xpnje H3a napaBaHa, a oHAa yna3n y Kopfly ca npJbaBHM Be-urou. Kana cy H3a napaBaHa qynu nonylue, rrporoHnoun cyyrneAanu HaHer n (DeHroHa. lor Oopa repa OeHroua n: xyhe,Anlrca Hapefyje cnyfaMa Aa n:6aue Kpo3 rpo3op Kopny ca Be-ruou. le6enn BHTe3 rraAa y Bo.[y.

I I I qnu

Cralcra$ ce rpeje npeA Kpr{MoM t4 rpAA caB 3ao cner u coojycy46nuy. Cr'aupyje ra rocnof a Knuxnn, ynepaeajyhr.r ra 4a je He-npujarrrocr 6rlna cnyvajHa w Ea ra Allrca rleKa y silHAropcxojIxyMH. @alcra{ ce cnpeMa ra ruacKr,rpaH, ny6oxo y Hoh, aotTe yBHHA3opcKH rrapr( H Kor{aqHo 6ore yno:ua cnojy apary. Ha@alcra$a ce cnpeMa KocruMr.{paHH npenaA,4or y r'refiynperr,re-Hy <Dopa o6ehasa Haner AoKropy Kajycy. Taj parronop je uynarocnofa Kajyc rr noqnlbe Aa cc nprnpeMa rroJ{BaJra n Oopay.

r96

III qnr - 2. ctnxa

V upauHou BHHA3opcKoM napKy @esros nera caojoj rry_6rsenoj Haue.r H oHa ce oAa3HBa. ealcraQ ce yABapa A,iuc,u.llperca4a Hx BHrrHHcKa necMa Hauer, rojaje npepynrena y Ta_rannjy. XeHe 6exe, a @a,ncra$ ce xpr.rje r.r3a xpacra. Eecno_t'.tohnor Ae6elor BHTe3a rrpoHana3e MacKHpaHH rpalaun Br.rHg_:opa, uely xojnua je N 6apao.rr0, r.r ao6po ra n:aeaerajy. Oan_craQ orxpnBa npeBapy no 3aaaxy je4nor oA beroBHX nnjaHnxcnyry. Cnn cxu4ajy MacKe u pyrajy ce, a najauure @opa. O6ja_nryje ce norreraK csaA6eHor BeceJba. Cnporu.nor(rop KajycBeHqaBa cc ca EapAon$ov npepyrxeHuM yTurannjy. Hcronpe_Merro ce nerr,rauajy Harrer H @eHrorr. (ropA je rr,ropao 4arrz caojnpncrar{aK. Ha ro BeceJr,e no:unajy lr Oancra@a. Ha xpajy can:axryvyjy 4a je cne rrlaJra, aa cr\,to cnu pofeHn 3a ila;ry,,qa cerra.;c.rrafe crr.reje oHaj Ko ce nocfiearcu cueje u na je cBe Ha cBeryrer jeaua uta;ra.

by3EIrE BEPALI

Ha,6yu:o

()fit'7ttr tJ r(cmu[)tt. 1ntuu.JIu67tcm, ]t.o.nrr((r.o'l'. (ht,rqxt, t/ ((q)u,qtHr. (xt, ri(M1,no.t1'rtil)po^.,t..

l l l r t r r t. j tl t r r o ( r I )tc( r t, t1 /r[ r r..r tt t r.t1, g. .^,tr.y rmu. I ti4 2. ut rl r t.t tr:I ITxto tt.rrtiy,tr,r' t1 Bcoi,7tttt1t1 I9(i.,). i()qtot(,.

,,Ca obon oueporyr", uucao je Bepgu, ,,uouetta je yucruuny noja ynetu_nuurca rcapujepa."

JIuua:H u 6.ty ti t t, tr'1 t r t. t, I) r rc t t..t o t r r t, - 6 r t 1 t t r u-i t t t t[4 c^lt,tt t..t, t u: h t r r . j t :7 ry t: t t, n t. lt,( hx ) i t i l ) u,.t ( t - m (:,t t. o !),J t r.e:il 1 ) u.l (t, c(,. t lt h.u utc l u m (: l nt. h:,l t:tt l t t :. j t t _ 6 ttt:A_6 u,|ctr,,t.u, l to1 u t r,t r, r l c n o. j qr t r tqr t Il t 16 t1 t; t r _ (o tt l )( r t trDurctttt., Htt(tt1t;ruttr. ti.ltt:1tnrt - u)tI l)(r IIB r: t u.tt tt (:cut u. m ( I t I t li. B r r c t t.,t r t t t r t - 6 t t.t.

16gu.t.yt, (tTi(t.I)u rttfuutqtr1t attBu.|()t|(tr()i h.I)tr,;t,(r. - ta(:||(tI)

A t t r t , S t t . r r t l t t r j t ' c t t t . t t ' t i i l t r t - t .ou l )u t l

Ifpbu uurt ce oqbuja y Jepy,ca.nuLvry. a octuanu y Babunortv.

t97

Page 100: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Ha6yxogonocop, babunoncKu uap, ilosrcatrr je us saiuca Xepogotua,

Bu1Ltuje u fro apxeoloruKutr Haaa3una c rcpaja upoulJror u doqefrrcon

obot berca. Baagaoie og 604. go 562. Iogune ipe Haure epe. Caabnen je

xao ocbajau, arru u Kao beLturcu tpaguuten Bucehux bputoba u Babu-

JtotLcKe KyJre.

,II,ba Ayina je oucegao Jepycaau-*r. Sapo6uo je geceruurce turbaqa

Jebpeja, rdax.ortl saratunuja, xoju cy paqu,nu na usipaEtu Babuaona. k[s

oboi poictuba us6abunu cy ce u-LeK uoututo je B abuaon upouao, a He Kao

y ouepu. flu6peuto TeuuctItorcLta Coaepe ie yo6uuajen sa uto bpe.ne. Toje, y ctubapu, neutabuna ucutopuje, 6u6ttuicrcur golafiaja u natuiie

cutbapanaua.

Mysurca y ,,Ha6yrcy" ilnercu cnaLo*r, xubu*t, i-outobo neo6ysganuLupuru.tvto.tn, banpeqto yc uenuu xopobuna, Ipanquosnun arrca u6Ltu.*ta uycuenua apujana. ,,Ha6yrco" je y ueJtutu usyterTtno saxbanna ouepa sa

coLtuctte u xop, a -Moace ce usbogutTtu caJvlo y onuu ouepcrcuLa ryhaua

rcoje pacionaxy ilpabun boxanrcu*t cftaia-Ma.

I ' l n H

V Colol'rot{oBoN{ xpaMy y Jepycanl'IMy ynnaueH jenpejcrn

HapoA MoJrH ce Eory aa ra cnace oA BaBHnoHcKe BojcKe, noa

BobcrBoM Kpiuba Ha6yxa. Caojor',r MoJII{TBoM cBeIxreHI,IIlH yMH-

pyjy uapoa (apwja 3axapuja). @eHeHa, Ha6yxoaa KhepKa, nanajey pyKe Jerpeja u3axapwja. OHa ce Hana Aa he xao 3anor cnpe-qHTH Ha6yKa,ua cpyul{ Colouoson xpaM. JeBpejcKI'I BojcKoBo-

t1a Vcuaun jaBJba Aa ce npu6nuxana Ha6yxoBa BojcKa. CnH oA-na3e Ea 6pane rpaA, a 3axapuje <Deuerry noBepaBa I4cuauty naqyBalr,e. lox je 6no uzacnaHHK Ha ABoPY, I'Icuaut ce 3aJby6Moy rby. OH je nonceha Aa ra je oHa cnacna H3 TaMHHue. @esenusa

cecrpa A6ureuna nporoHH ra cnojotnl -rry6anmy. OHa o6ehasa

aa he cflacurn l4cuarua H beroB Hapoa aKo nycrx OeHeHy,:LnH oH ro ol6llja. A6wrewta oryraya, a Aona3vt Ana, cneuttega-KoBa cecrpa, ca xeHaMa xoje 6exe oA BasHnoHaIIa. Ca cBHxcrpaHa Aona3u HapoA, peueH na 6paHH xpaM oa l(paJba Ha6y-xa. 3axapuje nperl.r nahe y6urw OeueHy yKonLIKo Ha6yro no-Kvrrra Aa yHr.uxrl,r xpav. CnpeqaBa ra l4cuaun H crlacaBa xnBor(renenu. 3axapHje H Hapoa ra npoKJIHtLy. Banu-noHuH oABoAeJeupeje y poncrBo.

I I . {uH - l . c luxa

V xpavy 6ora Eela, A6nreunu nona3H no pyKy AoKyMeHTH3 Kora casHaje aa je Ha6yKo ocraBHo npecro @eHeHn, a Hetroj jep je ycnojeHa. A6rrrerua rperu @eHeHrl, a Ha6yxo xenn

r98

na ce ocBern. A6ureuna ce ceha ceoje ry6anu npeMa Hcuaulv(apuja A6r.rreule). .{o-na:u cBerrrreHnK 6ora Bela r

"uonruru-sa Aa @eHeHa xohe.qa nycrH Jeopeje ua clo6o4y. OH uaronapaA6urenny Aa y3Me npecro H Ka3HK Jeopeje.

II quH -2. ctuxa

flnopaua KpaJbeBcKe naJrare y BannloHy. Oesesa ce oApe-Kna cBoje Bepe fi rpHXBarHJrajeupejcry. 3axapujeje y poncrBy caosriulHM Jenpejuua. OH u Berosa cecrpa Aua caonurrauajy JIe-BHTHMa (cnerureHnunua) aa je OeHeHa npuuuna jenpejcry eepy.Bojcxonofa A6aalo janra OeHeHu Aa ce A6nreuna no6yHnna[porl.{B me. A6urema AoBoAH cBe[rreHHKa H Tpaxn oA (reHeneKpyHy. !ox ce oHe cnalajy, AoJra3r.r Ha6yxo ca cnojor,l nojcxornl,y3HMa KpyHy t4 craBlbaje Ha uany. OnnjeH cHafoM tr cJraBoM,oH ce nporirarraBa sa 6ora H rpaxu Aa cBu KJreKHy npeA r{,r.rM.Drecax Mylbe cKHAa My r(pyHy ca rJraBe H oH naAa. Ynrarues,Ha6yxo Mo;rn 3a onponrraj, a A6ureu:a y3uMa KpyHy.

III qrrH - l. cll.rxa

V: nouoh cBerrrreHnKa A6nreuta y3HMa npecro. BelllxucBerrJTeHr{K Tpaxn cMpr 3a rapo6rseue Jenpeje, a u 3a @eHeHy.flpecyaa je n:peveHa, qeKa ce caMo KpaJbeBcKH neqar. Ou ceHarra3w KoA AyrrreBHo o6oreror Ha6yxa. A6ureHra ce Kopr{-crn nyxaBcrBoM. lo6uja carnacHocr H ylapa neqar Ha npecy-ay. Ha6yxo KacHo cxBara aaje rnue ocyAao cnojy xhepxy. OHuollr A6ureury aa je norurean , arr4 ra oHa 6aqa y raMHHqy.

III quu -2. ctuxa

Ha o6ann EyQpara Jenpejr.r ryryjy Hag caojou cyA6HHoM.louonuHy HuKaEa Hehe sunerq, a cMpT he Ao.rexarv y ryflwttu(xop Jenpeja). CaeureHnr 3axapnje BH3lroHapcKu npeacxa:yjenpoflacr Basaroua N oclo6olebe rstlxoBe 3eMJBe Jyaeje.

IV qraH - l. cluxa

Ha6yxo ce 6yAu y3Her{HpeH reurKHM cHoBHMa. H:Aanexa cetlyjy 3ByqH rpy6a xqje ornautanajy nory6JbeH,e rapo6neHllxan (DeHeHe. V':anya ce MonH Jexonn, 6ory Jyaeje, (apnja Ha-6yxa). flocle MoJrHrBe npaha My ce cBecr r.r cHara. O,uaHu 46-Aano ynaAa y raMHHuy, oclo6afa Ha6yxa ulKypu Aa ocno6o-aH OeHeHy n Jenpeje.

l J BoaHc (por H(Top i l j y Mv l t rke 199

Page 101: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

IV qun -2 .c tuxa

Vs :nyxe nocMprHor Mapua Aofla3e 3arBopeHuuu. MelyrbuMa cy 3axapnje, OeHeua u Vcuaun. Cnerureuuqr H uenarrce cnpeuajy Aa H3Bprile Ka3Hy. @eseHa uonn 3axapwja sa onpo-urraj u o6aerba cnojy nocnegrby MonHrBy (apwja @eHeHe). Cru-xe Ha6yxo, npaheu BepHHM parHHqI{Ma, u uapelyje Aa ce cpyluucrarya 6ora Eela H Aace Jeapeju ocno6oAe. CsH rcre.{e H 3axBa-rryjy Jexoan. fionazu A6ureula H MoJII{ :a onporuraj. Oceha aahe yupern. V roue nu4n 6oxwfi/ BoJby. Orra yuupe, a cBelITe-nnr 3axapnje npornaulana Ha6yxa 3a KpaJba.

TIIAPJI |YHO

Qu,qcta

( ) n q, ( t. 1 / 11 (; n. I Ll !,1 U Xu t. ( r X :t t. it t ( I,l I.l; (.t, ).JIrt61rcmo, Ilpc,Mlr, I'r.ittr:t1, ttunu('(t.rrt ll[trutc,r, I(tr1tc rr )Krr,r I]tt.p6jc.

I ITxuut.jclxt, o(/lnk'ulut t1 | Itt1ttt..tt1, | 9. .tuu,1tmrt. I Li!). Irtrlrttu:.I ITno t r uutllct u' t1 l) rt tl1 trt 11 t1 2 9. .tn u.p m u. I 9.2,2. Io (/tt t t (.

JIu,u,o,:M ul)itpc m ( L - u)il 1)ut t,4t u tlc ri, r (,( r tJ,t.t r u tc - ia (, t o I )llfulrut'mn - 6ocB u^tr et rmtt r t., o r 4fu t.tut ( III a pt. r t 1 r in u t t 6 1 x r m. ) - () o [, u au ot t,Cu6et, .tr.t.ttqu}t :tu*q6.ttctr. q ll[t1ilrt7x:[t.t1 - con.?utt,B uIl (,cp, (:m, y q et t,tTi - 6r tytu.tn o t tM t t pgl 1., M u.'Jt1. t t y t o ttl.tt t t o. h' ( ). i t, t u t ( I I t I I l( t - e.,I fu.

Paqt a ce ogbuja y jeEto*t Herfia.tKorvt lpaqy, y XVI bercy.

I . IHH

Va oprecrapcKy yBeprwpy, y cnojoj paaHoj co6u Aoxrop@aycr - npoyr{HBrxH cBe HayKe I,I He HaIuaBIIrt{ oAroBop HaocHoBHo rrnTall,e xnBora - pe[raBa Aa nonuje orpoB. Ca ylurleqyje paqocHe rracoBe xojH ra r\rar{e Aa jour jeauor'l 3ax(efih MJIa-Aocr H xHBorHy cpehy. OH npoxrun,e Bepy, 3Hart,e, ny6as uHayKy, v npv3nBa caraHy. Iastba My ce y JrHKy uHHHqHor Me-

Qucra. OH r'ly o6ehasa r{narocr, rroA ycnoBoM ga vy @aycr no-cJIe cMpra rpenycru caojy ayuy. {Daycr npHcraje u nocrajeMJIaA, llen H eJreraHTaH KaBaJbep, xojn ca Me$ncrov noJra3u yCBET MJIANOCTH.

200

I I qun

CrygeHru, \a4t u aeaojxe Becere ce n nenajy. @aycr rpaxaoa MeSucra Aa My rroraxe Maprapery. MeQrEcro apaHxnpacycper ca Mapraperou, xoja ce ynpaBo npaha lr: rlpKBe. baBojoj cxnarla c nyra cKpoMHof yABapaqa Cu6ela. @aycr je nna-Hyo Heo6yaAaHoM ny6aorsy. MapraperNH 6par BalenrnH cecnpeMa 4a nole y par. V MorHrsll Ao3HBa cpehy cnojoj c€crpn(Hajlenura r.r uajnonynapHHja apuja) H MoJrLr Cn6ena n ocraJreApyroBe Aa na3e Ha rby. Y crapH rorpyM, rAe ce cxynnajy cry-AeHTH, Aona3H MeSHcro, yx-rsy'lyje ce y :a6any H Ha3ApaBJbanoApyuLHBoM necMoM Porrgo o znauluo.u u-cnemy. Clyxl.r cevaporujaua n cBuMa npopr{rre c1,A6nuy: CH6ela yno3opaBa AaHe HocH qnehe, jep he y u,erouoj pyuH yBerryrr.r cBaKH uBer, H3Eaxyconor KHrra r.r3MaNrH MJrai BrrHa. a Baneuruuy npopur{ecKopy cltlpr. BaleHTHH, I.t3a3BaII, nOTeXe luarr, aJIH ce oll JIOMII.V:6y!eHn rulaAnfia nenajy upr(Beuy necr\r)/, a flaro ry6lr cuary uIIOBJIALIH CE.

III .rHrr

MlaAa Cn6el AoHocr{ usehe Ivlaprapern, afiv ce oHo cyrxuy meroaoj pyql{. flocBefieuon Bo.{oilr CN6en yK;rarba ,rapoluiy.

,{,ona:e <Daycr u Me$ncro. {Dayc'r ocehajlrorrl apnjov n3prruecnoja -rry6asHa oceharba, ,qoK Me$ncro aorrocu xyrujy ca r{a-KI{ToM raro 6n oMeKrrrao Maprapelrrro oA6prjarlc. Maprapereneua apnjy o KpaJby n: Tyle, fJreJIa r{aKHT rr Krrrrr ce.

(Kovno:urop ouoryhyje coflparry Air AeoHrruy cKurrr rio-rro-parypaua.) .{ona:n KoNnilr.rur{ua Mapla rr raxof;e co rr.rllr F{a-xury. Ty cy n <Daycr n Me$ncro. baso caonilnaua Maprrl rte jojje cynpyr rofruyo y 6op6lr h o.qMax joj ce yaaapa, ,qoK (raycr llMaprapera npexr{BJbaBajy npae -rr,y6aurc rpeHffKe. (V uyaeHor,ar(Baprery npen.lrahy ce cKepuo3Hr{ oAnoMrrn pa3roBopa ll:vefyMerlncra lr Mapre n nupcr(r{ Ayer Oaycra r.r Maprapere.) Map-rapera H3Jra3rr Ha npo3op rr [eBa Nreceqy o cnojoj Berrr.rr\oJ Jr,]'-6aen, a MeSncro 6aqa Qraycra y lr,eHo Hapyvje. I_{nrurvluru clre-xoM nparu Qaycra y Mapraperrrrry co6y.

IV .ruH - 5. crura

HanyrureHa u ouajHa, Maprapera rpa)r(H yrexy y r{pKBrr.flpnynflajoj ce Medncro rcojlrjoj ce no.qcucaa. flon faaolo-BoM KJrerBov aesoixa ry6r.r cBect'.

201

Page 102: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

IV qrH - 6. clnra

BaleHrnH ce upaha H3 para. Bojnnqu necMoM no:apanrajypoAHrr rpaA (no:Hara xopcKa ravra). Banesrns nutaCu6ena:a Maprapery, anw se ao6nja oAfoBop. O4nazu y cecrpl{Hyco6y, arr ry HaJra3H @aycra u Me$ucra. MeQucro noApyfJbtl-Bo neBa o geeojun, a KaAaje ro vyo BaneHrnH, oH oAMax BaA,Huaq. Y ano6ojy n:uefy Qaycra n BareHruua npecyAHo je Me-

Sucrono ynnr,Irarbe n BaneHrnrr na1a MpraB. Ha caupru Ba-JIeHTHH npoKJrarr,e cecrpy. (laycr H lberoB npnjaren 6exe.36o1 6paroBJbeBe cMprl{ H rreroBe KrIerBe, Maprapera nonyAlz.

V .{HH -'7. cnuxa

Ealer AoqapaBa BalnyprnHy Hoh (yo6uvajeH y Spanuycrojonepn lyxoonor npervreua). (Oua 6alercKa My3HKa je neortaaedrexrua H qecro ce KoHrreprHo u:nonu.) <Daycr ueAa sennbeneoprHje, ailv'..tr4clrr,! Ha Maprapery. IbeH nHK My ce npnxa:yje caKoHorruer( oKo Bpara. Ou Hanyrura lanoncxo nocello I{ oaJIa3I,I,(a crace aenojry.

V quH - 8. crnxa

Maprapera je y raMHfiuu. Kaaa je Oayc"r Hanycruo, flonyAenaje o.q 6o[a [r yMopr{na csoje uonopo$euo He3aKoHI,ITo aere. OHanpexuBJbaBa nocJreArbe qacoBe. Cnojor'l vapornjolt Me$NcroAoBoAH <Daycra Ea cnace Maprapery. Oua ra AenHMurIHo npe-no:uaje u npucraje 4a nole ca rbr,rM, anfir ce nJraruu MeQncra.MeQncro ce rroBJraqH H 3oBe @aycra ca co6ou, aJIH oH octajenopeA Maprapere. 3anocnolr MoJIHTBoM oHa caBnaAaaa MeQH-crony uoh u yMupe Ha @aycronr.{M pyKaMa. Me$llcro rpr,rjyu-

Qyje jep cMarpa Aa ora rrpurraAa rl,eMy. t{yjy ce rJIacoBH xopaxojn o6jaaryje l,aje Maprapxra cnaceHa, ra cwne naua seheno6eAuru u laje rbHXoBa voh casraAaua.

202 203

)KOP)K EI43E

I{a,p"u,eu,

Ottayxt. lJ ycm.u.p1r, \L?!.lur,.Jlrt(tpeWo tt(t[t!uLtlr, Mtnt.jrt.r;: u il,'tert!., E(, Illru.,U,ooet$t. II. Mepu,tr.tcu._

I Iyx'.drlr,jcJtrt. oqInrlt.u(t. y IIa7nt.:t11, |1. "u.o,pm.a 1875. togu.rtt:.I [1no u.trutflt:ttc t1 Eurl1tagy 1!)2.1]. f,ou,ultc.

JIu,u,o,:I( u 1 t.ttt c t t - .i.t ( L(ou ) n I )( t. I tllltr trrt.r'-trt - (0tl,!)(t.trt1ott, )'o.ttt - m(ntollL)attu..tt.ir"o - 6rtlttr mutt

PaEra ouepe ce qbuja y Cebunu, 1820. togune.

Ybeputupa sa ouepy je beo,ua e(terctuta, caqpx.u Lnabne nlsuuKe Jeto-tTr-ube us ouepe u yboqu cLtytuaoue y tuorc paErc.

I qHlr

flpea Qa6pr.rKoM AyBaHa aojnnqlr cy Ha crpaxw. Mtaha Ee-nojra Maxaena rpaxh cBor BepeHVKa ila 6u uy npeHera no-3ApaBe oa uajxe. .{eua y r{rpH noApaxanajy xoa nojHaxa. fionXo:e 4ola:u u o6aneraraBa nopyqHnKa o crarsy y 0a6pHrIH llxeHaMa roje ry paAe. y noAHe paAHnrre H3Jra3e Ha rray3y, axerbHo Hx ouexyjy lrHoro6pojHAy1Bapaqn. Meby rsnua je reu-IIepaMeHTHa l{nranra KaprueH. Cs}r xere aa joj ce npu6lnxe,anw y3anyp. OHa nesa H3a3oBHy xa6aHepy, pa$eHy no xy6aH-croj xapogHoj necun. Kaxe Aa He 3Ha raAa he BoJrerr.r, ,,tvtoucgacytupa, anu qaHac ue"- fia 6u je aon Xo:e npnuerno, 6aqa uyuner. Mnraena My npeaaje nucMo, HoBau u nony6aq oA uajxe.V Qa6pHrIH Hacraje ryxBa H crpaxapu oAiype aa BHne rura ceAecHJro. Kapuerr je y cnaln r{oxeM paHr.{na jegHy paau*'rqy nxeHe pacnpannajy o roMe xo je xpun. 3yHra ca xaJberbeM xancnKapueH, a Xo:eje cnpono4H y 3arBop. Aox uty npeMa 3arBo-py, oHa uy o6ehana Aa.he ce Hahrr ca rbHM H3BaH rpata axo jenycrlr Aa no6erse. OH noglexe rueHoj Jrenoru H nyrxra je. 3yH-ra fa JrHIrraBa qHHa H xancH fa Kao cayqecHHKa.

Page 103: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

II qan

V xpul'lu qnraucKnx xpujyruvapa Jlunac llacfruje rocra yxn-Bajy y vrpr H necMx Kapueu H rreHux.qpyrapuqa @pacrure HMepueAec. 3yHra noKyuraBa Aa ce Ao.uBopn Kaprraeu ca npuqoM.qa ce HapeAHurc roju je s6or rr,e Ka)KrseH Hzura3n y raraopy. VKprrMy cnpaha ropeaAop Ecxaun-rro r{ cBe rro3uB a Aa Eoby y ape-Hy. fasga ce 6asH rpnjyvvaperteM H MoJrH rocre Aa HanycreKptIMy. Kaplren oa6uja Ea HM ce npnApfxn. flocle ABa MeceqaXore go-ua:H H3 3arBopa H neBa o cnojoj qexlbu. KapueH Hapy-vyje ro:6y HHrpa caMo 3a rrera, Kaga Ha 3HaK nonevepja xoheAa ce BparH y KacapHy, KapueH ce pyra ILeroBoM ocehar*,y og-roBopHocru. la6ujoj aoxa:ao cnojy ry6an, noxa:yjejoj qnerxojn r',ry je oHa 6atruna. (Apnja o uBery cna1a y ouu_n,eHe apujereHopa.) Xo:eje y AHileMw, ailu ra 3yHra repa Ha flocnyurHocr.Xo:e je H3a3BaH H BaAH ca6ny, anlr xpujyuvapu cnpe.lanajycyxo6. OH seua wz6opa.llpnxryvyje ce rpNjyrr.rqapnMa u IIu-raHHMa, a o flocneAlrrlaMa He pa3MHrxjba.

I I I qaH

Kpr.rjyr'.r.rapn ce npo6njajy Kpo3 nna*uHy. Ca wuuaje n Kap-ueu, roja ce 3acrTwta Xo:ea u xohe Aa ra ce oclo6o,(u. Ona nIbeHe ABe Apyrapuue 6arJajy Kapre Aa 6u cazsane cyA6HHy. Kap-re noxa:yjy cKopy cMpr 3a KapueH.

Xpa6pa Muxaela rpaxn Xosea fro nJraHHHH, KaKo du racnacrrJra oA nponacrr H oD, KapueH. Ecxauuro raxole rpaxuKapuen. Haulazu Ha Xo:ea, xojn npernocraBJba 4a ra Kap-Meu Hsberasa:6or ropeaAopa. Xoge ra v3a3vBa ua 4ro6oj, alul.tx xpnjyvvapr.r paranajajy. MnxaeJra 3oBe Xo:ea ga nofe caI6oM y ce-no, jep r',ry je r'lajra Ha caMprn. (Ecxar,luron peQpen ceqyje y nohn.)

IV quu

flpea apeHoM y Cenunu oxyursajy ce rneAaorlz. (Ony ura-ponl,rKy cnrKy qecro AorryrbaBa 6aner.) lola:e Ecxauurso uKapueH, roje 6ypuo no:gpaenajy npacyr*lr. llenajy AHBaHceHTHMeHrrLrHH Ayer o caojoj ny6ann. @pacrura H MeprleAeco6aseurrasajy KapueH Ea je y ny6nutlu goH Xo:e, rcoju cu-fypHo cnpeMa ocBery. Caneryjyjoj aa ce npllrra3u. llpxocHaI{nraura He cnyua yno3ope}r,e n vre y cycper curypuoj cMpru.

204

Xore craje npeg KapMeH H cKpyueHo je MoJrr.r 3a _rry6an.Cuarpa Aa 3a rl.vxjoru uua HaAe H Aa Mory uahu cpehy xojaHM ce ocMexHyna. KapveH oAnyqHo oa6uja Xo:eose nouyAeHaKo 3Ha Aa ce H3naxe onacHocru. Ca npe:npou 6aqa XoseosnpcreH Kao urro uy je neraAa 6agwna qoer. H:6e3yMJr,eHHXose, noHuxeH r,r ouajaH, BanH Hox uy6qa Kapueu.

PI4XAPA BA|HEP

X onau,h u Hlt1 1,r,1/'t u ( r./t, t | 1 I( r

P r t, ̂.!.r.u I' m,I !.. I.t Ld ( ) II tp u.'U .np I t, ̂ LI I,t t.u...il tt.6u: m t t 1 til,fi ! Kxl.o ltuM:F ( ).rt r, m ( ry ) -

IITr'.,utt.jt:1ttr. ()(/l))tfttuu. t1 f{7tc.tr1tnt.,t1,2..jutr1rtyttt. Il}4,}. iotlu.rt<:.I I 1ru t r t.tuilt:t t,r: t1 I) utI1 xr,(t tl (;. (nint)6pu I g2,,). I() qr I r |rt.

JIuu,a:'y\tul.cllilt Xo.t,u.tt11tr.trtttt., .,tr.ol)(ll..to((t.4 - 6rt,ltttt1tnr

/t ut.t t t t, g, t rt ) p 6 c I uti u . /rtr t 1 t c tl..u t r t u t I - fi t tt:3ettmu, lt cfo0u. rh.eJttitt, - (tonp(t,itE1tutt, ,l,ottu,tt, - ,m.uLll)

Me|tu,, 3utm,u.rLu, (tl,qu.hu, - u,r m

/lauttttlrxt tlll),hltt.t.tt ! - tit (iu t)!t

Paqt'a ce ogbuja na nopberuxoj o6aau, y XVII bexy.

Ybeputupa gouapaba ys6yprcanu oKeaft, u Kpos tty ce upobnaue oc-nobne [teue: noiltub Xonarufianuna, utena us6abnerca u aenoguje be-cene uo'pnapcrce uipe. l4arco y au6peuLy usnelJy qpyloi u tupehei uurcauoctuoju upercug og jeEtot qurLa, ouepa uua ilpucutaauua sa usbobeft,e yrTtpu uuna ca gbe uayse.

I qnu

CHaxHa 6ypa cnpevaBa Mopennonqa la_naHAa Aa.qo[noBngo cnoje nyKe Ha ctguonlrroj o6atu Hopnerure. Os cxlan a6poa not creHy, nerge ce Ha na-ny6y u oueryje ga ce 6ypacMuph. Ca nosuM HaJrerHMa onyje npncrHxe rIpHH 6pol. kIsH,era a3Jra3H yKneTH XonaHfauuH, o6yueu y rlpHo, nocJre ce-AaM roAHHa yKneror nyrarba MopeM. OH norasu Ha KoIIHo yHaAH Aa he rrahx xegy roja he Hece6H.rHoM xprBoM cKHHyrHca lbera KnerBy xoja ra nparli. lanaua cryna ca rbnM y pa3-

Page 104: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

II .IHH

V Aanaugoeoj xyhrl lenojre paAe y3 necMy xojy npegeo.qnMepn, AaAr,rJba ra3AHHe rchepxe 3enre. 3enra 3aHocHo rneAa ycnuKy XoraHlaHuHa iryranur{e H neBa 6anaay o yKneroM Mo-pennoBl(y, yBepeHa ga je oHa ra xoja he ra cnacurl,I oA reurrornpoKJrercrBa.,{eaojre cy qyne gaje crnrao 6poa u oAna3e Aa.rerajy MopHape. Ty je u 3enruH BepeHHK, noBaII Epllr, rojH je

:6yneH lbeHr.rM rroHa[IarbeM. V: npe6aquBa*,e, oH joj npnua o3JrocJryrHoM cHy. 3eHra ra H He rneAa H oH oArIa3H. AananA snyr:rnnrra yJra3e, a 3enra eeh oA npBor norneAa 3Ha .[a je cya-6uua oAnyvilra na 6yay :lajegHo.

III .{tIH

HeAaaexo oA,(alaugonor 6poga MopHapH ce za6asnajy ca

.uenojrava. OHe Aouoce xpaHy n nnhe I.{ 3oBy rlocaAy ca Apyror6poga. V nouerry HeMa o,ilroBopa, aJIH racuuje ce vyjy HeKH ca-6naatu rJracoBu npe4 rcojnua cBH ycryKny. Ha o6aly H3JIa3eEpnx u 3esra. On je onor"rnrbe H npe6auyje joj s6or meue ogly-Ke Aa ce yEa 3a Heno3Haror. XoraHlanvlr Hxje snaeo rajegHoH, rrauclehu ga ra je [peBapHJIa, oAMax ycKoqn y croj 6pog norrrnoBH y HeMHpHo r'rope. Epnr n lananl noxyruanajy Aa 3ay-craae 3eHty, aJrH ce ona Llcrpxe H cKaqe y Mope ca peutua: ,,IIo-4negaj .ue, sepHo ca^4 ilu go clvtptuu." fporrr norafa XolaHlaun-uon 6poq, xoju roue H,uoHocx HcKyn;l'eH,e BeqHoM nyranal{I{.

206 207

PI4XAPN BA|HEP

JIoeno'purt

Po,.urn t, m u.^t,r t.( r otkp u 1 l'm Tu, x.I r t u t, (u.4 177.1 1 r,t t. tl t,tn ic ) .IITtt'.mriqxt oql)ucutt.(r t1 Bu,j,ttu,7rt1,2il. ullxloittil 1850. Itttlturc.

I Ipoo tt.:tuiy:rt,t: t1 RurQxt,rlty .24. .jtltrrt | 9.2(i. 'tor1rr.ttr.

JIuu,u.:J I o u t.L1 t tu t., Btt. El (: :] (;Kt'tli o i. I' 1 x t.. t t t. - fu ct t ( ry )tr.1to,t, Xu.fur.1nrr - 6rlrE.ttu oq I)yxf iutr inu - u)n1)(tt lI,ytotp <I;pu r11tut: rtq'l'etrprt.It Utt (|(| - 6il.pu ttt(nt.0 p w 7t1 1 1 1, I t,cr-,o c il )te: t t ( r - . il | : u,o ( o tt I | ( t t (

h'l )(Ltr (s i.I (t t:I I tt t\' - lit t.1t tt tlr tt t r

PaEta ce ogbuja y Antubepueny, y upboj uonobunu X bexa.

Jloenlpun ipegcuLabma, y :utoapu, ca.noi Balnepa - ycaLunenol unectbahenoi" yareitnutea rcoju tipe6a ga cfrace cbeut og o6uqnociiu,JlaX,U U UnUtpUta.

Oq ipbur utonoba ybeputupe c.ttyutanaqje ilpenecen y jegan uoce-6an ponanftutrnu cbeur, a.nu u1o nuje iob.nauerue y -*tucliruuu3a*1 uxpuuthancutbo, beh sbyuno utpaxaba*e buuLesa xola gpyututbo nervtoxe ga cxbaiLu.

I qnH

V nponuHuulu Bpa6anr Kparb XajHpnx rrpnl(yruba aojcxyxaxo 6H nojauao cHare y 6op6r.r nporuB Mafapa. V 6pa6aury cyHecpeleHe npHnHKe. flpe cuprn, Xepuor oa Epa6aHra je xhepEnzy n cuHa forQpuAa roBepr.{o rpo$y @puApl.rxy oA Tenpa-MyHAa. On ce HaAao Aa he Aoha Ha npecro aKo ce oxeHpr En:ou.Oprpya je y6egrara rpoQa @pugpnxa ga je Ensa :ra vapo6-sprqa. OH ce oxeHuo Oprpyaov H onryxno Ensy aa je yr,ropll-la 6para - npecronoHacreaHr.rKa v \a ce oAana 6ryay. En:aHeMa oaroBop, ocHN{ aaje 6par Hecrao Ha qyAaH HaqrrH npH-JTHKoM jegHe ruerne. floxpehe ce 6oxjn cya. E-n:y rpe6z aa6paun Heno3HarH BHTe3. OHa je y cHy BHAena Bnre3a, y KoraHMa noBepema. lox cBt{ MHcJre aaEr,za roBopn 6ecltzclHqe,I{I,I3 peKy, y qaMqy xdu nyue 6enu na6yn, cruxe BHre3 y 6nH-craBoM oAeny. OH npnxnara aa6paww Enry y: ycnoB Aa oHa Hennra KaKo vy je nr'le H o.qaKJre je gourao. V cynporHov, ott heHecraru. V aso6ojy sHrer no6efyje. Cnu crraBe Enzy w rleHorcnacnoua.

Page 105: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

II qnn

flporHaHu, Optpyl u @pH4pnx cnper.aajy HoBy crlJrerKy.Ersa r,r3na:H ua 6anroH cnoje xyhe. Oprpya je 3oBe H ycneBa AaH3a3oBe Enzuuy caMHJIocr l.r oHa je nyura y Kyhy. Cse.{aHa no-BopKa Hre y upr(By. Oprpya npela Ensy, a H cBof uyxa. @pu-

ApHx oA Te.npavynAa onryxyje Bure3oBor na6yna ra vaporujeH TpaxH Aa Kaxe cnoje nue.

III .IHH

Ha uely csaA6ene noBopKe je rpar, xoju nogu Erl:y u yu-

rega. Vla:e y r(areApany v KaAa cy ocranr cawlr., paayjy cecpehu. V n oj ce janra rreMHp naxo je oH MoJrH ga hyrn. EnsanocraBJba ro xo6so nHTaH,e. flotazw @pngprrx o4 Tenpauyu-Aa ca npncrarrHuaMa, arv, ra y6lrja vapo6ua uoh BHTe3oBorMaqa. Ogronop na cnoje nurarr,e El:a lre Ao6urn npeg Kpa-JbEM H BHTC3OBHMA-

Bure: onryxyje En:y:6or Kprrelba o6ehama, a rpo$a Opn-rpuxa s6or noxyru aja y6ncrua. Orrpuna rajuy: oH je JIoeH-rpHH, BHTe3 cBeror fpzura. Moxe ga ce 6opu 3a npaBAy caMo axoce He 3Ha xo je. Vxoruxo orxpuje rajuy, ry6u r' loh. Bnre: aajeMaq ta npcreH Elrn :a r]eHor 6para,6yayher BnaAapa. Etza ur(piub ra Mone Aa ocraHe, anr y3aJryr,. lotazu na6ya H Byqe qa-

uau. OprpyA npNrHaje aa je JloeHrpuHa ysHHHJIa Heycne;InM, aAeqaxa rperBopxna y ta6yaa. V: nolroh cBeror fpala JIoeH-rpllu oclo6afa fordrpuga vaponuje n o6jan-rryje ga je oH HonunpecronoHacneAHnK. JIoeHrpuHon -rra6ya o!.aila'vr rraMau H oHHan)nxra Epa6aHr. En:a oa o.raja yuNpe.

208 209

PI4XAPT BA|HEP

II P c'ru ct t, H tr' 6 cnq nt' a,

UHKNYC OA T{ETHPH MY3I4TIKE APAME (TETPANO|I4JA)

Pujncn,o s,tt,e,'tu,oI I 1ttr r r' t1 tt t m (: iu I x t. I t )iI ljc,, I I Ttcm u t' H uliennl fio "'

' ll[t1:ttt^rt,(t q[xl^M.o,'t/ 4&m.1rp1r' I1'7)1t':J()prt'

,.) I t t 6I n: m o 1 ultll trxt'o li( ) ttl'lloiu iu t)p'

II1x"'tt'tr.ir:1trr (t(ll)rk'(tttrt tl AItrttttttttl' 22' tutrtuurtTtu' 1tj69''I('qttltc

JIuu,u:Bomutt - 6r t l t t tn t t t r/tot r,cyt - 6tt 7t u m tt t rLI )O) ' - l i l ( ' l l ( ,1 )

JIrtl,r: - mctt(,1)

.{nnoau:Qu:rt.t.lu - 6rtrQutprrclt - 6rtt:

PajHuHe xhepn:

Bofa.utt.grt - u)ti?a,ttBct I tltr t1rt. - (()'tl I)(t tl

@"t.otuu"tt tl t t, - ./rt ct1( )u)n l( t I t

Hu6enyn:u:

At.6epur - 6tr,r'Munc, thu.oc 6p0.m - mcttl[t

Eornu,e:

Q7ttt,'tlo. - rr.tt tttQpe.ju - @ti l t( t t tEpgu, - tt^t.m

Ha beLtuqanculbenon uuKrrycy ,]lpcuten Hu6enytia" BaLxep ie pa-

guo buute oq ueutbpr'u bera. Cagpxaj ce ocnama na qpebnu cKatgu'

nabcxu tluur o Hu1ealnsu"na u fta H.er1aurcy nelengy o 3ulrppuqy'

Page 106: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

I npurop

Kpor npo:upHy BoAy nJIoBe rpn PajHnHe xheplr. Oue uynajyPajHnHo 3Jraro. JeAas oA Hn6elyHra, Al6epHx, xoju ce oApexaony6ann, ycrreBa Aa yKpaae PajHrHo 3llaro xoje AoHoclt qyno-

ruopHy t*,toh.

II npnsop

Eor Borau H rseroBa xeHa ue4ajy Anop xojr,r cy 3a Fsvx u3-rpaAHIrH AprBoBH @arolr u OaQuep. OHII Aorase no HarpaAy:a o6aslreun nocao rcojy npegcranrsa Opeja, bornrba MrIaAocrI'ILr Jlenore. Oua uyna 3;rarHe ja6yxe roje aajy BerrHy Mtarocr.Boras xeJrn Aa npoMeHr.{ AofoBop, anu AHBIBA He npncrajy.Jlyxanu 6or JIore HMa peuer6e: AHBoBHMa Aarv r{yAorBopHo

3naro xojeje yKpao naryJbaK An6epnx.

III npn:op

V no,u:euuord uapcrBy Hn6elyHra A-n6epax je oxpyraHnpeMa naryJbur{Ma roju:a rrera xyjy 3Jraro. Ty jen meron 6parMuue, rojn uy xyje :larHn rrrrreM noMohy xora uoxe ga 6yAeqaK H HeBHAJT,HB. fiora:e Boras n Jlore, orr,rr"rajy An6epnxyIrIneM H npcTeH, H Be3aHOr ra H3HOCe HanOJbe.

IV npu:op

A-rr6eprx je :apo6ren. Aro npe4a :naro xoje je yKpao, Moxe6nrn cno6oAaH. flo beroBoM Hapeleny Hu6enyH:u AoHoceroMr{ny 3Jrara, a Jlore 6aqa uapo6Hr.{ rlJreM. Borau 3aApxaBanpcreH Ha cnojoj pyur.r. Kaaa ce Bparuo y cnoje noA3elrne, A-n-6epux npoKnurbe npcreH: Ko ra noraKse, 6nhe nory6reH. flpo-KrrercrBo rctyje. Aa 6w Aourao 4o 6lara, <DaQuep y6uja @a:ol-ra. BoraHy H ocra;rrrM 6oronnua Ayra flocnyxl4 Kao Mocr Aa ybyy rpaA Barxany. Vs gy1une pexe vyje ce ryx6amlqa PajnuHuxrheplr 3a orerHM 3rraroM. One nlery Huru cy46uHe 6orosa.Ba.nxara je crnopeHa Ha npeBapu r.r Mopa Hecrarl{ y nnaMeHy.Taxo na xpajy u 6uva.

2102tl

Banrcupu

/!pr 1 lr t q u ) n {t m I ) u' )u )tu' j rt,, I I 1x:mu t' H u (t ctr4l n a" .J I urtpcm,o ? tt 1t1,M:UO linM.Tr o'n!:[Ilop.

M'y.rulnin, gqo.Mu' Y {n[nt, "luxu'.I Ipettur.jt:1xt o!/prtc(.t.tut t1 l[utunrt'r1, 26- j17w. 1870. 'toqlt:ttc.

JIuu,a:B otaat t, - 6 a,7 ru. ili ot tQpu,ttt, 16u,osu, !t(clt.ft - .itctlo(oilpil1l 1t..rtr (u.m

SntM|t1rt,g - nut01)3 u tl,tt.t t, g t r,, t t u o 0 Q, u)( n l ) ( t, - u, ti | ) u t r.

B omu rcao rrh.e7nt B u"t.'xu 1tt: :

R1rytmtu,11tt, - utl?u,tt, 1! ou|.tl. Brtttr'u1trt - ttcmupu. rttc'Lt1uaputu,

Iu,pu. co tl ? o,t u t u .'j c t 1 r r,t t. ti o t t m [ ) ( !.( r. I m .

Xy t t. g ut Lr, 3 tt.i. it.tt t t. t1 u t r. "t t y lr - 6 r t t:

Og uetuupu ,ry3wrKe gpa"ue ,,Banrcupa" je Laytuurcu taj1olatuuja' Us-

banpeqtu cy upbu upusop, sail'urrl oqrlofiaK ',Kac Banrcupa" u qunate,

roju ce uectrto usbogu rcao rcontlep[luta tttaqxa-

I qnH

,(ox ce 3urr,,ryHg npo6uja xpo: onyjHy Hoh, Haura3u Ha Xyn-

AHHroBy xyhy. IberoBa xeHa 3urluHAa Aaje My oKpen-r,elbe.

XyH4uHr orKpHBa BenHKy cJIHqHocr urrtlely cnoje xeHe N.uo-

[JJbaKa. 3nruyHa npuqa o cBoM rIyAHoM [opeKJIy u uecpehHou

AernrbcrBy. Kaxe ga je no6e$eH y nocneamoj 6op6lt H Aa cy My

nporI.IBHL{qH Ha rpafy. la 6u ocerno naJly KpB' Xytguur he cy-

rpa r:ahn Ha ano6oj ca 3uruyHaolr. 3nrrllrsaa naje HeKH Hanfi-

rar XyHAl,tHry H oH rlBpcro 3acnu. 3a ro npeue oHa olaje rajny

3r.rn'lyu4y o lberoBoM nopeKny: IberoB orau Je Ha .qaH H,eHor

BeHr{aFba sa6no Maq y ApBo, a oHa He Moxe Aa ra usnyve. Kaxe

Za je raj Mar{ rberoB. 3HrMyHg ra H3rtraqr ca laxohott't 14 Ha3vIBa

ra HoryHr. 3uruyu4 H 3nrlnsAa cy Boratrona Aeua. OHU cy

6par u cecrpa.

I I qun

V npegeo KaMeHItx rpe6enooa 6or Borau ua-rse caoje rhepre

Bpyuxr.rirgy n BaruHtriy Aa ulrnre 3ltrltyHAa y ano6ojy ca Xyn-

AHItroM. Borauosa xeHa Opuxa (:arururHuqa 6paxa) fipt4cnIbaBa

BoraHa Aa ce noKopu 3aKoIIy, aa ocyEA 3r'rruyHga ll 3nrnutt4y

:6or po4ocKpHaBrbelsa, jep oHn over/y Aere. Boran je Hepa-

Page 107: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

cnonoxeH H npuqa EpyHxnlau xaxoje rby H ocraJle cnoje rhep-

Ke 3aileo ca 6orHrlou 3eMJbe EpAortl, H Bacnl{Tao Kao parHHKe Aa6u uy noMorure y oa6paHu Balxare. Mopa HMarvI nojcxy xoja

6n ce ogynpra Al6epuxy u Hu6enyr{3ur{a yKonHKo 6n ce nono-Bo AoMorurH npcreHa. flpcreH r{yBa aHB @aQHep, npeo6paxeH y

l'aaja. Borau oaJra3n, a EpyHxnn4a [oMaxe 3uurayugy u 3nr-JTHHAH ga no6erHy npea XyNauHrou. Vuopna, 3urnprn.ua 3acnrua 3nruyHgoBoM Kpuny v, carua EpyHxllngy roja npopnue cMpr3uruyngy. Oua je raHyra rberoBoM ryrou. V ano6ojy ca Xyu-

AI{HroM crojnu IrrHroM Fpyuxulaa 3aKJralba 3nrlryHgone rpy-gu. Vzwe\y rrux craje Borau, Ha vujeu Ko[Jby ce rroMH 3uruyu-

AoB Maq. XyHgnHr npo6aaa 3urlryHga. BoraHje ovajaH uy6wjaXyuguHra, a EpyHxlrnga ycneBa,[a cnace 3nmnH4y.

III .{HH

V.[u-neu ranony Ha cnojuu BHJTHHcKHM Kor{,HMa, BalrupaAolra3v Ao crpMe creHe. Epynxnngaje ynnaureHa jepje rouuBoraH. OHa ycnena Aa cKJroHH 3urnnHay H npeAa joj clorr,rrreHH Maq :ajyHaxa xojn rer rpe6a Aa ce poAH. Borau pacrepyjeBanrnpe, a Spynxnlgy KaxrbaBa raKo ulro je ycnana Ha He-aocrynHoj creHH. flpo6yauhe je (xao cMprHy xeuy) jynar xojnnpole Kpo3 nnaMeu, a rojnje yna.nno 6or narpe Jlore.

Sutfupug'l'7 x:hl t, ( l (:o n c m ? ( r. it oir t j c,, I I p r: itt t:r t, H u,6 c,r,,ry r 4o.".

Mu.:ttt..t.tirt. til)(t.At(r. U npu.,r.utLu, (,wiilx1.tnr,n,yttl.zo1tu,).J I t t.(tpc mn | ru,Eilcu) lio.M,Ito :t1 tlnop.

Il|tcun,jcltu. oql)ltutu.u 'u Err,j1xtjm.a, 16. u,otycm.u, 1[]76. roqutrc.

JIuu,a:3trt,dtpu.( - mutoJ)il,ymtt,u,tt. (Bomu,rr.) - 6tt,r:Mu"u,c - m(it0l)Aa,6epur, t(,cI,oo 6[)0.n. - 6u(l4trulttwlt, grtc - (tu.r,

E?qa, - u.,r.mR pt lt t,t:tt.lt,r1 r t. - u)ILl )( r.t t.I"lt,o,( luU,iLur( ilntt.Uc - (onl)utl

212 213

I .IHH

flaryrarc H3 poAa Hu6enyHra - Murue FanyA ce rpyAr{ Aacxyje uav rojr.r 6n LI3Apxao 3prr0pHaos yAapaq. Ha caupru,3ur$pngona vajxa je Aa.ua Mauey AenoBe Maqa H nonopoleuve.MNue He ycneBa Aa cacraBn Te KoMaAe. I,I: uryue Aoraru 3lrr-

Opua, Tpaxu Maq H :axrarsyje Mur'rey ruro je y3eo Mat{ H Aere.Y nehuuy,qoira3rr Boran npepyllleH y nftHHKa. fonopu o An6e-prxy, o.quay @aSHepy rcoju, npeo6paxeH y suaja, uyna 6naro,H o 6orosulra Ba-nxa.ne xojnva BnaAa Boras. Mnr'le Mopa AaoAroBopH Ha rpH frvrrarba'. o [naMeHy BaucyHra, BoraHosol\.{rrnaMeHy r,r3 Kora noruqe 3nrdrpr.ra H o Maqy Horyury. Ha Bo-TaHOBO nHTalbe KO MOXe la Crcyje Mar{, MHMe HeMa oAroBop.

Boran oAJra3H, a 3nrdpu4 ce npaha. flor nena Beceny necMy,3nr$pua nonpaBJba uaq. KaA ra je :anpurno, yaapuer'l je oAceKaorroJra HaKoBrra. 3a ro BpeMe Muue cnpeMa orpoBHH HarIHraK.

ll .llH

An6epux ce1n vr pa3MurilJba npeg OaOuepoBoM nehuHorr.r.

Haunazu nyrHHK (Borau) 'r yno3opaBa ra Aa My nper[ ona-cHocr oA Mlruea roju xohe aa ce AoMorHe rrpcreHa H BJIacrHHaA rrenHM cBeroM. V roue My rroMaxe 3nrQpng. Boran yno-

3opaBa 3urQpr.raa Ha onacHocr. Muue AoBoAH 3HrSpuga, xojHce Hnqera He nrarrrH. flpanu cBr.{pany oA Tpcxe r.{ cBHpKoM Ao-:one:uaja Oa$Hepa u: nehurre. 3ur$pua ra y6uja u cnyvajHoce nonpcKa auajenou KpBJby. Ou.nuxe [pcre yN{pJbaHe KpBJbyn o4je4uou floqHlt,e Aa pa3yMe roBop nrHua. Lllyucxa nruqafa lrraJbe y nehuny Aa y3Me [rJreM r{ rrpcreH Hlr6eryHra, xojuocnrypanajy Bilacr HaA rIenHM cBeroM. V nehlrHlr :aruqe Ar-6epuxa u Muuea roju ce cnalajy oro 6nara. flruqa ra yno3o-paBa Aa 6yae onpeaas. Mnue My roBopu o orpoBy u 3urSprura y6uja. flrn qa ra ruaJbe 4o najnenrue xeHe xoja cnana oKpy-)KCHA NJIAMCHOM.

I I I qHH

V noaHoxjy Epyuxun4nuor 6pera ouexyjy 3r.rrQpu4a. Ou6ytuEpty u orra My npe6auyje qa je npanHo 3aKoHe, na nx ro-ra3rro. flonoso ycnaersyje Epay eevuuru cHoM. 3ur$pHq norrarrBoraHoso KorrJbe u 6aqa ce Kpo3 rrJraMeH xojn oxpyxyje 6per.

Page 108: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

flpouera

3nr@pra 6yan EpyHxun.{y. CKHHyBuTH joj oKrlon H opyxje,oH npBH nyr BLrAH npaBy xeuy. O6yrer ny6aamy,6ynw jeno-

rbynqeM. Ona y:npaha u npeaaje ce jyHaxy.

Cy,ttgtu,n, 6oooeu,

q L mq ) n t | ( | u ) m (' n I x LI t t n r.jc,, I I y tt;Mtt r. H t tfiut.t| t,Lt t ".

II t 1.r t |t t:r r ( | I )u,At,u U m,l n t. nt,tt.t ru (tucr:ill ca.u.t cu,).

JI u 67 tc no I K t,m ( {n o No.Lt lI (,s1 t:ill( U ).

II7x.:,tttr.jc1tt olll)tilt)t.(t y llltutrut'r1, 17. trrti'yt:EItt 1i)?'6. Iotlurtc.

JIuu,a.:3ul4t1N( - tilcttolrE p y t t.:t:tt",t. y t r., t t,ol o 0 ( t, )tcc t t ( r - u ) fL l ( t.t tI'rttt,n.cyt - 6e?u mut,I 'ympytut., l ;eIolu w(mpu - (oi l l tul

Xot,ctt,, E1r:Jturoo cutr. - 6ru'B al,m7ry nt -,i tcrlo@ fi. J t0 r tP t4julu rc rh.c lt t, ffi.pr t 6 t ti.r u t,u t: t 1 q 6u t t t:

,A,a 6u ce pa3y,fieo cagpxaj obe Aocteqte odepe us Bainepobe [re-wpa.noluje, uoutpe6no je upouuutatuu cbe upetuxoEte. Y obou ge.nysaEnefl ce pasperuaba: 6olobu upouaqajy y Baaxa,nu, a 3ut(ppug tune.Ocuta.na je oio*tetta - uporcne{Ecutbo s.narua.

I qHn

Xares HaroBapa lyHrepa Aa ce oxeHn Epyuxnl.uoM KaKo6u ce Aouorao Brracrn, a 3ur$pnga "rpe6a Aa ad csojy cecrpyfyrpyuy. Xareu nocenyje qapo6Hn HanHraK KojH he narvr3lar-Optuy xaxo 6n:a6opanuo EpyHxu"rrgy. 3axna-rryjyhu roM Ha-nnrr(y 3nrSpHa npucraje.

Epyuxnnaa ovexyje 3nrQpnaa. flonasu ]LeHa cecrpa Bar-rpyra H npHqa o ryxHoM Borauy rojn je nyrao Kao nyrHHK.Carc je oKynl{o cee 6orose y Balxalu r.r uerajy necr xojy rpe6aAa AoHecy upHe BpaHe. Borau >Kenn \a Bparn 6naro Pajxuunuxhepnva xaxo 6u ca ce6e cKHHyo npoKJrercrBo. EpyHxulgaot6uja Aa Bparr npcreH. 3ur$praa, npepyrreH y fyHrepa, npll-

214

na3H 6pyHxrurtw. OHa noryruaBa Aa ce o.u6panu npcreHoM,a-nH 3nr{pHA ornMa npcreH H BoAI.{ je xao BepeHHI{y 3a cBornpujarera.

II qr'rH

XareH je sacnao Ha crpax[. flpnna:u rray An6epnx, xoju ra je

3aqeo JIyKaBcrBoM H Bac[HTao ra Kao parHHKa. OA rrera ovexyjega ce nr6opr{ 3a npcreH. XareH ro o6ehaBa. 3nrSpna AoBoJlI'IEpyuxHray u fyHrep je npeacraoJba Kao cnojy nepeHuqy. OHaje cxrarula 3urspruony npeBapy, rp.uu ra r.l onryxyje. Paro-r{apaHa, oHa cnpeMa ocBery. Xareuy je ogana rajHo pamHeo

Mecro Ha 3nr$pxaonHu .nefaua. .{ororapajy ce xaxo aa y6ujy

3lrr$puaa H Aa ro npnKaxy Kao HecperaH cnyuaj. 3urQplla n

fyrpyHa ce nexvanajy.

III .{uH

3nrSpnaje:anyrao Ha o6aln Pajne. PajunHe xhepH rpaxe

oa rbera npcreH. OH nplrcraje Aa ra Bparl{. OHe:Hajy BeroBy

cyillnHy. fyHrep n XareH Aona3e ca JIoBul{Ma I'I y pa3roBopy

cxpehy naxn y 3llr$puav Ha ABa raBpaHa. OH ce orpeHe, a Xa-reH ra norafa KonJbeM y ne!a. 3nrQpna yMHpe, aruce rreroB

ayx opaha 6pyHxul.4u.

IV qun

Kaga cy AoHeJII{ 3r.rr$pntoso reJlo npeA Kyhy, Xares je pe-

Kao Aa je noruHyo y noBy. lyHrep otaje la ra je y6uo Xares.Xares rpaxu npcreir Kao HarpaAy, a Ka.[ fynrep oaOuje Aa Myra Aa, XareH y6uja w mera. fyrpyHa rarole yMnpe nopeg 6pa-ra. EpyHxuJl.qa H3na3H, naJlu noMaqy Ha rcojoj he cnaluru 3ur-

$puaoso reno. CxnAa npcreH ca 3urQpnaoBe pyKe, nelbe ce HaH,eroBor Korr,a n cKaqe y nnaMeH. Oa xyhe ocrajy caMo IIpHHo6naqu. Ha rauacuua PajHe nnnaajy PajHnue xhepH. JeAHa oArbnx onHoca npcreH Hlr6enyHra. XareH ce 6aqa y peKy Aa ao-xBarr{ npsteH, a PajHnue rhepll ra o.{Bnaqe rla.qHo. Kpo: o6la-Ke ce Ha3npe nofneA da Balxany, y rojoj ceAn BoraH oKpyxeH6oronulta. Balxala Hecraje y nnaMeHy, a ca H,oM H 6orosn.Cner je ocno6ofeH npoKJlercrBa 3Jlara.

l5 B()nnc Kpoi rmopajy vvra<e 2t5

Page 109: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

o4na3u y KpqMy. HeauH ny6anuux CHrsHo ce npuKpaAaHHa-roBapa je ga ocranu Kanuja. Ouu aruen yjy ry6anHe peqn, Hecnyrehu na llx ToHuo cny[a. ToHuo AoBoAr.r Kanuja, xoju oa-vax 6aqa Hox Ha npecrynHrlKa. Cuttsuo ycneBa Aa no6erse.6eno crnrupyje Kanuja n noAceha ra Aa he ycKopo noqerr,r npeA-craBa, re Aa rpe6a Aa ce o6naqn. OvajaH, KasNo o6naqn xo-cruru najaqa - Ap-ueruHa. Ca noMeuraHuM oceharruua rpua nnpoKJrnlbe cya6nHy xoja ra repa aa y oBaKBoM rpeHyrKy cMe-xoM 3a6aBJba ny6-nuxy.

I I qun

I,IHrepueqo ocJrHKaBa AyrxeBHo cran,e manHor jyuar<a. I-{rlp-Ky3aHrH cy HMnpoBr.r3oBaJrH Many no3opHzrly. ToHllo u Eenocttl l lpyjy rneAaoqe H npencraBa [oq[]be. Hega lrrpa 3aHocHyKonou6r,ruy. Kaparrepl.rcrurrHa My3r{Ka flparH n eHy Hajany Aajoj r'ryxa - EajaUa - HeMa xog xyhe u ga ovexyje Aplexuua. Vrorrae joj noMaxe cMemHH Tonno. ApnexHna rfiyh.r{ Eeno. OsneBa cepeHaAy H yna3r y Konorrl6nuwny co6y. Eajauo - KoraHrpa Kauno - H3HeHaAH HX ynaAoM. Belxxa je c l rvHocr xo-MAIA CA rsefoBt{M CTBapHHru XHBOTOM - OH Hrpa fipeBapeHorMyxa. floqune cnoj rnyua.lxu.aujanor ca He.aou. f locrasJbarluTarsa, He o6pahajyhn naxrcy Ha ny6lnxy, H Tpaxfi Aa MyKaxe HMe rsy6anHuxa. fly6nnxa je :6ymeHa HenpeABHAHBHMroKoM. Touno :no6no 3aApxaBa Eena, a Kaxujy gaje Hox ypyxy. 3acnenreu rsy6oMopoM, KaHuo Ha cueHu npo6aaa xeHy.Oua Hnje ycnena Aa no6erHe Lr ao3uBa y nouoh Cunnuja. Cun-nno Hacphe ua KaHnja, arw ra cycrnxe Eajaqos Hox. Tpare-guja ce AofoIHJra Heor{eKHBaHo. Eajaqo cKpxaH, fopKHM ocMe-xoM 3aBplraBa npeACTaBy peqnMa ,J.o comedia e finita" (Kone-gujaje saepueua).

218 2t9

bAKOMO TIYtII,{HI4

M u q a,n, R o,m,e'p Q,t,n,u,.j

Onqxt. 1J qtl, ^mttul.

Jltl1Txrmu tt(n1tuxt.;ut H.t.u.tilt u 'lirr.t'tt.ttt, tl.o JIu*u u /tejcugu Eenu:runt.I I pcun,ujopo oqp)r(t.tur q Mrt.,trt rtt,rtt j a;o..t,l, I 7. rpcli1tyu,Txr. M04. [.ttqrurc.

IIpcu u,:t<*tynb(! 1l Builpil.(lt! 11. $n6pyuyxt. 1920. [ogrurc,.

JIu,r6r:V o - V o- ( h t r t, .t ru t, t tt. ll r t.r1 t t.t r I i t t in c 1 xlt. tr r j - utti l t t t,t r0 t l.t t t tr.u., u,u t. ( t. (t, tl lc ( r,6 tr ( r. - . i t ( t (o u ) tl l, n.t tI Itt.tt.ttc\ritltnt,, [i()l)tJtt tr.uti u.itol)u tt.!,'(: .Nolnt.(rlilt1l(' - ilettol)LU t q t il. tt.t: t :, ( t^rtl 0l )1( 1 t rr t t. ril n t.:t | /..t - 6 t t 1 t t t u-t r t t t.I Olt(, , l t ()q(rt)q(l t t - i l tol tolt'tl.)u.rc. I)rnr.trr. - 6tt,t''Ll,u

[ ) ( t(.u. tr o,.u t: tt t.1 t - 6 u t:

PaEa ce ogbuja y Halacaxujy, uoqeuircofi upouLttoi bera.

llpba bepsuja oiepe je uJvarla tupu ttuHa. [Ipenujepa je tloxube-naHeycuex, ia je saruo llyuurtu uzbpruuo uzbecne rcopercuuje. Cuojuo je qpy-

Iu u utpehu qut, u y rconartno.i bepsuju oiepa u*ra gba uuna. Obarco Ape-pafena, ouepa je usbegena y Bpeuu, 28. -uaja uc{ie totlune u goxubena je

oipotnan yciex. IlouyttapHocTu obe oiepe tupaje u qattac.

Hoboocnobanu ancan6-n llapogrrol uo:topuutrua y Beoipagy usbeo jc

upenujepno oby ouepy rcao upby ouepcKy ilpegcruaby y slpagu Man'cxa,Il. Qe6pyapa 1920. iorlune.

I qur r

Pa.qH,a uere orepe ce ognNja y Kyhlr ua 6pexyl,xy y npenrpa-

!y Haracaxuja. l lopyurrnK aMepuqKe Mopr{apHuc fl lutxeproHnplrBpeMeHo 6opanu yjanaHcxoj nyqlr 14 xeHK ce [erHaecroro-

AI{rxILoM Janauxor't tIo-Vo-Ca H. O6peAy BeHqartra npucycrnyjeu aMepHqKr,r Korr3yn. Ou yno':opaoa fl l lnreprorra Aa ula.la Ja-naHKa Hehe cxsarHTH oBo BcHqarbe Kao npona3rry aBaHTypy.MnaAu, JraKoMl{cJreHll o$Hu}rp llnHxeprorr roBoprr o ruJranocrl{H Jrenorr.r janaHcxe HeBecre, a HcroBper\,reHo cMarpa ga ce cpehay 6paxy Moxe HahH caMo y AoMoBHHH. V roxy o6pegir BeHrralba

AorIa3H HeBecrHH yjax EoHaa, rojrr npexu4a BeceJLe nrjanov Aaje ltnaaa u3Aana cBojy Bepy [peJracKoM y xplrnrharrcrBo. fII{}t-Kepror{ repa 6on:y H rrpenyura cc n,y6anr.r.

Page 110: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

II qnn

Tpn rognHe nocJre oAnacKa uyxa Ma4arrr BarepQnaj joruyaer nepyje aa hejoj ce cyrpyr BparHrH u Aa he 6uru cpehuu.fluureproujoj npexo KoH3yna uraJbe Mano HoBqa 3a ocHoBHenorpe6e. OHa ca lereroM )KtlBu y cupoMarrrrBy. fopo (no4oo_aav) y6elyje je aa npHXBarH noHyAy borararua Jauagapnja ga,xao 6Prsrua rejrua, npele y rberoB pacKoruHu aorra. rlo-Vo-Carioa6nja ry rroHyly. KoH:yn lllapnnec Aona3u H npeaoqasajojuoryhHocr Aa ce fluHreproH BepoBarHo HHKaAa Hehe nparu_ru. flpenepaxeHa H yilnautela. uzjanmyje Aa joj y rou clyvajynpeocraje cauoy6ucrBo HJrH npaharre nperxoAHoM xuBory.CnHa, roju nua oqeBe rrpre r{ [JraBe or{H, noKa3yje xoHrynyxoju 6una 3analr,eH. flyuam orJralraBa Aona3ax parHe lafe.EarepQnaj caorr[rraBa Cy:yxu aa je 6poa crufao. Ona o6na.rnBeHqaHy xalbLtry H ca cHHoM qexa flnHxeproHa. flurrrepronAoJIa3H ca coojou aMepr.rqKoM cynpyroM y nir\tcpH Aa oA Ea_rep0naj y:ve cnoje aeie. OHa reK raAa cxBiu,r 1rr jo1.ce rr lyxHIrKa.qa nehe nparnru. ClouneHa, flpr{craje Jir,npcJil Aere,tuIH caMo Jrr{qHo ot1y. fiupr.uBo ce oflpatuTa o,[ ,qerer a u w3Bp_IrIaBa xapnKr.rpt,r. [4: Aannse ce vyje flHHxeproH KaKo neBaIbeHo I{Me.

220 221

bAKOMO ilYqVTH.M

Tocrca

M t1 :ntltrut tJpo^^ur y tn1n(. 4{?tx t{1.JIt67x:mrt, {Ip(^t(I' ( hr,1ttttrtl, ltflrl:tlt:'&rm. H.turco' u ffutto.ta.

I I 1 runt t,j tt 1 x t, o ( l l,:t t ( ( u t t r'!/ ilo :t oprt,w lil,Y,, 1{r tt tc illttt r.t lu "

11 I'u.u. rt, 1.f . j at t'y a'\ta I I 00. to lJI t'1{e,.Il1xut tl.trxiy:rt,rt y Rrrti1ttt'gy l4..jartyuptr 1914. {,oqurc.

JIuu,a:4ta opu. j t t'l' o ctt.r t., a ut il,\ (.lt.r l( l - (.( ) ii I | ( l t tAI o1ruo Ii u,tu tp rt t 1 t t t:u, ( i,t,u t ( o,? - m u t o f )

E r t pu t. C K.upfi.lri u, t uup ti r t..r. r t tg u. j c - 6 t t'y t t r ttu n r'

Vcsoytc Attllcllmu, nl),rltrl.u,|titt .t(| ili&)pctttt.t( - 6u(()t io' tcmo, (t iut m nt).1 t t t l t t . j t ' - t t t t ' t to1,

Paqta ce ogbuja y Pu*ry, orco 1800. iogune.

I qHn

V onrapy upKBe Ceur AHnpea Ae na Bale, Mapuo Kanapalo-

cfi paAH cnl{Ky cs. MarAanene. OH rneAa nnaBe oqH HKoHe H yno-

pebyje Hx ca rlpHHM or{I.{Ma Tocxe, vujy clxxy HocI{ y MeAaJboHy.

V qpxoy yla3n lrpKBelbaK H, AoK rfieAa cJIt{Ky, npuuehyje Aa ro

lnro paAH Kanapagocv :1'Ma crHqHocrH ca HeKoM oco6ot',t xoja

Ty Aona3l{. Kanapagocn ncBa r{yBeHy apujy 3ap uila neutaux cnu-

rca. Itrerosa fiecMa pr3a3uBa HeroAoBa]be KoA lrpKBelbaxa aoK Myqncru qJrHKapcKH nplr6op. I{prnenax 3aKJbyqaBa upKBy H o.{na-

su. V HaALr Aa HeMa HHKora, y upKBH ce nojanryje 6erynaq. V

3anyurreHor"r 6eryuqy KanapaAocn npeno:uaje AHlenoruja,

HeKaAaulbef KoH3yna Puucxe peny6luxe. O:lomarueHn noJII{-

uajau Cxapnuja tpxtt AHf e-noruja y 3arBopy. OH je ycneo 4ano6erse. Karapagocr'r My HyAH nouoh H npeAnaxe Aa ce ca-

xpnje y rr eroBy BuJry HZ nepu$epr.rjlr rpala. ILuxos pa3foBop

npeKl.rAa Kyuarbe Ha BparHN{a. flourla je Tocxa. AHle-nora ce

noHoBo caKpHBa. Jby6ovopHa neBaql{ua rneAa cnuKy H BHAA

HeKe Aera;be rojr.r ioa me u:a:nnajy Jbyrby. KanapagocH je cull-

pyje .aoK oHa roBopn Aa HMa Kparl(y npeAcraBy u ga he nocrte

rora Aohu y lbefoBy BHny, rAe he ce npeAaru ny6aau. Tocra

npnr'aehyje ga je MapHo y3I{eML{peH H nol{oBo HcnoJbaBa -rry6o-

Mopy Kara Ha cJIHurr [pe[o3Ha JIHK Jlene MapKH3e ArasaHrH.

Page 111: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

OH joj o6jarun ara ga je cryvajHo HacJIHKao JrHK HeKe Heno3Ha-re oco6e xoja Aolau y qpxBy.Tocxa oAJIa3I,r. Mapxu:a Ara-BaHrH (cecrpa 6erynqa AHlenornja) opraHu:on ana je 6ercrso.

flyuan rofloBa ca rnplane orurarrraBa qaje npuueheHo 6er-crBo 3arBopeHnxa. Cluxap H ArasaHru oAJra3e, a Ha crleHy Ao-Jla3r,r IIpKBenar. r(euaqH rIpKBeHor xopa H rpalanu ce oKynJba-jy m 6u [pncycrBoBar.u cnyx6u 3axBarrHr,rrru :a no6eAy sagHanoneosou snaHoj Te Deum. Hexornxo MparrHHX axopaAanajasnyjy,qoJra3aK Cxapnr.rje H rberoBnx npncranurra. OHu :a-xryvyjy aa je 6eryHaq go6no novoh y qpKBH fAe cy Hamrrn JIe-ne:y Aranaurujeae cecrpe. Cxapnuja ycneBa ta no6ynu Tocxl.r-Hy rsy6or'ropy rr.rMe ruro joj Kaxe Aa je Mapno orr,ruao ca He-KoM xeHoM. OHa oAla:u ca crpenlr,oM Aa he csor Aparor Hahny :arpnajy Apyre. CxapnujuHr.r aoyurHnqN je npare. V qpxan jenoqeo Te Deum n Crapnaja ce narerHrrHo npuApyxyje vo-ITUTBH.

II qnn

9yje ce raBora (crapa Spaurlycxa nrpa y 4/4raxry), a 3arlrMxop ca Tocxor',r Kao conacrKlrn,oM. Karapagocn uyje Tocxunraac, rcoju ra oqapaBa. Cxapnuja 3arBapa npo3op v HacraBnbaca onryx6oM, a 3arHM AoBoAe Tocxy. Crapnuja u Tocxa ne-rajy cnoje apuje roje ce caBpueHo yrnauajy y rox pagne. OuHcnnryje Tocry, xoja rupAx Aa He 3Ha Hnrura u la je MapHoHeBHH. Crapnuja uapelyje ,qa oABeAy KasapaAocuja y co6y saMyr{erbe, a Tocxy no3uBa Aa My ce npnApyxn xaro 6n joj ce yABa-pao. KaAa ruure nuje Morra Aa cnyua jayxe cnor Aparor, oHaoaaje rajHy: Mecro rge je carcpnneH Aule.noru. Cluxapa ocyfy-jy ua cr*.tpr, ca o6eharreM Aa ra Hehe crrapHo y6uru,Aa he naeqn6uru r,axuu caMo aKo Tocxa rrpucraHe Ha lberoBe noHyAe. HeBHAeBIITH Apyro peurerbe, Tocxa ce nogaje Crapnlrjn, orrer y3ycnoB Aa nycru KasapaAocuja. Cxapnnja uzaaje uapelerre 4ace cJrHKap [pr{Br,rAHo crpeJba, a 3arHM gaje gosroly Tocxu 4ara rajHo r,r3BeAe. Kaaa cy ocraJrH caMvt, Tocxa rpaxu npony-cHHIIy. fiox oH nHrrre HcrrpaBy, oHa ca croJra y3Me Hox tr y6ujara. I4z 3fpqeHe ruaxe y6njeHor y3r.rMa naflr4p, narn csehe vr opa-3H cay3BvrKou; ,,Ailpeg ruut je gpxmao 4eo Putt !"

III .rI.{H

Ha repacn AHlelcxe rnplaoe uyjy ce 3BoHa ca oKonHlrx up-KaBa, a v3 AaIbvrne rlecMa rlacrnpa. Crpaxap I{3BoAH Karapa-

,qocuja. gerajyhz cuarcuyhe, oH nntue Tocru nPIcMo, onpaura

ce oA lbe r.r oA xHBora y cjajHoj apuju 3eesge cy ciane' Tocra Ao-

naar,r y:6y!eHa H Kaxe My Aa he crpenane o6asurn caMo npu-

Br{.rIHo u Aa he oHH nocJle rora 6urn cno6oAsn' Oua ra nparu

Ha crpeJbane. fhoryu o4jexHe, Mapuo flara, a BojHtlqn o.una-

:e. Tocxa fipana3vr Mapujy u :axryvyje ga je upran' flperacuo

je cxnarula Cxapnnjeay npeBapy. V r'aefynper'reHy je y6ncrno

orKpI,IBeHo. Cru rpaxe Tocxy. V 6e:Ha[1y u ouajy osa ce 6aqa

ca Bpxa rnplare.

bAKOMO IIYTII4HI,I

E oentu,

Onc1xr' lJ t(cmuqlt vtrttd'

JItt6yx:mrt tt(t nuur^l1t, 7i. I)uitt.to' rr' JI - H'r'tt'trtt,

II:peMli, ?o,M,(r'1l'tl ,,(htctttt lt.:'t :)tnLcomil 6oautt"' Att'tt7te'u' IlIu,tttccrr"

llTx'"atuic1ttt. oqlnillt.ttrt ry 'l\rytrttr"t1 1. Qrc(4ryupa 189(i' tttgtrttc'

lllxxt trxxilcl(,( .11 Ecol1to.g'y 1920. xo(11!ttc'

JIuu,a:Muult. - u)f!,?ollP o g o.tt.tfu t t, ILc(.? t'1t1( -'trl cI t ( ) !,Mntcila - ultpettMapxet.o, ?.tt'V"i'1o11, - 6 oI )u'm ot tI{o,t.urt, Qtu.t,rttxP - 6ttt'III t n rup, tt,'y 3 u'vuy - 6 r t1tu. m r tt r

PaEta ce ogbuia y llapwy' oKo 1838. Iogune'

I quH

Ha cupot'.laurHoj uaucapAn y [apncKoM JIaTHHcKoM KBapry,

necHr.IK Polon$o H cnul(ap Mapuelo noryruarajy.qa paAe' He

noJIa3H HM 3a pyKoM, jep rrv je xla,qro H TJIaAHH cy. Poaol$o

6aqa y neh pyxonuc cnoje nocJleAlbe ApaMe' aJIH HH raj nanltp He

Moxe Aa:arpeje yMerHHKe. flpnapVxYje I{M ce Qrlno:oS KolnH

r.i My3ur{ap [IIoHap, xoju .uoHoce MaJIo orpeBa H xpaHe. Arrt'toc@e-

222 223

Page 112: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

pa ce nonpaBJba H ApyrrrTBo ce!\a 3a cTo. Becejr,e peMeTn Kyhe-BnacHlrK EeHoa, xoju rpaxN craHapuHy. Onn ra no:unajy, na-nujy ra H Hs6aue HanoJbe. TpojHqa 6oeua oAJra3e, a Pogon$oocraje Aa AoBprrru rrJraHaK. Vlarn Po.qorQosa JbynKa KoMrrrn-Hnrra MzuH, ca uolborvr ga joj norajMn HeKoJrHKo naJrrupBaua.V rou rpeHyrKy cejaxo 3aKaurJbe H naAHe y HecBecr. Poaol$oje npcra BoAoM u Muuu.qona3n K cBecrr,r. OHa usr'asu, arv ceoAMax npaha jep je sa6opaBHila KJbyrr. flpor'laja racu cnehy Hmnx gnoje ce cnyqaHo AoraKrry y MpaKy. Ono je 6no npecyAaHrpeHyraK. OHu noqn*y HcKpeHy velyco6Hy r{cnoBecr. Ca ylllqeApyIIrrBo Ao3r{Ba Polon$a Aa HM ce npr.rAppr(u.Mnuu H Ponor-$o jeano ApyroM o'rxpr.rnajy HexHa ocehau,a H 3arpDeHH oAna-3e Aa ce npunpyxe ocTzlrlltMa.

II qnri

Poaor$o npeAcraBJla Muvr.r cnojuu npujareruua. fior ceBeceJre, cJrr{Kap Mapvelo Merba pacno;roxen,e, jep je nugeo cno-jy nprajare-rrHUy Mu:ery ca crapuM 6oraraureu A.uul.rHgopou.OHa rorerapa ca Mapvenou. flocne Barqepa ce npereapa Aa jexyJba uuflena H ycneBa Aa ce orapacr{ crapor flparuoua. lllanera KoA o6yhapa u 6at\a ce Mapveny y :arpnaj. Eoeuu oA;ra3e,a crapoM AnvllHaopy, xojn je .q,oHeo nonpaBJbeHy r{Hneny, Ha-MecrsJIH cy Aa ilnaTu uex 3a rleno ApytxTBo.

III qnH

Ce-rraqlr oA paHor jyrpa Hoce po6y ua nujauy. Muun qexaMapve-ua na ra fiura:6or qera je Polon$o [peKHHyo ca ]boM.Mapveno joj o6ehaoa ga he pasroBaparr.r ca crojnu npujare-rreM. trIs rocruoHlrrre u3na3u Po4onQo, a Mnull ce caKpnBa.Crynra pa3r'oBop uzue\y gnojnqe npnjarera w uyje 4a je nnxo-ny cpehy noMyrnna rreHa 6olecr H beroBo cupouarurao. I4:xa$aHe ce vyje Mu:eruH cMex r{ Mapve-no yna3u yHyrpa. Iloja-n.rryje ce MHuu H y AHBHoM Ayery ce o[parxra o4 PogorSa. KaAacy H: xa$aHe H3arrrlrH noceafaHn Mapvero H Mu3era, cBu ne-najy (rnaprer, xojrz ce cMarpa Hajlenuuv MecroM y onepu).

IV qfiH

Poao;rQo u Mapvelo Ha MaHcapAH noKyuaBajy aa page,anw y3zny!,. Mapvelo npHqa xaxo je Bnreo Mu:ery y HeKHMKorrHMa, a cnnriHy npHqy npuqit N poao.rrQo o Mnvr. V n:pa_

224

3rrro JrHpcKoM Ayery neuajy o cBoM pa3oqapalby. Pacno-rroxe-H,e ce [onpaBJba KaAa KonuH n [Iloxap AoHecy nuhe n xpaHy.V co6y aojypra Mnsera LI Kaxe HM Aa Mnuu ceAH y aHy srene-HHr[Ta, aa je 6olecHa N Heuohsa. OUH cnJra3e, AoHoce Mruu r.rcrar-rsajy je Ha gnnan. Mn:era cKu.qa unnlyrue, a Konnn ouu-JbeHH orpra.I Aa 6r,r uuailv HoBar{ 3a rIeKoBe. Poaon$o pr Mnunocrajy caurE. Mara xpoja,ruqa Mnuu ceha ce cpehuux AaHa, aH3AaJreKa ce .ryjy uenoarje r.r3 nperxo,qHnx rrnHoBa. I4cqpnre-xa, Mauu je oar',rax 3acnaJra.

flpnjarerr.r ce apahajy,.rloHoce noKJIoHe H HoBau. Mapuelonura KaKo je Mnrun r.r l{cror rpeHyrr(a npnuehyje aa je upraa.V:rnxyjyhn lr,eHo nMe, PoaorQo ce 6aua Ha KoneHa npeAMprBoM Mnlru.

bAKOMO I]YT{HHPI

ll[a,nou, JIecr,o

0 nclxt ll \cmlqnr. \ tn L(..JItt11tomo lxt.lyttr, tilt(..tt(t tt('mou.^.uttt\^t, JnM.(ttul or!il.nl. IIpcrsrxr..

Ilpcttrt jc\xt o(il)uunttt. t1 'l\4nrtt.'4, l. Qrc(\tyu.7xr l<\!);). torTrttt:.

JItur,cr,:IlIutt.otr, Jlcuctt - mn.?(t?tJIecxo, rtcrt,67tu.m, - munl)Pert,amo qc l\ntjc - [narr|!))l(c1totm t1u, Pttnt1rt7t, .rultt/titntti iitt1te.ttt, - 6u,cEgJuntq - m.uto?

PaEa ce oqbuja y Qpanuycrcoj, ioqetrLrcoJvt XVII berca.

Jlu6petuucuta ce fte uotrutte caulo tutLo ut je 6uto nexoaurco. Map-xo Ilpata je pacaopeguo cuefte u cbe iojegunocutu cagpxaja, ,\o"uexuteoOauba je ilahucao behu geo ctuuxoba, $ytuo Purcapgu lofLobo ueo {Lpe-hu qun, a Jlyufiu klnurca t rcpaj oiepe. IIo oboil poJvaty ouepe cy ilucanu

,A,anujea @pancoa O6ep u X{uLt Macne. Ilyuunu je rupehu rconfLosutuoprcoju je uucao na oby ute*ry.

I qnH

Ha rpry y Ar'rr.rjeHy Bece;re ce rpafaHu, bauu u nojunqn oue-xyjyhll aona3aK norrrar{cKe xovr.rje. Hr xovnje v3fia3u MrIaAaJrenorrrrra MaHoH, n eH 6par Ilecxo w 6ora'ru XepoHr. Jlecxo uXepoHr Hry y rocruoHr.{uy, a r{na,4u nure: !e fpule, oqapaH

#' r ) <

Page 113: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Helo3HaroM JrerrorHrloM, npHna3n joj vI rrrTaje :a lrue. ManonMy npuqa Aa6w npeMa ovenoj xeJbn cyrpa rpe6ano Aa oAe yMauacrr.rp. [e fpuje ue xpnje ocehana uaxo je reK yno3HaoMauoH u uoru je Aa ca H,HM no6erHe y flapn:. Masos ce MaJroonupe arn,Ha lberoBo HHcHcrHpalLe, npucraje..{ox Jlecxo cacryAeHTHMa nnje y rosrnoHr,rrlu, XepoHr HaJraxe rocrr,roHnira-py Aa y cyMpaK npunpeMn xovujy, jep oH ca jegHorur AaMoM HAey flapnr. Onaj parroaopje vyo !e fpnjeoo npnjarer H npe-Anaxe MyAa caM orue xouHjy u4enojxy. Ka4a cy 6eryHqu oru-IxnH, cryAenrn ce no4cuenajy crapoM 6orararuy.

II .{}rH

Y pacxoruHoM canor{y y napucxoj rTailarr XepoHra, MaHoHje oxynnpaHa cnojolr roaJreroM. floruro je sa xparxo BpeMeflpotuna cee $a:e 3aHocHe rsy6anHe Be3e 3a MnaAHM !e fpn-jeov, no caBery 6para npena3n y r(yhy 6oraror Xepoura. OHara He BoJrH, anu je npHBnaqn o6nre H pacKorrr. Mauos rre3He 3a!e fpnjeor'a HaKo He 3Ha utra ce c ILHM gorafa. OA cnor 6paraca:Haje !.au oH qe3He 3a rI,oM, Aa ce oAao KOTIKH xaro 6pt Ao-Ilrao Ao sehe xoru.rnHe HoBua. XepoHr ca rocrxMa yna3r y ca-lou. Cnu cy oAyureBJbeHH Jrenorou genojxe. focru oAna3e caAouahnHor',r, a y caJroH yila3r !e fpuje. MaHoH ycrreBa Aa facMHpH H 3aKJrtrH,e My ce Ha Ber{Hy BepHocr. Xepour ax 3arur{e3arpJbene H cnyrr rura he ce AoToAHTH y li,eroBoM oAcycrBy.MaHou My fipyxa orJreAaJro, rpy6o uy roaopehvr Aa ce norJre-,4a. Ou onra3r nperehH, a rlr.tx gnoje ce goronapajy Aa noHoBono6erHy. MaHos noKy[raBa Aa [oKynH HaKHT xaxo 6n oA TofaxHBeJrH. lola:n rceH 6par Ilecxo H caonrrrraBa na 6oraraurcrLIXe ca crpaxaplrMa. Eercrso je ocyjeheHo, a MaHoH xarce.

III .{r.rH

MasoH je ocyleHa Ha H3rHaHcrno y Ar.aepxrcy. Ha rprlcra-HLIUry JIe Aapa, npeA TaMHnuoM H3 xoje cnponoAe 3arBopeHu-{y, I lecxo ycneBa .qa nonMrlrN jeaHor crpaxapa vt Aa cKynlHeKonHrIHHy JbyAH Ko1r,r 6n oclo6oAuJru rseroBy cecrpy. V roueHe ycneBa. O.rajaH, [e fpnje no6u1a Ao3Bony o.q KaneraHa 6pa,;ga 4a nole ca cnojou ApafaHoM Ha AiureKH [yr.

lV. {HH

Zcupnneuu. ovajun v)KerHyt, MaHoH rr rr,eH nnre: !e lpn-je :aycranrajy ce y rycrHrln 6nuzy fby Opleauca. Mopanu cy

226

uo6ehn xaxo 6u cnacnrrr rnaBy. fpoaHuqa n xe! uyue MaHoHu osa oceha aa joj ce 6ruxl.t xpaj. [e fpuje noxyurasa Aa Habenogy, alu je He HzLrra3H. OHa ce HexHo onpaurra oA cBor AparorKora y AyrrrH Hur(a ga uuje H3HeBepHna . HaEa ce Aa he joj rpecN6urn onporurenn, jep y 6wru oHa nuje noKBapeHa, seh car{oBeTponupacTa, JraKoMI{cJreHa H ynnaureHa oA 6eAe H cHpoMa-rurea. 3a ooo gnoje nuje6uno cpehe ua oBoM cBery. MauoH yvru-pe y:arprajy cBora Bo;beHor.

M.14. |JII,IHKA

I.Ieuu, Aycu,tt tttt,()nc7xt lJ \ .cmtt l) t t ' tutt t t .

JItt67x:mrt Itnllu(xt() Q. 4>. I'rx:ttt..

I"[pe-u.tr,jcpo, ()q[)rrcuur t1 llt.:ilr1tol1ttr11.r1,27. tnrtuuft4trt, 18.]6.'br1ttrtt:.

Jluu,a:Hautt. ()ttt;tt,tt ult., I)t1ch:u. u:.,t rt,t; - 6ut:Bulut, l t t t 0o (t t t(oc(r t l - i l . . t t l iAttmtnt,u,tlrt, II0tt,ttoctt, rlt.u - t:oll ltu trE oI, g u.t t, A t t. ift t tt t.u r I t t t t oc I )(!t I t ( t; - | t | (' t l ( ) I Iqc'm(Lnc'llJt.oic: u.o,L(K.It tio,il.ult.(lu1tm, no.il,(':lnt ll.oc",lu1tll.li, I)ycliu (:e|'a,4ll

tt. oo.jtttr.r4tt, [,'ttctru. Ito,p It ttu l)o(l.

Paqt'a ce oEtlpaba y Pycuju, y ceay,noununu, 1912. iogune.

Y bpene xaga je paguo rca oboj ouepu, lnuntca je jou yberc 6uo iogyutu4ajea uut-aaujancrce ar He*laqKe ouepe u uuranujancrcoi 6earcantua.Y ocnobu, rvtysuKa obe oaepe ce sacnuba na pycrcoj napognoj frecLnu,uuto je u qunu Haquo+aJrtorrl.

Oiepy ,,lrfban Cycattun" launrca je sanuc.ttuo xao ipuuy o xepoiyktbany Cycarcurcy rcoju je sabeo neupujattencrcy bojcrcy fla uolpeluatuyru, Ige je u c6:tvr usly6uo xubofr, Ha uncucutupan'e gbopcrcoL ilecnurca6apona Pocena, rcoju je 6uo ogan cuctue*ty, ouepa je usbegena uog rcasu-boa ,,X{uboru 3a qapa". Cobjetucxu gpanautypi fonopeu,rcu je rcacnujeus6auuo uoJrutpotLcKo be-nurrat,e 4apa u ouepu bpauruo rcen upbo6ututtuHasub ,,l,[ban Cycan un".

Jleua *recrua y ouipu uua xop. t\ubna je apuja Antuonuge, WarncKaapuja B an e, a neionobLt uba je apuja Cycan'una apeq rceioby cL,rpru rcojaje ypa\ena y Wxy tuupoKe pycKe xapoqte uecne

227

Page 114: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

I qHH

BojHuuu cnaBe nopa3 no;bcKe ocuajavrce nojcxe xojaje npo-

Apna Ha pycKy repNropujy. 6orAan, AHrounAnH BepeHHK, Ao-Jra3r{ ca 6ojHor noJba. MraAeHun 6u xreru,ua ce neuuajy, NtvuxLlsar. MoJIH,qa cavexajy xpaj para unu 6ap Becr Aa je uza-6pan nonn uap. Y roM TpeHyrKy crnxe secr Aaje HoBH uap H3a-6pau u Aa ce Hana3u y o6luxrceM MaHacrnpy. Hacraje on[rreBeceJbe H npnnpeMa ce csaA6a.

II .{HH

V ra6opy rroJbcKe nojcre BnaAa Beceflo pacnonoxerue jepjoru ur-rcy ca3HaJrr{ 3a nopa3. fiox ce orlt la6asJbajy, jan-rsajy nr'lAa cy pycKu o$uqnpH floxapcxu n Mumnn HaHerH nopa3 rroJb-cKHM rreraMa il na Je HoBH pycKn qap PovaHos. OAnrax cy.4oHe-nH oAnyr(y Aa ra H3HeHa4e u :apo6e.

III .{nH

V xyhll CycarsuHa npHnpeMa ce BeHqalbe. lox on npvua cacHHoBueM Banou, ynaaajy noJbcKH nojunqr.r. OHH cy 3anpanuy cHery u'repajy Cycarrnra .{a r,rM noKaxe ryr,qo MaHacrr.rpa yKoMe ce Hara3r qap. CycamHH HepaAo npncraje. .(ncxperuorlraJbe Barry ga o6anecrn qapa.

IV qnn

Barra je y rorcy HohH noruao .qo MaHacrHpcKHx Bpara, arrwAyro HHcy qyJrrl rLeroBo Kyrlarbe. floc-ne ynopHor Kyuaba orBo-pHnH cy H qynu necr xojy .rIoHocH.

flporrena:

HuaH CycarruH je :aneo flonare ay6orco y trJyMy, oAaKJre HH-KaAa HHcy HaruJrH H3na3. flpea:opy, Cycawuu ce onparura caXIIBOTOM II BOJbCI{OM 3CMlbOM.

Ens.non

Kaaa je yuao y ocno6oleuy Mocxny trpea Kper,lreN{, HoBHqap ce 3a cnac zaxnamyje Eoruany n AHrogunlr yvecro Cy-can,nHy.

228 229

AJIEKCAHAAP EOPOAI4H

I{ne.s l.[ooyt( )nqxt, u .tcitl.'t!,p\t. \01!.?uL ut. n[Mr,OLoil.

J I t t 67 rc mo I Leflilun KAM,Io Bu, m 0p.

I I pc.ttt.u.jc1xr. oqlnil:eil!L ry I Ieilt lxtITxt,tly, 25. otcilla(lptt, j,890. 'ro|tuIc.

I ITrrt rr,trrfi1ut,r: y Bcrr[prtytl 1929. loquxrc.

JIttu,rt:rrttc.t Hilt1t, &tlrqul, 11 llymua.n,rl - 6tr7tuilLotr..Iu,1ht'^ttttctttt, !t ci-(Ntil, (nryt(l, rk'ct|(,. - @a|utt,

Btrr.t1tt.ttt,tt7t, 1t,uoc (7ut, It3 ltltu)l 61ur,ntt, - {rlcttttlt

t;ttt:t I'ttt.tttt,tttt, 6prt.ill,l rtytrtc.'t rt.ttttr - 6ur'

Iiotltrt.tt'., t(t1(. in(tiIl(t,'l)(:tioI. fi...tt'.lt('tttr Iltt.ntnt:t1tt, - 6ttt

Ii ot t,trt ti.ortt t u,, I b( i oa( t. rh t1t t; tt. - ( t..t tn(). tcy1t, l iot i . lntt i l l ( ' ) t t t I I r t . tout ' t1 - t t tr t t t , l )( lry.t ' t t - 6tt t ,,Iup\ttttrrt - mcttoI)tlcwtjtrrt I I rt nnocttrt. - .All:upu)lt l)u tt

Paqta ce ogbuja y Pycuiu, I 185. iogune.

flpo.nor

Ha rpry y flyrnnrsy rue-: Hrop cnpeMa nojcxy ca xojou heKpeHyrr.t npornB floroseua. Ouu ynaaajy y 3eMJby, nnavxajycraHoBHtrrurBo H nane HaceJba. flovpauerbe cyHua ce ryMaqHKao Jrorr npeA3HaK. To ue MeH,a nJIaH KHe3a Llropa aa nobe y6oj. Cnn cy c[peMHH ra 6rtrxy, ocHM aBa cBl,Ipaqa roja ocrajy.I,Irop ce onparxra oa cynpyre JapocnauHe, a 6pury o rroj no-BepaBa rbeHoM 6pary, KHe3y fanuqxov.

I qnu

faluqru Aeln nahe u xpaHy xaxo 6u npugo6Ho Hapo.{ 3a

ce6e. IberoBe npucraJlHue Fa crlaBe, a Hajrnacunju cy cBllpaqn

Cryna u Japorura. O6ecHo ce c\aBA r.r uajaarsyje npornauelbe

HoBor KHe3a. KHerHna JapoclanHa je y :HevupeHa jep Heua

Becru ca 6ojlrrura.

. f .ILIlr - l. cnnra

Kuersma JapocnanHa noKyuaBa Aa onoMeHe 6para, aorjojce on rpy6o noAcMeBa. 3eoHa Hajae.rsyjy aa je tr4rop no6efeH uga je uenpnjarerb HaaoN{aK rpa.[a. (Xopcxa cueHa xoja clern

cnana y peg Hajnenuux y xopcxoj lnreparypn.)

Page 115: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

II .{HH

l4rop n rreroB clrn BlaAuuup cy sapo6JbeHH*r Hnna3e ce y no-ropy lloloneqa. flpenaa br{Ma ce BHrerrrKH noHaurajy. KhepraKoHvara, nole flolooeqa, :arsy6ryje ce y MJraAof xHexeeHhaBlaguvnpa. Jby6anje o6ocrpana.,{yer xoju nenajy roBopu o6ygyhoj cpehu. KHeruna JapocnanHa urarbe noKprrrreHor flo-noBel{a Onoypa ca Ko}br{Ma Ea 6v, fis6asura sapo6neuuxe.Hrop ro ol6ujajepje aao peq Aa Hehe 6exarn. KoHqax nesacHaxHy aprajy noxyruanajyhu Aa ra pa3fturn. Hyliu My cBe mro:xerv, aJrr4 ouaj ro oa6nja. V: necuy 4enojaxa H y3 r{yBeHe ITono-seqKe uzpe 3aBprxaBa ce Apyrn qr{H.

I I I q rH

KHe: l,Irop ce HrraK o4nyuyje Ha 6excrso. llo:nsa cHHa nanole ca H,vrM, anw onaj ro oa6uja 16or ny6anH npeMa Konqa-xonuoj. Ca:nanu.tu :a 6excrrr, xse: KonqaKoB 3aApxasa Bra-At4MHpa KaO TaOUa H npHrrpeMa BeHqalbe.

IV . raH

V onycroureHoM rpaay flyruury JapoclanHa neBa qyBeHy

ryx6anxqy:6or nponacru rpaAa H HapoAa. Xop 6er opKecrap-cKe nparrle rreBa o cnojoj s-rroj cyg6r.rHu- fionazu xHe: I4rop npaAocrje 6e:rpaunuHa. Cnnpavu nenajy pyrannqy KHe3y MH-clehn aajejour yBeK y poncrBy. Kaa cy raBla1erv,3Bolr,aBoM.qo:lrnajy HapoA Aa 6w HM caoflrrrrnJrn paAocHy Becr. HapoaoayuleBJbeHo KJIHr{e KHe3y H CBH Ce Becene.

230 l 6 R o q x r x p o r x a r . ) p r t v M \ i l \ a 231

MOAECT MYCOP|CKII

E opuc lo r1qruoe

Mysutnrr qlxLM(L,y tnm,uplt. wrxrn co, epof,or,aM.Jlu(tpe,mo, nl)(.tu.(t I Iyrutcrrtr,rl rt litr1xr.uu,:ttuql, tut,ttl&oo lilMtno:illilhp.

I ITtclut,jclttt o(lp)rur,ulr. t1 I Iell1xrt1xr.!l'y, 27. .jotr,t1a1xt. 1874. 'toqww.

I Iput tr,:taotlnbc || Eulpoq'11 2)..ju,tt:yrt7ttt. I926.'roqu.rrc.

JIuu,u,:Eopttc I'o11yttoc, 7tt1ctru. u,u.1t - 6ru:llu.uctt., .uotttr.t' - 6rrtt puxo[)u.]( - i l t ( ' t t() I)Moputto, l to.! t( t iu t i . tr ,Atrui l ,(r * ( ' ( t i t l , ( t i lBu,quauu. - 6trr'.tr Iuutrr. t t - 'm(tt() l)

rtrt,et IIJtljrnt - ttut(U)Qt jot1o1t, I i u1,tt t 'oc (tut -. , t t .( tU)( 'ot i l )( t t t

Paqoa ce ogbuja y Pycuju u lloncrcoj, og 1598. qo 1605. aoqufte.

flporor

Y .unopnrury Hono.ueunqaHcKor MaHacrnpa roA Mocxse cxy-nJba ce HapoA n caznaje ga 6opnc fogyuon ocraje npH oAnyulrAa He npr{Ml{ qapcKy KpyHy.Hapoa je npucr.rJbeH Aa uoln Eo-puca Ea rrpuMr{ noqacr A ctrace 3eMJby o,{ 6eAe. B.rerxaros o6-janrsyje ga je 6opuc HeyMorrHB. Ha uol6y Hapo.ua ou uaj:a4npHMa rerxKo 6per',re. V:HaveHnroj cqeun KpyHucarba Ha rpryy Kper'r.my HapoA BeJrHqa HoBor qapa 6opuca, xojr je vyveHJrorur{ru npeAocehameM, aJrr4 cMepHo v,Ae Aa ce noKJroHH Mo-rrrrnMa nperxoAHHx rlapeBa. llocle rofa rro3r{Ba cBe npr4cyrHeHa cBeqaHocT.

I .rHFr - l. cruxa

V henuju qyAorBopHor MaHacrupa MoHax flurues 6gH y HohHvI nurae xpoHHKy o cBHM :6nsarburla. Jleronuc ca AeraJbHHr{onucoM y6ncrna HecpehHor rlapenuha LlsaHa ocraBHoje crolryqeHHKy I-pHropnjy.

V xpvlrzH Ha JIHTBaHcxoj rpaHHIlH KpqMapHrIa nepe py6re nouexyje rocre. .{omna cy reruKa BpeMeHa. Crpaxapra cBe npe-rpecajy H rpaxe oA6erlor MoHaxa fpururcy Orpenjena. Aona-3e rocrH, MoHacu cKHTHHrre: Bap-naau, cuhyruHu Mucaul u caIsHMa cr\{epHr.r rpalaulrH flrivl.rrpuje, y cTBapr.r, o.{6e|nH Mor{ax

Page 116: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

fpnropuje. Hnxo oA Isux He 3Ha Aa 'urra,fla ce fpuropuje npu-xBara Aa npoqaTa yxa3 ca onncoM oA6euor MoHaxa. YuecrocBor ruqHof onuca, ou onncyje noje4uHocrn Bapraauo Bor H3-rJreAa. OH Hcnpawba npeBapaHTa ca nnTalbeM: ,!a uucu futttnaj?* Kaa je ro tryo,,{urunrpuje 6exu rpos npo3op.

II qnH

V qapcxltr.t oAajaua Kpeursa, KceHuja, rhn qapa Eoprca,ryryje :6or cupru cBor BepeHr{rca qapes}rh a Wsaua. }beH 6par<Djoaop npoyqaBa Kapry Pycuje H ca !,aAvIboM noKyuraBa naopacronoxn cecrpy. 14:HeuaAa ylarr,r Eopnc, xojr.r npu:uaje aaMy HH BnacT Hr.t t"loh HHcy noHenH cnoroj (no:Harlt voHoror).OH ca crpenrboM y Ayurn overyje xarHy :6o1 3rorruHa :na4,Vlsa-Hotrl. Kne: Illyjcxu janra nocJrenlbe Becrfl o cnoJbHt{M Henpr.r-jarenuua. 6opHc ra Morrn Aa My jour jeanor.,r Hcnpp{qa urra jecBe Bureo y rpaAy Vrluvy. Ibera cy nocnanu r,a HcnHTa cBe Be-3aHo 3a cr{pr rlapeBuha. Eopnc He ycneBa Aa caqyBa uup. CarorKyqaBa, a npenJrarileHr,r uap y xanyrluHauvju uulu Aevjn neru.

I I I qnH

{eooj xe CaH4ot''tnpcKor aB op rra [ecMoM pa: rarsyj y ne norH uyMapHuy. florarnna je ropaa H HaAMeHa. Jeryura Panronu Ha-pebyje Mapvrg^u ga ynorpe6n cBa cpeAcrBa xencKe 3aBoAJbHBo-cru, KaKo 6u ocnojnla fiuuu"rpuja. flpero nera 6n KaroJrnqKaIIpKBa Moura Aa flporrrnpu cnojy uoh Ha pycxoj 3eMJbr,r.

CaMos naHarr,qar{nrpprj e ovexyje [oJbcK y nefloru uy n ope,u.@oHraue. floncxo nneMcrno seh rvraurra o ocnajany Pycuje.Osa aora:u u oHH ce cnafajy. Pauor lr,eHor nonacKa Huje -rsy-6an, reh xeJba na flocraHe pycKa KpilJbuua. V meHou npacycrBy[rlurErplrje:a6opasra Ha cnojy uwcvtly, aJrH Kax(e aa he joj cenoAcMeBaru Ka.4a nocraHe uap. Ter raAa oHa MoJrH sa ny6an.

IV.rr.rH

Ha rpry flpea rlpr(BoM BacunHja Elaxerror oKynJba ce H3rrraA-He;rrr H npoMp3Hyrr{ HapoA. V rlpxnu aHareMnLny fpnurry Orpe-njena n uzgajy Hapellerre aa na\y caMo3BaHqa , Aa ra cnanre H Aafleneo 6aqe Ha cBe crpaHe cBera. Hapo4 Tpaxu xJle6a, a Eopncca cBHToM o4na3u. Ocraje carrao Jypo4unv, nnauyflu :nal cyA6u-Hou HecpehHe Pycuje. BojHu Bpx 3aceAa. Illyjcxu Aona3rca3a-KaIrH,eBeM r{ caofirrrraBa aa je Kpa;b nopeMehelr u na vMa npv-sulena. Fopr.rc,uoJra3r, MyqeH rpH)KoM caBecru lr uapelyje aa

232

lllyjcxor y6ujy :6or KrreBere. OH ycnena Aa ra cMupr.r H AoBoAHMoHaxa fluuesa. fluueH nponoBeAa aaje y6ujenor qapennhaHapoA rrponracuo 3a MyqeHHKala Aa ]beroB rpo6 ncqeryje 6o-JrecHe. 6opucje norpecen oBoM npur{oM H npeAoceha o6pauyH3a 3JroqHHe. Cnou cnHy <Djoaopy,.qoK ce onpaura ca rruu, AajeyrryrcrBa KaKo Aa BJIaAa. O.u nojHr4xa rpaxp Aa c€ AerIaKy 3aKy-Hy Ha Beprrocr. lo4yHon yMrpe no.{ npHTHcKoM rpuxe caBesrH.

V ruyucxou rpeAeny noA KpoulrMa Hapo,( je aurao 6yHynporLIB Eopucornx 3noqr.rHa. flo4crHqalv cy ra uoHacu Bap-JIaaM H Mucaun. Tpy6e Hajan.ryjy Aona3aK noJbcKe nojcre ucaMo3BaHua flnrrrnrpuja. OH o6janryje aa xpehe Ha Mocrny nHapor ra cJrenu. Ha cueun ocraje cauo Jypoannu, xojn onJra-ryje ryxny cyn6uuy caoje rev"rre H HapoAa.

HanolreHa

HexaAa je 6nno yo6r.rvajeuo Aa ce orepa 3aBpuraBa e(rexr-HoM cueHoM Eopncone cl,rprr.r, aJrH ce Aanac nourryje 3aMucaoayTopa.

IIETAP UJbUq qAJKOBCKU

Eetenu.je OrteLuu,JItt.1x:ti<t (Nlzttc'!J illplt. iutLu (ccy1u.u c.arutru).

J I t r (t 1 t c fU o, It l ) (.', A.t u, I I y u u a t.t t,,y,, n,ill u:,o,o V qj rc o a tn ru,,'t / ( x t4 ) ( t, ryt (, t r r t t I( r n u: mt t.t t, inilt uat. LA u,n acoa t.u..

I I7x'"ttrtt,jcytrt, o(fl)lrc(r,u(t. t1 Mun;ott, 29. .tttn.7r4ltt. 187!). ,toqnrc.

I Iltco tt..:tttofictt,t: 11 E ut\trt.qry 8. .u,uju I 920.,tornrru:.

JIuu,a:J I tt 7t u.t t.t t, t t. I t'. tt. ti u.t t] r - . i,t (' a1( )fl ) It I |t t t l'l'u,niutr,tt - u) n l)u.r t().r,xo - u"r,mQ u.tt,u u u..j rrn r ( r, ( | ( t. ( | u. ;t u. -, it.ctlo u t n | ) il! t.EcIctr,ttic Ot6(rl1t tt., n.tctrt.uh - 6tt 1ttt motrB. t.r t, q tt. tt,t t.7 t,/ I t: t t.t: u t t, tt. I ttt4 t t lt. - iII (: I t q )t ; t rc : t I ' 11 jc t ru t t - 6 r t r'l'p lt.tcc, !J', t. u. ni c ;t, Qt p t t. t t 4 t l t: t,'i tt . j t:.t t t t ; r t, - n r'u.o l )3rt,pct4reu - 6rrr:

PaEa ce ogbuja y Pycuju, rcpajeu XVIII berca, qerlon Ha u"van y Jlaptt-HUH u)', a geaoJn y lleru pot pac1y.

233

Page 117: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

:il

$isl{,{

$,sEt.il

$ltri

$t

I .{I.{H - l. clnxa

Y,uosuqa IIapnHa H AaaHJLa @unnnnjeaHa npncehajy ce MJra-

AocrH. [LeHe rhepxe, o36uJbHa TarjaHa H Bparonacra Olra, ne-oajy cxla4aH Ayer, KojH nocreneHo rlpepacra y xeHcKH KBaprer.

V nocery r{M AoJra3r{ I leHcxtt ca cnojnu npnjarereu Ome-rHHoM, xojr.r je HacneAl{o HMarbe HeAaJIeKo oA }LHxoBor. f loxJIeHcrn u:jar-rryje rsy6ar Olrlt, On,eruu ue xpuje AocaAy, aTarjaHa ce seh npn npBLrM peqnMa:arsy6nyje y lbera.

I .{uu - 2. cnuxa

[ag'ur.a npuqa Tarjaun o caojol MJIaAocr]t tt o6uxajHva oxoBeHqarta. TarjaHa He Moxe.[a c[aBa H nurue nrrcMo rroBeKy Koraje rex yno3HaJla (npe4unun N{y3HqKI'{ oAloMI{t{). 3aruu rrgcMollruube KpHrxoM.

I .lrH - 3. cll.txa

TarjaHa HecrpnJbuBo ovexyje oAroBop. OneruH je crercxuqoBeK, ann xrraAaH, og6ojaH H HeyMoJbHB. Ou He xpuje cnvna-ruje nperrla Tarjauu, ann joj npN:uaje aa oH Huje ':a 6pax H aase 6n 6no.qo6ap N{yx.

I I q l lH - l . crnxa

6a-t roa JlapuultHllx je npuluxa Aa ce oKyne cse nrer4phrenopoAHrle H3 oKoJIfiHe. f lpucyrue cy cBe yAaBarre, ann H npo-BoAauHKe. Cnyurajyhn rpaqeBe, Os,ernn ce nocabyje H pe[raBa

Aa ce re BertepH yABapa Onru, xaxo 6n Mairo HaJbyruo lles-cxor . Tpuxe neBa Kynler [oBoaoM Tar jaunuor HMeHAarIa, aOrrerus larpa ca Olrou. Ilescxn cMarpa aa je O-rrra nperepanay KoKeTHpamy n OrrerLIHa Ha3HBa 3aBoAHI{Korrl. f lno6oj je

Heu36exaH.

II qrrH -2. cnuxa

,{ox l leucxu ouexyje rporHBI{I{Ka, neBa rHavajny aptjy yxojoj ce npuceha ry6anHor 3aHoca H Maurralba. CeryHqaHru6puny Aa cc cBe oApxu no npaBnnnva. [nojlrqa npnjarera 6HpaAo nafir{ jeaaH apyrov y :arpruaj , art etw ropAocr H rarurn-Ha ro He go:noranajy. I leHcxll naAa cMprno norofeH, a Orse-rHH TeK Taaa cxBara rurit je ypanro.

I I I qnn

MyveH rpHXoM caBecrl{ ' nocJle MHoro roAHHa JIyraH'a no

cBery, Orrerus Aona3H Ha npnjer'r xoa npujarersa fpjer''ruua'

Tarjaua je orMeHa AaMa, Jlenoruua y xojoj ce jeAoa npeno:uaje

AeB;jKa H3 AarIeKe rpoBuHunje. f lox fpjer' 'ruH nena ocehajuy

apujy o ry6aun npeMa TarjaHll u o cpehn xojy uy je oHa AoHe-

nu, O*"t"" cxBara urra je nsry6no' Kog n'era je reK TaAa nJIa-

Hyna rsy6as.

Tarjana ra npuMa y orMelloM canoHy' O6oje cy cnecHn aa je

cpeha 6r.rna raxo 6ru:y, anlr je oHa oAaHa Myxy u 3a lbera BHue

HeMa Mecra y beHoM xHBoTI{olu Kpyry'Tarjana ra Hanyura' a

oH, rlpe3pell u oA6aqen, cxBara ga je merona 6yayhHocr nor-

nyHo 6eculrcJleHa.

,,Kaxo ca-M sa.rnattaH qa itoay us1elru 6aHanue (tapaoue' eiuu-

oficrce uputtqete, ilexape cu ofupoettu'tt uuhex u ocwane rua6nottc'

Karceo uoeulcKo 6o\uflicuttto )' osolt Orce7uuy!"(9alxoocxl t )

IIETAP U Ib]nq' qAJKOBCKI4

IIttttocu quJ4,a,

O11at1nt tt n1,tr uttttrt. (ccr1o'trl t''rttt;rt)'

Jlrt,67tenio, E,'l)utt(t' I Itluttitttr"rl, 1lunl(xt'o Motlu:in' Il[ tltxrynoar'

IIltentt.jt'1tti,o(/I):)K'(t,lt.(t ry IIttrt11t,ilttt,!/'!1, t9. gettaufiTtu' 1890' tttrltrtrc'

l l1xto tt;utflurc y Runpttlly 192:1. 'toqtttt(:'

Jlutto,:Xc1t.uutt,, tttfuttr4n1t - mulo[)'l\t. Lt r-tt1t, txlt u tltt 1 t - 6t r 7 t u tt t tt t r

trt rc t J c^t.t: tt rr.r t. - 6( q, u. m ( ) t I

V cr.aul,ul t.utr.tr - m ct t,ol )

M111ttttt - 6rr<,

c t&u,p ( t, L 1 t t t tp u ty t, - .i t,c ttr( ) ( ( ) n I ) ( t I l

JIu. l t t , 1t, t ' t t t t . utt t l t ;( t - (()t i I)( t ' l t .I I t t4 .n t t t r t t , , J l t t : t t t t t t t ( l l ) t l i ( t l t t t tu t - ( t l t1 i

PaEta ce oqbuia y |leutpoipagy. y XVIII bexy'

Oiepy ,,Ilurcoba qana" Vajrcobcrcu ie nauucao sa 126 gana' Oba ouepa

caupxu *lttoao xalp-cl\ena - geua, gaqurbe, iybepnaxute y upboi cLtuuu'

uacluopa:na na 6any, ropobu tta 6any, y Koucapluutl' poJuaHca [To'tune'

234 235

Page 118: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

apuno JeneuKo|, xop gbojarca, cuefta y ipotpuuunoj cdu u cuena y xa-capnu - rcoje ne.tuajy upeaua fto cnasu uspasa, jesipobuitoc6Lu u goqapa-

barcy cuttyauuje.

I 'rnH - l. crnxa

Va opxecrapcKra yBoA, Kpo3 nerporpaAcKu napK JraKoMr.rcne-HH rapAHjcKn ooHur.rpu Bpahajy ce H3 KorlKapHr.{qe y KacapHy.OQHriLrp Xepuau npHqa npnjareny Toucxou aa je :any6reHy HeKy Heno3Hary genojry. OHa je nneMKHlba, a oH cr,rpoMarrraHoSaqup H He cMe aajoj npnfe. gexaluncru, Ufypuu u TovcxHcy crpacHr.r KorIKapH, gor XepvaH 3a3ilpe o.{ Kapara. Tovcxrlnpurra Xeprr.rauy o rajHu rojy xpujy rpr{ Kapre xoje goHoce cpe-hy. Xepuaua o6ysuua xeJba :la 6orarcrsoM H no cBaKy rreHyxohe Aa ca3Ha rajHy xapara. To 6r.r r{y noMorno Aa ce o6oraruH Aa Kao 6orar oQuurrp Aobe ao IIu:e.

I quH - 2. cnuxa

JIN:aje y cnojoj co6u. Kole6a ce utuely BepeHHKa u Xepua-Ha, npeMa roue rajH HexHa oceharra. XepvaH Aona3n vt vtja-nnyje joj ny6an.

II qlrH - I. cnnxaHa cse.raFrocrn y jeaHoj orueHoj ryhu Je.ueqxu je nrueualeH

Jluzuttuu noHarlraH'eM. XeprraaH je noA MacKoM u rpaxu lluzy.9ygHH flracoBx ra nporanajy H noacehajy uarajuy rapara rojy3Ha caMo rpoQuqa. Y nayzu u:l,.lefy ABe Hrpe, Jeneurn MeJro-,aI{qHoM apnjou u3pa}KaBa :a6pnuyroct, jep IIutwHa ocehananpeMa H,eMy cla6e. JIn:a ycnena Aa ypyv^r XepuaHy Kr,yq oArpoQuuuHe cnasahe co6e, xaxo 6n npourao Kpo3 lby H AouaoAo Jlrlsr.{Hrlx oaaja.

II quH - 2. cnuxaXepr'lau je y rpoQHvuuoj cnasahoj co6n ca HaMepoM aa oAe

y JIn:nHy co6y. I4:HeHaAa yna3r4 [email protected] y HaMepfi Aa JrerHe.Xepruan ce Ha rpeHyraK caKpnBa. lox rpofn\aca*,apn o npo-ru;rocrH, oH craje npe.u rry lr rpaxr{ na My oAa rajHy rapara. Ouac€ otrupe ca [perr6oM Aa he :narn nocnyry. Xepr'.rau je cnper]aBa.OHa yuupe oa ya6yferra. tlynuru 6yry Aona:n Jluza, a XepuaHJoJ npuqa rtrra ce IecHJro. Ca y6elemev aa je XepuaH rorrraocaMo s6or rajae a He s6or rbe, oHa ra Hany[rra.

236

III .rr.rH - l. clnxa

V cnojoj co6u y KacapHH, HepBHo pacrpojeH g6or csera urroce.qeculro, XepnaaH pa3MnrrlJba o roMe rcaxo uy je H3MaKJra rpo-Suur.rHa rajua.,{or vnra IIn:nHo rrrrcMo, nala y 6ynr.rno. flpn-oxla r'ry ce rpoQnqa, roja uy oAaje rajHy H Kaxe ga y:ue JIu:y3a xeHy.

III quH - 2. cnuxa

Ha o6a-uH Hese JIHra overyje XepuaHa. OH Aonasu H oHr{orny.ryjy ga no6erHy. XeprrlaH joul varura o 6orarcrey. V ny-AHny ocraBlba Jlll:y r{ oA;ra3r{ y KouKapHnuy. He cxnarajyfin rurace ca XepuaHoM leruaBa, Jlnza cKaqe y peKy.

III .rHH - 3. cnuxaV rcoqxapuHrlu je uoro rocrujy u oQnqHpa. CsH ce KoqKajy.

fiona:u u XepuaH. flolaxe HoBaq Ha r(apre roje uy je rpoQuqaorKpr,ua H craJrHo lo6uja. Ty je lr Jeleqru. Cas Hosau XepvaHnoJraxe naje4uy Kapry w ry6w cne. V pyquje Apxao AaMy nHKa He aca, raxo je MHcrrHo. O.rajaH :6or ry6nrxa, oH ce y6uja.

EENXI,IX CMETAHA

[f p o 11 utt, u, H e B c clTlu,

Iiawrun 0I1ep0 y iltprr, 1t,?ntil.

, / I r t (ry t t: ffi o ? t,eft.I tcuo I{ a7tet, ( h t Or tt t u,.II1nmt.jry(r o(/1,)tunt(t 11 II1x.r,Iu, 30. "unju, 186(i. Irtgtnt.c.

I I ltcu rt.rctllctt t: tl Euil|xtg11 190!). ,[o(lultL.

J[uu,a:I{puuultr, u\Lu,h- - 6a4 ttr IIt rrtt,l b tl q.u u.t, t. l t,c i oc( t. .)r(' t t ( t - (' | ) ti I )( | t tIlItt lt.ttrttt t,'tt., t6(:tt)G(t t,'h tr - t.uii lttt trLtt.tt1o IIu:nt, - (ttu:

]iuIi.u., tt,ci.o(!u, !|uII(t. )r(:1t(t - .it (, t(()('.()II)(rtt.Ba,uterc, I6rt.x:0o ar.it, - n(rt()I)Jetut.tr, r:utt i.rt,,t11rt.-ll[ u:il: ttl. tilttrtt 61trr.rrt. - ,Itr:tto1t

I(er$".r., ttlnnotJrrlru jrt - 6trtU[i l)Qol I u t( ll,u l, r( tl(,(r - lli t il () ! )Eott,epa.t.r1u, - (t0[t !)u,1t

Paqn oiepe ce oqbuja y jeqnon LteulKorvr ceay. y XIX bercy.

IIlI

237

Page 119: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

I qus

flocne 3aBpureHor paAa y norby, HapoA ce oKynJba oKo Kprr-Me H BeceJro nera. Ty je n Mrarr Jerwrx H rberoBa 4enojra Map-xerlKa. [ox oHr.r r'rarurajy o cpehu, MapxeHrnH orarl H npoBoAa-unja Keua.n xyjy apyru nnaH: Aa |Aajy MapxeHKy 3a Baurera,ra:4a-MnxuHor cHHa. MapxeHxuH orar{ Muxu ayryje HoBau.OHa oqes nnan orKpuna Jen uxy, y: o6ehame Aa ce HHKaAa sehey&aru 3a HeKor Apyror. Tarole ra yno3opaBa Aa 6n ra HeBep-crBo cKyno KolrlTaJro. Ou joj npnqa o cBoM TeurKoM AerarlcrByy oveooj xyhu nopeS uahexe.,[ox oHll pa:rorapajy, nona3nnponogaquja Keual. OH xnalu MrraAoxeny Baruera. MapxeH-Ka oAryrrHo uzjasnyjena ce Hehe y!.arr:a Bauera jep BoJrH He-Kof.4pyrof. fbeuu poAHTeJbH xerre Aa ce yBepe y ucrHHurocr Ke-qalroBe npuqe H o.urra3e Aa ce BHAe ca BaurexogrrM po,l,r reIbHMa.

II qns

Hapoa ce BeceJrr{ npea xpqMou. Keuar necMoM ynepana ga je

HoBaII HajnaxHxju, Jen,Hr neBa o my6aau, a Baurer o HaMepH po-

,qI{TeJba Aa ra oxeHe. Ilyxana MapxeHxa He xenu Ea ce y4a 3aoHofa Kora He noln. flpnva Baruery (oHje ra4a engu npnH nyr)raro je rl,eroBa 6y.qyha :ary6rueHa y Apyror ulaAnha. 3a ro npe-ue Keqal y6e\yje Jenaxa ga he uy aKo ce oAper(He MapxeHxeucnnarvrr Tpr.r crornHe AyKara. Jemnr npacraje H nHcMeHo ceoApH.{e cnoje gpare. CoN cy oropqenH oBaKBHM nocryn(oN{.

III qr.rH

36ymenou I4 HecperHoM Baruexy pacnonoxerle ce nonpaBJbaAonacKoM IrHpKycKe rpyne. roja n:noAn cnoj nporpalr. Pyxoro-AHnaII IIHpKycKor nporpaMa o6jaunyje necr ga je 6onecraH rny-uaq rcoju Hrpa rnaBHy ynory. Kaaa je BHAeo Baurexa KaKo cey[Bapa Ecuepar4u (Hrpavaqa), AoJra3H ua uqejy Ea 6u BaruexMorao Aa 3aMeHH 6onecHor rnyMua u o6yue r'leareby xoxy. VvefynpeveHy po,{HreJr,H cazuajy :a MapxenraHy cnnerr(y. Cyo-varajy vx, a\v Bauiex no6erHe. Ka:alu cy joj rcje Jerrnr npo-Aao. OHa je pa:ovapaHa H cnyua poAnreJbe u Keqa.na. f la 6nHajr,yrHna Jenuxa, MapxeHxa My Kaxe Aa he ce y[aru sa Ba-ruexa. JemuK ce npBH nyr cycpehe ca oL\eM H Mahexol,l, e6or xojeje no6erao og xyhe. Baruer ce nojaanyje y ueqneloj KoxH H6pyxa ce npeA cBHMa. MHxa noHoBo npr,rMa Je*una y caoj ,uolur,a MapxeHxacey4aje 3a lbefoBor cuua.Ha Kpajy, He3a.qoBolbaHocraje cauo Keqan, KoMe ulrje ycnena KynoBHHa MraAe.

238

Korueurap

Ko*turrna oiepa ,,Ifpogarca nebectra" jectte c.eulKa nauuotta.nna oie-pa, rcaipabnena y begpotvt Wxy u oguule neuotlort ueruKoi QorrKJropa.Jlu6peeo je jegoctuaban, a nysurca je ytu-na y cbaxy uoyy ruercctta. Be-auxo ilosnabarce oprcecfitpa Cuefrarca je iorcasao y oboj uapuruwypu,rcoja je neilonobLt'uba, cbexa, opuiuna.nna u irre+u crryutaoue y cbarcojnpeptuabu.

PI4XAPA TUTPAYC

Cu,"t..o,n,rt,

l l 11.ru u t; tr ( ! I)(L,utI. t1. jr t1rtrt . t t . , t tr t t . t1.JIu.(4tt:ittt, ilJ)('"4t(t Ot:t;tr1tt1 I]t4j:t.1111, lurlilute.o X. JIu.t'.trult..

I I yx'. ttr t.jc1x r oq lDt( (nt t t t1 f 1 x:.rt1ttr.r1, 9. rJuIuu6prt. 1 905.'torltr tttr.I l1rut tr.rrnfir':rb( rl 6(',olput1q 19ji I. Io(tlotc.

JItt'4a,:( I rt",t r t,n t r t., tt [ ) t!.1 I Ll( 3t L - u) li | ) ( t t t. \ ' t1tot1, t t l t tr .u , l r l t l t ' . j t ' - i i t t : t tu1tX c po t 1 uj t t, t 1 1 1, .Y c1 x t r 1 o c tt. rcct t ( t., (' ( t. t ( ).Atu t t.t t, .,tu t, jru, - rtt, til,J orttrt., .j qua.julrl n !)(U)uh' - 6rt.!ttt iittttr[{upu6oru, o(tu.u,rt1t - ncn()I)

Paqda ouepe ce ogbuja y Ilanecitunu, lLoueutrcou nobe epe.

Oiepy ,,CanoLna" P. Illtupayc je xo.tulLonobao na uLerccEt uc[iou*rexeqpa*te Ocrcapa Bajnga, uucate na Qparcqycrco.n jesuxy, sa benurcy tLty-nuuy Capy Bepnap. Ha oaepy ,,Ca.no*ra" ce nacutabna E.netc[ipa, u oneu p u u a gajy

.c n a x,non e rcc upe c u bn o*t ru ys urr K o tr nafr ypa nus ay.

I qux

Ha uecequHorra o6acjaHy repacy Xepogonor nBopa y Jepy-canuMy aofl]rpe 6yxa ca :a6ase. Mra.{x o$nur.rp Hapa6or 3a5y-6r,euo rJreAa npuHrle3y Carouy. Iby npnnraqll rnac npopoKaroju aonHpe H3 qncrepue. flpopox )Kuroure Kpa;ba H KpaJbHrIyH ca rr,HM je :a6pameH pa3roBop. Ofuunp Hapa6or nonyrxranPeA xenor'.r caloue aa.H3Beae npopoKa. oHa je oqapaHa rbH-Me Ao re Mepe ga He npHMehyje aa ce Hapa6or y6ao npe.a ne-HHM HoraMa. lbese rsy6aerre noHyAe ilpopoK oa6uja u coojeno-tr'Ho ce npafra Harpar y qucrepHy. Ha repacy H3]ra3e r(paJb HKpaJbrrua ca rocrHMa. flpopox H Aajbe npoKnHrse XeponrajaAllHpa3Bparlru xrzBor, 3a rrra r(paJb rpaxx rleroBy rnaBy. Ilplrcyr-HH pacnpaBrajy o roMe aa rn je JoxaH yonmre npopoK. Kpar,

239

Page 120: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

HHaqe HepBo3aH, Bepyje y JoxaHoBy Moh H 6oja ce.,{a 6u ce

opacnonoxno, XepoA t'ronll CanoMy Aa Hrpa 3a lbera, a Kao

HarpaAy .qo6uhe cBe [Iro xelu. KaAa joj ce sar.neo ga he ucny-HurH o6ehalbe, oHa floqnrre Aa Hrpa H ca cBora reJla cKHAace.{aM BerroBa. Kaaa je 3aBprurlra ca HrpoM, 3arpar<HJla je Jo-xaHoBy rraBy Ha nocnyxaBHuKy. Kparje yxacHyr, aJrH Kpa-JbHI{a noApxaBa 3axreB cnoje rhepu. V rlrnrnnu KpBHHKoBapyKa npyxa npopoKoBy uraBy. To je mena ocBera. OHa ry6nJoxaHoga ycra, jep joj oH ca,aa He Moxe ro sa6paHnru. Xepoaje yxacHyr oBHM trpu3oporr{ r.r uzlaje Hapeferre: ,,V6ujfrie oeyuceuy!" 3arnlt nojHltull ro H qlrHe cuojraru urruToBrrMa.

PTIXAPA IITTPAyC

Enercm'pa,AI qtttut;tr IQI)(tlc(tlt j(t q.jct1tto.u. 'ttrtt.r1.

JI ufi 1 tt:ilr t, n o ( h xP t t t;..r,'t 1, r t 67t t t, 11 r ut Xym Xulua,( LI l.ru. n ( LI..I I7x',ttu jqxr ()(ll)itco.ttLt, 'y

/tptes11crt.y, 1909. {orlurtc

J Iu ,na :Ii.l,um.c.tttt,t:t:tn. pu - .iLe1o(:on l)(r uLJI.CIilUp(t - ((,ll I)(r IIKpulo ffl.cit,u (: - u) tt p ( t t tQm.am. -6ttytumnrr.

Opccn. - 6ul)1rn.ulO?ccmos 6u0tt.ume,t - 6u(

Ilocre cMprn rtayxa xojn je nogno y6ujeu, Knxrelrsecrpa ceoAMax ynaila:a Orncra. [LeHa Aerra Elexrpa, Kpu:orevac nOpecr cryre ga je rr,HxoBa r'rajra y6nua. Enexrpa je lrHoro nole-ra oqa H He Moxe ga npe6olu F,eroBo MyrrHo y6ncrno. Vcny-rreua je xeJr,oM 3a ocBeroM. Oua npa:nna 6orone 4a joj noruror-Hy. Kpn:oreuuc joj orKpr{Ba rajHy aa KrnreuHecrpa u Orucrnpunpel',rajy ga je raraope y raMHy rryny H caneryje joj aa no-6erHe. H Kpu:oreMnc ce xann ,qa je xunor [ocrao HecHocaHoA Kat{a cy y6unw H,HxoBor oua. Enex'rpa u:jaenyje Aa sehe Aa6exu npe Hero [ITo ce ocBeru. Osa uoll.r:a nouoh y6zjeuoroqa. K-nnreMHecrpa ce xajln Elexrpu KaKo He Moxe na cnaBa,Jep calra crarrlHe cHoBe xoju je ncnyn,anajy crpaxoroM. Wz uaj-r{une npnqe Enerrpa caruaje Aa je oHa noacraKJla y6lrcrno uo6ehasa joj aa he oHa ycxopo uahu cpeAcrno rcoje he joj nor'ao-hH Aa cnasa. Elexrpa ce cnpeMa,qa no3oBe Opecra aa ou y6uje

240

uajry. V rou qacy crnxe uecr ga je Opecr yMpo. Oua ca xaJro-uhy npnua Becr r.r o.qMax orKonaBa crpeny xojorrr rpe6a ga y6w-je uajxy. KrurenaHecrpa je cnoxojHa xaa je qyna Aa joj je cr.rHyMpo, jep ce 6ojana rreroBe ocBere. Ilojanryje ce Opecr, xojuje uavepHo jauuo ga je vprar. Oa Elexrpe je ca:Hao aa je r'laj-Ka KpHBa 3a oqeBy cupr. OH y6uja u K-rrnteuHecrpy n Orncra.Elerrpa je raaouorbHa, aJrH.':6or senuror y:6ylersa ry6u cHa-ry u naAa MprBa.

KnoI EEBUCI4

If enea,c u Menucu,?t,qu

)llry.trt,tr;tr (n)(LMu t/ t7()m !.1tttoc(t. (I2 t:.rttltu.).

J I t t 6 1 rc m r t t t t.t. tl.l t.u t,( ) ti ( ). i t.n ( ).fl t.m ol ) tll ) c, M. (.t.

r r r :t(i r n r, r t trt r r t j g pu,i u | /[I t 4 n r u t. III crl c1t. t t r r t"t rt .I l pc.u tr.jclxt o(lI,:,Kru tt t 11 I I rr.1ttt..tt1, |i0. u,nlnut t 1 !)02. Irtqtt.t t t:.

JIu,u,a.'trprt"t Ayrtrt:.t. - 6tr,r:IIt^t.cut:, Altrcrcc ylt.yK - m.cttol)Me.t,ucutt.ga, - u,fi poufo,lo, ATnwoc ytr.'ttti - 6tr1tttifrrttt)Kut,eo.jea, autjrw llctcac.l u l'o,:tort - u,r,ru.Htxut., qexltr (l'o.na utu 1t.t filtruti 6prttirt)

Paqta ce ogbuja y cpegrbeJq bercy, y saurcy A.nenong u roetoboj orco-J1UftU.

I .{I.{H - l. cnura

folo, yHyr( Kparba Aprena, 3anyrao je y uryuu. Ha jeauojqncrr,tHr.r cpehe geaojKy H3BaHpeAHe Jrenore Melncaugy. fia 6uocrao c rboM, He npaha ce y 3aMaK.

I 'iL{H - 2. cruxa

flocre HeKonHKo Mecequ y 3aMaK crxxe foroso nlrcvo. flu-rue fleleacy Aa ce qxeHuo MerucaH.qoM, aJrH ce Hr.lje ycy4ro Aavy ro paHllje jayu s6or rora urro unje 3Hao KaKo he xpar pea-roBarn. V nucrury uoln fleneaca Aa pa3roBapa ca KpaneM Aa raca MenucauaoM rrpHMH y 3aI{aK. Kpa-rr Apren o6jannyje aa je

I-olo ca cnojorur cynpyroM go6ponourao H rrraJbe lleleaca ,qa raaoBe,IIe.

, i !

.f,- 3

: i l

,:.{I

' l

{i

I1

241

Page 121: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

I r{HH - 3. cJIHKa

MerucagAa, HaBHKHyra ga clo6oAy, TeuIKo rloAHocu xH-

Bor y MpaqHoM 3aMKy. 3aro, ra4 roA Moxe, cnra3la y BproBe.

Ty cpehe fle.neaca u uely rrHMa ce pa\a my6an.

II .{HH - 4. cnnxa

flereac noAn MerHcaHAy Ao crapof 6yHapa. 3auegana y

BoAy, oHa ry6n gparorreHu npcreH rojr.r je go6nna Ha noKroHoA fonoa. Hcror rpeHyrKa xaAaje n'oj nao npcreH, fono naAa

ca Korba H TeuKo ce noBpeAH.

II qun - 5. cnuxa

Me-nucaHAa ceAH nope.q rbera H neryje ra. Kaxe r"ry aa je

HecpehHa y MparrHoM ABopuy n npeAoceha Aa sehe Ayro xH-serlr. foro npuuehyje ga joj npcreH uuje Ha pyqu. OHa xaxega raje uzry1una y noApyMy 3aMKa. I.olo urare fleleaca Aa:ajeaHo ca rLoM TpDKr,r npc;eH.

II .{r.rH - 6. cnnxa

fleleac o4na3w ca troM H qaK ce ycybyje Aa yf)y :ajeauo.

III .{r.rH - 7. cnuxa

Iby6an Asoje vraAHx He Moxe 4a ce caxpnje. MerucanAa Hanpo3opy qerur,a cnojy ayry xocy. fleneac AoJra3H Aa ce no3Apa-ru jep Mopa Aa uge. Hajazmyje aa ce Mox.ua sehe nmue Bparx-rn y A.neuosA. MelucaHra My rpyxlr pyKy Aa ce no:gparn. Onny6u lbeHy Kocy. Hzuana4a Aona3n fo.no, xora seh pa3Aupery6ouopa. Onouune HX Aa ce oKaHy Heo:6unHr.rx Hrapa.

III qnH - 8. u 9. cJIHKa

foro l.r lleneac oAla3y y rroA3eMHe npocropuje ABopua rAece oceha Aax cMpru. fleleac je yn-naureu H MoJIH la wza\y.fo-no ra yrro3opaBa Aa ce oKaHe rajancrneue a qyAHe MelH-caHre. Caneryje uy ta je Haj6o-rse aa je uz6eraBa KaKo je ue 6unoBpeAHo. Jby6or'lopa cBe Burre Harpn3a lonoa. OH rua-rrel{H,onra (cuHa u3 npBof 6paxa) Aa yxoAH fleleaca u Menu-caHAy. OA cnsa Hnje ycneo ra ca3qa HI{rrITa urro 6n rlorBp-

.UHJIO rbefoBe cyMH,e.

IV qnu - 10. c.nuxa

MelncanAa u fleneac ce cpehy y jeaHoj oa oAaja aBopua.OHa r'.ry o6ehasa 4a he yneve aohu ao H3Bopa rge je n:ry6nra

u2

qat-l

flpcreH. MelncaHAa noBepaBa crojy ry6an crapoM Aprerry. OnonpaBAaBa ory ny6aa, urJII{ cMarpa Aa fleleac rpe6a Aa ornyry-je. Kaaa je nr.raeo raxo MelucaH,Ila narl't' fono je cBHpeno MytIH-

IV qHH - I l. cnuxa

Voe9e, rpaj crapor 6yHapa, fleneac ce onpalxra oA MenH-

caHAe. OHu rHajy Aa Hehe uohn Aa xune jeguo 6es Apyror.loro nx mHenafyje H y HarIaAy 6ecay6uja fleleaca.

V .luH - 12. cnuxa

Me-nncasaa yt\{vpe, jep He Moxe Aa rrpexuBu fleleacony

cupr. I-ono je Hecpehau. Cuarpa ce y6uqou cnoje xeHe' OnajqHH He Moxe Aa orlpaBAa. CvupeHo, MelHcasAa Hanynrra oaaj

cBer ca tIenHM cehamllua Ha fleleacony my6av.

CEP|EJ NPOKO@JEB

Sany(tnev U 'mpn' tdn,Pull'\Le

()nqxt, '!| oK,m)II)t(' ,t'tttul' (rJcocilj cI1!\i(I uI' |llxl.lttlIttnt ) '

J I t r 67 n iu o,'n o Ii u7 t :t, 4 I \st ti r 1, 1 tt I"E1 r coo Ceptqj I I Ttotio rp j t'tt'

I l y t cu t rj cp u. o g px kxll k L'U r{ I t r ul'u, ii 0. g ctr,eu,(4tn 1 9 2 1''t'o glrx w'

I I prx t rt..r coll ct tc'y E eotTt rt gy 1 I 5 9.'[o qux I c.

JIrt4u.:x1tan I'p ap, &t o.q ( t.p t l :trvt,lutL/6cl b(| :tt'"tt't,c - 6 ttc

il.pu.\t.'Ll, 16n,oa (lt1(' - rliuu)lt

nplu Llt c :t u, I(. t.t t7 ttt.' t t :, ( l Bo I t (1r ( t ! l u. l t.( t, - 1{ ol t m ? ( t o. ]t 1rl

J I cat ry c1 t,, ti p s u "141t, t'tt.ont 4 t - 6 Q,It t t. til rtt t,'l' p'y Qt tt^tt,r 1 ur u t, lJ 0 o WK( I .ttty lJ ( r - in ct r,r t 1 t

llott,ilu^unw, l(p&tboou aocq).t uaL out6tt' - 6tt|tufttott

Mut 9el,u,i, 'tu1to6|ttt'tt, :t(ttu!iluiltt'rtr x\tuttu - 6ac'q>u|ml, Mopxu.ilil, uupo1tt.tttlo', JIur'ttyTxtou, :totufil'u'mtru'u,o'.- u),l?oIt

J I ut t cnl u. - I(0 t t n I )( r ( L.l.[t t

H urc.o"t.c m rt, - .rrc't(o(o't1.p u'I t'

Hunefiu - (on[)(t t l4+1lquu,u., ml)(t.iultll)lt,\io.M'u!tt?tt, 'I1tI)UqLpu, al)fttlLqIJt'uBult, (laol'J(''

1t,1t., G)!1!Ic, co.ir111.1117 u 6.tL,tttmttu iln|n(I.

flporor

lnegaoqu ce cbafiajy u utpaxe qa ce upurcaxe rcouag xoju 6u sagobo-

tr,uo ttuxoba pac uorlox.etua. T paiuuapu saxutebaiy uLpaiequje' K o"vtu -

qapu urvt ce cyupoillcrLabnajy u lupaxe rconeguje. Cbally uobehabajy

. tsi ! ,. {

; i

i $:' ;i, l i,;i*i{ f lisil l j

243

Page 122: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

aupuwrpu. Cbe goc{tuxe rcya.nunauujy Kaga ce yaeulajy ipasnoutab-

uu, Koju rohe ga ce sa6abe.narcpgujaua. Cba$y ipercugajy qygauu, Kojucde c.nafr"pajy uLbopuuaa gatuauilbe il.pegttabe, u o6jabmyjy ga he upu-Kasa{Lu xoL*ag,,3amy6nen y utpu ftapa+Ue".

L cnnra

Kpan Tp"S, Ao6po,{ytuHn H ceHuJrr{H crapaq, }r rberoB ca-BeTHHK flaHrarose oqajaBajy 360r [pHHrreBe 6onecru. flaHra-JroHe ce ceha qnopcre JryAe Tpy$aaanua, Kojr{ 6u cnojuna utara-Ma Mox"(a Morao,qa H3Jreqfi npHHua. Tpyoa-uauHo o6ehaBa Aahe uanpanurn cBeqaHocr ua xojoj 6u 6uto roJIHKo cMexa Aanpr'rHu Hehe vohu Aa oAona. 9yaaulr cy ce nonentr y Jroxe, oAa-ue 6o4pe Kparba Aa npupeAH AyxoBure Hrpe roje he HsreqfiTlrnpnuqa. Kpar 3anoBeAa MHHHcrpy lleaHapy Aa H3Bptrru oBoHapefene, aJIr{ oH r.r36eraBa, ca r{3foBopoM Aa ro rrpnHuy Hehenouohu. Ou je xpareB npornBHnx, rojlr ca npuHqe3orra Klapn-qe xerlu .[a 3ay3Me npecro. 3anoqume 6op6a u:r'le!y KpaJbaTeQa u lleautpa.

2. cnuxaK-rapave n Jleau,uep npnnper'lajy 3aBepy npornB npr{Hua H

KpaJBa. Jleau4ep 6r,r ga ,,rpyje" npuHqa cla6su crHXoBHMa, aKlapuve ra HaroBapa ga ra orpyje onnjyvor',r HrH Ea ra y6r.rje.Ha cuesy Aona3e rparHqapu r.r rpaxe npaBe rpare4uje. gyaaunnx repajy ca cueHe. Pa:ronop JleaHapa n K-napuve npxcnyrrrxy-je Apa6naHxa, CueparrEHHa focnogapurra, rcoja xohe Aa no-MOfHe 3aBepeHHuHMa.

3. crlrxaTpy0alauHo r{3BoAH npeA npuHrreM ru€ubuBe nrpe xaxo 6u

ra xacuejao, anw y3any!. flo npuHveBoM KaurJby TpySau.unHo:ar-rsyvyje aa je ro oE cna1nx crHXoBa xoje ruy je gao Jleaugep..(ora:e KoMuqaplr u :axreoajy BHure cN{exa. Vyje ce cBeqaHHMaptu n TpyQa-naHHo xohe Aa noBeAe npr.rHrra Ha seceJbe. KaAMy ro He nofe :a pyxorvr, oH cBe JreKoBe no6aqa Kpo3 npo3op HcHJroM fa oAByqe.

4. cnuraflplul.rxor'.r .rIBopcKe cBegaHocrn Ha noqacHHN{ Mecrr.{Ma ceAe

KpaJb, npuHue3a KlapHve rr fipnHrr. 3a6asa He ycneBa Aa Ha-cueje npnHqa. TpyQanauno 1e ouajaH H He 3Ha urra Aa pax;z'.yABopaHy Aolra3lr uapo6Hnqa Oara Mopr-aHa, npeo6yqeHa y npo-cjaxnmy. Tpy$anauHo je 6aua Ha 3eM$y. Tor,.r npu:opy ce npHHrI

244

Hacneje, a 3arI{M H rleo.qBop. t{apo6uHqa ce npaha y cBoje xatbu-He LI H3 ocBere 3aqapa npr.rHua. Os ce oaMax 3a.rry6.rryje y rpnHapanue Koje y AareKoj 3eMJbH r{yBa crpanHa KyBapr.rqa.3aqa-paHH nplrHrr o6ra.{H pargy oAehy n ca TpyQaJrAHHoM xohe Aaorrryryje. Cnn cy nporr.{n, ann 6e3 ycnexa. Bano <Dap$ap€no Ao-la:n HacuejaH r{ oAyBa npnHr-(a n Tpy$anauHa y raJreKy 3eMJby.

5. clnxa

Mar 9elHj npH3HBa lanola <DapQapena rcaro 6u ca3Hao rAece HaJra3e npHHu u TpyQa.nanHo. Kaaa je caruao, HaroBapaOap$apera Aa Hx He BolH raMo. Ou r'ay Kaxe aa ueua uoh, jepje u:ry6r.ro Hrpy Kapara ca'@ara MopraHou. Onn ce nojanny-jy, a Mar 9enr.rj ux onoMurbe ga je ro ny.(a HaMepa. Ka4a unjeycneo Aa r.rx o.qroBopr.r oA nyra, l,aje uu vapo6Hy naHTJbLrKy,xoja he nu nouohu Aa oA crparxHe KyBapHI-te y3My HapaHue.

6. cluxa

@ap{rapeno je gogyeao npuHua u Tpy$ananHa npe.q KyxH-bY rAe ce vynajy rpH HapaHue. Tpy$alaHHo 3aqapaBa KyBapH-uy naHTrurou. !,ox ce oHa aHBH noKlroHy, npuHu y3lrMa r{a-paHue n o6ojnua 6exe.

/. CJTIiKA

flpuHu n TpyQanaHHo He Mory gaJbejep cy HapaHue nocra-Jre orpoMHe. flpr,rgq 3acnu, a Tpy{rananHo, aa 6u yroruo xe!,MaqeM paceqe,[Be HapaHue. trI: nux lnaly ane MnaAe npuHue3eroje cy xeAHe r{ MoJre ra ga Hale nogy. Ou He Moxe.qa HM no-MorHe ?r oHe yMr{py. TpyQalanHo ce ynnatuno s no6erao.[IpuHu ge 6yut, nojnuuu o,aHoce MprBe npnHrre3e, a npHHuceue rpehy HapaHuy. Vs rce H3nra3u npuHue3a HuHera. 14 oua jexeAHa. 9yAaqu, aa 6r,r o6es6eAvrJrH cpehaH rpaj, yHoce roQy caBoAoM u uanajajy xeAHy npuHue3y. flpuHu ce zany1myje y rby.floruro Hnje neno o6yueHa H He Moxe raKBa rrpe.q KpaJba, oHarrraJbe npuHrra Aa Kpalba npunpeMr.{ 3a rt,eH AoJra3aK. Ou o,ua-:n, a Cuepanaa y6o,{e npuHrle3y. Kaaa ce npuHu Bparuo, BH-aeo je npoMeHy. V cneuauoj noBoprru rrpuHu ro.au CuepalAyYMecro HnHe're'

g. clnxa

Mar 9enaj H Oara MopraHa ce cnalajy n npe6auyjy jeaHoApyroM urro cy ynorpe6uru HenoulreHa cpeacrBa y 6op6u aacyA6uuy Kpa,rrenuHe. ({ylaun l{e Ao3BoJbaaajy m ce xoueAuja3aBpIIrt{ }beHoM no6eAou u n*yjy je :a loxy.

iII

i

, l; i i

245

Page 123: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

9. c-nnxa

Kaaa cy.[orunn npeA rrpecro, npnHu u Cuepalga orKpH-najy sanepy. Ha npecrony ceAH rarloB. Kpa-rr uapebyje aa ray6wiy. Kaa je ogjexnyo nyuaH,, rauoB nocraje npr.rHu$a. Kpanvrtlaje Hapeferue Aa ce 3aBepeHr.rrru o6ece. flnopjaHn 3axBaJby-jy r*yapor KpaJby N cpehHnnl MnaAeHuHMa.

JAKOB |OTOBATI

ETto c otLo' Iu. (st t . je tu.( l

Ii t ur.t,t t. u,t tr t, ofi tI ) (.t,,tJ m I n ! ! r ! 1 t.( LJIu61tcm0,'n?eMu tt.r.t,p\t1tutj ttlnt,ttrt,.n.!ntle(nto trIil,ttutt. Ecilutuh._

IITnutr,jcltrt o(llDt(:(r.ttn. U 3nlpc6U, 2- turtc,urtprt, | 9.,i5. ,Irtr1tttlc.

I I1rut rtsutllctt,t: t1 RurITtog'y 19.,i?'. Ioqlt.tu)_

J[utta:Mu1nn, 6oi.u,mtL uLbu,r - 6tt,t.

/to,u.rt,, tbeio6u. lJl),t11-.(r Jtil)u(t, - (t.tiilIi1pu, Ii[ulntouu tth.u u.] Ii[)60i 61nrmr - (nti!)utt.Iifu.fut, (E1n) - m.uu)I)( ) uruo,,,ttt.t.tt t t tt,1t - (t r t1 t u n o t r.V o (t ot t "t c - u )fq, ul t.il,0,11o1r u.:t cct,(r - ,tautol)

lJca(Urc, xratu:, ,i.t,o.JLLI(u, "Lo6rnnt, ml)Io6t1t., qe.4e. 1t 6a^nctT.uctt. ipyna,.

Paqt a obe olepe ce ogbuja netry y pabruuuu,D,unape.

I qnH

V jegHor'.r cerry HcnoA [nHape, Ha ryMHy nra ryhe ra:ga-Map-xa, 6oraror H roponaaHor ceJbaKa, aeaojxe xoulruajy r(yKypy3.Mely rrurr,ra je uTlym, Mapxoaa xhH. Oua y caojoj necMn H3pa-xaBa HaAy .qa he ce jeauor ,aana nojaanrH H rLeH Aparu. V rpe-Hyrxy Hajaeher pacno;roxeba, ca Bpxa Br{coKor nracra cKnH3HeMnha (Epo), AyxoBHr H Beceo ulaAuh r.rs o6rr.rxrler cela. Vna-la ue\y genojxe, a oHe r{3HeHafeHe pacrpqe ce Ha cBe crpaHe.M.rraauh uzlanw 4a je nao c He6a, aa je ou ,,Epo c ouoza ceuje-tua", t4 y rrraJr,HBoM pa3roBopy ca aenojxaua noHocu rropyKy cue6a. Mr,rha je oAuax 3anao 3a oKo T'ynu.14: xyhe ce nojannyjeua6ycuta r.r roponaAHa !ova, Trylnua uahexa. OHa rpan T)ynyu pacrepyje 4enojxe. Epo npexuaa rpAlby H orroMr{rLe fiovy aa

246

he joj ,,ucxuueutu aop6a". OHa yna3v y Kyhy, a Epo ce orKpr{Ba:flpuqa genojun Aa je oH raj Heno:naru rcoju je xr.Iruo neHuepe HcJrao [oKJrose. Osa je Ha rpeHyrax :6yn'eHa, arv oguax nsja-rryje Aa he soreru caMo oHora xojn oolll tby, MaKap KoJrHKo6uo clrpoir.raruaH. [IIepercKLrM AocKotIHIIaMa Epo :auepa Map-ry ruro je rpaM3HB H HaAyBeH, H Kaxe r"ry 4a he ra oH cdu MoJIH-TLI Aa My 6yAe rer. Mapro ra repa. floruro je ca3Huula ga je wta-

Auh Aourao ,,c onora cBujera", y nyAoM nparuonepjy fioua nura

Epy aa ru je,,uaHe6y" BHAeo ILeHof Myxa. Ou xaxe ga uy je

Marr.rja Ha He6y npBH KoMruuja n na raMo xHBH BeoMa 6eAno.

flornla AoHece n: xyhe nyHy qapany napa u l iEpu Aa oAHeceILeHoM MpKy. Epo no6erHe ca flapaMa. Aor.ra ficnpnqa Mapxy

rura je ypa[vrna. BaH ce6e oA 6eca, oH no3xBa MoMKe aa jype

JIOnOBa.

I I ' r uH

Y csolr,r MnHHy Cprua ce rranfi ca ceJbaHKaMa. fionazu lotuara Hapelyje Aa rbeHo xHTo caMeJbe npe cBHx. Cuua ce ycnporuBu

u csu zajeguo je orepajy. Epo AojypH H MoJITI MnHHapa Aa 3a-lreue o4ehy. Vn-naures Maprconnu AoJIacKoM, vHclehn Aa he raKa3HurH :6or yepege xojy je HaHeo .{ouu, Cnua npucraHe Aa ce

npecByr{e. Epo nocne ruqe 6paruHoM H ycne ga npenapn Map-ra. Mapxo oAna3n 3a ynnaureHuM MnnHapoM. Ao MnI{Ha Aona-:u Dyra. OHa je pa3orrapaHa nncrehu y npBI,I Max Aa je Muhanax;buBarr. KaAa ce yBepr{na 4a je ou caMo HanpaBno IIJaJIy,oHa c rblrM Hanyrrrra xyhy. Mnha no3oBe qo6aHqe H HaroBoplrra urra Aa Kaxe Mapxy. Mapxo je yxaaruo Cuuy, H npe Hero ra6aqa noA KaMeH, Aona3u .ro6aHqe H caoflurraBa Mapxy aa je

Epo ca T)y-nou, Ha E,eroBoM KoH,y, oAnereo sa He6o. Mapxo 6e-cHH H OqaJaBa.

I I I qus

Ha sauapy y o6luxn,eM ceny Mapxo u lorraa ce npeflHpy.V cueuaHoj uapoaHoj HoITIH,H Aona3e Muha u Tyta. Mapxonpe3upe cnojy rchep, a oA Muhe rpaxu o6jaurreme 3a HoBau,Kolba H xhep. Muha npeA cBI{Ma o6jarunana: vajxa r' ly je care-ToBaJra Aa ce npe[4erojxov KoJy BonH npeAcraBH Kao cnpo-Max, na aKo ra BoJrH TaKBor, or{Aa he ny6av 6nru rpajHa. EpoBparl{ Maprcy nape H Korba H HacraHe cJIaBJLe H BeceJbe.

j

i i

tii' l

. J.',|. i i

"'t

ii

: lI' . . ' !

. l: lr l

, . I!

, r '

il+ l{Y4

l7 Borhr Kpor Hmpsjy Myrhf,e 247

Page 124: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

EAJIETI , I

Page 125: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

nEo AEnr4E

Konenu.ju

Ro"tefiL y mplt. cl:tlne.( )tt u ut Tur o I ta'Elu:,tw JIco [enu6.

I Ipctn1jc1xr, ()qprrc(r.1ttt,,y IIo4rusy, I t)70. tttgutrr:.

PaE+a ce golafy y nercoj baporuuuu y lloncrcoj, ftonobufto"a ipotu-noiberca.

l. crr.rxa

Ha masnol\,{ Tpry Manof rpaAa, npeA oKyrrJbeHHM cBeroM,TPAAOHA'IE'HHK CAONU]TABA AA JE BJIACTCJIHH I IOKJIOHHO HOBO

3BoHo 3a rIpKBy H 4a he ce npunHKorr,r ocsehnsalba 3BoHa [pH-peAHTH BeHrraEe 3a cBe BepeHe geaojxe p'lDoururle. floqHbe se-nHKo BeceJbe, a nyryjyhu rnyMuH H3BoAe pa3He raqKe. MeDyyAaBaqaMa je u Cnauu-nga, xoja craHyje Ha rpry. Ennry rrecranyje uapo6n ar Konelujyc, Ha unjeu 6a-nxouy Moxe aa ceBH,4H uraBa HeKe Jrene aenojxe. OA raa je nugeo ry aenojxy,Opanq cBe Malbe sonH CsaFrr.{14y. Oua je lsy6or',ropHa H HrpoMxohe Aa-oAnparu BepeHHKa. flocne rreHof BeJrr{Kor Banrlepa Ao-na3u Ayer ca @paHuou. Mlaalrh HrraK xeJrH Aa yno3Ha genojxyca 6anKoHa vrrmanvpa Aa npeKo 6alrosa yle y vapo6rbaKoByryliy. flpunrzKoM rnJracxa u: rcyhe uapo6max je N:ry6rao r-rryuog xanuje. CsaHHrAa Hara3v Klr,yq H ogryvyje aa yfe y xyhy cacnojnrra ApyrapuuaM a H Aa ce o6pauyna ca cy[apHHuoM.

2. cnuxa

9apo6naxona ryha je nyua nyraKa. Csara oA rr,Hx HMa HeKHMexaHH3aM, roju raAa ce yKJbyrru nyrr(y oxlrBJbaBa I{ oHa H3Bo-AH HeKy llrpy. V roM ae.rjel,{ pajy aenojxe:a6opannajy Ha npe-ue. Konelujyc Aona3H H orepa qenojxe, a CsaHHnAa ocraje ca-KpHBeHa H3a 3aBece. Kouenyjyc [ocraBJba nyrKe Ha Mecro, a ca6anxona Aona3u @panq. Crapaq vy aaje HanHraK oA xora jeoAMax 3ac[ao. OAasuo uapo6nax xe;ru Aa uevnjy Ayury yAax-ue ouruseuoj nyrKu Konellrju. OHa:aucra ox[BJbaBa, noqurleAa Hrpa u Aa 6aqa cBe npe,qMere. I4rpa je cBe Br.rrre o6y:Hua, nacy H nyrKe norrere aa nrpajy. Y lyaoj HrpH oHa rroqHrbe Aa Hxpaz6uja. V 6ecy oHa Hana.qa H cBor rBoprla Kone-rrujyca, xojnjeAsa ycnesa Aa rrcrprHe Hox H3 rreHe pyxe. @paHq ce npo6y-

25r

Page 126: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

,quo. O,qMax je nprueruo 4a genojra roja ce 6opu ca craprleMHuje Konernja, seh Cnanunna roja je o6yrna Konelnjnuy xa-Ibrarly, a ga je nena JryrKa caMo MexaHu3aM ca rJraBoM o,q BocKa.Cnaun4a r @panq 6exe.

3. crnxafloqrme cBerraHocr noBo.uoM yaaje aeuojaxa. CnaHnilra v

@paHq AoJra3e Ha peA. flojaunyje ce Koneaujyc rojn nx onry-xyje aa cy My yKpanw'rajuy u rpaxn oArrrrery. BlacrelNH r,lygaje Heurto HoBua, a Mra4n rrap ce BeHqaBa u Hacraje clraBJbe.

Koneurap:

[Iocuroju u gpyla bepsuja oboi 6a4eula. ilo fioj bepsuju 6a.neur uLuagba uuna. OpuLunaany ilpuuy nalucao je A. Xoe*raft u uqeftfr"uqna je caono*r xojy je Oqten6ax o6paguo y upbou uuny Xo(B*tanobur upuua. IIooboj bepsuju taga ie Koueaujyc bugeo Opoiactu o,lvturbefte rlryLrce sa rcojyje bepobao ga je sauctua oxubena, xaqa je bugeo ga je uto Cutbuja o6yue-na y Koue.nujute xaJbune, a ga, y cttbapu, meloba KoAeauja rtexu ,LaseJiJbu, on iySu cbecEr u uaqa aptrab xa Koue.nujuno tteLro.

Y aysurcy obol 6anefr.a ,Il,e.nu6 je lrr.eo fleKoJruteo fiomcrcux ,terlo-Etja. Hapouuuto jeycie.na be-nura ilaspKa.

AAOIOMAV

)I{use,nu

Ba"nc'm, U q6u, \u.urr.I Ipa.u,u jcTxt oqpxrut,r(a y If a7nt.ry, 1841 . toryu.ru:.

I qus

Y Pajnanay, 3a BpeMe 6ep6e, ceocKoj genojqu Xilserlr yaBapace rpo$ A-n6epr. Oua ra no:Haje caMo Kao rp€pyrrreHor celbaKaJloj:a. V,qeapan e npeKHAa uyMap Xutapwou, xoju cuarpa gaI,IMa npeAHocr. Oua ra og6uja H oH ce 3aKJrr,rlbe Aa he uu ce oc_BerHTrz. Ha cserrosuuw 6ep6e Xu:ena Nrpa. Majra je onouu-rbe .4a je Hrpa cyBHtu e BerrnKu Hanop 3a }beHo cprle H Aa he, aKoyN{pe npe BeHr{aba, npHnacrH uapcTBy BHna.

[pyurrno nojno4e og Kypnau4a y roKy rroBa 3aycraBJba cenPeI XHseJrlrHoM xyhou Ia 6n ce ocBexnJrn. Bojoogr.rHa xhHBarunga, oqapaHa XH3eloM, noKJralba joj :narlry orpnurry.Pa:orxpuneHor An6epra Xnlapnon ro3HBa Aa ao-be

"!by ""-252

JbaKe. OH npnxuara no3I'IB, aBarunna npurla Xu:eln- KaKo je

oHa An6epo"u r"pen"qa. Xurela noKyuaBa Aa ce y6nje Ar-

6eproonu MaqeM, aln.qo6nja cpr{aHu HanaA I{ yMxpe y Majqu-

Hor'.r naPYujY.

II quH

flo Hapo,{HoM BepoBa}by AeBojKa xoja ympe npe Beurlalba

nocraje nula. Hohy I{3JIa3e u: rpo6oua H BprornaBHHM Hrpa-

Ma npona3HHKe AoBoAe Ao cMprH. flpua xprua je ruyuap Xu-

JrapHoH, xojn uyueH rpyxoM caBecrn AoJIa3H Ha Xn:eluu

rpo6. KparsfiIra BHJIa [o3I'IBa Xu:ely ra ce rpnApyxn Hrpa-

ua. An6epr ce Kaje s6or naxu H MoJII't je :a onpourraj' lbera

Mopa Aa iHafe ncra cyA6HHa Kao u XulapnoHa' aJIfi Xn:ela

xohe Aa car{yBa xuBor BoJbeHoM qoBexy' An6epr nocreneHo

ry6u cuary, aJIu ra oHa h3Btaqn. Ou je Ha I'r3MaKy cHare' 3so-

ua o6janrsyjy cnaHyhe H BHrIe nurve:anajy' a ca tbHM ll XH:e-

la. ISeua ny6an je cnacHla xxBor An6epry'

CTEBAH XPI4CTPIN

Onput1crct JLILIH(J(t'

Boaen' .'tl Yctau7tt \Lltllt''

M'y.tut t;t1't t ot (() t t q'l to I t o'[I u Lrn }iat:rtut t X1 ru<: iln th'

I Ilx:.nu jeptt' olpuanru, 1947. tttgrttt'c'

,,Orpuqcrca teienga" ie upbu cpucrcu 6a'neut' Paq na obon 6a'nettty

tco*tirosutftop ie uoueo gbaqeceutux logutta, a sabputuo Ia noc'tte 'A'pylot

cbeutcrc'ol pauta' Mtsurca je sacnobatta na 'tnofLubu*ra ,D,ecetue pyrcobe-

{tu Curebana Morparcua.

I quH

V goopurury xyhe Eun,aHnHor oqa, Aesojre w unaguhw 6epy

sohe n Hipajy. Ceocxu MoMaK Mapxo HexHo rolH EunaHy'

rojy je orau I{aMeHHo apyroMe. Ony clo.;y HaMepy orau caon-

[ITaBa EuDasu. Oua rpaxu 3atxrl{ry oA r'lajxe, €uIH ce oAnyKa

He MOXe ilpoMeHHTr.r. cgarosrr Aona3e H nocJle cBaToBcKe plrpe

rocrH yna3e y Kyhy. Mapxo cMHluJba orMnuy l{ o roMe ce '{oro-

Bapa ca FIsr,aHo*t. I4sHeHaAa ynaAajy jair'nvapu H oABoae Ha-

poA H EHJbaHy y poncrBo. Mapxo, naxo je paF'eH y 6op6r't, no-

navl y aorepy.

1I

II

Il\

2s3

Page 127: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

I

II .rru

flocne HanopHor nyra Mapxa cannalyje yMop. Jlerao je gace oAMopr{ nopeg jeaepa. Jannajy ce pycaaxe, 3Be3Ae ilauw\a uEHcepxa, H oHe nosulby Aa urpajy. .{anur-1a 6yau Mapx a H Mo_ln EHceprcy Aa My rroMorHe. Ona npHcraj e, arr4 ra Monv Aa caIboM oAarpa wpy. Eucepxa rtly 4aje vapo6uu Mar{, r{yAorBopaHflpcreH H rrBer. lor je npuMao noKJroHe, ocerHo je orpouuycnary. Pycalre uecrajy, a Mapxo HacraBJba nyr.

III quH

OAalHcxa u ja*uuapu urpajy npe4 crojHM rocnonapeMcrasehu orMHrIy. 3apo6neHy pyuyuxy, Eyrapry, fpxuriy uEnrrauy repajy l'anrpajy. Mapxo ynataw6opuce cajannva-pHMa. HeuohaH, oH Enrranu 6aqa vyAorBopHr.r qser. EHtbaHaHecraje y o6nur<y rony6uqe.

IV . ruHV En-rarlurrolr ceny xuBor ce o6Hanra, aflLr rr>ejoru ueua.

Mapxo je y neu:aecHocru. fberouy ryry npeKr{Aa ner rony6u_qe. Oua na,a u Ha roM Mscry ce nojanrsyje Eu_rraua. paaocr jeonrfira. Cnasu ce BeHqaH,e En_t aue u Manxa.

NETAP W JbVIq qAJKO BCKI4

Jladygoso jesepo

B o.t,etil,,t / \ c.M,I t[n t ! 1 t.t t.o,.JIrfipL,lntt tur,n.1!4:(r./t.?r. B. EcItr,tcc tt, B. Iir:,,t.ttep.

Ilpc.trlu.jcpu oqlnftt,utL y Ea^nuta,+t, wumpy ,y Moarc7r,20. tpc(ryt'yapa i 872. r,lqu.tt4.

IITno u.lrxfi1rnu: .y Ectnpo,gy 29. jyrut, 192i. toiyulrc.

,,He srca ce qerty ce utpe6a buute gubuutu rcog VajrcobcrcoL, cu,uQtonuj-ctcoj bpegnocttu metobut 6a.ne{fia, n uxobu*r uipaurcu*r rcbanutlte{uuLqauJru cHa3u U3pa3a u e.tno\uja. To cy apabe ulpauKe qpalue.,.

Cepx Jlueap

/ obaj ,,bequ[1.u 6aaeut" Vajrcobcxu ybogu nobune. [Io ylneqy na,neau6a, orc xopucilu goctttulnyha cabpe.nenol epafluycKoL 6anerua.Ilorcasao ie uyut cuneoruusa4uju 6a.ne{ra rcojun cy iout.rtu f.nasynob,Cfr-pabuncrcu u Paben.

254

I '{I'IH

V napry KpaJbeBor ABopa cIIaBvI ce nyHonercrBo npHHIra

3nr$puaa- OH cryna y HoBI'I xl{Bor; npuxBara HoBe o6aBe3e tt

HCTOBpeMeHO ce o[palrra oA MnaAHhKOr 3aHOCa' t{ecrurre

npHMa [pBo oA ApyIIrrBa H3 AeTHILCTBa' rbefoBl{x BpllllbaKa'

HacraBHHKa H naKpAl'Ijaua' CBI'{ ce xype Aa no3ApaBe npI'{HI{a'

Hs Aarexux KpajeBa AoJIa3e [pl{Hr{eBH - Ba3aJII{' OHt't uy npe-

Aajy rraau n BHTeuKH Kpcr H nonaxy 3aKJIerBy Ha BepHocr' CaAa

je oH rrnxos sraAaP' lberosa paAocr HHJe nornyHa I'I oH )Kypl{

Aa ce nocaBeTyje ca r,'rajroru - KpaJbHIIOM' cse'{aHoct ce Hacra-

BJLa, a npHHIr ognaeu jep )KeilH la 6yAe cav'

I l . l l tH

V HanyrureHor,a je:epy ce Kpnje 3nH reHuje, rojrr je 'qeuojxe

rperBop;o y na6yAoBe. Tor npo*nercrBa Moxe '4a sx oclo6o-

all jeaaHo BepHa ry6aa vna.4nha npeMa uajlenuroj oA IbHx'

Oaeru.

Ha o6any je:epa AoJIa3l'l npllHu' VueAao je Oaery H ocrao

HeM oA y:6y!ema. 3nn rein'rje noKyuaBa Aa Hx oaBeAe H aa He

,qoflycrl{ npllHuy Aa ce cycperHe ca OAerou' aJII'I oH cruxe Ae-

eojxy - r,abyaa. TerxKo My je aa carHa ro je oHa n oAaxle je lt

*u*o "*

noprohn. f loropHe:noj uonn qapo6rbaKa oHe o't lJla3e

ca o6aJre, a npuHu ce onpaura oA OAere n o6eharajoj aa he ce

BparlITH u oclo6oAurn je. 3nH reHuje he ce norpyAurH Aa He

Ao3BonH Aa npHHIr npufe je:repy v Aa yract oceharse ny6anu

npeMa KpaJbLIqt{ ta6Y la.

III qns

locrn Aona3e lr^a6at xojn ce oApxaBa Ha KpaJLeBoM rBopy'

Hesecre nrpajy npeA IIpecroJloM. 3nr$pna plx He rlpuMehyje'

<DauQape o-Oju"toijy Aona3aK rpoQa Por6apra' To je vapo6-

mar, xoju Aona3ll ca hepxot''t Oaunnjoru ll cnojou csHrov' On-

qHH,eH ".pu*o

xoje nrpajy roruhe H JlenoroM OAunuje, rpHHIr

:a6opanrt,a 3aKJIerBy fojy je Aao O.qerH' Ou caonurraBa MaJUH

aa he Oauruja 6urn rt,erosa xeHa. Oaprnnja rpaxu oA lbefa

3aKnerBy ga HujegHoj apyroj HHje Aao peu' flpuHq ce 3aKJIHrbe'

a oAMaX IOTOM floqr'r]te HeBpeMe' focTl{ HeCrajy, a npHHII naaa

nonpefeH. flojannyje ce Orera, onpalllra ce ca tt'HM H Hecra1e'

Ouajau 3ur$pna ilorla3H 3a H,oM.

255

Page 128: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

IV qrH

flo.{Hrbe 6ypa, a y3HeMnpeHr,r oueryjy AoJra3aK cnoje rpa-ruqe Ogere. OHa Aona3n TyxHa t,t upuqa ApyrapxuaMa o 3ur-$p4aonoj uzaaju- I{r6eayureH, npuHr{ aojypn, uo-rrn O4ery saonpourraj u xohe Aa yMpe:ajeguo ca IboM. 3lu reunje ce cyKo6nasa ca npr.rHr.loM. Eypa ce nonehasa H rpoM y6r,rja :nor re-uxja. HenpeMe ce crurrraBa, a 3opa o6acjana 4noje sary6re-Hux roju noJra3e y HoBII xnBor.

Korverrap

Bepsuja rcoje je usbegena na ipenujepu nuje 6una napouu{tto ycile-tuna s6oI norue Kopeolparpuje. Terc 27. janyapa 1895. Logune y lfeiLpo_tpaqy 6aneut je goxubeo ipabu ycuer gociiojarc rv.WuKe rlajrcobcxoi. Oqtuot gana obaj daaeut ciaga y peg ftajuouynapnujux 6aneuta, u fte curra_su ca peueptuoapa be.nurcux cbeil.crcur cuefta.

IETAP VUbI4q qAJKO B CK 14

LUuenttytt,dl(n

Eaner lllvenxyxuurc (Kp4xo Opautuuh) 3acHoBaH je Ha cHy4evje 6oxnhue npave, ca nyHo naHToMHMe. V npa:uu.rHo Beqegeroj.ruqa Maura l,o6nja Ha [or(JroH nyrKy (Kpqxa Oparuvu-ha). 6par joj noJroMH JryrKy, anu je x nonpaBrba.Mallra3acnln carba aa je Kpqxo oxuBeo H Aa ce 6opn ca KpaJbeM MHrleBa.KaAa rx no6eAH, rrperBapa ce y npnHua u Maluy uo4rl y cuojeKpaEeBcrBo, fAe ce npocnaBJb.a lbr,IxoBo BeHqalbe. V onouAeny je qyBeHH Bat4ep 4oeha. Mirua ce 6y1w H cxBara Aa je cBe6pro cau.

256 257

I4|OP CTPABI,IHCKI4

)Kap-nmuu,a

I l1tutt't'u.ir4xr oqp)tunuL y llo'1tu'ry, 1910''togtrtte '

Bane^r )I{ap-ilfrut4a ce reMerbH ua jeaHoj pycxoj JIereHAu' ny'

Hoj $auracrllr{Hux eJIeMeHara. OpxecrapcKa AeoHHua je noa

.ni**t"" yrnuajeM Kopcarona, Ma.qa y xapMoHI'IjH HMa MHoro

rurrHHx rlpTa; noBpeMeHo ce ocehajy uMnpecr.IoHllcruure 6oje,

gox je Kiutuejeeoj uzpu pvrau o6ojen rpa,{HI{I'{joM' My:nra

osor 6arera qecro ce H3BoAH y o6'nury opKecrapcKe cBHre' 3a

rojy cy y3eru KapaKrepHcrI'ITIHH oAnoMIlI'I ug 6alera' flocroje

rpu nep:uje re cBHTe, aflH ce uajueurhe I{3BoAH Apyra'

Caapxaj 6alera je :acuorau Ha MorHBl{Ma pycKux HapoA-

uux 6ajxu. f lpull lrou jegHor oAracKa y JIoB' Llnau I{apenufr

ynaAa y Bpr 3aqapauux 4eoojaKa - npllHt\era' flourro je ycneo

Aa ynoBH xap-nruuy - na je Hantrpa, oHa My qaje nepo' y :

vujy noruoh "i"nuAu"u:lor

uapo6*arca Karu'{eja l l ocno6afa

"u" ,tr"u". @uHalua cJIIlKa noxa:yje BeHqatbe npHHqe3e H Ua-

peruha.

II empyur'rc'a,

I ITtattr1jc1xr ()(II)rtftttt(L y f[aprts'r1, 191 I "[o1ytltt'

V onov 6a-nery CrpanuHcxu paAt{KanHo Me}ba o'4Hoc npeMa

$onx-nofy. V lrrpavxotnt norneAy 6ater je 6rro HoB' IUl'o je uuo

io rnuutno :a 6alercxy rpyny.{arurena' My:uxa onor 6a-ne-

ra je vac 6yprecxa, Ha MoMeHTe HarypanncrnqKu xI'IBoIrHcHa

ca BproruIaBHM pI{rMoM xojr'r je uaj:aHuurunuju y Pycxoj uZpu

nyt^"u. H:aanpegHoM HHcrpyMeuraqujou CrpanuucrH je oxu-

Beo JIyTKe, npl{Ka3ao rbHxoBe KpxKe npHpoAe KoJe ce cyKooJba-

najy ca JbyAcxHM oco6nllaMa. V r,ay:ultll ce seh oceha notllro-

HanHocT H npHMeHa HOBI{X pHTMITITKHX IIreMa'

Crapn uapo6rsar je nlacuttx nyraKa flerpyulxe, Apannua

H Lrrpatruue xoje oxur-rr aBa A noxa:yje ux Ha cajr"ry' Jlyrxe

npuuajy oco6sne JbyAH. llerpyruxa je :arsy6neH y HrparIHuy,

anl oHa He BoJII{ rbera Hero Apanuua' Koa flerpyrrlKe ro

H3a3vlBa.rbyrlly n ry6oltopy. To roluro pa3JbyrH Apannua'

Page 129: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Aa oH y6uje flerpyrury. Cse ce AoroAHJIo npe.( MacoM Jby4uxojlr cy 3anaE,eHH. C'rapu vapo6rrax 6pro npernapa flerpy-rxKy y ryrKy HanylbeHy cJraruoM H raro cvlrpyje npncyrHe. ,{yxflerpylre ce nojan-rsyje Ha KpoBy uale .rapo6rbaKoBe [o3op-Hnrle, ca xoje npern crapuy H pyra My ce. flerpyruxaje oruue-Ibe qoBeKa ucropnurheHor, npe3peHor u o6ecnpameHor. VpaArLy nporKaHy eJIeMeHTHMa QaHracruxe, xojn caMo noBpe-MeHo no Kpnn aj y necxur,rcrxr{ Ky cyrrrrnHy II e tZ p y utx e, Crpa-BI{HcKH yHocH ueo6nqso 6oratcrso My3r{Ke.

II o ce ehe?6e il,p oJLelxa,

l I l ru wtu j cTtu o ( l l ntu t.t t,u. U I I a. pu,.t't t, .2 9. .u o j u, 1 9 1 ]. I o rlt t t t t:.

Onaj 6aner ny6rnxa Huje npuxnarfiIra Ha nper.aNjep:' n ro je6uojeaaH og uajnehnx cKaHgzura. Herorosarbe ny6nureje rpaK-Tr{rrHo oueuoryhulo u:aofene. ExcnpecuoHncrnr{Ky My3HKy HHeo6H.nro urnolerre HnxuHcxor, Kao HI,I cqeHy HH KocrHM, na-pr.IcKa ny6rnxa Hrje npuxnaruna. Ho, 6e: o6rupa Ha oBaKaBnpujer'a Ha npeuujepfi, oBo gero je flocraJro yraoHn KaMeH Mo-AepHe My3HKe.

Onaj 6aler je, y crrapn, 6e: cuxea. Cacrag*,eu je uz uusarpy[HcaHHX cueHa y xojur*,ra ce npuxa:yjy pa3HH ApeBHo-cno-BeHcKH o6pegu u o6uraju: nponehHe npag6r.rue, .qeBojar{Ka Kona,noKnoH,elbe 3eurbu H Apyro. Cne ce 3aBprrraBa cBeqaHHM o6pe-AHMa npHHorrren,er{ xprBe y r{acr 6ornrre nponeha. Eupa ceHajnenrua .qenojxa xoja nrpa .uo HcupflJbenocrn.

CEP|EJ fIPOKOOJEB

Enugu,u cttt+

6aner Enyguu cuHce 3acHHBa Ha 6u6rujcxoj nereH4u o 6nya-HoM cHHy, 15. rnaea uz leaarfilema no Jlyru. Ift.r6pero je uanu-cao KoxHo. To je je4uovuuu 6aner, cacraBJbeH oA TpH cJIHKe:

l. onaa:ax 6lyrHor cyr*a v3 poAnre.ncxe ryhe;

2. *erosu aoxunraju y crpaHHM 3eMJbaMa;3. nonparaK - 3aBprxana ce xajarceu 6lyauor cnHa H oqu-

urherrev no JesaHheJbv.

258

CEP|EJ TIPOKOOJEB

Poateo u' JYnuju

Eo.nca v mut' vutru (eettcrm' :trll,J'i'l fftlx#li;

I I ltcu,tt jr:'Stu' oql'rrru'?tlt' 11 {to:t(4nnil"ittru litr7xxt u l lcwpo'l'Pu!/1J'1940. Ittt l trttc.

I .InH - l. clura

Ha rpr y BepoHI'l HapoA IaAe Ha nocao' Poueo MoHraHn nyra

ynnuaMa ryxaH "

,u*"t*tu' Hecpehan je 16or croje rsybaeu

np""u Po:arnHu, JIaKoMHcJIeHoj xeHu xoja ce noKopaBa lbero-

suln{ oceharl,utrla- clyre ranafenux nopoAHua Mosrexu u Ka-

nyneTu 3anoqnlsy "uu!y,

roja ce 3aBp[IaBa 6op6otnl MaqeBHMa'

ttiotta*rj"u t"hu* EeHsarnHo noKyuraBa na vx cMt4pv' arw

Tu6anAo Jolx Burre pacnNpyje ryuy' Ha BpxyHuy oxpruaja no-

r**vj" ." rue: BepoHe I{ Kaxe llx Aa he y6ylyhe cBaKH H3rpe'(-

HIIK IUIATHTH XHBOTOM.

2. cnvrxa

Jynuja ce paayje urro he ua cnoj poleHgau npBI'I ryr npHcy-

crBoBarl{ BelI'IKoM 6any' Majra joj xaxe Aa he aohtl llapNc'

rojNje 3anPocxo-

3. c-nnxa

focru .qona3e na 6al' Poueo cpehe croje npr'rjarerse 6eH-

"un", u ̂ Mep*yutaju' rojn ra Haronapajy Aa vtM ce rpnApyxH'

4. cll'rxa

Ban je y roKy- Jytmia u flapuc cy oAl'Irpanu jeaHy r'rrpy' Ha

3axreB roltuly Jylnja Hfpa cono' flolyueH' Poueo rITeAa ca

crpaHe I{ AHBu ce *eHoj JIenorH H rpalruo3Hoc-rn' CsH ce sa6a-

,*u1y,a Poueo u Jynnja ce cycpehy nnueM y nuue' Y rou rpeHyr-

xy pala ce BeJII'IKa ny6an' Tu6alao je Buaeo cBe oBo H orKpHBa

ro je noA MacKoM' Mup*yu"o, \a 6u cnpequo cyxo6' I {Mnpo-

nuayje rlrpy. Tn6alAo'olurpo trcryna' u'ttt ta Aortahsn cr'lupyje

THMe IIITO no3I'IBa CBe Ha Hfpy'

5. cnuxa

Poueo, troHeceH rsy6ann'y' AoJIa3u y 6arury H rlerb€ ce Ha

6arxon. Jyntrla noo.po"u cnojy ny6aa l\{eceuy v'ila!.a y Poueon

259

Page 130: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Iii

T3arpJbaj. V sexxot',t 3aHocy oHu :a6opanmaiy Aa cy rbnxoBe no-poAHrIe aana$eHe H EaHlr,Kaaa uehe o4o6purn rbnxoByrsy6an.

II quu - I. crHrca

Kapnenar je u cnu ce BeceJIe. [onaat Poueo ca ApyroBHMa,rojn sanaxajy npor'aeHy Ha ILeMy. Jynujuua EaA:aIba npeaajenucMo Por',rey. V nHcuy Kaxe Aa poAHTeJbH npnnpevajy rreHyyyajy sa flapuca.

2. ctuxa

Cnojy my6an npeMa lynuju Poueo noBepaBa nacropy IIopeuUy H MonH ra sa 6rarocnon. JlopeHqo npucraje, y Ha.4u Aahe ce ua raj Haunu oBe nopoauue noMHpHTH.

3. cnrxa

Polteo Aona3H Ha BeHqabe . Tulanau je xen'aH caale, a Po-Meo, noilrro caAa npunaAa nopoAHIIu Kanynern, Hacroju Aau:6erHe cyro6.

Mapryuno vna3nBaTu6awa Ha aso6oj. Poueo noKylxaBaAa cnpeqn 6op6y, anwTu6at1o cMprHo parbaBa Mapryquja.

Aa6u ocBerno npujarera, Poueo y6ujaTu6attaa.

III qus

Poueo Mopa Aa Hanycrr,r Bepouy. Jby6anuuull cy ouajun uror'.ropajy Aa ce pacraHy. JylujuHa narlla ce nonehasa. OHa oA-ra:n IIopeHrIy rr MonH ra :a nouoh. Ou joj .aaje HanuraK oA Korhe uaueAarn Kao MprBa. HcroepeueHo cnpeMa nopyxy PoueyAa oHa HHje r'lprna r,r aa he je Hahu y rpo6uutltt Kanyneroonx.

Jynuja ncnuja HanHrax H 3acnu. {ona:ejoj apyrapuue uHanaae je ,,Mprry".

Enu.nor

V Masronn Poueo ca:uaje 3a ,,beHy cMpr" npe Hero ruro je

Ao6uo nr{cMo oA llopeHua. .{,ona:u y rpo6Hnrry n ouajau HCnt4-ja orpon. Jynuja ce 6yw,r v KaEa je nngena Aa Polreo yMupe,sa6a1a ce6s Hox y cpue.

ij

Ii

i):

MI,ICNH H AHETAOTE

260

Page 131: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

f* Y onepu jeanr uopa ga 6yge

Canparre rurannpa je noKpernoKpeT Ayrue.

TareHar pagu, reuHje crBapa.

JbyAcxo AocrojaHcrBoOuo roue ca BaMa, ca BaMa

nocnyrrrHa xhu uyrrxe.

B. A. Mo4aptu

npcrujy. Hrpaxanarre xraauporra je

Py6uuutuajn

je oaruuu pyKaMahe ce r.r .uahn.

Qpau4IIIy6epm

garo. Cavyaajre ra!

<I>. IIIunep

Tpe6a My3r{u}rparr.r H3 Ayue, a He Kao.qo6po ApecupaHa trruua.

@uLtuu Euauyen Eax

H[je.(Ha yMerHocr Hnje raro ?r3rroxeHa onacHocrz ga 6y4e cpo-3aHa Ha 3aHaT KaO My3HKa.

Pajucxe My3uqKe Ho*uHe

Csaxlr My3HqK[ yMerHHK Mopa f lpe csera 6l lru a[conyrHu ro-cnoAap rexHr{Ke cBor r{HcrpyMeHTa ... jep, raruo rae npecraje 3a:aar,IIOr{Hlbe yMeTHOCT.

Beauxe BacnuTaqe je, y creapu, my6as npeMa [o3HBy yqttvnaBeJIHKITM. A rsy6an .. . npaBa ry6an je puaocr aaBal*,a.

P. IIIyuau

Cupt ceaxor npaBor My3uqKof o6paroaana je cyjera.

Pajucrce Ny3uqKe HoBuHe

Tpe6a yqlrrx oHonyT€M.

urro je 3a yqerle, a oHna l .rhH couctseHHln{

f. 4t. Xeugn

llpe cnera je ueonxo.uuo Aa cBaKo Ko xeJru aa ce 6aeuE,eM yMerHoc'rn HMa norpe6Ho noruroBalbe npeMa tlo;.

l8 l l rx!{ xpol rcroprjv vvrxxc

cryAr{pa-

H. Mtutg

263

Page 132: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Pocuuu

PocnHu je nrnlao o6uvaj Aa y HoBHM oflepaMa KopHcrH MorHBenperxopHrdx onepa. Je.uaH ileroe npujarert je oAcayurao npenenyapujy us onepe Otueao, xojorr fiergelroxy npare Ha rbeH nocneArbnflyr, H ca Hero.uoBalbeu ce o6parno Pocnuujy: ,,O6a aocilpaua apujaurra Monuqe apuje x,neeetila us 'Cceu,,bcxoZ 6epfopuua,.,, pocruu je rw.rpHo ortroBopxo: ,)ap,Qesqeuoua uuja 6una crcpfrea rctteeefre? !,,

Pocunujena onepa C eeum, -) )* urorrpaleHa .;e no nopyqbHnH,aau je pox 6Ho aeor\4a KparaK. floxna,{e cy 6une Ha npafy, a r.rM[pe-capao je xreo Aa ce oflepa .H3BeAe roM nprlnnKo u. la 6w 3aBprxrro HaBpeMe, roa PocHHuj a ay ce.qoceruJrlt nnlperucra Crep6uun H npe-nucuBaqrl Hora. Macrulo ce jour HHje ocyruulo xaa je pocuuu.qo6floTeKCT, npenucHBai{u cy HecTpntbtrBo qeKaIu HoTe, a neBarin cy ceornuarru H uovr4rr>arH npo6e. Onepa je 6r.ua 3aBprxena sa l3 AaHa.Cse ro BpeMe Pocuul.r nuje uznasuo r{3 crana. 3apacrao je y xocy u6paay. ,Jaufro Huca,v oiliutuao xog 6ep6epuna?,,,twrao jece6e u o4r,,raxoAroBopuo: ,,\a can 6uo xog 6ap6epuua,'Eep1epun, ne 6u 6uo Zotuort.,,

pocuur.r je 6uo qoBeK Becere ;;;r,, Kas 1e npau nyr cayurao fra-rauunuja, Ha[ltcao uy je nucuo. V nxcr,ay je ucKpeHo npil 3Hao Aa je yxr.rBory caMo rpz nyra nnaKao. flpan nyr r(aA cy Ha nperrlujepuH3BHxAarrrr Ceeumcxoz 6ep6epuua,.apyrn nyr Ka! uy je npnnurovBoxrr,e Xeuescr[M jerepor,,t nclaJro y Boay coqHo rtapqe nrleherneqena H rpehw nyr raaje cnyuao flaranuHuia.

Pocuuu je 6rzo no3Bau Ha Beqepy KoA Hexor npajatena xojn ra jeueno Beqe rH,aBHo,qoca.[HHM npr,rgaMa. V roxy pa3roBopa gouahllHJe [o3Bao Pocuuuja Ha crpaHy r.r nuTao: ,na nu je ucfruHa (Ja HeKe 6p_ctEe pu6a t6o2 cagpcrcaja QocQ<tpa v ilecy tioeehaeajy uHtnent\eH4ujyu ilauhen'e?" PocNuu je o4ronopuo: ,,C-nyuno ca,u o moile... nonra_hr.rs je raaa ynilrao: ,,Kojy pu6y ̂ teHu upeilop),uyjeilie?', pocuura je Haro peKao: ,,Haj5one 6u 6ww ga uojegeflc jegrroi xuilia.,,

Heru ruy:rruxrr crpyr+bauu cy 3aMon unu pocuuuja ,qa .&a cBojeMntuJbebe o roMe .rla nH Moxe jeaua n,erray no3Hara neBaquua ra[eBa y Munancxoj cKaru. ,,To 6out ile, A,,tu 6u,uoZna Ha ct&eueHuuauau o s o puu/uaa", oAro Bo pno je pocrlnrl.

264

Pocuuu u BaZuep

flo:Haro je Aa PocnHu HHje Boneo Barnepoay My3HKy. Kara cy rarrHTaJIr{ ulra MncJrH o BarHeponoj My3I'ruH, o.uroBopuo je: ,,\a 6u gao

cyg o xeuujoj tty3u4u, qoseK Mopa fry rrysuKy ga cnywa, aia cau pe-

utuo ga I'ty3u|y Ba2uepa HuKaga uehy ga cnyruau." Huar je je,q,Hou

IIpHJIHKOM OVajHuVru nOXyIXaBaO Aa OACBI{pa Ha KlaBHpy uery Bar-

HepoBy onepy. Pocrunjen yqeHItKje ceAeo [opel rbefa H cKpeHyo My

naxEy Aa cy HoTe oKpeHyfe Hao[aKo. Maecrpo je ogronopno: ,,^Befica.u frpo6ao oHaKo qa oKpeHeM, anu Hu fuaxo ue ssy4u Huwna 6ome."

Ba2uep

HajeaHoj npo6u llapcu(tana, Baruepje Heroluxo nyra npahao

lrrnolaue repAehu,qa opKecrap rpeluH. flocae.upyror' na rIaK H rpe-

her upahan,a opKecrap je cexpao yBeK Hcro- BarHep ce pa36ecHeo H

peKao Aa je ro Hexaxna raxoooHnja Lr D'aje Her' ' toryhe.(a je oH ro

Hanlrcao. f lpo6u je npr.rcycrnosao II[cr roju r' 'ry je no-'arao napru-

rypy. BerHep je nouegao H yBepuo ce ga je opKecrap cBI'Ipao oHaKo

xaro je oH Hanl{cao. l,f:stuuo ce My3nqapnMa I'I peKao: ,,6e2 o6supa

Ha fro ultua cau ia [uo Haducao, ilepgwt u garbe qa ie fuo iegua cfrpa-utua xaxo(tonuja."

tlosHaro je aa.ye tsaruep t.:J;."" ca ropoAl{uoru 6oparno y

IIapury.3a to npeve E,eroBa varepnjalHa curyauujaje.6una BeoMa

roura. fo,ullne 1840. o6parrlo ce rIHcMoM caor'a npnjarery Teo.aopyAneny, He :najyhlr ga je ox ocJleneo oA Ha[opHor Pal.a u ga nr'rje r.ao-

fao Aa My onroBopl{ na uon6y.

,,Te.ogopc, trcno3u'vr cc )' taaK+oM ilonox'aiy o Ro.ue fuu 6epo6atuHoHewatu iioutua. Hecpefrau cav go xpaiuocfru. flo'+tosu au! II*ra eeli

\oquHy gaild og KaKo wurtttt ca tlopoqu7oM 6es uoaqulta tipuxoga. Be-,uKa hyKa ue je naiDepana ga tLu ce o6pafruw frocne fronuKo zoguHahytuan a. Pago 6ux ionccuoi ttccHu Kyuuo nax. He 3HaM ga nu he ouQilpe6oneilu tutuy 6eqy u xofiy nu ja nohu ga/te znegamu H,eHy 6ot Ee-cuotuohart cant. ,\o caqa HucaJrI tlo3Ha6ao J'byqe, a caga ux suau. Hoea4je xnetuea rcoia y|potraea cse uneueuuEio. Muo7u ilpuiafremu 3aveueKaq uM ce o6pailun 3a Ho6aq, a pofyaqu ilo6e|u.v upe He7o ufro uil ceo6pafuut. Monu.,tt ila ga ucKyilttut uo.i )rcusoru ca mpu cluomuHe tAa'nupa. Axo ltu olpe ueu .del1a, ourla cu ̂ 4e upeilycuttto cyq6uuu. Xoheutnu nu ilouoliu ?"

llorrroh uuje cruua, na je Baruep 16or .ayrona Hexo npeue 6llo y

3ATBODV.

tI

j

I

I

I

265

Page 133: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

Macxarcu

Macrarsnje gupuroaao Ha npo6n HeKe onepe. Teuop xojuje ne-Bao ynory noBIIa 6uo je neor'aa JIou rreBaq. Maecrpo je uexo npeuehyrao r.r rpneo, a xa,qa je reHop nor{eo Aa ncnyrrrra HeKe DracoBecJrHqHe JraBexy, Macxan u je yvruao 3aycraBr,ro opKesrap r,r peKao:

,,Epaeuanuo! Bu cule ltc*auKu (rcuo.ueu. Hcfuoepeueuo iiesame u ynozyrosqa u ynozy ilca."

Tocxauuuu

V onepr.r y Eajpojry opKecrap je cueurreH y yay6nerue raxo Aany6nuxa He BrlIH My3utrape. V upeue Jlerrrr.r npyhuua My3lqaprr cycBHparH BarHepony My3r{r(y y Korxy$aMa KparKHx pyKaBa. {upxro-nao je Tocxanunn, roju ce n y oeoj cwryauwju pa3rrr.rKoBao oA ocra-nnx. Ha ce6lr je yBeK r{Mao Qpar. JeanoM npr.rJruKort{ cy ra nHTaJrH3aurro He cKrlHe Qpax, a ou je, lrano r6yrreH, nocne rpaher pa3Mrr-urJbaba oAroBopuo: ,.3a6o2a, 6L,to 6tt Me cpa^rc[ua ga c6up(u4 Ba|ue-posy t'ty3uKy y utna$poxy."

AaaThgJAycrpnjcxu qap Jore$ II je r,rnoro soreo Moqapra, HaKo ra Huje

6atu go6po pa3yMeo. Ha npeuujeplr onepe Oilurya us Capaja 1782. ro-AHHe uap ce oBaKo o6parno Mouapry: ,,f lpeenrue je leno 3a Harueyl.Jtrv, al|.It, Aparu r'roj, HMa npeBHrue sora." MoUapr je oAMax oAroBo-pno: ,,Hofra uvte oHoruKo xonuxo.ie ilo6ipe6uo."

Tpuuaecroro.ql'rIu,"H "tt

,.;; ""3Hare

rLIrIHocru, rojn.;e nehcacBHM Jleno cBr.rpao KnaBrlp, ynnra jelnou Mouapra: ,,florurooanuMaecrpo, ja 6ux raxo paAo Kor\{[oHoBao Heruro, KaxHTe Mr.r caMoKaKo ro aa ypaguv?"

,,Huwfuo, Huufua, uopaut jotu qcxatnu" oAroBopn vy ooaj.

,/Ltu Bu cuie, naecfupo,.iotu tvrto1o pauuje xo.uiloxoeant', ycnporu-Br ce AeqKo, rroMaJro ynpefeu.

,!a, anu ia Hucail HuKoia ilutuao KaRo ce ilo pagu!" o.uBparu MyMouapr, cueruxajyhu ce 6rarouaxrono.

fnyrc

I-nyx je luerao jeanur'r napHcKHM 6ynerapor,.t u cayvajuo je cno-juu urranoru par6uo craKro Ha n3rrory. Craxlo je npe.{ero 30 cya.fnyr je 6uo cnperraH .[a onMax nnaru rrrrery. flouro uacunx HujeuMao aa BpaTr{ r()rcyp olII TanHpa, xTeo Je Aa noluiur,e curra aa ycr{THrl

266

HoBart, aru je l-ryx peKao: ,,Hcna uofrpe6e' Oguax heuo saorcpyucw-

frtt utuoc." 3aruu je urranov pa:6uo H Apyro craKJIo'

Kepy6uuu

JeAnor 3HMcKor nonoAHeBa Kepy6uuuja je nocerno jeAaH neroo

npujareru. FHo je usneHafeu xaga je y c.o6H sI'IAeo rpojHuy or6un-

xrlr 6pa.qarHx MyuKapaua KaKo rauajy y KaIIaMa nyHI{M JIeAeHe

"o.q". i{"yrryheH H sana;en' npr'rjaren je ynnrao:

"[Io6ozy' unia ao

pagufre?l ,',He,ttttjrkc ga ce iltautuLac", oAronopHo je Kepy6uwv' "7ac1ty1p614161t 111uct' ): 4pK6tt iloalpc1rut (')' Nu ilpu eeoua gy6orca Zaaca' Ja

ux caga rpa7LLrt 6ewfraqKo^1 tlPcx'noqoil"'

Eeiloeex

JeAHor Aana EerogeH ce cycpeo ca ceojuv npr'rjarerev' Ar{pHreH-

ToM H3 ,fl,apuurrara. OH je EeroneHa orrlparl{o Ao lt3AaBaqa' 6rlo ttly

.1. r"o6"r"o xaro je FLroseH 6uo eleraHTHo oAeBeH' Ha ce6r j"

r"uo ,,nou" $pax ca 3rIarHHM AyrMaAHMa, 6ele nagraloHe' npcnyx

u HoBH -.-tp. flpujarenje rHao Eerosena'xao HeypeAHo oAeBeHor'

na je nnrao 3aJeAHI'tqKor nprju"roo' ,,ilIma je ytpox oeoj ilpo'+terui?"

onle oaroao pno: ,,Kaga je 3olecut paqo'n' ou'ue uyie u ue eugu' Taqa

,I'ezo6u ilpujatuc,tu ,ohi y*pn'ly c'fiapy, neJtpegny ogehy u zaxeue.ie

HoBoM. Ou je yiyfrpy o6yue u uc upuLtteilu t1a ie o|yrcao uoeo oqeno'"

JIucfr

gerpAecerHx roAHHa npotunor nera y flaprry ryha llrcjep ie.uua-

na uuox6y KTIaBI'rpa. Hrnox6y je nocerlto Jlucr, a n KpaJl' IIyj <Du-

run. Kpa-ru je npe6npao no AHpI(aMa jeaHor KnaBHpa H ycnyr nl{Tao

Jlucra: ,r{a nu ce celiafue Raq cilc Rao 'ranlt crupa'lu Kog MeHe goK-c(ui

jow 6uo opnealcKu xnez? Konuro moza ce oq utaqa uponenuno!"-Jlwcr

je xparxo oAroBopuo: ,fla, anu ue uu6one'" llocreruqa one nrjane je-6wia

ra.{a je Jl.rcrono uue 6ttlo l*6pucaHo ca cn1cKa 3a AoAeny op-

.ueHa qacrl'I.

Jltrcr 1e Nrqao 3a yqeHI{Ka "::: "t"^tr

llrnauqa' xoj' je 6uo

ofpor{aH: ynaAJbl.'tBo BeJIilKa ulaBa li orpoMHe pyre' KaA je cBHpao'

uanup je npocro nJIaKao oa yAllpaua' KaA ceAHe 3a KJIaBI'Ip' Jlucr ra

Je oBaxo noAcrl{uao: ,,Monttlt Bqr:, t1o'ltuule 6op6y c 6uxosuua' anu'axo

je tttoJyhe 6es c,ttpIilu rwteuptt " Onovena je 6lrna 6erycneulHa'

Mniau lUnauaq je gnrre Kn,[l{cao Ha KnaB}Ip' llltcr ce 3arI'{M Aoce-

ruo. CrasHo je Ha xnawrp eru.uy nHcaHy y uecHaecrl'IHaMa l.l TpIrAe-

cergnojraua. Ono je 6ltno reurro cBl{par}l dropre' Ta'ua je llucr 6aul

f,eot

267

Page 134: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

no.qcruUao cBor )AeHnKa Ira cBnpa $opre. Ha xpajy je IIInasaU 6nocaB H3HypeH, a Jlucr My ce caxaJbNro o6parxo: ,,Canro Bu yuufre,y.tufre, .Mrqqu frpuJafre/by u 3ailailifuume ga Knarup uuje 6ux, a Bu uu_cfric y^leQiHuK."

@parula rlucra He MoxeMo .;;* vefy rualapcKe ,rr, HeMarrKeafrope. Ou Hr.rje 6er Aonosrue, jep uy je AoM cByAa y Enponu. pofeHje y Ma$apcxoj, oarajan y Fevy r.r flapa:y, y Bajuapyje *".o"u .nuuu6lrna Ha Bpxyluy, a y Pxuy, Eyar,rrr.rneurrn, Bajpojry, y*purno y Enpo_nu, cnylaje 6no rao rog ryhe_

I f ywutu

florsarou r.r3AaBaqy puxopaajy MnaAH xoMno3r.rrop je goueopyKonl{c jegue necue I, MoJrHo ra ga je cacryua. Haxorr Heronnxogaua PHxopAn je nparuo pyKonHc ca o6jautmerueM Aa Hgje.qrra neBa_qrua uehe.ua neBa neclry xoja noqHrre ca ,,[orc catt 6una ./vraaa.,.Mtaan KoMno3nrop ie e,,:c ryxaH, alr.r HHje utry6uo Hagy. Hacra_euo je ca xoMnoHoBarber,a. To je 6uo unanu [Iyuuun.

fla2auuuu

Ha xoHuepry y tlapwty fIaraHHHn je cBr{pao Ha je4Hoj xliltru. LIH_reperconane je 6sro BerrHKo, a ABopana je 6uta npenyua. flpe KoHrIep_ra flaraHr.rHu je urr.rao HeKlr HeoAroxaH nocao, xojr je 6u* ol"u*Mopao Aao6asn. Kaaje 3aBpruHo nocao, xruajuroje xovajaruaga raoABe3e Ao ,{BopaHe. Kovujaru je :a yclyry rpaxuo gecer $panaxa.EyayhH ga je flarannHu 6no [o3nar *uo.*prrqa Ha HoBrIy, HuJexreo Aa nJraru. Kovnjaur uy je pexao .rta oH 3a cBupalr,e nul.anojxHIIr{ Halnahyje yna:unqy Bwwe o.a.qecer $panaxa, a Hehe lu'nnuriBoxlby roja xorura rr,rarue oa jeAse yla3Hlue. flarauuHu rrly je o,qros_opuo: ,flnailiuhy geceiE QpauaKa aKo Me upe66eul ua jegnou frouxy|

HNroao flarauNnn je 6r.ro ;;:".r"r"H Br.ror'rH'cra ,o y3 roHenoflpaBJbHBH TBpAr{r{a.

Kaga cy uy npajareruu je,auol,t npxnrlKoM pecrrl ra 6u ce :a rseraBpno pa,qo yftana jetua raAa Bpno cnaBHa H yjegHo rrera npHMaAo_Ha, oAroBopno je Ha6ycuro: ,,OxeuHTH ce mov? fla ,qa oHa 6e_c[]rarHo clyua nroje cnupane...

IIIyuau

IIIyr'aaH je ayxoBaro noAerlno BaJII{epe y rpn rpyre. Y npey rpynycnaaajy onu xoje xoMno3rTop npaBn H3 AocaAe, y3 3eBan,e, y IuJra-

$poxy H nanyqaMa, AoK Halorby novrje Bo3e rocnoAy ua 6anone urarnanryjy ce y 6nary. OeN nanuepn ce xoMnoHyiy y C, F r'r G duru.V apyry rpyny cna4ajy Banuepu 3a Hore. Ty cy LIIrpaycoBI'I Banuepu. y

tr,HMa ce cBe raJlaca, rs6a, nocvarpavr.t rlr'lajy o3apeHa nuua, My3I'IqaPucy BecenH AoK My3l{uHpajy. ToHanurerH THx Banuepa cy D u A-dur. Vrpehy rpyny cna.uajy Buuruepn (Iexn'e, ca ceharrelt Ha qnehe, Ha cyM-paK, Ha MJla.qocr. Toualureru rl{x Banuepa cy Des n As-dur, a 3a ra-KBe Banuepe je [IIoneH HeAocruxaH.

III I' n a u o o u ta e t' lu tt,r L4 u q u I r t, y 3u vcr p uil a

l. HggoArre N{y3r.{qKa Aena yBeK TaKo Kao Aa Bac ctlyua nexH r*aaj-crop My3r.rKe.

2. He lr:soAHTe I{ He urt{pHTe JIoue KoN{noruuuje aKo Bac Ha roHeKo He npHMopaBa.

3. He npefajre KoMlro3[Topa r'rercajyhu 6Hlo rura y lberoBoM Aeny.

4. lr4oaa je npora:lua, rta H y yl\rerHocra; cBe luro c ]LoM Aona3l'r, crboM H npona3H.

5. f lourryjre yrrofy cBaKor N{y3nqapa, 6er o6:upa xojtt Hucrpy-MeHT CBHpa.

6. Eyunre qeAHI{ ,I :uajre Aa Hucre carsr Ha cBery.

7. flaxl,Heo cnyurajre Hapo.[He necMe; oHe cy Hel,tcuplHa Bpena

najrenrurx MenoAnja u ptxpnnajy KapaKrep noje.{uHor Ha-

PoAa'

8. Ee:l oayureBrbeba ce He Moxe u3Bp[I[Tu Hnura BeJII,tKo y yMer-

HOCTI I .

9. Vuersourhy ynpaenajy 3aKoHtt MopaJIa.

10. Vqerca HLTKaA uuje gocra.

Epattc

loauue 1853. 6pavc je nurao Ha rypnejy Kao nparunau Ha KrIa-Br.rpy BuonrrHHcre Pelrer*uja. V uarou HeMaqKoM rpa/Iy rae je xoH-uepr rpe6ano Aa ce oAp)KH KnaBrrp je 6uo 3a IIorIa roHa HuxH o.qrurnMa BHoJIHHe. Blroruuusra Huje xr-eo Aa ce np[naro.[H KnaBKpy,aru npo6leva uxje 6rlno. Epavc je ca uajnehou raroholt 6e: npu-npeMe nparuo. Cunpann cy EeroaeuoBy coHary y c-molu. Eparnrc je

cBrrpao y cis-molu, Bt{orrr{Hucra y c-molu H cne je 6nto y peny. f ly-6aNxa I{Hura Huje nput'.lertrla.

i

268 269

Page 135: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

'I{II

Ii

I

{l'.)tli

c

{aI

I

i

Jrt

=tr

Vnave, Epar',rc je 6lro nosHat no roMe Iuro HHK24a Huje uegao yHore. Yrex je cBe 3Hao Hanaltter.

Beh oc'rapen' Fpavc.""o-;;;ep'jy ny6an Hilx neca'a u cBH-pao rpynn cnojlrx npujarena. JeAax o.q rbr{x My ce Ao6poHaMepHoo6parxo perrnMa: ,,Hagau ce qa heuo ycKopo sugemu cyiipyZy tiopequajctiopa ny6aenux ilecaua" - ruucnehN Ha ro Aa je crapN EpaucHexer6a. Epartlc je cxBarno flopyKy u o6jacHuo reurrohe oKo cKJra-nana 6paxa peqr.{Ma: ,,3natue, gpa\u ilpujaifuemy, uoj ilonoucaj uujeEiarco jeguocmaaaH. ,(o caqa uuiegua uuje xtfuena ga ce yqa 3a i4ela, aarco 6u HeKa u xmena, oHa ce ireHu ue 6u cougeta s6o2 toute7 yKyca."

I4s gneauuxa Kmpe IIIyuau

,,Oeaj uece4 na,v je gouao cjajuy uojaey: glageceifuo\o(luutuezKoMfrBumopa Epauca ut Xan6ypZa- Coupao uaL+t je coHatae, cnepqa,ceoje rcouiiozu4uje fiyue 3aHota u 6yjue uauille, gy6orco ucKpeHe u Ma-iciiopcxu Ko,r4iioHosaHe. Po6epili Ka)rce ga cy qena taarco go6pa ga ceHeMa wfra goqafliu u ut6a4uiuu. flupnueo je Znegafiu fuoZ qoeexa gaKJtasupo.M. ISeZoeo naaqanoqKo nuqa uoilpuMa Heo6uquo ilpoqyxor/beHu3pa3 {loK c6upa, a tuezosc ncde pyKe u36oge ca najoehou taxohou uoxo uajiletrce. Kouuosu4ujy je yuuo xog frpofiecopa Mapxceua y Xatt-6yp2y, anu tio o*orre wtfuo xau.ie c6upao, ca ihu.ilr ceojuu ueo6uquu,ufr.anevfuo.tt goutao je Ha c6etu eett xao Zofrios yileffuHux. Ilpegctuoju *tyneila 6ygyhuoctE, ilo,ofriosy Kaga tioqHe ga tiuute 3a oprcectnap. po-6epfr rcacrce ga inaKsov qo6eK), frpe6a tioilcenemu go6po sgpaome."

Epauc, Knopu IIIy.uon

,,lfyutihau ga ce csea. oxpehe KaKo ce oxpehe. Ja suana u vecfroocehatv ga je ca MH'M tEeutKo ilocilytiaiAu - iipunuKaaaM ce qa cHocul4iiocneguqe fre uaue."

Kapyso

Kapyro je rocroeao y onepu [Ia.ja4u y EyeHoc Ajpecy. IIpe npe,q-craBe y no3opnrury je nlagalo BeJrr{Ko yr6yfe*e jep je 6apuronyno3[HJro u HNje Morao Aa [eBa. 6uao je npeAnora Aa ce [peAcraBaorKaxe, alu je Kapy3o Hauao peurerle. llesao je cnojy naprujy re-Hopa, a H3 Kynuca naprHjy 6aptroua, gor je lpaoN caMo crarr.rpaoHa I Io30pHHUr{.

270

IIIanafiuu

flpu.rtNxol,l jegHe ruerrt,e no JloHAoHy fllarranuH je ralyrao.Tpaxuo je rpr l lnragunn. Cycpeo je je.qHor rocnoAuHa oA Kor ce

noHaAao Aa he ca3HarH rAe ce HaJIa3I'I Taj TpF. Hrxaro nnje uorao AacerH KaKo ce rpr 3oBe, na je noqeo: ,,ffurageno, Iforoguao, Ifyxy-

gyny.* floruto ra npona3Hl{r Huje pa:yu€o, III2-,;64ntH ce Ha qHcroM

pycKoM je:r.rxy HluqybaBao: ,,HeeepoeaniHo KoKo oeu Euznesu noue

Zosope eHZnecKu."

Jleouxaeano

9raH Be.{xe onepe je 6uo HeK}t reHop ca HeBepoBarHo nerIHM

rracoM. Buo je [r3BaHpeAaH neBatl, iun je nrt'rao jeAHy MaHy: xnje oHao

ucropujy My3HKe. lberose Korlere Hllcy flponyurane HHjeaHy npH-

nvKy aa:6or rora t6ujy ruare c rbHM.

JeAHov npnnuKoM Ha peneproapyje 6una lnyxona onepa Apuu-

ga, y xojojje ynory PHsalAa nenao raj reHop. Konere cy cMucnnne

[aKJIeHy IxaJIy: 3a BpeMe npeAcraBe lr3a Kynvca ce nojanno HaoqI'ITH

rocnoguH, Kora cy npeAcraBunn Kao fJIyKa- Yno:uasabeje ranp-

rrreHo H cne je ncnalo KaKo cy HcnJIaHI'Ipann: [eBaq je Ao6no [oxBaJIe

oA ,,KoMno3nTopa" H 3axBaJIHo rr,ty ce y6el;eu ga je parronapao ca fly-

xou. I l l4.r6sa4uje u ueno no3opHure yxI{BaJII ' l cy y ycnenoJ uanfi.

Ha xpajy je reHop ca3Hao HcrHHy I'I HeAerbaMa ce Huje fiojaBrbuBao

npeA Korlerar'la jep ce cTHAeo CBOr He3Harba.

Hexorrrxo roALIHa KacHHje Ileouxasaro Je npucycrBoBao I't3Bo-

lerry cnoje onepe Ilajaqu y Eevxoj onepu. Ka.qa je xreo Aa qecrl'Ira

aHcaM6JIy, a noce6Ho reHopy xoju je rleBao ylory Kannja y roj one-pn (a 'ro je 6uo reHop-He3Hanuua), oaaj je ynpeleHo o.q6no qecrurKe

H peKao: ,,Ceecuo xoheiae ga ̂ te Hac(wraputAe. Mucnuifre qa heille ue

ipesapufru. Ko sua KonuKo zoguHa c{te Bu eeh upllieu!"

Ca ualapcxoz ilpesenaHnoaa Byuxoault

Eepnuos

flocre MHoTHX TeuKoha roKoM cBojnx cryAHja' Xexrop Eepllror

je roHauHo Ao6rro Pln'acxy HafpaAy. Jbyt na.qrpel(Topa H yrpaBy

r(oH3epBaropnjyva xojn by r.ay nplrpeavtrrll, Aocra HenpiljarHocrx, Htl-

je ce Hu oflpocrHo upu o,qrlacKy :a Ptlnt. Cnyvaj je xreo Aa cycperHe

,qKpeKTo pa, cJra BHo r K oMno 3HTo pa Kepy6 uutlj a Ha y nrt4rrvt -

,,IIIaa, Bu trcenurue ga oilnyfryietfue 6es oilpowEiaia? KowepeaiAo-

pujy,u ce He Hanyuma xao tuutanl", Jr.yrl'lro uy Ao6auu AI'IpeKrop.

271

Page 136: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

,f zawfro ga ne," ynwra Beptuo3, ,J<aga ce fraMo ca I4Ho^t frocfry-fiano Kao ca rcorceu?"

lnuurca

Koraro je onepa Hean CycarcuH vwarra ogo6pasarce ny6lnre,ToJrr.rxo je Hanrula Ha og6rjan,e ABopcKe ap[croKparuje. Kaaa jefnuuxa Ao3Hao Aa Ha ABopy lberoBy onepy Ha3HBajy,,xovujaurxaMy3r{r(a", ogfoBopr{o je: ,,Tauuo je. To je uar go6po u ilpaeuano, jepilo Moil y6ejercy xouujatau cy patyunuju og Zociloqe."

Meugetcort

JeAaH unaA KoMn03urop je nonocHo AoHeo MeHgelcouy cnojylaprr'rrypy ca HacJroBoM [Ipea cuu(touuja.

,,Ie nu Batt mo iipso geno u1c epcfue?"

,,Jecue, naecfrpo."

MeHgeacou My Bparn \aprLrrypy.

,,Ouga gofufue Kaga Haiiuweme qsaHaectiy! Ja catt Ko^lioHosaoqsaHaecfr cuttQouuja qoK cai.t ce ycyguo ga Haq Ifupuuaec{iou xaiiu-uteu 6poj jegaul"

Bepgu

Bepan Hr.rje 6r.ro claBrreH caMo xao KoM[o3HTop, seh H Kao Ha-rIHoHrurHH xepoj. 3a BpeMe ycraHKa nporHB aycrpujcxor oKylaropa,uralnjaucxn 6opur.r ra clo6ogy cy Ha 3HloBHMa Kao flapony l.tcnn-carn H Bepgu..{or je ra no.nuunjy ro 6ulo HMe He[pnKocHoBeHoryMerHHKa,:a ycranaxe je ro yjegno 6wrau flapoJra, cxpaheuurla:]a:

,.VITTORIO EMANUELE _ RE D' ITALIA"

. Bepau je jegHorr.r npr.rluKoM pexao cnojoj npajareruull rpoSauuMaSeju: ,,Hcxpeuo Zoeopaftu,.ja y ilosoputuniy, a u BaH Lbela, He y^4eMga 6ygeu ,uuo\o yltrun,atu. To jc nn)o umo Ha ceojy necpehy HuKagaHe pa3yue^l oHo tumo gpyeu pasvuejy. Eeo, uup., ja HuKaga uehy ,vohuga Kauceu nexoj ileaauu4u: ,, Keweo| nu unaneHlia! Kaxeo7 nu wpa3a!Eone ue ,+totx:e 6uhu! Pajt:xo| nu Znacu!,,

Te pevN ronope'o Bepaujeeoj xcKpeHocru. 6lroje cBecraH caojuxc[oco6HocrH }I yBeK cnpeMaH Aa 0A6paHH cnojy creaparaqKy qacr.Eeo raxo je Bpar[o r.r AutrnoMy uralujaucxe KpyHe:

,,Ifptutuo cau gutinoMy xojotrt cafi ufieHosaH 3a KoMaHgautopaufuanujaHcKe KpyHe. Taj pcg ie 6uo oaneau y.ractn ouux xoju cy ilo_

212

ttolnu Hfranuju 6uno opyJtcjeM,6uno xrcucrcesHu-M, ney.tHuilunu yilem-Hu.rKurr genurila. Mefiyfuuu, jegHo Euc^to wEio Za je Baua exceneu4uja(uarco frpeua Bauut pevuua neytiyhena y My3u.tty yJueihnoctii) frocnanaPocuuujy o6jaenyje go eeh uempgecem loguHa y nfranuiu uuie cfreo-peua uujequa oaepa. 36o2 ,te1a ce MeHu ularbe tao oqnuxoearce? Ifo cee-ay cygehu pagu ce o sa6nygu y aqpecu, ua 3aEio ogruKoqarbe epahau."

,Sugutu qa HoeuHe froqulby ga zosope o uercou iy6unejy. Cuunyjmece! Og c6ux Lnyilocthu csefrie oeo je uewfro flaj1nyL'be. Axo ie eeh io-frpe6uo ga ilpuxnafiuil, oHga ilpeqnocrcutfue /byguila ga ifuai iy6unei6yge ilegecefr gaHa ilocne n'toje c,+tpfru."

Xauc eou Ewtoe

VyseHn AHptrreHT u nujaurcra XaHc soH Bunos ruraxo uujeBoneo penoprepe, JIoBue Ha ayrofpaMe, yMHIrIJbeHe yl{eTHI'IKe I{ Apy-fe rbaBarope, re je ua coojtrv yna3HuM BparHMa lpnt{Bpcrno Har-nwc ,,If pe ilogua uucau rcor1 rc1the , uocnc ilogHe u3ra3wvt".

Jlona ge llaguna

9yeeHa $paHuycxa conpaHncrxHIr,a IIona Ae flaAula (Lola Artotde Padilla) HHcncrupiua je .ua jour xao 60-roAnrubaKnba l{rpa ynoryMJraAe PoeHHe y Pocuuujenow Ceeuncrcou 6ep6epuuy. !,Npnreur r.tnujauxcra XaHc aoH 6[ros 4ao je Ha ro cuoj KoMeHrap: ,,To auweuuje cnanixa Poeuua (cnailrco zpotrcfie) eeh cyea uut uea."

Manep

He:agonorau cBr,rpalbeM xopHl{cre, Malep uy ce o6parr pequMa:

,, Axo uc 6ygefre nefrwe qyoanu, ucfte.tto 6utfuu fipuiafrenu\"

,,To ja u ne c{eautt', oABparH My3ralrap, ,,Ja 6upatt caoje ilpujafreme."

Knog fie6ucu

flpouarueuu cnnxap je HnaK nocrao ctl.rxap roHoBI,rMa. Boje cy yxuBory r{MnpecuoHncre K-noAa fie6wcuja yBeK vrpaJle BenI{Ky ynory.Anu, uaxo yDraBHoM rbeMy npanaAa 3aclyra Aa je cfloMuo r.loh sar-HepH3Ma, y Mnarocrlr je H cav 6uo npacralnqa BarHepa u y Bajporyje ycxaheHo clryuao nroolen e BarHeponHx gela.

' f + *

JeAHol'a, xacHrjr.rx roArlHa y llaputy, nocraBtbeHa je ortepa Tpu-cfrau u tr4soaga. le1wcuje nornao cBoF yqeHHKa AHgpea Kauera ga

:ajegHo nofy Ha lpeAcraBy. Mraauh ce, r'lefytuv, o.{ynnpao oBoMno3uBy: -Ha xpa.jy lty.iotu uoqeulu ga eazuepujauuweu!" le1ncu uycueruehH ce oAroBopr.r'.,fiofiufuc (e.rro u ue 6ojrue ce uuqe7a! Konuxo

273

Page 137: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

-

ilyfria cfre go caqa jenu fruneduHy, a.ia Bac iow HuKaqa Hucan uyo gaxorcoqavetie!"

flpuHxorrr npeuujepnor ".";;

xounoruqnje Mope ayrop setale5wcu ynr{Ta cBor upnjare.rra, raxol)e no3Haror xounoruropa Ca-tnja, xaxo uy ce cuufa npBH crao xoju ce rcve Og 3ope go uogHesa H(r.*topy.Caru My oAroBopr{:,,Oxo frona jeganaecia je 6uno opno nefro."

IIIanailuu

3a npeue jegne npeacraBe y flerporpaacxoj onepn H3HeHaAa ceH3a KyJrHca nojaeu uepevoHujalrtaajcrop ABopa H IoBt{KHy ll larua-rI{Hy, ycpeA lberoB€ apuje: ,,lTeaai ,uano fruwe, 6paile, tue\oro se.ttu-qavcillo 4ap.je ynpaeo S, ceoloi no.ttt'u tacuao."

Autuomurt flsopJrcaK

Bennxn KoMno3xrop. rtoBeK roju je rajuo ro-ny6one, xojn je rnaocee 6pojeue Bo3oBa rojN npolare rpo: flpar, a n peq\ Boxlbe flpeKo-oxeaHcxux 6poAona, voaex go6por cpua, [oruroBru]aq Epanrca, Xa-jgHa, Mouapra H SeroseHa - 6no je ArnorcuH .{nopxar. OH je uecroyueo cnojnu nurarrnMa H TyMaqerruMa Aas6ylu caoje yveHnxe, rojucy ra MHoro BoJreJrr.r ll rreHr.rrru. Je,uxov je ylgrao: ,tllfua je Mo4apw1,,Cou cy r6yrrexo hyranu, a oH je oH.qa oAByr(ao je,qsor yqeHHKa Ionpo3opa y3 HaBoAHy rparby: ,,Bugu ce KotruKo ilaro cJwucra u oceharcau-Mafiie sa uytuxy! Ho, ilo2rct1ajIfue cag Zope, je tu euqutue?"

Cryaenr [orrreAa r6yrreuo y He6o, 3arvw y npoQecopa, tra 3a-MyIJa'. ,,fociioguHe goKtuope, ja uuwfua ue eugttu\"

,.IIIAa, 3ap He eutlufue cytulc'\"

,,\a, t&o euguu".

,,IfauiEo oHqa He Kawethe uttua je Mo4apil!"

Oxpehyhr.r ce o.q npo3opa oH or6unuo, y6eg*rno r{ ca nyHo ycxu-herra peve: ,Moaut Bac, uuanmulfue 3ayseK: Mo4apm je cyu4el"

Morcpan'at1

Ha Hexou r(oHuepry y Eeorpaay yqecrBoBao je, r,aefy ocrarr.rMa,jeaaH npo'rexilpaHH nnnerilHr xoju je yo6pa:no ga je eenllrx yr"ler-urx. 3anpurueruu cnojy rirqKy olr npu$e rorr.rno3uTopy Moxpanuyovexyjyhr.r oA rsera noce6Ho lpu3Harse. ,,Bu 6uctfre uoZnu ga c1upafueu ilpeg caMu*t EeiEoeeuo,,u", peqe KoMno3ltrop.

274

,,O, Ea fro je uzeanpegHo trscKalo sa ueue!" ycxuheHo y3BI{xHy Ha-6elenn yMerHr{K.

,Jeguuo 6u Eipe6atto ga 3Hafrc ga.ie EetEoaeH uouuy*o ZLtyo" losp-ruH MoKparbaq cnoj ,,KoM[rflMeHT".

faetuauo loHuqetuu

faerauo.{oHnuetuje 6ao norsar no 6p3oM KoMnonoaarby. Coo-jy onepy ,\ou llacrcaeane Hanncao je ea gecer AaHa. KaAa je vyo aa je

Pocnnr.rjy rpe6alo rprHaecr aaHa Aa Hanilrue onepy Ceeumcxu 6cp-6epuu, u:januo je: ,,lfo qa, oq.yseK car4 3*ao ga je frai Pocuuu u y KoM'froHosatuy tlaxo xouofuau."

Mapuo gen MoHaKo

Ha nnrdne xo je npnll reHop cBera, no3Haru I'ITarHjaHcxH onep-cKu [eBaq Mapuo Aen MoHat(o je oarouoplr o: ,,bysefre gu CaeQruuoje gpyzu".

oAnoMAK V3 UPABAJIHUKA 3A nyTyJ)rnE MWUKAHTE

Ko ce xohe Ha3BarH nytyjyhur'a rteBaqeM r'rnr'r nyryjyhuM My3n-qapeM, raj rnropa Aa 3Ha aa rt3MHtuJba, .qa xyje crflxoBe n ga yuecrnyjey raKMl,rqelby. Mopa Aa 3Ha Aa cBl.{pa 6y6an, 'reu6aao, MaHAonHHy,rnTapy H MoHoKopA. PoTy ca l7 xnqa Mopa Aa 3Ha Aa rp3a, Ha xap-

Qn rtaopa go6po Aa ce cHaJIa3H, rycnaMa .qo6po aa B\aAa H ro cBes6or rora Aa 6u ynenurao cnoje neBan,e. ,,flyryjyhn" (uucnu ce My3n-raHr) uexa Hayqn Aa 6aua ynr.rc r',rarre ja6yre v ra vx govexyje Ha op-xoBI{Ma oIrITpI{x HoxeBa. Mopa aa 3Ha Aa onoHalua neBa}r,e nr}tua 11rnacoBe pa3HHX xHBorHIba, a octtM Tora Aa ue:a6opaan Aa y[o3Ha

6apararre KapraMa H cKaKalbe Kpo3 qerupl{ o6py'ra. 'flyryjyhr' uexa3Ha.ua cBnpa AeBer HHcrpyMeHara n ctojuu BecenuM HacrynoM Aapa3BeceIrH cBaKora.

Eax

!,nopcxH xoH(epr r'rajcrop y {pes4eHy (Bolyt'lnep) xeleo je ga

npyxlr Kpary rz gnopcxoj roclloal{ Heo6uvHy My3I'lr{Ky pa3oHoAy I't

Aa HM rroKaxe ro je oehn yuerHnK: Ta.ua BeoMa yBaxeHu nujaHrlcraMapurauA HrIIr MrIaAHx 5ax. Ha no3HB ABopa Aouao je Fax ur Baj-N{apa y !,pergeH. 6ax je rrr 'rao npttnuKe.ua cnyua Mapruanga xaxonpenyAupa Ha r(naBupy (npe6rrpa rro,qMpKaMa, rj. coupa 6er Horarrrerognje xoje cy My raaa ritAilre Ha nauer). Vnepno ce KoJIHKo 3Ha

275

Page 138: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

oBaj Majcrop, aru ce HKje y[nauno ,,My3r.rqKor ABo6oja". Hanporun,u:janro je aa je cflpeMar Ha nuuy Mecra My3nrmu o6paanrn cBe 3a-AaHe reMe, rra qaK u oue xoje 6u berosor\,r cynapHnKy 6une reurxe-CnasHH Mapurang je norajuo cnyuao Faxa n ynJraur{o ce rberoBorBeJII{Kor yrrleha. V norosopeHo BpeMe Eax je gouao Ha ABop. ,{,yro cygexann rpyror raKMurrapa, attn oH Huje Aoruao. HeonaxeHo je or-nyroBao nr ,{pergeHa .qa ce, raxo je peKao, He ocpaMorr,r Haoq}rrureABeJrHKe rocrroAe npeg uajcropou Eaxotr.

Xeng.a

Manu feopr je 6uo seo6uqso aere. KaA 6rl vyo Aa HeKo [eBa Hrrr{cBupa, 6auro 6H cee Hrpar{Ke r{ cnyuao My3HKy. Ka.q ce Hrpao, yBeKje neaao HnH MyMnao Hexy r'renolr.rjy. Crapr-rja 6paha (6ruro ux je.uno-ro) Hr.rcy noKa3uBana HHTepec 3a My3HKoM, orau joru uarue, a vajxaje 6una Betrr.rKtr tr,y6nren My3ur(e v y)Knlanaje y feopronoj cxno-Hocrr. Oxa je Kyrrufia cvHy Marrl, KrraBr.rKopA, a oH je y[KTao: ,,Majrco,ufiia he,uo ce oalLrr Kp(rcuu.rr uuculpyMcHfr,ou? fge go cnuputt Ha tueMyKag ofra.l He c.Mc xu rltt iu ttugu/" Majxa je xparxo pa3Munr*ana, nace Aocerr.ira. ,,ffonosu,vu, t'uttc", perna je ra1a, ,,rta heno Ea tfuu, ja uidemKa Aaa oguefuu uu fuuettu." Taxo je uaar.r XeHIn noqeo Aa uex6anpe Hero ruro je no[rao y rrrKony. VralyA cy ra ApyroBH 3BaJrH H Tpa-xLtJIH Aa ce urpa c rrnMa. OH je 6Ho cpehan urro je, xaxo je cAr,l pe-Kao, Morao ,)ruLue6e friepofr.u Hu fraeaHy ceojou c6upKoi1".

Xenan Huje 6no caMo Berrr.rKn My3uqap, Hero H Kpy[aH r{oBeK -ropocrac AyrHx Hory, pyKy H ytraJlrbr.rBo BerHKe r.ttaBe, vujy je ne-nnqxHy noreHuHpaJra flepxKa HaJTHK Ha naBnby rpuBy. 36or rora je.qo6no Ha,uuMaK BelNrn Measen. Er.ro je oArryrrHe HapaBv, y Mila-Aocrrr qaK 6op6ene. flpnva ce La je s6or uexe crlrHnue Aouao ycyxo6 ca caojr.rr'r ,ao6prv npltja'rerrev - HeKHM yqeHrrM KptrrilqapeM- H Aa ce o,qMax yflyrr{o y goo6oj MaqeBr,rMa. O.{enauu Kaxy .ua ceKpnrr{qapeB uav cnyuajuo uraje crroMr.ro Ha AyrMery XeHArosor xa-nyra, XeH4n 6r.r rou flpfil]lxoM wzry6uo xr.rBor.

Ka.[a Nay npo6e ca opxecrpoM Hr,rcy reKrre oHaKo xaxo je oH 3a-Mururtao, rHao je aa ce pa:6eculr. JenHou nprnaKoM HeKa reBaql,tuaunje xrera,qa ce nor<opH XeHany, y uujoj onepu je neuana rnaBHyylory. Xerqn yxBaru npKocHy neBaqHuy cnojorur cHax(Hor{ pyKoM, rraje xpo: orBopeH npo3op 3aapxa y Ba3,qyxy cBe AoK uuje o6ehana aahe nesarn oHaKo xaxo on xohe.

276

foAuHe 1742. Xewlrje aupuroeao y.{a6nulry. 3a apeue (a,qeguenuor.wuucry je H3HeBepruIa ueuopuja, florflyHo ce nsry6xo, Te noqeo.ua HMnpoBxsyje nyrajyhN n: jegHor roH;url{rera y [pyru. Xexan je

cTpnJbHBo qeKao H Kaga ce BHoJIHHHCTa KOHaqHO CHaIUaO r{ yC[eO Aa

Aobe y [paBH ToHarrnTer, oH My ce ry6arHo TIoKJIoHH H.qo6aun, ysonure BeceJro o.qo6paBabe [y6nHKe: ,,\o6pogoutnu xyhu, Eoc^oguHe

,[y6op2." * * *

Kao ruro cy Xengnooa Aeta 6nna o[IIrHpHa, taxo je n Xennnoeanerrrr 6Ho ulrHoscrn.

Je.uHou je ceo y xa{aHy H Hapyttuo l6 parur.rx npcra jeaa H y3 ronrKep, BuHo r{ nuBo. KerHep je npnruuo nopyu6uHy, clpeMuo cro tIqeKao.

,,Ha wfra *eKafre", Hecrp[JbuBo ra ynr.ITa XeH,ul.

,,Ha gpyutfreo, \ociioguHe", ogronopx KenHep.

,,(pyumeo?", oABparH 6ecHo XesAr.

,,Epso, frpxotv gouecuile ie,:q! ,\pywfiieo - mo ca.tt ja\"

Xajgu

JeAsor aana je Aoruao r'aajcropy Xajau Heno3Harr ge6e.nxo. flpea-craBr,ro ce xao BerIe[oceAHHr ur o6lnxner Mecra H 3aMonxo Aa Myr'lajcrop 3a BeHqarbe lbefoBe jeaHHHue xhepxe Halrl-lue My3HKy r{eHy-era. XajaH je nplrxaaruo nor{yAy H 3a rpn AaHa npeAao roroBy Dap-Trrrypy MeHyera. Hapyvrrau ce o6pagonao,3axBaJlr4o u o6ehao nahe uy Aocrau.rru ao6py 3apa,qy. Ase HeAeJbe xacuuje rauyo je XaiquHcrroA caojux npo3opa cnoj ueHyer, xojr.r cy u3BoAHnH HeKLI ceocKLIcBHpat{H. Kaga je [oureaao r(po3 npo3op, BI{Aeo je vyaaH npl3op.flper.aa ABopuy ce KperaJra [oBopKa ca My3HKaHTHMa Ha qeny, H3arbrlx BerefloceAHr{K, a 3a H,HM BeJrHKl.I oxHheHu Bo. tr4:a Bona cy nuutuula'ueHrlrr n ocrarx cBaroBrr. BerenoceAulrr je rar*aoluo Xajana .uaKao Hafpaly ra croj KpacHtr MeHyer npnMr.r nora. XajAu je ro u ym-Hr{o, a no cBoM no(JIoHy MeHyer Ha3Bao Bonoecxu tvteuyefu.

,Cuutrtouu ja pacfraHKa"

Haxou jegHe HanopHe 3r,rMe roKoM xoje je Aona3r.rflo MHoFo ro-crr-rjy ua HMarbe rpo$a EcrepxarNja, Xajnx je rauoruo KHe3a AaqJIaHoBr.rMa opKecrpa Ao3Bolrrr oAMop. Kuer ro unle oao6puo, arIuXajau ce oAMax Aoceruo. Hanucao je cnudroHr.rjy y xojoj je y raarcertcTaBy HaBeo y [apTr{TypH,qa cDr,| My3HsapY locJre cBoje o.qcBHpaHeAeoHHue nocryflHo jegau :a .upyfaM 3arBope csoje uHcrpyMeHTe yxyruje, yrace cnehe Ha crarruuMa w wza\y H3 ABopaHe. Kaga cy royqwHunv. peAoM xap$ucra, $nay'rrcra, o6oNsra H.rlpyrx, Ha noAujyMy

277

Page 139: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

cy ocrara caMo ABa ty]J{a!{a, tuja je yaora 6nna Aa AocaaHHM noHa-

BJbarbeM yBeK Hcror craBa npnKaxy H3neMoilIocr. Kuesje cxBarno

AyxoBHTo lr3BeAeHy war'y u cBoM opxecrpy oAo6p[o o.qMop. O,q ra.uaora cur'.rdroHnja Hocn uatna Cut(touuja pacfranxa.

' Ilpujafrertcfreo ca Xaic1uou

Ca uuawa Ecrepxaru, XajaH je qecro Aorra3r.ro y 6ev. He ssa ceTarIHo xaAa cy ce oH u Mouapr yno3HaJu.r, alu je curypuo .aa cy 6HnHnpnjarersu v Ia cy ce qaK no6parHrrar.rnu. Xajan je 6no ueyuopaH xagje rpe6aro xBaJrr,trt4 Mouapra. Morlapronorra ouy je ronopwo ,,\ajenBa'v vacuy peu ga.ie Baut cttu.uujeefiu xoufrosufuop KoZa iluHajeM iiouJvevy u qenuila. Ort u,+ttr HchoZpewur yKyc, a iopeg AoZa uajeche uy-3uqKo 3varbc. BepyjEie Nu, Kaq 6u ceu myqu ca ulaKo gy6ontu pasyue-sabeil 3Haltu cnyulafru fte7ost, gena xao jo, ila Kag 6u oceharyu oHo utfroia ocelran u goJlcul/basanu oHo tutfro ja gnrcusrbasaJv qoK cnywau H,e-zo6y jegutrcm*e H),, nefry, lbyilKy u y36uweHyMy3uKy, ilaga 6u ce ceexa4uje ma<Muqune xo lie Za neilwe ilpuilufru u 6o1ailuje Ha1pagutuu."Taxo je Xaj4H cour,.ra rooopHo o cBoM ulaler,l npujareny Mouapry,ynex gogajyhu Ha xpajy ,,Bonu:r Zd, .Mttozo Za Bonu,n."

Jlaxoha cfusapatba

Moqapr je qecro paAuo qHTaBe HohH, nororoBy aKo 6r.r rpnr',rxoHapyu6y 3a KparaK por. Taxo je je.[Hol,.r [pHnHKoM Ha r.aol6y uapy-qHoua, Ar{peKTopa onepe y flpary, 3a AaH n uoh uanucao yBeprHpy 3aonepy ,\on )I{yau. !,a ue 6r.1 3aApeMao, 3aMorrro je caojy xeny .qacegHe y3 rbera H ga ra ea6aara [p[qar6eM. Koscrauqa je pa.{o npr{-xBarrJra xeJby cBora reHHjaluor Myxa u np[qana o Ananusy, flene-Ibyrn H Ap. Mo{apr je pagno, anr.r je noBpeMeHo r4naK 3anpeMao.Kaaa je BHAeJra Aa oA TaKBor paAa Hehe 6uru BeJrlrKe KopHcrH, Ha-roBopuna ra je ga irerHe lt o.qcnaBn 6apjeaan car. OHa ce o6ane:alana he ra npo6ygrru. Mouapr je nprrxBarr.ro npegnor H o,qMax 3ac-nao. Xeuu je 6alo xao aa ra npo6ygw H rrycrtra ra je ga cnana ABacata, ro jecr Ao rrer yjfpy. V cegau je seh 6Ho HapyqeH npenucuBar{.fexNjanur.r Morlap'r je ycneo aa ypa,sr.r rpexpacny yneprupy r.r aapyKonr{c npeAa Ha BpeMe.

Hexoruro Meceqn ro.o t";; io", "*ot,

Heno3Har, BHcoK, Ko-IUTyrbaB, y CHBO oAeBeH (roBex, Tynor r.r3pa3a nr{ua, npenao je Moqap-Ty aHoHI.Ilv{HO nr.rcMo. Y nucrrly l.r3paxaBa Ir.tBJbe}Le H noruToBarse HMoII{ ra.qa y luro xpahev poxy Hanr.rlue nocMprHy MHcy - pexatjev- noBoAoM cMpru HeKor rberoDor npll jarerua. Mouapr je fiporrnTaocaApxaj rlHcr\{a r.r 3arpaxHo oA crpaHua 50.uyxara Ha r.rMe xorropapa.Crpauaq je npuxnaruo rrorryA), y'r o6e han,e Aa he uclnar H-tri Lr ao-

278

AaraK aKo Aelo 6yae roroBo Ha BpeMe. ,,He &pygufre ce ga otuxpuje-frc xo je Hapyqwwrl, najcfiiope,.icp iliai crcenu ga ocfrsHe auouuaau."Onuu pevnna ce crpaHarl noByKao u Hecrao.

Moqapr ce gao Ha nocao, MaAa My je 6onec'r orexaBaJla paa, na je

cBaK[ qac npeKr{Aao. ,,Koacua tu ce y ena6u, o utucnu ca6upa.u ca xaj-eehon uyxo*t. Cnuxa o\oa Hcatutt4o ̂ rc iipozoHu, frePa Jwe Ha paq uEocrcypyje ilc ga sazpututr. Ja paquuiep Me Paq Mafte 3a'uapa Hczo,rup u HecaHu4u. He 6ojtt'v ce Hu.rc1a auute. Ocehatt, tuoie yuopno frcttoj4e oAortu*.e: ofrx1,t1afte fiocne(ltt u qac. Culuiao clu Ha xpaj ceo.juxcHaza ilpe He\o utifro cav ca o6patlotao ycfrexy ceo\o paqtt. X{uttotu ia6uo fronuxo neti. Moja qcttu,bcm1o.jc 6uno ilyuo cpelrc, cyu4a, c.iaiu!Huca'v u rrc ilozy 6ufru.iouu ot1 cyg6uue, a tiltcau ttu iio3saH go cajlogileputr Zpatu4y us6pojauu,+t gttuu.rta c6o24 ct{:tt6otfua- Ilpeqahy cc,ilopa.M cc frpcqaihlt, anu rtajilpe jtopav qa 3asputtM pexeuieu 'Ceoi

pexeujc,rt"'. Taxo je Mouapr fit{cao HeKoM npujareruy 7. cenrev6pa179L roarrHe. Haxalocr . peKBxjeru HHje ycneo Aa npuBene Kpajy.3anpuruo ra je jeaan E,eroa yileHHK.

O Motppraoau.M qcru\td

floce6ua o,qrrnKa Mouapronol paAa no xojoj ce oH pa3n{Kyje oAXajaHa K 6eroBeHa jecre u:y':ertra naxoha xojor'r je crBapao. lberosexouno:uquje cy nyHe.rlyxa rr ryacxe gy6uHe. Mouapr y onepy yBonn

.rlyere u apHje, xoju caMlr 3a ce6e npeacraanajy ltyanvre uerNHe. OseuenlrHe 6r ce uoue caMe I{3BoAHTH, a aa ce npu ToM He Hapyuru je-

AuHcrBo palrbe y onepu. 36or apaucxor yqHHKa MHoro nyra je vo-pao Aa ven a nu6pero. f locnearsxx roAHHa xnBora cryanpao jeXeHAnosa H Eaxosa rena, ruro je yrnualo Ha npoay6rnBarbe nena yxoHTpanyHr(TcKoM cMl,rcjly.

Ca MoqaproM ce 3aBpruaoa 'rHavajaH oAroMaK My3HqKe Hcro-puje. OH je 6Ho nocreAlbu Berrrxrr ruajcrop xoju je crBapao noA crpa-HHu ynrqajeM r,r no uapyu6x, rr rocJreArbl.r y HH3y xovnoruropa xojttcy nocehr.rnalu Vranujy H Tpaxr,rJIH y3ope 3a cnoj craapaaar{Kl pan.Moqapr je 6r.ro lpon r'lel1y xor'lno:HTopr{Ma xoju ce ocro6oAt{o gas-

r{cuor noloxaja nper.aa MeueuaMa H 6opuo 3a craryc cro6o.quoryMeTH14Ka. v OgONre Urrje cacnrrrr,r ycneo, ann je cnojltM xHBoTor\.t Hnpr.rMepoM yrpo nyr, xojnrtr he cacBHM ycneuHo nohr.r ll. B. EeroseH.

JI. B. Eetuoeeu

Ectutterctt o ce6u

,, H ay x a L. ), ̂ rc td H o c m .w q uuc.y 6p c g H o c m,to B e Ka."

,,llpaeu vuciluuK uuKdq(t uttfc o.xo.tr. OH 6o.,be o(J o(manux nactyhy'

ia qo jc lucurKo, ?oruoeo rtctttt.i.t'hc qohu qo aopthc apdutttl( t'.Ireillttu'lKttx

l 1 ) l l , r n r r , r K p , ) r x c T o p r i i ! a t v i l t K (11(l

Page 140: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

{,!

ocEznapetua. Ja cuaillpat'r ga ic nuieelia /.,yqcKa spnut@ oua xoia uuuuqoneKa 6onulr. lge uajen qo6pc nyge, Hatuao ca,u ceojy gouoeuuy."'

,,Oq geiilurbcilra uajceha tpeln uu.ic 6una ga pagurt n go6pogpyZux."

Ruxo je ct7eupuo (frpexa oruciluffioj usjattu)

,,Ja HocuL+t qyzo, 6pno gyJo cco.ic irucnu y ce6u upe HeZo utilo ceg-Herr ga ux ga6cneucu,u. If a.ultcroc uu je 6cpav gpy| y paqy. Cu7ypaucail ga ifre.uy xttjy ca,v.iegtut'rt 1l!(jpcfruo y Ea-uhercy uehy 3a6opasuEuiiocne MHoZo Zogttrut. Ja rte ,+tup1'jc.u. Meu,au, gogajen, u3ocmu6/t'a.ufuaKo gy2o qoK ttu 3eiutcdo trc qo6uje KoHuqaH o6nux y Znuou. Vuu-upcg jactut uyjc,,u orto tutl() it(cnu.rt ItJ)3uRo.4t u3pa3uu/u, ila Kuqu ceq-He.tt ga Hafiulue,u eeft uc ,vopa,v ^un1o qa pa3rtuul/t cutr o tbeily. O6uqnopaquM yiiopego trcKonuK(, xtt,vtTosu4uju u truKaqa nu cc uujc qo7ogunoga 6uno ruiila uo6pxaa ilJnt 34it(!1u,4!. Kaga 6u ne ttcxo ilutuuo oqa+ncJuu gona3e ugcic, pexao 6u.r qrr uu )vetru caitotrr uuie jactto: ova qonclryoqveKyg, catelty .uc maKo ! ta(tKoja(ttoil o6nuKy, .ruHu itu cc ga uxtto7y goxtaututuLt pyKo,u. I'Itlcjc .ttojux qera Hala3e cc' y ul,upoqu, -vtu))Mu, y uteuttu&ltu, y muultHtr uoltu, y iythapn ett ceauy[ty, y pacuono-ilcetbutr4a aoja tlytut'. Otrc tyj<,, J6()u(, j6y.tc, utyutc, ZpAra (6c qoK (c rt(tipefreopa y L1onote u curdrre tuttuc." .

IIIy6eprl

llly6epr je 6ro nxrouaq 6eqror KoHBr.rKra y KoMe cy ce oarajaluAeqaun-neBavu. 3a npeue nparHuraje AoJra3Ho xyhu N cnaxlr nyr 6qAoHeo HeKy HoBy KoMno3uuujy, a HajBHUre fyAaqxe KBaprere. Ilopog-}rt{a je rrwana caoj ry.uauxn KBaprer; orarl je cBr.rpao BHorror{qero,6par OepauHaHA npBy, 14rHau Apyry BnonuHy, a Opauu Buory. Ha-jocernlrnnjrl no naTarby r:tqHor n:ooferra 6uo je najvnafH rvefybHMa. Ceary rpeuKy OpaHu 6u oAruax rrpnMeruo u, unje Ao3BoDa-Bao Aa ce npele npeKo rora. Ha rperuxeje yno3opaBao ocvexolr. flo-HeKaA 6H peKao: ,,9nur Mr.r ce Aa H orau Moxe florpeuurn." granosuKBaprera cy y)r<uBafir4 y [{y3}.rur.rpa}by, a 3a llly6epra je ro 6ua r.rH-cnnpaqr.rja 3a paA.

v nocao ce yay6nua"" o. ;";oe Aa ce Hr.rje oceprao xaA 6uHeKo yurao y co6y. Croapao je ueo6u.rrolr 6p:uHor'r. fleotle je xolr-[oHoBao r{a reKcroBe ferea, Xajrrea, Munepa *r Epyrnx..{orafanoce ,{a AHeBHo 3aoprur.t lr rrer necaMn, a yBeqe ux je uocllo y apyulrBonprljarerra. Mefy muva je 6uo ornflqaH Lr3Bobaq <Dpauq ll lo6ep.9ecrurxe H arrJray3u cy 6HnH Ayrr.{ H 6yvurl, a oH 6fi Ha cBe ro peKao:,,14 cd.tn ce ,raqafi ga hc uexculu 1uiilu ueutuo ot1 neue."

280

Hag2po6uu Hafiiiiuc

,,Oege je cupfr caxpauura senuKo 6oiafrcfreo u jout eehe nage. Tynecrcu @pant1 llly6epfr, pofien jl.jauyapa 1797, yupo l,9. uoeeu6pa1828, frex jl zoguay cfrap."

Be6ep

Oilepa,,O6epou"

3aHnMru[so je nouenyrn .qa je Be6epoBa onepa O6epou H3BobeHay flapnry 1954. roauHe y Bernroj orepx. fleropje 6no Ao re Mepe pa-cKoruaH, KaKaB Ao raga Hl.rje nu$eH. Y opxecrpy je 6rano 100 opxe-crapcKHx My3Hqapa, xop je Huao 165 .fiaHosa,45 conucra, a 6aner250 6anepNua. 3a $anracruqny pacBery 6punylo ce 40 eneKrpx.{apa,a rexHHttKy cnyx6y o6aB$ano je npero 100 r'.rajcropa. @aHtactnvna,poManTuqHa onepa O6epoa Hr.rje Be6eposo uaj6o$e Aexo, ann je yIlapury AoxHBJr,aBana $aHracruvHe yclexe u 130 roauua HaKoHcBor [ocIaHKa.

Meugetcou

IlpujaEiemu o Meuqencony

,,Moj ilpujatue.o @enurcc.ja KpacaH Mnaquh; QuuoZ sao6neuoZ nu4a,tiaMHe Kolp4ase Koce u gy6oxux tiauuux ouujy. He 3Ha qa ce upe-ilirapa u caceuuje jeqHoctuoraH. Ceqeo je tiopeq ileHe y opKecfiipy ucrupao ruonuHy y tbe1osoj upexpacuoj yrepiAupu. Ceupaoje cuzypHo uca ilHozo 3aHoce. Csu c,vo ce paqolcutu wmo je uefiy naua. Ilozaeg uafte7oso ys6yfierce qanano na,+t.ie froce6au IiogciEuqaj sa ceuparce. Cafron yeepliupoJt4 crto tuonu u3y3efrHo leruKu yctiex."

,,y yuetanuuKo^t u mexHur*o)-)"*rn, Meugeacou je 6uo uaj6omuqupu1eufr Koza caru tioguasao. I4aaoje Heoilucur yfuu4aj ua useofiaue;suao je, KaKo cy 7osoputtu, 'etexidpusupafiiu'. Ees *eruKux cilo/bHuxe$ercaila, 6ez xeyuecuoi i4axaHra, ca ilcuu.tl iloKpemuMa Quue pyxe,frpexocuo je ceoje weme Ha opKecinap u xop. Hetlpuuelhuo ie ycilesaoga upeHece ceojy oony ua useoflaue. Boneoje 6ptu rucuuo u yJtcunao yJilapKaHmHurr pumi'tosutn. O,tuucxu ce 6puuyo 3a qnaHose opKccmpau uaciEojao ga u,v o6ez6equ utfuo eehe ilnatae. Kou4eptau xoju cy ceo{lpncalanu y uyeeuoj qropdlu leaaugxage y Jlaju4ttZy 6unu cy tyee-uu y uuilaeoj Eepouu.". .

Mycop1cxu

,,Taj uoeex ne upuxazyie ca-uo ce6e y caojuat genwtla. Huje ou cattounycihpamop, [ipuKa3u*aq ]culomHe ucfrune u ctnrapHocmu. On jeceoje cp4c 6a4uo ua tues21t, oa js Apileo u )rcugeo ca ceojuu nuKo6t&ta.

lIjz

f

281

Page 141: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

L-i

t

aI

I

V'

Cuattcau u ilofrfryHo ceoj y ueo6ysgavocthu Hapaeu, vacje HezlcsH, Muo,KpotEaK, vac oiaetfr guanu, He.uunocpgaH, ctnpauaH. MycopZcxu He Jrcu-6u y csecfru /bygu Kao msopaq unu 3acfrynquK HeKoZ uoeo7 ilpae4a, oettoH uca6u y ucfropuju uytune Koo aenuKu pycKu cfrsaparavKu Zeuuje."

(Xauc PeHep)

,,Rao qo6eK u Kao yilemHuK ou.ie iloce6au; utupoK u ouinqp y Kpe-frIbaila, a MeKaH u fuofuao y gyutu. CpefieH, Juupav orculott nuje tty 6uo6nutarc, jep je cyauue 6uo 6oeu. Hajewue je qeHuo neu u cpehau frpe-HyEieK."

(Bnnxo Yrvap)

Mycoprcrn Hnje nuao BeJTHKH yrr.ruaj Ha MHore KoMno3uropexoju cy Aolrrnlr nocJre rlera. OH je yxa:ao Ha rryr xojnrul ce Lr3ra3v vr'locehajHor cnrlera KacHe poMaHTHKe y xnBor crBapHocrn H Hcrnue.flpnn rog Kora ce 3HarHo oceha yruqaj Mycoprcxora 6uo je Klog

!e6ucu. r{ebNcn je caM npu3Hao Aa ce rberoBa onepa fleneac u Menu-caHga He 6u uorna 3auucrrrrrr 6e: MycoprcKora. Ha urnopy My-coprcKora Hanajar.u cy ce CrpannHcxr{, JIeoH JaHavex, a npeKo rberaH HaIu flerap Kon,os[h, Eena Eaprox r{ Br.rue.qpyrHx KoMno3r.rropa.

Vajxoecrcu

O ce6u

,,Hua nyqu xoiu uogpyZmuso oKpeHy Hoc Kag ce 4osopu o HeKoMcay7u. Ja ue ilozxajett HuKoZa xo 6u 6uo uuctuuje7 cp4a u othueuujeHaparu og i4oZa tiocnyucumeft,a Jlo1oututte."

,,Y ceojoj ̂ ry3uqu qec[Do cail fioKywasao go ilpuKailce^4 pagocfr ufryZy my6aeu. Caao My3uKa .Mo)rce u3pa3umu my6ae. Pevu uucy gooo-mne. 3aiEo ilecuu4u ifupauce My3uuxy o6paqy ceojux ny6aeuux ilecaua."

,,3a uac nyzuuape uajoefte je sagoeomctulo Kaq go)tcururto qa yilp-Koc c6oM Hecxqamatuy u ilpeiilreKa ta u3secmaH 6poj nytlu utiaK itpu-aH'a y3 uac frpuuajyhu uawy $ty3uKy ucKpeHo u ino&tto7 cpqa!"

I,Is ilucua Hagecrcgu (tou Mcx

,,Ouu rcoju Mucne go tty3u.lxo geno uacfraje y qacosu.Ma a(texfia uiaxux gotrcuemaja, a.u ce 6eoua eapajy. I4 paqocuu u ncanocvu qo-ucuenaju ocfraamajy y uatta gy6orce ttpa1ore. Ilpaeu yNemHuK Mopa yogpefieno.tt mpeHymKy iHamu ga ce ilocnyucu pu3Hutlol4 ceoZ ceharca.flpe*ta iioue, yitcilHuK Jru6u 3atipa6o uexu gaojaxu ttcuaott; jeqau

282

cfrrapvu, a gpyeu xoju je u3a3aaH snacQiut&ou so./bo^t. Oeaj gpynu na-cfraje, ocrcueu Kag ce yMefrHuR ucKrhysu us ca ro2 sduearba, Kqq ce iiosy-ue y ce6e, y c6efr csojux ceharca, upefrxogHux gocrcuemaja, y caeti rcojucda ce6u gouapasa froZ qaca. Ifpu froae ce iloJrce ueeepooafiiuo ye6y-gufru. To cfrarce je cruttHo HeKoM cuailcHortl cHy. Henozyhe uu je ga Ban2a tEaunu.ie onuu/eil, anu oepy.jen qa cy qena xoja xacfrajy y tnaKloMpqc^onozrcefty (frpeilioctaus/buil qa yMeEiHuK Stwga cfrpy.lHuM u frex-Huqrcuil 3Hafteil) ofuqHo go6pa u og frpajue spegvocfru."

IIIoiieu

Kaga je LLIoneH t.rMao ocaM ro.uuHa no6Ho je noua oI HeKor rro-3Haror KrrHxeBHHKa Aa y rrparrblt oqa Aobe Ha cBeqaHy Beqepy, rnehe 6nru 3aMorbeH Aa Herxro oAcBHpa. V nornny je 6ulo uauaureuoga ce raj Hacryn ovexyje ca palourhy r{ Hecrpflrberbeu. O6eharu cy r.rHarpale aKo 3ar4cra 6yAe rHao rreruro rreflo,ua oAcBHpa. ILIoneH cecaBecHo npH[peMao 3a Taj Hacryn. 3a ry rrpHnHKy uajxa r'ry je caruH-JIa HoBo oAerro; KpaTKe cBHJIeHe [aHTaJIoHe, Ka[yT o.q cBeTJlonnaBorurroSa H rrrupoKrl TBpAH, 6elu oronparHnx.

flocre Berrepe IIIoueu je ceo Ha cronfiuy flopeA K;raBr.rpa, a Hore cyr',ry jegna .uoAt{prBane noA. Hajnpe je u:eeo AeJIo HeKor raAa [pLI3-Haror KoMno3lrropa, 3arr,rM Baxa, a oHAa cy ycJre.4nne HunpormaunjecMr,ruubene ror qaca. Caojor'l cBr{pr(oM 3a,:aBroje cne npncyrHe. Kao3HaK rrpH3Harba A06r.10 je uHoro Kolaqa, 6ou6oua, urpaqaxa, a ollneBarrnue Kararauu - 3JraraH car. Kyhr.r ce Bparr.ro 3aAoBoJbaH H no-HocaH. Majxa ra je nfiTana: ,,IIIma ce 1octututa Hajsuue goilano?" Onje Ha ro oAronopr.ro: ,Sepooalfuuo ,uoj ilepgu, 6enu oxoepanixux."

Ta revepa je 6una roqeraK IIIoneHoBor ApyrrrrBeHor )KHBora HnpBr.r KopaK y xHBoT cJIaBe.

fpuz

O ce6u

,,Yueffiuutlu Kao utrlo cy Eax u Eetuoeeu uogu-nu cy xpcrnosc y He-gocIlu)tcHult 6ucuHa^ro, a .iu catt xilao ca7paqufru xyhu4e 7ge 6u cemygu oceftanu tAoIIno u y1oqHo. Ja cau sa6enezcuo HapogHy try3uKyceoje poque 3ev,,be. Ifo cfriulty u o1nuxy y6pajatr ce y poMantuuqape;ocurao ccut sepaH IAytxtnoeo.j LuKonu. If c4pleo caM 6o7atfuo rpeJro Ha-poqHux nenoguja ceoie seu-tc u uoKywao qa Ha moil f,eile/q) cin6o-puu HopsewKy HaquoHantty ),JuefuHocfr. Arco ce uoja ,ty3uKa yquHuupocmoM HeKorv cmpo7o.ru cygu.ju, oHgo HeKa ce cefru ga je napog ceojeuecue cfueapao cp4eA4 a He pa3yrtolt. I,I ja thaxo ctieapa,tt."

4

-..-I-

-283

Page 142: Muzička kulturaza drugu godinu srednje škole

i JIEKCHKOH MY3PITIKPIX I43PA3A

ACAPPELLA (a xaneaa) - neBarbe 6er uHcrpyueuranHe rparrle

ACCELERANDO (a'{enepaH'u,o) - y6puaajyhn

ADAGIO (a.qabo) - nonaraHo

AD LIBITUM - (au nn6nryr'r) - no oonu

ACITA1O (afuraro) - f3HeMHpeHo, yrpyjano

AKOPA - HcroBpeMeHo 3ayqarbe rpu llnll BHue ronoBa

AKyCTIIKA - HayKa o 3ByKy H r'eroBl{M 3aKoltl{Ma

ALLARGANDO (alapranao) - noc'rynuo cnopr'rje, parelavehu

ALLEGRETTO (anerpero) - yr'repeHo 6P:9

ALLEGRO (anerpo) - Belpo

ALT - ay6ot<x xeHcKH Irac

ANDANTE (auaanre) - noraKo

ANDANTINO (anaauuruo) - Heulro 6pxe og aHAaHre

ANIMATO (anuuaro) - xHBo, cil 3aHoco!{' oAyulesrr'eHo

ANSAMBL (auca r'a6l) :aje4ux't xo N{y3l,uupa rbe Buue ^1y3H qapa

APPASSIONATO (anacnosalo ) - crpacrBeHo

AnconyTHH c_Ilyx - cnoco6nocr raqrior oapelueama BHcl{He roHoBa

6er nor'tohnax cpeAcraBa

APHJA - rottno:utluja 3:l neBabe ca nparrboM $ oneprr ruru oparopl4yt'ty)

ARPEGGIO (apne!o) - ca:syvje y xor"te nojellr.rHu ronoBn 3Byqe JeAaH 3a

ApyrtIM - o6Hqno oAo3Ao Ha-roPe

APTI'IKyIAI{I'IJA - jacan H3roBop roHoBa

BAGAT(T)ELLA(6ararela) * uana, rlaKa xorlflo3Hunja uajueurhe ra

KnaBHp

BARTTON (6apnroH) - cp€arbn r{yurKH rnac - u:uely reugpa n 6aca

BAS (6ac) - Ay6oKt.1 MYUTKI{ r.'rac

CADENZA (Ka.teHua) - Moxe aa 3HaqH HeKoJlHKo nocJlealbltx at<op.u'a y

rovno:ltqujil Enll Bt{pryo3H}r yMeraK 3a conxcry 6er oprecrapcKe npir-

Trse y conncTHqKoM KOHUepTy

CALANDO (xaaauao) - nocreneHo cna6rlje

CAPRICCIO (ranprrvo) - xoMno3uunja xoja ur'ra c-no6oguy Qopt'ly'pr.rrMHqKr,I AyxOBHTO, IUajbllBor Kapa KTepa

CIACONNA (vaxoHa) - Bpcra crape urarujaHcxe rlrpe y 3/4 tarcy

CODA (xo.qa) -.uoAaral(, 3aBpuHlr .ueo Hexor craBa

CON BRAVURA (xoH 6panypa) - xpa6po, 6nucrajyhn

CON BRIO (xou 6pno) - BarpeHo' xr{BaxHo

CRESCENDO (xpeureHao) - fiocretreHo nojavanajyhu

CAPRICCIOSO (xanpr.r'luoro) - cnojenorHo, Kanprql{o3Ho

CON DOLORE (xox aolope) - ca 5oaov

COLORATURA (xonoparypa) - reBarlKa QuHeca Hnlr yKpacu -

yo6nvajeu Ha3t4B 3a neBaI$e BHcoxl'lx conpaHcKHx roHoBa yJlenuraHltx

6parypo:nuu y(pacuMa, nacaxxMa ur.tl.

28s

t