of 208 /208

Muslimanski doprinos svjetskoj civilizaciji u CS3NEW - cns.ba · PDF fileEVRO-AMERIČKOG PRAVA I ISLAMSKA ALTERNATIVA...79 Peter M. Wright ... likovna umjetnost i arhitektura, nije

 • Author
  lengoc

 • View
  231

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Muslimanski doprinos svjetskoj civilizaciji u CS3NEW - cns.ba · PDF fileEVRO-AMERIČKOG PRAVA...

 • Naslov izvornika:

  M. Basheer Ahmed, Syed A. Ahsani i Dilnawaz A. Siddiqui, urednici Muslim Contributions to World Civilization International Institute of Islamic Thought, Herndon, USA, The Association of Muslim Social Scientist, USA, 1426AH / 2005.

  S engleskog preveli: Anisa Lojo-Bari, Aid Smaji, Ahmet Alibai

  Izdavai: El-KalEm izdavaki centar Rijaseta Islamske zajednice u BiH www.elkalem.com CNS Centar za napredne studijewww.cns.ba

  Za izdavae: Selim Jarko Ahmet AlibaiUrednik: Mustafa PrljaaRedaktor: Dr. Murat DizdareviTehniki urednik: Ismail AhmetagiLektor: Aida KrziDizajn: Tarik Jesenkovi

  tampa: BEMUST, Sarajevo

  CIP - Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo28-67:008]

  MUSLIMANSKI doprinos svjetskoj civilizaciji /uredili M. Basheer Ahmed, Syed A. Ahsani, DilnawazA. Siddiqui ; s engleskog preveli AnisaLojo-Bari, Aid Smaji, Ahmet Alibai. - Sarajevo: El-Kalem : CNS, Centar za napredne studije,2010. - 208 str. : graf. prikazi ; 22 cm. -(Savremena islamska misao)

  Prijevod djela: Muslim contribution to worldcivilization. - Bibliografske i druge biljeke uztekst

  ISBN 978-9958-23-254-11. M. Basheer, Ahmed 2. Ahsani, Syed A. 3.Siddiqui, Dilnawaz A.COBISS.BH-ID 17871110

  Prve strane Muslimanski doprinos.indd 2 23.2.2010 14:06:41

 • Sarajevo, 1431. / 2010. godine

  Uredili:

  M. Basheer Ahmed Syed A. Ahsani Dilnawaz A. Siddiqui

  S engleskog preveli: Anisa Lojo-Bari, Aid Smaji i Ahmet Alibai

  MUSLIMANSKIDOPRINOSSVJETSKOJ CIVILIZACIJI

  Prve strane Muslimanski doprinos.indd 3 23.2.2010 14:06:41

 • Izdanje ove knjige je realizirano zahvaljujui podrci Meunarodnog instituta za islamsku misao (IIIT)

  INTERNATIONAL INSTITuTE Of ISLAMIC THOugHTHerndon, Virginia & London

  Ova publikacija je realizirana u saradnji saCentrom za meukulturno razumijevanje HORIzONTI iz Crne gore

 • 5

  SADRAJ

  PREDGOVOR .......................................................................................... 7

  UVOD ........................................................................................................ 9

  PROLOG ................................................................................................. 19

  1. TA JE ZAPAD NAUIO OD ISLAMSKE CIVILIZACIJE ......... 25Abdulhamid Ebu Sulejman Predsjednik Meunarodnog instituta za islamsku misao

  2. PREVAZILAENJE VJERSKO-SEKULARNE PODJELE: DOPRINOS ISLAMA CIVILIZACIJI ......................... 31Louay M. SafiDirektor ISNA Centra za obuku lidera

  3. EL-MAVERDIJEV POLITIKI MODEL: PRINCIPI ISLAMSKOG POLITIKOG SISTEMA ..................... 57Syed A. AhsaniBivi pakistanski ambasador

  4. INTELEKTUALNA HISTORIJA EVRO-AMERIKOG PRAVA I ISLAMSKA ALTERNATIVA ... 79Peter M. WrightAdvokat u Pittsburghu, Pensilvanija, SAD

  5. SREDNJOISTONO PORIJEKLO MODERNIH ZNANOSTI ...................................... 101Dilnawaz A. SiddiquiProfesor emeritus za komunikacije, Clarion univerzitet u Pensilvaniji

  Muslimanski doprinos Z.indd 5 23.2.2010 14:01:21

 • 6

  Sadraj

  6. DOPRINOS MUSLIMANSKIH LJEKARA I DRUGIH UENJAKA U PERIODU OD 700. DO 1600. GOD.N.E. ......... 125M. Basheer AhmedBivi profesor psihijatrije, Univerzitet u Dalasu, Teksas

  7. MOGUNOST PROVOENJA ISLAMSKOG EKONOMSKOG SISTEMA U MODERNOJ EKONOMIJI ...... 153Mohammad SharifProfesor ekonomije, Univerzitet Rhode Island u Kingstonu, SAD

  8. ISLAMSKE FINANSIJSKE INSTITUCIJE U SJEDINJENIM AMERIKIM DRAVAMA: ODRIVOST I PERSPEKTIVE ... 179Abdelhameed M. BashirProfesor ekonomije, Univerzitet u Luizijani

  9. KUDA DALJE? MUSLIMANSKI DOPRINOS CIVILIZACIJI: PREDZNAK TREE RENESANSE .................. 193Syed Ali AhsaniBivi pakistanski ambasador

  Muslimanski doprinos Z.indd 6 23.2.2010 14:01:22

 • 7

  PREDGOVOR

  Meunarodni institut za islamsku misao u saradnji sa Udruenjem muslimanskih uenjaka drutvenih nauka s velikim zadovoljstvom predstavlja ovo djelo koje obrauje intelektualnu ostavtinu islama svjetskoj civilizaciji.

  Sjajan doprinos islama nauci, umjetnosti i kulturi predstavlja neprolazno i dragocjeno naslijee koje treba sauvati za budue generacije. Velika postignua muslimanskih naunika su rijetko, ako su ikada, priznata u formalnom obrazovanju, a njihov identitet, porijeklo i utjecaj su i danas nepoznati. Cilj ovog djela jeste da itaoce ukratko upozna s intelektualnom historijom muslimana i doprinosom kojeg su eminentni muslimanski strunjaci dali u nekim poljima nauke kao to su: osnovna i primijenjena fizika i biologija, medicina, pravna i politika teorija i praksa, ekonomski i finansijski koncepti, modeli i institucije itd. Doprinos muslimana drugim poljima, kao to su: jezik i knjievnost, likovna umjetnost i arhitektura, nije ovdje obraen i zahtijeva posebnu studiju.

  Bolje razumijevanje, dijeljenje i priznanje naeg zajednikog ljudskog naslijea jeste neophodno da bi se civilizacija ouvala. Uzevi u obzir danas iroko rasprostranjene negativne stereotipe i vjetaki izvedeno nerazumijevanje islama i muslimana, objavljivanje radova na temu Muslimanski doprinos svjetskoj civilizaciji je od vitalnog znaaja za ispravljanje uinjene nepravde i uspostavu historijske istine.

  Muslimanski doprinos Z.indd 7 23.2.2010 14:01:22

 • 8

  Predgovor

  Meunarodni institut za islamsku misao, osnovan 1981. godine, glavni je centar koji podupire iskrene i ozbiljne naune napore zasnovane na islamskoj viziji, vrijednostima i principima. Njihovi istraivaki programi, seminari i konferencije tokom posljednje dvadeset etiri godine su rezultirali objavljivanjem vie od dvjesto pedeset naslova na engleskom i arapskom jeziku, od kojih su mnogi prevedeni na nekoliko drugih jezika.

  Udruenje muslimanskih uenjaka drutvenih nauka u Sjedinjenim Amerikim Dravama (AMSS USA) osnovano je 1972. godine s ciljem da se osigura forum kroz koji je mogue promovirati islamske stavove u razliitim akademskim disciplinama. Aktivnosti ovog udruenja zasnovane su na ubjeenju da je razvoj islamske misli od vitalnog znaaja za prosperitet islamskog svijeta i kontinuitet islamskog intelektualnog naslijea. Nakon razvoja udruenja u Sjedinjenim Amerikim Dravama, veliki broj slinih udruenja osnovano je i u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemakoj i Indiji.

  elimo uputiti izraze zahvalnosti dr. Dilnawazu A. Siddiquiju koji je usko saraivao s nama kroz razliite faze izrade ove knjige. Takoer se elimo zahvaliti timu za urednitvo i izradu u Londonskom uredu te onima koji su na direktan i indirektan nain uestvovali u zavravanju ovog djela: Hagga Abugideiriju, Lindi Barto, Sylviji Hunt, Shiraz Khanu, Maryam Mahmood, Sohailu Nakhodi i Riyadu al-Yamaniju. Neka Bog nagradi njih, autore i izdavae za sve napore koje su uloili.

  Rebi'u-l-ahir 1426. ANAS AL-SHAIKH-ALIJuni 2005. godine. Akademski savjetnik Meunarodni institut za islamsku

  misao, Londonski ured, Velika Britanija

  Muslimanski doprinos Z.indd 8 23.2.2010 14:01:22

 • 9

  UVOD

  Osnovni cilj ovog djela jeste da itaocima prui kratak uvid u intelektualnu historiju muslimana i njihov doprinos civilizaciji. Sama civilizacija se razvila mnogo prije devetnaestog stoljea, a mnogi narodi, jo od pamtivijeka, svaki na sebi svojstven nain, doprinose njenom razvoju. Ova knjiga istie doprinos koji su muslimanski uenjaci dali razliitim poljima ljudskog djelovanja, ukljuujui nauku, tehnologiju, filozofiju i politike i drutvene nauke od 700. do 1500. godine nove ere. Ova dostignua su dovela do uspostavljanja vrstih temelja napretku na Bliskom istoku, Sjevernoj Africi i paniji, u konanici dovodei do evropske renesanse sredinom drugog milenija i kasnije. Bolje razumijevanje, dijeljenje i priznanje naeg zajednikog ljudskog naslijea jeste neophodno da bi se civilizacija odrala.

  S obzirom na danas iroko rasprostranjene negativne stereotipe i medijima izazvano nerazumijevanje islama i muslimana, objavljivanje djela na temu Doprinos muslimana svjetskoj civilizaciji je od vitalnog znaaja za ispravljanje uinjene nepravde i vraanja iskrivljene historijske istine. Opeprihvaena zapadnjaka historija koja se bavi napretkom nauke priznaje rad grkih i rimskih naunika do otprilike 300. godine nove ere, a onda glatko prelazi na 1500. godinu nove ere, period evropske renesanse, vrlo turo spominjui zapanjujui i dalekoseni drutveni, politiki i nauni razvoj

  Muslimanski doprinos Z.indd 9 23.2.2010 14:01:22

 • 10

  M. Basheer Ahmed

  koji se desio u periodu od osmog do esnaestog stoljea nove ere. Historiar Morowitz ovaj fenomen opisuje kao "crnu rupu historije". "Stjee se dojam da se renesansa kao feniks digla iz pepela, tinjajui od klasinog doba Grke i Rima cijeli milenijum."1 Ovo je mit koji daje potpuno iskrivljenu sliku historije. Adekvatno poznavanje doprinosa islama i muslimana civilizaciji olakava suprotstavljanje savremenom, na Zapadu iroko rasprostranjenom lanom imidu muslimana kao nasilnih, barbarskih i anticivilizacijskih ljudi. Razumjeti raskonu i velianstvenu kulturu muslimanskog "zlatnog doba" znai razumjeti pozitivnu ulogu koju su muslimani imali i stvarno imaju i dalje u razvoju naprednog ljudskog drutva.

  Na vrhuncu perioda islamskog napretka, od 700. do 1500. g. nove ere, svijet je bio svjedokom ogromnog razvoja umjetnosti i nauke. Muslimanski uenjaci su, kao rezultat ubrzanog irenja islamske imperije, naslijedili znanje od svih drugih velikih civilizacija: staroegipatske, babilonske, grke, perzijske i indijske. Halife i naunici su uinili ogromne napore da ove izvore prevedu na arapski jezik. Na taj nain su mnoge znaajne naune i filozofske studije sauvane od nestajanja. Muslimanski uenjaci su ne samo usvojili i sauvali drevna znanja ve izradili i vlastita kritika opaanja i istraivanja, dajui tako znaajan do