of 18/18
01 MUSIKA GARAIKIDEKO V. KONtzERTU ZIKLOA BBVA FUNDAZIOA BILBAO 2014-2015 2015eko apirilaren 14a

MUSIKA GARAIKIDEKO V. KONtzERTU ZIKLOA BBVA FUNDAZIOA ...€¦San Nikolas Eraikina San Nikolas plaza, 4 Bilbao. BBVA Fundazioa Grupo BBVA-k hura presente dagoen gizarteen ongizatearekin

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MUSIKA GARAIKIDEKO V. KONtzERTU ZIKLOA BBVA FUNDAZIOA ...€¦San Nikolas Eraikina San Nikolas...

 • 01

  MUSIKA GARAIKIDEKO V. KON tzERTU ZIKLOA

  BBVA FUNDAZIOA BILBAO 2014-2015

  2015eko apirilaren 14a

 • 02

 • Asteartea, 2015eko apirilak 14

  BBVA Fundazioa

  San Nikolas Eraikina

  San Nikolas plaza, 4

  Bilbao

 • BBVA Fundazioa Grupo BBVA-k hura presente

  dagoen gizarteen ongizatearekin eta hobekun-

  tzarekin duen konpromisoaren adierazpena

  da. Ikerketa zientifikoa eta bikaintasunezko

  sormen artistikoa susta tzen eta babesten

  ditu, baita horiek gizartean duten proiekzioa

  bera ere. Kulturari dagokion programaren

  barnean, musika klasikoan jar tzen du arre-

  ta gehien, xx. mendeko eta mende honen

  hasierako konposizioan batik bat. Jardueren

  tipologiak honako hauek har tzen ditu barne:

  • Lehiaketak eta sariak, BBVA Fundazioaren

  Ezagueraren eta Kulturaren Mugak Saria,

  Musika alorrean, eta Asociación Española

  de Orquestas Sinfónicas (AEOS)-Fundación

  BBVA-ren Konposizio Saria besteen artean.

  • xx eta xxi. mendeetako musikaren in-

  terpretazio-zikloak. Horien artean, honako

  hauek gailen tzen dira: Erretratuak Zikloa,

  PluralEnsemble taldearen ardurapean, Au-

  ditorio Nacional de Música de Madrid-en;

  Bakarlarien Zikloa eta Musika Garaikideko

  Kon tzertu Zikloa, BBVA Fundazioak Madrilen

  (Salamancako Markesaren Jauregia) eta Bil-

  bon (San Nikolas Eraikina) dituen egoi tzetan,

  hurrenez hurren.

  • Prestakun tza akademiko bikaineko tal-

  dea, Joven Orquesta Nacional de Españari

  (JONDE) xedaturiko beka-programa baten

  bitartez. Hark Academia Orquesta Nacional

  de España-Fundación BBVA-ren sorkun tza eta

  pedagogia programa berri bat izango ditu

  BBVA Fundazioa

 • osagai gisa Orquesta y Coro Nacionales de

  España-ren (OCNE) lagun tzarekin, eta horri

  esker, JONDEko musikariek OCNEren kon-

  tzertuetan parte hartu ahal izango dute;

  gainera, Fundación BBVA-Escuela Superior

  de Música Reina Sofía Biola Katedrari eta

  eskola bereko Sinfonietta de Música Con-

  temporánea-ri lagunduko zaio.

  • Gazte Interpreteen Zikloak, Fundazioak

  Madrilen eta Bilbon dituen egoi tzetan.

  • Gure garaiko musikaren audio- eta bideo-

  grabaketak eta horien hedapena, batik bat

  NEOS-Fundación BBVA seriea eta Espainako

  eta Latinoamerikako Egungo Musikaren

  Konpositoreen Bilduma, BBVA Fundazioak

  VERSO zigiluaren lagun tzarekin sustatua. Era

  berean, bereziki gailen tzen diren artisten in-

  terpretazioen audio- eta bideo-grabaketara

  xedaturiko proiektu bereziak gara tzen dira,

  horien artean, Achúcarro irakasleari xedatu-

  riko bi proiektuak (Opus Arte eta Euroar ts-

  ekin), eta obra edo per tsona enblematikoei

  xedaturikoak, hala nola, Tomás Luis de Vic-

  toria (BBC-rekin), Cristóbal Halffter jaunari

  xedaturiko Ecos y sombras Gutun Zuria eta

  Lázaro bere operaren munduko estreinaldia-

  ren grabaketa, Ginasterako Panambí (Deu-

  tsche Grammophon-ekin), Chaikovskiren Eu-

  gene Onegin eta Verdiren Rigoletto operak

  (Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera-

  rekin [ABAO]), Leticia Moreno-ren Spanish

  Landscapes (Deu tsche Grammophon-ekin)

  eta Judith Jáureguiren Aura (BerliMusic-ekin).

  • Musika klasikora eta operara xedaturiko

  orkestra eta erakundeekin lankide tza. Ho-

  rien artean, honako hauek azpimarratu be-

  har dira: ABAO, Teatro de la Maestranza de

  Sevilla, Orquesta y Coro de la Comunidad

  de Madrid (ORCAM), Orquesta Sinfónica de

  Madrid, Teatro Real de Madrid, eta Teatro del

  Liceo de Barcelona.

  • Konposizio-enkarguak Espainiako nahiz

  nazioarteko sor tzaileei, bereziki Centro Na-

  cional de Difusión Musical-ekin (CNDM),

  ORCAM eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoare-

  kin, beste enkargu zuzen ba tzuez gain.

  • Interesa duen publikoari musika-sorme-

  naren esanahia argi tzera eta heda tzera xe-

  daturiko hi tzaldien eta jardueren zikloak.

  Era berean, erreferen tziazko argitalpenak

  susta tzen dira musikaren arloan, Scherzo

  aldizkaria, adibidez.

  Kulturaren oso esparru gu txik erakusten dute

  musikak bezain garbi tradizio abera tsaren

  mantenuaren -berreguneratua eta etenga-

  be aberastua- eta berrikun tza erradikalaren

  arteko oreka, biak ere gure garaiko sentikor-

  tasunaren fun tsezko osagaiak. Horregatik,

  BBVA Fundazioaren programaren fun tsezko

  alderdia osa tzen du; egindako lanaren truke,

  Arte Ederren Merituaren Urrezko Domina,

  eta Real Academia de Bellas Artes de San

  Fernando-ren Ohorezko Domina jaso ditu.

 • 06

 • 07

  INTERPRETEA

  Miguel Ituarte, pianoa

  EGITARAUA

  LEHEN ZATIA:

  Cinco Impromptus

  Jesús Rueda (1961)

  Vingt regards sur l’Enfant-Jésus

  · n.º 13 Noël

  · n.º 3 L’échange

  · n.º 17 Regard du silence

  · n.º 16 Regard des prophètes, des bergers et des mages

  · n.º 4 Regard de la Vierge

  · n.º 12 La Parole Toute-Puissante

  Olivier Messiaen (1908-1992)

  BIGARREN ZATIA:

  Petites esquisses d’oiseaux

  · n.º 1 Le rouge-gorge

  · n.º 2 Le merle noir

  · n.º 3 Le rouge-gorge

  · n.º 4 La grive musicienne

  · n.º 5 Le rouge-gorge

  · n.º 6 L’alouette des champs

  Olivier Messiaen

  Klavierstück X

  Karlheinz Stockhausen (1928-2007)

  ZIKLOAREN KOORDINAZIOA

  Gabriel Erkoreka

 • 08

  Programarako oharrak

 • 09

  Jesús RuedaCinco Impromptus

  Orain dela aste gu txi ba tzuk, agertoki ho-

  netan bertan, London Sinfonietta orkestrak

  Francisco Guerrero musikagilearen Concierto

  de cámara lana aurkeztu zuen. Orduko har-

  tan, Jaengo musikariaren ideia artistikoak

  azaldu genituen, matematika eta fisikan

  errotutako musikaren aldeko bere apus-

  tu ausarta, logika konbinatorioan edota

  Mandelbroten fraktalen teorian oinarritutako

  konplexutasun izugarriko piezak kalkula tzeko

  eta konposa tzeko ordenagailuak nola erabil-

  tzen zituen. Azken hamarkadotako musika es-

  painiarrean ezinbesteko ekarpena egin zuen

  Guerrero konpositore berdingabea izan zen

  jarraitu zuen zehaztasun izugarriko bidea-

  gatik, maisu tzat hartu zuten musikari gazte

  hautatu gu txi ba tzuei bere pen tsamendua

  helarazten saiatu bazen ere. Ondoren mu-

  sikari horiek maila oso ezberdinetan jarraitu

  badituzte ere maisuaren irakaspenak, bada

  gaur egun ia guztiak ba tzen dituen ezaugarri

  komun bat: lehen mailako autoreak dira ge-

  hien-gehienak. Guerreroren estetikatik ger-

  tuen mantendu dena Alberto Posadas da;

  David del Puertok eta César Camarerok mai-

  suaren eragina ia erabat desagertu den mu-

  sika idazten dute egun; eta, ikasleren batek

  Guerreroren ideien aurrean erreakzio erra-

  dikala izan baldin badu, Jesus Rueda izan da

  hori, espektro estetikoaren beste muturrean

  amaitu baitu musikari madrildarrak.

  «Aita hil tzeko beharra nuen», onartu izan du

  Ruedak berak. «Nire asmoa ez zen besterik

  gabe Guerreroren teknikak erabat arbuia tzea,

  nire lanetan bazegoelako haren irakaskun-

  tzen nolabaiteko jarraipena. Hori baino, bi-

  dea zabal tzen ari nin tzen. Pacok melodia,

  harmonia fun tzionala eta kon tsonan tzia uka-

  tzen iraka tsi zidan, ho ts, abangoardiak alde

  batera u tzi zuen guztia uka tzen, Espainian,

  zirkulu akademikoetan, oraindik ere anatema

  zena. Baina nik gero eta argiago nuen ezin

  nuela murriztapen estetiko horren barruan

  bizi. Eta ez zuen zen tzurik nire adierazpen be-

  harrak muga tzen jarrai tzeak, munduko bes-

  te leku ba tzuetan postmordernismoak tabu

  horiek guztiak jada birrinduta zituenean».

  Hala, postmodernismoarekiko Ruedaren ire-

  kiera 90eko hamarkadaren hasieran hasi zen

  gauza tzen Bitácora bezalako lanekin, eta, or-

  dutik, bilakaera sakona izan du, lirismo, fan-

  tasia eta tradizioari egindako keinuz betetako

  estilo batean mamitu dena. Ibilbide horre-

  tan, pianoa ezinbesteko tresna izan da; hala,

  Ruedaren «askapen» estetikoa pianoaren tzat

  egindako lan ugarietan ikus daiteke inon bai-

  no hobeto, bereziki Interludios serie luze eta

  oinarrizkoan. Guztira 1995 eta 2003 artean

  ida tzitako 24 lanek osa tzen dute seriea, es-

  Hegaztiak, gogoetak eta uniber tsoak

 • 10

  tilo eta eraginetan izugarri heterogeneoak

  guztiak ere.

  Iragan urriaren 30ean Madrilgo Teatros

  del Canal zentroan estreinatutako Cinco

  Impromptus lana, errealitatean, Ruedaren

  bizi tzaren hamabi urteko ibilbidea jaso tzen

  duen bost piezako bilduma da. Guztiak ere

  barru-barrutik irtendako piezak dira, bat-

  batekoak, espontaneoak, konpositorearen

  aldartea adierazten dutenak, teklatuaren

  aurrean izaten dituen sentimenduak jaso tzen

  dituztenak. «Piezak gehiago dira nire barne es-

  plorazioen emai tza kanpo esplorazioen emai-

  tza baino», onar tzen du Ruedak. «Ez dago

  ez kanpo bilaketarik ez espekulaziorik, ezta

  instrumentuaren gaineko azterketarik ere».

  Lehendabiziko improptua 2002aren bueltan

  ida tzitakoa da –Rueda berak ez du data zeha tza

  gogoan–, eta Jordi Masóri eskainita dago. Hain

  zuzen ere, Jordi Masó berak estreinatu zuen

  Joaquin Homs musikagilearen jaio tzaren men-

  deurrenaren karietara egindako omenaldian.

  Pieza pasioz betetako nokturno an tzeko bat

  da, Ruedak pianoan irekitako lerroan barnera-

  tzeko balia tzen duena. «Piezan ez daude aldi

  bereko bi nota, baizik eta lerro luze hau tsi bat,

  azkarra, ireki eta i txi egiten dena eremu har-

  moniko bat sortuz», azal tzen du Ruedak.

  2006an amaitutako bigarren impromptua

  Albert Nietok hala eskatuta sortu zuen Rue-

  dak, «gogoan ez dudan beste mendeurren

  baterako». Pieza «abstraktua» da, oso kroma-

  tikoa, bata bestearen a tzetik doazen modula-

  zio harmoniko azkarrez osatutakoa. 2007ko

  hirugarren improptua proposamen sinplea

  da, bigarrenaren kromatismoarekin apur-

  tzen duena. Leticia Martíni eskainita dago

  eta formulazio erritmiko oso sinpleak ditu,

  Federico Mompou musikagilearenetik oso

  urrun ez den mundu pianistiko baten baitan.

  2009ko laugarren improptua, Ruedaren ara-

  bera, «piano idiomatikoaren eragina duen

  pieza da. Diego Fernández Magdalenok es-

  treinatu zuen Ramón Barceri egindako ome-

  naldi batean. Hau ere norbanakoaren zirkulu

  zentrokideekiko introspekzioa da. Ezer gu txi

  gehiago esan dezaket». Bosgarren eta azken

  impromptua 2014an ida tzitakoa da, Juan Car-

  los Fernandez Nietok estreina tzeko. Pieza bi

  zati oso ezberdinetan banatuta dago: lehenda-

  bizikoa perpetuum mobile an tzeko bat da, eta,

  bertan, laudun bitartekoak dira nagusi, eskuak

  zor tzidun bateko tartearekin banatuta daude-

  la; zubi labur baten ostean, txandakako bostu-

  nen beherako progresio infinitu bat abia tzen

  da, bi eskuek elkarri eran tzunez eta «amaie-

  rarik gabe elkar jarraituz» jarduten dutelarik.

  Olivier MessiaenVingt regards sur l’Enfant-Jésus

  Olivier Messiaen garapen oso goiztiarreko

  musikagilea izan zen, 22 urte bete tzerako

 • 11

  bere i tzal modernista ere an tzemateko gai

  zena. Hori ondoriozta daiteke, behin tzat,

  1931n Parisko Hirutasun Santuaren elizako

  organo jo tzaile titular gisa aukeratuko zuen

  ba tzordeari bidali zion gutunean: «Hiruta-

  sun Santuaren elizan lagun tzaile nin tzela ba-

  tzuetan joera modernoegiak agertu nituela

  jakin badakit, eta orain damu naiz horrega-

  tik», onar tzen zuen Messiaenek gutunean.

  «Elizan lehen aldiz jardun nuenean hogei urte

  bakarrik nituen; orain, berriz, hogeita bi urte

  eta erdi ditut, eta, bizi tzaren sasoi honetan,

  oso bilakaera azkarra izaten du batek. Nire

  egungo ikuspuntua honakoa da: musikan beti

  berritasuna bilatu behar da, baina ganberako

  edo orkestrako lanetan, hau da, irudimenak

  libreki hegan egiteko aukera duen arloetan.

  Organoaren kasuan, berriz, bereziki elizan jo-

  tzen denean, argi izan behar da beste guztia-

  ren gainetik liturgia dagoela».

  Hirutasun Santuaren elizan lortu zuen lan-

  postuak bertako Cavaillé-Coll organo bikaina

  nahi zuen aldiro erabil tzeko aukera eskaini

  zion Messiaeni, eta, hori, sonoritate eta ko-

  lore tinbriko berriak araka tzeko izugarrizko

  laborategia izan zen musikariaren tzat. Aipa-

  tutakoa, adibidez, oso agerikoa da 1932tik

  1933ra konposatutako L’Ascension lanaren

  orkestrazioan, batik bat lehen eta azken mu-

  gimenduetan; horietan, haizezko eta sokazko

  instrumentuek organo erraldoi bat bailiran

  joka tzen dute. Baina organoaren sonoritatea

  pianoaren tzat konposatutako lan ugariren

  abiapuntua ere izango zen Messiaenen tzat,

  bereziki 1945era bitartean, ordutik aurrera

  instrumentuari trataera kolpekatuagoa ema-

  ten hasi bai tzen.

  1944an ida tzitako Vingt regards sur l’Enfant-

  Jésus lana, adibidez, pianismo organistiko ba-

  tetik pianismo kolpekatu batera Messiaenek

  emandako urra tsaren aurrekoa da. Hasiera

  batean bere asmoa irratirako hogei pieza la-

  bur egitea zen, Maurice Toescaren poemen

  irakurketa lagun tzeko. Aldiz, sor tze prozesuan,

  Vingt regards sur l’Enfant-Jésus lana bi orduko

  obra monumentala bilakatu zen, ordura arte

  Messiaenek ida tzitako luzeena. Autoreak,

  errealitatean, luza tze hori Jesukristoren haur-

  tzaroaren inguruko meditazio gisa uler tzen

  zuen, betiere bere erlijio kode berezietan oi-

  narrituta. Fran tziarrak beti nabarmendu zuen

  bere fedearen garran tzia, katolizismo erro-

  matarraren oso irakurketa per tsonal batean

  oinarri tzen zena. «Nire obraren arlorik garran-

  tzi tsu, noble eta, zalan tzarik gabe, praktiko

  eta baliagarriena fedea da», zioen. Sentimen-

  du erlijioso horrek musikan izan zuen isla opa-

  rotasun eta sen tsualitateak ezaugarritutako

  espiritualitatea izan zen.

  Wagnerrek emandakoaren fun tzio oso ezber-

  dina izanagatik, Vingt regards sur l’Enfant-

  Jésus obrari batasuna ematen dioten hainbat

  Leitmotive daude, ziklo guztian zehar supe-

  regitura bat proiekta tzen dutenak, adibidez

  Thème de Dieu, Thème de l’étoile et de la

 • 12

  croix edo Thème d’accords. Horien agerpena

  eta gainon tzeko soinu materialekin uztarketa

  Messiaenek sarri garatutako konposizio tek-

  niken bitartez egiten da, simetria/asimetria

  jolasek edo askotariko errepikapenek garran-

  tzi handia har tzen dutelarik. Interesgarria da

  Messiaenek irudi eta sinbolo kristauak modu

  harrigarrian erabili ohi zituela, espiritualta-

  sunaren ikuspegi intraerlijiosoa bai tzuen.

  «Kristaua naiz, baina ekumenismoa nagusi

  den aro honetan ezberdintasun erlijiosoei

  garran tzi handiegirik eman behar ez genie-

  keela uste dut; berdin-berdin beste edozein

  garaitan ere. Ortodoxoak, katolikoak, protes-

  tanteak, juduak edo budistak izan, Jainkoa

  dugu helburu guztiok, Jainkoa bila tzen dugu

  guzti-guztiok. Nire obra sinestunak diren

  guztiei bideratuta dago, baina baita gainon-

  tzeko herritar denei ere», esan ohi zuen.

  Olivier MessiaenPetites esquisses d’oiseaux

  Lukreziok, De rerum natura lanean, gizakiak

  musikaren artea hegaztietatik nola bere-

  ganatu zuen deskriba tzen du: «Oihanean

  hegaztien txorro txio liluragarriak en tzun/

  eta euren aho tsak presta tzen saiatu ziren/

  txorro txio horiek imita tzeko. Horrela treba-

  tu zituzten hegaztiek gizakiak/ eta abestiak

  eraku tsi zizkieten musikaren artea sortu

  aurretik ere». Mendebaldeko musikaren

  historiak behin eta berriz omendu ditu he-

  gaztiak, Clément Janequinen Les chan ts des

  oiseaux eta Einojuhani Rautavaararen Cantus

  Arcticus bikainetan adibidez, edota Vivaldi,

  Haendel, Couperin, Mozart, Beethoven,

  Schubert, Rossini, Saint-Saëns, Respighi zein

  Stravinsky beraren beste hamaika lanetan,

  ezagunenak bakarrik aipa tzearren. Baina

  ez dago hegaztiekiko lilurari bere sormen

  lanean Olivier Messianek besteko garran-

  tzia eman dion beste musikaririk; pen tsa,

  «musika konpositore, ornitologo eta errit-

  moan aditu» gisa aurkezten zuen bere burua

  publikoki –hori jar tzen zuen bere aurkezpen-

  txartelean bertan ere–.

  Les Cahiers de la culture et de l’environnement

  kultura eta ingurumen-arloko argitalpe-

  nean 1978an kaleratutako artikulu batean,

  Messiaenek ornitologo senti tzen zela adierazi

  zuen, honakoa gaineratuz: «Hegaztiez erabat

  maiteminduta nago, zergatik den zehazte-

  rik ez badut ere... txorien kantuek liluratu

  egiten naute. Guztiak a tsegin ditut eta ur-

  teetan zehar txori-kanta ezberdinen gaineko

  oharrak har tzen aritu naiz. Oharrak har tzen

  hasi nin tzenean 17 edo 18 urte izango ni-

  tuen. Izugarri gaizki egiten nuen. Ez nuen

  ezer uler tzen. Ez nekien zer en tzuten nuen,

  ezta kanta bakoi tza zein txorirena zen ere. Ez

  nekizkien txorien izenak [...], baina gerora

  izen handiko ornitologoen irakasgai balio-

  tsuak jaso nituen eta gaur egun Europako

  50 txori ingururen kantuak bereizteko gai

  naiz, baita Ipar Amerika eta Japoniako beste

 • 13

  hamarna txori eta Pazifikoko beste bospasei

  txori identifika tzeko ere, gehien-gehienak

  Kaledonia Berrikoak».

  Adierazpen horiek egin zituenetik 1985an

  Petites esquisses d’oiseaux obra ida tzi zuen

  arte beste txori-kanta ba tzuk identifika-

  tzeko gai ere bilakatuko zen seguruenera.

  Messiaenek txoriei eskainitako hirugarren

  piano obra handia izan zen aipatu berri du-

  guna, 1950eko hamarkadaren erdialdeko

  Catalogue d’oiseaux eta 1970eko La fauvette

  des jardins lanen ostean. Lehen bi lanetan

  Messiaenek hegaztien kantuak zein hegaztiok

  euren ekosistemekin nola elkarreragiten du-

  ten aztertu bazuen, hirugarrenean arreta

  esklusiboki txorien kantuetan jar tzea era-

  baki zuen. Hori dela eta, Petites esquisses

  d’oiseaux da zalan tzarik gabe musikari fran-

  tziarrak txorien kantuak partiturara nola

  eramaten zituen azter tzeko lanik egokie-

  netakoa. Ildo horretan, Messiaenek berak

  honako azalpena eman zuen bere obraren

  inguruan: «Guztia ez da lerro melodikora

  eta erritmora muga tzen. Tinbre ezberdinak

  erreproduzi tzea ere beharrezkoa da, eta hori

  oso zaila da, txoriek tinbre oso bereizgarriak

  baitituzte, harmonia askokoak [...]. Azken

  finean, nota bakoi tzari akorde bat ematea

  beharrezkoa da tinbreak erreproduzi tzeko».

  Pianoa tinbre horiek guztiak erreproduzi tzeko

  instrumentu mugatua dela pen tsa badaiteke

  ere, Messiaenek ez zuen hori uste: «Pianoa,

  bere erregistro zabalarekin eta eraso azkar-

  tasunarekin, txoriekin lehia tzeko gai den ins-

  trumentu bakarra da bere azkartasun, tempo

  eta bitarte saltoengandik eskain tzen duen

  birtuosismoagatik».

  Guztira sei piezek osa tzen dute Petites

  esquisses d’oiseaux obra, eta, Messiaenen

  arabera, « txori bakoi tzak bere estetika pro-

  pioa duenez, ezaugarri melodiko eta errit-

  mikoak aldatu egiten dira pieza batetik bes-

  tera. txan txangorriari eskainitako hiru piezek

  [«Le rouge-gorge I, II eta III»] beheranzko

  arpegio uhinduak dituzte, ia-ia glissandi-ak

  bailiran; jarraian, nota luzeak eta diseinu

  sotilagoak datoz. Zozoak [«Le merle noir»]

  estrofa eguzki tsu gu txi ba tzuk bakarrik abes-

  ten ditu, garaipen ikur gisa ia. Birigarroa [«La

  grive musicienne»] salmodiak diruditen bere

  errepikapenengatik nabarmen tzen da. Azke-

  nik, hega txabalak [«L’alouette des champs»]

  txorro txio aldakorra du, areagotutako bosten

  baten inguruan egikari tzen dena; txorro txio

  hori bi nota luze eta indar tsurekin mozten

  da noizean behin, txoria hegan ari den uneei

  dagozkiolarik etenaldiok».

  Karlheinz StockhausenKlavierstück X

  Francisco Guerrerok xxi. mendeko espainiar

  konpositore garran tzi tsuenetako ba tzuk izan

  bazituen ikasle, Olivier Messiaenen Paris-

  ko ikasgelatik gerraosteko abangoardiako

 • 14

  guru handienetako ba tzuk igaro ziren, Pierre

  Boulez, Iannis Xenakis edota Karlheinz

  Stockhausen bezalako fun tsezko musika-

  gileak besteak beste. Hain zuzen ere, bere

  ikasleetako hainbatek eraku tsitako izaera

  ai tzindariak eraman zuen Messiaen bere ka-

  talogoko obrarik erradikalena konposa tzera:

  Quatre études de rythme, 1949 eta 1950

  artean sortutakoa. Lau estudio horietako

  bigarrenak, Mode de valeurs et d’intensités,

  serialismo integrala sortu zuen, Messiaen

  beraren asmoa hori izan ez bazen ere obra

  konposa tzerakoan. Serialismo integrala mu-

  sika lan bateko parametro guztiak serializa-

  tzea eska tzen duen konposizio sistema bat

  da, altura eta erritmotik dinamika edota

  azentuaziora bitarte.

  Karlheinz Stockhausen berak beti aitortu

  zuen Anton Webern eta Messiaenen Mode

  de valeurs et d’intensités obra izan zituela

  eredu, eta, hala, 50eko hamarkadako hasta-

  penetan, bere konposizio sistema aipatutako

  bi autoreon uniber tsoen sintesi tzat definitu

  zuen, «izar fantastikoen musika» baili tzan.

  Hain zuzen ere, urte horietan eman zion ha-

  siera Karlheinz Stockhausenek seguruenik

  xx. mendeko bigarren erdialdeko piano ziklo

  garran tzi tsuena den Klavierstücke serieari,

  1952 eta 2004 artean konposatutakoa. Paco

  Yañezen tzat, «pianoaren tzat konposatutako

  pieza hauek (baita teklatu elektronikoen-

  tzako ere serieko azken piezen kasuan) seria-

  lismo zorro tzeko aro batean sortutakoak dira.

  […] Hainbesterainokoa da Stockhausenek

  soinu egitura zehazteko azaldutako boron-

  datea, lehen piezetako ba tzuk sor tzeko giza-

  tiarrak ez diren ezaugarriak behar direla ia

  digitazio mekanismoei dagokionean; piezok

  interpreta tzeko eskakizunak ere gehiegizkoak

  dira, eta, hala, Stockhausenek elektronikara

  urra tsa eman beharra dauka bere soinu in-

  tuizioak gauzatu ahal izateko. Klavierstücke

  serieko piezen progresio estetikoa musikaren

  mugen etengabeko bilaketa gisa defini daite-

  ke». Klavierstücke serieko 21 piezak honela

  banatu ohi dira: lehenengo piezek osatutako

  Klavierstücke I-IV (1952) serie puntillista;

  Klavierstücke V-X (1954-1961) piezek osatutako

  bigarren ziklo bat, Stockhausen berak «forma

  aldakorra» bezala definitutakoa ikertu zuena;

  Klavierstück XI (1956) erraldoia, zehazgabeta-

  sunarekin eta zoriarekin joka tzen duena; eta

  Klavierstücke XII-XIX (1979-2004) piezak, Licht

  (1977-2003) opera zikloari lotuta daudenak.

  Stockhausenek 1956an azaldu zuenez, bere

  biho tzean, serialismoa muturren arteko

  bitartekari tza prozesu bat besterik ez da.

  «Nire bilaketa eta ahaleginen etengabeko

  helburua eraldaketaren boterea araka tzea

  da, denboran, musikan, fun tziona tzeko duen

  gaitasuna. Horregatik egiten diot uko erre-

  pikapenari, bariazioari, garapenari, kontras-

  teari. Azken finean, moldeak behar dituen

  orori egiten diot uko: gaiak, motiboak, ob-

  jektuak, errepikapenak, bariazioak, garape-

  nak, kontrasteak. Berrantolatu, areagotu,

 • 15

  txikiagotu, modulatu, transposizioanatu,

  inbertitu edo a tzekoz aurrera jarri beharreko

  orori egin diot uko. […] Inoiz ez da gauza

  bera bi aldiz en tzuten. Aldiz, jarraipen al-

  daezin eta ezin homogeneoago bat inoiz

  uzten ez den sen tsazio argia jaso tzen du en-

  tzuleak. Ezkutuko kohesio botere bat dago,

  propor tzioen arteko harreman bat: egitura

  bat. Ez dira argi aldakor baten behean dau-

  den an tzeko formak. Guztia har tzen duen

  argi iraunkor baten azpian dauden forma

  ezberdinak lirateke gehiago».

  Klavierstück X pieza «ordena» eta «kaosa»

  ideien artean egituratuta dago, kaosetik or-

  denara doan progresio gradual bat oinarri.

  Pieza askotan azaldu izan da analogia kos-

  miko bat baliatuz: hasierako big bang bat

  baili tzan, den tsitate liluragarriko partitu-

  raren lehendabiziko konpasetatik sor tzen

  da hurrengo 25 minutuetan garatuko den

  material guztia, gero eta modu antolatua-

  goan eta gero eta tarte handiagoekin jasoko

  duguna, isiltasunak berak ere paper garran-

  tzi tsua hartuko duelarik. Herbert Henckek

  nabarmen tzen duenez, obrak uniber tsoaren

  jaio tza imita tzen duela dirudi, betiere baina,

  «desordenatik ordenarako aldaketa sorkun-

  tzaren definizioa» dela oinarri duen ikuspegi

  batekin. Pianorako obra honen muturreko

  zailtasunak, Klavierstücke obrako pieza

  guztietatik zailena dela diote berau jo tzera

  ausartu diren bakarlarietako askok, beste

  dimen tsio bat ematen dio piezari, piano jo-

  tzaileari eska tzen zaion muturreko birtuosis-

  moak interpretazioa jarrai tzea espektakulu

  hu ts bihur tzen baitu.

  Mikel Chamizo

 • 16

  Ge txon (Bizkaia) jaioa da eta Bilbo, Madril eta

  Amsterdamgo Goi-Mailako Kon tserbatorioetan

  egin zituen musika ikasketak, Isabel Picaza,

  Juan Carlos Zubeldia, Almudena Cano eta Jan

  Wijn irakasleekin. Anneke Uittenbosch mai-

  suari esker gerturatu zen klabezinera, Francis

  Chapeletek Palen tzian sortutako Academia In-

  ternacional de Tierra de Campos zentroko an-

  tzinako organo iberiarrekin. Dimitri Bashkirov,

  Maria João Pires, Paul Badura-Skoda eta Maria

  Curcioren irakaspen eta aholkuak ere jaso ditu

  bere formakun tzan.

  Concurso Internacional de Piano Premio

  Jaén, Concurso Internacional de Piano Cidade

  de Ferrol eta Concurso de Piano Fundación

  Guerrero lehiaketetako lehen sariak irabazi

  ditu, baita beste hainbat sari ere espainiar

  musikaren interpretazioengatik (Rosa Saba-

  ter, Manuel de Falla eta Fundación Hazen

  sariak, eta abar). Finalista izan zen, 1995ean,

  Concurso Internacional de Piano de Santan-

  derreko lehiaketan ere.

  Eman dituen kon tzertuetako programe-

  tan teklatu errepertorioko obra handiene-

  tako ba tzuk sartu izan ditu sarri, Antonio

  de Cabezónengandik hasi eta gaur egun-

  go musikako estreinaldietaraino. José

  María Sánchez-Verdú, Zuriñe Fernández

  Gerenabarrena, Jose Zarate, Jesús Rueda eta

  Gustavo Díaz-Jerez musikagileek pianorako

  obrak eskaini dizkiote. Johann Sebastian

  Bach maisuaren Das wohltemperierte Klavier

  obraren grabaketan parte hartu du eta

  Ludwig van Beethovenen pianorako sonata

  guztiak ere aurkeztu izan ditu.

  Europako hainbat herrialdetan eman ditu

  kon tzertuak, besteak beste Amsterdameko

  Concertgebouw Ganberako Orkestrarekin,

  Londresko Royal Philharmonic Orchestra en-

  tzute tsuarekin, Lisboako Gulbenkian Orkes-

  trarekin eta Espainia eta Latinoamerikako

  beste talde ugarirekin. 2000ko urtarrilean,

  Bar tzelonako Auditori aretoko lehenengo

  Ciclo de Grandes Pianistas inauguratu zuen

  Isaac Albénizen Iberia obrarekin.

  Ganbera musikaren arloan, honako haue-

  kin eskaini ditu emanaldiak: Takáks eta

  Ortys laukoteak, Triálogos hirukoa (talde-

  ko kide izan zen Manuel Guillén eta Ángel

  Luis Quintanarekin batera, elkarrekin

  Beethovenen pianorako Trioak grabatu zituz-

  telarik Televisión Españolako Canal Digital

  katearen tzako), Iñaki Alberdi akordeoilaria,

  Riccardo Sciammarella biolon txelo jo tzailea

  eta Cecilia Lavilla Berganza sopranoa. Verso

  diskoe txearen Música de cámara actual lana-

  ren grabaketan parte hartu du, Iñaki Alberdi

  akordeoilariarekin batera Jesus Torres eta

  Gabriel Erkorekak konposatutako lanak joz.

  Columna Música diskoe txeak, berriz, Joan

  Miguel Ituarte

 • 17

  Guinjoan konpositorearen Concierto para pia-

  no y orquesta obraren bere ber tsioa argita-

  ratu du. Diskoan Ernest Martínez Izquierdok

  zuzendutako Orquestra Simfònica de Barce-

  lona i Nacional de Catalunya Orkestrarekin

  batera ari tzen da.

  Pianoko irakaslea da Musikene Euskal Herriko

  Goi Mailako Musika Ikastegian, 2001ean zen-

  troa sortu zenetik bertatik.

 • Lege-gordailua: BI-552-2015