of 100 /100
ERDÉLYI MAGYAR NYELVÉSZEK 1. MURÁDIN LÁSZLÓ kiadja a nagyváradi az MTA KOLOZSVÁRI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGÁNAK NYELVTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁGA megbízásából nagyvárad, 2016

MURÁDIN LÁSZLÓ

  • Upload
    vandung

  • View
    250

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

ERDÉLYI MAGYAR NYELVÉSZEK 1.

MURÁDIN LÁSZLÓ

kiadja a nagyváradi

az mta kolozsvári akadémiai bizottságának nyelvtudományi szakbizottsága

megbízásábólnagyvárad, 2016

SzerkesztetteKádár Edit

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a RomânieiErdélyi magyar nyelvészek. - Oradea: Europrint, 2016- vol.    ISBN 978-606-8581-21-7    1. [Kötet]: Murádin László. - 2016. - ISBN 978-606-8581-22-4

811.511.141929 Murádin, L.929 Márton, Gy.

Készült a nagyváradi nyomdábanFelelős vezető: Derzsi Ákos

Murádin László

5

Murádin László szakmai életútja

Murádin László élete és szakmai pályája talán leginkább ab-ban kivételes, hogy a 20. század történelmi terelőfalai és aka-dályai ellenére szívósan haladt és megmaradt, megmaradhatott a maga által választott úton. Az pedig a sors és a történelem elégtétele, hogy a nagy munkái úgy valósultak meg az elmúlt negyedszázadban, ahogy korábban elképzelni sem lehetett vol-na, ahogy maga sem álmodta, kisebb írásainak java része pedig szintén gyűjteményes kötetekbe kerülhetett. Úgy érhette meg a betakarítást, hogy közben folyamatosan dolgozik, velünk le-het, gyarapíthatja munkája eredményeit.

Ezt a maga által választott utat természetesen csak saját környezetében találhatta meg. Egyetemi tanulmányai színhe-lyén, a kolozsvári egyetemen, a kolozsváriként ismert nyelvé-szeti iskolában, amelynek karakteres vonulata a dialektológia, és amely a hozzá közelebbi francia és román inspiráció révén a magyar nyelvészetben úttörője volt – többek között – a nyelv-földrajzi kutatásoknak. Nem véletlen, hogy a maga szerénysé-gében, sohasem feltűnő jelenlétében is munkásságával Murá-din László kimagasló képviselője a magyar nyelvföldrajznak. A kolozsvári nyelvészeti iskola belső feszültségeit, nemzedéki töréseit is úgy élhette át, hogy – noha maga is benne volt és benne van ebben a szakmai közösségben –, mégis távolságtartó lehetett. Távolságtartó, de nem kívül álló, nem közömbös.

1930. november 29-én született az aranyosszéki Haraszto-son. A 30-as éveket és a háború időszakát gyermekként, isko-lásként élte át, előbb szülőfalujában, majd középiskolai tanul-mányai színhelyén, a gyulafehérvári Majláth Gimnáziumban, a kolozsvári Piarista Főgimnáziumban és a marosvásárhelyi

6

Bolyai Líceumban. A Bolyai Egyetemre annak kezdeti, hősi időszakában került, a negyvenes-ötvenes évek fordulóján. Itt szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet 1954-ben. Már egyetemi hallgatóként gyakornoka a Magyar Nyelvészeti Tanszéknek, aztán rövid ideig ugyanitt tanársegéd.

Az erdélyi nyelvi tájak terepmunkásaA tanszék a háborús traumák utáni bizonytalanság és a nagy

remények korszakát élte. Szabó T. Attila már a háború idején nagy névtani és nyelvföldrajzi vállalkozásokba fogott, akkor elsősorban Kolozsvár környékén. 1948 után – rövid ideig to-vábbra is tanszékvezetőként – új, még merészebb tervek elő-készítésébe, majd megvalósításába kezdett a moldvai magya-rok körében és a Székelyföldön. A tanszékre került korábbi, fiatal munkatársa, a szovjet fogságból hazatért Márton Gyula, nyugati fogsága után Gálffy Mózes, majd jöttek rendre a fiata-lok, a hallgatók közül kikerülő új nyelvésznemzedék. Közöttük Murádin László, aki a kezdetektől érzékelhetően predesztinál-va volt a nyelvföldrajzi kutatásra, a terepmunkára. Vele szüle-tett érzéke volt arra, hogyan lehet megnyerni a falusi emberek bizalmát, „jó füle” volt, hogy meghallja a táji változatokat, és az elvárható pontossággal le is tudta jegyezni a nyelvi adatokat. Ebben kétségtelenül Ő volt és Ő maradt a legjobb az erdélyi-ek körében: az idősebbek is vele gyakoroltak, és mindannyian hozzá igazodtunk.

1949 és 1969 között a kolozsvári tanszék munkatársai több tájnyelvi atlasz anyagát gyűjtötték össze, és ebben a munkában Murádin László is részt vett. A terepmunkának ebben a lázas évtizedében gyűjtőfüzetek, cédulák halmazaként került a tan-széki archívumba A moldvai csángó nyelvjárás atlasza (1949–1952), Csík és Gyergyó atlasza, háromszéki atlasz, udvarhelyszéki atlasz (e három együtt: Székely nyelvatlasz 1954–1968), Ara-

7

nyosszéki nyelvjárás atlasz (Murádin László, 1956–1958.). A következő, egyre reménytelenebb évtizedekben a térképlapok kézi írása, rajzolása következett…

Amint az előbbiekben utaltunk rá, a román nyelvatlaszmun-kálatok – a francia példát követve – jóval előtte jártak a magyar-nak. Az 50-es években ezek a munkálatok a Román Akadémia Kolozsvári Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Intézetében folytak a nemzetközi hírű, a magyarban is tájékozott, minden elfogultságtól mentes Emil Petrovici akadémikus vezetésével. 1955-ben ő tette lehetővé, hogy az Intézet munkatervébe és költségvetésébe A romániai magyar nyelvjárások atlaszának ter-ve is bekerüljön. Ennek vezetésével a kezdeményező Szabó T. Attilát bízta meg, aki aztán közvetlen munkatársaiként Gazda Ferencet és Nagy Jenőt neveztette ki. Két év múlva Gazda Fe-rencet politikai okokból eltávolították az Intézetből, az ő he-lyére került át az egyetemről Murádin László, és előbb – 1959-ig – még Nagy Jenővel, majd – miután Nagy Jenő is a Gazda Ferenc sorsára jutott –, egyedül végezte, és 1966-ban be is fe-jezte ezt a hihetetlen terepjárást: 136 településen kérdezte ki, jegyezte le a kérdőív mintegy 3400 kérdését. A kutatásra meg-gondoltan kiválasztott falvak, a meglátogatott kutatópontok átfogják a romániai magyarság egész lakóterületét, a kérdések pedig kiterjedtek a hagyományos falusi élet teljes fogalomköré-re, a szókészlet legfontosabb elemeire. Egyedülálló teljesítmény a magyar nyelvföldrajzi kutatásokban: a magyar dialektológu-sok közül vitathatatlanul Murádin László végezte a méreteiben legnagyobb és minőségében leghitelesebb adatgyűjtést.

A gyűjtést követően reménytelenné vált az atlasz megva-lósítása, kiadása: Emil Petrovici meghalt, Szabó T. Attilának az intézeti státusa megszűnt, Murádin László így magára ma-radt céduláival a magyar tudomány számára egyre zordabbá váló időkben. Közben 1968 és 1977 között Budapesten meg-jelent a teljes nyelvterület nagy atlasza, A magyar nyelvjárások

8

atlaszának hat impozáns kötete Deme László és Imre Samu szerkesztésében. A mi szempontunkból, akik az anyaországon kívül élünk, kedvezőtlen volt, hogy ennek az atlasznak a terep-munkája az ötvenes évek második felében folyt, és hamarosan el is akadt. Így történhetett meg, hogy a „nemzeti” atlaszon mindössze 22 romániai település képviseli az erdélyi régiót, grafikailag is olyan megjelenítésben, mint valóságosan letört és távolra esett darabját a nemzeti nyelvnek.

Ilyen körülmények közt Murádin László nem tehetett mást, minthogy kézművesként rendezze a céduláit, és kézzel ún. vak-térképekre írja az adatokat, színessel is, hogy szemléltesse az eltérő jelenségeket. A cédulákat, vaktérképeket másoknak is rendelkezésére bocsátotta. Magam is ismertem ezt az anyagot, másokkal együtt forrásként is felhasználtam, és közben figyel-tem a halmazállapot-változás folyamatát: gyűjtőfüzetek, cédu-lák, tasakokba rendezett anyag, belső rendezés, munkatérképek stb. Nem sok remény volt rá, hogy a mi nemzedékünk megéri a mű megjelenését, azt hittük, csak a meg nem valósult álmo-kat, az erdélyi mítoszokat fogja gyarapítani, és kotorászni lehet majd vég nélkül a többszázezres cédularengetegben.

A tehetetlenségnek ebben a negyedszázadában – mint en-nek a kincsnek a tulajdonosa és legjobb ismerője – Murádin László maga írhatta a legtöbb elemző tanulmányt ezekről a térképlapokról. A román dialektológiában – ez is francia minta szerint, a nyelvtérképek alapján – megszokott volt a jelöléstani, onomasziológiai megközelítés: egy-egy fogalom, fogalomkör nyelvi jelöléseinek, kifejezésének vizsgálata. Ez ellentétes irá-nyú a megszokott lexikológiai, jelentéstani megközelítéssel, és voltaképpen ez vitt közelebb a jelentésmezők összefüggéseihez, az etnoszemantikához. Murádin László dialektológiai tanul-mányainak többsége ilyen jellegű, ilyen értelemben voltak újak és hiánypótlóak, más irányból kerültek közelebb a népi kultúra tárgyi világához. Ezeknek a dolgozatoknak a nagy része első

9

változatukban a Nyelv- és Irodalomtudományi Közleményekben jelent meg, kisebb része magyarországi szakfolyóiratokban, jóval később kötetekbe szerkesztve (Nyelvjárási tanulmányok. Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 1996.; Erdélyi magyar nyelvföldrajz. Europrint Könyvkiadó, Nagyvárad, 2010.).

1990-ig, sőt még azt követően is egy ideig úgy tűnt, az at-lasz sorsa meg van pecsételve: nem lesz, aki felkarolja ezt a hihetetlen értékű munkát. Ebben a reménytelen helyzetben következett be az a mentő fordulat, hogy a Magyar Nyelvtu-dományi Társaság felvállalta A romániai magyar nyelvjárások atlasza (RMNYA) szerkesztésének és kiadásának ügyét. Meg-szerezte ehhez az Országos Tudományos Kutatási Alap anyagi támogatását, Juhász Dezső, az ELTE professzora irányításá-val fiatalokból álló munkacsoport alakult, amely megtervezte és számítógépes technikával meg is valósította a szerkesztést és a kiadásra való előkészítést. Ehhez még – szintén előmun-kálatként – Murádin Lászlónak szótárrá kellett formálnia a több százezres cédulatömeget. De a számítógépes technika, az ehhez kifejlesztett program órákra, napokra rövidítette le hó-napok, évek munkáját. 1995-ben már meg is jelenhetett az I. kötet, 2010-ben pedig az utolsó, a XI. Most már elmondható, és ezt elsősorban Murádin László nyugtázhatja nagy elégtétel-lel, hogy ez az atlasz egyedülálló a maga monumentalitásában, a kutatópontok számában, a nyelvi anyag egyöntetűségében és hitelességében. Az is a technikának köszönhető, hogy olvasha-tóságban és a grafikai kivitelezés szépségében is felülmúl min-den előző magyar nyelvatlaszt.

Az előző erdélyi nyelvésznemzedék hagyományához hozzá-tartozik a névtan művelése is. Murádin László elsősorban szer-kesztőként volt mentora a földrajzi nevek és a személynevek gyűjtésének és feldolgozásának. Számon tartotta a gyűjtőket és a gyűjteményeket, és – noha emiatt többször is elmarasztal-ták – ragaszkodott a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények

10

Adattár rovatához, ahol a gyűjtéseket rendszeresen közölte. Már ezen az alapon is a névtan szakértőjének számított. Figyelme aztán egyre inkább és határozottabban fordult a névtudomány felé, az erdélyi magyar névanyag vizsgálata felé. Egyik szerzője a Korunk Füzetek Nevek térben és időben című névtudományi számának (1984), de több tanulmánykötetet, monográfiát is megjelentetett (A hely, ahol élünk. Barangolások Erdély helynevei között. Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 1998; Egyházi tele-pülésnevek Erdélyben. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székely-udvarhely, 2000; Utak és nevek. Településnevek erdélyi utakon. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Budapest, 2003; Erdélyi magyar családnevek. Europrint, Nagyvárad, 2005.)

A szerkesztő1957 volt tehát az az év, amikor a Bolyai Egyetem tanszéki

tanársegédi státusából Murádin László tudományos munkatár-sa lett az Akadémia kolozsvári Nyelvtudományi és Irodalom-történeti Intézetének. Az egyetemhez viszonyítva valószínűleg ekkor is – a későbbi években, évtizedekben még inkább – itt nyugodtabb volt a légkör, de jóval szűkebb volt a mozgási le-hetőség, és mindig megalázóan szerény volt a fizetés. Ebben a szűk térben már 1964-ban elérte a főkutatói státust, amely utó-lag véglegesnek bizonyult. Noha az Intézetben az elvárhatónál mindig kisebb és egyre csökkenő volt a magyar kutatók száma, az emberi kapcsolatok jók voltak: voltak közös szótári munkák, voltak román témák, és voltak magyar témák. Murádin Lászlót mindenki szerette, tisztelte. És ezt az emberi viszonyulást ma is érezheti volt munkatársai részéről.

A Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, amelynek ha-sábjain Murádin László dolgozatainak java része megjelent, ennek az Intézetnek a folyóirata (a Román Akadémia égisze alatt). 1990 előtt az egyetlen romániai magyar nyelvészeti és

11

irodalomtörténeti szakfolyóirat volt. Az Intézet román fo-lyóiratának magyar megfelelőjeként indult abban az évben, 1957-ben, amikor Murádin László is az Intézetbe került. A folyóiratot az Intézet magyar munkatársai szerkesztették, a főszerkesztő külső volt, lehetőleg (magyar) akadémikus, a szer-kesztőbizottság tagjai és a szerzők jórészt egyetemiek. 1968-tól Murádin László lett az örökös szerkesztőségi titkár, jelentős részben most is ő végzi ezt a munkát, miközben – 2007-től – a főszerkesztői tisztséget is ő tölti be. Ez is egyedülálló a magyar szakmai életben, kivételes vállalása és teljesítménye Murádin Lászlónak: élete, mindennapi munkája a folyóirat sorsával is összefonódik immár közel öt évtizede. Figyeli, szervezi a szer-zőket; gondoskodik arról, hogy lehetőleg egyensúlyban legyen a három nagy magyarságtudományi terület, a nyelvészet, az irodalomtudomány és a néprajz (elsősorban a folklorisztika); gondozza a kéziratokat; a legnagyobb lelkiismeretességgel szerkeszti a folyóiratot; tartja a kapcsolatot a Román Akadé-miával, az Akadémia (bukaresti székhelyű) kiadójával. Az elő-ző nemzedék számára gyakorlatilag az egyetlen publikációs lehetőséget biztosította a folyóirat, háttérben a biztonságot és rangot jelentő Román Akadémiával.

Szintén akadémiai intézeti munkaköréhez kapcsolódik az, hogy munkatársa volt az Európai Nyelvatlasznak (Atlas lingua-rum Europae), gyűjtője az atlasz romániai magyar kutatópont-jai anyagának, és hogy tagja a román akadémiai nagyszótár (Dicţionarul Limbii Române) etimológiai bizottságának.

A nyelvművelőAkik itt éltük Murádin Lászlóval az elmúlt hosszú évtize-

deket, akár némi irigységgel is tapasztalhattuk, hogy őt olvas-sák a legtöbben, a nyelvészek közül ő van jelen leginkább az erdélyi és különösen a kolozsvári, Kolozs megyei nyilvánosság-

12

ban. A publikációs jegyzékének több mint 2000 címe is jelzi ezt. A jegyzék szerint 1966-tól számítható ez a folyamatos je-lenlét, néhol saját rovattal, több újságban, napi- és hetilapok-ban, folyóiratokban. Nyelvész, nyelvművelő munkatársa volt az Előrének, A Hétnek, az Utunknak,a Művelődésnek, a Dolgozó Nőnek. Állandó nyelvművelő rovata volt a kolozsvári Igazság és a marosvásárhelyi Új Élet hasábjain. 1989 decembere után a Szabadság, Falvak Népe, Erdélyi Figyelő nyelvművelő munka-társa. Ez Murádin László egyszemélyes erdélyi nyelvi közön-ségszolgálata. Öt évtizede ő tekinthető Erdély Lőrinczéjének. Erre való tekintettel, ennek elismeréseként kapta meg 2000-ben az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Nyelvőrzés díját, 2002-ben pedig Budapesten az Anyanyelvápolók Szövetsége Lőrincze-díját. De Lőrincze Lajostól eltérően ő alig foglalko-zott a nyelvi norma, a nyelvhelyesség elvi, elméleti kérdésével, azzal sem, ami ebből sajátosnak tekinthető kétnyelvű környe-zetünkben. Érdemes mégis megjegyezni, hogy társszerkesztője volt az Anyanyelvünk művelése című kiadványnak (Cikkek és ta-nulmányok. Kriterion, Bukarest, 1975), válogatásában és jegy-zeteivel jelentek meg Kosztolányi Dezső nyelvművelő írásai Gondolatok a nyelvről címen (Kriterion, Bukarest, 1977).

Azt lehet mondani, és ezt maga is elismeri, egyetértett Lőrincze emberközpontúnak nevezett nyelvművelő elvével. Ezt nálunk az előző nemzedék és a közönség nagy része túlságosan engedékenynek tekintette. Talán érthető is, hogy az erdélyiek érzékenyebbek például az idegen szavak használatára, gyakran marasztalják el a Budapesten divatos nyelvi fordulatokat, és büszkék saját erdélyi nyelvükre, az erdélyi nyelvi hagyomány-ra. Ma már pontosabban tudjuk, hogy a közvetlenül a nyelvre irányuló nyelvművelés illuzórikus, már-már reménytelen, hogy a megbélyegzés, az elmarasztalás elbátortalanítja a saját kör-nyezetében nálunk amúgy is bátortalan beszélőt. Ezért gon-doljuk ma úgy, hogy nem a nyelvet, hanem a beszélő nyelvi

13

tudását kell művelni, gazdagítani, és ezzel is bátorítani kell a nyelvhasználatot. Murádin László mintha ezt ösztönösen tud-ta, érezte volna: az ő nyelvművelése anyanyelvi nevelés. Nyelv-művelő cikkeiben elsősorban szavak, szólások, nevek eredetét, jelentését elemzi, a nyelv rejtelmeit tárja az olvasó elé.

Megjelent cikkeiből több kötetet is összeállított (A sza-vak titka. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1977; Szavak színe-változása. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1983; Anyanyelvünk ösvényein. Nyelvművelő írások. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1996; Ki volt az a bizonyos Deákné? Rövid nyelvművelő írások. Europrint Könyvkiadó, Nagyvárad, 2003; Anyanyelvi mozaik. Nyelvművelő írások. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2004; Babér és borostyán. Válo-gatott nyelvművelő írások. Europrint Könyvkiadó, Nagyvárad, 2012; Hókuszpókusz. Nyelvművelő írások. Europrint Könyvki-adó, Nagyvárad, 2014.).

Elismerés és köszöntésA nyelvművelő munkásságával kiérdemelt elismeréseket

az előbbiekben már említettük. Nyelvjárástani munkásságá-ért a Magyar Nyelvtudományi Társaság 1974-ben Csűry Bá-lint-emlékéremmel tüntette ki, a Román Akadémia 1996-ban a P. Hașdeu-díjjal jutalmazta. 2011-ben egész munkássága el-ismeréseként kapta meg a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjét.

2000-ben, amikor 70. születésnapján ünnepeltük, felsorol-tam mindazokat az intézményeket és helyeket, helységeket, amelyeknek okuk és joguk van arra, hogy köszöntsék Murádin Lászlót. Most sem tehetünk mást, másfél évtizeddel később, hiszen az előző köszöntés jó ómennek és hatásosnak bizonyult. Közben azonban köztestületi tagja lett a Magyar Tudományos Akadémiának és tagtársunk a KAB Nyelvtudományi Szakbi-

14

zottságában, így a Szakbizottság felterjeszthette a KAB 2015. évi fő díjára, „a Tudomány Erdélyi Mestere” díjra, és ezt nov. 14-én át is vehette Marosvásárhelyen. Ennek köszönhető az is, hogy most ebben a keretben köszönthetjük „a mestert”, és gra-tulálhatunk a kitüntetéséhez. A formák, a keretek változnak, de változatlan a tisztelet és az elismerés, a kollegiális és a baráti szeretet: Isten éltessen, kedves Barátunk!

Kolozsvár, 2015. november 29.

Péntek János

15

Murádin László írásainak bibliográfiája

1955-től 2015-ig

2015

Janitsek Jenő (1920–2014). Nyelv- és Irodalomtudományi Köz-lemények LIX/1: 97–98.

Profil. Szabadság, jan. 5.Busz és troli. Szabadság, jan. 13.Ráncba szedi és kordában tartja. Szabadság, jan. 20.Gépír. Szabadság, febr. 3.Szókincsünk mindenese, a csinál. Szabadság, febr. 17.Szerelem és étkek. Szabadság, febr. 24.E-mail vagy ímél? Szabadság, márc. 3.Az „és” meg a „s” kötőszó. Szabadság, márc. 10.Ipszilonos családnevek. Szabadság, márc. 17.Személynevekből köznevek. Szabadság, márc. 24.Balfék vagy balfácán. Szabadság, ápr. 22.Mérgesíttek vagy mérgesítetek? Szabadság, ápr. 28.A mozi meg a csoki. Szabadság, máj. 5.A „marasztaló” -ban, -ben. Szabadság, máj. 12.Vers-e a költemény? Szabadság, máj. 19.Antal – Tóni. Szabadság, máj. 26.Epe, gége, vese, zúza... Szabadság, jún. 2.Szócsonkítás. Szabadság, jún. 16.Néhány „képes” szavunk. Szabadság, jún. 23.A tyúk meg a kacsa. Szabadság, júl. 14.Pórul jár. Szabadság, aug. 25.

16

2014

Hókuszpókusz. Nyelvművelő írások. Europrint Könyvkiadó, Nagyvárad. [452 o.]

Tánczos Vilmos: Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvé-ről. [ismertetés] Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények LVIII/2: 177–181.

Nyelvművelés: Aki, amely, ami... Erdélyi Örmény Gyökerek 18/203: 17–18.

Csónak. Szabadság, jan. 7.Észlelések. Szabadság, jan. 14.Fogódzik vagy fogózik? Szabadság, jan. 21.Locspocs. Szabadság, jan. 28.A padtól a padmalyig. Szabadság, febr. 4.Zúzmara. Szabadság, febr. 11.Elmerengek. Szabadság, márc. 11.Szörnyethal. Szabadság, márc. 18.Húr és hurka. Szabadság, márc. 25.„Csak testvér marad, aki egyszer testvér”. Szabadság, ápr. 1.Sutba dob. Szabadság, ápr. 8.A szűkebb család. Szabadság, ápr. 15.Jó egészséget. Szabadság, máj. 19.A sündisznó meg a teknősbéka. Szabadság, máj. 27.A pipe: kisliba. Szabadság, jún. 3.Hol van a hetedhét ország? Szabadság, jún. 11.Az „igazándiból” mag a „tulajdonképpen”. Szabadság, jún. 24.A francba! Szabadság, júl. 1.Mérföld. Szabadság, júl. 15.Szovát, Szováta. Szabadság, júl. 29.A tárgyatlanodás. Szabadság, aug. 12.Az ér mint ige. Szabadság, szept. 9.Felajzott érdeklődés. Szabadság, szept. 24.Silabizál. Szabadság, okt. 7.

17

Bölcső és koporsó. Szabadság, okt. 14.Pilis. Szabadság, okt. 22.Egy kedvelt állatunk, a sün. Szabadság, okt. 28.Esik eső, esik... Szabadság, nov. 4.Elő a farbával. Szabadság, nov. 11.Argó szavak. Szabadság, nov. 18.Egy szó, egy név, meg egy széljegyzet. Szabadság, nov. 25.Panyóka, panyókára vet. Szabadság, dec. 2.Könny és könyv. Szabadság, dec. 9.Leltár. Szabadság, dec. 16.

2013

Az erdélyi magyar helynévgyűjtés eredményeinek falvankénti irodalma. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények LVII/2: 159–174.

Pontot teszünk az ügy végére. Szabadság, jan. 8.Mikor valaki megharagszik. Szabadság, jan. 15.Mikor eszünk? Szabadság, jan. 29.Farsangi fánk. Szabadság, febr. 5.Kezünk. Szabadság, febr. 12.A hollófeketétől a hófehérig. Szabadság, febr. 19.Egy rejtélyes helynév: Mál. Szabadság, febr. 26.Kür bé, kür mellé. Szabadság, márc. 5.Éhes, mint a farkas. Szabadság, márc. 12.Mihaszna betű az ly? Szabadság, márc. 19.Malackodik, disznolkodik. Szabadság, márc. 26.Nefelejcs és légyott. Szabadság, ápr. 9.Magyarul magyaráz. Szabadság, ápr. 18.Vers-e a költemény? Szabadság, ápr. 23.Baltikum. Szabadság, ápr. 30.A marasztaló -ban, -ben. Szabadság, máj. 14.Anyaországi furcsaságok (1.). Szabadság, máj. 21.

18

Anyaországi furcsaságok (2.). Szabadság, jún. 11.Jégre visz. Szabadság, jún. 18.Gyímes vagy Gyimes? Szabadság, jún. 25.Nárittyentől Mucsáig. Szabadság, júl. 7.Önigazgatás. Szabadság, júl. 16.Becézőnevek. Szabadság, júl. 30.Zaránd, Simánd, Koppánd. Szabadság, szept. 10.Teng-leng. Szabadság, szept. 24.A régi lovas világ. Szabadság, okt. 8.Letromfol. Szabadság, okt. 22.Brassó – Brassai. Szabadság, nov. 5.Tarisznya. Szabadság, nov. 19.„S téged Fogarasban vár a vár”. Szabadság, dec. 3.Külön vagy egybe? Szabadság, dec. 10.„Tiszta piszok a ruhád!” Szabadság, dec. 17.

2012

Babér és borostyán. Válogatott nyelvművelő írások. Europrint Könyvkiadó, Nagyvárad. [418 o.]

Köröm. Szabadság, jan. 10.Naptár, kalendárium, csízió. Szabadság, jan. 24.Borunk. Szabadság, jan. 31.Kalap, sapka. Szabadság, febr. 7.Gyertya, gyertyán. Szabadság, febr. 17.Egy szó, két szó. Szabadság, febr. 21.Bogarászik, bogárzik. Szabadság, febr. 28.Rideg és nyájas. Szabadság, márc. 6.Bűnbak. Szabadság, márc. 13.Purdé. Szabadság, márc. 27.Húsvét. Szabadság, ápr. 3.Hókuszpókusz. Szabadság, ápr. 24.Számonkérés. Szabadság, máj. 22.

19

A feketeleves. Szabadság, máj. 29.A nyír alakú szavainkról. Szabadság, jún. 12.Rág, rágódik, rágalmaz. Szabadság, jún. 19.Csésze, csupor... Szabadság, jún. 26.Két ritka név. Szabadság, szept. 4.A nagy hintás. Szabadság, szept. 18.Délibáb. Szabadság, okt. 2.Hogy vagy? Szabadság, okt. 30.Torockó. Szabadság, nov. 6.Keresztet vethet rá. Szabadság, nov. 20.Mindennapi kenyerünk. Szabadság, nov. 27.Humbug. Szabadság, dec. 11.

2011

Szemelvények településneveinkből (1.). In: Erdélyi Református Naptár a 2012. évre. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 2011. 211–226.

Voksol: szavaz! Szabadság, jan. 4.Boszorkány. Szabadság, jan. 11.Bolt és üzlet. Szabadság, jan. 25.Baca. Szabadság, febr. 1.Csengő, csengettyű, kolomp, harang. Szabadság, febr. 8.Béka. Szabadság, febr. 15.Az ég óvjon a betegségtől. Szabadság, febr. 22.Fűszerek. Szabadság, márc. 1.Marha nagy állat. Szabadság, márc. 8.Vigyen el az ördög! Szabadság, márc. 15.Te gazember! Szabadság, márc. 22.Bodos. Szabadság, márc. 29.Babér és borostyán. Szabadság, ápr. 5.Szavát szegi. Szabadság, ápr. 12.Bor, sör, pálinka. Szabadság, ápr. 19.

20

Fütyülök rá! Szabadság, máj. 3.Bűz, szag, illat. Szabadság, máj. 17.Ápol, csókol. Szabadság, máj. 24.Király és császár. Szabadság, jún. 7.Örömet szerez – bánatot okoz. Szabadság, jún. 14.Repül meg szál. Szabadság, jún. 27.Rövidital, hosszúlépés. Szabadság, jún. 28.Szolgálati idő. Szabadság, júl. 5.Az egres és a ribiszke. Szabadság, júl. 12.Egy sánta arasszal azon is túl. Szabadság, júl. 26.Csiszár, lócsiszár. Szabadság, aug. 9.Özvegy és árva. Szabadság, aug. 23.Gönc, cucc. Szabadság, szept. 6.Fontolgat, latolgat. Szabadság, szept. 20.Éktelen, ormótlan. Szabadság, okt. 4.Álszemérem, hamispénz. Szabadság, okt. 11.Hivatal, hivatalos. Szabadság, okt. 18.Borbély és fodrász. Szabadság, okt. 25.Csónak. Szabadság, nov. 1.Borháncs. Szabadság, nov. 8.Csalafinta. Szabadság, nov. 15.Miért – mért. Szabadság, nov. 22.Kétkulacsos. Szabadság, nov. 29.Köntörfalaz, hímez-hámoz, kertel. Szabadság, dec. 13.Komoróczy György: Édes anyanyelvünk. [ismertetés] Székely-

föld, 2011. Július.

21

2010

A romániai magyar nyelvjárások atlasza. XI. kötet. Magyar Nyelvtudományi Társaság – Pharma Press Kiadó, Budapest. [640 lap]

Erdélyi magyar nyelvföldrajz. Nyelvészeti Tanulmányok. Euro-print Könyvkiadó, Nagyvárad. [160 o. + 1 térkép]

Szabó (Törpényi) Attila. Romániai magyar irodalmi lexikon [RMIL] V/1. 307–314.

Szabó Zoltán. RMIL. V/1. 317–319.Szász Lőrinc. RMIL. V/1. 375–376.Teiszler Pál. RMIL. V/2. 722–723.Vámszer Márta. RMIL. V/2. 1058.Vígh Károly. RMIL. V/2. 1162.Vöő István. RMIL. V/2. 1193–1194.Zsemlyei János. RMIL. V/2. 1297–1298.Terítéken a szólások. In: Erdélyi Református Naptár a 2011.

évre. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 2010. 185–202.

Szépen magyarul. Erdélyi Toll 2/4: 51. Idomüveg. Szabadság, jan. 5.Énekkar, kórus, dalárda. Szabadság, jan. 12.Piroska. Szabadság, jan. 19.Köröm. Szabadság, jan. 26.Orr. Szabadság, febr. 2.Szivar, cigaretta. Szabadság, febr. 9.Elkallódik. Szabadság, febr. 16.Fontolgat, latolgat, mérlegel. Szabadság, febr. 23.Farkas. Szabadság, márc. 2.Megoldódik a nyelve. Szabadság, márc. 9.A beszéd módja. Szabadság, márc. 16.No vagy na? Szabadság, márc. 23.Egy „néma” betű – a szóvégi h. Szabadság, márc. 30.

22

Figyeljük a szívünket. Szabadság, ápr. 20.Ág. Szabadság, ápr. 27.Erdő. Szabadság, máj. 4.Hagyományőrző családnevek. Szabadság, máj. 11.Korhely. Szabadság, máj. 25.Csónak. Szabadság, jún. 1.Emberizing. Szabadság, jún. 8.Halnevek. Szabadság, jún. 15.A vásártartás napja mint helynév. Szabadság, jún. 22.Paradicsom. Szabadság, jún. 29.Joghurt és kefir. Szabadság, júl. 6.Virágok. Szabadság, júl. 27.Öltözet (1.). Szabadság, aug. 10.Öltözet (2.). Szabadság, szept. 7.Öltözet (3.). Szabadság, szept. 21.Mivel takarózunk? Szabadság, okt. 5.Írott nyelvből vett kifejezések. Szabadság, okt. 16.Gyermekbetegségek. Szabadság, okt. 19.Banya, satrafa, szipirtyó. Szabadság, nov. 2.Cucc, gönc. Szabadság, nov. 9.Érdekes szavak. Szabadság, nov. 16.Avar és haraszt. Szabadság, nov. 23.Ravasz, furfangos, agyafúrt. Szabadság, nov. 30.Cement. Szabadság, dec. 7.Töprengek. Szabadság, dec. 14.Szent karácsony. Szabadság, dec. 21.

23

2009

A nyelvújítási mozgalom évtizedei. In: Erdélyi Református Naptár a 2010. évre. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 2009. 204–214.

Szépen magyarul. In: Unitárius Kalendárium 2010. Erdélyi Unitárius Egyház, Kolozsvár, 2009. 157–168.

Erdély. Szabadság, jan. 17.Ál vagy hamis? Szabadság, jan. 24.Lócsiszár. Szabadság, jan. 31.Mecénás és szponzor. Szabadság, febr. 7.Mál. Szabadság, febr. 14.Kür bé, kür mellé! Szabadság, febr. 21.Néhány szót a helynevekről. Szabadság, febr. 28.A ragelhagyás. Szabadság, márc. 7.Csavaranya vagy anyacsavar? Szabadság, márc. 14.Lóhere és lucerna. Szabadság, márc. 28.Homlít. Szabadság, ápr. 4.Kaparj kurta... Szabadság, ápr. 14.A csalfa. Szabadság, ápr. 25.Pimpimpáré. Szabadság, máj. 4.Május, majális... Szabadság, máj. 23.Nefelejcs és társai. Szabadság, máj. 30.Aluli, melletti, utáni... Szabadság, jún. 6.Kikosaraz. Szabadság, jún. 13.A magyarszováti nyelvjárás. Szabadság, jún. 20.Neki durálja magát. Szabadság, jún. 27.Fogak. Szabadság, júl. 4.Szárhegy. Szabadság, júl. 11.Décsében. Szabadság, júl. 18.Égből a manna. Szabadság, aug. 1.Kutya-macska barátság. Szabadság, aug. 8.Noah, noha, nova. Szabadság, aug. 15.

24

Fontos írásjel a vessző! Szabadság, aug. 29.A János háza. Szabadság, szept. 5.Kudarcba fullad. Szabadság, szept. 12.Halotti tor, disznótor. Szabadság, szept. 26.Magányos – magános. Szabadság, okt. 17.Hétszilvafás nemes. Szabadság, okt. 20.Illat, szag, bűz. Szabadság, okt. 27.Mi a nyelvatlasz? Szabadság, nov. 10.Íj és nyíl. Szabadság, nov. 17.Ebek és kutyák. Szabadság, nov. 24.Mester. Szabadság, dec. 8.

2008

Anyanyelvi mozaik (5.). Erdélyi Református Naptár a 2009. évre. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 2008. 192–202.

Pusztakamarás, Vajdakamarás. Erdélyi Örmény Gyökerek 12/ 137–138: 52.

Cement. Szabadság, jan. 12.Györgyfalva nyelvjárása. Szabadság, jan. 19.Alakváltozatok. Szabadság, jan. 26.Nyelvi bizonytalanság és íráskép. Szabadság, febr. 2.Tisztelendő, tiszteletes. Szabadság, febr. 9.A kicsinység és jelentéktelenség szavai. Szabadság, febr. 23.Iszik, ital. Szabadság, márc. 1.Vak. Burkuskirály. Szabadság, márc. 8.Hol történt? Vakondok. Szabadság, márc. 15.Kolostor (latin eredetű szavaink). Szabadság, ápr. 5.Érzelmi töltésű igéink. Szabadság, ápr. 12.Hammas. Szabadság, ápr. 19.Csavar – csavarog, teker – tekereg. Szabadság, ápr. 25.Ének, dal, nóta... Szabadság, máj. 3.

25

Este – estve. Szabadság, máj. 10.Ebihal. Szabadság, máj. 17.Pontot teszünk az ügy végére. Szabadság, máj. 24.Világnak virága. Szabadság, máj. 31.Biza. Szabadság, jún. 7.Loránd, Lóránt. Szabadság, jún. 14.Vár és környéke. Szabadság, jún. 21.A kietlen vidék. Nyikó. Szabadság, jún. 28.Szőnyegre kerül. Szabadság, júl. 5.Terpeszkedő igék. Szabadság, júl. 12.Csupa boszorkányság. Szabadság, júl. 19.Kerek ez az erdő. Szabadság, júl. 26.Mikor valaki megharagszik. Szabadság, aug. 2.Mozdul, mozdít, mozdony. Szabadság, aug. 9.Mikor eszünk? Szabadság, aug. 16.No vagy na? Szabadság, aug. 23.Zöldségfélék. Szabadság, szept. 6.Mi az a „mosztrobbanás”? Szabadság, szept. 20.Vízió. Szabadság, okt. 4.Kérem, Tanító néni. Szabadság, okt. 11.Egy személynév meg egy közszó. Kiskúnmajsa. Szabadság, okt. 18.Boldog. Szabadság, okt. 25.Virágok. Szabadság, nov. 1.Tallózik, böngészik. Szabadság, nov. 8.Csapodár és toprongyos. Szabadság, nov. 15.Bezár – kinyit. Szabadság, nov. 29.Madarak (1.). Szabadság, dec. 5.Madarak (2.). Szabadság, dec. 13.Madarak (3.). Szabadság, dec. 23.

26

2007

Utak és nevek. Településnevek pártiumi utakon. Europrint Könyv-kiadó, Nagyvárad. [178 o.]

Muskátli, pelargónia. In: Benő Attila – Szilágyi N. Sándor (szerk.): Nyelvek és nyelvváltozatok I–II. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Sepsiszentgyörgy. II/134–139.

Anyanyelvi mozaik (4.). Erdélyi Református Naptár a 2008. évre. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 2007. 196–201.

Naptár, kalendárium. Szabadság, jan. 6.Anyaországi furcsaságok. Szabadság, jan. 13.Nono. Szabadság, jan. 27.Az anyaország nyelvi furcsaságai. Szabadság, febr. 2.Az egységes szaknyelvért. Eb ura fakó! Szabadság, febr. 10.Szemérmes – szemérmetes. Szabadság, febr. 24.Földönfutó, ágrólszakadt. Szabadság, márc. 1.Blog és blogger. Ruhaegres. Szabadság, márc. 11.Ácsorog és ücsörög. Március idusa. Szabadság, márc. 17.Szórend, sorrend. Szabadság, márc. 24.Néhány közhely. Szabadság, ápr. 14.Az asszony is ember. Szabadság, ápr. 21.A mádéfalvi patika. Szabadság, ápr. 28.Mi legyen a neve? Szabadság, máj. 3.Földműves. Szabadság, máj. 12.Vita, Vitos, Vitók, Vitályos. Szabadság, máj. 19.A hollófeketétől a hófehérig. Szabadság, máj. 26.Harisnyás székelyek. Szabadság, jún. 2.Pattogatott kukorica (I.). Szabadság, jún. 9.Nyitottság, kötődés. Szabadság, jún. 16.Pusztakamarás, Vajdakamarás. Szabadság, jún. 23.Pattogatott kukorica (II.). Szabadság, jún. 30.Madarak. Szabadság, júl. 7.

27

A madár szájától az ember csőréig. Szabadság, júl. 17.Sótlan beszéd. Szabadság, júl. 21.Augusztus, Ágoston. Szabadság, júl. 28.Bethlen. Szabadság, aug. 11.Lógatja az orrát. Szabadság, aug. 18.Oszmán-török eredetű szavaink. Szabadság, aug. 25.Áhítatos, ájtatos. Szabadság, szept. 1.Ab ovo. Czirják. Szabadság, szept. 8.Dob, vet, hajít. Szabadság, szept. 15.A lábujjam, de melyik? Szabadság, szept. 22.Egy családnév: Karsai. Szabadság, okt. 6.Sportot űz belőle. Szabadság, okt. 13.Szív. Szabadság, okt. 20.Ér, érint, érdekel. Szabadság, okt. 27.Francia módi. Szabadság, nov. 3.Csavaranya vagy anyacsavar? Szabadság, nov. 10.Énekkar, kórus, dalárda. Szabadság, nov. 17.Olt és ojt. Szabadság, nov. 24.Lyukas óra. Szabadság, dec. 1.Tárgyatlanodás. Szabadság, dec. 8.Két szó: ünnep, egyház. Szabadság, dec. 15.A „suksük” nyelv. Szabadság, dec. 22.

2006

Mitől szép egy szó? Europrint Kiadó, Nagyvárad. [216 o.]A romániai magyar nyelvjárások atlasza. X. kötet. Magyar

Nyelvtudományi Társaság – Pharma Press Kiadó, Budapest. [614 lap]

Az Aranyos-vidéki nyelvjárás. Különös tekintettel a hangrend-szerre. In: Keszeg Vilmos – Szabó Zsolt (szerk.): Az Ara-nyos-vidék magyarsága. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár. 183–190.

28

Borravaló, hálapénz. Szabadság, jan. 7.Égből a manna. Szabadság, jan. 14.Két szó színeváltozása. Szabadság, jan. 21.Zöldell, zöldül – és egyebek. Szabadság, jan. 28.„Kikelet a lány, virág a szerelem”. Szabadság, febr. 4.Pipogya. Szabadság, febr. 11.Júlia, Julianna. Szabadság, febr. 18.Kiveti rá a hálóját. Szabadság, márc. 11.Szőrszálhasogató. Szabadság, márc. 18.Nem ismeri a fáradtságot. Szabadság, márc. 25.Hídelvei vagy hídelvi? Szabadság, ápr. 1.Tákol, eszkábál. Szabadság, ápr. 8.A becézés egyik módja. Szabadság, ápr. 15.Tarisznya. Szabadság, ápr. 22.Parlag és ugar. Szabadság, ápr. 29.A disznó és a sertés. Szabadság, máj. 6.Bunda. Szabadság, máj. 13.Torockó nyelvjárásáról. Szabadság, máj. 20.A játékszer. Szabadság, máj. 27.Sakkozzunk. Szabadság, jún. 3.Birkatürelem és hangyaszorgalom. Szabadság, jún. 10.Anti, Tóni – Zimán. Szabadság, jún. 17.Beszél és mond. Szabadság, jún. 24.Minden út Rómába vezet. Szabadság, júl. 1.Kalóz-e a kalauz? Szabadság, júl. 8.Kora nyári gyümölcsök. Szabadság, júl. 15.Zakatol a szíve; „Tartok” a falumhoz. Szabadság, júl. 22.Személynevekből köznevek. Szabadság, júl. 29.Hasad a hajnal. Szabadság, aug. 5.Tordaszentmihály. Szabadság, aug. 12.Két szólás. Szabadság, aug. 19.Adós, fizess! Szabadság, aug. 26.Másfél. Szabadság, szept. 1.

29

Szerecsenmosdatás. Szabadság, szept. 9.Tanulók, tanárok és egyéb tanok. Szabadság, szept. 16.Uborka vagy ugorka? Szabadság, szept. 23.A szavak gyakorisága. Szabadság, szept. 30.Egy-két szó az igekötőkről. Szabadság, okt. 7.Kirándulunk. Szabadság, okt. 14.Mi a modern? Szabadság, okt. 21.Szavak – vándorúton. Szabadság, okt. 28.Az a bizonyos „sárga lé”. Szabadság, nov. 4.Legyen szabad vagy szabadjon? Szabadság, nov. 11.Kiebrudal, kiakolbólít. Szabadság, nov. 18.Tordaszentlászló. Szabadság, nov. 25.Cifra, cifráz, cifrálkodik. Szabadság, dec. 1.Szén és parázs. Szabadság, dec. 9.Kivagyok... Szabadság, dec. 16.Nekiveselkedik. Szabadság, dec. 23.

2005

Erdélyi magyar családnevek. Europrint Könyvkiadó, Nagyvárad. [190 o.]

Gálffy Mózes: Magyarói nyelvjárási tanulmányok. Erdélyi Tu-dományos Füzetek. 257. Szerkesztette és az Előszót írta Murádin László. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.

Anyanyelvi mozaik (3.). Erdélyi Református Naptár a 2006. évre. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 2005. 199–213.

Nem jó vele ujjat húzni. Erdélyi Örmény Gyökerek 9/99: 35. Könyv az erdélyi örmények múltjából. Erdélyi Örmény Gyöke-

rek 9/101–102: 54.Nevek és érzelmek. Szabadság, jan. 8.Emberizing. Szabadság, jan. 15.Erdő, vadon, rengeteg. Szabadság, jan. 22.

30

Bögre, csésze, csupor. Szabadság, jan. 29.Mihaszna betű az ly? Szabadság, febr. 5.Egy „néma” betű – a szóvégi h. Szabadság, febr. 12.Aki perel, az pöröl. Szabadság, febr. 19.Vörös és piros. Szabadság, márc. 5.Egy szó két alakváltozata. Szabadság, márc. 12.Állatnevek mint szakszavak. Szabadság, márc. 19.Sovány. Szabadság, ápr. 2.Persze. Szabadság, ápr. 9.Gyöngyvér és Kinga. Szabadság, ápr. 16.Öntöz – locsol, kacag – nevet. Szabadság, ápr. 23.Alkalom. Szabadság, ápr. 30.A dús szótól a kapiskálig. Szabadság, máj. 7.Lószemű szilva. Szabadság, máj. 14.Ádám és Éva. Szabadság, máj. 21.Papol, színészkedik. Szabadság, máj. 28.Fogak. Szabadság, jún. 4.Egy testrészünk, az ujj. Szabadság, jún. 11.Nyelvemlékünk: 950 éves a Tihanyi Alapítólevél. Szabadság,

jún. 18.Ki a főnök? Szabadság, jún. 25.Fehérvár. Szabadság, júl. 2.Idegbeteg, elmebajos. Szabadság, júl. 16.Te, drága! Szabadság, júl. 30.Éhes, mint a farkas. Szabadság, aug. 6.Ellentétek. Szabadság, aug. 13.Rikkancs. Szabadság, aug. 20.Mérce alatt. Szabadság, aug. 27.Nem mindig papsajt! Szabadság, szept. 3.A cicázik és társai. Szabadság, szept. 12.Terem. Szabadság, szept. 17.Kihagy az esze. Szabadság, szept. 24.Az -i képzős tulajdonnevek írása. Szabadság, okt. 1.

31

Ró, rovás. Szabadság, okt. 8.Tegezés, magázás. Szabadság, okt. 15.Keresztény és pogány. Szabadság, okt. 22.Török eredetű népneveink. Szabadság, okt. 29.Régi szláv eredetű népneveink. Szabadság, nov. 5.A számbeli egyeztetés eseteiből. Szabadság, nov. 19.Lúd és liba. Szabadság, dec. 3.Kedvét szegi. Szabadság, dec. 17.Agyonüt, agyondicsér. Szabadság, dec. 24.

2004

A romániai magyar nyelvjárások atlasza. IX. kötet. Magyar Nyelvtudományi Társaság – Pharma Press Kiadó, Budapest. [606 lap]

Anyanyelvi mozaik. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyud-varhely [268 o.]

Cs. Nagy Lajos: Lexikológiai vizsgálatok Medvesalján. [ismer-tetés] Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XLVIII/ 1–2: 157–159.

Péntek János: Népi nevek, népi hagyományok. [ismertetés] Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XLVIII/1–2: 153–156.

Lélek. Erdélyi Örmény Gyökerek 8/84: 30–34. Szerelem és étkek. Szabadság, jan. 10.Palacsinták, lepények, lángosok. Szabadság, jan. 17.Oké! Szabadság, jan. 24.Téblábol, lézeng, ténfereg... Szabadság, jan. 31.Varga. Szabadság, febr. 7.Kezünk. Szabadság, febr. 14.Ismét a palacsintáról és a pánkóról. Szabadság, febr. 18.Hajnalodik. Szabadság, febr. 21.Hány nyelven beszél az emberiség? Szabadság, febr. 28.

32

A népnevek mint családnevek. Szabadság, már. 6.A kastélytól a putriig. Szabadság, márc. 20.Egy kis nyelvjárás (Magyarszovát). Szabadság, ápr. 3.Égből a manna. Szabadság, ápr. 10.Fizet. Szabadság, ápr. 17.Írmagja sem maradt. Szabadság, ápr. 24.Vásárhelyek. Szabadság, máj. 15.A vásártartásra vonatkozó helységnevek. Szabadság, máj. 22.Vetélkedő szavak. Szabadság, jún. 5.Szitokszóvá vált betegségneveink. Szabadság, jún. 12.Rá se bagózik. Szabadság, júl. 3.Sebestyén. Szabadság, júl. 10.Bandi és Pista. Szabadság, júl. 16.Csalafinta. Szabadság, júl. 24.Kiskirályok, bárók. Szabadság, aug. 7.Padlizsán, Szabadság, aug. 21.Volt pofája... Szabadság, aug. 28.Madarak között egy dalnok. Szabadság, szept. 4.Tökkelütött. Szabadság, szept. 11.Kétkulacsos. Szabadság, szept. 18.Rab, rabló, robot. Szabadság, szept. 25.A fa szavunk színeváltozásai. Szabadság, okt. 2.Dízelmotor. Szabadság, okt. 9.Villám, villany, villamos. Szabadság, okt. 16.Halandzsa. Szabadság, okt. 23.Óhaj. Szabadság, nov. 6.Kaparj, kurta... Szabadság, nov. 13.Viktortól Győzőig. Szabadság, nov. 20.Bírál és ural. Szabadság, nov. 27.Megtorol. Szabadság, dec. 4.Köblös föld, vékás föld. Szabadság, dec. 11.Szemtelen. Szabadság, dec. 22.Év és esztendő. Szabadság, dec. 29.

33

2003

A romániai magyar nyelvjárások atlasza. VIII. kötet. Magyar Nyelvtudományi Társaság – Pharma Press Kiadó, Budapest. [612 lap]

Ki volt az a bizonyos Deákné? Europrint Kiadó, Nagyvárad. [186 o.]

Utak és nevek. Településnevek erdélyi utakon. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Budapest. [216 o.]

Anyanyelvi mozaik (2.). Erdélyi Református Naptár a 2004. évre. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 2003. 174–183.

A szamosújvári örmény temető sírkövei. Erdélyi Örmény Gyö-kerek 7/76: 30–31.

Névválasztástól keresztelőig. Erdélyi Örmény Gyökerek 7/80: 47–48.

Heten, mint a gonoszok. Szabadság, jan. 11.A sündisznó és társai. Szabadság, jan. 18.Sízünk vagy síelünk? Szabadság, jan. 23.Sinfalva. Szabadság, febr. 1.Zöldre van a rácsos kapu festve. Szabadság, febr. 8.Ráncba szed. Szabadság, febr. 15.Hogy szolgál a kedves egészsége? Szabadság, febr. 23.Bűnbak. Szabadság, márc. 1.Rostoktól Isztanbulig. Szabadság, márc. 8.Balázs-Bécsi Attila: A szamosújvári magyar-örmény temető

monográfiája. [ismertetés] Szabadság, márc. 8.Gyermekbetegség. Szabadság, márc. 15.Az oroszlánszájtól a barátfüléig. Szabadság, márc. 20.Bécs és Pozsony. Szabadság, márc. 29.Megrázza, mint Krisztus a vargát. Szabadság, ápr. 3.Fagyvédelem. Szabadság, ápr. 12.Nem árulok zsákbamacskát. Szabadság, ápr. 19.

34

Bír és nyer. Szabadság, ápr. 26.Te hülye, mutuj! Szabadság, máj. 10.Fagyosszentek. Szabadság, máj. 17.A ravasz ember. Szabadság, máj. 24.Nádas, Egeres, Kenderes... Szabadság, máj. 31.Öltözködjünk. Szabadság, jún. 28.Ácsorog és ücsörög. Szabadság, júl. 5.Régies helyesírású családnevek ejtése. Szabadság, júl. 12.Bélyeg. Szabadság, aug. 2.Két szó: keresztül és felé. Szabadság, aug. 9.Megrészegedik, berúg. Szabadság, aug. 16.Körte, vackor. Szabadság, aug. 23.Varjak. Szabadság, aug. 30.Ittas állapot. Szabadság, szept. 6.Légies. Szabadság, szept. 13.Írott malaszt. Szabadság, szept. 21.Hír, híres, hírhedt. Szabadság, okt. 11.Nyakára hág. Szabadság, okt. 18.A jó ég tudja. Szabadság, okt. 25.Az égbolt éjszaka. Szabadság, nov. 1.Kiejtésünk romlása. Szabadság, nov. 8.Busz. Szabadság, nov. 15.Haver. Szabadság, nov. 22.Kétéltű szavaink. Szabadság, nov. 29.Hol repül, hol száll. Szabadság, dec. 6.Denevér és vámpír. Szabadság, dec. 13.Boszorkány. Szabadság, dec. 20.

35

2002

A romániai magyar nyelvjárások atlasza. VII. kötet. Magyar Nyelvtudományi Társaság – Pharma Press Kiadó, Budapest. [602 lap]

Csángó Dialect – Csángó Origins. In: Diószegi László (ed.): Hungarian Csángós in Moldavia. Teleki László Foundation – Pro Minority Foundation, Budapest. 163–176. (Társszer-ző: Benő Attila).

Görgényüvegcsűr nyelvjárásáról. In: Nagy Olga – Vöő Gabri-ella (szerk.): Havasok mesemondója. Jakab István meséi. Aka-démiai Kiadó, Budapest. 889–897.

Anyanyelvi mozaik (1). Erdélyi Református Naptár a 2003. évre. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 2002. 203–211.

Nyelvatlasz. RMIL. IV, 216–219.Nyelvemlékek. RMIL. IV, 219–221.Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. RMIL. IV, 221–223.Nyelvjáráskutatás. RMIL. IV, 224–227.Nyelvművelés. RMIL. IV, 227–232.Nyelvtudományi szakirodalom. RMIL. IV, 332–338.Ősnyomtatvány. RMIL. IV, 337–340.Pataki Bálint. RMIL. IV, 435–436.Péntek János. RMIL. IV, 463–466.Ádámkosztüm. Szabadság, jan. 5.A jövő idő. Szabadság, jan. 12.Iskoláink. Szabadság, jan. 19.Kollégium. Szabadság, jan. 26.Néhány apróság. Szabadság, febr. 2.Nosztalgia, honvágy. Szabadság, febr. 9.Micsoda história! Szabadság, febr. 16.Egy kis nyelvjárás. Szabadság, febr. 23.Héj. Szabadság, márc. 2.

36

Nehéz az élete. Szabadság, márc. 9.Udvarhelyek. Szabadság, márc. 16.Begykő. Szabadság, márc. 23.Almások, szilvások. Szabadság, márc. 30.Vén csoroszlya. Szabadság, ápr. 6.Bugyuta. Szabadság, ápr. 13.Pontatlan mértékek. Szabadság, ápr. 20.Alverna. Szabadság, ápr. 27.Jól fest. Szabadság, máj. 11.Olykor magas, olykor mély. Szabadság, máj. 18.Súly alatt a pálma. Szabadság, máj. 25.Zsibvásár. Szabadság, jún. 1.A testrészek. Szabadság, jún. 8.Magyar szavakkal – magyartalanul. Szabadság, jún. 15.Rideg és nyájas. Szabadság, jún. 22.László. Szabadság, jún. 29.Befőttesüveg. Szabadság, júl. 6.Kanna, kancsó, kondér. Szabadság, júl. 15.Nő és né. Szabadság, júl. 20.A nő: összetett szavakban. Szabadság, júl. 27.Hazafi és honleány. Szabadság, aug. 3.A női kézitáska. Szabadság, aug. 10.Csóka József, Héjja Sándor. Szabadság, aug. 17.Számonkérés. Szabadság, aug. 24.Szék. Szabadság, aug. 31.Iskola. Szabadság, szept. 7.Az iskolában. Szabadság, szept. 14.A kutya hűsége és kötelessége. Szabadság, szept. 21.Romlik, ront, ronda. Szabadság, szept. 28.Kotnyeles. Szabadság, okt. 5.Sulykol vagy mángorol? Szabadság, okt. 12.Elveti a sulykot. Szabadság, okt. 19.Majorság. Szabadság, okt. 26.

37

Kacsák, libák. Szabadság, nov. 2.Létra és lajtorja. Szabadság, nov. 9.Morfondíroz. Szabadság, nov. 16.Borbély és fodrász. Szabadság, nov. 22.Légies. Szabadság, nov. 30.Hentes és mészáros. Szabadság, dec. 7.Csaplár, rostély, stafírung. Szabadság, dec. 14.Karácsony. Szabadság, dec. 21.Szilveszter. Szabadság, dec. 28.

2001

A romániai magyar nyelvjárások atlasza. VI. kötet. Magyar Nyelvtudományi Társaság – Pharma Press Kiadó, Budapest. [582 lap]

Szabó T. Attila. In: Jánosházi György (szerk.): Erdélyi panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely. 159–167.

Onomastica Uralica. Selected Bibliography of the Onomas-tics of the Uralian Languages. Edited by István Hoffmann. [ismertetés] Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XLV/1–2: 152–153.

Településnevek. In: Erdélyi Református Naptár a 2002. évre. Er-délyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 2001. 206–214.

Hogy jön ide a róka? Szabadság, jan. 6.A csúcsok csúcsa. Szabadság, jan. 13.Forgácsok. Szabadság, jan. 20.Gyertya, gyertyán. Szabadság, jan. 27.Piroska és Károly. Szabadság, febr. 3.A menyegző körül. Szabadság, febr. 10.A Dés helynév ejtésmódja. Szabadság, febr. 17.Farsangi fánk. Szabadság, febr. 24.Majorság. Szabadság, márc. 3.

38

Lepke és pillangó. Szabadság, márc. 17.Szamárlétra. Szabadság, márc. 24.Borravaló, hálapénz. Szabadság, márc. 31.Komoly. Szabadság, ápr. 7.Bogot köt, csomót köt. Szabadság, ápr. 28.Emelje föl a kezét... Szabadság, máj. 5.Rög és göröngy. Szabadság, máj. 12.Gyermekbetegség. Kárpát-medencei. Szabadság, máj. 19.Az országúton Tordáig. I. Szabadság, máj. 26.Az országúton Tordáig. II. Szabadság, jún. 3.Az országúton Tordáig. III. Szabadság, jún. 9.Csilla. Szabadság, jún. 16.Ablaka vagy ablakja. Szabadság, jún. 23.Nyakló nélkül. Szabadság, jún. 30.Státus – státusz? Szabadság, júl. 7.A ló – képes kifejezésekben. Szabadság, júl. 17.A páros testrésznevek. Szabadság, júl. 24.Az ürge. Szabadság, júl. 28.Sátor. Szabadság, aug. 4.A szívem szottya. Szabadság, aug. 11.Egy kis nyelvhelyesség. Szabadság, aug. 18.Joghurt és kefir. Szabadság, aug. 25.Kamarás. Szabadság, szept. 1.Szellők szárnyán. Szabadság, szept. 8.Ki volt az a bizonyos Deákné? Szabadság, szept. 15.Ponciustól Pilátusig. Szabadság, szept. 22.Csak! Szabadság, szept. 29.Szerencsétlen flótás. Szabadság, okt. 13.Hol a helye a fogadatlan prókátornak? Szabadság, okt. 20.Az állatvilágtól a műszaki nyelvig. Szabadság, nov. 3.A cigány szavunkról. Szabadság, nov. 10.A druszám. Szabadság, nov. 24.Téved az istenadta! Szabadság, dec. 1.

39

Oktalan állat. Szabadság, dec. 8.Porcelán, fajansz, csempe. Szabadság, dec. 15.Konyhában a kukta. Róráté. Romboló. Szabadság, dec. 22.

2000

Egyházi településnevek Erdélyben. Erdélyi Gondolat Könyvki-adó, Székelyudvarhely. [68 o.]

Az összefoglaló fogalmak megnevezéseinek hiánya a moldvai csángó nyelvjárásban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közle-mények XLIV/1–2: 125–128.

A Homoród mente településnevei. In: Cseke Péter – Hála Jó-zsef (szerk.): A Homoród füzes partján. Dolgozatok a Székely-föld és a Szászföld határvidékéről. Pro-Print Kiadó, Csíksze-reda. 189–241.

Harasztos ragadványnevei. In: Zsigmond Győző (szerk.): Ha-rasztos. Medium Kiadó, Sepsiszentgyörgy. 128–135.

Harasztos helynevei. In: Zsigmond Győző (szerk.): Harasztos. Medium Kiadó, Sepsiszentgyörgy. 137–145.

Harasztos tájszólása. In: Zsigmond Győző (szerk.): Harasztos. Medium Kiadó, Sepsiszentgyörgy. 146–151.

Márton Gyula: Szilágysági Nyelvatlasz. [ismertetés] Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XLIV/1–2: 162–163.

Janitsek Jenő nyolcvanéves. Nyelv- és Irodalomtudományi Köz-lemények XLIV/1–2: 171–173.

Év és esztendő. Szabadság, jan. 8.Bizonytalan határok. Szabadság, jan. 15.Római számok – arab számok. Szabadság, jan. 22.Pongyola. Szabadság, jan. 29.Deli legény, daliás vitéz. Szabadság, febr. 5.Ember, asszony. Szabadság, febr. 12.Ápol, csókol. Szabadság, febr. 19.Te gazember! Szabadság, febr. 26.

40

Kikapcsolódik. Szabadság, márc. 4.Lágy és puha. Szabadság, márc. 11.Áhítatos, ájtatos. Szabadság, márc. 18.Becézőnevek. Szabadság, márc. 25.Körös és Kőrös. Szabadság, ápr. 1.Varjak. Szabadság, ápr. 8.Leányvár. Szabadság, ápr. 15.Gesztenye. Szabadság, ápr. 22.Kozma. Szabadság, ápr. 29.Tanarók. Szabadság, máj. 6.Szervác, Pongrác, Bonifác. Szabadság, máj. 13.Örményes. Szabadság, máj. 20.Nevem egy madár. Szabadság, máj. 27.Vannak-e örmény jövevényszavaink? Szabadság, jún. 3.Házsártos. Szabadság, jún. 10.A szószátyár és a hallgatag. Szabadság, jún. 17.A kártya. Szabadság, jún. 24.Mit ünnepelnek a szamosújváriak? Szabadság, júl. 1.Expartjelző. Szabadság, júl. 8.A kutyafáját! Szabadság, júl. 15.Sárvásár, Sárfalva. Szabadság, júl. 22.Váradvelence. Szabadság, aug. 5.Szavak – ellenkező előjellel. Szabadság, aug. 12.Zeller, bab. Szabadság, aug. 19.Milyen színű az arany? Szabadság, aug. 26.Kapta, kapca. Szabadság, szept. 2.Kenguru. Szabadság, szept. 9.Bávatag. Szabadság, szept. 16.Káder. Szabadság, szept. 23.Homlít. Szabadság, szept. 30.Beteg. Szabadság, okt. 7.Kacskaringós. Szabadság, okt. 14.A ravasz ember. Szabadság, okt. 21.

41

Avar és haraszt. Szabadság, okt. 28.Góliát, galád. Szabadság, nov. 4.Farkas. Szabadság, nov. 11.Márton. Szabadság, nov. 13.Amilyen az adjonisten... Szabadság, nov. 20.Antik nevek mint közszavak. Szabadság, nov. 27.Asszonyom! Szabadság, dec. 4.Na, bumm. Szabadság, dec. 18.Karácsony. Szabadság, dec. 24.

1999

A romániai magyar nyelvjárások atlasza. V. kötet. Magyar Nyelvtudományi Társaság – Pharma Press Kiadó, Budapest. [588 lap]

Hármasfalu: Székelyszentistván, Csókfalva, Atosfalva helyne-vei (Maros megye). Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemé-nyek XLIII/1–2: 138–139.

Anyanyelvünk ösvényein. In: Erdélyi Református Naptár a 2000. évre. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 1999. 205–216.

Kóla. Szabadság, jan. 7.Berúg, megrészegedik. Szabadság, jan. 14.Béka. Szabadság, jan. 21.Csehül állunk. Szabadság, jan. 28.Tündérszép. Szabadság, febr. 4.Mecénás és sponzor. Szabadság, febr. 11.Hivatal, hivatalos. Szabadság, febr. 18.Férfiasan! Szabadság, febr. 25.Adorján. Szabadság, márc. 1.Oh, azok az ikes igék! Szabadság, márc. 11.Retteg. Szabadság, márc. 18.Beszélj már! Szabadság, márc. 25.

42

Tréfás szófacsarás. Szabadság, ápr. 1.Ami sok, az sok. Szabadság, ápr. 8.Kocsis, hajdú, gulyás. Szabadság, ápr. 18.György. Szabadság, ápr. 22.Est–este–estve. Szabadság, máj. 8.Idétlen. Szabadság, máj. 29.Céljaink. Szabadság, jún. 5.Kolozsvárott. Szabadság, jún. 12.Nagy lábujjam. Szabadság, jún. 19.Hétszilvafás nemes. Szabadság, jún. 26.Égből a manna. Szabadság, júl. 3.Köznyelv – nyelvjárás. Szabadság, júl. 10.Csengettyű, kolomp, harang. Szabadság, júl. 17.Kánikula. Szabadság, júl. 24.Egy vagy több? Szabadság, júl. 31.Összes versei – összes verse. Szabadság, aug. 7.Bertalan és Bács. Szabadság, aug. 14.Tarnica. Szabadság, aug. 21.Csapdába, tőrbe ejti. Szabadság, aug. 28.Szemmel ver: megigéz. Szabadság, szept. 4.Muskotály. Szabadság, szept. 11.A fásli, a pertli és társaik. Szabadság, szept. 12.A betyár mindenit! Szabadság, szept. 25.Vidrától Kányádig. Szabadság, okt. 2.Szavak sorsa. Szabadság, okt. 9.Meddig gyermek a gyermek? Szabadság, okt. 16.Iszik, mint a gödény. Szabadság, okt. 23.Alamizsna, elemózsia. Szabadság, okt. 30.Szirup, szörp, sörbet. Szabadság, nov. 6.Reggelente, esténként. Szabadság, nov. 18.Orvlövész, orgyilkos. Szabadság, nov. 25.Tanulj tinó. Szabadság, dec. 1.Kalap, sapka. Szabadság, dec. 8.

43

Éktelen, ormótlan. Szabadság, dec. 16.Monostor. Szabadság, dec. 23.

1998

A romániai magyar nyelvjárások atlasza. IV. kötet. Magyar Nyelvtudományi Társaság – Pharma Press Kiadó, Budapest. [582 lap]

Háromszéki helynevek: Székelypetőfalva, Székelytamásfalva, Szörcse. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XLII/2: 97–98.

A név maga az ember. In: Erdélyi Református Naptár az 1999. évre. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 1998. 211–219.

Rózsafűzér, olvasó. Szabadság, jan. 8.Hodály. Szabadság, jan. 15.Brassai, Gyergyai, Pákai. Szabadság, jan. 28.Vita, Vitus, Vitályos. Szabadság, jan. 29.Írmagja se maradt. Szabadság, febr. 5.Nőjél nagyra! Szabadság, febr. 12.A nagy hintás. Szabadság, febr. 19.Júlia, Julianna. Szabadság, febr. 26.Susztervasárnap. Szabadság, márc. 5.Egy kis helyesírás. Szabadság, márc. 12.Krajcár, peták, poltura... Szabadság, márc. 19.Szóláshasonlatok. Szabadság, márc. 26.Nem logikus, de helyes! Szabadság, ápr. 2.A családnevek hagyományos írásmódja. Szabadság, ápr. 9.Farkasok, ordasok. Szabadság, ápr. 16.Gyár, gép, ipar. Szabadság, ápr. 23.Vörös és piros. Szabadság, ápr. 30.A nevek esztétikája. Szabadság, máj. 7.Pitypang. Szabadság, máj. 14.

44

Katonáéknál. Szabadság, máj. 21.Keresztül meg felé. Szabadság, máj. 28.Kajál, pijál. Szabadság, jún. 4.Medgyestől Erzsébetvárosig. Szabadság, jún. 11.Kalamajka. Szabadság, jún. 18.Ösztörű. Szabadság, jún. 25.Lucerna, lóhere. Szabadság, júl. 2.Rövidital, hosszúlépés. Szabadság, júl. 9.Megigézett. Szabadság, júl. 18.Illés. Szabadság, júl. 23.Ez nekem meredek? Szabadság, júl. 30.Fejel, szemez és társaik. Szabadság, aug. 6.Héj. Szabadság, aug. 13.Nem jó az ördögöt falra festeni. Szabadság, aug. 20.Fövény, homok, porond. Szabadság, aug. 27.Kétéltű szavaink. Szabadság, szept. 3.Minta. Szabadság, szept. 10.Övé a tromf. Szabadság, szept. 17.Ferenc. Szabadság, okt. 5.Család és cseléd. Szabadság, okt. 8.Egy fogalom, két szó! Szabadság, okt. 15.Babér és borostyán. Szabadság, okt. 22.Földvár. Szabadság, okt. 29.Sarmaság, Sármás. Szabadság, nov. 1.Szamos, Szamosfalva. Szabadság, nov. 5.Erzsébet. Szabadság, nov. 19.Szavaz vagy voksol? Szabadság, dec. 3.Csárda, csárdás. Szabadság, dec. 10.Munka és dolog. Szabadság, dec. 17.

45

1997

A romániai magyar nyelvjárások atlasza. III. kötet. Magyar Nyelvtudományi Társaság – Pharma Press Kiadó, Budapest. [562 lap]

Szabó Zoltán hetvenéves. Nyelv- és Irodalomtudományi Közle-mények XLI/1: 85–86.

Vígh Károly: Marosvásárhelyi helynevek és földrajzi közsza-vak. [ismertetés] Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XLI/1: 98–81.

Óh, stílus! Édes Anyanyelvünk 19/2: 10. A nyelvművelés nélkülözhetetlenségéről – a határon túlról

nézve. Édes Anyanyelvünk 19/4: 7.Ó, stílus. Szabadság, jan. 16.Mikulás, télapó, krampusz. Szabadság, jan. 23.Szia! Szabadság, jan. 30.Béna csajok a bulin. Szabadság, febr. 6.A csigalassúságtól a nyílsebességig. Szabadság, febr. 13.Népnevek. Szabadság, febr. 20.Legyen szabad. Szabadság, febr. 27.Az embernek a szegény feje. Szabadság, márc. 6.Halászik, horgászik. Szabadság, márc. 13.Pecázik. Szabadság, márc. 20.Ibrány, Ibrányi. Szabadság, ápr. 3.Egy töltelékszó. Szabadság, ápr. 10.Ördög. Szabadság, ápr. 17.Egy sánta arasszal még azon is túl. Szabadság, ápr. 24.Agyonüt, agyondicsér. Szabadság, máj. 1.Álszakáll és hamis fogsor. Szabadság, máj. 8.Szemfüles. Szabadság, máj. 15.Zokszó. Szabadság, máj. 22.Veresmart. Szabadság, máj. 29.Örömet szerez – bánatot okoz. Szabadság, jún. 5.

46

Nefelejcs. Szabadság, jún. 12.Egy színnév: fakó. Szabadság, jún. 19.„Nézem a hegyek sörényét”. Szabadság, jún. 26.Mi a manó? Szabadság, júl. 3.Magyarul magyaráz. Szabadság, júl. 10.Kerekes és Kerékgyártó. Szabadság, júl. 17.Lábatlankodik. Szabadság, júl. 24.A jámbor ember. Szabadság, júl. 31.Faj és fajta. Szabadság, aug. 7.Bogászik, bogarászik. Szabadság, aug. 14.Ebek és kutyák. Szabadság, aug. 21.Hogy rohan az idő! Szabadság, aug. 28.Pattantyú és mordály. Szabadság, szept. 4.Plébánia, parókia. Szabadság, szept. 11.Szamárlétra. Szabadság, szept. 18.Magyarlapád és környéke. Szabadság, szept. 25.Nádasdaróc. Szabadság, okt. 9.A jó palócok. Szabadság, okt. 16.Vallon Kolozs? Szabadság, okt. 23.Háború és béke. Szabadság, okt. 30.Kukoricakas, góré. Szabadság, nov. 6.Paradicsom. Szabadság, nov. 13.Román. Szabadság, nov. 20.Turintól Torinóig. Szabadság, nov. 27.Kap, lel, talál. Szabadság, dec. 4.András. Szabadság, dec. 11.Kalendárium, naptár. Szabadság, dec. 18.

47

1996

A romániai magyar nyelvjárások atlasza. II. kötet. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. [540 lap]

Anyanyelvünk ösvényein. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Szé-kelyudvarhely. [212 o.]

Somlyó. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XL/2: 191–194.

Jól fest. Szabadság, jan. 4.Szárnyaszegett. Szabadság, jan. 11.Nátha és influenza. Szabadság, jan. 18.Hétszilvafás nemes. Szabadság, jan. 25.Péntek. Szabadság, febr. 1.Csutak. Szabadság, febr. 8.Vállal, elvállal, felvállal. Szabadság, febr. 22.Bonyolódik. Szabadság, febr. 29.... míg el nem törik! Szabadság, márc. 7.Csaplár, rostély, stafírung. Szabadság, márc. 14.Nagyenyed. Szabadság, márc. 21.Vagy megszokik, vagy megszökik. Szabadság, márc. 28.Szamosújvár. Szabadság, ápr. 4.Vár és környéke. Szabadság, ápr. 11.Monostor. Szabadság, ápr. 18.Öltözködjünk (I.). Szabadság, ápr. 25.Öltözködjünk (II.). Szabadság, máj. 2.Népnevek a helynevekben. Szabadság, máj. 9.Öntöz és locsol. Szabadság, máj. 16.A menyegző körül. Szabadság, máj. 23.Drákói szigor, páni félelem. Szabadság, máj. 30.Góliát, galád. Szabadság, jún. 6.Király és császár. Szabadság, jún. 13.Fenes. Szabadság, jún. 20.Fontolgat, latolgat. Szabadság, jún. 27.

48

A tarisznya és társai. Szabadság, júl. 4.Rohadt, rothadt. Szabadság, júl. 11.Kutya-macska barátság. Szabadság, júl. 18.Cement. Szabadság, júl. 25.Az ünnep és a kesztyű. Szabadság, aug. 1.Mivel takarózunk? Szabadság, aug. 8.Több volt egy akónál... Szabadság, aug. 15.Bávatag. Szabadság, aug. 22.„Tölts hozzá bort az üres kupába”. Szabadság, aug. 29.Padlizsán. Szabadság, szept. 5.A paripa és társai. Szabadság, szept. 12.Bethlen Gábor-i. Szabadság, szept. 19.Parlag és ugar. Kapnik. Szabadság, szept. 26.Szent Mihály hava. Szabadság, okt. 3.Joghurt és kefír. Szabadság, okt. 10.Bethlen. Szabadság, okt. 24.Purdé. Szabadság, okt. 31.Mit kaptunk a törököktől? Szabadság, nov. 7.Harisnya. Szabadság, nov. 14.Fűszerek. Szabadság, nov. 21.Mutuly és gügye. Szabadság, nov. 28.Szerecsenmosdatás. Szabadság, dec. 5.Etelkától Botondig. Szabadság, dec. 12.Dolgozom, mint egy kuli. Szabadság, dec. 19.A Homoród mentén... (II). Székely Útkereső 7/1–4: 13.

49

1995

A romániai magyar nyelvjárások atlasza. I. kötet. Magyar Nyelv-tudományi Társaság, Budapest. [544 lap]

Hencidától Boncidáig folyt a sárga lé. Nyelv- és Irodalomtudo-mányi Közlemények XXXIX/1: 72–74.

Komoróczy György: Magyar szavaink nyomában. [ismerte-tés] Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXXIX/2: 208–209.

Kiejtésünk romlása. Szabadság, jan. 5.Szóhangulat változásai. Szabadság, jan. 12.Egy üzenet. Szabadság, jan. 19.Kolozsváron, Kolozsvárt vagy éppen Kolozsvárott. Szabadság,

jan. 26.Loránd vagy Lóránt. Szabadság, febr. 2.László, Laci. Szabadság, febr. 9.Az angoltapasztól a svédacélig. Szabadság, febr. 16.Özvegy és árva. Szabadság, febr. 23.Nem értjük egymást? Szabadság, márc. 2.Forgácsok. Czucza. Szabadság, márc. 9.Az érem mindkét oldala. Szabadság, márc. 16.Az ürge. Szabadság, márc. 23.Önigazgatás. Szabadság, márc. 30.Zsibvásár. Szabadság, ápr. 4.Régi fegyverek. Szabadság, ápr. 13.Bolt és üzlet. Szabadság, ápr. 20.Pofa. Szabadság, ápr. 27.Majorság. Szabadság, máj. 4.Faj és fajta. Szabadság, máj. 11.Na, mi a hézag? Szabadság, máj. 18.Azonos alakú szavaink. Szabadság, máj. 25.A padtól a padmalyig. Szabadság, jún. 1.Kánikula? Szabadság, jún. 8.

50

Áhítatos, ájtatos. Szabadság, jún. 15.Az egres és a ribiszke. Szabadság, jún. 22.Minden út Rómába vezet. Szabadság, jún. 29.Pongyola. Szabadság, júl. 6.Virágok. Szabadság, júl. 13.Nüanszok. Szabadság, júl. 20.Kozma. Szabadság, júl. 27.Reketótól Száldobosig. Szabadság, aug. 3.Nyakló nélkül. Szabadság, aug. 10.Augusztus, Ágoston. Szabadság, aug. 17.Lógatja az orrát. Szabadság, aug. 24.Életveszély. Szabadság, aug. 31.Bizalom, győzelem. Szabadság, szept. 7.Kapóra jön. Szabadság, szept. 14.Tanci. Szabadság, szept. 21.Ez nekem meredek? Szabadság, szept. 28.Morfondíroz. Szabadság, okt. 5.Teng-leng. Szabadság, okt. 12.„Akkor is frász törhette ki”. Szabadság, okt. 19.A ravasz ember. Szabadság, okt. 26.Kotnyeles. Szabadság, nov. 2.Csutak. Szabadság, nov. 9.Nyitottság, nyíltság. Szabadság, nov. 16.Színház. Szabadság, nov. 23.Sakk. Szabadság, nov. 30.Vas. Szabadság, dec. 7.Dés. Szabadság, dec. 14.Milyen színű az arany? Szabadság, dec. 21.

51

1994

Az -ért határozórag hangalakja az erdélyi nyelvjárásokban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXXVIII/2: 173–178. [+térképlap]

A kétnyelvűség sajátos megnyilvánulása a moldvai csángó-magyarok nyelvi tudatában. Néprajzi Látóhatár 3/1–2: 307–310.

Kis Emese. RMIL. III, 27–28.Lőrinczi Réka. RMIL. III, 399.Márton Gyula. RMIL. III, 506–507.Mitruly Miklós. RMIL. III, 604.A huszonhatodik érfolyamon túl... Nyelv- és Irodalomtudomá-

nyi Közlemények XXXVIII/1: 65–71. Szabó József: A magyarországi és jugoszláviai magyar nyelvjá-

rásszigetek. [ismertetés] Nyelv- és Irodalomtudományi Köz-lemények XXXVIII/1: 99–105.

Tréfa ide, tréfa oda. Édes Anyanyelvünk 16/2: 7. Berúg. Szabadság, jan. 8.Operál, műt. Szabadság, jan. 15.Nyitottság, nyíltság. Szabadság, jan. 29.Ponttal vagy pont nélkül. Szabadság, febr. 5.Argó. Szabadság, febr. 12.És/vagy. Szabadság, febr. 26.Csak. Szabadság, márc. 5.Egy kis nyelvjárás. Szabadság, márc. 12.Kész röhej! Szabadság, ápr. 14.Körmönfont. Szabadság, ápr. 21.Kérdése: milyen? Szabadság, máj. 5.Alverna. Szabadság, máj. 12.Írónők, nőírók. Szabadság, máj. 19.Avasok, havasok. Szabadság, máj. 26.Tündér. Szabadság, jún. 16.

52

Felcsigázza az érdeklődésemet. Szabadság, jún. 30.Loránd. Szabadság, júl. 7.Kolozsvár. Szabadság, júl. 14.Fenegyerek. Szabadság, júl. 21.Se íze, se bűze. Szabadság, júl. 28.Tallózik, böngészik. Szabadság, aug. 4.Fő a fejem. Szabadság, aug. 11.Hármasfalu: Székelyszentistván, Csókfalva, Atosfalva. Szabad-

ság, aug. 18.Szőrén-szálán eltűnt. Szabadság, szept. 1.Pimpimpáré. Szabadság, szept. 8.Fennhéjáz. Szabadság, szept. 15.A száz holdon aluli. Szabadság, szept. 22.Aranyosgyéres. Szabadság, okt. 13.Két szólás: epébe mártja a tollát, sutba dob. Szabadság, okt. 27.Irodalmi vagy tájszó? Szabadság, nov. 10.Kikosaraz. Szabadság, nov. 24.Celecula, cucc. Szabadság, dec. 1.Cifra. Szabadság, dec. 8.A hely, ahol lakunk. Szabadság, dec. 15.Élő nyelv – nyelvjárás. Szabadság, dec. 22.Naptár, kalendárium. Szabadság, dec. 29.A Homoród mentén... Székely Útkereső 5/4–6: 12.

1993

A kétnyelvűség egy sajátos megnyilvánulása a moldvai csán-gómagyarok nyelvi tudatában. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXXVII/1–2: 159–162.

Harasztos helynevei. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXXVII/1–2: 192–196.

Erdélyi magyar nyelvművelés. Magyar Nyelvőr 117/4: 485–487. Színház. Szabadság, jan. 9.

53

Borravaló, hálapénz. Szabadság, jan. 16.Csutak. Szabadság, jan. 23.Kisjenő. Szabadság, jan. 30.Csinál. Szabadság, febr. 6.Áhítatos, ájtatos. Szabadság, febr. 13.Deli legény, daliás vitéz. Szabadság, febr. 20.Lógatja az orrát. Szabadság, febr. 27.Egyelőre. Szabadság, márc. 6.Góliát, galád. Szabadság, márc. 13.Nejlon. Szabadság, márc. 20.Torockó. Szabadság, márc. 27.A ladiktól a kenuig. Szabadság, ápr. 10.Egres és ribiszke. Szabadság, ápr. 17.Joghurt és kefir. Szabadság, máj. 1.Sánta arasz, öles termes. Szabadság, máj. 8.Gyermekbetegség. Szabadság, máj. 15.Kár a benzinért. Szabadság, máj. 29.Erdély. Szabadság, jún. 5.Rágódom... Szabadság, jún. 12.Csókot vetett. Szabadság, jún. 19.Lenyeli a békát. Szabadság, jún. 26.László. Szabadság, júl. 3.Ha nem sima, milyen? Szabadság, júl. 10.Ez a szamár gyerek... Szabadság, júl. 17.Írott malaszt. Szabadság, júl. 24.Irigylem a gusztusát. Szabadság, júl. 31.A korhely és a kacér. Szabadság, aug. 7.Pasas. Szabadság, aug. 14.Kurzus. Szabadság, aug. 21.Puha és lágy. Szabadság, aug. 28.Tál – tálca, út – utca. Szabadság, szept. 4.A nefelejcs és társai. Szabadság, szept. 11.Mennyit ér egy fabatka? Szabadság, szept. 18.

54

Sok szó – egy fogalom. Szabadság, szept. 25.Nosztalgia, honvágy. Szabadság, okt. 2.Hol volt, hol nem volt... Szabadság, okt. 9.Árvízvédelem. Szabadság, okt. 23.Mihály. Szabadság, nov. 6.Csiszár, lócsiszár. Szabadság, nov. 13.Csak semmi cirkusz! Szabadság, nov. 20.Egy pusztuló igeragunk. Szabadság, nov. 27.Naptár, kalendárium, csízió. Szabadság, dec. 4.Az íj meg a nyíl. Szabadság, dec. 11.Mint a pinty. Szabadság, dec. 18.

1992

A „suksük nyelv” az erdélyi nyelvjárásokban. Nyelv- és Iroda-lomtudományi Közlemények XXXVI/1: 53–63.

A tővégi ny:n váltakozás a romániai magyar nyelvjárások-ban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXXVI/2: 155–169.

Majd felhívlak telefonon. Szabadság, jan. 4.Kutya-macska barátság. Szabadság, jan. 11.Csathó. Szabadság, jan. 18.Csésze, csupor. Szabadság, jan. 25.Nem logikus, de helyes! Szabadság, febr. 1.A nefelejcs és társai. Szabadság, febr. 8.Sakk. Szabadság, febr. 15.Varjak. Szabadság, febr. 22.Női kézitáska. Szabadság, febr. 29.Két helynév (Küsmöd, Lok). Szabadság, márc. 7.Minden út Rómába vezet. Szabadság, márc. 14.Ponciustól Pilátusig. Szabadság, márc. 21.Bethlen. Szabadság, márc. 28.Szamárlétra, biza... Szabadság, ápr. 4.

55

Bávatag. Szabadság, ápr. 11.Porcelán, fajansz, csempe. Szabadság, ápr. 18.Hétszilvafás nemes. Szabadság, ápr. 25.Csalafinta. Szabadság, máj. 2.Baltikum. Szabadság, máj. 9.Katicabogár. Szabadság, máj. 16.Délibáb. Szabadság, máj. 23.Pontot teszünk az ügy végére. Szabadság, máj. 30.Muszuj. Szabadság, jún. 6.Reketótól Száldobosig. Szabadság, jún. 13.Bűbájos szavak. Szabadság, jún. 20.Egy gyékényen, egy húron. Szabadság, jún. 27.Mecénás és szponzor. Szabadság, júl. 4.Veresmart. Szabadság, júl. 11.Szócsonkítás. Szabadság, júl. 15.Héj. Szabadság, júl. 25.Csónak. Szabadság, aug. 2.Andi – Bandi. Szabadság, aug. 8.Panyókára vet. Szabadság, aug. 15.Kacskaringós. Szabadság, aug. 22.Ebek és kutyák. Szabadság, aug. 29.Patvarista – perpatvar. Szabadság, szept. 5.Köntörfalaz, hímez, hámoz, kertel. Szabadság, szept. 12.„Mert a gyertya derága”. Szabadság, szept. 19.A boldog és társai. Szabadság, szept. 26.Illat illan. Szabadság, okt. 3.Körös és Tők. Szabadság, okt. 10.Légies. Szabadság, okt. 17.Betűejtés: Dés. Szabadság, okt. 24.Égből a manna. Szabadság, okt. 31.Turintól Torinóig. Szabadság, nov. 7.Angol szavak – magyar szavak. Szabadság, nov. 14.Mi lenne, ha volna? Szabadság, nov. 21.

56

Sportot űz belőle. Szabadság, nov. 28.Az Aranyos mentén. Szabadság, dec. 23.

1991

Lapok a Romániai Magyar Nyelvjárások Atlaszából. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXXV/1–2: 137–146.

Gálffy Mózes. RMIL. II, 40–42.Gergely Béla. RMIL. II, 63–64.Kelemen Béla. RMIL. II, 685–687.Gálffy Mózes – Márton Gyula – Szabó T. Attila (szerk.): A

moldvai csángó nyelvjárás atlasza I–II. A Magyar Nyelvtu-dományi Társaság Kiadványai 193. Magyar Nyelvtudomá-nyi Társaság, Budapest. [31 lap + 608 térkép] A kiadás elő-készítői Murádin László és Péntek János.

Asbóth. Erdélyi Figyelő, 5. sz.Akit nem gyűrt le a reménytelenség. Erdélyi Figyelő, 6. sz.Anyacsavar vagy csavaranya? Erdélyi Figyelő, 8. sz.Hodály. Erdélyi Figyelő, 10. sz.Kukorica, törökbúza, málé. Falvak Népe, 19. sz.Mije van a kukoricának? Falvak Népe, 22. sz.Góré, kas. Falvak Népe, 23. sz.Zeller, bab, paradicsompaprika. Falvak Népe, 24. sz.Burgonya, krumpli, pityóka... Falvak Népe, 26. sz.Gyom, burján, gaz. Falvak Népe, 31. sz.Kaszáljunk. Falvak Népe, 33. sz.Szénát gyűjt. Falvak Népe, 34. sz.Petrence, boglya. Falvak Népe, 35. sz.Tájszó-e az ösztörű? Falvak Népe, 36. sz.Irt és arat. Falvak Népe, 39. sz.Gabonakereszt, kalangya. Falvak Népe, 43. sz.Hordás, cséplés. Falvak Népe, 44. sz.Szántsunk. Falvak Népe, 45. sz.

57

Járomban. Falvak Népe, 46. sz.Keresztény és keresztyén. Keresztény Szó, 11. sz. Pálcát tör valaki felett. Szabadság, jan. 5.Vár és környéke. Szabadság, jan. 19.Ó, azok az idegen szavak! Szabadság, jan. 26.Keresztet vethetsz rá. Szabadság, febr. 2.Udvarhelyek. Szabadság, febr. 16.Kudarcba fullad. Szabadság, febr. 23.Tulajdonképpen. Szabadság, márc. 2.Szakácsok. Szabadság, márc. 9.Verőfény. Szabadság, márc. 16.Fizet. Szabadság, márc. 23.Kassa, Karsai. Szabadság, márc. 30.Kaparj, kurta... Szabadság, ápr. 6.Megrészegedik, berúg. Szabadság, ápr. 13.Egy príma prímás. Szabadság, ápr. 20.Boldogfalva. Szabadság, ápr. 27.Szebenben, de Kolozsváron vagy Kolozsvárt? Szabadság, máj. 4.Két kifejezés. Szabadság, máj. 11. „Alszik a tölgy, a hárs, a nyár”. Szabadság, máj. 18.Almások, szilvások. Szabadság, máj. 25.Állatnevek mint betegségek. Szabadság, jún. 1.Ténfereg. Szabadság, jún. 8.Fontos írásjel a vessző. Szabadság, jún. 15.Népnevek a helynevekben. Szabadság, jún. 22.Népnevek mint személynevek. Szabadság, jún. 29.Kotnyeles. Szabadság, júl. 6.Csúsztatás. Szabadság, júl. 13.Ahány nyelv... Szabadság, júl. 20.Eső után köpönyeg. Szabadság, júl. 27.Szavát szegi. Szabadság, aug. 3.Holtomiglan, holtodiglan. Szabadság, aug. 10.Szívemből beszél. Szabadság, aug. 17.

58

Vacsorál, vacsorázik. Szabadság, aug. 24.Ádámkosztüm. Szabadság, aug. 31.A ravasz ember. Szabadság, szept. 7.Gyorsindításos támadójáték. Szabadság, szept. 14.Lukas óra. Szabadság, szept. 21.Széchényi – Széchenyi. Szabadság, szept. 28.Szentmártonok. Szabadság, okt. 5.Kulizik, lóg. Szabadság, okt. 12.Kártyajátékok. Szabadság, okt. 19.Egy néma betű: a szóvégi h. Szabadság, okt. 26.A padtól a padmalyig. Szabadság, nov. 2.Morfondíroz. Szabadság, nov. 9.Vérvölgy. Szabadság, nov. 16.Mihaszna betű az ly? Szabadság, nov. 23.Nevezetes hidak, kutak, fák. Szabadság, nov. 30.Kiebrudal. Szabadság, dec. 7.Monostor. Szabadság, dec. 20.Jön még kutyára dér! Szabadság, dec. 28.

1990

Növény- és virágnevek. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemé-nyek XXXIV/1: 27–45.

Adatok a határozószók nyelvjárási alakjaihoz. Nyelv- és Iroda-lomtudományi Közlemények XXXIV/2: 169–173.

Fokozati vizsgán. Erdélyi Figyelő, 7. sz. Az értelem tisztasága. Szabadság, jan. 7.Zsűri. Szabadság, jan. 14.Szépen magyarul – Szépen románul. Szabadság, jan. 20.Rendelőintézet. Szabadság, jan. 28.Telefonálunk. Szabadság, febr. 4.Jegyek, számlák. Szabadság, febr. 11.Irt és arat. Szabadság, febr. 17.

59

Csinál. Szabadság, febr. 24.Lenyeltük a békát. Szabadság, márc. 3.„Es uimagyuk zent peter urot”. Szabadság, márc. 10.Kőmálalja utca. Szabadság, márc. 17.Szamosújvár. Szabadság, márc. 24.Ki szelet vet... Szabadság, ápr. 1.Hogy vagy? Szabadság, ápr. 10.Nagypénteken mossa a holló a fiát. Szabadság, ápr. 21.Egy szó két arca. Szabadság, ápr. 28.Vén csoroszlya. Szabadság, máj. 5.Levelek. Szabadság, máj. 12.Adja a bankot. Szabadság, máj. 19.Torockó. Szabadság, máj. 26.Falvak. Szabadság, jún. 2.Egy tájszó... meg egyebek. Szabadság, jún. 9.Higgye el. Szabadság, jún. 16.Kivagyok. Szabadság, jún. 23.Egy nemzetközi szó. Szabadság, jún. 30.Fenes. Szabadság, júl. 7.Szemenszedett igazság. Szabadság, júl. 14.Ingázás nyelvek között. Szabadság, júl. 21.Egy kis helyesírás I. Szabadság, júl. 28.Egy kis helyesírás II. Szabadság, aug. 4.A helynévadás formái. Szabadság, aug. 11.Új szavunk, a videó. Szabadság, aug. 18.Pont. Szabadság, aug. 25.Kirándulunk. Szabadság, szept. 1.Borravaló. Szabadság, szept. 8.Rokonok. Szabadság, szept. 15.Váradvelence. Szabadság, szept. 22.Magyarókereke. Szabadság, szept. 30.Dínomdánom. Szabadság, okt. 6.A betyár mindenit! Szabadság, okt. 20.

60

A Körösök mentén. Szabadság, okt. 27.Szentkirály. Szabadság, nov. 10.Szék. Szabadság, nov. 17.Nosztalgia. Szabadság, nov. 24.Kikosaraz. Szabadság, dec. 1.Megigézett. Szabadság, dec. 8.Szolgálati idő. Szabadság, dec. 15.Karácsony. Szabadság, dec. 27.

1989

A mezőségi a-zás. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXXIII/1: 23–48.

A szekér és részeinek nyelvjárási szókincséből. Nyelv- és Iroda-lomtudományi Közlemények XXXIII/2: 135–150.

Gálffy Mózes – Márton Gyula: Székely Nyelvföldrajzi Szó-tár. [ismertetés] Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXXIII/1: 95–97.

Gálffy Mózes. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXXIII/1: 103–104.

Lepke és pillangó. Igazság, jan. 15.Minta. Igazság, febr. 5.Fura és furcsa. Igazság, febr. 12.Sínen van. Igazság, febr. 19.Az oroszlánszájtól a barátfüléig. Igazság, febr. 26.Tréfás szófacsarás. Igazság, márc. 5.Egy köszönésmód. Igazság, márc. 12.Lábatlankodik. Igazság, márc. 19.Mivel takarózunk? Igazság, ápr. 2.Felcsigáz. Igazság, ápr. 9.Borsot és borsót. Igazság, ápr. 23.Cement. Igazság, máj. 14.Ludas benne. Igazság, jún. 4.

61

Zsibvásár. Igazság, jún. 11.Eper és szamóca. Igazság, jún. 18.Jól fest. Igazság, jún. 25.Aratás. Igazság, júl. 22.Vas. Igazság, júl. 30.Csaplár, rostély, stafírung... Igazság, aug. 6.Bizalom, győzelem. Igazság, aug. 27.Nevek. Igazság, szept. 2.Törökparadicsom. Igazság, szept. 10.Tanítók, tanárok, tanulók. Igazság, szept. 24.

1988

Nyelvföldrajzi adatok a kukorica szókincséhez. Nyelv- és Iroda-lomtudományi Közlemények XXXII/1: 19–42.

A rovarnevek nyelvjárási szókincséből. Nyelv- és Irodalomtudo-mányi Közlemények XXXII/2: 153–162.

A nyelvjáráskutató. A Hét, szept. 29.Két szó meg egy szólás. Igazság, jan. 17.Szépen, finoman. Igazság, jan. 31.Puha és lágy. Igazság, febr. 14.Az ebadta. Igazság, febr. 21.A szóelvonás. Igazság, febr. 28.Egy és más. Igazság, márc. 6.Szálljunk vízre. Igazság, márc. 13.Ellenőriz. Igazság, márc. 21.Kérdések – válaszok. Igazság, márc. 28.Kiveti rá a hálóját. Igazság, ápr. 3.Kalamajka. Igazság, ápr. 10.Megissza a levét. Igazság, ápr. 17.Na, mi a hézag? Igazság, ápr. 27.Munka és dolog. Igazság, máj. 8.Három név. Igazság, máj. 15.

62

Pongyola. Igazság, máj. 22.Jámbor. Igazság, máj. 29.Házsártos. Igazság, jún. 5.Pazar, bazár. Igazság, jún. 19.Megműtötték. Igazság, júl. 3.Donga. Igazság, júl. 17.Nyakló nélkül. Igazság, júl. 24.Akkor is frász törhette ki. Igazság, júl. 20.Kozma. Igazság, aug. 7.Boszorkány. Igazság, aug. 14.Elveti a sulykot. Igazság, szept. 4.Öltözködjünk. Igazság, szept. 11.Újabb ruhaszemle. Igazság, szept. 17.Vérmes. Igazság, szept. 24.Tájszavak. Igazság, okt. 2.A nyelv fejlődése és a nyelvművelés. Igazság, okt. 9.Virágok. Igazság, okt. 16.Majorság. Igazság, okt. 23.Avar és haraszt. Igazság, nov. 6.Város, falu... Igazság, nov. 13.Trabant. Igazság, nov. 20.Szavak. Igazság, nov. 27.Egy kis helyesírás. Igazság, dec. 11.Kenguru. Igazság, dec. 18.Mesterségnevek. Igazság, dec. 25.A vérében van. Új Élet, 1. sz.Itt a nyakam. Új Élet, 3. sz.Alkalom. Új Élet. 4. sz.Fúr. Új Élet, 5. sz.Ér. Új Élet, 6. sz.Villám, villany. Új Élet, 7. sz.Kap. Új Élet. 8. sz.Szemtelen. Új Élet, 9. sz.

63

Ipar. Új Élet, 10. sz.Jó. Új Élet, 11. sz.Idétlen, félszeg. Új Élet, 12. sz.Hat. Új Élet, 13. sz.Szív. Új Élet, 15. sz.Dúc, dac, dacára. Új Élet, 16. sz.Íz, ízület. Új Élet, 17. sz.Korhely. Új Élet, 18. sz.Kacs. Új Élet, 19. sz.Mérjünk. Új Élet, 20. sz.Fenegyerek. Új Élet, 21. sz.Egy pillanat. Új Élet, 22. sz.

1987

Állathangutánzó igék nyelvjárási alakjai. Nyelv- és Irodalomtu-dományi Közlemények XXXI/1: 29–52.

Nyelvföldrajzi adatok az ekés földművelés szókincséhez. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXXI/2: 129–142.

Neki durálja magát. Igazság, jan. 18.Többféle... Igazság, febr. 1.Néhány szó a diáknyelvről. Igazság, febr. 15.Egy szó: anyag. Igazság, febr. 22.Egy kis helyesírás. Igazság, márc. 1.Gombház, hej... Igazság, márc. 8.Sótlan beszéd. Igazság, márc. 15.Szárnyaszegett. Igazság, márc. 29.Idézet Arany Jánostól. Igazság, ápr. 12.Meg se nyikkan. Igazság, ápr. 19.„Beszédféleségek”. Igazság, ápr. 26.Főhet a fejünk. Igazság, máj. 3.Légyott a nefelejccsel. Igazság, máj. 10.Övé a tromf. Igazság, máj. 17.

64

Ürügy vagy alkalom. Igazság, máj. 24.Meddig gyerek a gyermek? Igazság, máj. 31.Egy sokarcú szó. Igazság, jún. 7.Sok. Igazság, jún. 14.Ki az a Deákné? Igazság, jún. 21.Bagoly, bagó. Igazság, jún. 28.Az érem másik oldala. Igazság, júl. 5.Oroszlánok. Igazság, júl. 7.Sokszínű világ. Igazság, júl. 12.Az angoltapasztól a görögdinnyéig. Igazság, júl. 19.Azok az ikes igék! Igazság, aug. 2.Szerelmetes fiam! Igazság, aug. 30.Surmó a buliban. Igazság, szept. 6. Augusztus, Ágoston. Igazság, szept. 20.Az ürge. Igazság, szept. 27.Földműves. Igazság, okt. 4.Nátha. Igazság, okt. 11.Lóvá tesz. Igazság, okt. 18.Szívemből beszél. Igazság, okt. 25.Nem káptalan a fejem! Igazság, nov. 1.Ikerszavak. Igazság, nov. 22.Kérdések – válaszok. Igazság, nov. 29.Szinonimák. Igazság, dec. 27.Szóláshasonlatok. Új Élet, 1. sz.Mint a pinty! Új Élet, 2. sz.Nem kerget a tatár! Új Élet, 3. sz.Adja a bankot. Új Élet, 4. sz.Hatra-vakra. Új Élet, 5. sz.Deákné és a többiek. Új Élet, 6. sz.Ebek és kutyák. Új Élet, 7. sz.Jön még kutyára dér! Új Élet, 8. sz.Körömszakadtáig tagad. Új Élet, 9. sz.Vesszőfutás. Új Élet, 10. sz.

65

Kilóg a lóláb. Új Élet, 11. sz.Körmére ég a dolog. Új Élet, 12. sz.Puha az orrod. Új Élet, 13. sz.Összerúgja a patkót. Új Élet, 14. sz.Macskaköröm. Új Élet, 15. sz.Kirázza a kisujjából. Új Élet, 16. sz.Tördeli a kezét. Új Élet, 17. sz.Sutba dob. Új Élet, 18. sz.Teljes gőzzel. Új Élet, 19. sz.Csupa szív. Új Élet, 20. sz.Mitől szép egy szó? Új Élet, 21. sz.

1986

A zárt ű-zés és ú-zás egytagú szavakban és határozóragokban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXX/1: 49–58.

Az e/ö hangviszony a mezőségi nyelvjárásban. Nyelv- és Iroda-lomtudományi Közlemények XXX/2: 121–140.

Leltár. Igazság, jan. 6.Ez nekem meredek? Igazság, jan. 19.Biza. Igazság, febr. 2.Pontosít. Igazság, febr. 9Ágrólszakadt. Igazság, febr. 16.Köszönés nuku? Igazság, febr. 23.Bolt és üzlet. Igazság, márc. 2.Két szó. Igazság, márc. 9.Alakváltozatok. Igazság, márc. 14.Szóláshasonlatok. Igazság, márc. 23.Alszik, mint a bunda. Igazság, márc. 30.Szabvány. Igazság, ápr. 6.Csecsemő és csőcselék. Igazság, ápr. 19.Sült bolond. Igazság, ápr. 20.Kétkulacsos. Igazság, ápr. 27.

66

Vetélkedő szavak. Igazság, máj. 4.Mi lenne, ha volna? Igazság, máj. 11.Rokonszavak. Igazság, máj. 18.Barkácsol. Igazság, máj. 25.Egy kis számtan. Igazság, jún. 8.Sánta arasz. Igazság, jún. 22.Új aratás, új kenyér. Igazság, jún. 29.Az állatvilágtól a műszaki nyelvig. Igazság, júl. 6.Buktatók. Igazság, júl. 13.Egy kis helyesírás. Igazság, júl. 27.A menyegző körül. Igazság, aug. 3.Helyesírási tudnivalók. Igazság, aug. 10.Köntörfalaz, kertel. Igazság, aug. 17.Az élőbeszéd szépségéről. Igazság, aug. 31.Két szólás. Igazság, szept. 7.Kifejezőkészség. Igazság, szept. 14.Két szó: talmi és szóváltás. Igazság, szept. 23.Vasárnap, vásárnap. Igazság, szept. 30.Irtó klassz. Igazság, okt. 5.Idegen szavak és a magyar helyesírás. Igazság, okt. 13.Nem mindegy. Igazság, okt. 19.Gyerek – gyermek. Igazság, okt. 26.Fiskálisok, ügyvédek. Igazság, nov. 2.Becsület. Igazság, nov. 9.Csúszkál a jégen. Igazság, dec. 14.Két szó. Igazság, dec. 21.Zabolátlan, rakoncátlan. Igazság, dec. 28.Szabó T. Attila 80. éves. Új Élet, 1. sz.Változások a helyesírásban. Új Élet, 4. sz.Nejlon és zsűri. Új Élet, 5. sz.Így is, úgy is. Új Élet, 6. sz.A személynevektől a csillagnevekig. Új Élet, 7. sz.Külön vagy egybe? Új Élet, 8. sz.

67

Maradjunk még itt! Új Élet, 9. sz.Nyelvünk virágai. Új Élet, 10. sz.Legjobb az egyenes út. Új Élet, 11. sz.Pedzi a dolgot. Új Élet, 12. sz.Egy gyékényen, egy húron. Új Élet, 13. sz.Zabolátlan, nyűgös. Új Élet, 14. sz.Minden lében kanál. Új Élet, 16. sz.Benne van a csávában. Új Élet, 17. sz.Szőrén-szálán eltűnt. Új Élet, 18. sz.Elveti a sulykot. Új Élet, 19. sz.Egy fabatkát sem ér! Új Élet, 20. sz.Sok van a rovásán. Új Élet, 21. sz.Meg van kötve a keze. Új Élet, 22. sz.

1985

A v tövű igék egy csoportja a romániai magyar nyelvjárásokban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXIX/1: 35–42.

Adatok a népi gyermekjátékok szókincséhez. Nyelv- és Iroda-lomtudományi Közlemények XXIX/2: 135–148.

Elmemozdító. Igazság, jan. 6.Hideg van... Igazság, jan. 13.Dögrováson van. Igazság, jan. 20.Idő. Igazság, febr. 3.Így tudományosabb? Igazság, febr. 10.Szabvány. Igazság, febr. 17.Felszámol és megold. Igazság, febr. 24.Kotty belé, szilvalé. Igazság, márc. 3.Papucshős. Igazság, márc. 10.Kendőz. Igazság, márc. 24.Reflektorfényben. Igazság, ápr. 7.Szekunda. Igazság, ápr. 14.Egy ikerszó. Igazság, ápr. 28.

68

A körte meg a vackor. Igazság, máj. 5.Kordában tart. Igazság, máj. 12.Zsák, zacskó. Igazság, máj. 19.Egy név viszontagságai. Igazság, máj. 26.Néhány szó az egybe- és különírásról. Igazság, jún. 2.Fogódzik vagy fogózik. Igazság, jún. 9.Anyanyelv. Igazság, jún. 16.Közös ló. Igazság, jún. 23.Fű-fa. Igazság, júl. 1.Kocsmák. Igazság, júl. 7.Busz és troli. Igazság, júl. 14.Felszedi a sátorfáját. Igazság, aug. 4.Csak egy kis vessző. Igazság, aug. 11.Területmértékek. Igazság, aug. 18.Négy név. Igazság, szept. 8.A család és a rokonok. Igazság, szept. 15.Sem és se. Igazság, szept. 22.Pályamódosítás. Igazság, okt. 6.Csapda, kelepce, tőr... Igazság, okt. 12.Borunk hol termett? Igazság, okt. 20.Elhúzták a nótáját. Igazság, okt. 27.Minek nevezzelek? Igazság, nov. 3.Az a bizonyos... Igazság, nov. 10.Két hegylánc. Igazság, nov. 17.Régi átkok. Igazság, nov. 24.Egy kis fáradtság. Igazság, dec. 1.Behemót. Igazság, dec. 8.Megüt a guta. Igazság, dec. 15.Micsoda különbség! Igazság, dec. 22.

69

1984

A zárt í (~i)-zés erdélyi elterjedtsége. Nyelv- és Irodalomtudo-mányi Közlemények XXVIII/1: 33–54.

A be igekötő nyelvjárási alakjai. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXVIII/2: 153–155.

Név és nyelv. In: Veress Zoltán (szerk.): Nevek térben és időben. Korunk füzetek. Kolozsvár-Napoca. 3–17.

Kohó. Igazság, jan. 8.Ó, bajadérom. Igazság, jan. 15.Mit csináljunk? Igazság, jan. 29.Kardos menyecske. Igazság, febr. 5.Okos, mint a tordai kos. Igazság, febr. 12.Az ötödik kerék. Igazság, febr. 19.Egy jottányit sem. Igazság, febr. 26.Hull vagy esik? Igazság, márc. 4.Kutyafuttában. Igazság, márc. 11.Mehetsz a sóhivatalba. Igazság, ápr. 1.Egy epés megjegyzés. Igazság, ápr. 8.Ausztria, Ausztrália. Igazság, ápr. 15.Fakó, fakul. Igazság, ápr. 22.Úgy anyám! Kecsegtesd. Igazság, máj. 6.Nárittyentől Mucsáig. Igazság, máj. 13.Kedves Mester! Igazság, máj. 20.Jó és rossz. Igazság, máj. 27.Minden mesterségnek... Igazság, jún. 3.Egy személynév. Igazság, jún. 10.Cserép és vas. Igazság, jún. 17.Mi a téma? Igazság, jún. 24.Kutyaszorítóban. Igazság, júl. 8.Takarmány. Igazság, júl. 15.Forr a világ. Igazság, júl. 22.Egyik kutya... Igazság, aug. 5.

70

Versenyfutás az élet. Igazság, aug. 12.Megfontolta. Igazság, szept. 2.Köti az ebet a karóhoz. Igazság, szept. 9.Tanulók, tanárok. Igazság, szept. 23.Nyáj vagy csorda? Igazság, szept. 30.Farkasok. Igazság, okt. 7.Szerszám. Igazság, okt. 14.Tulipiros, hupikék. Igazság, okt. 21.Csak egy kis betű. Igazság, okt. 26.Egy téma lehetőségei. Utunk, júl. 1.

1983

Szavak színeváltozása. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca. [274 o.]

Az á utáni o-zás elterjedtsége a mezőségi nyelvjárásterület nyugati részén. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXVII/1: 53–60.

Néhány apróvad neveinek erdélyi nyelvföldrajza. Nyelv- és Iro-dalomtudományi Közlemények XXVII/2: 157–163.

Atlas linguarum Europae (ALE). Sous la rédaction de Mario Alinei, president [...]. Sous les auspices de l’Unesco. (In Co-mitás nationaux de l’ALE. Társszerkesztő.)Volume I. Commentaires, fasc. I. Assen, Van Gorcum, 1983. Volume I. Cartes, fasc. I. Assen, Van Gorcum, 1983.

Kukacoskodik. Igazság, jan. 9.Nulla és zérus. Igazság, jan. 16.Számok. Igazság, jan. 30.Tűzhely. Igazság, febr. 6.Kérdések – válaszok. Igazság, febr. 26.Borbély és fodrász. Igazság, márc. 6.Megértette. Igazság, márc. 13.Faragatlan tuskó. Igazság, márc. 20.

71

Szüret. Igazság, márc. 24.Manci, Igazság, ápr. 3.Zokon vesz. Igazság, ápr. 10.Tájszavak. Igazság, ápr. 17.Szeretem a hajnalt. Igazság, ápr. 24.A szórend néhány kérdése. Igazság, máj. 8.Hétfőtől vasárnapig. Igazság, máj. 15.Összeeszkabál. Igazság, máj. 19.Hiba van a kréta körül. Igazság, máj. 22.Máma. Szénakaszálás. Igazság, jún. 5.Satrafa. Igazság, jún. 12.Ebek harmincadjára kerül. Igazság, jún. 19.Szamár a srác. Igazság, júl. 3.Mennyi az a „hatodfél”? Igazság, júl. 10.Vak vezet világtalant. Igazság, júl. 17.A család és a rokonok. Igazság, júl. 24.Köblös föld, vékás föld. Igazság, júl. 31.A tizenéves. Igazság, aug. 7.Aliz és Judit. Igazság, aug. 14.Régi téma. Igazság, aug. 28.Aszó. Igazság, szept. 4.Szóval: izé... Igazság, szept. 11.Regényes szavunk. Igazság, szept. 18.Óvoda. Igazság, okt. 2.Szolid. Igazság, okt. 9.Harisnya. Igazság, okt. 16.Két szó: notesz, főzelék. Igazság, okt. 23.Majd, ha fagy. Igazság, okt. 30.Sebbel-lobbal. Igazság, nov. 6.Kérdések – válaszok. Igazság, nov. 13.A férjemuram: a férjem vagy az uram? Igazság, nov. 20.Egy személy- és egy halnév. Igazság, dec. 4.A kenyér szavunk és a többiek. Igazság, dec. 11.

72

Pontosít. Igazság, dec. 18.Az összes használata. Igazság, dec. 25.

1982

Néhány gazdasági növénynév belső és területi összefüggései-hez. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXVI/1–2: 115–124.

A nyelvjárási ö-zés és az í-zés együttes előfordulása. Magyar Nyelv LXXVIII/1: 105–106.

Nevek. A Hét, máj. 7.Vaskalapos. Brassói Lapok, máj. 28.Puskázik. Brassói Lapok, jún. 11.Cifra. Igazság, jan. 10.Fenn az ernyő, nincsen kas. Igazság, jan. 17.Apropó. Igazság, jan. 24.Rockfesztivál Csíkszeredában. A Hét, jan. 29.Feketeleves. Igazság, jan. 31.Kuka. Huszonnyolcas. Igazság, febr. 7.„De ha téged bírhatnálak”. Igazság, febr. 21.Egy szóból két szó. Igazság, febr. 28.Asszonyok, hölgyek. Huszonnyolcas. Igazság, márc. 7.Óhajt helyesen írni? Igazság, márc. 14.Csak mondjuk a magunkét. Igazság, márc. 21.Egy és más. Igazság, márc. 28.Barkácsol. Igazság, ápr. 1.Erdő. Igazság, ápr. 4.Az idegenszerűségek ellen. Igazság, ápr. 25.Lé, leves. Igazság, máj. 9.Faj és fajta. Igazság, máj. 16.Elhomályosult összetételek. Igazság, máj. 23.Mit tud a nyúl? Igazság, máj. 30.Két szó: keresztül és felé. Igazság, jún. 9.

73

Szavak változása. Igazság, jún. 13.Önigazgatás. Igazság, jún. 20.Fehér csend. Igazság, jún. 27.Labdarúgás. Igazság, júl. 4.Két szó: rokonizmus, muszáj. Igazság, júl. 11.Kánikula. Igazság, júl. 18.A helyes kiejtésről. Igazság, júl. 25.Egy szó színeváltozása. Igazság, aug. 1.Magának hogy tetszik? Igazság, aug. 8.Irt és arat. Igazság, aug. 15.Kérem, Tanító néni... Igazság, szept. 5.Pofa. Igazság, szept. 12.Nyelvi eszmény. Igazság, szept. 20.Orvosnők, írónők. Igazság, szept. 27.Kadarka. Igazság, okt. 3.Korhely. Igazság, okt. 10.Nem kerget a tatár. Igazság, okt. 17.Olvassátok Aranyt! Igazság, okt. 24.Egy szó. Igazság, okt. 31.A nyelvész és az irodalom. Utunk, máj. 23.

1981

Miriszló nyelvjárásának magánhangzó-rendszere. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXV/1: 39–66.

Az asszociatív á-zás elterjedtsége a romániai magyar nyelvjárá-sokban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXV/2: 185–192.

Csák László. RMIL. I, 916.Csángó Irodalom. RMIL. I, 317–321.Csűry Bálint. RMIL. I, 354–355.Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. RMIL. I, 507–508.Sokszínű nyelvünk. Igazság, jan. 4.

74

Hideg van... Igazság, jan. 11.Kell-e a névelő? Igazság, jan. 18.Surmó alak. Igazság, febr. 1.Hiányosság – hiba. Igazság, febr. 8.Egy szócsoport (cucc, gönc, cókmók). Igazság, febr. 16.Szabad szórendünk. Igazság, febr. 22.Egy kis helyesírás (a csak-). Igazság, márc. 1.A marasztaló -ban, -ben. Igazság, márc. 8.Esik eső, esik... Igazság, márc. 15.Kövér és sovány. Igazság, márc. 22.Kérdések – válaszok (fekete arany, emberöltő). Igazság, márc. 29.Rizset vagy rizst? Igazság, ápr. 5.Az állattartás szavaiból. Igazság, ápr. 12.Leszegez – leszögez. Igazság, ápr. 19.Megoldódik a nyelve. Igazság, ápr. 26.Idő. Igazság, máj. 3.Fényképez, fotózik. Igazság, máj. 10.Köröm. Igazság, máj. 17.Énekeljünk. Igazság, máj. 24.Itt: annál kevésbé. Igazság, máj. 31.Humbug. Igazság, jún. 7.Buli. Igazság, jún. 21.Milyen ló a paripa? Igazság, jún. 28.A szavak gyakorisága. Igazság, júl. 12.Családneveink hagyományos írása. Igazság, júl. 19.Egy szócsalád (fúr). Igazság, júl. 26.Becézőnevek. Igazság, aug. 2.Azonos alakú szavaink. Igazság, aug. 9.A nyelvújító Kazinczy. Igazság, szept. 6.Néhány szó a kötőjelről. Igazság, szept. 20.Avas. Igazság, okt. 4.Nagykötőjel. Igazság, okt. 18.Egy aprócska szó: íz. Igazság, okt. 25.

75

Bezár – kinyit. Igazság, nov. 1.Új divatszó? Igazság, nov. 8.Jön még kutyára dér! Igazság, nov. 15.Mi a nyelvföldrajz? Igazság, nov. 22.Néhány közhely. Igazság, nov. 29.Mérgesíttek vagy mérgesítetek? Igazság, dec. 20.Vagyon. Igazság, dec. 29.

1980

Nyelvföldrajzi adatok a magyar parasztság rétgazdálkodásá-nak szókincséhez. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXIV/1: 43–58.

Az e/ë fonémakülönbség megléte és megoszlása a romániai magyar nyelvjárásokban. Nyelv- és Irodalomtudományi Köz-lemények XXIV/2: 169–186.

Néhány növénynév erdélyi nyelvföldrajza. In: Teiszler Pál (szerk.): Nyelvészeti Tanulmányok. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest. 119–129.

A nevek esztétikája. A Hét, ápr. 4.Egy településnév. A Hét, dec. 12.Az ön- összetételei. Igazság, jan. 5.Olimpia – olimpiász. Igazság, jan. 12.Balassi. Igazság, jan. 20.Csapodár és toprongyos. Igazság, febr. 3.Fapofa. Igazság, febr. 10.Szavak pálfordulása. Igazság, febr. 17.Köszön, köszönt. Igazság, febr. 24.Az anyanyelvet is tanulni kell! Igazság, márc. 2.Két névutó és egy név. Igazság, márc. 16.Locspocs. Igazság, márc. 23.Egy hét. Igazság, márc. 30.Milyen az ember? Igazság, ápr. 13.

76

Egy rag írásmódja. Igazság, ápr. 27.Íz, ízület, ízék. Igazság, máj. 1.Szavak. Igazság, máj. 4.Gazdag nyelvünk. Igazság, máj. 11.Virágzó világ. Igazság, máj. 18.Rajongók. Igazság, máj. 23.Igéző. Igazság, jún. 8.Kérdések – válaszok. Igazság, jún. 15.Szerecsent mosdat. Igazság, jún. 22.Tájszó-e az üsztürű? Igazság, jún. 29.Hova utaztok? Igazság, júl. 6.Nevünk. Igazság, júl. 13.Alpár – alpári? Igazság, júl. 27.Nem ér a nevem. Igazság, aug. 3.Halnézőben. Igazság, szept. 7.A szavak gyakorisága. Igazság, szept. 21.A hegy gerincén. Igazság, szept. 28.A mozgószabály. Igazság, okt. 5.Köhög a motor. Igazság, okt. 12.Zakatol a szíve. Igazság, okt. 19.Egy szócsalád. Igazság, okt. 26.Tördeli a kezét... Igazság, nov. 2.Néhány szó az anyanyelv oktatásáról. Igazság, nov. 3Lujza. Igazság, nov. 9.Szavak. Igazság, nov. 16.Idegen mintára... Igazság, nov. 23.Talpraesett... Igazság, dec. 7.Csíkszeredában. Igazság, dec. 14.Bors és borsó. Igazság, dec. 21.

77

1979

A kerítés és fajtáinak megnevezései az erdélyi magyar nyelv-járásokban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXIII/2: 199–210.

Ember a tájban. Hargita-kalendárium 1980. 38–40.Jövevényszók a mérlegen. [Márton Gyula – Péntek János – Vöő

István: A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai. Krite-rion Könyvkiadó, Bukarest, 1977.] Korunk, 7–8 sz., 612–617.

A csángó névről. A Hét, febr. 16.Még egyszer a csángókról. A Hét, máj. 25.Amit már tisztáztak. A Hét, júl. 20.Torockó. Igazság, jan. 7.Megjuhászodik. Igazság, jan. 14.A sovány és társai. Igazság, jan. 21.Az idegen tulajdonnevek és a magyar helyesírás. Igazság, febr. 4.Nyüzsög. Emese. Igazság, febr. 11.A szemtelenség csimborászója. Igazság, febr. 18.A gondolatjel. Igazság, febr. 25.Szamárlétra. Igazság, márc. 4.Kalóz-e a kalauz? Igazság, márc. 11.Szabvány. Igazság, márc. 18.Angolkeringő. Igazság, márc. 25.Töri a frász. Igazság, ápr. 8.Géza – Décse. Igazság, ápr. 15.Anyanyelv. Igazság, máj. 13.Jégre visz. Igazság, máj. 27.Személynevekből köznevek. Igazság, jún. 3.Antal – Tóni. Igazság, jún. 10.Egy szó színeváltozásai. Igazság, jún. 17.Ami vagy amely? Igazság, jún. 24.A „suk-sük” nyelv. Igazság, júl. 1.A kövér és társai. Igazság, júl. 8.

78

Hódok és hadak. Igazság, júl. 15.Diszkó. Igazság, júl. 22.Pipiskedik, gőgös. Igazság, szept. 2.Céljaink. Igazság, szept. 9.Egy helytelen igealak. Igazság, szept. 16.Néprajz és nyelvtudomány. Igazság, szept. 19.Lyukas óra. Igazság, szept. 23.Városi, falusi. Igazság, szept. 30.Mihaszna betű az ly? Igazság, okt. 7.Fiú – fiak, fiúk. Igazság, okt. 14.Ácsorog, ücsörög. Igazság, okt. 21.Nyer. Igazság, okt. 28.Két szó: bocsát és ajánl. Igazság, nov. 4.Fonókerék és rokka. Igazság, nov. 11.Beszélgessünk az igekötőkről. Igazság, dec. 2.Operál – műt. Igazság, dec. 9.Eszünkkel gondolkodunk. Igazság, dec. 16.Miszerint. Igazság, dec. 23.

1978

Állathívogató és -űző szavak erdélyi nyelvföldrajza (II.). Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXII/1: 41–56.

A ’tulajdont őrző személy’ jelentésmező jelölése és tagolása a romániai magyar nyelvjárásokban. Nyelv- és Irodalomtudo-mányi Közlemények XXII/2: 159–174.

Száldobos. A Hét, febr. 3.Gyimes vagy Gyímes? A Hét, ápr. 8.Egy elnevezésről. A Hét, szept. 22.Az egységes szaknyelvért. A Hét, nov. 25.Kell-e a névelő? Igazság, jan. 8.A jóhangzásról. Igazság, jan. 29.Szivarfüst. Igazság, febr. 5.

79

Családnév és hagyomány. Igazság, febr. 12.Árvízvédelem. Igazság, febr. 26.Kacskaringós. Igazság, márc. 5.Tilalomfákat? Igazság, márc. 19.Igen. Igazság, ápr. 2.Profil. Igazság, ápr. 9.Gépír. Igazság, ápr. 16.Kivágta a rezet! Igazság, ápr. 23.Elkallódik. Igazság, máj. 14.Három név. Igazság, máj. 21.Országnevek, népnevek. Igazság, jún. 4.Szócsonkítás. Igazság, jún. 11.Szolgálatos, ügyeletes. Igazság, jún. 17.„Tépd ki csőröd a szívemből”. Igazság, júl. 2.Örök téma. Igazság, júl. 9.Busz és troli. Igazság, júl. 16.Csak probléma? Igazság, júl. 23.Egy kis helyesírás. Igazság, júl. 30.Fontos dolog. Igazság, szept. 3.Földműves. Igazság, szept. 10.Nemcsak – nem csak. Igazság, szept. 17.Bartha. Igazság, szept. 24.Orr. Igazság, okt. 1.Fennhéjáz. Igazság, okt. 8.Neves dolgok. Igazság, okt. 15.Vörös és piros. Igazság, okt. 22.A régi bíráskodás nyelvi nyomai. Igazság, okt. 29.Két ritka név. Igazság, nov. 5.Erdei ordas, réti farkas. Igazság, nov. 12.Mint a pinty. Igazság, dec. 3.Mester és művezető. Igazság, dec. 10.Kérdések – válaszok. Igazság, dec. 17.Félkéz, félláb. Igazság, dec. 24.

80

1977

Szavak titka. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca. [164 o.]Csíkszépvíz mai magyar helynevei. Nyelv- és Irodalomtudomá-

nyi Közlemények XXI/1: 112–114.Állathívogató és -űző szavak erdélyi nyelvföldrajza. (I.) Nyelv-

és Irodalomtudományi Közlemények XXI/2: 161–174.Kosztolányi Dezső: Gondolatok a nyelvről. Válogatta, beve-

zetéssel és jegyzetekkel ellátta Murádin László. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest. [176 o.]

Egy furcsa szó: kiakolbólít. Igazság, jan. 16.Bezzeg. Igazság, jan. 23.Egy „néma” betű: a szóvégi h. Igazság, febr. 6.Nincs olyan szerelem... Igazság, febr. 13.Fölcifrázva. Igazság, febr. 20.Énekkar, kórus, dalárda. Igazság, febr. 27.Pimpimpáré. Igazság, márc. 20.A gyors beszéd. Igazság, márc. 27.No vagy na? Igazság, ápr. 3.Egy és más a szavak értékéről. Igazság, ápr. 10.Kudarc. Igazság, ápr. 17.Lehet-e „szép” egy nyelv? Igazság, ápr. 24.Egy gyékényen, egy húron. Igazság, máj. 15.Egy-két szó az igekötőkről. Igazság, máj. 22.A régiség barátja. Igazság, máj. 30.Nyakleves. Igazság, jún. 5.Susztervasárnap. Igazság, jún. 12.Nebuló. Igazság, jún. 19.Parányi dolgok. Igazság, júl. 10.Kápa és kacagány. Igazság, júl. 17.Bandi és Pista. Igazság, júl. 24.Zöld ágra vergődik. Igazság, júl. 31.Faj és fajta. Igazság, aug. 21.

81

Gyímes vagy Gyimes? Igazság, aug. 28.Alkalmasint. Igazság, szept. 18.A számbeli egyeztetés. Igazság, szept. 25.A birtokos szerkezet egyeztetése. Igazság, okt. 2.„Itt egy falu, amott egy város”. Igazság, okt. 9.„A bögrét a két kezébe fogta...” Igazság, okt. 16.Szabad szórendünk. Igazság, okt. 23.Kétségek. Igazság, okt. 30.Elvtárs. Igazság, nov. 6.A nagy vadon erdőben. Igazság, nov. 27.Kérdések – válaszok (kosztüm, unokaöcsém). Igazság, dec. 4.Gém és daru. Igazság, dec. 18.Katicabogár. Igazság, dec. 25.

1976

Az ellik és rokon értelmű társainak jelentésköre. Nyelv- és Iro-dalomtudományi Közlemények XX/1: 21–30.

Kútgárgya. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XX/2: 179–184.

Háztáji föld. Igazság, jan. 11.Kaparj, kurta... Igazság, jan. 25.A diákok és a Deákok. Igazság, febr. 1.Borunk. Igazság, febr. 8.Rágódom. Igazság, febr. 15.Formatervezés. Igazság, febr. 29.Nyelvi kétségek. Igazság, márc. 7.Kínálkozó alkalom. Igazság, márc. 14.Gyurma. Igazság, márc. 28.Ünnepeltük a Korunkot? Igazság, ápr. 4.Meghalt egy nyelvész... Igazság, ápr. 8.Se íze, se bűze. Igazság, ápr. 11.Kuvait és Kuwait. Igazság, ápr. 25.

82

Lucerna. Igazság, máj. 16.Még egyszer: Diesel és a dízelesítés. Igazság, máj. 30.Hangutánzás... Igazság, jún. 6.Kirázza a kisujjából. Igazság, jún. 13.Kőmál alja. Igazság, jún. 20.Nem volt szabad. Igazság, jún. 27.Kérdések – válaszok. Igazság, júl. 4.Tele szájjal... Igazság, júl. 11.S–Zs. Országnevek. Igazság, júl. 18.Kár a benzinért! Igazság, júl. 25.Kérdések – válaszok. Igazság, aug. 1.Jó. Igazság, aug. 8.Tegezés – magázás. Igazság, aug. 29.Loránd – Lóránt. Igazság, szept. 19.Egy el nem évült kötőszó. Igazság, szept. 26.Felmászott az uborkafára. Igazság, okt. 3.Köntörfalaz, kertel. Igazság, okt. 9.Hímez-hámoz. Igazság, okt. 24.Argó. Igazság, okt. 31.Szervusz! Igazság, nov. 7.Tallózó. Igazság, nov. 14.Valóban háromezer? Igazság, nov. 21.Szabók, Vargák... és az olló. Igazság, dec. 12.Bírál és ural. Igazság, dec. 19.Egy szólásmondás háttere. Igazság, dec. 26.

83

1975

A ’burgonya’ és a ’csicsóka’ erdélyi elnevezéseinek szóföldrajzi és jelentésbeli összefüggéseihez. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XIX/1: 7–16.

Háziállatok tartására vonatkozó épületek neveinek belső és te-rületi összefüggéseihez. Nyelv- és Irodalomtudományi Közle-mények XIX/2: 133–141.

Anyanyelvünk művelése. Összeállította Gálffy Mózes és Murá-din László. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest. [275 o.]

Volt egyszer, hol nem volt... Dolgozó Nő, 1. sz.Egyik sem rossz. Dolgozó Nő, 3. sz.Naptár, kalendárium, csízió. Dolgozó Nő, 4. sz.Nincs szebb virág a leánynál. Dolgozó Nő, 5. sz.Hogy... Dolgozó Nő, 6. sz.Mennyi szín! Dolgozó Nő, 8. sz.Ragelhagyás. Igazság, jan. 5.Szóbokor. Igazság, jan. 19.Szerényen. Igazság, jan. 26.Ér, érint, érdekel, érez. Igazság, febr. 22.Mulató hely volt-e a dési Malató? Igazság, márc. 10.Teremtő erő. Igazság, márc. 30.Csiszár, lócsiszár. Igazság, ápr. 6. „Csókot dobott”. Igazság, máj. 11.Villám, villany, villamos. Igazság, máj. 18.Szemtelen. Igazság, máj. 25.Bélyeg, megbélyegez. Igazság, jún. 1.Bocsát, ajánl. Igazság, jún. 15.Pozitív és negatív. Igazság, aug. 15.Taraj. Igazság, aug. 31.Perpatvar. Igazság, szept. 6.Tanulók, tanítók és egyéb „tan”-ok. Igazság, szept. 14.Csend. Igazság, szept. 21.

84

Intézkedni fog. Igazság, szept. 28.Elsődleges. Igazság, okt. 12.Homlít. Igazság, okt. 19.Lakodalom, dínomdánom, vendégség. Igazság, okt. 26.Beleköt, kötekedik... Igazság, nov. 2.A kiejtés szépségéről. Igazság, nov. 9.„S téged Fogarasban vár a vár”. Igazság, nov. 16.Fenegyerek. Igazság, nov. 23.Kis cikkek – nagy hibák? Igazság, nov. 30.Egyenruha – formaruha. Igazság, dec. 7.Nyelvi kétségek – és vétségek. Igazság, dec. 14.Nem szeretjük! Igazság, dec. 21.Vesekőbetegség. Igazság, dec. 28.

1974

Egy vitatott nyelvhelyességi kérdés romániai magyar nyelvjárási háttere. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XVIII/1: 19–30.

A szó és az ember. [ismertetés] A Hét, jún. 8.Román-magyar iskolai szótár. [ismertetés] A Hét, nov. 1.Hajadonfőtt. Dolgozó Nő, 1. sz.Fodort meg fodrot. Dolgozó Nő, 2. sz.Beszédtöltelékek, töltelékszavak. Dolgozó Nő, 4. sz.A tizenéves. Dolgozó Nő, 6. sz.Terpeszkedő igék. Dolgozó Nő, 7. sz.Miként köztudomású. Dolgozó Nő, 9. sz.Egy helyesírási buktató. Dolgozó Nő, 10. sz.Mikor Körös, és mikor Kőrös? Dolgozó Nő, 11. sz.Idétlen. Dolgozó Nő, 12. sz.Naptár, kalendárium, csízió. Igazság, jan. 6.Egy raghasználat nehézségei. Igazság, jan. 13.A nefelejcs és társai. Igazság, jan. 20.

85

Új szó, jó szó. Igazság, jan. 27.A magánhangzó-illeszkedés zavarai. Igazság, febr. 3.Lakályos. Citrancs... Igazság, febr. 10.Küzd, küszködik. Igazság, febr. 17.Fogódzik vagy fogózik? Igazság, febr. 24.Utazzunk Lengyelországba! Igazság, márc. 3.Tündér. Igazság, márc. 10.Helyesírási kétségek. Igazság, márc. 17.A sánta arasz meg az öles termet. Igazság, márc. 24.Köböl. Igazság, márc. 31.Zongorán kíséri. Igazság, ápr. 14.Hiányzik egy szavunk? Igazság, ápr. 27.Van-e ilyen szavunk? Igazság, máj. 18.Várva várlak. Igazság, jún. 16.Kedvtelés. Igazság, jún. 30.Ez is műveltség! Igazság, júl. 14.Mi lesz a lovak sorsa? Igazság, júl. 20.Jó, jog. Igazság, szept. 1.Leissza magát a sárga földig. Igazság, szept. 8.Okos, míves. Igazság, okt. 20.Avat, felavat, beavat. Igazság, nov. 3.Kiborul, rákérdez. Igazság, nov. 10.Puskázik. Igazság, dec. 8.Ha a válasz igenlő... Igazság, dec. 21.

1973

Jóhangzás és személynév. Dolgozó Nő, 1. sz.A férjemuram, uram vagy csak férjem? Dolgozó Nő, 3. sz.Te és maga. Dolgozó Nő, 4. sz.Legyen szépség – mindenütt! Dolgozó Nő, 5. sz.Asszonyok – hölgyek. Dolgozó Nő, 6. sz.Konyhanyelv-e a konyha nyelve? Dolgozó Nő, 7. sz.

86

Légy férfi! Dolgozó Nő, 8. sz.Nő és né. Dolgozó Nő, 9. sz.Még egyszer a nőkről. Dolgozó Nő, 10. sz.Ki az oszitok? Dolgozó Nő, 11 sz.Annak ellenére. Dolgozó Nő, 12. sz.Aszat. Igazság, jan. 7.Héj. Igazság, jan. 14.Szépséges mákvirág! Igazság, jan. 24.Tallóz, tallózik – böngész, böngészik. Igazság, jan. 28.Száz holdon aluli. Igazság, febr. 4.„Úgy anyám! kecsegtesd...” Igazság, febr. 11.Magyarbikal nyelve, nyelvjárása. Igazság, febr. 17.Gyorsindításos támadójáték. Igazság, febr. 18.Sutba dob. Igazság, febr. 25.Egy kis szabás-varrás. Igazság, márc. 11.Bágyon nyelve, nyelvjárása. Igazság, márc. 17.Közhely. Igazság, márc. 18.Én mondanák? Igazság, márc. 25.Íj és nyíl. Igazság, ápr. 8.Panyókára vet. Kocka. Igazság, ápr. 15.Mennyit ér egy fabatka? Igazság, ápr. 22.A világ virágai. Igazság, ápr. 29.Sárga. Egyetlen egy. Igazság, máj. 6.Beszédiram és nyelvhelyesség. Igazság, máj. 13.Hat vékás föld. Igazság, máj. 20.Miért – mért, mieink. Igazság, máj. 27.Biza. Alól – alul. San Marinó-i. Igazság, jún. 3.Este – estve. Kolozsvárott. Igazság, jún. 10.Fő és fej. Igazság, jún. 24.A nyelv fejlődése és a nyelvművelés. Igazság, júl. 1.Csalafinta. Igazság, júl. 22.Forr az epéje. Igazság, júl. 29.Kinga, Attila. Igazság, aug. 5.

87

Szemüveg és okuláré. Igazság, aug. 12.A János háza. Igazság, aug. 19.Hodály. Igazság, szept. 2.Elkapta a gépszíj. Igazság, szept. 9.Játéka és játékja. Igazság, szept. 18.Múzeumok és látogatóik. Igazság, szept. 23.Tréfa ide, tréfa oda... Igazság, szept. 30.Nálam – nálamnál... Igazság, okt. 7.Tanci? Vendégrendez? Igazság, okt. 14.Masszív. Beöthy. Igazság, okt. 21.Közhírré tétetik. Igazság, okt. 28.Dareiosz, de Dárius kincse? Igazság, nov. 4.Nem logikus, de helyes! Igazság, nov. 11.Újdonságok a nyelvtudományban. Igazság, dec. 1.Dolgozat. Igazság, dec. 2.Nyír plusz aszó. Igazság, dec. 8.Vers-e a költemény? Igazság, dec. 9.Év és esztendő. Igazság, dec. 16.Minek nevezzelek? Igazság, dec. 23.

1972

Iparkodik, ipar. Igazság, jan. 8.Vaskalapos. Igazság, jan. 15.„Falu végén kurta kocsma”. Igazság, jan. 22.Számok, betűk, nagybetűk. Igazság, jan. 29.Országnevek, népnevek. Igazság, febr. 5.Kerekasztal-megbeszélés szókincsünk gazdagságáról. Igazság,

febr. 12.Egy kis helyesírás. Igazság, febr. 19.Meg kell írnom! Igazság, febr. 26.Sándor, József, Benedek. Igazság, márc. 11.Lapalji jegyzetek. Igazság, márc. 19.

88

Akta, aktus, aktív, akt. Igazság, márc. 26.Magyarózdi toronyalja. [ismertetés] Igazság, ápr. 1.U-szelvényű idomüveg. Igazság, ápr. 2.A mozi meg a csoki. Igazság, ápr. 9.Egy szaki a Tehnofrigból. Igazság, ápr. 16.Könny és könyv. Igazság, ápr. 23.Május, majális. Igazság, ápr. 30.Kolozsváron, de Brassóban. Igazság, máj. 7.Hogyan írjuk? Igazság, máj. 14.Faképnél hagy. Hammas. Igazság, máj. 21.Csavaranya vagy anyacsavar? Igazság, máj. 28.Tavaszi szél vizet áraszt... Igazság, jún. 2.Fontos írásjel a vessző! Igazság, jún. 11.Mi a telex? Igazság, jún. 18.László, Laci. Zokon vesz, zokszó. Igazság, júl. 2.Miért olvas, aki számol? Igazság, júl. 6.Miért dízel, ha Diesel? Igazság, júl. 9.Mikor érem, mikor érme? Igazság, júl. 16.Azok az ikes igék! Igazság, júl. 23.Milyen hegy Szárhegy? Igazság, júl. 30.Vigyorog, mint a fakutya. Igazság, aug. 13.Hogy... Igazság, aug. 20.Bajok az olimpia körül. Igazság, szept. 3.Idétlen, félszeg. Igazság, szept. 10.Rokon értelmű szavak. Igazság, szept. 17.Aki, amely, ami. Igazság, szept. 24.Egy pusztuló igeragunk. Igazság, okt. 1.Nyelvi kétségek – és vétségek. Igazság, okt. 5.Magyarszovát nyelve, nyelvjárása. Igazság, okt. 21.Tartsz vagy tartasz? Igazság, nov. 5.Góré, kas. Igazság, nov. 8.Azok a névelők. Igazság, nov. 12.A bír szavunkról. Igazság, nov. 19.

89

Ebadta kölyke! Igazság, nov. 26.Vajdakamarás nyelve, nyelvjárása. Igazság, dec. 2.A le igekötőnkről. Igazság, dec. 3.Helyesírási kétségek és vétségek. Igazság, dec. 10.A számbeli egyeztetés eseteiből. Igazság, dec. 17.Alakváltozatok és helyesség. Igazság, dec. 24.A moldvai csángó nyelvjárás kölcsönszavai. [ismertetés] Utunk,

jún. 30.

1971

Nyelvföldrajzi jegyzetek a Romániai Magyar Nyelvjárások At-laszának adataiból. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemé-nyek XV/2: 315–320.

A fehérnép. Igazság, jan. 3.Szórend, sorrend. Igazság, jan. 16.A jelzőről. Igazság, jan. 23.Köznapi fogalmazásunk botlásaiból. Igazság, jan. 30.Tűzhely és még valami. Igazság, febr. 6. „Mit mondott volt Béla?” Igazság, febr. 20.A család és a rokonok. Igazság, márc. 6.Egyes szám – többes szám. Igazság, márc. 13.A fabatka, hajítófa... meg egy felelet. Igazság, márc. 20.Cicero, de Cicerót... Igazság, márc. 27.Ural. Igazság, ápr. 10.A ragelhagyásról... Csiperke meg sampinyon... Igazság, ápr. 13.A torból lett a megtorol? Igazság, ápr. 17.Apáci? Igazság, ápr. 24.Mi a nyelvművelés. Igazság, máj. 15.A nevek esztétikája. Igazság, máj. 29.A szöghajú lény meg a cirmos cica. Igazság, jún. 6.Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. [ismertetés] Igazság,

jún. 11.

90

Ki mit nyer? Igazság, jún. 13.Nézzük meg a szótárban. Igazság, jún. 27.Színek... Igazság, júl. 4.Háromból ne csak az egyiket. Igazság, júl. 11.Olt és ojt. Igazság, júl. 18.Vándorló szavak. Igazság, júl. 25.Mennyi az a valamennyi? Igazság, aug. 1.Szavak gyakorisága. Igazság, aug. 15.Per és pör – perel és pöröl. Igazság, aug. 18.Csolnak és csónak. Igazság, aug. 29.„A szó és az ember”. [ismertetés] Igazság, szept. 12.Dúc, dac, dacára... Igazság, szept. 19.„Pihenés közben kössünk”. Igazság, szept. 26.A helyes magyar kiejtés ügyében. Igazság, okt. 3.„Tiszta piszok a ruhád”. Igazság, okt. 10.Hány nyelven beszél az emberiség? Igazság, okt. 20.Válasz az olvasónak. Igazság, okt. 30.A helyesírástól a helyes kiejtésig. Igazság, nov. 13.Zeller, bab, paradicsompaprika. Igazság, nov. 17.Györgyfalva nyelve, nyelvjárása. Igazság, nov. 27.Válasz nyelvművelő kérdésekre. Igazság, dec. 3.Időben és idejében. Igazság, dec. 11.A keresztül és a felé... Igazság, dec. 18.A szép női név. Igazság, dec. 25.Nyelvművelésünk új lendülete. Korunk, 10. sz., 1453–1455.Az aranyosszéki nyelvjárás. Művelődés, 24/6: 14–15.Az ikes ragozás és a szatmári nyelv. Szatmári Hírlap, márc. 28.Anyanyelvünk életéből. [ismertetés] Utunk, júl. 9. A romániai finnugor vonatkozású közlemények könyvészete.

Utunk, aug. 3.

91

1970

Egy mezőségi mássalhangzó-változás. Nyelv- és Irodalomtudo-mányi Közlemények XIV/2: 335–342.

Sok ám a száz icce! Igazság, jan. 10.Mi lenne, ha volna? Igazság, febr. 7.Uram vagy férjem? Igazság, febr. 28.Maga és Ön. Igazság, márc. 8.C-vel vagy z-vel? Igazság, márc. 14.Ma – máma. Igazság, márc. 22.Mini. Igazság, ápr. 4.Adatok érve, érvek adatai. Igazság, ápr. 11.Oszvald – Osváth. Igazság, ápr. 18.Egy szólásmondás „háttere”. Igazság, ápr. 19.Irtani vagy nem irtani. Igazság, ápr. 25.Mozaikszók. Igazság, máj. 16.Nyelvjárásiasság és betűejtés. Igazság, máj. 22.Mi fán terem a „tizenéves”? Igazság, máj. 23.Szürke-e a pejkó? Igazság, máj. 30.A hét napjainak hét nevéről. Igazság, jún. 6.Borunk hol termett? Igazság, jún. 10.Emánueltől Manóig. Igazság, jún. 20.Hiányzik egy szavunk? Igazság, jún. 27.Szent heverdel napja. Igazság, júl. 8.Van-e ablakja? Igazság, júl. 11.Higgyen a Helyesírási Szabályzatnak. Igazság, júl. 18.Libikóka. Igazság, aug. 15.Román–magyar társalgási zsebkönyv. [ismertetés] Igazság,

aug. 22.Szervusz! Igazság, szept. 12.El kell mondanom! Igazság, szept. 19.Eszünkkel gondolkodunk – nem eszeinkkel. Igazság, szept. 26.A csalfa. Igazság, okt. 3.

92

Noteszéből vagy noteszából? Igazság, okt. 10.Margita vagy Margitta? Igazság, okt. 17.Szék és szík. Igazság, okt. 24.„Fáin magyaró”. Igazság, okt. 31.Hol történt? Igazság, nov. 7.Becenevek. Igazság, nov. 14.Beszédtöltelékek. Igazság, nov. 21.Hajadonfőtt. Igazság, nov. 26.Megvettem a Hét-et. Igazság, dec. 5.Az „újév” meg az „új év”. Igazság, dec. 12.A kétkulacsos. Igazság, dec. 19.A kiejtésről. Szatmári Hírlap, febr. 28.Egy-két szó: A nyelvi helyesség ismérvéről. Szatmári Hírlap,

márc. 8.Romantika vagy tudomány. Utunk, febr. 27.

1969

Az ö/e és e/ö fonémaváltakozás az aranyosszéki nyelvjárásban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XIII/1: 9–20.

A jelentésmező tagolása és a nyelvjárási izoglosszák. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XIII/2: 301–305.

A magyar nyelvjárások atlasza [Akadémiai Kiadó, 1968]. [is-mertetés] Korunk, 3. sz., 482–483.

Atlasul lingvistic pe regiuni. Maramureş I. [Editura Academiei Republicii Socialiste Române, 1969]. [ismertetés] Korunk, 7. sz., 1112–1113.

Még az ellenkezője se... Korunk, 11. sz., 1700–1702.A magyar nyelv szóvégmutató szótára [Akadémiai Kiadó,

1969]. [ismertetés] Korunk, 11. sz., 1744–1745.A szép női név. Dolgozó Nő, 3. sz.Nő író vagy írónő? Dolgozó Nő, 4. sz.Hogyan írjuk? Előre, ápr. 24.

93

Íráskép és nyelvi bizonytalanság. Előre, jún. 5.Egy új szó. Előre, aug. 1.Dob, vet, hajít... Előre, szept. 11.„Versek és költemények”. Előre, okt. 2.Hargita-kalendárium és Előre-naptár. Előre, dec. 11.Nem tárgytalan a tárgytalanodás. Igazság, jan. 25.Demosthenes vagy Démoszthenész? Igazság, márc. 1.Akhileusz, de Achiles sarka? Igazság, ápr. 19.Új román nyelvatlaszok, [ismertetés] Igazság, ápr. 26.Miért hívják úgy? Igazság, máj. 28.Milyen fa az uborkafa? Igazság, jún. 11.Székely-e az aranyosszéki nyelvjárás? Igazság, júl. 10.Milyenek a „szerecsen lovak”? Igazság, júl. 23.Mivel foglalkoznak a magyar nyelvtudomány kolozsvári műve-

lői? Igazság, aug. 11.Kiakolbólít. Igazság, aug. 27.Egy szólásmondás „háttere”. Igazság, szept. 5.Milyen a közös ló háta? Igazság, szept. 10.Kell a vessző? Igazság, szept. 24.Konzervatív családnevek. Igazság, okt. 8.Az az „izé”... Igazság, okt. 22.Élő népköltészet. Igazság, okt. 24.Torockó nyelvjárásáról. Igazság, okt. 26.Hát cselédje ő neki? Igazság, dec. 3.Ikes? Iktelen? Igazság, dec. 24.Miért harisnya a székely posztónadrág? Megyei Tükör, febr. 8.Az irodalmi nyelv táji színezetéről. Művelődés 22/11: 46.Szauna-etimológiák. Utunk, jan. 31.Kőrösiről... Utunk, ápr. 4.Gyakori írásjel: a vessző. Vörös Zászló, február.Helyteleníthető a nálamnál? Vörös Zászló, jún. 4.

94

1968

Az o/a fonémaváltakozás, az a-zás az aranyosszéki nyelvjárásban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XII/2: 209–222.

Micul atlas lingvistic român. (ALRM II.) [ismertetés] Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XII/1: 155–156.

Falumonográfia meg a nyelvjárás és névkutatás. Művelődés 21/8: 57–58.

Titokzatos-e a kür bé, kür mellé kifejezésünk? Előre, ápr. 18.Hány nyelven beszél az emberiség? Előre, május 24.Egy helyesírási buktató. Előre, júl. 27.A csíkszentmihályi tanítónő... Hargita, ápr. 24.Ember-e a férfi? Igazság, jan. 28.Ha tudnánk, akkor hogy mondanók? Igazság, febr. 18.Szemes-e a szemtelen? Igazság, márc. 3.Külön vagy egybe? Igazság, márc. 24.Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. Igazság, ápr. 8.Az asszony nem ember? Igazság, ápr. 29.Ne higgy a „férfinek”! Igazság, jún. 16.Mi a modern? Igazság, júl. 21.Miért mál? Igazság, aug. 4.Kolozsváron, de Szebenben? Igazság, aug. 18.Bokort – nem a bokrot. Igazság, szept. 6.Ugorka vagy uborka? Igazság, okt. 12.A kiejtés szerepe. Igazság, nov. 1.Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. [ismertetés] Igazság,

nov. 27.„Ember” nevű népek... Igazság, dec. 7.Magános vagy magányos? Igazság, dec. 22.Issza a bort megfele? Szatmári Hírlap, júl. 12.Szatmár megye nyelvjárásáról. Szatmári Hírlap, júl. 20.Szólásaink. Szatmári Hírlap, aug. 10.A földrajzi nevekről. Szatmári Hírlap, okt. 5.

95

1967

Adatok a muskátli elnevezéseinek szóföldrajzához. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XI/1: 75–81.

Adalékok a „szent heverdelnap” nyelvjárási elnevezéseinek is-meretéhez. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XI/2: 275–279.

Csíkszépvízi tájszavak. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemé-nyek XI/1: 138–139.

A Román Akadémiai Nagyszótár. Előre, márc. 5.A helyesírástól a helyes kiejtésig. Igazság, jan. 8.Vágjuk ki a rezet! Igazság, márc. 26.Értékes segítség a nyelv művelőinek. Igazság, május 14.Csattan, csobog, csörgedez... Igazság, jún. 5.A leggazdagabb szellemi hagyaték őre. Igazság, júl. 13.Hogy hívnak? Igazság, júl. 16.Divat – torz kinövésekkel. Igazság, okt. 8.„Szép”... „nem szép”. Igazság, okt. 22.Világjáró szavak. Igazság, dec. 10.

1966

A -ni, -nitt, -nul ~ -nül határozórag-csoport funkciója és erdé-lyi elterjedtsége. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények X/1: 45–60.

Románia Szocialista Köztársaság Magyar Nyelvjárási Atlaszá-nak orvanyaga I. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények X/1: 148–153.

Az -ít igeképző erdélyi nyelvjárási hangalakja és alakulásmód-ja. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények X/2: 315–323.

A Romániai Magyar Nyelvjárások Atlaszának orvanyaga II. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények X/2: 338–346.

Kukorica, tengeri, törökbúza... Igazság, febr. 6.

96

Burgonya, krumpli, pityóka... Igazság, júl. 10.Vidéke válogatja. Igazság, júl. 31.Mi a neved? Igazság, szept. 4.Az afrikai nyelvek problémái. Igazság, szept. 11.Kiterjedt rokonság. Igazság, okt. 1.Szótárak szólnak: Nem könnyű helyesen beszélni. Igazság, okt.

30.

1965

Az ly hang a moldvai csángó nyelvjárásban. Nyelv- és Irodalom-tudományi Közlemények IX/1: 79–98.

Molnár József: A könyvnyomtatás hatása a magyar irodalmi nyelv kialakulására 1527–1576 között. [ismertetés] Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények IX/1: 210–212.

Mutatvány az RSzK magyar nyelvjárásai atlaszának tájszó-anyagából [Dobra, Kézdialmás]. Nyelv- és Irodalomtudomá-nyi Közlemények IX/1: 175–178.

Mutatvány Románia Szocialista Köztársaság Magyar Nyelvjá-rási Atlaszának tájszóanyagából: [Dezsőháza, Gogánváral-ja, Siklód]. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények IX/2: 319–324.

Románia Szocialista Köztársaság Akadémiája Kolozsvári Fi-ókjának tudományos ülésszaka. Nyelv- és Irodalomtudomá-nyi Közlemények IX/1: 221–222.

A román nyelvatlasz új sorozatának IV. kötete. [ismertetés] Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények IX/2: 342–347.

97

1964

Észrevételek a magyar e~ä-féle hangok történetéhez. Magyar Nyelv LX/3: 376–379.

Mutatvány az RMNyA tájszóanyagából [Diósad, Gyergyó-szentmiklós]. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények VIII/1: 105–108.

Mutatvány az RMNyA tájszóanyagából [Érköbölkút, Harasz-tos, Jobbágytelke]. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemé-nyek VIII/2: 263–267.

Papp László: Nyelvjárástörténet és nyelvi statisztika. [ismer-tetés] Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények VIII/2: 292–294.

1963

Nyelvjárási szövegek és tájszavak (Datk, Fiatfalva, Lozsád). Magyar Nyelvjárások IX. 177–181.

Mutatvány az RNK magyar nyelvjárási atlaszának tájszóanya-gából [Sítér, Székelyzsombor, Marossárpatak]. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények VII/1: 115–119.

Mutatvány az RMNyA tájszóanyagából [Torontálkeresztes, Hirip]. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények VII/2: 293–295.

Az idegen nyelvek tanítása és a minimális szókincs kérdése. Tanügyi Újság VII. évf., febr. 5.

A román nyelvatlasz új sorozatának III. kötete. [ismertetés] Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények VII/1: 141–143.

Márton Gyula: A borsavölgyi nyelvjárás igetövei és igealak-jai. [ismertetés] Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények VII/1: 147–148.

A Studia nyelvészeti tanulmányai. [ismertetés] Nyelv- és Iroda-lomtudományi Közlemények VII/2: 318–321.

98

A Studia filológiai sorozata [ismertetés]. Korunk, 9. sz., 1267–1268.

1962

Farkaslaki és tatrangi tájszavak. Magyar Nyelv LVIII/3: 384–387.

Tanulj tinó... Magyar Nyelv LVIII/4: 481–483.Cuvinte de origine românească în graiul maghiar de pe Valea

Arieşului. Fonetică şi dialectologie vol. IV. 251–257.Mutatvány az RNK magyar nyelvjárási atlaszának tájszóanya-

gából [Mezőköbölkút, Mezőkeszü, Kőszegremete, Misz-tótfalu]. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények VI/1: 191–201.

Mutatvány az RNK magyar nyelvjárási atlaszának tájszóanya-gából [Bözöd, Pipe]. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemé-nyek VI/2: 377–381.

Új francia nyelvatlaszok. [ismertetés] Nyelv- és Irodalomtudo-mányi Közlemények VI/1: 225–229.

Teofil Teaha: Graiul din Valea Crişului Negru. [ismertetés] Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények VI/2: 356–358.

1961

Néhány adat a román-magyar szóvegyítések kölcsönzéséhez. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények V/2: 157–160.

Cicula. Magyar Nyelv LVII/1: 93–94.Zsizsik, zsúzsok. Magyar Nyelv LVII/4: 479–480.Övis. Magyar Nyelvőr 85/3: 378.Írói szótárak. Korunk, 6. sz., 770–772.Román nyelvjárási szógyűjtemények és tanulmányok első kö-

tete. [ismertetés] Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények V/1: 67–69.

99

1960

Pala. Magyar Nyelv LVI/2: 253.Román nyelvi hatás az aranyosszéki magyar nyelvjárás szókész-

letében. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények IV/1–2: 129–134.

Tájszók Apáca, Datk és Krizba községből. Nyelv- és Irodalom-tudományi Közlemények IV/1–2: 158–166.

Szöveg (Klézse, Moldva). Magyar Nyelvjárások VI. 155.

1959

Gyarmathi hiteléhez. Magyar Nyelv LV, 521–522.Román nyelvi hatás az aranyosszéki magyar nyelvjárás szó-

készletében. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények II/1: 171.

A suk-sük nyelv. Dolgozó Nő, 1. sz.Meg lett mondva? Dolgozó Nő, 2. sz.„Mindenes” szavak. Dolgozó Nő, 9. sz.Papír, papiros... Igazság, jan. 4.Miért iromba az otromba? Igazság, jan. 11.A színes csomótól a betűig. Igazság, febr. 8.Legyen a neve: márciuska! Igazság, febr. 22.

1958

A nyelvújítási szók csángó megfeleléseihez. Studia Univ. Victor Babeş et Bolyai, Tom. III., Nr. 6., Series IV., Fasc. I. Philolo-gia. Cluj. 197–199.

Mutatvány az „Aranyosszéki tájnyelvi Atlasz”-ból. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények II/1–4: 171–191.

A Csűry-féle szamosháti é-ről. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények II/1–4: 201–204.

100

A Román Népköztársaság Magyar Nyelvatlasza. [Nyelvjárás-gyűjtési hírközlés] Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemé-nyek II/1–4: 285.

Kosarat ad... Igazság, dec. 7.Hónapneveink. Igazság, dec. 21.Szavak változásáról. Igazság, dec. 28.

1957

Az ikes ragozás állapota és használatának nemzedékek szerin-ti megoszlása Háromszéken. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények I/1–4: 75–86.

Sértő-e a paraszt megnevezés? Falvak Dolgozó Népe.Az idegen szavakról. Ifjúmunkás.Arany János nyelvművelése. Igazság, márc. 14. Bemutatunk ismert embereket. Igazság.Frászkarikát! Igazság.Miért hétfő a hétfő? Igazság.Jön–megy. Művelődés 10/11: 72.Tudomány és népszerűsítés. Utunk, jan. 5.

1956

A magyar nyelv jövevényszavai. Előre.A magyar nyelv szólásairól. Vörös Zászló.A nyelvjáráskutató munkáról. Vörös Zászló.

1955

A helyesírás szabályainak 10. kiadása. [ismertetés] Igaz Szó, 5. sz.