Click here to load reader

MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK ...flugan.kommun.kiruna.se/130215-MUR-stadsomvandlingen-Kiruna.pdf · DPSH-A/ HFA/ SS-EN ISO 22476-2 WST / VIM SIS-CEN ISO TS 22476-10

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK...

 • MUR (Markteknisk undersökningsrapport)

  GEOTEKNISK UNDERSÖKNING STADSOMVANDLINGEN KIRUNA

  2013-02-15

 • O:\UME\245202\G\Texter\MUR_TS.docx 2013-02-15

  Uppdrag: 245202, Geoteknisk undersökning Stadsomvandlingen Kiruna

  Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

  Status: Geoteknisk utredning

  Datum: 2013-02-15

  Medverkande

  Beställare: Tekniska Verken i Kiruna AB

  Kontaktperson: Lars Johansson

  Konsult: Tyréns AB

  Uppdragsansvarig: Eric Carlsson

  Handläggare: Mattias Gustavsson

  Kvalitetsgranskare: Eric Carlsson

  Revideringar

  Revideringsdatum ÅR-MÅN-DAG

  Version: Namn, Företag

  Initialer: Namn, Företag

  Författare:

  Mattias Gustavsson

  Datum: 2013-02-15

  Handlingen granskad av:

  Eric Carlsson

  Datum: 2013-02-15

  Tyréns AB

  Köpmannagatan 1

  952 34 Kalix

  www.tyrens.se

  Säte: Stockholm

  Org.Nr: 556194-7986

 • Uppdrag: 245202, Geoteknisk- och miljögeoteknisk undersökning Stadsomvandlingen Kiruna

  2013-02-15

  Beställare: Tekniska Verken i Kiruna AB O:\UME\245202\G\Texter\MUR_TS.docx

  3(15)

  Innehållsförteckning

  1 Objekt ................................................................................................................. 5

  2 Ändamål ............................................................................................................. 5

  3 Underlag för undersökningen ........................................................................... 5

  4 Styrande dokument ........................................................................................... 5

  5 Geoteknisk kategori .......................................................................................... 6

  6 Arkivmaterial ...................................................................................................... 6

  7 Befintliga förhållanden ...................................................................................... 7

  7.1 Ytbeskaffenhet .......................................................................................................... 7

  7.1.1 Skjutbaneområdet – 3A ............................................................................................. 7

  7.1.2 Slamdammen – 2A .................................................................................................... 7

  7.1.3 Stenaområdet – 2B ................................................................................................... 7

  7.1.4 Området längs Linbanevägen – 2C & 2D ................................................................. 7

  7.1.5 Området vid gruvområdet – 2E ................................................................................. 8

  7.2 Befintliga konstruktioner ............................................................................................ 8

  7.2.1 Skjutbaneområdet – 3A ............................................................................................. 8

  7.2.2 Slamdammen – 2A .................................................................................................... 8

  7.2.3 Stenaområdet – 2B ................................................................................................... 8

  7.2.4 Området längs Linbanevägen – 2C & 2D ................................................................. 8

  7.2.5 Området vid gruvområdet – 2E ................................................................................. 8

  8 Positionering ..................................................................................................... 8

  9 Geotekniska fältundersökningar ...................................................................... 8

  9.1 Utförda sonderingar .................................................................................................. 9

  9.2 Utförda provtagningar ............................................................................................... 9

  9.3 Undersökningsperiod ................................................................................................ 9

  9.4 Fältingenjörer ............................................................................................................ 9

  9.5 Kalibrering och certifiering ......................................................................................... 9

  10 Geotekniska laboratorieundersökningar ......................................................... 9

  10.1 Utförda undersökningar ............................................................................................. 9

  10.2 Undersökningsperiod .............................................................................................. 10

  10.3 Laboratorieingenjörer .............................................................................................. 10

  11 Hydrogeologiska undersökningar .................................................................. 10

  11.1 Utförda undersökningar ........................................................................................... 10

  11.2 Undersökningsperiod .............................................................................................. 10

 • Uppdrag: 245202, Geoteknisk- och miljögeoteknisk undersökning Stadsomvandlingen Kiruna

  2013-02-15

  Beställare: Tekniska Verken i Kiruna AB O:\UME\245202\G\Texter\MUR_TS.docx

  4(15)

  11.3 Fältingenjörer .......................................................................................................... 10

  12 Härledda värden .............................................................................................. 10

  12.1 Jordartsbeskrivning ................................................................................................. 10

  12.1.1 Skjutbaneområdet – 3A ........................................................................................... 10

  12.1.2 Slamdammen – 2A .................................................................................................. 11

  12.1.3 Stenaområdet – 2B ................................................................................................. 12

  12.1.4 Området längs Linbanevägen – 2C & 2D ............................................................... 13

  12.1.5 Området vid gruvområdet – 2E ............................................................................... 13

  12.2 Härledda medelvärden ............................................................................................ 14

  13 Värdering av undersökning ............................................................................ 15

  13.1 Generellt .................................................................................................................. 15

  13.2 Härledda värdens spridning och relevans ............................................................... 15

  Bilagor

  Beteckning Datum Rev. datum

  Laboratorieanalyser, tvättsiktningar 9 sidor

  Laboratorieanalys, sedimentationsanalys, 1 sida

  2012-12-13

  2012-12-14

  Conradutvärdering av CPT 50 sidor 2013-02-15

  Befintlig geoteknisk ritningsredovisning 18 sidor 2011-11-02

  Ritningar

  Beteckning Typ, skala Datum Rev. datum

  101G0201 Plan, 1/2000 2013-02-15

  101G0401-405 Sektioner 2013-02-15

  Tillhörande dokument/Hänvisningar

  Beteckning Datum Rev. datum

  Fältrapport med tillhörande bilagor 25 sidor 2013-02-15

 • Uppdrag: 245202, Geoteknisk- och miljögeoteknisk undersökning Stadsomvandlingen Kiruna

  2013-02-15

  Beställare: Tekniska Verken i Kiruna AB O:\UME\245202\G\Texter\MUR_TS.docx

  5(15)

  1 Objekt

  På uppdrag av Tekniska Verken i Kiruna AB har Tyréns AB utfört en kompletterande översiktlig geoteknisk undersökning för område 2A-E och 3A enligt förfrågningsunderlag 2012-09-24, bilaga 5 ”Områdeskarta för undersökningar”. Uppdragsansvarig för Tyréns AB är Eric Carlsson. Områdena är belägna mellan Kirunas nuvarande stadskärna och Tuolluvaara.

  2 Ändamål

  Syftet med undersökningen är att ge underlag avseende de geotekniska- och miljögeotekniska förhållandena för fortsatt utredning och projektering av stadsomvandlingen.

  3 Underlag för undersökningen

  I det här projekteringsunderlaget är följande tidigare och pågående undersökningar delvis inarbetade

  • Geoteknisk- och miljögeoteknisk undersökning planområde nya Kiruna från 2011 utförd av Tyréns AB, bifogat den här handlingen.

  • Geoteknisk undersökning ny väg E10, Ramböll 2012, inarbetat i den här handlingen.

  4 Styrande dokument

  Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

  Tabell 1. Planering och redovisning

  Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

  Fältplanering SS-EN 1997-2

  Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 samt SS-EN-ISO 22475-1

  Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

 • Uppdrag: 245202, Geoteknisk- och miljögeoteknisk undersökning Stadsomvandlingen Kiruna

  2013-02-15

  Beställare: Tekniska Verken i Kiruna AB O:\UME\245202\G\Texter\MUR_TS.docx

  6(15)

  Tabell 2. Fältundersökningar

  Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

  CPT, CPTU/ Spetstrycksondering

  SS-EN ISO 22476-1/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96

  DPSH-A/ HFA/ SS-EN ISO 22476-2

  WST / VIM SIS-CEN ISO TS 22476-10/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96

  Provtagningar

  Kategori B EN ISO 22475-1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96

  Tabell 3. Laboratorieundersökningar

  Metod Standard eller annat styrande dokument

  Klassificering SS-EN/ISO 14688-1

  Vattenkvot SS-EN/ISO 17892-1

  Kornstorlek SS-EN/ISO 17892-4

  Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar Metod Standard eller annat styrande dokument

  Öppna system EN ISO 22475-1:2006 Provtagning EN ISO 22475-1:2006

  5 Geoteknisk kategori

  Utförda undersökningar är utförda med inriktning mot geoteknisk kategori 2 (GK2) för konstruktion/grundläggning. Dock är undersökningarnas omfattning fortfarande att betrakta som översiktliga vad gäller framtagande av projekteringsunderlag.

  6 Arkivmaterial

  Redovisning av tidigare utförda undersökningar samt annat material som är relevant för uppdraget såsom:

  • Geoteknik och miljögeoteknik för planområde Nya Kiruna, Kiruna Kommun - Samhällsbyggnadskontoret

  • Autografprojekt ny E10 Kiruna

 • Uppdrag: 245202, Geoteknisk- och miljögeoteknisk undersökning Stadsomvandlingen Kiruna

  2013-02-15

  Beställare: Tekniska Verken i Kiruna AB O:\UME\245202\G\Texter\MUR_TS.docx

  7(15)

  7 Befintliga förhållanden

  Figur 7-1 Område för undersökning

  7.1 Ytbeskaffenhet

  7.1.1 Skjutbaneområdet – 3A

  Området utgörs av glest bestånd av lågvuxen barrblandskog av tall, gran och björk och mindre myrar utspridda i skogsområdet. Närheten till trädgränsen märks påfallande. Block i ytan varierar över området men generellt så bedöms ytan vara normalblockig till blockfattig.

  7.1.2 Slamdammen – 2A

  Växtligheten inom området varierar. Centralt och ned mot sydvästra hörnet av dammen växer upp till midjehög risvegetation. I övrigt inom dammen förekommer sparsamt med växtlighet på anrikningssedimenten. För den norra delen av 2A som ligger utanför damminvallningen så är ytbeskaffenheten likt den på skjutbaneområdet övergående i öppen myrmark i söder.

  7.1.3 Stenaområdet – 2B

  Området består av industrimark med hårdgjorda och grusade ytor. Inom området finns flertalet byggnader. I östra delarna ansluter ett myrområde där fyllningar ligger ovan torv och fungerar som ett upplag.

  7.1.4 Området längs Linbanevägen – 2C & 2D

  Inom området är marken plan och utgörs till större delen av fyllningar med slyskog och byggnader, ytan är blockfattig. Ytorna runt industribyggnaderna är delvis hårdgjorda.

 • Uppdrag: 245202, Geoteknisk- och miljögeoteknisk undersökning Stadsomvandlingen Kiruna

  2013-02-15

  Beställare: Tekniska Verken i Kiruna AB O:\UME\245202\G\Texter\MUR_TS.docx

  8(15)

  7.1.5 Området vid gruvområdet – 2E

  Området består på den lägre nivån av fyllningar. I slänten upp på de tjockare och högre fyllningsytorna finns stenar och block i ytan.

  7.2 Befintliga konstruktioner

  7.2.1 Skjutbaneområdet – 3A

  På området finns i dagsläget några delvis belagda vägar. Inom området ligger en jaktskyttebana med

  7.2.2 Slamdammen – 2A

  Området består av en gammal dammkonstruktion men omgivande dammvall. I norr ansluter golfbanan.

  7.2.3 Stenaområdet – 2B

  På området finns förnuvarande en industri med tillhörande byggnader.

  7.2.4 Området längs Linbanevägen – 2C & 2D

  I området finns i dagsläget flertalet industrier med fastighete och krossanläggningar etc.

  7.2.5 Området vid gruvområdet – 2E

  Området angränsar och berörs marginellt av go-kartbanan och i norr av industrier. Vägar finns i området.

  8 Positionering

  Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Mats Wahlberg,Tyréns AB i mätklass B enligt SGF Rapport 1:96.

  Koordinatsystem: SWEREF 99 TM

  Höjdsystem: RH00

  9 Geotekniska fältundersökningar

  De geotekniska undersökningarna i detta projekt har utgjorts av kompletterande och förtätade undersökningar av de inringade områdena i Figur 7-1. I följande kapitel så hänvisas antalet sonderingar till de kompletterande underökningarna och inte den totala volymen med ingående data från andra uppdrag.

 • Uppdrag: 245202, Geoteknisk- och miljögeoteknisk undersökning Stadsomvandlingen Kiruna

  2013-02-15

  Beställare: Tekniska Verken i Kiruna AB O:\UME\245202\G\Texter\MUR_TS.docx

  9(15)

  9.1 Utförda sonderingar

  Aktuella sonderingar omfattar:

  • CPT-sondering (CPT) i 10 st punkter

  • Hejarsondering (HfA) i 1 st punkter

  • Sticksondering (Sti) i 4 st punkter

  Utförda sonderingar redovisas i Fältrapport Stadsomvandling Kiruna, daterad 2013-02-15.

  9.2 Utförda provtagningar

  Aktuella provtagningar omfattar:

  • Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 19 st punkter

  Utförda sonderingar redovisas i Fältrapport Stadsomvandling Kiruna, daterad 2013-02-15.

  9.3 Undersökningsperiod

  Undersökningarna har utförts under perioden november 2012.

  9.4 Fältingenjörer

  Fältarbete har utförts av Christer Olofsson, fältingenjör Tyréns AB.

  9.5 Kalibrering och certifiering

  Undersökningarna har utförts med borrbandvagn Geotech 605DD.

  Tabell 5. Utrustning och kalibrering

  Utrustning Kalibrerad Kalibrerad av

  Borrbandvagn Geotech 605DD 121025 Geotech AB

  CPT nr 4495 120424 Stefan Jofesson, Geotech AB

  Utförda sonderingar redovisas i Fältrapport Stadsomvandling Kiruna, daterad 2013-02-15.

  10 Geotekniska laboratorieundersökningar

  10.1 Utförda undersökningar

  Aktuella laboratorieundersökningar omfattar:

  • Jordartbenämning av 11 st prover

 • Uppdrag: 245202, Geoteknisk- och miljögeoteknisk undersökning Stadsomvandlingen Kiruna

  2013-02-15

  Beställare: Tekniska Verken i Kiruna AB O:\UME\245202\G\Texter\MUR_TS.docx

  10(15)

  10.2 Undersökningsperiod

  Laboratorieundersökningar har utförts under december 2012.

  10.3 Laboratorieingenjörer

  Laboratorieundersökningar har utförts av Håkan Henriksson, laboratorieingenjör Tyréns AB.

  11 Hydrogeologiska undersökningar

  11.1 Utförda undersökningar

  Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar:

  • Installation av grundvattenrör (Rf) i 4 st punkter

  Utförda hydrogeologiska undersökningar redovisas i Fältrapport Stadsomvandling Kiruna, daterad 2013-02-15.

  Observationer från undersökningarna finns redovisat i Översiktligt Projekteringsunderlag, Geoteknisk undersökning Stadsomvandlingen Kiruna daterat 2013-02-15.

  11.2 Undersökningsperiod

  Hydrogeologiska undersökningar har utförts under perioden november-december 2012.

  11.3 Fältingenjörer

  Fältarbete har utförts av Christer Olovsson, fältingenjör Tyréns AB.

  12 Härledda värden

  12.1 Jordartsbeskrivning

  12.1.1 Skjutbaneområdet – 3A

  I den västra delen av området så består marken av ett 0,4 - 0,8 meter tjockt lager sandig siltig morän brun färg, under ett 0,1 - 0,2 m tjockt lager fyllning av sandigt grus eller skogstorv, moränen underlagras av en gråfärgad sandig siltig morän. Ett större myrområde finns nordväst om jaktskyttebanor, myrområdet sträcker sig i sydväst-nordvästlig riktning och är ca 8000 m2. Djupet till fast botten på myren varierar mellan 0,4 - 0,7 m under markytan. Bergfritt djup i undersökningspunkterna är minst 3 meter. Bergnivån stiger och befinner sig ytligare i de sydvästra delarna av området och ligger som ytligast på ca 2 meters djup.

 • Uppdrag: 245202, Geoteknisk- och miljögeoteknisk undersökning Stadsomvandlingen Kiruna

  2013-02-15

  Beställare: Tekniska Verken i Kiruna AB O:\UME\245202\G\Texter\MUR_TS.docx

  11(15)

  I de sydöstra delarna av området finns flertalet större myrområden i storleksordningen 2000 – 6000 m2. Djup till fast botten inom myrområdena är mellan 0,1 – 0,3 meter i det sydöstligaste myrområdet beläget nordväst om Stena industriområde. Myrområdena norr om det myområdet har ett djup till fast botten på 0,6 - 1,0 m under markytan. Omkringliggande mark runt myrområdena består av sandig siltig morän, under ett lager av skogstorv på 0,1 – 0,3 m. I de nordöstra delarna av området består marken av ett 2 – 3 m tjockt lager av sandig siltig morän, under ett 0,1 m tjockt laget av växtdelar, som vilar på rösberg på som ytligast 2,2 meters djup. Grundvattenytan ligger mellan 0,4 – 1,5 meter under markytan.

  12.1.2 Slamdammen – 2A Området som är en gammal slamdamm för anrikningssediment från den tidigare gruvverksamheten i Tuolluvaara är i det närmaste helt plant bortsett från delar av östra området där en närliggande industri schaktat fram sediment för användning i sin verksamhet. Denna schaktning har skapat lokala höjder och svackor. Anrikningsöverskottet har transporterats dit med hjälp av ett högt vatteninnehåll och därefter sedimenteratovan naturlig mark. Parallellt med den sydligast belägna dammvallen bortsett från det sydvästra hörnet av dammen, sträcker sig en ca 150 m bred korridor i västsydväst-ostnordostlig riktning med ungefär likartad jordlagerföljd. Längst i öster av området viker området av i nordlig riktning. Inom detta delområde består jorden överst av 0,7 - 3,0 m av blandkorniga sediment av sand och silt från anrikningsprocessen med enstaka decimetertjocka skikt av finkorniga sediment. De blandkorniga sedimenten underlagras av ett 0,1 - 1,8 m tjockt lager med finkorniga sediment. De finkorniga sedimenten underlagras i sin tur av ett 0,3 - 1,0 m tjockt naturligt lager komprimerad torv ovan den sandiga siltiga moränen. Största djupen till naturligt lagrad morän inom området är i öster där moränen påträffas på 5,1 meters djup. Både de blandkorniga- och finkorniga sedimenten samt även torven har markant varierande tjocklekar inom delområdet även om jordlagerföljden är ungefär den samma. Sedimenten bedöms ha mycket lös lagringstäthet inom delområdet men med inslag av lös lagringstäthet. Centralt på området och i sydvästra hörnet av dammen där risvegetationen finns bedöms finkornigheten i anrikningssedimenten öka skiktvis kontra de sydliga och sydöstra delarna. Den centralt belägna ytan är ca 3 hektar där jorden består av ett 2,0 - 4,0 m tjockt lager av skiktade finkorniga- och blandkorniga sediment. Sedimenten är mycket skiktade då material har sedimenterats ut i etapper till följd av utpumpningen av materialet från gruvbrytningen. Sedimenten har de minsta tjocklekarna om ca 2,0 m i sydvästra hörnet. Sedimenten har mycket lös lagringstäthet. Sedimenten underlagras av på den större delen av ytan av ett 0,6 – 1,4 m tjockt lager naturlig och komprimerad torv men längst i norr centralt närmast golfbanorna är torvskiktet komprimerat och bara några decimeter tjockt och i en del punkter saknas torven helt. Torven ligger ovan naturligt lagrad sandig siltig morän. Hur mycket torven har komprimerats, eller med den mer tekniskt korrekta termen konsoliderats, är svår att avgöra. För att kunna bedöma graden av konsolidering måste torvprovtagning utföras med speciell torvprovtagare med efterföljande analys i laboratorium.

 • Uppdrag: 245202, Geoteknisk- och miljögeoteknisk undersökning Stadsomvandlingen Kiruna

  2013-02-15

  Beställare: Tekniska Verken i Kiruna AB O:\UME\245202\G\Texter\MUR_TS.docx

  12(15)

  I den nordvästra delen av området på befintlig drivingrange bedöms jorden till större delen bestå av ett 1,0 – 1,5 m tjockt lager av blandkorniga sediment. Längst åt väster närmast dammvallen förekommer även grovkorniga sediment av sand, grus och sten. Längst i norr på ytorna utanför golfens klubbhus förekommer både 1,0–1,5 m moränfyllningar i ytan och därunder även 0,5-1,0 m finkorniga anrikningssediment. Sedimenten bedöms ha mycket låg lagringstäthet med inslag av skikt med låg lagringstäthet. Sedimenten vilar på naturlig sandig siltig morän/grusig sandig morän på ett djup på 1,0 – 2,5 m under markytan. Torvförekomsten är sporadisk och där den förekommer så är den komprimerad och skikten bara några decimeter tjocka. Generellt över hela dammområdet så är lagringstätheten lägre med ökat djup i vart skikt, i vissa punkter finns dock en mer konstant lagringstäthet med djupet. Bottenmoränen för hela undersökningsområdet bedöms ha hög till mycket hög lagringstäthet. Området som benämns som 2a består även av ett skogs- och myrområde väster om invallningen angränsande mot skjutbaneområdet 3a. Marken är i norr till största delen lik de skogsbeklädda delarna inom skjutbaneområdet. I söder finns ett myrområde som ligger i direkt anslutning emot damminvallningen. Myrområdet sträcker sig längs invallningen i jämnhöjd med de sydliga och centrala delarna av delområdena innanför slamdammen och har en total area på ca 7300 m2. De skogsbeklädda delarna består av 0,1 – 0,2 m skogstorv ovan sandig siltig morän.

  12.1.3 Stenaområdet – 2B

  Området som i nuläget är en industrifastighet består i den västra delen av fyllning ovan naturligt lagrad sandig siltig morän med hög till mycket hög lagringstäthet. Fyllningens tjocklek varierar markant inom den västra delen av området och består av alltifrån 0,3 m till 3,4 m tjockt grusig sand.

  I den mittersta delen av området består jorden överst av fyllning, enligt undersökningspunkt S1 2m tjock grusig sand. Under fyllningen påträffades 1 m tjock torv i samma punkt. Enligt tolkning av terrängen så bestod jorden av myrmark innan ytan exploaterades. Därunder ligger naturligt lagrad sandig siltig morän med bedömd hög till mycket hög lagringstäthet.

  Områdets östra del gränsar mot dammvallens sydvästra hörn och består av myrmark utan ovanliggande fyllningar. Torven i myrmarken bedöms vara 0,5-1,0 m tjock. Under torven bedöms naturligt lagrad sandig siltig morän ligga med hög till mycket hög relativ fasthet.

  Grundvattenytan ligger ca 1,5 meter under markytan.

 • Uppdrag: 245202, Geoteknisk- och miljögeoteknisk undersökning Stadsomvandlingen Kiruna

  2013-02-15

  Beställare: Tekniska Verken i Kiruna AB O:\UME\245202\G\Texter\MUR_TS.docx

  13(15)

  12.1.4 Området längs Linbanevägen – 2C & 2D Området består av industrifastigheter på utfyllda jordmassor över både moränmark och myrmark med mellanliggande naturlig moränmark och myrmark i ytan. Norr om Linbanevägen är det utfyllda området sammanhängande men väster om infarten (2c) och söder om vägen kan de utfyllda områdena betraktas som öar med naturlig mark synlig runtomkring. Fyllningsmassorna i området kring Linbanevägen består av grusig sand med markant varierande tjocklek om 0,5 – 3,0 m. Asfalt och asfaltsrester är påträffat på flertalet stället i de ytliga skikten av fyllnadsmassorna. Den grusiga sandfyllningen underlagras ibland av ett 0,5 – 1,5 m tjockt lager av fyllnadsmassor bestående av sandig siltig morän. Fyllnadsmassorna vilar, i större delen av området, på en naturligt lagrad sandig siltig morän med bedömd hög till mycket hög lagringstäthet. I läge för första infarten till krossanläggningen norr om linbanevägen så är ca 0,5 m torv påträffat mellan fyllningen och den naturliga moränen. Torv under fyllnadsmassorna är även påträffats under den mindre uppläggningsytan nordväst om Metsos område och rakt söder om KGS gamla anläggning, där har torvtjocklekar på ca 0,5 m till 2,5 m hittats under 2-2,5 m tjock fyllning, den större torvtjockleken finns i den södra delen av ytan. Grundvattenytan ligger ca 0,6 – 2,6 meter under markytan.

  12.1.5 Området vid gruvområdet – 2E

  Området består närmast slamdammen av två utskjutande tungor av mäktiga fyllningar från norr till söder. De nordligaste delarna av tungorna kan i stora drag beskrivas som det sydöstra hörnet av dammvallen. Mellan fyllningstungorna kilar vägen från Linbanevägen in sig upp mot det gamla gruvområdet. Nivåskillnaden mellan vägen och landtungorna är som mest 5-6 m. Vägen ligger också på fyllningar så den totala tjockleken på fyllningen bedöms vara som mest ca 8-9 m. Överst på landtungorna består fyllningen av grusig sand. Ibland är lagret tunnare än 1 m. Därunder finns en övergång till en sandig siltig moränfyllning. I alla fyllningarna finns inblandning av krossrester och sprängsten. Fyllningarna underlagras av naturlig sandig siltig morän med hög till mycket hög lagringstäthet. Mellan fyllningen och moränen kan fläckvis tunna skikt av kraftigt komprimeras torv eller vegetation förekomma.

  I den södra delen av området nedanför fyllningstungornas släntfot består jorden överst av mindre mäktiga fyllningar. Området sträcker sig även i en liten triangelform söder om Linbanevägen och angränsar där emot ett go-kartbaneområde. Fyllningarna bedöms vara 1-2 m tjocka och utgörs blandat av grus, grusig sand och troligen därunder till och från även av sandig siltig moränfyllning. Under fyllningarna förekommer troligen komprimerad torv särskilt söder om Linbanevägen.

 • Uppdrag: 245202, Geoteknisk- och miljögeoteknisk undersökning Stadsomvandlingen Kiruna

  2013-02-15

  Beställare: Tekniska Verken i Kiruna AB O:\UME\245202\G\Texter\MUR_TS.docx

  14(15)

  12.2 Härledda medelvärden

  Nedan följer härledda värden för de olika delområdena.

  Tabell 1 Härledda medelvärden för parametrar i slamdammsområdet (2A) Material Tunghet, ρρρρ (ρρρρ´)

  (kN/m3) Hållfasthetsegenskaper Deformationsegenskaper

  Blandkorniga sediment (saSi/siSa)

  18 (10) φ´dk= 33o Ek= 5 MPa

  Finkorniga sediment (leSi)

  17 (8) τfuk = 20 kPa

  σ´ck= xx kPa* Mok= xx MPa* MLk= xx MPa*

  Torv 13 (3) τfuk = 50 kPa

  MLk= xx kPa*

  sasiMn 20 (11) φ´dk= 41o Ek= 40 MPa

  *underlag inte tillräckligt för bedömning Tabell 6 Härledda medelvärden för parametrar i skjutbaneområdet (3A) Material Tunghet, ρρρρ (ρρρρ´)

  (kN/m3) Hållfasthetsegenskaper Deformationsegenskaper

  saGr 19 (12) φ´dk= 37

  o Ek= 30 MPa

  sasiMn 20 (11) φ´dk= 41o Ek= 40 MPa

  *underlag inte tillräckligt för bedömning Tabell 7 Härledda medelvärden för parametrar i områdena 2B, 2C, 2D och 2E Material Tunghet, ρρρρ (ρρρρ´)

  (kN/m3) Hållfasthetsegenskaper Deformationsegenskaper

  F/saGr F/sasiMn

  19 (12) φ´dk= 37o Ek= 30 MPa

  Torv 13 (3) τfuk = 50 kPa

  MLk= xx kPa*

  sasiMn 20 (11) φ´dk= 41 Ek= 40 MPa

  *underlag inte tillräckligt för bedömning

 • Uppdrag: 245202, Geoteknisk- och miljögeoteknisk undersökning Stadsomvandlingen Kiruna

  2013-02-15

  Beställare: Tekniska Verken i Kiruna AB O:\UME\245202\G\Texter\MUR_TS.docx

  15(15)

  13 Värdering av undersökning

  13.1 Generellt

  Svårigheter vid okulärbedömning av jordart i anrikningssanden då detta material är ett producerat finkornigt material och inte då i formen ser ut på samma sätt som naturliga lagrade finkorniga material. Undersökningarna är även utförda under vinterförhållanden med tjockt snötäcke, vilket försvårat arbetet.

  Svårigheterna med att okulärt bedöma skillnader i kornstorlek inom dammområdet har lett till att jordlagerföljen har viktats mot CONRAD-utvärderingar för att identifiera olika skikt.

  13.2 Härledda värdens spridning och relevans

  Ett fåtal värden som har ansetts för höga och för låga har uteslutits vid utvärdering av härledda värden eftersom värdena anses missvisande. I övrig har de härledda värdena antagit ungefärligt medelvärde, �� av utvärderade värden.

  Eftersom undersökningen har utförts i ett flertal punkter bedöms jordens egenskaper kunna bestämmas med tillräcklig säkerhet.

 • 0,0 %

  10,0 %

  20,0 %

  30,0 %

  40,0 %

  50,0 %

  60,0 %

  70,0 %

  80,0 %

  90,0 %

  100,0 %

  Pass

  eran

  de m

  ängd

  , vik

  tpro

  cent

  Fri maskvidd, mm0,063 4 8 16 32 63210,50,250,125

  GrovjordFinjordSand GrusLera/Silt

  0,06 2 60

  FÖRKLARING

  Siktkurva

  Tyréns AB

  Box 28125

  Sten

  Provet inkom: 2012-12-12

  Provet siktat:

  Utfört av:

  Provets storlek: 391,0 gram

  Methat Mohsen

  2012-12-13

  Provets totala vikt:

  Sign. ___________________________

  488,0 gram

  Datum:

  Provet är en:Stadsomvandlingen Kiruna, Ty11, Djup 0,0-2,1 m

  Finjordshalt (0,063/totalt) 43,5%Sand (0,063-2mm/totalt) 56,5%

  Grus (2-60mm/totalt) 0,0%Sten (60-200mm/totalt) 0,0%Största kornstorlek 0 mm

  Materialklass:Tjälfarlighetsklass:

  851 02 SUNDSVALL

  0,2 0,6 6 20

  Vattenkvot (Wn) 25%

  AMA Anläggning/TK Geo

  5A4

  Ansvarig handläggare: Håkan Henriksson

  245202Projektnummer:

  Fyllning/ Sandig silt

  2012-12-13

 • 0,0 %

  10,0 %

  20,0 %

  30,0 %

  40,0 %

  50,0 %

  60,0 %

  70,0 %

  80,0 %

  90,0 %

  100,0 %

  Pass

  eran

  de m

  ängd

  , vik

  tpro

  cent

  Fri maskvidd, mm0,063 4 8 16 32 63210,50,250,125

  GrovjordFinjordSand GrusLera/Silt

  0,06 2 60

  FÖRKLARING

  Siktkurva

  Tyréns AB

  Box 28125

  Sten

  Provet inkom: 2012-12-12

  Provet siktat:

  Utfört av:

  Provets storlek: 390,0 gram

  Methat Mohsen

  2012-12-13

  Provets totala vikt:

  Sign. ___________________________

  493,0 gram

  Datum:

  Provet är en:Stadsomvandlingen Kiruna, Ty12, Djup 0,0-3,8 m

  Finjordshalt (0,063/totalt) 38,2%Sand (0,063-2mm/totalt) 61,8%

  Grus (2-60mm/totalt) 0,0%Sten (60-200mm/totalt) 0,0%Största kornstorlek 0 mm

  Materialklass:Tjälfarlighetsklass:

  851 02 SUNDSVALL

  0,2 0,6 6 20

  Vattenkvot (Wn) 26%

  AMA Anläggning/TK Geo

  4A3

  Ansvarig handläggare: Håkan Henriksson

  245202Projektnummer:

  Fyllning/ Siltig sand

  2012-12-13

 • 0,0 %

  10,0 %

  20,0 %

  30,0 %

  40,0 %

  50,0 %

  60,0 %

  70,0 %

  80,0 %

  90,0 %

  100,0 %

  Pass

  eran

  de m

  ängd

  , vik

  tpro

  cent

  Fri maskvidd, mm0,063 4 8 16 32 63210,50,250,125

  GrovjordFinjordSand GrusLera/Silt

  0,06 2 60

  FÖRKLARING

  Siktkurva

  Tyréns AB

  Box 28125

  Sten

  Provet inkom: 2012-12-12

  Provet siktat:

  Utfört av:

  Provets storlek: 247,0 gram

  Methat Mohsen

  2012-12-13

  Provets totala vikt:

  Sign. ___________________________

  324,0 gram

  Datum:

  Provet är en:Stadsomvandlingen Kiruna, Ty14, Djup 0,0-3,5 m

  Finjordshalt (0,063/totalt) 68,0%Sand (0,063-2mm/totalt) 32,0%

  Grus (2-60mm/totalt) 0,0%Sten (60-200mm/totalt) 0,0%Största kornstorlek 0 mm

  Materialklass:Tjälfarlighetsklass:

  851 02 SUNDSVALL

  0,2 0,6 6 20

  Vattenkvot (Wn) 31%

  AMA Anläggning/TK Geo

  5A4

  Ansvarig handläggare: Håkan Henriksson

  245202Projektnummer:

  Fyllning/ Sandig silt

  2012-12-13

 • 0,0 %

  10,0 %

  20,0 %

  30,0 %

  40,0 %

  50,0 %

  60,0 %

  70,0 %

  80,0 %

  90,0 %

  100,0 %

  Pass

  eran

  de m

  ängd

  , vik

  tpro

  cent

  Fri maskvidd, mm0,063 4 8 16 32 63210,50,250,125

  GrovjordFinjordSand GrusLera/Silt

  0,06 2 60

  FÖRKLARING

  Siktkurva

  Tyréns AB

  Box 28125

  Sten

  Provet inkom: 2012-12-12

  Provet siktat:

  Utfört av:

  Provets storlek: 401,0 gram

  Methat Mohsen

  2012-12-13

  Provets totala vikt:

  Sign. ___________________________

  460,0 gram

  Datum:

  Provet är en:Stadsomvandlingen Kiruna, Ty16, Djup 0,0-3,1 m

  Finjordshalt (0,063/totalt) 27,2%Sand (0,063-2mm/totalt) 72,1%

  Grus (2-60mm/totalt) 0,7%Sten (60-200mm/totalt) 0,0%Största kornstorlek 0 mm

  Materialklass:Tjälfarlighetsklass:

  851 02 SUNDSVALL

  0,2 0,6 6 20

  Vattenkvot (Wn) 15%

  AMA Anläggning/TK Geo

  3B2

  Ansvarig handläggare: Håkan Henriksson

  245202Projektnummer:

  Fyllning/ Siltig sand

  2012-12-13

 • 0,0 %

  10,0 %

  20,0 %

  30,0 %

  40,0 %

  50,0 %

  60,0 %

  70,0 %

  80,0 %

  90,0 %

  100,0 %

  Pass

  eran

  de m

  ängd

  , vik

  tpro

  cent

  Fri maskvidd, mm0,063 4 8 16 32 63210,50,250,125

  GrovjordFinjordSand GrusLera/Silt

  0,06 2 60

  FÖRKLARING

  Siktkurva

  Tyréns AB

  Box 28125

  Sten

  Provet inkom: 2012-12-12

  Provet siktat:

  Utfört av:

  Provets storlek: 297,0 gram

  Methat Mohsen

  2012-12-13

  Provets totala vikt:

  Sign. ___________________________

  380,0 gram

  Datum:

  Provet är en:Stadsomvandlingen Kiruna, Ty17, Djup 0,0-4,0 m

  Finjordshalt (0,063/totalt) 40,1%Sand (0,063-2mm/totalt) 59,9%

  Grus (2-60mm/totalt) 0,0%Sten (60-200mm/totalt) 0,0%Största kornstorlek 0 mm

  Materialklass:Tjälfarlighetsklass:

  851 02 SUNDSVALL

  0,2 0,6 6 20

  Vattenkvot (Wn) 28%

  AMA Anläggning/TK Geo

  5A4

  Ansvarig handläggare: Håkan Henriksson

  245202Projektnummer:

  Fyllning/ Sandig silt

  2012-12-13

 • 0,0 %

  10,0 %

  20,0 %

  30,0 %

  40,0 %

  50,0 %

  60,0 %

  70,0 %

  80,0 %

  90,0 %

  100,0 %

  Pass

  eran

  de m

  ängd

  , vik

  tpro

  cent

  Fri maskvidd, mm0,063 4 8 16 32 63210,50,250,125

  GrovjordFinjordSand GrusLera/Silt

  0,06 2 60

  FÖRKLARING

  Siktkurva

  Tyréns AB

  Box 28125

  Sten

  Provet inkom: 2012-12-12

  Provet siktat:

  Utfört av:

  Provets storlek: 495,0 gram

  Methat Mohsen

  2012-12-13

  Provets totala vikt:

  Sign. ___________________________

  593,0 gram

  Datum:

  Provet är en:Stadsomvandlingen Kiruna, Ty19, Djup 0,0-2,5 m

  Finjordshalt (0,063/totalt) 49,7%Sand (0,063-2mm/totalt) 48,3%

  Grus (2-60mm/totalt) 2,0%Sten (60-200mm/totalt) 0,0%Största kornstorlek 0 mm

  Materialklass:Tjälfarlighetsklass:

  851 02 SUNDSVALL

  0,2 0,6 6 20

  Vattenkvot (Wn) 20%

  AMA Anläggning/TK Geo

  5A4

  Ansvarig handläggare: Håkan Henriksson

  245202Projektnummer:

  Fyllning/ Sandig silt

  2012-12-13

 • 0,0 %

  10,0 %

  20,0 %

  30,0 %

  40,0 %

  50,0 %

  60,0 %

  70,0 %

  80,0 %

  90,0 %

  100,0 %

  Pass

  eran

  de m

  ängd

  , vik

  tpro

  cent

  Fri maskvidd, mm0,063 4 8 16 32 63210,50,250,125

  GrovjordFinjordSand GrusLera/Silt

  0,06 2 60

  FÖRKLARING

  Siktkurva

  Tyréns AB

  Box 28125

  Sten

  Provet inkom: 2012-12-12

  Provet siktat:

  Utfört av:

  Provets storlek: 335,0 gram

  Methat Mohsen

  2012-12-13

  Provets totala vikt:

  Sign. ___________________________

  370,0 gram

  Datum:

  Provet är en:Stadsomvandlingen Kiruna, Ty20, Djup 0,0-5,9 m

  Finjordshalt (0,063/totalt) 26,9%Sand (0,063-2mm/totalt) 69,3%

  Grus (2-60mm/totalt) 3,9%Sten (60-200mm/totalt) 0,0%Största kornstorlek 0 mm

  Materialklass:Tjälfarlighetsklass:

  851 02 SUNDSVALL

  0,2 0,6 6 20

  Vattenkvot (Wn) 10%

  AMA Anläggning/TK Geo

  3B2

  Ansvarig handläggare: Håkan Henriksson

  245202Projektnummer:

  Fyllning/ Siltig sand

  2012-12-13

 • 0,0 %

  10,0 %

  20,0 %

  30,0 %

  40,0 %

  50,0 %

  60,0 %

  70,0 %

  80,0 %

  90,0 %

  100,0 %

  Pass

  eran

  de m

  ängd

  , vik

  tpro

  cent

  Fri maskvidd, mm0,063 4 8 16 32 63210,50,250,125

  GrovjordFinjordSand GrusLera/Silt

  0,06 2 60

  FÖRKLARING

  Siktkurva

  Tyréns AB

  Box 28125

  Sten

  Provet inkom: 2012-12-12

  Provet siktat:

  Utfört av:

  Provets storlek: 450,0 gram

  Methat Mohsen

  2012-12-13

  Provets totala vikt:

  Sign. ___________________________

  546,0 gram

  Datum:

  Provet är en:Stadsomvandlingen Kiruna, Ty21, Djup 0,0-3,0 m

  Finjordshalt (0,063/totalt) 36,9%Sand (0,063-2mm/totalt) 52,0%

  Grus (2-60mm/totalt) 11,1%Sten (60-200mm/totalt) 0,0%Största kornstorlek 0 mm

  Materialklass:Tjälfarlighetsklass:

  851 02 SUNDSVALL

  0,2 0,6 6 20

  Vattenkvot (Wn) 21%

  AMA Anläggning/TK Geo

  4A3

  Ansvarig handläggare: Håkan Henriksson

  245202Projektnummer:

  Fyllning/ Siltig sand

  2012-12-13

 • 0,0 %

  10,0 %

  20,0 %

  30,0 %

  40,0 %

  50,0 %

  60,0 %

  70,0 %

  80,0 %

  90,0 %

  100,0 %

  Pass

  eran

  de m

  ängd

  , vik

  tpro

  cent

  Fri maskvidd, mm0,063 4 8 16 32 63210,50,250,125

  GrovjordFinjordSand GrusLera/Silt

  0,06 2 60

  FÖRKLARING

  Siktkurva

  Tyréns AB

  Box 28125

  Sten

  Provet inkom: 2012-12-12

  Provet siktat:

  Utfört av:

  Provets storlek: 375,0 gram

  Methat Mohsen

  2012-12-13

  Provets totala vikt:

  Sign. ___________________________

  375,0 gram

  Datum:

  Provet är en:Stadsomvandlingen Kiruna, Ty21, Djup 3,0-4,0 m

  Finjordshalt (0,063/totalt) 43,2%Sand (0,063-2mm/totalt) 56,5%

  Grus (2-60mm/totalt) 0,3%Sten (60-200mm/totalt) 0,0%Största kornstorlek 0 mm

  Materialklass:Tjälfarlighetsklass:

  851 02 SUNDSVALL

  0,2 0,6 6 20

  Vattenkvot (Wn) 26%

  AMA Anläggning/TK Geo

  5A4

  Ansvarig handläggare: Håkan Henriksson

  245202Projektnummer:

  Finsandig silt

  2012-12-13

 • Ler Silt SandFinsilt Mellansilt Grovsilt Finsand Mellansand Grovsand Fingrus

  0,001 0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6

  0,001 0,004 0,01 0,045 0,125 0,25 0,5 1 4 8 16

  100

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  Kornfördelning, Fraktionsindelning

  Uppdragsnamn:

  Uppdragsnr:

  Beställare:

  Utfört av:

  Datum:

  Signatur:

  2012-12-14

  Methat Mohsen

  245202

  Stadsomvandlingen Kiruna

  Borrpunkt Markering Nivå Jordart Kommentar

  TY 7 0,0-2,6 m Finsandig lerig silt Vattenkvot 33%

  TY 19 2,5-3,8 Siltig sand Vattenkvot 34%

  TY 5 0,0-2,0 m Finsandig lerig silt Vattenkvot 30%

  Tyréns AB

 • CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

  0.0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1.0

  1.2

  1.4

  1.6

  1.8

  2.0

  2.2

  0 5 10 15 0 20 40 60 80 100 0 200 400Portryck u, uo, Du (kPa)

  0 5 10 15 0.0 0.1 0.2

  Uo

  Uo

  Uo

  Uo

  DU

  DU

  DU

  DU

  DU

  FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

  0.00 m0.00 m2.36 m0.60 m

  Portrycksparameter Bq

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY052012-11-22

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY05.CPW

  0 10 20Lutning (grader)

  ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

  my463.47 m

  Normal

  Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

  Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

  Fett och olja

  Geotech CPTSond nr 4495

  Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

 • 0.0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1.0

  1.2

  1.4

  1.6

  1.8

  2.0

  2.2

  0 20 40 60 80 100Friktionsvinkel (o)

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)0 20 40 60

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Klassificering

  ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

  my463.47 m0.60 m0.00 m

  FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

  0.00 m

  Geotech CPTNormal

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY052012-11-22

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY05.CPW

  L

  v L

  L

  vL

  L

  v L

  vL

  S

  NCSi

  NCSi

  0 5 10 15 20Modul (MPa)

  F

  Sa

  Cl

  Si

  Cl

  P

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  xo

  +

  Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

  0 50 100

  x

  x

  x

  (x)

  (x)

  (x)

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  Relativ lagringstäthet ID (%)

  UtvärderareDatum för utvärdering

  Mattias Gustavsson2013-02-15

  CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

 • 0.0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1.0

  1.2

  1.4

  1.6

  1.8

  2.0

  2.2

  0 20 40 60 80 100 120Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Klassificering

  ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

  my463.47 m0.60 m0.00 m

  FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

  0.00 m

  Geotech CPTNormal

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY052012-11-22

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY05.CPW

  L

  v L

  L

  vL

  L

  v L

  vL

  S

  NCSi

  NCSi

  F

  Sa

  Cl

  Si

  Cl

  P

  (x)

  (x)

  (x)

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  UtvärderareDatum för utvärdering

  Mattias Gustavsson2013-02-15

  CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

 • C P T - sonderingGeo- och miljögeoteknisk undersökning iKiruna245202

  2013-02-15

  0.00 m0.00 m2.36 m0.60 mmy463.47 m

  NormalFett och oljaChrister OlovssonGeotech CPT

  Djup (m)

  TY052012-11-22

  Projekt Plats

  Borrhål

  FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

  Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

  KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

  4495201204240.8580.000

  Inre friktion OcInre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

  0.0 kPa0.0 kPa0.0000.000

  SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

  FöreEfterDiff

  0.60

  Datum

  263.70246.00-17.70

  121.40121.80

  0.40

  8.298.28

  -0.01

  Nollvärden, kPaPortryck Friktion Spetstryck

  Använd skalfaktorer vid beräkning

  KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

  (ingen)(ingen)(ingen)

  PortrycksobservationerPortryck (kPa)

  0.00

  SkiktgränserDjup (m)

  Klassificering

  Från TillDjup (m)

  0.002.00

  0.202.50

  Densitet(ton/m3)

  1.701.30

  FP S

  Jordart

  Anmärkning

  O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY05.CPW

  Portryck registrerat vid sonderingx

  Flytgräns

  2Bedömd sonderingsklass

 • C P T - sonderingGeo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  2013-02-15

  TY052012-11-22

  Projekt

  O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY05.CPW

  PlatsBorrhålDatum

  Djup (m)Från Till0.000.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.002.20

  Sida 1 av 1

  0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.002.202.24

  F F Sa LSa v LSa v LCl LCl vLSi LSi v LSi v LCl vLP SP S

  Klassificering

  NCSiNCSi

  NCSi

  0.01.75.18.5

  11.915.118.020.924.127.330.132.734.2

  svo

  0.01.75.18.5

  10.912.113.013.915.116.317.117.718.0

  s'vo s'ckPa kPa kPa

  tfukPat/m3

  r

  1.701.701.801.701.701.601.301.701.601.601.301.301.30

  (28.3)(17.9)

  ((97.7))((68.5))((37.1))

  (16.8)

  o

  f

  45.838.738.2

  (37.2)(35.8)(33.5)

  OCR ID E MOC MNC

  1.001.00

  1.00

  %

  72.160.047.3

  10.89.36.9

  6.04.42.5

  13.511.5

  8.3

  7.25.12.8

  10.89.26.6

  5.84.12.3

  MPa MPa MPawLwL

 • CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

  0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  2.0

  2.5

  3.0

  0 2 4 6 8 10 0 10 20 30 40-100 0 100 200 300Portryck u, uo, Du (kPa)

  0 2 4 6 0.0 0.2 0.4

  Uo

  Uo

  Uo

  Uo

  Uo

  DU

  DU

  DU

  DU

  DU

  DU

  FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

  0.00 m0.00 m3.50 m0.70 m

  Portrycksparameter Bq

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY072012-11-22

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY07.CPW

  0 5 10Lutning (grader)

  ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

  my462.95 m

  Normal

  Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

  Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

  Fett och olja

  Geotech CPTSond nr 4495

  Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

 • 0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  2.0

  2.5

  3.0

  0 20 40 60 80 100Friktionsvinkel (o)

  x

  x

  x

  x

  x

  Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)0 20 40 60

  o

  o

  o

  o

  o

  x

  x

  Klassificering

  ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

  my462.95 m0.70 m0.00 m

  FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

  0.00 m

  Geotech CPTNormal

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY072012-11-22

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY07.CPW

  L

  v L

  L

  v L

  L

  vL

  L

  v L

  S

  NCSi

  NCSi

  NC

  NCSi

  NC

  NCSi

  2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5Modul (MPa)

  F

  Si

  Cl

  Si

  Cl

  Si

  P

  +

  +

  +

  +

  +

  xo

  +

  Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

  0 5 10 15 20

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  Relativ lagringstäthet ID (%)

  UtvärderareDatum för utvärdering

  Mattias Gustavsson2013-02-15

  CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

 • 0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  2.0

  2.5

  3.0

  0 20 40 60 80 100Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24Klassificering

  ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

  my462.95 m0.70 m0.00 m

  FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

  0.00 m

  Geotech CPTNormal

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY072012-11-22

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY07.CPW

  L

  v L

  L

  v L

  L

  vL

  L

  v L

  S

  NCSi

  NCSi

  NC

  NCSi

  NC

  NCSi

  F

  Si

  Cl

  Si

  Cl

  Si

  P

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  UtvärderareDatum för utvärdering

  Mattias Gustavsson2013-02-15

  CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

 • C P T - sonderingGeo- och miljögeoteknisk undersökning iKiruna245202

  2013-02-15

  0.00 m0.00 m3.50 m0.70 mmy462.95 m

  NormalFett och oljaChrister OlovssonGeotech CPT

  Djup (m)

  TY072012-11-22

  Projekt Plats

  Borrhål

  FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

  Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

  KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

  4495201204240.8580.000

  Inre friktion OcInre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

  0.0 kPa0.0 kPa0.0000.000

  SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

  FöreEfterDiff

  0.70

  Datum

  260.80236.50-24.30

  121.50121.70

  0.20

  8.328.29

  -0.03

  Nollvärden, kPaPortryck Friktion Spetstryck

  Använd skalfaktorer vid beräkning

  KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

  (ingen)(ingen)(ingen)

  PortrycksobservationerPortryck (kPa)

  0.00

  SkiktgränserDjup (m)

  Klassificering

  Från TillDjup (m)

  0.002.60

  0.204.00

  Densitet(ton/m3)

  1.701.30

  FP S

  Jordart

  Anmärkning

  O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY07.CPW

  Portryck registrerat vid sonderingx

  Flytgräns

  2Bedömd sonderingsklass

 • C P T - sonderingGeo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  2013-02-15

  TY072012-11-22

  Projekt

  O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY07.CPW

  PlatsBorrhålDatum

  Djup (m)Från Till0.000.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.002.202.402.602.803.003.20

  Sida 1 av 1

  0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.002.202.402.602.803.003.203.39

  F F Si LSi v LSi v LCl LSi v LCl LCl vLCl vLCl vLCl vLCl LSi v LP SP SP SP S

  Klassificering

  NCSi

  NCSiNC

  NCSiNCNC

  NCSi

  0.01.75.08.2

  11.414.517.720.823.626.228.731.334.137.340.142.745.247.7

  svo

  0.01.75.08.2

  11.412.513.714.815.616.216.717.318.119.320.120.721.221.8

  s'vo s'ckPa kPa kPa

  tfukPat/m3

  r

  1.701.701.701.601.601.601.601.601.301.301.301.301.601.601.301.301.301.30

  ((75.6))((60.7))((43.0))

  (22.1)((45.2))

  (22.8)(12.0)(15.0)(19.3)(13.9)(28.7)

  ((55.7))

  o

  f

  (38.7)(37.4)

  OCR ID E MOC MNC

  1.00

  1.001.001.001.001.001.00

  %

  4.73.82.8

  3.0

  3.7

  5.54.43.2

  3.4

  4.2

  4.43.62.5

  2.7

  3.4

  MPa MPa MPawLwL

 • CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

  0.0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1.0

  1.2

  1.4

  1.6

  1.8

  2.0

  2.2

  2.4

  0 5 10 15 0 100 200 300 0 200 400Portryck u, uo, Du (kPa)

  0 5 10 15 0.0 0.1 0.2

  Uo

  Uo

  Uo

  Uo

  Uo

  DU

  DU

  DU

  DU

  DU

  FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

  0.50 m0.50 m2.52 m0.80 m

  Portrycksparameter Bq

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY112012-11-21

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY11.CPW

  0 2 4Lutning (grader)

  ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

  my462.28 m

  Normal

  Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

  Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

  Fett och olja

  Geotech CPTSond nr 4495

  Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

 • 0.0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1.0

  1.2

  1.4

  1.6

  1.8

  2.0

  2.2

  2.4

  40 60 80 100Friktionsvinkel (o)

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)20 40 60

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Klassificering

  ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

  my462.28 m0.80 m0.50 m

  FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

  0.50 m

  Geotech CPTNormal

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY112012-11-21

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY11.CPW

  L

  Med

  L

  M

  S

  NCSi

  0 10 20 30 40 50 60 70Modul (MPa)

  F

  Sa

  Si

  Cl

  P

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  xo

  +

  Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

  0 50 100 150 200

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  (x)

  ((x))

  Relativ lagringstäthet ID (%)

  UtvärderareDatum för utvärdering

  Mattias Gustavsson2013-02-15

  CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

 • 0.0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1.0

  1.2

  1.4

  1.6

  1.8

  2.0

  2.2

  2.4

  20 40 60 80 100Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26Klassificering

  ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

  my462.28 m0.80 m0.50 m

  FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

  0.50 m

  Geotech CPTNormal

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY112012-11-21

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY11.CPW

  L

  Med

  L

  M

  S

  NCSi

  F

  Sa

  Si

  Cl

  P

  (x)

  ((x))

  UtvärderareDatum för utvärdering

  Mattias Gustavsson2013-02-15

  CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

 • C P T - sonderingGeo- och miljögeoteknisk undersökning iKiruna245202

  2013-02-15

  0.50 m0.50 m2.52 m0.80 mmy462.28 m

  NormalFett och oljaChrister OlovssonGeotech CPT

  Djup (m)

  TY112012-11-21

  Projekt Plats

  Borrhål

  FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

  Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

  KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

  4495201204240.8580.000

  Inre friktion OcInre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

  0.0 kPa0.0 kPa0.0000.000

  SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

  FöreEfterDiff

  0.80

  Datum

  262.60282.50

  19.90

  121.10121.50

  0.40

  8.308.28

  -0.02

  Nollvärden, kPaPortryck Friktion Spetstryck

  Använd skalfaktorer vid beräkning

  KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

  (ingen)(ingen)(ingen)

  PortrycksobservationerPortryck (kPa)

  0.00

  SkiktgränserDjup (m)

  Klassificering

  Från TillDjup (m)

  0.002.10

  0.502.40

  Densitet(ton/m3)

  1.701.30

  FP S

  Jordart

  Anmärkning

  O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY11.CPW

  Portryck registrerat vid sonderingx

  Flytgräns

  2Bedömd sonderingsklass

 • C P T - sonderingGeo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  2013-02-15

  TY112012-11-21

  Projekt

  O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY11.CPW

  PlatsBorrhålDatum

  Djup (m)Från Till0.000.500.500.700.901.101.301.501.701.902.102.30

  Sida 1 av 1

  0.500.500.700.901.101.301.501.701.902.102.302.41

  F Sa LSa MedSa MedSa MedSa MedSa MedSi LCl MP SP S

  Klassificering

  NCSi

  4.28.3

  10.113.717.521.224.928.632.235.738.740.7

  svo

  4.28.3

  10.113.715.517.218.920.622.223.724.725.2

  s'vo s'ckPa kPa kPa

  tfukPat/m3

  r

  1.700.001.801.901.901.901.901.901.701.851.301.30

  ((81.0))(50.4)

  o

  f

  44.745.845.545.545.338.7

  OCR ID E MOC MNC

  1.00

  %

  71.786.985.287.386.571.8

  14.727.727.831.231.820.5

  5.1

  18.737.137.142.143.026.8

  6.0

  15.029.729.733.734.421.5

  4.8

  MPa MPa MPawLwL

 • CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

  0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  2.0

  2.5

  3.0

  3.5

  4.0

  4.5

  0 2 4 6 8 0 20 40 60 0 200 400Portryck u, uo, Du (kPa)

  0 5 10 0.0 0.2 0.4

  Uo

  Uo

  Uo

  Uo

  Uo

  DU

  DU

  DU

  DU

  DU

  DU

  FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

  0.40 m0.40 m4.72 m1.50 m

  Portrycksparameter Bq

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY122012-11-22

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY12.CPW

  0 5 10Lutning (grader)

  ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

  my462.97 m

  Normal

  Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

  Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

  Fett och olja

  Geotech CPTSond nr 4495

  Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

 • 0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  2.0

  2.5

  3.0

  3.5

  4.0

  4.5

  0 20 40 60 80Friktionsvinkel (o)

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)20 40 60

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Klassificering

  ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

  my462.97 m1.50 m0.40 m

  FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

  0.40 m

  Geotech CPTNormal

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY122012-11-22

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY12.CPW

  L

  v L

  vL

  v L

  vL

  v L

  L

  S

  NCSi

  NC

  NCSi

  0 5 10 15 20Modul (MPa)

  F

  Sa

  Si

  Cl

  Si

  Cl

  Si

  Cl

  P

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  xo

  +

  Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

  20 40 60 80

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  (x)

  (x)

  (x)

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  Relativ lagringstäthet ID (%)

  UtvärderareDatum för utvärdering

  Mattias Gustavsson2013-02-15

  CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

 • 0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  2.0

  2.5

  3.0

  3.5

  4.0

  4.5

  0 20 40 60 80Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45Klassificering

  ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

  my462.97 m1.50 m0.40 m

  FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

  0.40 m

  Geotech CPTNormal

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY122012-11-22

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY12.CPW

  L

  v L

  vL

  v L

  vL

  v L

  L

  S

  NCSi

  NC

  NCSi

  F

  Sa

  Si

  Cl

  Si

  Cl

  Si

  Cl

  P

  (x)

  (x)

  (x)

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  UtvärderareDatum för utvärdering

  Mattias Gustavsson2013-02-15

  CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

 • C P T - sonderingGeo- och miljögeoteknisk undersökning iKiruna245202

  2013-02-15

  0.40 m0.40 m4.72 m1.50 mmy462.97 m

  NormalFett och oljaChrister OlovssonGeotech CPT

  Djup (m)

  TY122012-11-22

  Projekt Plats

  Borrhål

  FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

  Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

  KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

  4495201204240.8580.000

  Inre friktion OcInre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

  0.0 kPa0.0 kPa0.0000.000

  SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

  FöreEfterDiff

  1.50

  Datum

  264.70285.70

  21.00

  121.00121.60

  0.60

  8.318.27

  -0.04

  Nollvärden, kPaPortryck Friktion Spetstryck

  Använd skalfaktorer vid beräkning

  KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

  (ingen)(ingen)(ingen)

  PortrycksobservationerPortryck (kPa)

  0.00

  SkiktgränserDjup (m)

  Klassificering

  Från TillDjup (m)

  0.003.80

  0.404.60

  Densitet(ton/m3)

  1.701.30

  FP S

  Jordart

  Anmärkning

  O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY12.CPW

  Portryck registrerat vid sonderingx

  Flytgräns

  2Bedömd sonderingsklass

 • C P T - sonderingGeo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  2013-02-15

  TY122012-11-22

  Projekt

  O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY12.CPW

  PlatsBorrhålDatum

  Djup (m)Från Till0.000.400.400.600.801.001.201.401.601.802.002.202.402.602.803.003.203.403.603.804.004.204.40

  Sida 1 av 1

  0.400.400.600.801.001.201.401.601.802.002.202.402.602.803.003.203.403.603.804.004.204.404.60

  F Sa LSa LSa LSa LSa LSa LSa LSa v LSa v LSa v LSi v LCl vLSi v LSi v LCl vLSi v LCl LP SP SP SP S

  Klassificering

  NCSi

  NC

  NCSi

  3.36.78.4

  12.015.519.022.626.129.633.136.439.743.045.848.751.854.857.860.963.866.368.971.4

  svo

  3.36.78.4

  12.015.519.022.626.127.629.130.431.733.033.834.735.836.837.838.939.840.340.941.4

  s'vo s'ckPa kPa kPa

  tfukPat/m3

  r

  1.700.001.801.801.801.801.801.801.801.701.701.701.601.301.601.601.451.601.601.301.301.301.30

  ((51.6))(19.6)

  ((48.9))((50.4))

  (14.4)((61.4))

  (20.4)

  o

  f

  44.138.738.738.537.637.437.236.035.735.1

  OCR ID E MOC MNC

  1.00

  1.00

  1.00

  %

  64.560.364.861.849.750.249.639.538.334.0

  10.711.014.314.310.511.411.4

  8.48.37.43.5

  3.33.4

  4.1

  13.313.718.318.213.014.214.310.310.1

  8.94.0

  3.83.9

  4.7

  10.611.014.614.510.411.411.4

  8.38.17.13.2

  3.03.1

  3.8

  MPa MPa MPawLwL

 • CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

  0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  2.0

  2.5

  3.0

  3.5

  4.0

  0 5 10 15 0 50 100 150 200 250 0 200 400Portryck u, uo, Du (kPa)

  0 5 10 15 0.0 0.2 0.4

  Uo

  Uo

  Uo

  Uo

  Uo

  DU

  DU

  DU

  DU

  DU

  DU

  FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

  0.00 m0.00 m4.32 m1.00 m

  Portrycksparameter Bq

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY142012-11-22

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY14.CPW

  0 5 10Lutning (grader)

  ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

  my462.79 m

  Normal

  Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

  Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

  Fett och olja

  Geotech CPTSond nr 4495

  Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

 • 0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  2.0

  2.5

  3.0

  3.5

  4.0

  0 20 40 60 80 100 120Friktionsvinkel (o)

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)20 40 60

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  x

  x

  x

  Klassificering

  ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

  my462.79 m1.00 m0.00 m

  FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

  0.00 m

  Geotech CPTNormal

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY142012-11-22

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY14.CPW

  L

  v L

  vL

  L

  v L

  vL

  EL

  vL

  v L

  S

  L

  NCSi

  NCSi

  NC

  NCSi

  NC

  0 5 10 15 20 25 30Modul (MPa)

  F

  Si

  Cl

  Si

  Cl

  Si

  Cl

  Si

  P

  Sa

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  xo

  +

  Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

  0 20 40 60 80

  x

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  Relativ lagringstäthet ID (%)

  UtvärderareDatum för utvärdering

  Mattias Gustavsson2013-02-15

  CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

 • 0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  2.0

  2.5

  3.0

  3.5

  4.0

  0 20 40 60 80 100 120Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32Klassificering

  ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

  my462.79 m1.00 m0.00 m

  FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

  0.00 m

  Geotech CPTNormal

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY142012-11-22

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY14.CPW

  L

  v L

  vL

  L

  v L

  vL

  EL

  vL

  v L

  S

  L

  NCSi

  NCSi

  NC

  NCSi

  NC

  F

  Si

  Cl

  Si

  Cl

  Si

  Cl

  Si

  P

  Sa

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  UtvärderareDatum för utvärdering

  Mattias Gustavsson2013-02-15

  CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

 • C P T - sonderingGeo- och miljögeoteknisk undersökning iKiruna245202

  2013-02-15

  0.00 m0.00 m4.32 m1.00 mmy462.79 m

  NormalFett och oljaChrister OlovssonGeotech CPT

  Djup (m)

  TY142012-11-22

  Projekt Plats

  Borrhål

  FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

  Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

  KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

  4495201204240.8580.000

  Inre friktion OcInre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

  0.0 kPa0.0 kPa0.0000.000

  SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

  FöreEfterDiff

  1.00

  Datum

  263.90318.10

  54.20

  121.40121.70

  0.30

  8.328.28

  -0.04

  Nollvärden, kPaPortryck Friktion Spetstryck

  Använd skalfaktorer vid beräkning

  KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

  (ingen)(ingen)(ingen)

  PortrycksobservationerPortryck (kPa)

  0.00

  SkiktgränserDjup (m)

  Klassificering

  Från TillDjup (m)

  0.003.50

  0.204.10

  Densitet(ton/m3)

  1.701.30

  FP S

  Jordart

  Anmärkning

  O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY14.CPW

  Portryck registrerat vid sonderingx

  Flytgräns

  2Bedömd sonderingsklass

 • C P T - sonderingGeo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  2013-02-15

  TY142012-11-22

  Projekt

  O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY14.CPW

  PlatsBorrhålDatum

  Djup (m)Från Till0.000.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.002.202.402.602.803.003.203.403.603.804.00

  Sida 1 av 1

  0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.002.202.402.602.803.003.203.403.603.804.004.20

  F F Si LSi LCl LCl LSi v LCl vLCl LCl LSi v LSi v LSi v LCl vLCl vLCl ELCl vLSi v LP SP SP SSa L

  Klassificering

  NCSiNCSi

  NCSiNCSiNCSi

  NCNCSi

  NCNC

  0.01.75.08.3

  11.614.717.920.723.526.729.833.036.139.141.844.647.550.353.255.758.361.3

  svo

  0.01.75.08.3

  11.614.716.917.718.519.720.822.023.124.124.825.626.527.328.228.729.330.3

  s'vo s'ckPa kPa kPa

  tfukPat/m3

  r

  1.701.701.701.701.601.601.601.301.601.601.601.601.601.451.301.601.301.601.301.301.301.80

  ((98.5))((93.7))

  (23.0)(26.2)

  ((44.5))(13.1)(28.9)(23.3)

  ((46.0))((53.5))((42.2))

  (10.8)(15.2)

  (9.4)(12.6)

  ((39.9))

  o

  f

  (38.6)(38.3)

  38.2

  OCR ID E MOC MNC

  1.001.00

  1.001.001.00

  1.001.001.001.00

  %

  61.4

  6.05.8

  2.9

  3.13.52.9

  2.8

  17.5

  7.26.8

  3.3

  3.54.03.2

  3.1

  22.6

  5.75.5

  2.7

  2.83.22.6

  2.5

  18.1

  MPa MPa MPawLwL

 • CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

  0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  2.0

  2.5

  3.0

  0 5 10 15 0 50 100 150 0 200 400Portryck u, uo, Du (kPa)

  0 5 10 15 0.00 0.05 0.10

  Uo

  Uo

  Uo

  Uo

  Uo

  DU

  DU

  DU

  DU

  DU

  FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

  1.00 m1.00 m3.50 m1.00 m

  Portrycksparameter Bq

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY162012-11-21

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY16.CPW

  0 5 10Lutning (grader)

  ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

  my462.37 m

  Normal

  Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

  Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

  Fett och olja

  Geotech CPTSond nr 4495

  Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

 • 0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  2.0

  2.5

  3.0

  0 20 40 60 80 100 120Friktionsvinkel (o)

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)0 20 40 60

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Klassificering

  ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

  my462.37 m1.00 m1.00 m

  FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

  1.00 m

  Geotech CPTNormal

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY162012-11-21

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY16.CPW

  D

  Med

  L

  Med

  L

  S

  0 10 20 30 40 50 60 70Modul (MPa)

  F

  Sa

  Si

  Sa

  P

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  xo

  +

  Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

  0 50 100 150 200

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  ((x))

  Relativ lagringstäthet ID (%)

  UtvärderareDatum för utvärdering

  Mattias Gustavsson2013-02-15

  CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

 • 0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  2.0

  2.5

  3.0

  0 20 40 60 80 100 120Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

  0 5 10 15 20 25 30 35 40Klassificering

  ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

  my462.37 m1.00 m1.00 m

  FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

  1.00 m

  Geotech CPTNormal

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY162012-11-21

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY16.CPW

  D

  Med

  L

  Med

  L

  S

  F

  Sa

  Si

  Sa

  P

  ((x))

  UtvärderareDatum för utvärdering

  Mattias Gustavsson2013-02-15

  CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

 • C P T - sonderingGeo- och miljögeoteknisk undersökning iKiruna245202

  2013-02-15

  1.00 m1.00 m3.50 m1.00 mmy462.37 m

  NormalFett och oljaChrister OlovssonGeotech CPT

  Djup (m)

  TY162012-11-21

  Projekt Plats

  Borrhål

  FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

  Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

  KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

  4495201204240.8580.000

  Inre friktion OcInre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

  0.0 kPa0.0 kPa0.0000.000

  SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

  FöreEfterDiff

  1.00

  Datum

  266.10291.40

  25.30

  121.20121.40

  0.20

  8.318.27

  -0.03

  Nollvärden, kPaPortryck Friktion Spetstryck

  Använd skalfaktorer vid beräkning

  KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

  (ingen)(ingen)(ingen)

  PortrycksobservationerPortryck (kPa)

  0.00

  SkiktgränserDjup (m)

  Klassificering

  Från TillDjup (m)

  0.003.10

  1.003.80

  Densitet(ton/m3)

  1.701.30

  FP S

  Jordart

  Anmärkning

  O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY16.CPW

  Portryck registrerat vid sonderingx

  Flytgräns

  2Bedömd sonderingsklass

 • C P T - sonderingGeo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  2013-02-15

  TY162012-11-21

  Projekt

  O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY16.CPW

  PlatsBorrhålDatum

  Djup (m)Från Till0.001.001.001.201.401.601.802.002.202.402.602.803.003.20

  Sida 1 av 1

  1.001.001.201.401.601.802.002.202.402.602.803.003.203.39

  F Sa DSa DSa MedSa MedSa LSa MedSi LSa LSa LSa LP SP S

  Klassificering8.3

  16.718.622.626.430.133.737.440.944.347.951.454.456.9

  svo

  8.316.717.619.621.423.124.726.427.929.330.932.433.434.0

  s'vo s'ckPa kPa kPa

  tfukPat/m3

  r

  1.700.002.002.001.901.901.801.901.701.801.801.801.301.30

  ((100.7))

  o

  f

  46.246.044.238.638.538.6

  (34.9)38.337.536.9

  OCR ID E MOC MNC%

  93.793.678.374.864.467.5

  62.953.748.3

  38.840.725.823.817.620.0

  6.318.113.811.8

  53.356.034.331.522.726.2

  7.523.517.514.8

  41.342.427.425.218.220.9

  6.018.814.011.9

  MPa MPa MPawLwL

 • CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

  0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  2.0

  2.5

  3.0

  3.5

  4.0

  4.5

  0 5 10 15 0 20 40 60 80 0 200 400Portryck u, uo, Du (kPa)

  0 5 10 15 0.0 0.5 1.0 1.5

  Uo

  Uo

  Uo

  Uo

  Uo

  DU

  DU

  DU

  DU

  DU

  FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

  0.40 m0.40 m4.70 m1.00 m

  Portrycksparameter Bq

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY172012-11-22

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY17.CPW

  0 10 20Lutning (grader)

  ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

  my463.12 m

  Normal

  Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

  Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

  Fett och olja

  Geotech CPTSond nr 4495

  Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

 • 0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  2.0

  2.5

  3.0

  3.5

  4.0

  4.5

  0 20 40 60 80 100 120Friktionsvinkel (o)

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)0 20 40 60

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  x

  x

  x

  x

  x

  Klassificering

  ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

  my463.12 m1.00 m0.40 m

  FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

  0.40 m

  Geotech CPTNormal

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY172012-11-22

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY17.CPW

  v L

  L

  v L

  L

  v L

  L

  v L

  L

  vL

  EL

  L

  vL

  S

  NCSi

  NCSi

  NC

  NCSi

  NC

  0 2 4 6 8 10 12 14Modul (MPa)

  F

  Si

  Sa

  Si

  Cl

  Si

  Cl

  Sa

  Si

  Cl

  P

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  xo

  +

  Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

  0 20 40 60 80

  x

  x

  x

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  Relativ lagringstäthet ID (%)

  UtvärderareDatum för utvärdering

  Mattias Gustavsson2013-02-15

  CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

 • 0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  2.0

  2.5

  3.0

  3.5

  4.0

  4.5

  0 20 40 60 80 100 120Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

  0 5 10 15 20 25 30 35 40Klassificering

  ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

  my463.12 m1.00 m0.40 m

  FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

  0.40 m

  Geotech CPTNormal

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY172012-11-22

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY17.CPW

  v L

  L

  v L

  L

  v L

  L

  v L

  L

  vL

  EL

  L

  vL

  S

  NCSi

  NCSi

  NC

  NCSi

  NC

  F

  Si

  Sa

  Si

  Cl

  Si

  Cl

  Sa

  Si

  Cl

  P

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  UtvärderareDatum för utvärdering

  Mattias Gustavsson2013-02-15

  CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

 • C P T - sonderingGeo- och miljögeoteknisk undersökning iKiruna245202

  2013-02-15

  0.40 m0.40 m4.70 m1.00 mmy463.12 m

  NormalFett och oljaChrister OlovssonGeotech CPT

  Djup (m)

  TY172012-11-22

  Projekt Plats

  Borrhål

  FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

  Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

  KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

  4495201204240.8580.000

  Inre friktion OcInre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

  0.0 kPa0.0 kPa0.0000.000

  SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

  FöreEfterDiff

  1.00

  Datum

  262.10252.40

  -9.70

  121.40121.60

  0.20

  8.318.310.00

  Nollvärden, kPaPortryck Friktion Spetstryck

  Använd skalfaktorer vid beräkning

  KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

  (ingen)(ingen)(ingen)

  PortrycksobservationerPortryck (kPa)

  0.00

  SkiktgränserDjup (m)

  Klassificering

  Från TillDjup (m)

  0.004.00

  0.404.70

  Densitet(ton/m3)

  1.701.30

  FP S

  Jordart

  Anmärkning

  O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY17.CPW

  Portryck registrerat vid sonderingx

  Flytgräns

  2Bedömd sonderingsklass

 • C P T - sonderingGeo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  2013-02-15

  TY172012-11-22

  Projekt

  O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY17.CPW

  PlatsBorrhålDatum

  Djup (m)Från Till0.000.400.400.600.801.001.201.401.601.802.002.202.402.602.803.003.203.403.603.804.004.204.40

  Sida 1 av 1

  0.400.400.600.801.001.201.401.601.802.002.202.402.602.803.003.203.403.603.804.004.204.404.58

  F Si v LSa v LSa v LSi v LSi v LSi LSi v LCl LSi v LCl LSa v LSi LSi LCl vLCl vLCl ELCl LCl vLP SP SP S

  Klassificering

  NCSi

  NCSi

  NCNCNC

  NCSiNC

  3.36.78.2

  11.514.818.121.224.427.730.833.937.140.343.747.049.952.855.959.162.265.067.670.0

  svo

  3.36.78.2

  11.514.817.118.219.420.721.822.924.125.326.728.028.929.830.932.133.234.034.635.1

  s'vo s'ckPa kPa kPa

  tfukPat/m3

  r

  1.700.001.601.701.701.601.601.701.601.601.601.601.701.701.701.301.601.601.601.601.301.301.30

  ((65.3))

  ((49.7))((56.4))((70.6))((53.3))

  (23.8)((47.4))

  (26.6)

  ((103.3))((70.2))

  (14.9)(10.9)

  (9.3)(28.2)(11.5)

  o

  f

  (37.6)38.337.6

  36.1(35.2)

  OCR ID E MOC MNC

  1.00

  1.00

  1.001.001.001.001.00

  %

  49.444.5

  38.1

  4.17.57.23.23.74.53.5

  3.2

  7.66.44.6

  4.89.28.83.74.25.24.0

  3.6

  9.27.75.3

  3.87.37.03.03.44.23.2

  2.9

  7.36.24.3

  MPa MPa MPawLwL

 • CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

  0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  2.0

  2.5

  3.0

  3.5

  0 5 10 15 0 10 20 30 40-100 0 100Portryck u, uo, Du (kPa)

  0.0 0.5 1.0 1.5 0.0 0.1 0.2

  Uo

  Uo

  Uo

  Uo

  DU

  DU

  DU

  DU

  DU

  FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

  0.00 m0.00 m3.56 m0.70 m

  Portrycksparameter Bq

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY018A2012-11-28

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY018A.CPW

  0 10 20Lutning (grader)

  ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

  my462.52 m

  Normal

  Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

  Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

  Fett och olja

  Geotech CPTSond nr 4495

  Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

 • 0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  2.0

  2.5

  3.0

  0 20 40 60 80 100Friktionsvinkel (o)

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)0 20 40 60

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Klassificering

  ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

  my462.52 m0.70 m0.00 m

  FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

  0.00 m

  Geotech CPTNormal

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY018A2012-11-28

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY018A.CPW

  v L

  L

  v L

  L

  v L

  L

  v L

  L

  vL

  Med

  NCSi

  NCSi

  NCSi

  NCSi

  NC

  0 10 20 30 40 50Modul (MPa)

  F

  Si

  Sa

  Si

  Cl

  Sa

  Cl

  Si

  Cl

  Si

  Cl

  Sa

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  xo

  +

  Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

  0 50 100 150

  x

  x

  x

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  Relativ lagringstäthet ID (%)

  UtvärderareDatum för utvärdering

  Mattias Gustavsson2013-02-15

  CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

 • 0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  2.0

  2.5

  3.0

  0 20 40 60 80 100Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26Klassificering

  ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

  my462.52 m0.70 m0.00 m

  FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

  0.00 m

  Geotech CPTNormal

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Geo- och miljögeoteknisk undersökning i Kiruna245202

  TY018A2012-11-28

  2013-02-15O:\UME\245202\G\Arbetsarea\Conradutvärdering\TY018A.CPW

  v L

  L

  v L

  L

  v L

  L

  v L

  L

  vL

  Med

  NCSi

  NCSi

  NCSi

  NCSi

  NC