of 29 /29
MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan - eduideas.weebly.com · Hasil Pembelajaran •Mengkaji proses penyelidikan tindakan •Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan

  • Author
    vandan

  • View
    229

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MTE3133: Penyelidikan Tindakan - eduideas.weebly.com · Hasil Pembelajaran •Mengkaji proses...

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan

Hasil Pembelajaran

Mengkaji prosespenyelidikan tindakan

Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan

Kandungan Kuliah

Adaptasi model Lewin (1946) & Laidlaw (1992): Mengenal pasti aspek amalan

bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana tindakan Membuat pemerhatian /

mengumpul data Membuat refleksi terhadap

tindakan (sebelum, semasadan selepas tindakan)

Mengambil tindakan susulan Merancang kitaran kedua

Kitaran Kurt Lewinhttp://www.infed.org/research/b-actres.htm

http://www.infed.org/research/b-actres.htmhttp://www.infed.org/research/b-actres.htmhttp://www.infed.org/research/b-actres.htm

Lewin (1946) & Laidlaw (1992)

Aspek Amalan untuk Penambahbaikan

Laidlaw & Tian Think of one thing, small, in your daily teaching with one class that troubles you. It must be one small thing in one class, not a huge thing in many classes.

For example, you might want to improve the confidence of some poor students in a class.

Mengumpul Data Awal

Tinjauan awal

Buat refleksi ke atasamalan semasa

Kenal pasti aspek yang ingin ditambahbaik

Kumpul pelbagai jenisdata berkaitan aspekyang dikenal pasti

Sahkan aspek yang dikenal pasti sesuaidijadikan fokus kajian

Contoh Soalan Kajian

Keprihatinan dijadikansoalan kajian How can I make my pupils

remember the multiplication facts?

How can I incorporatecontextual learning into the teaching of Fractions in Year Five Mathematics?

How can I improve the quality of teacher-student interaction in my Year Six Mathematics class?

How does the use of calculators affect the mastery of computational skills of my Year Two pupils?

What teaching strategiesare effective in word problems for my Year Four Mathematics class?

Lewin (1946) & Laidlaw (1992)

Merancang Tindakan

Merancang tindakanyang harus diambil

Strategi pengajaran yang baharu tindakan guru

Aktiviti-aktiviti untukmurid

Bahan pengajaranpembelajaran yang perludisediakan

Merancang Aspek Pelaksanaan

Jadual pelaksanaan

Huraikan dengan telitilangkah / prosedur

Kenal pasti jenis data yang perlu dikumpulkan, bagaimana dan bila iaharus dikumpulkan

Kenal pasti individu yang boleh membantu

Merancang Kutipan Data

Bagaimanakah data akan dikutipkan?

Huraikan dengan telitilangkah / prosedur

Kenal pasti jenis data yang perlu dikumpulkan, bagaimana dan bila iaharus dikumpulkan

Kenal pasti individu yang boleh membantu

Merancang Analisis Data

Bagaimana data akandianalisis?

Huraikan dengan telitilangkah / prosedur

Huraikan bagaimanasetiap jenis data akandianalisis

Huraikan bagaimanaanalisis data bakaldipamerkan (jadual, rajah dsbnya)

Lewin (1946) & Laidlaw (1992)

Melaksana Tindakan

Melaksanakan tindakanyang telah dirancang

Memastikan prosedurdan urutan tindakandipatuhi

Melaksanakan prosedurdengan teliti

Merekodkan prosesdengan sistematik

Melaksana Tindakan

Apakah yang perludiberi perhatian semasapelaksanaan

Dapatkan kebenaranresponden

Pastikan kepentinganmurid terpelihara

Pastikan tindakandiambil mengikut jadualpelaksanaan

Lewin (1946) & Laidlaw (1992)

Mengumpul Data

Pengumpulan data bolehdilakukan menggunakanpelbagai kaedah:

Rekod anekdot

Nota kerja lapangan

Analisis dokumen

Penulisan jurnal reflektif

Pemerhatian

Soal selidik

Portfolio

Log / catatan

Mengumpul Data

Bagaimanamenguruskan data?

Pastikan data dapatdikenal pasti denganmudah

Pastikan data disimpandan diuruskan denganbaik (storage & organisation)

Lewin (1946) & Laidlaw (1992)

Menganalisis & Menilai

Bagaimanakah data akandianalisis bagimenentukan kesantindakan saya?

Data kuantitatifmengukur atribut egskor ujian. Lazimnya, statistik mudah cthperatus, min, digunakanuntuk menganalisis data kuantitatif

Data kualitatif mungkinberbentuk huraian tekstentang situasi / amalan, nota pemerhatian, transkriptemu bual ataudokumen. Kandungandata kualitatif dianalisismenggunakan pelbagaikaedah bukan statistik.

Menganalisis Data

Data analysis is the process of bringing order, structure, and meaning to the mass of collected data. It is a messy, ambiguous, time-consuming, creative, and fascinating process (Buku Panduan, ms 80)

Memaparkan Data

Data yang telahdianalisis dipaparkansecara grafik sepertijadual, matriks, carta, carta aliran, graf danseumpamanya

mudah difahami

memperlihatkankeseluruhan fenomena.

Membuat Refleksi

Refleksi dilakukan

pada peringkat awalsebelum tindakan

semasa tindakandilaksanakan

selepas tindakandilaksanakan

Refleksi Selepas Tindakan

Adakah tindakan sayaberkesan?

Mengimbas kembalikebaikan dan kelemahantindakan yang dilakukanberpandukan data yang diperoleh

Penilaian terhadapkesesuaian tindakan danpengubahsuaian yang perlu dilakukan

Dua Aspek Penting Refleksi

Mengimbas kembali tindakan Did my action bring about a

significant change in my practice? Were the results what I had expected?

If the results were not what I had expected, was it due to errors in data collection or other unforeseen circumstances?

What would I do differently next time (subsequent cycles)?

Mengimbas kembalipembelajaran kendiri What have I learnt about

my practice? What have I learnt about

doing action research? Did this experience affect

my feelings or views as a professional teacher?

Lewin (1946) & Laidlaw (1992)

Tindakan Susulan: Kitaran Ke-2

Remember that action research is an ongoing process. The answer you get from a study will spawn more questions (Field, 2004) and spur you to enquire further.

Perkongsian Dapatan Kajian

Berkongsi dapatan kajiandengan guru-guru lain

menulis artikel untukditerbitkan dalam jurnal

membentangkandapatan kajian dalamseminar