of 44 /44
MTE3133: Peny. Tindakan I Interaksi 3 14 Mac 2015

MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

  • Author
    letruc

  • View
    235

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of MTE3133: Peny. Tindakan I -...

Page 1: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

MTE3133: Peny. Tindakan I

Interaksi 314 Mac 2015

Page 2: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Hasil-hasil Pembelajaran

• Menghurai pelbagai kaedah dan carapengumpulan data

• Memperoleh kemahiran menggunakanpelbagai cara pengumpulan data dalammenjalankan kajian tindakan

• Menganalisis pertimbangan-pertimbangan semasa mengumpul data

Page 3: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Sumber-sumber Data

• Data kajian tindakanmerangkumi– pemerhatian,

– temu bual,

– soal selidik,

– perbualan telefon

– dokumen peribadi dan rasmi

– gambar

– rakaman

– lakaran

– jurnal

– e-mel

– perbualan tak formal

Page 4: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

1. Experiencing (pengalaman): Pemerhatian

• Pemerhatian melibatkan prosesmelihat/memerhati apa yang berlaku

• Jika pengkaji juga turut terlibat dalam situasiyang diperhatikan, pengkaji merupakanpemerhati turut serta (participant observer)– pemerhati turut serta (guru mengajar dan

memerhati);

– pemerhati aktif (pemerhati guru tanpa mengajar);

– pemerhati pasif (tidak berfungsi sebagai guru)

Page 5: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

1. Experiencing (pengalaman): Pemerhatian

Apakah tumpuan pemerhatian?

1. Setting fisikal

2. Aktiviti pembelajaran

3. Interaksi manusia, persekitaran sosial

4. Interaksi formal

5. Interaksi informal & aktiviti tidakterancang atau spontan

6. Komunikasi bukan verbal

Page 6: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

1. Experiencing (pengalaman): Pemerhatian

Nota lapangan (fieldnotes)

• Rekod apa yang diperhatikan atau didengari

• Huraian langsung (literal descriptions)

• Reaksi peribadi, komen serta buah fikiranpengkaji sepanjang sesi pemerhatian

Page 7: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Panduan Menulis Nota Lapangan• Catatkan dengan teliti

– Jangan membuat andaian tentang setting pemerhatian

• Jangan ada konsepsi awal sebelum ke lapangan– Berfikiran terbuka; try seeing things differently– Perhatikan perkara yang tidak diduga, luar jangkaan

• Tuliskan nota lapangan semasa atau sebaik sahaja selepaspemerhatian– Jangan bincangkan pemerhatian anda dengan orang lain sebelum

nota pemerhatian dicatatkan

• Senaraikan kata kunci berkaitan pemerhatian anda dancatatkan apa yang dilihat / didengar berkaitan kata kunci itu

• Asingkan nota deskriptif dan reflektif• Catatkan idea, persoalan, celik akal, buah fikiran dsb selepas

setiap pemerhatian

Page 8: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Contoh Protokol Pemerhatian

Setting:Individual observed:Observation #:Observer involvement:Date/Time:Place:Duration of observation:

Descriptive Notes

(detailed, chronological notes about what observer sees, hears; what occurred; the physical setting)

Reflective Notes

(Concurrent notes about the observer’s thoughts; personal reactions, experiences)

(Gay, Mills & Airasian, 2009, p. 370)

Page 9: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

2. Enquiring (penyiasatan): Penyoalan

• Data yang dikumpulkanoleh pengkaji menerusipenyoalan cth temubual atau soal selidik

• Data pemerhatian bolehdijadikan asas untukmembina soalan temubual atau soal selidik

Page 10: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

2. Enquiring (penyiasatan): questioning

• Temu bual tidakberstruktur

– Bersifat perbualan takformal dengan informan

– Pengkaji berpeluangmendalami isu ataumasalah yang dialamioleh informan

– “5 Ws and H” dijadikanpanduan untuk menyoal

Page 11: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

2. Enquiring (penyiasatan): Penyoalan

• Temu bual berstruktur– Pengkaji menyediakan set

soalan yang spesifik– Maklumat yang sama

diperoleh daripada semuainforman

• Panduan umum– Gunakan soalan menumpu

dan bercapah– Rintiskan soalan anda ke

atas kumpulan yang serupadengan sasaran kajian

– Sabar dan beri masakepada informanmenjawab

– Buat catatan ringkassemasa temu bual, tuliskannota lengkap selepas temubual

– Jika boleh, rakamkan temubual dan sediakan transkrip

Page 12: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

3. Examining (pemeriksaan): Mengesan Rekod

Dokumen Arkib (Archival documents)

• Pelbagai rekod di sekolah: rekod pelajar, minit, keratan akhbar, laporan, kertas kerja, suratrasmi, rekod prestasi murid dsbnya

• Pengkaji boleh memanfaatkan rekod tersebutuntuk– memperoleh celik akal perkara lampau

– mengenal pasti trenda masa hadapan

– menjelaskan fenomena yang diperhatikan

Page 13: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

3. Examining (pemeriksaan): Mengesan Rekod

Artifak (Artifacts)

• Carta kedudukan murid

• Foto, rakaman audio, rakaman video

• Portfolio or sampel hasilkerja murid

Page 14: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Taxonomy of Action Research Qualitative Data Collection Techniques

ACTION RESEARCHDATA COLLECTION TECHNIQUES

(The 3 Es)

EXPERIENCING

(Through observation & field notes)

ENQUIRING

(When the researcher asks)

EXAMINING

(Using and making records)

Participant observation (Active participant)

Privileged, active observer

Passive observer

Informal interview

Structured formal interview

Archival documents

Artifacts

(Mills, 2003, p. 71)

Page 15: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

KAEDAH PENGUMPULAN DATA KAJIAN TINDAKAN

SOAL SELIDIK

GAMBAR FOTO

RAKAMAN AUDIO / VIDEO

BUKU LOG

JURNAL

PORTFOLIO

REKOD ANEKDOT

KAEDAH PENGUMPULAN DATA II

Page 16: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Panduan Membina Soal Selidik

• Relevan dengan tujuankajian.

• Soalan jelas dan tidakmengelirukan.

• Soalan mudah dijawab.

• Mengumpul maklumatsetepat mungkin.

Page 17: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Enquiring (penyiasatan): Penyoalan

Panduan Membina Soal Selidik1. Semak soalan dengan teliti

2. Jadikan soal selidik menarik

3. Elakkan daripada terlalu panjang

4. Jangan tanya soalan yang tidak relevant

5. Item harus mempunyai beberapa respons

6. Sediakan ruang untuk komen

7. Rintiskan soal selidik yang disediakan

8. Gunakan pelbagai format soalan

Page 18: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Bentuk Tertutup: Dichotomous

Bil Pernyataan Ya Tidak

1 Saya kerap menerima e-mel

2 Saya terlibat dalam membina

laman web sekolah

3 Saya sering berkongsi maklumat

mengenai internet dengan rakan

Page 19: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Bentuk Tertutup: Skala Likert

Bil Pernyataan 1 2 3 4 5

1 Saya sedia mengikuti kursus

penggunaan internet

2

Internet sangat sesuai

digunakan sebagai alat

perhubungan

3 Laman web adalah cara terbaik

untuk mendapatkan maklumat

Page 20: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Tertutup: Perbezaan Semantik

Pengajaran guru Matematik saya

MenarikTidak

Menarik

1 2 3 4 5 6 7

Page 21: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Tertutup: Susunan Keutamaan

Sila tandakan mengikut pemeringkatan anda

Teknik Pengajaran Guru Saya Pemeringkatan

Permainan kecil

Penerangan

Aktiviti kumpulan

Lakonan

Page 22: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Soalan Terbuka

Apakah pandangan anda berkaitan program ini?

Page 23: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Proses Merekabentuk Soal Selidik

Tentukanobjektif

Pentadbiran & pemerosesan

Sediakan drafpertama

Kaji semulaKajian rintisPemurnian

Page 24: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Ciri-ciri Soalan Baik & Sesuai

1• Relevan dengan tujuan kajian

2• Jelas, pendek dan mudah difahami

3• Soalan berbentuk eksplisit dan tepat

4• Urutan yang logik)

Page 25: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Ciri-ciri Soalan Kurang Sesuai

1• Bersifat memandu / Leading question

2• Perkataan melampau

3• Double barrel / double negative / double meaning

4• Samar-samar, tidak jelas (Ambiguous)

5• Perkataan birokratik

6• Perkara sensitif / embarassing

Page 26: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Jurnal

• Jurnal atau diari ialahcatatan berkala danberterusan mengikutpersepsi seseorangberfokus kepadasesuatu isu– Pengkaji mungkin

mencatat jurnalsepanjang tempoh kajian

• pemerhatian dalampersekitaran

• perasaan

• reaksi

• pandangan

• interpretasi

• hasil refleksi

• analisis

• komen

Page 27: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Pertimbangan Semasa

Mengumpul Data

27

Page 28: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Faktor Pengaruh Kualiti Kajian

• Pensampelan

• Bias

• Kesahan

• Kebolehpercayaan

28

Page 29: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Cth Pensampelan Bukan Kebarangkalian

Digunakan dalam kajiankualitatif (termasuk kajiantindakan)

– Pensampelan bertujuan

– Pensampelan kuota

– Pensampelanconvenience

– Pensampelan snowball

29

Page 30: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Pensampelan Bertujuanhttp://dissertation.laerd.com/articles/purposive-sampling-an-overview.php

• Matlamat pensampelanbertujuan adalah untukmengenal pasti individuyang mempunyai ciri-ciri yang sesuai bagibagi tujuan kajian danmampu membantupengkaji menjawabsoalan kajian..

• Sampel bertujuan tidakmewakili populasi (not representative of the population) tetapi bagipengkaji kualitatif ataumixed methods research designs, initidak dilihat sebagaisuatu kelemahan

30

Page 31: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Isu Bias Dalam Kajian

• Bias = ralat yang tidakdiketahui atau tidakdisengajakan ketikaseorang pengkajimereka bentuk, mengukur, atau memilihsampel untuk mengkajisesuatu masalah.

31

Page 32: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Kesahan & Kebolehpercayaan

• Kesahan merujuk samaada kajian dapatmengukur apa yang hendak diukur. Dengankata lain, kesahanmerujuk sejauh manadapatan kajian adalahbenar.

• Kebolehpercayaanmerujuk kepadaketekalan sesuatuukuran. Suatu ujianmempunyaikebolehpercayaan yang tinggi jika keputusanyang sama diperolehsecara berulang.

32

Page 33: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Kesahan & Kebolehpercayaan

• Isu kesahan dankebolehpercayaanperspektif kuantitatif

– MTE3112 Pengukurandan pentaksiran

• Isu kesahan dankebolehpercayaanperspektif kualitatifagak berbeza

33

Page 34: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Kesahan Deskriptif

Kajian yang mempunyaikesahan deskriptif yang tinggi bermaksud

• huraian situasi kajianadalah tepat dan benar

• pengkaji tidakmelaporkan keadaansecara terpilih ataumemutarbelitkan situasisebenar

34

Page 35: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Kesahan Interpretif

Kajian yang mempunyaikesahan interpretif yang tinggi bermaksud

• huraian situasi kajianmenggambarkan situasimenurut makna atauperspektif informankajian sendiri

35

Page 36: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Kajian Kualitatif: Konsep Trustworthiness

• The aim of trustworthiness in a qualitative inquiry is to support the argument that the inquiry’s findings are “worth paying attention to” (Lincoln & Guba, 1985, p.290).

• This is quite different from the conventional experimental precedent of attempting to show validity, soundness, and significance.Fenton & Mazulewicz (2008) http://www.omnivise.com/research/trustworthiness.htm

36

Page 37: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Empat Aspek Trustworthiness

Kriteria Qualitative Approach

Quantitative Approach

Nilai kebenaran Credibility Internal Validity

Aplikasi dapatankajian

Transferability External Validity

Ketekalan Dependability Reliability

Berkecuali(Neutrality)

Confirmability Objectivity

37

Page 38: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Kritikan Dalaman (Data Tepat)• Credibility is an

evaluation of whether or not the research findings represent a “credible” interpretation of the data drawn from the participants’ original data (Lincoln & Guba, 1985, p.296).

• Strategi meningkatkankredibiliti kajian– Semakan data oleh

informan (member checks)

– Huraian lengkap (thick description)

– Triangulasi data

– Semakan rakanpenyelidikan, ahliakademik (peer scrutiny)

– Perbincangan ahli pasukan(debriefing)

38

Page 39: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Kritikan Luaran (Data Benar)• Transferability is the

degree to which the findings of this inquiry can apply or transfer beyond the bounds of the project .

• Transferability is a process performed by readers of research.

• Pengkaji perlumenghuraikan kontekskajian seperti lokasi sertapersekitaran kajiandengan terperinci danlengkap bagimembolehkan pembacamenentukan sama adadapatan kajian sesuaidipindahkan kepadakonteks peribadipembaca

39

Page 40: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Triangulasi Sumber Data

• Jika pelbagai sumberdata memaparkandapatan yang sama, dapatan tersebut lebihkukuh

– One type involves the convergence of multiple data sources.

• Pastikan andamengumpul pelbagaijenis data tentang isuyang dikaji (cth temubual guru, murid, ibubapa lebih daripadasatu kali)

40

Page 41: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Triangulasi Kaedah

Kalau pelbagai kaedahmenghasilkan dapatanyang sama, dapatanadalah lebih kukuh

• methodological triangulation uses same method on different occasions or different methods on same object of study.

• Kumpul data menggunakan pelbagaikaedah untukmemastikan ketekalandata (pemerhatian, temu bual, soal selidikdsb)

41

Page 42: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Triangulasi Pengkaji

Jika pengkaji yang berbezamenemui dapatan yang sama, dapatan itu lebihkukuh

• Investigator triangulation involves multiple researchers in an investigation.

• Jika boleh, prosespengumpulan data boleh dibantu olehrakan praktikum (cthbuat pemerhatian olehindividu berbeza danbandingkan nota pemerhatian)

42

Page 43: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Triangulasi Teori

Jika dapatan kajiandiinterpretasi berdasarkanpelbagai perspektif teori, ia lebih kukuh

• Theory triangulation involves the use of multiple theoretical perspectives to interpret a single set of data/information.

• Pastikan analisis daninterpretasi data merujuk kepadaperspektif teori yang berbeza untukmemahami situasi yang dikaji (cth teorimotivasi, perspektifkonstruktivisme, perspektif pedagogi)

43

Page 44: MTE3133: Peny. Tindakan I - eduideas.weebly.comeduideas.weebly.com/uploads/4/7/4/4/4744396/interaksi3.pdf · ANEKDOT KAEDAH PENGUMPULAN DATA II. Panduan Membina Soal Selidik •Relevan

Triangulasi Persekitaran

• This type of triangulation involves the use of different locations, settings and other key factors elated to the environment in which the study took place, such as time of the day, day of the week etc

• Jika dapatan kajianadalah tekal dalampelbagai situasipersekitaran yang berbeza, ia lebih kukuh(cth pelajar berminatwalaupun kelasdiadakan pada masayang berbeza dilokasiberbeza spt bilik darjah, makmal dsbnya).

44