of 11 /11

MSZ-SF25VEMSZ-SF35VEMSZ-SF42VEMSZ- · PDF filemogucnost udara munje. • Jedinica se može oštetiti ako pretrpi udar munje. Za odlaganje savjetujte se s prodavačem. UPOZORENJE Savjetujte

Embed Size (px)

Text of MSZ-SF25VEMSZ-SF35VEMSZ-SF42VEMSZ- · PDF filemogucnost udara munje. • Jedinica se može...

Page 1: MSZ-SF25VEMSZ-SF35VEMSZ-SF42VEMSZ- · PDF filemogucnost udara munje. • Jedinica se može oštetiti ako pretrpi udar munje. Za odlaganje savjetujte se s prodavačem. UPOZORENJE Savjetujte
Hrvoje
Typewritten Text
MSZ-SF25VE
Hrvoje
Typewritten Text
Hrvoje
Typewritten Text
Hrvoje
Typewritten Text
Hrvoje
Typewritten Text
MSZ-SF35VE
Hrvoje
Typewritten Text
Hrvoje
Typewritten Text
MSZ-SF42VE
Hrvoje
Typewritten Text
MSZ-SF50VE
Page 2: MSZ-SF25VEMSZ-SF35VEMSZ-SF42VEMSZ- · PDF filemogucnost udara munje. • Jedinica se može oštetiti ako pretrpi udar munje. Za odlaganje savjetujte se s prodavačem. UPOZORENJE Savjetujte

SG79F674H01_en.indd 1 2012/09/06 9:10:27

SADRŽAJ

■ MJERE OPREZA 1■ ODLAGANJE 2■ NAZIVI POJEDINH DIJELOVA 3■ PRIPREMA PRIJE UPOTREBE 3■ ODABIR NAČINA RADA 4■ BRZINA VENTILATORA I NAMJEŠTANJE TOKA ZRAKA 5■ I-SAVE FUNKCIJA 6■ ECONO COOL FUNKCIJA 6■ TAJMER FUNKCIJA (ON/OFF TAJMER) 6■ FUNKCIJA TJEDNOG TAJMERA 7■ ČIŠĆENJE 8■ KADA MISLITE DA JE DOŠLO DO PROBLEMA 9■ KADA KLIMA UREĐAJ NEĆE BITI U FUNKCIJI DUŽE VRIJEME 10■ MEJSTO UGRADNJE I PRIKLJUČAK ELEKTRIČNE ENERGIJE 10■

UPOZORENJENe spajajte strujni kabel na neposrednu točku,ne koristite produžni kabel, ne spajate više uredaja na jednu utičnicu. • Ovo može prouzročiti pregrijavanje, požar ili el.udar.

Provjerite da li je utičnica čista i umetnite utikač čvrsto u utičnicu.• Prljava utičnica/utikač mogu prouzročiti požar ili el.udar.

Ne savijajte, ne vucite,ne oštećujte i ne prerađujte el.kabel. Ne zagrijavajte ga i ne stavljajte teške predmete na njega.• Ovo može prouzročiti požar ili el.udar.

Ne palite/gasite osigurač ili el. kabel tijekom rada uredaja.• Ovo može prouzročiti iskrenje, što može prouzročiti požar.• Nakon gašenja unutarnje jedinice s daljinskim upravljačem

ugasite osigurač ili odspojite električnikabel.

Ne izlažite se direktnoj struji hladnog zraka duže vrijeme.• Ovo može prouzročiti smrt.

Klima uredaj ne smije ugraditi, premjestiti, rastaviti,prepravitiili popraviti korisnik.• Nestručno rukovanje uređajem može prouzročiti požar, el.udar

ozljede ili curenje vode. Savjetujte se sa prodavačem. • Ako je el.kabel oštecen, mora ga zamijeniti proizvodač ili njihov

serviser, kako bi se izbjegle opasnosti.

Pri ugradnji ili premještanju ili srevisiranju uređaja pazite da nijedna supstanca osim specificirane rashladne tvari (R410A)ne uđe u rashladni krug:• Svaka prisutnost strane tvari kao što je zrak može prouzročiti

nenormalno visok tlak i može prouzročiti eksploziju.• Korištenje bilo koje druge rashladne tvari osim specificirane

uzrokovati će mehanički kvar, neispravnost ili totalni kvarjedinice.U najgorem slučaju, ovo može dovesti do ozbiljne smetnje u sigurnosti uređaja.

• S obzirom da se koriste rotirajući elementi i elementi koji mogu uzrokovati električni udar obavezno pročitajte ove "MJERE OPREZA" prije upotrebe.

• S obzirom da su upozorenja izrečena ovdje važna za sigurnost, molimo da ih sepridržavate.

• Nakon čitanja ovih uputa, držite ih pokraj priručnika za ugradnju na lako dostupnommjestu za lakše savjetovanje sa istima.

Oznake i njihovo znacenje

UPOZORENJE: Neispravna upotreba može prouzročiti opasnost, kao smrt, ozbiljne ozljede,..

OPREZ: Nepravilna upotreba može prouzročiti opasnost ovisno o uvjetima.

Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju osobama(uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetnim i mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako su upućeni u rad i način koristenja uređaja od strane osobe zadužene za njihovu sigurnost.Djeca bi trebala biti nadgledana da bi osigurali da se ne igraju sa uredajem.

Ne gurajte prst ili štap ili druge predmete u usis/odvodzraka.• Ovo može prouzrokovati ozljede, s obzirom da se ventilator vrti

velikom brzinom tijekom rada.

U slučaju abnormalnog stanja(kao što je miris gorenja)ugasiteklima uređaj i odspojite el.kabel. ili isključite osigurač.• Nastavak rada u abnormalnom stanju može prouzrokovati kvar

požar ili električni udar.U tom slučaju savjetujte se sprodavačem

Kada klima uređaj ne hladi ili grije postoji mogućnost da gubirashladnu tvar. U ovom slučaju savjetujte se s prodavačem.Ako popravak zahtijeva punjenje jedinice s rashladnom tvarisavjetujte se sa serviserom za detalje.• Rashladna tvar koja se koristi je sigurna. Obično ne curi.

Ako rashladna tvar procuri i dode u kontakt s izvorom toplinekao što je grijalica, štednjak,... može stvoriti jako štetan plin.

Korisnik nikada nebi smio pokušati oprati unutrašnjost unutarnje jedinice. Ukoliko unutarnja jedinica treba čišćenjesavjetujte se s prodavačem.• Neprikladan deterdžent može oštetiti plastične dijelove unutar

jedinice, što može prouzročiti curenje vode.Ako deterdžent dođeu kontakt s el. komponentama ili motorom prouzročiti će kvar, dim ili požar.

OPREZNe dirajte usis zraka ili aluminijska krilca unutarnje/vanjske jedinice.• Ovo može prouzročiti ozljede.

Ne koristite insekticide ili zapaljive sprejeve na jedinici.• Ovo može prouzročiti požar ili deformaciju jedinice.

Značenje simbola korištenih u ovom priručniku:

: Ne radite.

: Slijedite upute.

: Nikada ne gurajte prste ili štap.

: Ne penjite se na unutarnju/vanjsku jedinicu i ne stavljajte ništa na njih.

: Oprez! Opasnost od električnog udara.

: Iskljucčte utikač iz utičnice.

: Isključite napajanje.

MJERE OPREZA

Hr-1

Page 3: MSZ-SF25VEMSZ-SF35VEMSZ-SF42VEMSZ- · PDF filemogucnost udara munje. • Jedinica se može oštetiti ako pretrpi udar munje. Za odlaganje savjetujte se s prodavačem. UPOZORENJE Savjetujte

SG79F674H01_en.indd 2 2012/09/06 9:10:29

Hr-2

Vaš MITSUBISHI ELECTRIC proizvod je dizajniran i proizveden s materijalima i komponentama visoke kvalitete koji se mogu reciklirati ili ponovno koristiti. Ovaj simbol znaci da električna i elektronička oprema, batterije i akumulatori nakraju svog životnog vijeka trebaju biti odloženi odvojeno od vašeg kućnog otpada.Ako se ispod simbola (Slika.1) nalazi kemijski simbol, ovaj simbol znači dabaterija ili akumulator sadrži teške metale u određenim koncentracijama.Ovo će biti naznačeno na slijedeći način:Hg: živa (0,0005%), Cd: kadmij (0,002%), Pb: olovo (0,004%) U Europskoj Uniji postoje odvojeni sustavi prikupljanja iskorištenih elektricnih i elektronickih proizvoda, baterija i akumulatora.Molimo da odlažete ovu opremu, baterije i akumulatore adekvatno na lokalnom otpadu.Molimo, pomozite nam u očuvanju okoliša u kojem živimo!

Napomena:Simbol je za zemlje EU.Simbol je u skladu s direktivom2002/96/EC Članak 10Informacije za korisnika i Dodatak IV,i/ili direktivom 2006/66/E Članak 20 Informcije za krajnje korisnikei Dodatak II.

OPREZNe izlažite ljubimce ili biljke direktnoj struji zraka .• Ovo može naštetiti ljubimcima ili biljkama.

Ne stavljajte druge el. uredaje ili namještaj ispod unutarnje/vanjske jedinice.• Voda mi mogla kapiti iz jedinice, što bi moglo oštetiti ili uzrokovati

kvar.

Ne ostavljajte jedinicu na oštećenom stalku.• Jedinica može pasti sa stalka i prouzročiti ozljede.

Ne penjite se na nestabilno postolje za vrijeme rada ili čišćenja.• Možete se ozlijediti ako padnete.

Ne vucite el.kabel• Ovo može dovesti do pucanja unutarnjih žica, što može dovesti

do pregrijavanja ili požara.

Ne punite i ne rastavljajte baterije, ne bacajte ih otvorenuvatru.• Ovo može pruzrokovati curenje baterija ili uzrokovati požar ili

eksploziju.

Ne koristite uredaj više od 4 sata u uvjetima visoke vlažnosti(80% RH ili više) i/ili sa otvorenim vratima ili prozorimaotovrenima.• Ovo može izazvati kondenzaciju vode u klima uređaju, pa može

početi kapiti iz uređaja i oštetiti namještaj.• Kondenzacija u uređaju može doprinijeti rastu gljivica i/ili

plijesni.

Ne koristite jedinicu za specijalne namjene kao što je spremanjehrane, uzgoj životinja, uzgajanje biljaka ili čuvanje el.uredajaili umjetnina.• Ovo može prouzročiti propadanje kvalitete, ili štetu životinjama

ili biljkama.

Ne izlažite aparate sa izgaranjem direktnom ispuhu zraka.• Ovo može dovesti do nepotpunog izgaranja.

Nikada ne stavljajte baterije u usta kako bi spriječili slučajno gutanje.• Gutanje baterija može uzrokovati gušenje i/ili trovanje.

Prije čišćenja jedinice odspojite el. kabel ili isključite osigurač.• Ovo može prouzrociti ozljede jer se ventilator pri radu vrti velikim

brzinama.

Kada se uređaj neće koristiti duže vrijeme isključite el. kabel ili isključite osigurač.• Jedinica može nakupiti prljavštinu, što može dovesti do

pregrijavanja ili požara.

Zamijenite sve baterije daljinskog upravljača s novima istog tipa.• Korištenje stare baterije s novom, može uzrokovati pregrijavanje,

curenje ili eksploziju.

Ako iscuri kiselina iz baterija i dođe u kontakt s vašom kožom ili odjećom, isperite ih temeljito čistom vodom.• Ako kiselina iz baterija dođe u kontakt s očima, odmah ih temeljito

isperite vodom i hitno potražite medicinsku pomoć.

Pobrinite se da je prostorija dobro provjetrena kada jedinicaradi zajedno s uredajem s izgaranjem.• Neadekvatna ventilacija može uzrokovati nedostatak kisika.

Isključite osigurač kada čujete grmljavinu i kada postoji mogucnost udara munje.• Jedinica se može oštetiti ako pretrpi udar munje.

Za odlaganje savjetujte se s prodavačem.

UPOZORENJESavjetujte se s prodavačem za ugradnju klima uređaja.• Korisnik ne smije ugraditi uređaj sam, jer ugradnja zahtijeva

specijalizirano znanje i vještine. Nepravilno ugrađen klima uređajmože uzrokovati curenje vode, požar ili el. udar.

Osigurajte zaseban izvor el.energije za klima uređaj.• Zajednički izvor el.energije može uzrokovati pregrijavanje i požar.

Ne ugrađujte jedinicu tamo gdje može curiti zapaljivi plin.• Ako procuri plin i skupi se oko vanjske jedinice može

uzrokovati eksploziju.

Uzemljite uređaj pravilno.• Ne spajajte uzemljenje na cijevi od vodovoda, plina,na gromobran

ili na uzemljenje od telefona. Nepravilno uzemljenje može dovesti do el. udara.

OPREZUgradite osigurač od proboja uzemljenja, ovisno o području ugradnje klima uređaja (kao što je područje sa visokom vlagom)• Ako osigurač od proboja uzemljenja nije ugrađen,može uzrokovati

el. udar.

Osigurajte pravilan odvod kondenzata.• Ako odvod kondenzata nije pravilno izveden, voda može kapati iz

unutarnje/vanjske jedinice, oštećujući pokućstvo.

U slučaju nenormalnog rada Odmah prekinite rad klima uređaja i savjetujte se s prodavačem.

SIGURNOSNE MJERE

Nakon korištenja klima uređaja nekoliko sezona , obavite kontrolu i održavanje uz redovno čišćenje.• Prljavština ili prašina u jedinici mogu uzrokovati neugodne mirise,

doprinijeti razvoju gljivica i plijesni, ili začepiti odvod i uzrokovati kapanje vode iz unutarnje jedinice.Savjetujte se sa prodavačem za kontrolu i održavanje, što zahtijeva specijalizirano znanje i vještine.

Ne dirajte prekidače mokrim rukama.• Ovo može uzrokovati el. udar.

Ne čistite klima uređaj vodom i ne stavljajte predmet koji sadrži vodu, kao što je vaza za cvijeće, na uređaj.• Ovo može uzrokovati požar ili el.udar.

Ne penjite se i ne stavljajte predmete na vanjsku jedinicu.• Ovo može uzrokovati ozljede ako vi ili jedinica padnete.

ODLAGANJE

Za ugradnju

Slika. 1

VAŽNOPrljavi filteri uzrokuju kondenzaciju u klima uređaju, što pogoduje razvoju gljivica i plijesni. Stoga je preporučeno čistiti filtere zraka svaka dva tjedna.Prije korištenja uvjerite se da su horizontalna krilca u zatvorenom položaju.Ako počnete koristenje dok su horizontalna krilca u otvorenom položajumožda se neće vratiti u pravilan položaj.

Page 4: MSZ-SF25VEMSZ-SF35VEMSZ-SF42VEMSZ- · PDF filemogucnost udara munje. • Jedinica se može oštetiti ako pretrpi udar munje. Za odlaganje savjetujte se s prodavačem. UPOZORENJE Savjetujte

Lampica indikatorarada

Prijemnik signaladaljinskog upravljača

PrekidačEmergencyrada Str.4

Horizontalno krilce

Usis zraka

Filter zraka(Nano platinastifi lter)Filter čišćenja zraka(Electrostatičkianti-alergijski enzimski fi lter, opcija)

Prednji poklopac

NAZIVI POJEDINIH DIJELOVA

Odašiljač signalaUdaljenostsignala:Oko 6 mČuje se zvuk BEEP iz unutarnje jedinicekada primisignal.

Zaslon prikaza načina rada

ON/OFF(radi/stop) tipka Temperatura

Str.4

Tipka odabira načina rada Str.4

ECONO COOL tipka Str.6

Kontrola brzine ventilatoraStr.5

Tipka kontolekrilaca Str. 5

Tipka postavki vremena,tajmera Str. 3,6 Povećavanje vremena Smanjivanje vremena

Tipka sata Str.3 Tipka RESET Str.3

i-save tipka Str.6

Postavljanje tjednog tajmera Str.7

Ispuh zraka

Vanjska jedinica

Vanjske jedinice mogu se razlikovati po izgledu.

Izmjenjivač topline

Usis zraka (srtažnji i bočni)

Cijevi

Cijev kondenzata

Ispuh zraka

Odvod kondenzata

SG79F674H01_en.indd 3 2012/09/06 9:10:32

Držač daljinskog upravljača

PoklopacPovucite poklopac dolje da bi otvorilidaljinski upravljač. Povucite još dolje da bi došli do tipki za postavljanjetjednog tajmera.

• Ugradite držač daljinskog upravljača na mjesto gdjesignal može biti primljenna unutarnjoj jedinici.

• Kada ne koristite daljinskiupravljač, stavite ga udržač.

Koristite samo daljinski upravljač koji je isporučen uz klima uređaj.Ne koristite druge daljinske upravljače.Ako su ugrađene dvije ili više unutarnjih jedinicablizina jedne drugoj, jedinica koja nije namijenjenaradu može regariati na signaldaljinskog upravljača.

• Pritisnite CLOCK nježno , koristeći tanki alat.

• Pobrinite se da je polaritet baterija pravilno okrenut.• Ne koristite magnezijske baterije i baterije koje puštaju kiselinu.Daljinski

upravljač mogao bi se pokvariti.• Ne koristite punjive baterije.• Zamijenite sve baterije sa novima istog tipa.• Baterije se mogu koristiti otprilike godinu dana. Baterije kojima je istekao

rok trajanja traju kraće.• Pritisnite RESET koristeći tanki alat. Ako ne pritisnete tipku RESET, daljinski upravljač možda neće raditi

ispravno.

Prije upotrebe: Uključite el.kabel u utičnicu i /ili uključite osigurač.

Umetanje baterija u daljinski upravljač Postavljanje vremena

PRIPREMA PRIJE UPOTREBE

Unutarnja jedinica Daljinski upravljač

1. Skinite poklopac.

2. Prvo umetnite negativnipol AAA alkalnih baterija.

3. Vratite poklopac.

4. Pritisnite RESET.

1. Pritisnite CLOCK.

4. PritisniteCLOCKponovo.

2. Pritisnite ili tipkue TIME ili tipku TIMER da bi postavili vrijeme.

Svakim pritiskom povećavate/smanjujetevrijeme za 1 minutu (10 minuta kada duže pritisnete)

3. Pritisnite tipku DAY da bi postavili dan.

Hr-3

Page 5: MSZ-SF25VEMSZ-SF35VEMSZ-SF42VEMSZ- · PDF filemogucnost udara munje. • Jedinica se može oštetiti ako pretrpi udar munje. Za odlaganje savjetujte se s prodavačem. UPOZORENJE Savjetujte

1 Pritisnite da bi započeli s radom.

2 Pritisnite za odabir načina rada. Svakim pritiskommijenja način rada slijedećim redoslijedom:

3 Pritisnite ili za postavljanje temperature.Svaki pritisakpovećava/smanjuje temperaturu za 1°C.

Pritisnite za zautavljanje rada.

(AUTO) (COOL) (DRY) (HEAT) (FAN)

Napomena:Rad multi susatvaDvije ili više unutarnjih jedinica mogu radititi sa jednom vanjskom jedinicom. Kadadvije unutarnje jedinice rade istovremeno,režim hlađenja/sušenja/ventilacije i grijanja ne može se obavljati istovremeno. Kada je COOL/DRY/FAN odabran najednoj jedinici i HEAT na drugoj jedinici, ili obratno, jedinica koja je zadnjaodabrana prebacuje se u "standby"način rada.

Lampica indikatora radaLampica indikatora rada pokazuje status rada uređaja.

Indikator Status rada uređaja Sobna temperatura

Uređaj radi da bi postigao postavljenu temperaturu.

Oko 2°C ili veća razlika u odnosu na postavljenu temp.

Sobna temperatura se približava postavljenoj temperaturi.

Oko 1do 2°C od postavljene temp.

"Standby" način rada(samo tijekom rada multi sustava) —

Svijetli Treperi Nije upaljena

SG79F674H01_en.indd 4 2012/09/06 9:10:34

AUTO način rada Jedinica bira način rada prema razlici temperature između temperatureprostorije i postavljene temperature. Tijekom AUTO načina rada, jedinica mijenja način rada (COOL↔HEAT) kada je sobna temperatura na 2°C razlikeod postavljene temperature duže od 15 min.

Napomena:Auto način rada ne preporučuje se ako je ova unutarnja jedinica spojena s MXZ vanjskom jedinicom. Kada više unutarnjih jedinica radi istodobno,jedinica se možda neće moći prebaciti između COOL i HEAT načina rada.U ovom slučaju, jedinica se prebacuje u "standby" (Pogledajte tabliculampica indikatora načina rada)

COOL način radaUživajte u hladnom zraku na željenoj temperaturi.

Napomena:Ne koristite COOL način rada na jako niskim vanjskim temperaturama.(nižeod -10°C). Voda koja se kondenzira u jedinici mogla bi početi kapiti i namočiti ili oštetiti namještaj.

DRY način radaOdvlažite prostoriju. Prostorija se može neznatno ohladiti.Temperatura se ne može postaviti tijekom DRY načina rada.

HEAT način radaUživajte u toplom zraku na željenoj temperaturi.

FAN način radaProcilkulirajte zrak u prostoriji.

Napomena:Nakon COOL/DRY načina rada, preporučuje se uključiti FAN način rada kako bi se osušila uutarnja jedinica.

Lampica indikatora načina rada

Emergency radKada daljinski upravljač ne može se koristiti...Emergency rad može se aktivirati pritiskom na prekidač emergency rada(E.O.SW) na unutarnjoj jedinici.

Svaki put kada pritisnete E.O.SW način rada se mijenja slijedećim redoslijedom:

ODABIR NAČINA RADA

Temperature : 24°CBrzina ventilatora: MediumHorizontalno krilce: Auto

Emergency COOL

Emergency HEAT

Stop

Napomena:• Prvih 30 min rada je testni rad. Kontrola temperature ne radi

i brzina ventilatora je namještena na High.• Kod emergency grijanja, brzina ventilatora postupno se

povećava da bi ispuhala topli zrak.• Kod emergency hlađenja, položaj horizontalnih krilaca se

resetira za otprilike minutu, nakon toga se pokreće načinrad.

Hr-4

Auto restart funkcijaAko dođe do problema s napajanjem ili ako se glavno napajanje odspoji tijekom rada, “Auto restart" funkcija automatski pokreće rad u istom režimu koji je postavljen na daljinskom upravljaču prije gašenja glavnog napajanja. Kada je tajmer postavljen, poništavaju se postavke tajmera i jedinica počinje rad kada se vrati glavno napajanje.

Ako ne želite koristiti ovu funkciju, molimo da se posavjetujete s generalnimzastupnikom, zato jer se postavke jedinice moraju mijenjati.

Page 6: MSZ-SF25VEMSZ-SF35VEMSZ-SF42VEMSZ- · PDF filemogucnost udara munje. • Jedinica se može oštetiti ako pretrpi udar munje. Za odlaganje savjetujte se s prodavačem. UPOZORENJE Savjetujte

BRZINA VENTILATORA I POSTAVKESMJERA TOKA ZRAKA

Pritisnite za odabir smjera toka zraka.Svaki pritisakmijenja tok zraka slijedećim redoslijedom:

• Dva kratka BEEP-a se čuju se iz unutarnje jedinice kada se postavi AUTO.• Uvijek koristite daljinski upravljač kada mijenjate smjer toka zraka.

Pomicanje horizontalnih krilaca rukama može prouzrokovati njihovkvar.

• Kada se osigurač uključi, položaj horizontalnih krilaca će se resetirati zaotprilike minutu, nakon toga rad će započeti. Isto vrijedi i za emergencyCOOL način rada.

• Kada vam se čini da su horizontalna krilca u nenormalnom položaju, pogledajte Str.9

(AUTO) (1) (2) (3) (4) (5) (SWING)

Airflow direction

(AUTO) .........The vane is set to the most effi cient airfl ow direction. COOL/DRY/FAN:horizontal position. HEAT:position (4).

(Manual) .......For efficient air conditioning, select the upper position for COOL/DRY, and the lower position for HEAT. If the lower position is selected during COOL/DRY, the vane automatically moves to the horizontal position after 0.5 to 1 hour to prevent any condensation from dripping.

Napomena:Ako namještate vertikalna krilca, ne zaboravite vratiti horizontalna krilca u njihovpočetni položaj.

SG79F674H01_en.indd 5 2012/09/06 9:10:35

Pritisnite da bi odabrali brzinu ventilatora.Svakim pritiskom brzina ventilatora se ijenja slijedećim redoslijedom:

• Dva kratka BEEP-a se čuju se iz unutarnje jedinice kada se postavi AUTO.• Koristite veću brzinu za brže hlađenje/grijanje prostorije. Preporučuje se da

smanjite brzinu vntilatora kada se prostorija ohladi/ugrije.• Koristite manju brzinu ventilatora za tihi rad.

Napomena:Rad Multi sustavaKada se koristi nekoliko unutarnjih jedinica u režimu grijanja istodobno, a spojene su na jednu vanjsku jedinicu, temperatura ispuha zraka može biti niska. U ovom slučajupreporučljivo je postaviti brzinu ventilatora na AUTO.

(AUTO) (Silent) (Low) (Med.) (High) (Super High)

Smjer toka zraka

(AUTO) .........Smjer krilca je postavljen na najefikasniji smjer istrujavanja.COOL/DRY/FAN:horizontalna pozicija. HEAT:pozicija (5).

(Manual) .......Za ucinkovitu klimatizaciju odaberite gornju poziciju za COOL/DRY, i donju poziciju za HEAT. Ako je donja pozicija odabrana tijekom COOL/DRY, krilce se automatski pomičeu horizontalan položaj nakon 0.5 to 1 sata da bi se spriječilakondenzacija i kapanje.

(Swing) .........Krilce se pomiče gore-dolje u intervalima.

■ Za promjenu smjera horizontalnog ispuha. Pomaknite vertikalna krilca ručno prije početka rada.

Hr-5

Page 7: MSZ-SF25VEMSZ-SF35VEMSZ-SF42VEMSZ- · PDF filemogucnost udara munje. • Jedinica se može oštetiti ako pretrpi udar munje. Za odlaganje savjetujte se s prodavačem. UPOZORENJE Savjetujte

I-SAVE OPERATION

Napomena:Kada korisitie multi sustav MXZ-8A140, temperatura ne se može postaviti na10°C. Čak ako i postavite temperaturu10°C, klima uređaj će raditi na 16°C.

ECONO COOL FUNKCIJA

SG79F674H01_en.indd 6 2012/09/06 9:10:38

1 Pritisnite tijekom COOL, ECONO COOL, ili HEAT načina rada da bi odabrali i-save funkciju.

2 Postavite temperaturu,brzinu ventilatora i smjer toka zraka• Ista postavka se bira slijedeći put pritiskom na tipku.

.

• Dvije postavke se mogu pohraniti.(Jedna za COOL/ECONO COOL, jedna za HEAT režim rada.)

• Odaberite adekvatnu temperaturu, brzinu ventilatora, i smjera toka zrakaprema potrebama prostorije.

• Uobičajeno, minimalna temperatura koja se može postaviti u HEAT režimu iznosi 16°C. Ipak,samo korištenjem i-save minimalna temperaturase spušta na 10°C.

Pritisnite ponovo da bi poništili i-save funkciju.• i-save funkcija također se poništava pritiskom na tipke MODE

ili POWERFUL.

i-save funkcijaIma pojednostavljenu funkciju povrata unaprijed postavljenih željenih postavkipritiskom na tipku . Pritisnite tipku ponovo i možete se vratiti na prijašnje

postavke.

Primjer korištenja:1. Niskoenergetski način rada

Postavite temperaturu 2°C do 3°C višu u režimu hlađenja i nižu u režimu grijanjaOva postavka je prikladna za prostoriju koja se ne koristi i dok spavate.

2. Pohranjivanje često korištenih postavkiPohranite željene postavke za COOL/ECONO COOL i HEATnačine rada. Ovo vam omogućava odabir željenih postavki pritiskom na jednu tipku.

Pritisnite tijekom režima hlađenja (Str.6) da bi pokrenuliECONO COOL funkciju.Uređaj obavlja "swing" funkciju vertikalno u različitim ciklusima prema temperaturitoka zraka.

Pritisnite ponovo da bi poništili ECONO COOL funkciju.• ECONO COOL funkcija se također poništava pritiskom na VANE, POWER-

FUL, ili NATURAL FLOW tipke.

Što je “ECONO COOL”?Njišući tok zraka (promjena toka zraka) pruža osjećaj da je hladnije, za razliku od stacionarnog toka zraka. Stoga, iako se temperatura automatski postavlja za 2°C više moguće je obavljati funkciju hlađenja uz zadržavanje ugode. Rezultat je ušteda energije.

1 PrIitisnite ili tijekom rada da bi postavili tajmer.

(ON tajmer) : Jedinca se pali u zadano vrijeme

(OFF tajmer) : Jedinica se gasi u zadano vrijeme

* ili treperi.* Provjerite da li su datum i vrijeme točno postavljeni (Str.3)

2 Pritisni (Povećaj) i (Smanji) da bi postavili vrijeme tajmera.Svaki pritisak na tipke povećava/smanjuje postavljeno vrijeme za 10 min.• Postavite tajmer dok ili treperi.

3 Pritisnite ili ponovo da bi poništili tajmer.

Napomena:• ON i OFF tajmeri se mogu postaviti zajedno. oznaka označava slijed

funkcija tajmera.• Ako nestane struje dok je postavljen ON/OFF tajmer, tajmer se poništava,

vidi Str.6 “Auto restart funkcija”.

TAJMER FUNKCIJA (ON/OFF TAJMER)

Hr-6

Page 8: MSZ-SF25VEMSZ-SF35VEMSZ-SF42VEMSZ- · PDF filemogucnost udara munje. • Jedinica se može oštetiti ako pretrpi udar munje. Za odlaganje savjetujte se s prodavačem. UPOZORENJE Savjetujte

SG79F674H01_en.indd 7 2012/09/06 9:10:42

FUNKCIJA TJEDNOG TAJMERA

• Najviše 4 ON ili OFF tajmera se može postaviti za pojedine dane tjedna.• Najviše 28 ON ili OFF tajmera se može postaviti za tjedan.

Napomena:Postavke običnog ON/OFF tajmera su dostupne dok je uključen tjedni tajmer. Uovom slučaju, ON/OFF tajmer ima prioritet izvršavanja. Funkcija tjednog tajmerase ponovo pokreće nakon završetka rada običnog ON/OFF tajmera.

Npr.: Uređaj radi na 24°C od buđenja do napuštanja stana, i na 27°C oddolaska u stan do odlaska na spavanje preko radnog tjedna.

Rad na27°Cod buđenja do odlaska na spavanje preko vikenda.Postavka1 Postavka2 Postavka3 Postavka4

Postavka1 Postavka26:00 8:30 17:30 22:00

8:00 21:00

24°C 27°CON OFF ON OFF

ON OFF

Pon

Pet

~

Sub

Ned

~ 27°C

Postavljanje tjednog tajmera* Pobrinite se da su trenutni datum i vrijeme točno postavljeni.

1 Pritisnite da bi unijeli postavke rada tjednog tajmera.

2 Pritisnite i za odabir dana i broja.

* treperi.

Pritiskom na odaberite dan u tjednu koji želite postaviti.

Pritiskom birate broj postavke.

* Svi dani mogu biti odabrani.

Npr.: [Pon Uto ... Ned] i [1] su odabrani.

3 Pritisnite , , i za postavljanje ON/OFF, vremena,i temperature.

Pritisnite i za nastavak postavljanja tajmera zaostale dane i/ili brojeve.

4 Pritisnite za završavanje i prenošenje potavki tjednogtajmera.

Note:• Pritisnite za prenošenje informacija o postavkama tjednog tajmera

unutarnjoj jedinici. Uperite daljinjski upravljač prema jedinici na 3 sekunde.• Pri postavljanju tajmera za više od jednog dana tjedna ili jednog broja

se ne mora pritisnuti nakon svakog postavljanja.Pritisnite jednomkada obavite sve postavke. Sve postavke tjednog tajmera biti će spremljene.

• Pritisnite za pristup postavkama tjednog tajmera, pritisnite i držite

5 sekundi za brisanje svih postavki tjednog tajmera. Uperite daljinski

upravljač prema unutarnjoj jedinici.

5 Pritisnite za paljenje tjednog tajmera. ( se pali.)

* Kada je uključen tjedni tajmer, indikator dana u tjednu za koji su spremljene postavke tjednog tajmera se pali.

Pritisnite ponovo da bi ugasili tjedni tajmer.( se gasi.)

Napomena:Spremljene postavke ne mogu se brisati dok je funkcija tjednog tajmera isključena.

Provjera postavki tjednog tajmera

1 Pritisnite za pristup postavkama tjednog tajmera.* treperi.

2 Pritisnite ili za pregled postavki pojedinog dana ili broja.

Pritisnite za izlaz iz postavki tjednog tajmera.

Napomena:Kada su za prikaz postavki odabrani svi dani u tjednu, a postoji drugačija postavka među njima prikazuje se

* koji je trperiose gasi i trenutnovrijeme će se prikazati.,

Npr.: [ON], [6:00] i [24°C] su odabrani.

Pritiskomodabire ON/OFF tajmer.

Pritiskombriše postavke tajmera.

Pritisak

namješta vrijeme.

Pritisak

namještatemperaturu.

* Držite tipku pritisnutom da bi brže mijenjali vrijeme.

Hr-7

Page 9: MSZ-SF25VEMSZ-SF35VEMSZ-SF42VEMSZ- · PDF filemogucnost udara munje. • Jedinica se može oštetiti ako pretrpi udar munje. Za odlaganje savjetujte se s prodavačem. UPOZORENJE Savjetujte

Filter zraka(Nano platinasti fi lter)• Čistite svaka2 tjedna• Uklonite nečistoću usisivačem, ili isperite s vodom.• Nakon pranja dobro osušite u hladu.

VAŽNO• Čistite filtere redovito za najbolje performanse, te za

smanjenje potrošnje energije.• Prljavi filteri uzrokuju kondenzaciju unutar klima uređaja

što doprinosi razvoju gljivica i plijesni.Stoga je preporučeno čistiti filtere svaka dvatjedna.

Prednji poklopac

Filter čišćenja zraka(Electrostatički anti-alergijski enzimski fi lter, opcija)Svaka 3 mjeseca:• Uklonite nečistoće usisivačem.Kada ne možete ukloniti nečistoću usisivanjem:• Namočite filter i njegov okvir u mlakoj vodi prije ispiranja.• Nakon ispiranja osušite u hladu. Vratite sve dijelove filtera prije ugradnje.Svake godine:• Zamijenite sa novim filterom.

za najbolje performanse.• Oznaka dijela MAC-2320FT

Povucite za uklanjanje sa filtera zraka

Ģto je “Nano platinum fi lter”?Nano platina je keramička čestica koja sadrži platinaste nano čestice. Čestice su ukomponirane u materijal filtera, rezultat čega je pružanje polu-trajnog antibakterijskih svojstava i svostava otklanjanja neugodnih mirisa zafi lter. Nano platina nadilazi katehin (biofl avonoid koji se nalazi u zelenomčaju) po performansama. Nano platinasti fi lter koristi ovaj spoj da bi ne samoda bi poboljšali kvalitetu zraka nego da bi eliminirao bakterije i viruse.Ovajfi lter ima polutrajne efekt nakon pranja filtera vodom.

UtorNosač

SG79F674H01_en.indd 8 2012/09/06 9:10:43

Upute:

ČIŠĆENJE

• Isklučite napajanje ili osigurač prije čišćenja.• Pazite da ne dirate metalne dijelove rukama.• Ne koristite benzin, razrijeđivač, prah za poliranje, ili insekticid.

• Koristite razvodnjene blage deterdžente.• Ne izlažite dijelove suncu, toplini ili plamenu kako bi ih osušili.• Ne koristite vodu topliju od 50°C.

1. Podignite prednji poklopac dok ne čujete “click”.2. Držite šarke i povucite da bi skinuli poklopac, kako je prikzano na slici gore.

• Obrišite mekanom suhom krpom ili isperite vodom.• Ne namačite u vodi duže od dva sata.• Dobro osušite u hladu.

3. Ugradite prednji poklopac slijedeći proceduru za skidanje obrnutim redoslijedom.Zatvorite čvrsto prednji poklopac i priisnite mjesta označena strelicamana slici.

Hr-8

Page 10: MSZ-SF25VEMSZ-SF35VEMSZ-SF42VEMSZ- · PDF filemogucnost udara munje. • Jedinica se može oštetiti ako pretrpi udar munje. Za odlaganje savjetujte se s prodavačem. UPOZORENJE Savjetujte

SG79F674H01_en.indd 9 2012/09/06 9:10:44

Simptom Objašnjenje i točke provjereUnutarnja jedinicaJedinica se ne pali. • Da li je osigurač uključen?

• Da li je uključen el. kabel?• Da li je uključen tajmer?

Horizontalno krilce se ne pomiče.

• Da li se horizontalna i vertikalna krilca ugrađena pravilno?

• Da li je zaštita ventilatora deformirana?• Kada se uključi osigurač, pozicija horizontalnih

krilaca će se resetirati za cca. minutu.Nakon završetka reseta, normalna funkcijahorizontalnih krilaca se nastavlja. Isto se događa u operaciji emergency cooling.

Jedinicom se ne može upravljaticca 3min. nakon restarta.

• Ovo štiti jedinicu prema uputama iz mikropro-cesora. Molimo pričekajte!

Maglica izlazi iz ispuha zraka unutarnje jedinice.

• Hladni zrak iz jedinice brzo hladi vlagu u zrakuu prostoriji i pretvara se u maglicu.

Swing operacija horizontalnog krilca prekinuta je neko vrijeme,zatim se restarta.

• Ovo je normalno ponašanje swing operacijehorizontalnog krilca.

Smjer strujanja zraka se mijenja tijekom rada.Smijer horizontalnog krilca se ne može podesiti pomoću daljinskogupravljača.

• kada jedinica radi u COOL ili DRY načinu rada,ako radi sa puhanjem zraka prema dolje 0.5-1 sat, smjer puhanja se automatski namiješta uhorizontalni položaj da bi se spriječilo kondenziranje i kapanje vode.

• Kod grijanja, ako je temperatura ispuha malaili kada radi odmrzavanje, horizontalno krilce se namiješta automatski u horizontalni položaj.

Rad se prekida na cca. 10 min za vrijeme grijanja.

• Vanjska jedinica obavlja odmrzavanje. Kako se odmrzavanje obavi u max. 10min,

Molimo pričekajte.(Kada je vanjska temperaturaniska i velika vlaga, stvara se mraz.)

Jedinica započinje s radom kadaje napajanje uključeno, iako nije primila signal s daljinskogupravljača.

• Ovi modeli su opremljeni s funkcijom autorestart. Kada je glavno napajanje isključenobez gašenja jedinice preko daljinskogupravljača i uključi se ponovno, jedinica počinje rad automatski u načinu rada koji je bio postavljen na daljinskom upravljaču prijegašenja glavnog napajanja. Pogledaj “Auto restart funkciju” (Str.4)

U COOL/DRY modu,kada sobnatemperatura dođe blizu postavlje-ne, vanjska jedinica se zautavljaa unutarnja jedinica radi s niskombrzinom ventilatora.

• Kada sobna temperatura odstupa od postavlje-ne temperature, ventilator unutarnje jediniceradi prema postavkama na daljinskomupravljaču.

Unutarnja jedinica gubi bojutijekom vremena.

• Iako plastika požuti zbog utjecaja nekih faktora kao što su ultraljubičasto svjetlo i temperatura,ovo nema utjecaja na funkcionalnostproizvoda.

Multi sustavUnutarnja jedinica koja ne radipostane topla i čuje se zvuk sličan zvuku vode koja teče.

• Mala količina rashladnog medija nastavlja tećiu unutarnju jedinicu iako ne radi.

U režimu grijanja rad jedinice ne započinjeodmah.

• Nakon završetka operacije odmrzavanjavanjske jedinice, koje traje max.10min, počinje upuhivanje toplog zraka.

Vanjska jedinicaVentilator vanjske jedinice se ne okreće iako kompresor radi.Ako se ventilator zavrti, uskoroprestaje.

• Kada je vanjska temperatura niska tijekomoperacije hlađenja, ventilator radi naizmjeničnoda bi zadržao dovoljan kapacitet hlađenja.

Voda curi iz vanjskejedinice.

• TijekomCOOL i DRY načina rada, cijevi ili dijelovi spojeva cijevi se hlade te ovo uzrokuje kondenzaciju vode.

• U režimu grijanja,voda koja se kondenzira na izmjenjivaču topline kapa.

• U režimu grijanja, operacija odmrzavanja topiled nakupljen na vanjskoj jedinici i tada voda kapa.

Bijeli dim izlazi iz vanjskejedinice.

• U režimu grijanja, para generirana operacijom odmrzavanja izgleda kao bijeli dim.

Daljinski upravljačZaslon na daljinskom upravljaču se ne pojavljuje ili je blijed. Unu-tarnja jedinica ne reagira na signal daljinskog upravljača.

• Da li su baterije prazne?• Da li je polaritet (+, -) na baterijama točan?

Page 3 • Da li je ikoja tipka na daljinskom upravljaču

drugih uređaja pritisnuta?

Simptom Objašnjenje i točke provjereNe hladi ili ne grijeProstor se ne može dovoljno ohladiti/ugrijati.

• Je li postavka temperature adekvatna? Str. 4

• Je li postavka ventilatora adekvatna? Postavite brzinu na veću brzinu ventilatora. Str. 4

• Jesu li filteri čisti? Str. 5 • Je li ventilator ili izmjenjivač topline unutarnje

jedinice čist?• Blokira li išta usis zraka ili ispuh zraka na

unutarnjoj jedinici?• Jesu li prozori ili vrata otvoreni?

Prostorija se ne može ohladitidovoljno.

• Kada se ventilacija ili plinsko kuhalo koriste u prostoriji, rashladno opterećenje se povećavai rezultat je smanjeni rashladni učin.

• Kada je vanjska temperatura visoka, rashladni učin može biti nedovoljan.

Prostorija se ne može ugrijatidovoljno.

• Kada je vanjska temperatura niska, učinakgrijanja može biti nedovoljan.

Zrak ne počinje puhati brzo tijekom režima grijanja.

• PMolimo pričekajte dok se jedinica pripremi za upuhivanje toplog zraka.

Protok zrakaZrak iz unutarnje jedinice imačudan miris.

• Jesu li filteri čisti? Str. 5• Jesu li ventilator i izmjenjivač topline unutarnje

jedinice čisti?• Jedinica može povući miris iz zida, tapeta,

namještaja, odjeće,... i upuhivati ga skupa sazrakom.

ZvukČuje se pucketajući zvuk. • Ovaj zvuk proizvodi širenje/skupljanje prednjeg

poklopca ,itd. zbog promjenetemperature.

Čuje se zvuk “glogotanja”. • Ovaj zvuk se čuje kada se vanjski zrak apsorbi- ra iz odvodne cijevi uključivanjem nape ili ventilatora, što uzrokuje šikljanje vode izodvodne cijevi. Ovaj zvuk se također čuje kada

vanjski zrak puše direktno u vanjsku odvodnucijev, u slučaju vrlo jakog vjetra.

Čuje se mehanički zvuk iz unutarnje jedinice.

• Ovo je zvuk uključivanja/uključivanja ventilatoraili kompresora.

Čuje se zvuk vode koja teče.

• Ovo je zvuk rashladnog medija ili vode koja kolaunutar jedinice.

Ponekad se čuje zvuk siktanja.

• Ovo je zvuk kada se tok rashladnog medijaunutar jedinice mijenja.

U slijedećim slučajevima, prestanite s korištenjem klima uređaja i savjetujte se s prodavačem.• Kada voda prokapi ili procuri iz unutarnje jedinice.• Kada gornja lampica rada treperi.

Napomena:• 2 do 4 puta : Provjerite u PROBLEMIMA na DIJAGRAMU OŽIČENJA

unutar panela unutarnje jedinice.• 5 do 7 puta: Provjerite u PROBLEMIMA elektro kutiji vanjske

jedinice.

• Kada osigurač često iskače.• Jedinica ne prima signal daljinskog upravljača u sobi sa fluorescentom lampom

ON/OFF tipa.• Rad klima uređaja smeta radio ili TV signalu. Možda je potrebno pojačalo

za uređaj na koji utječe.• Kada se čuje nenormalan zvuk.

KADA MISLITE DA JE DOŠLO DO PROBLEMA

Hr-9

ante
Typewritten Text
Čak i ako su ove stavke provjerene, ako problem nije otklonjen prestanite s korištenjem jedinice i savjetujte se s prodavačem.
ante
Typewritten Text
ante
Typewritten Text
Page 11: MSZ-SF25VEMSZ-SF35VEMSZ-SF42VEMSZ- · PDF filemogucnost udara munje. • Jedinica se može oštetiti ako pretrpi udar munje. Za odlaganje savjetujte se s prodavačem. UPOZORENJE Savjetujte

SG79F674H01_en.indd 10 2012/09/06 9:10:46

Mjesto ugradnjeIzbjegavajte ugradnju klima uređaja na slijedeća mjesta.• Gdje ima puno strojnog ulja.• Tik uz morsku obalu.• Gdje se stvara sulfatni plin, kao što je termalni izvor vode.• Gdje prska ulje ili u prostru ispunjenom uljnom parom(kao što su kuhinje i

tvornice u kojima se mogu promijeniti svojstva plastike ili se plastika na uređaju može oštetiti).

• Gdje ima uređaja koji rade na visokoj frekvenciji ili bežične opreme.• Gdje je zrak iz ispuha vanjske jedinice blokiran.• Gdje buka i ispuh zraka iz vanjske jedinice ne smeta susjednoj

zgradi.

Priključak el. energije• Osigurajte zasebni priključak el.energije za klima uređaj.• Pripazite na veličinu osigurača za klima uređaj.

Ako imate pitanja, posavjetujte se sa zastupnikom.

MJESTO UGRADNJE I PRIKLJUČAK EL.ENERGIJE

Da bi spriječili utjecajfluorescentne svjetiljkedržite što veći mogući razmak.

zid

Fluorescentna inverterska svjetiljka

Držite razmak da bi izbjegli distorzijuslike ili smetnje.

1 m ili više

Radio

100 mm ili više

Dobro provje-treno suho mjesto.

TV

BežičnitelefonPortable phone 3 m ili

više

1 m ili više

Mjesto ugradnje vanjske jedinice trbalo bi biti najmanje3 m od antena ili TV uređaja, radio-prijemnika,...U područjima gdje je slaba pokrivenost signalom osigurajte veći razmak između vanjske jedinice i anteneuređaja na koji rad klima uređaja utječe klima uređaj na radio i televizijski signal.

1 Namjestite najvišu temperaturu u ručnom COOL načinu rada i pustite da radi 3-4 sata. Str.4• Ovo suši unutrašnjost jedinice.• Vlaga u klima uredaju pogoduje uvjetima u kojima se razvijaju gljivice

i plijesanj.

2 Pritisnite za zaustavljanje rada.

3 Isljučite osigurač i/ili isključite kabel za dovod el.energije.

4 Izvadite baterije iz daljinskog upravljača.

Pri ponovnoj uporabi klima uređaja:

1 Očistite filter zraka. Str. 5

2 Provjerite jesu li dovodi i odvodi zraka unutarnje i vanjske jedinice blokirani.

3 Provjerite je li uzemljenje dobro spojeno.

4 Pogledajte “PRIPREMA PRIJE UPOTREBE”, i slijedite upute. Str. 3

KADA KLIMA UREDAJ NEĆE BITI KORIŠTEN DUŽE VRIJEME

200 mm iliviše

Hr-10