Click here to load reader

msk.edu.uamsk.edu.ua/s-k/downloads/electro/labs/mulr_2017.pdf Загальні методичні вказівки з організації та проведення лаборатор-них

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of msk.edu.uamsk.edu.ua/s-k/downloads/electro/labs/mulr_2017.pdf Загальні методичні...

 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДВНЗ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ»

  «ЗАТВЕРДЖУЮ» Головний спеціаліст з навчально-виробничої роботи

  ____________ Н.В.МАЙБОРОДА ____ . ____ . 2017 р.

  Методичні рекомендації з проведення лабораторних занять

  з дисципліни

  «Електротехніка та електроніка»

  спеціальність 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

  Розглянуто та узгоджено цикловою комісією природничо-математичних і комп’ютерних дисциплін Протокол № ___ від «___» ___ 2017 р. Голова комісії ________ В.Ф.Нестеров

  Розробив викладач С.В.Корюков

  2017

 • 2

  Зміст

  Сторінка

  Загальні методичні вказівки з організації та проведення лаборатор- них робіт 3

  Підготовка до виконання лабораторної роботи 3

  Вимоги до звіту з лабораторної роботи 4

  Техніка безпеки і протипожежні заходи 5

  Лабораторна робота № 1. Дослідження розгалуженого кола постій- ного струму 7

  Лабораторна робота № 2. Дослфідження нерозгалуженого кола змінного струму з активним опором та індуктивністю 13

  Лабораторна робота № 3. Дослідження трифазного кола при з’єднанні електроприймачів «зіркою» 21

  Лабораторна робота № 4. Дослідження електродвигуна постійного струму з паралельним збудженням 26

  Лабораторна робота № 5. Зняття вхідних та вихідних характеристик транзистора 37

  Лабораторна робота № 6. Дослідження роботи електронних випрям- лячів 45

  Лабораторна робота № 7. Дослідження роботи логічних елементів і тригерів 54

  Бланки звітів з лабораторних робіт 62

  Список літератури 77

 • 3

  «Скажи мені – і я забуду, покажи мені – і я запам’ятаю, дай зробити мені – і я зрозумію.» (Сократ)

  Загальні методичні вказівки з організації та проведення лабораторних робіт

  Виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехніка та електроні- ка» сприяє закріпленню теоретичних знань і підкреслює їх практичну значимість. У процесі виконання лабораторних робіт студенти набувають досвіду проведення експериментів, практичних навичок збирання електричних схем, умінь користува- тися електричними машинами, апаратами і приладами, які застосовуються на практиці. Виконуючи роботи, студенти проводять вимірювання і розрахунки, ана- лізують результати експериментів, вчаться робити правильні висновки. У кожній роботі ставиться мета, даються короткі теоретичні відомості, ос- новні методи контролю, обладнання і приладдя для їх проведення, визначається порядок проведення роботи, зміст звіту і контрольні запитання, на які студенти мають відповісти після виконання лабораторної роботи. Для виконання лабораторної роботи навчальну групу поділяють на ланки по 2 студенти. Після перевірки зібраної схеми викладачем або лаборантом студенти пере- ходять до виконання лабораторної роботи. Робота вважається закінченою в тому випадку, коли результати у вигляді записів, таблиць, графіків і схем надані викла- дачу, ним перевірені і затверджені, після чого студенти розбирають схему і при- водять робоче місце у початковий стан.

  Підготовка до виконання лабораторної роботи

  Для успішного виконання дослідів, передбачених лабораторною роботою, необхідна ретельна попередня підготовка студента. Тільки після вивчення теоре- тичного матеріалу, осмислення його суті і основного змісту роботи, а також попе- реднього ознайомлення з принципом дії і правилами експлуатації задіяних у ро- боті приладів, можна переходити до її виконання. Виконання кожної лабораторної роботи складається з чотирьох самостійних етапів, тісно пов’язаних між собою. 1. Самостійна підготовка студентів до лабораторної роботи.

 • 4

  Для цього необхідно вивчити порядок проведення лабораторної роботи, по- вторити відповідний розділ теоретичного матеріалу та ознайомитися з літератур- ними джерелами з питань, які стосуються до роботи. 2. Вхідний контроль. Шляхом опитування кількох студентів перевіряється готовність групи до виконання завдань лабораторної роботи, визначається мета та зміст заняття, пос- лідовність виконання роботи. 3. Виконання завдань лабораторної роботи та оформлення звіту. 4. Захист результатів роботи. Звіт із лабораторної роботи має бути повністю оформленим до наступного лабораторного заняття і захищеним під час нього. Невиконання студентами заданого обсягу самостійної підготовки, низька якість виконання завдань та недотримання правил техніки безпеки можуть спри- чинити перенесення чергової лабораторної роботи на додаткові заняття.

  Вимоги до звіту з лабораторної роботи

  Звіт повинен містити наступні розділи: - найменування й мету роботи; - перелік використовуваного встаткування й вимірювальних приладів, їх технічні характеристики; - електричні принципові схеми; - таблиці з даними спостережень і результатами обчислень, графіки, векторні діа- грами, розрахункові формули, коментарі; - висновки про пророблену роботу й відповіді на контрольні питання. Векторні діаграми й графіки будуються з дотриманням масштабу. Для ви- конання графіків краще використовувати міліметровий папір. Виконуючи графі- ки, необхідно на осях координат написати позначення величин, одиниці їх виміру. При побудові графіків важливо вибрати масштаб таким чином, щоб крапки не сліпалися один з одним. Краще брати такий масштаб, коли, наприклад, однієї, де- сятьом або ста одиницям обмірюваної величини відпов