30
1249/1 ©2010 Hak Cipta Bahagian Pendi PEP SIJIL P JANGAN BUKA KE 1. Kertas soalan ini mengan 2. Jawab semua soalan 3. Tiap-tiap soalan diikuti o soalan, pilih satu jawapa objektif yang disediakan. 4. Jika anda hendak menuka hitamkan jawapan yang b ___________________________ Kertas soala SULIT 1249/2 Sejarah Kertas 1 September 2010 1 jam 1 2 4 9 1 [Lihat h idikan (Menengah) MARA SULIT MAKTAB RENDAH SAINS MARA PERIKSAAN PERCUBAAN PELAJARAN MALAYSIA 2010 SEJARAH Kertas 1 Satu jam ERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI ndungi 40 soalan oleh empat pilihan jawapan, iaitu A , B , C dan D an sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas ar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. baru _______________________________________ an ini mengandungi 20 halaman bercetak halaman sebelah T 1249/1 IBERITAHU D. Bagi setiap jawapan . Kemudian ________ http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

Citation preview

Page 1: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

1249/1 ©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan (Menengah) MARA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi

2. Jawab semua soalan

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu

soalan, pilih satu jawapan sahaja.

objektif yang disediakan.

4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian

hitamkan jawapan yang baru

_______________________________________

Kertas soalan ini mengandungi

SULIT

1249/2

Sejarah

Kertas 1

September

2010

1 jam

1

2

4

9

1

[Lihat halaman sebelah

©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan (Menengah) MARA SULIT

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

SEJARAH

Kertas 1

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan

tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A , B , C dan D.

jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan

Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian

hitamkan jawapan yang baru

________________________________________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak

[Lihat halaman sebelah

SULIT

1249/1

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

D. Bagi setiap

kertas jawapan

Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian

_________________________________

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 2: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

2

SULIT 1249/1

1249/1©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & latihan (Menengah) MARA

SULIT

1 Apakah sumbangan sungai kepada peradaban awal manusia?

A Pusat kebudayaan

B Pelabuhan entrepot

C Pusat tamadun awal

D Penubuhan bandar terancang

2 Apakah sumbangan tokoh berikut kepada Tamadun Mesir Purba?

A Membina piramid

B Memumiakan mayat

C Mencipta sistem tulisan

D Membina sistem pengairan

3 Jadual berikut berkaitan dengan sistem pemerintahan di Rom.

Golongan manakah yang mengubah sistem tersebut?

A Konsul

B Etruscan

C Patrician

D Aristokrat

753 S.M Sistem Beraja

509 S.M Sistem Republik

Imhotep

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 3: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

3

SULIT 1249/1

[Lihat halaman sebelah

1249/1©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan &Latihan (Menengah) MARA

SULIT

4 Apakah persamaan peranan kedua-dua agensi kerajaan tersebut?

Sistem Pentadbiran Negara

Hon Kou Tsu China

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia

A Melatih pekerja mahir

B Melantik pegawai kerajaan

C Membayar gaji pegawai kerajaan

D Mengendalikan peperiksaan awam

5 Apakah faktor yang menyebabkan perdagangan antara Asia Tenggara dengan India

semakin berkembang selepas abad ke - 5 S.M?

A Perluasan kuasa

B Penyebaran agama

C Hubungan diplomatik

D Keperluan logam emas

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 4: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

SULIT

1249/1©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & latihan (Menengah) MARA

6 Gambar menunjukkan tinggalan perahu layar yang merupakan warisan masyarakat Asia

Tenggara.

Apakah nilai yang boleh dicontohi oleh generasi hari ini?

A Jujur

B Berani

C Waspada

D Toleransi

7 Apakah faktor Empangan Maarib tersebut pecah?

A Tidak diselenggarakan

B Dimusnahkan oleh musuh

C Kualiti binaan yang rendah

D Penggunaan yang berlebihan

4

©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & latihan (Menengah) MARA

Gambar menunjukkan tinggalan perahu layar yang merupakan warisan masyarakat Asia

Apakah nilai yang boleh dicontohi oleh generasi hari ini?

Apakah faktor Empangan Maarib tersebut pecah?

Tidak diselenggarakan

Dimusnahkan oleh musuh

Kualiti binaan yang rendah

Penggunaan yang berlebihan

1249/1

SULIT

Gambar menunjukkan tinggalan perahu layar yang merupakan warisan masyarakat Asia

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 5: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

5

SULIT 1249/1

[Lihat halaman sebelah

1249/1©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan &Latihan (Menengah) MARA

SULIT

8 Dialog berikut berlaku pada Zaman Jahiliah.

Umar : Ali memenuhi semua syarat menjadi Syeikh

Daud : Kalau begitu kita lantik beliau menjadi Syeikh.

Apakah syarat kelayakan tersebut ?

I. Kaya

II. Paling tua

III. Pandai berpidato

IV. Berfikiran matang

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 6: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

SULIT

1249/1©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & latihan (Menengah) MARA

9 Mengapakah kedatangan mereka tidak dianggap sebagai hijrah?

A Kehadiran mereka tidak diundang

B Fahaman ideologi yang berlainan

C Menggugat ekonomi rakyat tempatan

D Mereka terdiri daripada orang yang bersalah

10 Mengapakah Baiah al-Ridwan tersebut dilakukan ?

A Larangan menunaikan haji dan umrah

B Membela kematian Uthman bin Affan

C Kegagalan Arab Quraisy menunaikan janji

D Mempertahankan keselamatan Nabi Muhammad s.a.w

Baiah al-Ridwan

6

©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & latihan (Menengah) MARA

Mengapakah kedatangan mereka tidak dianggap sebagai hijrah?

Kehadiran mereka tidak diundang

Fahaman ideologi yang berlainan

Menggugat ekonomi rakyat tempatan

Mereka terdiri daripada orang yang bersalah

Ridwan tersebut dilakukan ?

Larangan menunaikan haji dan umrah

Membela kematian Uthman bin Affan

Kegagalan Arab Quraisy menunaikan janji

Mempertahankan keselamatan Nabi Muhammad s.a.w

Ridwan Perjanjian Hudaibiyah

1249/1

SULIT http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 7: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

7

SULIT 1249/1

[Lihat halaman sebelah

1249/1©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan &Latihan (Menengah) MARA

SULIT

11 Maklumat berikut berkaitan tindakan pemerintah untuk penambahbaikan bidang

pentadbiran.

Pentadbiran Khalifah Umar al-Khattab Kerajaan Malaysia

Memberikan gaji yang tinggi kepada hakim Menaikkan gaji anggota polis

Mengapakah tindakan tersebut dilakukan ?

A Mengiktiraf sumbangan

B Menonjolkan kehebatan

C Menarik minat masyarakat

D Mengelakkan penyelewengan

12 Apakah sumbangan tokoh berikut semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq?

A Menjadi amir di Yaman

B Memerangi golongan al-Riddah

C Mengetuai tentera menentang Parsi

D Menghimpunkan tulisan ayat al-Quran

13 Mengapakah sebahagian pedagang Islam dilantik menjadi Syahbandar di bandar

pelabuhan Asia Tenggara?

A Jujur dan amanah

B Memiliki kekayaan

C Fasih berbahasa Melayu

D Cekap dalam pentadbiran

Zaid bin Thabit

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 8: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

8

SULIT 1249/1

1249/1©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & latihan (Menengah) MARA

SULIT

14 Apakah maklumat yang tercatat pada batu bersurat tersebut?

I Peraturan perdagangan

II Tanggungjawab pemerintah

III Hukuman terhadap penzina

IV Undang-Undang kekeluargaan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

15 Apakah kaedah berkesan yang digunakan oleh ibu bapa untuk menerapkan nilai murni

kepada anak-anak mereka?

A Leteran

B Bercerita

C Berjenaka

D Hukuman

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 9: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

9

SULIT 1249/1

[Lihat halaman sebelah

1249/1©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan &Latihan (Menengah) MARA

SULIT

16 Senibina masjid berikut menerima pengaruh

A Arab

B India

C China

D Pasai

17 Sistem feudal yang diamalkan di Eropah mempunyai persamaan dengan sistem feudal di

negara kita pada suatu masa dahulu .

Apakah persamaan tersebut ?

A Rakyat memiliki tanah sendiri

B Hamba memiliki mobiliti sosial

C Pembesar mendapat naungan istana

D Tuan tanah bebas daripada membayar cukai

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 10: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

10

SULIT 1249/1

1249/1©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & latihan (Menengah) MARA

SULIT

18 Maklumat berikut berkaitan dengan perkembangan Revolusi Perindustrian di Britain pada

awal abad ke-19

Apakah kepentingan akta tersebut?

A Meluaskan pasaran

B Meningkatkan produktiviti

C Menjaga kebajikan pekerja

D Melindungi kepentingan perusahaan

19 Mengapakah usaha British menggalakkan orang Melayu menanam padi kurang mendapat

sambutan?

A Tanaman getah lebih menguntungkan

B Tiada kemudahan yang disediakan

C Harga beras tempatan yang rendah

D Kekurangan tanah yang sesuai

• Akta Lombong

• Akta Sepuluh Jam

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 11: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

11

SULIT 1249/1

[Lihat halaman sebelah

1249/1©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan &Latihan (Menengah) MARA

SULIT

Laporan Montagu - Chelsford

20 Jadual tersebut menunjukkan bilangan sekolah vernakular di Tanah Melayu awal abad

ke-20.

Mengapakah wujud sekolah pelbagai aliran di Tanah Melayu ?

A Kemasukan golongan imigran

B Peranan golongan mubaligh

C Kurang bantuan dari kerajaan

D Ketiadaan bantuan daripada kerajaan

21 Maklumat berikut telah mencetuskan gerakan nasionalisme tahap kedua di Burma?

Apakah kandungan laporan tersebut ?

A Parti politik diharamkan

B Sistem beraja dihapuskan

C Belum mampu memerintah sendiri

D Kuasa golongan agama dikurangkan

Aliran Melayu Inggeris Cina Tamil

Sekolah 788 271 996 607

Pelajar 56904 41917 86147 26271

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 12: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

12

SULIT 1249/1

1249/1©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & latihan (Menengah) MARA

SULIT

22 Peristiwa berikut telah membantu mencetuskan gerakan nasionalisme di Asia

Tenggara.

Tahun Peristiwa

1895

1905

Jepun mengalahkan China

Jepun mengalahkan Rusia

Apakah pengajaran peristiwa tersebut kepada penduduk di Asia Tenggara ?

A Jepun adalah sebuah negara yang kuat

B Semangat yang tinggi menjamin kejayaan

C Negara Asia lebih hebat daripada negara Barat

D Negara kecil mampu mengalahkan negara besar

23 Pernyataan berikut menerangkan tentang dasar pemerintahan Union Indochionoise di

IndoChina.

Pentadbiran kerajaan tempatan tidak dicampuri

oleh kerajaan pusat dengan syarat tertentu.

Apakah syarat tersebut ?

A Menjaga keamanan

B Menyokong kerajaan

C Menyediakan kerahan tenaga

D Mengamalkan undang-undang Barat

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 13: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

13

SULIT 1249/1

[Lihat halaman sebelah

1249/1©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan &Latihan (Menengah) MARA

SULIT

24 Senarai berikut adalah pembesar tempatan di Negeri Sembilan.

• Dato’ Kelana Sungai Ujong

• Dato’ Syahbandar Abdullah Tunggal

Apakah punca perbalahan antara mereka ?

A Menguasai kawasan saliran

B Merebut hak memungut cukai

C Merebut jawatan sebagai Undang

D Menguasai kawasan perlombongan

25 Pernyataan berikut adalah berkaitan dengan sistem pendidikan penjajah di Tanah Melayu

pada akhir abad ke-19.

Apakah sumbangan sistem pendidikan terhadap kebangkitan nasionalisme di

Tanah Melayu ?

A Melahirkan golongan pemimpin tempatan

B Meningkatkan penerbitan akhbar dan majalah

C Meningkatkan golongan yang boleh membaca

D Menambahkan bilangan orang Melayu bersekolah

• Sistem pendidikan Inggeris

• Sekolah vernakular Melayu

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 14: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

14

SULIT 1249/1

1249/1©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & latihan (Menengah) MARA

SULIT

26 Jadual berikut merujuk kepada perjuangan nasionalisme oleh persatuan-persatuan

Melayu.

Tarikh Peristiwa

1939

1940

Kongres Melayu Pertama

Kongres Melayu Kedua

Apakah perkara yang dibincangkan dalam kongres tersebut ?

A Kemerdekaan Tanah Melayu

B Kerjasama dengan British

C Kemunduran orang Melayu

D Kemasukan golongan imigran

27 Bagaimanakah sempadan sesebuah kerajaan Melayu tradisional ditentukan?

A Keselamatan kepada rakyat

B Kesediaan rakyat membayar cukai

C Kerelaan rakyat melakukan kerahan

D Kesetiaan rakyat terhadap pemerintah

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 15: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

15

SULIT 1249/1

[Lihat halaman sebelah

1249/1©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan &Latihan (Menengah) MARA

SULIT

28 Senarai berikut menunjukkan antara negara baru yang muncul di Eropah selepas Perang

Dunia Pertama.

Apakah peristiwa tersebut?

A Perjanjian Damai Paris

B Perjanjian Versailles

C Penyatuan Etnik Prusia

D Persekutuan Yugoslavia

29 Mengapakah segolongan Pegawai Tadbir Melayu menyokong Malayan Union?

A Menolak sistem politik feudal

B Mempercayai kemampuan British

C Menjaga kepentingan orang Melayu

D Menyokong pembentukan Melayu Raya

• Finland

• Estonia

• Latvia

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 16: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

16

SULIT 1249/1

1249/1©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & latihan (Menengah) MARA

SULIT

30 Peristiwa berikut berlaku di Sarawak pada tahun 1949.

Mengapakah penentangan tersebut gagal?

A Tindakan tegas daripada British.

B Pemimpin Sarawak tidak bersatu

C Ramai pemimpin menyokong British

D British mengeluarkan surat pekeliling Bil 9

31 Dialog berikut mungkin berlaku pada tahun 1951.

Mengapakah British bersetuju melaksanakan sistem tersebut?

A Mengurangkan penentangan orang Melayu

B Menjayakan dasar neokolonialisasi British

C Membantu meningkatkan penguasaan ekonomi

D Mengurangkan pengaruh Parti Komunis Malaya

Rosli Dhobi dan tiga rakannya yang terlibat dalam gerakan penentangan

telah dihukum gantung sampai mati.

Dato’Onn Jaafar : Saya cadangkan Sistem Ahli dibentuk

Sir Henry Gurney : Kita boleh menggunakan model negara Kenya dan Rhodesia

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 17: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

17

SULIT 1249/1

[Lihat halaman sebelah

1249/1©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan &Latihan (Menengah) MARA

SULIT

32 Jadual berikut menunjukkan perubahan sistem pentadbiran di Tanah Melayu.

Tahun Sistem

1951 Sistem Ahli

1955 Sistem Kabinet

Apakah sebab berlaku perubahan tersebut?

A Kejayaan Pakatan Murni

B Kemenangan Parti Perikatan

C Pembentukan Suruhanjaya Reid

D Perubahan dasar pentadbiran British

33 Mengapakah Tunku Abdul Rahman mengemukakan idea pembentukan Malaysia pada

tahun 1961?

A Mencapai kemerdekaan

B Mewujudkan perpaduan kaum

C Menyaingi pengaruh Indonesia

D Membanteras pengaruh komunis

34 Mengikut perlembagaan Malaysia, siapakah yang boleh dilucutkan kerakyatannya sebagai

warganegara?

A Berkhidmat dengan negara asing

B Mempunyai kerakyatan negara asing

C Berkahwin dengan warganegara asing

D Menetap lebih 10 tahun di negara asing

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 18: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

18

SULIT 1249/1

1249/1©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & latihan (Menengah) MARA

SULIT

35 Kedua-dua parti berikut menentang gagasan Malaysia

Mengapakah mereka bertindak demikian?

A Menganggap sebagai neokolonialisme

B Menentang campur tangan kuasa British

C Menyekat penyebaran ideologi Komunis

D Mewujudkan Persekutuan Borneo

36 Pernyataan berikut adalah bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong.

Bilakah undang- undang tersebut dikuatkuasakan?

A Perebutan kuasa raja

B Kemelesetan ekonomi

C Keselamatan negara terancam

D Perbalahan antara parti politik

• Parti Komunis Indonesia (PKI)

• Parti Rakyat Brunei (PRB)

Mengisytiharkan Undang-undang X

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 19: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

19

SULIT 1249/1

[Lihat halaman sebelah

1249/1©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan &Latihan (Menengah) MARA

SULIT

37 Lagu berikut telah dipilih menjadi lagu kebangsaan negara Malaysia.

Mengapakah lagu tersebut dipilih?

A Mempunyai unsur kemelayuan

B Mempunyai irama yang menarik

C Mudah dinyanyikan

D Mudah difahami

38 Apakah persamaan matlamat penubuhan jawatankuasa berikut di Tanah Melayu?

A Mengatasi masalah keciciran

B Melahirkan falsafah pendidikan

C Mewujudkan perpaduan kaum

D Mewujudkan sekolah pelbagai aliran

39 Apakah kesan semerta peristiwa berikut kepada Eropah ?

Peristiwa

Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, pewaris

takhta Austria-Hungary oleh seorang pengganas

Serbia pada 28 Jun 1914.

A Pembentukan Liga Bangsa

B Terbentuk dua pakatan kuasa

C Austria-Hungary menyerang Serbia

D Berlakunya Perang Dunia Pertama

Terang Bulan Negaraku

• Penyata Razak 1956

• Laporan Rahman Talib 1960

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 20: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

20

SULIT 1249/1

1249/1©2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & latihan (Menengah) MARA

SULIT

40 Mengapakah Malaysia mengambil pendirian tersebut?

A Menentang negara Arab

B Menindas rakyat Palestin

C Menguasai ekonomi Islam

D Mengamalkan dasar Aparteid

KERTAS SOALAN TAMAT

Malaysia tidak pernah mengadakan hubungan diplomatik

dengan negara Israel

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 21: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

1249 /2 © 2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan (Menengah ) MARA

Nama: ……………………………………………

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas soalan ini mengandungi

1. Tuliskan nama dan kelas anda pada ruang

yang disediakan.

2. Kertas soalan ini mengandungi dua

bahagian: Bahagian A

3. Jawab semua soalan dalam

tiga soalan daripada Bahagian B

4. Jawapan bagi Bahagian A

pada ruang yang disediakan dalam kertas

soalan

5. Jawapan bagi Bahagian B

dalam buku jawapan yang dibekalkan oleh

Pengawas Peperiksaan.Sekiranya buku

jawapan tidak mencukupi,sila dapatkan

helaian tambahan daripada pengawas

peperiksaan.

6. Ceraikan Bahagian B daripada kertas soalan

ini.Ikat buku jawapan bersam

soalan ini dan serahkan

Peperiksaan pada akhir peperiksaan.

7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap

soalan atau ceraian soalan ditunjukkan

dalam kurungan

SULIT

1249/2

Sejarah

Kertas 2

Ogos/September

2010

2½ jam

1

2

4

9

2

[ Lihat sebelah

Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan (Menengah ) MARA

…………………………………………… Kelas: ……………………

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

SEJARAH

Kertas 2

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Kod Pemeriksa

Bahagian Soalan Markah

penuh

A

1

2

3

4

B

5

6

7

8

9

Jumlah

Tuliskan nama dan kelas anda pada ruang

Kertas soalan ini mengandungi dua

Bahagian A dan Bahagian B.

soalan dalam Bahagian A dan

Bahagian B

Bahagian A hendaklah ditulis

pada ruang yang disediakan dalam kertas

Bahagian B hendaklah ditulis

dalam buku jawapan yang dibekalkan oleh

Pengawas Peperiksaan.Sekiranya buku

jawapan tidak mencukupi,sila dapatkan

helaian tambahan daripada pengawas

daripada kertas soalan

ini.Ikat buku jawapan bersama-sama kertas

soalan ini dan serahkan kepada Pengawas

Peperiksaan pada akhir peperiksaan.

Markah yang diperuntukkan bagi setiap

soalan atau ceraian soalan ditunjukkan

[ Lihat sebelah

SULIT

1249/2

……………………

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

halaman tidak bercetak

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Markah

penuh

Markah

diperoleh

10

10

10

10

20

20

20

20

20

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 22: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

2

SULIT 1249/2

1249/2 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan (Menengah) MARA SULIT

Bahagian A

[ 40 markah ]

Jawab semua soalan

1 Hubungan perdagangan yang berlaku antara Asia Tenggara dengan India sejak kurun

ke-3 telah membawa kepada tersebarnya pengaruh Hindu-Buddha di Asia Tenggara.

(a) Nyatakan dua cara pengaruh Hindu Buddha tersebut sampai ke Asia Tenggara ?

(i) ……………………………………………………………………………....

(ii) ………………………………………………………………………………

[ 2markah ]

(b) Apakah pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan beraja di Asia

Tenggara?

(i) ………………………………………………………………………………

(ii) ………………………………………………………………………………

(iii) ………………………………………………………………………………

(iv) ………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

(c) Apakah tujuan pembinaan candi-candi dalam tamadun awal?

(i) ………………………………………………………………………………

(ii) ……………………………………………………………….……………..

[ 2 markah ]

(d) Apakah kepentingan bahasa Sanskrit semasa kerajaan awal?

(i) ………………………………………………………………………………

(ii) ………………………………………………………………………………

[ 2 markah ]

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 23: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

3

SULIT 1249/2

1249/2 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan (Menengah) MARA [Lihat halaman sebelah

SULIT

2 British telah memperkenalkan beberapa dasar berkaitan pertanian di Tanah Melayu pada

awal abad ke 20

(a) Nyatakan dua cara pemilikan tanah oleh orang Melayu sebelum kedatangan

British?

(i) ………………………………………………………………………………

(ii) ………………………………………………………………………………

[ 2 markah ]

(b) Apakah tujuan British memperkenalkan Akta Tanah Simpanan Melayu pada

tahun 1913?

(i) ………………………………………………………………………............

(ii) ………………………………………………………………………………

(iii) ………………………………………………………………………………

[ 3 markah ]

(c) Apakah kelemahan akta tanah tersebut?

(i) ………………………………………………………………………………

(ii) ………………………………………………………………………………

[ 2 markah ]

(d) Sekiranya anda mempunyai tanah yang luas, bagaimanakah anda boleh

manfaatkan tanah tersebut?

(i) ………………………………………………………………………………

(ii) ………………………………………………………………………………

(iii) ………………………………………………………………………………

[ 3 markah ]

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 24: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

4

SULIT 1249/2

1249/2 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan (Menengah) MARA SULIT

3 Kesatuan Melayu Muda (KMM) adalah sebuah persatuan separa politik yang ditubuhkan

di Tanah Melayu pada tahun 1939.

(a) Siapakah pemimpin Kesatuan Melayu Muda semasa ditubuhkan ?

(i) ……………………………………………………………………………..

(ii) ……………………………………………………………………………..

[ 2 markah ]

(b) Apakah matlamat penubuhan Kesatuan Melayu Muda ?

(i) ……………………………………………………………………………...

[ 1 markah ]

(c) Apakah tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Melayu Muda untuk mengusir

British dari Tanah Melayu ?

(i) ………………………………………………………………………………

(ii) ………………………………………………………………………………

(iii) ………………………………………………………………………………

[ 3 markah ]

(d) Mengapakah idea Kesatuan Melayu Muda untuk menubuhkan negara Melayu

Raya atau Indonesia Raya gagal ?

(i) ……………………………………………………………………………..

(ii) ……………………………………………………………………………..

[ 2 markah ]

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 25: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

5

SULIT 1249/2

1249/2 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan (Menengah) MARA [Lihat halaman sebelah

SULIT

(e) Pada pendapat anda, mengapakah dasar Kesatuan Melayu Muda menyokong

Jepun ?

(i) ………………………………………………………………………………

(ii) ………………………………………………………………………………

[ 2 markah ]

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 26: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

6

SULIT 1249/2

1249/2 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan (Menengah) MARA SULIT

4 Senarai berikut adalah dasar-dasar kerajaan ke arah mewujudkan pembangunan dan

perpaduan bangsa Malaysia.

• Akta Bahasa Kebangsaan

• Dasar Kebudayaan Kebangsaan

• Sukan Untuk Perpaduan

(a) Apakah langkah-langkah yang diambil bagi menjadikan bahasa Melayu sebagai

bahasa kebangsaan sehingga tahun 1990?

(i) ……………………………………………………………………………..

(ii) ……………………………………………………………………………..

[ 2 markah ]

(b) Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah cara untuk meningkatkan penggunaan

bahasa Melayu yang standard di sekolah anda?

(i) …………………………………………………………………………….

(ii) …………………………………………………………………………….

[ 2 markah ]

(c) Nyatakan dua prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan.

(i) …………………………………………………………………………….

(ii) …………………………………………………………………………….

[ 2 markah ]

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 27: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

7

SULIT 1249/2

1249/2 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan (Menengah) MARA [Lihat halaman sebelah

SULIT

(d) Bagaimanakah sukan dapat memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat

berbilang kaum di negara kita?

(i) ………………………………………………………………………………

(ii) ………………………………………………………………………………

[ 2 markah]

(e) Pada pandangan anda, mengapakah perpaduan penting kepada rakyat Malaysia?

(i) ………………………………………………………………………...........

(ii) ………………………………………………………………………...........

[ 2 markah ]

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 28: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

8

SULIT 1249/2

1249/2 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan (Menengah) MARA SULIT

Bahagian B

[ 60 markah ]

Jawab tiga soalan sahaja

5 Mohenjo Daro dan Harappa adalah dua bandar terancang utama dalam Tamadun Indus.

(a) Jelaskan mengenai pembentukan bandar terancang tersebut?

[ 10 markah ]

(b) Terangkan organisasi sosial masyarakat tamadun Indus?

[ 5 markah ]

(c) Pada pendapat anda, mengapakah pembentukan bandar terancang penting dalam

kehidupan masyarakat masa kini?

[ 5 markah ]

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 29: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

9

SULIT 1249/2

1249/2 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan (Menengah) MARA [Lihat halaman sebelah

SULIT

6 Rajah berikut menerangkan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara.

(a) Mengapakah John Crawford berpendapat agama Islam yang sampai ke Asia

Tenggara di bawa dari Semenanjung Tanah Arab?

[ 10 markah ]

(b) Huraikan hujah yang diberikan oleh Profesor Syed Naquib Al-Attas bagi

menyokong teori yang dikemukakan oleh John Crawford.

[ 5 markah ]

(c) Pada pemerhatian anda, apakah budaya Arab yang masih diamalkan oleh

sebahagian masyarakat di Malaysia pada hari ini.

[ 5 markah ]

7 Langkah ke arah pembentukan Malaysia telah dilakukan sejak tahun 1961 lagi.

(a) Terangkan langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia sehingga berjaya

ditubuhkan pada tahun 1963.

[ 10 markah ]

(b) Terangkan mengenai Perjanjian Malaysia 1963.

[ 6 markah ]

(c) Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk mengekalkan keamanan di

Malaysia.

[ 4 markah ]

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/

Page 30: Mrsm Spm Trial 2010 Sejarah

10

SULIT 1249/2

1249/2 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan (Menengah) MARA SULIT

8 Parlimen Malaysia terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan

Rakyat.

(a) Apakah bidang kuasa yang di- Pertuan Agong mengikut perlembagaan Malaysia.

[ 8 markah ]

(b) Terangkan mengenai komponen Parlimen berikut.

i. Dewan Rakyat

[ 4 markah ]

ii. Dewan Negara

[ 4 markah ]

(c) Pada pendapat anda, apakah kepentingan Parlimen kepada negara kita?

[ 4 markah ]

9 Pada abad ke-21, muncul revolusi teknologi maklumat yang membawa perubahan besar

kepada kehidupan kita.

(a) Apakah yang anda faham dengan konsep globalisasi?

[ 8 markah ]

(b) Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia dalam menghadapi

cabaran globalisasi.

[ 8 markah ]

(c) Sebagai seorang pelajar, apakah yang perlu anda lakukan supaya Malaysia terus

bersaing dalam cabaran globalisasi?

[ 4 markah ]

KERTAS SOALAN TAMAT

http://edu.joshuatly.com/ http://www.joshuatly.com/