Click here to load reader

Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických · PDF file Martin Böhm, Múzeum Sv. Štefana, Stoličný Belehrad, Maďarsko 10:00 – 10:30 Prestávka na kávu

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických ·...

 • 08:00 – 09:00 Registrácia účastníkov 09:00 Otvorenie konferencie 09:15 – 09:30 Príhovor generálnej riaditeľky Univerzitnej knižnice v Bratislave, Ing. Silvie Stasselovej 09:30 – 09:45 Príhovor generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva MK SR, PhDr. Radoslava Ragača, PhD. 09:45 – 10:00 Prestávka na kávu

  10:00 – 11:30 1. BLOK PREDNÁŠOK – HERALDIKA, SFRAGISTIKA

  Symbolika erbov udelených v období vlády Márie Terézie (prezentácia prednášky v českom jazyku) Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozo�ckej fakulty Masarykovy univerzity v Brne, Česká republika

  Cechové sfragistické pamiatky z územia dnešného Slovenska v období vlády Márie Terézie (prezentácia prednášky v slovenskom jazyku) Mgr. Martin Besedič, PhD., Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, Bratislava, Slovenská republika

  Veľká znaková pečať Márie Terézie z roku 1752. Zánik samostatnej českej panovníckej sfragistiky (prezentácia prednášky v českom jazyku) Mgr. Jiří Brňovják, PhD., Ostravská univerzita v Ostravě, Filozo�cká fakulta, Katedra histórie, Ostrava, Česká republika

  11:30 – 12:30 Prestávka na obed

  12:30 – 13:30 2. BLOK PREDNÁŠOK – DIPLOMATIKA, PRÁVNE NORMY A USTANOVENIA

  Patenty Márie Terézie o vydaní papierových platidiel v rokoch 1762 a 1771 a ich výpovedná hodnota (prezentácia prednášky v slovenskom jazyku) Ing. Zbyšek Šustek, CSc., Slovenská numizmatická spoločnosť, Bratislava, Slovenská republika

  Cechy a ich artikuly za vlády Márie Terézie na príklade slobodného kráľovského mesta Trnavy. Vydávanie panovníckych privilegiálnych listín pre organizácie remeselníkov a obchodníkov v mestách v bývalom Uhorsku v rokoch 1740 – 1780 (prezentácia prednášky v slovenskom jazyku) Doc. PhDr. Tomáš Tandlich, PhD., Katedra histórie, Filozo�cká fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Slovenská republika

  13:30 – 14:00 Prestávka na kávu

  14:00 – 15:30 3. BLOK PREDNÁŠOK – INSIGNOLÓGIA, IKONOGRAFIA, NUMIZMATIKA, MUZEOLÓGIA

  Korunovácia Márie Terézie v Prešporku vo svetle medailérskej tvorby (prezentácia prednášky v slovenskom jazyku) Mgr. Anton Fiala, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava, Slovenská republika

  Rukopisné ľudové modlitebné knihy v 2. polovici 18. storočia (prezentácia prednášky v českom jazyku) Mgr. Lenka Horáková, PhD., Katedra archívnictva a pomocných vied historických, Filozo�cká fakulta, Univerzita Hradec Králové, Česká republika

  „Moriamur pro rege nostro Maria �eresia.“ Mária Terézia na Uhorskom sneme v Pressburgu (11. september 1741) v gra�ckých zobrazeniach zo zbierky Galérie mesta Bratislavy (prezentácia prednášky v slovenskom jazyku) Mgr. Patrícia Ballx, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava, Slovenská republika

  15:30 – 16:00 Prestávka na kávu

  16:00 – 18:00 4. BLOK PREDNÁŠOK – FALERISTIKA

  Symboly pocty. Medaile milosti Márie Terézie (prezentácia prednášky v nemeckom jazyku) Mag. Anna Fabiankowitsch, Kunsthistorisches Museum Wien, Rakúsko

  Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických

  PROGRAM ŠTVRTOK 7.9.2017

  VEDECKÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU PRI PRÍLEŽITOSTI 300. VÝROČIA NARODENIA MÁRIE TERÉZIE 7. – 8.9.2017

 • Založenie a dejiny Uhorského kráľovského rádu sv. Štefana (prezentácia prednášky v nemeckom jazyku) Prof. Dr. Attila Pandula, Katedra archívnictva a pomocných vied historických, Filozo�cká fakulta, Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti, ,predseda Maďarskej heraldickej a genealogickej spoločnosti, Budapešť, Maďarsko

  Založenie a prví rytieri Vojenského rádu Márie Terézie (prezentácia prednášky v nemeckom jazyku) Dr. Balázs Lázár, Maďarská archívna delegácia v štátnom archíve vo Viedni, Viedeň, Rakúsko

  Rytieri Vojenského rádu Marie Terézie v krajinách Českej Koruny (prezentácia prednášky v českom jazyku) RNDr. Ivan Koláčny, Klub faleristú, Brno, Česká republika

  09:00 – 10:00 5. BLOK PREDNÁŠOK – GENEALÓGIA, ARCHONTOLÓGIA, ZBERATEĽSTVO

  Kariéra šľachticov v Uhorsku za vlády Márie Terézie (prezentácia prednášky v anglickom jazyku) Anett Ogoljuk-Berzsenyi, Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti, Budapešť, Maďarsko

  Bodné a sečné zbrane v období vlády Márie Terézie (prezentácia prednášky v nemeckom jazyku) Martin Böhm, Múzeum Sv. Štefana, Stoličný Belehrad, Maďarsko

  10:00 – 10:30 Prestávka na kávu

  10:30 – 11:30 6. BLOK PREDNÁŠOK – ETNOLÓGIA, ETNOGRAFIA, RELIGIONISTIKA

  Zmena náboženského života za vlády Márie Terézie. Pútnické tradície a ich charakteristické črty (prezentácia prednášky v anglickom alebo nemeckom jazyku) Prof. Dr. Gábor Barna, Vedecká univerzita v Segedíne, Vedecká akadémia Sv. Štefana, Budapešť, Maďarsko Návšteva Márie Terézie na Morave v roku 1748. Pohľad do každodennej praxe dvora (prezentácia prednášky v českom jazyku) Doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc., Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozo�ckej fakulty Masarykovy univerzity v Brne, Česká republika

  11:30 – 12:30 Prestávka na obed

  12:30 – 13:30 7. BLOK PREDNÁŠOK – PRÍBUZENSKÉ A PRIATEĽSKÉ VZŤAHY MÁRIE TERÉZIE

  Dcéra a zať v Bratislave. Dvor a život na dvore miestodržiteľa Alberta Saského a manželky, Márie Kristíny v Bratislave (1766 – 1780) (prezentácia prednášky v nemeckom jazyku) Dr. Krisztina Kulcsár, Maďarský národný archív, Budapešť, Maďarsko

  Mária Terézia a priateľské vzťahy s príslušníkmi kniežacieho domu Esterházy (prezentácia prednášky v nemeckom jazyku) Angelika Futschek, Esterházy Privatstiftung, Eisenstadt, Rakúsko

  13:30 – 14:00 Prestávka na kávu

  14:00 – 15:30 8. BLOK PREDNÁŠOK – LITERÁRNA VEDA, HUDOBNÁ VEDA, DEJINY UMENIA, ARCHITEKTÚRA

  Hudba z doby Márie Terézie oživená bratislavským súborom Musica aeterna (prezentácia prednášky v slovenskom jazyku) Mgr. Veronika Bakičová, PhD., Univerzitná knižnica v Bratislave, Hudobný kabinet, Bratislava, Slovenská republika

  Apoteóza Ferdinanda II. z Bratislavského hradu v Monumenta Augustae Domus Austriacae (prezentácia prednášky v slovenskom jazyku) Mgr. Martina Vyskupová, Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, Bratislava, Slovenská republika

  Uhorská kráľovská komora v Bratislave, jedna z inštitúcií výkonnej moci v oblasti �nancií a hospodárenia (stavba, prestavba, budova, stavebné plány) (prezentácia prednášky v slovenskom jazyku) PhDr. Silvia Némethová, Archív a správa registratúry, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

  Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických VEDECKÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU PRI PRÍLEŽITOSTI 300. VÝROČIA NARODENIA MÁRIE TERÉZIE 7. – 8.9.2017

  PROGRAM PIATOK 8.9.2017

Search related