of 35/35
MREŽNA PRAVILA DISTRIBUCIJE OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA JAVNOGA PODUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE“ DIONIČKO DRUŠTVO MOSTAR Mostar, srpanj, 2017. godine

MREŽNA PRAVILA DISTRIBUCIJE OPERATORA …

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MREŽNA PRAVILA DISTRIBUCIJE OPERATORA …

mrezna_pravila_distribucije_hzhb_hrJAVNOGA PODUZEA „ ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE“ DIONIKO DRUŠTVO
MOSTAR
Mostar, srpanj, 2017. godine
Stranica 1 od 35
Na temelju lanka 21. stavak (1) toka 11) i lanka 53. stavak (3) Zakona o elektrinoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 94/15), lanka 10. stavak (1) Statuta Regulatorne komisije za energiju Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, broj 24/14 i 91/15) i lanka 32. stavak (1) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, broj 29/14 i 31/16), na prijedlog Operatora distribucijskog sustava Javnoga poduzea „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioniko društvo Mostar, Regulatorna komisija za energiju Federacije Bosne i Hercegovine -FERK je na XIII. redovitoj sjednici odranoj 26.7.2017. godine, donijela
MRENA PRAVILA DISTRIBUCIJE OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA
JAVNOGA PODUZEA „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE“ DIONI KO DRUŠTVO MOSTAR
DIO PRVI - OPE ODREDBE
Mrena pravila distribucije Operatora distribucijskog sustava Javnoga poduzea „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioniko društvo Mostar (u daljnjem tekstu: Mrena pravila) propisuju:
a) tehnike i druge uvjete za prikljuak korisnika na mreu, b) tehnike i druge uvjete za siguran pogon elektroenergetskog sustava radi pouzdane opskrbe
kvalitetnom elektrinom energijom, c) postupke pri pogonu elektroenergetskog sustava u kriznim stanjima, d) tehnike i druge uvjete za meusobno povezivanje i djelovanje mrea, e) kriterije za pristup mrei i f) planiranje razvitka i izgradnje distribucijskog sustava.
lanak 2. (Cilj Mrenih pravila)
Cilj je Mrenih pravila definiranje elemenata za sigurno i pouzdano funkcioniranje distribucijske mree sukladno usvojenim standardima kvalitete, uz osiguranje prikljuka na distribucijsku mreu sadašnjih i buduih krajnjih kupaca/proizvoaa, na tehniki ispravan i nediskriminirajui nain.
lanak 3.
(Definicije i kratice) Definicije i kratice u Mrenim pravilima imaju sljedee znaenje:
a) AMR/AMM centar znai sustav za automatsko prikupljanje podataka i upravljanja. b) Automatski ponovni uklop (APU) znai automatski uklop prekidaa u sluaju prorade
zaštite. c) Automatsko podfrekventno rastereenje znai Automatsko rastereenje sustava zbog
preoptereenja i pada frekvencije u sustavu.
Stranica 2 od 35
d) BAS znai Dravni standard/normu Bosne i Hercegovine. e) CUP znai Centar upravljanja proizvodnjom. f) DC ODS-a znai Dispeerski centar ODS-a zaduen za upravljanje pogonom SN
distribucijske mree. g) Distribucijski sustav znai infrastrukturu (SN vodovi, transformatorske stanice i NN
mrea) potrebnu za distribuciju elektrine energije. h) Elektroenergetski sustav znai skup elektroprijenosnoga sustava, distribucijskoga sustava
i proizvodnih objekata sa zadatkom proizvodnje, prijenosa i opskrbe elektrinom energijom korisnika sustava.
i) Elektroenergetski objekt znai graevinsko-elektromontana cjelina koja slui za prijenos, transformaciju ili razvoenje (distribuciju) elektrine energije.
j) Elektroenergetsko postrojenje znai transformatorska stanica ili razvodno postrojenje- objekt namijenjen za transformaciju, distribuciju elektrine energije.
k) Elektroprijenos BiH znai Elektroprijenos Bosne i Hercegovine a.d. Banja Luka. l) Elektroenergetska suglasnost znai dokument kojim operator distribucijskoga sustava
definira tehniko-energetske parametre prikljuenja na distribucijsku mreu. m) Faktor snage znai omjer radne i prividne snage. n) FERK znai Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine. o) Fliker znai vidom zamjetljivo prekidanje izazvano svjetlosnim podraajem s vremenskim
kolebanjem svjetlosne gustoe ili spektralne razdiobe. Intenzitet smetanja utvruje se pomou sljedeih veliina:
• kratkotrajna jakost treperenja Pst tijekom vremenskoga odsjeka od 10 minuta. • dugotrajna jakost treperenja mjerenja Plt koja se na temelju niza od 12 vrijednosti Pst
tijekom dva sata (120 minuta) rauna prema jednadbi:
3
12
1
3
12
1 ∑
p) Ispad znai neplaniran prijelaz mrenoga ili proizvodnoga elementa iz pogonskoga stanja
u izvanpogonsko stanje. q) Izvanredni pogon znai stanje u elektroenergetskomu sustavu kada su prekoraene
granine vrijednosti pogonskih veliina i postoji rizik od širenja poremeaja. r) Korisnik sustava znai svaku pravnu osobu koja opskrbljuje, ili pravnu i fiziku osobu
koja biva opskrbljivana preko prijenosnog ili distribucijskog sustava. s) Kriterij (n-1) znai kriterij tehnike sigurnosti koji se koristi pri planiranju razvitka,
pogona i upravljanja distribucijskom mreom. Zadovoljen je ako je pri ispadu srednjonaponskoga voda ili transformatora mogue sprijeiti sljedee uinke: • trajno prekoraenje optereenja jedinica srednjonaponske distribucijske mree, • daljnji prekid isporuke elektrine energije izvan sektora u kvaru u petljasto povezanoj
srednjonaponskoj mrei. t) Krajnji kupac znai kupca koji elektrinu energiju kupuje za osobne potrebe. u) Kupac znai kupca na veliko ili krajnjeg kupca elektrine energije. v) Kvaliteta napona znai stabilnost fizikalnih veliina napona u odnosu na nazivne
vrijednosti (efektivna vrijednost, frekvenciju, valni oblik, simetrinost faznih vrijednosti napona i dr.).
w) Kvar znai stanje u kojem jedinica mree ili proizvodna jedinica ne moe u pogon bez popravka ili zamjene barem jedne komponente.
x) Mjerno mjesto (obraunsko mjerno mjesto) znai mjesto u mrei na kojem se mjere parametri elektrine energije zbog obrauna.
y) Mreni kodeks znai Mreni kodeks Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini.
Stranica 3 od 35
z) Nazivni napon znai napon kojim su mrea ili oprema oznaeni i u odnosu na koji se daju njihove radne karakteristike.
aa) Nazivni napon mree znai napon kojim su oznaava i naziva mrea. Pogonski napon je trenutana vrijednost napona koja se razlikuje od nazivnoga napona za dopušteno odstupanje.
bb) NN znai niski napon (nazivni napon vrijednosti do 1000 V). cc) NOSBiH znai Neovisni operator sustava Bosne i Hercegovine. dd) Operator distribucijskoga sustava (ODS) znai pravnu osobu koja posjeduje licenciju-
dozvolu za rad za obavljanje djelatnosti distribucije elektrine energije i nadlena je za pogon, upravljanje, odravanje, izgradnju i razvitak distribucijske mree i prikljuivanje novih kupaca i proizvoaa.
ee) Opskrba znai prodaju elektrine energije kupcima ukljuujui i preprodaju elektrine energije.
ff) Priklju ak znai sklop elektrinih vodova i ureaja srednjega ili niskoga napona ukljuujui i obraunsko mjerno mjesto, kojima se objekt kupca/proizvoaa prikljuuje na distribucijsku mreu iskljuujui glavne razvodne ormare, razvodne ormare, mjerne ormare po etaama i usponske vodove koji su sastavni dio graevine, a preko kojih se povezuje mjerno mjesto kupca.
gg) Proizvoa znai fizi ku ili pravnu osobu koja proizvodi elektrinu energiju. U sluaju kada proizvoa preuzima elektrinu energiju za vlastite potrebe u smislu odredbi Opih uvjeta za isporuku elektrine energije smatra se krajnjim kupcem.
hh) SCADA znai sustav za nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka. ii) SN znai srednji napon (napon nazivne vrijednosti od 1000 do 35000 V) jj) THD znai ukupni faktor harmonijskoga izoblienja THD (Total Harmonic Distortion) kao
mjera udjela sinusnih lanova frekvencije koja je višekratnik frekvencije temeljnoga harmonika:

=
h hU
U THD
pri emu je Uh efektivna (maksimalna) vrijednost h-toga harmonika, a U1 efektivna (maksimalna) vrijednost temeljnoga harmonika.
kk) Upravljanje znai upravljanje proizvodnjom, distribucijom i potrošnjom elektrine energije.
ll) Upravljanje distribucijskim sustavom znai aktivnost u distribucijskom sustavu koja omoguuje prevladavanje i ograniavanje utjecaja smetnji i kvarova u okviru raspoloivih pogonskih mogunosti. U upravljanje distribucijskim sustavom spadaju: • nadzor nad pogonom distribucijskog sustava i • izvoenje sklopnih manipulacija.
mm) Upravljanje potrošnjom znai skup sustavnih mjera kojima se postie smanjenje vršnoga optereenja, odnosno bolje usklaivanje potranje s raspoloivošu elektrinom energijom.
nn) Zastoj znai izvanpogonsko stanje jedinice distribucijske mree ili proizvodne jedinice, prouzroeno u sluaju prisilnoga zastoja: • neispravnošu promatrane jedinice, • neispravnošu drugih jedinica, tako da je to prouzroilo i izvanpogonsko stanje
promatrane jedinice odnosno u sluaju planiranoga zastoja, • potrebnim radovima ili zahvatima na promatranoj jedinici, • potrebnim radovima ili zahvatima izvan promatrane jedinice, koji se mogu obaviti
samo uz izvanpogonsko stanje promatrane jedinice. Zastojem se ne smatra: • stavljanje ispravne jedinice u rezervu,
Stranica 4 od 35
lanak 4. (Prava i obveze ODS-a)
Sukladno Zakonu o elektrinoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i Mrenom kodeksu NOSBiH-a, ODS ima prava i obveze za obavljanje aktivnosti:
a) upravljanja radom distribucijske mree 35, 20, 10 i 0,4 kV na podrujima koja su u nadlenosti Javnoga poduzea „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioniko društvo Mostar izravnim nalozima operativnom osoblju, odnosno upravljanjem prekidnim elementima srednjonaponskih odvoda u trafostanicama 110/x kV, koji su u vlasništvu Elektroprijenosa BiH,
b) prikljuivanja pod istim uvjetima na distribucijsku mreu svakoga krajnjeg kupca/proizvoaa koji ispunjava tehnike i druge uvjete,
c) vršenja usluga distribucije i prijenosa elektrine energije preko svoje distribucijske mree svim korisnicima sustava, osim u sluajevima u kojima moe dokazati kako navedena uporaba nee biti mogua zbog operativnih ili drugih tehnikih razloga. Uporaba distribucijske mree ne smije ugroziti operativnu sigurnost distribucijskoga sustava kao ni odgovarajuu sigurnost usluga.
d) operativnoga upravljanja prekidaem za odvajanje (ukljuenje) elektrana prikljuenih na distribucijsku mreu,
e) daljinske kontrole ureajima koji su neophodni za upravljanje radom distribucijske mree u realnomu vremenu,
f) davanja uputa kupcima i proizvoaima koji su prikljueni na njegovu distribucijsku mreu u cilju postizanja planiranih tokova energije,
g) usklaivanja i odobravanja planiranih iskljuenja elemenata distribucijske mree s proizvodnim objektima i trafostanice 110/x kV prijenosne mree ako utjeu na distribucijsku mreu,
h) odobravanja i kontrole prijenosa elektrine energije preko distribucijske mree uvaavajui tehnika ogranienja,
i) osiguranja pristupa tree strane distribucijskoj mrei na nediskriminirajui nain, j) komuniciranja i koordiniranja aktivnosti s operatorima susjednih elektroenergetskih
sustava i distribucijskih mrea, k) izrade planova redovitoga odravanja i njihovo usklaivanje s Elektroprijenosom
BiH i krajnjim kupcima/proizvoaima, l) praenja, nadzora ponašanja i djelovanja svih krajnjih kupaca/proizvoaa s
aspekta pridravanja propisa, Opih uvjeta za isporuku elektrine energije i uvjeta iz ugovora potpisanih s ODS-om, a u sluaju da ODS praenjem utvrdi kako se neki od krajnjih kupaca/proizvoaa ne pridrava navedenih dokumenata pokrenut e odgovarajui postupak predvien u potpisanim ugovorima,
m) pripremanja kratkoronih i dugoronih planova razvitka i izgradnje distribucijske mree, usklaene s prostornim, regulacijskim i urbanistikim planovima, te promjenama u konzumu,
n) praenja kvalitete isporuene/preuzete elektrine energije, o) davanja prednosti u rješavanju zahtjeva za prikljuenje na distribucijsku mreu
proizvoaima elektrine energije iz obnovljivih izvora energije i davanja prednosti u dispeiranju za kvalificirane proizvoae, a u skladu s vaeim zakonima i podzakonskim aktima,
p) praenja razine dopuštenoga povratnog djelovanja na distribucijsku mreu, q) informiranja korisnika sustava o planiranim radovima i obustavama isporuke
Stranica 5 od 35
elektrine energije na nain propisan u Opim uvjetima za isporuku elektrine energije,
r) voenja uredne evidencije o ogranienjima i prekidima napajanja elektrinom energijom iz koje se mogu utvrditi razlozi i trajanje ogranienja ili prekida i
s) propisivanja naina predvianja proizvodnje.
lanak 5. (Nadlenosti ODS-a)
a) pogonom svih objekata i postrojenja (dalekovodi, trafostanice, rasklopnice, rastavljai, itd.) distribucijske mree (u vlasništvu ODS-a) naponske razine 10, 20 i 35 kV,
b) prekidnim elementima srednjonaponskih odvoda 10, 20, 35 kV postrojenja u vlasništvu Elektroprijenosa BiH, a sukladno potpisanim ugovorom izmeu ODS-a i Elektroprijenosa BiH,
c) prekidaima za ukljuenje i iskljuenje elektrane na distribucijsku mreu i d) prekidnim elementima postrojenja koja su u vlasništvu treih osoba, a imaju utjecaj
na rad distribucijske mree, a sve sukladno Ugovoru o korištenju distribucijske mree i Protokolu o upravljanju potpisanima izmeu ODS-a i vlasnika.
lanak 6. (Obveze ODS-a preko DC-a)
(1) U cilju donošenja odluka vezanih uz siguran i pouzdan pogon distribucijske mree, ODS
mora u svakomu trenutku znati uklopno stanje i raspoloivost prijenosnih postrojenja u tokama prikljuka, uklopno stanje i raspoloivost u postrojenjima proizvodnih jedinica. ODS preko svoga DC-a mora pratiti elektrine procesne parametre distribucijske mree (napone, tokove snaga, snage trenutane proizvodnje elektrana, trenutanu potrošnju, odstupanje snage, razmjene prema susjednim sustavima, frekvenciju, djelovanje elektrinih zaštita u distribucijskim objektima i slino), te voditi statistiku pogonskih dogaaja.
(2) ODS preko svoga DC-a nadzire rad distribucijskoga sustava u realnomu vremenu tako što prikuplja i obrauje sljedee podatke:
a) napon i frekvenciju u vorišnim tokama, b) protok radne i jalove snage i elektrine energije u vorišnim tokama, c) razmijenjenu elektrinu energiju u prikljunim tokama s Elektroprijenosom BiH i drugim sustavima na distribucijskim naponskim razinama.
(3) DC mora imati i nadzor nad svim radovima koji se odvijaju u distribucijskoj mrei, a koji utjeu na njezinu strukturu i sigurnost napajanja korisnika sustava.
(4) Uz ostalo, ODS je preko svoga DC-a odgovoran: a) za praenje i odravanje napona u propisanim granicama na mjestu predaje
elektrine energije krajnjem kupcu/proizvoau sukladno Opim uvjetima za isporuku elektrine energije,
b) za ponovnu uspostavu napajanja elektrinom energijom, c) za sigurnost napajanja korisnika sustava, d) za praenje tokova snaga i elektrine energije u distribucijskoj mrei, e) za sudjelovanje u izradi tehnikih uvjeta prikljuenja novih krajnjih
kupaca/proizvoaa u posebnoj zoni, f) za definiranje i provedbu pogona malih elektrana što blie optimalnom u kontekstu
optimalne proizvodnje/potrošnje reaktivne energije i odravanja naponskih prilika u mrei kako je to traeno elektroenergetskom suglasnošu i
Stranica 6 od 35
lanak 7. (Razvitak i izgradnja distribucijske mree)
Kad je rije o razvitak i izgradnji distribucijske mree, ODS je odgovoran:
a) za izradu i objavljivanje kratkoronoga i dugoronoga plana razvitka i izgradnje distribucijske mree,
b) za doprinos pouzdanosti distribucijske mree, c) za ekonomini razvitak distribucijske mree uzimajui u obzir prethodno
maksimalno optereenje i proizvodnju, kao i zahtjeve krajnjih kupaca/proizvoaa u okviru plana razvitka i izgradnje distribucijske mree,
d) za pripremu izgradnje, izgradnju i nadzor nad izgradnjom objekata distribucijskog sustava kao i prikupljanje potrebne dokumentacije za izgradnju i puštanje objekata u trajni pogon i
e) za pribavljanje FERK-ovih odobrenja za planove razvitka i izgradnje distribucijske mree.
lanak 8. (Odravanje distribucijske mree)
(1) Rokovi i obim Plana odravanja kojeg priprema ODS usklaeni su s odredbama Pravilnika o
odravanju. (2) ODS s krajnjim kupcima/proizvoaima, susjednim sustavima i Elektroprijenosom, u
situacijama i na lokacijama gdje je to primjereno, usklauje investicijske planove i planove odravanja.
(3) Kad je rije o odravanju distribucijske mree, ODS je odgovoran: a) za odravanje pogonske spremnosti distribucijske mree i b) za odravanje primarne i sekundarne opreme.
DIO DRUGI - POGON I UPRAVLJANJE DISTRIBUCIJSKIM SUS TAVOM
lanak 9. (Pogon distribucijske mree)
(1) ODS realizira aktivnosti kojima osigurava optimalno uklopno stanje, razinu sigurnosti i
pouzdanosti distribucijskog sustava, odravanja elemenata sustava, te prikljuenje novih objekata na distribucijski sustav i njegovo korištenje.
(2) Kad je rije o pogonu distribucijske mree, ODS je odgovoran: a) za pogonske manipulacije sklopnim ureajima u postrojenjima distribucijske
mree, b) za pogonska mjerenja i signalizacije u distribucijskoj mrei, c) za primjenu pravila i mjera zaštite na radu, zaštite od poara i zaštite okoliša, d) za analizu gubitaka te provedbu mjera za njihovo smanjenje, e) za voenje statistike pogonskih dogaaja i f) za prekid ili promjenu naina pogona distribucijske mree i isporuke elektrine
energije korisnicima sustava sukladno Opim uvjetima za isporuku elektrine energije.
Stranica 7 od 35
Distribucijska mrea moe se nalaziti u stanju:
a) normalnoga pogon i b) kriznoga (poremeenoga) pogona.
POGLAVLJE I. NORMALNI POGON
lanak 11. (Normalno pogonsko stanje)
Normalno pogonsko stanje je stanje:
a) u kojem su svi kupci opskrbljeni, b) u kojem su napon i frekvencija u distribucijskoj mrei i na mjestu prikljuka
krajnjega kupca/proizvoaa u propisanim granicama, c) u kojem su optereenja svih elemenata distribucijske mree manja od graninih
vrijednosti, d) u kojem su struje kratkoga spoja u svim vorovima distribucijske mree manje od
prekidne moi pripadajue opreme za prekidanje, e) u kojem su ostvarene sve usluge i planski radovi u distribucijskoj mrei.
lanak 12.
(Optereenje u normalnom pogonu)
Pod optereenjem u normalnom pogonu podrazumijeva se: a) za proizvodne jedinice – optereenje izmeu tehnikoga minimuma i
dopuštene prikljune snage proizvodne jedinice, b) za vodove – optereenje izmeu praznoga hoda i maksimalno dopuštenoga
optereenja, c) za transformatore – optereenje izmeu praznoga hoda i raspoloive snage
transformatora (naelno: nazivna snaga transformatora), d) za srednjonaponske elije – trajno dopušteno optereenje spojnih vodia ili
rasklopne i mjerne opreme u eliji, e) za sabirnice – trajno dopušteno optereenje sabirnikih vodia i f) za prekidae i rastavljae – do maksimalno dopuštene struje optereenja koju
propisuje proizvoa opreme.
lanak 13. (Paralelni pogon proizvodnoga objekta s distribucijskom mreom)
(1) Proizvoa je odgovoran za funkcionalan rad elektrane, a osobito za sustav osiguranja
uvjeta paralelnoga pogona s distribucijskom mreom. U sluaju poremeaja u radu elektrane ili privremenoj nesposobnosti za pogon, proizvoa je duan odmah obavijestiti ODS.
(2) Ureaji zaštite koji jame paralelni pogon elektrane s distribucijskom mreom moraju biti na odgovarajui nain zaštieni što treba biti definirano ugovorom sukladno Opim uvjetima za isporuku elektrine energije.
(3) ODS je duan izvijestiti proizvoaa o prekidu ili ogranienju preuzimanja elektrine energije iz elektrane.
Stranica 8 od 35
(4) Proizvoa treba provesti preglede, ispitivanja i umjeravanje ureaja zaštite i ureaja koji osiguravaju uvjete paralelnoga pogona sukladno tehnikim preporukama i standardima iz ove oblasti. Izvješa o provedenim pregledima, ispitivanjima i mjerenjima proizvoa mora dostaviti ODS-u. Ispitivanja treba obaviti ovlaštena tvrtka. Ta se obveza odnosi na sve elektrane.
lanak 14. (Optimalno uklopno stanje)
(1) ODS definira normalno (optimalno) uklopno stanje svakoga dijela mree kojim upravlja.
DC ODS-a je duan osigurati normalno uklopno stanje distribucijske mree uvaavajui sve tehnike i ekonomske aspekte.
(2) Operativno je osoblje (dispeeri) duno upravljati i voditi distribucijsku mreu sukladno vaeim propisima i tehnikim normama uvaavajui ekonomske aspekte kao i nediskriminaciju krajnjih kupaca/proizvoaa.
lanak 15.
(Promjena uklopnoga stanja)
(1) Do promjene normalnoga uklopnog stanja moe doi: a) zbog pojave kvarova ili preoptereenja na pojedinim elementima mree, b) zbog potrebe iskljuenja radi planskih radova, c) zbog provedbe traenoga ogranienja isporuke elektrine energije i/ili snage, d) zbog potrebe za alternativnim uklopnim stanjem radi osiguranja napajanja elektrinom
energijom odreenoga broja kupaca odnosno objekata u izvanrednim okolnostima, e) u sluaju prekida rada odreenog broja proizvodnih jedinica, f) zbog kvarova na prijenosnim postrojenjima i vodovima, g) zbog prikljuenja i puštanja u pogon novoizgraenih i rekonstruiranih objekata i h) zbog definiranja novoga normalnog uklopnog stanja.
(2) Po nastanku okolnosti iz stavka (1) ovoga lanka DC ODS-a uspostavlja odgovarajue novouklopno stanje na dijelu mree gdje je to nuno zbog nastalih okolnosti.
(3) DC ODS-a se tijekom uspostave novoga uklopnog stanja rukovodi prvenstveno tehnikim i sigurnosnim naelima.
(4) Nakon prestanka potrebe za izmijenjenim uklopnim stanjem iz stavka (2) ovoga lanka, DC ODS-a bez odlaganja vraa uklopno stanje koje odgovara normalnom pogonu mree.
lanak 16. (Prikupljanje podataka)
(1) DC ODS-a duan je prikupljati podatke vezane za rad distribucijskoga sustava i vršiti
njihovu obradu, kao i analizu pogonskih dogaaja u cilju unaprjeenja rada i izbjegavanja moguih buduih neeljenih situacija u radu distribucijskoga sustava.
(2) DC treba prikupljati podatke potrebne za analizu rada distribucijske mree iz SCADA sustava, AMR centra i AMM centra.
lanak 17. (Upravljanje srednjonaponskim postrojenjem krajnjega kupca/proizvoaa)
(1) ODS e krajnjim kupcima/proizvoaima, koji su u svome vlasništvu zadrali
srednjonaponska postrojenja izgraena u svrhu prikljuka na distribucijsku mreu,
Stranica 9 od 35
ugovorom iz Opih uvjeta za isporuku elektrine energije, definirati operativno upravljanje njihovim postrojenjima u sljedeim sluajevima: a) ako je krajnji kupac/proizvoa izravno prikljuen na 10, 20, 35 kV sabirnice u
transformatorskim stanicama u vlasništvu Elektroprijenosa BiH ili ODS-a, b) ako je postrojenje krajnjega kupca/proizvoaa interpolirano u distribucijsku mreu
tako da manipulacije u tomu postrojenju mogu utjecati na siguran rad distribucijske mree (tu procjenu vrši ODS).
(2) ODS e proizvoaima prikljuenim na distribucijsku mreu, u sklopu ugovora sukladno Opim uvjetima za isporuku elektrine energije, definirati nain operativnoga upravljanja i voenja elektrane u paralelnom radu s distribucijskom mreom.
(3) Krajnji kupci/proizvoai koji u svom vlasništvu imaju srednjonaponska postrojenja duni su izraditi Pogonsku uputu za svoja postrojenja i dostaviti je ODS-u na usuglašavanje.
(4) Prekida za odvajanje u proizvodnim objektima u iskljuivoj je nadlenosti DC ODS-a.
lanak 18. (Sadraj pogonske upute)
Pogonska uputa iz lanka 17. ovih Mrenih pravila, mora, izmeu ostaloga, sadravati:
a) ope podatke o krajnjem kupcu/proizvoau, b) detaljne podatke o svim ureajima s jednopolnom shemom, c) ime i dunost ovlaštenih osoba, d) prava i dunosti subjekata, e) razgranienje nadlenosti nad upravljanjem rasklopnom opremom, f) odreivanje naina pristupa ODS-a do ureaja, g) odredbe vezane za mjere zaštite na radu, h) sredstva i nain komunikacije i i) nain voenja pogonske dokumentacije te razmjene pogonskih podataka i dr. i j) informacije o podešenim vrijednostima zaštitnih ureaja tamo gdje ih ima.
lanak 19. (Upravljanje elektranama za koje je uspostavljen CUP)
(1) Srednjonaponskim postrojenjem u elektrani, preko kojeg elektrana plasira energiju u
distribucijsku mreu, operativno upravlja CUP uz suglasnost DC ODS-a. (2) U transformatorskoj stanici 110/x kV, srednjonaponskim odvodima koji vode prema
elektranama operativno upravlja DC ODS-a uz suglasnost CUP-a.
lanak 20. (Zaštita od kvarova i smetnji)
(1) ODS je duan napraviti prijedlog i izvršiti usuglašavanje podešavanja zaštitnih ureaja
ugraenih na srednjonaponske odvode koji su prikljueni na objekte Elektroprijenosa BiH u cilju zadovoljenja kriterija selektivnosti.
(2) Ureaji za zaštitu od kratkih spojeva za svu vrstu opreme (generatori, transformatori, sabirnice, dalekovodi) selektivno iskljuuju sve kvarove na brz i uinkovit nain. Funkcioniranje zaštite ne smije dovesti do preuranjenoga ispada zbog preoptereenja. Zaštita mora zadovoljiti uvjet selektivnosti.
(3) ODS je duan upoznati krajnje kupce/proizvoae o podešavanju zaštita u distribucijskoj mrei, a osobito o utjecaju automatskoga ponovnog uklopa (APU).
Stranica 10 od 35
(1) Svi krajnji kupci/proizvoai, koji prema zahtjevima ODS-a posjeduju zaštite, duni su
dostaviti ODS-u na odobrenje sheme zaštita svojih postrojenja i njihovo podešavanje. (2) Ako krajnji kupac/proizvoa posjeduje zaštitu od kvarova, duan ju je uskladiti s
odgovarajuom zaštitom u distribucijskoj mrei tako da kvarovi na njegovu postrojenju ili instalacijama ne uzrokuju poremeaje u distribucijskoj mrei ili kod drugih krajnjih kupaca/proizvoaa. To se posebice odnosi:
a) na vrijeme iskljuenja kvara koje mora biti u granicama koje odreuje ODS i b) na osiguranje selektivnoga djelovanja zaštitnih ureaja u postrojenju korisnika
sustava/proizvoaa i instalacijama sa zaštitom distribucijske mree. (3) ODS moe izmijeniti tehnike uvjete koji se odnose na zaštitu u postrojenjima i
instalacijama korisnika mree/proizvoaa ukoliko je to nuno zbog novih pogonskih okolnosti ili razvitka distribucijske mree.
(4) Krajnji kupac/proizvoa je duan ODS-u dostaviti traene podatke o svojim zaštitnim ureajima ukljuujui izvješa o provedenim ispitivanjima.
(5) ODS moe zahtijevati nazonost na ispitivanjima zaštitnih ureaja krajnjih kupaca/proizvoaa.
lanak 22. (Naini zaštite distribucijske mree)
Dijelovi srednjonaponske distribucijske mree mogu biti štieni nekim od sljedeih sustava zaštite:
a) neusmjerena prekostrujna zaštita u dva stupnja s mogunošu podešavanja vremenskoga zatezanja u oba stupnja,
b) usmjerena prekostrujna zaštita u tri stupnja s mogunošu podešavanja vremenskoga zatezanja u sva tri stupnja,
c) neusmjerena zemljospojna zaštita u dva stupnja s mogunošu podešavanja vremenskoga zatezanja u oba stupnja,
d) usmjerena zemljospojna zaštita u tri stupnja s mogunošu podešavanja vremenskoga zatezanja u sva tri stupnja i
e) za zrane vodove obvezan automatski ponovni uklop (APU) s mogunošu podešavanja u tri stupnja do tri minute.
lanak 23. (Dispeerski nalog)
(1) DC ODS-a treba definirati obrazac dispeerskih naloga i uputa koje e izdavati. Nain
komunikacije s krajnjim kupcima/proizvoaima treba biti definiran u ugovoru sukladno Opim uvjetima.
(2) DC ODS-a izdaje dispeerske naloge za manipulaciju svim prekidnim elementima na distribucijskoj mrei kao i manipulaciju srednjonaponskim odvodima u objektima koji su u vlasništvu Elektroprijenosa BiH ili krajnjih kupaca/proizvoaa.
(3) DC ODS-a izdaje dispeerske naloge kojima se odreuje referentni napon poloajem regulacijske sklopke u objektima 110/x kV u cilju odravanja napona unutar propisanih granica.
(4) DC ODS-a izdaje dispeerske naloge za otklanjanje kvarova na distribucijskoj mrei.
Stranica 11 od 35
lanak 24. (Izvršavanje dispeerskoga naloga)
(1) Deurno osoblje ne moe odbiti dispeerski nalog osim u sluajevima:
a) ugroavanja sigurnosti osoblja i postrojenja, b) neprovedivosti dispeerskoga naloga ili upute uz odgovarajue obrazloenje i c) neispravnosti opreme za manipulacije uz odgovarajue obrazloenje.
(2) U sluaju da se, pri izvršenju dispeerskoga naloga ili upute, dogodi nepredvieni problem, koji ima utjecaj na sigurnost osoblja ili postrojenja, DC ODS-a mora odmah o tomu biti informiran.
lanak 25. (Komunikacija s DC-om ODS-a)
(1) DC ODS-a prati ispravnost sustava veza i zahtijeva od odgovornih da ih dre u ispravnome
stanju. (2) U sluaju prekida u komunikacijama sve strane uinit e potrebne mjere za ponovnu
uspostavu komunikacije.
lanak 26. (Krizni/poremeeni pogon)
(1) Odstupanje od normalnoga pogonskog stanja smatra se poremeenim pogonom. (2) Poremeaj znai skup neplaniranih dogaaja i stanja u elektroenergetskomu sustavu koji
moe dovesti do ugroenosti normalnoga pogona. (3) Poremeeni pogon - uvjeti rada znai stanje:
a) u kojem su svi kupci još opskrbljeni, b) u kojem vrijednosti napona i frekvencije nisu u propisanim granicama i c) u kojem su mogua preoptereenja proizvodnih jedinica i jedinica mree.
lanak 27. (Poremeaj u distribucijskoj mrei)
(1) DC ODS-a je nadlean i odgovoran za provedbu svih potrebnih mjera za otklanjanje
smetnji i sprjeavanje širenja poremeaja kao i za osiguranje ponovne uspostave kvalitetnoga i pouzdanoga napajanja kupaca elektrinom energijom, nakon ispada dijelova distribucijske sustava.
(2) Pouzdani rad distribucijske mree ima prednost u odnosu na posebne i pojedinane interese pojedinih krajnjih kupaca /proizvoaa. To znai da je dispeerski centar ODS-a, u krajnjoj nudi, ovlašten za ogranienje isporuke elektrine energije, ukljuujui i iskljuenja krajnjih kupaca /proizvoaa.
(3) Prije primjene mjera u uvjetima poremeaja, DC ODS-a je obvezan odrediti uzroke poremeaja i uklopno stanje distribucijske mree nakon poremeaja, na temelju raspoloivih informacija iz sustava daljinskoga voenja, informacija dobivenih od deurnoga osoblja Elektroprijenosa BiH, NOSBiH-a i krajnjih kupaca/proizvoaa. Krajnji kupci/proizvoai duni su na zahtjev DC ODS-a dostaviti raspoloive podatke.
Stranica 12 od 35
(4) DC ODS-a je duan obavijestiti kupce/proizvoae o nastupu i vremenskom trajanju poremeenoga pogona u distribucijskoj mrei sukladno Opim uvjetima za isporuku elektrine energije.
lanak 28. (Otklanjanje poremeaja)
mogue prije kroz promjene uklopnoga stanja ako je to mogue ili u krajnjem sluaju iskljuenjem napajanja objekta krajnjih kupaca. Upravljanje preoptereenjem distribucijske mree treba biti transparentno, objektivno i nediskriminirajue.
(2) Prilikom pripreme i realizacije ogranienja, ODS, odnosno DC, vodi rauna o zaštiti ugroenih kupaca sukladno posebnom programu koji donosi Vlada Federacije BiH.
lanak 29.
(Metode kontrole optereenja) Kontrola potrošnje ukljuuje:
a) redukciju napona u sustavu, b) smanjenje optereenja po nalogu NOSBiH-a i c) automatsko podfrekventno rastereenje.
lanak 30. (Redukcija napona)
(1) Preoptereenje znai optereenje dijela distribucijske mree iznad nazivne vrijednosti. (2) ODS dogovara s NOSBiH-om i Elektroprijenosom BiH sve detalje vezane za kontrolirano
rastereenje potrošnje smanjenjem napona. (3) U sluaju opasnosti od naponskoga kolapsa, NOSBiH i Elektroprijenos BiH zajedno s
ODS-om aktiviraju mjere redukcije napona krajnjih kupaca na naponskim razinama prikljuka ODS-a do 5%. U takvim sluajevima NOSBiH i Elektroprijenos BiH daju naloge za promjenu poloaja regulacijske sklopke transformatora na odreenim tokama elektroenergetskoga sustava.
lanak 31.
(Smanjenje optereenja po nalogu NOS-a)
(1) Prilikom poremeaja u elektroenergetskomu sustavu koji mogu ili ve ugroavaju sigurnost sustava, a za koje se pretpostavlja da mogu trajati dulje razdoblje, ODS slijedi naloge NOS-a u pogledu redukcije optereenja.
(2) ODS sudjeluje u pripremi plana redukcije koji sainjava NOS. (3) Tijekom pripreme plana redukcije, ODS poštuje odredbe posebnoga programa zaštite
ugroenih kupaca koji, sukladno zakon, donosi Vlada Federacije BiH i ukoliko je to mogue, uvaava: a) minimalne potrebe kupaca za elektrinom energijom s ciljem eliminiranja opasnosti od ugroavanja ljudi, materijalnih dobara i ivotne sredine, b) nediskriminaciju kupaca na nain da se grupiranjem omogui cikli na izmjena skupina koje se iskljuuju ili im se optereenja reduciraju.
(4) ODS informira kupce o pripremljenom planu redukcije i to sredstvima javnoga informiranja, ureda za odnose sa korisnicima distribucijskog sustava i na svojoj internetskoj stranici.
Stranica 13 od 35
(1) ODS krajnjim kupcima/proizvoaima izdaje odgovarajua upozorenja, ukoliko procjeni
da je to potrebno i ukoliko ima saznanja i to s namjerom: a) upozoravanja kupaca na mogunost manjka elektrine energije, problemom u
distribucijskoj mrei i mogunosti redukcije potrošnje, b) omoguavanja odreenim krajnjim kupcima/proizvoaima da budu u stanju
pripravnosti za pravilno reagiranje na naloge i upute. (2) Nakon što je ODS izdao upozorenje o moguem poremeaju, svaki krajnji
kupac/proizvoa treba poduzeti neophodne korake kako bi odrao svoje postrojenje i/ili ureaj u stanju koje je najbolje u cilju prevladavanja predvienoga poremeaja.
lanak 33. (Mjere ogranienja)
(1) ODS priprema svoje postupke sukladno odredbama pravilnika Federalnoga ministarstva
energije, rudarstva i industrije kojim se definiraju uvjeti, kriteriji, nain i postupak primjene ograniavajuih mjera, koje uvodi i propisuje Vlada Federacije BiH za opskrbljivanje elektrinom energijom za kupce ili uvodi posebne mjere za elektroenergetske subjekte u Federaciji BiH u sluaju:
a) više sile koja ugroava rad elektroenergetskoga sustava, b) pogonskoga dogaaja kojim je ugroena sigurnost ljudi i pouzdanost opskrbe
elektrinom energijom i c) neoekivanih poremeaja na meunarodnom i unutarnjem trištu elektrine energije
kojim je ugroena pouzdanost opskrbe elektrinom energijom. (2) Pripremljene postupke, u pisanomu obliku, ODS dostavlja FERK-u bez odlaganja.
lanak 34.
lanak 35. (Podfrekventno rastereenje)
(1) DC ODS-a je obvezan izvršavati upute NOSBiH-a u svrhu reguliranja poremeaja
frekvencije elektroenergetskoga sustava. (2) DC ODS-a za svaki odabrani srednjonaponski odvod u trafostanici 110/x kV izrauje plan
podfrekventna rastereenja na takav nain da izvode iz tih transformatorskih stanica podijeli u etiri skupine po prioritetima i snazi. Podfrekventni relej ima etiri stupnja i to:
a) I. stupanj frekvencija 49,0 Hz smanjenje optereenja 10% b) II. stupanj frekvencija 48,8 Hz dodatno smanjenje optereenja za 15% c) III. stupanj frekvencija 48,4 Hz dodatno smanjenje optereenja za 15% d) IV. stupanj frekvencija 48 Hz dodatno smanjenje optereenja za 15%
(3) Postotak automatskoga rastereenja odnosi se na vršnu snagu izvoda i krajnjih kupaca u prethodnoj godini. ODS godišnje izvješuje NOSBiH o lokaciji na kojoj se nalazi
Stranica 14 od 35
podfrekventni relej, te o ukupnom oekivanom smanjenju potrošnje koje je mogue postii za svako distribucijsko mreno vorište.
(4) ODS e u suradnji s NOSBiH-om i Elektroprijenosom BiH izraditi plan i definirati nain realizacije podfrekventnoga rastereenja potrošnje.
lanak 36.
(Raspad elektroenergetskog sustava)
(1) Raspad elektroenergetskoga sustava znai poremeaj u kojem nastupa dioba mree na najmanje dva dijela unutar regulacijskoga podruja, ispadom prijenosnoga voda ili vodova, pri emu u svakom od tih dijelova moe doi i do prekida napajanja elektrinom energijom.
(2) Obnova rada distribucijskoga sustava - ponovna uspostava napajanja znai usluga distribucijskoga sustava ili usluga u distribucijskoj mrei koju ini skup tehnikih i organizacijskih mjera za ogranienje poremeaja i za ponovnu uspostavu kvalitetnoga napajanja krajnjih kupaca, nakon nastanka poremeaja. Takoer, u mjere za ponovnu uspostavu napajanja ubrajaju se i pripreme proizvodnih jedinica i mrenih postrojenja za mogue velike poremeaje.
lanak 37. (Obnova elektroenergetskoga sustava nakon raspada)
(1) ODS je duan pridravati se propisanih procedura za obnovu elektroenergetskog sustava
od NOSBiH-a u cilju njegovog podizanja. (2) Svi su krajnji kupci/proizvoai prikljueni na distribucijsku mreu duni ispunjavati sve
zahtjeve NOSBiH-a, Elektroprijenosa BiH i ODS-a u svezi s obnovom elektroenergetskoga sustava.
(3) Nakon završetka procesa obnove elektroenergetskoga sustava i povratka u normalan pogon, ODS svoje kupce informira o normalizaciji stanja u elektroenergetskome sustavu.
(4) Obveza je ODS-a i krajnjih kupaca/proizvoaa koji su prikljueni na distribucijsku mreu osigurati odgovarajuu obuku za svoje osoblje koje e biti ukljueno u dovoenje elektroenergetskoga sustava u normalno pogonsko stanje.
POGLAVLJE III. OPERATIVNO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKO GA SUSTAVA
lanak 38. (Izrada elektroenergetske bilance)
(1) ODS izrauje elektroenergetske bilance s ciljem sigurnog i kvalitetnog rada distribucijskog
sustava kojim upravlja. (2) ODS svake godine priprema trogodišnje elektroenergetske bilance za mreu distribucije , s
detaljnijom razradom i naznaenom mjesenom dinamikom samo za prvu godinu. (3) ODS vrši procjenu potrebne elektrine energije za pokrivanje gubitaka na distribucijskoj
mrei. (4) ODS dostavlja NOSBiH-u podatke koji su mu nuni za izradu elektroenergetske bilance za
mreu prijenosa.
lanak 39. (Obveze korisnika sustava/proizvoaa)
(1) U cilju izrade godišnje bilance na distribucijskoj mrei korisnici sustava moraju ODS-u
osigurati sljedee podatke: a) opskrbljivai do kraja rujna svake godine dostavljaju ODS-u objektivne procjene za
minimalnu i maksimalnu snagu (MW, MVAr) koju e transportirati preko distribucijske mree do svojih kupaca ili izravno od proizvoaa za svaki od sljedeih 12 mjeseci poevši od sijenja sljedee godine,
b) opskrbljivai do kraja rujna svake godine dostavljaju ODS-u objektivne procjene za ukupnu potrošnju elektrine energije (MWh, MVArh), za svaki od sljedeih 12 mjeseci poevši od sijenja sljedee godine,
c) podatci iz prethodnih stavaka moraju biti dostavljeni za svako vorište, tj. svaku napojnu toku (110 kV i 35 kV trafostanice) za opskrbljivaa ili za svako mjesto prikljuka i
d) u svojim predvianjima opskrbljivai moraju naznaiti mogue promjene potrošnje elektrine energije do kojih bi moglo doi zbog novih projekata ili novih potrošaa koji su planirani, ali još nisu prikljueni.
(2) U cilju izrade godišnje bilance na distribucijskoj mrei proizvoa mora dostaviti do kraja rujna svake godine objektivne procjene za proizvodnju elektrine energije i snage za svaki proizvodni kapacitet ukljuujui i obnovljive izvore za svaki od sljedeih 12 mjeseci poevši od sijenja sljedee godine.
lanak 40. (Planiranje iskljuenja)
(1) Za kratkotrajna iskljuenja, zbog radova na odravanju prijenosnih postrojenja, koja
uzrokuju zastoje u napajanju distribucijske mree, potrebna je suglasnost ODS-a. (2) Prekidi isporuke/preuzimanja elektrine energije u distribucijskoj mrei, koje planira ODS,
provode se prema ranije utvrenom godišnjem, mjesenom ili nekom drugom terminskom planu odravanja i/ili planu provedbe investicijskih aktivnosti, uz obvezno prethodno informiranje korisnika sustava i drugih subjekata na koje to utjee, na nain kako je to propisano u Opim uvjetima za isporuku elektrine energije.
(3) ODS informira korisnike sustava o planiranim radovima i obustavama isporuke elektrine energije, i to preko svojih ureda za odnose sa korisnicima sustava i na svojim internetskim stranicama ili preko dnevnoga tiska ili drugih sredstava javnoga informiranja, a proizvoae i krajnje kupce s kojim je ugovorio poseban nain informiranja sukladno njima.
lanak 41. (Zahtjev za iskljuenje)
(1) ODS planira i provodi prekide u isporuci elektrine energije s ciljem njihova minimiziranja
odnosno postizanja kontinuiteta isporuke elektrine energije. Planiranje prekida provodi se sukladno Opim uvjetima za isporuku elektrine energije. Zahtjev za iskljuenje unutar ODS-a podnosi se DC-u na propisanom obrascu, minimalno tri radna dana prije planirana iskljuenja.
(2) U sluaju izvoenja radova na postrojenjima Elektroprijenosa BiH koji uzrokuju obustavu isporuke elektrine energije ODS-u, Elektroprijenos BiH je obvezan od ODS-a zatraiti suglasnost za prekid isporuke elektrine energije najkasnije tri radna dana prije planiranoga
Stranica 16 od 35
iskljuenja. ODS e obavijestiti Elektroprijenos BiH o statusu njegova zahtjeva najmanje 24 sata prije traenoga termina.
(3) Kada korisnik sustava/proizvoa planira vršiti radove na elektroenergetskim objektima koji su u njegovu vlasništvu, a nisu u nadlenosti ODS-a i za koje je neophodno prethodno iskljuenje distribucijskih objekata, obvezan je ODS-u uputiti pisani zahtjev za iskljuenje minimalno etiri radna dana prije poetka planiranih radova.
(4) U zahtjevu za iskljuenje koji korisnik sustava/proizvoa upuuje ODS-u obvezno se navode sljedei podatci:
a) naziv objekta koji je potrebno iskljuiti, b) kratak opis planiranih radova, c) zahtijevano vrijeme iskljuenja i vrijeme ponovnog ukljuenja objekta, d) ime kontakt osobe, e) ime rukovoditelja radova u ime izvoaa radova.
(5) Tijekom izvoenja radova na elektroenergetskim objektima izvoa radova obvezan je poštivati sve zakonom propisane mjere zaštite na radu, pravila i mjere sigurnosti pri radu na objektima te vrste, kao i odredbe pogonske upute za objekt na kojem se izvode radovi, te koristiti propisana zaštitna sredstva. ODS moe ne udovoljiti zahtjevu.
lanak 42.
(Godišnji plan odravanja)
(1) ODS je duan izraditi Godišnji plan odravanja svojih postrojenja i uskladiti ih s planom odravanja prijenosnih postrojenja i proizvodnih objekata te ih planirati tako da obustave u isporuci elektrine energije budu što je mogue krae.
(2) Proizvoai koji su prikljueni na distribucijsku mreu moraju izraditi Godišnji plan odravanja svojih postrojenja i dostaviti ih ODS-u na usvajanje najkasnije do kraja kolovoza tekue godine za sljedeu godinu. Poslije usvajanja plana, proizvoa je duan prije isteka tekuega mjeseca podnijeti zahtjev za obustavu proizvodnje za sljedei mjesec ukoliko je predvieno planom.
(3) ODS usklauje Godišnji plan odravanja s Godišnjim planom odravanja Elektroprijenosa BiH, na nain i u rokovima koji propisuje Mreni kodeks, a koji se odnosi na planiranje prekida u napajanju elektrinom energijom.
lanak 43. (Informiranje korisnika sustava)
(1) ODS je duan obustavu isporuke elektrine energije korisnicima, zbog redovitoga
odravanja objekata i postrojenja, objaviti opskrbljivau najkasnije u roku koji mu omoguuje da o tome obavijesti korisnike sustava najmanje 48 sati prije poetka radova.
(2) U sluaju potrebe za neplanskim iskljuenjem, ODS je obvezan o tome obavijestiti korisnike sustava javnim sredstvima informiranja.
(3) U sluaju ispada nekih od dijelova distribucijskih postrojenja, ODS je duan u što kraem roku poduzeti aktivnosti na otklanjanju kvara. Ako se procjeni da e obustava trajati due vrijeme, korisnike sustava se o tome mora obavijestiti što je prije mogue.
lanak 44. (Informiranje ODS-a o ispadima)
(1) U sluaju potrebe za neplanskim iskljuenjem kod proizvoaa, on je duan o tomu hitno
izvijestiti ODS i zatraiti iskljuenje uz potrebno obrazloenje novonastale situacije.
Stranica 17 od 35
(2) U sluaju da je proizvodna jedinica, spojena na distribucijsku mreu, ili neki od elemenata prijenosne mree i postrojenja, pogoena prinudnim iskljuenjem (ispadom), ODS treba biti informiran o dogaaju što je mogue prije.
(3) Elektroprijenos BiH ili proizvoa informira ODS o moguem trajanju prinudnoga ispada uz sve potrebne pojedinosti.
(4) U sluaju da procjene vremena i datuma povratka na normalni reim ne mogu biti dane zajedno s prvim izvješem o ispadu, Elektroprijenos BiH ili proizvoa e izvijestiti o tomu ODS što je prije mogue.
lanak 45.
(1)ODS vodi evidenciju podataka na osnovi kojih izraunava pokazatelje kvalitete isporuke elektrine energije na distribucijskoj mrei.
(2)Evidencija iz prethodnoga stavka podrazumijeva evidentiranje zastoja u radu objekata u distribucijskoj mrei, odnosno prekida u isporuci elektrine energije kao i razloga zastoja i prekida.
POGLAVLJE IV. KVALITETA NAPAJANJA ELEKTRI NOM ENERGIJOM
lanak 46. (Praenje i odgovornost za kvalitetu elektrine energije)
(1) Kvaliteta elektrine energije u normalnom pogonu mora zadovoljiti standarde propisane
Opim uvjetima za isporuku elektrine energije. (2) U svrhu što kvalitetnijega praenja tokova elektrine energije u distribucijskoj mrei, kao i
praenja kvalitete elektrine energije, ODS mora organizirati prikupljanje i obradu tih podataka.
(3) Za kvalitetu elektrine energije na mjestu preuzimanja ODS-a s prijenosne mree odgovoran je Elektroprijenos BiH i NOSBiH, a na mjestima preuzimanja elektrine energije od proizvoaa odgovoran je proizvoa. Na mjestima isporuke elektrine energije u distribucijskoj mrei krajnjim kupcima odgovoran je ODS. Kontrola kvalitete mora biti omoguena svim zainteresiranim stranama.
lanak 47. (Odstupanje frekvencije)
(1) Nazivna frekvencija iznosi 50 Hz. U normalnim se pogonskim uvjetima frekvencija
odrava u granicama od ± 0,1% (± 0,05 Hz), a maksimalno odstupanje iznosi ± 0,2 Hz. (2) U poremeenim uvjetima pogona frekvencija se moe mijenjati u rasponu od 47,5 do 49,8
Hz i od 50,2 do 51,5 Hz.
lanak 48. (Odstupanje vrijednosti napona)
(1) Napon na mjestu isporuke elektrine energije krajnjim kupcima u normalnom pogonu
odravat e se: a) za 35, 20, 10 kV mreu u vrijednosti ± 10% nazivne vrijednosti, b) za niskonaponsku mreu u vrijednosti +5% do -10% nazivne vrijednosti.
Stranica 18 od 35
(2) U poremeenom pogonu prouzroenom višom silom, odstupanje napona od propisanoga na mjestima isporuke elektrine energije krajnjim kupcima, moe biti vee.
(3) Na podrujima gdje je zbog neizgraenosti ili dotrajalosti distribucijske mree smanjena sigurnost kontinuirane opskrbe i znatnije odstupanje vrijednosti napona od gore propisanih, ODS je duan postupati po odredbama Opih uvjeta za isporuku elektrine energije.
(4) Po nalogu ODS-a, u odravanju napona u distribucijskoj mrei sudjeluju i proizvoai elektrine energije prikljueni na distribucijsku mreu.
lanak 49. (Regulacija napona)
(1) U normalnome pogonskom stanju distribucijske mree, ODS odrava napon u propisanim
granicama na dva naina: a) zadavanjem referentnoga napona regulacije na transformatorima u trafostanicama
110/x kV i b) runom regulacijom napona na srednjonaponskim transformatorima u
trafostanicama SN/SN i SN/NN. (2) Radi osiguranja propisanih granica odstupanja napona u distribucijskoj mrei
transformatori 110/x kV moraju imati automatsku regulaciju napona, najmanje sa stupnjevima ±10x1,5%, a transformatori u srednjonaponskoj mrei regulaciju napona u beznaponskom stanju u rasponu najmanje ±2x2,5%.
lanak 50.
(Preuzimanje jalove energije)
(1) Krajnji je kupac obvezan preuzimanje jalove energije iz mree svesti na minimum, tj. faktor snage odravati ne manje od vrijednosti cos φ=0,95.
(2) Proizvoa elektrine energije, prikljuen na distribucijsku mreu, duan je preuzimanje jalove energije iz mree svesti na vrijednosti propisane u elektroenergetskoj suglasnosti.
(3) U sluaju prikljuenja na SN distribucijsku mreu ODS od proizvoaa elektrine energije (ovisno o konkretnom sluaju) moe zahtijevati:
a) fiksni (zadani) faktor snage cos φ b) karakteristiku cos φ (P), c) fiksnu (konkretnu) proizvodnju jalove snage (u MVAr) i d) QU karakteristiku.
lanak 51.
(Negativan utjecaj na distribucijsku mreu)
(1) Krajnji kupci/proizvoai trebaju osigurati da njihova postrojenja ili ureaji ne unose smetnje u distribucijsku mreu kako je definirano u ugovoru zakljuenom sukladno Mrenim pravilima i Opim uvjetima za isporuku elektrine energije.
(2) Negativni utjecaji na distribucijsku mreu proizvodnih jedinica ili objekata krajnjih kupaca moraju se eliminirati prije mjesta preuzimanja/isporuke elektrine energije kako bi se izbjegli negativni udari na distribucijsku mreu.
(3) ODS nee razmatrati nedopušteni utjecaj na distribucijsku mreu kod manjih prikljunih snaga, odnosno ako je:
a) SK/SP 1000≥ za srednji napon, b) SK/SP≥ 150 za niski napon,
gdje je SK snaga kratkoga spoja na mjestu prikljuenja, a SP prikljuna snaga.
Stranica 19 od 35
(4) Za prikljune snage objekata veih od onih iz stavka (3) ovog lanka, odnosno za objekte krajnjih kupaca/proizvoaa za koje se procjenjuje kako bi zbog svoje specifinosti mogli imati nedozvoljene smetnje (povratne utjecaje) na njegovu mreu i/ili ostale krajnje kupce/proizvoae, ODS moe zahtijevati izradu odgovarajue analize povratnog utjecaja na mreu.
(5) ODS dostavlja krajnjim kupcima/proizvoaima sve podatke koji su mu nuni za izradu analize iz stavka (4) ovog lanka.
(6) Granine vrijednosti smetnji su definirane odredbama normi serije BAS EN 61000-3 i tehnikim preporukama.
lanak 52.
Na mjestu prikljuenja elektrane s distribucijskom mreom relativna promjena napona uslijed sklopnih operacija na proizvodnim jedinicama mora biti manja ili jednaka graninoj vrijednosti kako je navedeno:
a) NN distribucijska mrea 3% b) SN distribucijska mrea 2%
lanak 53. (Kriterij snage tropolnoga kratkog spoja)
Kako bi se sprijeio negativan povratni utjecaj elektrana na naponske prilike u distribucijskoj mrei, snaga elektrane koja se prikljuuje na distribucijsku mreu ne smije prelaziti 2% snage tropolnoga kratkog spoja u toki prikljuenja, odnosno zbroj snaga svih elektrana prikljuenih na 10(20) kV i 35 kV sabirnicama u objektu TS X/10(20) kV ne smije prelaziti 2% snage tropolnoga kratkog spoja na pripadnoj TS X/10(20) kV.
lanak 54. (Harmonijsko izoblienje)
(1) Za generatore s nazivnom faznom strujom do ukljuivo 16 A koriste se granine
vrijednosti propisane normom EN 61000-3-2. (2) Harmonijsko izoblienje napona koje uzrokuju rotacijski elektrini strojevi, koji se koriste
kao generatori moraju zadovoljavati EN 60034-1: Rotacijski elektrini strojevi – Nazivne vrijednosti i radna svojstva.
lanak 55. (Flikeri)
(1) Negativno povratno djelovanje na flikere smatra se zadovoljavajuim za proizvodna
postrojenja ija nazivna fazna struja ne prelazi 75 A ukoliko ona zadovoljavaju uvjete iz normi BAS EN 61000-3-3 odnosno EN 61000-3-1122.
(2) Ukoliko zahtjev iz prethodnoga stavka nije zadovoljen, mora se ispuniti da ni na jednom mjestu prikljuenja vrijednost indeksa jaine dugotrajnih flikera (Plt), koje uzrokuju sve elektrane prikljuene na niskonaponsku distribucijsku mreu, nije vea od 0,46 (Pltdozv = 0,46).
(3) Navedeni uvjeti vrijede i za proizvodna postrojenja ija je nazivna struja vea od 75 A, a prikljuuju se na niskonaponsku ili srednjonaponsku distribucijsku mreu.
Stranica 20 od 35
lanak 56. (Prijenos signala kroz distribucijsku mreu)
(1) Proizvoa ili krajnji kupac ne smije ometati informacije i signale koji se prenose kroz
distribucijsku mreu. Proizvoa ili krajnji kupac moraju biti informirani o uporabi elektroenergetskih vodova za prijenos signala.
(2) ODS je duan upozoriti proizvoaa ili krajnjeg kupca da je ometanje prijenosa informacija i signala vee od propisanog, te zatraiti od proizvoaa ili krajnjeg kupca da provede potrebne mjere za dovoenje istoga u propisane granice. Ukoliko proizvoa ili krajnji kupac ne provede zatraene mjere, operator distribucijskoga sustava moe primijeniti ogranienja, a kao krajnju mjeru i mjeru iskljuenje iz paralelnoga pogona s distribucijskom mreom.
lanak 57. (Simetriranje optereenja po fazama)
ODS je duan vršiti simetriranje optereenja po fazama. Sukladno tomu, ODS e od krajnjih kupaca zahtijevati da njegovo optereenje bude simetrino rasporeeno po fazama.
lanak 58. (Zadovoljenje kriterija (n-1))
Kriterij (n-1) u srednjonaponskim mreama, zadovoljen je ako je pri ispadu srednjonaponskoga voda ili transformatora mogue sprijeiti sljedee uinke:
a) trajno prekoraenje optereenja jedinica srednjonaponske mree i b) daljnji prekid isporuke elektrine energije izvan sektora u kvaru u petljasto povezanoj srednjonaponskoj mrei.
lanak 59. (Obuhvaanje kriterijem (n-1))
(1) Kriterij (n-1) obuhvaa ispad samo jedne jedinice distribucijske mree (srednjonaponski
vod ili transformator). (2) Kriterij (n-1) ne obuhvaa niskonaponsku mreu i transformator 10(20)/0,4 kV osim u
sluaju posebnoga ugovora izmeu ODS-a i krajnjeg kupca. (3) ODS moe odstupiti od kriterija (n-1), ako je to potrebno zbog radova na izgradnji,
odravanju i modificiranju distribucijske mree.
lanak 60. (Odravanje kriterija (n-1))
(1) Kriterij (n-1) se moe odravati uz potporu susjednih distribucijskih mrea. To
podrazumijeva planiranje iskljuenja postrojenja koja utjeu na pogon susjednih distribucijskih mrea, te ih povezana zainteresirana podruja moraju unaprijed dogovoriti, kao i razmjenjivati sve nune informacije i podatke potrebne za izradu plana pogona. Obavijesti se dostavljaju pisano ili uobiajenim nainom u odreenom podruju.
(2) Pri planiranju mjera za odravanje kriterija (n-1), ODS se vodi tehnikim i ekonomskim imbenicima, uzimajui u obzir stanje izgraenosti distribucijske mree, vjerojatnost razmatrana dogaaja, posljedice, troškove njegova sprjeavanja, kao i troškove pokretanja zaštitnih mjera za sprjeavanje širenja poremeaja u distribucijskoj mrei.
Stranica 21 od 35
(3) ODS mora, osiguravajui kriterij (n-1), voditi rauna o uvjetima za pruanje usluga u distribucijskoj mrei i osiguranja kvalitete elektrine energije.
DIO TREI - UVJETI ZA PRIKLJU ENJE NA DISTRIBUCIJSKU MREU
lanak 61. (Uvjeti za prikljuenje)
(1) Tehniko-energetski uvjeti za prikljuenje i korištenje distribucijske mree propisuju se
Opim uvjetima za isporuku elektrine energije, Pravilnikom o metodologiji za izraunavanje naknada za prikljuenje i definiranje rokova i uvjeta za prikljuak na distribucijsku mreu, Pravilnikom o mjernom mjestu krajnjega kupca/proizvoaa, mrenim pravilima, te vaeim normama i tehnikim preporukama ODS-a.
(2) Posebnim i dodatnim, tehnikim i pogonskim uvjetima uvaavaju se posebnosti pogona i tehnike karakteristike proizvodnih jedinica.
lanak 62. (Minimalni tehniki uvjeti)
(1) Uvjeti za prikljuenje definiraju minimum tehnikih i operativnih kriterija koje moraju
zadovoljiti postojei i budui krajnji kupci/proizvoai. (2) Minimalni tehniki uvjeti koje krajnji kupac/proizvoa mora ispuniti odnose se na:
a) odstupanje frekvencije, b) odstupanje napona, c) valni oblik napona, d) odobrenu prikljunu snagu, e) pogonsko i zaštitno uzemljenje, f) razinu struja kratkoga spoja, g) razinu izolacije, h) zaštitu od kvarova i smetnji i i) faktor snage (cos φ min. 0,95 induktivno).
lanak 63.
Ovisno o mjestu prikljuenja, oprema krajnjih kupaca/proizvoaa treba biti dimenzionirana tako da izdri sva djelovanja sljedeih vrijednosti struja trofaznih kratkih spojeva:
a) u NN mrei 25 kA, b) u mrei nazivnoga napona 10 kV i 20 kV: 16 kA, c) u mrei nazivnoga napona 35 kV: 12,5 kA.
lanak 64. (Uzemljenje)
(1) Krajnji kupac/proizvoa je duan uzemljiti svoje postrojenje i instalacije sukladno
vaeim tehnikim propisima i normama. Krajnji kupac/proizvoa mora uvaiti uvjete koji proizlaze iz naina uzemljenja neutralne toke distribucijske mree na koju se prikljuuje.
Stranica 22 od 35
(2) ODS je duan krajnjem kupcu/proizvoau dati podatke o nainu uzemljenja neutralne toke distribucijske mree na koju se on prikljuuje.
lanak 65. (Izolacijska razina)
Izolacijska razina opreme koja se ugrauje u distribucijsku mreu nazivnoga napona 10 kV, ako u Ugovoru o prikljuenju/poveanju/smanjenju prikljune snage nije drukije naznaeno, mora zadovoljiti izolacijsku razinu nazivnoga napona 20 kV.
lanak 66. (Uvjeti za korištenje pomonoga izvora napajanja)
(1) Krajnji kupac/proizvoa koji koristi pomoni izvor napajanja, mora priloiti dokaze koji
jame da ni pod kojim uvjetima ne moe doi do pojave povratnoga napona u distribucijsku mreu.
(2) Dozvola za korištenje pomonoga izvora napajanja ne smije se odbiti ako krajnji kupac/proizvoa pribavi dokaz o prihvaanju gore navedenih uvjeta.
(3) Ako krajnji kupac/proizvoa koji koristi pomoni izvor napajanja ne ispuni uvjete, ODS e odbiti zahtjev za prikljuenje sve dok se ne ispune svi traeni uvjeti navedeni u elektroenergetskoj suglasnosti.
lanak 67. (Prikljuenje elektrana na distribucijsku mreu)
(1) Elektrane se prikljuuju na distribucijsku mreu sukladno uvjetima definiranim u
Elaboratu optimalnog tehnikog rješenja prikljuenja. (2) Projektni zadatak i potrebne podatke za izradu Elaborata optimalnog tehnikog rješenja
prikljuenja elektrana na distribucijsku mreu daje ODS. Revizija Elaborata optimalnog tehnikog rješenja prikljuenja vrši se u ODS-u.
lanak 68.
(Prikljuenje skupine elektrana)
(1) Prikljuenje skupine elektrana tretirat e se kao posebna zona. (2) Upute za postupanje u postupku prikljuenja skupine elektrana definirat e se Tehnikim
uvjetima za prikljuenje objekata distribuirane proizvodnje.
lanak 69. (Paralelni pogon)
distribucijske mree. U sluaju odstupanja od propisanih uvjeta za paralelni pogon, zaštita mora odvojiti elektranu iz paralelnoga pogona.
(2) Na suelju elektrana, snage vee od 30 kVA, i distribucijske mree ugrauje se prekida koji omoguuje odvajanje postrojenja elektrane iz paralelnoga pogona s distribucijskom mreom sukladno normama i tehnikim preporukama. Upravljanje prekidaem za odvajanje u iskljuivoj je nadlenosti ODS-a, te pristup prekidau i pripadnoj opremi i ureajima mora biti omoguen pogonskom osoblju ODS-a.
(3) Za paralelni pogon elektrane s distribucijskom mreom, elektrana mora imati: a) zaštitu koja osigurava uvjete paralelnoga pogona,
Stranica 23 od 35
b) zaštitu od smetnji i kvarova u elektrani, c) zaštitu od smetnji i kvarova u distribucijskoj mrei.
(4) Ukljuenje elektrane u paralelni pogon s distribucijskom mreom, kao i ponovno ukljuenje (primjerice nakon kvara u distribucijskoj mrei), mogue je ukoliko su napon i frekvencija dovoljno dugo unutar granica nedjelovanja zaštite za odvajanje i automatske regulacije frekvencije:
a) barem 5 min za proizvodne jedinice s rotirajuim generatorima, b) barem 20 s za proizvodne jedinice s elektronikim pretvaraima.
(5) Radi mogunosti ponovne pojave napona na mjestu prikljuenja, u bilo kojem trenutku nakon prekida opskrbe, distribucijsku je mreu potrebno vrednovati kao da je stalno pod naponom. Operator distribucijskoga sustava nije duan obavijestiti operatera proizvodnoga postrojenja o ponovnoj uspostavi napona na mjestu prikljuenja.
(6) Proizvoa je obvezan ugraditi opremu koja osigurava daljinski prijenos podataka i daljinsko upravljanje prekidaem za odvajanje kompatibilno s opremom u distribucijskom centru upravljanja, sukladno lanku 81. ovih Mrenih pravila.
lanak 70. (Sinkronizacija elektrana na distribucijsku mreu)
(1) Uvjeti za sinkronizaciju na mreu elektrane sa sinkronim generatorom su sljedei:
a) razlika napona: maksimalno ±10% nazivnoga napona, b) razlika frekvencija: maksimalno ±0,5 Hz i c) razlika faznoga kuta: maksimalno ±10°.
(2) Uvjet za sinkronizaciju na mreu elektrane s asinkronim generatorom, koji se pokree pomou pogonskoga agregata, je taj da se prije prikljuenja na mreu postigne brzina vrtnje u granicama ±5% u odnosu na sinkronu brzinu.
Elektrane s izmjenjivaima/pretvaraima koje se ne prikljuuju u beznaponskom stanju (kod kojih se pojavljuje napon na izmjeninoj strani izmjenjivaa) vrijede uvjeti sinkronizacije kao za sinkrone generatore.
lanak 71.
(Uvjeti pogona elektrane)
(1) Ukoliko za vrijeme pogona nastupe okolnosti koje bi za posljedicu imale porast frekvencije iznad 52 Hz, odnosno pad frekvencije ispod 47,5 Hz, proizvodno postrojenje mora se trenutano iskljuiti iz paralelnoga pogona s distribucijskom mreom.
(2) Elektrane prikljuene na distribucijsku mreu moraju biti sposobne za pogon bez iskljuenja u rasponu frekvencija 47,5 Hz do 52 Hz.
(3) Elaboratom o prikljuenju elektrane na distribucijsku mreu odreuju se uvjeti ugradnje automatskog sustava smanjenja djelatne snage u sluaju pojave nadfrekvencije.
(4) U sluaju elektrane u kojoj se primjenjuje automatski ponovni uklop, ona mora imati tehniko rješenje zaštite od moguega asinkronog pogona.
(5) U sljedeim izvanrednim pogonskim stanjima operator sustava ima pravo privremeno ograniiti proizvodnju djelatne snage ili privremeno iskljuiti proizvodno postrojenje iz paralelnoga pogona s distribucijskom mreom ako isti svojim radom stvara: a) potencijalnu opasnost za sigurnost pogona sustava, b) zagušenje ili opasnost od preoptereenja u mrei operatora, c) rizik prelaska u otoni pogon dijela sustava, d) rizik od nestabilnosti u pogonu sustava, e) porast frekvencije koji ugroava stabilnost sustava i f) u sluaju odravanja i radova u mrei operatora.
Stranica 24 od 35
(1) Elektrana prikljuena na distribucijsku mreu mora osigurati ogranieno povratno
djelovanje elektrane u paralelnom pogonu s distribucijskom mreom, a posebice zbog: a) kratkotrajne promjene napona kod ukljuenja i iskljuenja elektrane, b) kolebanja napona (flikera), c) pojave viših harmonika u struji i naponu i d) ometanja rada sustava daljinskoga voenja.
(2) Povratno djelovanje elektrane na distribucijsku mreu u bilo kojem trenutku mora biti u granicama dopuštenih vrijednosti. Ukoliko je negativno povratno djelovanje iznad dopuštenih vrijednosti, ODS ima pravo isklopom prekidaa za odvajanje onemoguiti daljnji paralelni pogon elektrane s distribucijskom mreom.
lanak 73. (Utjecaj elektrane na mreu drugoga operatora)
Ukoliko pogon elektrana ima utjecaja na mree drugih operatora sustava, procedure i potrebne mjere, koje treba poduzeti, ODS treba dogovoriti s operatorima tih sustava.
lanak 74. (Specifini uvjeti za prikljuenje elektrane)
Ovisno o snazi i mjestu prikljuenja elektrane, proizvoa je duan ODS-u dostaviti sljedeu dokumentaciju:
a) Projekt elektroenergetskoga dijela elektrane, b) Elaborat utjecaja elektrane na mreu, c) Elaborat podešavanja zaštite, d) Elaborat regulacije napona, e) Plan i program ispitivanja u probnomu radu i f) Izvješe o provedenomu probnom radu.
lanak 75. (Dodatni zahtjevi za prikljuak)
(1) ODS moe zahtijevati od krajnjeg kupca/proizvoaa osiguranje dodatnih podataka
(dokumentacije) koje procjeni neophodnim. (2) Ukoliko ODS smatra kako e oprema krajnjeg kupca/proizvoaa prouzroiti deformacije
oblika vala, variranje napona ili nesimetrije na toj ili drugoj toki prikljuka, ODS zahtijeva od krajnjeg kupca/proizvoaa dostavljanje dodatne dokumentacije iz koje se vidi da su uvaeni zahtjevi ODS-a u pogledu smetnji i utjecaja na distribucijsku mreu.
lanak 76. (Prvo ukljuenje elektrane)
(1) Proizvoa je duan podnijeti pisani zahtjev ODS-u za prvo ukljuenje elektrane u
paralelni pogon s distribucijskom mreom zbog ispitivanja u stvarnim pogonskim uvjetima.
(2) Uz zahtjev proizvoa mora ODS-u priloiti izvješa o provedenim funkcionalnim ispitivanjima s dokazima o ispravnosti svih funkcija voenja pogona i zaštite, te prethodno usuglašeni program ispitivanja u probnome radu.
Stranica 25 od 35
(3) Proizvoa mora priloiti i pisanu izjavu kojom se obvezuje da e izmiriti sve eventualne štete koje mogu nastati za vrijeme probnoga rada, na objektima ODS-a ili drugih krajnjih kupaca/proizvoaa, ako je uzrok nastale štete rad proizvodnoga objekta.
lanak 77.
(1) Tijekom probnoga rada elektrane provode se: a) ispitivanja ulaska u paralelni pogon s distribucijskom mreom, b) ispitivanja izlaska iz paralelnoga pogona, c) ispitivanje dostupnosti i funkcionalnost isklopnoga ureaja za odvajanje, d) ispitivanja djelovanja zaštite od kratkoga spoja, zemljospoja, zaštite od
neprimjerenih uvjeta paralelnoga pogona kao i zaštitu od otonoga pogona s dijelom mree,
e) ispitivanja rada elektrane pri graninim pogonskim uvjetima, f) ispitivanja tokova radne i jalove snage (proizvodnja i razmjena elektrane s
distribucijskom mreom), g) provjera ugovornih vrijednosti veliina na pragu elektrane, h) ispitivanja pogona elektrane s obzirom na udovoljavanje uvjetima ogranienoga
povratnog djelovanja, i) provjera poštovanja zadanih kriterija iz elektroenergetske suglasnosti i elaborata o
prikljuenju, j) ispitivanje utjecaja kompenzacijskih postrojenja elektrane (ako postoje) i
distribucijske mree na paralelni pogon i ogranieno povratno djelovanje, k) ispitivanja sustava pogonskih i obraunskih mjerenja, nadzora stanja, signalizacije,
lokalnoga i daljinskoga (ako postoji) upravljanja i regulacije i l) ostala ispitivanja predviena od isporuitelja opreme ili programom ispitivanja.
(2) Za provedbu navedenih ispitivanja odgovoran je proizvoa.
lanak 78. (Ispitivanje pogona elektrane u probnom radu)
Ispitivanja pogona elektrane s obzirom na udovoljavanje uvjetima ogranienoga povratnog djelovanja na distribucijsku mreu i kvalitete elektrine energije, obavljaju se na suelju s distribucijskom mreom, a obuhvaaju sljedee parametre:
a) frekvenciju, b) kratkotrajne promjene napona, c) treperenje napona (flikeri), d) sklopne prenapone, e) nesimetriju napona, f) prigušenje signalnih napona, g) više harmonijske lanove struje i napona, h) faktor ukupnoga harmonijskog izoblienja struje i napona, i) faktor snage i j) statika i dinamika podrška odravanju napona.
Stranica 26 od 35
lanak 79. (Izvješe o ispitivanju elektrane u probnom radu)
(1) Nakon provedbe ispitivanja u probnome pogonu, mora se napraviti izvješe o
ispitivanjima s navedenim uoenim nedostatcima ili ogranienjima za voenje pogona, te obvezi njihova otklanjanja.
(2) U konanom izvješu o funkcionalnom ispitivanju paralelnoga pogona elektrane mora se jednoznano iskazati spremnost elektrane za trajni pogon.
lanak 80.
(Razmjena podataka)
U trajnom pogonu proizvodnoga objekta potrebno je na mjestu prikljuenja na distribucijsku mreu osigurati razmjenu podataka sukladno ugovoru o ureenju meusobnih odnosa izmeu operatora distribucijskoga sustava i proizvoaa, a obvezno:
a) vrijednosti izabranih mjernih veliina (djelatna snaga, jalova snaga, napon, struja), b) signal poloaja sklopnoga ureaja za odvajanje i ostalih izabranih sklopnih ureaja, c) provedenom sigurnosnom uzemljivanju i kratkom spajanju, d) pogonskim dogaajima na mjestu prikljuenja na distribucijsku mreu i e) izabranim pokazateljima kvalitete elektrine energije.
lanak 81.
(Daljinsko upravljanje)
(1) Proizvodna postrojenja prikljuena na distribucijsku mreu ija je prikljuna snaga vea od 1 MVA trebaju biti ukljuena u sustav daljinskoga voenja koji podrazumijeva daljinsko upravljanje (uklopnim stanjem sklopnih ureaja, upravljanje maksimalno dopuštenom djelatnom snagom, proizvodnjom jalove snage), daljinsku signalizaciju (poloaja sklopnoga ureaja za odvajanje i ostalih izabranih sklopnih ureaja, prorade zaštite,...) i daljinsko oitanje mjernih podatka.
(2) Daljinsko upravljanje sklopnim ureajima mora podrazumijevati blokadu daljinskoga upravljanja u sluaju odabira lokalnoga upravljanja.
(3) Ukoliko to zahtijeva sigurnost pogona, ukljuivanje u sustav daljinskoga voenja operator distribucijskoga sustava moe zahtijevati i u sluaju proizvodnih postrojenja prikljunih snaga manjih od 1 MVA.
(4) Opremu za daljinsko voenje (upravljanje, signalizaciju, razmjenu podataka) definira operator distribucijskoga sustava, a troškove nabave i ugradnje opreme snosi proizvoa/krajnji kupac.
(5) Ukoliko se naknadno pojave dodatni zahtjevi zaa opremu za daljinsko voenje, proizvoa/krajnji kupac je duan prilagoditi se zahtjevima u primjerenome roku o svom trošku.
Stranica 27 od 35
lanak 82. (Mjesto povezivanja s prijenosnom mreom)
(1) Veza distribucijske mree (35 kV, 20 kV i 10 kV) s prijenosnom mreom ostvaruje se u
trafostanicama 110/x kV, 220/x kV i 400/x kV. (2) Srednjonaponsko postrojenje je u trafostanicama iz stavka (1) ovog lanka, na koje su
prikljueni srednjonaponski odvodi, vlasništvo Elektroprijenosa BiH, ali upravljanje srednjonaponskim odvodima je u nadlenosti ODS-a što se precizira u ugovoru izmeu Elektroprijenosa BiH, NOSBiH-a i ODS-a.
lanak 83. (Uvjeti za prikljuak na prijenosnu mreu)
(1) Uvjeti za prikljuak ODS-a na prijenosnu mreu definirani su u Pravilniku o prikljuku i
Pravilima za SN prikljuak u objektima Elektroprijenosa BiH, kao i u Ugovoru o prikljuku.
(2) Elektroprijenos BiH zajedno s ODS-om definira uvjete za prikljuak na naponskim razinama niim od 110 kV u svojim objektima.
(3) Ugovorom o prikljuku iz stavka (1) ovoga lanka koji zakljuuju Elektroprijenos BiH i ODS, uz tehnike uvjete za prikljuak, definiraju se i meusobni odnosi koji utjeu na siguran i kvalitetan rad distribucijskoga sustava.
(4) Elektroprijenos BiH i ODS, sukladno Mrenom kodeksu NOSBiH-a, obvezno reguliraju pitanja vezana:
a) za operativnu komunikaciju, b) za razgraniene nadlenosti upravljanja i odravanja, c) za provedbu mjera zaštite na radu, d) za kvalitetu isporuene elektrine energije, e) za naine razmjene podataka o pogonskim i obraunskim mjerenjima, te opsegu
informacija koje se razmjenjuju u realnome vremenu, f) za mjesto i sastav mjernoga sloga obraunskoga mjernog mjesta, g) za odravanje, ispitivanje, plombiranje i zamjenu mjernih ureaja, h) za zaštitne ureaje, i) za ureaje za upravljanje tarifama i potrošnjom, j) za pristup podatcima registratora dogaaja, k) za pristup objektima Elektroprijenosa BiH, l) za usuglašavanje pogonskih uputa i m) za postupanja i odgovornosti u sluaju kvara u trafostanicama 110/x kV koji dovodi
do prekida isporuke elektrine energije ili poremeena reima rada.
Stranica 28 od 35
Nain mjerenja elektrine energije i karakteristike mjernih ureaja na mjestu preuzimanja izmeu Elektroprijenosa BiH i ODS-a obraeni su i definirani Mrenim kodeksom NOSBiH-a. POGLAVLJE II. POVEZIVANJE SA SUSJEDNOM DISTRIBUCIJS KOM MREOM
lanak 85. (Razlozi povezivanja)
Povezivanje dviju susjednih distribucijskih mrea stvar je interesa i dogovora dvaju ODS-ova. Povezivanje se moe uraditi iz razloga:
a) poveanja kvalitete elektrine energije na nekom podruju, b) poveanja sigurnosti u napajanju kupaca elektrinom energijom i c) ekonominosti.
lanak 86. (Tehniko rješenje)
lanak 87. (Ugovor izmeu ODS-ova)
(1) Investiranje, izgradnja, komunikacija, vlasništvo i odravanje postrojenja i objekata za
povezivanje dviju distribucijskih mrea treba biti definirano u Ugovoru o povezivanju distribucijskih mrea.
(2) Ugovorom o povezivanju distribucijskih mrea obvezno se reguliraju pitanja vezana: a) za operativnu komunikaciju, b) za razgranienje nadlenosti upravljanja, c) za provedbu mjera zaštite na radu, d) za kvalitetu isporuene elektrine energije, e) za nain razmjene podataka o pogonskim i obraunskim mjerenjima te opsegu
informacija koje se razmjenjuju u realnome vremenu, f) za sastav mjernoga sloga obraunskoga mjernog mjesta, odravanje, ispitivanje,
plombiranje i zamjenu mjernih ureaja, g) za djelovanje zaštitnih ureaja, h) za uvjete korištenja susjedne mree, i) za pristup podatcima registratora dogaaja i dr.
lanak 88. (Mjerenje u toki kontakta s drugom distribucijskom mreom)
(1) Na mjestu povezivanja mora se mjeriti najmanje snaga, radna i jalova energija u oba
smjera, a mjernu opremu potrebno je uskladiti prema odredbama Pravilnika o mjernom mjestu krajnjeg kupca/proizvoaa. Klasa tonosti za strujne i naponske transformatore
Stranica 29 od 35
kao i za brojilo radne energije mora biti najmanje 0,5, a za brojilo jalove energije 2. Brojila moraju imati mogunost daljinskoga oitanja.
(2) Obje strane nazone su pri plombiranju mjernih garnitura i obje strane imaju pristup njima. O vremenu oitanja, pravljenja zapisnika o oitanju, nainu fakturiranja usluga dvije strane e se dogovoriti i to definirati u Ugovoru o povezivanju distribucijskih mrea.
(3) ODS mora napraviti Registar mjerenja u kojemu su svi podatci o mjernim garniturama instaliranim na mjestima povezivanja s drugim ODS-ovima. Registar mjerenja mora sadravati:
a) podatke o mjernom mjestu (lokacija, odgovorna strana za odravanje), b) podatke o instaliranoj mjerenoj opremi (proizvoa, tip, model, serijski broj,
godine instalacije za mjerenje, sve informacije vezane za testiranje i puštanje u rad koje ukljuuju rezultate testova i potvrde, datume badarenja i ostale relevantne podatke).
lanak 89. (Upravljanje na mjestu povezivanja)
Nain upravljanja postrojenjem na mjestu povezivanja treba se definirati u Protokolu o upravljanju koji je sastavni dio Ugovora o povezivanju distribucijskih mrea. POGLAVLJE III. POVEZIVANJE S DISTRIBUCIJSKOM MREOM DRUGE DRAVE
lanak 90. (Razlozi povezivanja s distribucijskom mreom druge drave)
Na pograninim podrujima ODS moe ostvarivati veze s ODS-om iz susjedne drave iz razloga:
a) postojanja naslijeenoga stanja, b) poveanja kvalitete elektrine energije na nekom podruju i c) poveanja sigurnosti u napajanju kupaca elektrinom energijom.
lanak 91. (Mjesto povezivanja s distribucijskom mreom druge drave)
Postrojenja i ureaji na mjestu povezivanja dviju distribucijskih mrea trebaju biti smješteni što je mogue blie stvarnoj granici izmeu drava, uvaavajui konfiguraciju terena i pristupne ceste.
lanak 92. (Mjerenje u toki kontakta s distribucijskom mreom druge drave)
(1) Tehnike uvjete povezivanja trebaju zadovoljiti obje strane, a ugraene mjerne instalacije
trebaju zadovoljiti minimalno: a) mjerenje snage, radne i jalove energije u oba smjera, b) klasa tonosti za strujne i naponske transformatore kao i za brojilo radne energije
mora biti najmanje 0,5 a za brojilo jalove energije 2, c) brojila moraju imati mogunost daljinskoga oitanja.
(2) Obje strane vrše plombiranje mjerne garniture i obje strane imaju pristup mjernoj garnituri. O nainu oitanja, pravljenja zapisnika o oitanju, nainu fakturiranja usluga dvije strane e se dogovoriti poštujui zakone svoje drave, i to definirati u Ugovoru o povezivanju distribucijskih mrea.
Stranica 30 od 35
lanak 93. (Upravljanje na mjestu povezivanja)
(1) Sastavni dio Ugovora o povezivanju distribucijskih mrea iz lanka 87. ovih Mrenih
pravila je Protokol o upravljanju postrojenjem na mjestu povezivanja. (2) U Protokolu o upravljanju treba detaljno razraditi procedure vezane za upravljanje
aparatima na mjestu povezivanja u sluaju kvara i u sluaju normalnoga pogona, nain razmjene naloga, ovlaštene osobe, nain obavještavanja, itd.
DIO PETI - PLANIRANJE RAZVITKA DISTRIBUCIJSKE MREE
lanak 94. (Planiranje razvitka i izgradnje distribucijske mree)
(1) Planiranje razvitka i izgradnje distribucijske mree je aktivnost koju ODS provodi,
sukladno Zakonu o elektrinoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i Opim uvjetima za isporuku elektrine energije, radi osiguranja:
a) dostatnih kapaciteta mree koji e zadovoljiti potrebe postojeih kupaca za poveanjem potrošnje elektrine energije,
b) dostatnih kapaciteta distribucijske mree za prikljuenje novih krajnjih kupaca/proizvoaa,
c) uvjeta za siguran, uinkovit i kvalitetan rad distribucijskoga sustava. (2) Prilikom planiranja razvitka i izgradnje distribucijske mree ODS mora voditi rauna i o:
a) pruanju javne usluge distribucije elektrine energije, sukladno Zakonu o elektrinoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine,
b) uporabi distribucijske mree do tehniki i ekonomski opravdanih granica, c) odabiru smjera razvitka prema najekonominijem radu distribucijske mree, d) ispunjavanju uvjeta propisanih normi, e) poštovanju propisa o zaštiti na radu, zaštite od poara i zaštite okoliša, f) poštovanju propisane kvalitete isporuke elektrine energije.
(3) ODS je duan suraivati s institucijama koje izrauju prostorne, regulacijske i urbanistike planove odreenih podruja u dijelu planiranja razvitka distribucijske mree s ciljem osiguranja koridora za svoju distribucijsku mreu i lokacija za elektroenergetske objekte koje e graditi u razdoblju valjanosti tih planova.
lanak 95. (Kratkoroni i dugoroni planovi)
(1) ODS kontinuirano prati i analizira podatke o iskorištenosti kapaciteta distribucijske mree,
parametre u distribucijskoj mrei i predvia porast potrošnje, te priprema kratkorone i dugorone planove razvitka i izgradnje distribucijske mree koji su usklaeni s prostornim, regulacijskim i urbanistikim planovima, promjenama u potrošnji, vodei rauna o realnim mogunostima realiziranja tih planova i utjecaju na tarife za korištenje distribucijske mree.
(2) Dugoroni planovi razvitka i izgradnje distribucijske mree donose se za razdoblje od tri i deset godina i inoviraju se godišnje. Desetogodišnji plan razvitka i izgradnje distribucijske mree priprema se na osnovi tri mogua scenarija porasta potrošnje (nizak, srednji i visoki porast potrošnje).
(3) Dugoronim planovima razvitka i izgradnje distribucijske mree blie se odreuje strategija razvitka i izgradnje distribucijske mree i opseg izgradnje elektroenergetskih
Stranica 31 od 35
objekata u planskome razdoblju vodei rauna o planu izgradnje objekata za proizvodnju elektrine energije iz obnovljivih izvora. Plan se usvaja svake godine za sljedeih deset godina pri emu je stupanj realizacije plana u tekuoj godini osnova za izradu plana za sljedee desetogodišnje razdoblje.
(4) Kratkoroni planovi razvitka i izgradnje distribucijske mree pripremaju se za razdoblje od jedne godine.
(5) ODS je duan svoje kratkorone i dugorone planove razvitka i izgradnje distribucijske mree dostaviti na odobravanje FERK-u u roku od 30 dana nakon što su ih usvojili mjerodavni organi društva.
lanak 96. (Sadraj dugorona plana razvitka i izgradnje)
Dugoroni planovi razvitka i izgradnje distribucijske mree, pored ostalog, sadre:
a) rješenja vezana za tehnike karakteristike mree (izbor naponskih razina, prelazak s 10 kV na 20 kV naponsku razinu, promjene vezane za uzemljenje neutralne toke distribucijske mree, strategije automatizacije, daljinskoga upravljanja, nadzora i prikupljanja podataka o pogonskim i obraunskim veliinama, razvitka sustava za prijenos podataka i dr.),
b) popis trafostanica i elektroenergetskih vodova distribucijske naponske razine koja je predviena za izgradnju ili za proširenje energetskoga kapaciteta s godišnjom dinamikom izgradnje,
c) ukupan broj trafostanica i duine vodova svih distribucijskih naponskih razina predvienih za izgradnju ili proširenje kapaciteta s godišnjom dinamikom izgradnje,
d) pregled proizvodnih objekata predvienih za izgradnju koji e biti prikljueni na distribucijsku mreu,
e) jednopolne sheme distribucijske mree s osnovnim tehnikim podatcima, f) maksimalne i minimalne snage proizvodnih jedinica u distribucijskome sustavu, g) gubitke u distribucijskoj mrei, h) proraun kratkih spojeva za svako vorište, i) prognozu potrošnje po kategorijama potrošnje, j) informacije o predvienim slobodnim kapacitetima distribucijske mree, k) oekivane struje kratkih spojeva u distribucijskoj mrei, l) procjenu poboljšanja pouzdanosti distribucijske mree, m) procjenu potrebnih investicija za realizaciju predloenog plana, n) poseban elaborat o neophodnosti izgradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata
Elektroprijenosa BiH koji utjeu na razvitak distribucijskoga sustava.
lanak 97. (Sadraj kratkoronih planova razvitka i izgradnje)
Kratkoroni planovi razvitka i izgradnje distribucijske mree sadre podatke koji detaljno razrauju plan dugoronoga razvitka i izgradnje distribucijske mree za promatranu godinu. Ti planovi sadre informacije o predvienim poveanjima kapaciteta distribucijske mree u godini za koju se vrši planiranje.
lanak 98. (Kriteriji pri planiranju razvitka izgradnje)
(1) Planiranje razvitka distribucijske mree mora zadovoljiti sljedee kriterije:
Stranica 32 od 35
a) distribucijska mrea mora biti planirana tako da omogui nesmetanu distribuciju elektrine energije, pouzdano upravljanje kao i kvalitetno napajanje kupaca uz zadovoljenje propisanih normi kvalitete,
b) plan razvitka i izgradnje distribucijske mree mora pratiti izradu i izmjene prostornih, regulacijskih i urbanistikih planova na podrujima koje pokriva ODS,
c) plan razvitka i izgradnje distribucijske mree mora se temeljiti na ekonomskim kriterijima uvaavajui aktualna optereenja elemenata distribucijske mree i proizvodnje elektrana, kao i perspektivne potrebe korisnika sustava, ukljuujui i proizvodne objekte koji su ve prikljueni ili e biti prikljueni na distribucijsku mreu u razmatranome planskom razdoblju,
d) ODS mora uvaavati i ekološke kriterije prilikom izrade plana razvitka i izgradnje, e) ODS mora uvaavati najnovija tehnika dostignua iz podruja energetike, zaštite,
prijenosa podataka i upravljanja, f) ODS je odgovoran za pokretanje postupka dobivanja suglasnosti ili dozvola
potrebnih za realizaciju planiranoga razvitka i izgradnje distribucijske mree, g) na zahtjev krajnjeg kupca mrea se planira prema kriteriju (n-1), pri emu troškove
zadovoljavanja kriterija (n-1) snosi krajnji kupac. (2) Razvitak srednjonaponske mree planira se, u pravilu, uz poštovanje kriterija (n-1)
tamo gdje je to gospodarski opravdano.
lanak 99. (Praenje iskorištenosti kapaciteta)
ODS trajno prati i analizira podatke o iskorištenosti kapaciteta distribucijske mree i druge parametre, te priprema planove razvitka i izgradnje distribucijske mree.
lanak 100. (Planiranje razvitka i izgradnje transformatorskih stanica 110/x kV)
Operator distribucijskoga sustava Elektroprijenosu BiH i NOSBiH-u dostavlja jednom godišnje izvode iz planova razvitka i izgradnje kao podloge za izradu i donošenje desetogodišnjega plana prijenosnih kapaciteta - prijedlog izgradnje transformatorskih stanica 110/x kV koji su u funkciji napajanja distribucijske mree/prikljuenje proizvoaa toga Operatora distribucijskoga sustava, i izrade Indikativnoga plana razvitka proizvodnje.
lanak 101. (Obveze korisnika sustava/proizvoaa i nadlenih institucija)
U svrhu izrade planova razvitka korisnici sustava/proizvoai i nadlene institucije duni su ODS- u dostaviti:
a) podatke o planovima razvitka koji sadre predvienu potrošnju/proizvodnju, vršna optereenja te promjene u snazi, za planom definirano vremensko razdoblje,
b) podatke o dogradnji i rekonstrukciji postrojenja, c) podatke o ugradnji ureaja za kompenzaciju jalove snage i energije i d) ostale podatke bitne za planiranje razvitka i izgradnje distribucijske mree.
lanak 102. (Suradnja s NOSBiH-om i Elektroprijenosom BiH)
(1) Operator distribucijskoga sustava duan je suraivati s NOSBiH-om i
Elektroprijenosom BiH tijekom pripreme plana razvitka prijenosne mree.
Stranica 33 od 35
(2) ODS je duan procijeniti je li plan razvitka prijenosne mree usklaen s planiranim rastom i razvitka distribucijske mree na svomu podruju.
(3) Ukoliko Operator distribucijskoga sustava ocijeni da plan razvitka prijenosne mree ne prati razvitka i izgradnju distribucijske mree, ima pravo sukladno odredbama Mrenoga kodeksa NOSBiH-a traiti izmjene toga plana.
lanak 103.
(Razmjena podataka s Elektroprijenosom BiH i NOSBiH-om) ODS razmjenjuje podatke s Elektroprijenosom BiH i NOSBiH-om nunim za planiranje razvitka prijenosne mree. Izmeu ostalih ti su podatci:
a) podatci o planovima razvitka i izgradnje distribucijske mree, koji sadre predvienu proizvodnju i potrošnju, vršna optereenja, te promjene u snazi,
b) planovi dogradnje i rekonstrukcija postrojenja, c) planovi ugradnje ureaja za kompenzaciju koji su od interesa za Elektroprijenos
BiH, d) vrijednosti struja, napona i snaga u odreenim razdobljima i tokama, e) podatci o vrsti i podešavanju elektrinih zaštita, f) podatci o telekomunikacijskoj i teleinformacijskoj opremi i g) drugi podatci koji se od ODS-a zahtijevaju na temelju Mrenoga kodeksa
NOSBiH-a.
lanak 104. (Tehniki gubitci)
(1) Tehniki gubitci su gubitci elektrine energije koji nastaju na distribucijskoj mrei i
postrojenjima ODS-a iz tehnikih razloga. (2) ODS je duan tehnike gubitke proraunati i analizirati po mjesecima na svojoj
distribucijskoj mrei kako bi poduzeo aktivnosti za njihovo smanjenje.
lanak 105. (Smanjivanje tehnikih gubitaka)
ODS je duan svoje investicijske aktivnosti, odravanje i rekonstrukciju distribucijske mree usmjeravati tako da se tehniki gubitci, što je mogue više, smanjuju primjenom moderne tehnologije i odabira odgovarajue opreme i presjeka.
lanak 106. (Pristup podatcima mjernih mjesta)
ODS ima pravo pristupa podatcima sa svih mjesta preuzimanja elektrine energije s prijenosnoga sustava, a sve u svrhu praenja protoka elektrine energije i u cilju smanjenja gubitaka elektrine energije, a sukladno Mrenom kodeksu NOSBiH-a.
lanak 107. (Netehniki gubitci elektrine energije)
Netehniki gubitci elektrine energije znai gubitci elektrine energije nastali zbog
Stranica 34 od 35
lanak 108. (Smanjivanje netehnikih gubitaka)
(1) U cilju smanjenja netehnikih gubitaka elektrine energije ODS treba poduzimati sve
mjere propisane Zakonom o elektrinoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i Opim uvjetima za isporuku elektrine energije.
(2) ODS izrauje godišnje elaborate i izvješa o gubitcima u distribucijskom sustavu, po naponskim razinama s procjenom udjela tehnikih i netehnikih gubitaka.
DIO SEDMI - ZAVRŠNE ODREDBE
lanak 109. (Prestanak primjene)
lanak 110. (Tumaenje Mrenih pravila)
(1) Tumaenje Mrenih pravila daje FERK. (2) Izmjene i dopune Mrenih pravila donosi FERK na vlastitu inicijativu i na prijedlog
ODS-a.
lanak 111. (Stupanje na snagu)
Mrena pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u Slubenim novinama Federacije BiH, a ista se objavljuju i na oglasnoj ploi i internetskoj stranici FERK-a.
PREDSJEDNIK FERK-a Broj: 01-07-697-04/17 Mile Srdanovi Mostar, 26.7.2017. godine