Motywy kulturowe w reklamie telewizyjnej – raport badawczy

Embed Size (px)

Text of Motywy kulturowe w reklamie telewizyjnej – raport badawczy

 • Motywy kulturowe w reklamie telewizyjnej

  raport badawczy

  Autor raportu

  dr Anna Kozowska

  Warszawa 2013

 • 2

  Wysza Szkoa Promocji w Warszawie Instytut Reklamy

  Motywy kulturowe w reklamie telewizyjnej

  RAPORT BADAWCZY

  Wysza Szkoa Promocji w Warszawie - 2013 Autor: dr Anna Kozowska

  Wspautorzy: Marta Baranowska Magdalena Duda Anna Jarosiska Monika Klatka

 • 3

  Spis treci

  Wprowadzenie .......................................................................................................................... 4

  1. Etapy procesu badawczego.................................................................................................. 8

  1.1. Sformuowanie pyta badawczych na poziomie oglnym .............................................. 8

  1.2. Dobr materiau badawczego .......................................................................................... 9

  1.3. Dobr metody badawczej .............................................................................................. 10

  1.4. Konceptualizacja poj.................................................................................................. 13

  1.5. Opis wykorzystania motyww kulturowych w reklamie telewizyjnej.......................... 16

  1.5.1. Motywy baniowe/bajkowe ................................................................................................. 17

  1.5.2. Motywy malarskie/rzeby w reklamie telewizyjnej............................................................. 24

  1.5.3. Dziea literackie w reklamie................................................................................................. 32

  1.5.4. Postacie kultowe................................................................................................................... 38

  1.5.5. Motywy i postacie filmowe w reklamie............................................................................... 40

  1.5.6. Motywy i postacie historyczne w reklamie.......................................................................... 65

  1.5.7. Motywy mitologiczne .......................................................................................................... 86

  1.5.8. Motywy religijne.................................................................................................................. 92

  1.5.9. Identyfikacje kulturowe - elementy ludowe, etniczne i narodowe, subkultury.................. 105

  1.5.10. Muzyka klasyczna i znane utwory muzyczne w reklamie ............................................... 141

  1.5.11. Reklama z wieloma motywami ........................................................................................ 165

  2. Prezentacja wynikw bada oglnych ........................................................................... 179

  Zakoczenie .......................................................................................................................... 189

  Bibliografia ........................................................................................................................... 190

  Spis zdj............................................................................................................................... 195

  Zacznik 1. ........................................................................................................................... 205

 • 4

  Wprowadzenie

  Projekt badawczy powsta w zwizku z zauwaaln tendencj do wykorzystywania

  rnego rodzaju motyww kulturowych w reklamie telewizyjnej. Podmiotem badania s

  spoty telewizyjne, analizowane pod ktem zastosowania w przekazie motyww kulturowych,

  przedmiotem badania s zatem motywy kulturowe. Wychodzc od definicji motywu, jako

  najmniejszej elementarnej jednostki wiata przedstawionego dziea, jak: zdarzenie, przedmiot,

  cecha, sytuacja, przeycie1, w projekcie badawczym motyw kulturowy definiuje si jako

  czstk, fragment literatury, malarstwa, muzyki, filmu, religii, tradycji itd., zapoyczony lub

  na nowo zinterpretowany i przetworzony na potrzeby przekazu z zachowaniem jego

  zrozumiaoci, ktra wynika ze zblionych kompetencji poznawczych ugruntowanych na

  wsplnej paszczynie kulturowej. Zagadnienie motyww kulturowych moe by rozumiane

  w szerokim zakresie, dlatego te wane jest ich usystematyzowanie, podzia na okrelone

  kategorie i okrelenie potencjalnego znaczenia dla komunikacji reklamowej.

  Podejmowane dziaania reklamowe zmierzaj przede wszystkim do wykorzystania

  takich technik oddziaywania na odbiorc-konsumenta, aby mc skutecznie trafi do grupy

  docelowej, i by jednoczenie odpowiednio odebranym (nawet na niskim poziomie

  wiadomoci). Tym samym w projekcie badawczym zaoono, e reklama operuje atwo

  rozpoznawalnymi kodami, do ktrych nale m.in. motywy kulturowe. Wsplny jzyk,

  zasb wiedzy oraz dowiadczenia ksztatuj obszar kulturowy, w ramach ktrego moliwe

  jest skuteczne porozumiewanie si2. Powtarzajce si w reklamie osoby, zjawiska czy idee,

  zapoyczone z kultury, mog by skutecznym sposobem na realizacj funkcji reklamowych.

  Wykorzystanie danego motywu kulturowego jest zrozumiae dla odbiorcy ze wzgldu na

  odwoywanie si do bardzo charakterystycznych zapoycze kulturalnych, powszechnie

  wystpujcych i zwizanych z kultur danego spoeczestwa. Wsplny jzyk, dowiadczenia,

  wiedza prowadz do waciwego rozumienia kodw i symbolw, ktrymi posuguje si

  nadawca i odbiorca komunikatw reklamowych na przyjtym obszarze kulturowym.

  1 J. Sawiski, Motyw, w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, tom 1, Warszawa 1984. 2 T. Pohl, Motywy kulturowe i historyczne w przekazach reklamowych, Warszawa 1998, http://tomaszpohl.pl/pliki/motywy-kulturowe-i-historyczne-w-przekazach-reklamowych.pdf.

 • 5

  I tak, autorki przyjmuj kolejne zaoenie, e motywy kulturowe mog peni

  rnorodne funkcje w reklamie: wzgldem przekazu reklamowego, wzgldem postaw (i

  zachowa) wobec produktu oraz wzgldem marki produktu (budujc jej wizerunek).

  Zapoyczenia ze wiata kultury w rzeczywistoci s w stanie nadawa produktom

  (i ich markom) zupenie nowe znaczenia i wartoci. To komunikat reklamowy podpowiada

  odbiorcy, z czym powinien utosamia dany produkt3.

  Warto zauway, e w literaturze przedmiotu spotyka si do czsto czenie

  zagadnie reklamy i kultury. Temat porusza m.in. A. Pomieciski w pracy pt. Reklama w

  kulturze wspczesnej4, A. Jachnis i J. Terelak w Psychologii konsumenta i reklamy5 czy

  A. Kozowska w Reklama. Techniki perswazyjne6. Publikacje nie wyczerpuj jednak

  problematyki, zagadnienia przedstawiane s powierzchownie, i czsto bazuj na oglnych

  zaoeniach budowania komunikatw reklamowych. Dotychczasowe publikacje na temat

  zapoycze kulturowych w reklamie przedstawiaj wiedz niedostateczn, temat jest

  nierozwinity i niewyczerpany, brakuje argumentacji popartej konkretnymi przykadami, jak

  rwnie omwienia i klasyfikacji samych motyww kulturowych. Jednym z autorw

  podejmujcych dany temat jest T. Pohl, jednak jak sam twierdzi, nie wypenia on owej luki.

  Pisze si o magii w reklamie, o perswazji, o stereotypach, skandalach i prowokacjach, brakuje

  jednak ukazania zwizkw koegzystencji kultury i reklamy7.

  Gwnym celem projektu jest, poprzez analiz zapoycze kulturowych stosowanych

  w reklamie telewizyjnej:

  1) okrelenie wystpujcych motyww kulturowych w reklamie telewizyjnej i

  wskazanie ich siy perswazyjnej,

  2) wskazanie na prawidowoci w zastosowaniu poszczeglnych motyww kulturowych:

  poszukiwanie zwizkw pomidzy motywem kulturowym a rodzajem produktu,

  pomidzy motywem kulturowym a celem reklamowym.

  Projekt badawczy zosta podzielony na cztery tematy:

  1. Cele motyww kulturowych wzgldem przekazu reklamowego mgr Magdalena

  Duda. W tym wypadku dokonana zostaa analiza wykorzystania motyww kulturowych

  pod ktem ich oddziaywania na odbir przekazu reklamowego: zwrcenie uwagi na

  przekaz reklamowy, utrzymanie uwagi odbiorcy oraz odwrcenie uwagi od pewnych

  3 A. Kozowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011, s. 153. 4 A. Pomieciski, Reklama w kulturze wspczesnej, Wydawnictwo Poznaskie, Pozna 2005. 5 A. Jachnis, J.F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 1998. 6 A. Kozowska, Reklama. Techniki, op.cit. 7 T. Pohl, op.cit.

 • 6

  elementw reklamy. Autorka identyfikuje i analizuje techniki oddziaywania

  reklamowego, ktrych rol jest zwikszenie atrakcyjnoci samego przekazu.

  2. Budowanie zaangaowania konsumenta poprzez wykorzystanie motyww

  kulturowych w reklamie telewizyjnej mgr Anna Jarosiska. W tej czci projektu

  badawczego przedstawiony zosta wpyw motyww kulturowych na zainteresowanie

  konsumenta produktem. Autorka odwouje si w tym wypadku do modeli oddziaywania

  reklamy mwicych o zaangaowaniu konsumenta w przetwarzanie informacji

  marketingowej, m.in. do modelu ELM. Autorka identyfikuje i analizuje techniki

  oddziaywania reklamowego majce za zadanie zwikszanie atrakcyjnoci produktu bez

  przekazywania istotnych informacji na temat produktu.

  3. Wykorzystanie motyww kulturowych do demonstracji produktu w reklamie

  telewizyjnej mgr Monika Klatka. Autorka omawia zastosowanie motyww

  kulturowych do demonstracji produktu. W tej czci projektu dokonana zostaa

  identyfikacja i analiza technik demonstracji produktu: prezentacja produktu lub efektw

  wyn