Motor automobilu  koda Octavia

 • View
  292

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Motor automobilu  koda Octavia

 • M o t o r a u t o m o b i l u k o d a O c t a v i a

  59

  Motor automobilu koda Octavia

  Motor 1,6 AKL/AEH

  Zkladn daje pro kontrolu a drbu motoru

  Poad zapalovn vlc motoru 1-3-4-2

  Minimln velikost tlaku ve vlcch, MPa (bar) 0,75 (7,5)

  Maximln rozdl velikost tlaku ve vlcch, MPa (bar) 0,1 (1,0)

  Tlak oleje v mazac soustav zahtho motoru pi volnobnch otkch, MPa (bar)

  0,2 (2,0)

  Tlak oleje v mazac soustav motoru pi otkch klikov hdele 2000 ot/min, MPa (bar)

  0,3 0,45 (3 4,5)

  Mnostv oleje v mazac soustav motoru, l 4,5

  Pouit olejov fi ltr 06A 115 561B

  Doporuen olej podle specifi kace VW 500 00, 502 00, 501 00, 503 00**

  Skupina oleje podle API SG, SH, SJ, SL

  Tda viskozity motorovho oleje podle SAE* -25C +25C -20C +35C -30C +35C -35C +30C

  10W3010W405W400W40

  Maximln bon vle vakov hdele, mm 0,15

  Maximln vle loiska vakov hdele, mm 0,1

  Maximln hzivost vakov hdele, mm 0,01

  Pouit tsnic tmel D 176404A2, AMV 17400401 nebo analog

  Pouit fi xtor zvitovch spoj D 000600A2

  Pouit plastick mazivo G 000100 nebo analog

  Pouit termopasta G 052112A3

  * Viskozita oleje se stanovuje podle seznnch vkyv vnj teploty** Pro motory s prodlouenou lhtou vmny motorovho oleje (QG1 Long Life)

  Utahovac momenty zvitovch spoj motoru

  Nzev sousti Utahovac moment, Nm

  rouby upevnn drku alterntoru 45

  rouby upevnn drku napnac kladky alterntoru 25

  Matice upevnn krytu loiska vakov hdele 20

  Matice upevnn vka hlavy vlc 10

  roub upevnn ozuben emenice vakov hdele 100

  rouby upevnn ptlanho kotoue spojky*60dothnout o 90

  rouby upevnn erpadla chladic kapaliny 15

  rouby upevnn krytu zadnho tsnn klikov hdele 15

 • KO D A O C TAV I A

  60

  Nzev sousti Utahovac moment, Nm

  rouby upevnn ozubenho kola snmae ke klikov hdeli10dothnout o 90

  roub upevnn emenice klikov hdele 25

  rouby upevnn krytu pednho tsnn klikov hdele 15

  roub upevnn ozuben emenice klikov hdele90dothnout o 90

  rouby upevnn hlavy vlc*40dothnout o 90

  rouby upevnn pravho lka ke karosrii*40dothnout o 90

  rouby upevnn pravho drku (krtk rouby) 25

  rouby upevnn pravho lka k drku* 100

  rouby upevnn pravho drku k motoru 45

  rouby upevnn levho lka ke karosrii (dlouh rouby*)40dothnout o 90

  roub upevnn levho lka ke karosrii (krtk) 25

  rouby upevnn levho lka k drku pevodovky* 100

  rouby upevnn zadn (kyvn) vzpry k npravnici*20dothnout o 90

  rouby upevnn zadn (kyvn) vzpry k pevodovce40dothnout o 45

  Matice upevnn sbrnho potrub 25

  Matice upevnn pednho dlu vfuku ke sbrnmu potrub 40

  rouby upevnn setrvanku60dothnout o 90

  Matice upevnn sacho potrub (spodn dl) 10

  rouby upevnn vk hlavnch loisek*65dothnout o 90

  Vpustn roub oleje 30

  rouby upevnn drku olejovho fi ltru/chladie k bloku vlc15dothnout o 90

  rouby upevnn sacho koe k olejovmu erpadlu 15

  Spna kontrolky tlaku oleje 25

  roub upevnn napnacho zazen etzu olejovho erpadla 15

  rouby upevnn olejovho erpadla 15

  roub upevnn etzovho kola olejovho erpadla 20

  rouby upevnn olejov vany k bloku vlc 15

  rouby upevnn olejov vany k pevodovce 25

  rouby upevnn krytu termostatu 15

  rouby upevnn pednho krytu rozvodovho emenu 10

  rouby upevnn ochrannho krytu rozvodovho emenu horn stkrtk roubydlouh roub

  1520

  Matice napnac kladky rozvodovho emenu 20* Vymte rouby za nov

 • M o t o r a u t o m o b i l u k o d a O c t a v i a

  61

  Pro ostatn roubov spoje pouijte nsledujc utahovac momenty (Nm)

  M6 6 8

  M8 14 17

  M10 30 35

  M12 55 60

  M14 80 90

  M16 120 140

  Konstrukce motoru

  V tto kapitole jsou popsny postupy oprav motoru AKL/AEH s vkonem 74 kW a objemem vlc 1595 cm (1,6 l). Motor je benznov, tytaktn, tyvlcov, adov, s hornm uloenm vakov hdele a kapalinovm chlazenm. Motor spolu s pevodovkou a spojkou pedstavuje hnac agregt, umstn v motorovm prostoru na tech prunch lkch.

  Blok vlc je hlinkov s litinovmi vlci. Poad prce vlc: 1-3-4-2 (potno od emenice klikov hdele). Vnitn dutiny

  bloku, uren pro chladic kapalinu, jsou vytvoeny pi jeho odlvn, kanly pro prchod oleje jsou vytvoeny vrtnm. Ve spodn sti bloku vlc je rozmstno pt pnv hlavnch loi-sek klikov hdele. Vka hlavnch loisek jsou vzjemn neza-mniteln. Do pnv a vk jsou vloeny hlinkoocelov vstelky hlavnch loisek. Po obou stranch pnve tetho hlavnho loiska jsou vytvoena sedla pro mont vodicch krouk, brncch osovmu posunut klikov hdele. Shora je na blok vlc pes tvarov stl armovan tsnn namontovan hla-va bloku vlc, ve kter je umstna vakov hdel, osm ven-til s vodicmi pouzdry a sedly a osm zdvihtek. Shora jsou na ventilov vodtka nasazena tsnn dk ventil, zhotove-n z oleji odoln prye, kter pln lohu manetovho tsnn. Na hlav bloku vlc je umstno vko hlavy bloku vlc, jeho soust je plnic hrdlo oleje. Na spodku bloku vlc je upev-nna olejov vana.

  Psty jsou vyrobeny z hlinkov slitiny. Aby se snil tlak ps-tu na stnu vlce pi pracovn dob, je osa otvoru pstnho epu posunuta proti ose pstu. Aby se zabrnilo deru pstu

  Detail nhonu rozvodovho mechanizmu: 1 ozuben eme-nice klikov hdele motoru; 2 napnac kladka; 3 ozube-n emenice vakov hdele; 4 ozuben emenice erpadla chladic kapaliny; 5 ozuben rozvodov emen

  Schma nhonu pomocnch agregt

 • KO D A O C TAV I A

  62

  do ventil pi petren rozvodovho emenu, je do dna ka-dho pstu provedeno zahlouben pod tal ventilu. Na ka-dm pstu jsou nasazeny dva tsnc pstn krouky a jeden krouek strac.

  Ojnice jsou ocelov, kovan se snmatelnmi vky. V horn hlav ojnice je nalisovan ocelo-bronzov pouzdro. Vka ojnic jsou nezamniteln a na ojnici se montuj pouze v jedn polo-ze. Na ojnicch a jejich vkch je vyznaeno slo vlce.

  Nhon vakov hdele a erpadla chladic kapaliny je uskutenn ozubenm emenem od emenice klikov hde-le. Napnn emenu je provdno napnac kladkou.

  Alterntor 4 a erpadlo posilovae zen 5 jsou pohnny nsobnm klnovm emenem 2 od emenice klikov hdele 1 motoru. Napnut emenu zajiuje automatick napnac za-zen 3 (viz obr.146, Schma nhonu pomocnch agregt).

  Mazac soustava motoru je kombinovan mazn tlakov s rozstikem. Olejov erpadlo je zubov, s vnitnm ozube-nm, pohnn etzem od etzovho kola, umstnho na pednm konci klikov hdele. Sacm koem erpadlo nasaje olej z olejov vany klikov skn a pod tlakem jej doprav do kanl mazac soustavy motoru. K provdn kontroly hladiny oleje v olejov van je na pedn stran bloku vlc instalovna mrka oleje. Olejov fi ltr je pln prton, je vybaven papro-vou fi ltran vlokou a zptnm ventilem, zabraujcm vytk-n oleje z kanl mazac soustavy do vany po vypnut motoru.

  V tle klikov hdele jsou vyvrtny kanly. Za chodu moto-ru protk olej z bloku vlc pes otvory ve vstelkch hlavnch loisek a klikovch epech, vstupuje do kanl klikov hdele a postupuje jimi k ojninm epm a mae je. Technologick otvory kanl jsou uzaveny zalisovanmi ocelovmi zslepka-mi. K prub klikov hdele je piroubovn ptlan kotou spojky se setrvankem.

  Motor kontrola technickho stavu

  Technick stav motoru zvis na potu ujetch kilometr, dodrovn termn drby, kvalit pouvanho spotebnho materilu a tak kvalit provdnch oprav.

  Posoudit technick stav motoru lze podle vnjch pzna-k s dostatenou pesnost i s pomoc dostupnho vybaven (stetoskopu, manometru ke kontrole tlaku oleje a kompresio-metru).

  Automobil pipravme ke kontrole (viz Pprava automobilu k drb a opravm).

  Posouzen technickho stavu automobilu podle vnjch pznak

  1. Prohldneme automobil zvenku i zespodu na montn jm nebo na ramp. niky oleje mohou svdit o opo-teben tsnn nebo pokozen tsnn olejov vany.

  2. Nastartujeme motor, piem mus zhasnout kontrolka havarijnho tlaku oleje. Pokud se kontrolka rozsvt pi vol-nobnch otkch po zaht motoru a zhasne po zve-n otek klikov hdele, jsou mon opotebena ozuben kola olejovho erpadla, epy klikov hdele, vstelky hlavnch a ojninch loisek. Pokud kontrolka svt trvale, je mon porucha v mazac soustav nebo vadn snma havarijnho tlaku oleje (viz Snma havarijnho tlaku oleje v motoru kontrola a vmna).

  Jestlie se pi chodu motoru zahtho na provozn teplotu pi volnobnch otkch rozsvt kontrolka havarijnho tlaku oleje, je nezbytn se ujistit, e:a) hladina oleje v olejov van skn motoru odpovd ped-

  pisu (viz Kontrola hladiny motorovho oleje;b) motor obsahuje olej v souladu s provoznm pedpisem

  vrobce;c) snma tlaku oleje a jeho vodi nejsou spojeny s kostrou.

  Neporuenost izolace vodie snmae kontrolujeme vizu-ln. Pro proven samotnho snmae tento zamnme sprvnm a nastartujeme motor. Jestlie snma zstane rozsvcen, je pvodn snma bezchybn;

  d) z motoru nevychzej neobvykl zvuky (klepn, skpn) svdc o proten vstelek ojninch nebo hlavnch loi-sek nebo porue olejovho erpadla.

  Kontrola stavu motoru za pomoci stetoskopu

  1. Zahejeme motor a naslouchme jeho chodu.

  2. Zjistme-li pomoc stetoskopu nepatin zvuk, vymezme znu, kde je tento zvuk nejvce slyet. Podle charakteru

  DOPORUENKontrolovat stav motoru je potebn v prbhu provozu automobilu pravideln. Jako pznaky zvad se mohou projevovat: olejov kapky na mst parkovn; svtc kontrolka poruchy motoru nebo kontrolka havarijn-ho tlaku oleje; objeven se cizho zvuku (hluk, klepn) pi chodu motoru; kouc vfuk; vystoupn ukazate-le teploty chladic kapaliny do erven zny; zve-n spoteba oleje; viditeln ztrta vkonu. Pi zjitn by jedinho z uvedench pznak provete detailn kontrolu. Kontrola technickho stavu motoru a jeho soustav je popsna v souvisejcch odstavcch kapi-toly Motor a jeho soustavy (viz Palivov soustava kontrola technickho stavu; Soustava zen moto-ru kontrola technickho stavu, Chladic soustava kontrola technickho stavu, Vfukov soustava kontrola technickho stavu ).

  UPOZORNNPouvn automobilu s nedostatenm tlakem oleje v mazac soustav vede k vnmu pokozen motoru.

  DOPORUEN