Motivationsorienteringer i folkeskolens udskoling 2016-08-07¢  Motivationsorienteringer i folkeskolens

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Motivationsorienteringer i folkeskolens udskoling 2016-08-07¢  Motivationsorienteringer i...

 • Motivationsorienteringer

  i folkeskolens udskoling

  Inna Helbæk Auroréalis, 45558 Pædagogik, K1

  Julie Marie Ehlers Johansen, 49406 Vejleder: Søren Dupont

  Kristine Meno Høgh, 53774 Roskilde Universitet

  Omfang: 161.507 anslag, 67,3 normalsider Juni, 2016

 • Side 2 af 69

  Resumé

  Dette projekt omhandler motivationsorienteringer for fagligt stærke piger i 8. klasse. Vi kigger

  både på, hvordan disse skabes, og hvilke implikationer de har for pigerne. For at få indblik i

  elevernes livsverden benytter vi os af kvalitative interviews. Vi interviewer derfor fem piger om

  fænomenet at præstere.

  Af vores analyse fremgår det, at pigerne motiveres af forskellige ting som fx anerkendelse,

  deres fremtid og adgangen til denne, relationer og præstationer.

  Vi konkluderer, at skolelivet er aldeles vigtigt for deres selvopfattelse, da pigerne opfatter

  sig selv gennem deres præstationer. Vi så, at de var så optaget af deres præstationer, at mange

  andre ting måtte træde i baggrunden.

  Abstract

  In this project, we aim to investigate, how academically resourceful girls at 14-15 years of age

  are motivated. We examine both the implications and how these motivational orientations are

  created. To get an insight into the life of these schoolgirls, we conduct qualitative research

  interviews. In light of this, we performed five interviews with girls regarding the phenomenon to

  perform.

  On account of our analysis, it is apparent that the girls are motivated by a number of

  things, e.g. confirmation, their future and the access to the same, relations and achievements.

  We conclude that school life is a significant factor in the way the girls perceive themselves,

  since the girls judge themselves by how well they perform. We experienced that they were so

  caught up with their performances that they often prioritized that above everything else.

 • Side 3 af 69

  Indholdsfortegnelse

  Resumé ............................................................................................................................................ 2

  Abstract ........................................................................................................................................... 2

  Indholdsfortegnelse ......................................................................................................................... 3

  1. Indledning .................................................................................................................................... 5

  1.1 Motivation ............................................................................................................................ 5

  1.2 Problemfelt ........................................................................................................................... 5

  1.2.1 Problemformulering ...................................................................................................... 7

  1.2.2 Afgrænsning .................................................................................................................. 7

  2. Afdækning af feltet – diskussioner omkring motivation, læring, køn, trivsel og præstationer ... 8

  2.1 Læring og faglighed målt gennem præstationer ................................................................... 8

  2.2 Motivation og læring – hvad kommer først? ...................................................................... 10

  2.3 Piger i folkeskolen .............................................................................................................. 12

  3. Metode ....................................................................................................................................... 15

  3.1 Interview som metode ........................................................................................................ 15

  3.1.1 Elevinterview .............................................................................................................. 15

  3.1.2 SnapLog – det fotoeliciterede interview ..................................................................... 16

  3.2 Forberedelser til dataindsamling ........................................................................................ 17

  3.2.1 Udvælgelse og rekruttering af interviewpersoner ....................................................... 17

  3.2.2 Udvikling af interviewguide ....................................................................................... 18

  3.3 Etiske overvejelser .............................................................................................................. 19

  3.4 Strukturering af interviews ................................................................................................. 20

  3.5 Transskription ..................................................................................................................... 21

  3.6 Analysestrategi og teoretiske overvejelser ......................................................................... 21

  4. Videnskabsteoretisk position ..................................................................................................... 23

  5. Præsentation af interviewdeltagere ........................................................................................... 26

  6. Diskuterende analyse ................................................................................................................. 27

  6.1 Præstationsorientering ........................................................................................................ 27

  6.1.1 Fokus på karakterer ..................................................................................................... 27

  6.1.2 Præstation som udtryk for disciplin ................................................................................. 31

  6.1.3 Præstationers indvirkning på positioner ..................................................................... 33

  6.2 Relationsorientering ........................................................................................................... 34

 • Side 4 af 69

  6.2.1 Forholdet til læreren .................................................................................................... 35

  6.2.2 Det sociale og skolekulturelle som medspiller ........................................................... 36

  6.2.3 Det sociale og skolekulturelle som modspiller ........................................................... 39

  6.2.4 Mellem præstation og relation .................................................................................... 41

  6.3 Mestringsorientering ........................................................................................................... 44

  6.3.1 Kunsten at mestre et fag .............................................................................................. 44

  6.3.2 Kunsten at mestre det hele .......................................................................................... 45

  6.3.3 Offentlig præstation .................................................................................................... 47

  6.4 Fagorientering ..................................................................................................................... 49

  6.4.1 Pigernes personlige interesse ...................................................................................... 49

  6.4.2 Involvering og medbestemmelse ................................................................................ 51

  6.5 Jagten på omverdenens anerkendelse ................................................................................. 52

  6.6 Fremtidsorientering ............................................................................................................ 55

  6.7 Pigernes selvopfattelse ....................................................................................................... 57

  7. Konklusion ................................................................................................................................ 60

  8. Validitetsbetragtninger .............................................................................................................. 62

  9. Diskuterende perspektivering .................................................................................................... 63

  10. Litteraturliste ........................................................................................................................... 66

  10.1 Bøger ................................................................................................................................ 66

  10.2 Links ................................................................................................................................. 67

  11. Bilagsoversigt .......................................................................................................................... 69

 • Side 5 af 69

  1. Indledning

  1.1 Motivation

  Motivationen bag dette projekt er en generel interesse for folkeskolen som ramme for og

  medskaber af unge menneskers liv. Et tidligere projekt med udgangspunkt i folkeskolen og

  elevers læring søgte at afdække, hvorvidt der med over