of 109 /109
UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO Aleksander Gailhofer MOŢNOSTI ZMANJŠEVANJA NEGATIVNIH UČINKOV VIBRACIJ, KI JIH POVZROČAJO TEHNOLOŠKI POSTOPKI IN GRADBENI STROJI Diplomsko delo Maribor, marec 2012

MOŢNOSTI ZMANJŠEVANJA NEGATIVNIH UČINKOV VIBRACIJ, … · Vibracije, ki običajno tudi negativno vplivajo na varnost ter stabilnost objektov, lahko zmanjšamo z načrtovano in

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MOŢNOSTI ZMANJŠEVANJA NEGATIVNIH UČINKOV VIBRACIJ, … · Vibracije, ki običajno tudi negativno...

 • UNIVERZA V MARIBORU

  FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO

  Aleksander Gailhofer

  MOŢNOSTI ZMANJŠEVANJA NEGATIVNIH

  UČINKOV VIBRACIJ, KI JIH POVZROČAJO

  TEHNOLOŠKI POSTOPKI IN GRADBENI

  STROJI

  Diplomsko delo

  Maribor, marec 2012

 • I

  Diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa

  MOŢNOSTI ZMANJŠEVANJA NEGATIVNIH UČINKOV VIBRACIJ, KI JIH

  POVZROČAJO TEHNOLOŠKI POSTOPKI IN GRADBENI STROJI

  Študent: Aleksander Gailhofer

  Študijski program: univerzitetni, gradbeništvo

  Smer: GING - gradbeništvo

  Mentor s FG: doc. dr. Andrej Štrukelj

  Mentorica z EPF: doc. dr. Aleksandra Pisnik Korda

  Somentor: viš. pred. Samo Lubej

  Maribor, marec 2012

 • II

 • III

  ZAHVALA

  Zahvaljujem se mentorjema doc. dr. Andreju

  Štruklju in doc. dr. Aleksandri Pisnik Kordi, za

  pomoč in vodenje pri opravljanju diplomskega dela.

  Prav tako se zahvaljujem somentorju viš. pred.

  Samu Lubeju.

  Za pomoč pri računalniškem oblikovanju in

  izdelavi diplomske naloge, se zahvaljujem Tomaţu

  Čiču.

  Za psihološko podporo pri študiju, se zahvaljujem

  moji pokojni mami.

  Še posebej se zahvaljujem svoji prijateljici Leonidi,

  ki mi je z besedami in dejanji dala nov pogled na

  ţivljenje.

 • IV

  MOŢNOSTI ZMANJŠEVANJA NEGATIVNIH UČINKOV VIBRACIJ,

  KI JIH POVZROČAJO TEHNOLOŠKI POSTOPKI IN GRADBENI

  STROJI

  Ključne besede: gradbena mehanizacija, vibracije tal, seizmični vplivi, ekonomska

  tveganja

  UDK: 624.131.55(043.2)

  Povzetek

  Intenziteta vpliva vibracij, ki so posledica obratovanja gradbene mehanizacije in prometa,

  se lahko izmeri in opredeli kot hitrost vibracije nihanja tal. V prispevku podajamo analizo

  merjenih hitrosti vibracij tal in odziva nosilnih konstrukcij predvsem kulturnozgodovinskih

  objektov in stanovanjskih objektov na učinke, ki so posledica aktivnosti vibracijskega

  valjarja, zabijanja in izvleka zagatnic ter prometa. Z upoštevanjem posebnih kriterijev s

  pomočjo prognostičnih enačb, ki napovedujejo intenziteto vibracij, pa bi lahko zmanjšali

  ali v celoti izključili tudi negativne vplive učinka vibracij.

  V ekonomskem delu smo podrobneje analizirali, s katerimi ekonomskimi tveganji se

  srečujemo pri merjenju vibracij, katere organizacijske in pravne rešitve so na voljo in kako

  jih je mogoče izboljšati. Spoznali smo vrste rizika in odnos do prevzema rizika.

 • V

  THE POSSIBILITY OF REDUCING NEGATIVE EFFECT CAUSED

  BY TECHNOLOGIES AND CONSTRUCTION MACHINERY

  Key words: construction machinery, ground vibration, seismic effects, economic risks

  UDK: 624.131.55(043.2)

  Abstract

  The intensity of the impact of vibration resulting from operation of construction machinery

  and transport can be measured and defined as the vibration velocity fluctuations in soil. In

  this thesis we present an analysis of the measured vibration velocity response of soil and

  load-bearing structures in particular cultural, historical buildings and residential buildings

  on the effects resulting from activities of roller vibration, and the withdrawal of driving

  and traffic zagatnic. With regard to specific criteria through prognostic equations that

  predict the intensity of vibration could be reduced or completely exclude the negative

  effect of vibration.

  In economic work, we analyzed in detail to the economic risks we face in measuring the

  vibration of the organizational and legal solutions are available, how can they be improved,

  and the types of risk and attitudes to risk taking.

 • VI

  VSEBINA

  1 UVOD S HIPOTEZO .................................................................................................... 1

  2 SPLOŠNO O VIBRACIJAH ......................................................................................... 2

  3 VRSTE VIBRACIJ ....................................................................................................... 4

  3.1 Dušene vibracije ..................................................................................................... 4

  3.2 Vsiljene vibracije .................................................................................................... 4

  4 TROJNI PRISTOP K OBVLADOVANJU VIBRACIJ ................................................ 8

  5 MERJENJE VIBRACIJ ................................................................................................. 9

  5.1 Vrste merilnih inštrumentov ................................................................................... 9

  5.1.1 Piezoelektrični merilnik ................................................................................... 9

  5.1.2 Merilnik s potresno maso .............................................................................. 10

  5.1.3 Merilniki z geofoni ........................................................................................ 11

  5.2 Merilna oprema Instantel ...................................................................................... 12

  5.3 Analiza merjenja vibracij z merilno opremo Instantel .......................................... 14

  5.3.1 Standardni modul programa Blastware – Compliance modul ....................... 17

  5.3.2 Napredni modul programa Blastware - Advanced modul ............................. 18

  6 TVEGANJA ................................................................................................................ 20

  6.1 Splošno o tveganjih ............................................................................................... 20

  6.2 Vrste tveganj ......................................................................................................... 20

  6.3 Načrtovanje stroškov projekta .............................................................................. 24

  6.4 Kontrola stroškov projekta .................................................................................... 24

  6.5 Plan stroškov, dejanska poraba in odstopanje stroškov glede na plan .................. 25

  6.6 Kontrola sprememb projekta ................................................................................ 26

  6.7 Ukrepanje v primeru zamujanja projekta .............................................................. 26

  6.8 Ukrepi zniţevanja projektnih tveganj ................................................................... 27

  7 BLAGOVNA ZNAMKA ............................................................................................ 30

  7.1 Splošno o blagovni znamki ................................................................................... 30

  7.2 Premoţenje in upravljanje blagovne znamke ....................................................... 30

  7.3 Vrste strategij blagovne znamke ........................................................................... 31

  8 UČINEK VIBRACIJ, KI JIH POVZROČAJO TEHNOLOŠKI POSTOPKI IN

  GRADBENI STROJI .......................................................................................................... 33

 • VII

  9 PRAKTIČNI PRIMERI MERJENJA VIBRACIJ ....................................................... 35

  9.1 Vibracije, ki jih povzroča zabijanje in izvlek zagatnic ......................................... 35

  9.1.1 Primer meritev vibracij na objektu Zlatoličje 5 ............................................. 35

  9.1.2 Rezultati meritev na objektu Zlatoličje 5 ...................................................... 37

  9.1.3 Primer meritev vibracij pri gradnji Mesarskega mostu v Ljubljani............... 38

  9.1.4 Rezultati meritev vibracij pri gradnji Mesarskega mostu v Ljubljani ........... 42

  9.2 Vibracije, ki jih povzroča uporaba vibracijskega valjarja .................................... 50

  9.2.1 Primer meritev učinka vibracijskega valjarja na objektu grad Trebnje ......... 51

  9.2.2 Rezultati meritev vibracij zaradi vibracijskega valjarja na objektu grad

  Trebnje 54

  9.2.3 Primer meritev učinka vibracijskega valjarja na objektu Belšinja vas 7 ....... 55

  9.2.4 Rezultati meritev vibracij zaradi vibracijskega valjarja na objektu Belšinja

  vas 7 58

  9.3 Vibracije, ki jih povzroča promet s teţkimi kamioni ............................................ 58

  9.3.1 Primer meritev vibracij pri gradnji garaţne hiše Union v Mariboru ............. 59

  9.3.2 Rezultati meritev vibracij pri gradnji garaţne hiše Union v Mariboru.......... 62

  9.3.3 Primer meritev vibracij – promet v strnjenem naselju .................................. 64

  9.3.4 Rezultati meritev vibracij, ki jih povzroča promet v strnjenem naselju

  Košaški dol 32, Maribor .............................................................................................. 67

  10 ANALIZA UČINKA VIBRACIJ ................................................................................ 70

  10.1 Zabijanje in izvlek zagatnic, ter vibracijsko zgoščevanje ................................. 71

  10.2 Promet teţkih kamionov.................................................................................... 71

  11 UPORABA PROGNOSTIČNIH ENAČB KOT MOŢNOST ZA ZMANJŠEVANJE

  UČINKA VIBRACIJ ........................................................................................................... 73

  11.1 Prognoza učinka vibracij, ki jih povzročata zabijanje in izvlek zagatnic ......... 73

  11.2 Prognoza učinka vibracij, ki jih povzroča vibracijski valjar ............................. 74

  11.3 Prognoza učinka vibracij, ki jih povzroča promet teţkih kamionov ................. 76

  12 TVEGANJA V PRAKSI ............................................................................................. 78

  12.1 Splošno o tveganjih v praksi ............................................................................. 78

  12.2 Tveganja pri naših meritvah .............................................................................. 79

  13 ZAKLJUČEK .............................................................................................................. 88

  14 VIRI, LITERATURA .................................................................................................. 90

 • VIII

  15 PRILOGE .................................................................................................................... 92

  15.1 Seznam slik ....................................................................................................... 92

  15.2 Seznam tabel ..................................................................................................... 94

  15.3 Naslov študenta ................................................................................................. 97

  15.4 Ţivljenjepis ........................................................................................................ 97

 • IX

  UPORABLJENI SIMBOLI

  F sila

  m masa

  a pospešek

  x trenutni odmik od ravnovesne lege

  x0 maksimalni odmik

  kroţna frekvenca nihanja

  β dušilni faktor

  M uteţ

  K vzmet

  C dušilka

  p(t) absolutni premik uteţi glede na podlago

  Fd dušilka

  X absolutni premik uteţi glede na podlago

  L hitrost vibracije v longitudinalni smeri

  T hitrost vibracije v transverzalni smeri

  V hitrost vibracije v vertikalni smeri

  PVS rezultantni vektor hitrosti oscilacije tal (Peak Vector Sum)

  MM merilna mesta

  υFi,max največja hitrost nihanja temeljev

  W največja moč stroja

  F obratovalna frekvenca stroja

  R razdalja od vira vibracije do merne točke

  KF koeficient verjetnosti prekoračitve

  νFi,max maksimalna hitrost nihanja temeljev

  K koeficient verjetnosti rezultatov

  νFi,max maksimalna hitrost nihanja temeljev

  AB armirani beton

  G obratovalna masa vibracijskega stroja

  R oddaljenost izvora vibracij od temelja

  PPV rezultantni vektor hitrosti nihanja

 • X

  A največja degradacija površine oziroma defekt

  v izmerjena hitrost vozila

  t koeficient zemljine, na kateri je izvedena konstrukcija vozne površine

  p kolesni indeks

  r razdalja med merilnim mestom in gibajočim vozilom

  x dušenje vibracije

  kz faktor prenosa za lesene stropove

 • XI

  UPORABLJENE KRATICE

  DIN Deutsches Institut für Normung

  SIA The Security Industry Association

  ÖNORM Österreichische Normen

  FFT Fast Fourier transform

  USBM United States Bureau of Mines

  OSMRE Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement

  DFT Discrete Fourier transform

  WBS Work breakdown structure

  EVM Earned Value Management

  EVA Earned Value Analysis

  CEPA Klasifikacija aktivnosti in izdatkov za varovanje okolja

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 1

  1 UVOD S HIPOTEZO

  Intenziteta vpliva vibracij, ki so posledica miniranja z globokimi minskimi vrtinami,

  obratovanja gradbene mehanizacije in prometa, se lahko izmeri in opredeli kot hitrost

  vibracije nihanja na merilnem mestu. V diplomski nalogi bomo podali analizo merjenih

  hitrosti vibracij in odziva nosilnih konstrukcij opazovanih objektov na učinke, ki so

  posledica uporabe različnih gradbenih strojev oziroma tehnoloških postopkov pri gradnji

  avtoceste, mosta ter zemeljskih del pri gradnji deponije odpadkov.

  Vibracije, ki običajno tudi negativno vplivajo na varnost ter stabilnost objektov, lahko

  zmanjšamo z načrtovano in kontrolirano uporabo gradbene mehanizacije ter z

  upoštevanjem posebnih parametrov načrtovanih dejavnosti na gradbišču.

  Podati bomo skušali tudi posebne kriterije, s katerimi bi lahko zmanjšali negativne učinke

  vibracij gradbene mehanizacije na objekte, ki so locirani v neposredni bliţini gradbišč.

  Podali bomo še uporabo kriterijev, ki jih priporočajo nekateri evropski standardi s področja

  varnosti in zaščite objektov pred vplivi vibracij.

  V ekonomskem delu diplomske naloge bomo ugotavljali pomembne parametre, kot so

  ekonomske koristi, razne vplive na cene (zmanjšanje ali povečanje cen), zmanjšanje

  tveganja ter povečanje ugleda ponudnika.

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 2

  2 SPLOŠNO O VIBRACIJAH

  V našem okolju je veliko vibracij, največkrat pa jih merimo v industrijskem okolju, kjer so

  povezane z delovanjem strojev in vplivajo na njihovo kvarjenje, obrabo, vzdrţevanje in

  delovanje, s tem pa tudi na kakovost proizvodnje. [10]

  Slika 2.1 prikazuje vibracije v našem okolju.

  Slika 2.1: Vibracije v našem okolju [10]

  Pojem vibracij se nanaša predvsem na količine, kot so premik, hitrost in pospešek. Te

  količine dejansko merimo, ko govorimo o merjenju vibracij oz. vibrometriji. Merilnike

  vibracij, vibrometre oz. bolje rečeno senzorje, ki jih ti uporabljajo, tako v grobem delimo

  glede na količino, ki jo merijo. Ločimo senzorje premika, senzorje hitrosti in senzorje

  pospeška. Največkrat se uporabljajo senzorji pospeška, ki dajejo najbolj uporabne

  informacije o vibracijah, saj se pospešek direktno nanaša na silo, kot kaţe enačba (2.1).

  [10]

  F = m a (2.1)

  Pospeški doseţejo 100 g in več, pri čemer sta odmik in frekvenca naključnega značaja.

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 3

  Enačba (2.2) predstavlja matematični zapis sinusnega nihanja neke frekvence, ki je del

  vibracije. [10]

  x = x0sin(t) (2.2)

  x predstavlja trenutni odmik od ravnovesne lege, x0 maksimalni odmik in kroţno

  frekvenco nihanja. Če enačbo (2.2) dvakrat odvajamo, dobimo enačbo (2.3). [10]

  = -2 x0sin(t) (2.3)

  Vidimo, da enačba (2.3) predstavlja tesno zvezo med vibracijami in pospeškom.

  Maksimalni pospešek je v zvezi z maksimalnim odmikom povezan preko kvadrata

  frekvence, torej je pri nizkih frekvencah pospešek majhen. Zaradi tega je nujno merjenje

  hitrosti in odmika. [10]

  Slika 2.2: Spremenljivke vibracije [10]

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 4

  3 VRSTE VIBRACIJ

  Poznamo veliko vrst vibracij, vendar bomo povzeli le nekaj najosnovnejših, ki se v

  industrijskem okolju tudi najpogosteje pojavljajo.

  3.1 Dušene vibracije

  Te vibracije so osnovne, saj nedušenega nihanja pravzaprav ni. Vedno so prisotni dušilni

  elementi (zrak, olje, podlaga …), ki povzročijo, da amplituda nihanja sistema pada z

  eksponentno funkcijo, kot kaţeta slika 3.1 in enačba (3.1). Glede na dušilni faktor β ločimo

  kritično, podkritično in nadkritično dušene sisteme [10].

  x = e-βt

  x0sin(t) (3.1)

  Slika 3.1: Dušene vibracije [10]

  3.2 Vsiljene vibracije

  Pri teh na sistem vpliva neka zunanja sila, ki je lahko tudi čisto naključna in povzroča v

  sistemu različne vibracije, katerih analiza je lahko zapletena. Primer takšnega sistema je na

  sliki 3.2. [10]

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 5

  Slika 3.2: Vsiljene vibracije [10]

  M….uteţ

  K….vzmet

  C….dušilka

  p(t)…absolutni premik uteţi glede na podlago

  Ob besedi vibracije si lahko predstavljamo tudi nihanja mehanskih sistemov ali

  posameznih delov strukture. En del nihanj so tudi mehanska nihanja, ki jih, odvisno od

  aplikacije, imenujemo vibracije, oscilacije ali tresenja. Nihalo denimo niha, industrijski

  stroji vibrirajo. Uporabljamo različne dikcije in natančnih ločnic glede uporabe izraza ni.

  Do nihanj pride ob dveh pogojih. Prva je inercija oziroma masa, na drugi strani pa v

  sistemu potrebujemo vračajočo silo. Vračajoča sila je notranja sila, ki nasprotuje

  povečevanju odmika od ravnovesne lege. Večina sistemov okoli nas lahko vibrira ali niha,

  a se tega niti ne zavedamo.

  Posledica tega je vibracijski ali strukturalni hrup. Vibracije lahko delimo glede na časovne

  ponovitve. Če si sledijo v enakomernih časovnih intervalih, govorimo o periodičnih

  vibracijah, če pa se ponovitve ponavljajo v neenakomernih časovnih intervalih ali celo

  naključno, imenujemo takšne vibracije neperiodične.

  Mehanski sistem lahko niha vodoravno ali navpično, zato tudi vibracije merimo v

  omenjenih smereh. Zaradi vpliva zemeljske gravitacije na maso sistema se praviloma

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 6

  največje amplitude nihanj pojavljajo v navpični smeri. Če pa vibracije zaradi vsiljenih

  nihanj preidejo v resonanco z lastnim nihanjem sistema, lahko pride do porušitve sistema.

  Vibracijo opišemo s tremi glavnimi parametri, amplitudo, frekvenco in fazo. Vibracije

  lahko ustvarjajo hrup, če se nihanja dovolj velike frekvence prenašajo iz strukture na

  okoliški zrak. To imenujemo aerodinamični hrup. Če pa se nihanja prenašajo tudi po

  strukturi sami, pravimo takšnemu hrupu strukturalni hrup.

  Vibracije povzročajo neuravnovešeni vrteči se deli strojev, poškodbe rotorjev, upogibi

  gredi, nepravilna montaţa strojev na podlago, npr. tla ali steno itd. Takšen vibracijski hrup

  lahko postane celo prevladujoč vir hrupa npr. pri resonančni vrtilni frekvenci stroja.

  Praviloma slišimo osnovni ton pri vrtilni frekvenci in tudi njene višje harmonike. Nevarne

  frekvence za stavbe so od 10 Hz za nizke stavbe do 1 Hz za visoke (stolpnice). Teh ne

  slišimo, saj so infrazvok, ampak jih občutimo kot tresljaje. [20]

  Vibracije nimajo samo škodljivega vpliva na človeško telo; če so prevelike, tudi

  skrajšujejo ţivljenjsko dobo strojev in naprav. Tako nastaja gospodarska škoda.

  Zaradi uničujočega učinka, ki ga imajo vibracije na stroje in ostalo, je merjenje vibracij

  postal standardni postopek v obliki in razvoju večine inţenirskih sistemov. Kljub njihovim

  škodljivim učinkom lahko vibracije uspešno izkoristimo v več potrošniških in industrijskih

  aplikacijah. Poleg tega se je v zadnjih letih zelo povečala uporaba vibracijske opreme.

  Primer izkoriščanja učinka vibracij opazimo pri:

  delovanju tekočih stopnic,

  sitih za separiranje mineralnega agregata,

  centrifugiranju pralnega stroja,

  delovanju zobne ščetke na baterijski pogon.

  Vibracije se uporabljajo tudi za potresne simulacije pri geoloških raziskavah in

  projektiranju jedrskih reaktorjev. Vibracije so tudi zelo koristne in jih večkrat namenoma

  ustvarjamo, npr. v tehnoloških procesih v gradbeništvu, kot je utrjevanje ceste pred

  asfaltiranjem, vibriranje betona itd.

  Predvsem v industriji, kjer se uporabljajo stroji, je vibracije, nastale ob obratovanju, do

  neke mere moţno zmanjšati, kljub temu pa imajo zelo velik učinek na delavce, okolje in

  stavbe. Teţka vozila, mehanske naprave in ročna orodja povzročajo vibracije, katerih

  škodljivost za človeka je odvisna od intenzivnosti, frekvence in časa izpostavljenosti.

  Človeški organizem je najbolj občutljiv za vibracije nizkih frekvenc, to je do pribliţno

  http://sl.wikipedia.org/wiki/Amplitudahttp://sl.wikipedia.org/wiki/Frekvencahttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Faza_valovanja&action=edit&redlink=1

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 7

  80 Hz. Prag zaznavanja vibracij je odvisen od frekvence, med vrednostjo pospeška od 210

  do 3109 m 2s . Pri določeni frekvenci pridejo nekateri deli telesa v resonanco.

  Resonančna frekvenca glave je tako pribliţno 20 Hz, prsnega koša 5 Hz in oči 80 Hz.[20]

  V splošnem lahko vibracije obvladujemo na tri načine, katerih opis podajamo v

  4. poglavju.

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 8

  4 TROJNI PRISTOP K OBVLADOVANJU VIBRACIJ

  Pristop k obvladovanju vibracij je načeloma trojen. Prvi je analitični, kjer z nastavitvami in

  reševanjem osnovnih enačb pridemo do zaključenih rešitev.

  Drugi, v sodobnem inţenirskem svetu zelo uveljavljen, je numerični pristop, kjer znotraj

  komercialnih programskih orodij popišemo neko strukturo in smo sposobni napovedati

  pozitiven učinek vibracij.

  Tretji pristop pa je eksperimentalni ali empirični, kjer s pomočjo ustreznih merilnih

  sistemov opazujemo in merimo vibracije, spet z namenom ugotavljanja stanja in

  diagnostike. Za obvladovanje problemov z vibracijami je treba zdruţiti vse tri pristope. To

  zdruţevanje temelji na preizkušanjih, ki se navadno izvajajo v laboratorijih. Učinek

  vibracij lahko dobro napovemo, če zdruţimo teoretična spoznanja in uporabljamo sodobno

  merilno opremo.

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 9

  5 MERJENJE VIBRACIJ

  Objekti so lahko izpostavljeni različnim virom vibracij. Viri vibracij so lahko trajni,

  periodični ali impulzivni. Vpliv vibracij na objekte je v glavnem odvisen od jakosti vira,

  trajanja vzbujanja in od oddaljenosti med virom in objektom.

  Poznamo več inštrumentov za merjenje vibracij, ki se ločijo po načinu merjenja oziroma

  delovanju. [10]

  5.1 Vrste merilnih inštrumentov

  Podali smo tri tipe merilnih inštrumentov vibracij:

  Piezoelektrični merilnik

  Merilnik s potresno maso

  Merilnik z geofoni

  5.1.1 Piezoelektrični merilnik

  Eden najpogostejših merilnikov premika oziroma sile pri merilnikih s potresno maso je

  piezoelektrični. Prikaz merilnika vidimo na sliki 5.1.

  Slika 5.1: Piezoelektrični merilnik [10]

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 10

  Naprava deluje tako, da potresna masa pritiska na kristal, kar povzroči, da se pojavi

  napetost (v mV) na sponkah kristala, ki je proporcionalna premiku potresne mase. Pojav, ki

  se imenuje piezoelektrični efekt, je posledica deformacij v kristalu.

  Merilnik je primeren za merjenje pospeškov, ki se hitro spreminjajo. Merilniki lahko

  merijo vibracije do frekvence 5 kHz in več. Pokrivajo široko področje pospeškov (od 0,03

  g do 1000 g) s točnostjo 1 %. Ni pa primeren za merjenje konstantnih ali počasi se

  spreminjajočih pospeškov, ker napetost na elektrodah s časom upada. Ti merilniki so

  izredno majhni in lahki (0,05 kg), imajo dolgo ţivljenjsko dobo. Slaba lastnost pa je, da so

  temperaturno odvisni in ker imajo veliko impedanco, je precejšnja nevarnost bremenskega

  učinka. Zaradi tega nekatere naprave vsebujejo ločilne ojačevalnike z veliko vhodno

  impedanco. [10]

  5.1.2 Merilnik s potresno maso

  Merilnik s potresno maso ni senzor, gre pa za način merjenja, ki ga je treba omeniti, saj se

  uporablja pri vseh merilnikih pospeška. [10]

  Slika 5.2: Merilnik s potresno maso [10]

  M….uteţ

  K….vzmet

  F….dušilka

  X…absolutni premik uteţi glede na podlago

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 11

  Na sliki 5.2 vidimo, da je merilnik sestavljen iz ohišja, potresne mase, vzmeti in dušilca, ki

  omogoča ustrezno dušenje nihanja. Posledica delovanja pospeška je premik potresne mase.

  Pri tem je pomembna tudi prečna občutljivost, ki govori o tem, kako se sistem obnaša pri

  pospeških, ki so pravokotni na merjene pospeške. Premike potresne mase lahko merimo na

  različne načine, vendar naštejmo le nekaj tistih, ki so primerni za merjenje premikov pri

  vibracijah:

  potenciometer (za merjenje nizkofrekvenčnih vibracij),

  uporovni lističi (sluţijo lahko tudi kot vzmet),

  diferencialni transformator (za velike pospeške),

  diferencialni induktor (največja resolucija),

  piezoelektrični kristal (sluţi kot vzmet in dušilec).

  5.1.3 Merilniki z geofoni

  V diplomskem delu smo uporabili za merjenje vibracij opremo Instantel. Proizvajalec nudi

  merilno opremo:

  minimate plus,

  blastmate,

  pripadajoče orodje za analizo Blastware.

  Obstaja še veliko merilnih instrumentov drugih proizvajalcev (Walesch, Spectra, Wilcoxon

  …), vendar so velika prednost Instantel opreme zelo natančne, kvalitetne meritve, ki jih ne

  moremo več spreminjati, niti kopirati ali prenašati v druge programe.

  Natančneje podajamo tehnični opis aparata Minimate plus, s katerim smo izvajali meritve

  vibracij na terenu v poglavju 5.2.

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 12

  5.2 Merilna oprema Instantel

  Aparat Minimate plus z geofoni meri vibracije tako, da se zaradi vibriranja senzorjev

  inducirajo napetosti, ki so premo sorazmerne komponentam hitrosti nihanja tal. Hitrost

  zajemanja podatkov za posamezni senzor znaša 1024-krat v eni sekundi. [12] Podatki se s

  pomočjo vgrajenega računalnika s preračunom zabeleţijo v spomin kot komponente

  hitrosti nihanja v treh ortogonalnih smereh. Računalnik izračuna tudi rezultantni vektor

  hitrosti nihanja tal. Na enem kanalu se prek linearnega mikrofona meri zvočni pritisk

  zračnega vala. Instrument lahko deluje na štiri načine:

  avtomatsko sproţenje in neprekinjeno merjenje,

  ročno sproţenje in neprekinjeno merjenje,

  avtomatsko sproţenje ter merjenje točno določen čas ter

  ročno sproţenje ter merjenje točno določen čas.

  Čas na instrumentu se nastavi z računalnikom, kar pomeni, da lahko več instrumentov meri

  sinhrono. Območje beleţenja frekvenc z geofoni omogoča meritve hitrosti nihanja, ki so

  vsi nastavljeni na popolnoma enak čas v območju frekvenc od 2 do 250 Hz. [12]

  Z Instantel geofonom ter mikrofonom tvori ta aparat zanesljivo napravo za merjenje

  vibracij. Vsebuje lahko 4-kanalno ali 8-kanalno opcijo, ki vključuje dva geofona ter dva

  mikrofona. Osemkanalni aparat omogoča istočasno merjenje vibracij v okolju in na

  objektu. Obstaja tudi moţnost namestitve Instantel Auto Call Home, kar pomeni daljinski

  prenos podatkov s terena prek e-maila ali GSM-signala v računalnik. Aparat je kljub

  velikemu številu funkcij zelo enostavno uporabljati. Posebne tehnične lastnosti aparata so:

  Instantel Histogram Combo modul omogoča popolno zajemanje valovnih oblik pri

  istočasnem snemanju v obliki histogramov, hitrost merjenja je od 1,024 do

  16,384meritev/sekundo na posamezni kanal,

  standardni stacionarni pomnilnik ima kapaciteto 300 dogodkov z opcijo širitve na

  1500 dogodkov,

  snemanje dogodkov v času 500 sekund,

  kontinuirano merjenje brez mrtvega časa, tudi med obdelavo dogodkov,

  vsak posamezni kanal se lahko nastavi za različne senzorje (geofone, hidrofone

  merilce vibracij).

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 13

  Instantel Blastware modul omogoča zelo širok spekter analize izmerjenih podatkov, saj

  zajema veliko število svetovnih standardov (DIN, SIA, ÖNORM …), ki se nanašajo na

  vpliv vibracij. [12]

  Slika 5.3: Aparat Minimate plus

  Blastmate III (slika 5.4) je pravzaprav osnovni aparat Minimate plus, dopolnjen s

  kompletno vnosno tipkovnico in tiskalnikom. To omogoča zapis meritev na terenu brez

  uporabe računalnika. [12]

  Slika 5.4: Aparat Blastmate III

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 14

  5.3 Analiza merjenja vibracij z merilno opremo Instantel

  Zadnja faza pri merjenju vibracij je analiza izmerjenih signalov, ki jih dobimo na primer iz

  predojačevalnika. Analiza je pomembna, če merjenje vibracij ni samo informativno, ampak

  bi s tem radi tudi ustrezno vzdrţevali, zaščitili stroje in nadzorovali delovanje oz. v končni

  fazi proizvodnjo.

  K analizi spadajo:

  merilni protokol z izbrano merilno skalo, kot na primer DIN, SIA …

  rezultati izmerjenih vrednosti hitrosti vibracije v vseh treh ortogonalnih smereh s

  pripadajočimi pospeški in premiki,

  rezultati izmerjenega zvočnega pritiska in

  frekvenčna analiza.

  Merilni protokol je izdelan tako, da nam poda mejne vrednosti vibracij, ki so predpisane s

  posameznimi nacionalnimi standardi, ki jih predhodno izberemo. Frekvenčna analiza pa

  nam poda natančno informacijo o virih vibracij.

  Blastware je programska oprema, ki je v vsakem aparatu nameščena v osnovni obliki,

  moţna pa je tudi razširjena različica. Uporablja se za zajemanje, obdelavo, analizo in

  prikaz podatkov ter arhiviranje, prenos, pripravo ter tiskanje poročil.

  Na sliki 5.5 je prikazan merilni protokol, pri katerem smo izbrali merilno skalo, določeno s

  standardom DIN 4150. [12]

  Na sliki 5.6 je prikazan zapis meritev po določilih standardov USBM RI8507 in OSMRE.

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 15

  Slika 5.5: Merilni protokol (DIN)

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 16

  Slika 5.6: Merilni protokol (SIA)

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 17

  5.3.1 Standardni modul programa Blastware – Compliance modul

  Ključne lastnosti standardnega modula so:

  zmogljiv Event Manager (upravljalec dogodkov), ki omogoča prenos podatkov z

  monitorja in upravljanje datotek na računalniku,

  izbira več kot 20 nacionalnih standardov z mejnimi vrednostmi,

  izdelava FFT-analize,

  izpis merilnega protokola.

  Na sliki 5.7 podajamo primer izpisanega merilnega protokola.

  Slika 5.7: Primer merilnega protokola [12]

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 18

  5.3.2 Napredni modul programa Blastware - Advanced modul

  Blastware napredni modul vključuje vse funkcije osnovnega (Compliance) modula z

  dodatnimi funkcijami za obdelavo, analizo valovnih oblik in modeliranje. Vsebuje:

  FFT-analizo v obliki hitre Fourierove transformacije,

  moţnost uporabe diskretne Fourierove transformacije (DFT-analiza) in

  moţnost analize posameznih merilnih intervalov.

  Na sliki 5.8 podajamo izpis merilnega protokola, ki je narejen z naprednim protokolom

  programa Blastware.

  Slika 5.8: Hitrosti vibracij pri naprednem modulu Blastware [12]

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 19

  Na sliki 5.9 podajamo izpis merilnega protokola, ki natančno podaja analizo posameznih

  merilnih intervalov.

  Slika 5.9: Analiza intervalov v grafični obliki z naprednim modulom Blastware [12]

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 20

  6 TVEGANJA

  6.1 Splošno o tveganjih

  Ljudje ne tvegajo zato, ker pričakujejo negativne posledice, ampak računajo predvsem na

  pozitivne posledice ali, bolje, pozitivne rezultate svojih ravnanj. Če se izrazimo v

  ekonomskem jeziku, računajo, da bodo imeli dobiček in ne škodo. Upravljanje s tveganjem

  lahko pomeni ravnanje, ki bo preprečilo negativne posledice in hkrati prineslo ţelen izid.

  Še tako idealen načrt ţal ne more predvideti ali preprečiti vseh nezaţelenih dogodkov, ki v

  času izvedbe projekta lahko povzročijo vsaj nekaj nepredvidenega dodatnega dela, lahko

  pa tudi večje zamude in stroške. Da zadovoljijo različne interese udeleţencev projekta, so

  cilji projektov zelo kompleksni, kar zahteva veliko število dejavnosti, v katere je

  vključenih večje število ljudi z različnimi veščinami, odgovornostmi in pristojnostmi.

  6.2 Vrste tveganj

  Večina avtorjev deli tveganja na poslovna (investiranje v napačen projekt), tehnična

  (nezmoţnost uresničitve ciljev) in operativna (neustrezno sodelovanje naročnika s

  projektnim timom). Pri tem velja, da se s poslovnimi tveganji ukvarja naročnik projekta

  (vplivajo pa na uspeh projekta), s tehničnimi in operativnimi (ki vplivajo na učinkovito

  izvedbo) pa projektni tim. Pri tem slednja dva tipa skupaj običajno poimenujejo tudi

  »projektna tveganja«, ki lahko izhajajo iz okolja projekta ali pa neposredno iz projekta

  (slika 6.1). [13]

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 21

  *

  Slika 6.1: Vrste, viri in dejavniki projektnih tveganj [13]

  Tipični koraki procesa menedţmenta tveganj so:

  identifikacija in vrednotenje tveganj,

  načrtovanje ukrepov za zniţanje tveganosti,

  kontroliranje tveganj in ukrepanje.

  Proces identifikacije tveganj obsega razpravo o potencialnih tveganjih in izdelavo seznama

  tveganj. Osnova za identifikacijo tveganj sta seznam in opis aktivnosti projekta (WBS),

  vhodne informacije pa so tudi obseg in specifikacije proizvodov, informacije o okolju

  zdruţbe ter pričakovane koristi. [13] Da bi lahko identificirali tveganja in kasneje poiskali

  ustrezne ukrepe z njihovo zmanjšanje, je treba za posamezne dejavnosti poiskati razloge za

  pojave, ki lahko negativno vplivajo na uspeh projekta:

  zakaj bi izvedba aktivnosti in projekta lahko zamujala in/ali zakaj bi bili končni

  stroški večji od načrtovanih;

  kje bi bil lahko vzrok, da rezultat projekta ni v skladu z zahtevami naročnika;

  kaj bi nas oviralo, da ne bi dosegli ustrezne kakovosti proizvoda in/ali izvedbe;

  katera tveganja so vezana na pridobitev virov in ali jih lahko pravočasno

  pridobimo.

  http://projektni-management.si/2011/02/10/clenitev-projekta-in-izdelava-seznama-aktivnosti-%e2%80%93-wbs/http://projektni-management.si/2011/01/26/obseg-zahteve-specifikacije-konfiguracija-proizvodov/

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 22

  Pri tem si lahko pomagamo z izkušnjami projektnega tima in sodelavcev, v podporo nam je

  poznavanje strokovnih področij, opremo se tudi na intuicijo. Če druţba izvaja sistematične

  analize končnih poročil zaključenih projektov, nam zelo pomagajo tudi zabeleţeni podatki

  o tveganjih preteklih projektov.

  Z vidika vpliva na projekt so tveganja lahko zelo različna – nekateri dogodki povzročijo le

  nekajurno “reševalno” akcijo, drugi pa kar večmesečno zamudo. Slednji seveda zahtevajo

  večjo pozornost, poskušamo jih preprečiti ali vsaj zmanjšati verjetnost uresničitve. Zato z

  ocenjevanjem poskušamo oceniti velikost tveganj, nato le za petino (po Paretovem načelu)

  kasneje poiščemo tudi ukrepe za zmanjšanje tveganosti. Tveganja se ovrednotijo tako, da

  se ocenita verjetnost uresničitve ter obseţnost posledic uresničitve. Zmnoţek obeh

  dejavnikov pa nam prikaţe velikost tveganja. [13]

  Velikost tveganja = verjetnost * posledice

  Različni avtorji predlagajo različne enote ocenjevanja:

  oba faktorja od 1 do 3 (Burke, 2003),

  posledice od 1 do 3, verjetnost od 1 do 5 (Gibbs) oz. od 1 do 9 (Young, 2000),

  verjetnost v %, posledice od 1 do 100 (Newell, 2002),

  verjetnost v %, posledice v mesecih zamude ali v denarnih enotah (Chapman &

  Ward, 1997).

  Ocena posledic v denarju nam omogoči laţjo primerjavo posledic in stroškov morebitnih

  ukrepov za zmanjšanje ali odpravo tveganja, saj se za ukrep ne odločimo, kadar je draţji

  od velikosti tveganja. Druga prednost ocenjevanja posledic v denarju je tudi moţnost

  večjega razpona med najniţjimi in najvišjimi stroški uresničitve tveganj v primerjavi z

  razponom 1 – 3. [13]

  Različni avtorji, predvsem z marketinškega področja, govorijo o zaznavanju tveganja, ki

  pomeni negotovost, ki jo porabniki doţivljajo, kadar ne morejo predvideti posledic lastnih

  nakupnih odločitev. Tu sta poudarjena dva vidika zaznavanja tveganja – negotovost in

  posledice. Na porabnikovo nakupno strategijo vpliva samo zaznano tveganje, ne glede na

  to, ali dejansko obstaja osnova zanj ali ne. Tveganje, ki ga ne zaznavamo, čeprav obstaja,

  ne bo vplivalo na porabnikovo vedenje.

  Glavni tipi tveganja, ki ga doţivljajo porabniki pri odločanju o izdelku, so:

  funkcionalno tveganje – ali bo izdelek izpolnil pričakovanja;

  fizično tveganje – ali je izdelek varen zame in druge, ki bodo izdelek uporabljali;

  http://sl.wikipedia.org/wiki/Paretovo_na%C4%8Delo

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 23

  finančno tveganje – ali bo izdelek vreden svoje cene;

  socialno tveganje – ali bo imela slaba izbira za posledico zasmehovanje ali

  norčevanje drugih;

  psihološko tveganje – ali bo slaba izbira izdelka vplivala na porabnikov ego;

  časovno tveganje – ali ne bo čas, porabljen za iskanje izdelka, zapravljen, če se

  izdelek ne bo obnesel tako, kot pričakujemo.

  Zaznavanje tveganja pri porabnikih je odvisno od različnih dejavnikov.

  Zaznavanje tveganja je odvisno od porabnika. Ljudje z visoko stopnjo zaznavanja

  tveganja v različnih nakupnih situacijah izbiro izdelkov omejijo na nekaj varnih

  alternativ in raje izpustijo dobre priloţnosti, kot da bi naredili slabo izbiro. Ljudje z

  nizko stopnjo zaznavanja tveganja izbiro naredijo iz veliko večjega števila

  kategorij.

  Doţivljanje tveganja je odvisno od kategorije izdelka. Tako imamo kontinuum

  kategorije izdelkov, od tistih z visoko do tistih z nizko stopnjo tveganja.

  Doţivljanje tveganja je odvisno od nakupne situacije. Porabniki v različnih

  nakupnih situacijah doţivljajo različne stopnje tveganja.

  Doţivljanje tveganja je odvisno od kulture. Se razlikujejo od drţave do drţave.

  Za zmanjšanje zaznanega tveganja razvijajo porabniki lastne strategije. To jim omogoča

  laţje soočanje z izbiro izdelka. Najpogostejše strategije za zniţevanje tveganja so:

  1. iskanje informacij,

  neformalni viri (prijatelji, druţina …),

  formalni viri (oglasi, trgovina …),

  2. zvestoba znamki,

  3. zaupanje imidţu znanih (pomembnejših) znamk,

  4. zaupanje imidţu prodajalne,

  5. izbira najdraţjega modela ali znamke,

  6. zavarovanje,

  garancija za povrnitev denarja,

  jamstva,

  testi vladnih in neodvisnih laboratorijev,

  preizkus z uporabo.

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 24

  6.3 Načrtovanje stroškov projekta

  Stroški se ocenijo po načelu (metodi) »top-down«. V fazi načrtovanja pa se po načelu »od

  spodaj navzgor« (bottom-up) čim bolj natančno predvidijo stroški vseh virov, ki jih bomo

  potrebovali za izvedbo projekta. Stroka ta pristop imenuje »inţenirski«, poleg omenjenih

  dveh metod pa omenja še tretjo – analogno, kjer se stroški ocenijo na podlagi normativov

  za določeno enoto – meter (npr. 1 m izgradnje kanalizacije = 1.725 €), m2 (asfalta) ali m

  3

  (betona). [13]

  Stroški so lahko variabilni, preko ur dela vezani na trajanje dejavnosti (običajno se

  upoštevajo kot strošek dela na uro) ali fiksni (nespremenljiv strošek vira na eni dejavnosti

  – pogodbeni znesek, material ipd.). Novejša računalniško podprta orodja omogočajo

  neposredno planiranje stroškov v kombinaciji s terminskim planom, lahko pa se izdela kar

  tabela vrst stroškov po aktivnostih.

  Ko zdruţimo terminski plan in stroške virov, dobimo vhodne podatke za izdelavo plana

  financiranja – potrebe po višini finančnih sredstev v posameznih obdobjih projekta. Na

  podlagi predvidenih izdatkov se tako izdela plan financiranja.

  Ocena stroškov po inţenirski metodi se lahko zelo razlikuje od prvotne ocene naročnika.

  Če predpostavimo, da je projektni tim pripravil realen plan stroškov, prvotni predračun pa

  je niţji od končne ocene, potem ostaneta le dve alternativi – projekt se ne izvede ali pa se

  poveča proračun projekta. Slednje se izvede, v kolikor popravljeni finančni kazalniki

  projekta (donosnost, doba vračanja) še vedno zadovoljijo naročnika. Zato tudi on sprejme

  to odločitev.

  6.4 Kontrola stroškov projekta

  Stroške najenostavneje spremljamo tako, da v tabelo načrtovanih stroškov vnašamo tudi

  dejanske stroške ter jih primerjamo med seboj. Vendar pa nam za realno sliko odstopanj

  porabe sredstev glede na plan manjkata dva podatka – »tretja dimenzija« – čas ter stanje

  izvedbe aktivnosti/projekta. Aktivnosti so namreč različno dolge, zato je smiselno

  kontrolirati stroške tudi med samo izvedbo in ne le na koncu. Poleg tega podatek o porabi

  denarja ne prikaţe prave slike, če ne vemo, koliko smo s tem denarjem naredili. Celovito

  http://projektni-management.si/2011/03/01/planiranje-stroskov-projekta/

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 25

  sliko o stanju porabe sredstev nam prikaţe metoda prisluţene vrednosti (Earned Value

  Analysis – EVA ali Earned Value Management – EVM). [13]

  Osnova za kontroliranje je plan odhodkov po času (S-krivulja), ki naj bi bil popravljen v

  skladu z morebitnimi spremembami ciljev, zahtev in plana. Za ugotavljanje morebitnega

  trenutnega odstopanja sta pomembna še dva podatka – poraba sredstev do danega trenutka

  ter stanje izvedbe projekta. Na podlagi slednjega podatka ugotovimo, koliko sredstev smo

  planirali za trenutno stanje izvedbe. Šele razlika med porabo sredstev v danem trenutku in

  načrtovanimi sredstvi za ţe izvedene aktivnosti nam prikaţe resnično odstopanje stroškov

  od plana (slika 6.2).

  6.5 Plan stroškov, dejanska poraba in odstopanje stroškov glede na plan

  Slika 6.2: Plan stroškov [13]

  Trenutno odstopanje in poznavanje vzrokov zanj nam sluţi tudi za okvirni predračun

  porabe sredstev ob zaključku projekta. Sicer pa »EVA diagram« običajno prikaţe podatke

  o porabi sredstev za celoten projekt. Da bi imeli boljšo sliko o odstopanjih in našli pravi

  vzrok za ta odstopanja, je priporočljiv izris več diagramov po posameznih vrstah stroškov

  – porabljene ure, material, pogodbe ipd. Pomembno je namreč vedeti, da so ukrepi za

  odpravo ali zmanjšanje odstopanj lahko pravi in uspešni, če so sprejeti na podlagi

  poznavanja pravega vzroka odstopanj. [13]

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 26

  Najpogostejši vzroki za odstopanja stroškov so lahko neustrezna ocena v fazi načrtovanja,

  problemi, zamude in dodatne dejavnosti (penali & nadure), podraţitve materiala,

  nepravilnosti pri beleţenju porabe ur, izstavljanje računov pogodbenih strank za še ne

  izvedeno delo ter vnaprej izvedena naročila, ki so bila sicer načrtovana za kasnejši čas.

  Odstopanje stroškov pa je običajno neposredno povezano tudi s spremembami obsega,

  časa, kakovosti.

  Zajem podatkov o porabi denarja se lahko opravi ročno (manager projekta, administrator,

  projektna pisarna) ali samodejno z računalniško podprtim informacijskim sistemom.

  Priporočljivo je, da vsak strošek, ki ga zavede za to pristojna sluţba, vsebuje informacijo o

  projektu, na katerega se navezuje. Vrsta stroška pa se lahko veţe na računovodski tip

  stroška.

  6.6 Kontrola sprememb projekta

  Do sprememb v projektu skoraj vedno pride, saj je nemogoče vnaprej predvideti vse

  podrobnosti. Članom tima se lahko porodijo nove ideje ali pa naročnik spremeni zahteve,

  pri daljših projektih se lahko pojavi nova tehnologija ali material ali pa nas konkurenca

  preseneti s podobnim produktom ipd. Spremeni se lahko sam končni proizvod ali način

  izvedbe.

  Najslabše je, da se spremembe »dogajajo« nekontrolirano, kadar se posameznik ali oţji

  krog udeleţencev projekta sam odloči za določene spremembe, ne da bi o tem obvestil

  druge ali dobil odobritev, da se sprememba lahko izvede. Te se označuje za »ubijalce

  projekta«, ker povečajo obseg del, povzročajo neskladja v delu in zamudo projekta,

  povišajo stroške, zniţajo moralo in produktivnost ter kvarijo odnose med udeleţenci

  projekta.

  Določiti je treba proces ter odgovorne za oceno in odobritev predlaganih sprememb ter

  pravila informiranja udeleţencev projekta o sprejeti spremembi.

  6.7 Ukrepanje v primeru zamujanja projekta

  Ţe na začetku projekta je treba določiti tolerance, tako časovna kot stroškovna odstopanja,

  pri katerih je najkasneje treba ukrepati. To je lahko povezano tudi z morebitno časovno

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 27

  rezervo pred koncem projekta, ki smo jo načrtovali za primer uresničitve tveganj ali

  dodatnih nepredvidenih problemov in zastojev.

  Če nimamo nobene časovne rezerve, izvajalci pa (tudi z nadurami) aktivnosti ne bodo

  mogli izvesti do roka, potem imamo na voljo tri vrste ukrepov. Najprej poskušamo rešiti

  trenutno aktivnost s krizno akcijo z najvišjo prioriteto. Za izvedbo krizne aktivnosti je treba

  uporabiti vsa razpoloţljiva sredstva, kar včasih pomeni tudi visok dvig stroškov.

  Drugo moţnost strokovnjaki angleško poimenujejo fast-tracking, kar bi lahko prevedli kot

  hitro sledenje. Preverijo se medsebojne povezave aktivnosti, ki še sledijo do konca

  projekta, pri čemer poskušamo tiste z »mehkimi« povezavami čim bolj prekriti, kar

  pomeni, da se dve povezani aktivnosti izvajata vzporedno, kolikor je to mogoče. »Razdrtje

  plana« (angl. schedule crashing) pa pomeni vključevanje večjega števila virov, s katerimi

  se skrajšajo aktivnosti (in zmanjša zamuda) na kritični poti, kar pa tudi lahko poviša

  stroške projekta. [13]

  Verzuh (2005) pa še posebej opozarja tudi na spremembe izvedbe, ki posredno nastanejo

  zaradi čakanja na odziv naročnika (npr. potrditev zasnove izdelka). Pri tem predlaga dve

  rešitvi: izvedbo drugih aktivnosti, ki niso odvisne od naročnika, ter uporabo gantograma, v

  katerem naročniku prikaţemo (končno) zamudo projekta zaradi njegove neodzivnosti, kar

  naj bi ga spodbudilo k hitrejšemu odzivu. Pomembno z vidika kontroliranja pa je, da se

  »čakanje« na naročnika pravočasno ugotovi in izvede zgoraj predlagana ukrepa. [13]

  6.8 Ukrepi zniţevanja projektnih tveganj

  Ko se identificira in ovrednoti tveganja, se začne iskanje načina za zniţanje stopnje

  tveganosti projekta. Najprimernejši ukrepi so tisti, s katerimi poskušamo zniţati ali celo

  odpraviti moţnost uresničitve posameznih tveganj, dokaj razširjeno in učinkovito pa je tudi

  zniţanje posledic v primeru, da se tveganje uresniči.

  Tveganju se lahko popolnoma izognemo tako, da odstranimo ali obidemo dejavnik

  tveganja. Slednje je moţno s spremembo plana projekta, pri čemer spremenimo celoten

  projekt ali posamezno fazo, trajanje aktivnosti, taktiko izvedbe, dobavitelja ali izvajalca.

  Nov plan, s katerim poskušamo zaobiti tveganje, lahko opredelimo kot alternativno metodo

  doseganja ključnih dogodkov in lahko predstavlja večji strošek izvedbe ali pa tudi ne.

  Drugi način odprave tveganja je npr. odprava določenih teţko dosegljivih zahtev

  http://projektni-management.si/2011/03/06/management-projektnih-tveganj-%e2%80%93-identifikacija-in-vrednotenje/

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 28

  naročnika, kar zahteva pogajanja z naročnikom, pri odločanju pa se običajno primerja

  velikost tveganja s pričakovanim donosom uresničitve zahteve naročnika.

  Zniţanje verjetnosti uresničitve tveganj je pristop, podoben predhodnemu, pri čemer se

  tveganje ne odstrani, ampak se poskuša le zniţati verjetnost uresničitve. To se največkrat

  doseţe z dodatnimi preventivnimi/kontrolnimi dejavnostmi (in posledično z dodatnimi

  stroški), moţni pa so tudi naslednji ukrepi: boljša (draţja) oprema, drugačna (boljša,

  draţja) tehnologija izvedbe, pomoč zunanjih strokovnjakov, simulacije in uporaba

  preizkušenih postopkov.

  Tabela 6.1: Seznam tveganj in ukrepov [13]

  Posledice tveganja lahko ublaţimo z dejavnostmi, ki jih izvedemo le v primeru uresničitve

  tveganja (pristop imenujemo aktivno sprejetje), z zavarovanjem ter s prenosom tveganja na

  drugo osebo ali zdruţbo. Zavarovanje je primerno v primeru velikih tveganj, katerih

  verjetnost dogodka je nizka, a imajo za projekt lahko katastrofalne posledice. V takih

  primerih se zdruţbe običajno obrnejo na zavarovalnice. Prenos tveganja pomeni prenos

  kritja dodatnih stroškov kot posledice morebitne uresničitve tveganja na drugo osebo ali

  zdruţbo – na naročnika, zunanjega izvajalca ali dobavitelja in je opredeljen s pogodbo.

  Pomembno je, da tveganje prevzame stranka, ki ga laţe obvladuje in je za to tudi bolj

  motivirana.

  Ko smo opredelili ukrepe za zmanjšanje tveganj, jih je potrebno vključiti v plan projekta

  (dodatne kontrolne/preventivne aktivnosti). Korektivnih ukrepov se v terminski plan ne

  vključi, saj naj bi se izvedli le v primeru uresničitve tveganja. Za primere uresničitve

  tveganj in izvedbe omenjenih ukrepov se v terminski plan vključijo časovne rezerve. Te se

  koristijo tudi za pasivno sprejetje identificiranih tveganj ter za vsa tveganja, ki jih projektni

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 29

  tim ni identificiral. Poleg dodatnega časa se predvidi tudi denarna rezerva, ki se uporabi v

  primeru dodatnih stroškov.

  Za celovit pregled najpomembnejših tveganj in še posebno za potrebe kontroliranja tveganj

  se izdela seznam tveganj s pripravljenimi ukrepi (tabela 6.1). Na podlagi seznama projektni

  menedţer na kontrolnih sestankih preverja uresničevanje tveganj in udejanjanje ukrepov. O

  morebitnih pojavih simptomov prihajajočega tveganja poročajo lastniki tveganj, zato

  seznam tveganj vsebuje tudi simptom in lastnika, torej tistega, ki je zadolţen za

  kontroliranje posameznega tveganja. Običajno je to član tima, ki sodeluje na dejavnosti,

  kjer se tveganje lahko uresniči, in ki ima ustrezna znanja, izkušnje in visoko raven

  odgovornosti.

  Zaključna poročila projektov naj bi vsebovala tudi analizo tveganj projekta – primerjavo

  problemov in tveganj, na katere se je projektni tim pripravil, in tistih, do katerih je v resnici

  prišlo. Izpostavijo se ukrepi, s katerimi se je projektni tim izognil večjim tveganjem v času

  izvedbe projekta. V poročilu ne smejo izostati niti tveganja, katerih tim pri planiranju

  projekta ni predvidel, ter tistih, katerih ukrepi za omilitev oz. izogib so se izkazali za

  neustrezne. Na podlagi teh informacij se izdela in dopolnjuje “baza tveganj”, ki se

  uporablja pri obvladovanju tveganj bodočih projektov.

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 30

  7 BLAGOVNA ZNAMKA

  7.1 Splošno o blagovni znamki

  Blagovna znamka je umetnost in temelj trţenja. Sporoča do šest ravni pomenov:

  lastnosti – blagovna znamka nas spomni na določene lastnosti,

  koristi – lastnosti je treba prevesti v funkcionalne in čustvene koristi,

  vrednote – blagovna znamka nam pove nekaj tudi o vrednotah proizvajalca,

  kultura – blagovna znamka lahko pomeni določeno kulturo,

  osebnost – blagovna znamka lahko nakaţe določeno osebnost,

  uporabnik – blagovna znamka lahko nakaţe vrsto porabnika, ki kupuje ali uporablja

  izdelek.

  To, kar blagovno znamko razlikuje od konkurenčnih generičnih izdelkov brez blagovne

  znamke, so porabnikove zaznave in občutki v zvezi z lastnostmi izdelka in njihovega

  delovanja. Obstajajo trije pogosto uporabljeni raziskovalni pristopi za ugotavljanje pomena

  blagovne znamke:

  besedne asociacije,

  opis blagovne znamke kot osebnosti,

  lestvičenje za ugotovitev bistva blagovne znamke.

  Blagovno znamko lahko bolje umeščamo tako, da njeno ime poveţemo z ţeleno koristjo,

  vendar je to lahko tudi tvegano, kadar poudarjamo samo eno korist. [11]

  7.2 Premoţenje in upravljanje blagovne znamke

  Premoţenje blagovne znamke je povezano s stopnjo prepoznavanja imena blagovne

  znamke, zaznavanjem kakovosti blagovne znamke, močnimi miselnimi in čustvenimi

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 31

  asociacijami in drugimi vrednostmi, kot so patenti, zaščitene blagovne znamke in odnosi s

  členi na trţni poti.

  Premoţenje blagovne znamke se odraţa v porabnikovem dajanju prednosti enemu izdelku

  pred drugim, čeprav sta v temelju identična. Treba ga je razlikovati od vrednotenja

  blagovne znamke, ki pomeni nalogo ocenjevanja celotne finančne vrednosti blagovne

  znamke.

  Blagovno znamko je treba skrbno upravljati, da se njeno premoţenje ne zmanjša. Blagovne

  znamke trajajo dlje kot specifični izdelki in oprema. Predstavljajo trajno premoţenje

  podjetja. [11]

  7.3 Vrste strategij blagovne znamke

  Strategija blagovne znamke se bo razlikovala glede na to, ali gre za blagovno znamko s

  poudarkom na delovanju, podobi ali doţivetju.

  Porabniki kupijo blagovno znamko s poudarkom na delovanju, da zadovoljijo

  funkcionalno potrebo. Funkcionalne blagovne znamke imajo najboljšo moţnost, da

  zadovoljijo kupce, če jih ti vidijo kot blagovne znamke, ki zagotavljajo odlično delovanje

  ali izjemno varčnost. Močno se opirajo tudi na izdelek in/ali ceno.

  Blagovne znamke s poudarkom na podobi se uporabljajo pri izdelkih ali storitvah, ki jih je

  teţko razlikovati, oceniti njihovo kakovost ali oblikovati navedbo o profilu uporabnika.

  Strategije vključujejo ustvarjanje razločevalne oblike, povezovanje blagovnih znamk s

  slavnimi uporabniki ali ustvarjanje močne oglaševalske podobe. Ponavadi so oblikovane

  tako, da povedo kaj pozitivnega o uporabniku blagovne znamke.

  Blagovne znamke s poudarkom na doţivetju vpletejo porabnika bolj, kot je sama preprosta

  pridobitev izdelka. Porabnik je preko teh blagovnih znamk v stiku z ljudmi in okoljem.

  Sčasoma se vsaka blagovna znamka vedno bolj razvija in postaja vedno bolj prepoznavna.

  Uvede se lahko širitev skupine izdelkov (obstoječe ime blagovne znamke razširimo na

  nove velikosti ali okuse v obstoječi vrsti izdelkov), širitev blagovne znamke (ime blagovne

  znamke razširimo na nove vrste izdelkov), več blagovnih znamk (nova imena blagovnih

  znamk znotraj iste vrste izdelkov), nove blagovne znamke (nova blagovna znamka za novo

  vrsto izdelkov) in partnerska blagovna znamka (zdruţevanje dveh ali več znanih imen

  blagovnih znamk).

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 32

  Pogosto je napačno razmišljanje, da blagovne znamke v glavnem gradimo z oglaševanjem.

  Obstaja še veliko drugih orodij, ki opisujejo prizadevanja za razvoj blagovne znamke prek

  izkušenj z blagovno znamko ali izkustvenih komunikacij. [11]

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 33

  8 UČINEK VIBRACIJ, KI JIH POVZROČAJO TEHNOLOŠKI

  POSTOPKI IN GRADBENI STROJI

  Veliko število tehnoloških aktivnosti v gradbeništvu, kot na primer zabijanje pilotov,

  zabijanje in izvlek zagatnic, vibracijsko kompaktiranje zemeljskih materialov ter voţnja

  teţke gradbene mehanizacije, povzroča vibracije, ki se lahko po zemljini prenašajo na

  bliţnje objekte. Zaradi teh vibracij nastale dinamične sile lahko na objektu povzročijo tudi

  škodo. V okviru načrtovanja dejavnosti na gradbišču je treba moţne učinke vibracij

  oceniti, ter delo s stroji, ki povzročajo vibracije, prilagoditi tako, da se učinki vibracij, ki

  lahko vplivajo na bliţnje stavbe, čim bolj zmanjšajo [1].

  Učinki vibracij, ki jih povzročajo gradbeni stroji, se lahko spreminjajo glede na številne

  dejavnike, ki so:

  intenziteta vira vibracij,

  različna sestava in kakovost tal med virom vibracij in objektom,

  kakovost izvedenega temeljenja,

  dimenzije objekta in

  kakovost vgrajenih gradbenih materialov.

  Bistveni vpliv na učinek vibracij imajo intenziteta in trajanje ter pogostost in število

  dogodkov z vibracijami. Efekt vibracij, ki jih povzročajo gradbeni stroji, lahko:

  moti uporabnike stavb,

  vpliva na objekte, ker prihaja do tresenja in premikanja konstrukcij,

  vpliva na strukturno celovitost zgradbe tudi do te mere, da je lahko ogroţena

  stabilnost.

  V tabeli 6.1 so podane pribliţne ocene intenzitete vibracij, izraţene kot največja dopustna

  hitrost nihanja, ki jo lahko pričakujemo od najpogosteje uporabljenih strojev.

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 34

  Tabela 8.1: Ocenjene intenzitete vibracij, kot posledica delovanja gradbenih strojev[6]

  Gradbeni stroj Predvidena hitrost nihanja tal

  Vibracijski

  valjarji

  več kot 1,5 mm/s pri razdalji 25 m, večje ravni hitrosti vibracij se lahko

  pojavijo na bliţnjih razdaljah, vendar za srednje teţke valjarje ni

  pričakovati poškodb, če so stavbe oddaljene vsaj 12 m

  Hidravlična

  kladiva

  - 4,5 mm/s pri razdalji 5 m

  - 1,3 mm/s pri razdalji 10 m

  - 0,4 mm/s pri razdalji 20 m

  - 0,1 mm/s pri razdalji 50 m

  Kompaktorji

  - 20 mm/s pri razdalji 5 m

  - 2 mm/s pri razdalji 15 m

  - manj kot 0,3 mm/s pri razdaljah, večjih kot 30 m

  Nabijalec

  pilotov 1,3 do 3 mm/s pri razdaljah 25 do 50 m v odvisnosti od vrste tal

  Buldoţerji 1 do 2 mm/s pri razdaljah pribliţno 5 m, če je razdalja večja od 20 m, so

  pričakovane vibracije manjše od 0,2 mm/s

  Pnevmatska

  vrtalna

  garnitura

  4 do 5 mm/s pri razdalji pribliţno 5 m in 1,5 mm sek pri 10 m, pri

  oddaljenosti več kot 25 m je hitrost vibracije manjša od 0,6 mm/s, na

  razdalji, večji kot 50 m, pa manjša od 0,1 mm/s

  Kamioni,

  voţnja po

  gladkih

  površinah

  0,01 do 0,2 mm/s za objekt, ki je lociran 10 do 20 m stran

  Kamioni,

  voţnja po

  neravnih

  površinah

  0,1 do 2 mm/s za objekt, ki je lociran 10 do 20 m stran

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 35

  9 PRAKTIČNI PRIMERI MERJENJA VIBRACIJ

  Pri diplomskem delu smo zbrali veliko število podatkov, ki izhajajo iz meritev vibracij, ki

  jih je izvajal Laboratorij za raziskave materialov in konstrukcij Fakultete za gradbeništvo

  Maribor. Zbrali in analizirali smo meritve vibracij:

  - ki nastajajo pri izvleku ali zabijanju zagatnic,

  - ki nastajajo zaradi delovanja vibracijskega valjanja in

  - ki jih povzroča voţnja teţkih kamionov.

  9.1 Vibracije, ki jih povzroča zabijanje in izvlek zagatnic

  Veliko zemeljskih del, kot so zabijanje pilotov, vibracijsko zbijanje tal in voţnja teţkih

  gradbenih strojev, povzroča vibracije, ki se lahko prenašajo po zemlji v bliţino objektov.

  Te vibracije povzročajo dinamične sile, kar lahko povzroči na objektih škodo. Pri

  načrtovanju naštetih tehnoloških aktivnosti je treba oceniti moţne učinke vibracij.

  Stroj za zabijanje in izvlek zagatnic predstavlja posebno vrsto strojev, ki povzročajo

  vibracije. Pri teh strojih se vibracije širijo preteţno v vertikalni smeri navzgor ter kot

  reakcija tudi navzdol. Amplituda je sinusne oblike, impulz pa presenetljivo poteka v

  majhnem časovnem intervalu.

  9.1.1 Primer meritev vibracij na objektu Zlatoličje 5

  Prvi primer obdelave monitoringa vibracij bomo prikazali na primeru meritev, ki smo jih

  opravili na stanovanjskem objektu »Zlatoličje 5«, ki se nahaja neposredno ob gradbišču –

  gradnji kroţišča glavne ceste I. reda (številka ceste 1400, številka odseka O, tip odseka P)

  – smer Miklavţ – Hajdina. Tehnologija izvedbe kroţišča je bila pogojena z zabijanjem

  zagatnic, s katerimi je izvajalec del (podjetje SCT, d. d.) stabiliziral breţine ceste pri

  gradnji kroţišča.

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 36

  Zabijanje in izvlek zagatnic se je izvajalo z visokofrekvenčnim vibracijskim kladivom

  PVE 2310VM. Vibracijsko kladivo je bilo v času merjenja vibracij od objekta oddaljeno

  37 metrov. Opravili smo tri sklope meritev, ki predstavljajo izmerjene vrednosti pri

  zabijanju zagatnic. Z merilno opremo Minimate plus proizvajalca Instantel smo izmerili

  intenziteto vibracij kot hitrost oscilacaije v odvisnosti od frekvence pri vgradnji treh

  zaporednih zagatnic.

  Zabijanje zagatnic na gradbišču podaja slika 9.1.

  Slika 9.1: Primer zabijanja zagatnic pri gradnji kroţišča v Staršah

  Na objektu smo določili tri merilna mesta:

  MM1 – raščena zemljina ob temeljnem zidu na severozahodni strani objekta, v smeri

  izvora vibracij

  MM2 – temeljni zid na notranji strani, severovzhodna stran, v smeri izvora vibracij

  MM3- AB-plošča nad pritličjem, severni vogal, v smeri izvora vibracij

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 37

  9.1.2 Rezultati meritev na objektu Zlatoličje 5

  Rezultate meritev podajamo v tabelah 9.1, 9.2 in 9.3.

  Tabela 9.1: Zbir rezultatov za prvi sklop meritev z dne 11. 6. 2009

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  10:51,28 1,130/47 1,100/32 1,700/47 1,960 1

  10:51,28 0,175/43 0,206/37 0,333/28 0,339 2

  10:51,29 0,270/19 0,365/27 0,508/12 0,566 3

  10:54,54 0,937/39 1,210/37 1,900/43 2,170 1

  10:54,54 0,143/34 0,175/32 0,286/27 0,294 2

  10:54,55 0,317/>100 0,413/>100 0,365/>100 0,0476 3

  10:57,44 1,290/39 1,300/34 1,110/43 1,470 1

  10:57,44 0,127/34 0,143/34 0,667/30 0,668 2

  10:57,45 0,175/30 0,984/30 1,000/32 1,340 3

  Tabela 9.2: Zbir rezultatov za drugi sklop meritev z dne 11. 6. 2009

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  11:07,52 0,365/64 0,492/47 0,587/47 0,718 1

  11:07,52 0,0952/47 0,0794/64 0,111/32 0,132 2

  11:07,53 0,0635/>100 0,127/>100 0,111/>100 0,172 3

  11:14,22 0,810/43 0,794/28 1,560/47 1,690 1

  11:14,22 0,159/43 0,159/28 0,270/34 0,279 2

  11:14,23 0,238/23 0,286/28 0,397/12 0,456 3

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 38

  Tabela 9.3: Zbir rezultatov za tretji sklop meritev z dne 11. 6. 2009

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  11:29,19 0,825/47 0,810/28 1,020/51 1,220 1

  11:29,19 0,175/27 0,159/28 0,302/15 0,325 2

  11:29,20 0,254/17 0,349/12 0,778/10 0,786 3

  11:35,27 0,921/39 0,873/43 1,700/47 1,820 1

  11:35,27 0,175/34 0,143/24 0,333/27 0,339 2

  11:35,28 0,317/19 0,381/27 0,508/19 0,621 3

  11:37,27 0,778/37 0,968/37 1,220/43 1,510 1

  11:37,27 0,143/34 0,159/37 0,254/26 0,258 2

  11:37,28 0,286/24 0,365/30 0,381/11 0,480 3

  Oznake v tabelah:

  - L…hitrost vibracije v longitudinalni smeri - T…hitrost vibracije v transverzalni smeri - V…hitrost vibracije v vertikalni smeri - PVS…rezultantni vektor hitrosti oscilacije tal (Peak Vector Sum)

  9.1.3 Primer meritev vibracij pri gradnji Mesarskega mostu v Ljubljani

  Drugi primer praktičnih meritev smo opravili v sklopu gradnje Mesarskega mostu čez

  Ljubljanico v Ljubljani. Tudi na tem gradbišču je gradbena dela izvajalo podjetje

  SCT d.d. Zabijanje in izvlek zagatnic se je izvajalo s hidravličnim kladivom

  CATERPILLAR CG 23T t.š. 108-0499/1MIO 1837F 2972.

  Zabijanje zagatnic na mestu lokacije gradnje pete mosta na Petkovškovem nabreţju v

  Ljubljani podajamo s sliko (9.2).

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 39

  Slika 9.2: Primer zabijanja zagatnic pri gradnji Mesarskega mostu v Ljubljani

  Na omenjenem gradbišču smo vibracije, ki so nastale zaradi zabijanja in izvleka zagatnic,

  merili v štirih merilnih dnevih – glej tabelo 9.4.

  Tabela 9.4: Opis aktivnosti po datumih izvajanja

  Datum Opis aktivnosti na gradbišču, ki je bila predmet monitoringa

  1 26/XI-2009 Zabijanje zagatnic ob Petkovškovem nabreţju

  2 27/XI-2009 Zabijanje zagatnic ob Petkovškovem nabreţju

  3 23/XII-2010 Zabijanje zagatnic ob Plečnikovi trţnici

  4 29/IV-2010 Izvlek zagatnic ob Plečnikovi trţnici

  Na objektih, ki so locirani v starem mestnem jedru, smo določili merilna mesta, ki so

  podana v tabeli 9.5.

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 40

  Tabela 9.5: Opis aktivnosti po merilnih mestih

  Oznaka Naslov Opis

  MM1 Trubarjeva 24, stanovanje Pezdirc Na zunanji arkadi zagrajene terase

  MM1a Trubarjeva 24, stanovanje Pezdirc Tla zagrajene terase (pod arkado)

  MM2 Petkovškovo nabreţje 23 Temeljni zid ob vratih

  MM3 Petkovškovo nabreţje 14 »Cafe Bar« Temeljni zid ob vhodu v objekt

  MM4 Petkovškovo nabreţje 19 Temeljni zid med okni v pritličju

  MM5 Petkovškovo nabreţje 19

  Stropna konstrukcija zadnje etaţe objekta v

  nenaseljenem stanovanju v lasti Maje Ţel,

  obodni zid (kot, ki ga tvorijo nosilne stene)

  neposredno proti lokaciji gradbišča

  MM6 Petkovškovo nabreţje 19 Naseljeno stanovanje v lasti Maje Ţel,

  zadnja etaţa ob hodniku atrija, na plošči

  MM7 Petkovškovo nabreţje 27 Temeljni zid, okenska polica (stena proti

  gradbišču)

  MM8 Petkovškovo nabreţje 27 Temeljni zid, okenska polica (dvoriščna

  stran)

  MM9 Plečnikova trţnica (v nadstropju) ob

  ribarnici Plošča v vogalu ob dvigalu

  MM9a Plečnikova trţnica (v nadstropju) ob

  ribarnici

  Okenska polica na obodni steni proti

  Ljubljanici (Petkovškovem nabreţju)

  MM10 Plečnikova trţnica (v kleti) Zid nad temeljem stene, ki ločuje trţnico

  MM11 Plečnikova trţnica (v nadstropju),

  mesarstvo Kodila Plošča v vogalu nad vrhom stopnišča

  MM12 Plečnikova trţnica (v kleti) Zid nad temeljem stene, ki ločuje trţnico

  (sanitarije)

  MM 13 Trubarjeva 24, Bife Stena – na arkadi

  MM 14 Petkovškovo nabreţje 23, stanovanje

  Iskrič

  14a – tla v dnevni sobi ob steni z balkonom

  15b – tla v kuhinji

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 41

  MM15 Petkovškovo nabreţje 17 Zadnji strop objekta, podstrešje na

  konstrukciji stropa ob stopnišču, ki vodi na

  podstrešje

  MM 16 Bogoslovno semenišče ob Plečnikovi

  trţnici

  16 – okenska polica v vogalu (vhod v

  kuhinjo)

  16a – študentska soba P + 2

  16b – hodnik ob študentski sobi P + 1

  Na sliki 9.3 so podane lokacije objektov, ki so bili predmet monitoringa pri gradnji

  Mesarskega mostu.

  Slika 9.3: Prikaz lokacije posameznih merilnih mest

  Pri monitoringu vibracij smo uporabljali dva merilna kompleta:

  - 8-kanalni komplet MINIMATE PLUS z dvema geofonoma in - 4-kanalni komplet MINIMATE PLUS z enim geofonom.

  Rezultati meritev so podani v tabelah od 9.15 do 9.36.

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 42

  9.1.4 Rezultati meritev vibracij pri gradnji Mesarskega mostu v Ljubljani

  Tabela 9.6: Merilno mesto 1- dne 26. 11. 2009

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  16:01,54 0,254/>100 0,254/>100 0,254/>100 0,311 1

  16:03,17 0,254/>100 0,254/>100 0,381/>100 0,475 1

  16:04,03 0,587/37 0,508/30 0,381/47 0,684 1

  16:04,44 0,635/39 0,635/32 0,508/47 0,833 1

  16:05,28 0,762/43 0,635/28 0,508/47 0,773 1

  Tabela 9.7: Merilno mesto 2 – 26. 11. 2009

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  16:23,24 0,254/>100 0,254/>100 0,254/>100 0,381 2

  16:24,12 0,381/>100 0,508/>100 0,254/>100 0,539 2

  16:24,53 0,254/>100 0,254/>100 0,254/>100 0,381 2

  Tabela 9.8: Merilno mesto 3 – 26. 11. 2009

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  16:29,54 0,127/>100 0,127/>100 0,254/>100 0,284 3

  16:37,58 0,254/>100 0,127/>100 0,254/>100 0,311 3

  16:38,36 0,254/73 0,127/>100 0,254/>100 0,311 3

  16:39,31 0,254/>100 0,254/>100 0,254/>100 0,381 3

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 43

  Tabela 9.9: Merilno mesto 4 – 26. 11. 2009

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  16:46,20 0,127/>100 0,124/>100 0,127/>100 0,284 4

  16:47,02 0,381/43 0,38/57 0,254/>100 0,554 4

  16:47,43 0,254/>100 0,254/>100 0,254/>100 0,381 4

  Tabela 9.10: Merilno mesto 5 – 26. 11. 2009

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  17:05,47 0,762/16 0,508/32 0,508/26 0,861 5

  17:06,35 0,889/34 0,635/22 0,889/34 1,36 5

  17:07,20 1,02/16 0,762/24 0,889/22 1,30 5

  Tabela 9.11: Merilno mesto 6 – 26. 11. 2009

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  17:16,09 0,635/37 0,254/>100 0,254/>100 0,648 6

  17:17,03 0,254/>100 0,254/>100 0,254/>100 0,44 6

  Tabela 9.12: Merilno mesto 7 in meritev hitrosti oscilacije na zemljini nasipa (ZN) –

  pravokotno na MM 7 (sinhrono merjenje) – 26. 11. 2009

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  17:30,30 0,635/>100 0,825/24 0,635/24 1,01 7

  1,38/100 1,48/>100 2,96 ZN

  17:31,12 0,762/21 1,03/24 1,03/37 1,20 7

  0,413/21 0,635/22 0,571/20 0,698 ZN

  17:31,54 0,841/22 0,984/22 0,937/28 1,2 7

  0,381/20 0,730/24 0,619/20 0,761 ZN

  17:32,32 0,81/20 0,921/21 0,667/17 1,03 7

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 44

  0,333/20 0,730/27 0,603/20 0,749 ZN

  17:33,14 0,714/20 0,762/20 0,238/26 0,878 7

  0,397/18 0,619/21 0,587/20 0,71 ZN

  Tabela 9.13: Merilno mesto 8 in meritev hitrosti oscilacije na zemljini nasipa (ZN) –

  pravokotno na MM 8 (sinhrono merjenje) – 26. 11. 2009

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  17:34,13 0,587/20 0,667/19 0,381/26 0,742 8

  6,19/10 3,56/10 0,413/32 7,08 ZN

  17:35,02 0,54/20 0,635/23 0,651/23 0,816 8

  0,270/22 0,619/28 0,254/20 0,624 ZN

  Tabela 9.14: Merilno mesto 4 in 5 in meritev hitrosti oscilacije na zemljini nasipa (ZN) –

  pravokotno na MM 4 in 5 (sinhrono merjenje) – 27. 11. 2009

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  11:14,08 0,111/26 0,206/20 0,27/18 0,392 4

  0,206/19 0,603/18 0,444/20 0,617 5

  11:14,08 1,9/>100 0,762/28 0,762/32 2,02 ZN

  11:26,45 0,127/34 0,19/20 0,19/17 0,221 4

  0,206/18 0,286/18 0,175/20 0,317 5

  11:26,46 1,14/22 0,254/>100 1,02/>100 1,36 ZN

  11:27,45 0,254/23 1,19/26 0,333/18 0,389 4

  0,286/20 0,619/20 0,254/22 0,636 5

  11:27,46 2,29/30 0,889/22 0,889/37 2,47 ZN

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 45

  Tabela 9.15: Merilno mesto 9 in 10 (sinhrono merjenje) – 27. 11. 2009

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  12:20,14 0,0635/>100 0,0952/>100 0,0476/>100 0,102 9

  0,0476/>100 0,0635/>100 0,0794/>100 0,0809 10

  13:00,45 0,0635/85 0,0952/21 0,0635/64 0,102 9

  0,0635/>100 0,0635/67 0,0794/>100 0,552 10

  14:00,05 0,111/20 0,222/18 0,0952/20 0,225 9

  0,0952/43 0,111/37 0,19/20 0,211 10

  Tabela 9.16: Merilno mesto 11 in 12 (sinhrono merjenje) – 27. 11. 2009

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  14:16,53 0,0794/47 0,175/21 0,0794/47 0,182 11

  0,238/51 0,333/51 0,19/51 0,416 12

  Tabela 9.17: Merilno mesto 1 in 13 in meritev hitrosti oscilacije na zemljini nasipa (ZN) –

  pravokotno na MM 1 in 13 (sinhrono merjenje) – 27. 11. 2009

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  15:03,29 0,302/18 0,397/20 0,397/19 0,524 1

  0,175/23 0,143/22 0,397/57 0,42 13

  15:03,30 0,635/51 1,27/30 2,41/28 2,51 ZN

  14:04,55 0,238/17 0,270/16 0,365/11 0,393 1

  0,143/23 0,143/12 0,175/12 0,216 13

  15:04,56 0,762/19 0,508/39 1,14/23 1,16 ZN

  Tabela 9.18: Merilno mesto 14a oziroma 14b – 27. 11. 2009

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  15:35,54 0,635/18 2,41/17 0,508/21 2,48 14a

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 46

  15:36,50 1,02/18 3,05/17 0,508/21 3,2 14a

  15:37,50 2,03/20 2,29/20 0,889/24 3,08 14a

  15:38,30 1,4/21 1,65/21 0,762/22 2,01 14b

  15:39,33 1,27/20 1,27/21 0,635/24 1,75 14b

  15:42,44 1,02/21 1,02/21 0,508/32 1,36 14b

  15:43,23 1,14/20 1,4/21 0,508/39 1,81 14b

  Tabela 9.19: Merilno mesto 15 – 27. 11. 2009

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  16:07,13 0,762/27 1,27/20 0,508/39 1,44 15

  16:07,53 0,889/26 1,65/23 0,508/39 1,79 15

  16:08,36 0,635/26 1,4/22 0,381/64 1,49 15

  16:09,17 0,508/>100 1,02/>100 0,254/>100 1,09 15

  Tabela 9.20: Merilno mesto 9 in 10 (sinhrono merjenje) – 23. 12. 2009

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  10:42,34 0,683/39 0,19/20 0,619/37 0,826 9

  0,175/21 0,175/20 0,143/24 0,198 10

  10:43,29 1,32/47 0,524/20 1,27/30 1,59 9

  0,302/18 0,444/17 0,444/22 0,458 10

  10:44,15 1,0/43 0,413/20 0,889/34 1,24 9

  0,222/21 0,349/20 0,317/21 0,39 10

  10:45,04 0,937/47 0,397/20 0,905/34 1,27 9

  0,19/22 0,302/21 0,286/20 0,38 10

  10:45,52 0,762/28 0,397/20 0,794/32 0,995 9

  0,206/21 0,254/21 0,27/20 0,3 10

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 47

  Tabela 9.21: Merilno mesto 16a in 16b (sinhrono merjenje) – 23. 12. 2009

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  11:33,04 0,429/32 0,857/24 0,476/73 0,939 16a

  0,397/43 0,683/64 0,286/14 0,7 16b

  11:34,01 0,556/23 1,65/18 0,619/17 1,7 16a

  0,635/39 0,778/51 0,571/18 0,873 16b

  11:34,53 0,635/22 1,57/20 0,667/21 1,67 16a

  0,635/24 0,635/24 0,651/21 0,896 16b

  11:54,26 0,46/12 0,889/>100 0,968/>100 1,03 16a

  0,206/20 0,587/47 0,365/18 0,623 16b

  11:55,37 0,587/100 0,127/34 0,192 1

  0,0794/>100 0,0952/32 0,0794/37 0,0979 1a

  8:56,28 0,111/>100 0,286/>100 0,159/>100 0,289 1

  0,111/10 0,0794/64 0,0952/16 0,121 1a

  9:03,45 0,175/16 0,397/8 0,206/>100 0,422 1

  0,175/85 0,159/11 0,159/13 0,202 1a

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 48

  Tabela 9.23: Merilno mesto 16 (sinhrono merjenje na merilnem mestu in tlaku (T) ob

  merilnem mestu) – 23. 12. 2009

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  9:53,12 0,524/64 0,175/19 0,349/85 0,563 16

  0,841/31 0,46/18 0,27/27 0,945 T

  9:54,07 0,857/73 0,524/17 1,11/73 1,33 16

  2,19/26 1,02/30 0,794/24 2,32 T

  9:54,56 0,683/73 0,381/17 0,683/74 0,907 16

  2,29/27 1,0/30 0,698/20 2,38 T

  9:55,44 0,651/57 0,476/17 0,825/64 0,957 16

  2,54/24 1,08/24 0,889/19 2,68 T

  9:56,35 0,413/73 0,286/24 0,571/51 0,586 16

  1,9/32 0,683/34 0,508/32 1,95 T

  Tabela 9.24: Merilno mesto 9 (sinhrono merjenje na merilnem mestu 9 ter 9a) – 23. 12.

  2009

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  9:59,25 1,84/64 0,619/28 2,51/24 2,71 9

  0,683/26 1,83/28 0,429/28 1,87 9a

  10:12,12 0,291/43 0,873/16 2,03/34 2,23 9

  1,12/21 2,25/20 0,556/22 2,45 9a

  10:00,57 0,333/30 0,841/17 1,35/19 1,49 9

  0,986/19 2,3/20 0,54/17 2,46 9a

  10:01,44 0,413/28 0,889/17 1,73/24 1,86 9

  1,05/18 2,1/20 0,571/21 2,28 9a

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 49

  Tabela 9.25: Mesto 9 in 10 (sinhrono merjenje) – 29. 4. 2010

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  9:07,21 0,651/20 0,683/19 0,667/20 0,850 9

  0,524/21 0,365/18 0,571/17 0,756 10

  9:08,04 0,206/20 0,571/23 0,254/20 0,588 9

  0,302/19 0,302/26 0,349/21 0,420 10

  9:08,45 0,238/20 0,397/22 0,27/22 0,435 9

  0,301/21 0,238/>100 0,27/20 0,378 10

  9:09,27 0,222/19 0,46/24 0,333/20 0,489 9

  0,317/37 0,254/18 0,302/20 0,405 10

  9:10,05 0,333/20 0,365/21 0,175/24 0,408 9

  0,286/21 0,27/20 0,238/22 0,344 10

  9:10,46 0,302/20 0,27/20 0,159/22 0,369 9

  0,206/18 0,206/19 0,127/27 0,253 10

  9:11,25 0,317/21 0,159/20 0,175/24 0,338 9

  0,222/24 0,175/20 0,175/22 0,272 10

  9:12,08 0,127/30 0,111/43 0,0794/51 0,131 9

  0,0952/24 0,0794/23 0,0952/24 0,112 10

  Tabela 9.26: Merilno mesto 16 – 29. 4. 2010

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  9:46,19 0,333/32 0,524/20 0,714/26 0,792 16

  9:46,54 0,429/28 0,381/23 0,794/47 0,811 16

  9:47,26 0,397/20 0,492/32 0,921/27 0,929 16

  9:48,04 0,397/57 0,889/57 0,875/26 0,976 16

  9:48,38 0,476/73 1,02/>100 0,952/51 1,02 16

  9:49,13 0,429/28 0,841/39 0,937/57 1,07 16

  9:49,47 0,587/64 0,778/39 0,937/85 1,12 16

  9:50,19 0,429/85 1,3/>100 0,857/73 1,33 16

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 50

  9:50,53 0,413/73 0,619/>100 0,619/64 0,737 16

  9:51,21 0,444/>100 0,381/>100 0,873/85 0,892 16

  Tabela 9.27: Merilno mesto 11 in 12 (sinhrono merjenje) – 29. 4. 2010

  Čas T

  (mms-1

  /Hz)

  V

  (mms-1

  /Hz)

  L

  (mms-1

  /Hz)

  PVS

  (mms-1

  ) MM

  10:04,21 0,429/24 0,159/32 0,349/20 0,527 11

  0,270/37 0,587/22 0,365/32 0,647 12

  10:05,02 0,317/22 0,143/32 0,349/21 0,402 11

  0,222/43 0,556/22 0,333/28 0,573 12

  10:05,43 0,206/24 0,143/26 0,429/31 0,453 11

  0,27/37 0,587/20 0,302/27 0,604 12

  10:06,22 0,159/34 0,143/37 0,317/21 0,331 11

  0,524/37 0,429/22 0,254/32 0,59 12

  10:07,03 0,222/23 0,111/39 0,206/22 0,283 11

  0,571/39 0,317/23 0,27/32 0,611 12

  10:07,40 0,333/20 0,143/34 0,27/24 0,384 11

  0,794/32 0,46/21 0,206/43 0,839 12

  10:08,19 0,254/21 0,127/39 0,206/18 0,291 11

  0,429/34 0,254/22 0,222/26 0,446 12

  10:08,57 0,270/23 0,159/26 0,238/20 0,35 11

  0,254/23 0,302/21 0,143/37 0,38 12

  10:09,36 0,0952/30 0,0635/73 0,0952/47 0,11 11

  0,238/34 0,0952/26 0,0794/51 0,24 12

  9.2 Vibracije, ki jih povzroča uporaba vibracijskega valjarja

  Pri postopkih vibracijskega zgoščevanja nevezanih slojev tal ciljno dinamično delujemo na

  zgornji ustroj zemljišča. Pri teh gradbenih postopkih se tresljaji ali vibracije skozi tla

  prenašajo na sosednje objekte in lahko na njih povzročijo poškodbe.

 • Moţnosti zmanjševanja negativnih učinkov, ki jih povzročajo tehnološki postopki in gradbeni stroji Stran 51

  Pri načrtovanju gradenj je torej treba oceniti tudi moţne vplive vibracij in s tem povezana

  tveganja ter gradbene stroje izbrati tako, da je vpliv njihovega delovanja na sosednje

  objekte preprečen ali vsaj minimalen.

  9.2.1 Primer meritev učinka vibracijskega valjarja na objektu grad Trebnje

  Primer meritev učinka vibracijskih valjarjev smo merili na odseku gradnje nove avtoceste

  Pluska – Ponikve. Pri gradnji nasipa na lokaciji pri cestnem profilu 182 in pri ureditvi trase

  avtoceste neposredno pred tunelom Leščevje se je za vibracijsko zgoščevanje zemljine

  uporabl