MONOGRAFIJE, PERIODIKA BOOKS AND ... MONOGRAFIJE, PERIODIKA BOOKS AND PERIODICALS NOVOSTI V KNJI¥½NICI

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MONOGRAFIJE, PERIODIKA BOOKS AND ... MONOGRAFIJE, PERIODIKA BOOKS AND PERIODICALS NOVOSTI V...

 • MONOGRAFIJE, PERIODIKA BOOKS AND PERIODICALS

  NOVOSTI V KNJIŽNICI SLOVENSKEGA ETNOGRAFSKEGA MUZEJA V LETU 1990/91

  M O N O G R A F I J E

  Slovenija

  ALJAŽ, Jakob

  Da je Triglav ostal v slovenskih rokah je moja zasluga / Jakob Aljaž . - (s.l.): Planinsko društvo Dovje-Mojstrana, 1989. - 58 str.

  A N N A P r a č e k Krasna: življenje in delo v dveh d o m o v i h za en svet: predstavitev osebnega arhiva = Life and work in two homelands for one world: i n t r o d u c t i o n to p e r s o n a l a r c h i v e s : M e s t n i m u z e j L j u b l j a n a , Kulturno- informaci jski center Križanke, 2.julij-31 .avgust , 1990 . P i lonova galerija, Ajdovščina, 4-19 september 1990 / (izdali) Slovenska izseljenska matica Ljubljana in Narodna in Univerzitetna knjižnica v Ljubljani; (besedilo kataloga Mihael Glavan; prevod Ljubica Črnivec, W a y n e Tuttle). - Ljubljana: Slovenska izseljenska matica, 1990

  ANTROPOLOŠKI zvezki I: zbornik socialno antropoloških besedil / uredila V.V. Godina. - Ljubljana: Sekcija za socialno antropologijo pri Slovenskem sociološkem društvu, 1990. - 340 str. - (Antropološki zvezki; 1)

  B A Č E R , Karel Iz dolenjske preteklosti: l iteramozgodovinski in etnološki zapiski / Karel

  Bačer.- N o v o mesto: Dolenjska založba,1991. - 1 0 7 str.

  BELIČ, Predrag P r v a tri desetletja jezuitov in Slovenci: (1546-1569) / Predrag Belič ; (iz

  hrvaščine prevedel Lojze Kovačič) . - (1. natis). - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1989. - 38 str. - (Zbirka Zgodovinskega časopisa; 6)

  B E L T R A M , Julij Vogrsko v ogledalu časa / Julij Beltram. - Koper: Lipa, 1990. - 1 9 0 str.

  241

 • B L E D , Jean-Paul

  Franc Jožef / Jean-Paul Bled; (prevedel Stane Ivane). - Ljubljana: Mladinska knjiga, 1990. - 673 str.

  BOGIČ, Mladen

  Pregled razvoja železniškega omrežja na širšem gravitacijskem območju Slovenije in Istre / Mladen Bogič. - Ljubljana: Železniško gospodarstvo. Odsek za muzejsko dejavnost, 1989. - 30 str. - (Tiri in čas; 1)

  BOŽIČ na Slovenskem / (zbral in uredil Jože Dolenc). - Ljubljana: Družina, 1 9 8 9 . - 2 8 0 Str., ilustr.

  B R A T E , Tadej

  Ljubljanski tramvaj: 1 9 0 1 - 1 9 5 8 / Tadej Brate; (fotografije Tadej Brate (barvne), arhivske (čmobele)) . - Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1990. - 200 sh-.

  CURK, Iva

  Varstvo naše dediščine / Iva Curk; Matjaž Puc. - Ljubljana: Z a v o d SR Slovenije za vars tvo naravne in kultume dediščine, 1989. - 69 str., ilustr.

  CVIRN, Janez

  Kri v luft! Čreve na plot!: oris d m ž a b n e g a življenja v Celju na prelomu stoletja / Janez Cv im. - Celje: Novi tednik - Radio Celje, 1990. - 98 str., fot.

  DAVIS, James C.

  Vzpon z dna: slovenska kmečka dmž ina v dobi strojev / James C. Davis; prevedel in spremno besedo napisal Janez Šumrada. - Ljubljana: Slovenska matica, 1989. - 1 9 8 str.

  DRABOSNJAK, Andrej Šuster-

  Pasijon / Andrej Šuster-Drabosnjak; zapisala Magdalena Kalot. - Celovec: Drava; Trst: Tržaška tiskarna, 1983. - 2 5 0 str.

  D U L A R , Jože

  Pomembni Belokranjci: slovstveni in kultumozgodovinski pregled / Jože Dular. - Metlika: Belokranjsko muzejsko d m š t v o 1988. - 77 str.

  D U L A R , Jože

  Štirideset let Belokranjskega muzqskega dmštva: 1949 do 1989 / Jože Dular. - Metlika: Belokranjsko muzejsko dmštvo , 1989. - 47 str. - (Knjižna zbirka Belokranjskega muzejskega dmštva ; 6)

  242

 • D U L A R , Jože

  Vodnik po Slovenskem gasilskem muzeju v Metliki in gasilskih zbirkah Slovenije / Jože Dular. - Ljubljana: Gasilska zveza Slovenije, 1985 . - 67 str.

  ETNOLOŠKI mladinski raziskovalni tabori v Beli Krajini: Podzemelj 1985, 1986, Adleš ia 1987, Dragatuš 1988 / (uredil Andrej Dular) . - Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: ZOTKS, Gibanje znanost mladini, 1989 . - 1 8 0 str. - (Knjižnica Slovenskega etnografskega muzeja; 1)

  GESTRIN, Ferdo

  Slovenske dežele in zgodnji kapitalizem / Ferdo Gestrin. - Ljubljana : Slovenska matica, 1991. - 313 str.

  GORNIK, F r a n c

  Zgodovina blejske župnije / Franc Gornik. - Celje: Mohorjeva družba, 1990. - 2 4 0 str.

  H L A D N I K , Miran

  Slovenske kmečke povesti / Miran Hladnik. - Ljubljana: Prešernova družba, 1 9 9 0 . - 2 0 2 str.

  IVANŠEK, France Družina, stanovanje in naselje: anketna raziskava 195 stanovanj v Savskem

  naselju v Ljubljani (1961) / France Ivanšek. - (1 izd.). - Ljubljana: France Ivanšek: P P Ambient, 1988. - 359 str., fot., tabele

  J A K O M I N , Dušan Škedenjska krušarca = Servola: la portatrice di pane / Dušan Jakomin ;

  ilustriral Mario Sancin. - 2 izd. - Trst: Dom Jakoba Ukmarja, 1989. - 1 6 4 str. Besedilo v slovenščini in italijanščini

  JES sn Vodovnikov Juri: monolog s petjem / priredba Branko Gombač . - Slovenska Bistrica: Samoupravna interesna kulturna skupnost, 1989. - 95 str.

  K A K O naj v a m podarimo modrino neba: besedila indijanskih poglavarjev / izbor in spremna beseda Franc Burgar. - 2 razširjena izdaja. - Ljubljana: F . Butgar , 1990. - 1 5 9 str.

  K A M so vsi pastirji šli...: etnološka razstava o ovčarstvu s selitveno pašo na Pivki: katalog razstavljenega gradiva / priprava razstave in idejni osnutek postav i tve Inja Smerdel; grafično oblikovanje kataloga Marjan Loboda . - Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 1990

  243

 • KAMBIČ, Mirko

  150 let fotografije na Slovenskem: Mestna galerija Ljubljana, Arhitekturni muzej Ljubljana / Mirko Kambič, Brane Kovic, Peter K r e a č . - Ljubljana : Mestna galerija, 1 9 8 9 . - 1 7 6 str.

  K E R Š E V A N , Marko

  Religija in slovenska kultura: ljudska religioznost, civilna religija in ateizem v Sloveniji / Marko Kerševan. - Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete: Partizanska knjiga, 1989. - 1 7 8 str.

  KOROŠKI koledar 1990 / (slike iz slikovnega arhiva Slovenskega vestnika. - (Celovec): Slovenska prosvetna zveza, (1990). - 1 6 4 str., fot., risbe

  KOS, Dušan

  Bela krajina v poznem srednjem veku / uredili Vasilij Melik...(et al.). - Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1987. - 78 str. - (Zbirka Zgodovinskega časopisa; 4)

  KRANJSKA gora: 600 let župnije (1390-1990) / besedilo pripravila Metod Benedik in Marko Benedik. - Kranjska gora: Župnijski urad, 1990. - 64 str.

  KRAŠKI rob in Bržanija: zbornik ob 500-letnid fresk v Hrastovljah / l ikovna oprema in fotografije Dušan Podgomik. - Koper: Pokrajinski muzej, 1990. - 1 5 2 str.

  KRIŽ, Ivica

  Etnološka zbirka Dolenjskega muzeja / av tor razstave in besedila Ivica Križ; prevod v nemščino Marija Gunde. - Novo mesto: Dolenjski muzej, 1990. - 62 str.

  K U N A VER, Dušica

  Pisanica rdeča / Besedilo Dušica Kunaver; risbe Albert Sič. - (1. natis). - Radovljica: Didakta, 1991. - 64 str.

  K U N A V E R , Dušica

  Slovenske pesmi, šege in panjske končnice / Dušica Kunaver. - Ljubljana: samozal. , 1990. - 303 str.

  L E P A Ane govorila...: prvi zvočni posnetki v Beli Krajini / Julijan Strajnar; prevod v angleščino Lidija Bertoncelj; fotografije: Alojz Cvitkovič, Pavle Reznič. - Ljubljana: Sekcija za glasbeno narodopisje Inštituta za Slovensko narodopisje: Znanstveno raziskovalni center SAZU, 1989. - 36 str.

  244

 • M A K A R O V I Č , Gorazd

  Votivi / Gorazd Makarovič; (angleški prevod Nives Sulic; fotografije Matija Pavlovec in Gorazd Makarovič) . - Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 1991. - 94 str. - (Knjižnica Slovenskega etnografskega muzeja ; 2 )

  M A K A R O V I Č , Marija

  Rekonstrukcija slovenskih kmečkih noš po upodobitvah v Valvasorjevi Slavi / Marija Makarovič, Milena Kumer. - Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 1 9 8 9 . - 2 3 str.

  MAKAROVIČ, Marija

  Zilja / Marija Makarovič; (risbe krojev po originalih in slike noš po ustnih pričevanjih Jana Dolenc; fotografije oblačil Miha Dolinšek ; povzetek v ang lešč ino preved la N ives Sulic- Dular ) . - Ljubljana : Z v e z a kul turnih organizacij Slovenije, 1991. - 1 4 7 str. - (Slovenska ljudska noša v besedi in podobi; zv. 5)

  M A K O V E C J u š

  Korenine: priimki na Murskem polju 1669-1990 / 0uš Makovec; uvod Alenka Šivic-Dular). - Murska Sobota: Pomurska založba, 1987. - 145 str. - (Panonika)

  M E D V E Š Č E K Pavel N a rdečem oblaku vinograd rase: Pravce in štorje od Matajurja do Korade

  / zbral, napisal in ilustriral Pavel Medvešček. - Ljubljana : Kmečki glas, 1991. - 2 2 3 str. - (Zbirka glasovi; knj. 3)

  MISLEJ, Irene Janez Benigar: zbrano gradivo / Irene Mislej. - Ljubljana: Znanstveni inštitut

  Filozofske fakultete, 1988. - 1 4 8 str.

  MITI in legende ameriških Indijancev / izbral, uredil in spremni esej napisal Jani Virk; prevedli Mojca Hočevar, Jani Virk, Nataša Virk . - Ljubljana: Revija Literatura, 1990. - 1 5 9 str. - (Mitologije)

  MUSEK, Janez Simboli, kultura, ljudje / Janez Musek. - Ljubljana: Znanstveni inštitut

  Filozofske fakultete, 1990. - 312 str.

  N O V O MESTO skozi čas: kulturno zgodovinski vodnik / ( zbral in uredil Zdenko Picelj; prevedli Zdenka Avsec, Tone Knez, Erika Medle v nemški jezik, Nataša Petrov v francoski jezik; fotografije Fototeka Dolenjskega muzeja N o v o mesto) . - N o v o mesto: Dolenjski muzej, 1990. - 2 0 5 str.

  245

 • PIRC, Jožko